Luận văn Phân tích thiết kế phần mền quản lí nhân sự tại công ty cơ khí ô tô 1-5

Trong thời đại ngày nay, mọi lĩnh vực đều được thực hiện nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin đặc biệt là lĩnh vực quản lí. Mặt khác, bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần phải có công tác quản lí nhân sự. Đây là một khâu quan trọng trong công tác cân đói nguồn lực tự có của chính doanh nghiệp. Thực hiện tốt khâu này giúp cho nhà quản lí hoạch định được kế hoạch phát triển nguồn lực, phân bổ nguồn nhân lực hợp lí, góp phần nâng cao được ưu thế của doanh nghiệp.

pdf96 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2427 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích thiết kế phần mền quản lí nhân sự tại công ty cơ khí ô tô 1-5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngày 01/05/1956 . Thành lập lại theo nghịđịnh 388 tại Q§ 1041/Q§-TCCB-L§ ngµy 27/05/1993 cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. Ban đầu Công Ty có 4 xưởng sản xuất: - X-ëng AVIA - X-ëng GK 115 - X-ëng GK 125 - X-ëng Yªn Ninh Trong đó xưởng AVIA là do Pháp xây dựng tại Hà Nội từ năm 1925. Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 là cơ sở đầu tiên chế tạo thành công chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam và đã được diễu hành trong ngày Quốc Khánh 2/9/1960. Sau gần 50 năm hoạt động Công Ty đã được Đảng, Nhà Nước và Chính Phủ trao tặng : - 01 Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt n¨m 1998. - 02 Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nh× n¨m 1959 vµ 1960. - 05 Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba n¨m 1961, 1965, 1972. - Bốn năm đựơc tặng cờ luân lưu của chính phủ: 1986, 1998, 1999 và 2002 - Hai năm được nhận cờ đơn vị xuất sắc của Bộ GTVT năm 1996 và 1998. - Hai b»ng khen cña Bé GTVT c¸c n¨m: 1994, 1995. Nhất là năm 2000 Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 đã vinh dự được Đảng, Nhà Nước và Chính Phủ tặng danh hiệu anh hùng lao ®éng trong thêi k× ®æi míi. Dưới đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty trong ba n¨m trë l¹i ®©y: STT Danh môc N¨m2001 (triÖu) N¨m2002 (triÖu) N¨m2003 (triÖu) 1 Tổng tài sản hiện có 143.742 340.608 342.180 2 Tµi s¶n l-u ®éng 108.771 285.744 305.778 3 Lợi nhuận trước thuế 1.409 3.090 4.050 4 Lợi nhuận sau thuế 1.057 2.317 2.753 5 Doanh thu 100.705 312.696 763.796 2. Giíi thiÖu phßng Tæ Chøc - Lao §éng Phòng Tổ Chức – Lao Động có nhiÖm vô tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ phát triển nguồn nhân lực cho công ty. Phòng co trách nhiệm quản lí tốt nguồn nhân lực hiện có của công ty và phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn : - Tr-ëng phßng: Tham m-u cho giám đốc trong việc quản lý, bố trí và phát triển nguồn nhân lực cùng các chế độ, chính sách xã hội khác như tiền lương, bảo hiểm … Trưởng phòng có nhiệm vụ quản lý và bố trí nguồn nhân lực, tổ chức và xây dựng các chương trình đào tạo phát triển nguồn nh©n lùc. - Phó phòng: Tham mưu cho trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng. Phòng có bốn bộ phận chức năng chính: - Bộ phận Tiền lương: Quản lí theo dõi, giải quyết việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. - Bé phận Tuyển dụng - Đào tạo: Quản lí theo dõi việc tuyển dụng và đào tạo cán bộ công nhân viên. - Bộ phận Chính sách xã hội: Quản lí theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội theo đúng quy định của nhà nước như: hưu trí, tử tuất, tai nạn ốm ®au ... - Bé phËn B¶o hiÓm – Lao ®éng: Thùc hiÖn kiÓm tra c«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ phßng chèng ch¸y næ. S¬ ®å tæ chøc cña phßng Tæ chøc – Lao ®éng Tr­ëng Phßng Phó Phòng Bộ phận Tiền lương Bé phËn TuyÓn dông­ §µo t¹o Bộ phận Chế độ CS ­ XH Bé phËn B¶o hiÓm lao ®éng 3. Sơ đồ tổ chức của công ty cơ khí ô tô 1-5 V¨n Phßng c«ng ty Phßng Tæ chøc lao ®éng Ban Ytế vÖ sinh MT Ban b¶o vÖ Nhµ ¨n c«ng ty Ban thanh tra chÊt l-îng Phßng KCS Phßng Ký thuËt CN Phßng Tài chính kế to¸n Phßng cung øng vËt t- Trung t©m b¶o hµnh Phßng KHTT & §HSX Phßng QlDA & XDCB Phßng C¬ ®iÖn Ban KT L§TL PX SX m¶ng PX GKTH K35 K38 K51 PX S¬n PX néi thÊt PX CKD Ban KT §H L§TL PX SX m¶ng PX GKTH B40 B60 B80 PX S¬n PX néi thÊt PX CKD Ban KT L§TL PX c¬ khí PX ghế ®Öm PX SX chi tiết «t« Px com pa zit Ban KT L§TL PX m¸y CT PX l¾p r¸p «t« Gi¸m ®èc Phó giám đốc nội chính Phó giám đốc sản xuất Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh XN SX chi tiết & NT « t« XN s¶n xuÊt xe Buyt XN s¶n xuÊt xe kh¸ch XN chế tạo máy công trình II. Tính cấp thiết Phải tin học hoá Khâu quản lí nhân sự tại công ty ô tô 1-5 Vấn đề quản lí nhân sự là một vấn đề lớn, cần thiết cho bất kì một công ty, một doanh nghiệp nào. Việc quản lí tốt nguồn nhân lực sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của công ty. Hơn nữa, một công ty lớn như Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 thì việc giải quyết tốt vấn đề nhân lực là rất cần thiết. Với nguồn nhân lực hiện có là 2000 cán bộ công nhân viên, thì việc quản lí nguồn nhân lực khá phức tạp và khó khăn. Mặt khác, hiện nay tại phòng nhân sự của Công Ty có sáu máy tính chỉ sử dụng chủ yếu cho việc đánh các báo cáo, thông báo của công ty, chưa tận dụng được hết tính năng và lợi ích vốn có của máy tính, cho nên sử dụng máy tính hiện rất lãng phí. Hiện nay, việc quản lí nguồn nhân lực tại Công Ty tất cả đều thực hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống, lưu trữ dữ liệu vẫn bằng giấy. Việc lưu trữ bằng giấy không những tốn nhiều chi phí cho việc mua giấy lẫn công tác bảo quản. Hơn nữa, Mỗi khi cần thông tin hay lên báo cáo thì việc kết xuất thông tin sẽ rất vất vả và tốn nhiều thời gian đôi khi còn thiếu chính xác. Nếu mọi công việc quản lí nhân sự đều được thực hiện trên máy tính thì sẽ giải quyết được mọi hạn chế của việc quản lí, lưu trữ bằng giấy tờ. Nó sẽ rút ngắn thời gian lập báo cáo và giảm số nhân lực cho công việc lập báo cáo để thực hiên công việc khác. Ngoài ra, việc quản lí trên máy còn tận dụng được các máy tính đã có sẵn của Công Ty, khi đó sẽ không mất chi phí bảo quản. Như vậy, vấn đề ứng dụng tin học trong quản lí nhân sự tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 là rất cần thiết. Nó sẽ giải quyết mọi vấn đề về thời gian vµ chi phí khi quản lí bằng công nghệ truyền thống. Đồng thời sẽ giúp người quản lí xử lí dữ liệu và tổng hợp dữ liệu nhanh và chính xác hơn. Chương II Cơ Sở Phương pháp luận nghiên cứu đề tài I. khái niệm về hệ thống thông tin HÖ thèng th«ng tin lµ mét tËp hîp nh÷ng con người, các thiết bị phần cứng, phần mềm, dữ liệu ... thực hiện hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lí và phân phối thông tin trong một tập các ràng buộc được gọi là môi trường. Nó được thể hiện bởi những con người, các thủ tục, dữ liệu và thiết bị tin học hoặc không tin học. Đầu vào của hệ thống được lấy từ các nguồn và được xử lí bởi hệ thống sử dụng nó cùng với các dữ liệu đã được lưu trữ từ trước. Kết quả của nó sẽ được chuyển đến các đích hoặc vào các kho dữ liệu. HÖ thèng th«ng tin cña mçi tæ chức đều có những đặc thù riêng nhưng nó vẫn tuân theo quy tắc trên. Dưới đây là mô hình hệ thống thông tin tổng quát: Nguån Thu thËp Kho d÷ liÖu Xử lí & Lưu trữ Đích Ph©n ph¸t Như vậy, mọi hệ thống thông tin đều có bốn bộ phận: bộ phận đưa dữ liệu vào, bộ phận xử lí, kho dữ liệu và bộ phận ®-a d÷ liÖu ra. II. Các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu Dữ liệu có vai trò sống còn đối với một tổ chức hay một doanh nghiệp. Bởi lẽ, dữ liệu của một tổ chức, một doanh nghiệp phục vụ trực tiếp cho công việc quản lí và kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. Hơn nữa, dữ liệu của một công ty có dung lượng rất lớn có thể lên đến hàng gigabytes. Nếu mất những dữ liệu đó thì tổ chức, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong quản lí và kinh doanh như: định giá sản phẩm bán hoặc mua, tính lương cho nhân viên, điều hành một tổ chức…Vì vậy bất kì một nhà quản lí nào cũng rất quan tâm đến việc quản lí dữ liệu của công ty, của doanh nghiệp. Đối với một phân tích viên hệ thống thì khi phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin thì cần thiết là phải phân tích cơ sở dữ liÖu cña hÖ thèng. Cở sở dữ liệu bắt đầu từ những khái niệm sau: Thùc thÓ: Thực thể là một đối tượng nào đó mà nhà quản lí muốn lưu trữ về nó. chẳng hạn: nhân viên, máy móc thiết bị, hợp đồng mua bán, khách hàng ... Khi nói đến thực thể cần hiểu rõ là nói đến một tập hợp các thực thể cùng loại. Tr­êng d÷ liÖu: Để lưu thông tin về từng thực thể, người ta thiết lập cho nó một bộ thuộc tính để ghi giá trị cho các thuộc tính đó. Mỗi một thuộc tính được gọi là một trường. Nó chứa một mẩu tin về thực thể cụ thÓ. B¶n ghi: Tập hợp bộ giá trị của các trường của một thực thể cụ thể làm thành một bản ghi. B¶ng: Toµn bé c¸c b¶n ghi l-u tr÷ th«ng tin cho mét thùc thÓ t¹o ra mét b¶ng mµ mçi dßng lµ mét b¶n ghi vµ mçi cét lµ mét tr-êng. C¬ së d÷ liÖu: ®-îc hiÓu lµ tập hợp các bảng có liên quan với nhau được tổ chức và lưu trữ trên các thiết bị hiện đại của tin học, chịu sự quản lí của một hệ thống chương trình máy tính, nhằm cung cấp thông tin cho nhiều người sử dụng khác nhau, với những mục đích khác nhau. Khi xem xét đến cơ sở dữ liệu, ta cũng phải xét đến những thao tác, hoạt động chính của nó như: cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu, lên các báo cáo từ cơ sở dữ liệu. CËp nhËt d÷ liÖu: D÷ liÖu ®-îc nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu qua viÖc nhËp d÷ liệu. Dữ liệu có thể được nhập vào từ nhiều nguồn khác nhau: từ ®iÖn thoại, từ phiếu có sẵn, từ những bản ghi lich sử, từ các tệp tin máy tính hoặc từ nhiều thiết bị mang tin khác. Truy vÊn d÷ liÖu: truy vấn dữ liệu là làm thế nào để lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Để thực hiện được điều này ta phải có một cách thức nào đó giao tiếp với cơ sở dữ liệu, Thông thường là thông qua một dạng nào đó của ngôn ngữ truy vấn, có hai dạng ngôn ngữ truy vấn: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúcSQL: đây là ngôn ngữ phổ dụng nhất được dùng để truy vÊn c¸c c¬ së d÷ liÖu hiÖn nay. Ngôn ngữ truy vấn bằng ví dụ QBE: nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu có cách thức đơn giản hơn để giao tác với cơ sở dữ liệu là dựa vào khái niệm QBE. QBE tạo cho người sử dụng một lưới điền hoặc một mẩu để xây dựng cấu trúc một mẩu hoặc mô tả dữ liệu mà họ muốn tìm kiếm. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại sử dụng giao diện đồ hoạ và kỹ thuật rê chuột để tạo truy vấn một cách dễ dàng và nhanh chóng. LËp c¸c b¸o c¸o: báo cáo là những dữ liệu kết xuất ra từ cơ sở dữ liệu, được tổ chức sắp xếp và đưa ra dưới dạng in ấn. Tuy nhiên báo cáo có thể được thể hiện trên màn hình. Tæ chøc vµ m« h×nh d÷ liÖu: dữ liệu phải được tổ chức theo một cách nào đó để không dư thừa và dễ tìm kiếm, phân tích và hiểu dược chúng. Thông thường dữ liÖu ®-îc tæ chøc d-íi 3 m« h×nh: m« h×nh ph©n cÊp, m« h×nh m¹ng l-íi vµ m« h×nh quan hÖ. III. Lý thuyết về phân tích thiết kế hệ thống 1. Phân tích yêu cầu Phân tích yêu cầu của hệ thống là một công đoạn quan trọng cho việc quyết định sự thành bại của dự án. Một sai lầm phạm phải trong giai đoạn này sẽ làm lùi bước trên toàn dự án, kéo theo những chi phí lớn cho tæ chức. Vì vậy khi nhận được yêu cầu của bài toán thì ta phải đi phân tích yêu cầu cần có của hệ thông định xây dựng. Trong khâu đánh giá yêu cầu hệ thống, phải dánh giá hệ thống khả thi về những mặt nào, hệ thống cũ còn những sai sót gì, hệ thống mới sẽ được giải quyết như thế nào. Đánh giá tầm quan trọng việc thực hiện hệ thống mới. Đánh giá yêu cầu bao gồm các công đoạn sau: lập kế hoạch, làm rõ yêu cầu, đánh giá khả thi, chuẩn bị và trình bày báo cáo. 2. Phân tích chi tiết Sau khi đánh giá yêu cầu của hệ thống phân tích viên thực hiện công việc tiếp sau là phân tích chi tiết hệ thống hiện tại. Giai đoạn này có tầm quan trọng trong khâu phân tích hệ thống. mục đích của giai đoạn này là đưa ra được chuẩn đoán về hệ thống đang tồn tại, nghĩa là xác định được những vấn đề chính mà hệ thống đang tồn tại, mục tiêu cần đạt được của hệ thống mới và đề xuất ra được các giải pháp cho phép đạt được các mục tiêu trên. Trong phân tích chi tiết phân tích viên phải đưa ra được mô hình hoá luồng thông tin và luồng dữ liệu của hệ thống hiện tại. 2.1. Các kí pháp được sử dụng trong quá trình mô hình hoá luồng thông tin S¬ ®å luång th«ng tin ®-îc dïng ®Ó m« t¶ hÖ thống thông tin theo cách thức động. Tức là mô tả sự di chuyển của dữ liệu, việc sử lí, lưu trữ bằng các sơ đồ. Các kí pháp của sơ đồ luồng thông tin: - Xử lí: Thñ c«ng Ng-êi- M¸y Tin häc ho ¸hoµn toµn - Kho d÷ liÖu: Thñ c«ng Tin häc ho¸ - Dßng th«ng tin: - Điều khiển 2.2. S¬ ®å luång d÷ liÖu Sơ đồ luồng dữ liệu cũng dùng để mô tả hệ thống thông tin nhưng trên góc độ trừu tượng. Trên sơ đồ chỉ bao gồm các luồng dữ liệu, các xử lí, các lưu trữ dữ liệu, nguồn và đích nhưng không quan tâm đến thời điểm và đối tượng xử lí. Nó chỉ mô tả hệ thống thông tin làm gì và để làm gì. Trong sơ đồ sử dụng các kí pháp sau: Nguồn hoặc Đích Tµi liÖu Tên nguồn hoặc đích Tªn dßng d÷ liÖu Dßng d÷ liÖu Tiến trình xử lí TÖp d÷ liÖu Kho d÷ liÖu C¸c møc cña s¬ ®å DFD: S¬ ®å ng÷ c¶nh: Thể hiện rất khái quát nội dung chính của hệ thống thông tin. Sơ đồ này không đi vào chi tiết, mô tả sao cho chỉ cần nhìn là nhận ra nội dung chính của hệ thống. S¬ ®å ph©n r· cña hÖ thèng: Để mô tả hệ thống chi tiết hơn người ta dung kỹ thuật phân dã sơ đồ. Bắt đầu từ sơ đồ khung ngữ cảnh, ngưêi ta ph©n r· thµnh s¬ ®å møc 0, møc 1, møc 2… 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu Đây là khâu thiết kế lô gíc của hệ thống thông tin mới.Sau khi kết thúc khâu phân tich chi hệ thống cũ phân tích viên bắt tay vào thiết lô gíc cho hệ thống mới trên cơ sở đã phân tích chi tiết trước đó. Sản phẩm đầu ra của giai đoạn này là các sơ đồ luồng dữ liệu cho hệ thống mới và các sơ đồ cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Tên tiến trình xử lí Xây dựng mô hình lô gíc cho hệ thống thông tin mới là một quá trình tương đối phức tạp, cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống đang tồn tại và biết làm chủ các công cụ thiết kế lô gic cho hệ thống. Thiết kế các bộ phận của hệ thống sẽ bao gồm: thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế xử lí, thiết kế vào ra cho hệ thống. 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống là xác định yêu cầu thông tin của người sử dụng hệ thống thông tin mới. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống được sử dụng hai phương pháp sau: a) Thiết kế cơ sở dữ liệu đi từ các thông tin đầu ra của hệ thống.Xác định các tệp cơ sở dữ liệu trên cơ sở các thông tin đầu ra của hệ thống là phương pháp cổ điển và cơ bản của việc thiết kế cơ sở dữ liệu.Nó được thiết kế theo các bước sau: B­íc 1 Xác định c¸c ®Çu ra - LiÖt kª toµn bé c¸c th«ng tin ®Çu ra. - Néi dung, khèi l-îng, tÇn suÊt vµ n¬i nhËn cña chóng. B­íc 2 Xác định các tệp cần cung cấp đủ dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra.- Liệt kê các phần tử thông tin đầu ra : liệt kê các thuộc tính thành danh sách. Đánh dấu các thuộc tính lặp , là các thuộc tính có thể nhận nhiều giá trị dữ liệu. Đánh dấu các thuộc tính thứ sinh và loại bỏ ra khỏi danh sách gạch chân các thuộc tính khoá cho thông tin dầu ra.Xem xét loại bỏ các thuộc tính không có ý nghĩa trong quản lí. - Thực hiện chuẩn hoá mức 1( 1.NF) : trong mỗi danh sách không được phép chứa các thuộc tính lặp. Nếu có thuộc tính lặp thì phải tách ra thành một danh sách con, có một ý nghĩa dưới góc độ quản lí và gắn thêm cho nó một tên tìm một thuộc tính định danh . - Thực hiện chuẩn hoá mức 2(2.NF) : trong một danh sách mỗi thuộc tính phải phụ thuộc hàm vào toàn bộ khoá chứ không phụ thuộc vào một phần của khoá. Nếu có phụ thuộc một phần thì phải tách thành danh sách mới và tìm thuộc tính định danh cho nó. - Thực hiện chuẩn hoá mức 3 (3.NF): trong danh sách không có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính. Nếu có thì phải tách chúng thành danh sách mới với thuộc tính định danh mới. Mçi danh s¸ch sau khi chuÈn ho ¸møc 3 sÏ lµ mét tÖp c¬ së d÷ liÖu. B­íc 3 Tích hợp các tệp để tạo ra một cơ sở dữ liệu. B­íc 4 Xác định khối lượng dữ liệu cho từng tệp và toàn bộ cơ sở dữ liệu. B­íc 5 Xác định liên hệ lô gíc giữa các tệp và thiết lập sơ đồ cấu trúc giữa các tệp. b) Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương ph¸p m« h×nh ho¸: Mô hình dữ liệu quan niệm được thể hiện bằng sơ đồ mối quan hệ thực thể. Trong sơ đồ có sử dụng ba ký pháp sau: Thùc thÓ: được dùng để biểu diễn những đối tượng cụ thể hoặc trừu tượng trong thế giới thực thể mà ta muốn lưu trữ thông tin về nó. Tên của thực thể là một danh từ và nó được biểu diễn bằng một hình trữ nhật: Thùc thÓ Liên kết: một thực thể trong thực tế không tồn tại độc lập với các thực thÓ khác. Nó có sự liên hệ qua lại giữa các thực thể khác nhau. Giữa các thực thể có thể tồn tại các mối liên kết sau: Tªn thùc thÓ + Liên kết một – một. + Liên kết một – nhiều: mỗi lần xuất hiện của thực thể A được liên kết với một hoặc nhiều của thực thể B và một lần xuất hiện của B chỉ liên kết với duy nhất một lần xuÊt hiÖn cña A. + Liên kết nhiều – nhiều: một lần xuất hiện của A được liên kết với một hoặc nhiều lần xuất hiện của B và mỗi lần xuất hiện của B cũng được liên kết với nhiều lần của A. Mối liên kết của các thực thể được biểu diễn bằng hình thoi và bằng động từ: Liên kết Thuộc tính : dùng để mô tả các đặc trưng của một thực thể hoặc một quan hệ. Có ba loại thuộc tính: thuộc tính mô tả, thuộc tính định danh và thuộc tính quan hệ.Thuộc tính định danh là thuộc tính dùng để xác định một cách duy nhất mỗi lần xuất hiện của thực thể, giá trị của nó là duy nhất. Thuộc tính mô tả dùng để mô tả về thực thể. Thuộc tính quan hệ dùng để chỉ đến một lần xuất nào đó trong thực thể có quan hệ. Sau khi xác định được sơ đồ quan hệ thực thÓ ta ph¶i chuyÓn sang s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu. + Đối với quan hệ một chiều: loại liên kết một – một và một - nhiều thì tạo ra một tệp dữ liệu duy nhất. Liên kết nhiều – nhiều tạo ra hai tệp, một tệp thể hiện thực thể, một tệp thể hiện mối quan hÖ. + Đối với quan hệ hai chiều: loại liên kết một – một tạo ra hai tệp ứng với Liên kết hai thực thể.Loại liên kết một – nhiều tạo ra hai tệp øng víi hai thực thể. Loại liên kết nhiều – nhiều tạo ra hai tệp mô tả hai thực thể và một tệp mô tả quan hệ của hai thùc thÓ. 3.2. Thiết kế lô gíc xử lí Hoạt động xử lí của dữ liệu bao gồm hai công việc : tra cứu và cập nhật dữ liệu. Ta xem xét một số khái niệm cơ sở cho quá trình phân tích cập nhật và phân tích tra cứu. + Sù kiÖn: viÖc thùc hiÖn khi đến nó làm khởi sinh sự thực hiện của một hoặc nhiều việc khác.Sự kiện cập nhật xảy ra khi phát sinh một dữ liệu mới mà ta cần lưu trữ thì ta phải cập nhật nó. + Phân tích tra cứu: phân tích tra cứu là tìm xem bằng cách nào để có được những thông tin đầu ra từ tệp đã được thiết kế trong phần thiết kế cơ sở dữ liệu. + Phân tích cập nhật: thông tin trong cơ sở dữ liệu luôn phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo cơ sở dữ liệu phản ánh tình trạng mới nhất của các đối tượng mà nó quản lí. 3.3.Thiết kế vào ra của hệ thống Thiết kế khuông dạng của các đầu vào và đầu ra của hệ thống phải hợp lí thuận tiện và đẹp, việc thiết kế đầu vào và ra của hệ thống mà không hợp lí đẹp mắt sẽ làm cho người sử dụng không muốn sử dụng hệ thống mặc dù nó có được đánh giá cao ở khía cạnh khác. Một số thiết kế cách thức giao tác người – máy : giao tác bằng một số tập hợp lệnh, Giao tác bằng bàn phím, giao tác bằng dạng thực đơn(menu),giao tác bằng dạng biểu mẫu và bằng dạng hoạ tiết. 3.4. M· ho¸ d÷ liÖu Mã hoá là việc rất cần thiết khi xây dựng một hệ thống thông tin. việc mã hoá dữ liệu mang lại nhiều lợi ích sau: + Nhận diện không nhầm lẫn các đối tượng, nó mang tính duy nhất. + Mô tả nhanh chóng các đối tượng. + NhËn diện nhóm đối tượng nhanh hơn. Mã hoá được xem là việc xây dựng một tập hợp những hàm thức mang tính quy ước và gán cho tập hợp này một ý nghĩa bằng cách cho liên hệ với tập hợp những đối tượng cần biểu diễn. C¸c ph-¬ng ph¸p m· ho ¸c¬ b¶n: + phương pháp mã hoá phân cấp: Theo phương pháp nàyđối tượng được phân cấp từ trên xuống, được xây dựng từ trái qua phải và được kéo dài về phía bên phải để thể hiện chi tiết sự phân cấp sâu hơn. + Phương pháp mã hoá liên tiếp: mã này được tạo ra bởi một quy tắc tạo dãy nhất định. Đối với phương pháp này có ưu điểm không nhầm lẫn và tạo lập dễ dàng, tuy nhiên nó có nhược điểm là không gợi nhớ và không cho phép chèn thêm mã vào giữa hai mã cũ. + Ph-¬ng ph¸p m· ho ¸tæng hợp: đây là phương pháp kết hợp giữa mã hoá liên kết và mã hoá phân cấp. + Phương pháp mã hoá gợi nhớ: phương pháp này căn cứ vào đặc tính của đối tượng để xây dựng. Phương pháp này có ưu điển là gợi nhớ cao có thể nới rộng dễ dàng. Tuy nhiên nó có nhược điểm là ít thuận lợi cho tổng hợp và phân tích, nó có mã dài hơn. +Phương pháp mã hoá nối ghép: ưu điểm của phương pháp này là nhận diện không nhầm lẫn, có khả năng phân tích cao và có khả năng kiểm tra thuộc tính. Khi m· hoá dữ liệu thì bộ mã hoá mà càng ngắn thì càng tốt, điều đó sẽ giúp tiết kiệm bộ nhớ, tiết kiệm thời gian nhập liệu và giảm sai sót khi sử dụng đồng thời phải dễ kiểm tra. 4. TriÓn khai hÖ thèng vµ thö nghiÖm ch-¬ng tr×nh Giai ®o¹n triÓn khai hÖ thèng th«ng tin có nhiệm vụ đưa ra các quyết định tới việc lựa chọn công cụ phát triển hệ thống, tổ chức vật lý của cơ sở dữ liệu. Mục đích của giai doạn là xây dựng một hệ thống hoạt động tốt và có hiệu quả Một số khái niệm liên quan đến thiết kế vật lí trong: Sù kiÖn: là một việc thực khi đến nó làm khởi sinh việc thực hiện của một hoặc nhièu xử lí nào đó. C«ng viÖc: là một dãy các xử lí có chung một sự kiện khởi. Tiến trình: một dãy các công việc mà các xử lí bên trong của nó nằm trong cùng mét lÜnh vùc nghiÖp vô. NhiÖm vô: là một xử lí được xác định thêm các yếu tố về mặt tổ chức và về phương thức xử lí. Pha xử lí: là tập hợp các nhiệm vụ có tính đến các yếu tố tổ chức và sự thực hiện chúng, không phụ thuộc vào sự kiện nào khác mµ chØ phô thuéc vµo sù kiÖn khëi sinh ban ®Çu. Ta có sơ đồ sau: C«ng ViÖc Tiến trình 1 Tiến trình 2 Tiến trình 3 Pha 1 Pha 2 Pha 3 Mô đun xử lí: là một xử lí cập nhật hoặc tra cứu bên trong của một pha và thao tác với số lượng tương đối ít dữ liệu. đây là cách chia nhỏ các xử lí. Thö nghiÖm hÖ thèng: Thử nghiệm chương trình là quá trình tìm lỗi. Nó là một đánh giá cuối cùng về các đặc tả, thiết kế và mã hoá. Mục đích của việc thử nghiệm hệ thống là đảm bảo rằng tất cả các thành phần của chương trình ứng dụng đều được thiết kế và triển khai đúng với các yêu cầu đề ra. IV. Giới thiệu phần mềm Visual Foxpro 6.0 Visual Foxpro là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho bạn nhiều công cụ trong việc truy xuất dữ liệu cũng như việc xây dựng các ứng dụng. Đây là một môi trường hướng đối tượng mạnh mẽ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các ứng dụng. Visual Foxpro 6.0 cung cấp công cụ để tổ chức các table chứa thông tin, chạy các query, tạo một hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan thống nhất, hay lập trình một ứng dụng sắp xếp dữ liệu hoàn chỉnh và nhanh chóng cho người dùng. Visual Foxpro không chỉ cho phép người dùng thao tác trong môi trường của mình mà còn cho phép người dùng có thể truy xuất và kết nối với các phần mềm khác như: Microsoft Access, Microsoft Excel, Visual Basic 6.0 … Ngoµi ra khi sử dụng Visual Foxpro 6.0, Nó còn cho phép chúng ta lập trình trong môi trường nhiều người dùng. Vì những lí do trên mà em trọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro làm công cụ xây dựng cho ứng dụng của mình. ChươngIII Phân tích thiết kế phần mềm quản lí nhân sự tại công ty ô tô 1- 5. I. Phân tích yêu cầu Cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào, công việc quản lí nhân sự tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1- 5 được giao cho bộ phận chuyên trách về nhân sự, thuộc phòng tổ chức lao động và tiền lương đảm nhận.Mọi hoạt động tuyển dụng, đào tạo, và quản lí đều theo bộ luật lao động đã được ban hành. Lao động trong công ty có thể là lao động biên chế, lao động hợp đồng có thời hạn, lao động có thời hạn không xác định và lao động tập sự. Công tác quản lí nhân sự tại Công Ty bao gồm các công tác sau: + Quản lí các hồ sơ nhân sự. + Quản Lí người lao động thông qua việc chấm công, việc hoàn thành công việc của mỗi cá nhân từ đó lên danh s¸ch b¸o c¸o khen th-ëng vµ kû luËt. + Quản lí việc tuyển chọn, tuyển dụng và đào tạo người lao động trong công ty. C«ng t¸c tuyÓn chän tuyÓn dông lao ®éng t¹i c«ng ty: C«ng viÖc tuyÓn dông lao ®éng nh»m ®¶m b¶o chÊt l-îng, ®¸p øng yªu cầu sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công Ty. Quy tr×nh tuyÓn dông lao ®éng t¹i C«ng Ty ¤ T« 1-5: Xác định nhu cầu và tiêu chuẩn Thùc hiÖn tuyÓn dông §¸nh gi¸ sau khi thö viÖc Ký kết hợp đồng lao động Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ổn định, Phòng tổ chức lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu tuyển dụng và trình duyệt cho giám đốc. Hoặc khi có lao động nghỉ hưu hay chấm dứt hợp đồng, phòng lao động cũng phải xem xét, cân đối lao động giữa các đơn vị trong Công Ty. Nếu thiếu thì thực hiện công tác tuyển dụng thêm. Khi có một vị trí đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ cao thì phòng cũng có nhiệm vụ lập phương án tuyển dụng hoặc cử người đi đào tạo thêm cho phù hợp với vị trí làm việc. Tiªu chuÈn tuyÓn dông: Mọi đối tượng lao động có đầy đủ điều kiện sau đều có thÓ ®-îc tuyÓn dông: + Tuổi đời: từ 18 trở lên, tuỳ theo từng ngành nghề mà giới hạn trên sẽ khác nhau. + Có đủ sức khoẻ( có giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện thị trở lên). + Tr×nh ®é v¨n ho :¸ §èi với khối gián tiếp phải tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên hoặc bổ túc văn hoá.Đối với khối lao động trực tiếp: tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. +Trình độ chuyên môn: Đối với khối gián tiếp thì phải tốt nghiệp trung cấp nghiệp vụ trở lên. Đối với khối trực tiếp thì phải được đào tạo chính quy, có bằng nghề 2/7 hoặc trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghiệp vụ trở lên đúng theo yêu cầu. + Có nguyện vọng làm việc tại Công Ty lâu dài. Sau khi xác định được nhu cầu cần tuyển dụng của Công Ty thì bộ phận tuyển dụng tiến hành thông báo tuyển dụng. Mọi đối tượng thamgia tuyển dụng có hồ sơ tuyển dụng bao gồm: + Một sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của địa phương đang sinh sống. + Đơn xin việc( có ảnh 4*6) : tự viết tay hoặc theo mẫu đơn có sẵn. + Bản sao giấy khai sinh có công chứng. + Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan ytế có thẩm quyền cấp. + Các loại văn bằng chứng chỉ có liên quan. §èi víi nh÷ng hå s¬ ®-îc chÊp nhận thì sẽ được lưu trữ vào tủ đựng hồ sơ tại phong nhân sự, sau khi trúng tuyển hồ sơ thì người lao động phải qua kiểm tra sức khoẻ tại Công Ty,nếu sức khoẻ không đạt thì không được tuyển dụng, đồng thời phải học an toàn vệ sinh lao động chống cháy nổ,sau míi tíi giai ®o¹n thö viÖc t¹i C«ng Ty(thêi gian thö viÖc t¹i C«ng Ty lµ ba th¸ng vµ ng-êi lao ®éng vÉn ®-îc tr¶ l-¬ng theo lao ®éng thñ viÖc). Sau một thời gian thử việc tại Công Ty, dựa vào kết quả dánh giá sau khi thực thử việc mới có quyết định chính thức ký kết hợp đồng hay không. Khi người lao động kí kết hợp đông thì kết thúc quá trình tuyển dụng lao động. Hîp ®ång lao ®éng cïng hå s¬ tuyÓn dông sÏ trë thµnh hå s¬ nh©n sù vµ ®-îc l-u tr÷ t¹i tñ hå s¬ nh©n sù cña phßng tæ chøc lao ®éng trong suèt thêi gian ng-êi lao ®éng c«ng t¸c t¹i C«ng Ty. Công tác quản lí hồ sơ tại Công Ty Ô Tô 1-5: Hồ sơ nhân sự của nhân viên gồm có hồ sơ tuyển dụng và hợp đồng lao động đã kí kết(như trên) được lưu trữ tại phòng nhân sự của công ty. Sau khi có các hồ sơ nhân sự mới thì bộ phận quản lí hồ sơ thực hiện công tác phân loại và sắp xếp hồ sơ theo từng phòng ban và các bộ phận, các xí nghiệp. Nếu cần bổ sung văn bản, giấy tờ nào thì thông báo cho lao động biết và bổ sung trong thời gian quy định của Công Ty. Đến kỳ lên lương, bộ phận quản lí nhân sự căn cứ vào hồ sơ để lập danh sách lương để gửi lên cho phòng Tài chính - Kế toán. Hàng năm đến kỳ thi nâng bậc, ngạch lương thì bộ phận quản lí hồ sơ phải bổ sung vào hồ sơ nhân sự của nhân viên các quyết định nâng lương. Đến cuối các kỳ sản xuất hoặc cuối các quý, năm công ty ra các quyết định khen thưởng và kỷ luật thì bộ phận quản lí nhân sự phải bổ sung vào hồ sơ nhân sự của nhân viên các quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật. Ngoài ra hàng năm bộ phận nhân sự còn phải bổ sung thêm các văn bằng chứng chỉ có liên quan đến quá trình công tác và đào tạo bổ sung cuả các cá nhân phát sinh. Mỗi khi lãnh đạo cần thông tin về nhân lực thì bộ phận này có nhiệm vụ lập báo cáo vª t×nh h×nh nh©n sù cña C«ng Ty. Công tác quản lí người lao động tại Công Ty Ô Tô 1 – 5: Việc quản lí người lao động tại Công Ty chủ yếu là về các mặt như: quản lí về nhiệm vụ công tác của lao động có thực hiện đúng trách nhiệm và công việc được giao hay không, tỉ lệ hoàn thành công việc dể từ đó xét khen thưởng(đối với những cán bộ hoàn thành tốt công việc ) hay kỷ luật(đối với các cán bộ vi phạm và không hoàn thành trách nhiệm của mình). Hàng quý, hàng năm, Công Ty cũng tổ chức các buổi tổng kết trong quý, năm và đưa ra các quyết định khen thưởng đối với các cá nhân xuất sắc và các tổ nhóm lao động xuất sắc. Công Ty quản lí người lao động còn theo ngày công lao động để lấy đó làm tiêu chuẩn để tính lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên t¹i C«ng Ty. Bên cạnh việc quản lí người lao động về chuyên môn nghiệp vụ của cá nhân để có thể phân bổ lao động đúng vị trí việc làm còn khuyết và tránh sử dụng lãng phí các lao động có chuyên môn nghiệp vụ cao đồng thời giảm bớt những người có chuyên môm kém làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của Công Ty. Một số vấn đề yếu kém còn tồn tại của Công Ty trong công tác quản lí nhân sự: + Công tác quản lí còn chậm, chậm trong việc lên báo cáo định kỳ và đặc biệt là các báo cáo bất thường. + Việc chỉnh sửa, xoá bổ sung các văn bằng chứng chỉ phát sinh trong quá trình công tác gặp rất nhiều khó khăn, dễ mất, khó tìm. + Việc lưu trữ cần phải có khối lượng sổ sách rất lớn sẽ tốn chi phí, lại phải cần có một số lượng đông nhân viên cho công tác quản lí hồ sơ dẫn đến tình trạng bộ máy của phòng tổ chức cồng kềnh. Do đó yêu cầu đạt ra đối với việc quản lí nhân sự tại Công Ty là phải tin học hoá khâu quản lí nhân sự, khắc phục những yếu kém của hệ thống hiện tại, đồng thời phải cho phép tìm kiếm được thông tin về các cán bộ nhân viên trong Công Ty, phục vụ cho công tác lên báo cáo. II. phân tích chi tiết 1. S¬ ®å luång th«ng tin cña hÖ thèng hiÖn t¹i Thời điểm Cán bộ công nhân Bộ phận quản lí nhân sự Giámđốc viªn B¾t ®Çu vµo lµm Hå s¬ vµ hîp ®ång tuyÓndông Tiếp nhận & xem xét tñ hå s¬ Ph©n loại hồ sơ theo đơn vị Thèng kª & B¸oc¸o Tñ HS Theo dv V¨n b»ng & chøng chØ liªn quan Báo cáo định kì B¸o c¸o theo yªu cÇu Các quyết định nhân sù Sơ đồ luồng thông tin quản lí nhân sự tại công ty ô tô 1-5 2. Sơ đồ luồng dữ liệu quản lí nhân sự tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 2.1. S¬ ®å ng÷ c¶nh cña hÖ thèng Thông tin quyết định Hå s¬ nh©n viªn C¸n bé c«ng nh©n viªn Quản lí nh©n sù Gi¸m ®èc Yªu cÇu th«ng tin nh©n sù B¸o c¸o nh©n sù S¬ ®å møc ng÷ c¶nh 2.2. S¬ ®å ph©n r· møc 1 B¶n chÊm c«ng Th«ng tin Hå s¬ tuyÓn dông kü n¨ng cña nh©n viªn Vị trí cần Đề nghị tuyÓn bæ nhiÖm tuyÓn chän Hå s¬ nh©n sù 1.0 TuyÓn chän 3.0 Quản lí HSNS C¸n bé c«ng nh©n viªn Gi¸m ®èc 2.0 QLng­êi lao ®éng B¸o c¸o nh©n lùc ChØ tiªu NL Yªu cÇu NL HS nh©n sù 2.3. S¬ ®å ph©n r· møc 2 Sơ đồ phân rã quy trình quản lí hồ sơ mức 2: Hå s¬ ®· tróng Hå s¬ tuyÓn lo¹i HS ®· ph©n lo¹i 3.2 Huû hå s¬ Bé phËn tuyÓn chän 3.1 Ph©n lo¹i hå s¬ 3.3 cËp nhËt Hå s¬ nh©n sù B¸o c¸o nh©n sù yªu cÇu Th«ng tin nh©n sù kü n¨ng Gi¸m ®èc 3.4 LËp Bé phËn QL ng­êi lao ®éng Sơ đồ DFD phân rã quản lí người lao động mức 2 Nhận xét Thông tin thùc hiªn CV kü n¨ng b¶n chÊm c«ng Yªu cÇu 2.1 QL c«ng viÖc 2.2 §¸nh gi¸ c«ng viÖc Bộ phận quản lí hồ s¬ CV b¸o c¸o kết quả thùc hiÖn vị trí cÇn tuyÓn Đề nghị bổ nhiệm tuyÓn chän S¬ ®å DFD quy tr×nh tuyÓn chän ph©n r· møc 2 ChØ tiªu Hå s¬ nh©n sù nh©n lùc C¸n bé c«ng nh©n viªn Bé phËn TuyÓn dông Gi¸m ®èc Bộ phận quản lí hồ sơ NS 1.1 Xác định nhu cầu 1.2 TuyÓn chän Gi¸m ®èc Bé phËn QL ng­êi lao ®éng C¸n bé c«ng nh©n viªn Vị trí cần tuyển Hå s¬ dự tuyển Vị trí cÇn tuyÓn Hå s¬ dù tuyÓn Thông qua các sơ đồ DFD của hệ thống quản lí nhân sự hiện tại, ta có thể đưa ra giải pháp cho phần mềm quản lí nhân sự tại công ty ô t« 1-5 nh- sau: sử dụng phần mềm D÷ liÖu ®Çu vµo D÷ liÖu ®Çu ra Phần mền quản lí nhân sự Bé phËn nh©n sù Gi¸m ®èc Báo cáo Thông tin kết xuất Trong đó, phần mềm cho phép tìm kiếm thông tin về các cán bộ công nhân viên theo Tên, theo đơn vị phòng ban, theo mã số của nhân viên. Ngoài ra còn cho phép lập danh sách c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ ®oµn viªn, lµ ®¶ng viªn hay ®oµn viªn c«ng ®oµn. Từ đó ta có sơ đồ luồng dữ liệu DFD cho hệ thống quản lí nhân sự mới tại Công Ty Ô Tô 1-5 như sau: S¬ ®å ng÷ c¶nh DFD møc 0: Th«ng tin Yªu cÇu b¸o c¸o Th«ng tin c¸ nh©n B¸o c¸o C¸n bé c«ng nh©n viªn Quản lí nhân sự Gi¸m ®èc Sơ đồ DFD của hệ thống quản lí mới: Th«ng tin vª c¸n bé T×m kiếm th«ng tin tr¶ lêi Hå s¬ nh©n sù Yªu cÇu thèng kª Gi¸m ®èc 1.0 Quản lý hồ sơ C¸n bé c«ng nh©n viªn 3.0 Thèng kª 2.0 Tìm kiếm (2) (1) Th«ng tin thèng kª (1) yªu (2) cÇu Th«ng tin Sè liÖu thèng kª thèng Yêu đã tìm kiếm kê cÇu t×m B¸o c¸o thèng kª kiếm (1): c¸c yêu cầu tìm kiếm (2): trả lời tìm kiếm. III. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng thông tin đầu ra của hệ thống Đầu ra của hệ thống Quản lí nhân sự tại Công Ty Ô Tô 1- 5 là báo cáo về các cán bộ công nhân viên, bao gồm các thuộc tính sau: - M· c¸n bé c«ng nh©n viªn - Tªn c¸n bé c«ng nh©n viªn - Ngµy sinh - N¬i sinh - Giới tính - Bí danh - Sè chøng minh th- - Ngµy cÊp - N¬i cÊp - Địa chỉ hiện nay - Sè ®iÖn tho¹i - D©n téc - T«n gi¸o - Quª qu¸n - Địa chỉ Thường trú - Thµnh phÇn b¶n th©n - Thµnh phÇn gia ®×nh - Quốc tịch - §oµn, ngµy vµo ®oµn, chøc vô §oµn - §¶ng, ngµy vµo §¶ng, chøc vô §¶ng - §oµn viªn c«ng ®oµn, ngµy vµo ®oµn - Quân đội, ngày nhập ngũ, ngày xuất ngũ - C«ng an - T×nh tr¹ng h«n nh©n - Tr×nh ®é v¨n ho ¸ - Tr×nh ®é chuyªn m«n - Trình độ lí luận chính trị - Tr×nh ®é tin häc ngo¹i ng÷ - Søc khoÎ - Th-¬ng binh, bÖnh binh - Loại lao động( biên chế, hợp đồng, thử việc) - Kinh nghiÖm c«ng t¸c - Qu¸ tr×nh häc tËp - Sè sæ b¶o hiÓm lao ®éng - Số hộ chiếu - Khen th-ëng, kû luËt - Quan hÖ gia ®×nh - Ng¹ch bËc - HÖ sè l-¬ng - HÖ sè chøc vô - HÖ sè phô cÊp Từ các thông tin đầu ra trên ta phân tích, thiết kế được hệ cơ sở dữ liệu bao gồm các tệp sau: Tệp Cán bộ có các thuộc tính - M· c¸n bé - Tªn c¸n bé - Bí danh - Ngµy sinh - N¬i sinh - Giới tính - Sè chøng minh th- - D©n téc - T«n gi¸o - Quª qu¸n - Chç ë hiÖn nay - Quốc tịch - Thµnh phÇn gia ®×nh - Thµnh phÇn b¶n th©n - M· bé phËn - M· Chøc vô - M· tæ - Tr×nh ®é v¨n ho ¸ - Tr×nh ®é chyªn m«n - Trình độ lí luận chính trị - Chuyªn m«n -Ngo¹i ng÷ , tin häc - Ngành nghề công tác - Ng¹ch bËc - HÖ sè l-¬ng - HÖ sè chøc vô - HÖ sè phô cÊp - §oµn - §¶ng - Qu©n ®éi - C«ng an - Lo¹i lao ®éng - Ngµy vµo lµm TÖp Danh môc d©n téc - M· d©n téc - Tªn d©n téc TÖp T«n gi¸o - M· t«n gi¸o - Tªn t«n gi¸o TÖp Chøc vô - M· chøc vô - Tªn chøc vô TÖp Bé phËn - M· bé phËn - Tªn bé phËn TÖp Tæ s¶n xuÊt - M· tæ - Tªn tæ TÖp Quan hÖ gia ®×nh - M· c¸n bé - STT - Quan hÖ - Hä tªn - Ngµy sinh - T×nh tr¹ng hiÖn nay - Nghề nghiệp TÖp Qu ¸tr×nh c«ng t¸c - M· c¸n bé - Từ năm - Đến năm - Đơn vị công tác - Địa chỉ - Chøc vô - Lí do thôi việc TÖp Qu¸ tr×nh häc tËp - M· c¸n bé - Từ năm - Đến năm - Tªn tr-êng - H×nh thøc häc - Ngµnh häc - Tr×nh ®é - Lo¹i tèt nghiÖp TÖp Khen th-ëng( Kû luËt) - M· c¸n bé - Lo¹i khen th-ëng(kû luËt) - Ngµy khen th-ëng (kû luËt) - CÊp khen - Lí do - Người ký TÖp Danh môc N-íc - M· n-íc - Tªn n-íc TÖp Danh môc Ngo¹i ng÷ (Tin häc) - M· ngo¹i ng÷ (tin häc) - Tªn ngo¹i ng÷ ( Tin häc) Tệp Danh mục trình độ văn hoá (lí luận, chuyên môn, chuyên môn ) - M· - Tªn 2.Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá quan hệ thực thể Hệ thống quản lí nhân sự bao gồm c¸c thùc thÓ sau: - C¸n bé c«ng nh©n viªn - Đơn vị, bộ phận làm việc - Tổ nhóm sản xuất - D©n téc - T«n gi¸o - Chøc vô - Khen th-ëng - Kû luËt - Qu ¸tr×nh c«ng t¸c - Qu ¸tr×nh häc tËp - Gia ®×nh - Ngo¹i ng÷ - Tin häc - N-íc - Danh mục trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn, trình độ lí luận - Danh môc chuyªn m«n ®µo t¹o Dựa trên các thực thể trên ta có mối quan hệ giữa các thực thể như sau: 1 N 1 1 N 1 N 1 N N 1 N N N 1 N 1 N N­íc Thuéc Phßng ban Chøc vô T«n gi¸o Ngo¹i ng÷ Tin häc Gia ®×nh C¸n bé c«ng nh©n viªn QT häc tËp QT c«ng t¸c Khen th­ëng Kû luËt Tổ nhóm gi÷ Thuéc Thuéc Có D©n téc Biết Theo Có Có Thuéc Bị Biết T§ V¨n Ho¸ T§ CM«n Chuyªn m«n §­îc TĐ Lí Luận Có Có Có Häc N 1 N N N 1 N 1 N 1 N 1 1 N Từ Sơ đồ Quan hệ thực thể ta cũng thiết kế được các tệp cơ sở dữ liệu sau: - TÖp C¸n bé - TÖp Bé phËn - TÖp d©n téc - TÖp T«n gi¸o - TÖp Chøc vô - TÖp Khen th-ëng - TÖp N-íc - TÖp Quan hÖ gia ®×nh - TÖp Qu ¸tr×nh c«ng t¸c - TÖp Qu ¸tr×nh häc tËp - TÖp Ngo¹i ng÷ - TÖp Kû luËt - TÖp Tin häc - Tệp Tổ nhóm - Tệp Trình độ văn hoá, tệp trình độ lí luận, tệp trình độ chuyên môn - TÖp chuyªn m«n ®µo t¹o S¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu cña hÖ thèng S¬ ®å quan hÖ gi÷a c¸c tÖp C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng: Dùa trªn s¬ ®å cÊu tróc d÷ liÖu(DSD) ta x©y dùng ®-îc hÖ c¬ së d÷ liªu cña hÖ thèng bao gåm c¸c b¶ng sau: - B¶ng Bé phËn: fieldname Datatype fieldsize description Mabp char 10 M· bé phËn Tenbp char 50 Tªn bé phËn - B¶ng D©n téc: fieldname Datatype fieldsize description Madt char 10 M· d©n téc Tendt char 20 Tªn d©n téc - B¶ng T«n gi¸o: fieldname Datatype Fieldsize description Matg char 10 M· t«n gi¸o Tentg char 20 Tªn t«n gi¸o - B¶ng Chøc vô: fieldname Datatype fieldsize description Macv char 10 M· chøc vô chucvu char 20 Chøc vô - B¶ng ngo¹i ng÷ : fieldname Datatype fieldsize description Mann char 10 M· ngo¹i ng÷ - B¶ng tin häc: fieldname Datatype fieldsize description Math char 10 M· Tin häc Tinhoc char 20 Tªn tin häc - B¶ng N-íc: fieldname Datatype fieldsize description Man char 10 M· n-íc Tenn char 20 Tªn n-íc - B¶ng kû luËt(Khen th-ëng): fieldname Datatype fieldsize description Macbcnv char 10 M· c¸n bé Ngaykhen date 8 Ngµy khen th-ëng(kû luËt) Hinhthuc char 20 H×nh thøc khen (kû luËt) Cap char 20 CÊp khen(kû luËt) Lido memo 4 Lí do khen (kỷ luật) ng-¬iky char 30 Người ký - B¶ng qu ¸tr×nh c«ng t¸c: fieldname Datatype fieldsize description Macbcnv char 10 M· c¸n bé Tunam date 8 Từ năm Dennam date 8 Đến năm Donvi char 50 Đơn vị công tác Diachi char 50 Địa chỉ - B¶ng Qu ¸tr×nh häc tËp: fieldname datatype fielsize description Macbcnv char 10 M· c¸n bé Tunam date 8 Từ năm Dennam date 8 Đến năm Truong char 50 Tªn tr-êng Hinhthuc char 20 H×nh thøc häc Trinhdo char 20 Tr×nh ®é Nganhhoc char 20 Ngµnh häc LoaiTN char 20 Lo¹i tèt nghiÖp - B¶ng Quan hÖ gia ®×nh: fielname Datatype fieldsize description Macbcnv char 10 M· c¸n bé STT char 2 Sè thø tù Quanhe Char 10 Quan hÖ Hoten Char 30 Hä tªn Ngaysinh date 8 Ngµy sinh tinhtranghiennay char 20 T×nh tr¹ng hiÖn nay Nghenghiep char 20 nghề nghiệp - B¶ng Tæ s¶n xuÊt: fieldname Datatype fieldsize description Mato char 10 M· tæ s¶n xuÊt Tosanxuat char 20 Tªn tæ s¶n xuÊt - B¶ng C¸n bé: fieldname Datatype fieldsize description Macbcnv char 10 M· c¸n bé Hoten char 30 Hä tªn c¸n bé Ngaysinh date 8 Ngµy sinh Bidanh char 20 Bí danh Gioitinh char 3 Giới tính Madt char 10 D©n téc Matg char 10 T«n gi¸o Noisinh char 50 N¬i sinh Socmt char 12 Sè chøng minh th- Mabp char 10 M· bé phËn Mato char 10 M· tæ s¶n xuÊt Macv char 10 M· chøc vô Loailaodong char 10 Lo¹i lao ®éng Quequan char 50 Quª qu¸n Ngachbac char 10 Ng¹ch bËc Hesoluong number 6,2 HÖ sè l-¬ng Math char 10 Tin häc Mann char 10 Ngo¹i ng÷ Nganhnghe char 20 Ngành nghề trinhdovanhoa char 20 Tr×nh ®é v¨n ho¸ Trinhdochuyenmon char 20 Tr×nh ®é chuyªn m«n TrinhdoLLCT char 20 Trình độ lí luận Chuyenmon char 20 Chuyªn m«n Dang(Doan) logical 1 §¶ng viªn, §oµn viªn … IV. Thiết kế giải thuật và giao diện Xử lý 1. Một Số thuật toán sử dụng trong phần mềm ThuËt to¸n login hÖ thèng: B¾t ®Çu Yªu cÇu login hÖ thèng Më form login hÖ thèng Vµo username,password Có Sai §óng kh«ng Kh«ng ThuËt to¸n t×m kiếm: kh«ng thÊy t×m thÊy Th«ng b¸o B¾t ®Çu Yêu cầu tìm kiếm Mở form tìm kiếm Nhập điều kiện tìm Tìm kiếm Hiển thị dữ liệu Tìm Tiếp Đóng form tìm kiếm Kết thúc có kh«ng ThuËt to¸n nhËp d÷ liÖu B¾t ®Çu Yªu cÇu nhËp d÷ liÖu Më form nhËp d÷ liÖu NhËp d÷ liÖu KiÓm tra Ghi NhËp l¹i có kh«ng hîp hîp lÖ kh«ng không có có không 2. Thiết kế giao diện HÖ thèng giao t¸c víi ng-êi sö dông th«ng qua hệ thống thực đơn.Hệ thống có một số môdule thực đơn chính sau: Trong môdule hệ thống có các môdule xử lí : Trong môdule Tìm kiếm bao gồm các môdul xử lí sau Quản lí nhân sù HÖ thèng CËp nhËt Danh môc Tìm kiếm Thèng kª B¸o c¸o HÖ thèng T¹o user Thay user Thay pword Tho¸t Tìm kiếm M«dule cËp nhËt: M«dule thèng kª vµ b¸o c¸o bao gåm c¸c m«dule nhá sau: T×m tªn T×m M· T×m Quª T×m chç ë CËp nhËt CËp nhËt c¸n bé T h è n g TK sè n÷ TK sè nam TK sè ®oµn viªn TK sè ®¶ng viªn M«dule Danh môc gåm c¸c m«dule nhá sau: DM Chøc vô D a n h M ôc DM Bé phËn DM T«n gi¸o DM Tæ s¶n xuÊt DM D©n téc DM TØnh DM N­íc DM Ngo¹i ng÷ DM Tin häc DM Tr×nh ®é v¨n ho¸ DM chuyªn m«n Bªn c¹nh viÖc t-¬ng t¸c víi ng-êi sö dông b»ng thùc ®¬n th× HÖ Thèng cßn t-¬ng t¸c b»ng d¹ng biÓu mÉu. Mét sè biÓu mÉu sö dông trong phÇn mền và các chức năng chính của phần mềm: Giao diÖn, biÓu mÉu login hÖ thèng: Giao diện chính của chương trình: Chøc n¨ng HÖ Thèng của phần mềm gồm có các tập lệnh sau: Tạo người sử dụng mới, thay đổi mËt khÈu, thay ®æi ng-êi sö dông. T¹o ng­êi sö dông míi: chức năng này cho phép ta khai báo thêm người sử dụng có quyền truy nhập vào hệ thống để khai thác. §Ó them mét ng-êi sö dông míi ta nhấn nút thêm để tạo thêm sau khi nhập tên người sử dụng, password, và quyền hạn mà người sử dụng có ta nhấn nút lưu để chính thức thêm người sử dụng mới đó vào hệ thống. Thay ®æi mËt khÈu: cho phép người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu sử dụng của m×nh khi sö dông. Sau khi nhập mật khẩu cũ người sử dụng nhập mật khẩu mới và nhập lai mật khẩu để chứng thực thì nhấn nút nhận để chấp nhận sự thay đổi mật khẩu. Sau khi mật khẩu đã được đổi thành công thì sẽ có thông báo cho người sử dụng biết việc thay đổi mật khẩu đã thành công. Thay ®æi ng­êi sö dông: cho phép người quản lí có thể thay đổi người sử dụng khi người đó chuyển công tác để đảm bảo tính an toàn trong quản lí, khi đó người sử dụng cũ sẽ không thể truy nhập vào hệ thống để sử dụng nữa. Giao diÖn thay ®æi ng-êi sö dông : Danh môc: cho phép hiển thị danh mục của hệ thống như dạnh mục dân tộc, danh mục tôn giáo, danh mục chức vụ, danh mục trình độ lí luận, danh mục nước…Đồng thời cũng cho phép cập nhật các danh mục này khi mà hệ thống danh mục chưa cập nhật kịp thời. Dưới đây là một số danh mục của hệ thống. Người sử dụng phải luôn cập nhật các danh mục này trước khi nhập dữ liệu cho hÖ thèng. Danh môc Bé PhËn: Để cập nhật thêm bộ phận thi ta nhấn nút thêm, màn hình sẽ hiện ra form cập nhật bộ phận cho phép cập nhật thêm bộ phận mới: Giao diÖn form cËp nhËt Danh môc D©n téc: Giao diÖn cËp nhËt Danh môc chøc vô : Giao diÖn form Danh môc ngo¹i ng÷: Giao diÖn form danh môc tin häc: CËp nhËt danh môc tin häc: Giao diÖn form Danh Môc Tæ s¶n xuÊt: T-¬ng tù ®Ó cËp nhËt tæ s¶n xuÊt ta có thêm form cập nhật tổ sản xuất: Danh môc N-íc: CËp nhËt danh môc n-íc Danh môc T«n gi¸o: NhËp d÷ liÖu cho hÖ thèng: Chức năng này cho phép người sử dụng cập nhật dữ liệu về từng cán bộ. Giao diÖn cËp nhËt C¸n Bé: §Ó thªm mét c¸n bé vµo tÖp thì ta nhấn nút thêm hoặc nếu muốn sửa thì nhấn nút sửa dể thực hiện quá trình chỉnh sửa dữ liệu. Khi chúng ta cập nhật dữ liệu cho từng cán bộ ta thực hiện cập nhật vê mặt lí lịch, học tập, quan hệ gia đình, khen thưởng, kỷ luật và quá trình công tác của từng cán bộ. Để cập nhật lí lịch của cán bộ ta nhấn nút lí lịch thì màn hình sẽ hiện ra form lí lịch để cập nhật lí lịch của từng cán bộ. Khi cập nhật ta nhấn nút thêm và nhập các thông tin yêu cầu rồi nhấn nút lưu để khẳng định việc nhập dữ liệu về cán bé. Dưới đây là giao diện cập nhật lí lịch của cán bộ: Để cập nhật thông tin về quá trình học tập cho cán bộ, Ta nhấn vào nút học tập, sau đó giao diện màn hình cập nhật về học tập của cán bộ sẽ hiện ra ho phép chúng ta có thể cập nhật dữ liệu về học tập của cán bộ. Tương tự ta cũng nhấn nút thêm đẻ khai báo quá trình học tập của cán bộ. D-íi ®©y lµ giao diÖn cËp nhËt qu ¸tr×nh häc tËp cña c¸n bé Để thêm thông tin về quá trình học tập trước đây của cán bộ ta nhấn và nút thêm dồng để cập nhật thông tin. Khi đó form cập nhật quá trình học tập sẽ cho phép ta nhập thông tin về quá trình học tập của cán bộ. Ta nhÊn nót míi trªn form qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó nhËp th«ng tin vµ nhÊn nót nhËn để kết thúc quá trình nhập. Để cập nhật thông tin về khen thưởng của cán bộ thì ta nhấn nút khen thưởng trên form cập nhật cán bộ Tương tự để cập nhật về Thông tin kỷ luật của cán bộ thì ta nhấn nút kỷ luật trên form cập nhật cán bộ. Trên form kỷ luật ta nhấn nút mới để thêm thông tin kỷ luật của từng cán bộ và nhấn nút nhận để kết thúc việc nhập thông tin về kỷ luật của từng cán bộ. D-íi ®©y lµ giao diÖn form kû luËt: Sau khi nhËp c¸c thông tin về kỷ luật cảu cán bộ thì ta nhấn nút nhận để nghi thông tin về kỷ luật của cán bộ. Khi ta muốn cập nhật thông tin về quá trình công tác của cán bộ thì ta nhấn nút công tác trên form cập nhật cán bộ. Khi ấy form công tác sẽ hiện ra cho phép ta cËp nhËt qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé. D-íi ®©y lµ giao diÖn form C«ng t¸c cña c¸n bé: §Ó thªm qu ¸tr×nh c«ng t¸c cña c¸n bé th× ta nhÊn vµo nót trên form công tác. Khi đó form cập nhật quá trình công tác của cán bộ sẽ hiển thị cho phép nhập thêm thông tin: Ta sẽ nhấn nút mới để thêm các thông tin và nhấn nút nhận để kết thúc quá trình nhập thông tin về quá trình công tác cuả cán bộ Để cập nhật thông tin về quan hệ trong gia đình của từng cán bộ thì ta nhấn nút gia đình trên form cập nhật cán bộ. Khi đó giao diện của form cập nhật quan hệ gia đình sẽ cho phép ta cập nhật mối quan hệ trong gia đình của cán bộ. D-íi ®©y lµ giao diÖn form Quan hÖ gia ®×nh: Chức năng tìm kiếm: Cho phép ta tìm kiếm dữ liệu theo tên và theo mã cán bộ ngoài ra phần mềm còn cho phép tìm kiếm theo dịa chỉ và quê quán của cán bộ. Dưới đây là những form tìm kiếm: Để tìm kiếm cán bộ theo tên thì nhập tên cán bộ và nhấn nút tìm kiếm. Nếu dữ liệu được tìm thấy thì sẽ hiển thị thông tin về cán bộ, nếu không sẽ dưa ra thông báo không tìm thấy cán bộ đó. Việc tìm kiếm cán bộ theo mã và quê cũng như tìm kiếm theo tên B¸o c¸ovµ thèng kª: Chức năng này cho phép người sử dụng có thể xem chi tiết một số thông tin về nhân lực thuộc công ty. Chức năng thống kê cho phép ta thống kê được số cán bộ nam và nữ hiện có trong công ty, số các đoàn viên và đảng viên của công ty: Chức năng báo cáo của phần mềm gồm các tập lệnh sau: Khi ta muèn xem danh s¸ch c¸n bé theo bé phËn th× ta nhÊn chuét vµo ‘1. DS Can bo theo bo phan’. Tương tự nếu ta muốn xem danh sách đoàn, đảng và thương bệnh binh. Đồng thời ta còn có các report về quá trình học tập, quá trình công tác và lí lịch của cán bộ. Dưới đây là report lí lịch của cán bộ và quá trình học tập của cácn bộ. report qu¸ tr×nh häc tËp cña c¸n bé Trên đây là toàn bộ chức năng của phần mềm quản lí nhân sự tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 Kết Luận Trong thời đại ngày nay, mọi lĩnh vực đều được thực hiện nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin đặc biệt là lĩnh vực quản lí. Mặt khác, bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần phải có công tác quản lí nhân sự. Đây là một khâu quan trọng trong công tác cân đói nguồn lực tự có của chính doanh nghiệp. Thực hiện tốt khâu này giúp cho nhà quản lí hoạch định được kế hoạch phát triển nguồn lực, phân bổ nguồn nhân lực hợp lí, góp phần nâng cao được ưu thế của doanh nghiệp. Trong qu ¸ tr×nh nghiªn cứu và thực hiện đề tài này có một số kết quả đạt được. Trước hết về mặt lí luận: đã nghiên cứu được lí luận để xây dựng được một hệ thống thông tin quản lí, tìm hiểu được lí thuyết về phân tích và thiết kế một phần mềm. Thứ hai là về mặt thực tế chương trình phần mềm quản lí nhân sự tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô 1-5 thực hiện được công tác quản lí cán bộ về mặt lí lịch, công tác, học tập và quan hệ gia đình của từng cán bộ. Bên cạnh đó phần mềm còn cho phép đưa ra báo cáo phục vụ công tác quản lí nhân sự như: báo cáo về lí lịch của từng cán bộ và báo cáo về quá trình học tập cũng như công tác của từng cán bộ trong Công Ty. Tuy nhiên phần mềm còn một số điểm chưa thực hiện được như: phần mềm này chưa cho phép tính lương của từng cán bộ, do đó không kết xuất được các thông tin về lương của từng cán bộ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Phân tích thiết kế phần mền quản lí nhân sự tại công ty cơ khí ô tô 1-5.pdf
Luận văn liên quan