Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty thuốc sát trùng Việt Nam

Muc luc Trang LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I: Cơ SỞ LÝ LUẬN 5 CHƯƠNG 1:BẢN CHAT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .6 I. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 6 1. Quan hệ kinh tế giữa Doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước .: .6 2. Quan hệ kinh tế giữa Doanh nghiệp với các nhà đầu tư, người cho vay, với bạn hàng và khách hàng 6 3. Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp .6 II. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .7 III. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .8 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .10 I. KHÁI NIỆM - MỤC TIÊU CỦA PHẦN TÍCH TÀI CHÍNH 10 1. Khái niệm .10 2. Ý nghĩa .10 3. Mục tiêu 10 II. PHƯƠNG PHÁP VÀ Cơ SỞ CỦA VIỆC PHÂN TÍCH .11 1. Tài liệu để phân tích .11 1.1- Bảng cân đối tài sản: .11 1.2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 13 1.3- Thuyết minh báo cáo tài chính: .16 2. Phương pháp phân tích tài chính: 16 CHƯƠNG III: NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .18 I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 18 1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua Bảng cân đối tài sản: .18 2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 20 II. ĐÁNH GIÁ TOC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG .21 III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 21 1. Phân tích tình hình thanh toán 21 2. Phân tích khả năng thanh toán .22 IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐAU tư và cơ cấu VốN kinh doanh 25 1. Tỷ suất nợ và tỷ suâ't tự tài trợ .25 2. Tỷ suất đầu tư .26 3. Tỷ suất tự tài trợ tài sản cô" định .26 4. Khả năng thanh toán lãi vay .27 V. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SINH LỜI CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .27 1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 27 2. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản .27 3. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu .28 PHẦN 2: GIỚI THIỆU TổNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM -VIPESCO 29 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM - VIPESCO 30 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN của công ty .30 1. Lịch sử hình thành 30 2. Quá trình phát triển của công ty .31 II. LOẠI HÌNH, CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYEN hạn và sản PHAM của CÔNG TY 32 1. Loại hình .32 2. Chức năng .32 3. Nhiệm vụ 32 4. Quyền hạn của công ty .32 5. Các sản phẩm của công ty 33 III. Cơ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM vụ TỪNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ 33 CHƯƠNG II: TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY .38 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: .38 2. Hệ thống chứng từ kế toán .40 3. Hệ thống tài khoản kế toán và các mẫu biểu báo cáo tài chính 40 4. Hình thức ghi sổ và trình tự ghi sổ: .40 CHƯƠNG III: NHỮNG THUẬN LƠI, khó khăn và hướng phát TRIEN .42 1. Thuận lợi .42 2. Khó khăn 42 3. Hướng phát triển của công ty .42 PHẦN III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY THUốC SÁT TRÙNG VIỆT NAM - VIPESCO 43 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG CÂN Đối TÀI SẢN .44 1. Phân tích theo chiều ngang: 47 2. Phân tích theo chiều dọc: 54 NGUOÀN VOÁN .58 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA BẢNG BÁO CÁO KET quả hoạt ĐỘNG KINH DOANH 60 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ Tốc ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÔNG TY .67 I. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LIÊN HOÀN: .67 II. TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KIÊU cố ĐỊNH Gốc 69 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NÃNG THANH TOÁN .72 1. Phân tích tình hình thanh toán 72 9, Ị Chae tieâu 73 ẻ,/ \^Chae tieâu 73 2. Phân tích khả năng thanh toán: 74 a. Tỷ scí phản ảnh mức độ đảm bảo nỢ 75 b. Các tỷ sô" phản ánh khả năng thanh toán .76 b.l- Hệ số thanh toán ngắn hạn .76 b.2- Hệ sô" thanh toán nhanh (tức thời) 77 c. Các tỷ sô"phản ánh khả năng chuyển đổi thành tiền mặt 78 c.l- Hệ sô" quay vòng các khoản phải thu 78 C.2- Hệ sô" quay vòng của hàng tồn kho 81 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TINH HÌNH ĐAU tư và cơ cấu VốN kinh doanh 83 I. TỶ SUẤT NỢ VÀ TỶ SUẤT Tự TÀI TRỢ .83 II. TỶ SUẤT ĐAU Tư .! .84 III. TỶ SUẤT Tự TÀI TRỢ TÀI SẢN cố ĐỊNH 84 IV. KHẢ NĂNG THANH TOÁN LÃI VAY .85 CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SINH LỜI CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XưẤT KINH DOANH .ề .87 1. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TỶ SUAT lội nhuận / DOANH THU .87 II. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TỶ SUAT lơi nhuận trên TổNG tài sản 88 lế Hiệu suất sử dụng tài sản cố định: .88 2. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 90 3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (Doanh lợi tài sản - ROA) .91 III. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU TỶ SUẤT lơi nhuận trên VốN chủ sở hữu 92 1. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 92 2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Doanh lợi vốn tự có - ROE) .93 Phần.Ỉ NHẬN XÉT VÀ KIEN nghị ! .99 A. NHẬN XÉT CHƯNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM TỪ NAM 2001 - 2005 .100 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY .100 A. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM .ỗ 101 B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM - VIPESCO .104 c. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐÔÌ VỚI NHÀ NƯỚC .111 KẾT LUẬN LỜI MỞ ĐẦU Xu hướng toàn cầu hóa! Đất nước trong giai đoạn hội nhập để phát triển! Môi trường cạnh tranh ngày càng khô"c liệt! Doanh nghiệp muôn tồn tại và phát triển! “Vấn đề nhấn sự? Công nghệ? Tài chính? Kinh doanh, tiếp thị? Thị trường? . ” Đó là những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tích hợp các nguồn lực này và hoạt động phải được triển khai đồng bộ, nhất quán. Vần đề tài chính là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp vận hành tốt trong môi trường cạnh tranh. Phân tích tài chính là yếu tố cốt lõi của tài chính doanh nghiệpỗ Qua phân tích tình hình tài chính, doanh nghiệp sẽ đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, tình hình thanh toán của doanh nghiệp, tình hình chấp hành các chế độ chính sách tài chính tín dụng Nhà nước, phát hiện nguy cơ tiềm tàng, đề ra những biện pháp khai thác tốt các nguồn lực. Phân tích tình hình tài chính cũng là công cụ không thể thiếu được cho quá trình phục vụ công tác quản lý của các cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng, nhà đầu tư, . Công ty thucíc sát trùng Việt Nam có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, nhưng với xu hướng cạnh tranh như hiện nay công ty đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng nhiều thách thức đang chờ đón. Xuất phát từ những nhận thức trên và với mong muôn góp phần kiến thức được học thêm ở trường, trong thời gian thực tập tại Công ty thuốc sát trùng Việt Nam, tôi đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty thuốc sát trùng Việt Nam” nhằm phần nào đó đưa ra những nhận xét về tình hình tài chính của công ty và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của tôi. Và đây cũng là lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Nguyễn Công Đề và các Qúy thầy cô trong trường cũng như các anh chị kế toán tại Công ty thuốc sát trùng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Với nhận thức và đầu tư nghiêm túc trong việc học tập cũng như sự nỗ lực hết mình để thực hiện luận văn nhưng do kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong sự đồng cảm và hướng dẫn của Qúy thầy cô và các anh chị.

pdf110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3068 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính công ty thuốc sát trùng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình tài chính công ty thuốc sát trùng Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan