Luận văn Thử nghiệm ương nuôi cá xiêm (BETTA SPLENDES ) và cá bống tượng (OXYELEOTRIS MARMORATA) bằng trùn giấm (TUBATRIX ACETI)

Đây là luận văn khoa học:"Thử nghiệm ương nuôi cá xiêm (BETTA SPLENDES ) và cá bống tượng (OXYELEOTRIS MARMORATA) bằng trùn giấm (TUBATRIX ACETI)" Phục vụ cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, ngành thủy sản nước ta đã không ngừng phát triển. Nhiều mặt hàng thủy hải sản đã có mặt trên thị trường thế giới như: cá basa, tôm sú và một số mặt hàng thủy hải sản khác. Để ngành thủy sản có thể ngày càng ổn định và phát triển hơn nữa thì cần phải chú ý đến ba vấn đề sau: con giống, kỹ thuật nuôi và thức ăn. Trong đó, thức ăn có thể coi là nhân tố quan trọng nhất. Các loại thức ăn có thể là nguồn gốc động vật hay thực vật, thức ăn tự nhiên hay thức ăn chế biến. Để duy trì sự sống và hoạt động của cơ thể, ngoài oxygen mọi sinh vật đều cần có thức ăn. Thức ăn là nguồn cung cấp nguyên liệu giúp cho cơ thể sinh trưởng và phát triển, là nguồn vật liệu tái tạo bổ sung những bộ phận hao mòn của cơ thể trong quá trình sống. Hơn nữa, thức ăn còn cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động. Cho nên, trong quá trình sống, động vật không ngừng lấy thức ăn từ môi trường bên ngoài. Thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của động vật thủy sản. Nếu dinh dưỡng không hợp lý có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của các bệnh khác nhau mà ngày nay người ta chưa kịp xác định hết. Vì vậy thức ăn đóng một vai trò nhất định trong nuôi trồng thủy sản đặt biệt là trong giai đoạn ấu trùng. Hiện nay, ở Việt Nam, có rất nhiều loại thức ăn sống được sử dụng để ương nuôi cá bột như : Rotifera, Moina, trùng chỉ, lăn quăn, Atermia nhưng không phải thức ăn nào cũng phù hợp cho tất cả mọi loài cá, đặc biệt là những loài cá có kích thước nhỏ như cá xiêm, cá bống tượng Tuy nhiên, trên thế giới, từ lâu, có một loại thức ăn sống rất phổ biến cho các loài cá đặc biệt là cá có kích cỡ nhỏ, đó là trùn giấm. Được sự phân công của Khoa Thuỷ Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Thử Nghiệm Ương Nuôi Cá Xiêm (Betta splendes) và Cá Bống Tượng (Oxyeleotris marmorata) Bằng Trùn Giấm (Tubatrix aceti). 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Cá Xiêm 2 2.1.1 Đặc điểm phân loại 2 2.1.2 Đặc điểm hình thái và phân bố 3 2.1.3 Đặc điểm sinh thái 3 2.1.4 Tập tính sống 4 2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 4 2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5 2.1.7 Mùa vụ sinh sản 7 2.2 Đặc Điểm Sinh Học Của Bống Tượng 7 2.2.1 Đặc điểm phân loại 7 2.2.2 Đặc điểm hình thái 7 2.2.3 Phân bố 8 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 8 2.2.5 Đặc điểm dinh dưỡng 9 2.2.6 Tăng trưởng và kích thước tối đa 9 2.2.7 Đặc điểm sinh sản 10 2.3 Tình Hình Sản Xuất Giống Cá Bống Tượng 11 2.3.1 Trong nước 11 2.3.2 Trên thế giới 12 2.4 Thức An Sử Dụng Trong Quá Trình Ương Cá Bột Lân Cá Hương 13 2.4.1 Thức ăn chế biến 13 2.4.2 Thức ăn sống 16 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 19 3.1.1 Vật Liệu 19 3.1.2 Nguồn cá bột 19 3.1.3 Thức ăn và dụng cụ cho ăn 19 3.1.4 Hệ thống ương nuôi cá bột 20 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 20 3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 3.2.2 Quản lý và chăm sóc 22 3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi 22 3.3 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 23 3.4 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 23 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 Phần A: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Xiêm 24 4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Xiêm Ơ Các Lần Thử Nghiệm 24 4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 24/4/2005 đến 4/5/2005) 24 4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 11/5/2005 đến 27/5/2005) 25 4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 14/6/2005 đến 20/6/2005) 26 4.1.4 Lần thử nghiệm thứ IV (từ 1/7/2005 đến10/7/2005) 28 Phần B: Kết Quả Thử Nghiệm Trên Cá Bống Tượng 31 4.1 Đánh Giá Tỷ Lệ Sống Của Cá Bống Tượng Ơ Các Lần Thử Nghiệm 31 4.1.1 Lần thử nghiệm thứ I (từ 14/4/2005 đến 20/4/2005) 31 4.1.2 Lần thử nghiệm thứ II (từ 8/6/2005 đến 12/6/2005) 32 4.1.3 Lần thử nghiệm thứ III (từ 22/7/2005 đến 31/7/2005) 33 4.2 So Sánh Tỷ Lệ Sống Trung Bình Giữa Các Nghiệm Thức 34 4.3 Các Yếu Tố Chất Lượng Nước Trong Quá Trình Nuôi 35 4.3.1 Chỉ tiêu pH trong suốt quá trình thí nghiệm 35 4.3.2 Chỉ tiêu nhiệt độ trong quá trình thí nghiệm 36 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết Luận 38 5.2 Đề Nghị

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2741 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm ương nuôi cá xiêm (BETTA SPLENDES ) và cá bống tượng (OXYELEOTRIS MARMORATA) bằng trùn giấm (TUBATRIX ACETI), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
veà dinh döôõng, deã vôõ, gaõy xöông, phuï nöõ coù thai. Caùc keát quaû nghieân cöùu cho thaáy coù theå duøng taûo Spirulina laøm thuoác vôùi lieàu löôïng 2 – 8,5g/24 giôø vaø coù theå duøng nhieàu ngaøy lieân tieáp. Boät taûo Spirulina coù theå cheá bieán thaønh thuoác cho treû sô sinh non yeáu, treû suy dinh döôõng hoaëc laøm thuoác lôïi söõa cho caùc baø meï bò maát söõa töï nhieân do thieáu Lactogel. Ngoaøi ra, töø Spirulina ngöôøi ta ly trích ñöôïc moät chaát coù hoaït tính sinh hoïc phycobiliprotein, laø moät loaïi saéc toá lam coù vai troø quan troïng trong söï quang hôïp cuûa taûo. Ngöôøi ta söû duïng tính chaát huyønh quang cuûa noù ñeå ñaùnh daáu caùc khaùng theå ñôn doøng trong vieäc ñoaùn vaø phaùt hieän moät soá beänh (Allegari 1989, taøi lieäu USSI 1989). Môùi ñaây, moät nhoùm caùc nhaø khoa hoïc ôû tröôøng Ñaïi hoïc Havard Myõ nhaän thaáy cheá bieán “Phycotene” veà baûn chaát laø taäp hôïp caùc carotenoid vaø chlorophyll a chieát töø Spirulina coù taùc duïng raát toát ñoái vôùi heä thoáng mieãn dòch ôû cô theå ngöôøi trong vieäc ñieàu trò choáng ung thö (Growth, 1989). Ñoái vôùi thuyû saûn Theo Ciffei (1983), khi cho caù cheùp ñoû aên taûo Spirulina thì taêng troïng löôïng cô theå, taêng chieàu daøi caù vaø taïo maøu saéc saëc sôõ cho caù cheùp ñoû (Durand Chastel.H.Sautilan San Chez.C, 1975). Taïi Phaùp, ôû trung taâm quoác gia khai thaùc ñaïi döông, thí nghieäm ñöôïc tieán haønh treân toâm cho thaáy nhôø aên taûo Spirulina maø tyû leä soáng cuûa toâm cao hôn 90%. ÔÛ Vieät Nam, nhöõng thí nghieäm ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Höõu Thöôùc, Ñaëng Ñình Kim, Nguyeãn Tieán Cö cuøng Giaùo Sö Mai Ñình Yeân (Ñaïi Hoïc Toång Hôïp Haø Noäi) treân caù boät, caù höông caù meø traéng cho thaáy duøng taûo töôi ñeå nuoâi caù laøm moâi tröôøng toát hôn, löôïng oxy cao hôn giuùp taêng maät ñoä caù töø 6 – 8 laàn. Spirulina coøn laø nguoàn thöùc aên thích hôïp giaøu dinh döôõng cho trai, soø, taèm, ong, laøm thöùc aên boå sung cho lôïn, gaø vòt… (Höùa Thò Thìa Ry, 1996). Thöùc aên soáng Thöùc aên soáng laø nhöõng cô theå sinh vaät coøn soáng coù theå duøng laøm thöùc aên cho vaät nuoâi thuyû saûn. Ví duï nhö: luaân truøng, Moina, aáu truøng muoãi laéc… Vaø loaïi thöùc aên soáng ñöôïc chuùng toâi söû duïng trong thöû nghieäm laø truøn giaám. a Nguoàn goác Borellus ñaõ phaùt hieän ra truøn giaám naêm 1656. Ñaây laø moät loaïi truøn soáng töï do, khoâng kyù sinh vaø thích nghi trong moâi tröôøng coù pH thaáp. Truøn giaám ñöôïc ñaùnh giaù laø moät loaïi thöùc aên tuyeät vôøi cho caù hoài trong giai ñoaïn caù boät. (Feeding, Septemper 2002) Chuùng ñöôïc nuoâi trong moâi tröôøng röôïu taùo vaø trong nhöõng quaû taùo bò thoái, maän thoái hay ñaát buøn (Practical Fishkeeping, July 2002). b Ñaëc ñieåm phaân loaïi Nhoùm: Aschelminthes Ngaønh: Nematoda Lôùp: Secernentea Lôùp phuï: Rhabditia Boä: Rhabditida Boä phuï: Cephalobina Treân hoï: Panagrolaimoidea Hoï: Panagrolaimidea Gioáng: Turbatrix (Peters, 1927) Loaøi: Tubatrix aceti (Mueller, 1783) c Ñaëc ñieåm hình thaùi Truøn coù kích thöôùc raát nhoû töø 0,05 - 0,2mm. Ñöôøng kính thaân laø 50µm (Canadian feeders). Thaân khoâng maøu vaø bieán ñoåi theo maøu saéc cuûa moâi tröôøng. Chuùng di chuyeån raát nhanh. d Ñaëc ñieåm sinh thaùi Theo Cao Nguyeân Trình (2005), truøn coù theå phaùt trieån toát trong moâi tröôøng coù pH töø 3 - 5. Truøn coù khaû naêg soáng ñöôïc 24 giôø trong nöôùc ngoït, maën hay lôï. Chuùng taêng tröôûng toát ôû nhieät ñoä 20 - 300C (Adrian R. Tappin, 2002). Theo Peter trong baøi Rainbowfish Times, taïp chí The North American Rainbowfish study Group, 1996, nhieät ñoä toát nhaát ñeå chuùng taêng sinh khoái laø 60 - 85 0F. Chuùng coù theå chòu ñöïng ñöôïc söï thay ñoåi nhieät ñoä lôùn vaø thích nghi toát vôùi nhieät ñoä phoøng nhöng khoâng ñöôïc tieáp xuùc vôùi aùnh naéng tröïc tieáp (Living Materials Infor, Science & Technology for Children). Truøn soáng ñöôïc trong moïi taàng nöôùc vì vaäy raát thuaän lôïi cho caùc loaøi caù soáng ñaùy (Feeding, Adrian R.Tappin, 2002). e Ñaëc ñieåm sinh saûn Sau moät tuaàn töø khi baét ñaàu nuoâi, nhöõng con caùi mang tröùng seõ xuaát hieän. Vaø seõ maát khoaûng 8 ngaøy nöõa keå töø khi tröùng thuï tinh vaø ñöôïc ñeû ra ngoaøi (Feeding, Adrian R.Tappin, 2002). f Thaønh phaàn döôõng chaát Truøn giaám ñem laïi cho vaät nuoâi moät haøm löôïng dinh döôõng phong phuù. So saùnh caùc amoinoa acid giöõa truøn giaám vôùi Artemia nhö sau: Tubatrix aceti Artemia Protein 48.3 61.6 Amino acid ILE 5.1 3.8 LEU 7.7 8.9 MET 2.2 1.3 PHE 4.7 4.9 TYR 3.2 5.4 THR 4.7 2.5 TRY 1.5 VAL 6.4 4.7 LYS 7.9 8.9 ARG 6.6 7.3 HIS 2.9 1.9 ALA 8.8 6.0 ASP 11.0 11.2 GLU 12.8 12.9 GLY 6.4 5.0 PRO 5.4 6.9 SER 3.7 6.7 g Tình hình söû duïng truøn giaám treân theá giôùi Treân theá giôùi, truøn giaám töø laâu ñaõ ñöôïc duøng laøm thöùc aên lyù töôûng cho nhieàu loaøi caù vì nhöõng öu ñieåm: Noù coù theå soáng laâu trong moâi tröôøng nöôùc nuoâi caù Noù soáng ñöôïc trong moïi taàng nöôùc Noù khoâng thôû baèng oxy neân khoâng caïnh tranh oxy vôùi caù Kích côõ nhoû phuø hôïp vôùi moïi côõ caù, moïi loaøi caù, ñaët bieät laø caù boät Khoâng mang baát cöù maàm beänh hay vi khuaån gaây beänh Khoâng ñoøi hoûi nhieàu coâng chaêm soùc. ÔÛ Myõ, truøn giaám ñöôïc xem laø thöùc aên soáng öa thích cuûa caù cheùp (Cyprio cyprio), caù meø traéng (Hypophthalmichthy molitrix), toâm caøng xanh (Penaeus blebcjus) vaø Crangon crangon. ÔÛ bang California cuûa Myõ, truøn giaám laø thöùc aên lyù töôûng cho nhieàu loaøi caù nhö: Blue eyes, Corydoras catfish (Adrian R.Tappin, 2000). ÔÛ Canada, truøn giaám khoâng nhöõng laø thöùc aên lyù töôûng cho caù maø coøn cho caùc loaøi löôõng theâ (Canadian feeders, 2000). III. VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Thôøi gian vaø ñòa ñieåm Thôøi gian: töø ngaøy 29/3/2005 ñeán ngaøy 31/7/2005 Ñòa ñieåm: Traïi Thöïc Nghieäm Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vaät lieäu Nguoàn caù boät Caù boät boáng töôïng Tröùng caù boáng töôïng coù nguoàn goác töø Traïi Saûn Xuaát Gioáng Caù Taùm Tieáu (Huyeän Chaâu Thaønh - AÁp Bình Ñöùc - Tænh Tieàn Giang). Tröùng caù ñöôïc vaän chuyeån veà Traïi Thöïc Nghieäm Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm baèng phöông phaùp vaän chuyeån khoâ. Caù boät caù xieâm Caù xieâm ñöôïc cho sinh saûn nhaân taïo taïi Traïi Thöïc Nghieäm Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Neân nguoàn caù boät coù saün taïi choã. Thöùc aên vaø duïng cuï cho aên Thöùc aên Ñoái vôùi caù xieâm, chuùng toâi söû duïng 4 loaïi thöùc aên: loøng ñoû tröùng gaø, thöùc aên toång hôïp, Spirulina vaø truøn giaám. Khi öông nuoâi caù boáng töôïng trong nhöõng bình nhöïa (V = 3 lít nöôùc), chuùng toâi söû duïng caû boán loaïi thöùc aên nhö ñoái vôùi caù xieâm. Khi öông trong beå xi maêng (V = 2000 lít nöôùc), chuùng toâi chæ söû duïng 3 loaïi thöùc aên laø: loøng ñoû tröùng gaø, thöùc aên cheá bieán vaø truøn giaám. Duïng cuï cho aên Taát caû caùc loaïi thöùc aên cho caù boáng töôïng vaø caù xieâm ñeàu ñöôïc chuùng toâi caø qua vôït coù kích thöôùc maét löôùi laø 150µm. Rieâng ñoái vôùi truøn giaám, chuùng toâi cho caù aên tröïc tieáp maø khoâng caàn qua baát cöù loaïi duïng cuï naøo. Heä thoáng öông nuoâi caù boät Trong nuoâi troàng thuyû saûn, heä thoáng nuoâi phuø hôïp vaø nguoàn nöôùc ñaït chaát löôïng toát laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng quyeát dònh thaønh coâng cuûa ngheà. Vôùi nguoàn nöôùc maùy ñaõ ñöôïc laéng kyõ löôõng vaø ñaûm baûo khoâng coøn Chlorine, chuùng toâi tieán haønh coâng vieäc nghieân cöùu cuûa mình trong caùc heä thoáng nhö sau. Caù xieâm Caù xieâm ñöôïc chuùng toâi öông nuoâi trong nhöõng bình nhöïa vôùi theå tích nhö nhau (V = 3lít nöôùc/bình). Caù boáng töôïng Laàn thöû nghieäm thöù I (töø 14/4/2005 ñeán 20/4/2005) Caù ñöôïc öông nuoâi thí nghieäm trong nhöõng bình nhöïa vôùi theå tích nhö nhau (V = 3lít nöôùc/bình) Laàn thöû nghieäm thöù II (töø 8/6/2005 ñeán 13/6/2005) Caù cuõng ñöôïc öông trong nhöõng bình nhöïa nhö laàn ñaàu. Laàn thöû nghieäm thöù III (töø 22/7/2005 ñeán 31/7/2005) ÔÛ laàn thöû nghieäm cuoái cuøng cuûa mình, chuùng toâi ñaõ thay nhöõng bình nhöïa baèng nhöõng beå xi maêng vôùi theå tích lôùn hôn (V = 2000 lít nöôùc/beå). Möïc nöôùc trong moãi beå cao khoaûng 40cm. Phöông phaùp nghieân cöùu Phöông phaùp boá trí thí nghieäm a Trong öông nuoâi caù xieâm Laàn boá trí thí nghieäm thöù I (24/4/2005 ñeán 4/5/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V=3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 1. Laàn boá trí thí nghieäm thöù II (11/5/2005 ñeán 27/5/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên cheá bieán vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 2. Laàn boá trí thí nghieäm thöù III (14/6/2005 ñeán 20/6/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 3. Laàn boá trí thí nghieäm thöù IV (1/7/2005 ñeán 10/7/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 10 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, ÑC1, A2, B2, C2, D2, ÑC2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D vaø ÑC laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toàng hôïp truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 20 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 20 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 4. b Trong öông nuoâi caù boáng töôïng Laàn boá trí thí nghieäm thöù I (14/4/2005 ñeán 20/4/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 12 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, a2, b2, c2, d2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, a; B, b; C, c; D, d laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toàng hôïp truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 100 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 500 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 100 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 5. Laàn boá trí thí nghieäm thöù II (8/6/2005 ñeán 13/6/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 100 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 500 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 100 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 6. Laàn boá trí thí nghieäm thöù III (27/7/2005 ñeán 31/7/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 9 ñôn vò thí nghieäm laø nhöõng beå ximaêng coù theå tích nhö nhau (V = 2 m3 nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C laø loøng ñoû tröùng gaø, truøn giaám vaø thöùc aên toång hôïp. Coù moät maät ñoä duy nhaát laø 200con/beå. Phuï luïc 2, baûng 7. Quaûn lyù vaø chaêm soùc Ñeå coù ñöôïc moät keát quaû toát nhaát ñeán möùc coù theå, chuùng toâi ñaõ heát söùc chuù troïng vieäc chaêm soùc, cho caù aên vaø thay nöôùc haèng ngaøy ñeå ñaûm baûo caù coù moät moâi tröôøng toát nhaát ñeå sinh tröôûng. Quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc, thöùc aên vaø caùch cho aên laø nhöõng gì chuùng toâi quan taâm. Ñeå haïn cheá söï oâ nhieãm nöôùc do thöùc aên thöøa tiùch tuï, chaát thaûi vaø xaùc cheát cuûa caù, chuùng toâi thöïc hieän vieäc thay nöôùc moãi ngaøy moät laàn vaøo luùc saùng sôùm hpaëc chieàu toái. Löôïng nöôùc thay moãi laàn laø 50%. Caù ñöôïc cho aên 3laàn/ngaøy vôùi löôïng vöøa phaûi ñeå traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc chæ tieâu theo doõi Chæ tieâu chaát löôïng nöôùc pH pH ñöôïc ño baèng maùy, moãi ngaøy 2 laàn ( luùc saùng sôùm vaø chieàu toái). Nhieät ñoä Nhö ta ñaõ bieát, caù laø ñoäng vaät coù maùu laïnh. Nhieät ñoä cô theå chuùng seõ thay ñoåi theo söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh. Neáu nhieät ñoä cao quaù hay thaáp quaù, vöôït qua ngoaøi ngöôõng chòu ñöïng thì seõ gaây nguy haïi cho caù. Vì vaäy, nhieät ñoä ñöôïc chuùng toâi theo doõi 2 laàn/ ngaøy baèng nhieät keá ñeå xöû lyù kòp thôøi nhöõng tröôøng hôïp yeáu toá naøy trôû neân baát lôïi ñoái vôùi caù. Tyû leä soáng Döïa vaøo soá caù thaû vaø thu ñöôïc sau thôøi gian nuoâi, chuùng toâi seõ tính ra ñöôïc tyû leä soáng cuûa töøng ñôn vò thí nghieäm nhö sau: Soá caù thaû x 100 Tyûø leä soáng (%) = Soá caù thu Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu Sau thôøi gian nuoâi, caù seõ ñöôïc vôùt ra ñeå ñeám soá löôïng con coøn soáng. Phöông phaùp phaân tích soá lieäu Chuùng toâi söû duïng chöông trình Statgraphics for windows 7.0 ñeå xöû lyù caùc soá lieäu nghieân cöùu nhö: tyû leä soáng. Söï khaùc nhau giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc so saùnh theo traéc nghieäm Turkey vôùi P < 0.05. IV. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN PHAÀN A: KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM TREÂN CAÙ XIEÂM Ñaùnh giaù tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû caùc laàn thöû nghieäm. Laàn thöû nghieäm thöù I (24/4/2005 ñeán 4/5/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V= 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên cheá bieán vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên loøng ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 1. Sau khi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh xaùc ñònh tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû veà tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc bieãu dieãn ôû ñoà thò sau: Tyû leä soáng (%) Ñoà thò 4.1 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm khi keát thuùc thí nghieäm * Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Taûo khoâ Spirulina C: Thöùc aên toång hôïp D: Truøn giaám Qua ñoà thò ta thaáy caù ôû loâ cho aên loøng ñoû tröùng coù tyû leä soáng thaáp nhaát (0%). Caù ôû loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao hôn loâ cho aên taûo vaø thöùc aên toång hôïp Rotofier. Caù ôû loâ coù maät ñoä cao hôn coù tyû leä soáng thaáp hôn caù cuûa loâ coù maät ñoä thaáp. Trong laàn thöû nghieäm ñaàu tieân, caù xieâm ôû loâ cho aên loøng ñoû tröùng ñaõ cheát hoaøn toaøn khi keát thuùc ñôït nghieân cöùu. Theo nhaän ñònh cuûa chuùng toâi, taát caû laø do thöùc aên thöøa vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. Loøng ñoû tröùng gaø laø loaïi thöùc aên ñöôïc ñaùnh giaù raèng coù haøm löôïng lipid khaù cao. Vieäc cho aên dö thöøa ñaõ daãn tôùi tình traïng löôïng lipid traøn ngaäp treân maët nöôùc, ngaên caûn phaàn naøo söï khueách taùn cuûa oxy töø khoâng khí ñi vaøo nöôùc. Ngoaøi ra, vieäc phaân huyû caùc haït thöùc aên dö thöøa cuõng laøm tieâu hao moät löôïng ñaùng keå oxy hoaø tan coù trong nöôùc. Vieäc ñoù laøm cho caù khoâng ñuû löôïng oxy caàn thieát ñeå hoâ haáp vaø roài chuùng cheát. Thöùc aên quaù nhieàu coøn laøm taêng ñoä ñuïc cuûa nöôùc vaø ñieàu ñoù khoâng heà coù lôïi cho moâi tröôøng nuoâi. Ñoä ñuïc khoâng gaây cheát tröïc tieáp cho caù nhöng chuùng laøm aûnh höôûng ñeán hoâ haáp cuûa caù. Neáu ñoä ñuïc cao töùc laø caùc vaät chaát lô löõng trong nöôùc quaù nhieàu. Caùc haït lô löõng naøy coù theå baùm vaøo mang caù, ngaên caûn söï hoâ haáp cuûa chuùng laøm cho chuùng cheát vì ngaït. Hôn nöõa, ñoä ñuïc quaù cao seõ laøm taêng tính caûm nhieãm cuûa caù ñoái vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi. Thöùc aên thöøa seõ öôn thoái daãn tôùi oâ nhieãm moâi tröôøng. Quaù trình phaân huyû caùc hôïp chaát höõu cô nhö: thöùc aên thöøa, phaân caù seõ sinh ra nhieàu khí ñoäc gaây haïi ñeán caù boät nhö: NH3, NO2, H2S… Töø ñoù, caù deã nhieãm beänh caø cheát. Toùm laïi, chuùng toâi keát luaän raèng tyû leä soáng ôû loâ A thaáp laø do nhöõng nguyeân nhaân treân. Qua ñoà thò chuùng ta thaáy, loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao nhaát. Truøn giaám coù theå soáng ñöôïc 24 giôø trong nöôùc ngoït (Cao Nguyeân Trình, 2005), vì theá noù khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng. Vaø truøn giaám khoâng thou baèng oxy neân noù khoâng caïnh tranh oxy vôùi caù, vì vaäy khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình hoâ haáp cuûa caù. Truøn giaám laø moài soáng di ñoäng phuø hôïp vôùi taäp tính aên ñoäng vaät cuûa caù xieâm neân chuùng seõ aên nhieàu hôn. Maø thöùc aên soáng thöôøng chöùa moät haøm löôïng dinh döôõng raát cao neân ñaûm baûo caù seõ taêng tröôûng vaø phaùt trieån toát hôn, vaø khaû naêng caûm nhieãm vôùi beänh seõ thaáp hôn. Vì vaäy, caù ôû loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao hôn nhöõng loâ khaùc. Laàn thöû nghieäm thöù II (11/5/2005 ñeán 27/5/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 2. Sau khi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh xaùc ñònh tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû veà tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc bieãu dieãn ôû ñoà thò sau: Tyû leä soáng (%) Ñoà thò 4.2 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm khi keát thuùc thí nghieäm * Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Taûo khoâ Spirulina C: Thöùc aên toång hôïp D: Truøn giaám Qua ñoà thò chuùng ta nhaän thaáy raèng caù ôû taát caû caùc loâ coù tyû leä soáng cao vaø töông ñoái ñoàng ñeàu. Caù ôû loâ coù maät ñoä khaùc nhau coù tyû leä soáng khaùc nhau khoâng nhieàu. ÔÛ laàn naøy, tyû leä soáng giuõa caùc loâ töông ñoái ñoàng ñeàu hôn do cheá ñoä chaêm soùc chu ñaùo hôn. Thöùc aên ñöôïc raûi vöøa phaûi vaø khuaáy ñeàu trong nöôùc ñeå caù deã baét moài, traùnh tình traïng caù thì ñoùi coøn thöùc aên thì dö thöøa. Nöôùc ñöôïc thay moãi ngaøy neân tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng nuoâi ñaõ khoâng xaûy ra, vì vaäy tyû leä soáng cuûa caùc loâ töông ñoái cao vaø ñoàng ñeàu. Laàn thöû nghieäm thöù III (14/6/2005 ñeán 20/6/2005) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 10 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 10 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 3. Sau khi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh xaùc ñònh tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû veà tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc bieãu dieãn ôû ñoà thò sau: Tyû leä soáng (%) Ñoà thò 4.3 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm khi keát thuùc thí nghieäm Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Taûo khoâ Spirulina C: Thöùc aên toång hôïp D: Truøn giaám Qua ñoà thò 4.3 ta thaáy caù ôû loâ cho aên loøng ñoû tröùng gaø vaø loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao nhaát. Caù ôû loâ cho aên taûo Spirulina vaø loâ cho aên thöùc aên toång hôïp Rotofier coù tyû leä soáng thaáp. Caù ôû caùc loâ maät ñoäï khaùc nhau coù tyû leä soáng töông ñöông nhau. Laàn thöû nghieäm naøy, tyû leä soáng giöõa caùc loâ coù phaàn cheânh leäch. Chuùng ta thaáy roõ laø loâ cho aên truøn giaám vaø loâ cho aên loøng ñoû tröùng gaø coù tyû leä soáng cao hôn nhöõng loâ coøn laïi. Vaø moät ñieàu deã nhaän thaáy nöõa laø tyû leä soáng giöõa caùc loâ gioáng nhau coù maät ñoä caù khaùc nhau cuõng xaáp xæ nhau. Trong ñoù, caù boät ôû loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao nhaát laø do nhöõng nguyeân nhaân sau: Truøn giaám coù theå soáng ñöôïc 24 giôø trong nöôùc ngoït (Cao Nguyeân Trình, 2005), vì theá noù khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng. Truøn giaám khoâng thôû baèng oxy neân noù khoâng caïnh tranh oxy vôùi caù, vì vaäy khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình hoâ haáp cuûa caù. Truøn giaám laø moài soáng di ñoäng phuø hôïp vôùi taäp tính aên ñoäng vaät cuûa caù xieâm neân chuùng seõ aên nhieàu hôn. Maø thöùc aên soáng thöôøng chöùa moät haøm löôïng dinh döôõng raát cao neân ñaûm baûo caù seõ taêng tröôûng vaø phaùt trieån toát hôn, vì theá khaû naêng caûm nhieãm vôùi beänh seõ thaáp hôn. Do nhöõng nguyeânnhaân treân, caù ôû loâ cho aên truøn giaám coù tyû leä soáng cao hôn nhöõng loâ khaùc. Laàn thöû nghieäm thöù IV (töø ngaøy 1/7/2005 ñeán 10/7/2005) Sau khi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh xaùc ñònh tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû veà tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc bieãu dieãn ôû ñoà thò sau: Tyû leä soáng (%) Ñoà thò 4.4 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm khi keát thuùc thí nghieäm * Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Taûo khoâ Spirulina C: Thöùc aên toång hôïp D: Truøn giaám DC: khoâng cho aên Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 10 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, ÑC1, A2, B2, C2, D2, ÑC2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D vaø ÑC laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 20 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 50 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 20 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 4. Qua ñoà thò ta thaáy caù ôû loâ boû ñoùi coù tyû leä soáng thaáp nhaát. Caù ôû loâ cho aên truøn giaám vaø cho aên loøng ñoû tröùng coù tyû leä soáng cao. Caù ôû loâ cho aên taûo vaø thöùc aên toång hôïp Rotofier coù tyû leä soáng thaáp hôn. Caù ôû caùc loâ coù maät ñoä khaùc nhau coù tyû leä soáng töông ñöông nhau. Loøng ñoû tröùng gaø vaø truøn giaám ñeàu laø nhöõng thöùc aên coù nguoàn goác ñoäng vaät, maø caù xieâm laø loaøi caù aên moài ñoäng vaät neân chaéc chaén loøng ñoû tröùng gaø vaø truøn giaám laø thöùc aên maø chuùng öa thích. Caù seõ aên moài vaø taêng tröôûng toát hôn. Coøn thöùc aên toång hôïp vaø taûo khoâ Spirulina laø thöùc aên coâng nghieäp. Qua quaù trình cheá bieán haøm löôïng chaát dinh döôõng vaø vitamin seõ giaûm neân khoâng cung caáp ñaày ñuû döôõng chaát cho caù taêng tröôûng, phaùt trieån vaø khaùng beänh. Coäng vôùi tình traïng moät soá caù seõ khoâng aên do khoâng phaûi laø thöùc aên öa thích cuûa chuùng. Vì vaäy caù ôû nhöõng loâ ngaøy coù tyû leä töû vong cao hôn. Khi so saùnh tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû laàn thöû nghieäm thöù IV, chuùng toâi ñöôïc keát quaû ôû baûng 4.1 vaø baûng 4.2 nhö sau: Baûng 4.1 Tyû leä soáng trung bình cuûa caù ôû nhöõng loâ coù maät ñoä 20 con/lít nöôùc Nghieäm thöùc Tyû leä soáng A 0.79a ± 0.09 B 0.47a ± 0.1 C 0.53a ± 0.21 D 0.9a ± 0.03 DC 0.5a ± 0.4 Baûng 4.2 Tyû leä soáng trung bình cuûa caù ôû nhöõng loâ coù maät ñoä 50 con/lít nöôùc Nghieäm thöùc Tyû leä soáng A 0.87a ± 0.12 B 0.61a ± 0.21 C 0.67a ± 0.12 D 0.9a ± 0.15 DC 0.29a ± 0.5 Ghi chuù: Caùc giaù trò treân cuøng moät coät coù kyù töï a gioáng nhau laø sai bieät khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Qua keát quaû treân, chuùng toâi nhaän thaáy raèng moïi sai bieät ñeàu khoâng coù yù nghóa keå caû khi maät ñoä caù cao hay thaáp. Ñieàu ñoù chöùng toû caùc khaåu phaàn thöùc aên khaùc nhau khoâng heà coù taùc ñoäng leân tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû giai ñoaïn caù boät. Maëc duø caù xieâm laø loaøi aên ñoäng vaät nhöng tyû leä soáng cuûa nghieäm thöùc D (cho aên truøn giaám) cuõng khoâng khaùc bieät gì so vôùi caùc nghieäm thöùc khaùc. Theo chuùng toâi nhaän ñònh do caù xieâm deã nuoâi, chuùng coù phoå thöùc aên roäng neân coù theå tieáp nhaän deã daøng caùc khaåu phaàn thöùc aên khaùc nhau. Cho neân, vì theá chuùng toâi khoâng theå ñöa ra keát luaän gì veà hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng truøn giaám laøm thöùc aên cho caù boät. Tuy nhieân, vieäc söû duïng truøn giaám laøm thöùc aên cho caù vaãn ñem laïi vaøi thuaän lôïi ñoù laø: khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc nuoâi, ñaûm baûo luoân saün saøng ôû moïi taàng nöôùc ñeå caù aên khi chuùng ñoùi. Khoâng nhö nhöõng thöùc aên khaùc: loøng ñoû tröùng, taûo, thöùc aên toång hôïp, moät thôøi gian sau khi cho aên, caùc haït thöùc aên seõ chìm heát xuoáng ñaùy nhöng coøn truøn giaám thì khaùc. Chuùng luoân lô löõng trong nöôùc trong voøng 24 giôø. Vì theá, ñaûm baûo caù coù theå aên baát cöù khi naøo chuùng ñoùi trong voøng 24 giôø maø thöùc aên laïi khoâng bò döï thöøa vaø trôû neân öôn thoái nhö nhöõng loaïi thöùc aên khaùc. Toùm laïi, maëc duø qua ñoà thò 4.4, ta thaáy tyû leä soáng cuûa caù ôû loâ söû duïng truøn giaám laø cao nhaát nhöng veà maët thoáng keâ thì tyû leä soáng cuûa caù khi cho aên truøn giaám vaø khi cho aên caùc loaïi thöùc aên khaùc laø khoâng khaùc nhau (P > 0,05). PHAÀN B: KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM TREÂN CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG 4.1 Ñaùnh giaù tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng qua caùc laàn thöû nghieäm Laàn thöû nghieäm thöù I (töø 14/4/05 ñeán 20/4/05) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 12 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, a2, b2, c2, d2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, a; B, b; C, c; D, d laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp, truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 100 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 500 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 100 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 5. Keát quaû tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng ñöôïc trình baøy ôû baûng sau: Baûng 4.3 Keát quaû öông nuoâi caù boät boáng töôïng trong bình nhöïa (laàn thöù I ) Khaåu phaàn aên Keát quaû Loøng ñoû tröùng gaø Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Taûo khoâ Spirulina Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Thöùc aên toång hôïp Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Truøn giaám Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Qua baûng 4.3 ta thaáy caù boät boáng töôïng ñaõ cheát toaøn boä sau 7 ngaøy nuoâi ôû taát caû caùc loâ coù möïc nöôùc khaùc nhau. Töùc laø caù ñöôïc nuoâi trong bình nhöïa coù theå tích V = 3 lít vôùi möïc nöôùc 20cm, maët thoaùng heïp vaø caù ñöôïc nuoâi trong nhöõng khay nhöïa coù theå tích V = 3 lít nöôùc vôùi möïc nöôùc 5 cm, maët thoaùng roäng coù tyû leä töû vong nhö nhau. Theo chuùng toâi, caù cheát do nhöõng nguyeân nhaân sau: Thöùc aên vaø moâi tröôøng nöôùc Maät ñoä caù vaø quaù trình suïc khí Ta bieát, caù boáng töôïng sau khi haáp thuï heát noaõn hoaøn môùi baét ñaàu aên thöùc aên ngoaøi, töùc laø khoaûng 4 - 5 ngaøy sau khi nôû caù môùi baét ñaàu aên vaø caù boáng töôïng chæ aên maïnh vaøo buoåi toái. Nhöng ôû laàn thöû nghieäm thöù I naøy, caù 1 ngaøy sau khi nôû ñaõ ñöôïc cho aên, vaø cho aên 3 laàn/ngaøy. Löôïng thöùc aên vì theá trôû neân dö thöøa, caùc haït thöùc aên lô löõng quaù nhieàu laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình hoâ haáp cuûa caù boät. Ngoaøi ra, caùc khí ñoäc NH3, H2S… sinh ra töø söï phaân huyû chaát höõu cô nhö: phaân caù, thöùc aên thöøa seõ khoâng toát cho caù boät. Moâi tröôøng oâ nhieãm seõ laøm giaûm söùc ñeà khaùng cuûa caù vôùi maàm beänh, vì theá caù trôû neân yeáu daàn vaø cheát sau ñoù. Caù boät ñöôïc boá trí trong nhöõng bình nhöïa coù theå tích nhoû (V = 3 lít) vôùi maät ñoä caù raát cao (500 – 1500 con/bình). Söï suïc khí lieân tuïc ñaõ laøm cho chuùng khoâng ngöøng ñaûo troän trong nöôùc, caù luoân bò ñaët trong tình traïng luoân hoaït ñoäng, khoâng theå baét moài vaø khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Vì theá chuùng yeáu daàn vaø cheát ñi nhanh choùng. Rieâng ñoái vôùi nhöõng loâ caù ñöôïc nuoâi trong khay coù maët thoùng roäng vaø suïc khí ôû moät goùc beå, caù cheát laø do maät ñoä caù quaù nhieàu, thöùc aên dö thöøa coäng vôùi oâ hieãm moâi tröôøng. Laàn thöû nghieäm thöù II (töø 8/6/05 ñeán 13/6/05) Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 8 ñôn vò thí nghieäm coù theå tích nhö nhau (V = 3 lít nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C, D laø loøng ñoû tröùng gaø, taûo khoâ Spirulina, thöùc aên toång hôïp vaø truøn giaám. Coù 2 maät ñoä khaùc nhau, 100 con/lít nöôùc laø maät ñoä öùng vôùi kí hieäu soá 1 cuûa caùc ñôn vò thí nghieäm, 500 con/lít öùng vôùi kí hieäu soá 2. Ví duï: A1 laø loâ coù maät ñoä caù laø 100 con/lít nöôùc vaø ñöôïc cho aên long ñoû tröùng gaø. Phuï luïc 2, baûng 6. Keát quaû tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng ñöôïc trình baøy ôû baûng sau: Baûng 4.4 Keát quaû öông nuoâi caù boät boáng töôïng trong bình nhöïa (laàn thöù II) Khaåu phaàn aên Keát quaû Loøng ñoû tröùng gaø Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Taûo khoâ Spirulina Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Thöùc aên toång hôïp Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Truøn giaám Caù cheát toaøn boä sau 7 ngaøy Qua baûng 4.4, ta thaáy caù cuõng cheát toaøn boä ôû ngaøy thöù 7 sau khi nôû nhö laàn thöû nghieäm thöù nhaát. ÔÛ laàn naøy, duø maät ñoä caù ñaõ giaûm thaáp (töø 150 – 300 con/bình), nhöng khi chuùng ñöôïc boá trí trong bình coù theå tích nhoû (V = 3 lít) thì maät ñoä nhö vaäy coøn khaù cao. Cuøng vôùi veäc suïc khí lieân tuïc vaø cho aên quaù sôùm khieán nhöõng nguyeân nhaân khieán caù cheát hoaøn toaøn cuõng gioáng nhö treân: Thöùc aên vaø moâi tröôøng nöôùc Maät ñoä caù vaø quaù trình suïc khí Ta bieát, caù boáng töôïng sau khi haáp thuï heát noaõn hoaøn môùi baét ñaàu aên thöùc aên ngoaøi, töùc laø khoaûng 4 - 5 ngaøy sau khi nôû caù môùi baét ñaàu aên vaø chæ aên maïnh vaøo buoåi toái. Nhöng ôû laàn thöû nghieäm thöù II naøy, caù 1 ngaøy sau khi nôû ñaõ ñöôïc cho aên vaø cho aên 3 laàn/ngaøy. Löôïng thöùc aên vì theá trôû neân dö thöøa, caùc haït thöùc aên lô löõng quaù nhieàu laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình hoâ haáp cuûa caù boät. Ngoaøi ra, caùc khí ñoäc NH3, H2S… sinh ra töø söï phaân huyû chaát höõu cô nhö: phaân caù, thöùc aên thöøa seõ khoâng toát cho caù boät. Moâi tröôøng oâ nhieãm seõ laøm giaûm söùc ñeà khaùng cuûa caù vôùi maàm beänh, vì theá caù trôû neân yeáu daàn vaø cheát sau ñoù. Caù boät ñöôïc boá trí trong nhöõng bình nhöïa coù theå tìch nhoû (V = 3 lít) vôùi maät ñoä caù raát cao (500 – 1500 con/bình). Söï suïc khí lieân tuïc ñaõ laøm cho chuùng khoâng ngöøng ñaûo troän trong nöôùc, caù luoân bò ñaët trong tình traïng luoân hoaït ñoäng, khoâng theå baét moài vaø khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Vì theá chuùng yeáu daàn vaø cheát ñi nhanh choùng. Laàn thöû nghieäm thöù III ( töø 22/7/05 ñeán 31/7/05) Sau khi keát thuùc thí nghieäm, chuùng toâi tieán haønh xaùc ñònh tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm. Keát quaû veà tyû leä soáng cuûa caù thí nghieäm giöõa caùc nghieäm thöùc ñöôïc bieãu dieãn ôû ñoà thò sau: Tyû leä soáng (%) Ñoà thò 4.5 Tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng khi keát thuùc thí nghieäm Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Truøn giaám C: Thöùc aên toång hôïp Caù thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân vaøo 9 ñôn vò thí nghieäm laø nhöõng beå ximaêng coù theå tích nhö nhau (V = 2 m3 nöôùc), vaø ñöôïc kyù hieäu laàn löôït laø A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Caùc khaåu phaàn thöùc aên öùng vôùi A, B, C laø loøng ñoû tröùng gaø, truøn giaám vaø thöùc aên toång hôïp. Caù ñöôïc boá trí vôùi moät maät ñoä duy nhaát laø 200con/beå. Phuï luïc 2, baûng 7. Qua ñoà thò 4.5 ta thaáy, caù ñaõ soáng soùt qua ngaøy thöù 7 vaø tyû leä soáng cuõng cao hôn 2 laàn thöû nghieäm tröôùc. Theo chuùng toâi tyû leä soáng cao hôn laø do nhöõng nguyeân nhaân sau: Maät ñoä caù vaø theå tích beå chöùa Möïc nöôùc Thöùc aên vaø moâi tröôøng nöôùc Caù boät ñöôïc boá trí trong beå ximaêng coù theå tích lôùn (V = 2m3) vôùi maät ñoä töông ñoái thaáp (200/beå), cho neân quaù trình suïc khí lieân tuïc khoâng heà aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caù. Caù khoâng bò xaùo troän nhö 2 laàn thöû nghieäm tröôùc, caù khoûe hôn vaø ñeài ñoù goùp phaàn naâng cao tyû leä soáng cuûa caù. Möïc nöôùc cuõng laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán tyû leä soáng cuûa caù. Ta bieát caù boáng töôïng laø loaøi caù soáng ôû taàng ñaùy vì vaäy beå xi maêng roäng lôùn vôùi möïc nöôùc cao 40 cm phuø hôïp vôùi taäp tính soáng cuûa chuùng. Ta bieát, caù boáng töôïng sau khi haáp thuï heát noaõn hoaøn môùi baét ñaàu aên thöùc aên ngoaøi, töùc laø khoaûng 4 - 5 ngaøy sau khi nôû caù môùi baét ñaàu aên vaø chæ aên maïnh vaøo buoåi toái. Laàn naøy, caù 5 ngaøy sau khi nôû môùi ñöôïc cho aên vaø chæ cho aên 1 laàn /ngaøy vaøo buoåi toái neân tình traïng thöùc aên thöøa vaø oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc ñaõ khoâng xaûy ra. Vì nhöõng lyù do treân, tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng laàn thöû nghieäm naøy ñaõ cao hôn so vôùi 2 laàn thöû nghieäm tröôùc. 4.2 So saùnh tyû leä soáng trung bình cuûa caù giöõa caùc nghieäm thöùc Baûng 4.5 Tyû leä soáng trung bình cuûa caù thí nghieäm Nghieäm thöùc Tyû leä soáng NT A 0.14a ± 0.13 NT B 0.27a ± 0.1 NT C 0.108a ± 0.06 Ghi chuù: Caùc giaù trò treân cuøng moät coät coù kyù töï a gioáng nhau laø sai bieät khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Qua keát quaû treân, chuùng toâi nhaän thaáy tyû leä soáng cuûa caù ôû caùc loâ coù khaåu phaàn thöùc aên khaùc nhau sai bieät khoâng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. Ñieàu ñoù chöùng toû caùc khaåu phaàn thöùc aên khaùc nhau khoâng heà coù taùc ñoäng leân tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng ôû giai ñoaïn caù boat vaø vieäc söû duïng truøn giaám laøm thöùc aên khoâng laøm caûi thieän tyû leä soáng cuûa caù nhieàu nhö mong ñôïi. Nhöng vaán ñeà naøy coù theå deã daøng lyù giaûi. Maëc duø caù boáng töôïng laø loaøi aên ñoäng vaät ñieån hình nhöng tyû leä soáng cuûa nghieäm thöùc B (cho aên truøn giaám) khoâng sai bieät coù yù nghóa thoáng keâ so vôùi nghieäm thöùc khaùc. Cuøng vôùi toác ñoä di chuyeån quaù nhanh cuûa truøn giaám vaø moâi tröôøng nuoâi roäng lôùn ñaõ haïn cheá taàn soá baét gaëp con moài cuûa caù neân duø thöùc aên ñoù laø ñoäng vaät soáng vaãn khoâng laøm taêng tyû leä soáng cuûa caù. 4.3 Caùc yeáu toá chaát löôïng nöôùc trong quaù trình öông nuoâi 4.3.1 Chæ tieâu pH trong suoát quaù trình thí nghieäm Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Tuaán Duõng vaø Ñoã Khaéc Xuaân Dieãm (1995), thì caù boáng töôïng coù theå soáng ñöôïc trong moâi tröôøng nöôùc coù pH töø 4 - 9 nhöng toát nhaát laø 6 - 8. Tuy coù söï dao ñoäng cuûa pH giöõa buoåi saùng vaø buoåi chieàu vaø giöõa caùc ngaøy nhìn chung khoâng ñaùng keå, neân vaãn coøn naèm trong phaïm vi thích hôïp cho söï soáng vaø sinh tröôûng cuûa caù. Vì vaäy, caù ñaûm baûo vaãn soáng vaø taêng tröôûng toát vaø tyû leä soáng cuûa caù trong ñôït thí nghieäm khoâng phaûi do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng. Trong thôøi gian thöû nghieäm, chuùng toâi ñaõ thöôøng xuyeân theo doõi pH vaøo 2 buoåi saùng vaø chieàu trong ngaøy vaø keát quaû ñöôïc trình baøy qua ñoà thò sau: pH Ñoà thò 4.6 Giaù trò pH vaøo buoåi saùng qua thôøi gian thöû nghieäm Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Truøn giaám C: Thöùc aên toång hôïp 1,2,3: soá laàn laäp laïi cuûa moãi nghieäm thöùc pH Ñoà thò 4.7 Giaù trò pH vaøo buoåi chieàu qua thôøi gian thöû nghieäm * Chuù thích: A: Loøng ñoû tröùng gaø B: Truøn giaám C: Thöùc aên toång hôïp 1,2,3: soá laàn laäp laïi cuûa moãi nghieäm thöùc Chæ tieâu nhieät ñoä trong quaù trình thí nghieäm T0C Ñoà thò 4.8 Nhieät ñoä trong quaù trình nuoâi Yeáu toá nhieät ñoä ñöôïc chuùng toâi theo doõi moãi ngaøy. Trong suoát quaù trình nuoâi nhieät ñoä nöôùc ao dao ñoäng töø 24 - 280C. Theo Leâ Nhö Xuaân vaø Phaïm Minh Thaønh (1994), caù boáng töôïng thích hôïp soáng trong moâi tröôøng nöôùc aám aùp vôùi nhieät ñoä khoaûng 25 - 300C. Vì vaäy, nhieät ñoä tuy coù dao ñoäng trong nhöõng ngaøy möa laïnh nhöng vaãn coøn trong phaïm vi cho pheùp. Keát quaû ño yeáu toá nhieät ñoä ñöôïc theå hieän trong baûng sau: Baûng 4.6 Yeáu toá nhieät ñoä trong quaù trình thí nghieäm Nhieät ñoä (0C) Thôøi gian Trung bình Max Min Töø ngaøy 1-9 25,75 28 24 Cuoái cuøng, qua nghieân cöùu vaø khaûo saùt, chuùng toâi thaáy raèng caùc ñieàu kieän moâi tröôøng nöôùc trong ñôït öông nuoâi thöû nghieäm naøy ñeàu naèm trong phaïm vi thích hôïp cho caù taêng tröôûng vaø phaùt trieån. V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ Keát Luaän Qua nhöõng thöû nghieäm ñaõ tieán haønh, chuùng toâi ruùt ra nhöõng keát luaän sau: Ñoái vôùi caù xieâm Caù ôû caùc loâ coù maät ñoä khaùc nhau coù tyû leä soáng töông ñöông nhau, töùc laø maät ñoä khoâng aûnh höôûng ñeán tyû leä soáng cuûa caù xieâm. Khoâng neân cho caù aên quaù nhieàu vaø phaûi thay nöôùc moãi ngaøy ñeå haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng nuoâi, gaây cheát caù daãn laøm aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa thí nghieäm. Keát quaû tyû leä soáng cuûa caù khi cho aên truøn giaám so vôùi khi cho aên caùc loaïi thöùc aên khaùc khoâng khaùc nhau veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Ñoái vôùi caù boáng töôïng Khoâng neân cho caù aên quaù sôùm khi chuùng chöa tieâu heát noaõn hoaøn. Khoâng neân nuoâi caù boáng töôïng trong bình nhöïa vôùi maät ñoä caù daøy ñaëc vaø suïc khí lieân tuïc seõ laøm aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán tyû leä soáng cuûa caù. Tyû leä soáng cuûa caù giöõa caùc loâ cho aên truøn giaám vôùi caùc loâ cho aên caùc loaïi thöùc aên khaùc khoâng khaùc nhau veà maët thoáng keâ (P > 0,05). Ñeà Nghò Töø keát quaû treân, chuùng toâi coù nhöõng kieán nghò sau: Caàn coù maùy phaùt ñieän döï phoøng ñeå ñeà phoøng nhöõng tröôøng maát ñieän, daãn tôùi vieäc maùy suïc khí ngöng hoaït ñoäng gaây cheát caù, laøm cho keát quaû thí nghieäm khoâng hoaøn toaøn chính xaùc. Caàn tieán haønh nhieàu thí nghieäm so saùnh tyû leä soáng cuûa caù boät khi söû duïng truøn giaám vôùi khi söû duïng nhöõng loaïi thöùc aên soáng khaùc ñeå coù ñaùnh giaù chính xaùc hôn veà hieäu quaû söû duïng cuûa truøn giaám. . TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Traàn Minh Taâm, 1997. Baûo Quaûn Cheá Bieán Noâng Saûn Sau Thu Hoaïch. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp TP.HCM. Cheng Phen, 1994. Ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa caù boáng töôïng (Oxyeleotris marmorata Bleeker). Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Laâm Thò UÙt, 1995. Saûn xuaát gioáng caù boáng töôïng taïi Traø Vinh. Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Ñaëng Hoàng Ñöùc, 1998. Söû duïng taûo Spirulina boå sung vaøo thöùc aên vieân cho moät soá loaøi caù. Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Nguyeãn Thò Thanh Thuyù, 1997. Aûnh höôûng cuûa Methytestosterone ñeán söï chuyeån ñoåi giôùi tính ôû caù xieâm. Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Nguyeãn Duy Hoaø vaø Huyønh Thò Ngoïc Oanh, 1994. Thöïc Nghieäm Saûn Xuaát Caù Boáng Töôïng (Oxyeleotris marmorata Bleeker). Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vuõ Thò Töôøng Vi vaø Traàn Thò Thu Vaân, 1994. Khaûo Saùt Aûnh Höôûng Cuûa Caùc Loaïi Thöùc Aên Leân Söï Taêng Tröôûng Vaø Tyû Leä Soáng Cuûa 3 Loaïi Caù Treâ Trong Giai Ñoaïn Töø Boät Leân Höông. Luaän vaên toát nghieäp, tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 1: MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH MINH HOAÏ Hình 1 Hình daïng truøn giaám (Tubatrix aceti) Hình 2 Caù boáng töôïng 1 ngaøy sau khi nôû Hình 3 Caù xieâm 2 ngaøy sau khi nôû Hình 4 Caù xieâm ñöôïc 10 ngaøy tuoåi (laàn thöû nghieäm thöù III ) Hình 5 Caù xieâm tröôûng thaønh Hình 6 Thöùc aên cho caù boät PHUÏ LUÏC 2: CAÙCH BOÁ TRÍ THÍ NGHIEÄM 1 Laàn boá trí thí nghieäm thöù I treân caù xieâm ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 10 20 B1 3 10 20 C1 3 10 20 D1 3 10 20 A2 3 50 20 B2 3 50 20 C2 3 50 20 D2 3 50 20 Laàn boá trí thöû nghieäm thöù II treân caù xieâm ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 10 20 B1 3 10 20 C1 3 10 20 D1 3 10 20 A2 3 50 20 B2 3 50 20 C2 3 50 20 D2 3 50 20 Laàn boá trí thöû nghieäm thöù II treân caù xieâm ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 10 20 B1 3 10 20 C1 3 10 20 D1 3 10 20 A2 3 50 20 B2 3 50 20 C2 3 50 20 D2 3 50 20 Laàn boá trí thöû nghieäm thöù II treân caù xieâm ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 20 20 B1 3 20 20 C1 3 20 20 D1 3 20 20 ÑC1 3 20 20 A2 3 50 20 B2 3 50 20 C2 3 50 20 D2 3 50 20 ÑC2 3 50 20 5 Laàn Thöû Nghieäm Thöù I Treân Caù Boáng Töôïng ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 100 20 B1 3 100 20 C1 3 100 20 D1 3 100 20 A2 3 500 20 B2 3 500 20 C2 3 500 20 D2 3 500 20 a3 3 500 5 b3 3 500 5 c3 3 500 5 d3 3 500 5 6 Laàn Thöû Nghieäm Thöù II Treân Caù Boáng Töôïng ÑVTN Theå tích (lít) Maät ñoä (con/lít) Möïc nöôùc(cm) A1 3 100 20 B1 3 100 20 C1 3 100 20 D1 3 100 20 A2 3 500 20 B2 3 500 20 C2 3 500 20 D2 3 500 20 Ghi chuù A,a: cho aên loøng ñoû tröùng gaø B,b: cho aên taûo khoâ Spirulina C,c: cho aên thöùc aên toång hôïp D,d: cho aên truøn giaám 7 Laàn Thöû Nghieäm Thöù III Treân Caù Boáng Töôïng ÑVTN Theå tích (m3) Soá con/beå Möïc nöôùc(cm) A1 2 200 40 A2 2 200 40 A3 2 200 40 B1 2 200 40 B2 2 200 40 B3 2 200 40 C1 2 200 40 C2 2 200 40 C3 2 200 40 Ghi chuù A: cho aên loøng ñoû tröùng gaø B: cho aên thöùc aên toång hôïp D: cho aên truøn giaám PHUÏ LUÏC 3: KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH THOÁNG KEÂ Keát quaû phaân tích tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng sau 9 ngaøy nuoâi (laàn thöû nghieäm thöù III) Baûng ANOVA Nguoàn bieán Toång BPÑL Ñoä töï do Phöông sai Ftính Heä soá sai bieät (SV) (SS) (df) (MS) (α) Giöõa caùc NT 4,37.10-5 2 2,19.10-5 2,11 0,2024 Trong caùc NT 6,22.10-5 6 1,04.10-5 Toång 10,59.10-5 8 Baûng So Saùnh Trung Bình Giöõa Caùc Nghieäm Thöùc Baèng Turkey Phöông phaùp: soá hieäu nhoû nhaát coù yù nghóa (Turkey) vôùi ñoä tin caäy laø 95% Möùc ñoä Soá maãu Trung bình Nhoùm töông ñoàng A 3 0,108 x B 3 0,268 x C 3 0,108 x Ñoái chieáu Sai bieät +/- Giôùi haïn A – B -0,132 0,333 A _ C 0,028 0,333 B _ C 0,16 0,333 Ghi chuù: * sai khaùc coù yù nghóa thoáng keâ Keát quaû phaân tích tyû leä soáng cuûa caù Xieâm maät ñoä 20 con/lít (laàn IV) Baûng ANOVA Nguoàn bieán Toång BPÑL Ñoä töï do Phöông sai Ftính Heä soá sai bieät (SV) (SS) (df) (MS) (α) Giöõa caùc NT 0,95 4 0,24 3,75 0,0408 Trong caùc NT 0,64 10 0,064 Toång 1,6 14 Baûng So Saùnh Trung Bình Giöõa Caùc Nghieäm Thöùc Baèng Turkey Phöông phaùp: soá hieäu nhoû nhaát coù yù nghóa (Turkey) vôùi ñoä tin caäy laø 95% Möùc ñoä Soá maãu Trung bình Nhoùm töông ñoàng B 3 0,49 X DC 3 0,55 X C 3 0,57 X A 3 0,93 X D 3 1,14 X Ñoái chieáu Sai bieät +/- Giôùi haïn A – B 0,43 0,68 A _ C 0,35 0,68 A _ D - 0,21 0,68 A – DC 0,38 0,68 B – C - 0,07 0,68 B – D - 0,64 0,68 B – DC - 0,05 0,68 C – D - 0,56 0,68 Ghi chuù: * sai khaùc coù yù nghóa thoáng keâ Keát quaû phaân tích tyû leä soáng cuûa caù Xieâm maät ñoä 50 con/lít (laàn IV) Baûng ANOVA Nguoàn bieán Toång BPÑL Ñoä töï do Phöông sai Ftính Heä soá sai bieät (SV) (SS) (df) (MS) (α) Giöõa caùc NT 1,43 4 0,36 2,66 0,0956 Trong caùc NT 1,34 10 0,13 Toång 2,7 14 Baûng So Saùnh Trung Bình Giöõa Caùc Nghieäm Thöùc Baèng Turkey Phöông phaùp: soá hieäu nhoû nhaát coù yù nghóa (Turkey) vôùi ñoä tin caäy laø 95% Möùc ñoä Soá maãu Trung bình Nhoùm töông ñoàng DC 3 0,35 X B 3 0,68 X C 3 0,72 X A 3 1,09 X D 3 1,21 X Ñoái chieáu Sai bieät +/- Giôùi haïn A – B 0,41 0,98 A _ C 0,37 0,98 A _ D - 0,12 0,98 A – DC 0,74 0,98 B – C - 0,04 0,98 B – D - 0,53 0,98 B – DC 0,33 0,98 C – D - 0,49 0,98 Ghi chuù: * sai khaùc coù yù nghóa thoáng keâ 4 Baûng So Saùnh Tyû Leä Soáng Cuûa Caù Treân 2 Maät Ñoä Khaùc Nhau Phöông phaùp: soá hieäu nhoû nhaát coù yù nghóa (Turkey) vôùi ñoä tin caäy laø 95% Möùc ñoä Soá maãu Trung bình Nhoùm töông ñoàng 1 15 0,74 X 2 15 0,82 X Ñoái chieáu Sai bieät +/- Giôùi haïn 1 – 2 -0,07 0,19 PHUÏ LUÏC 4: KEÁT QUAÛ VEÀ TYÛ LEÄ SOÁNG Tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû laàn thöû nghieäm thöù I NGHIEÄM THÖÙC I II A B C D A B C D Soá caù thaû 30 30 30 30 150 150 150 150 Soá caù thu 0 19 8 23 0 2 8 25 Tyû leä soáng(%) 0 63,33 26,67 76,67 0 1,33 5,33 16,67 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû laàn thöû nghieäm thöù II NGHIEÄM THÖÙC I II A B C D A B C D Soá caù thaû 30 30 30 30 150 150 150 150 Soá caù thu 26 28 28 29 127 117 49 104 Tyû leä soáng (%) 86,67 93,33 93,33 96,67 84,67 78 32,67 69,33 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû laàn thöû nghieäm thöù III NGHIEÄM THÖÙC I II A B C D A B C D Soá caù thaû 30 30 30 30 150 150 150 150 Soá caù thu 20 5 15 24 103 43 77 120 Tyû leä soáng (%) 66,67 16,67 50 80 68,67 28,67 51,33 80 Tyû leä soáng cuûa caù xieâm ôû laàn thöû nghieäm thöù IV (%) NGHIEÄM THÖÙC I II A B C D DC A B C D DC 79,45 47,22 52,78 90,56 87,33 87,33 61,33 66,89 89,11 29 Tyû leä soáng cuûa caù boáng töôïng ôû laàn thöû nghieäm thöù III NGHIEÄM THÖÙC A B C Laäp laïi I II III I II III I II III Soá caù thaû 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Soá caù thu 54 2 26 31 59 71 9 23 33 Tyû leä soáng 27 1 13 15,5 29,5 35,5 4,5 11,5 16,5 (%) PHUÏ LUÏC 5: CHÆ TIEÂU MOÂI TRÖÔØNG TRONG SUOÁT QUAÙ TRÌNH ÖÔNG NUOÂI THÍ NGHIEÄM CAÙ BOÁNG TÖÔÏNG Nhieät ñoä cuûa nghieäm thöùc A trong 9 ngaøy nuoâi NHIEÄT ÑOÄ (0C) Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 26 28 26 28 26 28 2 26 26 26 26 26 26 3 25 26 25 26 25 26 4 26 26 26 26 26 26 5 25 26 25 26 25 26 6 25 26 25 26 25 26 7 25 26 25 26 25 26 8 25 25 25 25 25 25 TB 25,29 26,13 25,29 26,13 25,29 26,13 Nhieät ñoä cuûa nghieäm thöùc B trong 9 ngaøy nuoâi NHIEÄT ÑOÄ (0C) Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 26 29 26 29 26 27 2 26 26 26 26 26 26 3 25 26 25 26 25 26 4 26 26 26 26 26 26 5 24 26 24 26 24 26 6 24 26 24 26 24 26 7 25 26 25 26 25 26 8 25 25 25 25 25 25 TB 25 26,25 25 26,25 25 26 Nhieät ñoä cuûa nghieäm thöùc C trong 9 ngaøy nuoâi NHIEÄT ÑOÄ (0C) Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 26 27 26 27 26 27 2 26 26 26 26 26 26 3 25 26 25 25 25 26 4 25 26 25 25 25 26 5 24 26 24 25 24 26 6 24 26 24 25 24 26 7 25 26 25 25 25 26 8 25 25 25 25 25 25 TB 24,86 26 24,86 25,38 24,86 26 pH cuûa nghieäm thöùc A trong 9 ngaøy nuoâi pH Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 7,4 7,7 7,4 7,8 7,4 7,7 2 7,4 7,6 7,4 7,5 7,4 7,7 3 7,6 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7 4 7,8 7,7 7,6 7,8 7,5 7,7 5 7,8 7,8 7,7 7,9 7,6 7,5 6 7,7 7,7 7,7 7,9 7,6 7,8 7 7,8 7,7 7,8 7,9 7,7 7,8 8 7,8 7,7 7,9 7,9 7,8 7,8 TB 7,7 7,69 7,67 7,8 7,6 7,7 pH cuûa nghieäm thöùc B trong 9 ngaøy nuoâi pH Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 7,5 7,8 7,4 7,6 7,5 7,9 2 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 7,6 3 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 4 7,6 7,6 7,5 7,7 7,4 7,7 5 7,8 7,9 7,7 7,9 7,7 7,9 6 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7 7,7 7,9 7,7 7,9 7,7 7,7 8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 TB 7,7 7,75 7,63 7,75 7,6 7,7 pH cuûa nghieäm thöùc C trong 9 ngaøy nuoâi pH Laäp laïi I II III Ngaøy Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 7,5 7,8 7,5 7,5 7,6 7,5 2 7,5 7,6 7,5 7,4 7,6 7,6 3 7,6 7,5 7,5 7,4 7,6 7,5 4 7,6 7,6 7,7 7,6 7,5 7,6 5 7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 7,8 6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,5 7,8 7 7,6 7,8 7,8 7,8 7,5 7,8 8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 TB 7,67 7,7 7,7 7,64 7,57 7,68

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclvtnq.doc
  • pdflvtnq.pdf
Luận văn liên quan