Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp xã Đông Thành huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP . 4 1.1. Một số khái niệm . 4 1.2.Các mô hình lý thuyết 5 1.2.1. Lý thuyết phát triển của Lewis . 5 1.2.2. Mô hình lao động vô hạn và thị trường không hoàn hảo của lewis 8 1.2.3. Mô hình chuyển lao động nông thôn ra thành thị của Todaro . 10 1.2.4. Mô hình “Hai nước, ba hàng hóa” của Lewis(1950,1978) .11 1.2.5.Cách tiếp cận hàm sản xuất trong phân tích tăng trưởng năng suất lao động . . . 12 1.3. Mô hình lựa chọn của luận án . 16 1.3.1. Mô hình phân tích .16 1.3.2.Khung phân tích . . 17 1.3.3. Phương pháp thu nhập số liệu 18 1.3.4. Phương pháp phân tích số liệu 18 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XÃ ĐÔNG THÀNH . 21 2.1. Giới Thiệu Tổng Quan Về Xã Đông Thành 21 2.1.1.Vị trí địa lý kinh tế 21 2.1.1.1.Địa hình 21 2.1.1.2.Khí hậu . 21 2.1.2.Một Số Đặc Điểm Kinh Tế-Xã Hội . 21 2.1.2.1. Dân số và lao động . 21 2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ . . 22 2.2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua 23 2.2.1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp . 23 2.2.2. Tiểâu thủ công nghiệp – Dịch vụ . . 25 2.2.3. Giáo dục 25 2.2.4. Y tế . .25 2.3. Xu hướng dịch chuyển năng suất lao động nông nghiệp và các yếu tố tác động đến năng suất lao động của huyện Bình Minh . . .26 2.3.1. Xu hướng chung thế giới . 26 2.3.2.Phân tích xác định các yếu tố tác động đến năng suất lao động tại huyện Bình Minh . 28 2.3.2.1.Xu hướng dịch chuyển năng suất lao động Huyện Bình Minh 28 2.3.2.2. Xu hướng tăng trưởng năng suất ruộng đất của huyện Bình Minh 30 + Chính sách hoạt động khuyến nông 30 + Tín dụng . 31 2.4. Mô hình năng suất lao động nông nghiệp tại Xã Đông Thành 32 2.4.1. Kết quả ước lượng .33 2.4.2. Kết luận 34 2.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động . 35 2.5.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất ruộng đất của xã Đông Thành .35 + Chính sách vốn, tín dụng . . . 35 + Chính sách khuyến nông . 37 + Chính sách hỗ trợ về thị trường nông sản. 39 3 2.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui mô đất nông nghiệp 41 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ ĐÔNG THÀNH 42 3.1. Phương hướng nâng cao năng suất lao động nông nghiệp của xã Đông Thành . 42 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động nông nghiệp của xã Đông Thành . .43 3.2.1.Giải pháp về vốn . 43 3.2.2. Giải pháp về chuyển giao kỹ thuật – công nghệ 45 + Công tác khuyến nông . 45 + Khuyến khích người dân tham gia hoạt động khuyến nông . 47 3.3. Giải pháp về thị trường đối với nông sản .48 3.4.Giải pháp về phát triển các ngành sản xuất phi nông nghiệp . 50 3.5. Nhóm các giải pháp khác . . 50 Kết Luận – Kiến Nghị 52 Tài Liệu Tham Khảo . . 54 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của luận án Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở ra thời kỳ đổi mới kinh tế Việt Nam và dẫn đến nền nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Từ một nền nông nghiệp tự cung tự cấp chuyển sang sản xuất nông sản hàng hóa, nông nghiệp Việt Nam đã và đang từng bước hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn. Nền nông nghiệp sản xuất nông sản hàng hóa còn non trẻ của Việt Nam đang phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt về mọi mặt giữa các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Do đó, để thích ứng trong điều kiện này nông dân phải sản xuất nông sản với chi phí thấp hơn so với các đối thủ, nghĩa là chi phí sản xuất trên 1 đơn vị sản phẩm phải thấp. Con đường cơ bản nhất để hạ thấp chi phí sản xuất là gia tăng sản lượng trong một đơn vị thời gian lao động tức là tăng năng suất lao động. Lê nin đã nói “Xét đến cùng, thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ xã hội mới”1 . Cho nên, sản xuất nông nghiệp Việt Nam để có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt này thì phải nâng cao năng suất lao động. Năng suất lao động là vấn đề đang thách thức của Việt Nam hiện nay. Năng suất lao động Việt Nam hiện nay còn quá thấp so với thế giới và các nước khu vực, chỉ bằng 75% so với Trung Quốc, 60% so với Ấn Độ, chưa được 1% so với Hà Lan, chỉ bằng 32,8% so với Indonesia, 25,5% so với Thái Lan, chỉ bằng 3,61% so với Malaysia (xem phụ lục số 1). Do đó việc nâng cao năng suất lao động nông nghiệp quan trọng nhất đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam, còn đòi hỏi nông dân vận dụng hợp lý tổng hợp các biện pháp về điều hành quản lý sản xuất nông nghiệp (Năng suất lao động thấp làm tăng giá thành). Tuy nhiên, đây là một vấn đề hết sức rộng lớn và phức tạp, cần phải có sự tập hợp nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp mới có thể giải quyết được. Với mong muốn góp phần trong việc tìm kiếm các giải pháp Nâng Cao Năng Suất Lao Động Nông Nghiệp giúp nông dân cải thiện thu nhập, đặc biệt nông dân Xã Đông Thành Huyện Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long, tôi chọn đề tài “ Một Số Giải Pháp Để Nâng Cao Năng Suất Lao Động Nông Nghiệp Xã Đông Thành Huyện Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long ”. 2. Mục Tiêu Và Nhiệm Vụ Của Nghiên Cứu 2.1. Mục Tiêu - Ứng dụng lý thuyết kinh tế học nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại Xã Đông Thành. - Qua nghiên cứu điều kiện cụ thể của xã đề xuất một số giải pháp nâng cao năng suất lao động nhằm cải thiện thu nhập cho nông dân. 2.2. Nhiệm Vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu trên nội dung của luận án này tập trung vào việc trả lời các câu hỏi như sau : - Các yếu tố ảnh hưởng quyết định đến năng suất lao động nông nghiệp? - Các giải pháp chủ yếu để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp ? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là năng suất lao động nông nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng gồm : Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp, Lao động trong nông nghiệp, năng suất đất, diện tích đất nông nghiệp, và một vài yếu tố khác như trình độ văn hóa của nông dân, kiến thức sản xuất, môi trường sức khỏe dinh dưỡng, cơ sở hạ tấng ở Xã Đông Thành . 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Luận án tập trung vào xác định được các yếu tố căn bản có ảnh hưởng tới năng suất lao động nông nghiệp của Huyện Bình Minh. - Trên cơ sở đó phân tích tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Đông Thành. Từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho nông dân Xã Đông Thành. 3.3. Địa bàn nghiên cứu - Huyện Bình Minh trong việc nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp. - Xã Đông Thành là địa bàn nghiêu cứu, tìm ra chứng cứ, mô hình sản xuất nhằm làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động nông nghiệp. 4. Những đóng góp của luận án 4.1. Về mặt lý luận, luận án có những đóng góp sau - Vận dụng mô hình kinh tế lượng vào phân tích sản xuất nông nghệp. - Vận dụng các lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp vào thực trạng sản xuất nông nghiệp tại Xã Đông Thành. - Góp phần làm sáng tỏ thêm về tầm quan trọng của năng suất lao động trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. 4.2. Về mặt thực tiễn, luận án có những đóng góp sau - Phân tích và chứng minh được những yếu tố cơ bản quyết định năng suất lao động nông nghiệp từ đó nêu ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn các giải pháp nâng cao năng suất lao động nông nghiệp. - Việc tham khảo trường hợp cụ thể của Xã Đông Thành góp phần đánh giá thực trạng để cung cấp cho địa phương cơ sở đưa ra những chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của xã phát triển. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp xã Đông Thành huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ao naêng suaát ruoäng ñaát. 43 Baûng 4 : Nguoàn kieán thöùc chung noâng nghieäp cuûa noâng daân Hoaït ñoäng Hoä Tham gia (%) 1. Tieáp xuùc thöôøng xuyeân vôùi caùn boä khuyeán noâng 19 21 2. Ñöôïc choïn laøm ñieåm trình dieãn thí ñieåm caùc kyõ thuaät môùi hoaëc laøm ñieåm trình dieãn cho khu vöïc 1 1 3. Thaønh vieân cuûa caâu laïc boä noâng daân, toå noâng daân lieân keát saûn xuaát 1 1 4. Thöôøng xuyeân ñoïc saùch baùo veà noâng nghieäp 19 21 5. Thöôøng xuyeân theo doõi caùc chöông trình truyeàn baù kyõ thuaät noâng nghieäp treân tivi vaø ñaøi phaùt thanh 49 55,5 6. Thöôøng tham gia hoäi thaûo veà khuyeán noâng vaø hoäi thaûo ñaàu bôø 10 11 (chi tieát xem phuï luïc soá 10.5) + Chính saùch hoã trôï cho thò tröôøng noâng saûn : Ngoaøi caùc chính saùch hoã trôï veà voán, kyõ thuaät saûn xuaát noâng nghieäp thì thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuõng laø moät trong nhöõng vaán ñeà then choát ñeå phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp. Trong baøi vieát “Noâng nghieäp vaø noâng thoân nhöõng caûm nhaän vaø ñeà xuaát” cuûa PGS. Ñaøo Coâng Tieán coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà saûn xuaát noâng saûn hieän naøy laø saûn phaåm tieâu thuï khoù, giaù baùn giaûm thaáp daàn, trong khi giaù vaät tö kyõ thuaät ñaàu vaøo luoân coù xu höôùng taêng cao ñang laø thaùch ñoá gay gaét ñoái vôùi 44 saûn xuaát noâng saûn haøng hoùa höôùng veà xuaát khaåu, taïo nguoàn tích luõy töø noäi boä neàn kinh teá, thu nhaäp veà ñôøi soáng nhaân daân. Veà thöïc teá hieän nay xaõ Ñoâng Thaønh chöa coù moâ hình gaén saûn xuaát vôùi tieâu thuï moät caùch chaët cheõ. Chính ñieàu ñoù maø coù moät soá saûn phaåm saûn xuaát coù hieäu quaû nhöng khoâng theå nhaân roäng ñöôïc coù moät phaàn laø do yeáu toá giaù caû thò tröôøng taùc ñoäng, noâng daân chöa an taâm veà ñaàu ra ñeå phaùt trieån saûn xuaát. Xaõ Ñoâng Thaønh chöa coù söï trieån khai toát moâ hình gaén keát boán nhaø laø nhaø noâng - nhaø doanh nghieäp - nhaø nöôùc - nhaø khoa hoïc. Ñoàng thôøi cuõng chöa coù chính saùch hoã trôï vaät tö ñaàu vaøo coù hieäu quaû, thò tröôøng tieâu thuï noâng saûn treân ñòa baøn chuû yeáu laø luùa, hoa maøu, caây aên traùi nhö böôûi naêm roi, ….. Noâng saûn khi thu hoaïch, baùn ra coù nhieàu loaïi ñoái töôïng thu gom, nhöng chuû yeáu laø caùc thöông laùi. Khi mua noâng saûn caùc thöông laùi naøy phaàn lôùn thanh toaùn tieàn maët cho caùc noâng daân, coøn tröôøng hôïp mua thieáu chòu raát ít. Phaàn ñoâng muoán baùn noâng saûn moät phaàn laø noâng daân nhaén goïi, moät phaàn do caùc thöông laùi tìm tôùi taän choã theo muøa vuï. Trong thöïc teá, khi chôû noâng saûn ñi baùn, tuy phaûi toán theâm chi phí vaän chuyeån nhöng buø laïi, noâng daân coù theå giaûi quyeát ñöôïc soá noâng saûn cuûa mình vôùi giaù cao hôn so vôùi baùn troïn goùi cho caùc ñoái töôïng thu gom. Nhöng sau khi thu hoaïch vuï naøy, ña soá noâng daân laïi phaûi chuaån bò ñaàu tö cho vuï tieáp neân raát nhieàu ngöôøi trong soá hoï vaãn thích baùn noâng saûn cho thöông laùi thu mua taïi choã. Trong quaù trình tieâu thuï noâng saûn, noâng daân gaëp ít khoù khaên. Noãi lo lôùn nhaát cuûa noâng daân laø thöông laùi eùp giaù, eùp caáp, haøng hoùa noâng saûn cuûa hoï vaø laïi chòu qui luaät “luùc truùng muøa thì giaù laïi thaáp” hoaëc (“ñöôïc muøa rôùt giaù”) noùi theo kieåu cuûa noâng daân. 45 Nhö vaäy vaán ñeà caàn taäp trung giaûi quyeát : saûn phaåm chöa taïo ñöôïc oån ñònh. Do ñoù noâng daân chöa yeân taâm trong vieäc aùp duïng caùc moâ hình saûn xuaát hieäu quaû nhaèm naâng cao naêng suaát ruoäng ñaát. 2.5.2. Phaân tích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán qui moâ ñaát noâng nghieäp - Quy moâ ñaát noâng nghieäp cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh trong cuoäc ñieàu tra laø 0.87 ha/ngöôøi lao ñoâng, trung bình laø 0,18 ha/ngöôøi lao ñoäng thaáp hôn quy moâ ñaát cuûa Huyeän Bình Minh trong naêm 2003 laø 0,65 ha/ngöôøi lao ñoäng. - Trong khi dieän tích ñaát noâng nghieäp ñaõ oån ñònh, daân soá - lao ñoäng noâng nghieäp laïi taêng. Do ñoù qui moâ ñaát noâng nghieäp seõ theo xu höôùng giaûm daàn. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do vieäc phaùt trieån coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp, ngaønh phi noâng nghieäp chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Chính ñieàu naøy ñaõ khoâng taïo dòch chuyeån lao ñoäng noâng nghieäp ra khoûi khu vöïc noâng nghieäp. Vaán ñeà caàn taäp trung giaûi quyeát : (1). Phaùt trieån nhanh ngaønh ngheà phi noâng nghieäp ôû ñòa phöông. (2). Naâng cao qui moâ veà ñaát ñai treân 1 ñôn vò saûn xuaát noâng nghieäp. (3). Thay theá lao ñoäng thuû coâng baèng cô giôùi ñoái vôùi moät soá khaâu quan troïng trong saûn xuaát. 46 CHÖÔNG 3 MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT LAO ÑOÄNG NOÂNG NGHIEÄP TAÏI XAÕ ÑOÂNG THAØNH 3.1. Phöông höôùng naâng cao naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp cuûa xaõ Ñoâng Thaønh Hieän nay hôn 95% daân soá trong Xaõ Ñoâng Thaønh soáng nhôø noâng nghieäp. Vieäc naâng cao naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp cuõng chính laø naâng cao thu nhaäp cho noâng daân. Nhö vaäy vieäc naâng cao thu nhaäp cuûa noâng daân cuõng chính laø naâng cao thu nhaäp, möùc soáng ñaïi boä phaän daân cö cuûa Xaõ, ñaây chính laø muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi quan troïng nhaát maø Xaõ phaûi laøm ñöôïc. Chính ñieàu naøy Xaõ hoaëc laø Huyeän phaûi coù chính saùch huy ñoäng moïi nguoàn löïc coù ñöôïc ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp nhaèm phaùt trieån noâng nghieäp theo höôùng beàn vöõng - hieän ñaïi hoùa noâng thoân. Qua vieäc phaân tích cuï theå tình hình saûn xuaát noâng nghieäp cuûa xaõ Ñoâng Thaønh cho thaáy coøn nhieàu vaán ñeà caàn giaûi quyeát, moät soá khoù khaên cuõng khoâng thoaùt khoûi tình traïng chung cuûa huyeän, tænh, caû nöôùc laø noâng saûn khoù tieâu thuï, giaù giaûm thaáp. Nguyeân nhaân coù theå ñöôïc toùm löôïc moät caùch ngaén ngoïn laø noâng nghieäp phaùt trieån chuû yeáu veà chieàu roäng vaø chaïy theo soá löôïng : chöa thöïc söï phaùt trieån chieàu saâu, neân chaát löôïng, hieäu quaû vaø söùc caïnh tranh chöa cao (PGS. Ñaøo Coâng Tieán, 2003). Chính ñieàu ñoù caàn phaûi coù söï ñoåi môùi trong phöông thöùc toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp theo höôùng naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù caàn phaûi toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp thích öùng caùc ñieàu kieän 47 hôïp sinh thaùi, treân cô sôû öùng duïng coâng ngheä cao phuø hôïp thò tröôøng (PGS. Ñaøo Coâng Tieán, 2003). Vieäc naâng cao naêng suaát ñaát vaø môû roäng quy moâ ñaát laø yeáu toá laøm taêng naêng suaát lao ñoäng. Tuy nhieân caàn phaûi hieåu theo höôùng môùi laø phaûi taêng cöôøng aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo trong saûn xuaát ñeå naâng cao giaù trò saûn löôïng saûn xuaát treân moät ñôn vò ñaát vaø khai thaùc toái ña heä soá söû duïng ñaát baèng caùc moâ hình keát hôïp, thaâm canh, xen canh ñeå laøm cho suaát sinh lôïi treân moät ñôn vò ñaát taêng leân nhöng caàn phaûi môû roäng dieän tích canh taùc hoaëc khai hoang caùc vuøng ñaát môùi khoâng phuø hôïp cho saûn xuaát noâng nghieäp. Coøn ñoái vôùi môû roäng quy moâ ñaát noâng nghieäp theo höôùng taêng nhanh dòch chuyeån lao ñoäng ra khoûi khu vöïc noâng nghieäp, phaùt trieån caùc loaïi hình kinh teá hôïp taùc vaø taêng cöôøng cô giôùi hoùa trong noâng nghieäp. 3.2. Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh taäp trung nhö sau : 3.2.1. Giaûi phaùp veà voán Giaûi quyeát vaán ñeà veà voán cho noâng daân thì ñieàu quan troïng nhaát laøm sao giuùp cho noâng daân tieáp caän ñöôïc nguoàn voán coù hieäu quaû nhaát. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì tröôùc maét phaûi coù söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa trung taâm khuyeán noâng, caùc toå chöùc tín duïng vaø noâng daân. Hieän nay khi thöïc hieän caùc chöông trình khuyeán noâng thì chuû yeáu laø söï keát hôïp giöõa trung taâm khuyeán noâng vôùi noâng daân maø boû queân caùc toå chöùc tín duïng, ñaây chính laø moät khieám khuyeát caàn phaûi khaéc phuïc bôûi vì caùc moâ hình khuyeán noâng coù hieäu quaû ñeán ñaâu ñi nöõa maø noâng daân khoâng coù voán thì khoâng theå nhaân roäng moâ hình ñöôïc. Khi thöïc hieän moâ hình khuyeán noâng maø coù söï tham döï cuûa caùn boä ngaân haøng thì seõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà laøm theá naøo ñeå noâng daân tieáp caän ñöôïc nguoàn voán. Bôûi vì vaäy khi thöïc hieän moät moâ 48 hình saûn xuaát naøo ñoù thì caùn boä khuyeán noâng phaûi trình baøy, höôùng daãn, thöïc hieän thí nghieäm moâ hình, sau ñoù coù söï ñaùnh giaù keát quaû moâ hình. Neáu coù söï tham gia cuûa caùn boä ngaân haøng thì caùn boä khuyeán noâng chính laø ngöôøi trình baøy thay cho noâng daân phöông aùn saûn xuaát moät caùch heát söùc thuyeát phuïc ñeå ñöôïc vay voán, khaéc phuïc ñöôïc söï haïn cheá veà trình ñoä cuûa noâng daân trong vieäc tieáp caän nguoàn voán vay. Veà phía toå chöùc tín duïng thì ñaây cuõng chính laø caùch tieáp caän khaùch haøng toát nhaát nhaèm phaùt trieån thò tröôøng, haïn cheá ruûi ro, khi ñaàu tö voán khoâng coù gì yeân taâm baèng vieäc coù caùn boä ngaân haøng theo doõi töø ñaàu ñeán keát quaû cuûa moâ hình vaø hieäu quaû ñöôïc chöùng minh heát söùc thöïc teá. Coøn noâng daân thì hoaøn toaøn yeân taâm thöïc hieän moâ hình vì ñaõ coù voán do caùc toå chöùc tín duïng cung caáp, kyõ thuaät saûn xuaát do caùn boä khuyeán noâng truyeàn ñaït. Sô ñoà 2 : Söï phoái hôïp giöõa trung taâm khuyeán noâng - toå chöùc tín duïng -noâng daân nhö sau Trung Taâm Khuyeán Noâng Toå Chöùc Tín Duïng Moâ Hình Saûn Xuaát Ñaùnh Giaù Hieäu Quaû Noâng Daân Trình baøy, höôùng daãn Nhaän keát quaû phaûn hoài Taøi trôï voán Keát hôïp Nhaân roäng Thöïc hieän 49 Vieäc caàn giaûi quyeát tieáp theo laø thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc veà taøi saûn baûo ñaûm nôï vay. Ñeå noâng daân coù taøi saûn thöïc hieän ñaûm baûo nôï vay theo quy ñònh cuûa ngaân haøng thì caàn phaûi ñaåy nhanh vieäc cung caáp giaáy chuû quyeàn söû duïng ñaát vaø hôïp thöùc hoùa taøi saûn khaùc cuûa noâng daân. 3.2.2. Giaûi phaùp veà chuyeån giao kyõ thuaät - coâng ngheä Sau khi giaûi quyeát toát veà voán thì ñeå traùnh cho noâng daân phaûi chòu gaùnh naëng veà nôï naàn thì coâng taùc chuyeån giao kyõ thuaät - coâng ngheä saûn xuaát cho noâng daân coù vai troø heát söùc quan troïng. Vieäc chuyeån giao kyõ thuaät - coâng ngheä coù theå thoâng qua keânh caùc trung taâm khuyeán noâng vaø caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh noâng saûn. Ñaëc bieät laø nhöõng tieán boä veà thay ñoåi cô caáu gioáng caây troàng, vaät nuoâi coù naêng suaát cao hoaëc coù giaù trò haøng hoùa cao treân thò tröôøng ñaõ nhanh choùng ñöôïc noâng daân chaáp nhaän, vaø treân cô sôû ñoù taùc ñoäng laïi laøm cho vieäc nghieâu cöùu khoa hoïc kyõ thuaät vaø öùng duïng trieån khai caøng phaùt trieån. + Coâng taùc khuyeán noâng : Taïi xaõ Ñoâng Thaønh noâng daân troàng luùa (3 vuï luùa) laø chuû yeáu. Tröôùc tieân, caàn phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu cuûa moâ hình luùa phaûi ñaït ñöôïc chaát löôïng cao treân cô sôû ñoù phaûi löïa choïn phöông phaùp khuyeán noâng vaø chuyeån giao kyõ thuaät phuø hôïp nhaèm naâng cao naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû saûn xuaát luùa. Nhö vaäy, muïc tieâu cuûa moâ hình luùa chaát löôïng cao laø saûn xuaát luùa haøng hoùa thoâng qua vieäc öùng duïng caùc tieán boä kyõ thuaät ñeå saûn xuaát saûn phaåm coù chaát löôïng cao, giaù thaønh haï, ñaùp öùng nhu caàu xuaát khaåu cuõng nhö tieâu thuï trong nöôùc. Do ñoù khuyeán noâng caàn taäp trung vaøo thöïc hieän muïc tieâu naøy. - Ñoái vôùi phöông phaùp chuyeån giao Tieán boä kyõ thuaät - phaûi coù söï löïa choïn caùc giaûi phaùp kyõ thuaät phuø hôïp vôùi töøng ñòa phöông vaø phuø hôïp vôùi heä thoáng caây troàng. Chaúng haïn, treân moät maûnh ñaát, khoâng neân aùp duïng phöông thöùc canh taùc theo höôùng ñoäc canh, nhaát laø vieäc gieo troàng moät gioáng luùa cho caû 2 - 3 vuï trong 50 naêm maø neân xaùc ñònh cô caáu gioáng luùa vaø muøa vuï gieo troàng thích hôïp nhaèm phaùt trieån beàn vöõng heä thoáng canh taùc luùa. Caùc tieán boä kyõ thuaät ñöôïc chuyeån giao phaûi gaén vôùi ñieàu kieän cuï theå cuûa noâng hoä nhö : ñaát ñai, voán, lao ñoäng, trình ñoä thaâm canh vaø trình ñoä hoïc vaán cuûa cuûa chuû hoä, chæ coù treân cô sôû ñoù thì tieán boä kyõ thuaät môùi phaùt trieån nhanh vaø toàn taïi trong saûn xuaát. Chaúng haïn, neáu vieäc chuyeån giao kyõ thuaät saï luùa theo haøng maø khoâng gaén vôùi quy moâ noâng traïi, maët baèng ñoàng ruoäng, heä thoáng ñeâ bao vaø thuyû lôïi noäi ñoàng, hoaøn caûnh kinh teá gia ñình vaø trình ñoä thaâm canh cuûa chuû hoä thì khoù coù theå thöïc hieän coù hieäu quaû kyõ thuaät naøy. Vaø thaäm chí, neáu choïn khoâng ñuùng ñoái töôïng tham gia thöïc hieän moâ hình, chuû hoä hôïp taùc vì lôïi ích caù nhaân chöù khoâng vì lôïi ích thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát thì nhöõng tieán boä kyõ thuaät ñöôïc chuyeån giao seõ chaäm vaø keùm hieäu quaû. Ngoaøi ra veà moâ hình 3 vuï luùa/naêm, Phaûi thöïc hieän chuû tröông chuyeån ñoåi cô caáu saûn xuaát treân ñaát ruoäng cuûa noâng daân chuyeån sang 2 luùa 1 maøu, moâ hình chaên nuoâi hoaëc moâ hình toång hôïp VAC naøo coù hieäu quaû kinh teá cao giuùp cho noâng daân giaûm chi phí saûn xuaát, taêng saûn löôïng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñeå taïo thu nhaäp cao cho noâng daân. - Caàn môû roäng ñoäi nguõ coäng taùc vieân khuyeán noâng ôû caùc aáp nhaát laø hoä noâng daân saûn xuaát gioûi. Thoâng qua caùc coäng taùc vieân naøy seõ lan truyeàn saâu roäng ñeán caùc hoä noâng daân khaùc trong vuøng. Trong ñieàn kieän ñoäi nguõ caùn boä khuyeán noâng moûng, trieån khai moâ hình theo phöông thöùc naøy seõ giaûm raát nhieàu thôøi gian vaø kinh phí. - Caùc hoä aùp duïng thaønh coâng nhöõng tieán boä môùi caàn giuùp ñôõ nhöõng hoä chöa thaønh coâng ñeå hoï cuøng nhau phaùt trieån phaùt trieån saûn xuaát, soá löôïng caùc buoåi hoäi thaûo trình dieãn neân xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa ngöôøi daân, xoùa boû hình thöùc hoaït ñoäng theo söï chæ ñaïo töø trung taâm xuoáng maø phaûi xuaát phaùt töø thöïc teá, töø nhu caàu cuûa ngöôøi daân. Caùc chöông trình khuyeán noâng caàn ñöa vaøo chöông 51 trình truyeàn thanh, truyeàn hình ñeå ngöôøi daân coù ñieàu kieän theo doõi vaø hoïc hoûi. Traïm khuyeán noâng huyeän Bình Minh caàn döï baùo ñeán xaõ cho noâng daân tình hình phaùt trieån noâng nghieäp, tình hình dòch beänh ñeán noâng daân moät caùch nhanh choùng ñeå hoï chuû ñoäng phoøng ngöøa sao cho coù hieäu quaû nhaát. + Khuyeán khích ngöôøi daân tham gia hoaït ñoäng khuyeán noâng : - Caùn boä khuyeán noâng phaûi ñi saâu, ñi saùt vôùi ngöôøi daân trong quaù trình saûn xuaát ñeå hoï yeân taâm saûn xuaát, khi coù nhöõng vöôùng maéc caùn boä khyeán noâng laø ngöôøi phaûi coá vaán kyõ thuaät ngay taïi choã. - Caùc chöông trình xaây döïng caàn xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa ngöôøi daân, taâm tö nguyeân voïng, nhöõng khoù khaên thaéc maéc cuûa hoï trong saûn xuaát khoâng bieát thoå loä cuøng ai, ñeå hoï coù dòp baøy toû nhöõng khoù khaên trong saûn xuaát. - Caùc buoåi hoäi thaûo, taäp huaán soá löôïng môøi khoâng haïn cheá ñeå hoï tham gia tích cöïc hôn. Trong caùc buoåi hoäi thaûo, taäp huaán coù nhöõng moùn quaø nhoû ñeå khuyeán khích hoï tham gia. - Neân in aán taøi lieäu göûi ñeán caùc xoùm, aáp ñeå khi noâng daân khoâng coù thôøi gian tham gia nhöng hoï cuõng coù ñöôïc thoâng tin buoåi hoäi thaûo, taäp huaán ñeå hoï theo doõi. + Keânh doanh nghieäp : Vieäc chuyeån giao coâng ngheä coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc coâng ty saûn xuaát kinh doanh noâng saûn hoaëc laø coâng ty vaät tö noâng nghieäp. Khi chuyeån giao kyõ thuaät coâng ngheä saûn xuaát qua keânh naøy coù hai öu ñieåm : - Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp : Caùc doanh nghieäp kinh doanh noâng saûn thì yeân taâm veà maët chaát löôïng saûn phaåm vì hoï ñaët haøng cho noâng daân saûn xuaát theo ñuùng yeâu caàu thu mua ngay töø khaâu ñaàu cuûa saûn xuaát nhö con gioáng, kyõ thuaät canh taùc ñeán khi thu hoaïch. Coøn ñoái vôùi caùc coâng ty kinh doanh vaät tö noâng 52 nghieäp thì yeân taâm cung caáp vaät tö cho noâng daân vì baûo ñaûm nguoàn thu vaø coù thò tröôøng tieâu thuï oån ñònh. - Ñoái vôùi noâng daân : Ñöôïc doanh nghieäp hoã trôï töø khaâu saûn xuaát nhö gioáng, kyõ thuaät, vaät tö phaân boùn ñeán khaâu tieâu thuï noâng saûn cho neân raát yeân taâm saûn xuaát. Muïc tieâu cô baûn cuûa phöông phaùp khuyeán noâng laø gia taêng saûn löôïng moät maët haøng noâng saûn naøo ñoù thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñaàu tö vaø chuyeån giao tieán boä kyõ thuaät. Nhö vaäy caùc doanh nghieäp seõ coù vai troø raát quan troïng trong vieäc tieáp thu vaø chuyeån giao tieán boä kyõ thuaät, chuûng loaïi vaät tö phuø hôïp tôùi ngöôøi saûn xuaát nhöõng saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa doanh nghieäp thoâng qua caùc hôïp ñoàng ñaàu tö saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm. Caùc caùn boä kyõ thuaät vaø khuyeán noâng giuùp caùc nhaø doanh nghieäp höôùng daãn quy trình kyõ thuaät cho ngöôøi noâng daân ñeå hoï saûn xuaát coù hieäu quaû vaø theo yeâu caàu cuûa nhaø doanh nghieäp. Do ñoù, Nhaø nöôùc chæ taïo cô cheá thuaän lôïi nhaèm thuùc ñaåy söï phaùt trieån moái quan heä naøy trong quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm. 3.3. Giaûi phaùp veà thò tröôøng noâng saûn Nhaø nöôùc neân toå chöùc caùc trung taâm theo doõi giaù caû noâng phaåm treân thò tröôøng quoác teá ñeå töø ñoù coù theå toå chöùc toát coâng taùc döï baùo, thoâng tin thò tröôøng, giaù caû noâng saûn, döï ñoaùn ñöôïc möùc giaù bieân vaøo caùc thôøi ñieåm caàn can thieäp ñeå aùp duïng caùc bieän phaùp hoã trôï giaù noâng saûn, haï thaáp giaù baùn vaät tö, haøng hoùa ñaàu vaøo. Thaønh laäp caùc traïm thu mua noâng saûn phaåm ngay treân ñòa baøn xaõ ñeå baûo quaûn chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö giaûi quyeát chi phí vaän chuyeån cho ngöôøi saûn xuaát. Xaây döïng caùc nhaø maùy sô cheá hoaëc cheá bieán theo vuøng nguyeân lieäu ñeå traùnh hieän töôïng saûn phaåm bò öù ñoïng luùc chính vuï laøm giaûm thu nhaäp cuûa noâng daân. Giuùp noâng daân, caùc nhaø kinh doanh luùc naøo giaù noâng saûn leân thì baùn, luùc 53 naøo giaù xuoáng thaáp thì döï tröõ ( vôùi caùc noâng saûn döï tröõ ñöôïc) ñeå ñoái phoù vôùi tình traïng bò rôùt giaù khi vaøo muøa vuï…döï tröõ khi giaù xuoáng baèng caùch cho noâng daân vay voán ñeå saûn xuaát vuï sau hay coù söï buø loã, trôï giaù cuûa nhaø nöôùc. Hieän nay tieâu thuï noâng saûn laø moät vaán ñeá heát söùc khoù khaên. Tuy nhieân neáu thöïc hieän moät caùch ñoàng boä caùc giaûi phaùp treân thì thò tröôøng ñoái vôùi noâng saûn khoâng phaûi laø vaán ñeà nan giaûi. Töø khi chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, vôùi öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät vaø chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng theo höôùng saûn xuaát haøng hoùa thì vieäc tieâu thuï saûn phaåm trôû thaønh moät moái quan taâm haøng ñaàu cuûa noâng daân. Khi quy moâ saûn xuaát noâng nghieäp phaùt trieån, quaûn lyù ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm thì vieäc giaûi quyeát thò tröôøng tieâu thuï noâng saûn cho noâng daân neân theo daïng khuyeán khích caùc hình thöùc lieân keát giöõa caùc coâng ty kinh doanh noâng saûn vaø noâng daân qua thoâng hôïp ñoàng tieâu thuï. Moâ hình naøy coù theå khaùi quaùt nhö sau : Caùc toå chöùc tín duïng Caùc doanh nghieäp kinh doanh, cheá bieán noâng saûn Caùc coâng ty saûn xuaát, cung caáp vaät tö noâng nghieäp Noâng daân Cho Vay Traû nôï Cung caáp vaät tö Thanh toaùn Baùn saûn phaåm Hôïp ñoàng cung caáp vaät tö vaø bao tieâu saûn phaåm ÖÙng vaät tö Sô ñoà 3 : Moâ hình lieân keát giöõa caùc coâng ty noâng saûn vaø noâng daân 54 Ôû ñaây caùc toå chöùc tín duïng seõ cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh noâng saûn vay voán. Caùc coâng ty saûn xuaát, cung caáp vaät tö noâng nghieäp cung caáp vaät tö cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh noâng saûn ñeå öùng cho noâng daân. Caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh noâng saûn kyù hôïp ñoàng öùng vaät tö vaø bao tieâu saûn phaåm vôùi noâng daân. 3.4. Giaûi phaùp veà phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát phi noâng nghieäp Caùc ngaønh saûn xuaát phi noâng nghieäp cuûa xaõ coøn keùm phaùt trieån ngoaøi vieäc ñònh höôùng vaø chính saùch coøn coù hai trôû ngaïi treân laø cô sôû haï taàng vaø chaát löôïng nguoàn lao ñoäng. Khi giaûi quyeát ñöôïc hai vaán ñeà naøy roài thì seõ coù theå phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát phi noâng nghieäp thu huùt lao ñoäng töø lónh vöïc saûn xuaát noâng nghieäp. Veà chính saùch phaùt trieån ngaønh phi noâng nghieäp xaõ neân taäp trung phaùt trieån caùc ngaønh cheá bieán nhö cheá bieán löông thöïc, rau quaû vaø caùc ngaønh ngheà noâng thoân khaùc vì coù theå taän duïng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu taïi choã, taïo thò tröôøng ñaàu ra cho noâng daân, thu huùt lao ñoäng giaûi quyeát ñöôïc vieäc laøm vì caùc ngaønh naøy thu huùt ñöôïc nhieàu lao ñoäng. Khi phaùt trieån ñöôïc caùc ngaønh saûn xuaát phi noâng nghieäp thu huùt ñöôïc lao ñoäng thì aùp löïc lao ñoäng treân moät dieän tích ñaát ñöôïc giaûm xuoáng. Quy moâ ñaát treân moät lao ñoäng hay moät hoä saûn xuaát taêng leân töø ñoù coù theå thuùc ñaåy nhanh cô giôùi hoùa, trong noâng nghieäp vaø taêng nhanh naêng suaát lao ñoäng. 3.5. Nhoùm caùc giaûi phaùp khaùc + Veà phaùt trieån cô sôû haï taàng : Ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng trong xaõ, baèng nhieàu hình thöùc caáp voán : voán ñaàu tö nhaø nöôùc, voán ñòa phöông, hoaëc nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng ñaàu tö, lieân doanh vaø hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi. Chuù troïng ñaàu tö heä thoáng giao thoâng ñöôøng, caàu vaø phöông tieän vaän taûi trong xaõ ñeå taêng naêng löïc vaän taûi vaø ñeå taïo 55 ñieàu kieän phuïc vuï cho noâng daân trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø phuïc vuï laâu daøi cuûa noâng daân. Öu tieân phaùt trieån heä thoáng thuûy lôïi theo höôùng söû duïng toång hôïp taøi nguyeân nöôùc ñeå cung caáp cho saûn xuaát noâng nghieäp vaøo muøa khoâ, xaây döïng hoaøn chænh caùc tuyeán keânh töôùi noäi vuøng, xaây döïng caùc traïm bôm, ñaàu tö xaây döïng caùc coâng trình tieâu uùng nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng ñaát noâng nghieäp. Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng caùc dòch vuï böu chính vieãn thoâng, ñaåy maïnh xaây döïng caùc ñieåm böu ñieän trong xaõ ñeå phuïc vuï thoâng tin cho noâng daân. + Y teá : - Chaêm soùc söùc khoûe cho noâng daân. - Thöïc hieän toát chöông trình keá hoaïch hoùa gia ñình, vaän ñoäng khoâng sinh con thöù ba. - Thöïc hieän toát veä sinh moâi tröôøng noâng thoân, vaän ñoäng noâng daân saûn xuaát noâng nghieäp saïch, rau saïch, söû duïng ñuùng qui ñònh veà phaân boùn, thuoác tröø saâu, thuoác baûo veä thöïc vaät, öu tieân hoã trôï voán ñaàu tö cho nhöõng hoä saûn xuaát noâng nghieäp saïch. - Giaûm chi phí chöõa beänh taïi beänh vieän, quan taâm ñeán ngöôøi ngheøo khaùm vaø ñieàu trò taïi beänh vieän. - Vaän ñoäng noâng daân ñoùng baûo hieåm y teá. + Giaùo duïc : - Laäp danh saùch caùc hoïc sinh ngheøo phaûi boû hoïc, xa tröôøng khoâng coù ñieàu kieän ñeán lôùp, hoïc sinh thieáu saùch vôû ñeå nhaø tröôøng taïo ñieàu kieän cho ñi hoïc. - Xaõ taïo quyõ hoã trôï hoïc ñöôøng, vaän ñoäng caùc nhaø taøi trôï, caùc khoaûn töø ngaân saùch ñoùng goùp ñeå coù kinh phí hoaït ñoäng. 56 KEÁT LUAÄN - KIEÁN NGHÒ Keát luaän : Saûn xuaát noâng nghieäp cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh Huyeän Bình Minh Tænh Vónh Long coù tieàm naêng raát lôùn neáu khai thaùc trieät ñeå coù theå taïo nguoàn tích luõy cho quaù trình coâng nghieäp hoùa ôû noâng thoân. Naêng suaát lao ñoäng noâng nghieäp Xaõ Ñoâng Thaønh coù theå ñöôïc naâng cao leân thoâng qua vieäc naâng cao naêng suaát ruoäng ñaát vaø taêng quy moâ ñaát saûn suaát noâng nghieäp baèng caùc giaûi phaùp veà voán, chuyeån giao kyõ thuaät coâng ngheä, phaùt trieån thò tröôøng,… nhö ñaõ neâu treân. Trong quaù trình toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp caàn thieát laäp heä thoáng tieâu thuï kheùp kín traùnh nhöõng thieät thoøi cho noâng daân. Ñieàu naøy chæ coù theå thöïc hieän khi coù söï lieân keát boán nhaø : Nhaø Noâng - Nhaø Khoa Hoïc - Nhaø Doanh Nghieäp - Nhaø Nöôùc theo nhö Quyeát ñònh 80 cuûa thuû töôùng Chính phuû veà chính saùch khuyeán khích tieâu thuï noâng saûn haøng hoùa thoâng qua hôïp ñoàng. Kieán nghò: Ñoái vôùi kieán nghò veà chính saùch chung, tænh hoaëc huyeän Bình minh hoã trôï xaõ Ñoâng Thaønh ñaëc bieät kinh phí veà coâng taùc khuyeán noâng ñeå thuùc ñaåy öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát noâng nghieäp caàn quan taâm ñeán moät soá vaán ñeà sau: - Taïo ñieàu kieän cho noâng daân coù cô hoäi hoïc taäp ñeå naâng cao tri thöùc, hieåu bieát veà coâng vieäc, ngaønh ngheà cuûa mình, noâng daân vaø caùn boä khuyeán noâng caàn gaëp gôõ nhau nhieàu hôn, taïo söï thaân thieän, ruùt daàn khoaûng caùch giöõa khoa hoïc vaø noâng daân. - Ñeå taïo ñieàu kieän cho noâng daân tieáp thu khoa hoïc kyõ thuaät, coâng taùc khuyeán noâng phaûi coi laø muûi ñoät phaù haøng ñaàu. Noâng daân caàn bieát öùng duïng tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát, nhaát laø öùng duïng coâng ngheä vi sinh phuïc 57 vuï saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhö : troàng rau saïch, ñoåi môùi gioáng caây troàng theo höôùng xuaát khaåu coù giaù trò cao, nuoâi troàng thuûy saûn theo phöông phaùp coâng nghieäp v.v… phaùt trieån ngaønh ngheà môùi cho noâng daân ôû noâng thoân taïi ñòa phöông. - Coâng taùc khuyeán noâng ñöôïc thöïc hieän baèng bieän phaùp cöû caùn boä veà noâng thoân giuùp ñôõ noâng daân phaùt trieån caùc ngaønh ngheà môùi, taêng cöôøng tuyeân truyeàn vieäc aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc coâng ngheä vaøo noâng nghieäp treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. - Nhaø nöôùc caàn giuùp noâng daân giaûi quyeát xaây döïng haï taàng côû sôû : giao thoâng noâng thoân, thuûy lôïi, phaùt trieån coâng nghieäp cheá bieán saûn phaåm sau thu hoaïch, saûn xuaát phaân boùn, tu söûa, xaây döïng caùc traïm y teá, môû caùc tröôøng hoïc, ñaøo taïo ngheà cho noâng daân. - Vieäc thieát laäp cô sôû haï taàng treân seõ giuùp noâng daân coù ñieàu kieän goùp phaàn thöïc hieän coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa noâng thoân, phaùt huy tính caàn cuø, tính saùng taïo, tính tích cöïc voán coù. 58 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO I. Saùch Giaùo Khoa Vaø Taøi Lieäu Tham Khaûo Khaùc: 1. Traàn Ngoïc Buùt.‘’Chính Saùch Noâng Nghieäp Noâng Thoân Vieät Nam Nöûa Cuoái Theá Kyû Xx Vaø Moät Ñònh Höôùng Ñeán Naêm 2010’’, Nhaø Xuaát Baûn Chính Trò Quoác Giaù, Haø Noäi, Naêm 2002. 2. TS.Ñònh Phi Hoå.‘ Kinh Teá Noâng Nghieäp, Lyù Thueát vaø Thöïc Tieãn’, Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ Naêm 2003. 3. PGS.TS.Ñoã Long – TS.Vuõ Duïng, ‘ Taâm Lyù Noâng Daân Trong Thôøi Kyø Ñaàu Phaùt Trieån Kinh Teá Thò Tröôøng’. Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Xaõ Hoäi Haø Noäi 2002. 4. GS.TS.Nguyeãn Theá Nhaõ- TS.Vuõ Ñình Thaéng, ‘Giaùo Trình Kinh Teá Noâng Nghieäp’.Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ Naêm 2002. 5. Leâ Ñình Thaéng. Chuyeån dòch cô caáu kinh teá noâng thoân. Nhaø xuaát baûn 2000. 6. Ñaøo Coâng Tieán. ‘Noâng Nghieäp Vaø Noâng Thoân, Nhöõng Caûm nhaän vaø ñeà xuaát’. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp. Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – 2003. 7. Hoaøng Troïng. ‘ Xöû Lyù Döõ Lieäu Nghieân Cöùu Vôùi SPSS for windows’. Nhaø Xuaát Baûn Thoáng Keâ- Naêm 2002. 8. PTG.Leâ Vaên Töï – KS.Nguyeãn Höõu Bình. Phöông Phaùp Khuyeán Noâng. Nhaø Xuaát Baûn Noâng Nghieäp.TP.HCM 1996. II. Taøi Lieäu Khoâng Teân Taùc Giaû: 1. Baûn Tin‘ Noâng Nghieäp vaø Noâng Thoân Vónh Long’. Sôû Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân. Thaùng 6, Soá33 Naêm 2004. 2. Baùo Caùo Tình Hình Phaùt Trieån Kinh Teá – Xaõ Hoäi,ANQP. Naêm 2003. 59 3. Baùo Caùo Toång Keát Hoaït Ñoäng Khuyeán Noâng Naêm 2003. Sôû NN&PTNN VÓNH LONG-Trung Taâm Khuyeán Noâng. 4. Cuïc Khuyeán Noâng vaø Khuyeán Laâm, Boä Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân. Khuyeán Noâng Vieät Nam. Soá2 Naêm 2003. 5. Nieân Giaùm Thoáng Keâ Kinh Teá - Xaõ Hoäi 2003 Huyeän Bình Minh. Thaùng 6 Naêm 2004. 6. Nieân Giaùm Thoáng Keâ Tænh Vónh Long 2003. Thaùng 4 naêm 2004. 7. Taïp Chí Noâng Nghieäp Vaø Phaùt Trieån Noâng Thoân – Soá 6/2003. III. Taøi Lieäu Khaùc: 1. Leâ Quang Thieäp.‘ Moâ Hình Kinh Teá Noâng Thoân’. UÛy Ban Keá Hoaïch Nhaø Nöôùc, Trung Taâm Thoâng Tin. Haø Noäi 1994. 2. Nhöõng thoân tin veà ñieàu kieän xaõ hoäi, trích töø trang Web, www.vinhlong.gov.vn 60 PHUÏ LUÏC Phuï luïc soá 1: Naêng suaát lao ñoäng cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi (naêm 1999) Quoác gia Giaù trò saûn löôïng noâng nghieäp treân moät lao ñoäng noâng nghieäp (USD, giaù coá ñònh 1995) % so vôùi caùc nöôùc Trung quoác 325 75,08 Colombia 3.456 7,06 Ethiopia 139 175,54 Aán ñoä 402 60,70 Indonesia 743 32,84 Coâng hoøa Kyrgyz 3.687 6,62 Malaysia 6.768 3,61 Neâ Pan 188 129,79 Haø Lan 55.992 0,44 Philipin 1.346 18,13 Thaùi Lan 975 25,50 Vieät Nam 244 100,00 Nguoàn: World Bank 2000,ISS Database Phuï luïc soá 2 : Daân soá chia theo daân toäc vaø ñôn vò haønh chaùnh cuûa xaõ Ñoâng Thaønh (01 – 01 – 2004) ÑVT : Ngöôøi Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm 2004. Chia theo daân toäc Kinh Hoa Khmer Khaùc 7.282 13 1.749 6 61 Phuï luïc soá 3: Naêng Suaát Luùa giai ñoaïn 2000 - 2003 cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh ÑVT : Taï/Ha Naêm Toång soá Luùa Ñoâng xuaân Luùa Heø thu Luùa Thu ñoâng Luùa Muøa 2000 164,98 52,09 40,47 31,42 41,00 2001 116,09 46,53 38,14 40,80 - 2002 136,37 60,24 37,43 38,70 2003 138.02 58,24 42,14 37,64 - Naêng suaát bình quaân 138,86 54,27 39,14 37,14 Toác ñoä taêng bình quaân -5,79% 3,78% 1,34% 6,17% Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm 2004. Phuï luïc soá 4 : Dieän tích troàng luùa cuûa xaõ Ñoâng Thaønh ÑVT : Ha Naêm Toång soá Luùa Ñoâng xuaân Luùa Heø thu Luùa Thu ñoâng Luùa Muøa 2000 2.910 1.050 1.050 808 2 2001 3.123,6 1.049,9 1.049,2 1.024,5 - 2002 3.074 1.025 1.025 1.024 - 2003 3.068 1.025 1.022 1.021 - Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng6 naêm 2004. Phuï luïc soá 5 : Dieän tích caây rau ñaäu cuûa xaõ Ñoâng Thaønh ÑVT : Ha Naêm 2000 2001 2002 2003 Dieän tích 133 54,6 193,0 125,1 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm 2004. 62 Phuï luïc soá 6 : Dieän tích caây baép Naêm 2000 2001 2002 2003 Dieän tích (Ha) 133 54,6 193,0 125,1 Naêng suaát (Taï/ha) 18,33 19,09 18,85 19,38 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm 2004. Phuï luïc soá 7 : Xu höôùng chuyeån dòch naêng suaát lao ñoäng cuûa huyeän Bình Minh töø naêm 2000-2003 Naêm Giaù trò saûn löôïng (Trieäu ñoäng) Soá lao ñoäng (ngöôøi) Dieän tích ñaát(Ha) Naêng suaát lao ñoäng (NSLD) ™ Naêng suaát ruoäng ñaát (NSRD) ™ Chæ soá NSRÑ (%) ™ Chæ soá NSLÑ (%) ™ Chæ soá Ñaát- Lao ñoäng ™ 2000 513.269 69743 43.655 7.35 11.75 100 100 1 2001 522.036 70813 46.410 7.37 11.24 95.67 100.17 1.04 2002 565.060 72673 48.166 7.77 11.73 99.77 105.65 1.05 2003 585.090 72644 47.483 8.05 12.32 104.80 109.44 1.04 Ghi chuù : (™) Soá lieäu töï tính. + Soá lieäu goác söû duïng trong phaân tích moâ hình cuûa huyeän Bình Minh a) Lao ñoäng Noâng nghieäp Huyeän Bình minh ÑVT : Ngöôøi Naêm 2000 2001 2002 2003 LÑNN 69743 70813 72673 72644 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm2004. 63 b) Dieän tích ñaát noâng nghieäp huyeän Bình Minh ÑVT: Ha Naêm 2000 2001 2002 2003 DTÑNN 43.655 46.410 48.166 47.483 c) Giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp cuûa huyeän Bình Minh (giaù coá ñònh 1994) ÑVT : Trieäu ñoàng Naêm Toång Soá Troàng troït Chaên nuoâi Dòch vuï 2000 513.269 415.434 59.987 37.848 2001 522.036 421.818 60.464 39.754 2002 565.060 464.790 65.350 34.920 2003 585.090 474.200 71.910 38.980 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh thaùng 6 naêm2004 Phuï luïc soá 8 : Xu höôùng taêng tröôøng naêng suaát ruoäng ñaát cuûa huyeän Bình Minh ÑVT: Trieäu ñoàng Naêm 2000 2001 2002 2003 NSRD 11.75 11.24 11.73 12.32 - Ngaân haøng cho vay phuïc vuï ngöôøi ngheøo ÑVT : Trieäu ñoàng Chæ tieâu 2000 2001 2002 2003 Doanh soá cho vay 4.612 5.044 5.911 6.550 Doanh soá thu nôï 4.050 4.483 4.884 5.983 Soá dö cho vay (Coù ñeán 31/12 haøng naên) 4.957 5.518 6.545 7.112 Soá hoä cho vay(löôït) 1.989 1.909 2.133 2.120 Nguoàn : Nieân giaùm thoáng keâ tænh 2003. phoøng thoáng keâ huyeän Bình Minh 64 thaùng 6 naêm2004. Phuï luïc soá 9: Baûng soá lieäu phaân tích moâ hình NSLÑ xaõ Ñoâng Thaønh. N LnNSLD LnNSRD LnDTD N LnNSLD LnNSRD LnDTD 1 15.9 15.21 0 31 15.44 . . 2 16.69 15.39 0.79 32 14.93 15.85 -1.61 3 16.16 15.24 -0.69 33 16.8 15.36 0.53 4 16.11 15.1 -0.6 34 16.87 14.71 0.96 5 16.22 15.04 0.26 35 15.94 14.93 0.1 6 15.14 15.83 -1.39 36 15.35 15.35 -1.2 7 15.77 15.08 -0.92 37 15.43 14.92 0 8 16.7 15.26 0.74 38 15.24 14.95 -0.92 9 16.4 15.08 -0.29 39 14.36 14.36 -0.51 10 15.86 15.64 -1.39 40 15.5 14.99 -0.69 11 15.23 15.23 -0.92 41 15.43 14.92 -0.69 12 16.7 15.38 0.41 42 16.37 14.76 0.41 13 14.74 14.93 -1.11 43 15.29 15.29 -1.2 14 14.08 . . 44 16.32 15.4 -0.69 15 14.43 . . 45 14.6 . . 16 14.92 . . 46 15.91 15.5 -1.2 17 13.59 14 -1.61 47 16.18 16.18 -1.61 18 13.96 . . 48 14.77 15.06 -1.9 19 15.9 16.88 -1.9 49 15.17 14.77 -0.51 20 16.27 15.36 -0.69 50 16.13 14.8 0.41 21 15.96 15.04 0 51 15.3 15.99 -1.9 22 15.29 15.29 -1.2 52 15.21 14.52 -0.22 23 15.83 16.01 -1.39 53 15.06 14.65 -1.2 24 15.22 15.22 -1.61 54 16.79 14.92 -0.43 25 14.17 14.17 -0.69 55 15.42 14.58 -0.36 26 16.1 15.57 -0.16 56 15.43 15.84 -1.61 27 16.98 15.37 0.41 57 15.57 15.17 -0.51 28 14.29 14.57 -1.9 58 16.52 16.29 -1.39 29 16.45 14.95 -0.11 59 15.1 15.8 -2.3 30 14.84 . . 60 14.1 . . 65 N LnNSLD LnNSRD LnDTD 61 16.17 15.14 0.34 62 17 15.99 -0.6 63 16.46 15.76 -0.92 64 16.33 16.33 -1.61 65 14.96 14.96 -1.61 66 15.49 . . 67 15.74 15.04 -0.51 68 15.26 14.7 -1.05 69 15.31 13.88 0.22 70 15.55 14.6 0.26 71 16.34 14.8 0.34 72 14.57 14.8 -0.92 73 17.19 15.14 0.44 74 15.73 15.04 -0.92 75 14.8 15.21 -1.61 76 15.59 15.27 -0.6 77 15.29 . . 78 15.8 15.4 -0.51 79 15.36 15.2 -0.76 80 14.13 . . 81 14.77 . . 82 14.56 . . 83 16.04 14.53 -0.11 84 14.58 . . 85 13.96 . . 86 15.19 14.5 -0.92 87 15.43 14.83 -0.31 88 15.02 . . 89 15.89 15.33 -1.05 90 16.8 14.93 0.26 66 Keát quaû phaân tích Moâ hình Xaõ Ñoâng Thaønh Descriptive Statistics Trung bình Std. Deviation N LnNSLD 15.7241 .73377 74 LnNSRD 15.1631 .53395 74 LnDTDha -.6533 .76937 74 Söï töông quan LnNSLD LnNSRD LnDTDha Pearson Correlation LnNSLD 1.000 .372 .582 LnNSRD .372 1.000 -.389 LnDTDha .582 -.389 1.000 Sig. (1-tailed) LnNSLD . .001 .000 LnNSRD .001 . .000 LnDTDha .000 .000 . N LnNSLD 74 74 74 LnNSRD 74 74 74 LnDTDha 74 74 74 Toùm taét moâ hình a Bieán döï baùo: (Constant), LnDTDha b Bieán döï baùo: (Constant), LnDTDha, LnNSRD Moâ hình R R2 R2 Ñieàu chænh Sai soá chuaån cuûa öôùc löôïng Thay ñoåi thoáng keâ Thay ñoåi R2 Thay ñoåi F df1 df2 Thay ñoåi möùc yù nghóa F 1 .582(a) .339 .330 .60068 .339 36.931 1 72 .000 2 .872(b) .761 .754 .36411 .421 124.959 1 71 .000 67 Phaân tích phöông sai ANOVA(c) Moâhình Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 13.326 1 13.326 36.931 .000(a) Residual 25.979 72 .361 Total 39.305 73 2 Regression 29.892 2 14.946 112.736 .000(b) Residual 9.413 71 .133 Total 39.305 73 a Bieán döï baùo: (Constant), LnDTDha b Bieán döï baùo: (Constant), LnDTDha, LnNSRD c Bieán phuï thuoäc: LnNSLD Phaân tích heä soá [Coefficients(a)] Moâhình Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficie nts T Sig. 95% khoaûng yù nghóaheä soá cho B B Sai soá chuaån Beta Caän döôùi Caän treân 1 (Constant) 16.087 .092 175.105 .000 15.904 16.270 LnDTDha .555 .091 .582 6.077 .000 .373 .737 2 (Constant) 1.574 1.299 1.212 .230 -1.017 4.165 LnDTDha .817 .060 .856 13.583 .000 .697 .936 LnNSRD .968 .087 .705 11.178 .000 .796 1.141 a Bieán phuï thuoäc: LnNSLD 68 Loaïi tröø bieán [Excluded Variables(b)] Moâ hình Beta In t Sig. Partial Correlation Collinearity Statistics Tolerance 1 LnNSRD .705(a) 11.178 .000 .799 .849 a Bieán döï baùo trong moâ hình: (Constant), LnDTDha b Bieán phuï thuoäc: LnNSLD Phuï luïc soá 10 : Keát Quaû Ñieàu Tra Cuûa Xaõ Ñoâng Thaønh 10.1. Soá ngöôøi lao ñoäng trong hoä N Toái thieåu Toái ña Trung bình Soá lao ñoäng chính(ngöôøi) 90 1 6 3.03 Soá ngöôøi trong hoä (ngöôøi) 90 2 11 4.78 Valid N (listwise) 90 10.2. Dieän tích ñaát noâng nghieäp N Toái thieåu Toái ña Trung bình Dieän tích ñaát Noâng Nghieäp (ha) 90 .00 2.60 .5692 Dieän tích ñaát caây aên traùi (ha) 90 .00 1.40 .1698 Dieän tích ñaát Troàng Luùa , Hoa Maøu (ha) 90 .00 2.00 .3917 Dieän tích ñaát Thueá Laøm Ruoäng (ha) 89 -.20 1.00 .0320 Toång soá hoä 89 69 10.3. Chuû quyeàn ñaát Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid co 81 90.0 95.3 95.3 khong 4 4.4 4.7 100.0 Total 85 94.4 100.0 Missing System 5 5.6 Total 90 100.0 10.4. Nguoàn vay tieàn cuûa noâng daân : - Noâng daân vay voán : Taàn soá % Giaù trò % % tích luõy Co 58 64.4 65.9 65.9 Khong 30 33.3 34.1 100.0 Valid Total 88 97.8 100.0 Missin g Syste m 2 2.2 Total 90 100.0 - Laõi suaát cuûa ñònh cheá chính thöùc : Teân Ngaân haøng N Toái thieåu Toái ña Trung bình Laõi suaát NH-NNPTNN (%/Thaùng) 78 .00 1.10 .5026 Laõi suaát NH Coâng Thöông (%/thaùng) 90 .00 1.10 .1206 Laõi suaát NH Thöông Maïi (%/Thaùng) 90 .00 .00 .0000 Valid N (listwise) 78 70 - Kyø haïn cuûa caùc ñònh cheá chính thöùc Teân Ngaân haøng N Toái thieåu Toái ña Trung bình Kyø haïn vay NH- NNPTNN(Thaùng) 89 0 60 12.13 Kyø haïn vay NH Coâng Thöông (Thaùng) 90 0 60 5.20 Kyø haïn vay NH Thöông maïi(Thaùng) 90 0 0 .00 Valid N (listwise) 89 - Laõi suaát caùc ñònh cheá khoâng chính thöùc : N Toái thieåu Toái ña Trung bình Laõi suaát vay ngöôøi chuyeån nghieäp Nghiep (%/Thaùng) 90 .00 15.00 .5556 Laõi suaát vay cöûa haøng phaân boùn (%/Thaùng) 90 0 4 .31 Laõi suaát vay ngöôøi thaân(%/Thaùng) 90 0 10 .46 Valid N (listwise) 90 10.5. Kieán thöùc chung veà noâng nghieäp : Choïn laøm nôi thí ñieåm kyõ thuaät Nguoàn goác Kieán thöùcNN Tieáp xuùc caùn boäKhuyeá n Noâng Tham Gia CLBK N Tham Gia Hoäi thaûo Veà KN & HT ñaàu bôø Ñoïc saùch baùo NN Xem TV & ñaøi Phaùt Thanh 88 74 90 89 90 89 90 2 16 0 1 0 1 0 71 Trung bình 1.65 8.82 1.41 1.65 1.58 1.45 1.10 Toái thieåu 0 1 0 0 0 0 0 Toái ña 2 16 2 2 2 2 2 - Choïn laøm nôi thí ñieåm Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 1 1.1 1.1 1.1 Khong 89 98.9 98.9 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Tieáp xuùc caùn boä khuyeán noâng Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 19 21.1 21.1 21.1 Khong 71 78.9 78.9 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Tham gia caâu laïc boä Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 1 1.1 1.1 1.1 Khong 89 98.9 98.9 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Tham gia hoäi thaûo veà KN& HTÑB Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 10 11.1 11.1 11.1 Khong 80 88.9 88.9 100.0 Total 90 100.0 100.0 72 - Ñoïc saùch baùo Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 19 21.1 21.1 21.1 Khong 71 78.9 78.9 100.0 Total 90 100.0 100.0 - Xem TV & Ñaøi phaùt thanh Taàn suaát % Giaù trò % % tích luõy Valid Co 49 54.4 54.4 54.4 Khong 41 45.6 45.6 100.0 Total 90 100.0 100.0 10.6. Doanh thu töø noâng saûn (Descriptive Statistics) N Toái thieåu Toái ña Trung bình Toång Doanh Thu CAT(Ñoàng) 90 0 30000000 2042386.67 Toång Doanh Thu Luùa/naêm(Ñoàng) 90 0 84200000 13877983.33 Toång Doanh Thu Chaên nuoâi(Ñoàng) 90 0 22900000 3670444.44 Valid N (listwise) 90 10.7. Doanh thu luùa (Descriptive Statistics) N Toái thieåu Toái ña Trung bình Toång Doanh Thu LDX(Ñoàng) 90 0 41004000 5553766.67 Toång Doanh Thu LHT(Ñoàng) 90 0 30800000 4217311.11 Toång Doanh Thu LTD(Ñoàng) 90 0 23760000 4106905.56 Valid N (listwise) 90 73 10.8. Doanh thu töø caùc hoaït ñoäng khaùc (Descriptive Statistics) N Toái thieåu Toái ña Trung bình Doanh Thu Khaùc(Baø Con göûi, Dong) 90 0 10000000 1174333.33 Doanh thu Laøm Thueá Noâng nghieäp/naêm(Ñoàng) 90 0 6000000 606666.67 Doanh thu LaømThueá Phi noâng nghieäp/naêm (Ñoàng) 90 0 6000000 1108888.89 Doanh Thu baét cua caù treân ñoàng ruoäng (Ñoàng) 90 0 2500000 233222.22 Valid N (listwise) 90 10.9. NSRÑ & QMÑNN (Descriptive Statistics) N Toái thieåu Toái ña Trung bình Naêng suaát ruoäng ñaát 90 .00 21523333.33 3695642.9140 Quy moâ ñaát noâng nghieäp 90 .00 .87 .1867 Valid N (listwise) 90 10.10. Ñeà nghò kyõ thuaät noâng nghieäp Taàn soá % Giaù trò % % tích luõy Valid 1 57 63.3 71.3 71.3 1+2 9 10.0 11.3 82.5 2 14 15.6 17.5 100.0 Total 80 88.9 100.0 Missing System 10 11.1 Total 90 100.0 Ghò chuù : 1: Ñöôïc Höôùng daãn kyõ thuaät noâng nghieäp cuûa caùn boä khuyeán noâng Xaõ. 2: Xin xaõ giuùp ñôõ veà kyõ thuaät chaên nuoâi. 74 10.11. Ñeà nghò thò tröôøng Noâng saûn Taàn soá % Giaù trò % % tích luõy Valid Tu Do 71 78.9 100.0 100.0 Missing System 19 21.1 Total 90 100.0 Phuï luïc soá 11 : PHIEÁU PHOÛNG VAÁN Ngaøy phoøng vaán : . . . . /. . . . /2004. Aáp : . . . . . . . . . . . . . . Xaõ : Ñoâng Thaønh Huyeän : Bình Minh Tænh : Vónh Long I. PHAÀN 1 : THOÂNG TIN CHUNG 1. Teân chuû hoä ñöôïc phoûng vaán : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º Nam º Nöõ 2. Gia ñình cuûa OÂng/Baø coù bao nhieâu ngöôøi ? . . . . . . . . . Ngöôøi. 3. Toång soá lao ñoäng chính ? . . . . . . . . . . Ngöôøi. 4. Xin OÂng/Baø cho bieát moät soá thoâng tin cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng chính : STT Teân Tuoåi Trình ñoä hoïc vaán Ngheà nghieäp 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chuù : Muïc Ngheà nghieäp 1 : Troàng troït chaên nuoâi, 2 : laøm thueâ noâng nghieäp, 3 : laøm thueâ phi noâng nghieäp, 4 : kinh doanh, 5 : khaùc II. PHAÀN 2 : ÑAÁT ÑAI 1. Nhaø cuûa OÂng/Baø coù bao nhieâu coâng ñaát (1000 m2) ñeå saûn xuaát noâng nghieäp ? . . . . . . Coâng - Dieän tích ñaát canh taùc (troàng luùa, hoa maøu) : . . . . . . . . . . . . 75 - Dieän tích ñaát troàng caây laâu naêm : . . . . . . . . . . . . . - Dieän tích ñaát nuoâi troàng thuûy saûn : . . . . . . . . . . . . . - Dieän tích ñaát khaùc (Nhaø ôû) : . . . . . . . . . . . . . . 2. Theo OÂng/Baø ñaát naøy neáu chuyeån nhöôïng thì giaù treân thò tröôøng laø bao nhieâu cho 1 coâng ñaát ? . . . . . . . . . . . . . . . . .Ñoàng. 3. Ñaát naøy ñaõ coù soå ñoû (chuû quyeàn) chöa ? º Coù º Khoâng * Neáu traû lôøi KHOÂNG hoûi tieáp caâu 4. Neáu COÙ hoûi tieáp caâu 5. 4. OÂng /Baø coù bieát lyù do taïi sao chöa nhaän ñöôïc giaáy chuû quyeàn ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.Vöôøn caây aên traùi OÂng/Baø troàng taïp hoaëc laø troàng chuyeân ? º Taïp º Chuyeân 6. Ñaát ruoäng cuûa OÂng/Baø laøm bao nhieàu vuï trong naêm? …………….vuï 7.Treân ñaát ruoäng cuûa OÂng/Baø saûn xuaát theo moâ hình gì ? TT Teân vuï Loaïi saûn phaåm 1 Ñoâng xuaân 2 Heø thu 3 Thu ñoâng III. PHAÀN 3 : KIEÁN THÖÙC NOÂNG NGHIEÄP A. Kieán thöùc chung 1. OÂng/Baø coù hieåu bieát veà kyõ thuaät noâng nghieäp trong quaûn lyù saûn xuaát noâng nghieäp treân ñoàng ruoäng cuûa mình laø do ñaâu coù ? º Kinh nghieäm º Toå chöùc Khuyeán Noâng Xaõ º Ñoïc saùch baùo º Xem tivi vaø nghe ñaøi º Hoïc töø baïn beù vaø baø con º Coâng ty kinh doanh Noâng nghieäp º Khaùc 2. Trong naêm qua OÂng/Ba coù tieáp xuùc vôùi caùn boä khuyeán noâng khoâng ? º Coù º Khoâng - Neáu coù thì bao nhieâu laàn trong naêm ? . . . . . . . Laàn. 3. Gia ñình OÂng/Baø coù ñöôïc trung taâm Khuyeán Noâng choïn laøm nôi thí ñieåm caùc kyõ thuaät môùi hoaëc ñieåm trình dieãn cho ñòa phöông khoâng? º Coù º Khoâng 76 4. OÂng/Baø coù tham gia vaøo caùc caâu laïc boä noâng daân, Toå noâng daân lieân keát saûn xuaát , Hôïp taùc xaõ saûn xuaát noâng nghieäp khoâng ? º Coù º Khoâng 5. OÂng/Baø coù thöôøng xuyeân ñoïc saùch baùo veà noâng nghieäp khoâng ? º Coù º Khoâng - Neáu Coù thì bao nhieàu laàn trong naêm ? . . . . . . . Laàn. 6. OÂng/Baø coù theo doõi caùc chöông trình veà noâng nghieäp treân truyeàn hình vaø ñaøi phaùt thanh khoâng ? º Coù º Khoâng -Neáu Coù thì bao nhieàu laàn trong naêm ? . . . . . . . Laàn. 7. OÂng/Baø coù tham gia hoäi thaûo veà Khuyeán Noâng vaø hoäi thaûo ñaàu bôø trong vuï vöøa qua khoâng ? º Coù º Khoâng -Neáu Coù thì bao nhieàu laàn trong naêm ? . . . . . . . Laàn. IV. PHAÀN 4 : Doanh Thu Vaø Chi Phí 1.Doanh thu vaø chi phí trong saûn xuaát caây laâu naêm trong giai ñoaïn kinh doanh : (Neáu hoä khoâng vöôøn caây aên traùi hoûi tieáp caâu 2) a) Vöôøn chuyeân troàng loaïi caây gì :………….. b) Vöôøn taïp troàng loaïi caây gì :. . . . . . . . . . Lao ñoäng ngaøy coâng T T Danh muïc Phaân boùn Thuoác Töôùi tieâu LÑGÑ LÑTM Thueá ñaát Chi phí khaùc 1 Chi phí(Ñ) 2 Toång chi phí(Ñ) 3 Toång doanh thu (Ñ) 4 Thu nhaäp roøng (Ñ), (3-2) 5 Thu nhaäp gia ñình 77 *Ghi chuù : LÑGÑ : Lao ñoäng gia ñình, LÑTM : Lao ñoäng thueâ möôïn. 2. Doanh thu vaø chi phí töø chaên nuoâi trong naêm cuûa gia ñình (Neáu hoä khoâng nuoâi hoûi tieáp caâu 3) *Ghi chuù : Muïc I,II,III,IV : khoâng hoûi. LÑGÑ : Lao ñoäng gia ñình, LÑTM : Lao ñoäng thueâ möôïn. SL : soá löôïng 3. Doanh thu töø caùc hoaït ñoäng khaùc trong naêm cuûa gia ñình (Muïc III khoâng hoûi): TT Danh muïc Thaønh tieàn I Laøm thueâ noâng nghieäp II Laøm thueâ phi noâng nghieäp III Toång laøm thueâ (I + II) IV Nguoàn khaùc (ghi roõ beân döôùi) 1 2 4. Doanh thu vaø chi phí treân toaøn boä ñaát ruoäng cuûa OÂng/Baø trong naêm (Muïc C,D,E khoâng hoûi) Chi phí Lao ñoäng ngaøy coâng Chi phí khaùc TT Danh muïc SL Chi phí gioáng Thöùc aên Thuoác LÑGÑ LÑTM 1 Nuoâi traâu boø 2 Gaø vòt 3 Nuoâi Heo 4 Nuoâi Deâ 5 Nuoâi Caù 6 Loaïi khaùc I Toång chi phí (ñ) II Toång Doanh thu(ñ) III Thu nhaäp roøng(ñ) IV Thu nhaäp gia ñình(ñ) 78 Ghi chuù : Muïc 7 : thueá noâng nghieäp caû naêm phaân boå ñeàu cho caùc vuï 5. Toång thu nhaäp cuûa OÂng/Baø : ............................................................................................................................................................... V. PHAÀN 5 : VOÁN 1. OÂng/Baø coù voán ñeå saûn xuaát noâng nghieäp khoâng ? º Coù º Khoâng Vuï Ñoâng xuaân Saûn phaåm :…….. Vuï Heø thu Saûn phaåm :…….. Vuï Thu ñoâng Saûn phaåm :…….. T T Danh muïc ÑVT SL Ñôn giaù Thaønh tieàn SL Ñôn giaù Thaønh tieàn SL Ñôn giaù Thaønh tieàn A Saûn löôïng Kg B Chiphí (1+2+3+4+5+ 6+7+8) 1 Gioáng Kg 2 Phaân boùn Kg 3 Thuoác Ñoàng 4 Dòch vuï baèng maùy (laøm ñaát, bôùm nöôùc,tuoát ) Ñoàng 5 Lao ñoäng gia ñình Ngaøy coâng 6 Lao ñoàng thueâ möôùn Ngaøy coâng 7 Thueá ñaát NN Ñoàng 8 Chi phí khaùc Ñoàng C Voán löu ñoäng (1+2+3+4) Ñoàng D Thu nhaäp roøng (A – B) Ñoàng E Thu nhaäp gia ñình (D+5) Ñoàng 79 - Neáu traû lôøi Coù töø ñaâu ? º Töï coù º Ñi vay 2. OÂng/ Baø cho bieát moät soá thoâng tin veà tieàn vay trong naêm qua : A. Khu vöïc chính thöùc Ñieàu kieän ñöôïc vay Teân Ngaân Haøng Soá tieàn vay (Ñoàng) Kyø haïn (Thaùng) Laõi suaát haøng thaùng (%) Theá chaáp Khoâng theá chaáp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghi chuù : Teân Ngaân Haøng ; 1 : Ngaân haøng NN&PTNN, 2 : Ngaân haøng thöông maïi, 3 : Ngaân haøng coâng thöông, 4 : khaùc (Ghi roõ) : ……… B. Khu vöïc khoâng chính thöùc Ñieàu kieän ñöôïc vay Nôi ñi vay Soá tieàn vay (Ñoàng) Kyø haïn (Thaùng) Laõi suaát haøng thaùng (%) Theá chaáp Khoâng theá chaáp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghi chuù : Nôi ñi vay 1 : Ngöôøi chuyeân nghieäp cho vay, 2 : Ngöôøi quen baïn beù, 3 : Cöûa haøng baùn phaân VI. PHAÀN 6 : THÒ TRÖÔØNG TIEÂU THUÏ 1.Saûn phaåm noâng saûn cuûa OÂng/Baø laøm ñöôïc baùn ra treân thò tröôøng naøo ? º Töï do º Qua hôïp ñoàng vôùi coâng ty º Khaùc VII. PHAÀN 7 : Ñeà nghi cuûa hoä 1. OÂng/ Baø coù ñeà nghò gì khoâng trong vieäc saûn xuaát noâng nghieäp ? A. Kyõ thuaät noâng nghieäp : º Ñöôïc höôùng daãn kyõ thuaät noâng nghieäp töø caùn boä khuyeán noâng Xaõ º Ñöôïc höôùng daãn kyõ thuaät noâng nghieäp chuyeân nghieäp º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . B. Voán ñi vay : º Qui moâ tieàn vay : . . . . . . . . . . . º Laõi suaát : . . . . . . . . . . º Kyø haïn : . . . . . . . . .. C. Tieâu thu saûn phaåm : º Thoâng qua hôïp ñoàng. º Khaùc (ghi roõ) : . . . . . . . . ... 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột Số Giải Pháp Để Nâng Cao Năng Suất Lao Động Nông Nghiệp Xã Đông Thành Huyện Bình Minh Tỉnh Vĩnh Long.pdf
Luận văn liên quan