Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ­ hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU Phơng hớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2005 đợc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: "tăng cờng đầu t phát triển toàn xã hội huy động tối đa mọi nguồn lực trong nớc, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài để đầu t phát triển toàn xã hội". Qúa trình phát triển của Việt Nam theo hớng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc đòi hỏi cần triển khai ngày càng nhiều dự án đầu t phát triển, với nguồn lực trong nớc và nớc ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trởng của nền kinh tế nớc ta trong quá trình đổi mới. Dự án đầu t có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu t. Sự thành bại trong hoạt đọng đâut t phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định đầu t hợp lý. Do đó một trong những công việc cần thực hiện để nâng cao chất lợng các quyết định đầu t là trớc khi ra quyết định cần phải thẩm định dự án đầu t , trên tất cả các phơng diện có liên quan tới tính khả thi của dự án. Đây là khâu quan trọng và là cơ sở để ra quyết định đầu t. Công tác thẩm định càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì các quyết định đầu t càng đúng đắn bấy nhiêu. Tuy nhiên thực tế chúng ta còn có một số vấn đề cha đáp ứng đợc tốt yêu cầu của công tác này, đặc biệt là xem xét đánh giá về mặt kinh tế xã hội điều này làm hạn chế một phần việc xem xét đánh giá dự án trong khi qyuết định đầu t. Từ thực tế đó, kết hợp với những kiến thức đã học em xin đi vào nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay". Với những kết quả bớc đầu đạt đợc trong đề án này em rất mong có điều kiện để hoàn thiện tiếp, để có điều kiện áp dụng tốt trong thực tế. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thị Thuý Sửu đã hớng dẫn em hoàn thiện đề án này.

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1780 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ­ hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n tôc, cã tæ chøc, cã h­íng ®Ých qu¸ tr×nh ®Çu t­ b»ng mét hÖ thèng ®ång bé c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ x· héi, tæ chøc kü thuËt vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ x¸c ®Þnh vµ trªn c¬ së vËn dông c¸c quy luËt vËn ®éng ®Æc thï cña ®Çu t­ nãi riªng. 1.2.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n lý ®Çu t­ ë n­íc ta hiÖn nay. Cho ®Õn nay, ViÖt Nam ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Trong thêi gian ®ã, quy m« vµ tèc ®é ®Çu t­ ®· t¨ng lªn nhanh chãng, c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ trë thµnh mét nhiÖm vô quan träng cña Nhµ n­íc. §Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ ®¹t hiÖu qu¶ cao th× Nhµ n­íc ph¶i qu¶n lý tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. Qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n lµ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn ®óng môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong tõng thêi kú, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Êt n­íc vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n. §ång thêi qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ lµ gãp phÇn to lín vµo viÖc huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t­ trong n­íc còng nh­ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, khai th¸c tèt mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc ( lao ®éng, tµi nguyªn… ) b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ chèng mäi hµnh vi tham «, l·ng phÝ trong ho¹t ®éng ®Çu t­. HiÖn nay n­íc ta ®ang thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t­ theo nguyªn t¾c Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý ®Çu t­ ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vÒ c¸c môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· h«i, quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn cña ngµnh, vïng l·nh thæ, lùa chän c«ng nghÖ, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i vµ c¸c khÝa c¹nh kh¸c cña dù ¸n. §èi víi c¸c DA§T cã sö dông vèn Nhµ n­íc th× Nhµ n­íc cßn qu¶n lý vÒ mÆt th­¬ng m¹i, tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n. 1.3 Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ . ViÖc ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i §iÒu 6, §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16-7-1996cña chÝnh phñ . 1.4 Qu¶n lý giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ . Mét trong nh÷ng nhiÖm vÞ quan träng cña u¶n lý ®Çu t­ lµ quÈn lý tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ trong ®ã cã viÖc lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt DA§T. thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc tiÕn hµnh trong nh÷ng giai ®o¹n h×nh thµnh dù ¸n, nã ®­îc xem nh­ mét yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ qquan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ . §èi víi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, tuú theo môc tiªu cña chñ ®Çu t­ mµ môc ®Ých cña viÖc thÈm ®Þnh DA§T cã kh¸c nhau . §èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ nhµ ®Çu t­, môc tiªu cña hä lµ lîi nhuËn, do ®ã ®Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh DA§T ®Ó kiÓm tra k¶ n¨ng sinh lêi vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n, dù ¸n cã møc sinh lêi cµng cao th× cµng hÊp dÉn nhµ ®Çu t­ . §èi víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ë tÇm vÜ m« th× viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n nh»m ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu ph¸t triÔn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh cho phÐp ®Çu t­ hay kh«ng vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó hç trî nh­ tµi trî vèn, cho vay ­u ®·i, miÔn gi¶m thuÕ … Theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc hiÖn nay th× tÊt c¶ c¸c DA§T cã x©y dùng thuéc mäi nguån vèn vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i thÈm ®Þnh vµ quy ho¹ch x©y dùng, c¸c ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, c«ng nghÖ , sö dông ®Êt ®ai, tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ vµ c¸c khÝa c¹nh x· héi ; ®èi víi c¸c DA§T sö dông vèn cña nhµ n­íc cßn ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng ¸n tµi chÝnhvµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n ; §èi víi c¸c DA§T sö dông vèn ODA ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ th«ng lÖ quèc tÕ . 2. C«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T 2.1. Kh¸i niÖm thÈm ®Þnh DA§T. C¸c DA§T khi d­îc so¹n th¶o xong mÆc dï nghiªn cøu tÝnh to¸n kü l­ìng th× còng chØ qua b­íc khëi ®Çu . §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý, tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña DA§T vµ quyÕt ®Þnh cã thùc thi hay kh«ng cÇn cã mét qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®éc lËp, t¸ch biÖt víi qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n. Qu¸ tr×nh ®ã gäi lµ thÈm dÞnh dù ¸n . VËy: ThÈm ®Þnh DA§T lµ viÖc kiÓm tra, so s¸nh, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan, khoa häc toµn toµn diÖn néi dung cña dù ¸n, hoÆc so s¸nh ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n cña mét hay nhiÒu ®Ò ¸n ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý, tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n . Tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ cho phÐp ®Çu t­ . 2.2.Môc ®Ých cña thÈm ®Þnh DA§T. - §¸nh gi¸ tÝnh thÝch hîp cña dù ¸n : TÝnh thÝch hîp cña dù ¸n ®­îc biÓu hiÖn mét c¸ch tæng hîp (biÓu hiÖn trong tÝnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi ) vµ ®­îc biÓu hiÖn ë tõng néi dung vµ c¸ch thøc tÝnh to¸n cña dù ¸n( hîp lý trong x¸c ®Þnh môc tiªu, trong x¸c dÞnh néi dung cña dù ¸n . Khèi l­îng c«ng viÖc cÇn tiÕn hµnh, c¸c chi phÝ cÇn thiÕt vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ). - §¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n . - §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n : §©y lµ môc ®Ých hÕt søc quan träng trong thÈm ®Þnh dù ¸n . Mét dù ¸n hiÖu qu¶ vµ hîp lý cÇn ph¶i cã tÝnh kh¶ thi. TÝnh hîp lý vµ tÝnh hiÖu qu¶ lµ hai ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi . Nh­ngtÝnh kh¶ thi cßn ph¶i xem néi dung vµ ph¹m vi cña dù ¸n(xem xÐt c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn, m«i tr­êng ph¸p lý cña dù ¸n…) Ba môc tiªu trªn ®ång thêi còng lµ nh÷ng nhu cÇu chung ®èi víi mäi DA§T nÕu c¸c dù ¸n muèn d­îc ®Çu t­ vµ tµi trî . Tuy nhiªn, môc ®Ých cuèi cïng cña thÈm ®Þnh DA§T phô thuéc vµo chñ thÓ thÈm ®Þnh DA§T . - C¸c ®Þnh chÕ tÝn dông thÈm ®Þnh dù ¸n kh¶ thi ®Ó quyÕt dÞnh cho vay vèn . - C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc c¸c dù ¸nthÈm ®Þnh DA§T ®Ó xÐt duyÖt cÊp giÊy phÐp ®Çu t­. 2.3 Nguyªn t¾c thÈm ®Þnh DA§T : Trªn gi¸c ®é qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c DA§T, viÖc thÈm ®Þnh cÇn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau : - TÊt c¶ c¸c DA§T thuéc mäi nguån vèn vµ mäi thµnh phÇn kinh tÕ tíi khi ra quyÕt ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ ph¶i qua kh©u thÈm ®Þnh vÒ hËu qu¶ kinh tÕ – x· héi vµ quy ho¹ch x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, c«ng nghÖ sö dông ®Êt ®ai, tµi nghuyªn . Nghuyªn t¾c nµy ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cho c¸c DA§T . Tr¸nh thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n chØ ®¬n thuÇn cã lîi vÒ hiÖu qu¶ tÇi chÝnh . C¸c c¬ quan nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ qu¶n lý nhµ n­íc c¸c DA§T tr­íc hÕt ph¶i b¶o ®¶m sù hµi hoµ gi÷a lîi Ých vµ x· héi vµ lîi Ých cña c¸cchñ ®Çu t­ . - §èi víi c¸c DA§T sö dông vèn cña nhµ n­íc cÇn ph¶i ®­îc thÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n ngoµi ph­¬ng diÖn kinh tÕ – x· héi ®· nªu ë nguyªn t¾c ®Çu . Nhµ n­íc ví t­ c¸ch võa lµ chñ ®Çu t­ vµ c¬ quan qu¶n lý chung c¸c dù ¸n, thùc hiÖn c¶ hai chøc n¨ng qu¶n lý dù ¸n : Qu¶n lý dù ¸n víi chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« (qu¶n lý nhµ n­íc). 2.4.Thêi gian thÈm ®Þnh DA§T. Theo nghÞ ®Þnh sè 42/CP ngµy 16-7-1996cña chÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, thêi gian thÈm ®Þnh DA§T ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - §èi víi c¸c DA§Tthuéc nhãm A, thêi gian thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. - §èi víi c¸c DA§T thuéc nhãm B, thêi gian thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 30 ngµy tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. - §èi víi c¸c dù ¸n thuéc nhãm C, thêi gian thÈm ®Þnh kh«ng qu¸ 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 2.5. Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh DA§T: Ph­¬ng ¸n thÈm ®Þnh§A§T lµ c¸ch thøc thÈm ®Þnh dù ¸n nh»m ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n.ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau: -ThÈm ®Þnh theo tr×nh tù . -ThÈm ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p so s¸nh c¸c chØ tiªu. a.ThÈm ®Þnh theo tr×nh tù : Theo ph­¬ng ph¸p nµy viÖc thÈm ®Þnh ®­îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù biÖn chøng tõ tæng qu¸t ®Õn chi tiÕt, tõ kÕt luËn tr­íc lµm tiÒn ®Ò cho kÕt luËn sau. b.ThÈm ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p so s¸nh c¸c chØ tiªu Ph­¬ng ph¸p so s¸nh c¸c chØ tiªu lµ ph­¬ng ph¸p cô thÓ khi thÈm ®Þnh tæng qu¸t vµ thÈm ®Þnh chi tiÕt. Do ®ã c¸c chØ tiªu nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vµ tÝnh ­u viÖt cña dù ¸n ®Ó cã sù d¸nh gi¸ ®óng khi thÈm ®Þnh dù ¸n so s¸nh c¸c chØ tiªu trong nh÷ng tr­êng hîp sau: - C¸c chØ tiªu trong tr­êng hîp cã dù ¸n vµ ch­a cã dù ¸n. - C¸c chØ tiªu cña dù ¸n t­¬ng tù (®· phª duyÖt hay thùc hiÖn ) - C¸c ®Þnh møc, h¹n møc, chuÈn mùc ®­îc ¸p dông. Tr­êng hîp trong n­íc kh«ng cã chØ tiªu ®Ó ®èi chiÕu th× ph¶i tham kh¶o cña n­íc ngoµi. 2.6. Néi dung thÈm ®Þnh DA§T. a. ThÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý. C¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt dù ¸n bao gåm c¸c v¨n b¶n vµ thñ tôc sau: -Hå s¬ tr×nh duyÖt cã ®ñ theo quy ®Þnh vµ cã hîp lÖ hay kh«ng? -T­ c¸ch ph¸p nh©n vµ n¨ng lùc chñ ®Çu t­, gåm: + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, thµnh lËp l¹i c¸c doanh nghiÖp hoÆc giÊy phÐp ho¹t ®éng ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. + Ng­êi ®¹i diÖn chÝnh thøc. + N¨ng lùc kinh doanh: chñ yÕu thÈm ®Þnh c¸c v¨n b¶n thÓ hiÖn n¨ng lùc tµi chÝnh (biÓu hiÖn æ kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn tù cã, ®iÒu kiÖn thÕ chÊp khi vay vèn …) + §Þa chØ liªn hÖ, giao dÞch . b. ThÈm ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n ThÈm ®Þnh môc tiªu cña dù ¸n cÇn xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh vµ vÊn ®Ò sau: - Môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi ch­¬ng tr×nh kÕ hoÆch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña c¶ n­íc, vïng ®Þa ph­¬ng, nghµnh hay kh«ng ? - Nghµnh nghÒ trong dù ¸n cã thuéc nghµnh nghÒ Nhµ n­íc cho phÐp ho¹t ®éng hay kh«ng? - Cã nhãm ngµnh ­u tiªn hay kh«ng ? NÕu thuéc nhãm ngµnh ­u tiªn th× sÏ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i vµ khi xÐt duyÖt sÏ thuËn lîi h¬n. c.ThÈm ®Þnh vÒ thi tr­êng cña dù ¸n. Néi dung thÈm ®Þnh thÞ tr­êng dù ¸n bao gåm : - KiÓm tra tÝnh to¸n vÒ nhu cÇu hiÖn t¹i, t­¬ng lai vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña dù ¸n. - Xem xÐt vïng thÞ tr­êng cña dù ¸n. d.ThÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ kü thuËt cña dù ¸n. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm : - KiÓm tra c«ng cô sö dông trong tÝnh to¸n. Trong ®ã l­u ý ®Æc biÖt ®Õn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt. §èi víi ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt ph¶i rµ xo¸t cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n. - KiÓm tra nh÷ng sai sãt trong tÝnh to¸n:tÝnh to¸n kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ vµ kh«ng phï hîp. - KiÓm tra tÝnh phï hîp cña c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®èi víi dù ¸n.®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn viÖt nam, c¸c mèi liªn hÖ, c¸c kh©u trong s¶n xuÊt, tÝnh to¸n kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña t­¬ng lai, tû lÖ phô tïng thay thÕ vµ ®iÒu kiÖn vËn hµnh b¶o d­ìng… - ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng tõ v¨n b¶n ph¸p lý ®Õn ®Þa ®iÓm cô thÓ. L­u ý ®Æc biÖt ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng, mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc. e. ThÈm ®Þnh t¸i chÝnh DA§T: - KiÓm tra c¸c phÐp tÝnh to¸n. Khi kiÓm tra l­u ý tíi c¸c c«ng cô tÝnh to¸n, c¸c ®Þnh møc, gi¸ c¶ nguyªn liÖu, thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm. - KiÓm tra vèn, c¬ cÊu c¸c lo¹i vèn: + Khi kiÓm tra tæng vèn ph¶i l­u ý: trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn, môc ®Ých cña ng­êi lËp dù ¸n lµ nhËn ®­îc nguån tµi chî. V× vËy khi tÝnh to¸n th­êng cã t×nh tr¹ng tÝnh rÊt ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc(®«i khi tÝnh tréi lªn) n»m trong danh môc tµi trî, trong khi ®ã c¸c kho¶n môc thuéc nguån vèn tù cã hoÆc vèn vay th­êng ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch s¬ l­îc. T×nh tr¹ng trªn ®· dÉn ®Õn kh«ng tÝnh hÕt nhu cÇu vèn. V× vËy, khi tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n th­êng cã nh÷ng sai lÖch. + Khi kiÓm tra c¬ cÊu vèn ph¶i kiÓm tra tõng lo¹i vèn xem ®­îc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ ch­a? cÇn l­u ý ®Õn nguån vèn tù cã. - ThÈm tra ®é an toµn vÒ tµi chÝnh: lµ viÖc thÈm ®Þnh møc ®é chñ ®éng vÒ tµi chÝnh cña dù ¸n trong xö lý c¸c bÊt th­êng khi thùc hiÖn dù ¸n.§é an toµn vÒ tµi chÝnh ®­îc xem xÐt th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: + Tû lÖ vèn tù cã/vèn ®Çu t­: chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é chñ ®éng tµi chÝnh cña dù ¸n. Khi tû lÖ vèn tù cã/vèn ®Çu t­ cã gi¸ trÞ lín h¬n 0,5 th× ®é an toµn tµi chÝnh ®­îc b¶o ®¶m. + Tû lÖ l­u ho¹t(gi¸ trÞTSN§/c¸c kho¶n nî cña dù ¸n) cÇn ®¹t tõ 1,5 ®Õn 2. + Tû lÖ thanh to¸n tøc thêi(kh¶ n¨ng tr¶ nî tøc thêi so víi møc ®é ng¾n h¹n) cÇn ë møc lín h¬n hoÆc b»ng 1,2. + Kh¶ n¨ng tr¶ nî dµi h¹n: chØ tiªu nµy ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng kh¶ n¨ng t¹o vèn b»ng tiÒn so víi nghÜa vô ph¶i hoµn tr¶ tÝnh theo c¸c kho¶ng thêi gian. Kh¶ n¨ng nµy lín h¬n hoÆc b»ng mét lµ ®¶m b¶o an toµn. - KiÓm tra vµ so s¸nh chØ tiªu hËu qu¶: cÇn thÈm tra sù tÝnh to¸n, ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt hîp lý, nh÷ng sai sãt vµ sù kh«ng ®Çy ®ñ cña dù ¸n. Nõu c¸c vÊn ®Ò trªn ®Òu tèt, thùc hiÖn so s¸nh, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. Trong tr­êng hîp cã sai sãt cã thÓ ®iÒu chØnh(nÕu kh«ng lín) vµ tÝnh l¹i c¸c chØ tiªu lµm c¬ së cho viÖc so s¸nh,®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. Khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh nªn tËp trung vµo c¸c chØ tiªu chÝnh víi møc ®¸nh gi¸ cô thÓ sau: + Thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ (T): ChØ tiªu nµy phô thuéc vµo tõng dù ¸n. + Tû lÖ lîi nhuËn/Vèn ®Çu t­: VÒ nguyªn t¾c chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt. NÕu cã nhiÒu ph­¬ng ¸n lùa chän th× chän ph­¬ng ¸n cã tû lÖ cao nhÊt. + Tû lÖ lîi Ých / Chi phÝ (B/C). VÒ nguyªn t¾c, B/C>= 1 lµ cã thÓ chÊp nhËn d­îc.B/Ccµng lín cµng tèt. + Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn (NPV) .Nguyªn t¾c xem xÐt lµ chØ chÊp nhËn dù ¸n khi NPV>=0.NÕu cã nhiÒu dù ¸n cÇn lùa chän th× chän dù ¸n cã NPV lín nhÊt. + Møc hoµ vèn: Dù ¸n cã møc hoµ vèn 40 – 50% lµ hîp lý. + Tû suÊt hoµnvèn néi bé (IRR): PhÇn lín c¸c dù ¸n khi ph©n tÝch tµi chÝnh ng­êi so¹n th¶o ®· tÝnh IRR. Sau khi kiÓm tra phÐp tÝnh to¸n cña ng­êi so¹n th¶o, ng­êi thÈm ®Þnh rµ so¸t, ®¸nh gi¸ theo quy t¾c: Dù ¸n cã IRR cao nhÊt sÏ ®­îc lùa chän.Trong tr­êng hîp cã mét dù ¸n, IRR ®­îc chÊp nhËn khi cã trÞ sè c¸c h¬n møc l·i suÊt n¨m ë thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh dù ¸n. Trªn ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu ®Ó thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh DA§T. Nh÷ng dù ¸n sö dông vèn Nhµ n­íc, c¸c chØ tiªu nµy cÇn ®­îc thÈm ®Þnh mét c¸ch râ rµng, ®ång thêi c¸c chØ tiªu nµy ®­îc xem xÐt mét c¸ch cã hÖ thèng, ®ång bé ®Ó lùa chän nh÷ng dù ¸n mµ c¸ chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh ®Òu ë hoÆc trªn møc chÊp nhËn ®­îc. f. ThÈm ®Þnh kinh tÕ – x· héi. §èi víi mäi dù ¸n ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn khÝa c¹nh kinh tÕ -x· héi. §¸nh gi¸ dù ¸n vÒ kinh tÕ x· héi víi môc tiªu: - Dù ¸n cã sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn ®Êt n­íc hay kh«ng? §· mang l¹i lîi Ých kinh tÕ g× cho ®Êt n­íc? - Dù ¸n cã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng, c¶i thiÖn nÕp sèng, tËp qu¸n hay kh«ng? - Môc tiªu cña dù Ên cã phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ x· héi hay kh«ng? Khi ®¸nh gi¸ cÇn lùa chän c¸c chØ tiªu sau: + Gi¸ trÞ gia t¨ng:Bao gåm c¸c gi¸ trÞ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.Khi xem xÐt chØ tiªu gi¸ trÞ gia t¨ng cÇn chó ý ®Õn c¬ cÊu cña nã.CÇn quan t©m c¶ gi¸ trÞ míi t¹o ra vµ tiÒn l­¬ng.C¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ gia t¨ng cµng cao cµng tèt. + Tû lÖ gi¸ trÞ gia t¨ng /Vèn ®Çu t­. + Møc gi¶i quyÕt viÖc lµm. + TiÕt kiÖm hoÆc thu nhËp ngo¹i tÖ. + Tû lÖ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch /Vèn ®Çu t­. + Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ . Ngoµi ra cßn ®¸nh gi¸ dù ¸n qua c¸c khÝa c¹nh nh­ dù ¸n ®ãng gãp ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng, møc ®é sö dông nguyªn vËt liÖu trong n­íc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng,gãp phÇn ph¸t triÓn c¸c ngµnh kh¸c,vÊn ®Ò ph©n phèi ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò m«i tr­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T hiÖn nay. i. Nh÷ng vÊn ®Ò chung. ThÈm ®Þnh DA§T lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña c¸c chñ ®Çu t­ ( cã thÓ lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc ). C«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T ®­îc tiÕn hµnh nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao trong ®Çu t­,gi¶m thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn ®Çu t­ , h¹n chÕ rñi ro vµ thu håi vèn ®µu t­. C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®­îc tiÕn hµnh trong suèt qu¸ tr×nh ®Çu t­ tõ chuÈn bÞ qu¸ tr×nh ®Çu t­,thùc hiÖn ®Çu t­,kÕt thóc x©y dùng ®­a dù ¸n vµo khai th¸c vµ sö dông. ThÈm ®Þnh thùc hiÖn dù ¸n lµ viÖc kiÓm tra tæng dù to¸n, dù to¸n cña dù ¸n ®Çu t­ kh«ng thùc hiÖn ®Êu thÇu; kiÓm tra gi¸ trÞ ®iÓu chØnh, bæ sung (T¨ng,gi¶m) tæng dù to¸n cña dù ¸n, mä dù ¸n ®Ó phôc vô cho c«ngt¸c thanh to¸n. ThÈm ®Þnh c«ng tr×nh hoµn thµnh lµ viÖc thÈm tra b¸o c¸o quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. II. C«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T hiÖn nay : Néi dung thÈm ®Þnh DA§T trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ bao gåm viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi, b¸o c¸o c¸c nghiªn cøu kh¶ thi cña DA§T. Nh÷ng néi dung chñ yÕu trong c«ng t¸c nghiªn cøu lµ: 1. §èi víi chñ dù ¸n. - ThÈm ®Þnh t­ c¸ch ph¸p nh©n cña dù ¸n(QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ®Þa chØ liªn l¹c ). -ThÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh, n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý cña chñ ®Çu t­. 2. C¨n cø x©y dùng dù ¸n . - C¨n cø ph¸p lý : ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng, quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ ngµnh. - C¨n cø thùc tÕ : Ph©n tÝch kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ tù nhiªn, ®iÒu kiÖn kü thuËt, c«ng nghÖ thiÕt bÞ, tµi nguyªn cña x· héi, chÝng s¸ch kinh tÕ x· héi cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm hay nhãm s¶n phÈm, thÞ tr­êng … 3. ThÈm ®Þnh vÒ thÞ tr­êng . C©n ®èi cung cÇu vÒ s¶n phÈm cña dù ¸n. - Nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn t¹i (theo sè liÖu thèng kª) dù b¸o nhu cÇu trong t­¬ng lai(trong n­íc,ngoµi n­íc nÕu xuÊt khÈu) vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. - Kh¶ n¨ng ®¸p øng cña c¸c nguån lùc cung cÊp hiÖn cã (kÓ c¶ nhËp khÈu ) vµ xu h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai: LiÖt kª danh môc, n¨ng lùc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt s¶n phÈm t­¬ng tù hiÖn ®ãng trªn ®Þa b¶n vµ trong c¶ n­íc kÌm theo quy c¸ch vµ gi¸ s¶n phÈm cña dù ¸n trªn thÞ tr­êng ; t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm … Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña dù ¸n vÒ s¶n phÈm : Trªn c¬ së kiÓm tra c©n ®èi cung cÇu vÒ s¶n phÈm cña dù ¸n trªn thÞ tr­êng. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc thÞ phÇn mµ dù ¸n cã thÓ tham gia . Tuy nhiªn ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña dù ¸n, cÇn nghiªn cøu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña dù ¸n vÒ c¸c mÆt nh­ : Gi¸ thµnh, gi¸ b¸n, chÊt l­îng mÉu m·,bao b×, cù li vËn chuyÓn,®iÒu kiÖn cung cÊp vµ thanh to¸n cña s¶n phÈm dù ¸n so víi c¸c s¶n phÈm hiÖn cã. 4. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn kü thuËt. C¸c ph­¬ng ¸n vµ ®Þa ®iÓm cña dù ¸n. Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo. H×nh thøc ®Çu t­ vµ c«ng t¸c ®Çu t­. ThÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ,thiÕt bÞ. §¸nh gi¸ c«ng t¸c m«i tr­êng vµ c¸c gi¶i ph¸p xö lý: T¸c ®éng m«i tr­êng sinh th¸i, gi¶i ph¸p chèng «i nhiÔm, xö lý chÊt th¶i. Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n . Tæ chøc qu¶n lý x¶n xuÊt vµ bè trÝ lao ®éng : S¬ ®å qu¶n lý s¶n suÊt, nh©n lùc,c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 5. ThÈm ®Þnh vÒ tµi chÝnh . - ThÈm ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t­. ThÈm ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t­ bao gåm: + ThÈm ®Þnh vÒ vèn ®Çu t­ cña dù ¸n : C¨n cø vµo quy m« c«n nghÖ cña dù ¸n vµ chÝnh s¸ch x©y dùng, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, suÊt vèn ®Çu tù cña dù ¸n t­îng tù trong ®iÒu kiÖn t­¬ng tù ®Ó kiÓm tra sù hîp lý cña tõng thµnh phÇn vèn x©y l¾p, thiÕt bÞ, thiÕt kÕ c¬ b¶n, vèn liªu ®éng cung nh­ hîp lý cña tæng møc vèn ®Çu t­ dù ¸n . + C¬ cÊu vèn néi tÖ vµ ngo¹i tÖ : Ph©n ®Þnh râ rµng c¸c lo¹i chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ. ThÝch hîp ®¸p øng nhu cÇu cña dù ¸n. Quy ®æi ®ång ngo¹i tÖ thµnh ®ång néi tÖ. §Ó tÝnh to¸n hiÖuqu¶ cña dù ¸n vµ cã dù phong cho viÖc biÕn ®éng cña tû gi¸. + Sù hîp lý cña c¬ cÊu vèn ®Çu t­ : Xem xÐt cô thÓ ®Ó cã thÓ n©ng cao tû träng vèn, thiÕt bÞ trong tæng møc vèn ®Çu t­, gi¶m thiÓu chi phÝ x©y l¾p vµ chi phÝ kh¸c. KiÓm tra tÝnh hîp lý vµ tiÕn ®é sö dông vèn. - TÝnh to¸n gi¸ thµnh – chi phÝ s¶n suÊt: LËp b¼ng tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ tæng chi phÝ s¶n suÊt hµng n¨m cña dù ¸n trong ®ã tËp trung vµo cac vÊn ®Ò sau : + Kh¶ n¨ng huy ®éng c«ng suÊt cña dù ¸n trong nh÷ng n¨m ®Çu th­êng thÊp, sau ®ã t¨ng dÇn, Ýt khi ®¹t ®­îc c«ng suÊt thiÕt kÕ trong thêi gian dµi, ngoµi ra cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liªu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n. + TÝnh ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè thµnh phÈm. + KiÓm tra chi phÝ nh©n c«ng. + KiÓm tra c¸ch tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ khÊu hao vµo gi¸ thµnh ph©n bæ cña dù ¸n, - TÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Gi¸ b¸n vµ khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô : Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ tr­êng vÒ c©n ®èi cung –cÇu, gi¸ c¶ s¶n phÈm hiÖn t¹i vµ dù b¸o trong t­¬ng lai x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cña dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cña dù ¸n vµ sè l­îng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tiªu thô ®­îc. Tõ ®ã lËp b¶ng doanh thu cña dù ¸n . + Dù trï kÕt qu¶ kinh doanh : Trªn c¬ s¬ tiÕn ®é bá vèn ®Çu t­, chi phÝ s¶n suÊt vµ doanh thu cña dù ¸n tÝnh lîi nhuËn cña dù ¸n vµ x¸c ®Þnh ®­îc nguån vèn tÝch luü tõ dù ¸n cã thÓ dïng ®Ó tr¶ nî vµ thêi gian thu håi vèn cña dù ¸n . + LËp b¶ng c©n ®èi thu chi, tµi chÝnh, b¶ng c©n b»ng nghÜa vô tr¶ nî víi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n . C¸c dù ¸n trong nh÷ng n¨m ®Çu th­êng thiÕu hôt nguån vèn tr¶ nî do ®ã cÇn cã biªn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. + TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn: Trong ®ã : NPV: lµ gi¸ tri hiÖn t¹i thuÇn cña dù ¸n. Bt : lîi Ých hµng n¨m cña dù ¸n. C t : HÖ sè chi phÝ hµng n¨m - HÖ sè chiÕt khÊu cña dù ¸n Trong ®ã r: lµ tû suÊt triÕt cÊu cña dù ¸n t: lµ thø tù n¨m trong thêi gi­n thùc hiªn dù ¸n Dù ¸n chØ tho¶ m·n khi NPV>0 , trong tr­êng hîp ng­îc lai dù ¸n kh«ng cã hiÖu qu¶ tµi chÝnh nªn lo¹i bá hoÆc söa ®æi bæ sung . - Tû lÖ lîi Ých, chi phÝ (BCR) Trong ®ã Bt: lµ l¬i Ých trong n¨m t (thu nhËp t¹i n¨m t) Ct: lµ chi phÝ trong n¨m t t:lµ l·i suÊt tÝnh to¸n n: n¨m cuèi øng víi tuæi thä kinh tÕ cña dù ¸n hoÆc n¨m cuèi cïng cña dù ¸n ®Çu t­. Ct :bao gåm chi phÝ vÒ vèn ®Çu t­ t¹i n¨m t, chi phÝ vËn hµnh t¹i n¨m t vµ chi phÝ b¶o hµnh t¹i n¨m t. Khi sö dông tiªu chuÈn nµy ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh th× dù ¸n chØ ®­îc chÊp nhËn khi B/C >1 bëi v× khi ®ã lî Ých mµ dù ¸n thu ®­îc ®ñ ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lêi. ChØ sè tû suÊt lîi nhuËn cña dù ¸n / tû suÊt lîi nhuËn chung cña ngµnh . - Tû suÊt hoµn vèn néi t¹i (IRR) Víi R1: lµ l·i suÊt triÕt khÊu lµm cho NPV1>0 . R2: Tû suÊt triÕt khÊu cao h¬n lµm cho NPV2 <0. NPV1: gi¸ tri hiÖn t¹i øng víi R1 NPV2 : gi¸ trÞ hiªn tai øng víi R2 Sö dông chØ tiªu nµy ®Ó x¸c ®Þnh møc l·i suÊt mµ dù ¸n cã thÓ ®¹t ®­îc. Qua ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chØ sè triÕt khÊu tèi ®a mµ dù ¸n cã thÓ chiÖu ®ùng d­îc. - Thêi gian thu håi vèn (T) lµ sè n¨m cÇn thiÕt mµ dù ¸n ph¶i ho¹t ®éng ®Ó lîi nhuËn vµ khÊu hao thu ®­îc hoµn tr¶ vèn ®Çu t­ ban ®Çu Trong ®ã K:lµ vèn ®Çu t­ ban ®Çu. Pt : lîi nhuËn thu ®­îc n¨m thø t. 6. ThÈm ®Þnh kinh tÕ -x· héi . - Gi¸ ri s¶n phÈm vµ dÞch vô gia t¨ng. - ViÖc lam vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng . - §ãng gãp ng©n s¸ch. - Thùc thu ngo¹i tÖ- chi phÝ lîi Ých vÒ x· héi,m«i tr­êng. - C¸c t¸c ®éng vÒ chÝnh trÞ vµ an ninh quèc gia. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, chi phÝ tµi chÝnh lµ tÊt c¶ nh÷ng g× chñ ®Çu t­ bá ra vµ lîi Ých tµi chÝnh lµ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ dù ¸n thu ®­îc víi quan ®iÓm tèi ®a ho¸ lîi Ých cña nhµ ®Çu t­. Gi¸ c¶ trong ph©n tÝch tµi chÝnh lµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Víi quan ®iÓm tèi ®a ho¸ lîi Ých x· héi (Toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ), do vËy b¶n chÊt cña ph©n tÝch kinh tÕ lµ ®iÒu chØnh chi phÝ vµ lîi Ých tµi chÝnh gåm chñ ®Çu t­ bá ra , nhµ n­íc bá ra, d©n c­ bá ra ; lîi Ých kinh tÕ lµ nh÷ng g× mµ x· héi nhËn ®­îc tõ dù ¸n bao gåm chñ ®Çu t­ nhËn ®­îc, Nhµ n­íc nhËn ®­îc ng­êi tiªu dïng nhËn ®­îc. Gi¸ c¶ trong ph©n tÝch kinh tÕ lµ gi¸ kinh tÕ ®­îc ®iÒu chØnh tõ gi¸ tµi chÝnh. Trªn c¬ s¬ ph©n tÝch l¬i Ých vµ chi phÝ kinh tÕ cña DA§T vµ chØ chÊp nhËn chØ tiªu sau : - Gi¸ hiÖn t¹i thuÇn kinh tÕ ENPV Trong ®ã Bt: lµ dßng thu vÒ kinh tÕ Ct: lµ dßng chi vÒ kinh tÕ rs: tû lÖ triÕt cÊu x· héi. Th«ng qua chØ tiªu nµy cã thÓ biÕt l·i rßng cña c¶ ®êi dù ¸n, ®êi dù ¸n ®­îc quy ®æi vÒ n¨m ®Çu tiªn (n¨m 0) lµ bao nhiªu. ChØ tiªu nµy tham gia vµo gi¸ trÞ gia t¨ng cña dù ¸n vµ cho biÕt sù ®ãng gãp cña dù ¸n vµo nÒn kinh tÕ. NÕu ENPV cµng lín th× dù ¸n cã ®ãng gãp cµng cao cho nÒn kinh tÕ . Trong tr­êng hîp cã nhiÒu dù ¸n lo¹i bá nhau,dù ¸n nµo cã ENPV lín h¬n chøng tá r»ng dù ¸n ®ã ®ãng gãp vµo nÒn kinh tÕ lín h¬n vµ sÏ ®­îc chän. Riªng ®èi víi c¸c DA§T thuéc diÖn vay vèn tÝn dông ­u ®¶i vµ ®Çu t­ vµ quû hæ trî ®Çu t­ quèc gia th× hÖ thèng tæng côc ®Çu t­ ph¸t triÓn cßn tiÕn hµnh thÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña chñ ®Çu t­. Th«ng th­êng, chñ ®Çu t­ (®¬n vÞ vay vèn ) cñng lµ d¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh dù ¸n vµ thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî vèn vay tuy nhiªn cã tr­êng hîp ®¬n vÞ vay vèn lµ ®¬n vÞ cã nghÜa vô tr¶ nî. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh,doanh nghiÖp ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc sau ®©y; -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. -B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh -B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o mang tÝnh h­íng dÈn : B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña chñ dù ¸n . III. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh thêi gian qua Do c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt vµ th«ng tin vÒ dù ¸n cßn bÞ h¹n chÕ, h¬n nöa thÈm ®Þnh l¹i lµ mét lÜnh vùc t­¬ng ®èi míi nªn c¸c c¸n bé chuyªn m«n ch­a cã thÓ cã ngay ®­îc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. V× vËy c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò quan träng ch­a ®­îc xÐt ®Õn hoÆc xem xÐt nh­ng ch­a ®óng møc, ®ång thêi trong mét sè mÆt ho¹t ®éng còng cã nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ã lµ: VÒ mÆt néi dung thÈm ®Þnh . HiÖn nay cßn mét dù ¸n ch­a nªu ®­îc c¸c néi dung theo yªu cÇu quy ®Þnh.MÆt kh¸c trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. ChØ míi xem xÐt, ph©n tÝch c¸c néi dung vÒ hiÖu qu¶ tµi chÝnh lµ chñ yÕu, cßn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi th× vÉn ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i s©u ph©n tÝch. §©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n nhãm A, c¸c dù ¸n cã sö dông vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc. ViÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kinh tÕ kü thuËt cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ th«ng tin, thiÕu tiªu chuÈn, qui ph¹m cÇn thiÕt nªn mét sè tr­êng hîp ®¸nh gi¸ theo ®Þnh tÝnh hoÆc c¶m nhËn mang tÝnh chñ quan. Nãi chung, c¸c ®¸nh gi¸ ®Þnh l­îng, tÝnh to¸n, ph©n tÝch, so s¸nh cßn Ýt ®­îc chó ý trong khi thÈm ®ing c¸c dù ¸n tµi chÝnh. VÒ ph­¬ng ph¸p ®o l­êng c¸c chØ tiªu. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan trong cña thÈm ®Þng DA§T lµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n trªn c¶ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh vµ kü thuËt. Trªn thùc tÕ viÖc thÈm ®Þnh c¸c DA§T, c¸c n­íc th­êng dïng c¸c chØ tiªu cho riªng m×nh, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña mçi n­íc, mçi ngµnh vµ mçi thêi ®o¹n. Trong c¸c tµi liÖu, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ DA§T cña c¸c n­íc ph­¬ng t©y, hÖ sè chiÕt khÊu ®­îc sö dông rÊt kh¸c nhau c¨n cø vµo gi¸ c¬ héi tµi chÝnh hoÆc gi¸ cña nguån vèn, cßn hÖ sè hiÖu qu¶ tiªu chuÈn th­êng ®­îc lÊy gi¸ trÞ tõ 0,1- 0,12. Nh­ng trªn thùc tÕ c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy chØ mang tÝnh chÊt ­íc tÝnh lµ chñ yÕu, ch­a cã quy ®Þnh râ rµng. §iÒu nµy ®· g©y lóng tóng cho c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh, dÉn ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh cßn bÞ h¹n chÕ. Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. Do c«ng t¸c cËp nhËt th«ng tin cña bé phËn thÈm ®Þnh cßn yÕu, ch­a thu ®­îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n, v× vËy thiÕu c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ dù ¸n. Ch¼ng h¹n: nhiÒu khi viÖc tÝnh to¸n chi phÝ ­íc tÝnh ë møc qu¸ thÊp, lîi nhuËn ­íc tÝnh ë møc qu¸ c¸o sÏ dÉn ®Õn dù ¸n ®­îc chÊp nhËn cÊp giÊy phÐp, cho vay vèn, sau khi ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®· ®­îc vay vèn, chñ ®Çu t­ lµm hå s¬ gi¶i tr×nh t¨ng vèn. Còng cã khi chñ ®Çu t­ ®­a ra ­íc tÝnh cao, lîi Ých ­íc tÝnh thÊp ®Ó tõ ®ã xin c¸c chÕ ®é ­u ®·i suèt ®êi dù ¸n. MÆt kh¸c, ®Ó thu ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin vµ sè liÖu cÇn thiÕt vÒ dù ¸n th× chi phÝ cho viÖc thu thËp nµy cã thÓ rÊt lín, v­ît qu¸ kkh¶ n¨ng tµi chÝnh cña dù ¸n. ChÝnh v× vËy, ®¶m b¶o th«ng tin cho viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n lµ rÊt quan träng. §©y còng lµ mét trong nh÷ng kh©u cßn yÕu vµ cã nhiÒu thiÕu sãt hiÖn nay trong ho¹t ®éng thÈm ®Þnh DA§T. Mét vµi nhËn thøc vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T trong thêi gian qua. VÊn ®Ò quy ho¹ch ngµnh l·nh thæ víi viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña dù ¸n. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña viÖc thÈm ®Þnh DA§T lµ x¸c ®Þnh sù phï hîp cña môc tiªu dù ¸n víi quy ho¹ch ngµnh l·nh thæ ®­îc duyÖt. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò th­êng gÆp nh­ng trë ng¹i trong khi thÈm ®Þnh DA§T v× mét sè lý do sau: Cho ®Õn nay míi cã rÊt Ýt c¸c nghµnh quy ho¹ch hoÆc c¸c vïng l·nh thæ ®­îc duyÖt nh­ xi m¨ng, than, thÐp vµ mét sè ngµnh kh¸c. NhiÒu ngµnh vµ vïng l·nh thæ ®ang ë giai ®o¹n nghiªn cøu lËp quy ho¹ch ®ang ®­îc tr×nh duyÖt. V× vËy ch­a cã c¬ së ®Ó kÕt luËn vÒ tÝnh ®óng ®¾n vµ môc tiªu cña dù ¸n. ChÝnh nguyªn nh©n nµy dÉn ®Õn sù ®µu t­ å ¹t, thiÕu hiÖu qu¶ trong nhiÒu lÜnh vùc nh­ c¸c nhµ m¸y ®­¬ng, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng lß ®øng… VÒ ph¹m vi ho¹t ®ong cña dù ¸n trong nhiÒu tr­êng hîp ®ông ch¹m tíi nh÷ng yªu cÇu qu¶n lý cña ngµnh. §iÒu ®ã lµm h¹n chÕ sù ®a d¹ng trong ho¹t ®«ng ®Çu t­ cña c¸c nhµ ®Çu t­, mÆt kh¸c g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý ngµnh. 4.2.VÊn ®Ò c¬ së ph¸p lý ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n. HÖ thèng ph¸p lý hiÖn hµnh cña chóng ta mét mÆt ch­a ®Çy ®ñ, mÆt kh¸c cßn cã chç chång chÐo, m©u thuÉn, v× vËy trong khi thÈm ®Þnh, viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n ®«i khi gÆp trë ng¹i. 4.3.VÊn ®Ò so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n ®Çu t­. LËp DA§T, nhiÒu néi dung yªu cÇu cã sù ph©n tÝch lùa chon ph­¬ng ¸n nh­ chän ®Þa ®iÓm, chän c«ng nghÖ, thiÕt bÞ… Xem xÐt c¸c dù ¸n tr×nh duyÖt cã thÓ thÊy mét sè ®iÓm sau: Ýt chó träng ®Õn yªu cÇu so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n trong lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n (MÆc dï ®©y lµ mét quy ®Þnh trong h­íng dÉn chuÈn bÞ ®Çu t­). C¸c ph­¬ng ¸n ®­a ra so s¸nh ph©n tÝch th­êng mang tÝnh h×nh thøc, tøc lµ kh«ng ®¶m b¶o sù kh¸c biÖt trong c¸c th«ng sè c¬ b¶n cÇn ph¶i so s¸nh lùa chän, v× vËy lµm mÊt ý nghÜa cña viÖc so s¸nh lùa chon ph­¬ng ¸n. Khi so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n th­êng chØ chó tíi ph­¬ng diÖn thùc hiÖn ®Çu t­ mµ ch­a chó tíi ph­¬ng diÖn khai th¸c vËn µnh dù ¸n, tøc lµ chØ quan t©m tíi chi phÝ mét lÇn (nhÊt thêi) mµ ch­a quan t©m tíi chi phÝ th­¬ng xuyªn. 4.4.VÊn ®Ò x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ nguån vèn. Dù ¸n ®­îc coi lµ kh¶ thi nã ph¶i ®­îc kh¼ng ®Þnh vÒ nguån vèn vµ c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp tµi chÝnh. Tuy vËy thùc tÕ cã mét sè trë ng¹i mµ yªu cÇu trªn khã ®¸p øng ®­îc trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­îc §èi víi c¸c dù ¸n nµy do tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®Çu t­ kh«ng thÓ sö dông c¸c nguån vèn kh¸c, v× vËy nhiÒu yÕu tè cña DA§T (quy m«, chÊt l­îng, tiÕn ®é…) phô thuéc vµo kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn tõ ng©n s¸ch. Song ®©y lµ vÊn ®Ò khã x¸c ®Þnh ngay tõ khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­: Cã qua nhiÒu môc tiªu ph¶i tiÕn hµnh hµng n¨m. V× vËy khã tËp trung vµ thùc tÕ khã dù tÝnh ®­îc mét c¸ch ch¾c ch¾n sè l­îng cÇn trang tr¶i vèn. Nguån chi ng©n s¸ch phô thuéc vµo nguån thu ng©n s¸ch song viÖc thu ng©n s¸ch theo ®óng tiÕn ®é lµ khã thùc hiÖn ®­îc. 4.5.VÊn ®Ò tr¶ nî cña dù ¸n. Trong ®iÒu kiÖn sö dông vèn vay, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®­îc quyÕt ®Þnh ngoµi vèn vay cßn lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®­îc chÊp nhËn hay kh«ng. §èi víi dù ¸n chñ yÕu sö dông lµ vèn vay (>70% tæng nhu cÇu) th× viÖc ®¶m b¶o kh¶ thi vÒ tr¶ nî lµ rÊt khã kh¨n (trõ c¸c dù ¸n cã sö dông vèn ODA). Mét vµi nhËn thøc nãi trªn cho thÊy yªu cÇu hoµn thiÖn c¸c yÕu tè trong tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­ mét c¸ch ®ång bé, trong ®ã thÈm ®Þnh DA§T lµ mét kh©u cÊu thµnh quan träng cÇn ph¶i ®­îc nhanh chãng thùc hiÖn. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trong ch­¬ng tiÕp theo lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T hiÖn nay. ch­¬ng iii Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T hiÖn nay Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh DA§T hiÖ nay cho ta thÊy mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i. C¸c vÊn ®Ò nµy còng lµ c¸c ph­¬ng h­íng chñ yÕu ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T hiÖn nay. I. Mét sè biÖn ph¸p cã tÝnh chÊt vi m«. 1. Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n. 1.1. Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh DA§T. a. Hoµn thiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch dù ¸n. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n lu«n quan t©m tíi l­îng tiÒn tÖ ®i vµo vµ ®i ra cña dù ¸n gäi lµ dßng tiÒn tÖ cña dù ¸n. §¶m b¶o c©n ®èi c¸c dßng tiÒn (dßng vµo, dßng ra) lµ môc tiªu quan trong trong ph©n tÝch t¸i chÝnh dù ¸n. Tr­íc tiªn cÇn ph¶i ph©n biÖt b¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n (dßng tiÒn) víi b¸o c¸o kÕ to¸n nh­ lµ: B¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ b¸o c¸o thu nhËp. B¸o c¸o tµi chÝnh liªn quan trùc tiÕp ®Õn môc ®Ých thÈm ®Þnh DA§T. Tuy nhiªn, nã cã thÓ ®­îc x©y dùng tõ nh÷ng th«ng tin cã ®­îc trong c¸c b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ b¸o c¸o thu nhËp. - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n liÖt kª tÊt c¶ tµi s¶n cã gi¸ trÞ còng nh­ c¸c kho¶n nî ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, nã cho ta thÊy t×nh tr¹ng tµi chÝnh cña dù ¸n ë cuèi giai ®o¹n mçi ho¹t ®éng. - B¸o c¸o thu nhËp cho thÊy c¸c ho¹t ®«ng trong tõng giai ®o¹n cña dù ¸n sÏ lµm t¨ng thªm hay gi¶m bít gi¸ trÞ thu nhËp rßng cña dù ¸n. §Ó ph©n biÖt gi÷a b¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch dù ¸n (dong tiÒn) víi b¸o c¸o thu nhËp cña dù ¸n thèng nhÊt mét sè kh¸i niÖm: - Doanh thu lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ®­îc ph¶n ¸nh trong kho¶n thu nh­ng cã thÓ ch­a ®­îc thanh to¸n. - Kho¶n thu lµ gi¸ trÞ hµnh ho¸ b¸n ®­îc ®­îc thanh to¸n. - Kho¶n mua lµ gi¸ trÞ hµnh ho¸ mua vµo nh­ng cã thÓ ch­a tr¶ tiÒn ®­îc ph¶n ¸nh trong tµi kho¶n nî. - Kho¶n chi lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ thu mua ®· tr¶ tiÒn. Nh­ vËy, phÇn thu nhËp cña dù ¸n lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ c¸c kho¶n mua t¹i thêi ®iÓm ®ang xem xÐt cßn dßng tiÒn lµ chªnh lÖch gi÷a kho¶n thu vµ kho¶n chi t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt. V× vËy gi¸ trÞ dßng tiÒn t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã, thËm chÝ cã thÓ cã t×nh tr¹ng thu nhËp cña dù ¸n >0 nh­ng dßng tiÒn l¹i <0. Trªn thùc tÕ hiÖn nay trong ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n sù chªnh lÖch nµy ch­a ®­îc tÝnh tíi, tøc lµ ch­a ph¶n ¸nh ®óng thøc tr¹ng cña dù ¸n. §Ó cã ®­îc mét b¸o c¸o tµi chÝnh ®¸p øng ®ñ yªu cÇu c¸c ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh DA§T th× c¸c d÷ liÖu sö dông cho viÖc lËp b¸o c¸o ph¶i ®­îc chi tiÕt ho¸ (theo yªu cÇu cña ph©n tÝch tµi chÝnh vµ c¶ cho môc tiªu ph©n tÝch kinh tÕ sau nµy) vµ cÇn ®­îc tr×nh bµy theo mét kÕt cÊu thÝch hîp. KÕt cÊu cña b¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch dù ¸n bao gåm 2 phÇn: - C¸c kho¶n thu: Bao gåm doanh thu, møc thay ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu, gi¸ trÞ cßn l¹i. Tæng c¸c kho¶n nµy t¹o thµnh dßng tiÒn vµo. - C¸c kho¶n chi: Bao gåm toµn bé chi phÝ cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ vµ ho¹t ®éng cña dù ¸n. Tæng c¸c kho¶n nµy t¹o thµnh dßng tiÒn c©n ®èi. CÇn chó ý r»ng mét sè kho¶n trong b¸o c¸o tµi chÝnh nh­: Kho¶n ph¶i thu, kho¶n ph¶i tr¶, d÷ tr÷ tiÒn mÆt… §­îc tÝnh b»ng l­îng thay ®æi trong n¨m (chªnh lÖch ®Çu n¨m so víi cuèi n¨m ®èi víi c¸c kho¶n chi). KÕt cÊu chunng cña b¸o c¸o tµi chÝnh trong ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n nh­ sau. Kho¶n môc N¨m ho¹t ®éng 1 2 … t … n C¸c kho¶n thu(dßng vµo) -Doanh thu. -Thay ®æi kho¶n ph¶i thu. -Gi¸ trÞ cßn l¹i. Tæng dßng vµo C¸c kho¶n chi (dßng ra) -§Çu t­. -Chi phÝ ho¹t ®éng. -Thay ®æi kho¶n ph¶i tr¶ -Thay ®æi quü - tiÒn mÆt -Tr¶ l·i vay. -ThuÕ. Tæng dßng ra Dßng tiÒn c©n ®èi B¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh trªn ®· kÕt hîp ®­îc ph©n tÝch dßng tiÒn víi ph©n tÝch tØ sè tµi chÝnh ®Ó t¹o ra ®­îc mét bøc tranh ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña dù ¸n. Trong ®ã ph©n tÝch dßng tiÒn tËp trung xem xÐt ®Õn tµi kho¶n thu, chi tøc lµ chi phÝ c¬ héi cña sù biÕn ®æi tµi s¶n thµnh tiÒn, cßn ph©n tÝch tØ sè tµi chÝnh tËp trung xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña dù ¸n. b. Xö lý l¹m ph¸t trong thÈm ®Þnh dù ¸n. §Ó x©y dùng b¶ng b¸o c¸o tµi chÝnh mµ ph¶n ¸nh t¸c ®éng cña l·m ph¸t ®èi víi gi¸ trÞ tµi chÝnh thùc cña dù ¸n, ®iÒu cÇn thiÕt tr­íc tiªn lµ ­íc tÝnh nh÷ng biÕn sè nh­ chi phÝ ®Çy ®ñ, doanh thu, chi phÝ sµn xuÊt, thuÕ, nhu cÇu tiÒn mÆt, tiÒn tr¶ l·i vµ nî vay theo gi¸ cña nh÷ng n¨m mµ chóng sÏ t¹o ra. Råi chóng ®­îc ®iÒu chØnh nh»m lo¹i trõ ¶nh h­ëng cña l¹m ph¸t. 1.2. Hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch kinh tÕ- x· héi cña dù ¸n cã thÓ ®­îc m« t¶ nh­ sau: Ph©n tÝch môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc nh»m thÊy nh÷ng h­íng chiÕn l­îc mµ ®Êt n­íc ­u tiªn trong tõng thêi kú. - X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ doanh nghiÖp. - §iÒu chØnh gi¸ c¶ (x¸c ®Þnh gi¸ kinh tÕ). - X¸c ®inh ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kinh tÕ- x· héi DA§T trªn c¬ së nh÷ng tiªu chuÈn hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi kh«ng t¸ch rêi ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc tiÕn hµnh tr­íc lµm c¬ së cho ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi, thùc chÊt cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi lµ ®iÒu chØnh ph©n tÝch tµi chÝnh. 2. Hoµn thiÖn vÒ ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh. HiÖn nay, c¸ch ®o l­êng c¸c chØ tiªu trong ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kinh tÕ – x· héi ch­a cã tÝnh thèng nhÊt (chØ tiªu suÊt chiÕt khÊu vµ suÊt chiÕt khÊu x· héi) nªn viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt. §Ó phôc vô cho viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n tèt h¬n, chuyªn ®Ò nµy sÏ ®­a ra ph­¬ng ph¸p tÝnh chØ tiªu suÊt chiÕt khÊu nh­ sau: SuÊt chiÕt khÊu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n. §óng ra suÊt chiÕt khÊu ph¶i ®­îc h­íng dÉn x¸c ®Þnh riªng víi tõng ngµnh, tõng lo¹i dù ¸n vµ trong tõng thêi kú. ViÖc x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu chÝnh x¸c sÏ gióp cho c¸c nhµ thÈm ®Þnh dù ¸n kh«ng bÞ lóng tóng khi ®¸nh gi¸ dù ¸n. Cã hai lo¹i suÊt chiÕt khÊu ®ã lµ: - SuÊt chiÕt khÊu dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng (quy ®æi gi¸ trÞ tiÒn rÖ cña c¸c kho¶n chi phÝ hoÆc thu nhËp) mµ ta t¹m gäi lµ suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n hay suÊt chiÕt khÊu tÝnh (khi tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch dù ¸n theo c¸c chØ tiªu NPV,R,Tth…). - SuÊt chiÕt khÊu tiªu chuÈn ®Ó lùa chän c¸c DA§T (khi ph©n tÝch dù ¸n theo tiªu chuÈn IRR). §èi víi suÊt chiÕt khÊu tiªu chuÈn, nhµ n­íc cÇn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chuÈn cho tõng dù ¸n, tïy thuéc vµo môc ®Ých ®Çu t­ cßn suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n ®­îc x· héi thùc hiÖn trong c¸c ®iÒu kiÖn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n hoÆc cña ngµnh cô thÓ nµo ®ã. Cã mét sè quan ®iÓm vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n phæ biÕn sau. Theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §©y lµ c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n trªn c¬ së møc l·i suÊt c¸c nguån vèn ®­îc sñ dông cho dù ¸n. Theo chi phÝ c¬ héi: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp vèn ®Çu t­ bÞ h¹n chÕ. SuÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n ë ®©y ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së suÊt sinh lêi cña dù ¸n l¹c hËu (thÊp nhÊt vÒ hiÖu qu¶) trong khu«n khæ vèn ®Çu t­ cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc cña toµn bé nÒn kinh tÕ hoÆc ngµnh. Theo gi¸ sñ dông vèn tíi h¹n: Ph­¬ng ph¸p nµy x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n trªn c¬ së mçi quan hÖ gi÷a sö dông vèn tíi h¹n vµ suÊt sinh lêi tíi h¹n, suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n sÏ lµ suÊt sinh lêi ph©n chia tíi h¹n. Tõ viÖc nghiªn cøu trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n theo hai h­íng sau: Ph©n tÝch vèn trªn thÞ tr­êng ë n­íc ta ®Ó x¸c ®Þnh mét gi¸ vèn hîp lý, ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi ®óng ®¾n suÊt sinh lêi cña tiÒn vèn hiÖn nay. X¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n trªn c¬ së hiÖu suÊt vèn thùc tÕ trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n hoÆc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. Theo h­íng thø nhÊt: SuÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n ®­îc x¸c ®Þnh tõ møc l·i suÊt ng©n hµng c«ng bè, xuÊt ph¸t tõ quan niÖm l·i suÊt ng©n hµng ph¶n ¸nh t­¬ng ®èi chÝnh x¸c kh¶ n¨ng sinh lêi cña tiÒn vèn. Tuy nhiªn, l·i suÊt ng©n hµng phô thuéc nhiÒu vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña nhµ n­íc nªn ë mét møc ®é nµo ®ã chØ tiªu nµy sai lÖch so víi chØ tiªu tiÒn tÖ ch­a æn ®Þnh (do ¶nh h­ëng cña l·m ph¸t, thiÕu vèn vµ tiÒn mÆt). V× vËy, c¸c ng©n hµng ph¶i th­ëng xuyªn thay ®æi møc l·i suÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng vèn ë n­íc ta ch­a hoµn chØnh, hÖ thèng tÝn dông, ng©n hµng cßn yÕu kÐm nªn ch­a thÓ lÊy møc l·i suÊt ng©n hµng ë n­íc ta lµm ®¹i diÖn cho hiÖu suÊt vèn nãi chung. Xö lý m©u thuÉn nµy,t¹m thêi cã thÓ sö dông l·i suÊt c¬ b¶n (kh«ng kÓ tíi t¸c ®éng cña l¹m ph¸t ) trong l·i suÊt vèn hiÖn nay ®ang ¸p dông cho c¸c l·i suÊt th«ng th­êng (kh«ng bao gåm l·i suÊt ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng ­u tiªn hoÆc ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é tÝn dông ®Æc biÖt ).Còng cã thÓ sö dông møc l·i suÊt cho vay ­u ®·i hiÖn nay cña ng©n hµng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu suÊt vèn . Theo h­íng thø 2: viÖc x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu trªn c¬ së hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ quèc d©n, xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cho r»ng kÕt qu¶ t¨ng thªm trong mét thêi gian cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ do sù t¸c ®éng tæng hîp cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ ë tÊt c¶ c¸c nghµnh vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. NÕu trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau th× kÕt qu¶ kinh tÕ t¨ng thªm biÓu hiÖn d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ (tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh)trong mét kho¶ng thêi gian tû lÖ víi møc vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn trong kho·ng thêi gian ®ã lµ ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh lêi cña tiÒn vèn. H­íng gi¶i quyÕt cã thÓ kh¾c phôc d­îc mét sè nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nãi trªn nh­ng tÊt nhiªn còng gÆp mét sè khã kh¨n nh­ møc t¨ng kinh tÕ trong thêi kú ngoµi yÕu tè vèn ®Çu t­ cßn do t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c, kÕt qu¶ kinh tÕ t¨ng lªn ë mét thêi kúkh«ng ph¶i lµ kÕt qu¶ riªng cña vèn ®Çu t­ bá vµo thêi kú ®ã, sù kh«ng ®Çy ®ñ vµ thiÕu chÝnh s¸c cña th«ng tin cÇn thiÕt. MÆc dï vËy ta thÊy r»ng nÕu nh­ cã ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n th× ph­¬ng ph¸p nµy sau khi d­îc hoµn thiÖn cã thÓ sö dông ®Ó x¸c ®Þnh suÊt chiÕt khÊu chung cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, còng nh­ tiªu chuÈn hiÖu qu¶ ®Ó xet chä c¸c DA§T tõ nguån vèn ng©n s¸ch hay vèn tù cã cña c¸c ngµnh. VÊn ®Ò cuèi cïng lµ suÊt chiÕt khÊu tiªu chuÈn sö dông ®Ó lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t­ c¸ biÖt. Nh­ ®· nãi ë trªn chØ tiªu nµy tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng dù ¸n .Tuú thuéc vµo môc ®Ých vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi nhµ ®Çu t­.Nh­ng xÐt riªng vÒ mÆt lîi Ých tµi chÝnh, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng suÊt nµy kh«ng thÓ nhá h¬n suÊt chiÕt khÊu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n hay cña tõng ngµnh cô thÓ. Nh­ vËy, cã nghÜa lµ tuú thuéc vµo môc ®Ých cña ng­êi ®Çu t­, cã thÓ lùa chän mét suÊt chiÕt khÊu thÝch hîp. Cô thÓ lµ: §èi víi c¸c kho¶n vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc, suÊt chiÕt khÊu tiªu chuÈn nµy cã thÓ lÊy nh­ sau: RRn>=RR(KTQD) RRn: SuÊt chiÐt khÊu tiªu chuÈn cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. RR(KTQD): suÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ b»ng nguån vèn tô cã . RRn>=RR(nghµnh). RR(nghµnh): SuÊt chiÕt khÊu tÝnh to¸n chung cña toµn nghµnh. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ b»ng nguån vèn tÝn dông. RRn>=WACC WACC: Gi¸ b×nh qu©ncña nguån vèn §Ó t¨ng c­êng qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ cÇn ph¶i tæ chøc nghiªn cøu mét c¸ch hÕt søc c«ng phu vµ nghiªn tóc c¸c vÊn ®Ò nãi trªn th× míi cã thÓ ®­a ra ®­îc c¸c suÊt chiÕt khÊu ¸p dông ®­îc trªn thùc tÕ. C«ng viÑc nµy ®ßi hái næ lùc chung cña c¬ quan qu¶n lý tæng hîp Nhµ n­íc c¸c nhµnh, c¸c c¬ quan nghiªn cøu. 3. Hoµn thiÖn vÒ hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý ®Çu t­ vµ quy tr×nh thÈm ®Þnh. VÒ hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý ®Çu t­, cÇn ph¶i còng cè vµ hoµn chØnh chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ b»ng c¸ch: - KiÖn toµn c«ng t¸c thÈm ®Þnh (bao gåm thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh quyÕt to¸n). - KiÖn toµn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. §Ó ®ñ søc m¹nh tham gia c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ngay tõ ®Çu ®Ó ph¸t huy vai trß qu¶n lý tµi chÝnh trong bè trÝ kÕ ho¹ch kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n t¸n, thiÕu vèn gi¶ t¹o nh­ hiÖn nay. 4. Hoµn thiÖn hÖ thèng thu nhËp vµ xö lý th«ng tin . §¶m b¶o khai th¸c xö lý th«ng tin nh­ mét ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý sù chuÈn x¸c cña c¸c yÕu tè vµ gi¶ ph¸p kinh tÕ kû thuËt trong néi bé hå s¬ dù ¸n. ChØ cã thÓ dùa trªn c¬ së ph©n tÝch, so s¸nh c¸c th«ng tin vÒ nh÷nh néi dung t­¬ng tù trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh­ hiÖn nay. ViÖc n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c phôc vô cho c«ng viÖc cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ v« cïng phøc t¹p, song còng v« cïng cÇn thiÕt. Do ®ã vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt tr­íc m¾t lµ tr¸nh sö dông th«ng tin mét chiÒu, cã nghÜa lµ ngoµi nh÷ng d÷ liÖu mµ chñ ®Çu t­ tr×nh ra, c¸n bé thÈm ®Þnh cßn ph¶i triÖt ®Ó thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Nh­ th«ng tin do ®iÒu tra trùc tiÕp, th«ng tin tõ c¸c nguån bªn ngoµi… 5. Tæ chøc n©ng cao vµ båi d­ìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c chuyªn m«n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Trªn thùc tÕ, qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®ßi hái c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i cã kiÕn thøc, tr×nh ®é cao vÒ kü thuËt, luËt ph¸p, c«ng nghÖ, s¶n xuÊt, kinh doanh vÒ th«ng tin thÞ tr­êng. KiÕn thøc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn dông, h¶i quan, b¶o hiÓm, gi¶m ®Þnh vÇ c¸c ph­¬ng diÖn kh¸c cã lتn quan tíi dù ¸n. Nh­ng thËt khã ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè trªn. §øng tr­íc t×nh h×nh trªn, tr­íc m¾t cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé thÈm ®Þnh. B»ng c¸ch, thùc hiÖn ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé, më c¸c cuéc kiÓm tra tr×nh ®é c¸n bé th­êng xuyªn, tõng ®¬n vÞ tæ chøc c¸c buæi trao ®æi kinh nghiÖm. II. Mét sè biÖn ph¸p cã tÝnh chÊt vÜ m«. 1. Chó träng vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp quy ho¹ch, ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi sau 2001. ChÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t­ c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh, vïng ®­îc duyÖt, c¸c tØnh, c¸c ngµnh, thµnh phè tËp trung x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng, tr­íc hÕt lµ ë c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm, c¸c ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn thu hót vèn trong vµ ngoµi n­íc. - TËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt then chèt vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã t¸c ®éng lín ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, h×nh thµnh c¬ cÊu c«ng – n«ng- l©m nghiÖp dÞch vô hîp lý. §æi mí c«ng nghÖ, thiÕt bÞ c¸c doanh nghiÖp, ph¸t triÓn nhanh mét sè ngµnh lîi thÕ, h×nh thµnh mét sè ngµnh mòi nhän trong c¸c lÜnh vùc chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, c«ng nghiÖp nhÑ, khai th¸c vµ chÕ biÕn dÇu khÝ, c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin, c¬ khÝ chÕ t¹o, vËt liÖu x©y dùng. Chó träng ®Çu t­ chiÒu s©u, phæ biÕn vµ ¸p dông kü thuËt míi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh, t¹o søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. H×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung (bao gåm c¶ c¸c khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao) t¹o ®Þa bµn thuËt lîi cho viÖc x©y dùng c¸c c¬ së c«ng nghiÖp míi- ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, ven ®« thÞ, kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng ®Ó t¹o viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c mãn nî quèc gia, vay cho ®Çu t­ ph¶i ®¶m b¶o tr¶ nî, cã kh¶ n¨ng tr¶ nî vay. 2. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. C¸ch bè trÝ kÕ ho¹ch hiÖn nay tuy cã nhiÒu tiÕn bé h¬n tr­íc, song cßn béc lé nhiÒu nh­îc ®iÓm, ch­a hoµn thiÖn. V× vËy, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cÇn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ò ra vµ thùc sù lµ mét c¨n cø cùc kú quan träng trong qu¸ trinhg thÈm ®Þnh c¸c DA§T. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cã t¸c ®éng rÊt quan träng ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh hiÖn nay ®Æc biÖt lµ chi nguån vèn tÝn dông kÕ ho¹ch Nhµ n­íc cho dù ¸n. Do ®ã, cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ theo h­íng: CÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn n¨m n¨m. Môc tiªu cña kÕ ho¹ch nµy lµ ®Ó x¸c ®Þnh cho ®­îc h­íng, b­íc ®i, biÖn ph¸p dÞch chuyÓn kinh tÕ theo ngµnh vµ l·nh thæ, lµm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn hµng n¨m. KÕ ho¹ch ®Çu t­ bao gåm: KÕ ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®Çu t­, kÕ ho¹ch chuÈn bÞ dù ¸n vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n. ChØ ghi vèn kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®èi víi c¸c dù ¸n ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®Çu t­ vµ chuÈn bÞ thùc hiÖn DA§T. Thñ t­íng ChÝnh phñ dao tæng møc vèn ®Çu t­ hµng n¨m kÌm theo c¸c danh môc dù ¸n nhãm A cho c¸c ngµnh, c¸c bé, c¸c tØnh, thµnh phè. Thñ t­íng ChÝnh phñ giao môc tiªu (hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng víi tæng møc vèn ®­îc giao) ph¶i ®¹t ®­îc trong n¨m kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n c¸c nhãm A, B. C¸c dù ¸n nhãm C cÇn quy ®Þnh ph¹m vi (ngµnh) vµ sè l­îng dù ¸n nh­: + Quy ®Þnh møc khèng chÕ vÒ vèn cho lo¹i dù ¸n kh«ng ®­îc phÐp bè trÝ thêi gian x©y dùng cho nh÷ng dù ¸n tõ 3 tØ ®ång trë xuèng. + Quy ®Þnh sè l­îng tèi ®a ®­îc bè trÝ kÕ ho¹ch ®Çu t­ hµng n¨m t­¬ng øng víi sè vèn h¹n møc ®­îc bè trÝ. ViÖc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ theo h­íng trªn sÏ ®¶m b¶o sù qu¶n lý tËp trung cña Nhµ n­íc, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña c¸c bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, kh¾c phôc c¸c t×nh tr¹ng bè trÝ kÕ ho¹ch ho¸ ph©n t¸n, t¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vèn ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng thøc ®Êu thÇu réng r·i, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ môc tiªu ®Ò ra, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­. 3. Hoµn thiÖn vµ t¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T. §Ò nghÞ c¸c chñ ®Çu t­ chÊp hµnh nghiªm chØnh viÖc x©y dùng vµ lËp DA§T theo ®óng néi quy vµ tr×nh tù t¹i th«ng t­ sè 09/ BKH/ VPTD cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ngµy 21-9-1996 vÒ viÖc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16- 7-1996 vÒ quy chÕ ®Êu thÇu. kÕt luËn ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­. Thùc hiÖn t«t kh©u nµy lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t­. ThÈm ®Þnh DA§T nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c DA§T cã hiÖu qu¶, tr¸nh thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc hiÖu qu¶ thÊp. §©y lµ c«ng t¸c cã tÝnh chÊt nghiÖp vô. Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cÇn n¾m v÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cßn ®ßi hái ph¶i hiÓu biÕt s©u vÒ c¬ së lý luËn, ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng thùc hiÖn thÈm ®Þnh. Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong lÜnh vùc nµy trªn mäi ph­¬ng diÖn nh­ hoµn thiÖn v¨n b¶n ph¸p quy, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n còng nh­ hoµn thiÖn vÒ hÖ thèng tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n ë c¸c ngµnh, c¸c cÊp. C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®· ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc lùa chän vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, ®· ®­a vµo thùc tÕ nhiÒu dù ¸n cã ý nghÜa lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ ®ong ph¸t huy hiÖu qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Tuy vËy, nh×n tõ gi¸c ®é kh¸c nhau còng cho thÊy c«ng t¸c thÈm ®Þnh DA§T cßn béc lé mét sè thiÕu sãt cÇn ph¶i ®­îc tiÕp tôc hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, trong ®Ò ¸n nµy ®· nªu ra mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p chung ®Ó c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­¬ng c«ng t¸c nµy. C¸c biÖn ph¸p nªu trong ®Ò ¸n nµy lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc thiÕt nhÊt hiÖn nay cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé. Tuy nhiªn, ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò còng kh«ng thÓ gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng vµ nhanh chãng ®­îc mµ cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cã hÖ thèng vµ tõng b­íc. Tµi liÖu tham kh¶o HiÖu qu¶ qu¶n lý dù ¸n Nhµ n­íc- §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n- Cña TS: Mai V¨n B­u LËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­- §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n- Cña NguyÔn Ngäc Mai. Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®Çu t­ x©y dùng vµ ®Êu thÇu- XuÊt b¶n n¨m 1998 Gi¸o tr×nh Kinh tÕ x©y dùng- Tr­êng §¹i häc x©y dùng. §iÒu lÖ qu¶ lý ®Çu t­ - x©y dùng. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­- x©y dùng. C¸c luËn v¨n cña c¸c kho¸ tr­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư­ hiện nay.DOC
Luận văn liên quan