Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công Ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh

MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG -MỸ PHẨM VĨNH THỊNH 6 I.QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Quá trình hình thành và ph át triển của công ty 1.1.Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty 1.2. lịch sử hình thành và phát triển 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty 2.1.Nhiệm vụ 2.2 Chức năng 2.3 Quyền hạn 2.4 Phạm vi hoạt động 3. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 3.1. Theo giấy phép kinh doanh 3.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại II. Hình thức tổ chức kinh doanh của công ty III.CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 2.Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 3: Ðánh giá hiệu quả sử dụng vốn 4: Ðánh giá tình hình tài chính PHẦN 2 : THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG – MỸ PHẨM VĨNH THỊNH I.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỜI TRANG CÔNG SỞ UNI CỦA CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH 1.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thời gian II.THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỜI TRANG CÔNG SỞ UNI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG – MỸ PHẨM VĨNH THỊNH 2.1Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường 2.2 Thực trạng chính sách giá tiêu thụ sản phẩm 2.3: Thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty 2.4: Công tác lập kế hoạch tiêu thụ 2.5:Thực trạng hoạt động quảng cáo, khuyến mại 2.6: Ðặc điểm về nguyên vật liệu và thị trường của công ty TNHH Vĩnh Thịnh 3. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm thời trang UNI tại công ty TNHH Vĩnh Thịnh 3.1. Thành tựu 3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cần giải quyết PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM UNI TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MỸ PHẨM VĨNH THỊNH I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 1.1 Thuận lợI II.MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM TỚI III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3.1. Những nhiệm vụ đặt ra đối với công ty 3.2. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 4.1. Xúc tiến và đẩy mạnh nghiên cứu thị trường 4.2. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm 4.3. Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ 4.4. Nâng cao tay nghề cho người lao động 4.5. Đầu tư cho xây dựng và triển khai thương hiệu sản phẩm hàng hóa 4.6. Đầu tư cho công tác thiết kế mẫu Kết Luận Tài Liệu Tham Khảo DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty Sơ đồ 2: Hệ thống kênh phân phối sản phẩm UNI của công ty TNHH Vĩnh Thịnh B¶ng 1: Cơ cấu lao động của doanh nghiệp Bảng 2: Tổng hợp Năng suất Lao động bình quân Bảng 3: Tổng hợp THTC của công ty từ 2003 - 2005 Bảng 4:Tình hình tiêu thụ theo quí (2008 - 2010) Bảng5:Tình hình tiêu thụ tính theo doanh thu của các khu vực thị trường Bảng 6: Giá bán một số sản phẩm UNI của công ty TNHH Vĩnh Thịnh năm 2008-2010 Bảng 7: Kết quả tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2009 và 2010 Bảng 8: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm UNI của công ty TNHH Vĩnh Thịnh năm 2009-2010 Bảng 9: Kế hoạch Sản lượng tiêu thụ theo quí năm 2011 Bảng 10 : Kê hoạch sản lượng tiêu thụ theo tháng năm 2011 Bảng 11:Các loại biển quảng cáo Công ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh đang sử dụng Bảng 12 : Chi phí quảng cáo của Công ty TNHH Vĩnh Thịnh

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công Ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êu thụ khó khăn trong điều kiện không giảm giá chính thức. Chiết khấu này có thể chuyển trực tiếp cho người tiêu dùng hay các thành viên trong kênh. 3.Thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty. §Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty ®· tËp trung më réng m¹ng l­íi phôc vô. HiÖn t¹i c«ng ty d· thµnh lËp mét sè cöa hµng dÞch vô ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. B»ng c¸c kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp c«ng ty ®· më réng m¹ng l­íi ph©n phèi cña m×nh. Do thÞ tr­êng cña c«ng ty kh¸ réng cho nªn h×nh thøc kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp chiÕm tû lÖ lín h¬n trong hÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi. Sơ đồ 4: Hệ thống kênh phân phối sản phẩm UNI của công ty TNHH Vĩnh Thịnh đại lý Người tiêu dùng cuối cùng Nhà sản xuất Của hàng GTSP Nguồn:PhòngMarketing-Bán hàng Công ty còn có chính sách quy tụ những điểm nhỏ (tiêu thụ dưới 100chiếc/ngày) thành những điểm lớn để giải quyết vấn đề mặt bằng cung cấp. Tại Hà Nội có những đại lý lớn như: Chùa Bộc Kim Ngưu Hàng Đào Cầu Gia Hà Đông Khương Đình Gia Lâm Phố Huế Trung bình mỗi điểm tiêu thụ 2000chiếc/ngày. Đại lý tiêu thụ lớn nhất của thời trang UNI mùa đông đạt tới 100 chiếc/ngày, mùa hè là 200 chiếc/ngày. Hiện nay chỉ còn duy nhất một quầy giới thiệu sản phẩm tại 43 Lô 7 Đền Lừ II – Hà Nội với chức năng chủ yếu là giới thiệu sản phẩm, thu nhận các ý kiến về sản phẩm của Công ty. Còn ở các tỉnh trung bình có khoảng 10 đại lý/ tỉnh và bình quân mỗi đại lý tiêu thụ khoảng 100 chiếc/ ngày. Công ty đã sử dụng phương thức tiêu thụ hỗn hợp. Một mặt, Công ty bán sản phẩm cho khách hàng lớn, thường xuyên là các đại lý lớn; mặt khác, mở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm UNI cho người tiêu dùng cuối cùng với tính chất giới thiệu sản phẩm. Công ty hiện nay chủ yếu bán sản phẩm là các đại lý đã ký hợp đồng thường xuyên để họ cung cấp tới người tiêu dùng. Phương thức bán trực tiếp tuy cũng phát huy tác dụng nhưng Công ty chỉ còn tổ chức duy nhất một địa điểm để bán và giới thiệu sản phẩm. Tại sao lại như vậy? Hình thức tổ chức các quầy giới thiệu sản phẩm của Công ty mang lại hiệu quả khá cao, sản lượng bán ra tương đối nhiều: Bảng 7: Kết quả tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2009 và 2010 tại cửa hàng 43 Khu CN Hoàng Mai - HN Tháng Năm 2009(chiếc) Năm 2010(chiếc) Năm 2010/2009 (%) 1 1.345 1.705 126,8 2 1.270 2.085 164,2 3 1.800 3.490 193,9 4 1.575 3.915 248,6 5 2.860 5.996 209,7 6 2.800 9.950 355,4 Tổng cộng 13.641 2.9133 213,6 (Nguồn: Phòng TC-KT) Như vậy, 6 tháng đầu năm 2010 cửa hàng tiêu thụ mạnh hơn 2,13 lần so với 6 tháng cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, phương thức này có điểm không linh hoạt, mềm dẻo ở chỗ: còn phụ thuộc vào địa điểm bán hàng, phương thức bán hàng... mà đại lý hầu như có sẵn. Do đó, hiện nay chỉ tồn tại cửa hàng tại 43 khu CN Hoàng Mai – Hà nội còn hoạt động và Công ty áp dụng duy nhất hình thức bán buôn tới hộ đại lý, người mua phải trực tiếp tới Công ty xin đăng ký mua hàng và phải mua thường xuyên, liên tục. Với đặc điểm tiêu thụ theo từng mùa, theo xu hướng thời trang,thậm chí theo thời tiết, việc quyết Công ty cũng nghiên cứu các biện pháp sao cho các hộ đại lý không phải băn khoăn lo lắng về sản phẩm của Công ty và Công ty cũng tránh được nhưng tổn thất trong kinh doanh nhất là kinh doanh trong lĩnh vực thời trang là một lĩnh vực cực kì nhạy cảm như:quyết định sử dụng chất liêu vải gì?màu sắc gì?.vì dù thiết kế có đẹp nhưng sử dụng vải không phù hợp thì sản phẩm kũng không tốt, đồng thời tạo thế chủ động trong sản xuất . Mùa đông khi giao mùa hay vào những dịp lễ, tết thì nhu cầu mua sắm tăng cao sản lượng tiêu thụ tăng lên khá nhiều hay mùa hè các đại lý cũng gọi đơn hàng nhiều hơn công ty không đáp ứng đủ nhu cầu thế nên khi công ty đưa ra một mẫu sản phẩm đẹp ấn tượng thì các đại lý có thể ddatj hàng để công ty có thể chủ động sản xuất cho công nhân làm thêm giờ,tăng ca.Công ty có bảng xếp hạng doanh thu cho các đại lý trong một tháng đã giúp công ty kiểm soát được chính xác số hàng công ty xuất cho đại lý trong tháng và công nợ của đại lý cũng như số tiền đại lý chuyển về công ty trong tháng giúp công ty có thể đánh giá một cách chính xác tình hình tiêu thụ của đại lý cũng như giúp các đại lý có thể học hỏi lẫn nhau.Công ty luôn có chính sách ưu tiên cho các đại lý doanh thu cao nhưng công ty cũng có biện pháp giúp đỡ những nơi doanh thu thấp vì doanh thu của đại lý ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Đó là điều được thoả thuận không thành văn bản giữa Công ty và khách hàng làm cho họ cảm thấy thuận tiện nhất khi thiết lập quan hệ với Công ty. Qua những số liệu trên, có thể rút ra nhận xét khá lạc quan về thị trường của Công ty. Đó là số lượng mà Công ty chiếm lĩnh được. Qua các năm số đại lý tiêu thụ tăng lên nhiều đồng thời số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên nhiều đồng thời số lượng sản phẩm tiêu thụ tại từng điểm cũng tăng rõ rệt. Điều đó cho thấy không những công ty đã mở rộng được thị trường theo chiều rộng mà còn cả theo chiều sâu, thể hiện ở chỗ: số điểm tiêu thụ tăng lên tức là thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty toả ra trên một diện rộng. Ngoài ra, khối lượng tiêu thụ tại từng điểm tăng lên chứng tỏ tại mỗi điểm lượng khách hàng đã tăng lên hoặc khách hàng đã tin cậy và mong muốn tiêu thụ sản phẩm nhiều hơn. Đây chính là dấu hiệu cho thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã được khai thác theo chiều sâu. Đầu năm 2010 công ty đã nhận được gần 100 đơn xin đăng ký làm đại lý nhưng sau khi xem xét cẩn thận và phân tích các yếu tố công ty chi chấp nhận mở thêm 50đại lý vì đối với Hà Nội thì trên mỗi Phố chỉ có một đại lý.còn đối với các tỉnh thì cũng đặt một số đại lý lớnđặc thù của quần áo UNI là thời trang công sở nên phải đặt những địa điểm tương đối phát triển như : gần trường học, công ty,các cơ quan hành chính,khu công nghiệp. 4.Công tác lập kế hoạch tiêu thụ : Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm thực chất là việc dự đoán trước số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất và tiêu thụ trong kỳ kế hoạch, đơn giá sản phẩm kỳ kế hoạch và doanh thu tiêu thụ sản phẩm sẽ đạt trong kỳ kế hoạch để doanh nghiệp chủ động trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Để đi sâu nghiên cứu tình hình tiêu thụ của công ty, trước hết cần xem xét công tác lập kế hoạch tiêu thụ. Khi đối mặt với nền kinh tế thị trường tất cả mọi hoạt động mua bán đều không do Nhà nước giao hỗ trợ nữa, các doanh nghiệp phải chủ động tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng sản xuất. Nếu công tác lập kế hoạch không được chặt chẽ thì quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ gặp khó khăn do sự chênh lệch giữa cung và cầu. Mặt khác, lập kế hoạch tiêu thụ thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm của doanh nghiệp, theo dõi sự biến động thị trường từ đó giúp các nhà quản trị theo dõi tình hình sản xuất, tình hình tiêu thụ và có kế hoạch cung cấp nguyên liệu, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất hợp lí và thiết thực hơn. Vì vậy, việc lập kế hoạch tiêu thụ có chính xác hay không là hết sức quan trọng, đòi hỏi khả năng phân tích và dự báo nhu cầu thị trường của các cán bộ chuyên trách. Việc lập kế hoạch chính xác làm cho mọi chỉ tiêu của doanh nghiệp được cân đối một cách đồng đều, giúp cho doanh nghiệp không bị hụt hẫng, bỡ ngỡ trước sự chênh lệch quá lớn giữa kế hoạch và thực hiện. Việc lập kế hoạch còn có ý nghĩa trong sự thiết lập mối quan hệ tiêu thụ với thị trường, chủ động trong việc ký kết hợp đồng với khách hàng, là cơ sở cho việc phát triển sản xuất. Mấy năm trở lại đây, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch, công ty đã quan tâm nhiều đến công tác lập kế hoạch tiêu thụ. Thường hết quý III, công ty thành lập kế hoạch tiêu thụ bởi đây là thời điểm công ty lập các kế hoạch tài chính. Nhận thấy tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, công ty đã lựa chọn phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tương đối phù hợp. Căn cứ lập kế hoạch: Để đảm bảo cho kế hoạch lập ra được chính xác và khả thi, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty được lập ra trước hết căn cứ vào tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế các năm trước, đặc biệt coi trọng năm gần kề. Bảng 8: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm UNI của công ty TNHH Vĩnh Thịnh nawm2009-2010 Diễn giải Đơn vị tính Thực hiện năm 2009 Năm 2010 Kế hoạch năm 2011 Kế hoạch Thực hiện Sản lượng Nghìn sp 20.000 23.000 21.760 24.000 Doanh thu Triệu đồng 230.470,013 252.000,000 247.239,008 265.000,000 ( Nguồn : Phòng Marketing và bán hàng ) Kế hoạch tiêu thụ từng tháng được lập căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ năm và được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trong từng tháng bởi vì thời trang là sản phẩm mang tính mùa vụ rất cao.Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2011 của Công ty ước tính sẽ đạt mức 24.000.000 sản phẩm cụ thể cho các quí và tháng như sau: Bảng 9: Kế hoạch Sản lượng tiêu thụ theo quí năm 2011 Quí I II III IV Sản lượng tiêu thụ 6.450 7.320 7.110 ( Nguồn: Phòng Marketing và bán hàng ) Bảng 10 : Kê hoạch sản lượng tiêu thụ theo tháng năm 2011 Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sản lượng tiêu thụ (1000sp) 860 890 950 1300 1450 1450 1450 1450 1200 1100 960 940 ( Nguồn: Phòng Marketing và bán hàng ) .5:Thực trạng hoạt động quảng cáo, khuyến mại. Hoạt động kích thích tiêu thụ bao gồm các chương trình được Công ty quản lý, sử dụng các phương pháp, phương tiện về thông tin để giới thiệu đến người tiêu dùng và khách hàng và hình ảnh của Công ty, về sản phẩm bia do Công ty sản xuất và về nỗ lực của Công ty thoả mãn người tiêu dùng. Hoạt động tiêu thụ được Công ty triển khai bằng các chương trình quảng cáo, chương trình kích thích tiêu thụ tài trợ hoạt động văn hoá xã hội và một số hoạt động khuếch trương khác. Thực tế cho thấy hoạt động khuyếch trương sản phẩm của công ty còn nhiều hạn chế.Các chương trình khuyến mại triển khai trong năm có tác động rất lớn đến tình hình tiêu thụ sản phẩm nhưng công ty chưa quan tâm đúng mức. Tuỳ hình thức và các mục tiêu của chương trình khuyến mại mà nó tác động tới tình hình tiêu thụ một các lâu dài hoặc có các tác động dẫn đến những chuyển biến tức khắc trong khi triển khai. Việc xem xét cụ thể tình hình tiêu thụ trong thời gian triển khai các chiến dịch khuyến mại sẽ làm nổi lên những tác động tích cực của hoạt động khuyến mại tình hình tiêu thụ. Hiện nay Công ty TNHH Vĩnh Thịnh đang sử dụng một số loại biển quảng cáo như: biển làm bằng mica, sắt, các băng cờ... Bảng 11:Các loại biển quảng cáo Công ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh đang sử dụng. Chất liệu Vải da Biển Mica Biển sắt treo Biển sắt đứng Kích thước 0,6 ´ 2,4 0,6 ´ 2,4 0,6 ´ 2,4 0,6 ´ 2,4 ( Nguồn: Phòng Maketing và bán hàng ) Đây là hình thức quảng cáo duy nhất mà công ty đang áp dụng. Còn các hình thức quảng cáo khác như: Quảng cáo trên truyền hình; Tài trợ cho các hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá- xã hội; Panô tấm lớn;...chưa được khai thác. Chi phí cho hoạt động quảng cáo của công ty được mô tả bằng số liệu dưới đây. Bảng 12 : Chi phí quảng cáo của Công ty TNHH Vĩnh Thịnh. Khoản mục Đơn vị 2008 2009 2010 Doanh thu Triệu đồng 47574 51670 55239 Chi phí quảng cáo Triệu đồng 385 496 555 Chi phí quảng cáo so với doanh thu % 0,8 0,96 1 Lợi nhuận so với chi phí quảng cáo % 5,24 9,33 12,94 ( Nguồn: Phòng Maketing và bán hàng ) Với số liệu về chi phí cho hoạt động quảng cáo của công ty như trên cho thấy : Công ty chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động quảng cáo. Mặc dù chi phí cho hoạt động quảng cáo năm 2009 tăng 28,8% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 12% so với năm 2009 nhưng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng thấp hơn điều này chứng tỏ tổ chức quảng cáo như vậy là không hiệu quả. 6. Ðặc điểm về nguyên vật liệu và thị trường của công ty TNHH Vĩnh Thịnh Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của công ty là thành phố Hà Nội và các tỉnh phía bắc như: Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định. Từ 3 năm trở lại đây công ty đang triển khai kế hoạch phát triển thị trường vào các tỉnh miền Trung như: Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế và Ðà Nẵng. Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm vµ chiÕm mét tû lÖ lín trong gi¸ thµnh. Tuy nhiªn, ®èi víi c«ng ty may, nhiÒu ®¬n ®Æt hµng chØ ®¬n thuÇn lµ gia c«ng th× c«ng ty kh«ng ph¶i bá vèn ra ®Ó mua nguyªn vËt liÖu, ®iÒu nµy sÏ ®­îc kh¸ch hµng lo cung øng, toµn bé vËt liÖu. §èi víi c¸c hîp ®ång kh«ng ®i kÌm vËt liÖu th× c«ng ty sÏ t×m kiÕm ë thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi, võa ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ®ång thêi phï hîp gi¸ thµnh. Th«ng th­êng, c«ng ty tËn dông tèi ®a mua nguyªn vËt liÖu ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc nh­ c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty: DÖt 19/5; C«ng ty dÖt kim Hµ Néi… Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty æn ®Þnh s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®¶m b¶o t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng; hîp thÞ hiÕu, gi¶m c­íc phÝ vËn chuyÓn. Nh÷ng yÕu tè trªn ®· t¹o thuËn lîi cho c«ng ty t¨ng doanh thu, gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §ã còng lµ nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm: hiÖn nay c«ng ty ®· cã m¹ng l­íi tiªu thô kh¸ tèt trong n­íc. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng ty nhËn thÊy r»ng, nhu cÇu tiÒm n¨ng s¶n xuÊt hµng néi ®Þa lµ rÊt lín, nªn ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; ®­a chØ tiªu s¶n xuÊt hµng néi ®Þa thµnh tiªu chÝ phÊn ®Êu thùc hiÖn lín trong c¸c n¨m vµ trªn thùc tÕ, gi¸ trÞ t¨ng tr­ëng cña c«ng ty cã phÇn ®ãng gãp to lín tõ hµng hãa néi ®Þa. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b¾t ®Çu quen thuéc víi phÇn lín ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c. Qua mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nãi trªn cã thÓ thÊy. Nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi c¸c mÆt hµng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng kh«ng chØ thÞ tr­êng néi ®Þa mµ cßn ë c¶ n­íc ngoµi. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc ch¾c ch¾n nhu cÇu nµy cßn ®­îc më réng h¬n n÷a. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc t¹o cho c«ng ty mét thÞ tr­êng v« cïng réng lín, lµm t¨ng doanh thu còng nh­ lîi nhuËn. Tuy nhiªn, nhiÒu mÆt hµng s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc vÒ mÉu m·, thiÕt kÕ ®èi víi c¸c thÞ tr­êng khã tÝnh. §ã lµ nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng hîp ®ång bÞ hñy bá ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh s¶n xuÊt víi c¸c c«ng ty kh¸c cïng ngµnh kh«ng chØ trong n­íc mµ c¶ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi cã truyÒn thèng may mÆc. §iÒu nµy ®Æt ra cho c«ng ty nh÷ng thö th¸ch lín lao trong viÖc c¹nh tranh, giµnh giËt tõng thÞ tr­êng. D©y lµ mét khã kh¨n ®Ó duy tr× kÕt qu¶ s¶n xuÊt tèt vµ kh«ng ngõng ph¶i t¨ng tr­ëng trong t­¬ng lai. PHẦN 3: MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM UNI CñA C¤NG TY TNHH THỜI TRANG MỸ PHẨM VĨNH THỊNH I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 1.1 Thuận lợi 1. Nh÷ng thuËn lîi Lµ mét c«ng ty may ®­îc thµnh lËp tõ l©u ®êi, thêi gian ho¹t ®éng tr¶i qua gÇn nöa thÕ kû, cïng víi nh÷ng nç lùc cè g¾ng hÕt m×nh cña b¶n th©n, céng víi sù chØ ®¹o tËn t×nh cña Tæng C«ng ty nªn c«ng ty ®· ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch lín trong s¶n xuÊt kinh doanh; ®ãng gãp vµo th¾ng lîi chung cña thµnh tÝch cña ngµnh c«ng nghiÖp may mÆc ViÖt Nam. Víi bÒ dµy 47 n¨m ho¹t ®éng , c«ng ty ®· tÝch lòy ®­îc cho më réng viÖc tiªu thô s¶n phÈm phï hîp víi mäi ®èi t­îng, quy m« cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc më réng. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu, kÕt qu¶ nh­ vËy ngoµi nç lùc cña b¶n th©n c«ng ty cßn gÆp ®­îc nhiÒu thuËn lîi lín t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh÷ng thuËn lîi nµy nÕu biÕt c¸ch tËn dông 1 c¸ch tèi ®a sÏ gióp c«ng ty cã thÓ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi trong giai ®o¹n s¾p tíi. + VÒ lao ®éng: Víi nh÷ng uy tÝn, quy m« s¶n xuÊt còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i víi lao ®éng v× vËy trong nh÷ng n¨m tiÕp theo c«ng ty sÏ vÉn lµ ®iÓm ®Õn cña rÊt nhiÒu lao ®éng trÎ vµ cã tr×nh ®é. Nh­ vËy sÏ gióp c«ng ty c¶i thiÖn ®­a rÊt nhiÒu lao ®éng trÎ vµ cã tr×nh ®é. Nh­ vËy sÏ gióp c«ng ty c¶i thiÖn ®­îc rÊt nhiÒu hiÖu qu¶ lµm viÖc kÓ c¶ ®èi víi c¸n bé qu¶n lý còng nh­ c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. +VÒ nguån nguyªn liÖu: Trong thêi gian võa qua c«ng ty ®· sö dông t­¬ng ®èi lín cña nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt tõ trong n­íc víi sè l­îng dåi dµo, gi¸ thµnh rÎ, chÊt l­îng ®¶m b¶o. C«ng ty ngµy h¹n chÕ h¬n l­îng nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu vµ nh­ thÕ sÏ lµm cho chi phÝ s¶n xuÊt cao, khã c¹nh tranh s¶n phÈm. |+VÒ c«ng nghÖ: Trong toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn ®Çu t­ cho c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ vËt t­ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, t¹o ra nhiÒu lo¹i mÉu m· s¶n phÈm, sè l­îng t¨ng, chÊt l­îng cao, dÔ hÊp dÉn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng khã tÝnh trong còng nh­ ngoµi n­íc. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c nhµ m¸y vµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· cã Ýt nhiÒu ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®¶m b¶o c«ng suÊt khi cã thÞ tr­êng æn ®Þnh. + VÒ nguån vèn: V× nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ vèn ®i vay v× vËy viÖc t¹o ®­îc uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng gãp phÇn t¸c ®éng rÊt lín ®Õn viÖc ®i vay cña doanh nghiÖp. Do ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ nªn cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tiÕn hµnh cho c«ng ty vay víi thêi h¹n l©u dµi, l·i suÊt thÊp h¬n thÞ tr­êng. Ngoµi ra phÇn vèn chñ së h÷u kinh doanh cña c«ng ty ®ang cè g¾ng t¨ng lªn, gióp c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi phÇn nµo chiÕm ®­îc thÕ chñ ®éng vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh. + VÒ thÞ tr­êng: TÝnh cho ®Õn nay, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt cã møc tiªu thô ®· t¨ng cao. ThÞ tr­êng trong n­íc dÇn chó ý ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. Doanh thu do viÖc tiªu thô s¶n phÈm ë miÒn Trung vµ miÒn Nam ngµy mét t¨ng lªn. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ c¸c thÞ tr­êng lín vµ khã tÝnh nh­: Mü, EU, NhËt, Canada… qua nhiÒu n¨m lµm viÖc víi c«ng ty ®· tin t­ëng h¬n vµo c«ng ty, nhiÒu n¬i ®· tiÕn hµnh h­íng nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n víi c«ng ty. Cïng víi viÖc æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa còng nh­ quèc tÕ lµ nh÷ng thuËn lîi v« cïng quan träng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2. Nh÷ng khã kh¨n Ngoµi nh÷ng thuËn lîi gióp ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc lín tr­íc m¾t: - Khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty, ph¸t tõ vÊn ®Ò tµi chÝnh. Kh¶ n¨ng lµm chñ tµi chÝnh cña c«ng ty cßn qu¸ Ýt. Vèn kinh doanh (vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh) chñ yÕu lµ vèn ®i vay (chiÕm > 90%.). Ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty cßn nhá, cã nh÷ng n¨m cßn ©m do viÖc ph¶i chi tr¶ tiÒn l·i vµ gèc, chi phÝ cè ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm qu¸ cao.Gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng cao h¬n viÖc t¨ng gi¸ b¸n. - VÒ ®éi ngò lao ®éng: Trong nh÷ng n¨m võa qua, hÇu hÕt lµ l­îng lao ®éng n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, sè l­îng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn ë ®éi ngò nµy cßn yªu cÇu, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý ë nhiÒu nhµ m¸y, ph©n x­ëng cßn yÕu vÒ mÆt n¨ng lùc, nhiÒu ng­êi ch­a ®­îc ®µo t¹o qua líp båi d­ìng c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp. Do vËy trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, viÖc xö lý c¸c mèi quan hÖ n¶y sinh cña ng­êi gi¸m ®èc c¸c ph©n x­ëng cßn tïy tiÖn; ch­a theo tr×nh tù qu¶n lý nãi chung, ®«i khi cßn sai nguyªn t¾c, g©y mÊt niÒm tin trong ng­êi lao ®éng. VÊn ®Ò chØ ®¹o cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, nghiÖp vô chuyªn m«n cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch­a s¸t sao, vµ ®Ó cßn ®Ó tån t¹i rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc gi¶i quyÕt gÊp. Ng­îc l¹i , víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch­a thùc hiÖn tu©n thñ ®óng c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch chÝnh, kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. Víi c¸c lao ®éng tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt; nhiÒu lao ®éng cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tr×nh ®é còng nh­ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. C¸c lao ®éng cßn ch­a thËt sù tù gi¸c lµm viÖc, lu«n ph¶i cã sù thóc ®Èy g¾t gao cña qu¶n ®èc, tæ tr­ëng c¸c ph©n x­ëng. - VÒ vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu: cÇn ph¶i ®Õn møc tèi ®a viÖc nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu tõ n­íc ngoµi.Khaith¸c vµ t×m tßi, nghiªn cøu c¸c nguyªn vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm t­¬ng tù ®Ó cã thÓ thay thÕ ®­îc nguån nguyªn liÖu tù n­íc ngoµi. T×m hiÓu kü h¬n nguån nguyªn liÖu dåi dµo trong n­íc khiÕn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm sÏ ®­îc rÎ ®i rÊt nhiÒu. - VÒ thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng cña c«ng ty lµ thÞ tr­êng réng lín, Èn chøa nhiÒu tiÒm n¨ng khai th¸c, tuy nhiªn thÞ tr­êng nµy hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, bëi vÊp ph¶i nhiÒu c¶n trë tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong còng nh­ ngoµi n­íc, viÖc ngµy cµng cã nh÷ng c«ng ty, c¬ së may t­ nh©n vµ Nhµ n­íc, s¶n xuÊt s¶n phÈm mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh hîp lý lµm ¶nh h­ëng ®Õn thÞ phÇn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã lµ sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp tõ n­íc ngoµi ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn nh­: Trung Quèc, Th¸i Lan,Hàn Quốc....trµn ngËp thÞ tr­êng víi mÉu m·, chñng lo¹i v« cïng phong phó, mµ gi¸ thµnh l¹i ®¸nh b¹i c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nãi chung chø kh«ng chØ riªng ®èi víi c«ng ty TNHH Vĩnh Thịnh.Ngoµi ra, c¬ chÕ tiªu thô cßn g©y phøc t¹p g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. II.MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM TỚI Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, môc tiªu l©u dµi vµ bao trïm lªn ho¹t ®éng cña mäi doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò tèi ®a hãa lîi nhuËn. V× vËy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m s¾p tíi còng kh«ng ngoµi môc tiªu nµy. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng nç lùc tèi ®a, hÕt m×nh. + Víi viÖc sö dông lao ®éng CÇn t¨ng c­êng ®éi ngò lao ®éng thñ c«ng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm s¶n xuÊt lín ®Ó kh«ng chØ gióp n©ng cao sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô cña thÞ tr­êng. + Víi chñng lo¹i mÉu m· vµ chÊt l­îng s¶n phÈm: T¨ng thªm nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m· mÆt hµng. Nghiªn cøu, thiÕt kÕ nhiÒu h¬n c¸c s¶n phÈm mang tÝnh chÊt thêi trang ®Ó phôc vô mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm qua tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. + Víi nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt: Chñ yÕu sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt trong n­íc v¬i sè l­îng, chÊt l­îng cao ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt + Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt Më réng s¶n xuÊt ®i ®«i víi viÖc hoµn thiÖn ®ång bé c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. T¨ng c­êng l­îng hµng dù tr÷ ®Ó khi ký kÕt c¸c hîp ®ång cã thêi h¹n ng¾n th× cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i gom hµng qua thêi gian qu¸ dµi míi ®ñ s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu, g©y chËm trÔ trong kh©u giao hµng; lµm mÊt uy tÝn víi kh¸ch hµng thªm vµo ®ã lµ doanh thu bÞ ¶nh h­ëng lín cÇn ph¶i sö dông tèi ®a c¸c c«ng suÊt cña d©y chuyÒn hiÖn ®¹i mang l¹i. Lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Ó sao cho kh«ng ®Ó thêi gian "chÕt" trong ho¹t ®éng cña c¶ d©y chuyÒn. - Víi nguån vèn kinh doanh: V× c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n vÒ quy m« ho¹t ®éng do vËy còng cÇn më réng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót ®­îc nguån vèn ®Çu t­ tõ bªn ngoµi. §Æc biÖt sau khi ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®ãng gãp tõ nh÷ng ®¬n vÞ c¸ nh©n, tËp thÓ kh¸c qua ph­¬ng thøc cæ ®éng. VËy sÏ gióp cho nguån vèn sö dông cña c«ng ty lín m¹nh lªn rÊt nhiÒu. Lîi dông nh÷ng ­u ®iÓm thuËn lîi cã s½n trong n­íc nh­: lùc l­îng nh©n c«ng rÎ, cã kü thuËt; thÞ tr­êng tiÒm n¨ng v« cïng réng lín; nguån nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt cã s½n trong n­íc, gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp. ĐÓ thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vèn vµo c«ng ty qua c¸c h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt. Víi nh÷ng thuËn lîi nãi trªn, nÕu biÕt khai th¸c ®óng sÏ lµm nh÷ng ®iÒu rÊt hÊp dÉn víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp may mÆc. Song song víi viÖc më réng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cßn ph¶i thùc hiÖn thËt tèt vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy. Lªn c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng c«ng viÖc ph¶i sö dông ®Õn vèn. - Víi vÊn ®Ò thÞ tr­êng Më réng thÞ tr­êng vÒ c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u; khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®em tiªu thô cÇn ph¶i t¨ng nh­ng kh«ng quªn ®i kÌm víi vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng cña s. + §èi víi thÞ tr­êng néi ®Þa: ®i s©u vµo t×m hiÓu nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm réng r·i qua c¸c th«ng tin ®¹i chóng nh­: tivi, b¸o, ®µi, internet… tiÕn hµnh c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng nh»m thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin chÝnh x¸c ph¶n håi tõ phÝa ng­êi tiªu dïng; tham gia c¸c héi chî triÓn l·m. C«ng t¸c tiÕp thÞ cïng víi m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cµn ph¶i ®­îc më réng chØ tËp trung chñ yÕu ë Hµ Néi, cïng mét vµi tØnh l©n cËn ë miÒn B¾c mµ cßn ph¶i ®i s©u vµo khai th¸c c¸c thÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam. §Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Èn ch÷a rÊt nhiÒu c¸c tiÒm n¨ng. - C¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn: mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh ®Ó nh»m ®em l¹i lîi nhuËn, dùa trªn c¬ së ®ã ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV cña c«ng ty. §©y lµ ®iÒu kiÖn quyÕt gióp cñng cè niÒm tin còng nh­ t¨ng tÝnh hÊp dÉn, t¨ng tinh thÇn phôc vô cña mäi lao ®éng ®èi víi c«ng ty. - Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, nền kinh tế thị trường chuẩn bị sang giai đoạn phát triển, điều đó tạo những cơ hội cho công ty phát triển lớn mạnh. - Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình hội nhập với thế giới, chính vì vậy mà nó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong chiến lược ,cho công ty tìm kiếm mở rộng thị trường, đưa công ty tiến vào hoạt động ở thị trường khu vực và quốc tế. - Cùng với sự triển của nền kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng phát triển không kém, công ty đã biết tận dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng vào việc mua sản phẩm các trang thiết bị hiện đại. Vì vậy mà chất lượng bia ngày càng có uy tín trên thị trường. - Nền kinh tế Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển, vì vậy mà đời sống của nhân dân được nâng cao, nhu cầu về bia ngày càng cao, hơn thế nữa sản phẩm của công ty đang có uy tín trên thị trường, đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất của công ty. - Ngoài ra còn một thuận lợi nữa đó là Ban giám đốc điều hành công ty hết sức linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo nắm bắt được thị trường, có đường lối chiến lược sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đúng đắn. Công ty có một đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, trình độ tiếp thị cao đã đưa uy tín của công ty đang dần sánh ngang với các nhãn hiệu thời trang Land,INOMAX,May Nhà Bè,Dệt May Hà Nội,May Thăng Long,… III. PH¦¥NG H¦íNG PH¸T TRIÓN CñA C¤NG TY. 3.1. Nh÷ng nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi c«ng ty. Víi môc tiªu “ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp” c«ng ty ®· vµ ®ang c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp vµ sö T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó tiÕt kiÖm triÖt ®Ó c¸c chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. 3.2. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty. VÒ thÞ tr­êng: T¨ng c­êng më réng thÞ tr­êng khu vùc phÝa Nam vµ c¸c tØnh miÒn Trung, ®Èu t­ thªm nh©n lùc trong kh©u thiÕt kÕ kÕt hîp víi viÔn mÉu thêi trang Fadin ®Ó thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng. VÒ ®Èu t­: + TËp trung ®Çu t­ hoµn chØnh d©y chuyÒn s¶n xuÊt v¶i Denim vµ d©y chuyÒn may quÇn ¸o b»ng v¶i Denim, ph¸t triÓn thªm s¶n phÈm dÖt thoi. + TËp trung ®Çu t­ chiÒu s©u cho s¶n phÈm khu vùc Hµ Néi còng nh­ khu vùc Vinh ®Ó c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty tiÕp tôc ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. VÒ doanh thu: Tèc ®é t¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc ®Õn n¨m 2011 ®¹t 22 tû. VÒ s¶n l­îng: C«ng ty phÊn ®Êu s¶n l­îng s¶n phÈm mçi n¨m t¨ng 10%. VÒ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng: B×nh qu©n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng 3% so víi cïng kú n¨m tr­íc. C¬ së ®Ó t¨ng thu nhËp lµ chuyÓn dÇn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu sang ph­¬ng thøc tù kinh doanh, khai th¸c c«ng xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt ®¸p øng ®óng theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch n©ng cao tr×nh ®ä tay nghÒ, ®æi míi trang thiÕt bÞ. §ång thêi c«ng ty còng duy IV. MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM CñA C¤NG TY 4.1. Xóc tiÕn vµ ®Èy m¹nh ho¹t déng nghiªn cøu thÞ tr­êng. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: VÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt tr­íc tiªn ®èi víi bÊt cø c«ng ty nµo muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng theo nghÜa réng lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng tiªu thô cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm vµ c¶ ph­¬ng thøc thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Qu¸ trinh nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin, sè liÖu vÒ thÞ tr­êng råi so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu ®ã vµ rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kÕt luËn nµy sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch Marketing. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i gãp phÇn chñ yÕu vµo viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m hµnh ®éng “chØ b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i mµ m×nh cã”. Muèn thuËn lîi trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, tr¸nh ®­îc rñi ro bÊt tr¾c trong kinh doanh mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt cÆn kÏ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng ®ã. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nhu cÇu thÞ tr­êng rÊt phong phó vµ phøc t¹p nã biÕn ®æi tõng ngµy tõng giê do ®ã doanh nghiÖp cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ®i s©u ®i s¸t vµo thÞ tr­êng g¾n chÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi thÞ tr­êng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty TNHH thời trang – mỹ phẩm Vĩnh Thịnh ®· cè g¾ng ph¸t triÓn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng. C¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc thu thËp chñ yÕu tõ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi c«ng ty hoÆc th«ng qua héi chî triÓn l·m... Nh÷ng th«ng tin nµy th­êng Ýt, kh«ng ®Çy ®ñ vµ khã hÖ thèng céng víi ®éi ngò nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr­êng Ýt l¹i bÞ ph©n c«ng thùc hiÖn thªm mét sè c«ng viÖc kh¸c nªn th­êng kh«ng cã tÝnh chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc kh«ng cao. §ã chÝnh lµ nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty cÇn ph¶i: +Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. §ã lµ nh÷ng th«ng tin mang tÝnh hÖ thèng ®­îc thu thËp trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tõ tÊt c¶ c¸c kªnh th«ng tin (b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, c¸c th«ng tin tõ phÝa ChÝnh phñ). + N©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng xö lý th«ng tin: cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng tiªu chÝ nghiªn cøu nh»m ph©n lo¹i th«ng tin vµ tæng hîp ®­îc th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c. + Nghiªn cøu dung l­îng thÞ tr­êng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: Dung l­îng thÞ tr­ờng lµ khèi l­îng hµng ho¸ ®­îc giao dÞch trªn mét ph¹m vi thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m). Nghiªn cøu vÒ dung l­îng thÞ tr­êng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu thËt cña kh¸ch hµng kÓ c¶ l­îng dù tr÷, xu h­íng biÕn ®éng nhu cÇu trong tõng thêi ®iÓm; c¸c vïng c¸c khu vùc cã nhu cÇu lín vµ ®Æc ®iÓm nhu cÇu cho tõng khu vùc, lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. + C«ng ty ph¶i tæ chøc riªng mét bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cã tÝnh chuyªn nghiÖp trùc thuéc phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng. Khi nghiªn cøu cÇn tr¶ lêi c¸c c©u hái: s¶n xuÊt c¸i g×, khèi l­îng mµ thÞ tr­êng cÇn lµ bao nhiªu, kh¸ch hµng lµ ai, ph­¬ng thøc giao dÞch nh­ thÕ nµo, chiÕn thuËt kinh doanh cho tõng giai ®o¹n ®Ó ®¹t môc tiªu ®Ò ra. c, HiÖu qu¶ cña gi¶i ph¸p: Lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty sÏ cã nh÷ng th«ng tin hÕt søc h÷u Ých cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ trong ho¹t ®éng duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng tèt gióp doanh nghiÖp nhanh chãng tiªu thô ®­îc s¶n phÈm tr¸nh ø ®äng vèn do hµng tån kho. 4.2. Hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu khi ng­êi tiªu dïng chän mua mét s¶n phÈm. Nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng còng nh­ chç ®øng cña doanh nghiÖp trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt. Trong ba bèn n¨m trë l¹i ®©y vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ chÊt l­îng ®­îc c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®Æc biÖt quan t©m. ChÊt l­îng kh«ng chØ gióp c¸c doanh nghiÖp nhËn thøc râ h¬n sù kh¾c nghiÖt cña c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng míi chØ b¾t ®Çu ë n­íc ta h¬n m­êi n¨m nay mµ cßn lµm thay ®æi c¸ch tiÕp cËn cña c¸c nhµ qu¶n lý víi ng­êi lao ®éng, víi kh¸ch hµng, víi nhµ cung øng vµ c¸c ®èi t¸c. ChÊt l­îng tËp trung vµo viÖc lo¹i bá l·ng phÝ vµ c¸c lçi th«ng qua yªu cÇu “lµm ®óng ngay tõ ®Çu: vµ lo¹i bá nh÷ng nguyªn nh©n gèc rÔ nh»m tr¸nh viÖc lÆp l¹i nh÷ng lçi kh«ng cÇn thiÕt. VÊn ®Ò cÊp b¸ch víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ sản phẩm UNI của C«ng ty nãi riªng lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó theo kÞp tr×nh ®é vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ë c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ång thêi ®©y còng lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ gióp c«ng ty cã thÓ th©m nhËp ®­îc vµo nh÷ng thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nh­ng l¹i rÊt khã tÝnh. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: ¦u thÕ các thiết kế thời trang công sở - UNI của công ty luôn phong phú đa dạng về kiểu dáng lịch sự và tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Những sản phẩm thời trang công sở thường tạo cho người mặc sự không thoải mái khi phải vận động nhiều nhưng công ty TNHH Vĩnh Thịnh đã không chỉ chú ý đến kiểu dáng sản phẩm mà còn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, ®¶m b¶o chÊt l­îng . Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu kh¸ch hµng trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. Bëi vËy viÖc quan t©m b¶o ®¶m chÊt l­îng ph¶i ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng c«ng ty cÇn chó ý tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm víi mÉu m·, kiÓu d¸ng phï hîp thÞ hiÕu tiªu dïng trªn c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u cung øng: kiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu ®· nhËn tõ phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi hay tù mua trªn thÞ tr­êng; b¶o qu¶n tèt nguyªn phô liÖu ®· nhËn tr¸nh h­ háng xuèng cÊp. + Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu ®Æt hµng cña ®èi t¸c n­íc ngoµi vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, quy tr×nh s¶n xuÊt, quy c¸ch kü thuËt, nh·n m¸c bao b× ®ãng gãi. + Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong kh©u s¶n xuÊt: thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng tõ tõng c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Õn thµnh phÈm cuèi cïng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. + N©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc s½n cã, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt vµ n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Qu¶n trÞ chÊt l­îng s¶n phÈm cã ý nghÜa lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Khi thùc hiÖn qu¶n trÞ chÊt l­îng tèt th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc n©ng cao, mäi chi tiÕt trong tõng kh©u s¶n xuÊt sÏ ®ång ®Òu vµ n©ng cao tÝnh ®ång bé, tr¸nh ®­îc nh÷ng hao phÝ do s¶n phÈm háng, tiÕt kiÖm thêi gian, t¨ng n¨ng suÊt tõ ®ã cã thÓ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o thêi h¹n giao hµng. Ngoµi ra viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn cã ý nghÜa trªn nhiÒu mÆt: - B¶o ®¶m uy tÝn víi ®èi t¸c tõ ®ã t¹o kh¶ n¨ng thiÕt lËp quan hÖ æn ®Þnh l©u dµi. - ViÖc x©y dùng vµ ¸p dông tèt c¸c hÑ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng sÏ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty th«ng qua c¸c t¸c ®éng cô thÓ nh­ t¹o ®­îc sù tin t­ëng vµ trung thµnh cña kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng më réng m¹ng l­íi kinh doanh trong n­íc vµ quèc tÕ, tiÕp cËn nh÷ng kh¸ch hµng ®ßi hái cao vÒ gi¸ trÞ ®¹o ®­íc cña s¶n phÈm 4.3. T¨ng c­êng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn theo chiÒu réng, ph¸t triÓn theo chiÒu s©u sÏ ph¶i ®­îc coi lµ h­íng chñ ®¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thời trang – mỹ phẩm Vĩnh Thịnh trong t­¬ng lai. Bëi lÏ khi ­u thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ ®ang mÊt dÇn th× tr×nh ®é c«ng nghÖ cao lµ yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn søc hót víi ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Æt hµng víi c«ng ty vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: ViÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i nh»m ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc ®Çu t­ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lùa chän thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt mµ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh, yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty ®Ó lùa chän thÝch hîp. Xem xÐt kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ l¹i toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ trªn c¬ së ®ã ­u tiªn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng träng ®iÓm, mòi nhän cña c«ng ty nh­: áo sơ mi,quần xuông,quần kaki,váy công sở,áo măng tô,áo khoác.áo véc.. Ngoµi ra kü thuËt c«ng nghÖ ph¶i ®­îc ®Çu t­ sao cho phï hîp víi tr×nh ®é sö dông cña ng­êi lao ®éng. Tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ nh÷ng c«ng nghÖ qu¸ hiÖn ®¹i, kh«ng sö dông hÕt c«ng suÊt dÉn ®Õn bÞ l·ng phÝ do hao mßn v« h×nh tõ ®ã l¹i lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi¶m kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. ¦u tiªn ®Çu t­ c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng v× chóng ta cã nguån lao ®éng dåi dµo, khÐo lÐo mµ chi phÝ lao ®éng kh«ng cao. Nh­ng còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ nh÷ng lo¹i c«ng nghÖ m¸y mãc trung b×nh, nh÷ng m¸y mãc “second hand” bëi chóng chØ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yªu cÇu tr­íc m¾t vµ nhanh chãng l¹c hËu. Ngoµi ra ph¶i thùc hiÖn ®Çu t­ mét c¸ch ®ång bé vµ cã träng ®iÓm. §Ó thùc hiÖn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ cÇn n©ng cao chÊt l­îng lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. C«ng ty còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn cã thÓ huy ®éng vèn tù cã hoÆc vay nhµ n­íc, c¸c tæ chøc t¹i chÝnh nh­ng còng cã thÓ huy ®éng tõ ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vµ ph­¬ng ¸n sö dông vèn nh­ ®Ó ®Çu t­ mua m¸y mãc thiÕt bÞ hoÆc chuyÓn giao c«ng nghÖ. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Ngµnh dÖt may còng nh­ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c muèn ph¸t triÓn ®Òu ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é cña ®éi bgò lao ®éng. Do ®ã khi ®· ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn vÒ nguån nh©n lùc vµ kü thuËt c«ng nghÖ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty TNHH Vĩnh Thịnh nãi riªng sÏ thu ®­îc mét sè thµnh qu¶ ®¸ng kÓ: - §æi míi c«ng nghÖ tÊt yÕu sÏ lµm cho chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®­îc n©ng cao. - Cho phÐp c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®ßi hái cao vÒ mÆt kü thuËt, mÉu m· tõ ®ã thu hót ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. - Gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vµ thêi gian s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chi phÝ vµ thêi h¹n giao hµng vµ gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. 4.4. N©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu c«ng nghÖ lµ yÕu tè t¹o nªn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng l¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®ãng vai trß s¸ng t¹o. Lao ®éng lu«n ®­îc coi lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong viÖc sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Do ®ã lao ®éng lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m hµng ®Çu trong mçi doanh nghiÖp. Còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp may mặc kh¸c C«ng ty TNHH Vĩnh Thịnh còng ë trong t×nh tr¹ng tr×nh ®é bËc thî cña c«ng nh©n cßn thÊp. Do vËy ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× biÖn ph¸p ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ®i ®«i víi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt. NÕu ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cã ®­îc m¸y mãc hiÖn ®¹i nh­ng kh«ng cã con ng­êi vËn hµnh th× m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng trë nªn v« dông. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: C«ng ty cÇn chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. Quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng t¹o sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp tõ ®ã kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä sÏ cao h¬n t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng tèt h¬n. Ngoµi ra ph¶i cã chiÕn l­îc ®µo t¹o c¸n bé khoa häc qu¶n lý cã hÖ thèng vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n ®Ó thÝch øng víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao n¨ng su¸t lao ®éng. Tæ chøc ®µo t¹o th­êng xuyªn theo c¸c ch­¬ng tr×nh ng¾n h¹n. Tõng b­íc chuÈn ho¸ chøc n¨ng, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña tõng vÞ trÝ trong c«ng ty tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. Tæ chøc vµ tham gia c¸c héi th¶o, c¸c cuéc thi tay nghÒ trong toµn ngµnh còng nh­ trong c«ng ty ®Ó cung cÊp trao ®æi th«ng tin, häc hái kinh nghiÖm gi÷a c¸c c«ng nh©n trong c«ng ty víi nhau víi c«ng nh©n cña c«ng ty kh¸c. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tuyÓn dông. Khi tuyÓn dông c¸n bé qu¶n trÞ cÊp cao ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nh­: tr×nh ®é ®¹i häc, t­ c¸ch ®¹o ®øc, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kinh nghiÖm thùc tÕ trong lÜnh vùc cÇn tuyÓn. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng sÏ gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, cã ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp cËn vËn hµnh c¸c trng thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ sö dông ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng kh¾t khe trªn thÞ tr­êng vµ lµm cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm thuËn lîi h¬n. 4.5. §Çu t­ cho x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ th× uy tÝn cña th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ ngµy cµng trë nªn quan träng. Cïng mét møc chÊt l­îng nh­ng s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu uy tÝn ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn sÏ dÔ tiªu thô h¬n vµ cã thÓ b¸n ®­îc víi gi¸ cao hµng chôc lÇn. Ngµy nay th­¬ng hiÖu s¶n phÈm ®· lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n gi¸ trÞ nhÊt ®èi víi mäi c«ng ty vµ c«ng ty nµo còng ®Òu ph¶i b¶o vÖ quyÒn lîi cña m×nh th«ng qua viÖc qu¶n lý th­¬ng hiÖu. §èi víi C«ng ty TNHH Vĩnh Thịnh viÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm thời trang công sở UNI l¹i cµng cã ý nghÜa h¬n khi mµ c«ng ty ®ang cè g¾ng tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Do ®ã ®Ó t¹o dÊu Ên trong lßng ng­êi tiªu dïng, khuyÕch tr­¬ng vµ qu¶ng b¸ s¶n phÈm c«ng ty cÇn t¹o cho m×nh mét th­¬ng hiÖu riªng ®Æc tr­ng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: §Ó x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ mét c¸ch thµnh c«ng, c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô sau: + N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng qu¶n trÞ chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ s¶n xuÊt bëi nh­ vËy c«ng ty míi cã thÓ t¹o ®­îc uy tÝn cña th­¬ng hiÖu th«ng qua chÊt l­îng s¶n phÈm tõ ®ã t¹o ®­îc thiÖn c¶m còng nh­ sù tin cËy cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. + Thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi bëi nÕu xuÊt khÈu theo h×nh thøc gia c«ng cho n­íc ngoµi th× c«ng ty kh«ng thÓ x©y dùng ®­îc mét th­¬ng hiÖu riªng cho m×nh. B»ng h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp c«ng ty ®­îc hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, do ®ã cã quyÒn ®­îc g¾n th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm hµng hãa mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra. + Cuèi cïng khi ®· x©y dùng vµ triÓn khai ®­îc mét th­¬ng hiÖu riªng cho m×nh c«ng ty cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cña m×nh nh»m ngµy cµng ph¸t triÓn, n©ng cao uy tÝn cña th­¬ng hiÖu s¶n phÈm còng nh­ uy tÝn cña c«ng ty. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: NÕu thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ c«ng ty sÏ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn còng nh­ thµnh qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh nh­: + Danh tiÕng cña s¶n phÈm hµng hãa vµ cña c«ng ty sÏ ®­îc n©ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng. ViÖc tiªu thÞ s¶n phÈm còng sÏ dÔ dµng h¬n. + ViÖc x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty khi th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng mới nh­ng ®Çy tiÒm n¨ng nh­ miền Trung,Thành Phố Hồ Chí Minh.... + Khi danh tiÕng cña c«ng ty ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn th«ng qua th­¬ng hiÖu hµng hãa c«ng ty cã thÓ më réng kinh doanh c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ míi víi th­¬ng hiÖu ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. 4.6. §Çu t­ cho c«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu. a, C¬ së lý luËn cña gi¶i ph¸p: HiÖn nay c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña kh¸ch hµng trong nước cho nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm cßn gÆp khã kh¨n. C«ng ty ®ang ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vµ c¸c hµng may mÆc nhËp lËu, trèn thuÕ tõ Trung Quèc vµ mét nguyªn nh©n n÷a lµ lµ mÉu mèt s¶n phÈm cña c«ng ty ®a d¹ng nhưng chưa tạo sức hút mạnh mẽ với khách hàng. b, C¸ch thøc tiÕn hµnh: §Ó chñ ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo giíi tÝnh ®é tuæi... cung cÊp theo mïa trong n¨m th× c«ng ty cÇn: + X©y dùng bé phËn chuyªn tr¸ch, thiÕt kÕ thêi trang mÉu m· s¶n phÈm. + CÇn tuyÓn thªm c¸c c¸n bé thùc hiÖn nhiÖm vô nµy cã thÓ lµ sinh viªn tèt nghiÖp c¸c kho¸ thiÕt kÕ mÉu cña c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng cã chuyªn m«n vÒ ngµnh dÖt cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ sîi vµ s¶n phÈm dÖt kim. + C«ng ty cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ®éi ngò thiÕt kÕ nhiÖt t×nh s¸ng t¹o nh÷ng mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + KiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mÉu m· s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn nh»m c¶i tiÕn mÉu m· hµng may dÖt kim tr¸nh sù nhµm ch¸n cña kh¸ch hµng vÒ mÉu m· c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc phèi hîp thùc hiÖn cïng víi phßng Marketing. §©y lµ viÖc cÇn thiÕt v× kh¸ch hµng cã t©m lý kh«ng thÝch nh÷ng s¶n phÈm gièng hÖt nhau. + Ngoµi ra viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn gióp bé phËn kü thuËt c¶i tiÕn c¸c chi tiÕt mÉu m· theo c¸c ®ît s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm lu«n cã ®iÓm míi l¹ thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng tõ ®ã thóc ®Èy tiªu thô. KÕ ho¹ch mÉu m· theo mïa cã thÓ thiÕt kÕ nhiÒu kiÓu d¸ng mµu s¾c nh­ng kh¸ch hµng chØ ­a thÝch mét sè mÉu nhÊt ®Þnh. V× vËy c¸c nhµ thiÕt kÕ cÇn cho s¶n xuÊt thö theo kÕ ho¹ch mÉu m· ®· thiÕt kÕ, tr­ng bµy ë c¸c cuéc triÓn l·m hoÆc tham gia c¸c buæi tr×nh diÔn thêi trang ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch hµng sau ®ã sö dông b¶ng c©u hái ®Ó th¨m dß thÞ hiÕu kh¸ch hµng tiªu biÓu vµ quyÕt ®Þnh lùa chän mÉu thÝch hîp s¶n suÊt hµng lo¹t. §èi víi s¶n phÈm may viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mÉu m· cÇn ®­îc kiÓm tra liªn tôc ®Ó biÕt ph¶n øng cña kh¸ch hµng tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi h¹n chÕ viÖc b¾t ch­íc mÉu m· cña c«ng ty kh¸c. c, HiÖu qu¶ mang l¹i cña gi¶i ph¸p: Nh­ vËy viÖc thiÕt kÕ mÉu mèt ®èi víi c«ng ty lµ rÊt quan träng. C«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm ®em l¹i lîi Ých lµ: + Rót ng¾n chu kú ph¸t triÓn cña s¶n phÈm. + ViÖc thiÕt kÕ theo ®Þnh h­íng nhu cÇu cña kh¸ch hµng gióp c«ng ty ®¸p øng tèt h¬n ®ång thêi ®ãn ®Çu ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng lîi Ých nµy sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho c«ng ty vµ thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Kết Luận Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, vấn đề đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một trong những vấn đề mang tính chất sống còn của các doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển và tạo ra doanh thu, lợi nhuận ngày càng cao, giúp cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có mức thu nhập không ngừng tăng lên và từ đó giúp cho doanh nghiệp tái đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu vô cùng quan trọng của các Công ty sản xuất kinh doanh hiện nay, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược và kế hoạch của Công ty. Đây là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của nhiều doanh nghiệp. Vì vậy việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm là những vấn đề mà mỗi Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm thường xuyên. Công ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh ngoài việc sản xuất, kinh doanh, tự hạch toán lãi lỗ để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, Công ty còn phải từng bước hoàn thiện mình để hội nhập thành công với các tổ chức Quốc tế trong giai đoạn tới. Vì lẽ đó công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong điều kiện thị trường cạnh trang gay gắt và quyết liệt đã gặp khó khăn lại càng phức tạp hơn rất nhiều. Qua việc phân tích tổng quát tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm và kết quả kinh doanh sản phẩm thời trang công sở UNI của Công ty TNHH Vĩnh Thịnh ta thấy rằng Công ty đã có rất nhiều cố gắng và có nhiều chuyển biến tích cực trong việc quản lý, tổ chức lao động, tìm kiếm thị trường, hay nói cách khác đi Công ty đã có cách nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện và từ đó hoạch định các mục tiêu trước mắt và lâu dài cho công ty, đề ra các biện pháp mang tính đặc thù riêng của mình để đạt được mục đích cuối cùng là hiệu quả kinh doanh cao nhất. Dựa trên những kiến thức đã học tập, nghiên cứu vào tình hình thực tế của Công ty, Tôi đã chọn đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công ty TNHH Thời Trang- Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh với mong muốn bài viết sẽ có được đóng góp nhất định cho công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng và sự phát triển của Công ty nói chung. Với thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế, đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Do vậy kính mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện hơn. Qua đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S. Phạm Văn Minh và các cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh đã giúp tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Tài Liệu Tham Khảo 1. Giáo trình Quản tri kinh doanh tổng hợp - Nhà xuất bản Lao động – Xã hội năm 2004 2. Giáo trình Quản trị chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp - Nhà xuất bản Thống kê 2004. 3. Giáo trình Marketing - Đại học Kinh tế Quốc dân - Nhà xuất bản thống kê 2000. 4. Giáo trình Marketing ứng dụng trong các doanh nghiệp công nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân. 5. Giáo trình Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân - Nhà xuất bản Lao động – xã hội năm 2004. 6. Thị trường và doanh nghiệp - Đặng Xuân Xuyến - Nhà xuất bản Thống kê 2000. 7. Quản trị Marketing – Marketing để chiến thắng – TS Hà Nam Khánh Giao – Nhà xuất bản thông kê năm 2004. 8. Báo tiêu dùng và tiếp thị 9. Tạp chí thời trang. 10. Thời báo Kinh tế Việt Nam. 11. Báo Nhân dân. 12. Tài liệu của Công ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công Ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh.doc
Luận văn liên quan