Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in

TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in HP, Canon và Epson nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua sản phẩm máy in của người tiêu dùng. Đề tài nghiên cứu được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng bằng bảng câu hỏi với cỡ mẫu là180. Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên lý thuyết 4P bao gồm sản phẩm, giá cả, chiêu thị và kênh phân phối kết hợp với yếu tố ảnh hưởng của những người xung quanh. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy hầu hết các yếu tố được khảo sát đều có tác động đến việc chọn mua sản phẩm máy in của người tiêu dùng, ngoại trừ yếu tố kênh phân phối. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với yếu tố nhận biết sản phẩm qua người thân bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan tác động mạnh nhất lên việc nhận biết sản phẩm máy in. Đối với yếu tố thuộc tính chất lượng thì yếu tố hình ảnh bảng in rõ nét trung thực không bị nhòe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh đến việc chọn mua máy in. Đối với yếu tố giá cả thì yếu tố giá cao hơn mong đợi được xem là ảnh hưởng mạnh đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm máy in của ba thương hiệu. Đối với yếu tố chiêu thị thì yếu tố chương trình khuyến mãi thường xuyên và hấp dẫn ảnh hưởng nhiều đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in là HP, Canon và Epson. Đối với yếu tố ảnh hưởng của những người xung quanh thì yếu tố bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan ảnh hưởng quan trọng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với ba thương hiệu máy in là HP, Canon và Epson. Kết quả nghiên cứu của đề tài còn có thể được sử dụng như một nguồn tham khảo cho các nhà nhân phối các thương hiệu máy in để đưa ra kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp mình. MỤC LỤC Trang Đề mục Trang bìa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt đề tài iii Mục lục iv Danh sách các hình v Danh sách các bảng biểu vi Danh sách các chữ viết tắt vii CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1 1.1 Lý do hình thành đề tài 1 1.2 Mục tiêu đề tài 1 1.3 Ý nghĩa đề tài 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài 2 1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài 2 1.6 Bố cục luận văn 3 CHƯƠNG II:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MÁY IN 2.1 Quá trình đánh giá nhãn hiệu và ra quyết định mua 4 2.1.1 Đánh giá các phương án 5 2.1.2 Quyết định mua 5 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đánh giá và quyết định mua 5 nhìn từ góc độ của phối thức tiếp thị 2.2.1 Lý thuyết 4P Marketing tổng hợp 5 2.2.1.1 Sản phẩm 5 2.2.1.2 Giá cả 7 2.2.1.3 Chiêu thị 8 2.2.1.4 Kênh phân phối 9 2.3 Yếu tố khác ngoài 4P 10 2.4 Đặc điểm sản phẩm máy in 10 2.5 Tổng quan thị trường máy in ở Tp.HCM 11 2.5.1 Sản phẩm 11 2.5.2 Đặc điểm chung 11 2.5.3 Tình hình cạnh tranh trên thị trường 13 2.5.4 Thuận lợi và khó khăn của thị trường máy in 13 2.5.4.1 Thuận lợi 13 2.5.4.2 Khó khăn 14 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thiết kế nghiên cứu 15 3.2 Xây dựng mô hình nghiên cứu 15 3.2.1 Mô hình nghiên cứu 15 3.2.2 Quá trình nhận biết sản phẩm 16 3.2.3 Nhận thức về chất lượng 17 3.2.4 Nhận thức về giá 18 3.2.5 Nhận thức về chiêu thị 18 3.2.6 Nhận thức về kênh phân phối 19 3.2.7 Nhận thức về mức độ ảnh hưởng người xung quanh 19 3.3 Thiết kế bảng câu hỏi 20 3.4 Thang đo 20 3.5 Phương pháp xử lý dữ liệu 21 3.6 Phân tích dữ liệu 21 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 24 4.1 Giới thiệu khái quát về mẫu thu thập 24 4.1.1 Thông tin về đối tượng nghiên cứu 24 4.1.1.1 Thông tin về giới tính 24 4.1.1.2 Thông tin về độ tuổi 25 4.1.1.3 Thông tin về nghề nghiệp 25 4.1.1.4 Thông tin về thu nhập 26 4.1.1.5 Thông tin về trình độ học vấn 27 4.2 Phân tích quá trình ra quyết định mua 28 4.2.1 Yếu tố nhận biết sản phẩm 28 4.2.2 Yếu tố chất lượng 32 4.2.3 Yếu tố giá cả 36 4.2.4 Yếu tố chiêu thị 37 4.2.5 Yếu tố kênh phân phối 39 4.2.6 Yếu tố mức độ ảnh hưởng của người xung quanh 41 4.3 Giải pháp 42 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 45 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu 46 1. Đầu đề luận văn: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in” 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): - Tìm hiểu lý thuyết về tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị - Tìm hiểu về thị trường máy in ở TP.HCM - Xây dựng mô hình nghiên cứu - Xây dựng câu hỏi - Thu thập dữ liệu - Phân tích dữ liệu - Diễn giải kết quả phân tích và đề xuất giải pháp 3. Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 15/09/2007 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/12/2007 5. Họ và tên người hướng dẫn:

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3520 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU Noäi dung chính cuûa chöông naøy seõ trình baøy veà lyù do hình thaønh ñeà taøi, muïc tieâu ñeà taøi, yù nghóa cuûa ñeà taøi, phaïm vi nghieân cöùu vaø phöông phaùp nghieân cöùu. Lyù do hình thaønh ñeà taøi Thaønh phố HCM laø nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, hoaït ñộng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, nơi maø coù tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao vaø laø một thị trường năng ñộng. Khi Vieät Nam gia nhập vaøo thị trường thương mại thế giới WTO vaøo ngaøy 7 thaùng11 năm 2006, ñi theo ñoù laø caùc chính saùch öu ñaõi veà thueá nhaäp khaåu haøng hoaù cuûa nhaø nöôùc, cho neân treân thò tröôøng haøng tieâu duøng cuõng nhö thò tröôøng haøng coâng nghieäp trôû neân ña dạng vaø phong phuù về chuûng loại saûn phaåm, trong ñoù coù sản phẩm maùy in, nhu cầu thị trường về maùy in hằng năm tăng từ 20% ¸ 30% (nguồn vn.express.net, naêm 2007). Như chuùng ta ñaõ biết sản phẩm maùy in laø một mặt haøng ñieän tử coâng nghieäp, khi nền kinh tế của Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn phaùt triển thì nhu cầu sử dụng maùy in ngaøy caøng tăng trong caùc doanh nghiệp, gia ñình, caù nhaân…… noù hoã trợ cho coâng việc kinh doanh của doanh nghiệp phục vuï cho việc in ấn, fax, Scan, photocopy… Cuøng với sự phaùt triển ña dạng của caùc thương hiệu maùy in treân thò tröôøng hiện nay, ñồng thời người tieâu duøng coù những nhu cầu ñoøi hỏi ngaøy caøng cao hơn veà caùc maët maø saûn phaåm cung caáp nhö; chất lượng, uy tín thương hiệu, caùc dòch vuï hoã trợ vaø phải mang lại giaù trò về mặt tinh thần khi sử dụng. Vì thế ñể tạo sự haøi loøng cho người tieâu duøng, caùc nhaø cung cấp cũng như những nhaø sản xuất maùy in ñaõ khoâng ngừng cải tiến vaø naâng cao chaát löôïng nhaèm ñaùp ứng nhu cầu của người tieâu duøng, ñoàng thời phải tìm hiểu thaùi ñoä của người tieâu duøng ñoái với saûn phaåm của mình ñeå từ ñoù hiểu roõõ hơn haønh vi mua trong việc lựa chọn sản phẩm maùy in. Do ñoù việc tiến haønh nghieân cứu ñoái với sản phẩm maùy in laø raát cần thiết. Vì vậy ñeà taøi ñöôïc choïn ñeå thực hiện laø “Nghieân cöùu caùc yếu tố ảnh hưởng ñeán haønh vi mua cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm maùy in” nhằm ñaùnh giaù caùc yếu tố ảnh hưởng ñeán việc ra quyết ñònh mua sản phẩm maùy in cuûa ngöôøi tieâu duøng. Mục tieâu nghieân cöùu ñeà taøi Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaùc ñònh caùc yếu tố ảnh hưởng ñeán haønh vi choïn mua saûn phaåm maùy in cuûa ngöôøi tieâu duøng. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi Thoâng qua việc nghieân cöùu ñeà taøi coù theå giuùp cho nhaø phaân phoái hiểu biết hơn về caùc haønh vi mua, caùc thaønh phaàn taïo neân thaùi ñoä của ngöôøi tieâu duøng ñoái với caùc saûn phaåm maùy in. Đồng thời ñeà taøi cuõng giuùp cho nhaø cung cấp nắm bắt ñöôïc những yếu tố quan trọng trong việc chọn mua saûn phaåm maùy in từ ñoù giuùp cho nhaø cung caáp xaây dựng kế hoạch tiếp thị nhằm tiếp cận vaø phục vụ người tieâu duøng ngaøy caøng tốt hơn. Ngoaøi ra ñeà taøi cuõng aùp dụng caùc moâ hình lyù thuyết tieáp thò vaøo trong nghieân cöùu thực tế. Phạm vi nghieân cöùu ñeà taøi Đề taøi naøy chỉ tập trung vaøo nghieân cöùu caùc yếu tố ảnh hưởng ñeán haønh vi mua caùc saûn phaåm maùy in hieän coù treân thị trường Tp HCM. Đề taøi tập trung vaøo caùc thương hiệu maø hiện nay chiếm thị phần lớn treân thị trường thaønh phố, chuù trọng vaøo nghieân cứu ba thương hiệu chính laø HP, Canon vaø Epson. Ñoái töôïng nghieân cöùu laø nhöõng ngöôøi tieâu duøng am hieåu veà maùy in ñoù laø nhöõng ngöôøi chöa coù maùy in vaø ñang coù nhu caàu mua, ñoái töôïng laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù maùy in hoaëc cuõ vaø ñang coù nhu caàu mua theâm maùy in. Phương phaùp nghieân cöùu ñeà taøi Phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua quaù trình tìm hieåu caùc nguoàn thoâng tin thöù caáp, keát hôïp vôùi phaàn cô sôû lyù thuyeát ñeå ñöa ra thang ño thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng töø ñoù xaây döïng baûng caâu hoûi, phaùt bảng caâu hỏi, thu thập dữ liệu vaø xử lyù dữ liệu thoâng qua söï hoã trôï cuûa phần mềm SPSS cuøng với söï hoã trợ của caùc phương phaùp thống keâ. Phöông phaùp thoáng keâ ñöôïc söû duïng laø phaân tích taàn soá, phaân tích phöông sai ñeå từ ñoù ñöa ra kết quả nghieân cứu sau cuøng. Số liệu thứ cấp laø những dữ liệu ñöôïc thu thaäp từ caùc taïp chí, website, baøi baùo,.. ñeå hoã trợ cho việc nghieân cöùu. Số liệu sơ cấp ñöôïc thu thaäp baèng caùch phaùt bảng caâu hỏi vaø thoâng qua phỏng vấn trực tiếp người ñi mua sản phẩm. Qui trình nghieân cöùu ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän qua caùc böôùc ñöôïc trình baøy ôû Hình 1.1 Lyù do hình thaønh ñeà taøi - Tìm hiểu lyù thuyết về tiếp thị vaø nghieân cứu tiếp thị - Tổng quan về thị trường maùy in Moâ hình nghieân cứu Thu thaäp döõ lieäu Xöû lyù thoâng tin thu thaäp Phaân tích vaø dieãn giaûi keát quaû Muïc tieâu ñeà taøi Phân tích và diễn giải kết quả Tổng kết và đánh giá Hình 1.1: Qui trình nghieân cứu 1.6 Bố cục luận văn Luận văn ñöôïc chia laøm naêm chöông. Chöông moät giôùi thieäu lyù do hình thaønh ñeà taøi, muïc tieâu ñeà taøi, yù nghóa ñeà taøi, phaïm vi vaø phöông phaùp nghieân cöùu ñeà taøi. Chöông hai trình baøy cô sôû lyù thuyeát vaø toång quan thò tröôøng maùy in. Chöông ba trình baøy thieát keá nghieân cöùu vaø xaây döïng moâ hình nghieân cöùu. Chöông boán trình baøy phaân tích döõ lieäu veà keát quaû nghieân cöùu vaø Chöông cuoái laø keát luaän vaø kieán nghò.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG I.doc
 • docBang Cau Hoi Dinh Luong.doc
 • docCHUONG II.doc
 • docCHUONG III.doc
 • docCHUONG IV.doc
 • docCHUONG V.doc
 • docDanh sach cac bang.doc
 • docDanh sach cac chu viet tat.doc
 • docDanh sach hinh.doc
 • docDIA cd.doc
 • docI.doc
 • spoKet qua phan tich.spo
 • docLoi cam on.doc
 • docMuc luc.doc
 • docnhiem vu luan van.doc
 • docPHLC2~1.DOC
 • docphu luc3.doc
 • docTrang bia.doc
 • doctom tat.doc
 • savTai lieu thu thap.sav
 • docTai lieu tham khao.doc
Luận văn liên quan