Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại

Trình bày những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay để nêu lên những mặt hạn chế trong việc thực hiện những nội dung quản lý nêu trên của Nhà nước ta. Trả lời: 1. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại: a) Xây dựng phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại (thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch xác định nhu cầu, khả năng và triển vọng phát triển kinh tế của các vùng, các ngành cần thu hút đầu tư nước ngoài. b) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế đối ngoại và các thể chế hành chính điều chỉnh các quan hệ kinh tế đối ngoại. c) Tạo dựng môi trường kinh tế -xã hội để thu hút kinh tế nước ngoài. Bao gồm: + Làm rõ môi trường kinh tế xã hội phục vụ cho kinh tế đối ngoại, bao gồm: kết cấu hạ tầng ( như điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, v.v .); Hệ thống các doanh nghiệp trong nước; Nguồn nhân lực v.v . + Vai trò của môi trường kinh tế - xã hội đối với thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. + Những biện pháp cần thực hiện để tạo môi trường thuận lợi cho cho hoạt động kinh tế đối ngoại. d) Xúc tiến nước ngoài đầu tư (Xúc tiến hội nhập kinh tế) e) Quản lý hoạt động cùa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài g) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép, thực hiện các hợp đồng, việc tuân thủ pháp luật của các nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam h) Thực hiện quyền thu thuế, phí của nước chủ nhà đối với hoạt động kinh tế đối ngoại.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 14397 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 2: Trình bày những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay để nêu lên những mặt hạn chế trong việc thực hiện những nội dung quản lý nêu trên của Nhà nước ta. Trả lời: 1. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại: a) Xây dựng phương hướng phát triển kinh tế đối ngoại (thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch xác định nhu cầu, khả năng và triển vọng phát triển kinh tế của các vùng, các ngành cần thu hút đầu tư nước ngoài. b) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế đối ngoại và các thể chế hành chính điều chỉnh các quan hệ kinh tế đối ngoại. c) Tạo dựng môi trường kinh tế -xã hội để thu hút kinh tế nước ngoài. Bao gồm: + Làm rõ môi trường kinh tế xã hội phục vụ cho kinh tế đối ngoại, bao gồm: kết cấu hạ tầng ( như điện, nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, ..v.v...); Hệ thống các doanh nghiệp trong nước; Nguồn nhân lực ....v.v..... + Vai trò của môi trường kinh tế - xã hội đối với thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. + Những biện pháp cần thực hiện để tạo môi trường thuận lợi cho cho hoạt động kinh tế đối ngoại. d) Xúc tiến nước ngoài đầu tư (Xúc tiến hội nhập kinh tế) e) Quản lý hoạt động cùa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài g) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép, thực hiện các hợp đồng, việc tuân thủ pháp luật của các nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam h) Thực hiện quyền thu thuế, phí của nước chủ nhà đối với hoạt động kinh tế đối ngoại. 2. Liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay để nêu lên những mặt hạn chế trong việc thực hiện những nội dung quản lý nêu trên của Nhà nước ta. (Học sinh tự liên hệ những mặt hạn chế trong từng nội dung quản lý đã nêu ở trên)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế đối ngoại.doc
Luận văn liên quan