Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Phần I: Khái quát chung về xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico 3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp chế biến Lâm Sản xuất khẩu Pisico 3 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của xí nghiệp 5 1.3. Công nghệ sản xuất sản phẩm gỗ tinh chế và một số mặt hàng chủ yếu của xí nghiệp 6 1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của xí nghiệp 8 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 9 Phần II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico 12 2.1. Phân tích các hoạt động marketing chủ yếu tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico 12 2.2. Phân tích tình hình lao động , tiền lương của xí nghiệp 22 2.3. Phân tích tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 48 2.4. Phân tích chi phí và giá thành 45 2.5. Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp 48 Phần III : Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp 55 3.1. Đánh giá, nhận xét chung tình hình của doanh nghiệp 55 3.2. Hướng lựa chọn đề tài tốt nghiệp 61 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Trần Thành Lê Lớp: Quản trị doanh nghiệp K.24 Địa điểm thực tập: Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico -Tỉnh Bình Định 1. Tiến độ và thái độ thực tập của sinh viên : - Mức độ liên hệ với giáo viên : - Thời gian thực tập và quan hệ với cơ sở : - Tiến độ thực hiện : 2. Nội dung báo cáo : - Thực hiện các nội dung thực tập : - Thu thập và xử lý các số liệu thực tế : - Khả năng hiểu biết về thực tế và lý thuyết : 3. Hình thức trình bày : 4. Một số ý kiến khác : 5. Đánh giá của giáo viên HD : (đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ) Chất lượng báo cáo : (tốt - khá - trung bình) Quy Nhơn, ngày tháng năm 2006 Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Hương NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Cơ sở thực tập : xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu PISICO Xác nhận sinh viên : Trần Thành Lê Lớp : Quản trị doanh nghiệp - K.24 1. Chấp hành kỷ luật lao động (thời gian, các quy định của xí nghiệp) : 2. Quan hệ với cơ sở thực tập : 3. Năng lực chuyên môn : Quy Nhơn, ngày tháng năm 2006 Giám đốc Xí nghiệp DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung - CBLSXK : Chế biến lâm sản xuất khẩu - ĐT & DV : Đầu tư và dịch vụ - XNK : Xuất nhập khẩu - CBCNV : Cán bộ công nhân viên - GTSL : Giá trị tổng sản lượng - NSLĐ bq : Năng suất lao động bình quân - CNSX : Công nhân sản xuất - XN : Xí Nghiệp - TCT : Tổng Công Ty - SXKD : Sản xuất kinh doanh - CSH : Vốn chủ sở hửu - TSCĐ : Tài sản cố định - TNBQ : Thu nhập bình quân - TLlđbq : Tiền lương lao đọng bình quân - TNlđbq : Thu nhập lao động bình quân - QLDN : Quản lý doanh nghiệp - ĐTNH : Đầu tư ngắn hạn - CCDC : Công cụ dụng cụ - NSLĐ : Năng suất lao động DANH MỤC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ TT BẢNG (SƠ ĐỒ) TÊN BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TRANG 1 Sơ đồ1.1 công nghệ sản xuất và tinh chế sản phẩm 6 2 Bảng 1.1 Quy cách phôi sản phẩm chi tiết Bàn Autofol 50x50 7 3 Sơ đồ1.2 Kết cấu sản xuất của Xí nghiệp 9 4 Sơ đồ1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của Xí nghiệp 10 5 Bảng 2.1 Bảng doanh thu 3 năm 2003-2004-2005 14 6 Bảng 2.2 Bảng doanh thu theo khu vực địa lý một số nước 15 7 Bảng 2.3 Doanh số các thị trường tiêu thụ của xí nghiệp 17 8 Bảng 2.4 Giá thành một số sản phẩm chính của xí nghiệp 18 9 Bảng 2.5 Doanh số tiêu thụ ở các kênh phân phối 19 10 Bảng 2.6 Bảng qui mô lao động của xí nghiệp qua 2 năm 22 11 Bảng 2.7 Bảng cơ cấu lao động theo tuổi và giới tính 23 12 Bảng 2.8 Bảng cơ cấu lao động theo chuyên môn 24 13 Bảng 2.9 Bảng kế hoạch định mức lao động năm 2005 25 14 Bảng 2.10 Bảng tình hình sử dụng thời gian lao động năm 2005 27 15 Bảng 2.11 Bảng năng suất lao động của xí nghiệp năm 2005 28 16 Bảng 2.12 Cơ cấu tuyển dụng lao động của xí nghiệp 29 17 Bảng 2.13 Tiền lương lao động thực tế năm 2005 32 18 Bảng 2.14 Bảng định mức lương LĐ và đơn giá thuê LĐ 34 19 Bảng 2.15 Hệ số đánh giá và ngày công thực tế phân xưởng 35 20 Bảng 2.16 Bảng lương công nhân phân xưởng 36 21 Bảng 2.17 Tình hình sử dụng nguồn nguyên vật liệu năm 2005 39 22 Bảng 2.18 Định mức tiêu hao vật tư sản phẩm Bàn OvaL 40 23 Bảng 2.19 Cơ cấu tài sản cố định của xí nghiệp năm 2005 43 24 Bảng 2.20 Tình hình máy móc hiện tại của Xí nghiệp 44 25 Bảng 2.21 Bảng tính khấu hao TSCĐ năm 2005 45 26 Bảng 2.22 Giá thành sản xuất kế hoạch năm 2005 47 27 Bảng 2.23 Giá thành thực tế năm 2005 47 28 Bảng 2.24 Bảng cân đối kế toán năm 2005 48 29 Bảng 2.25 Bảng phân tích cơ cấu tài sản 51 30 Bảng 2.26 Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn 52 31 Bảng 2.27 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh qua hai năm 53 32 Bảng 2.28 Tỷ trọng giữa các loại chi phí 53

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3185 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
soá ngaøy laøm vieäc theo cheá ñoä laø 26 ngaøy, coù heä soá löông laø 2,8. Vaäy möùc löông cô baûn cuûa oâng laø (theo möùc löông cô baûn aùp duïng töø thaùng 01/2003) : 290.000 ´ 2,9 = 841.000 ñoàng Vaäy tieàn löông ñöôïc lónh cuûa oâng laø : ñoàng Löông phuï: Phuï caáp chöùc vuï ôû xí nghieäp ñöôïc aùp duïng tính vaø caùc heä soá phuï caáp theo chöùc danh coâng vieäc nhaø nöôùc quy ñònh. Giaùm ñoác : 0,4 Phoù giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng : 0,3 Tröôûng phoøng : 0,2 Phoù phoøng vaø quaûn ñoác : 0,1 Caùch tính nhö sau: Phuï caáp chöùc vuï = Möùc löông toái thieåu x Heä soá phuï caáp chöùc vuï - Phuï caáp ca 3 : aùp duïng cho nhöõng coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát trong caùc toå nhoùm coù qui trình saûn xuaát hay baûo veä cô quan töø 22 giôø ñeán 6 giôø saùng, ñöôïc höôûng 5.000ñ/ngöôøi/ca. - Phuï caáp ñoäc haïi : aùp duïng traû phuï caáp ñoäc haïi cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát nhö sau : + Ñoái vôùi coâng nhaân toå loø saáy ñöôïc traû: 2.000ñ/1m3. + Ñoái vôùi coâng nhaân ôû toå vaän chuyeån, boác xeáp (phuï caáp boác goã ra loø) ñöôïc traû: 32.000ñ/ loø. - Tieàn thöôûng : ñöôïc phaân phoái treân cô sôû soá tieàn thöôûng phaân phoái ôû kì naøy xí nghieäp laäp danh saùch phaân loaïi A, B, C vaø ngaøy coâng laøm vieäc thöïc teá ñeå trình thöôûng. Trong ñoù: Loaïi A : Heä soá 1,2 Loaïi B : Heä soá 1,0 Loaïi C : Heä soá 0,8 2.2.8. Ñaùnh giaù chung veà tình hình lao ñoäng-tieàn löông cuûa Xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico Töø nhöõng phaân tích ôû caùc lónh vöïc treân maø Xí nghieäp ñaõ aùp duïng cuõng nhö thöïc hieän ñöôïc: töøng cô caáu lao ñoäng cuûa Xí nghieäp ñöôïc treû hoaù, qui moâ lao ñoäng ñöôïc môû roäng, naâng cao trình ñoä chuyeân moân. Ñaây laø lôïi theá maø xí nghieäp raát caàn trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá hieän nay, ñieàu naøy cuõng cho thaáy Xí nghieäp luoân quan taâm ñeán coâng taùc lao ñoäng. Thu nhaäp naêm sau cao hôn naêm tröôùc. Veà vaán ñeà tieàn löông - thöôûng : - Xí nghieäp traû löông phuø hôïp vôùi cheá ñoä traû löông do Nhaø nöôùc quy ñònh, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp. - Hình thöùc traû löông ñôn giaûn, deã hieåu, ngöôøi lao ñoäng deã daøng tính toaùn ñöôïc tieàn löông cuûa mình. - Tieàn thöôûng hôïp lyù, kích thích ngöôøi lao ñoäng. Tuy nhieân Xí nghieäp caàn quan taâm hôn nöõa nhöõng vaán ñeà treân ñeå Xí nghieäp ngaøy caøng coù vò theá treân thöông tröôøng. Xí nghieäp ñang aùp duïng hai hình thöùc traû löông laø khoaùn saûn phaåm vaø theo thôøi gian. Ñaây laø hai hình thöùc phuø hôïp nhaát, ñuùng theo nguyeân taéc Nhaø nöôùc vaø coøn laø bieän phaùp toát nhaát nhaèm taïo cho ngöôøi lao ñoäng haêng say laøm vieäc, ñem laïi hieäu quaû cao hôn cho ngöôøi lao ñoäng, taêng thu nhaäp cho hoï. Beân caïnh ñoù, Xí nghieäp coøn coù cheá ñoä khen thöôûng, ñoäng vieân ñoái vôùi nhöõng ngöôøi hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï ñöôïc giao, coù nhieàu yù kieán ñoùng goùp trong coâng taùc, chính ñieàu ñoù ñaõ laøm cho ngöôøi lao ñoäng gaén boù vôùi Xí nghieäp hôn. Ñoù chính laø nhôø phaàn raát lôùn vaøo söï laõnh ñaïo taøi tình, saùng suoát cuûa Ban Giaùm ñoác cuõng nhö söï chæ ñaïo kòp thôøi töø Toång coâng ty. Tuy nhieân, chuùng ta cuõng thaáy ñöôïc nhöõng maët coøn yeáu cuûa Xí nghieäp. Löïc löôïng lao ñoäng taïi caùc phaân xöôûng cheá bieán doài daøo, song chaát löôïng chöa ñaûm baûo yeâu caàu lao ñoäng. Lao ñoäng quaûn lyù phaân xöôûng, lao ñoäng giaùn tieáp trong phaân xöôûng coøn thaáp. Coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát haàu heát chöa qua tröôøng lôùp ñaøo taïo naøo hoaëc chæ coù baèng trung caáp. Ngoaøi ra, do ñaàu vaøo phuïc vuï cheá bieán khoâng oån ñònh neân coâng vieäc cuûa soá coâng nhaân naøy cuõng khaù baáp beânh. Do ñoù, Xí nghieäp phaûi xaây döïng quyõ löông döï phoøng ñeå ñaûm baûo thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng trong giai ñoaïn taïm döøng coâng vieäc ñeå ngöôøi lao ñoäng coù theå gaén boù vôùi Xí nghieäp hôn. 2.3. Phaân tích tình hình quaûn lyù vaät tö, taøi saûn coá ñònh 2.3.1. Phaân tích tình hình quaûn lyù vaät tö cuûa xí nghieäp. Tình hình söû duïng nguoàn nguyeân lieäu : Do töø Naêm 2005 Xí nghieäp naâng cao naêng löïc saûn xuaát, ngoaøi ra xí nghieäp coøn saùt nhaäp vôùi Xí nghieäp Song maây xuaát khaåu neân nhu caàu söû duïng nguoàn nguyeân vaät lieäu raát lôùn, soá löôïng xuaát, nhaäp kho raát lôùn, ñoàng thôøi xí nghieäp coøn phaûi döï tính nhu caàu döï tröõ cho saûn xuaát. Sau ñaây laø baûng tình hình söû duïng nguyeân vaät lieäu. Baûng 2.17 : Tình hình söû duïng nguoàn nguyeân vaät lieäu naêm 2005 TT Teân vaät tö Ñvt Nhaäp trong kyø Xuaát trong kyø Toàn cuoái kyø Khoái löôïng T.tieàn (trñ) Khoái löôïng T.tieàn (trñ) Khoái löôïng T.tieàn (trñ) I Vaät lieäu M3 16.492,10 38.984,64 16.694,17 61.158,69 4.410,57 14.453,29 1 Goã xeû M3 7.909,83 36.492,52 7.515,27 34.405,61 3.286,92 10.715,01 2 Goã troøn M3 8.582,27 2.492,12 9.178,90 26.753,08 1.123,65 3.738,28 II Vaät tö Ñ 7.001,50 8.629,69 648,62 (Nguoàn : Theo soá lieäu phoøng keá toaùn naêm 2005) Qua baûng soá lieäu treân cho thaáy roõ ba maët tình hình döï tröõ, cung caáp, xuaát nguyeân vaät lieäu seõ taùc ñoäng tôùi tình hình saûn xuaát cuûa xí nghieäp, tình hình söû duïng nguyeân vaät lieäu trong naêm qua cho thaáy do yeâu caàu taêng naêng suaát lao ñoäng neân xí nghieäp nhaäp, xuaát nguyeân vaät lieäu vôùi soá löôïng lôùn ñeå saûn xuaát, soá löôïng nguyeân vaät lieäu xuaát trong kyø taêng nhanh, soá löôïng nhaäp trong kyø coøn quaù ít ñoái vôùi soá löôïng xuaát. Ñònh möùc tieâu hao vaät tö : Xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu PISICO chuû yeáu laø saûn xuaát goã tinh cheá theo ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng tuyø theo ñôn ñaët haøng ñoù yeâu caàu saûn xuaát caùi gì thì töøng loaïi saûn phaåm maø ñònh möùc vaät tö khaùc nhau. Noùi caùch khaùc vieäc ñònh möùc vaät tö tuyø thuoäc vaøo loaïi saûn phaåm khaùch haøng ñaët. Xí Nghieäp söû duïng nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu laø goã troøn nhö : goã choø, goã daàu vaø caùc loaïi goã taïp khaùc Baûng 2.18 : Ñònh möùc tieâu hao vaät tö saûn phaåm Baøn OvaL 180/260 TT DANH MUÏC VAÄT TÖ ÑVT SOÁ LÖÔÏNG ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN 1 SP 1m3SP I Vaät lieäu phuï 1 Bo hôi Tôø 1 12.000,00 12.000,00 2 Nhaùm cuoän Cuoän 0,06 500.000,00 30.000,00 3 Nhaùm toø Tôø 3 2.800,00 8.400,00 4 Nhaùm Thuøng Tôø 0,1 300.000,00 30.000,00 5 Keo 502 Loï 13 1.900,00 24.700,00 6 Keo söõa Kg 3,5 42.000,00 147.000,00 7 Daàu Hoaû Kg 1,7 4.445,00 7.556,50 8 Ñinh Baén Suùng Hoäp  0,06 1 22.000,00 22.000,00 9 Bao Bì Hoäp 1 16 25.240,00 403.840,00 10 Baêng Keo Daùn Caùi 5 4.400,00 22.000,00 11 Neïp Nhöïa Cuoän 2 2,5 10.500,00 26.250,00 12 Daây Ni Long Kg 0,5 14.000,00 7.000,00 13 Xaêng Thôm Kg 2 14.700,00 29.400,00 14 Daàu Nhuùng Saûn phaåm Kg 16 20.000,00 320.000,00 15 Thuoác choáng aåm Kg 1 25.000,00 25.000,00 16 Vaûi Lau saûn phaåm Kg 3 5.000,00 15.000,00 17 Oxy Gìa Kg 16 29.000,00 464.000,00 28 Maïc Ñoàng Kg 3 6.600,00 19.800,00 19 Chæ treo saûn phaåm Caùi 16 1.800,00 28.800,00 20 Baûng Laép raùp Cuoän 3 0,00087 35.000,00 30,45 21 Hen Gô Caùi 3 16 2.450,00 39.200,00 II Vaät Tö ñính keøm  1 Vít 4x15 Caùi 68 1088 22,00 23.936,00  2 Vít 4x20 Caùi 4 64 28,00 1.792,00  3 Vít 4x25 Caùi 10 160 33,00 5.280,00  4 Vít 4x30 Caùi 16 256 36,00 9.216,00  5 Vít 4x40 Caùi 16 256 49,00 12.544,00  6 Vít 7x40 Caùi 2 32 200,00 6.400,00  7 Vít 7x60 Caùi 6 96 290,00 27.840,00  8 Vít 7x90 Caùi 10 160 405,00 64.800,00  9 Baûn Leà + Vít Caùi 2 32 4.000,00 128.000,00  10 Vít 4x35 Caùi 34 544 36,00 19.584,00  11 Luïc Giaùc 4 Caùi 2 32 210,00 6.720,00 TOÅNG ( I + II ) 2.022.208,31 (Nguoàn : Soá lieäu Baùo caùo keá hoaïch vaät tö 2005) Do nhu caàu saûn xuaát khaùc nhau cho neân vieäc ñònh möùc tieâu hao vaät tö raát khoù. Vì vaäy, Xí nghieäp phaûi tieán haønh tính toaùn vaø thöû nghieäm. a. Phöông phaùp tính toaùn: Xaây döïng ñònh möùc tieâu hao vaät tö treân cô sôû tính toaùn tieâu hao lyù thuyeát döïa vaøo: phöông trình caân baèng hoaù hoïc ñôn pha cheá hoaëc phöông phaùp caân ño tröïc tieáp, xaùc ñònh toån thaát hôïp lyù ñeå xaùc ñònh möùc tieâu hao. Ñònh möùc tieâu hao vaät tö i = Tieâu hao lyù thuyeát + Toån thaát hôïp lyù maø : tieâu hao lyù thuyeát = soá vaät tö caân ñöôïc hoaëc ño ñöôïc Toån thaát hôïp lyù ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû theo doõi quaù trình saûn xuaát thöïc teá xaùc ñònh caùc hao huït quaù möùc. b. Phöông phaùp thöû nghieäm saûn xuaát: Cho laøm thöû moät thôøi gian. Theo doõi caùc soá lieäu laøm thöû trong moät thôøi gian.sau ñoù xaùc ñònh soá toån thaát. Treân cô sôû ñoù phoøng kyõ thuaät tính toaùn vaø ñöa ra caùc ñònh möùc tieâu hao vaät tö trình leân ban giaùm ñoác xeùt duyeät. * Caùch xaây döïng ñònh möùc nguyeân vaät lieäu : Coù nhieàu caùch xaây döïng ñònh möùc vaät tö. Döïa vaøo thoáng keâ caùc loaïi vaät tö duøng trong ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng. Döïa treân keá hoaïch kinh doanh. Döïa vaøo löôïng tieâu hao vaät tö cuûa töøng loaïi saûn phaåm. Treân cô sôû ñoù Xí nghieäp coù theå aùp duïng ñònh möùc tieâu hao cho taát caû caùc loaïi saûn phaåm cuõng nhö nhu caàu vaät tö caàn duøng. Trong ñoù: Vj : nhu caàu vaät tö loaïi j Vñmij : ñònh möùc tieâu hao vaät tö loaïi j cho saûn phaåm i % : pheá phaåm: tyû leä pheá phaåm cho pheùp (tyû soá naøy ñöôïc ñieàu chænh lieân tuïc theo xaùc thöïc teá). Qi : saûn löôïng saûn phaåm loaïi i theo keá hoaïch. * Tình hình döï tröõ, baûo quaûn, caáp phaùt nguyeân vaät lieäu : - Tình hình döï tröõ: Ñònh möùc döï tröõ saûn xuaát coù yù nghóa ñoái vôùi vieäc ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát lieân tuïc, maët khaùc giaûm ñònh möùc voán löu ñoäng.Neáu Xí nghieäp ñònh möùc döï tröõ vaät tö hôïp lyù seõ giaûm ñöôïc voán löu ñoäng, taêng nhanh voøng quay voán löu ñoäng. - Tình hình baûo quaûn: Vieäc baûo quaûn saûn phaåm cuõng heát söùc quan troïng. Vì quaù trình saûn xuaát phaûi traûi qua nhieàu coâng ñoaïn toán chi phí. Hôn nöõa, xí nghieäp baûo quaûn khoâng toát seõ bò hö hoûng, ñaët bieät saûn phaåm goã deã bò moái moït... Nhìn chung, vieäc baûo quaûn vaät lieäu raát toát, khoâng saûy ra maát maùt. - Tình hình caáp phaùt: Xí nghieäp caáp phaùt heát söùc nhanh choùng, kòp thôøi vaø chính xaùc cho töøng boä phaän saûn xuaát. Giuùp cho xí nghieäp giaûm ñöôïc chi phí thôøi gian, vieäc saûn xuaát lieân tuïc khoâng trì treä. 2.3.2. Tình hình taøi saûn coá ñònh : Cô caáu taøi saûn coá ñònh : Laø Xí nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu neân taøi saûn cuûa doanh nghieäp coù raát nhieàu loaïi khaùc nhau: nhaø xöôûng, vaät kieán truùc, maùy moùc thieát bò, phöông tieän truyeàn daãn, phöông tieän vaän taûi, thieát bò -duïng cuï vaên phoøng,... moãi loaïi coù moät vò trí vaø vai troø quan troïng khaùc nhau trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí Nghieäp. Toång taøi saûn coá ñònh cuûa Xí nghieäp laø 32.934.575.509 ñoàng. Maùy moùc thieát bò cuûa Xí nghieäp chöa söû duïng heát coâng suaát. Vì hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp haàu nhö chæ hoaït ñoäng nhieàu trong nhöõng thaùng ñaàu naêm. Nhöõng naêm gaàn ñaây Xí nghieäp ñaõ coá gaéng hoaït ñoäng lieân tuïc ñaûm baûo hoaït ñoäng cho saûn xuaát kinh doanh. Taïo uy tín cuûa mình treân thò tröôøng nhaèm thu huùt nhieàu khaùch haøng. Baûng 2.19 : Cô caáu taøi saûn coá ñònh cuûa xí nghieäp naêm 2005 ÑVT : ñoàng STT TEÂN TAØI SAÛN NAÊM SD NGUYEÂN GIAÙ TYÛ TROÏNG A MAËT BAÊNG NHÔN PHUÙ 21.711.618.372 65,92% 1 Nhaø cöûa vaät kieán truùc 25 14.618.099.883 44,39% 2 Maùy moùc thieát bò 6 5.096.251.465 15,47% 3 T.Bò, Phöông tieän truyeàn daãn 10 1.845.519.254 5,60% 4 T.Bò, duïng cuï vaên phoøng 4 151.747.770 0,46% B MAËT BAØNG XN SONG MAÂY 11.222.957.137 34,08% 1 Nhaø cöûa vaät kieán truùc 25 5.096.490.637 15,47% 2 Maùy moùc thieát bò 5 5.551.280.883 16,86% 3 T.Bò, Phöông tieän truyeàn daãn 6 534.424.147 1,62% 4 T.Bò, duïng cuï vaên phoøng 5 40.761.470 0,12% TOÅNG 32.934.575.509 100,00% (Nguoàn : Soá lieäu phoøng Keá toaùn) Nhaän xeùt: Nhìn vaøo baûng cho ta thaáy nhaø xöôûng, vaät kieán truùc chieám treân moät nöõa trong toång taøi saûn cuûa doanh nghieäp cuï theå chieám 65,92%. Cho ta thaáy xí nghieäp môû roäng qui moâ saûn xuaát, söûa sang laïi nhaø xöôûng, kho taøng, beán baõi,… Maùy moùc thieát bò chæ chieám 15,47% trong toång TSCÑ laø do ñaëc thuø cuûa ngaønh cheá bieán goã chuû yeáu söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính. Tình traïng TSCÑ hieän nay cuûa xí nghieäp : Hieän nay, caùc loaïi TSCÑ cuûa Xí Nghieäp coøn töông ñoái toát, ña soá maùy moùc, thieát bò quan troïng trong caùc coâng ñoaïn saûn xuaát ñeàu ñaõ ñöôïc ñaàu tö môùi vaø Xí Ngieäp khoâng ngöøng mua saém theâm caùc maùy moùc cuõng nhö phöông tieän phuïc vu cho quaù trình saûn xuaát … naêm sau taêng hôn naêm tröôùc. Naêm 2005 Xí Nghieäp mua saém theâm moät soá maùy moùc nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng toång tri giaù 2,5 tyû ñoàng. ngoaøi ra Xí nghieäp coøn caûi taïo ñöông di trong Xí Nghieäp, nhaø veä sinh coâng nhaân, vaø nhieàu haïng muïc khaùc vôùi trò giaù 200 trieäu ñoàng. Tình hình söû duïng TSCÑ : Baûng 2.20 : Tình hình maùy moùc hieän taïi cuûa Xí nghieäp STT Loaïi thieát bò Nöôùc saûn xuaát Soá löôïng (Caùi) Coâng suaát (m3/ca maùy) Thieát keá Thöïc teá 1 Maùy baøo boán maët Nhaät 01 7 6 2 Maùy phay Lieân xoâ 08 2,5 2 3 Maùy chaø nhaùm Ñaøi loan 05 2,5 4 4 Maùy caét + khoan Ñöùc 02 5 1,75 5 Maùy baøo 3 maët Ñaøi loan 02 2,5 2 6 Maùy baøo cuoán Ñaøi loan 10 2 1,75 7 Maùy loa bi Ñaøi loan 02 3,5 3 8 Maùy chaø bo Ñaøi loan 08 1,5 1,2 9 Maùy cöa nhieàu löôõi Ñaøi loan 01 8 7 10 Cöa voøng CD4 Vieät nam 04 9 8 11 Cöa ñóa Vieät nam 08 7 6 12 Maùy tieän töï ñoäng Ñaøi loan 06 0,5 0,4 13 Maùy chaø nhaùm töï ñoäng Ñaøi loan 02 0,75 0,6 14 Maùy tuoát ñaàu Ñaøi loan 02 2 1,8 15 Maùy gia coâng moäng Ñaøi loan 06 2 1,75 16 Maùy cöa loác Lieân xoâ 03 8 7 17 Maùy bôm hôi Ñaøi loan 04 9 8,5 18 Maùy baøo thaåm Vieät nam 04 3 2,75 19 Maùy cöa voøng löôïng Ñaøi loan 03 8 7,25 20 Maùy phay Roto ñôn Ñaøi loan 04 2 1,5 21 Maùy ñuïc moäng vuoâng Vieäy nam 04 5 4 22 Maùy maøi dao hôïp kim Ñaøi loan 07 8 7 (Nguoàn : Soá lieäu phoøng Kyõ thuaät) Nhaän xeùt: Qua baûng treân ta thaáy tình hình söû duïng maùy moùc thieát bò cuûa xí nghieäp, haàu heát caùc maùy moùc thieát bò ñeàu chöa söû duïng heát coâng suaát. Vì hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp haàu nhö chæ hoaït ñoäng nhieàu trong nhöõng thaùng ñaàu naêm, coøn nhöõng thaùng cuoái naêm maùy moùc thieát bò haàu nhö ít hoaït ñoäng. Tuy vaäy trong nhöõng naêm qua xí nghieäp vaãn ñaûm baûo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc. Phöông phaùp tính khaáu hao cuûa xí nghieäp : Xí nghieäp ñaõ thöïc hieän phöông phaùp tính khaáu hao theo ñöôøng thaúng (phöông phaùp tính khaáu hao bình quaân) cuûa TSCÑ, ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Trong ñoù : Kkh : möùc khaáu hao bình quaân naêm cuûa TSCÑ NG : nguyeân giaù TSCÑ T : thôøi gian söû duïng TSCÑ Baûng 2.21 : Baûng tính khaáu hao TSCÑ naêm 2005 TT TEÂN TAØI SAÛN NGUYEÂN GIAÙ Hao moøn luyõ keá Giaù Trò CL HS Hao Moøn A MAËT BAÊNG NHÔN PHUÙ 21.711.618.372 5.782.247.612 8.835.852.271 0,4070 1 Nhaø cöûa vaät kieán truùc 14.618.099.883 2.512.549.994 5.012.031.400 0,3429 2 Maùy moùc thieát bò 5.096.251.465 1.859.179.507 3.237.071.958 0,6352 3 T.Bò, Phöông tieän truyeàn daãn 1.845.519.254 1.270.223.832 575.295.422 0,3117 4 T.Bò, duïng cuï vaên phoøng 151.747.770 140.294.279 11.453.491 0,0755 B MAËT BAØNG XN SONG MAÂY 11.222.957.137 2.173.751.488 9.049.205.649 0,8063 1 Nhaø cöûa vaät kieán truùc 5.096.490.637 931.315.817 4.165.174.820 0,8173 2 Maùy moùc thieát bò 5.551.280.883 1.045.196.174 4.506.084.709 0,8117 3 T.Bò, Phöông tieän truyeàn daãn 534.424.147 159.370.090 375.054.057 0,7018 4 T.Bò, duïng cuï vaên phoøng 40.761.470 37.869.407 2.892.063 0,0710 TOÅNG 32.934.575.509 35.770.115.840 2.4. Phaân tích chi phí vaø giaù thaønh 2.4.1. Phaân loaïi vaø taäp hôïp chi phí giaù thaønh Xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico laø ñôn vò saûn xuaát cheá bieán goã tinh cheá xuaát khaåu. Vì vaäy, ñoái töôïng tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa xí nghieäp laø saûn phaåm goã. Ñeå tính giaù thaønh caùc saûn phaåm goã tinh cheá Xí nghieäp taäp hôïp caùc chi phí treân cô sôû keá hoaïch saûn xuaát cuûa naêm, bao goàm 5 khoaûn muïc : - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : goàm coù nguyeân lieäu, vaät lieäu chính, vaät lieäu phuï, nhieân lieäu… tham gia tröïc tieáp vaøo saûn xuaát, cheá taïo saûn phaåm hoaëc thöïc hieän caùc lao vuï, dòch vuï. - Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp : Laø nhöõng khoaûn tieàn phaûi traû, phaûi thanh toaùn cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm, tröïc tieáp thöïc hieän caùc lao vuï, dòch vuï nhö tieàn coâng, chi aên ca, caùc khoaûn trích theo löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát . - Chi phí saûn xuaát chung : Bao goàm caùc khoaûn chi phí nhaân vieân quaûn lyù ôû phaân xöôûng nhö tieàn löông, phuï caáp, caùc khoaûn trích theo löông cho nhaân vieân phaân xöôûng; Chi phí coâng cuï xuaát duøng cho phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát, khaáu hao Taøi saûn coá ñònh thuoäc phaân xöôûng, boä phaän saûn xuaát, caùc chi phí dòch vuï, lao vuï mua ngoaøi vaø chi phí khaùc thuoäc phaïm vi phaân xöôûng. Caùc khoaûn chi phí cho nhaân vieân quaûn lyù ôû phaân xöôûng saûn xuaát nhö quaûn ñoác, chi phí vaän chuyeån saûn phaåm, baûo quaûn saûn phaåm… - Chi phí baùn haøng : Laø nhöõng chi phí phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh nhö chi phí cho nhaân vieân baùn haøng (löông, caùc khoaûn trích theo löông), chi phí cho vieäc thuùc ñaåy baùn haøng. - Chi phí quaûn lyù : Laø nhöõng chi phí veà toå chöùc vaø quaûn lyù nhö chi phí cho nhaân vieân quaûn lyù toaøn Xí nghieäp, chi phí hoäi hoïp, lieân hoan vaø nhöõng chi phí khaùc coù lieân quan. 2.4.2. Phöông phaùp tính giaù thaønh keá hoaïch Giaù thaønh saûn phaåm laø toaøn boä caùc chi phí maø doanh nghieäp boû ra cho vieäc saûn xuaát vaø tieâu thuï moät khoái löôïng saûn phaåm nhaát ñònh. Vieäc giaù thaønh coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi moãi doanh nghieäp, giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp coù ñöôïc thì môùi coù theå tính ñöôïc caùc hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh, töø ñoù môùi ñöa ra ñöôïc caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong giai ñoaïn tieáp theo. Phöông phaùp xaùc ñònh giaù thaønh keá hoaïch ñöôïc döïa treân 5 khoaûn muïc chi phí vaø ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Giaù thaønh saûn xuaát = Cpnvl +Cpsx +Cpnc Giaù thaønh toaøn boä = Cpnvl +Cpsx +Cpnc + Cpql + Cpbh Baûng 2.22 : Giaù thaønh saûn xuaát keá hoaïch naêm 2005. ÑVT : ñoàng TT Saûn phaåm DM Chi phí  Baøn Ovan 180/260 cm Gheá qeen khoâng tay Gheá Rio coù tay Baøn troøn 80cm COÄNG 1 Chi phí nguyeân lieäu 5.334.294.340 12.836.184.800 18.814.490.460 4.003.311.300 41.808.880.900 2 Chi phí nhieân lieäu, ÑL 223.380.000 525.600.000 1.064.340.000 223.380.000 2.168.100.000 3 Tieàn Löông 988.780.180 2.864.860.000 5.460.948.720 998.690.840 10.870.561.940 4 BHXH, BHYT, KPCÑ 95.677.360 225.123.200 4.555.874.480 95.677.360 5.028.633.200 5 Khaáu Hao TSCÑ 249.333.220 586.666.400 1.187.999.460 249.333.220 2.419.998.900 6 Chi phí saûn xuaát chung 215.877.560 507.947.200 1.028.593.080 215.877.560 2.095.282.200 7 Chi phí quaûn lyù DN 113.801.844 281.556.000 465.515.100 98.807.196 989.731.740 8 Chi phí baùn haøng 109.480.000 257.600.000 521.640.000 109.480.000 1.052.200.000 Toång coäng chi phí 7.330.624.504 18.085.537.600 33.099.401.300 5.994.557.476 62.333.388.080 9 Laõi vay ngaân haøng 158.341.489 390.647.612 626.387.068 129.482.441 1.346.401.199 10 Giaù Thaønh toaøn boä 7.488.965.993 18.476.185.212 29.625.788.368 6.124.039.917 63.679.790.079 11 Giaù Baùn 7.586.789.580 18.770.400.000 31.034.340.000 6.587.146.400 65.982.115.980 12 Lôïi Nhuaän 97.823.587 294.214.788 1.408.551.632 463.106.483 2.302.325.901 13 Tyû Suaát LN 1,29% 1,57% 4,54% 7,03% (Nguoàn: Soá lieäu theo phoøng Keá hoaïch) 2.4.3. Phaân tích chi phí vaø giaù thaønh Vieäc phaân tích chi phí vaø giaù thaønh seõ giuùp cho doanh nghieäp hoaïch ñònh quaù trình saûn xuaát kinh doanh hieäu quaû vaø döïa ñoaùn ñöôïc nhöng vaán ñeà naûy sinh trong kinh doanh. Quaû baûng soá lieäu döôùi ñaây ta seõ hieåu roõ ñöôïc tình hình thöïc hieän chi phí vaø giaù thaønh cuûa moät soá saûn phaåm. Baûng 2.23 : Giaù thaønh thöïc teá naêm 2005 ÑVT: 1.000 ñoàng Chæ tieâu TH2004 KH2005 TH2005 TH05/KH04 TH05/KH04 Taêng/giaûm % Taêng/giaûm % Toång chi phí 54.995.095 60.939.813 62.333.338 5.944.718 12 1.393.525 2,5 Toång giaù thaønh 58.233.031 62.058.358 63.679.790 3.825.327 8 1.621.432 3,3 ( Nguoàn : Soá lieäu phoøng Keá toaùn naêm 2005) Qua phaân tích ôû treân ta thaáy raêng toång chi phí thöïc hieän naêm 2005 taêng hôn naêm thöïc hieän 2004 laø 11,6% töông öùng vôùi löôïng tieàn 5.944.781.000 ñoàng, nhöng so vôùi keá hoaïch naêm 2005 thì chi phí thöïc hieän naêm 2005 vaãn taêng ñieàu ñoù laø do xí nghieäp naâng cao naêng löïc saûn xuaát. Nhöng vieäc giaù thaønh cuûa xí nghieäp taêng laø moät ñieàu khoâng toát vì vaäy xí nghieäp caàn phaûi coù chính saùch hoaïch ñònh laïi chi phí ñeå naâng cao hôn hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. 2.5. Phaân tích tình hình taøi chính cuûa xí nghieäp Hoaït ñoäng taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung cô baûn thuoäc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp nhaèm giaûi quyeát caùc moái quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù trình kinh doanh ñöôïc bieåu hieän döôùi hình thaùi tieàn teä nhö thu nhaäp vaø phaân phoái thu nhaäp taøi saûn vaø nguoàn voán … Phaân tích tình hình taøi chính laø quaù trình xem xeùt, kieåm tra, ñoái chieáu vaø so saùnh soá lieäu veà taøi chính hieän haønh vôùi quaù khöù. Thoâng qua vieäc phaân tích tình hình taøi chính ngöôøi söû duïng thoâng tin coù theå ñaùnh giaù tieàm naêng, hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö nhöõng ruûi ro trong töông lai vaø trieån voïng cuûa doanh nghieäp. Bôûi vieäc phaân tích tình hình hoaït ñoäng taøi chính cuûa xí nghieäp laø moái quan taâm cuûa nhieàu khaùch haøng khaùc nhau nhö ban giaùm ñoác, caùc nhaø ñaàu tö, caùc coå ñoâng ,caùc chuû nôï, nhaø cho vay tín duïng, caùc nhaân vieân ngaân haøng, caùc nhaø quaûn lyù, caùc nhaø baûo hieåm, keå caû caùc cô quan chính phuû vaø ngöôøi lao ñoäng. Nhö vaäy, coù theå noùi, muïc ñích toái cao vaø quan troïng nhaát cuûa phaân tích tình hình taøi chính laø giuùp nhöõng nhaø quaûn lyù ra quyeát ñònh, löïa choïn phöông aùn toái öu, ñaùnh giaù chính xaùc thöïc traïng vaø tieàm naêng cuûa doanh nghieäp. 2.5.1. Phaân tích tình hình taøi chính Ñeå tieán haønh phaân tích tình hình taøi chính, ta söû duïng hai baùo caùo taøi chính laø chuû yeáu. Sau ñaây laø baûng caân ñoái keá toaùn vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa Xí Nghieäp naêm 2005: Baûng 2.24: Baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2005 (taïi ngaøy 31/12/2005) ÑVT : ñoàng TAØI SAÛN Maõ hieäu Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A/ TSLÑ vaø ñaàu tö ngaén haïn I/ Tieàn: 1/ Tieàn maët taïi quyõ. II/ Caùc khoaûn ÑTTC ngaén haïn. III/ Caùc khoaûn phaûi thu 1/ Phaûi thu cuûa khaùch haøng 2/ Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 3/ Caùc khoaûn phaûi thu khaùc IV/ Haøng toàn kho 1/ NL, VL toàn kho 2/ CCDC trong kho 3/ CPSXKD dôû dang 4/ Thaønh phaåm toàn kho V/ TSLÑ khaùc: 1/ Taïm öùng 2/ Chi phí traû tröôùc B/ TSCÑ vaø ñaàu tö daøi haïn: I/ TSCÑ II/ Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn III/ Chi phí XDCB dôû dang IV/ Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 100 110 111 120 130 131 132 138 140 142 143 144 145 150 151 152 200 210 220 230 240 42.836343.173 501.830 501.830 16.597.657.528 16.549.102.085 41.725.000 6.830.443 26.166.724.421 14.168.699.655 79.212.238 3.494.408.990 1.503.256.507 71.459.394 71.459.394 255.038.217 255.038.217 30.793.496.762 18.401.506 18.401.506 11.476.350.866 10.298.378.033 669.235.874 508.050.658 19.245.577.390 14.846.835.849 22.584.398 5.309.322.969 1.424.620.990 53.167.000 53.167.000 134.185.211 134.185.211 TOÅNG TAØI SAÛN 250 43.091.381.390 30.927.681.973 NGUOÀN VOÁN A/ Nôï phaûi traû I/ Nôï ngaén haïn 1/ Phaûi traû ngöôøi baùn 2/ Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 3/ Thu vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 4/ Phaûi traû CNV 5/ Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä khaùc 7/ Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc III/ Nôï khaùc 1/ Chi phí phaûi traû B/ Nguoàn voán CSH I/ Nguoàn voán quyõ II/ Nguoàn kinh phí 300 310 313 314 315 316 317 318 330 331 400 410 421 43.091.381.390 43.091.381.390 8.444.894.528 375.651.413 17.179.814 723.346.660 32.186.668.368 1.343.640.607 45.832.644 45.832.644 30.927.681.973 30.927.681.973 1.617.485.822 22.897.920 27.09.135 28.608.516.891 605.856.511 TOÅNG NGUOÀN VOÁN 430 43.091.381.390 30.927.681.973 Qua baûng caân ñoái keá toaùn ta nhaän thaáy toång taøi saûn ôû cuoái kyø so vôùi ñaàu kyø taêng theâm 12.636.994.530 ñoàng. Chöùng toû, xí nghieäp coù nhieàu coá gaéng trong vieäc huy ñoäng voán trong kyø. Ñieàu ñoù seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc môû roäng quy moâ saûn xuaát, aùp duïng tieán boä kyõ thuaät. Phaân tích khaû naêng thanh toaùn: * Tyû suaát thanh toaùn hieän haønh = = = 0,995 = = 0,994 Nhìn vaøo tyû soá naøy keå caû ñaàu kyø vaø cuoái kyø ñieàu xaáp xæ baèng 1 chöùng toû doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn. * = = = = 0,370 = = 0,387 Ta thaáy khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa TSLÑ ôû ñaàu kyø töông ñoái toát nhöng ôû cuoái kyø laø khoâng toát vì seõ gaây öù ñoïng voán vaø thieáu tieàn ñeå thanh toaùn. Tuy nhieân caùc khoaûn phaûi thu chöa theå chuyeån thaønh tieàn ngay ñöôïc. Do ñoù chæ tieâu naøy khoâng phaûn aûnh ñaày ñuû khaû naêng thanh toaùn cuûa xí nghieäp. * = = = = 0,347 = = 0,386 Qua ñaây ta thaáy tyû suaát thanh toaùn nhanh ôû ñaáu kyø 0,347 laø töông ñoái khaû quan, nhöng ôû cuoái kyø tyû suaát thanh toaùn nhanh 0,386 ñaït khaû naêng thanh toaùn toát. Keát hôïp vôùi chæ tieâu "tyû suaát thanh toaùn cuûa voán LÑ" cho thaáy maëc duø khaû naêng thanh toaùn nhanh ôû ñaàu naêm thaáp nhöng ôû cuoái naêm thì khaû naêng thanh toaùn nhanh ôû xí nghieäp laø raát khaû quan. Toùm laïi qua baûng caán ñoái keá toaùn ta thaáy xí nghieäp coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn ñeán haïn traû cuûa xí nghieäp laø raát toát, coù theå ñaùp öùng cho yeâu caàu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp. 2.5.2. Phaân tích cô caáu taøi saûn vaø nguoàn voán Baûng 2.25 : Baûng phaân tích cô caáu taøi saûn ÑVT : ñoàng Chæ tieâu Ñaàu kyø Cuoái kyø Taêng / giaûm (gía trò) Taêng / giaûm % Giaù trò Tæ troïng (%) Giaù trò Tæ troïng (%) A. TSLÑ&ÑTNH 30.793.496.762 99,56% 42.836.343.173 99,40% 12.042.846.411 13,9% I. Tieàn 18.401.506 0,05% 501.830 0,01% -17.899.676 -0,3% II.Caùc khoaûn ÑTNH III. Caùc khoaûn phaûi thu 11.476.350.866 37,10% 16.597.657.528 38,51% 5.121.306.662 14,5% IV. Haøng toàn kho 19.245.577.390 62,22% 26.166.724.421 60,72% 6.921.147.031 13,6% V. TSLÑ khaùc 53.167.000 0,171% 71.459.394 0,16% 18.292.394 13,4% B. TSCÑ, ÑTDH 134.185.211 0,43% 255.038.217 0,59% 120.853.006 19% Toång TS 30.927.681.973 100% 43.091.381.390 100% 12.636.994.530 13,9% Qua baûng phaân tích cô caáu taøi saûn cho thaáy, toång taøi saûn cuoái kyø taêng leân so vôùi ñaàu naêm caû veà soá tuyeät ñoái (12.636.994.530 ñ) vaø soá töông ñoái(13,9%). Trong ñoù chuû yeáu laø taøi saûn löu ñoäng chieám tyû troïng lôùn trong toång taøi saûn tuy co giaõn khoâng lôùn laém veà tyû troïng so vôùi toång taøi saûn, nhöng veà soá tuyeät ñoái thì cuoái kyø taêng 12.042.846.411 ñoàng so vôùi ñaàu kyø. Beân caïnh ñoù, caùc khoaûn phaûi thu ôû cuoái kyø taêng leân 5.121.306.662 ñoàng, ñieàu ñoù cho thaáy voán cuûa xí nghieäp bò khaùch haøng chieám duïng, noù seõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán tình hình saûn xuaát vaø khaû naêng thanh toaùn cuûa xí nghieäp. Phaàn haøng toàn kho ôû cuoái kyø taêng 6.921.147.031 ñoàng, laøm cho quaù trình saûn xuaát xí nghieäp seõ khoâng ñöôïc lieân tuïc, öù ñoïng voán. Taøi saûn coá ñònh ôû cuoái kyø taêng so vôùi ñaàu kyø ñieàu ñoù laøm taêng hieäu quaû söû duïng voán cuûa xí nghieäp bôûi vì taøi saûn coá ñònh löu chuyeån nhanh. Doøng tieàn maët ôû cuoái naêm giaûm chöùng toû trong naêm Xí Nghieäp ñaõ suû duïng nguoàn tieàn maët chi traû löông vaø saùm theâm moät soá thieát bò maùy moùc. Baûng 2.26 : Baûng phaân tích cô caáu nguoàn voán ÑVT : ñoàng Chæ tieâu Ñaàu kyø Cuoái kyø Taêng / giaûm (gía trò) Taêng / giaûm % Giaù trò Tæ troïng (%) Giaù trò Tæ troïng (%) A. Nôï phaûi traû 30.793.496.762 99,57% 43.091.381.390 99,40% 12.286.884.628 39,90% I. Nôï ngaén haïn 30.793.496.762 99,57% 43.091.381.390 99,40% 12.297.884.628 39,94% II. Nôï daøi haïn III. Nôï khaùc 605.856.511 3,96% 1.343.640.607 3,51% 737.784.096 12,17% B. Nguoàn voán CSH I. Nguoàn voán quyõ II. Nguoàn kinh phí Toång NV 30.927.681.973 100% 43.091.381.390 100% 12.163.699.417 39,33% Nhìn vaøo baûng phaân tích ta thaáy, nôï phaûi traû laïi taêng theâm 12.286.884.268 ñoàng hay taêng 39,90% so vôùi ñaàu naêm. Ñieàu ñoù chöùng toû xí nghieäp ñaõ taêng cöôøng ñi chieám duïng voán. Tuy nhieân nôï phaûi traû chuû yeáu laø nôï ngaén haïn neân vieäc chieám duïng voán cuûa khaùch haøng khoâng ñöôïc laâu. Xeùt veà tyû suaát taøi trôï thì coøn thaáp chæ coù, ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng ñoäc laäp veà taøi chính laø khoâng cao, coøn phuï thuoäc vaøo nguoàn voán chieám duïng beân ngoaøi, xí nghieäp seõ gaëp khoù khaên trong vieäc ñaàu tö mua môùi thieát bò saûn xuaát neáu coù nhu caàu môû roäng qui moâ saûn xuaát. 2.5.3. Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong chieán löôïc phaùt trieån, Toång Coâng Ty vaãn xaùc ñònh lónh vöïc cheá bieán laâm saûn XK laø lónh vöïc muõi nhoïn neân ñaõ taäp trung chæ ñaïo, ñaàu tö cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho Xí Nghieäp. Ñaëc bieät naêm 2005 TCT ñaõ hoã trôï tích cöïc nguoàn taøi chính ñeå ñame baûo nhu caàu voán SXKD vaø naâng cao thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng, ñoù laø nhöõng ñieàu kieän vaø ñoäng löïc quan troïng thöùc ñaåy quaù trình saûn xuaát cuûa Xí Nghieäp phaùt trieån. Ñeå phaân tích keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuù xí nghieäp, chuùng ta xem xeùt baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh sau : Baûng 2.27 : Baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh hai naêm 2004 – 2005 ÑVT: ñoàng Chæ tieâu Maõ soá Naêm 2004 Naêm 2005 So saùnh 05/04 Giaù trò taêng (%) Toåâng doanh thu 1 72.801.455.674 75.341.612.203 2.540.156.529 3,489 Caùc khoaûn giaûm tröø 2 11.919.961 -11.919.961 -100 Doanh thu töø HÑ SX KD (01-02) 10 72.789.535.713 75.341.612.203 2.552.076.490 3,506 Giaù voán haøng baùn 11 51.269.532.414 51.540.589.216 271.056.802 0,529 Lôïi nhuaän goäp (10-11) 20 21.520.003.299 23.792.022.987 2.272.019.688 10,56 Chi phí baùn haøng 21 4.802.998.397 4.671.870.798 -131.127.599 -2,73 Chi phí quaûn lyù DN 22 1.084.495.901 1.311.820.251 227.324.350 20,96 Tieàn löông hieäu quaû 23 9.642.355.723 11.625.058.996 1.982.703.273 20,56 Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑ SXKD 30 5.990.153.278 6.290.153.278 300.000.000 5,008 Lôïi nhuaän töø HÑ taøi chính 40 113.398.081 231.724.566 118.326.485 104,3 Lôïi nhuaän töø HÑ baát thöôøng 50 -79.616.782 -21.379.402 58.237.380 -73,1 Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 60 2.484.354.098 2.726.230.685 241.876.587 9,736 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 70 621.088.525 681.557.671 60.469.147 9,736 Lôïi nhuaän sau thueá 80 1.863.265.574 2.044.673.014 181.407.440 9,736 * Tyû troïng cuûa caùc loaïi chi phí : Baûng 2.28 : Tyû troïng giöõa caùc loaïi chi phí ÑVT: ñoàng Chæ tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Giaù trò Tyû troïng Giaù trò Tyû troïng Chi phí tröïc tieáp 47.444.204.580 77,81 51.269.532.414 72,91 Chi phí baùn haøng 1.795.614.190 4,59 1.052.200.000 6,83 Chi phí QLDN 972.488.604 1,59 989.731.740 1,54 Chi phí taøi chính 2.000.755.385 3,28 3.426.182.398 4,87 Chi phí baát thöôøng 11.373.818 0,02 75.616.782 0,11 Chi phí khaùc 7.749.289.623 12,71 8.654.275.684 13,73 Toång chi phí 60.972.726.200 100,00 62.333.388.880 100,00 * Tyû soá ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy raèng so vôùi naêm 2004 thì naêm ta thaáy toång doanh thu taêng 2.540.156.529 ñoàng cuûa naêm 2005 so vôùi naêm 2004. Toång lôïi nhuaän sau thueá taêng theâm 181.407.440 ñoàng. Nhöng beân caïnh thaønh coâng ñoù thì vieäc haïch toaùn chi phí coøn quaù cao caàn phaûi coù bieän phaùp khaéc phuïc hieän töôïng naøy. == = 0,0407 == = 0,0437 Heä soá naøy cho bieát cöù moät ñoàng doanh thu ñem laïi maáy ñoàng lôïi nhuaän. Ta thaáy, ñaàu kyø cöù moät ñoàng doanh thu ñem laïi 0,0407 ñoàng lôïi nhuaän vaø ôû cuoái kyø cöù moät ñoàng doanh thu ñem laïi 0,0437 ñoàng lôïi nhuaän. Nhö vaäy, tuy doanh thu cuûa naêm 2005 cao hôn naêm 2004 nhöng toång lôïi luaän töøng ñoàng doanh thu mang laïi khoâng hieäu quaû baèng naêm 2004. Thoâng qua baûng keát quaû saûn xuaát kinh doanh vaø baûng caân ñoái keá toaùn cuøng caùc chæ tieâu taøi chính ñaõ neâu ôû treân ta thaáy : lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp trong naêm 2004 laø: 2.563.970.880 ñoàng, vaø trong naêm 2005 lôïi nhuaän taêng hôn so vôùi naêm 2004, cuï theå laø: 2.747.610.087 ñoàng. Maëc duø lôïi nhuaän taêng nhöng caùc khoaûn chi phí coøn cao nhö : chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp, chi phí taøi chính. Ñaây laø khoù khaên vaø laø yeáu toá laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa Xí nghieäp. Caùc khoaûn phaûi thu giaûm töø 16.597.657.528 ñoàng xuoáng 11.476.350.866 ñoàng ñaây cuõng coù theå laø yeáu toá laøm cho taøi saûn löu ñoäng cuûa Xí nghieäp (tieàn) taêng vaø taïo ñieàu kieän cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp. Caùc khoaûn nôï phaûi traû cuûa Xí nghieäp cuõng giaûm nhöng khoâng ñaùng keå. Vì vaäy coù nhieàu vaán ñeà maø Xí nghieäp caàn phaûi caûi thieän ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình ngaøy caøng coù hieäu quaû hôn. Phaàn III : Ñaùnh giaù chung vaø löïa choïn höôùng ñeà taøi toát nghieäp 3.1. Ñaùnh giaù, nhaän xeùt chung tình hình cuûa doanh nghieäp Quaù trình tìm hieåu vaø qua tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp Cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu PISICO trong nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy moät soá vaán ñeà sau: * Maët tích cöïc : Veà keát quaû kinh doanh: Vôùi ban laõnh ñaïo, caùn boä quaûn lyù coù tinh thaàn ñoaøn keát nhaát trí cao, daùm nghó, daùm laøm vaø daùm chòu traùch nhieäm, yù thöùc toå chöùc kyõ luaät, giaùc ngoä chính trò cuûa ngöôøi lao ñoäng töøng böôùc ñöôïc naâng cao laø nhöõng nhaân toá noäi löïc quan troïng. Quy moâ saûn xuaât khaù lôùn vaø oån ñònh. Möùc taêng lôïi nhuaän bình quaân haøng naêm laø 12,5% vaø kim nghaïch xuaát khaåu taêng bình quaân laø 19,9%. Veà thöïc hieän caùc ñònh möùc kyõ thuaät chuû yeáu: Caùc ñònh möùc tieâu hao vaät tö, nguyeân vaät lieäu giaûm cuï theå: möùc tieâu hao vaät tö naêm 2005 thaáp hôn möùc tieâu hao quy ñònh. Tyû leä goã xeõ/goã troøn ñaït: 64% so vôùi ñònh möùc laø 64%, thaàp hôn 1% so vôùi 2004 nhöng phaûn aùnh ñuùng naêng löïc saûn xuaát. Tyû leä thaønh phaåm/nguyeân lieäu goã xeõ ñaït : 44% so vôùi ñònh möùc laø 45%. Giaù baùn taêng binh quaân taêng 7,9% so vôùi 2004(tính m3 tinh). Trong khi chi phí chæ taêng 4% so vôùi 2004(tính m3 timh). Naêng suaát lao ñoäng taêng 8,6% so vôùi 2004(tính m3 timh). Söï bieán ñoäng ñoù ñaõ taïo ñieàu kieän cho hieäu quaû SXKD taêng. Veà lao ñoäng vaø tieàn löông: + Veà lao ñoäng: Löïc löôïng lao ñoäng trong caùc naêm coù bieán ñoäng nhöng söï bieán ñoäng khoâng lôùn. Tính ñeán 31/12/05 Xí Nghieäp coù 1.109 ngöôøi. Trong ñoù: 447 ngöôøi coù HÑLÑ 1 naêm trôû leân, 660 ngöôøi laø HÑLÑ thôøi vuï. Löôïng lao ñoäng bình quaân laø: 855 ngöôøi. Hieän nay Xí Nghieäp coù 21 ngöôøi coù trình ñoä ñaïi hoïc ( chieám 2,0%), trung caáp vaø CNKT laø 55 ngöôøi ( chieám 2,0%), thôï baäc 5 trôû leân laø 71 ngöôøi ( chieám 6,4%), lao ñoäng môùi tuyeån 112 ngöôøi. Nhìn chung chaát löôïng lao ñoäng luoân taêng qua caùc naêm ñieàu naøy chöùng toû Xí Nghieäp raát coi troïng chaát löôïng lao ñoäng. + Veà tieàn löông vaø thu nhaäp: So vôùi naêm 2004 thì thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng taêng nhieàu. Moät maët laø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh taêng, maët khaùc nguoàn taøi trôï töø nguoàn voán cuûa toång coâng ty taêng hôn so vôùi naêm 2004. Tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng naêm 2005 laø: 1.177.420 ñ/ngöôøi/thaùng cao hôn naêm 2004 laø 23%, nguyeân nhaân laø do: Xí Nghieäp taêng cheá ñoä aên giöûa ca töø 3000ñ leân 5000ñ vôùi soá tieàn treân 940 trieäu ñoàng vaø caùc cheá ñoä khaùc maø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng nöõa ( taêng ca, chuû nhaät, leã teát…). Ñaây laø möùc thu nhaäp khaù so vôùi möùc thu nhaäp hieän nay. Veà ñaàu tö xaây döïng cô baûn vaø mua saém maùy moùc thieát bò: trong naêm qua Xí Nghieäp ñaõ ñaàu tö trang bò theâm moät soá maùy moùc thieát bò theo höôùng hieän ñaïi hoaù nhö: maùy moäng döông töï ñoäng hai ñaàu, maùy moäng aâm ña ñaàu, maùy chaø nhaùm 2 caïnh cong töï ñoäng… laøm taêng naêng suaát lao ñoäng, taêng chaát löôïng saûn phaåm. Ñaàu tö ñöôøng noäi boä baèng beâ toâng nhöïa, heä thoáng xöû lyù chaát thaûi goùp phaàn laøm thuaän lôïi cho saûn xuaát, toång giaù trò taøi saûn ñaàu tö trong naêm qua hôn 2,5 tyû ñoàng. Ngoaøi ra Xí Nghieäp coøn ñaàu tö caûi taïo nhaø veä sinh coâng nhaân vaø moät soá haïng muïc khaùc vôùi toång giaù trò hôn 200 trieâu ñoàng. Caùc coâng taùc thò tröôøng vaø toå chöùc saûn xuaát: Xí nghieäp ñaõ xaùc ñònh ñaây laø yeáu toá quyeát ñònh, laø hai maët cuûa moät vaán ñeà toàn taïi vaø phaùt trieån. Bôûi leõ, khoâng coù thò tröôøng, khaùc haøng thì khoâng coù saûn xuaát, nhöng coù thò tröôøng vaø khaùch haøng maø khoâng toå chöùc saûn xuaát toât thì maát khaùch haøng vaø SXKD khoâng hieäu quaû. Chính vì vaäy trong nhöõng naêm qua laõnh ñaïo Xí Nghieäp ñaëc bieät quan taâm ñeán hai coâng taùc naøy vaø luoân coi ñoù laø vaán ñeà coát loõi, bao truøm moïi hoaït ñoäng SXKD. + Coâng taùc thò tröôøng ñaàu ra: Maëc duø naêm 2005 thò tröôøng ñaàu ra coù nhieàu bieán ñoäng veà cô caáu chuûng loaïi nguyeân lieäu, caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn tranh daønh khaùch haøng baøng nhieàu hình thöùc vaø caû baèng thuû ñoaïn, nhöng Xí Nghieäp vaån giöû vöõng vaø phaùt trieån moái quan heä laøm aên vôùi khaùch haøng Scancom, Comi, Yung shing lung, Merxx vaø trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø cung caáp lôùn coù uy tín taïi Quy Nhôn. Ñieàu ñoù khaúng ñònh chieán löôïc khaùch haøng cuûa Xí Nghieäp trong giai ñoaïn vöøa qua laø ñuùng ñaén. Beân caïnh caùc khaùch haøng trong naêm qua Xí Nghieäp ñaõ xaùc ñònh caùc khaùch haøng nhö: Tensen, Kastart, Dot… laø nhöõng ñoái taùc quan troïng vaø ñaõ thöïc hieän hôïp ñoàng vôùi caùc khaùch haøng naøy vôùi giaù trò lôùn. Vôùi quan ñieåm vaø chieán löôïc ñuùng ñaén, baèøng nhieàu hình thöùc tieáp caän, maø ñaëc bieät laø coâng taùc chuaån bò maãu maõ chaøo haøng, naêm 2005 ngoaøi hôïp ñoàng tröïc tieáp vôùi Comi trò giaù treân 1,5 trieäu USD XÍ Nghieäp ñaõ duy trì vaø môû roäng quan heä laøm aên vôùi khaùch haøng nhö: Merxx, Yungshing lung, Ten Sen, Dot, Valmol, Kastart, Aim… vôùi toång giaù trò hôïp ñoàng gaàn 3 trieäu USD coøn laïi laø caùc khaùch haøng khaùc… ñaëc bieät qua hoäi chôï Spoga taïi Döùc Xí Nghieäp ñaõ coù theâm moät soá khaùch haøng môùi nhö: Verim( Thoå Nhó Kyø ) Import & Export (Hy laïp) Dori (Yxraen)… ñaõ goùp phaàn laøm taêng kim nghaïch xuaát khaåu. Trong naêm 2005 löôïng khaùch haøng ñeán vôùi Xí Nghieäp ngaøy caøng nhieàu. Thöôøng xuyeân coù töø 10-15 khaùch haøng lôùn nhoû ñaët haøng. Löôïng khaùch haøng taêng ñoät bieán trong naêm qua chöùng toû coâng taùc thò tröông cuûa Xí Nghieäp ñaõ coù söï thaønh coâng ñaùng keå. Saûn phaåm cuûa Xí Nghieäp ñaõ ña daïng, chaát löôïng saûn phaåm taêng cao vaø oån ñònh, giao haøng ñuùng thôøi haïn-laø nhöõng yeáu toá taïo neân söï thaønh coâng naøy. Ngoaøi saûn phaåm chính laø goã tinh cheá. Trong naêm 2005 Xí Nghieäp ñaõ môû roäng chuûng loaïi saûn phaåm nhö goã keát vaûi nhoâm, goá keát hôïp saét. Nhôø vaäy ñaõ taïo höôùng kinh doanh ña daïng hôn vaø naâng cao ñöôïc hieäu quaû SXKD. + Coâng taùc thò tröôøng nguyeân vaät lieäu: Trong naên qua nguoàn goã nhaäp khaåu giaù cao vaø khan hieám, nguoàn goã trong nöôùc ñaõ caïn kieät. Chính vì vaäy, khaùch haøng ñaõ chuyeån töø goã Choø laø chuû yeáu sang goã Daàu, Baïch Ñaøn nhöng caùc nguoàn goã naøy cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Maët khaùc ña phaàn caùc khaùch haøng ñeàu yeâu caàu goã phaûi coù chuùng chæ FSC. Tuy nhieân, Xí Nghieäp ñaõ coù höôùng chuyeån ñoåi sang caùc loaïi goã khaùc nhö Whiteteakfsc, Baïch Ñaøn, SalignaFSC… neân nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát luoân luoân ñöôïc cung öùng kòp thôøi vaø ñaày ñuû, khoâng coù tình trang do thieáu nguyeân lieäu maø phaûi ngöøng saûn xuaát. Ñaây laø coá gaéng lôùn cuûa laõnh ñaïo, caùc phoøng ban cuûa Xí Ngieäp. + Toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát: Naêm 2005 laø naêm coù nhieàu thay ñoåi do ñieàu kieän beân ngoaøi, maët khaùc vieäc thay ñoåi moâ hình vaø caùch thöùc quaûn lyù môùi vôùi vieäc aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng moät caùch ngieâm ngaët hôn nhö heä thoáng C.O.C, ISO 9001-2000. Ty nhieân, boä maùy quaûn lyù vaø ñieàu haønh saûn xuaát töø nhoùm, toå saûn xuaât ñeán caùc phoøng ban, phaân xöôûng nhanh chong ñöôïc kieän toaøn vaø oån ñònh saûn xuaát. Hieän taïi Xí Nghieäp coù 6 phaân xöôûng vôùi 20 toå saûn xuaát vaø phuï trôï, 4 phoøng thuoäc 2 cô sôû saûn xuaát. Quaù trình toå chöùc vaø vaän haønh cuûa boä maùy khaù aên khôùp vaø nhòp nhaøng giöõa caùc phaân xöôûng, phong ban vaø giöa 2 cô sôû. Vieäc phaân coâng caùc nhoùm chuyeân moân hoaù ôû toå laép raùp vaø hoaøn thieän saûn phaåm ñaõ laøm taêng naêng suaát lao ñoäng vaø taêng chaát löôïng saûn phaåm. Naêm 2005 laø naêm baét ñaàu aùp dung heä thoáng quaûn lyù chaât löôïng ISO 9001-2000 ñaây laø heä thoâng quaûn lyù chaát löôïng tieân tieán ñaõ ñöôïc nhieàu doanh nghieäp goã taïi Quy Nhôn aùp duïng thaønh coâng. Ngoaøi vieäc oån ñònh vaø naâng cao ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm, ñaùp öùng ñöôïc thôøi haïn giao haøng, vieäc aùp duïng heä thoáng cuõng ñaõ coù taùc duïng trong vieäc tieát kieäm ñöôïc caùc chi phí trong saûn xuaát, chí phí nguyeân lieäu, vaät tö. Veà caùc maët hoaït ñoäng khaùc: Trong naêm qua Xí Nghieäp ñaõ toå chöùc caùc ñôït tuyeån duïng daïy ngheà cho hôn 100 coâng nhaân. Xí Nghieäp ñaõ huy ñoäng CBCNV quyeân goùp uûng hoä ngöôøi ngheøo, uûng hoä luõ luït, nhaø ôû… vôùi soá tieàn 52.600.000 ñoàng. v.v.. * Maët haïn cheá : Beân caïnh vieäc ñaùnh giaù nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc thì Xí Nghieäp coøn toàn taïi nhöõng yeáu keùm vaø nguyeân nhaân cuûa noù nhö sau, Xí Nghieâp phaûi thaúng thaén nhìn thaúng vaøo söï vieäc, coù nhö vaäy Xí Nghieäp môùi toàøn taïi vaø phaùt trieån beàn vöõng trong thôøi gian tôùi. - Nhöõng toàn taïi yeáu keùm: + Hieäu quaû kinh teá bieåu hieän qua tyû suaát lôïi nhuaän laø moät chæ tieâu kinh teá toång hôïp quan troïng nhaát phaûn aùnh toaøn boä hoaït ñoäng SXKD trong naêm qua tuy ñaõ vöôït chæ tieâu ñeà ra song coøn thaáp so vôùi tieàm naêng, naêng suaát lao ñoäng chöa taêng cao, vì vaäy khaû naêng tích luyõ ñeû taùi saûn xuaát môû roäng coøn haïn cheá, thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng tuy khaù nhöng cöôøng ñoä lao ñoäng coøn caêng thaúng, thôøi gian laøm vieäc coøn nhieàu. + Thò tröôøng khaùch haøng ñaõ môû roäng nhöng uy tín, thöông hieäu chöa thöïc söï maïnh. Khaùch haøng chöa tuyeät ñoái tin töôûng vaøo chaát löôïng saûn phaåm nhaát laø söï oån ñònh veà chaát löôïng. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi Xí Nghieäp phaûi noå löïc nhieàu hôn nöõa ñeå naâng cao vaø oån ñònh chaát löôïng saûn phaåm + Heä thoáng caùc chæ tieâu ñònh möùc kinh teá - kyõ thuaät, ñònh möùc lao ñoäng chöa ñöôïc xaây döïng moät caùch chaët cheõ, chöa theo kòp thöïc teá cuûa yeâu caàu saûn xuaát,ñaëc bieät laø caùc ñònh möùc tieâu hao vaät tö khoâng ñoàng. Coâng taùc caáp phaùt vaät tö coøn chöa chaët cheõ, vieäc söû duïng vaät tö coøn laõng phí. + Ñoäi nguû caùn boä quaûn lyù, caùn boä nhieäp vuï laïi vöøa thöøa vöøa thieáu vaø moät phaàn chöa ngang taàm vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao. Caùn boä quaûn lyù ñoâi luùc coøn quan lieâu, nhaân vieân nghieäp vuï coøn sai soùt, boä phaän ñònh möùc kinh teá – kyõ thuaät, lao ñoäng tieàn löông tuy ñaõ saâu saùt thöïc teá saûn xuaát hôn nhöng coøn chöa theo kòp yeâu caàu cuûa saûn xuaát, caùc phong chöùc naêng coøn bôõ ngôõ hoaëc loõng leõo trong coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh ôû moät soá lónh vöïc. Chaúng haïn phoøng keá hoaïch chöa ñi saâu vaøo coâng taùc thò tröôøng tieáp caän khaùch haøng. Phoøng taøi chính keá toaùn chöa quan taâm saùt sao ñeán vieäc tieát kieäm chi phí saûn xuaát, chöa ñeà xuaát kòp thôøi cho laõnh ñaïo trong vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng. Phoøng toå chöùc haønh chính chöa ñi saâu coâng taùc toå chöùc saûn xuaát, coâng taùc ñieàu haønh lao ñoäng, veä sinh coâng nghieäp. Phoøng kyõ thuaät coøn thieáu ñaàu tö caûi tieán kyõ thuaät, quy trình coâng ngheä nhaèm tieát kieäm vaät tö, nguyeân lieäu vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng. + Ñoäi nguû caùc boä phaân xöôûng coøn nhieàu haïn cheá trong ñieàu haønh saûn xuaát, nhaát laø ñieàu haønh ñoàng boä chi tieát saûn phaåm. Vì vaây, söï phoái hôïp treân day chuyeàn saûn xuaát töø khaâu ra phoâi, ñeán maùy, ñeán hoaøn thieän saûn phaåm chöa nhòp nhaøng aên khôùp. + Vieäc tuyeån duïng lao ñoäng ñoâi luùc coøn tuyø tieän chöa theo ñuùng quy trình, daån tôùi moät soá coâng nhaân môùi coù tay ngheà keùm, yù thöùc kyõ luaät, tinh thaàn traùch nhieäm khoâng cao, gaây nhieàu khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh. - Nguyeân nhaân cuûa nhuõng toàn taïi yeáu keám treân: + Coù nhieàu nguyeân nhaân, nhöng nguyeân nhaân cô baûn vaø bao truøm theo toâi laø: Trong nhieàu naên Xí Nghieäp chöa quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc tôùi nhaân toá quyeát ñònh cuûa moïi söï thaønh coâng laø con ngöôøi. Vì vaäy sau khi chia taùch, saùt nhaäp caùn boä thieáu traàm troïng, ñaëc bieät tronh cô cheá caïnh tranh gay gaét vaø toaøn caàu hoaù nhö ngaøy nay trình ñoä caùn boä quaûn lyù, nghieäp vuï nhieàu khi khoâng theo kòp. Coù nhöõng toàn taïi yeáu keùm ñaõ toàn taïi nhieàu naêm, coù nhöõng khoù khaên ñaõ ñöôïc löôøng tröôùc, nhöng naêng löïc, khaû naêng cuûa caùn boä khoâng giaûi quyeát ñöôïc hoaëc chæ giaûi quyeát ñöôïc ôû möùc ñoä nhaát ñònh, vì vaäy hieäu quaû kinh teá chöa cao. + Trong qua trình toå chöùc thöïc hieän, Xí Nghieäp coøn thieáu cöông quyeát, trong khi ñoù moät soá ít caùn boä, nhaân vieân vaø ngöôøi lao ñoäng thieáu tinh thaàn traùch nhieäm laøm vieäc caàm chöøng, ñoái phoù. + Moät soá chính saùch thuoäc veà quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng chöa thoaû ñaùng vaø chöa trôû thaønh ñoäng löïc maïnh ñeå khuyeán khích nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát, coù traùch nhieäm, coù naêng löïc gaén boù vôùi coâng vieäc, vôùi taäp theå. - Caùc giaûi phaùp giaûi quyeát nhöõng toàn taïi yeáu keám treân: + Xí Nghieäp phaûi coù chính saùch chieâu moä, thu huùt nhaân taøi, ñaëc bieät coi troïng vieäc tuyeån choïn, ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo chuû choát cuûa Xí nghieäp ban quaûn lyù ñeán ban tröïc thuoäc, coù ñuû phaåm chaát vaø naêng löïc ñeå thöïc thi toát nhieäm vuï ñöôïc giao. + Coù cheá ñoä ñaõi ngoä cho nhöõng laõnh ñaïo, nhaân vieân gioûi, taïo ñieàu kieän toát nhaát ñeå ñoäi nguõ tri thöùc treû trong Xí nghieäp coù ñieàu kieän hoïc taäp ñeå naâng cao naêng löïc laøm vieäc. + Phaùt trieån Xí nghieäp theo höôùng kinh doanh ña ngaønh. Öu tieân ñaàu tö voán vaø nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cho nhöõng lónh vöïc hoaït ñoäng taïo ra nhieàu lôïi nhuaän cho Xí nghieäp nhö : kinh doanh ñoà goã ngoaøi trôøi; kinh doanh haøng laâm saûn xuaát khaåu vaø noäi ñòa, thieát keá saûn phaåm… + Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân trong Xí nghieäp thöïc söï laø ngöôøi chuû cuûa doanh nghieäp, toaøn taâm, toaøn yù phaán ñaáu laøm vieäc heát söùc mình vì söï toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi, beàn vöõng cuûa Xí nghieäp. 3.2. Höôùng löïa choïn ñeà taøi toát nghieäp Qua vieäc phaân tích, tìm hieåu tình hình thöïc teá treân cô sôû nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên taïi Xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico, ñöôïc söï cho pheùp cuûa coâ Nguyeãn Thò Mai Höông vaø taäp theå CBCNV taïi Xí nghieäp, toâi xin ñöa ra ñònh höôùng ñeà taøi toát nghieäp cuûa mình laø: “Phaân tích hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø bieän phaùp naâng cao hieäu quaû kinh doanh taïi Xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico”. Giaûi phaùp ñöa ra goàm coù : - Giaûm chi phí nguyeân vaät lieäu, ñaûm baûo giaù caû ñaàu vaøo nhaèm giaûm thaáp chi phí, haï giaù thaønh laøm taêng söùc caïnh tranh. - Naâng cao tay ngheà cho coâng nhaân, ñaàu tö daây chuyeàn coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng. - Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng marketing nhaèm môû roäng thò tröôøng. - …… Do voán kieán thöùc vaø nhaän thöùc thöïc tieãn coøn haïn cheá, toâi kính mong ñöôïc söï goùp yù töø Ban laõnh ñaïo Xí nghieäp CBLSXK Pisico, caùc thaày coâ giaùo trong Khoa Kinh teá & QTKD - Tröôøng Ñaïi hoïc Quy Nhôn, caùc thaày coâ giaùo trong Khoa Kinh teá & Quaûn lyù - Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi ñeå toâi hoaøn thaønh baøi baùo caùo toát hôn nöõa. Cuoái cuøng toâi xin baøy toû loøng caûm ôn saâu saéc ñeán coâ Nguyeãn Thò Mai Höông ñaõ taän tình höôùng daãn toâi trong ñôït thöïc taäp toát nghieäp vöøa qua. Toâi hy voïng seõ nhaän ñöôïc söï giuùp ñôõ vaø höôùng daãn taän tình cuûa Xí nghieäp vaø coâ giaùo nhieàu hôn trong ñôït thöïc taäp Ñoà aùn toát nghieäp saép ñeán. Xin chaân thaønh caûm ôn! Quy Nhôn, ngaøy 25 thaùng 03 naêm 2006 SV : Traàn Thaønh Leâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoan thanh.TT.doc
  • docBIA.doc
  • docmuc luc.TT.doc