Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 3 1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thị trường bán lẻ: 3 1.1.1. Khái niềm về bán lẻ: 3 1.1.2. Đặc điểm của thị trường bán lẻ. 4 1.1.3. Phân loại thị trường bán lẻ. 4 1.1.4. Vai trò của hoạt động bán lẻ: 7 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tới thị trường bán lẻ: 7 1.2. Thị trường bán lẻ Việt Nam theo các cam kết gia nhập WTO: 9 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 10 2.1. Khái quát chung về thị trường bán lẻ Việt Nam: 10 2.2. Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam: 10 2.2.1. Sự tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: 10 2.2.2. Mạng lưới phân phối bán lẻ: 12 2.2.3. Các doanh nghiệp tham gia phân phối bán lẻ: 14 2.2.4. Ứng dụng Thương mại điện tử trong bán lẻ: 18 2.2.5. Các loại hàng hóa trong bán lẻ. 18 2.2.6. Sự hấp dẫn của môi trường đầu tư. 19 2.3. Một số đánh giá về thực trạng phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam: 22 2.3.1 Đánh giá về thành công: 22 2.3.2. Đánh giá về hạn chế : 24 Chương 3. TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM. 29 3.1. Những xu hướng phát triển thị trường bán lẻ thế giới: 29 3.1.1. Thương mại điện tử: 29 3.1.2. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng phát triển: 29 3.1.3. Hình thành các tập đoàn bán lẻ lớn: 30 3.1.4. Nhượng quyền thương hiệu: 30 3.2. Dự báo về các yếu tố ảnh hưởng tình hình phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới 31 3.3. Định hướng chung về phát triển thương mại thì thị trường bán lẻ Việt Nam 32 3.4. Đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian tới: 33 3.4.1. Đối với Chính phủ. 33 3.4.2. Đối với doanh nghiệp: 35 KẾT LUẬN 39 Tài liệu tham khảo. 40 Phụ lục. 41

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3018 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam sau 3 năm gia nhập WTO.pdf
Luận văn liên quan