Phát triển công ty bảo hiểm Bình Dương đến năm 2015

Phát triển Công ty Bảo hiểm Bình Dương đến năm 2015 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Một doanh nghiệp nếu không có định hướng phát triển kinh doanh cũng giống như một con thuyền mất liên lạc giữa đại dương, chiến lược phát triển kinh doanh định hướng cho đơn vị đi về đâu và làm gì để đạt được hiệu quả cao nhất. Hiện nay kinh doanh bảo hiểm đang diễn ra ngày càng sôi động, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới ra đời ngày càng nhiều. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thế giới đã và sẽ mở rộng hoạt động tại Việt Nam, vì vậy việc nắm vững thông tin thị trường và đề ra giải pháp phát triển đúng đắn là yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh của các công ty bảo hiểm địa phương nói riêng và của tập đoàn nói chung. Định hướng chiến lược phát triển xuất phát từ mong muốn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tập đoàn và Ban giám đốc của các công ty thành viên, nhưng giải pháp chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược phải được xây dựng từ các đơn vị cơ sở, bám sát vào điều kiện thực tế của thị trường, tập quán tiêu dùng sản phẩm dịch vụ từng địa phương, do vậy việc xây dựng các giải pháp chiến lược và biện pháp thực hiện kế hoạch tại các công ty bảo hiểm địa phương là rất quan trọng. 2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu - Đánh giá được thực trạng hoạt động của công ty Bảo hiểm Bình Dương trong thời gian qua; Những điểm mạnh điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh. - Đánh giá được các yếu tố môi trường kinh doanh và các hoạt động Maketing đã và đang tác động đến công ty - Đánh giá được thực trạng phát triển của từng loại hình bảo hiểm trong thời gian qua. - Đưa ra được những mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp với công ty trong giai đoạn sắp tới. Đồng thời, kèm theo các giải pháp để thực hiện mục tiêu định hướng trên một cách khả thi. 3. Phương pháp nghiên cứu Do đây là một đề tài nghiên cứu ứng dụng nên phương pháp nghiên cứu chủ yếu ở đây là sử dụng các mô hình lý thuyết về quản trị chiến lược trong một công ty để vận dụng vào điều kiện cụ thể của một doanh nghiệp nhằm hoạch định được các chiến lược phát triển cho doanh nghiệp đến năm 2015. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp như phân tích thống kê, so sánh và tổng hợp số liệu, phương pháp dự báo 4. Phương pháp thu thập thông tin và xử lý số liệu - Các thông tin thứ cấp, bao gồm các số liệu về tài chính, về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay của Ngành bảo hiểm, các thông tin về xã hội, môi trường sẽ được thu thập thông qua các báo cáo, các tài liệu khác như sách báo, tạp chí thống kê - Các thông tin sơ cấp sẽ được thu thập thông qua điều tra trực tiếp. Cụ thể là thông qua phỏng vấn đối với một số chuyên gia, quản trị viên của công ty và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. 5. Kết cấu luận văn Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Đánh giá thực trạng kinh doanh bảo hiểm và các yếu tố môi trường tác động đến kinh doanh bảo hiểm tỉnh Bình Dương. Chương 3: Phát triển công ty Bảo Hiểm Bình Dương đến năm 2015. Kết luận

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển công ty bảo hiểm Bình Dương đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûo hieåm, môû heä thoáng dòch vuï cöùu hoä taïi ñòa baøn tænh Bình Döông ñeå thu huùt söï quan taâm cuûa khaùch haøng hôn. Döï kieán cho giai ñoaïn 2006 ñeán 2010, möùc taêng tröôûng doanh thu bình quaân haøng naêm cho xe oâtoâ töø 8% ñeán 10% vaø xe moâtoâ, gaén maùy töø 6% ñeán 7%. Giai ñoaïn 2011 ñeán 2015, möùc taêng tröôûng doanh thu bình quaân haøng naêm cho xe oâtoâ töø 7% ñeán 9% vaø xe moâtoâ, gaén maùy töø 5% ñeán 6%. Möùc taêng tröôûng bình quaân haøng naêm cho nghieäp vuï baûo hieåm xe cô giôùi trong giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán 2015 laø khoaûng töø 7% - 10%. Beân caïnh ñoù, seõ coá gaéng kieåm soaùt tyû leä boài thöôøng so vôùi doanh thu ñaûm baûo döôùi 40% theo quy ñònh cuûa Toång coâng ty, qua ñoù goùp phaàn giöõ muïc tieâu hieäu quaû chung cho coâng ty. 3.2.1.4. Nhoùm Baûo hieåm töï nguyeän con ngöôøi Nghieäp vuï baûo hieåm con ngöôøi hieän nay coù hôn 15 loaïi hình dòch vuï caùc loaïi, laø moät trong nhöõng dòch vuï ñöôïc Baûo Vieät cung caáp ñaàu tieân ôû Vieät Nam. Qua 20 naêm trieån khai caùc loaïi hình baûo hieåm con ngöôøi cho thaáy tuy laø loaïi hình baûo hieåm khoâng phöùc taïp, deã, nhanh choùng coù dòch vuï môùi thay theá. Beân caïnh ñoù, moät soá loaïi hình baûo hieåm con ngöôøi coù hieäu quaû kinh doanh thaáp do coù taàn suaát ruûi ro cao. Tuy nhieân baûo hieåm con ngöôøi laø moät lónh vöïc tieàm naêng vì hieän taïi coâng ty chöa ñaùp öùng heát moïi nhu caàu veà baûo hieåm con ngöôøi cuûa khaùch haøng, nhaát laø trong lónh vöïc baûo hieåm ngöôøi lao ñoäng, baûo hieåm khaùch du lòch, baûo hieåm ngöôøi söû duïng ñieän… Vì vaäy, caàn ña daïng hoùa caùc loaïi hình baûo hieåm con ngöôøi ñeå môû roäng ñoái töôïng söû duïng dòch vuï. Do ñoù, ngoaøi vieäc caûi tieán caùc dòch vuï baûo hieåm con ngöôøi hieän taïi nhö baûo hieåm hoïc sinh, baûo hieåm ngöôøi lao ñoän… Coâng ty seõ töøng böôùc cung caáp nhieàu loaïi hình baûo hieåm môùi phuïc vuï cho nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng. Phaán ñaáu trong naêm 2006, coâng ty seõ trieån khai thaønh coâng dòch vuï baûo hieåm y teá töï nguyeän, baûo hieåm du lòch nöôùc ngoaøi. Döï kieán cho giai ñoaïn 2006 ñeán 2010, möùc taêng tröôûng doanh thu bình quaân haøng naêm cho baûo hieåm con ngöôøi töø 10% ñeán 12%. Qua giai ñoaïn töø 2011 ñeán 2015, möùc taêng tröôûng doanh thu bình quaân haøng naêm ñaït töø 5% ñeán 6%. Beân caïnh ñoù, seõ coá gaéng kieåm soaùt tyû leä boài thöôøng so vôùi doanh thu döôùi 40%, ñeå ñaûm baûo muïc tieâu hieäu quaû chung cho coâng ty. 3.2.1.5. Nhoùm Baûo hieåm haøng hoùa Hieän nay, coâng ty cung caáp 3 dòch vuï baûo hieåm thuoäc nhoùm baûo hieåm haøng hoùa, ñoù laø: baûo hieåm haøng nhaäp, baûo hieåm haøng xuaát, baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån noäi ñòa. Thôøi gian qua, dòch vuï baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån noäi ñòa coù möùc taêng tröôûng doanh thu vaø ñaït hieäu quaû kinh doanh cao. Tuy nhieân, baûo hieåm haøng xuaát vaø haøng nhaäp ñeàu taêng tröôûng khoâng cao so vôùi cuøng kyø caùc naêm tröôùc, vì caùc maët haøng troïng ñieåm maø coâng ty ñang baûo hieåm nhö phaân boùn, thöùc aên gia suùc, gaïo ñeàu giaûm khoái löôïng xuaát nhaäp khaåu vaø hao huït khi vaän chuyeån qua nhieàu khaâu. Khi naém baét ñöôïc quy luaät caïnh tranh treân thò tröôøng giöõa caùc coâng ty baûo hieåm, khaùch haøng thöôøng xuyeân yeâu caàu phaûi haï phí. Caùc doanh nghieäp baûo hieåm coå phaàn ngoaøi heä thoáng Baûo Vieät coù theá maïnh trong khai thaùc, ñöôïc ñoäc quyeàn moät soá maët haøng chuû löïc do söï chi phoái, taùc ñoäng töø ñoái taùc coå ñoâng. Tuy nhieân, thò phaàn baûo hieåm haøng hoùa cuûa Baûo Vieät Bình Döông vaãn chieám 23,6%, daãn ñaàu thò tröôøng taïi Bình Döông. Xeùt veà tính hieäu quaû, baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån noäi ñòa vaø baûo hieåm haøng xuaát coù hieäu quaû kinh doanh cao (treân 90%); trong khi baûo hieåm haøng nhaäp coù tyû leä boài thöôøng so vôùi doanh thu cao (treân 80%), neân khoâng coù hieäu quaû kinh doanh. Thoáng keâ 3 naêm gaàn ñaây, cho thaáy tyû leä toån thaát ñoái vôùi haàu heát caùc maët haøng chuû löïc mang laïi doanh thu lôùn nhö phaân boùn, luùa mì coù xu höôùng taêng maïnh vaø coù tyû leä toån thaát ôû möùc cao. Nguyeân nhaân laø do ruûi ro taäp trung vaøo phöông thöùc vaän chuyeån, ñoùng goùi, giao nhaän cuûa caùc maët haøng naøy. Naêm 2006, Baûo Vieät Bình Döông caàn khai thaùc toát hôn nöõa dòch vuï baûo hieåm vaän chuyeån noäi ñòa, do nhu caàu seõ coøn taêng nhieàu trong caùc naêm tôùi. Coâng ty seõ nghieân cöùu ñeà xuaát Toång coâng ty môû roäng ñieàu kieän baûo hieåm vaän chuyeån noäi ñòa ñeå thu huùt dòch vuï coøn raát nhieàu tieàm naêng naøy. Ngoaøi ra, taäp trung khai thaùc caùc maët haøng coù tyû leä boài thöôøng thaáp nhö xaêng daàu chôû rôøi, maùy moùc thieát bò vaø khai thaùc haøng hoùa taïi caùc khu coâng nghieäp. Beân caïnh ñoù, caàn kieåm soaùt ruûi ro, ñeà phoøng haïn cheá toån thaát, ñaûm baûo hieäu quaû kinh doanh cuûa coâng ty. Phaán ñaáu kieåm soaùt, giöõ tyû leä boài thöôøng töø 45% ñeán 50% so vôùi doanh thu. Veà chæ tieâu taêng tröôûng doanh thu: phaán ñaáu ñaït möùc taêng tröôûng haøng naêm töø 16% ñeán 20% trong giai ñoaïn töø 2006 ñeán 2010. Qua giai ñoaïn töø 2011 ñeán 2015, ñaït möùc taêng tröôûng bình quaân haøng naêm khoaûng 6% ñeán 7%. 3.2.2. Heä thoáng caùc muïc tieâu kinh teá: (xem baûng 3.3_ 3.4) Xuaát phaùt töø thöïc tieãn cuûa coâng ty, treân cô sôû phaân tích nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø thaùch thöùc, vaø caùc yeâu caàu phaùt trieån, hoäi nhaäp töø ñoù coù theå xaây döïng muïc tieâu cuûa coâng ty ñeán naêm 2015 laø: “Hieäu quaû - Phaùt trieån - Taêng tröôûng beàn vöõng”, cuï theå nhö sau: 3.2.2.1. Muïc tieâu daøi haïn + Doanh thu khai thaùc phí baûo hieåm haøng naêm ñaït taêng tröôûng bình quaân töø 9% ñeán 10%. Ñeán naêm 2015 phaûi ñaït doanh thu treân 130 tyû ñoàng, chi phoái töø 50% ñeán 55% thò phaàn baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Bình Döông. + Naêng suaát doanh thu bình quaân cuûa moãi caùn boä coâng nhaân vieân treân 1,3 tyû ñoàng/naêm. + Bình quaân doanh thu haøng naêm giai ñoaïn töø naêm 2010 ñeán 2015 ñaït möùc treân 100 tyû ñoàng vaø hieäu quaû ñaït töø 15 ñeán 18 tyû ñoàng/naêm. + Coù chi nhaùnh lôùn taïi caùc khu coâng nghieäp ñeå tieän phuïc vuï khaùch haøng, cuõng nhö baùm saùt ñòa baøn ñeå giöõ thò phaàn. + Tham gia ñaàu tö voán vaøo caùc döï aùn khaùc khi coù cô hoäi vaø ñieàu kieän. 3.2.2.2. Muïc tieâu trung haïn + Doanh thu khai thaùc phí baûo hieåm haøng naêm ñaït taêng tröôûng bình quaân töø 9% ñeán 10%. Ñeán naêm 2010 phaûi ñaït doanh thu treân 100 tyû ñoàng, chi phoái töø 55% ñeán 60% thò phaàn baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Bình Döông. + Naêng suaát doanh thu bình quaân cuûa moãi caùn boä coâng nhaân vieân treân 1,2 tyû ñoàng/naêm. + Bình quaân doanh thu haøng naêm ñaït treân 80 tyû ñoàng, ñaït hieäu quaû töø 12 tyû ñeán 15 tyû ñoàng/naêm. + Duy trì caùc thò tröôøng vaø khaùch haøng hieän coù. Thaønh laäp chi nhaùnh taïi Khu coâng nghieäp Soùng Thaàn vaø Khu lieân hôïp ñeå tieän phuïc vuï khaùch haøng, cuõng nhö baùm saùt ñòa baøn ñeå giöõ thò phaàn. + Goùp voán cuøng Toång coâng ty Ñaàu tö & Phaùt trieån Coâng nghieäp xaây döïng toøa nhaø Becamex Center. + Coù treân 80% soá löôïng doanh nghieäp taïi khu lieân hôïp tham gia baûo hieåm taïi Baûo Vieät. + Tham gia ñaàu tö voán vaøo caùc döï aùn khaùc khi coù cô hoäi vaø ñieàu kieän. + Laø doanh nghieäp baûo hieåm seõ hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï - coâng ty con. 3.2.2.3. Muïc tieâu ngaén haïn + Doanh thu khai thaùc phí baûo hieåm naêm 2006 ñaït taêng tröôûng chung treân 10%. Trong naêm 2006 phaûi ñaït doanh thu treân 63 tyû ñoàng, hieäu quaû kinh doanh 9 tyû ñoàng, chi phoái töø 55% ñeán 60% thò phaàn baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Bình Döông. + Naêng suaát doanh thu bình quaân cuûa moãi caùn boä coâng nhaân vieân treân 1,1 tyû ñoàng/naêm. + Duy trì caùc thò tröôøng vaø khaùch haøng hieän coù. Phaùt trieån heä thoáng ñaïi lyù ñeå phuû kín ñòa baøn, cung caáp dòch vuï ñeán töøng ñoái töôïng khaùch haøng. + Hoaøn chænh phöông aùn vaø moâ hình hoaït ñoäng môùi cho ñôn vò, chuaån bò hoäi nhaäp WTO. 3.3. Caùc giaûi phaùp thöïc hieän Töø nhöõng cô sôû ñònh höôùng vaø muïc tieâu ñaõ ñeà ra töø nay ñeán naêm 2015, caên cöù vaøo khaû naêng vaø nguoàn löïc thöïc teá, coâng ty Baûo Hieåm Bình Döông caàn phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: 3.3.1. Phaân khuùc thò tröôøng 3.3.1.1. Ñònh höôùng thò tröôøng vaø phaùt trieån thò tröôøng Thò tröôøng troïng taâm vaãn laø khu vöïc Thò xaõ Thuû Daàu Moät vaø caùc Huyeän Thuaän An, Dó An, phía Nam Beán Caùt, Nam Taân Uyeân. Ñaây laø ñòa baøn taäp trung haàu heát caùc khu coâng nghieäp; caùc doanh nghieäp thöông maïi, dòch vuï vaø caùc Ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn cuûa tænh. Ñoàng thôøi ñaåy maïnh phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái, phuû kín ñòa baøn coøn laïi, vôùi muïc ñích cung caáp dòch vuï ñeán moïi taàng lôùp nhaân daân, moïi ñoái töôïng khaùch haøng. (xem phuï luïc 11) Tieáp tuïc taäp trung baùm saùt tình hình kinh teá - xaõ•hoäi treân ñòa baøn tænh ñeå ñaåy maïnh khai thaùc môùi. Tröôùc maét seõ trieån khai caùc dòch vuï baûo hieåm Du lòch, baûo hieåm Tieàn, baûo hieåm nhaø tö nhaân, baûo hieåm toaøn dieän doanh nghieäp vaø nhoùm baûo hieåm traùch nhieäm vaøo thò tröôøng coøn troáng, nhaát laø ôû caùc doanh nghieäp nhoû vaø khaùch haøng tö nhaân coù thu nhaäp cao, ñeå coù theâm khaùch haøng vaø doanh thu. Ñoái vôùi caùc Phoøng phuïc vuï Khaùch haøng seõ thöïc hieän chính saùch ña daïng hoùa saûn phaåm ñeå cung caáp caùc dòch vuï troïn goùi; Phoøng quaûn lyù Ñaïi lyù tieáp tuïc baùm saùt ñòa baøn phöôøng, xaõ•ñeå ñaët caùc ñieåm baùn leû baûo hieåm xe cô giôùi vaø baûo hieåm con ngöôøi. Ña daïng hoùa caùc hình thöùc tuyeân truyeàn, quaûng baù veà thöông hieäu Baûo Vieät vaø caùc khaåu hieäu, phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa Baûo Vieät gaén keát vôùi quaûng baù hình aûnh Baûo Vieät Bình Döông treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng, phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng, ñaûm baûo noäi dung thieát thöïc, hình thöùc quaûng baù coù taùc duïng toát, hieäu quaû cao vôùi chi phí vöøa phaûi. 3.3.1.2. Xaùc ñònh khaùch haøng muïc tieâu - Vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng: Trong thôøi gian tôùi seõ giôùi thieäu, trieån khai cung caáp theâm caùc nghieäp vuï baûo hieåm nhö baûo hieåm traùch nhieäm, BH chi phí y teá caáp cöùu, baûo hieåm y teá töï nguyeän... ñeå phaùt trieån theâm doanh thu. - Vôùi khaùch haøng khai thaùc môùi: Khaùch haøng toå chöùc laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, thoâng qua moái quan heä, hoaëc thoâng qua caùc keânh phaân phoái ñeå cung caáp dòch vuï. Khaùch haøng caù nhaân, coâng ty cung caáp dòch vuï thoâng qua heä thoáng ñaïi lyù chuyeân nghieäp. 3.3.2. Phaùt trieån saûn phaåm môùi vaø chaát löôïng phuïc vuï 3.3.2.1. Phaùt trieån saûn phaåm môùi - Moät saûn phaåm, nhìn chung phaûi coù nhieàu ñieàu kieän baûo hieåm phuø hôïp vôùi moãi ñoái töôïng ñeå khaùch haøng coù theå tham gia, phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình. Khoâng goø eùp phaûi mua vôùi quaù nhieàu ñieàu kieän baûo hieåm khoâng caàn thieát. - Xaây döïng bieåu phí baûo hieåm theo töøng ñieàu kieän baûo hieåm. Vôùi hình thöùc naøy seõ linh hoaït hôn trong tính phí, cuõng nhö khaùch haøng coù nhieàu löïa choïn ñieàu kieän baûo hieåm hôn. - Xaây döïng dòch vuï coù môû roäng theâm nhieàu quyeàn lôïi baûo hieåm so vôùi dòch vuï cuõ, nhöng khoâng taêng phí. Rieâng baûo hieåm con ngöôøi laø moät lónh vöïc tieàm naêng, vì hieän taïi chöa ñaùp öùng heát moïi nhu caàu veà baûo hieåm con ngöôøi cuûa khaùch haøng. Ñeå taêng tính haáp daãn, caàn caûi tieán dòch vuï theo höôùng sau: - Môû roäng theâm quyeàn lôïi baûo hieåm. - Moät loaïi dòch vuï neân coù nhieàu löïa choïn hôn cho moãi ñoái töôïng. - Coù theâm nhieàu loaïi hình dòch vuï baûo hieåm phuø hôïp vôùi töøng nhoùm ñoái töôïng khaùch haøng, töøng phaân khuùc thò tröôøng. - Trieån khai roäng raõi caùc loaïi hình baûo hieåm môùi veà con ngöôøi, ñaûm baûo trieån khai ñöôïc ít nhaát 02 dòch vuï baûo hieåm môùi moãi naêm. 3.3.2.2. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï, phuïc vuï khaùch haøng. Vôùi phöông chaâm “Phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát ñeå phaùt trieån“, coâng ty Baûo hieåm Bình Döông luoân coi vieäc phuïc vuï khaùch haøng laø nhieäm vuï troïng taâm, ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng thoâng qua coâng taùc ñeà phoøng haïn cheá toån thaát nhö trang bò caùc bình chöõa chaùy cho nhöõng khaùch haøng mua Baûo hieåm Hoûa hoaïn, trang bò tuû thuoác hoïc ñöôøng vaø heä thoáng nöôùc saïch cho caùc tröôøng hoïc, chöông trình an toaøn giao thoâng vaø haïn cheá ruûi ro… - Phaân khuùc thò tröôøng ñeå ñöa ra ñoái saùch hôïp lyù trong vieäc cung caáp dòch vuï, qua ñoù phaân loaïi khaùch haøng ñeå coù chính saùch phuïc vuï phuø hôïp hôn. - Môû theâm nhöõng ñieåm boài thöôøng taïi cô sôû, ñaøo taïo ñoäi nguõ giaùm ñònh nhaïy beùn vaø linh hoaït, ñeå giaûm bôùt phieàn toaùi cho khaùch haøng khi ñeán laøm thuû tuïc nhaän tieàn baûo hieåm. - Giaùm ñònh vaø giaûi quyeát boài thöôøng cho khaùch haøng kòp thôøi, khoâng ñeå xaõy ra tình traïng khieáu kieän töø khaùch haøng. - Chuù troïng coâng taùc giaùm ñònh, ñaùnh giaù ruûi ro tröôùc vaø sau khi caáp ñôn baûo hieåm ñeå ñaûm baûo tính chính xaùc, khaùch quan trong phuïc vuï khaùch haøng, maët khaùc ñeå taêng cöôøng phoøng choáng gian laän, truïc lôïi baûo hieåm, nhöng khoâng xao laõng chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. - Trong phuïc vuï khaùch haøng, coâng ty caàn ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc ñeà phoøng vaø haïn cheá toån thaát cuûa caùc doanh nghieäp coù quy trình saûn xuaát thuû coâng thoâ sô, söû duïng nhaân coâng ñoâng, thuoäc nhöõng ngaønh coù taàn suaát ruûi ro cao. 3.3.2.3. Taêng cöôøng lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty Trong thôøi gian tôùi, thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï ôû Bình Döông vaãn tieáp tuïc laø thò tröôøng caïnh tranh gay gaét vì trong töông lai khi Vieät Nam gia nhaäp WTO vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá seõ coù theâm nhieàu doanh nghieäp khaùc tham gia. Tình hình kinh doanh baûo hieåm moãi naêm caøng khoù khaên hôn, do söùc eùp caïnh tranh vaø chính saùch “khuyeán maïi” cuûa caùc coâng ty khaùc, beân caïnh ñoù laø caùc yeâu saùch, meø nheo ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng veà caùc ñieàu kieän hoã trôï caùc kinh phí, giaûm phí, tieàn loùt tay… Baûo Vieät laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc, coù söï raøng buoäc veà maët phaùp lyù chaët cheõ hôn caùc coâng ty coå phaàn, coâng ty BH nöôùc ngoaøi neân vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu naøy cuûa khaùch haøng nhö caùc coâng ty coå phaàn seõ khoù khaên hôn. Vì vaäy, trong hoaït ñoäng kinh doanh tôùi ñaây coâng ty caàn phaûi ñeà ra caùc giaûi phaùp ñeå taêng cöôøng lôïi theá caïnh tranh cuûa mình nhö sau: ¾ Chính saùch caïnh tranh - Coù cô cheá xaùc ñònh phí baûo hieåm linh hoaït. - Coù hình thöùc giaûm phí haøng naêm ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng. - Toå chöùc caùc chöông trình khuyeán maïi vôùi qui moâ ngaøy caøng lôùn. - Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng, baèng caùc hình thöùc môû theâm moät soá dòch vuï ñeå phuïc vuï khaùch haøng nhö: Trieån khai dòch vuï cöùu hoä mieãn phí taïi Bình Döông… - Coù chính saùch quaûn lyù ñaïi lyù chuyeân nghieäp coù trình ñoä hieåu bieát cao ñeå ñaåy maïnh khai thaùc cung caáp dòch vuï qua heä thoáng keânh phaân phoái ñaïi lyù. - Ña daïng hoùa caùc hình thöùc tuyeân truyeàn, quaûng baù veà thöông hieäu Baûo Vieät, gaén keát vôùi quaûng baù hình aûnh Baûo Vieät Bình Döông, nhaát laø taïi caùc ñieåm giao dòch vôùi khaùch haøng. ¾ Giaûi phaùp ñoái phoù trong caïnh tranh - Phaân khuùc thò tröôøng theo töøng nhoùm ñoái töôïng khaùch haøng, töø ñoù coù chính saùch tieáp thò vaø quaûng baù thích hôïp cho töøng loaïi hình baûo hieåm môùi. - Thöôøng xuyeân toå chöùc theo doõi, ñaùnh giaù keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty, laøm cô sôû ñeå ñöa ra nhöõng dòch vuï môùi, phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa töøng ñoái töôïng khaùch haøng. - Phoái hôïp haøi hoøa giöõa caùc Phoøng nghieäp vuï trong kinh doanh, töøng böôùc höôùng ñeán thöïc hieän cung caáp troïn goùi caùc dòch vuï baûo hieåm trong cuøng moät doanh nghieäp, chaám döùt tình traïng caùc nghieäp vuï xeù leû, deã maát khaùch haøng. - Tranh thuû phaùt huy nhöõng thuaän lôïi veà ñieàu kieän töï nhieân, laø ñòa phöông naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam, coù neàn kinh teá - xaõ• hoäi cuûa tænh nhaø ñang taêng tröôûng cao. Beân caïnh ñoù, phaùt huy uy tín cuûa thöông hieäu Baûo Vieät laø nhaø baûo hieåm haøng ñaàu taïi Vieät Nam ñeå ñaåy maïnh cung caáp dòch vuï, khai thaùc khaùch haøng môùi. - Chuù troïng coâng taùc giaùm ñònh, ñaùnh giaù ruûi ro tröôùc vaø sau khi caáp ñôn baûo hieåm ñeå ñaûm baûo tính chính xaùc, khaùch quan trong phuïc vuï khaùch haøng, maët khaùc ñeå phoøng choáng gian laän, truïc lôïi baûo hieåm. - Phaùt huy vai troø cuûa moät doanh nghieäp nhaø nöôùc ñeå thieát laäp quan heä toát vôùi caùc toå chöùc, ñôn vò chöùc naêng töø ñoù tranh thuû söï hoã trôï trong vieäc trieån khai cung caáp caùc loaïi hình dòch vuï baûo hieåm. - Thöôøng xuyeân quan taâm vaø chaêm soùc khaùch haøng. Tuøy theo tình hình saûn xuaát kinh doanh vaø tieàm naêng cuûa hoï, trong quaù trình tieáp xuùc cung caáp caùc loaïi hình dòch vuï baûo hieåm, coâng ty seõ tìm caùch giôùi thieäu theâm dòch vuï môùi. - Ñoåi môùi khoâng ngöøng vaø töï hoaøn thieän cung caùch phuïc vuï khaùch haøng, leà loái laøm vieäc vaên minh, naâng cao ñaïo ñöùc ngheà nghieäp cuûa ngöôøi caùn boä vaø ñaïi lyù khai thaùc cuûa Baûo Vieät khoâng nhöõng tröôùc maø coøn sau khai thaùc, nhaát laø trong quan heä giaûi quyeát boài thöôøng phaûi nhanh choùng kòp thôøi khi khaùch haøng gaëp ruûi ro, ñoàng thôøi, vaãn ñaûm baûo ñuùng theo quy ñònh cuûa Boä Taøi chính vaø cuûa Toång coâng ty töø ñoù taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng. - Coù nhieàu hình thöùc quaûng baù thöông hieäu ôû nhöõng vuøng saâu, ñaûm baûo chaát löôïng noäi dung tuyeân truyeàn vôùi chi phí töông ñoái nhöng hieäu quaû cao. - Laøm toát coâng taùc ñeà phoøng haïn cheá toån thaát döôùi hình thöùc trang bò caùc thieát bò, duïng cuï phoøng choáng ruûi ro cho khaùch haøng. Ngoaøi taùc duïng phoøng ngöøa, haïn cheá toån thaát, chính saùch naøy giaùn tieáp hoã trôï tích cöïc cho coâng taùc khai thaùc tieáp xuùc khaùch haøng cuûa coâng ty, giaûm thieåu toån thaát, taêng cöôøng hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. - Chuyeån ñoåi cô caáu toå chöùc ñeå taêng tính linh hoaït trong cung caáp dòch vuï. - Nghieâm chænh thöïc hieän cam keát vôùi khaùch haøng cuõng nhö nhöõng quy ñònh veà caïnh tranh cuûa Hieäp hoäi baûo hieåm. Kòp thôøi naém baét nhöõng thoâng tin khoâng ñuùng söï thaät veà Baûo Vieät, baùo caùo veà Baûo hieåm Vieät Nam xem xeùt coù bieän phaùp ñoái phoù. - Ñeà nghò Nhaø nöôùc taêng cöôøng kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø baûo hieåm ôû Vieät Nam ñeå taïo moät söï bình ñaúng trong caïnh tranh, traùnh söï caïnh tranh khoâng laønh maïnh trong lónh vöïc kinh doanh baûo hieåm. 3.3.3. Quaûn trò toå chöùc vaø ñaøo taïo nhaân löïc cho töông lai 3.3.3.1. Toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng linh hoaït Raø soaùt vaø ñieàu chænh hôïp lyù cô caáu toå chöùc caùc phoøng ban trong coâng ty, kieän toaøn toå chöùc caùc phoøng, chuyeån ñoåi cô caáu toå chöùc ñeå taêng tính linh hoaït trong cung caáp dòch vuï. Moãi moät phoøng chöùc naêng laø moät toå chöùc kinh doanh toång hôïp, ñoäc laäp vaø höôûng theo doanh thu hoaït ñoäng. Ñaàu naêm 2006, tieán haønh thaønh laäp caùc vaên phoøng Ñaïi dieän Baûo hieåm taïi caùc huyeän coøn laïi ñeå phuû kín ñòa baøn. Beân caïnh ñoù, taêng cöôøng hoaït ñoäng ôû caùc phoøng Phuïc vuï Khaùch haøng, vaên phoøng Ñaïi lyù phi nhaân thoï ôû ñòa baøn caùc huyeän nhaèm kòp thôøi naém baét thoâng tin vaø nhanh choùng giaûi quyeát quyeàn lôïi BH cho khaùch haøng moät caùch nhanh nhaát. Thaønh laäp chi nhaùnh haïch toaùn phuï thuoäc taïi khu coâng nghieäp vôùi möùc phaân caáp roäng hôn caáp phoøng, nhaèm tieän phuïc vuï khaùch haøng, cuõng nhö baùm saùt ñòa baøn ñeå giöõ thò phaàn. Töøng böôùc tieán tôùi hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï - coâng ty con. Toå chöùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo ñaïi lyù chuyeân nghieäp, baùn chuyeân nghieäp ñeå tieáp tuïc khai thaùc caùc nghieäp vuï baûo hieåm xe cô giôùi, BH nhaø tö nhaân vaø BH con ngöôøi. Phaân coâng hôïp lyù CB - CNV phuø hôïp vôùi trình ñoä nghieäp vuï, naâng cao khaû naêng taùc nghieäp ñeå ñaåy maïnh khai thaùc. Haøng naêm, laäp keá hoaïch tuyeån duïng nhaân vieân môùi ngay töø ñaàu naêm ñeå caân ñoái boá trí ñuû ngöôøi, ñuùng vieäc. Toå chöùc ñaøo taïo ñoäi nguõ CB - CNV ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, nhaèm ñaùp öùng xu theá phaùt trieån vaø hoäi nhaäp trong giai ñoaïn hieän nay. Coù nhieàu hình thöùc ñaøo taïo cho CB - CNV ñeå oån ñònh toå chöùc trong hoaøn caûnh chuaån bò cho hoäi nhaäp vôùi caùc coâng ty Baûo hieåm phi Nhaân thoï cuûa nöôùc ngoaøi vaø naâng cao hieäu quaû laøm vieäc, chuyeân nghieäp hoùa caùc hoaït ñoäng. Öu tieân ñaøo taïo theo höôùng chuyeân moân hoùa cho töøng CB - CNV saùt theo coâng vieäc ñöôïc phaân coâng. Ñeà nghò Baûo hieåm Vieät Nam thöôøng xuyeân taäp huaán caùc chöông trình, bieän phaùp quaûn lyù ruûi ro cuûa caùc toå chöùc giaùm ñònh nöôùc ngoaøi cho coâng ty, ñeå naâng cao kinh nghieäm trong coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro, coâng taùc giaùm ñònh, ñaùnh giaù ruûi ro khi khai thaùc. Phaán ñaáu ñònh kyø toå chöùc nhöõng buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà veà nghieäp vuï Baûo hieåm taïi coâng ty, ñeå hoã trôï nghieäp vuï chuyeân moân cho CB - CNV trong taùc nghieäp. Quan taâm chaêm lo ñeán ñôøi soáng tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa CB - CNV, taïo ñieàu kieän ñeå an taâm coâng taùc laâu daøi. Tieáp tuïc maïnh daïn thöïc hieän phaân caáp quyeàn haïn, traùch nhieäm cho caùc tröôûng phoøng; khoaùn ñònh möùc chi phí cho töøng Phoøng nghieäp vuï, nhaèm taêng tính chuû ñoäng trong kinh doanh. 3.3.3.2. Thöïc hieän tieâu chuaån hoùa trong quaûn lyù Tieáp tuïc hoaøn thieän caùc öùng duïng coâng ngheä tin hoïc vaøo quaûn lyù kinh doanh vaø hoã trôï hoaït ñoäng khai thaùc dòch vuï baûo hieåm. Ñoàng thôøi, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng dòch vuï thoâng qua cung caáp vaø coâng khai hoùa thoâng tin cho khaùch haøng veà keát quaû giaùm ñònh, giaûi quyeát boài thöôøng taïi caùc ñieåm giao dòch. Thöïc hieän ñuùng tieâu chuaån chaát löôïng quaûn lyù ISO nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng, hoäi nhaäp kinh teá quoác te.á Naâng caáp heä thoáng maïng maùy tính, caùc chöông trình quaûn lyù kinh doanh baèng tin hoïc ñeå hoaït ñoäng quaûn lyù kinh doanh hieäu quaû hôn, cuõng nhö phuïc vuï khaùch haøng toát hôn. Cung caáp ñaày ñuû caùc phöông tieän laøm vieäc caàn thieát cho taát caû caùc chuyeân vieân baûo hieåm ñeå naâng cao hieäu suaát laøm vieäc, moãi moät chuyeân vieân ñeàu coù theå khai thaùc taát caû caùc nghieäp vuï baûo hieåm, ñoàng thôøi, cuõng coù khaû naêng giao tieáp taát caû caùc loïai khaùch haøng cuõng nhö caùc ñoái taùc laø ngöôøi nöôùc ngoaøi. 3.3.4. Phaùt trieån caùc keânh phaân phoái Baûo Vieät Bình Döông laø doanh nghieäp baûo hieåm duy nhaát trong tænh coù heä thoáng phaân phoái maïnh coù theå phuïc vuï khaùch haøng moïi luùc moïi nôi, coù cung caùch phuïc vuï khaùch haøng chu ñaùo, ñöôïc khaùch haøng tin töôûng nhôø vaøo maïng löôùi phuïc vuï khaùch haøng taïi caùc khu coâng nghieäp vaø caùc huyeän thò ñöôïc phuû kín. Tuy nhieân, ñeå ñaùp öùng tình hình caïnh tranh môùi, coâng ty cuõng caàn phaûi ñeà ra caùc giaûi phaùp phaùt trieån theâm caùc keânh phaân phoái. 3.3.4.1. Phaùt trieån ñaïi lyù baûo hieåm Theo chöùc naêng nhieäm vuï, Phoøng quaûn lyù Ñaïi lyù laø ñaàu moái chung, chòu traùch nhieäm quaûn lyù caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaïi lyù nhö: Toå chöùc tuyeån duïng, ñaøo taïo, tìm nguoàn khai thaùc, ban haønh chính saùch hoã trôï ñaïi lyù, cuõng nhö quy cheá thi ñua - khen thöôûng nhaàm kích thích ñaïi lyù hoaït ñoäng hieäu quaû hôn. Ñeå taïo ñöôïc moät maïng löôùi ñaïi lyù caáp cô sôû taïi caùc ñòa phöông vaø caùc ñieåm taäp trung ñoâng daân cö, caàn phaûi coù moät chính saùch tuyeån duïng hôïp lyù vaø chính saùch hoã trôï tích cöïc trong trieån khai dòch vuï baûo hieåm treân ñòa baøn. Phaûi taïo ñöôïc söï gaén boù, phuïc vuï laâu daøi cuûa ñaïi lyù qua cô cheá ñaõi ngoä trong khai thaùc. Tieán tôùi thaønh laäp moät ñoäi nguõ giaùm ñònh vieân caáp cô sô, laø caùn boä ñaïi lyù chuyeân traùch theo ñòa baøn, ñeå giaùm ñònh vaø xaùc minh toån thaát, kòp thôøi hoã trôï cho giaùm ñònh vieân cuûa coâng ty trong phuïc vuï khaùch haøng. Môû roäng maïng löôùi phaân phoái dòch vuï treân phaïm vi toaøn tænh, ñoàng thôøi coù söï ñaàu tö ñoái vôùi nhöõng vuøng coù nhieàu tieàm naêng, ñaëc bieät laø ôû caùc khu coâng nghieäp. Phaùt trieån roäng lôùn heä thoáng ñaïi lyù ñeå thöïc hieän chuû tröông ñöa dòch vuï baûo hieåm ñeán töøng ñoái töôïng khaùch haøng. Ngoaøi ra cuõng phaûi ñaëc bieät quan taâm ñeán chaát löôïng, hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa ñaïi lyù, thoâng qua coâng taùc raø soaùt saép xeáp laïi caùc ñaïi lyù. Xöû lyù nghieâm nhöõng tröôøng hôïp ñaïi lyù vi phaïm quy trình khai thaùc, quaûn lyù thu phí, aán chæ. • Tuyeån duïng ñaïi lyù môùi Thoâng qua ñaïi lyù ñang laøm vieäc taïi coâng ty, ñaëc bieät laø qua nhöõng ñaïi lyù gioûi, ñaïi lyù coù moái quan heä roäng, ñeå töø nhöõng ñaïi lyù naày cho hoï quyeàn chuû ñoäng tuyeån duïng nhöõng ñaïi lyù môùi phuø hôïp vôùi hoï trong khai thaùc baûo hieåm, ñoàng thôøi, hoï seõ coù ñöôïc nhöõng quyeàn lôïi taêng theâm trong chính saùch hoa hoàng cuõng nhö caùc chính saùch hoå trôï khaùc. • Ñaøo taïo ñaïi lyù Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc buoåi taäp huaán veà nghieäp vuï ñeå naâng cao kyõ naêng chuyeân moân cho heä thoáng ñaïi lyù. Keát hôïp taäp huaán nghieäp vuï cho caùn boä ñaïi lyù chung vôùi caùc cuyeân vieân cuûa coâng ty ñeå trao doài kinh nghieäm, chuyeân moân vôùi nhau. Ñaïi lyù khoâng chæ ñôn thuaàn trong lónh vöïc khai thaùc maø coøn phaûi coù khaû naêng trong lónh vöïc giaùm ñònh tai naïn ñeå naâng cao vai troø cuûa ñaïi lyù vaø uy tín trong taùc nghieäp. • Söû duïng ñaïi lyù Ñaùnh giaù tieàm naêng thò tröôøng taïi ñòa baøn, toå chöùc maïng löôùi khai thaùc döôùi hình thöùc nhö: Cöû caùn boä ñaïi lyù ñeán tieáp xuùc khaùch haøng, hoaëc thieát laäp moái quan heä giöõa coâng ty vôùi chính quyeàn ñòa phöông, qua ñoù phoái hôïp trieån khai cung caáp dòch vuï. Ñi ñoâi vôùi coâng taùc phaùt trieån ñaïi lyù vaø taêng cöôøng coâng taùc ñaøo taïo boài döôõng nghieäp vuï nhaèm naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cho ñaïi lyù, phaûi khuyeán khích khen thöôûng nhöõng ñaïi lyù gioûi moät caùch hôïp lyù, thöôøng xuyeân. Coâng ty khoâng ngöøng cuûng coá heä thoáng phaân phoái baèng caùc chính saùch hoã trôï trong khai thaùc ñeå ñaåy maïnh khai thaùc baûo hieåm xe, baûo hieåm con ngöôøi, taøi saûn cho caùc xí nghieäp vöøa vaø nhoû, cuõng nhö ñaøo taïo nghieäp vuï qua phoái hôïp vôùi coâng ty Baûo Vieät Nhaân thoï trong coâng taùc quaûn lyù ñaïi lyù ñeå hoï an taâm phuïc vuï ngaønh laâu daøi. Phaân coâng ñaïi lyù chuyeân nghieäp quaûn lyù chuyeân traùch theo töøng ñòa baøn, phaân caáp quaûn lyù nhöõng ñaïi lyù baùn chuyeân nghieäp hoaït ñoäng trong ñòa baøn. Thöôøng xuyeân coù ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa heä thoáng ñaïi lyù chuyeân nghieäp haøng thaùng, quyù, naêm… 3.3.4.2. Phaùt trieån heä thoáng moâi giôí baûo hieåm Theo thoâng leä cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, khi tham gia baûo hieåm hoï thöôøng choïn ñôn vò trung gian ñeå laøm tö vaán, ñoù laø nhöõng toå chöùc moâi giôùi baûo hieåm hoaëc laø nhöõng coâng ty moâi giôùi baûo hieåm, bôûi vì hoï khoâng coù thôøi gian ñeå tìm hieåu veà caùc nhaø baûo hieåm cuõng nhö caùc hình thöùc baûo hieåm cuûa nöôùc sôû taïi. Caùc nhaø moâi giôùi baûo hieåm coù nhieäm vuï tö vaán cho hoï vaø thay maët hoï ñeå tieán haønh ñaøm phaùn vôùi nhaø baûo hieåm vaø ñoøi nhaø baûo hieåm boài thöôøng moät khi coù ruûi ro xaõy ra. Nhaø moâi giôùi baûo hieåm tröôùc khi ñaûm nhaän traùch nhieäm naày phaûi tìm hieåu caùc nhaø baûo hieåm xem caùc coâng ty baûo hieåm naøo coù uy tín, chaát löôïng phuïc vuï toát nhaát, ñoàng thôøi tyû leä phí baûo hieåm töông ñoái chaáp nhaän ñöôïc vaø tyû leä hoa hoàng moâi giôùi cao. Trong ñieàu kieän kinh teá môû cöûa, moâi giôùi baûo hieåm ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc naâng cao doanh thu baûo hieåm, bôûi vì hoï thöôøng choïn baûo hieåm troïn goùi, giaù trò ñöôïc baûo hieåm raát cao. Thoâng thöôøng keânh phaân phoái naøy cung caáp dòch vuï cho nhoùm khaùch haøng laø caùc doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Do ñoù, trong giai ñoaïn tôùi, coâng ty moät maët caàn phaûi cuûng coá moái quan heä vôùi nhöõng toå chöùc naøy, nhaèm tranh thuû öu ñaõi•trong chæ ñònh caáp ñôn baûo hieåm, maët khaùc cuõng phaûi coù chính saùch phuïc vuï tröïc tieáp ñeán khaùch haøng nhaèm giöõ theá chuû ñoäng khi taùi tuïc hôïp ñoàng haøng naêm. Thöïc hieän loä trình môû cöûa thò tröôøng baûo hieåm, Nhaø nöôùc seõ cho caùc doanh nghieäp kinh doanh taùi baûo hieåm ñöôïc tieáp xuùc khaùch haøng ñeå cung caáp tröïc tieáp dòch vuï baûo hieåm luùc ñoù caùc doanh nghieäp baûo hieåm ñòa phöông khoù coù khaû naêng tieáp xuùc vôùi laõnh vöïc naøy. Ñeå ñoái phoù vôùi tröôøng hôïp maát khaùch haøng veà caùc coâng ty taùi baûo hieåm, coâng ty seõ tieáp xuùc, phuïc vuï tröïc tieáp khaùch haøng ñöôïc khai thaùc qua caùc coâng ty moâi giôùi hieän coù nhaèm thieát laäp moái quan heä toát ñeå giöõ khaùch haøng. Ñoàng thôøi, seõ coù nhöõng chính saùch phuïc vuï khaùch haøng ñoái vôùi caùc phoøng cung caáp dòch vuï baûo hieåm ñoái ngoaïi. Taêng cöôøng coâng taùc ñoái ngoaïi, taïo moâi tröôøng thaân thieän, chaêm soùc khaùch haøng chu ñaùo, traùnh nhöõng tranh chaáp aûnh höôûng ñeán uy tín cuûa thöông hieäu, nhöng vaãn ñaûm baûo nguyeân taéc phoøng ngöøa truïc lôïi baûo hieåm. 3.4. Kieán nghò vôùi Toång Coâng ty Baûo hieåm Vieät Nam ¾ Thoâng qua Baûo hieåm Vieät Nam kieán nghò vôùi caùc cô quan nhaø nöôùc, Boä Taøi chính taêng cöôøng kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø baûo hieåm ôû Vieät Nam, tröôùc söï caïnh tranh khoâng laønh maïnh trong lónh vöïc kinh doanh baûo hieåm, nhaèm taïo moät saân chôi laønh maïnh, caïnh tranh bình ñaúng trong kinh doanh. ¾ Nghieân cöùu caûi tieán caùc dòch vuï theo höôùng coù nhieàu löïa choïn cho khaùch haøng, ñoàng thôøi môû roäng theâm nhieàu quyeàn lôïi baûo hieåm ñeå thu huùt theâm khaùch haøng. ¾ Tham möu vôùi Boä Taøi chính hoaøn thieän caùc vaên baûn luaät quaûn lyù Nhaø nöôùc veà kinh doanh baûo hieåm, nhaát laø boå sung môû roäng caùc loaïi hình baûo hieåm baét buoäc, cuõng nhö môû roäng ñoái töôïng kinh doanh baûo hieåm y teá, baûo hieåm coäng ñoàng nhaèm phaùt trieån toaøn dieän thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam. ¾ Thay ñoåi moâ hình hoaït ñoäng caùc ñôn vò thaønh vieân theo höôùng coå phaàn hoùa, tieán tôùi ñöa caùc ñôn vò thaønh vieân hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï (coâng ty thaønh vieân hieän höõu) - coâng ty con (caùc chi nhaùnh lôùn), nhaèm môû roäng quyeàn quaûn lyù, chuû ñoäng trong kinh doanh, cuõng nhö taêng khaû naêng caïnh tranh cho caùc coâng ty thaønh vieân khi gia nhaäp WTO. Keát luaän Coâng ty Baûo hieåm Bình Döông cuõng nhö baát cöù moät doanh nghieäp naøo ñeàu coù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu; Ñoàng thôøi töøng ngaøy, töøng giôø ñoái dieän vôùi nhöõng cô hoäi, cuõng nhö caùc yeáu toá ñe doïa, thaùch thöùc. Qua vieäc phaân tích moät caùch coù heä thoáng taát caû nhöõng ñieåm naøy, ñaõ xaây döïng ñöôïc moät soá ñònh höôùng cô baûn ñeå phaùt trieån, nhöõng giaûi phaùp maø coâng ty phaûi thöïc hieän, ñeå vöôït qua nhöõng trôû ngaïi, thaùch thöùc trong moät moâi tröôøng kinh doanh coù nhieàu aùp löïc caïnh tranh. Qua nhöõng ñònh höôùng, giaûi phaùp veà taêng tröôûng doanh thu, phaùt trieån thò tröôøng khai thaùc, phaùt trieån dòch vuï môùi, môû roäng keânh phaân phoái, cung caáp dòch vuï ñeán moïi ñoái töôïng khaùch haøng… Toâi mong muoán goùp phaàn ñöa coâng ty Baûo hieåm Bình Döông cuõng nhö toaøn Ngaønh baûo hieåm Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån beàn vöõng, xöùng ñaùng laø moät trong nhöõng muõi nhoïn cuûa heä thoáng Taøi chính - Baûo hieåm Vieät Nam. Do coù nhöõng haïn cheá veà thôøi gian thöïc hieän, cuõng nhö kieán thöùc cuûa baûn thaân neân baûn luaän vaên naøy khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Toâi raát mong ñöôïc söï quan taâm, goùp yù cuûa quyù Thaày, Coâ ñeå ñöôïc hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng, xin ñöôïc chaân thaønh caûm ôn caùc Thaày, Coâ Khoa Quaûn trò Kinh doanh, Khoa Sau Ñaïi hoïc vaø caùc Khoa khaùc cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá TP. Hoà Chí Minh ñaõ trang bò cho toâi nhöõng kieán thöùc trong suoát khoùa hoïc ñeå toâi thöïc hieän luaän vaên naøy. Xin ñaëc bieät caûm ôn thaày TS. Nguyeãn Thanh Hoäi ñaõ taän tình höôùng daãn vaø ñoùng goùp nhöõng yù kieán quyù baùu cho toâi trong suoát quaù trình hoaøn thaønh luaän vaên. Phuï luïc 1 MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ THOÁNG KEÂ VEÀ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI Naêm 2004 - 2005 Baûng 2.1: Moät soá keát quaû chæ tieâu kinh teá - xaõ hoäi Bình Döông naêm 2004-2005 Chæ tieâu Ñôn vò tính Naêm 2005 Naêm 2004 So saùnh (%) 2005/2004 - Toång giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp - Toång giaù trò löu chuyeån haøng hoùa dòch vuï. - Ñaàu tö trong nöôùc trong naêm + Luõy keá - Ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong naêm + Luõy keá - Kim ngaïch nhaäp khaåu - Kim ngaïch xuaát khaåu - Thu ngaân saùch - GDP bình quaân/ ñaàu ngöôøi - Toång soá hoïc sinh, sinh vieân - Xe maùy löu haønh - OÂtoâ löu haønh Tyû VNÑ nt Tyû VNÑ nt Tyû USD nt nt nt Tyû ñoàng Tr.ñoàng Ngöôøi Chieác Chieác 42.536 10.172 4.180 15.733 0,893 5,1 2,7 3,1 5.147 14,7 195.000 250.000 13.200 32.045 7.552 3.166 11.647 0,657 4,1 1,92 2,02 3.709 13,1 190.000 220.000 13.099 132,2 21,3 132 135,1 136,9 124,4 140,6 153,4 138,7 112,2 102,6 113,6 100,77 Nguoàn: Baùo caùo kinh teá xaõ hoäi tænh Bình Döông haøng naêm Phuï luïc 2 ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG Baûng 2.2: Tình hình thò tröôøng baûo hieåm taïi Bình Döông naêm 2005 STT Doanh nghieäp BH Doanh thu (troøn soá) (Tyû VNÑ) Thò phaàn 1 Baûo Vieät 57 57 % 2 Baûo Minh 23û 23 % 3 Pjico 10 10 % 4 Vieãn Ñoâng vaø caùc coâng ty BH khaùc 10 10 % Toång coäng: 100 Baûng 2.3: So saùnh vò theá giöûa Baûo Vieät vaø Baûo Minh Bình Döông naêm 2005 Chæ tieâu nghieäp vuï Doanh thu Baûo Vieät (Tr. Ñoàng) Doanh thu Baûo Minh (Tr. Ñoàng) Thò phaàn töông ñoái (laàn) Taêng tröôûng cuûa Baûo Vieät (%) Taêng tröôûng thò tröôøng (%) BH Haøng hoùa 8.002 2.252 3,55 17,16 20,51 BH Chaùy KT 25.930 8.777 2,95 32,95 29,68 BH Xe 11.560 6.947 1,66 5,45 14,13 BH Con ngöôøi 11.995 4.431 2,71 10,36 15,81 Toång coäng 57.613 23.000 2,5 19,21 21,96 Nguoàn: Cuïc Thoáng keâ Bình Döông Baûng 2.4: Thöïc hieän chæ tieâu doanh thu töø naêm 2000 ñeán 2005 Naêm kinh doanh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu thöïc hieän/ keá hoaïch 104,78% 108,88% 122,5% 144,67% 114,7% 103,59% Taêng tröôûng haøng naêm 10,45% 9,75% 33,3% 58,9% 23,4% 19,2% Nguoàn: Baùo caùo thoáng keâ taøi chính coâng ty Phuï luïc 3 KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA BAÛO VIEÄT BÌNH DÖÔNG Baûng 2.5 : Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông 2003-2005 Naêm Chæ tieâu Ñôn vò tính 2003 2004 2005 Bình quaân 2003 - 2005 1- Hôïp ñoàng baûo hieåm Ñôn 2.954 3.151 3.303 3.136 2- Doanh thu Tyû ñoàng 39,156 48,312 57,613 48,36 3- Toác ñoä taêng tröôûng % 57 28,38 19,2 32,9 4- Tyû leä boài thöôøng % 32,7 34,6 68,8 45,36 5- Chi quaûn lyù/ doanh thu % 7,1 10,36 11,43 9,63 Trong ñoù: + Giao dòch tieáp khaùch, tuyeân truyeàn, quaûng caùo % 2,6 2,22 2,65 2,49 + Chi khaùc % 4,5 7,84 8,78 7,04 6- Ñeà phoøng toån thaát Trieäu ñoàng 211,26 274,70 453,91 313,28 7- Noäp ngaân saùch Tyû ñoàng 2,61 3,43 3,50 3,18 8- Hieäu quaû kinh doanh Tyû ñoàng 5,165 10,02 6 7,06 Tyû suaát Lôïi nhuaän/ D. Thu % 13 20,74 10,41 14,71 9- Naêng suaát + DT bình quaân CBCNV Trieäu ñoàng 932,282 1.050,26 1.066,9 1.016,5 + Hieäu quaû bình quaân CBCNV Trieäu ñoàng 122,975 217,39 111,11 150,49 10- Thu nhaäp bình quaân thaùng Trieäu ñoàng 4,53 3,19 4,53 4,08 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Phuï luïc 4 TAÊNG TRÖÔÛNG - HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ Baûng 2.6 : Phaân theo nhoùm Taêng tröôûng töø naêm 2003 ñeán 2005 ÑVT: % Taêng tröôûng naêm 2003 Taêng tröôûng naêm 2004 Taêng tröôûng naêm 2005 Taêng tröôûng bình quaân 3 naêm BH chaùy kyõ thuaät 41,8 34,4 33 36,4 BH xe cô giôùi 80,3 20,3 5,3 35,3 BH töï nguyeän con ngöôøi 19,3 13,4 10,3 14,3 BH haøng hoùa 16,3 18 17,2 66 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Baûng 2.7 : Hieäu qua kinh teá: tyû leä % boài thöôøng/doanh thu ÑVT: % Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Bình quaân 3 naêm BH chaùy kyõ thuaät 17 9,7 98,3 41,7 BH xe cô giôùi 28 40,9 38,5 35,8 BH töï nguyeän con ngöôøi 61 54,9 49,5 55,1 BH haøng hoùa 55 66,4 46,6 56 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Phuï luïc 5 PHAÂN KHUÙC KHAÙCH HAØNG THEO TÖØNG LOAÏI HÌNH BAÛO HIEÅM Baûng 2.8: Cô caáu doanh thu theo nhoùm khaùch haøng BH Xe cô giôùi BH con ngöôøi BH haøng hoùa BH traùch nhieäm BH taøi saûn BH kyû thuaät Nhoùm khaùch haøng OÂ toâ Moâ toâ Soá löôïng % tieàm Soá löôïng % tieàm Soá löôïng % tieàm Giaù trò baûo hieåm % tieàm Giaù trò baûo hieåm % tieàm Giaù trò baûo hieåm % tieàm Giaù trò baûo hieåm % tieàm xe naêng xe naêng Ngöôøi naêng Trieäu ñ naêng Trieäu ñ naêng Trieäu ñ naêng Trieäu ñ naêng Toå chöùc nhaø nöôùc 450 100,0 8.861 52,1 0 0 421.545 33,2 Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc 720 90,0 37.974 50,6 2.528.482 40,3 5.219.212 13,0 108.806 11,4 Coâng ty Nöôùc Ngoaøi 1.440 72,0 15.189 7,4 2.032.307 4,5 573.906 1,91 57.247.728 46,2 86.595 1,7 Tröôøng hoïc 125.600 64,4 Doanh nghieäp tö nhaân, Coå phaàn, TNHH 2.740 68,5 53.857 13,5 1.341.414 2,9 20.516.872 24,1 99.849 1,9 Caù nhaân, hoä gia ñình 7.375 48,4 23.806 9,5 10.700 10,7 24.188 0,5 0,0 Toång coäng 12.725 56,6 23.806 9,5 252.181 31,7 5.902.203 6,0 573.906 1,91 83.008.000 31,4 716.795 5,6 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh Baûo Vieät Bình Döông vaø Cuïc Thoáng keâ Bình Döông Phuï luïc 6 NAÊNG LÖÏC KINH DOANH Baûng 2.9: Keát quaû kinh doanh caùc phoøng nghieäp vuï qua caùc naêm töø 2003 - 2005 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Teân phoøng Doanh thu (ñ) Taêng tröôûng % Hieäu quaû (ñ ) Doanh thu (ñ ) Taêng tröôûng % Hieäu quaû (ñ ) Doanh thu (ñ) Taêng tröôûng % Hieäu quaû (ñ ) Baûo hieåm Xe Cô giôùi 9.397.346.512 81.4 2.853.123.478 10.533.914.421 12,1 1.907.728.321 8.869.710.755 -15,8 3.276.755.689 Baûo hieåm Con ngöôøi 5.612.600.187 17.7 392.106.362 6.596.963.557 17,5 484.035.728 7.443.689.842 12,8 1.509.026.585 Baûo hieåm Chaùy Kyõ thuaät 7.022.656.027 33.3 527.814.049 7.528.500.691 7,2 1.365.519.503 15.188.318.683 101 4.301.253.441 Phuïc vuï khaùch haøng soá 1 15.204.198.190 56.7 1.122.320.423 21.031.899.266 38,3 5.438.435.227 21.546.896.464 2,4 -6.279.094.022 Phuïc vuï khaùch haøng soá 2 1.919.031.168 0 269.579.339 2.637.702.774 37,4 824.281.222 2.809.020.949 6,5 1.925.131.128 Quaûn lyù Ñaïi lyù 0 0 0 0 0 1.755.936.024 - 1.266.927.179 Coäng 39.155.832.084 57,09 5.164.943.650 48.328.982.713 23,4 10.020.000.000 57.613.572.717 19,2 6.000.000.000 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Baûng 2.10: Keát quaû kinh doanh caùc loaïi hình baûo hieåm qua caùc naêm töø 2003 ñeán 2005 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Dòch vuï Doanh thu (Tyû ñoàng) So 2002 (%) Boài thöôøng/ Doanh thu (%) Doanh thu (Tyû ñoàng) So 2003 (%) Boài thöôøng/ Doanh thu (%) Doanh thu (Tyû ñoàng) So 2004 (%) Boài thöôøng/ Doanh thu (%) 1- Baûo hieåm haøng hoùa 2- Baûo hieåm Taøu thuûy 3- Baûo hieåm Chaùy - KT 4- Baûo hieåm Xe cô giôùi 5- Baûo hieåm Con ngöôøi 5,78 0,17 16,34 10,56 6,29 263,0 258,6 141,8 180,3 119,3 55 12 17 28 61 6,83 0,16 19,5 10,96 10,87 118,06 96 134,4 120,3 113,4 66,4 16,2 9,68 40,85 54,92 8,002 0,136 25,93 11,55 11,99 117,16 85,17 132,97 105,3 110,3 46,58 40,62 98,26 38,5 49,46 Toång coäng 39,15 157,0 33 48,32 123,5 34,53 57,61 119,2 68,8 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Phuï luïc 7 ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ KHAÙCH HAØNG Baûng 2.11: Ñaùnh giaù ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa coâng ty trong phuïc vuï khaùch haøng Thaønh phaàn Ñieåm maïnh Ñieåm yeáu Tin töôûng - Ñöôïc khaùch haøng tin töôûng khi söû duïng dòch vuï do uy tín vaø thöông hieäu. Ñoàng thôøi trong kinh doanh, coâng ty luoân theå hieän traùch nhieäm theo cam keát vôùi khaùch haøng. - Coâng taùc giaùm ñònh boài thöôøng ñoâi khi vaån coøn chaäm treã, do coâng vieäc naøy coøn phuï thuoäc vaøo cô quan chöùc naêng nhö coâng an, toøa aùn… nôi coù thaåm quyeàn veà giaûi quyeát tai naïn. Höõu hình - Maïng löôùi phuïc vuï roäng khaép ñòa baøn tænh Bình Döông. - Coù ñuû dòch vuï cung caáp phuø hôïp vôùi moïi taàng lôùp nhaân daân. - Caùc quy trình maãu bieåu ñôn giaûn, thuû tuïc ngaén goïn, deã hieåu. - Caùc ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng baûo hieåm chi tieát, roõ raøng. - Coù dòch vuï boài thöôøng taïi ñieåm haøng thaùng ôû vuøng saâu, vuøng xa. - Coù dòch vuï khaùch haøng phuû kín toaøn quoác, nhôø söï lieân keát trong heä thoáng Baûo Vieät. - Chöa coù cô quan giaùm ñònh ñoäc laäp, coøn phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo nhöõng cô quan chöùc naêng laøm aûnh höôûng ñeán tieán ñoä giaûi quyeát quyeàn lôïi cho khaùch haøng. - Chöa coù dòch vuï cöùu hoä mieãn phí ñeå baûo ñaûm haïn cheá toån thaát khi tai naïn xaûy ra. Phaûn hoài - Luoân caûi tieán thuû tuïc phaûn hoài thoâng tin ñeán khaùch haøng, töøng böôùc naâng cao chaát löôïng dòch vuï toát hôn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân ñòa baøn. - Trong giao dòch luoân coá gaéng baûo ñaûm phaûn hoài thoâng tin ñuùng thôøi gian ñaõ heïn. - Thôøi gian phaûn hoài coøn khaù laâu so vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng, vì phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo cô quan coâng quyeàn. Ñoâi khi khaùch haøng vaån coøn nhöõng phaøn naøn veà thôøi gian phaûn hoài cuûa coâng ty. Ñaûm baûo - Khaùch haøng raát tin caäy vaøo khaû naêng taùc nghieäp cuûa nhaân vieân Coâng ty. - Nhaân vieân luoân taïo an taâm cho khaùch haøng khi ñeán giao dòch, goùp phaàn xoa dòu bôùt nhöõng maát maùt maø khaùch haøng khoâng may gaëp phaûi. Tình caûm - Coâng ty luoân quan taâm ñeán khaùch haøng. Khi coù ruûi ro xaûy ra, Coâng ty luoân saún saøng tö vaán vaø hoå trôï khaùch haøng trong vieäc khaéc phuïc, giaûi quyeát haäu quaû. - Vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng Coâng ty luoân giöõ moái quan heä toát. Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông ( Tieáp theo Baûng 2.11 ) Phuï luïc 8 ÑAÙNH GIAÙ KEÂNH PHAÂN PHOÁI Baûng 2.12: Nhaân löïc keânh phaân phoái STT Loaïi hình keânh phaân phoái Ñôn vò tính Soá löôïng Tyû troïng % 1 Khai thaùc tröïc tieáp Ngöôøi 16 4 2 Chuyeân nghieäp Ngöôøi 78 19,5 3 Nhaân thoï laøm PNT Ngöôøi 102 25,5 4 Baùn chuyeân nghieäp Ngöôøi 187 46,75 5 Ñaïi lyù toå chöùc Toå chöùc 17 4,25 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Baûng 2.13: Doanh thu caùc keânh phaân phoái qua caùc naêm töø 2001 ñeán 2005 Ñôn vò tính: Trieäu ñoàng Keânh phaân phoái 2001 2002 2003 2004 2005 Khai thaùc tröïc tieáp 416,4 273,7 493,6 626,8 655,0 Ñaïi lyù chuyeân nghieäp 5.099,6 5.422,3 7.940,3 7.804,5 6.146,5 Ñaïi lyù baùn chuyeân nghieäp 10.125,5 14.668,7 24.871,0 29.798,2 31.502,4 Coäng taùc vieân 1.936,6 2.676,0 2.962,4 3.406,1 3.758,4 Moâi giôùi 1.046,3 1.884,9 2.888,5 6.693,4 15.551,3 Toång doanh thu 18.624,4 24.925,6 39.155,8 48.329,0 57.613,6 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Baûng 2.14: Cô caáu doanh thu qua caùc keânh phaân phoái naêm 2005 Ñôn vò tính: Trieäu ñoàng Keânh phaân phoái Doanh thu %/ DT Khai thaùc tröïc tieáp 655,0 1,13 Ñaïi lyù chuyeân nghieäp 6.146,5 10,67 Ñaïi lyù baùn chuyeân nghieäp 31.502,4 54,68 Coäng taùc vieân 3.758,4 6,52 Moâi giôùi 15.551,3 27,00 Toång doanh thu 57.613,6 Nguoàn: Baùo caùo toång keát kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông Phuï luïc 9 TIEÀM NAÊNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG BAÛO HIEÅM BÌNH DÖÔNG NAÊM 2006 Baûng 3.1: Tieàm naêng veà thò tröông baûo hieåm BD STT DÒCH VUÏ ÑVT TIEÀM NAÊNG 1 Con ngöôøi Ngöôøi 600.000 2 Hoïc sinh H/sinh 195.000 3 Xe oâ toâ chieác 13.500 4 Xe moâ toâ chieác 250.000 5 Taøu soâng chieác 332 6 Haøng nhaäp Trieäu USD 2.688 7 Haøng xuaát Trieäu USD 2.813 8 Xaây döïng vaø laép ñaët Trieäu USD 80 9 Taøi saûn Trieäu USD 10.250 10 Du lòch nöôùc ngoaøi khaùch 20.000 Nguoàn: Cuïc Thoáng keâ Bình Döông Phuï luïc 10 CAÙC MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN TÖØ NAÊM 2006 ÑEÁN 2015 Baûng 3.2: Muïc tieâu taêng tröôûng theo töøng loaïi hình baûo hieåm cuûa Coâng ty (giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán 2015) Naêm 2006 Naêm 2010 Naêm 2015 STT Loaïi hình baûo hieåm Doanh thu Naêm 2005 Tyû VNÑ % so 2005 Doanh thu Tyû VNÑ % so 2005 Doanh thu Tyû VNÑ %so 2010 Doanh thu Tyû VNÑ 1 Baûo hieåm Xe cô giôùi 11,55 106,2 12,26 134,2 15,5 129 20,0 2 Baûo hieåm Con ngöôøi 11,98 110,6 13,26 150,2 18,0 125 22,5 3 Baûo hieåm Hoûa hoaïn 22,49 110,6 24,83 181,4 40,8 119,8 48,9 4 Baûo hieåm Kyõ thuaät 1,50 110,4 1,66 500 7,5 120 9,0 5 Baûo hieåm Haøng hoùa 8,00 112,5 9,0 185 14,8 130,4 19,3 6 Baûo hieåm Traùch nhieäm 1,93 112,3 2,16 259 5,0 200 10,0 7 Baûo hieåm Taøu soâng 0,16 85,2 0,13 187,5 0,3 166,7 0,5 Toång coäng 57,61 110 63,36 176,9 101,9 127,6 130,2 93 Baûng 3.3: Muïc tieâu doanh thu vaø hieäu quaû cuûa Coâng ty (giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán 2015) Caùc chæ tieâu chuû yeáu 2005 2006 2010 2015 Doanh thu (tyû VNÑoàng) 57,61 63,36 101,90 130,20 Tyû leä boài thöôøng/phí (%) 68,8 47,2 40 36 Hieäu quaû quy öôùc (tyû VNÑ) 6,0 8,9 14,2 18,2 Naêng suaát caùn boä (trieäu VNÑ) 1.066,9 1.131,4 1.273,7 1.302 Baûng 3.4: Muïc tieâu phaùt trieån kinh doanh cuûa Baûo Vieät Bình Döông (giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán 2015) Khaû Khai naêng thaùc STT Loaïi nghieäp vuï ÑVT Khai thaùc naêm 2005 Naêm 2010 Naêm 2015 1 BH Xe Cô giôùi (Tyû ñoàng) 11,55 15,5 20 2 BH Con ngöôøi (Tyû ñoàng) 11,98 18 22,5 3 BH Hoûa hoaïn (Tyû ñoàng) 22,49 40,8 48,9 4 BH Kyû thuaät (Tyû ñoàng) 1,5 7,5 9 5 BH Haøng hoùa (Tyû ñoàng) 8,0 14,8 19,3 6 BH Traùch nhieäm (Tyû ñoàng) 1,93 5 10 7 BH Khaùc (Tyû ñoàng) 0,16 0,3 0,5 Toång coäng 57,613 101,9 130,2 94 Phuï luïc 11 GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG STT Caùc khu vöïc thò tröôøng Ñaëc ñieåm khaùch haøng Giaûi phaùp thöïc hieän 01 Thò xaõ Thuû Daàu Moät - Ñòa baøn coù nhieàu doanh nghieäp. - Phaàn lôùn daân cö coù thu nhaäp oån ñònh, ña soá laøm ngheà buoân baùn kinh doanh. - Trình ñoä vaên hoùa cao vaø ñoàng ñeàu, coù theå nhaän bieát veà quyeàn lôïi khi mua baûo hieåm. Ñoàng thôøi coù söï so saùnh raát thöïc teá giöõõa caùc nhaø baûo hieåm veà caû möùc phí vaø quyeàn lôïi baûo hieåm. - Nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc veà baûo hieåm thöôøng “meø nheo” veà quyeàn lôïi rieâng nhö hoa hoàng, thuø lao… gaây khoù khaên cho khai thaùc vieân khi tieáp xuùc, neáu khoâng kheùo seõ maát loøng khaùch haøng. - Coâng khai roõ raøng nhöõng quyeàn lôïi cho khaùch haøng khi tham gia BH. - Giaûi thích caën keõ caùc chính saùch cuûa Baûo Vieät, phaân tích, so saùnh vôùi caùc nhaø baûo hieåm khaùc veà caùc chính saùch khaùch haøng cuûa Baûo Vieät. - Kieân quyeát khoâng giaûm phí neáu khoâng hôïp lyù, nhaèm khaúng ñònh vò theá saûn phaåm cuûa Baûo Vieät. - Chaêm soùc nhöõng khaùch haøng ñaõ vaø ñang tham gia baûo hieåm moät caùch toát nhaát ñeå taïo uy tín cho Baûo Vieät. 95 02 Huyeän Thuaän an, Dó an, Nam Taân Uyeân, Nam Beán Caùt. - Naèm treân ñòa baøn phaùt trieån kinh teá maïnh cuûa Tænh, caùc khu coâng nghieäp ñang phaùt trieån ñaàu tö, caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán hoïat ñoäng taêng daàn vôiù soá löôïng lôùn. - Daân cö coù thu nhaäp trung bình coù theå tham gia caùc loïai hình baûo hieåm vôùi möùc phí thaáp. - Thieát laäp quan heä toát vôùi caùc Ban quaûn lyù KCN, ñeå tranh thuû söï hoã trôï cuûa hoï trong khai thaùc vaø cung caáp dòch vuï. Taêng cöôøng moái quan heä vôùi caùc toå chöùc moâi giôùi vaø caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. - Döïa vaøo maïng löôùi ñaïi lyù ñeå cung caáp dòch vuï baûo hieåm tai naïn ngöôøi söû duïng ñieän vaø caùc dòch vuï nhoû leû khaùc trong daân cö. 03 Khu vöïc noâng thoân vaø caùc huyeän coøn laïi. - Thu nhaäp daân cö thaáp hôn, chæ coù theå tham gia nhöõng dòch vuï baûo hieåm phoå thoâng nhoû leû. - Chöa coù yù thöùc vaø söï quan taâm ñeán vieäc tham gia baûo hieåm. - Löïc löôïng ñaïi lyù ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi khu vöïc thò tröôøng naày. - Do thu nhaäp daân cö thaáp neân caàn coù nhieàu loïai dòch vuï nhoû leû vôùi nhieàu möùc phí töông öùng phuø hôïp ñeå moïi ngöôøi coù theå tham gia . (Tieáp theo phuï luïc 11)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf45301.pdf