Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định

CRM không chỉ đem lại lợi ích cho NH mà còn đem lại lợi ích cho KH. Bởi KH và sự thỏa mãn KH là mục tiêu của CRM nhắm tới. Qua CRM mối quan hệ NH - KH trở nên gần gũi hơn, kho dữ liệu của NH về KH cũng được cập nhật, NH có thể nắm bắt được tất cả những thay đổi dù nhỏ nhất về thị hiếu, thói quen tiêu dùng của KH. Qua đó các chính sách, chiến lược kinh doanh của Agribank Phù Cát sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2351 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị quan hệ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KIỀU ĐỨC TIẾN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÙ CÁT - TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2012 ii Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 1 : PGS.TS. NGUYỄN TRƢỜNG SƠN Phản biện 2 : TS. HÀ THANH VIỆT Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 12 năm 2012. * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Về mặt lý thuyết: CRM là vũ khí mạnh nhất, để đảm bảo KH sẽ trở nên trung thành và duy trì lòng trung thành với doanh nghiệp. Từ thực tế của Ngân hàng: Việc quản lý quan hệ KH hiện tại của NH chưa được quan tâm đúng mức, NH chưa có chiến lược CRM một cách hệ thống. Việc triển khai hệ thống CRM tại NH là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên tác giả đã chọn đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát – tỉnh Bình Định để làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Làm rõ lý luận về CRM, tiến trình xây dựng CRM tại các doanh nghiệp nói chung và tại ngân hàng nói riêng. - Đánh giá thực trạng hệ thống CRM tại Agribank Phù Cát hiện tại, đặc biệt là công tác CRM trong hoạt động huy động tiền gửi để từ đó xây dựng hệ thống CRM tại Agribank Phù Cát trong tương lai hoàn chỉnh hơn. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận về CRM, các giá trị KH của Agribank Phù Cát, mức độ thỏa mãn nhu cầu của KH đối với hoạt động huy động tiền gửi tại Agribank Phù Cát. Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu tập trung vào giải pháp hoàn thiện CRM hoạt động huy động tiền gửi của Agribank Phù Cát. 4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u 2 Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau, trong đó chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp tiếp cận phân tích và hệ thống hoá các hiện tượng của các đối tượng như công cụ thống kê, phân tích ngoại suy, phương pháp so sánh định tính, định lượng, quy nạp… đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn. 5. Bố cục của đề tài: Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) 1.1.1 Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng a. Tầm quan trọng của CRM b. Khái niệm quản trị quan hệ khách hàng CRM là một chiến lược kinh doanh nhằm tối ưu hoá lợi nhuận, doanh thu và sự hài lòng của KH (định nghĩa của Gartner (2005));. Nếu CRM được hiểu như là một chiến lược kinh doanh thì CRM “là tập hợp các hoạt động mang tính chiến lược nhằm lựa chọn, thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng trên cơ sở làm thích ứng các quá trình tạo ra lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp”. Tác giả lấy định nghĩa của Gartner (2005) làm cơ sở cho luận văn của mình. 1.1.2 Mục đích của CRM - Kiếm được những khách hàng sinh lời; - Nắm giữ những khách hàng sinh lời; - Lấy lại những KH sinh lời; 1.1.3 Các yếu tố cơ bản trong hệ thống CRM - Yếu tố con người; - Yếu tố quy trình; - Yếu tố công nghệ. 1.1.4 Nội dung quản trị quan hệ khách hàng  Nhận diện KH (IDENTIFY):  Phân biệt KH (DIFFERENTIATE):  Tương tác với KH (INTERACT):  Cá biệt hóa KH (CUSTOMIZE): 1.2 TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 4 Có một vài công ty đạt được thành công trong việc thực hiện CRM nhưng cũng có một số ít thất bại. Nguyên nhân là không có sự hiểu biết nên không biết được khách hàng mình muốn gì? Dưới đây sẽ mô tả đầy đủ tiến trình thực hiện CRM để đạt thành công. Sơ đồ 1.4 Biểu diễn tiến trình quản trị quan hệ khách hàng Kiểm tra đánh giá và tiếp tục cải tiến Thỏa mãn nhu cầu KH Phân nhóm KH Nghiên cứu nhu cầu của KH Giá trị giành cho KH Phân biệt khách hàng Cá biệt hóa khách hàng Xác định mục tiêu CRM Xây dựng CSDL KH Gia tăng lòng trung thành KH Giải pháp cá biệt hóa KH Lợi nhuận vững chắc cho công ty Đúng Tiếp tục đầu tư và tài trợ Tương tác khách hàng Sai 5 1.2.1 Xác định mục tiêu CRM - Giá trị dành cho khách hàng - Lợi nhuận vững chắc cho công ty 1.2.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng a. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu khách hàng b. Xây dựng cơ sở dữ liệu trong CRM - Xây dựng CSDL(Database) - Phân tích CSDL - Xây dựng chuẩn dịch vụ a. Mô hình xử lý yêu cầu - Bộ phận giao dịch khách hàng - Bộ phận cập nhật và khai thác dữ liệu - Người quản lý 1.2.3 Phân biệt khách hàng: Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm KH đồng thời chỉ ra cho công ty những KH giá trị nhất. a. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng + KH cá nhân: Tập hợp các KH là cá nhân, hộ gia đình. + KH tổ chức: Các KH là doanh nghiệp, tổ chức khác. b. Phân nhóm khách hàng Theo quy tắc Pareto thì 80% lợi nhuận của công ty thường chỉ do 20% số KH mang lại. Điều này cho thấy chỉ có một nhóm nhỏ KH sẽ đem lại lợi nhuận thật sự cho doanh nghiệp. 1.2.4 Tƣơng tác khách hàng a. Triết lý “one to one”: Mỗi KH được phục vụ theo một cách khác nhau bằng việc sử dụng CSDLKH. b. Hoạt động tương tác với khách hàng: Tập trung vào KH là làm thế nào để thu hút KH mới, duy trì những KH có giá trị đang tồn tại. 6 1.2.5 Cá biệt hóa theo khách hàng a. Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng - Đảm bảo lợi ích của KH - Đảm bảo uy tín và độ tin cậy - Tạo các điểm bán hàng khác nhau - Phối hợp các tổ dịch vụ bổ trợ b. Gia tăng lòng trung thành của khách hàng Duy trì và khai thác KH hiện có, tạo mối quan hệ gắn bó, chia sẻ với họ, phát triển thành KH trung thành là ưu tiên hàng đầu. c. Giải pháp cá biệt hóa khách hàng Tìm cách giao tiếp với mỗi KH theo phương thức riêng và đảm bảo đem lại lợi ích cho KH, cảm giác được đề cao và trân trọng. 1.2.6 Kiểm tra đánh giá và tiếp tục cải tiến * Đánh giá bên trong * Đánh giá bên ngoài Tóm tắt Chƣơng 1: Bản chất của CRM chính là chiến lược và hoạt động xây dựng mối quan hệ lâu dài với KH, tạo ra lợi nhuận vững chắc cho công ty. 7 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÙ CÁT - TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN PHÙ CÁT 2.1.1 Giới thiệu về Agribank Phù Cát a. Quá trình hình thành và phát triển b. Nhiệm vụ của Agribank Phù Cát c. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Agribank Phù Cát 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh a. Các sản phẩm dịch vụ điển hình - Sản phẩm quản lý tiền; - Sản phẩm huy động vốn; - Sản phẩm tín dụng; - Sản phẩm kinh doanh ngoại tệ; - Dịch vụ ngân hàng hiện đại b. Thực trạng hoạt động kinh doanh - Hoạt động tín dụng - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động phi tín dụng c. Phân tích các điều kiện ảnh hưởng đến CRM trong hoạt động huy động tiền gửi tại Agribank Phù Cát - Đặc điểm khách hàng trong quan hệ tiền gửi - Phát triển công nghệ thông tin và hiện đại hóa NH - Vị thế ngân hàng trong hoạt động huy động tiền gửi 8 Trụ sở đặt tại trung tâm huyện, khang trang bề thế, kiến trúc phù hợp, màu sắc hài hòa tạo hình ảnh ban đầu tốt đẹp trong nhận thức của KH và cảm giác an tâm tin tưởng vào NH. 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CRM TẠI AGRIBANK PHÙ CÁT 2.2.1 Mục tiêu của hệ thống CRM tại Agribank Phù Cát Làm hài lòng KH, cung cấp cho KH SPDV với giá cả hợp lý, chất lượng vượt trội… nhằm gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng. 2.2.2 Cơ sở dữ liệu khách hàng Mô hình quản lý thông tin khách hàng của Ngân hàng: Các ứng dụng phân phối dịch vụ ngân hàng: BDS, ATM, Internet, Corp, PC, Etc ... Các hệ thống khác Quản lý phân phối dịch vụ (Delivery Services Processor) C IF ( T h ô n g t in k h á ch h à n g ) D P ( D ep o si t - T iề n g ử i) L o a n ( T iề n v a y ) C a rd ( th ẻ) F X ( T h a n h t o á n ) T F ( T à i tr ợ t h ƣ ơ n g m ạ i) M IS ( B á o c á o t h ố n g k ê) R M ( Q u ả n l ý r ủ i ro ) G L ( S ổ c á i tổ n g h ợ p ) D L ( N g h iệ p v ụ n g â n q u ỹ ) Kho tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống (Data Wareho use) 9 2.2.3 Hoạt động phân biệt khách hàng a. Về nhận thức b. Về hoạt động phân nhóm khách hàng - Phân nhóm khách hàng hoạt động tín dụng - Phân nhóm khách hàng hoạt động huy động vốn Công tác phân loại KH tiền gửi hiện nay chưa có quy định rõ ràng, chủ yếu là căn cứ vào tình hình huy động vốn thực tế, sự cạnh tranh của các ngân hàng khác… NH cần có phương pháp phân loại KH tiền gửi dựa trên các giá trị hiện tại, giá trị tiềm năng và lòng trung thành để từ đó xây dựng các chương trình quan hệ với từng phân đoạn KH, góp phần mang lại lợi nhuận cho NH. 2.2.4 Hoạt động tƣơng tác với khách hàng - Hoạt động tạo giá trị cho KH: - Về nhân viên: - Về tổ chức hoạt động : Sơ đồ 2.2 Quy trình hoạt động chăm sóc khách hàng Bộ phận kế hoạch- nguồn vốn (thuộc phòng KHKD) Các phòng trực tiếp cung cấp SPDV Khách hàng 1 2 4 1 5 3 10 Tương tác KH tại Agribank Phù Cát chỉ dừng ở mức phân tích, tìm hiểu, đáp ứng yêu cầu của KH với điều kiện hiện tại mà chưa tìm ra chiến lược tương tác với từng nhóm KH, dựa trên nhu cầu của KH… 2.2.5 Cá biệt hóa theo khách hàng a. Các hoạt động đáp ứng nhu cầu cá biệt Hoạt động tạo ra sự khác biệt đối với KH, đặc biệt là KH hoạt động huy động tiền gửi tại Agribank Phù Cát được đánh giá là đơn vị đã biết ý thức việc cung cấp SPDV liên quan nhưng vẫn chưa có chiến lược để tạo ra sự khác biệt đối với từng nhóm KH. b. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 2.2.6 Đánh giá hoạt động CRM tại Agribank Phù Cát a. Thành công của CRM - Hoạt động tương tác: - Hoạt động tạo ra sự khác biệt: b. Những tồn tại - Chi nhánh chưa xây dựng mô hình tổ chức bộ máy CRM. - Chưa có sự chuyên môn hóa cao về đội ngũ nhân viên. c. Nguyên nhân tồn tại - Việc ứng dụng CRM vào doanh nghiệp còn mới mẻ nên chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cấp lãnh đạo, nhân viên. - Đội ngũ nhân viên còn thiếu, chưa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Lượng KH ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng đa dạng, KH dễ dàng chuyển sang NH khác có chất lượng phục vụ tốt hơn. 11 - Các kênh tương tác chưa có sự đồng bộ nên việc thu thập thông tin còn nhiều hạn chế, rất khó nắm bắt được nhu cầu KH. Tóm tắt Chƣơng 2: Chương 2 mang lại một cái nhìn tổng quan từ việc đánh giá khả năng, nội lực của NH cho đến tác động của các yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng đến hoạt động CRM tại NH, đặc biệt là CRM lĩnh vực huy động tiền gửi. Qua nghiên cứu phân tích này, ban lãnh đạo Agribank Phù Cát sẽ có cái nhìn sâu sắc về CRM. CHƢƠNG 3 HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÙ CÁT - TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT VỀ CRM TẠI AGRIBANK PHÙ CÁT 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống CRM tại Agribank Phù Cát - KH ngày càng am hiểu, có đòi hỏi và kỳ vọng cao. - Thương mại toàn cầu và sự bùng nổ khoa học công nghệ đã đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực NH ngày càng cao. 3.1.2 Định hƣớng phát triển của Agribank Trong giai đoạn này, định hướng phát triển riêng cho Agribank Phù Cát là chiến lược hướng về KH. Mọi đối tượng KH cần được quan tâm, chú trọng các KH mục tiêu, KH sinh lời, KH triển vọng, lấy hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự hài lòng của KH làm mục tiêu hoạt động. 12 3.1.3 Mục tiêu phát triển Agribank Phù Cát tới năm 2015 3.1.4 Định hƣớng CRM tại Agribank Phù Cát a. Mục tiêu kinh doanh của NHNo Phù Cát giai đoạn 2011- 2015 b. Định hướng CRM tại Agribank Phù Cát 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CRM TẠI AGRIBANK PHÙ CÁT 3.2.1 Xác định mục tiêu của CRM Mục tiêu của Agribank là tiếp tục giữ vững vị trí NH thương mại hàng đầu Việt Nam, tiên tiến trong khu vực và có uy tín cao trên trường quốc tế. Mục tiêu trong thời gian tới là “Cung cấp những SPDV NH có chất lượng cao, tiện ích tốt nhất cho khách hàng”. 3.2.2 Hoàn thiện mô hình CRM tại Agribank Phù Cát Sơ đồ 3.1 Mô hình CRM tại Agribank Phù Cát Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng Phân biệt khách hàng Tƣơng tác khách hàng Cá nhân hóa khách hàng Kiểm tra đánh giá và tiếp tục cải tiến 13 a. Cơ sở dữ liệu khách hàng tại Agribank Phù Cát Tính liên tục và đầy đủ của dữ liệu về KH để thực hiện chương trình CRM chưa được đáp ứng, cần bổ sung để hoàn thiện. Các yêu cầu về xây dựng CSDL: - Tính bảo mật của dữ liệu: - Khả năng liên kết giữa những thông tin rời rạc. - Mã hóa các thông tin lưu trữ để thuận tiện khai thác. - Phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. Bổ sung thêm thông tin về khách hàng Nguồn để thu thập thông tin bổ sung Tính liên kết trong xử lý thông tin KH Triển khai thực hiện: Hỗ trợ công tác chăm sóc khách hàng: Quản lý hoạt động tiền gửi: + Phục vụ công tác thống kê, báo cáo: CSDLKH có khả năng thống kê số liệu theo yêu cầu cụ thể của mỗi chương trình nghiên cứu thị trường, phục vụ cho công tác huy động vốn, CSKH. b. Phân biệt khách hàng Phân loại khách hàng mục tiêu Tiêu chí 1: Phân loại khách hàng dựa vào số dư bình quân Tiêu chí 2: Phân loại khách hàng theo kỳ hạn gửi tiền Tiêu chí 3: Phân loại KH theo thời gian quan hệ với NH Nhóm KH mục tiêu: Nhóm A. Nhóm KH còn lại: Nhóm B. Bảng 3.1 Điểm tính giá trị khách hàng dựa vào số dư tiền gửi Số dƣ tiền gửi Điểm Từ 500 triệu trở lên 100 Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu 80 Từ 180 triệu đến dưới 300 triệu 60 14 Bảng 3.2 Điểm tính giá trị khách hàng qua kỳ hạn gửi tiền Kỳ hạn gửi tiền của khách hàng Điểm Trên 12 tháng 100 6 < Kỳ hạn ≤ 12 tháng 80 3 ≤ Kỳ hạn ≤ 6 tháng 60 < 3 tháng 40 Bảng 3.3 Điểm tính giá trị KH thông qua thời gian quan hệ Thời gian quan hệ với Agribank Phù Cát Điểm Từ 5 năm trở lên 100 Từ 3 năm đến dưới 5 năm 80 Từ 1 năm đến dưới 3 năm 60 Bảng 3.4. Bảng tỷ trọng điểm của từng chỉ tiêu STT Chỉ tiêu Tỷ trọng điểm 1 Số dư tiền gửi 50% 2 Kỳ hạn gửi tiền 35% 3 Thời gia quan hệ 15% Phân đoạn khách hàng 15 Bảng 3.5 Phân đoạn khách hàng Nhóm khách hàng mục tiêu Điểm Loại A1 ≥ 80 Loại A2 ≥ 60 Loại A3 ≥ 40 Bảng 3.6 Phân loại khách hàng theo đặc điểm mục tiêu Phân đoạn KH Đặc điểm và mục tiêu khách hàng KH A1 Là các KH gửi tiền vào NH có kỳ hạn dài, tính ổn định cao, giá trị lớn, sử dụng các loại dịch vụ của NH, KH quan hệ lâu năm, hài lòng về dịch vụ NH. Đây là những mối quan hệ cần được duy trì, bảo vệ và ưu ái nhất KH A2 Là các KH gửi tiền có kỳ hạn trung bình, tính ổn định cao, giá trị lớn, sử dụng các loại dịch vụ của NH, quan hệ lâu năm, nhưng đồng thời chưa hài lòng về dịch vụ NH. Có thể coi đây là những mối quan hệ cần được giữ gìn, duy trì. KH A3 Là các KH gửi tiền có kỳ hạn ngắn, giá trị thấp, mới quan hệ với NH và có khả năng chuyển qua NH khác nếu thấy có lợi. Không hoặc ít có chính sách đối với nhóm này. 16 Phân loại từng nhóm khách hàng Bảng 3.7 Chiến lược cho từng nhóm khách hàng Loại KH Chiến lược A1 Gia tăng giá trị cảm nhận bằng việc giảm phí các dịch vụ gia tăng vượt trội và khác biệt hẳn so với những loại KH khác. Xây dựng các chương trình CSKH đặc biệt. tạo sự quan tâm đặc biệt với nhóm KH này. A2 Cung cấp những dịch vụ với mức chi phí nhất định. Kích thích mức độ sử dụng thông qua chương trình CSKH riêng, có quan tâm ở mức thấp hơn KH A1 A3 Áp dụng các chính sách nhằm gia tăng lòng trung thành, tăng lượng tiền gửi cũng như gia tăng dịch vụ kèm theo. Cố gắng kích thích giao dịch thông qua các hoạt động khuyến mãi và các chính sách hỗ trợ. B Đây chính là nhóm KH cần áp dụng chính sách thông thường. Tuy nhiên nếu có cơ hội cần có những chính sách riêng vì nhóm KH này sẽ gia tăng lòng trung thành với NH sau khi đã so sánh với NH khác. c. Tăng cường hoạt động tương tác với khách hàng d. Phát huy cá biệt hóa khách hàng 17 Đối với dịch vụ NH, với tất cả KH thì yêu cầu chung là: “Nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi”. * Đặc biệt tạo ra những giá trị khác biệt mang lại cho KH: Nhóm KH Ngân sách Tƣơng tác khách hàng CSKH KH A1 1.000.000 đ - Gặp trực tiếp 01 lần/tháng, - Gặp tại nhà ít nhất 1 lần/ 02 tháng; - Điện thoại, Email, nhắn tin: khi có chính sách khuyến mãi mới, SP mới, tự động cung cấp những thông tin liên quan đến NH: tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, lãi suất …; - Dịch vụ tự động: CSKH theo tư tưởng 24h/7 ngày với chất lượng tốt nhất; - Định kỳ 06 tháng tổ chức thăm dò ý kiến - Tặng quà hoặc vé tham quan du lịch nhân ngày sinh nhật, thành lập; - Tặng quà nhân các ngày lễ lớn, ngày quan trọng của KH; - Tặng vé các chương trình do Agribank tài trợ; - Khuyến mãi hoặc giảm phí dịch vụ các sản phẩm mới; - Ưu tiên phục vụ nhanh chóng, tốt nhất; - Tổ chức thăm hỏi khi KH hoặc 18 KH nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tranh thủ sự ủng hộ của nhóm KH này. thân nhân bị ốm, tang gia …; - Hướng dẫn tư vấn các dịch vụ và giải pháp có lợi trong quá trình sử dụng dịch vụ của Agribank; - Được hưởng các chính sách của chương trình khuyến mãi phù hợp, kèm quà tặng khi điều tra KH…; KH A2 600.000 đ - Gặp trực tiếp 1 lần/2 tháng - Gặp tại nhà 1 lần/3 tháng - Điện thoại, Email, nhắn tin: khi có chính sách khuyến mãi mới, SP mới, tự động cung cấp những thông tin - Tặng quà nhân ngày sinh nhật, thành lập; - Tặng quà nhân các ngày lễ lớn, ngày quan trọng của KH; - Ưu tiên phục vụ nhanh chóng, tốt nhất; 19 liên quan đế NH: tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, lãi suất … - Dịch vụ tự động: CSKH theo tư tưởng 24h/7 ngày với chất lượng tốt nhất - Định kỳ 01 năm tổ chức thăm dò ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tranh thủ sự ủng hộ của nhóm KH này. - Tổ chức thăm hỏi khi khách hàng hoặc thân nhân bị ốm, tang gia …; - Hướng dẫn tư vấn các dịch vụ và giải pháp có lợi trong quá trình sử dụng dịch vụ của NH; - Được hưởng các chính sách của chương trình khuyến mãi phù hợp, kèm quà tặng khi điều tra KH… KH A3 300.000 đ - Gặp trực tiếp ít nhất 2 lần/ năm; - Điện thoại, Email, nhắn tin: khi có chính sách khuyến mãi mới, SP mới, tự động cung cấp những thông tin liên quan đến NH: tỷ giá - Tặng quà nhân các ngày lễ lớn - Hướng dẫn tư vấn các dịch vụ và giải pháp có lợi trong quá 20 ngoại tệ, giá vàng, lãi suất …; - Dịch vụ tự động: CSKH theo tư tưởng 24h/7 ngày với chất lượng tốt nhất; - Định kỳ 01 năm tổ chức thăm dò ý kiến KH nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tranh thủ sự ủng hộ của nhóm KH này, giới hạn số lượng khoảng 100 khách. trình sử dụng dịch vụ của Agribank Phù Cát - Được hưởng các chính sách của chương trình khuyến mãi phù hợp - Tặng quà tặng khi tổ chức điều tra khách hàng … 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ a. Thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng Cần thiết lập bộ phận CSKH trực thuộc phòng KHKD: Bộ phận chăm sóc khách hàng Cơ sở dữ liệu khách hàng Chương trình CRM Nghiên cứu khách hàng Sơ đồ 3.2 Cơ cấu bộ phận chăm sóc khách hàng 21 b. Tạo lập văn hóa kinh doanh hướng vào KH 3.2.4 Kiểm tra đánh giá và tiếp tục cải tiến Sơ đồ 3.3 Quy trình đánh giá 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH CRM - Lãnh đạo cần xây dựng tầm nhìn CRM; - Tổ chức học tập về CRM đối với toàn bộ CBCNV; - Agribank Phù Cát cần có trang Web riêng; - Ban giám đốc và các Phòng có liên quan cần thiết lập quy trình để đánh giá mức độ hài lòng của KH. Tóm tắt Chƣơng 3: Chương 3 đã giải quyết được những vấn đề lớn đó là hoàn thiện chiến lược CRM mà đặc biệt là trong hoạt động huy động tiền gửi của Agribank Phù Cát, tổ chức nhân sự triển khai, CSDLKH, phân tích KH, tương tác KH, cá biệt hóa KH, kiểm tra đánh giá và tiếp tục cải tiến. Thiết lập tiêu chuẩn và tiêu thức Xác định ngƣời đánh giá & phƣơng pháp đánh giá Thu thập thôn g tin Đánh giá các kết quả đạt đƣợc 22 KẾT LUẬN CRM không chỉ đem lại lợi ích cho NH mà còn đem lại lợi ích cho KH. Bởi KH và sự thỏa mãn KH là mục tiêu của CRM nhắm tới. Qua CRM mối quan hệ NH - KH trở nên gần gũi hơn, kho dữ liệu của NH về KH cũng được cập nhật, NH có thể nắm bắt được tất cả những thay đổi dù nhỏ nhất về thị hiếu, thói quen tiêu dùng của KH. Qua đó các chính sách, chiến lược kinh doanh của Agribank Phù Cát sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Với ý nghĩa như vậy tác giả đã hoàn thiện chương trình CRM tại Agribank Phù Cát - tỉnh Bình Định, tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề sau: 1. Khái quát hóa, hệ thống căn bản lý luận và thực tiễn khách quan, khoa học về vấn đề CRM. 2. Phân tích thực trạng CRM của Agribank Phù Cát, các điều kiện ảnh hưởng đến CRM tại Agribank Phù Cát. 3. Hoàn thiện hệ thống CRM tại Agribank Phù Cát. 4. Dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng các chính sách KH cho nhóm khách hàng mục tiêu để phục vụ cho chương trình CRM. Tuy nhiên, do giới hạn khuôn khổ của một luận văn, tác giả chỉ đi sâu vào việc đề xuất giải pháp CRM về hoạt động huy động tiền gửi, các giải pháp chỉ dừng lại ở ý tưởng và hướng phát triển, đề tài chưa thể đi sâu hơn trong việc triển khai triệt để các đề xuất. Qua luận văn này, tác giả hy vọng những giải pháp đưa ra sẽ được áp dụng tại Agribank Phù Cát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftomtat_38_0737.pdf
Luận văn liên quan