Quyền công tố ở Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó việc tăng cường chất lượng công tố của Viện kiểm sát nhằm chống bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, là một nội dung quan trọng được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Nghị quyết số 08 ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới đã chỉ rõ: "Chất lượng công tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với nhu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn nhiều trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; vi phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp". Nghị quyết đã nhấn mạnh: "Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Hoạt động công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội . Nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác .". Việc thực hành quyền công tố ở nước ta do Viện kiểm sát thực hiện trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong việc trừng trị tội phạm, bảo vệ quyền tự do dân chủ của nhân dân. Tuy nhiên so với yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm thì còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do việc nghiên cứu lý luận về quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự còn chưa được làm sáng tỏ. Cho đến nay vẫn chưa có sự nhận thức thống nhất trong các cơ quan tư pháp về khái niệm quyền công tố cũng như thế nào là thực hành quyền công tố? Hiện tại tuy đã có một số tài liệu đề cập về quyền công tố nhưng chủ yếu được bàn dưới góc độ lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, hoặc dưới góc độ tổ chức thực tiễn việc thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. Trong những năm vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức toàn ngành nghiên cứu về những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp hình sự, nhưng kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức độ chuyên đề tổng kết thực tiễn. Có thể nói, cho đến bây giờ vẫn chưa có một công trình nào khảo cứu một cách toàn diện về mặt lý luận và thực tiễn vấn đề quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự ở Việt Nam. Trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay, để góp phần bảo đảm Viện kiểm sát tập trung làm tốt chức năng công tố, việc tiếp tục nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền công tố trong tố tụng hình sự là vấn đề bức xúc và cần thiết. Với tất cả các ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài "Quyền công tố ở Việt Nam" làm luận án tiến sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự đã được một số sách, báo, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập. Nổi bật lên ở trong nước, một số tác giả đã có các bài viết về vấn đề này như Tiến sĩ Trần Văn Độ có bài "Một số vấn đề về quyền công tố", Tiến sĩ Phạm Tuấn Khải về "Vài ý kiến về quyền công tố và thực hiện quyền công tố" trong tập kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận về quyền công tố và việc tổ chức thực hiện quyền công tố ở Việt Nam hiện nay" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 1999. Tại Hội nghị khoa học "Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tình hình mới" do Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/10/2001, đã thu hút đông đảo các nhà khoa học và thực tiễn bàn luận sôi nổi về quyền công tố. Đáng chú ý là các bài của Tiến sĩ luật học Lê Cảm về "Những vấn đề lý luận về chế định quyền công tố", Tiến sĩ luật học Trần Đình Nhã đã đề cập đến "Chức năng công tố của Viện kiểm sát nhân dân, mối quan hệ giữa việc thực hiện quyền công tố với các hoạt động kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử". Ngoài ra, còn một số bài viết khác của các tác giả đăng tải trên Tạp chí kiểm sát, Tạp chí Luật học, cũng đề cập đến quyền công tố. Nhưng cho đến nay, khái niệm, nội dung và phạm vi của quyền công tố, của thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự như thế nào vẫn chưa được rõ ràng, còn có nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. 3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án Mục đích Làm rõ khái niệm, đối tượng, phạm vi, nội dung của quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố ở Việt Nam dưới góc độ hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực tiễn. Để đạt được mục đích trên luận án cần phải giải quyết được các nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ - Nghiên cứu lịch sử quyền công tố, mối quan hệ giữa công tố và tư tố; - Việc tổ chức thực hành quyền công tố ở một số nước trên thế giới; đại diện cho các trường phái: Án lệ, châu Âu lục địa và châu Á. - Nghiên cứu thực trạng tổ chức thực hành quyền công tố ở nước ta trong những năm gần đây, tìm ra nguyên nhân của những thành tích đạt được và những tồn tại, hạn chế. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án Đối tượng và phạm vi nghiên cứu là: quyền công tố nói chung nhưng chủ yếu là quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam; thực trạng thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự những năm gần đây, bảo đảm phù hợp với chuyên ngành nghiên cứu đề tài. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án Cơ sở lý luận của luận án là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm; những thành tựu khoa học luật tố tụng hình sự của một số nước trong khu vực và trên thế giới; các học thuyết chính trị và pháp lý về tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng; luận án cũng được trình bày trên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện hành về chức năng công tố của Viện kiểm sát và việc tổ chức thực hành quyền công tố ở nước ta từ 1945 đến nay. Dựa vào phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận án đặc biệt coi trọng phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, kết hợp với phương pháp khảo sát thực tiễn, phỏng vấn, để làm sáng tỏ các nội dung nghiên cứu của luận án. 5. Những đóng góp mới về khoa học của luận án Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của quyền công tố, luận án xây dựng các khái niệm mới về: quyền công tố nói chung và quyền công tố trong tố tụng hình sự nói riêng; làm rõ đối tượng, nội dung, phạm vi quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự; phân biệt giữa quyền công tố và thực hành quyền công tố; phân biệt giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự. Đề xuất những giải pháp về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động công tố của Viện kiểm sát trong tình hình mới. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc nghiên cứu tổ chức bộ máy nhà nước, khoa học luật tố tụng hình sự trong việc xác định thẩm quyền các cơ quan tiến hành tố tụng. - Các trường giảng dạy pháp luật có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để biên soạn giáo trình, nhất là các trường đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên ngành kiểm sát nhân dân. - Viện kiểm sát các cấp có thể khai thác kết quả nghiên cứu của luận án để nâng cao chất lượng hoạt động công tố trong tình hình mới.

doc186 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2542 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quyền công tố ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mét sè nhiÖm vô cÊp b¸ch sau ®©y: Mét lµ, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé ph¶i tuyÖt ®èi dùa trªn c¬ së gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng ®ång thêi ph¶i g¾n víi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸p luËt. §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong c«ng t¸c c¸n bé. Hai lµ, x¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ë c¶ ba cÊp kiÓm s¸t trªn c¬ së chøc n¨ng thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p vµ yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn hãa c¸n bé cña thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, b¶o ®¶m ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, ®¶m b¶o sù kÕ thõa, chuyÓn tiÕp c¸c thÕ hÖ c¸n bé tíi n¨m 2005 vµ 2010. Ba lµ, hÕt søc coi träng vµ tËp trung x©y dùng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt c¸c cÊp, trÎ hãa c¸n bé trªn c¬ së tiªu chuÈn, b¶o ®¶m tÝnh liªn tôc, tÝnh kÕ thõa, kh¾c phôc t×nh tr¹ng hÉng hôt, ch¾p v¸ thiÕu c¸n bé. Ph¶i cã biÖn ph¸p ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn c¸n bé, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c¸n bé. Cã quan ®iÓm vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, sö dông vµ ®Ò b¹t c¸n bé mét c¸ch khoa häc, c«ng t©m, kh¸ch quan vµ b¶o ®¶m ®óng quy tr×nh. Bèn lµ, tiÕp tôc ®æi míi vµ kiÖn toµn c¬ quan tham m­u vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. Chó träng c«ng t¸c dù b¸o chiÕn l­îc, tËp trung nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi mét sè chÝnh s¸ch vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c quy chÕ vÒ c«ng t¸c c¸n bé. Tr­íc hÕt, vÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn, ViÖn tr­ëng VKSNDTC cÇn chØ ®¹o Vô Tæ chøc c¸n bé cïng ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t cÊp tØnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc VKSNDTC ph¶i xem xÐt l¹i tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ c¸n bé, KiÓm s¸t viªn lµm c«ng t¸c kiÓm s¸t ®iÒu tra vµ kiÓm s¸t xÐt xö h×nh sù ë c¸c cÊp ®Ó tæ chøc, bè trÝ cho phï hîp, khoa häc, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng KiÓm s¸t viªn, ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu ®Êu tranh chèng téi ph¹m vµ vi ph¹m ph¸p luËt trong TTHS. Chó träng t¨ng c­êng n¨ng lùc tr­íc hÕt ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cßn yÕu nh»m h¹n chÕ tèi ®a sù bÊt cËp. ë VKSNDTC cÇn tæ chøc mét bé phËn gåm c¸c chuyªn gia giái vÒ c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù chÞu tr¸ch nhiÖm tæng kÕt ®­êng lèi vµ ph­¬ng h­íng tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong c¸c giai ®o¹n ®iÒu tra, xÐt xö ë tõng cÊp kiÓm s¸t vµ ®èi víi tõng lo¹i ¸n; chèng h×nh sù hãa c¸c quan hÖ d©n sù, kinh tÕ vµ ng­îc l¹i chèng t×nh tr¹ng hµnh chÝnh hãa, d©n sù hãa c¸c quan hÖ h×nh sù; x©y dùng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®­êng lèi nghiÖp vô kiÓm s¸t ®iÒu tra, kiÓm s¸t xÐt xö; phèi hîp cïng c¸c kh©u nghiÖp vô, c¸c ngµnh h÷u quan so¹n th¶o c¸c th«ng t­ liªn tÞch h­íng dÉn thi hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ h×nh sù, vÒ TTHS. Do tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng kiÓm s¸t h×nh sù ®ßi hái ph¶i cã tÇm bao qu¸t vµ tÝnh chiÕn ®Êu cao, cÇn ®ñ lùc l­îng cÇn thiÕt ®Ó ch¨m lo lµm tèt. Do ®ã, VKSNDTC cÇn cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c trªn c¬ së kh¶o s¸t thùc tÕ ë tõng kh©u, tõng cÊp kiÓm s¸t ®Ó c©n ®èi sè l­îng KiÓm s¸t viªn víi khèi l­îng ¸n h×nh sù. §©y còng lµ c¬ së thùc tÕ ®Ó ®Ò nghÞ víi Quèc héi, ñy ban Th­êng vô Quèc héi, ChÝnh phñ quan t©m t¨ng c­êng biªn chÕ cho ngµnh kiÓm s¸t. TÝnh chÊt cña c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù còng ®ßi hái KiÓm s¸t viªn lµm c«ng t¸c nµy kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m v÷ng luËt ph¸p mµ cßn ®ßi hái ph¶i cã chuyªn m«n nghiÖp vô s©u s¾c, nhÊt lµ nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m vµ kü n¨ng thùc hµnh quyÒn c«ng tè. Do vËy, bªn c¹nh viÖc th­êng xuyªn båi d­ìng n¨ng lùc ph¸p lý vµ chuyªn m«n nghiÖp vô, cÇn coi träng bè trÝ nh÷ng c¸n bé, KiÓm s¸t viªn cã bÒ dµy kinh nghiÖm chuyªn lµm c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù, kh«ng nªn ®iÒu chuyÓn c¸n bé mét c¸ch thiÕu c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi chÊt l­îng KiÓm s¸t viªn lµ ph¶i cã b¶n lÜnh nghiÖp vô, n¾m v÷ng ph¸p luËt vµ nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, x· héi, biÕt vËn dông nhuÇn nhuyÔn ph¸p luËt vµ nh÷ng quy ®Þnh ®ã trong thùc thi nhiÖm vô vµ ph¶i th«ng th¹o kh©u nghiÖp vô m×nh thùc hiÖn. Nh­ng ®iÒu quan träng h¬n lµ KiÓm s¸t viªn ph¶i lµ ng­êi cã l­¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp. Trong t¸c phÈm "T¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa b¶o ®¶m quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña nh©n d©n", ®ång chÝ Cè Tæng bÝ thø Lª DuÈn nhÊn m¹nh: Muèn cho ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®­îc gi÷ g×n vµ thi hµnh ®óng, ®iÒu quan träng tr­íc nhÊt lµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¸c c¸n bé cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt mét c¸ch nghiªm chØnh, ph¶i t«n träng c¸c quyÒn tù do, d©n chñ cña nh©n d©n, ph¶i lµm ®óng tr¸ch nhiÖm lµ ng­êi thõa hµnh ý kiÕn cña nh©n d©n, lµ ng­êi b¶o vÖ vµ phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n... Ph¶i thÊu suèt lý t­ëng, môc ®Ých ®ã th× lßng ta míi trong s¸ng, v« t­, g¹t bá ®­îc mäi sù tÞ hiÒm, thiªn kiÕn, thï o¸n c¸ nh©n, míi mét lßng, mét d¹ v× nh©n d©n mµ phôc vô, kiªn quyÕt kh«ng dung nh÷ng ®iÒu oan øc vµ kh«ng lµm ®iÒu oan cho bÊt cø ai. Mét ng­êi bÞ téi oan, ch¼ng nh÷ng ng­êi Êy ®au khæ, mµ gia ®×nh, con c¸i hä cµng ®au khæ h¬n. Lµm ®iÒu oan cho mét ng­êi nµo ®ã th× chóng ta kh«ng cßn lÏ sèng n÷a, bëi v× chóng ta lµ nh÷ng ng­êi céng s¶n [17, tr. 7]. Qu¸n triÖt quan ®iÓm nµy, ngµnh kiÓm s¸t cÇn t¨ng c­êng rÌn luyÖn, gi¸o dôc ®éi ngò KiÓm s¸t viªn ®Ó hä nhËn thøc ®­îc r»ng mçi KiÓm s¸t viªn cña ngµnh kiÓm s¸t ®Òu cã tr¸ch nhiÖm cao c¶ vµ rÊt nÆng nÒ, ®ã lµ ng­êi thay mÆt Nhµ n­íc thùc hµnh quyÒn c«ng tè, cho nªn ph¶i lu«n lu«n t«n träng sù thËt, ph©n râ ®óng sai, hÕt søc gi÷ th¸i ®é kh¸ch quan, thËn träng, c«ng minh, chÝnh trùc. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ viÖc tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè §Ó b¶o ®¶m cho VKSND tæ chøc tèt viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS trong t×nh h×nh míi theo c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch t­ ph¸p, chóng t«i cã mét sè kiÕn nghÞ sau ®©y: 3.3.1. Hoµn thiÖn mét sè ®¹o luËt trùc tiÕp ®iÒu chØnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002 (võa ®­îc Quèc héi khãa X th«ng qua) ®· kh¾c phôc ®­îc nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp cña LuËt tæ chøc VKSND n¨m 1992, gãp phÇn t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó b¶o ®¶m ViÖn kiÓm s¸t tËp trung lµm tèt chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p trong t×nh h×nh míi. Tuy vËy, trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu, chóng t«i nhËn thÊy vÉn cÇn söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña luËt tæ chøc VKSND, t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó VKSND c¸c cÊp tËp trung lµm tèt h¬n chøc n¨ng c«ng tè, cô thÓ lµ: Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002 th× c«ng t¸c kiÓm s¸t ®iÒu tra cã nhiÖm vô b¶o ®¶m: "mäi hµnh vi ph¹m téi ®Òu ph¶i ®­îc khëi tè, ®iÒu tra vµ xö lý kÞp thêi, kh«ng ®Ó lät téi ph¹m vµ ng­êi ph¹m téi, kh«ng lµm oan ng­êi v« téi". Víi quy ®Þnh nµy chØ thÓ hiÖn môc ®Ých cña TTHS ®· ®­îc ghi nhËn trong BLTTHS ch­a nªu ®­îc c¬ chÕ ®Ó b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng c«ng tè cña VKSND gãp phÇn ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã. Nh­ c¸c phÇn trªn ®· ph©n tÝch, mét trong nh÷ng yªu cÇu cã tÝnh nguyªn t¾c ®Ó ViÖn kiÓm s¸t ho¹t ®éng c«ng tè cã hiÖu qu¶ chÝnh lµ viÖc tiÕp nhËn vµ xö lý ®­îc tin b¸o, tè gi¸c téi ph¹m mét c¸ch ®Çy ®ñ. V× ®©y chÝnh lµ nguån, lµ c¬ së ®Ó ph¸t ®éng quyÒn c«ng tè. V× vËy, cÇn bæ sung quy ®Þnh "mäi tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m ph¶i ®­îc tiÕp nhËn ®Çy ®ñ, kiÓm tra, x¸c minh, xö lý kÞp thêi" vµo ®iÒu nµy, cô thÓ kho¶n 1 §iÒu 12 ®­îc söa ®æi bæ sung nh­ sau: "Mäi tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m ph¶i ®­îc tiÕp nhËn ®Çy ®ñ, kiÓm tra, x¸c minh, xö lý kÞp thêi, mäi hµnh vi ph¹m téi ph¶i ®­îc khëi tè, ®iÒu tra vµ xö lý theo ph¸p luËt, kh«ng lät ng­êi ph¹m téi, kh«ng lµm oan ng­êi kh«ng ph¹m téi". QuyÒn khëi tè cña ViÖn kiÓm s¸t lµ quyÒn n¨ng ph¸t ®éng quyÒn c«ng tè ®Ó më ra c¸c giai ®o¹n tè tông tiÕp theo nh»m lµm râ téi ph¹m x¶y ra, truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi ng­êi ph¹m téi. Do ®ã, cÇn ph¶i cã quy ®Þnh ®Ó ®Ò cao h¬n n÷a quyÒn khëi tè cña ViÖn kiÓm s¸t. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã quy ®Þnh ®Ò cao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thô lý, gi¶i quyÕt tin b¸o, tè gi¸c téi ph¹m. §iÒu 86 BLTTHS míi quy ®Þnh vÒ chñ thÓ vµ thêi h¹n, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tin b¸o, tè gi¸c téi ph¹m, cßn tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, chÕ tµi th× ch­a quy ®Þnh. Víi chøc n¨ng lµ c¬ quan duy nhÊt ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hµnh quyÒn c«ng tè, th× cÇn quy ®Þnh trong LuËt tæ chøc VKSND vÒ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn kiÓm s¸t trong viÖc kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m ®èi víi viÖc khëi tè vô ¸n vµ c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Do ®ã, kho¶n 1 §iÒu 14 cÇn söa ®æi, bæ sung nh­ sau: KiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt tin b¸o, tè gi¸c téi ph¹m, kiÓm s¸t viÖc khëi tè, kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra vµ viÖc lËp hå s¬ vô ¸n cña c¬ quan ®iÒu tra vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®­îc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra, khëi tè; tù m×nh khëi tè vµ yªu cÇu c¬ quan ®iÒu tra vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®­îc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra, ®iÒu tra vô ¸n. §ång thêi, ®Ó ViÖn kiÓm s¸t chñ ®éng trong viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè, luËt cÇn quy ®Þnh râ theo h­íng: ViÖn kiÓm s¸t cã quyÒn chØ ®¹o viÖc ®iÒu tra, cã quyÒn tù m×nh ®éc lËp thu thËp tµi liÖu chøng cø th«ng qua viÖc trùc tiÕp tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra khi cÇn thiÕt. Theo ®ã, kho¶n 2 §iÒu 13 cÇn ®­îc söa ®æi bæ sung nh­ sau: "§Ò ra yªu cÇu ®iÒu tra, trùc tiÕp hái cung bÞ can, tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¸c khi cÇn thiÕt". §Ó b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt, viÖc söa ®æi LuËt tæ chøc VKSND còng cÇn bæ sung mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n thùc hµnh quyÒn c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t trong giai ®o¹n ®iÒu tra mµ BLTTHS ®· quy ®Þnh. Nh­ng trong LuËt tæ chøc VKSND chØ quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c, cßn néi dông cô thÓ cña nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n nµy vÉn do BLTTHS quy ®Þnh. Theo ®ã, kho¶n 6 §iÒu 13 ®­îc söa ®æi bæ sung nh­ sau: "QuyÕt ®Þnh viÖc truy tè, tr¶ l¹i hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung, quyÕt ®Þnh ®×nh chØ hoÆc t¹m ®×nh chØ ®iÒu tra; ®×nh chØ hoÆc t¹m ®×nh chØ vô ¸n". Trong giai ®o¹n xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ quyÒn c«ng tè, cÇn söa ®æi, bæ sung §iÒu 17 LuËt tæ chøc VKSND nh­ sau: "Khi thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù, ViÖn kiÓm s¸t cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. C«ng bè c¸o tr¹ng, thùc hiÖn viÖc buéc téi, tranh luËn víi luËt s­, ng­êi bµo ch÷a vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c; 2. KiÓm s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c thñ tôc xÐt xö h×nh sù cña Héi ®ång xÐt xö vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 4. Yªu cÇu TAND cïng cÊp vµ cÊp d­íi chuyÓn hå s¬ nh÷ng vô ¸n h×nh sù cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kiÓm s¸t xÐt xö; 5. Kh¸ng nghÞ theo thñ tôc phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña TAND theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. Rót quyÕt ®Þnh truy tè, bæ sung, thay ®æi, rót kh¸ng nghÞ phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 7. Hñy bá quyÕt ®Þnh truy tè vµ quyÕt ®Þnh rót kh¸ng nghÞ tr¸i ph¸p luËt cña ViÖn kiÓm s¸t cÊp d­íi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt". C«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ViÖn kiÓm s¸t thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng tè cã hiÖu qu¶, phÇn lín c¬ quan c«ng tè trªn thÕ giíi ®Òu cã quyÒn ®iÒu tra vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®iÒu tra. C¸c chuyªn gia n­íc ngoµi cho r»ng, vÒ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng c«ng tè chÝnh lµ sù buéc téi vµ sù buéc téi v÷ng ch¾c chØ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c tµi liÖu, chøng cø ®Çy ®ñ chøng minh téi ph¹m, nªn c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m ®ãng vai trß quan träng trong viÖc "dän ®­êng cho C«ng tè viªn ®­a vô ¸n ra Tßa". - ë n­íc ta, theo LuËt tæ chøc VKSND n¨m 1960, c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét ph­¬ng thøc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t. Theo quy ®Þnh cña luËt nµy, ViÖn kiÓm s¸t kh«ng cã c¬ quan ®iÒu tra mµ tù m×nh cã quyÒn ®iÒu tra mét sè téi ph¹m khi xÐt thÊy cÇn thiÕt (do KiÓm s¸t viªn trùc tiÕp tiÕn hµnh ®iÒu tra). Theo LuËt tæ chøc VKSND n¨m 1981, n¨m 1992 vµ LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002, c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m còng ®­îc coi lµ mét c«ng t¸c ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña ViÖn kiÓm s¸t. Kho¶n 3 §iÒu 92 BLTTHS quy ®Þnh: "C¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®iÒu tra trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y, khi ViÖn tr­ëng xÐt thÊy cÇn thiÕt: a) Khi ph¸t hiÖn viÖc ®iÒu tra cã vi ph¹m ph¸p luËt nghiªm träng; b) Khi tiÕn hµnh kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt, ph¸t hiÖn nh÷ng vô ph¹m téi râ rµng, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn cho c¬ quan ®iÒu tra kh¸c. c) Khi ph¸t hiÖn téi ph¹m trong ho¹t ®éng t­ ph¸p. ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao cã thÓ giao cho c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t ®iÒu tra trong nh÷ng tr­êng hîp kh¸c. LuËt quy ®Þnh ph¹m vi ®iÒu tra vµ ®èi t­îng ®iÒu tra cña c¬ quan ®iÒu tra nh­ vËy lµ hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖn kiÓm s¸t triÖt ®Ó thùc hiÖn quyÒn c«ng tè. Tuy nhiªn, theo Ph¸p lÖnh vÒ tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù, c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t chØ ®­îc tæ chøc ë hai cÊp: Côc ®iÒu tra ë VKSNDTC, Phßng ®iÒu tra ë ViÖn kiÓm s¸t cÊp tØnh. Trong nh÷ng n¨m qua, c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t ®· ph¸t hiÖn vµ ®iÒu tra ®­îc mét sè vô ¸n x©m ph¹m ho¹t ®éng t­ ph¸p phøc t¹p mµ d­ luËn quan t©m, gãp phÇn n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p trong cuéc ®Êu tranh chèng téi ph¹m. Tuy nhiªn, thùc tiÔn còng cho thÊy r»ng c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t ë c¶ hai cÊp míi chØ tËp trung ®iÒu tra ®­îc mét sè téi x©m ph¹m ho¹t ®éng t­ ph¸p, ch­a thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®iÒu ra nh­ luËt ®Þnh, h¬n n÷a phÇn lín c¸c phßng ®iÒu tra ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, ®Õn nay nhiÒu phßng ®iÒu tra ®· gi¶i thÓ ®Ó tËp trung c¸n bé cho c¸c kh©u c«ng t¸c kiÓm s¸t. Thùc tÕ nµy còng ®· chøng minh r»ng, c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t hiÖn nay ch­a ®¸p øng nhiÖm vô ®Ó c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña ViÖn kiÓm s¸t ®óng víi tÝnh c¸ch lµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè. Tr­íc t×nh h×nh ®ã ®· n¶y sinh mét sè quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña VKSND. Cã quan ®iÓm cho r»ng, c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña VKSND lµ mét trong nh÷ng b¶o ®¶m ®Ó ViÖn kiÓm s¸t thùc hiÖn tèt chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t­ ph¸p. Nh­ng ®Ó c«ng t¸c ®iÒu tra cã hiÖu qu¶, cÇn tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ vÒ c¬ së vËt chÊt, tr×nh ®é vµ sè l­îng ®iÒu tra viªn cña ngµnh kiÓm s¸t cßn h¹n chÕ, v× vËy chØ nªn quy ®Þnh ph¹m vi ®iÒu tra cña c¬ quan ®iÒu tra lµ mét sè téi x©m ph¹m ho¹t ®éng t­ ph¸p mµ ng­êi thùc hiÖn téi ph¹m lµ nh©n viªn c¸c c¬ quan t­ ph¸p. Lo¹i téi ph¹m nµy tuy kh«ng nhiÒu nh­ng tÝnh chÊt rÊt phøc t¹p nªn chØ tæ chøc c¬ quan ®iÒu tra ë mét cÊp, ®ã lµ Côc ®iÒu tra thuéc VKSNDTC. Quan ®iÓm nµy ®· ®­îc thÓ hiÖn trong LuËt tæ chøc VKSND míi võa ®­îc Quèc héi khãa X, kú häp thø 11 th«ng qua ngµy 02/4/2002. T¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña LuËt nµy vÒ c¸c c«ng t¸c thùc hiÖn chøc n¨ng cña ViÖn kiÓm s¸t ®· quy ®Þnh râ c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t chØ: ®iÒu tra mét sè lo¹i téi x©m ph¹m ho¹t ®éng t­ ph¸p mµ ng­êi ph¹m téi lµ c¸n bé thuéc c¸c c¬ quan t­ ph¸p. Quan ®iÓm kh¸c do kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña VKSND víi tÝnh c¸ch lµ mét biÖn ph¸p ®Ó thùc hµnh quyÒn c«ng tè ®· cho r»ng viÖc tæ chøc c¬ quan ®iÒu tra trong VKSND lµ kh«ng hîp lý, cÇn thùc hiÖn chñ tr­¬ng thu gän ®Çu mèi c¬ quan ®iÒu tra theo tinh thÇn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch t­ ph¸p th× VKSND th«i kh«ng lµm c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m. Trªn c¬ së nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®· ®Æt ra yªu cÇu kh¸ch quan r»ng ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t­ ph¸p, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ ®éc lËp víi c¸c c¬ quan t­ ph¸p vµ c¸c c¬ quan hµnh ph¸p, theo chóng t«i, ViÖn kiÓm s¸t kh«ng thÓ kh«ng tiÕn hµnh c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m, mµ cßn ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a ho¹t ®éng nµy. VÊn ®Ò quan träng lµ ë chç ph¹m vi ®iÒu tra ®Õn ®©u vµ ViÖn kiÓm s¸t tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m nh­ thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh theo c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c¶i c¸ch t­ ph¸p lµ: TËp trung lµm tèt chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t­ ph¸p. Trªn tinh thÇn ®ã, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña VKSND theo h­íng: ViÖn kiÓm s¸t thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m trong nh÷ng tr­êng hîp: Khi ph¸t hiÖn viÖc ®iÒu tra cña c¬ quan ®iÒu tra cã vi ph¹m ph¸p luËt nghiªm träng, ViÖn kiÓm s¸t ®· cã yªu cÇu kh¾c phôc nh­ng vÉn kh«ng ®­îc thùc hiÖn; khi ph¸t hiÖn téi ph¹m trong ho¹t ®éng t­ ph¸p do nh©n viªn c¸c c¬ quan t­ ph¸p thùc hiÖn; ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t cã thÓ x¸c ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp kh¸c mµ ViÖn kiÓm s¸t cÇn tiÕn hµnh ®iÒu tra, nhÊt lµ ®èi víi c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng. Víi ph¹m vi ®iÒu tra nh­ vËy ®· thÓ hiÖn râ b¶n chÊt c«ng t¸c ®iÒu tra téi ph¹m cña ViÖn kiÓm s¸t víi tÝnh c¸ch lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hµnh quyÒn c«ng tè. Do vËy vÉn tæ chøc c¬ quan ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t ë hai cÊp nh­ hiÖn nay hoÆc cã thÓ tæ chøc côc ®iÒu tra vµ mét sè khu vùc trùc thuéc Côc ®iÒu tra VKSNDTC. Nh­ng yªu cÇu ®Æt ra víi m« h×nh tæ chøc nµy lµ ph¶i qu¸n xuyÕn vµ b¶o ®¶m viÖc ®iÒu tra ®èi víi c¸c lo¹i ¸n ®· ®­îc x¸c ®Þnh nh­ trªn ë mäi ®Þa ph­¬ng. §ång thêi ®Æt ra tr¸ch nhiÖm ®èi víi tÊt c¶ ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp lµ khi x¸c ®Þnh cã téi ph¹m thuéc ph¹m vi ®iÒu tra cña ViÖn kiÓm s¸t th× ph¶i b¸o c¸o ®Çy ®ñ vÒ c¬ quan ®iÒu tra. ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm xö lý tin b¸o, tè gi¸c vÒ c¸c lo¹i téi ph¹m thuéc thÈm quyÒn ®iÒu tra cña ngµnh kiÓm s¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ViÖn tr­ëng VKSNDTC. 3.3.2. Hoµn thiÖn mét sè quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông h×nh sù BLTTHS cña n­íc ta ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 2/6/1988 vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/1989, qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®Õn nay ®· ®­îc söa ®æi, bæ sung ba lÇn. Tuy nhiªn, tr­íc yªu cÇu míi cña cuéc ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m, theo ch­¬ng tr×nh x©y dùng ph¸p luËt cña Quèc héi vµo nh÷ng n¨m s¾p tíi Bé luËt nµy cÇn ph¶i ®­îc söa ®æi toµn diÖn cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. D­íi gãc ®é ®Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS, theo chóng t«i cÇn söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh d­íi ®©y cña BLTTHS. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô ®Çu tiªn vµ quan träng ®Ó thùc hµnh quyÒn c«ng tè cã hiÖu qu¶, ®ã lµ viÖc ph¸t hiÖn kÞp thêi, nhanh chãng mäi hµnh vi ph¹m téi, mäi hµnh vi ph¹m téi x¶y ra ®Òu ph¶i ®­îc khëi tè, ®iÒu tra vµ xö lý kÞp thêi theo ph¸p luËt. V× vËy, cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¬ quan ®iÒu tra. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬ quan ®iÒu tra cña n­íc ta ph¶i ®­îc ®æi míi theo h­íng võa thu gän ®Çu mèi chØ ®¹o, l·nh ®¹o ®iÒu tra tËp trung thèng nhÊt, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ho¹t ®éng trinh s¸t víi ho¹t ®éng ®iÒu tra theo tè tông, võa kÕt hîp víi ®iÒu tra chuyªn s©u ®èi víi c¸c lo¹i téi ph¹m trªn tõng lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Trong giai ®o¹n ®iÒu tra téi ph¹m, cÇn ®Ò cao h¬n n÷a vai trß c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t trªn c¸c ph­¬ng diÖn: tiÕp nhËn vµ xö lý tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m; quyÕt ®Þnh viÖc khëi tè vô ¸n h×nh sù, khëi tè bÞ can; quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông, thay ®æi, hñy bá c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn mµ tr­íc hÕt lµ biÖn ph¸p b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam; quyÕt ®Þnh viÖc truy tè, ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n. Do ®ã, cÇn söa ®æi mét sè quy ®Þnh cô thÓ sau ®©y cña BLTTHS hiÖn hµnh. Thø nhÊt, ®Ó kh¼ng ®Þnh râ h¬n quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc khëi tè vô ¸n h×nh sù cña ViÖn kiÓm s¸t, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan kh¸c cã thÈm quyÒn khëi tè cÇn bæ sung vµo §iÒu 90 BLTTHS quy ®Þnh: "QuyÕt ®Þnh kh«ng khëi tè vô ¸n h×nh sù trong thêi h¹n 48 giê ph¶i ®­îc göi cho ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp ®Ó kiÓm s¸t viÖc khëi tè". §ång thêi, nªn bá quyÒn khëi tè vô ¸n h×nh sù cña Tßa ¸n (quy ®Þnh t¹i ®o¹n 2 kho¶n 1 §iÒu 87 BLTTHS) mµ chØ quy ®Þnh cho Tßa ¸n cã quyÒn yªu cÇu khëi tè vô ¸n nÕu qua viÖc xÐt xö ph¸t hiÖn ®­îc téi ph¹m hoÆc ng­êi ph¹m téi míi cÇn ph¶i ®­îc ®iÒu tra bæ sung. Bëi v× chøc n¨ng cña Tßa ¸n lµ xÐt xö vµ Tßa ¸n chØ cã thÓ thùc hiÖn viÖc xÐt xö khi ViÖn kiÓm s¸t thùc hµnh quyÒn c«ng tè; mét téi ph¹m ®­îc ®­a ra Tßa xÐt xö ph¶i qua c¸c tr×nh tù khëi tè - ®iÒu tra - truy tè - xÐt xö. Do ®ã, trong tr­êng hîp Tßa ¸n yªu cÇu khëi tè, ViÖn kiÓm s¸t cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, nÕu x¸c ®Þnh cã c¨n cø th× ViÖn kiÓm s¸t quyÕt ®Þnh khëi tè hoÆc yªu cÇu c¬ quan ®iÒu tra khëi tè ®iÒu tra. Thø hai, cÇn söa ®æi quy ®Þnh vÒ viÖc ViÖn kiÓm s¸t rót quyÕt ®Þnh truy tè. Theo §iÒu 156 BLTTHS hiÖn hµnh th×: "NÕu xÐt thÊy cã nh÷ng c¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 Bé luËt nµy hoÆc khi cã c¨n cø ®Ó miÔn tr¸ch nhiÖm h×nh sù cho bÞ c¸o, ViÖn kiÓm s¸t rót quyÕt ®Þnh truy tè tr­íc khi më phiªn tßa vµ ®Ò nghÞ Tßa ¸n ®×nh chØ vô ¸n". Chóng t«i cho r»ng, quy ®Þnh nµy kh«ng phï hîp, kh«ng b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp cña ViÖn kiÓm s¸t trong thùc hµnh quyÒn c«ng tè, bëi v× khi ViÖn kiÓm s¸t rót quyÕt ®Þnh truy tè th× ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊm døt viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè. Do ®ã, cÇn ph¶i söa ®æi quy ®Þnh nµy theo h­íng khi ViÖn kiÓm s¸t rót quyÕt ®Þnh truy tè th× ®ång thêi ViÖn kiÓm s¸t cã quyÒn ®×nh chØ vô ¸n. T­¬ng tù nh­ vËy, ®Ó kh¼ng ®Þnh râ vai trß cña ViÖn kiÓm s¸t lµ c¬ quan duy nhÊt thùc hµnh quyÒn c«ng tè, còng nh­ vai trß cña Tßa ¸n lµ c¬ quan xÐt xö, cÇn söa ®æi mét sè quy ®Þnh t¹i §iÒu 169 cña BLTTHS theo h­íng: t¹i phiªn tßa, sau khi xÐt hái, KiÓm s¸t viªn cã thÓ rót mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh truy tè. Trong tr­êng hîp rót toµn bé quyÕt ®Þnh truy tè, vô ¸n ph¶i ®­îc ®×nh chØ, nÕu rót mét phÇn quyÕt ®Þnh truy tè th× Tßa ¸n chØ xÐt xö phÇn cßn l¹i. Thø ba, ViÖn kiÓm s¸t thùc hµnh quyÒn c«ng tè còng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng xÐt xö cña Tßa ¸n. Bëi v× kh«ng mét c«ng d©n nµo cã thÓ bÞ Tßa ¸n ®­a ra xÐt xö vÒ mÆt h×nh sù nÕu kh«ng bÞ ViÖn kiÓm s¸t truy tè. §iÒu 170 BLTTHS n­íc ta ®· ph¶n ¸nh ®óng ®¾n quan ®iÓm nµy r»ng: "Tßa ¸n chØ xÐt xö nh÷ng bÞ c¸o vµ nh÷ng hµnh vi theo téi danh mµ ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ Tßa ¸n ®· ®­a ra xÐt xö". §©y kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi trong ho¹t ®éng t­ ph¸p hiÖn ®¹i. Ngay ë n­íc ta, c¸ch ®©y hµng tr¨m n¨m, §iÒu 670 Bé Quèc triÒu h×nh luËt ®· quy ®Þnh: "C¬ quan xÐt ¸n ph¶i theo tè c¸o tr¹ng mµ xÐt hái. NÕu ra ngoµi tè c¸o tr¹ng, t×m ng­êi kh¸c ®Ó buéc téi th× ph¶i xö lµ téi cè ý b¾t téi ng­êi". Do ®ã, gÇn ®©y cã mét sè quan ®iÓm ®Ò nghÞ söa ®æi ®iÒu nµy theo h­íng "Tßa ¸n xÐt xö nh÷ng bÞ c¸o vµ hµnh vi mµ ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ Tßa ¸n ®· ®­a ra xÐt xö", lµ quan ®iÓm kh«ng ®óng. §iÒu luËt nµy cÇn tiÕp tôc gi÷ nguyªn nh­ luËt hiÖn hµnh lµ phï hîp. Trong giai ®o¹n xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù, cÇn söa ®æi c¸c quy ®Þnh ®Ó n©ng cao tÝnh chñ ®éng vµ t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña KiÓm s¸t viªn t¹i c¸c phiªn tßa s¬ thÈm, phóc thÈm. T¹i phiªn tßa s¬ thÈm h×nh sù, ngoµi viÖc c«ng bè c¸o tr¹ng hoÆc quyÕt ®Þnh kh¸c cña ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn ph¶i tÝch cùc thÈm vÊn, tranh luËn víi luËt s­, ng­êi bµo ch÷a vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c, ®Ó lµm râ c¸c t×nh tiÕt kh¸ch quan cña vô ¸n. §ång thêi, KiÓm s¸t viªn ph¶i chó ý ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m cña Héi ®ång xÐt xö ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. Nh÷ng b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n kh«ng cã c¨n cø vµ tr¸i ph¸p luËt ph¶i ®­îc kh¸ng nghÞ kÞp thêi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - CÇn söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña BLTTHS ®Ó n©ng cao vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn kiÓm s¸t khi thùc hµnh quyÒn c«ng tè, nhÊt lµ trong giai ®o¹n ®iÒu tra téi ph¹m. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ë giai ®o¹n ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t cã nhiÒu quyÒn n¨ng quan träng, tõ viÖc quyÕt ®Þnh viÖc khëi tè, b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam ®Õn viÖc truy tè. §©y lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp liªn quan ®Õn sinh m¹ng chÝnh trÞ, nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n. Do vËy, theo nguyªn t¾c "quyÒn cµng cao th× tr¸ch nhiÖm cµng lín", cÇn thiÕt ph¶i quy ®Þnh ®Çy ®ñ vµ lµm râ h¬n tr¸ch nhiÖm cña ViÖn tr­ëng, Phã ViÖn tr­ëng vµ c¸c KiÓm s¸t viªn trong viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn, trong viÖc khëi tè, truy tè vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. Trong tr­êng hîp ®Ó x¶y ra oan, sai th× ViÖn kiÓm s¸t ph¶i båi th­êng, c¸ nh©n KiÓm s¸t viªn tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - CÇn söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña BLTTHS mµ tr­íc hÕt lµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §iÒu tra viªn, cña KiÓm s¸t viªn theo h­íng cô thÓ h¬n nh»m n©ng cao tÝnh chñ ®éng vµ tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng hµnh vi vµ quyÕt ®Þnh cña m×nh trong ®iÒu tra kh¸m ph¸ téi ph¹m. Trong BLTTHS hiÖn hµnh, còng nh­ KiÓm s¸t viªn, §iÒu tra viªn lµ ng­êi tiÕn hµnh tè tông nh­ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña hä ch­a ®­îc quy ®Þnh râ lµ mét h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc trong lÇn söa ®æi toµn diÖn BLTTHS vµo thêi gian tíi ®©y. - CÇn söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m ph¸t huy t¸c dông nguyªn t¾c bµo ch÷a trong TTHS ViÖt Nam theo h­íng t¨ng c­êng vai trß cña LuËt s­ vµ nh÷ng ng­êi bµo ch÷a kh¸c, më réng kh¶ n¨ng tham gia tè tông cña hä ë c¸c giai ®o¹n TTHS, nhÊt lµ ë giai ®o¹n ®iÒu tra vµ giai ®o¹n xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù. Sù cã mÆt cña ng­êi bµo ch÷a cã t¸c dông to lín trong viÖc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ tÝnh thËn träng cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông, nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp. 3.3.3. N©ng cao n¨ng lùc cho ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp cã ®iÒu kiÖn tËp trung lµm tèt chøc n¨ng c«ng tè KÕt qu¶ kh¶o s¸t vÒ thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p nãi chung, ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp nãi riªng cho thÊy: c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc phÇn lín ë c¸c ®Þa ph­¬ng cßn th« s¬, l¹c hËu. Kh¶ n¨ng ng©n s¸ch nhµ n­íc cßn h¹n hÑp, ch­a bè trÝ ®ñ theo yªu cÇu thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ngµnh. §¸ng chó ý lµ khi ph©n bæ ng©n s¸ch, còng nh­ khi quy ®Þnh tiªu chuÈn, ®Þnh møc diÖn tÝch trô së lµm viÖc, trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, ®Þnh møc chi tiªu ng©n s¸ch, Nhµ n­íc vÉn coi ngµnh kiÓm s¸t nh­ c¸c ngµnh hµnh chÝnh sù nghiÖp kh¸c. Theo sè liÖu quyÕt to¸n hµng n¨m th× møc chi cho c¸n bé, KiÓm s¸t viªn cßn rÊt thÊp, møc chi cho c«ng t¸c nghiÖp vô, mua s¾m, söa ch÷a trô së… kh«ng ®¸p øng nhu cÇu. Trong khi ®ã khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng t¨ng, nhÊt lµ trong lÜnh vùc gi¶i quyÕt ¸n h×nh sù. Thùc tÕ cho thÊy ho¹t ®éng ph¹m téi ë n­íc ta hiÖn nay diÔn biÕn rÊt phøc t¹p trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, x· héi; bän téi ph¹m cã xu h­íng ho¹t ®éng theo æ nhãm, theo ®­êng d©y, ho¹t ®éng l­u ®éng trªn nhiÒu ®Þa bµn; cã nh÷ng tæ chøc ph¹m téi ©m Ø ho¹t ®éng nhiÒu n¨m liªn quan ®Õn nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp. Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin, bän ph¹m téi ngµy cµng sö dông s©u réng nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo qu¸ tr×nh ph¹m téi nªn viÖc ®Êu tranh chèng téi ph¹m còng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n, phøc t¹p h¬n nhiÒu. §Æc biÖt ®¸ng l­u ý lµ t×nh tr¹ng gia t¨ng cña c¸c lo¹i téi ph¹m dÉn ®Õn qu¸ t¶i trong viÖc gi¶i quyÕt ¸n do lùc l­îng biªn chÕ cßn máng ®· h¹n chÕ hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm s¸t ®iÒu tra tõ ®Çu. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng yÕu kÐm trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè trong TTHS cÇn ph¶i n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c c¬ quan t­ ph¸p vÒ nhiÒu mÆt. NghÞ quyÕt sè 08-NQ/TW ngµy 02/01/2002 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c t­ ph¸p trong thêi gian tíi ®· chØ râ: "T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt b¶o ®¶m cho c¸c c¬ quan t­ ph¸p cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, cã chÕ ®é chÝnh s¸ch hîp lý ®èi víi c¸c c¸n bé t­ ph¸p". Qu¸n triÖt tinh thÇn cña NghÞ quyÕt nµy, LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002 ®· cã nhiÒu quy ®Þnh míi ®Ó b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña ViÖn kiÓm s¸t. NÕu nh­ tr­íc ®©y, kinh phÝ ho¹t ®éng cña ngµnh kiÓm s¸t do ChÝnh phñ lËp dù to¸n, th× nay LuËt míi ®· quy ®Þnh cho VKSNDTC chñ ®éng lËp dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng cña ngµnh; mét trong nh÷ng ®iÓm ®æi míi quan träng lµ LuËt míi cßn quy ®Þnh râ viÖc Nhµ n­íc ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c ®Ó ®¶m b¶o cho ngµnh kiÓm s¸t nh©n d©n thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh (§iÒu 49 LuËt tæ chøc VKSND). Trªn tinh thÇn ®ã, VKSNDTC cÇn chñ ®éng ®¸nh gi¸, thèng kª râ nhu cÇu cña viÖc cÊp kinh phÝ, trang thiÕt bÞ… cho c¸c kh©u c«ng t¸c ë ViÖn kiÓm s¸t mçi cÊp vµ cña toµn ngµnh nãi chung ®Ó ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi xem xÐt quyÕt ®Þnh. Theo chóng t«i, tr­íc hÕt lµ chó träng n©ng cao n¨ng lùc vÒ c¬ së vËt chÊt vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc, ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp cÇn ®­îc trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Ó cËp nhËt, l­u gi÷ vµ khai th¸c th«ng tin téi ph¹m, thùc hiÖn tèt chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o. Ngoµi ra, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c, ph­¬ng tiÖn giao th«ng còng cÇn ®­îc sím t¨ng c­êng, nhÊt lµ ë c¸c ®Þa bµn miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. §ång thêi cÇn cã chÕ ®é, chÝnh s¸ch hîp lý cho ®éi ngò c¸n bé, KiÓm s¸t viªn, nhÊt lµ ë cÊp huyÖn, khen th­ëng xøng ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã thµnh tÝch, chiÕn c«ng trong ®Êu tranh phßng, chèng téi ph¹m, b¶o vÖ c«ng lý. C¶i c¸ch mét b­íc c¬ b¶n chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé, KiÓm s¸t viªn nh»m tõng b­íc kh¾c phôc sù bÊt cËp vÒ ®êi sèng cña c¸n bé ngµnh kiÓm s¸t víi c¸c thµnh phÇn x· héi kh¸c trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta hiÖn nay. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng nh©n lùc vµ vËt lùc cho ngµnh kiÓm s¸t lµ nh÷ng b¶o ®¶m hÕt søc quan träng ®Ó ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp thùc hµnh quyÒn c«ng tè cã chÊt l­îng trong t×nh h×nh míi. kÕt luËn ch­¬ng 3 Nh÷ng yÕu tè th­êng xuyªn t¸c ®éng, ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ®· ®Æt ra mét c¸ch bøc xóc nhu cÇu kh¸ch quan vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy cña ViÖn kiÓm s¸t trong t×nh h×nh míi. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã cÇn thiÕt ph¶i lµm râ h¬n vÒ tÝnh ®éc lËp cña c¬ quan thùc hµnh quyÒn c«ng tè, nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña c¸c biÖn ph¸p thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ mèi quan hÖ cña chóng víi kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p tiÕp tôc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong giai ®o¹n ®iÒu tra vµ giai ®o¹n xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù. Trong giai ®o¹n ®iÒu tra cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn vÊn ®Ò khëi tè vô ¸n h×nh sù, lµm râ ph­¬ng ph¸p kiÓm s¸t ®iÒu tra ®Ó b¶o ®¶m viÖc thu thËp tµi liÖu chøng cø mét c¸ch ®Çy ®ñ, kh¸ch quan, c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi hoÆc hñy bá c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn mét c¸ch cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt; b¶o ®¶m c¸c quyÕt ®Þnh truy tè, ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt. Trong giai ®o¹n xÐt xö, cÇn t¨ng c­êng vai trß cña KiÓm s¸t viªn khi thùc hµnh quyÒn c«ng tè t¹i phiªn tßa th«ng qua c¸c hµnh vi tranh luËn, luËn téi, c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng kh¸ng nghÞ cña ViÖn kiÓm s¸t theo c¸c tr×nh tù phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm. Nh÷ng kiÕn gi¶i hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý cña viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè nh­ söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh cña LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002, Bé luËt TTHS, còng nh­ vÒ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt... lµ nh÷ng b¶o ®¶m quan träng cho viÖc n©ng cao n¨ng lùc cña ViÖn kiÓm s¸t c¸c cÊp ®Ó ngµy cµng thùc hiÖn tèt h¬n quyÒn c«ng tè trong t×nh h×nh míi. KÕt luËn Trong bèi c¶nh c¶i c¸ch t­ ph¸p ë n­íc ta hiÖn nay, c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng ®Òu nhÊn m¹nh ViÖn KiÓm s¸t tËp trung lµm tèt chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p; nghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ LuËt tæ chøc VKSND n¨m 2002 ®· thÓ chÕ c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vÒ chøc n¨ng cña VKSND trong thêi kú míi vµ quy ®Þnh: VKSND thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. Tuy nhiªn thÕ nµo lµ quyÒn c«ng tè, néi dung vµ ph¹m vi thùc hµnh quyÒn c«ng tè ®Õn ®©u lµ nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p, cßn cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. Trong khu«n khæ mét luËn ¸n tiÕn sÜ, t¸c gi¶ luËn ¸n kh«ng cã tham väng gi¶i quyÕt trän vÑn ®­îc tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò quyÒn c«ng tè, chØ tËp trung vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®èi t­îng, kh¸i niÖm, néi dung cña quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS ViÖt Nam. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc môc ®Ých vµ nhiÖm vô ®ã cña ®Ò tµi, t¸c gi¶ luËn ¸n ®· sö dông vµ kÕt hîp hµi hßa c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ó t×m hiÓu lÞch sö vµ b¶n chÊt quyÒn c«ng tè, cña thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS. B»ng viÖc nghiªn cøu, tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc nh÷ng tri thøc vÒ khoa häc tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc, vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn t­ ph¸p trong lÞch sö vµ trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, ph©n tÝch c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè, trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó ®¸nh gi¸ néi dung vµ thùc tr¹ng thùc hµnh quyÒn c«ng tè ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, luËn ¸n ®· tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt mét c¸ch t­¬ng ®èi cã hÖ thèng vµ toµn diÖn vÊn ®Ò "QuyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam" trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi trªn c¸c ph­¬ng diÖn sau ®©y: 1- §· ph©n tÝch vµ lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè trong TTHS. Trªn c¬ së nghiªn cøu ®· chØ ra ®­îc nguån gèc cña quyÒn c«ng tè lµ quyÒn cña Nhµ n­íc, xuÊt hiÖn vµ cïng ph¸t triÓn víi sù hoµn thiÖn cña bé m¸y nhµ n­íc vµ hÖ thèng ph¸p luËt. ViÖc tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè ë mçi quèc gia rÊt kh¸c nhau, ®iÒu ®ã tïy thuéc vµo chÕ ®é chÝnh trÞ còng nh­ ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña mçi n­íc. 2- §· chØ ra sù kh¸c nhau gi÷a t­ tè vµ c«ng tè, vai trß ngµy cµng ®­îc ®Ò cao cña quyÒn c«ng tè trong c¸c Nhµ n­íc hiÖn ®¹i, tuy nhiªn trong ph¸p luËt cña nhiÒu quèc gia hiÖn nay, trong ®ã cã ViÖt Nam quyÒn t­ tè cña ng­êi bÞ h¹i vÉn ®­îc ghi nhËn ë mét sè tr­êng hîp nhÊt ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m sù hµi hßa gi÷a lîi Ých c«ng vµ lîi Ých riªng. Sau khi ph©n tÝch vµ phª ph¸n c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ quyÒn c«ng tè vµ trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu, luËn ¸n ®· x©y dùng kh¸i niÖm vÒ quyÒn c«ng tè víi ý nghÜa lµ quyÒn cña Nhµ n­íc giao cho ViÖn KiÓm s¸t ®Ó ®­a vô ¸n ra Tßa, b¶o vÖ lîi Ých chung ®­îc thùc hiÖn trong TTHS vµ c¸c lÜnh vùc tè tông t­ ph¸p kh¸c. 3- §· ph©n tÝch vµ ®i ®Õn ®Ò xuÊt kh¸i niÖm vµ ph¹m vi cña quyÒn c«ng tè trong TTHS vµ chØ râ: QuyÒn c«ng tè trong TTHS chÝnh lµ quyÒn truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi ng­êi ph¹m téi ®­îc thùc hiÖn trong c¸c giai ®o¹n cña TTHS (tõ khi cã téi ph¹m x¶y ra ®Õn khi b¶n ¸n cña Tßa ¸n cã hiÖu lùc, kh«ng bÞ kh¸ng nghÞ hoÆc cã c¨n cø triÖt tiªu quyÒn c«ng tè). 4- T¸c gi¶ luËn ¸n còng nghiªn cøu vµ ®i ®Õn viÖc hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò vÒ thùc hµnh quyÒn c«ng tè. NÕu nh­ néi dung cña quyÒn c«ng tè lµ sù buéc téi, th× néi dung cña thùc hµnh quyÒn c«ng tè lµ tÊt c¶ nh÷ng biÖn ph¸p do luËt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn viÖc buéc téi Êy; thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS ®­îc thùc hiÖn ngay tõ khi khëi tè vô ¸n cho ®Õn khi cã c¨n cø triÖt tiªu quyÒn c«ng tè. 5- Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ë ViÖt Nam, luËn ¸n ®· lµm râ: thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña VKSND ë ViÖt Nam. VKSND lµ c¬ quan duy nhÊt ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ chøc n¨ng nµy ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chøc n¨ng kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p. 6- LuËn ¸n ®· ®¸nh gi¸ khoa häc néi dung vµ thùc tr¹ng tæ chøc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ chØ ra r»ng, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc rÊt ®¸ng khÝch lÖ th× chÊt l­îng ho¹t ®éng c«ng tè cña ViÖn KiÓm s¸t c¸c cÊp cßn béc lé nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®Êu tranh chèng téi ph¹m vµ b¶o vÖ quyÒn c«ng d©n trong t×nh h×nh hiÖn nay. Thùc tr¹ng ®ã cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, nh­ng chñ yÕu lµ nguyªn nh©n chñ quan mµ tr×nh ®é, n¨ng lùc nghiÖp vô vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña phÇn lín ®éi ngò c¸n bé, KiÓm s¸t viªn cßn h¹n chÕ. §©y lµ c¬ së quan träng ®Ó t¸c gi¶ luËn ¸n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hµnh quyÒn c«ng tè. 7- LuËn ¸n ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thùc hµnh quyÒn c«ng tè d­íi gãc ®é tæ chøc thùc tiÔn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt. §¸ng chó ý nhÊt lµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy quyÒn chñ ®éng vµ quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông, thay ®æi hoÆc hñy bá c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn trong giai ®o¹n ®iÒu tra; viÖc b¶o ®¶m quyÕt ®Þnh truy tè, quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt; vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng thùc hµnh quyÒn c«ng tè t¹i phiªn tßa; biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kh¸ng nghÞ, nhÊt lµ kh¸ng nghÞ theo tr×nh tù phóc thÈm; vÊn ®Ò qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè cña ViÖn KiÓm s¸t c¸c cÊp; vÊn ®Ò ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc vµ c¸n bé ngµnh kiÓm s¸t nh©n d©n theo h­íng n©ng cao chÊt l­îng vµ t¨ng c­êng vÒ sè l­îng ®éi ngò KiÓm s¸t viªn... D­íi gãc ®é hoµn thiÖn ph¸p luËt, mµ tr­íc hÕt lµ LuËt tæ chøc VKSND, ph¸p luËt vÒ TTHS, luËn ¸n ®· chØ râ cÇn hoµn thiÖn theo h­íng quy ®Þnh râ rµng vµ ®Çy ®ñ h¬n nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña ViÖn KiÓm s¸t trong qu¸ tr×nh thùc hµnh quyÒn c«ng tè còng nh­ c¬ chÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong TTHS cã hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi r»ng, tuy ch­a ph¶i lµ ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c nh­ng hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p ®­îc nªu ra trong néi dung cña luËn ¸n lµ cã c¬ së thuyÕt phôc, cã ý nghÜa quan träng c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn, thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p nµy sÏ gãp phÇn th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c, khã kh¨n trong nhËn thøc còng nh­ hµnh ®éng trªn thùc tiÔn, b¶o ®¶m viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè cña ViÖn KiÓm s¸t c¸c cÊp ph¸t huy hiÖu qu¶ trong cuéc ®Êu tranh chèng téi ph¹m vµ b¶o vÖ quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong toµn bé néi dung cña luËn ¸n thÓ hiÖn sù nç lùc cña b¶n th©n t¸c gi¶ luËn ¸n trong suèt thêi gian lµm nghiªn cøu sinh (tõ 1995 ®Õn nay), thÓ hiÖn sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c nhµ nghiªn cøu mµ nhÊt lµ ng­êi h­íng dÉn khoa häc. Tuy vËy, do ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ kh¶ n¨ng cña t¸c gi¶ luËn ¸n cã h¹n, ch¾c ch¾n r»ng kÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, nghiªn cøu sinh kÝnh mong sù tiÕp tôc chØ dÉn, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c nhµ khoa häc vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó nghiªn cøu sinh tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng khoa häc vµ thùc tiÔn c«ng t¸c. nh÷ng c«ng tr×nh cña t¸c gi¶ ®· c«ng bè cã liªn quan ®Õn luËn ¸n 1. Lª TuyÕt Hoa (2001), "N©ng cao chÊt l­îng thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong giai ®o¹n xÐt xö s¬ thÈm", KiÓm s¸t, (10), tr. 2. Lª TuyÕt Hoa (2001), "Bµn vÒ quyÒn c«ng tè", Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt, (162), tr. 3. Lª TuyÕt Hoa (2002), "N©ng cao chÊt l­îng thùc hµnh quyÒn c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t trong giai ®o¹n ®iÒu tra téi ph¹m", KiÓm s¸t, (8), tr. danh môc Tµi liÖu tham kh¶o B×nh luËn khoa häc Bé luËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Bé luËt h×nh sù cña n­íc Céng hßa Liªn bang Nga (1994), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Bé luËt h×nh sù cña n­íc Céng hßa nh©n d©n Trung Hoa, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1994. Bé luËt h×nh sù vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh (2001), Nxb C«ng an nh©n d©n. Bé luËt h×nh sù T©y óc (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Cana®a (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Céng hßa Ph¸p (1994), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Hµn Quèc (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Liªn bang Nga (1999), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Malayxia (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù NhËt B¶n (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù Th¸i Lan (1998), ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. Bé luËt tè tông h×nh sù vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan (2001), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Bé C«ng an - Tæng côc c¶nh s¸t nh©n d©n (1994), Téi ph¹m ë ViÖt Nam, thùc tr¹ng, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p, §Ò tµi KX-04-14, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Bé Néi vô (1996), Chøng cø ®Êu tranh chèng téi ph¹m. Bé Néi vô - Tr­êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1997), §Êu tranh chèng téi ph¹m h×nh sù, Th«ng tin chuyªn ®Ò, Hµ Néi. Bé T­ ph¸p (1957), TËp luËt lÖ vÒ t­ ph¸p, Hµ Néi. Bé T­ ph¸p - T¹p chÝ d©n chñ vµ ph¸p luËt (1983), Sè chuyªn ®Ò LuËt h×nh sù cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi, Hµ Néi. Bé T­ ph¸p (1996), C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c t­ ph¸p, tËp I, II, III, IV. Bé T­ ph¸p, ViÖn nghiªn cøu khoa häc ph¸p lý (1996), Chuyªn ®Ò vÒ LuËt h×nh sù, Hµ Néi. Bé T­ ph¸p (1999), "T­ ph¸p h×nh sù so s¸nh", Th«ng tin khoa häc ph¸p lý, tr. 177-118. Bé T­ ph¸p - Ban dù th¶o BLHS (söa ®æi), BLHS NhËt B¶n, Ng­êi dÞch: NguyÔn V¨n Hoµn, Ng­êi hiÖu ®Ýnh: TS. U«ng Chung L­u. Lª C¶m (1999), Hoµn thiÖn ph¸p luËt h×nh sù ViÖt Nam trong giai ®o¹n Nhµ n­íc ph¸p quyÒn (mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña phÇn chung), Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Lª C¶m (2001), "Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chÕ ®Þnh quyÒn c«ng tè", B¸o c¸o t¹i Héi nghÞ khoa häc: Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ViÖn kiÓm s¸t trong t×nh h×nh míi, do ñy ban ph¸p luËt cña Quèc héi tæ chøc (Tp. Hå ChÝ Minh, ngµy 2/4/2001), tr. 1-12. Canueda, Téi ph¹m vµ téi ph¹m häc ë NhËt B¶n hiÖn ®¹i (1994), Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Lª DuÈn (1976), T¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa b¶o ®¶m quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña nh©n d©n, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1997), NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1998), NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø s¸u (lÇn 1) Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2000), ChØ thÞ sè 53/CTcña Bé ChÝnh trÞ vÒ mét sè c«ng viÖc cÊp b¸ch cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p trong n¨m 2000. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2001), V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (2002), NghÞ quyÕt sè 08 cña Bé ChÝnh trÞ ngµy 2/1/2002 vÒ mét sè nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c t­ ph¸p trong thêi gian tíi. §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam (1963), NghÞ quyÕt sè 68 cña Bé ChÝnh trÞ ngµy 2/3/1963 vÒ c«ng t¸c kiÓm s¸t. TrÇn V¨n §é (1999), "Mét sè vÊn ®Ò vÒ quyÒn c«ng tè", Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, Hµ Néi, tr. 48-56. §ç V¨n §­¬ng (1999), "Kh¸i niÖm, ®èi t­îng, ph¹m vi, néi dung quyÒn c«ng tè", Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, Hµ Néi, tr. 134-144. Th¹ch Gi¶n (1982), T×m hiÓu bé m¸y nhµ n­íc, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n, Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi. Ph¹m Hång H¶i (1994), "VÒ chøc n¨ng bµo ch÷a trong tè tông h×nh sù", Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt, (2), tr. 23-25. Ph¹m Hång H¶i (1999), "Bµn vÒ quyÒn c«ng tè", Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, Hµ Néi, tr. 82-94. Ph¹m Hång H¶i (chñ biªn) (2000), Téi ph¹m häc ViÖt Nam, mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Ph¹m Hång H¶i (2001), "ChÕ ®Þnh thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ vÊn ®Ò ¸p dông chÕ ®Þnh nµy trong thùc tiÔn", LuËt häc, tr. 31-36. HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1946). HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1959). HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1980). HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1992). NguyÔn Ngäc Hßa (1991), Téi ph¹m trong LuËt h×nh sù ViÖt Nam, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. NguyÔn Ngäc Hßa (chñ biªn) (2000), Tõ ®iÓn gi¶i thÝch thuËt ng÷ LuËt häc: LuËt h×nh sù, LuËt tè tông h×nh sù, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Ph¹m TuÊn Kh¶i (1999), "Vµi ý kiÕn vÒ quyÒn c«ng tè vµ thùc hiÖn quyÒn c«ng tè", Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, Hµ Néi, tr. 95-103. Lªnin, V.I. (1980), Toµn tËp, tËp 23, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. Lªnin, V.I. (1980), Toµn tËp, tËp 39, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. Lªnin, V.I. (1980), Toµn tËp, tËp 42, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. Lªnin, V.I. (1980), Toµn tËp, tËp 45, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. M¸c, C (1978), Nh÷ng cuéc tranh luËn vÒ luËt cÊm trém cñi rõng, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. NguyÔn §øc Mai (1999), "Mét sè ý kiÕn vÒ quyÒn c«ng tè" Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, tr. 75-80 Hå ChÝ Minh (1986), Toµn tËp, tËp 9, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. Hå ChÝ Minh (1986), Toµn tËp, tËp 10, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. Minh Spielmen (2000), "Vai trß cña hÖ thèng c«ng tè ë Ph¸p vµ tiÕn hµnh c¶i c¸ch t­ ph¸p hiÖn nay", Trong s¸ch: Mét sè khuyÕn nghÞ vÒ x©y dùng bé luËt TTHS (söa ®æi), sæ tay c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù t¹i ViÖt Nam, VKSNDTC, Hµ Néi, tr. 110-115. Vò Méc (1995), "VÒ thùc hiÖn quyÒn c«ng tè cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n trong tè tông h×nh sù, thùc tiÔn vµ kiÕn nghÞ", Trong s¸ch Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch cña tè tông h×nh sù ViÖt Nam, VKSNDTC, tr. 118-119. M«ntecki¬ (1995), Nh÷ng t¸c phÈm chän läc, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. KhuÊt V¨n Nga (1998), "HÖ thèng t­ ph¸p h×nh sù hoa kú", Th«ng tin khoa häc ph¸p lý, (3); tr. 3-7. Nhµ xuÊt b¶n ThÕ giíi (1992), Tõ ®iÓn Ph¸p - ViÖt - Ph¸p luËt - Hµnh chÝnh, tr. 212-232. Nhµ xuÊt b¶n V¨n hãa th«ng tin (1994), Hoµng ViÖt LuËt lÖ, tËp 2, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. TrÇn §×nh Nh· (1999), "Bµn vÒ kh¸i niÖm c«ng tè", Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, VKSNDTC, tr. 208-210. Vâ Quang Nh¹n (1984), "Bµn vÒ quyÒn c«ng tè", KiÓm s¸t, (2), tr. 17-20. NguyÔn Th¸i Phóc (1995), "Mét sè vÊn ®Ò vÒ quyÒn c«ng tè", Trong s¸ch: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch cña tè tông h×nh sù ViÖt Nam, VKSNDTC, tr. 133-135. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (1993), HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam 1992, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (1993), LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 1992, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (2000), Bé luËt h×nh sù n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (2000), Bé luËt tè tông h×nh sù n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (2002), NghÞ quyÕt cña Quèc héi vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña HiÕn ph¸p n¨m 1992. Quèc héi n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam (2002), LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n n¨m 2002, Quèc héi khãa X, kú häp thø 11 th«ng qua ngµy 2/4/2002. Rousseau, Jean Jacques (1992), Bµn vÒ khÕ ­íc x· héi, Nxb Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Lª H÷u ThÓ (1997), "Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ c¸c c¬ quan t­ ph¸p cña V­¬ng Quèc Anh", Th«ng tin khoa häc ph¸p lý, (3), tr. 12-15. Lª H÷u ThÓ (1999), Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nay, §Ò tµi khoa häc cÊp bé, VKSNDTC, Hµ Néi, tr.19-21. Vâ Thä (1985), Mét sè vÊn ®Ò vÒ luËt tè tông h×nh sù, Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi, tr. 86-88. Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao (1994), HÖ thèng hãa c¸c v¨n b¶n vÒ h×nh sù, tè tông h×nh sù, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. Tr­êng Cao ®¼ng KiÓm s¸t Hµ Néi (1984), Gi¸o tr×nh c«ng t¸c kiÓm s¸t phÇn chung, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Tr­êng Cao ®¼ng KiÓm s¸t Hµ Néi (1996), Gi¸o tr×nh c«ng t¸c kiÓm s¸t phÇn chung, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Tr­êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1998), Gi¸o tr×nh: C«ng t¸c ®iÒu tra vô ¸n h×nh sù, Hµ Néi. Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2000), Gi¸o tr×nh luËt h×nh sù ViÖt Nam, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi. Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi (2000), Gi¸o tr×nh LuËt tè tông h×nh sù ViÖt Nam, Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi. Tr­êng SÜ quan An ninh, C«ng t¸c chÊp ph¸p, gi¸o tr×nh nghiÖp vô, Hµ Néi. §µo TrÝ óc (1994), Téi ph¹m häc, luËt h×nh sù vµ tè tông h×nh sù ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. §µo TrÝ óc (1995), Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. §µo TrÝ óc (1997), Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt cña chóng ta trong sù nghiÖp ®æi míi, Nxb Khoa häc x· héi, Hµ Néi. ñy ban Th­êng vô Quèc héi (1994), B¶n tiÕp thu ý kiÕn cña ñy ban Th­êng vô Quèc héi vÒ Dù ¸n ph¸p lÖnh thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n kinh tÕ ngµy 15/03/1994. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1990), B¸o c¸o tæng kÕt 30 n¨m ho¹t ®éng ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1997), B¸o c¸o cña ViÖn tr­ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao tr­íc Quèc héi, nhiÖm kú 1992-1997, tr. 9. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1997), Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t­ ph¸p, chuyªn ®Ò khoa häc. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1998), Dù th¶o Bé luËt tè tông h×nh sù (söa ®æi) lÇn thø VII. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1998), B¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø ba Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa VIII trong ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n, Ban c¸n sù §¶ng. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1998), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c tæng kiÓm s¸t c¸c n¨m 1997. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1999), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c tæng kiÓm s¸t c¸c n¨m 1998. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (1999), Sè liÖu thèng kª ¸n h×nh sù n¨m 1998. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2000), Sè liÖu thèng kª ¸n h×nh sù n¨m 1999. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2000), Chuyªn ®Ò vÒ "C«ng t¸c kiÓm s¸t xÐt xö ¸n h×nh sù cã bÞ c¸o Tßa ¸n tuyªn kh«ng ph¹m téi n¨m 1999", sè 994/KSXXHS, Hµ Néi, ngµy 19/5. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2000), S¬ kÕt c«ng t¸c kiÓm s¸t xÐt xö phóc thÈm n¨m 1999. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2000), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm s¸t n¨m 1999. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), Sè liÖu thèng kª ¸n h×nh sù n¨m 2000. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c tæng kiÓm s¸t c¸c n¨m 2000. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), Chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c kiÓm s¸t xÐt xö ¸n h×nh sù cã bÞ c¸o Tßa ¸n tuyªn kh«ng ph¹m téi n¨m 2000, sè 01/KSXXHS, Hµ Néi, ngµy 5/1. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), B¸o c¸o t×nh h×nh ¸n ®×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2000, sè 01/KS§T, ngµy 5/1. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), "ChØ dÉn vÒ c«ng t¸c c«ng tè", Trong s¸ch: KhuyÕn nghÞ söa ®æi Bé luËt tè tông h×nh sù vµ sæ tay c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù t¹i ViÖt Nam, Dù ¸n VIE/018. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2002), Sè liÖu thèng kª ¸n h×nh sù n¨m 2001. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2002), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm s¸t n¨m 2001. ViÖn viÖn s¸t nh©n d©n tèi cao (2002), Tê tr×nh vÒ Dù ¸n luËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n (söa ®æi) tr×nh tr­íc Quèc héi khãa X, kú häp thø 11, ngµy 26/3. NguyÔn Xu©n Yªm (1997), "Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ an ninh quèc gia, trËt tù an toµn x· héi", Qu¶n lý nhµ n­íc, (5), tr. 25-29.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuyền công tố ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan