Tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH TỈNH YÊN BÁI. 1 1.Lịch sử hình thành BHXH Tỉnh Yên Bái. 1 2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy. 1 2.1.Vị trí và chức năng. 1 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 2 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH Tỉnh Yên Bái. 3 3.Tình hình hoạt động và phát triển của BHXH Tỉnh Yên Bái. 4 3.1. Những kết quả đã đạt được của BHXH Tỉnh Yên Bái. 4 3.2. Những khó khăn của BHXH Tỉnh Yên Bái. 6 3.3. Phương hướng hoạt động của BHXH Tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. 6 PHẦN II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BHXH TỈNH YÊN BÁI. 7 1. Tình hình quản lý thu, chi của BHXH Tỉnh Yên Bái. 7 1.1. Kết quả thu BHXH, BHYT trong 3 năm gần đây. 7 1.2 Kết quả chi BHXH. BHYT trong 3 năm gần đây. 8 1.3. Các chế độ hiện hành của BHXH. 12 2. Quản lý việc thực hiện BHXH cho người lao động. 13 2.1.Công tác cấp sổ. 13 2.2. Tình hình cấp phát sổ BHXH của BHXH Tỉnh Yên Bái. 14 3. Công tác giám định chi tại BHXH Tỉnh Yên Bái. 14 4. Phương thức chi trả của BHXH Tỉnh Yên Bái. 15 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU CHI CỦA BHXH TỈNH YÊN BÁI. 16 1.Phương hướng hoạt động công tác thu chi của BHXH Tỉnh Yên Bái. 16 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu chi của BHXH Tỉnh Yên Bái. 17 2.1. Giải pháp cho công tác thu BHXH, BHYT. 17 2.2. Giải pháp cho công tác chi trả BHXH, BHYT. 18 2.3. Một số ý kiến, đề xuất khác:. 20 KẾT LUẬN

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc lêi më ®Çu B¶o hiÓm x· héi ( BHXH) lµ mét ph¸t kiÕn v¨n minh nh©n lo¹i vÒ khoa häc x· héi kÕt hîp víi khoa häc tù nhiªn ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ cuéc sèng, søc khoÎ cho con ng­êi vµ cã lÏ kh«ng cã chÝnh s¸ch x· héi nµo mang nhiÒu ý nghÜa cao ®Ñp, lo cho con ng­êi, v× con ng­êi nh­ chÝnh s¸ch BHXH, B¶o hiÓm y tÕ (BHYT).Víi b¶n chÊt nh©n v¨n, nh©n ®¹o s©u s¾c, ch¨m lo n©ng ®ì b¶o vÖ c¶ vßng quay khÐp kÝn mét ®êi ng­êi ®· khiÕn b¶n th©n em ®· rÊt quan t©m ®Õn BHXH. Cïng víi nh÷ng bµi gi¶ng vÒ m«n B¶o hiÓm vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i BHXH TØnh Yªn B¸i em ®· thu nhËn ®­îc nhiÒu kiÕn thøc vÒ BHXH vµ sau mét thêi gian nghiªn cøu, häc hái, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu nh­ng do kiÕn thøc vµ sù nh×n nhËn cña em cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ sai sãt nhÊt ®Þnh, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn bæ khuyÕt cña thÇy c« gi¸o; cïng tËp thÓ c¸c B¸c, c«, chó, anh chÞ c¸n bé phßng KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin c¶m ¬n ThÇy gi¸o NguyÔn Nh­ H¹nh, cïng tËp thÓ c¸n bé phßng KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh nãi riªng, tËp thÓ c¸n bé BHXH TØnh Yªn B¸i nãi chung ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. phÇn i: kh¸i qu¸t chung vÒ Bhxh tØnh yªn b¸i. 1.LÞch sö h×nh thµnh BHXH TØnh Yªn B¸i. B¶o hiÓm x· héi TØnh Yªn B¸i ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 128/ Q§ - BHXH ngµy 22/81995 cña Tæng gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam. Ra m¾t vµ b­íc vµo ho¹t ®éng ngµy 01/10/1995, B¶o hiÓm x· héi TØnh Yªn B¸i ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tiÕp nhËn nhiÖm vô tõ Së Lao ®éng th­¬ng binh vµ X· héi TØnh Yªn B¸i, Liªn ®oµn lao ®éng tØnh vµ ngµnh Tµi chÝnh tØnh. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 20/ 2002/ Q§- TTG cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 100/ 2002/ Q§- TTG cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 1602/ 2002/ Q§- BHXH- TCCB ngµy 17/ 12/ 2002 cña Tæng gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· tiÕp nhËn tæ chøc bé m¸y, con ng­êi vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña BHYT TØnh Yªn B¸i sang BHXH. M­êi n¨m qua d­íi sù l·nh ®¹o cña BHXH ViÖt Nam, cña TØnh Uû, héi H§ND, UBND TØnh Yªn B¸i, sù phèi hîp, gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh cÊp tØnh, c¸c cÊp uû vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. H¬n thÕ n÷a, sau khi cã ChØ thÞ 15/ CP - TW ngµy 26/05/1997 cña Bé ChÝnh trÞ Trung ­¬ng §¶ng víi néi dung t¨ng c­êng c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi ngµnh BHXH th× BHXH TØnh Yªn B¸i ®· thùc sù ®i vµo cuéc sèng, ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ngµy cµng thùc sù quan t©m ®Õn sù nghiÖp BHXH, coi sù nghiÖp BHXH lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng thóc ®Èy s¶n xuÊt æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. 2.VÞ trÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 1620/ 2002/ Q§- BHXH- TCCB, ngµy 17/12/2002 cña Tæng Gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam, vÞ trÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BHXH TØnh Yªn B¸i ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 2.1.VÞ trÝ vµ chøc n¨ng. B¶o hiÓm x· héi TØnh Yªn B¸i lµ c¬ quan trùc thuéc BHXH ViÖt Nam ®Æt t¹i tØnh Yªn B¸i n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña BHXH ViÖt Nam, cã chøc n¨ng gióp Tæng Gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam thu, chi vµ qu¶n lý quü BHXH, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH t¹i ®Þa ph­¬ng TØnh Yªn B¸i theo Ph¸p luËt ®ång thêi qu¶n lý, thùc hiÖn chÕ ®é BHYT cho c¸n bé c«ng chøc, ng­êi lao ®éng, häc sinh, sinh viªn, ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi vµ c¸c ®èi t­îng x· héi kh¸c trªn ®Þa bµn TØnh Yªn B¸i. BHXH TØnh Yªn B¸i chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp toµn diÖn cña Tæng gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam, chÞu sù qu¶n lý hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn l·nh thæ cña Uû ban nh©n d©n TØnh Yªn B¸i. BHXH TØnh Yªn B¸i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së ®Æt t¹i trung t©m TØnh Yªn B¸i, cã dÊu, cã tµi kho¶n riªng. 2.2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. - X©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch n¨m tr×nh Tæng Gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. - Tæ chøc xÐt duyÖt hå s¬, gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é BHXH; CÊp c¸c lo¹i sæ, thÎ BHXH. - Tæ chøc thùc hiÖn thu c¸c kho¶n ®ãng BHXH b¾t buéc vµ tù nguyÖn. - Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ®èi t­îng tham gia BHXH. - Tæ chøc qu¶n lý, l­u tr÷ hå s¬ c¸c ®èi t­îng BHXH. - Tæ chøc hîp ®ång víi c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh hîp ph¸p ®Ó phôc vô ng­êi cã sæ, thÎ BHXH theo quy ®Þnh. - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi, kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, ®¶m b¶o kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi cã sæ, thÎ BHXH, chèng l¹m dông quü kh¸m ch÷a bÖnh vµ h­íng dÉn nghiÖp vô gi¸m ®Þnh ®èi víi BHXH cÊp huyÖn. - Tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH cho ®èi t­îng ®óng quy ®Þnh. - Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån kinh phÝ; chÕ ®é kÕ to¸n; thèng kª theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cña BHXH ViÖt Nam vµ h­íng dÉn BHXH cÊp huyÖn thùc hiÖn. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é thu, chi BHXH ®èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc sö dông lao ®éng, c¸ nh©n, c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh trªn ®Þa bµn TØnh Yªn B¸i; kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan ph¸p luËt; C¬ quan qu¶n lý hµ n­íc vµ c¬ quan cÊp trªn cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng hoÆc c¬ së kh¸m bÖnh ®Ó xö lý nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ c¸c chÕ ®é BHXH. - Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n theo thÈm quyÒn; Tæ chøc båi d­ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô BHXH trªn ®Þa bµn TØnh Yªn B¸i. - Tæ chøc øng dông khoa häc; øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng BHXH TØnh Yªn B¸i. - Qu¶n lý tæ chøc, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; qu¶n lý tµi chÝnh vµ tµi s¶n thuéc BHXH TØnh Yªn B¸i theo ph©n cÊp cña BHXH ViÖt Nam. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o víi BHXH ViÖt Nam vµ UBND TØnh Yªn B¸i theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn nhiÖm vô do Tæng gi¸m ®èc BHXH ViÖt Nam giao. 2.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BHXH TØnh Yªn B¸i. Theo QuyÕt ®Þnh sè 1620/2002/Q§ - BHXH - TCCB th× c¬ cÊu tæ chøc cña BHXH TØnh Yªn B¸i gåm cã c¸c phßng ban sau: Phßng chÕ ®é, chÝnh s¸ch. Phßng KÕ ho¹ch- Tµi chÝnh. Phßng Thu Phßng Gi¸m ®Þnh Chi Phßng B¶o hiÓm tù nguyÖn Phßng C«ng nghÖ th«ng tin Phßng Tæ chøc- Hµnh chÝnh Phßng KiÓm tra C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y trªn thÓ hiÖn cô thÓ ë s¬ ®å sau: BiÓu 1: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña BHXH TØnh Yªn B¸i GI¸M §èC Phã G§ Phã G§ Phã G§ Phßng ChÕ ®é chÝnh s¸ch Phßng C«ng nghÖ th«ng tin Phßng Gi¸m ®Þnh chi Phßng B¶o hiÓm tù nguyÖn Phßng Thu Phßng KiÓm Tra Phßng KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh BHXH huyÖn, thµnh phè, thÞ x·. 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña BHXH TØnh Yªn B¸i. 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña BHXH TØnh Yªn B¸i. M­êi n¨m qua, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt to lín sau ®©y: Mét lµ, §· tõng b­íc më réng vµ t¨ng nhanh ®èi t­îng tham gia BHXH, BHYT ë tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ph¸p luËt quy ®Þnh ®Æc biÖt lµ lao ®éng ë khèi ngoµi quèc doanh, ®èi t­îng tham gia BHYT tù nguyÖn. §· tõng b­íc thùc hiÖn môc tiªu BHXH cho mäi ng­êi lao ®éng, BHYT toµn d©n. Hai lµ, gi¶i quyÕt tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH, BHYT cho ng­êi tham gia BHXH, BHYT, ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cho ng­êi tham gia. Ngoµi ra BHXH tØnh ®· tæ chøc chi tr¶ l­¬ng h­u kÞp thêi, ®Çy ®ñ, ®óng kú, ®ñ sè, tËn tay vµ thuËn tiÖn. Trong 10 n¨m qua tæng sè tiÒn chi tr¶ l­¬ng h­u vµ trî cÊp BHXH trªn ®Þa bµn tØnh lµ gÇn 1,4 ngµn tû ®ång trong ®ã thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¶m b¶o lµ 1,15 ngµn tû ®ång, tõ nguån quü ®¶m b¶o lµ 250 tû ®ång. Cø tõ ngµy 05 ®Õn ngµy 10 hµng th¸ng cã gÇn 3 v¹n ng­êi h­ëng chÕ ®é h­ëng BHXH th­êng xuyªn nhËn ®­îc l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH. C«ng t¸c chi tr¶ l­¬ng h­u vµ trî cÊp BHXH ®­îc tæ chøc thùc hiÖn rÊt tèt ®· gãp phÇn tõng b­íc c¶i thiÖn l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH cho ng­êi ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH vµ n©ng cao quyÒn lîi cho ng­êi tham gia BHYT. Ba lµ, tæ chøc tèt c«ng t¸c thu BHXH, BHYT gãp phÇn h×nh thµnh quü BHXH tËp trung, thèng nhÊt trong c¶ n­íc vµ h¹ch to¸n ®éc lËp víi ng©n s¸ch nhµ n­íc; ®¶m b¶o ®ñ nguån chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT cho ng­êi tham gia vµ ng­êi thô h­ëng BHXH, BHYT. Bèn lµ, võa thùc hiÖn nhiÖm vô võa x©y dùng, kiÖn toµn tæ chøc bé m¸y chuyªn tr¸ch cña ngµnh, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm phôc vô nh©n d©n cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ngµnh BHXH. HiÖn nay, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· cã trªn 150 c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong ®ã phÇn lín ®· ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng vµ chuyªn s©u vÒ c¸c lÜnh vùc nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c BHXH, BHYT ®· ®¸p øng ®­îc c¬ b¶n nhu cÇu nhiÖm vô ®Ò ra trong t×nh h×nh míi. §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ®Æc biÖt lµ thñ tôc hµnh chÝnh, chuyÓn ®æi nhanh tõ t¸c phong lµm viÖc hµnh chÝnh sang t¸c phong phôc vô lµnh m¹nh; tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ngµy cµng t¨ng. N¨m lµ, phèi hîp chÆt chÏ, hiÖu qu¶ víi c¸c ngµnh, nhÊt lµ: Lao ®éng TBXH, Liªn ®oµn lao ®éng tØnh, Tµi chÝnh vËt gi¸, y tÕ, Gi¸o dôc ®µo t¹o, Liªn minh c¸c HTX,...vµ UBND c¸c huyÖn, thµnh phè, thÞ x· ®Ó lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt BHXH, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng nh»m ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi tham gia BHXH, BHYT theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. 3.2. Nh÷ng khã kh¨n cña BHXH TØnh Yªn B¸i. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu lín ®· nªu trªn, BHXH tØnh Yªn B¸i còng cßn nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt, vÊn ®Ò qu¶n lý hå s¬ ng­êi lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng còng kh«ng ®Çy ®ñ cßn ®Ó x¶y ra thÊt l¹c, mÊt hå s¬, kh«ng ®ñ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt cho h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH theo ph¸p luËt, vÒ nhËn thøc cña nhiÒu ng­êi còng ch­a ®Çy ®ñ vÒ viÖc l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c chÕ ®é BHXH. Bªn c¹nh ®ã, viÖc më réng ®èi t­îng tham gia BHXH, BHYT cña BHXH TØnh Yªn B¸i lµ mét nhiÖm vô hÕt søc khã kh¨n ®èi víi ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i bëi lÏ: - Yªn B¸i lµ tØnh miÒn nói cã nÒn kinh tÕ cßn chËm ph¸t triÓn, ®êi sèng, viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cßn thÊp vµ kh«ng æn ®Þnh ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc t¹o ra nguån tµi chÝnh æn ®Þnh ®Ó tham gia BHXH, BHYT. - VÉn cßn mét sè kh«ng nhá ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng cßn cã nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ nªn ®· ch­a tù gi¸c, tÝch cùc tham gia nhÊt lµ ®èi víi khu vùc s¶n xuÊt ngoµi quèc doanh. - C¬ chÕ thu BHXH, BHYT tõ ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng míi ch­a ®­îc thùc hiÖn lµ mét khã kh¨n lín ®èi víi ngµnh BHXH tØnh. 3.3. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña BHXH TØnh Yªn B¸i trong thêi gian tíi. T×nh h×nh trªn ®Æt ra cho BHXH TØnh Yªn B¸i nh÷ng nhiÖm vô lín cÇn ph¶i tËp trung søc gi¶i quyÕt nh­ sau: - Trªn c¬ së ®æi míi nhËn thøc, ®æi míi vÒ lÒ lèi t¸c phong lµm viÖc, tÝch cùc më réng ®åi t­îng tham gia BHXH, BHYT nhÊt lµ lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh. - TÝch cùc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhÊt lµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo chØ ®¹o cña BHXH ViÖt Nam c¶i c¸ch lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc ®Ó phôc vô ®èi t­îng ®­îc tèt nhÊt, mÆt kh¸c kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý bé m¸y, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé võa cã phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, cã tinh thÇn th¸i ®é tËn tôy, phôc vô ®èi t­îng. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c së, ban ngµnh, ®oµn thÓ tØnh, cÊp uû vµ chÝnh quyÒn c¸c huyÖn, thµnh phè, thÞ x· c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng, c¸c c¬ së cã hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh BHYT ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c chÕ ®é BHXH- BHYT theo ph¸p luËt t¹i ®Þa ph­¬ng. phÇn ii. t×nh h×nh qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cña bhxh tØnh yªn b¸i. 1. T×nh h×nh qu¶n lý thu, chi cña BHXH TØnh Yªn B¸i. 1.1. KÕt qu¶ thu BHXH, BHYT trong 3 n¨m gÇn ®©y. BiÓu 2: B¶ng tæng hîp sè liÖu thu BHXH §¬n vÞ: §ång (Theo sè liÖu B¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c n¨m cña BHXH TØnh Yªn B¸i) Trong 3 n¨m trë l¹i ®©y, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch xuÊt s¾c, møc t¨ng tr­ëng cña n¨m sau lu«n lu«n cao h¬n n¨m tr­íc, nhÊt lµ n¨m 2005 sè thu cña BHXH t¨ng vät. NÕu nh­ sè thu BHXH n¨m 2004 lµ: 83,5 tû ®ång th× n¨m 2006 ®¹t 158,1 tû ®ång ( t¨ng 74,6 tû ®ång). BHXH TØnh Yªn B¸i lu«n b¸m s¸t môc tiªu ®Ó thùc hiÖn xuÊt s¾c c«ng t¸c BHXH thu BHXH, BHYT. Trong n¨m 2005 vµ n¨m 2006 sè nî ®äng vÉn cßn nh­ng sè thu cña BHXH TØnh Yªn B¸i mçi n¨m ®· thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ cè g¾ng cña c¸n bé, viªn chøc BHXH TØnh Yªn B¸i. Sè thu BHXH, BHYT cña BHXH TØnh Yªn B¸i t¨ng liªn tôc trong ba n¨m qua chÝnh lµ sù thÓ hiÖn cña sù gia t¨ng sè ®¬n vÞ vµ sè lao ®éng tham gia ®ãng BHXH, BHYT mçi n¨m. NÕu n¨m 2004 cã 1.015 ®¬n vÞ th× ®Õn n¨m 2006 cã 1.251 ®¬n vÞ tham gia ®ãng BHXH, BHYT (t¨ng 236 ®¬n vÞ) sè lao ®éng tham gia ®ãng BHXH, BHYT n¨m 2004 lµ 40.399 ng­êi, n¨m 2006 lµ 41,797 ng­êi (t¨ng 1.398 ng­êi). MÆc dï sè ®¬n vÞ vµ sè lao ®éng t¨ng lªn trong 2 n¨m ch­a nhiÒu nh­ng ®· ®ãng gãp rÊt lín ®Ó t¨ng nguån thu BHXH cña BHXH TØnh Yªn B¸i. VÊn ®Ò ®Æt ra b©y giê lµ cÇn n©ng cao c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng ®ång thêi lµm tèt c¸c c«ng t¸c mµ BHXH ViÖt Nam giao ®Ó t¨ng c­êng më réng sè ®¬n vÞ vµ sè lao ®éng tham gia BHXH, BHYT trong nh÷ng n¨m tíi. Trªn ®©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt vÒ vÊn ®Ò thu BHXH, BHYT mµ BHXH TØnh Yªn B¸i ®· ®¹t ®­îc trong 3 n¨m trë l¹i ®©y. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn ®©y cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng, nã chøng minh vµ kh¼ng ®Þnh viÖc thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH theo c¬ chÕ míi cña BHXH TØnh Yªn B¸i; Nã thÓ hiÖn t­ duy ®óng ®¾n vµ b¶n chÊt nh©n v¨n xuyªn suèt mäi chÝnh s¸ch chÕ ®é BHXH cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· ®Æt ra nh»m ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi lao ®éng vµ cho x· héi. 1.2 KÕt qu¶ chi BHXH. BHYT trong 3 n¨m gÇn ®©y. BiÓu 3: B¶ng tæng hîp sè liÖu chi 3 n¨m (2004 – 2006) §¬n vÞ: Ngh×n ®ång (Theo sè liÖu B¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c n¨m cña BHXH TØnh Yªn B¸i) BiÓu 4: B¶ng phÇn nguån kinh phÝ 3 n¨m (2004 – 2006) (Theo sè liÖu B¸o c¸o quyÕt to¸n c¸c n¨m cña BHXH TØnh Yªn B¸i) Qua biÓu 2 vµ 3 ta thÊy: Trong n¨m 2004, chi BHXH vÉn chñ yÕu do NSNN cÊp, chiÕm tû lÖ lín trong tæng chi lµ 75,7% quü chi tr¶ cña BHXH chØ chiÕm 24,2%. Nh­ng trong hai n¨m trë l¹i ®©y sù chªnh lÖch nµy ®· thu hÑp l¹i, møc chi tr¶ do NSNN cÊp cã xu h­íng gi¶m dÇn ®ång thêi møc chi tr¶ do quü BHXH t¨ng dÇn. N¨m 2005 chi BHXH do NSNN cÊp gi¶m cßn 71,70% (gi¶m 4% so víi n¨m 2004), n¨m 2006 lµ 65,10% ( so víi n¨m 2004 ®· gi¶m 10,6%), ng­îc l¹i Quü BHXH chi t¨ng ®¸ng kÓ. NÕu n¨m 2004 lµ 24,20% th× n¨m 2005 lµ 28,20% (t¨ng 4% so víi n¨m 2004) vµ n¨m 2006 lµ 34,80% (t¨ng 6,6% so víi n¨m 2005). §iÒu nµy thÓ hiÖn sù ®¶m b¶o trong viÖc ®iÒu tiÕt chi tiªu cña BHXH TØnh Yªn B¸i ngµy cµng tèt h¬n. N¨m 2006, chi BHXH cho n¨m chÕ ®é lµ 369,371 tû ®ång. Trong ®ã do NSNN cÊp lµ 240,657 tû ®ång, do quü BHXH lµ 128,731 tû ®ång. Víi sè tiÒn h¬n 369.3 tû ®ång (t¨ng so víi n¨m 2005 lµ h¬n 107,8 tû ®ång) ®· chi tr¶ cho trªn 2,8 v¹n ng­êi h­ëng l­¬ng h­u vµ trî cÊp BHXH th­êng xuyªn trªn 2,9 v¹n l­ît ng­êi h­ëng trî cÊp ng¾n h¹n (èm ®au, thai s¶n vµ d­ìng søc) vµ trî cÊp 1 lÇn, ®¶m b¶o ®óng kú, ®ñ sè, ®Õn tay ®èi t­îng vµ ®¶m b¶o an toµn quü. Møc tiÒn chi tr¶ cho l­¬ng h­u lµ 275,3 tû ®ång chiÕm mét tû lÖ lín nhÊt trong tæng chi lµ 74,5%, ®øng thø hai lµ chi cho chÕ ®é mÊt søc lao ®éng lµ 34,971 tû ®ång chiÕm 9,46%, tiÕp ®ã chi cho c¸c chÕ ®é kh¸c chØ chiÕm tû lÖ nhá h¬n: Kh¸m ch÷a bÖnh chiÕm 9,38%, thai s¶n chiÕm 1,73%, èm ®au 1,53%, tö tuÊt 1,02% vµ nhá nhÊt lµ chi cho trang cÊp dông cô chØnh h×nh lµ 0,0002% (theo dù ®o¸n tû lÖ nµy sÏ t¨ng dÇn vµo nh÷ng n¨m tíi). Nh×n chung, kho¶n chi tr¶ l­¬ng h­u chiÕm mét tØ lÖ lín nhÊt trong tæng chi nh­ng tû lÖ nµy còng ®· gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. NÕu n¨m 2004 lµ 76,9% th× ®Õn n¨m 2006 chØ cßn chiÕm 74,5%, tiÕp ®ã tû lÖ chi tr¶ chi chÕ ®é mÊt søc lao ®éng ë n¨m 2004 lµ 11,03% th× n¨m 2006 gi¶m cßn 9,46%. Ng­îc l¹i lµ sù t¨ng vät vÒ chi tr¶ cho kh¸m ch÷a bÖnh, n¨m 2004 chiÕm 5,54% th× ®Õn n¨m 2006 tû lÖ nµy t¨ng lµ 9,38%. C«ng t¸c thanh, quyÕt to¸n chi kh¸m ch÷a bÖnh BHYT cho c¸c c¬ së KCB vµ chi tr¶ trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng tham gia BHYT n¨m 2006 ®· ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt, sè tiÒn chi cho chÕ ®é kh¸m ch÷a bÖnh lµ 34,6 tû ®ång t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 17,7 tû ®ång. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· phèi hîp tèt víi phßng Gi¸m ®Þnh chi thÈm ®Þnh xÐt duyÖt chøng tõ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh hµng th¸ng, hµng quý kÞp thêi vµ thanh, quyÕt to¸n ®óng quy ®Þnh cña BHXH ViÖt Nam. 1.3. C¸c chÕ ®é hiÖn hµnh cña BHXH. a). ChÕ ®é trî cÊp èm ®au. ChÕ ®é trî cÊp èm ®au lµ nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä trong lóc t¹m thêi kh«ng cã thu nhËp theo lao ®éng khi nghØ viÖc. Ng­êi lao ®éng nghØ viÖc v× èm ®au, tai n¹n rñi ro mµ cã x¸c nhËn cña tæ chøc y tÕ do Bé Y tÕ quy ®Þnh, ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp èm ®au. Ng­êi lao ®éng nghØ viÖc do tù huû ho¹i søc kháe, do say r­îu hoÆc dïng chÊt ma tuý th× kh«ng ®­îc h­ëng trî cÊp èm ®au. Trî cÊp èm ®au ®­îc thÓ hiÖn kh«ng chØ khi ng­êi lao ®éng bÞ èm ®au mµ c¶ khi ng­êi lao ®éng nghØ viÖc ®Ó ch¨m sãc con èm ®au hoÆc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh trî cÊp èm ®au ®­îc tÝnh = 75% møc tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ h­u. b). ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n. Thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp thai s¶n chÝnh lµ thÓ hiÖn sù quan t©m ch¨m sãc b¶o vÖ bµ mÑ, trÎ em cña Nhµ n­íc vµ céng ®ång ®èi víi lao ®éng n÷. §ång thêi cßn gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. Ng­êi lao ®éng nghØ h­ëng trî cÊp thai s¶n (bao gåm kh¸m thai, s¶y thai, sinh con, nu«i con, nu«i con nu«i h­ëng nguyªn l­¬ng khi nghØ) 100% tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ sinh con. c). ChÕ ®é trî cÊp Tai n¹n lao ®éng – BÖnh nghÒ nghiÖp. ChÕ ®é chi tr¶ trî cÊp TNL§ - BNN ®­îc quy ®Þnh bëi møc trî cÊp râ rµng dùa trªn c¬ së tû lÖ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng. ChÕ ®é nµy ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cuéc sèng cho ng­êi lao ®éng kh«ng may do hä bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp, ®ång thêi chÕ ®é nµy cßn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi sö dông lao ®éng ®èi víi c¸c tr­êng hîp x¶y ra tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp d). ChÕ ®é h­u trÝ. Thùc hiÖn chÕ ®é h­u trÝ lµ nh»m b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña c«ng d©n sau khi hoµn thµnh xong nghÜa vô lao ®éng víi x· héi. Nã ®¶m b¶o æn ®Þnh cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng khi hÕt tuæi lao ®éng vÒ nghØ h­u an d­ìng tuæi giµ. e). ChÕ ®é tö tuÊt. BHXH tö tuÊt lµ kh©u cuèi cïng trong c¸c chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng. BHXH tö tuÊt võa ¸p dông víi ng­êi ®ang lµm viÖc, võa ¸p dông víi ng­êi ®ang h­ëng l­¬ng h­u trî cÊp hµng th¸ng khi chÕt, nã võa liªn quan ®Õn th©n nh©n, gia ®×nh hä. Do ®ã, ®Ó h­ëng chÕ ®é tö tuÊt th× ng­êi h­ëng tö tuÊt ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo luËt ®Þnh. 2. Qu¶n lý viÖc thùc hiÖn BHXH cho ng­êi lao ®éng. 2.1.C«ng t¸c cÊp sæ. a).Quy ®Þnh cÊp sæ BHXH. C¨n cø vµo §iÒu 111 LuËt sè: 71/2006/QH11 quy ®Þnh vÒ cÊp sæ BHXH nh­ sau: - Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy giao kÕt hîp ®ång lao ®éng, hîp ®ång lµm viÖc hoÆc tuyÓn dông, ng­êi sö dông lao ®éng, nép hå s¬ tham gia BHXH cho tæ chøc BHXH theo quy ®Þnh: + Tê khai c¸ nh©n cña ng­êi lao ®éng theo mÉu do tæ chøc BHXH quy ®Þnh. + Danh s¸ch ng­êi lao ®éng tham gia BHXH b¾t buéc do ng­êi sö dông lao ®éng lËp. - Trong thêi h¹n hai m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ cña ng­êi tham gia BHXH tù nguyÖn tæ chøc BHXH ph¶i cÊp sæ BHXH; tr­êng hîp kh«ng cÊp th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do. b).Tr×nh tù cÊp sæ BHXH C¬ quan BHXH kiÓm tra danh s¸ch lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH, ®èi chiÕu víi danh s¸ch lao ®éng ®· nép BHXH hµng th¸ng trong tõng giai ®o¹n.Sau khi kiÓm tra thÊy khíp ®óng, c¬ quan BHXH tiÕn hµnh cÊp sæ BHXH. + Ng­êi sö dông lao ®éng sau khi ®· ®­îc nhËn sæ BHXH tiÕn hµnh ghi sæ cho tõng ng­êi lao ®éng trªn c¬ së danh s¸ch lao ®éng ®­îc c¬ quan BHXH xÐt duyÖt cÊp sæ BHXH vµ tê khai ®­îc xÐt duyÖt cña tõng ng­êi lao ®éng. + Ng­êi lao ®éng ®­îc cÊp sæ BHXH ph¶i ký ghi râ hä tªn vµo chç quy ®Þnh trªn sæ BHXH, kh«ng ®­îc uû quyÒn ký thay tr­êng hîp bÞ tµn tËt hoÆc kh«ng biÕt ch÷ ng­êi lao ®éng ph¶i ®iÓm chØ vµo chç ch÷ ký vµ ng­êi sö dông lao ®éng ghi râ hä tªn vµo chç quy ®Þnh thay ng­êi lao ®éng. 2.2. T×nh h×nh cÊp ph¸t sæ BHXH cña BHXH TØnh Yªn B¸i. C«ng t¸c cÊp sæ, ghi sæ vµ thÈm ®Þnh sæ BHXH ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña BHXH ViÖt Nam. C«ng t¸c cÊp qu¶n lý sæ BHXH trªn toµn tØnh ®Õn n¨m 2004 lµ 39.600 sæ chiÕm tû lÖ 98,2%; Sæ cÊp hoµn chØnh 34.480 ®¹t 87,1%; sè sæ kh«ng hoµn chØnh 5.120 trªn tæng sè ®èi t­îng tham gia BHXH trªn ®Þa bµn toµn tØnh ®ang qu¶n lý chiÕm 12,9%. Thùc hiÖn cÊp ph¸t phiÕu KCB cho 100% sè lao ®éng ®¨ng ký tham gia ®ãng BHXH vµ trªn 100% sè ®èi t­îng tham gia BHYT tù nguyÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi. Tuy nhiªn viÖc lËp danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp sæ BHXH ch­a thùc hiÖn tèt viÖc ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c néi dung yªu cÇu biÓu mÉu ®· quy ®Þnh vµ ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy tr×nh cÊp sæ theo yªu cÇu cña BHXH ViÖt Nam. Qua kiÓm tra 22 sæ BHXH t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng, cã 8 sæ lµ ch­a ®¹t yªu cÇu. Sæ BHXH cÊp ch­a hoµn chØnh trªn toµn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i, cßn tån ®äng lín nh­ng ®¬n vÞ ch­a cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó kh¾c phôc gi¶i quyÕt sè tån ®äng trªn, mét sè ®¬n vÞ lao ®éng ch­a l­u ®Çy ®ñ biªn b¶n giao nhËn sæ BHXH. Bªn c¹nh ®ã, nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng cßn h¹n chÕ trong viÖc kª khai râ rµng qu¸ tr×nh tham gia BHXH, ng­êi sö dông lao ®éng còng thiÕu sù quan t©m chØ ®¹o ®Ó cÊp sæ. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé thiÕu ®ång bé còng g©y nªn rÊt khã kh¨n trong c«ng viÖc cÊp ph¸t sæ cho ng­êi lao ®éng. 3. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh chi t¹i BHXH TØnh Yªn B¸i. N¨m 2006, BHXH TØnh Yªn B¸i thùc hiÖn gi¸m ®Þnh kÞp thêi, ®óng chÕ ®é ®­îc 866,950 hå s¬ kh¸m ch÷a bÖnh, víi chi phÝ : 44 tû ®ång t¨ng 19 tû ®ång so víi cïng kú n¨m 2005 vµ thÈm ®Þnh 31,834 hå s¬ chi èm ®au, thai s¶n, d­ìng søc, víi sè tiÒn chi trªn 15,6 tû ®ång. Trong tØnh: 860,304 ng­êi, víi chi phÝ : 36,5 tû ®ång. §a tuyÕn: 6,645 ng­êi, víi chi phÝ : 7,6 tû ®ång èm ®au: 22,630 ng­êi, víi chi phÝ: 5,916,703,700 ®ång Thai s¶n: 1,294 ng­êi, víi chi phÝ: 6,375,007,600 ®ång D­ìng søc: 7,910 ng­êi, víi chi phÝ: 3,347,710,000 ®ång §· t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kh¸m ch÷a bÖnh vµ cÊp ph¸t thuèc BHYT ë c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. Trong n¨m ®· tæ chøc kiÓm tra 12 phßng kh¸m khu vùc vµ c¸c tr¹m y tÕ x·, qua kiÓm tra ®· ph¸t hiÖn mét sè ®¬n vÞ qu¶n lý lao ®éng tÝnh c«ng nghØ èm ch­a ®óng quy ®Þnh ®· xuÊt to¸n sè tiÒn 7.468.300 ®ång. Th­êng xuyªn më líp tËp huÊn nghiÖp vô gi¸m ®Þnh y tÕ cho c¸n bé gi¸m ®Þnh trong tØnh, nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. 4. Ph­¬ng thøc chi tr¶ cña BHXH TØnh Yªn B¸i. Hµng th¸ng, BHXH TØnh Yªn B¸i ®· tæ chøc cÊp ph¸t cho BHXH c¸c huyÖn h¬n 30 tû ®ång dïng ®Ó chi tr¶ cho c¸c lo¹i ®èi t­îng h­ëng BHXH. ViÖc tæ chøc chi tr¶ ®­îc BHXH ViÖt Nam qui ®Þnh theo hai ph­¬ng thøc chÝnh sau: - Chi tr¶ trùc tiÕp: C¬ quan BHXH c¸c cÊp trùc tiÕp chi tr¶ ®Õn tõng ®èi t­îng h­ëng BHXH. - Chi tr¶ gi¸n tiÕp: Th«ng qua c¸c ®¬n vÞ ®¹i lý vµ thanh to¸n chi tr¶ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH cho ®èi t­îng. Chi tr¶ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, c¬ quan BHXH cÇn ph¶i ®¹t ®­îc môc ®Ých lµ chi tr¶ nhanh, thanh quyÕt to¸n kÞp thêi tiÒn chi tr¶ ®¶m b¶o ®óng, ®ñ ®Õn tËn tay ®èi t­îng. phÇn iii: ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu chi cña bhxh tØnh yªn b¸i. 1.Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng c«ng t¸c thu chi cña BHXH TØnh Yªn B¸i. BHXH lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc mang tÝnh x· héi vµ nh©n ®¹o s©u s¾c thÓ hiÖn sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®èi víi ng­êi lao ®éng. Song sù ph¸t triÓn BHXH cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, do vËy viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh BHXH ViÖt Nam ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc còng nh­ mçi ®Þa ph­¬ng. Do vËy ph­¬ng h­íng ®­îc ®Ò ra cho ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh BHXH tØnh Yªn B¸i ®Õn n¨m 2010 lµ: 1.TÝch cùc më réng ®èi t­îng tham gia BHXH, BHYT diÖn b¾t buéc träng t©m lµ lao ®éng ®ang lµm viÖc ë c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh, hé kinh doanh c¸ thÓ, tõng b­íc thùc hiÖn BHXH cho mäi ng­êi lao ®éng, BHYT toµn d©n theo chñ tr­¬ng cña §¶ng; h¹n chÕ møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng bá lao ®éng ra ngoµi danh s¸ch tham gia BHXH. PhÊn ®Êu thùc hiÖn cÊp sæ BHXH cho mäi ng­êi tham gia ®ãng BHXH. 2. N©ng cao vai trß cña quü BHXH trong viÖc ®¶m b¶o chi l­¬ng h­u vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp. §ång thêi tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc. 3. Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c vµ ph­¬ng tiÖn qu¶n lý cña ngµnh hßa nhËp víi xu thÕ qu¶n lý BHXH ë c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi nh­ lµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, qu¶n lý c¸c nguån kinh phÝ, qu¶n lý c¸c nguån chi BHXH, ®Æc biÖt lµ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh BHYT. Mét mÆt c«ng khai minh b¹ch c¸c nguån chi, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, mÆt kh¸c t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh, kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o chi ®óng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. 4. Khai th¸c tèi ®a c¸c ®èi t­îng thuéc diÖn b¾t buéc tham gia BHXH, gãp phÇn h¹n chÕ tÝnh rñi ro trong ho¹t ®éng BHXH bëi lÏ ho¹t ®éng BHXH trªn nguyªn t¾c lÊy sè ®«ng bï sè Ýt c¸c ®èi t­îng tham gia. 5. Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò lµm c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh BHXH nãi chung vµ c«ng t¸c thu chi nãi riªng tõ cÊp c¬ së ®Õn cÊp tØnh. T¨ng c­êng c¸c ph­¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m ®¹t c¸c môc tiªu thu, chi ®óng, ®ñ, kÞp thêi. 2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thu chi cña BHXH TØnh Yªn B¸i. 2.1. Gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c thu BHXH, BHYT. 1.T¨ng c­êng c«ng t¸c ph©n c«ng c¸n bé chuyªn qu¶n lý trùc tiÕp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng, n¾m ch¾c t×nh h×nh qu¶n lý lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ, t×nh h×nh biÕn ®éng lao ®éng, biÕn ®éng quü l­¬ng, n¾m b¾t kÞp thêi thêi ®iÓm n©ng l­¬ng cña tõng ng­êi lao ®éng, thêi h¹n n©ng l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o quü l­¬ng trÝch nép BHXH. 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô qu¶n lý ®èi t­îng tham gia BHXH, tiÒn l­¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH cña tõng ng­êi lao ®éng t¹i c¸c thêi ®iÓm kÕt thóc vµ më ®Çu n¨m tµi chÝnh. Hµng n¨m ng­êi sö dông lao ®éng lËp danh s¸ch lao ®éng vµ quü l­¬ng trÝch nép BHXH. §Èy m¹nh tiÕn ®é thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh øng dông c«ng nghÖ – th«ng tin trong qu¶n lý lao ®éng, quü l­¬ng lµm c¨n cø trÝch nép BHXH. 3. Th­êng xuyªn tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng thùc hiÖn ®ãng BHXH cho ng­êi lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH cho ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng. Dùa vµo tæ chøc c«ng ®oµn t¹i c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Ó lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, trªn c¬ së ®ã sÏ t¹o nªn søc Ðp ®èi víi ng­êi sö dông lao ®éng. 4. Phèi hîp víi thanh tra lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ, Liªn ®oµn c¸c cÊp, tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Bé luËt Lao ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ ng­êi sö dông lao ®éng. Thùc hiÖn xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng ng­êi sö dông lao ®éng cè ý trèn tr¸nh viÖc khai b¸o ®Çy ®ñ lao ®éng vµ quü l­¬ng. Trong c«ng t¸c xö lý cÇn thiÕt ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi vµ xö lý theo luËt ®Þnh ®èi víi ng­êi sö dông lao ®éng, chó träng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Qu¶n lý chÆt chÏ ®èi t­îng thuéc diÖn b¾t buéc tham gia BHXH vµ quü l­¬ng trÝch nép BHXH ®Ó ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p ®«n ®èc thùc hiÖn trÝch nép BHXH vµ qu¶n lý tiÒn thu BHXH. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c ph©n c«ng c¸n bé chuyªn qu¶n lý trùc tiÕp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng, th­êng xuyªn b¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Ó ®«n ®èc tiÕn hµnh thùc hiÖn nép BHXH. 6. Coi träng viÖc phèi hîp víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch BHXH vµ ®Æc biÖt tranh thñ sù quan t©m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn v× ®ã lµ nÒn t¶ng cho viÖc thùc hiÖn vµ trÝch nép BHXH ®Çy ®ñ. 7. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra thanh tra liªn ngµnh ®Ó cã xö lý nghiªm tóc ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô trÝch nép BHXH. X©y dùng hÖ thèng luËt ph¸p liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc thùc hiÖn BHXH, BHYT ®ång bé, c¸c chÕ tµi xö ph¹t nghiªm minh ®Ó gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng tr©y ú, nî ®äng, trèn ®ãng BHXH, BHYT cho ng­êi lao ®éng. §ång thêi ®éng viªn biÓu d­¬ng, khen th­ëng nh÷ng doanh nghiÖp vµ ng­êi chñ sö dông lao ®éng tÝch cùc tham gia BHXH. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cßn nî ®äng BHXH cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch thanh to¸n vµ thanh to¸n døt ®iÓm kh«ng ®Ó kÐo dµi. 8. C­¬ng quyÕt g¾n viÖc thu nép BHXH víi viÖc xÐt duyÖt c¸c chÕ ®é BHXH. BHXH tõ tØnh ®Õn huyÖn tham m­u cho l·nh ®¹o ngµnh vµ cÊp uû ®Þa ph­¬ng t¨ng c­êng c«ng t¸c thu BHXH, chÞu tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ vÒ quyÒn lîi, nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng tham gia BHXH. 9. Phèi hîp c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú, chuyªn ®Ò ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh thu nép BHXH. 10. H­íng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ lËp danh s¸ch ®¨ng ký ®ãng BHXH vµ tham gia BHYT tù nguyÖn. Thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®¹i lý cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh kÞp thêi, ®ång thêi theo dâi c¸c ®èi t­îng chuyÓn ®i, nghØ viÖc ph¶i thu håi phiÕu kh¸m ch÷a bÖnh b¾t buéc bëi lÏ hiÖn nay vÉn cßn mét sè ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c thu BHXH tù nguyÖn nh­ng BHXH ch­a ký hîp ®ång vµ thanh lý hîp ®ång. 2.2. Gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c chi tr¶ BHXH, BHYT. §Ó t¹o niÒm tin t­ëng cña ®èi t­îng vµ cña ng­êi lao ®éng khi hä tham gia BHXH, c¬ quan BHXH ®· x¸c ®Þnh c«ng t¸c chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m víi môc tiªu “ Chi ®óng, chi ®ñ vµ chi kÞp thêi cho ®èi t­îng”. C«ng t¸c chi tr¶ cho ®èi t­îng h­ëng BHXH kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa vÒ mÆt x· héi mµ cßn cã ý nghÜa kinh tÕ vµ chÝnh trÞ rÊt lín, kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cuéc sèng hµng ngµy cña hµng triÖu ®èi t­îng mµ cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc æn ®Þnh trËt tù vµ an toµn x· héi. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n ®­îc ®Æt ra cho c«ng t¸c chi tr¶ BHXH, BHYT cho ng­êi lao ®éng. D­íi ®©y lµ mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p phÇn nµo gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i ®ã: 1. Tæ chøc, gi¶i quyÕt, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chi tr¶ l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp hµng th¸ng ®óng, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ an toµn ®Õn tËn tay ®èi t­îng ®­îc h­ëng sè tiÒn chi tr¶ tr­íc 10 ngµy hµng th¸ng, ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c. §ång thêi ph¶i cã sù céng t¸c chÆt chÏ cña c¸c ®¹i diÖn chi tr¶ ë x·, ph­êng, thÞ trÊn, c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng vµ ®èi t­îng h­ëng BHXH ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt trong c«ng t¸c chi tr¶ 2. TØnh Yªn B¸i lµ mét tØnh miÒn nói, cã rÊt nhiÒu x· ë vïng s©u vïng xa mµ ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é h­ëng BHXH Ýt, do vËy tæ chøc chi tr¶ cho ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× thÕ, BHXH tØnh cÇn thùc hiÖn tèt m« h×nh chi tr¶ gi¸n tiÕp. Víi m« h×nh nµy yªu cÇu sè tiÒn chi tr¶ ®­îc chi tr¶ kÞp thêi vµ tËn tay ®èi t­îng nh­ng BHXH tØnh Yªn B¸i cÇn ph¶i t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý ®èi t­îng vµ ®ång thêi tuyªn truyÒn, tËp huÊn nghiÖp vô c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ BHXH cho c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn ®Ó triÓn khai kÞp thêi cho ®èi t­îng vµ ng­êi lao ®éng hiÓu vµ nhËn thøc ®óng vÒ chÝnh s¸ch BHXH. 3. Th«ng qua c«ng t¸c chi tr¶ cÇn ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t, qu¶n lý chÆt chÏ tõng lo¹i ®èi t­îng, c¾t gi¶m kÞp thêi ®èi t­îng chÕt, hÕt h¹n h­ëng vµ t¹m dõng (kh«ng chi tr¶) nh÷ng ®èi t­îng dïng hå s¬ gi¶ ®Ó h­ëng chÕ ®é BHXH. 4. CÇn quy ®Þnh thêi gian tham gia BHXH bao l©u míi ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp thai s¶n vµ bÖnh dµi ngµy ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l¹m dông quü BHXH nh­ hiÖn nay. 5. T¹i c¸c ®iÓm chi tr¶ th­êng xuyªn cã c¸n bé BHXH cña thµnh phè, huyÖn thùc hiÖn, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ gi¶i ®¸p nh÷ng v­íng m¾c cña ®èi t­îng tham gia BHXH, BHYT. 6. C«ng t¸c qu¶n lý ®èi t­îng lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng chi tr¶, phôc vô cho viÖc chi tr¶ ®¶m b¶o kÞp thêi, ®Çy ®ñ. Do vËy, BHXH TØnh Yªn B¸i cÇn chØ ®¹o BHXH c¸c huyÖn thùc hiÖn qu¶n lý ®èi t­îng t¹i x· ph­êng theo tæ d©n phè ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c vµ phôc vô kÞp thêi c«ng t¸c chi tr¶, ®ång thêi x¸c lËp mèi liªn hÖ nghiÖp vô tõ tØnh ®Õn huyÖn ®¶m b¶o hå s¬ ®­îc qu¶n lý vµ khai th¸c ®óng víi môc ®Ých yªu cÇu cña ngµnh. 2.3. Mét sè ý kiÕn, ®Ò xuÊt kh¸c:. 1. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô thu, chi, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch, qu¶n lý hå s¬, thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró t¹i c¸c bÖnh viÖn ®­îc tèt vµ ®ång bé h¬n gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý tõng b­íc hiÖn ®¹i vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 2. §Ó thu hót vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tham gia BHYT th× vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i n©ng cao chÊt l­îng phôc vô thËt tèt ®èi t­îng tham gia BHYT. Do vËy BHXH tØnh, huyÖn, thµnh phè cÇn cã mèi quan hÖ thËt tèt víi c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®Ó n©ng cao th¸i ®é tËn t×nh, c«ng b»ng cña c¸c b¸c sü, y t¸ trong c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh, t¹o niÒm tin vµ c«ng b»ng cho ng­êi tham gia BHYT. 3. BHXH tØnh nªn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi c¸n bé giái theo c¸c chuyªn ®Ò cho c¸c c¸n bé c«ng chøc ®ang ®¶m nhiÖm c«ng t¸c thu, chi BHXH, BHYT tõ tØnh ®Õn huyÖn ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao nghiÖp vô vµ tinh thÇn thi ®ua trong c«ng t¸c. §ã chÝnh lµ ®éng lùc gióp BHXH TØnh Yªn B¸i hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do BHXH ViÖt Nam giao. phÇn kÕt luËn Cã thÓ nãi r»ng, mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c BHXH nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ mµ BHXH TØnh Yªn B¸i ®· ®¹t ®­îc trong ba n¨m 2004 – 2006 lµ rÊt lín. Cïng víi sù chØ ®¹o trùc tiÕp, toµn diÖn cña BHXH ViÖt Nam, cña TØnh uû – UBND TØnh Yªn B¸i vµ sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng biÕt mÖt mái cña toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc toµn ngµnh nªn trong 3 n¨m, ®Æc biÖt lµ n¨m 2006 ®· hoµn thµnh toµn diÖn vµ xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô, chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®­îc giao. NhiÒu mÆt c«ng t¸c ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, thu BHXH, BHYT b¾t buéc ®¹t 110% kÕ ho¹ch, më réng ®èi t­îng tham gia BHXH, BHYT; Thùc hiÖn BHYT tù nguyÖn ®¹t 135% kÕ ho¹ch giao víi 74,525 ®èi t­îng tham gia vµ sè tiÒn thu ®­îc trªn 4 tû ®ång; Chi BHXH, BHYT gÇn 600 tû ®ång ®¶m b¶o kÞp thêi, ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn, ®óng quy ®Þnh vµ an toµn quü; Gi¶i quyÕt cho hµng v¹n l­ît ng­êi h­ëng c¸c chÕ ®é BHXH dµi h¹n vµ ng¾n h¹n kÞp thêi, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ kh«ng sai sãt; Tæ chøc tèt c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cho trªn 45 v¹n ®èi t­îng ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ c©n ®èi ®­îc quü KCB – BHYT; Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp c«ng d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o cña c«ng d©n theo ph¸p luËt vµ theo quy ®Þnh cña ngµnh; §Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ phßng chèng tham nhòng; §Èy m¹nh phong trµo thi thua yªu n­íc,...TiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng lµ ®¬n vÞ ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng III vµ 2 lÇn ®­îc ChØnh phñ tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc nh­ trªn, BHXH TØnh Yªn B¸i cÇn cã sù chuyÓn m×nh v÷ng ch¾c vµ s©u s¾c h¬n trong thêi gian tíi ®Ó cã thÓ ph¸t huy cao h¬n søc m¹nh néi lùc cña m×nh. §ã lµ nh÷ng néi dung mµ em thÊy BHXH TØnh Yªn B¸i cÇn quan t©m ë trong c«ng t¸c thu vµ chi cña m×nh. Vµ ®ã lµ nh÷ng néi dung gîi ý cho em ®i s©u h×nh thµnh luËn v¨n cña m×nh sau nµy. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c B¸c, c¸c anh chÞ c¸n bé, chuyªn viªn phßng KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh BHXH TØnh Yªn B¸i, cïng c¸m ¬n thÇy NguyÔn Nh­ H¹nh ®· cã sù chØ b¶o tËn t×nh em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lËp b¸o c¸o thùc tËp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái.doc
Luận văn liên quan