Thiết kế nền móng công trình nhà hát múa rối tw hà nội

Mặt bằng kiến trúc tầng 1 có dạng hình chữ nhật, phân thành một đơn nguyên . Bố trí dầm giằng móng công trình có tác dụng giữ ổn định cho khung về vị trí, kích thước, kết cấu theo phương ngang và phương dọc nhà, giảm sự lún không đều giữa các móng và chịu được tải trọng của tường bao che .Cốt giằng móng đặt tại cos –0,45m Chọn giằng móng (bxh) = (22 x 30) cm, bố trí theo các phương ngang và phương dọc nhà (bxh) = (22 x 60 )cm.

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế nền móng công trình nhà hát múa rối tw hà nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ÑAÙNH GIAÙ ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH: I. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH - C«ng tr×nh “ Nhµ H¸t Móa Rèi TW Hµ Néi ” ®­îc x©y dùng t¹i thµnh phè Hµ Néi . - C«ng tr×nh cao 16,8 m gåm 5 tÇng , kÕt cÊu c«ng tr×nh lµ khung bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc , t­êng bao che b»ng g¹ch chØ dµy 220 . - MÆt b»ng x©y dùng lµ khu ®Êt t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng , kh« r¸o . §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh . - NÒn nhµ ®­îc t«n cao so víi cèt thiªn nhiªn 0,45 m . Cèt nÒn nhµ lÊy b»ng 0.000. - TÊt c¶ c¸c mãng ®­îc th«ng qua gi»ng , c¸c gi»ng cã t¸c dông lµm gi¶m ®é lón lÖch cña tõng mãng , ®ång thêi còng lµ gi¸ ®ì cho t­êng x©y tÇng 1 . chän kÝch th­íc gi»ng hxb =300 x220 (cm) ; hxb =600 x220 (cm) - Tra b¶ng 16 TCXD 45 - 78 , B¶ng 3 - 5 ( S¸ch h­íng dÉn §å ¸n NÒn - Mãng ) ®èi víi c«ng tr×nh nhµ khung bª t«ng cèt thÐp cã t­êng chÌn : * §é lón tuyÖt ®èi giíi h¹n : Sgh = 0,08 m . * §é lón lÖch t­¬ng ®èi giíi h¹n : Sgh = 0,001 . II. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH Ñòa Taàng: Theo baùo caùo keát quaû khaûo saùt ñòa chaát coâng trình: “ NHAØ HAÙT MUÙA ROÁI TW HAØ NOÄI ” giai ñoaïn phuïc vuï thieát keá thi coâng. Coâng trình ñöôïc xaây döïng treân khu ñaát töông ñoái baèng phaúng, khaûo saùt baèng phöông phaùp khoan thaêm doø. Töø treân xuoáng goàm caùc lôùp ñaát chieàu daøy ít thay ñoåi trong maët baèng: Lôùp 1: Ñaát laáp daøy trung bình 0,8 m Lôùp 2: Seùt pha daøy trung bình 5,4 m Lôùp 3: Caùt pha daøy trung bình 7,6 m Lôùp 4: Caùt haït nhoû chieàu daøy chöa keát thuùc ôû ñoä saâu hoá thaêm doø 28m 2 . C¸c chØ tiªu c¬ lý : - ChØ tiªu c¬ lý vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hiÖn tr­êng cña c¸c líp ®Êt nh­ trong b¶ng 1 - Mùc n­íc ngÇm ë ®é s©u – 2,0 m so víi cèt thiªn nhiªn . V× vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc thi c«ng mãng . h : cao tr×nh mÆt líp ®Êt . Wp : giíi h¹n dÎo L : ®é dµy líp ®Êt . W : ®é Èm : träng l­îng riªng cña ®Êt tù nhiªn . : gãc ma s¸t trong s : träng l­îng riªng cña h¹t ®Êt . CII : lùc dÝnh ®¬n vÞ W : ®é Èm WL : giíi h¹n ch¶y E : m«®un biÕn d¹ng tæng qu¸t Baûng II-1:Chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát TT Teân lôùp ñaát Chieàu daøy (m) g (KN/m3) gs (KN/m3) W% WL% WP% joII CII Kpa E Kpa 1 Ñaát laáp 0,8 16,5 - - - - - - - 2 Seùt pha 5,4 17,9 26,0 37,0 41,3 26,2 10,8 25 5530 3 Caùt pha 7,6 18,5 26,2 27,3 30 22 12,5 20 6140 4 Caùt haït nhoû >7,6 18,4 26,5 22,0 - - 20,5 - 9850 Hình 1:Truï ñòa chaát 3. Ñaùnh giaù tính chaát xaây döïng caùc lôùp ñaát neàn: Lôùp 1: Ñaát laáp coù chieàu daøy trung bình 0,8 m, lôùp ñaát naøy yeáu, coù söùc chòu taûi keùm, khoâng ñuû khaû naêng chòu löïc ñeå laøm neàn coâng trình. Lôùp 2: Seùt pha coù chieàu daøy trung bình 5,4 m. Tính ñoä seät cuûa ñaát: 0,5 < IL = 0,715 < 0,75. Lôùp ñaát naøy ôû traïng thaùi deûo meàm coù moâ ñun bieán daïng E = 5530 Kpa laø lôùp ñaát trung bình .. Caùch maët ñaát töï nhieân 2,0 m coù möïc nöôùc ngaàm, lôùp ñaát naøy coù phaàn naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm neân phaûi xeùt ñeán dung troïng ñaåy noåi. = = = 8,04 (KN/m3) Trong ñoù: Lôùp 3: Caùt pha coù chieàu daøy trung bình 7,6. Lôùp naøy naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm neân ta phaûi keå ñeán gñn Tính heä soá roãng cuûa ñaát : = = = 8,85 (KN/m3) 0 < IL = 0,6625 < 1 Nhaän xeùt : Lôùp caùt pha naøy laø lôùp caùt pha deûo, coù moâ ñun bieán daïng E=6140Kpa®laølôùp ñaát trung bình. Lôùp 4: Caùt haït nhoû coù chieàu daøy chöa keát thuùc ôû ñoä saâu hoá thaêm doø 28m. Lôùp naøy naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm neân ta phaûi keå ñeán gñn Heä soá roãng e: = = = 9,368 (KN/m3) 0,6 < e=0,743<0,75 Nhaän xeùt : Ñaát ôû traïng thaùi chaët vöøa , coù moâ ñun bieán daïng E=9850Kpa®laølôùp ñaát töông ñoái toát. III. CHOÏN GIAÛI PHAÙP NEÀN MOÙNG 1. Loaïi neàn moùng Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm coâng trình cao 5 taàng, caên cöù vaøo ñieàu kieän ñòa chaát vaø taûi troïng coâng trình truyeàn xuoáng ñænh moùng töông ñoái lôùn, caùc chæ tieâu cô lyù lôùp ñaát ñaõ xeùt ôû treân, ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình taïi Thaønh phoá Haø Noäi , ta choïn phöông aùn moùng noâng treân neàn thieân nhieân, ñaët moùng vaøo lôùp ñaát thöù 2 (Seùt deûo meàm), ñaët ñeá moùng trong lôùp seùt deûo meàm . Döïa vaøo keát quaû noäi löïc khung K-2 truïc 6 vaø maët baèng kieán truùc taàng 1, ta choïn: + Moùng M1 truïc A: moùng ñôn beâ toâng coát theùp. + Moùng M2 truïc C vaø D: Vì khoaûng caùch giöõa hai truïc tim caùch nhau 2,1 m neân ta choïn moùng hôïp khoái beâ toâng coát theùp. 2. Giaûi phaùp maët baèng moùng: Maët baèng kieán truùc taàng 1 coù daïng hình chöõ nhaät, phaân thaønh moät ñôn nguyeân . Boá trí daàm giaèng moùng coâng trình coù taùc duïng giöõ oån ñònh cho khung veà vò trí, kích thöôùc, keát caáu theo phöông ngang vaø phöông doïc nhaø, giaûm söï luùn khoâng ñeàu giöõa caùc moùng vaø chòu ñöôïc taûi troïng cuûa töôøng bao che .Coát giaèng moùng ñaët taïi cos –0,45m Choïn giaèng moùng (bxh) = (22 x 30) cm, boá trí theo caùc phöông ngang vaø phöông doïc nhaø (bxh) = (22 x 60 )cm. IV.THIEÁT KEÁ MOÙNG DÖÔÙI COÄT TRUÏC A (MOÙNG M1) 1.Xaùc ñònh noäi löïc truyeàn xuoáng moùng: Theo baûng toå hôïp noäi löïc, ta ñöôïc noäi löïc lôùn nhaát taïi tieát dieän chaân coät: T T.m T Nhö ñaõ choïn ôû phaàn giaûi phaùp neàn moùng, ñeá moùng ñaët vaøo lôùp ñaát thöù 2 (seùt pha deûo meàm) saâu 1,0 m so vôùi ñieåm cuoái lôùp ñaát 1. Vaäây ta coù ñoä saâu choân moùng: h = 1,8m so vôùi coát neàn saøn Garaxe(-0,45m) Vì khi toå hôïp noäi löïc ôû khung ta chöa tính troïng löôïng coät taàng 1, daàm giaèng moùng vaø töôøng xaây taàng 1 neân khi tính toaùn phaàn noäi löïc N cho moùng ta phaûi coäng theâm caùc taûi noùi treân. Caùc troïng löôïng caàn tính theâm: + Troïng löôïng coät taàng 1: 0,3.0,4.(5,05 - 0,7).2,5.1,1 = 1,436 (T) + Troïng löôïng giaèng moùng: 0,22.0,3. .2,5.1,1 = 0,726 (T) 0,22.0,6. = 0,475 (T) Þ Toaøn boä taûi troïng taàng 1 truyeàn veà coät laø: 106,22 + 1,436+0,726+0,475 = 108,857 (T) Vaäy taûi troïng tính toaùn taïi ñænh moùng laø: T = -1088,57 KN T.m = -58,4KN T = -25,7KN Taûi troïng tieâu chuaån taiï ñænh moùng: (n = 1,2) T = -907,1KN T.m = -48,66 KN.m T = -21,4KN 2.Tính toaùn cöôøng ñoä cuûa ñaát + Choïn ñoä saâu h = 1,8m so vôùi cos –0,45m cuûa maët neàn Gara moâ toâ, h=2,25m so vôùi coát 0.000 .Ñeá moùng caùch maët nöôùc ngaàm 0,2m. Nhö vaäy ñaët ñeá moùng trong lôùp ñaát seùt pha deûo meàm. + Aùp duïng coâng thöùc Cöôøng ñoä tính toaùn caûu ñaát neàn ôû ñaùy moùng . m1 = 1,1 (Vì IL = 0,715> 0,5); m2 = 1,0 Heä soá laøm vieäc cuûa coâng trình coù taùc duïng qua laïi vôùi neàn.Vì coâng trình coù keát caáu laø nhaø khung beâ toâng coát theùp thuoäc sô ñoà keát caáu meàm Ktc =1 heä soá ñoä tin caäy vì caùc chæ tieâu cô lyù ñöôïc xaùc ñònh tröïc tieáp ñoái vôùi ñaát neàn : Troïng löôïng theå tích cuûa ñaát naèm tröïc tieáp döôùi ñaùy moùng . : Troïng löôïng theå tích trung bình cuûa ñaát keå töø ñaùy moùng trôû leân . = = =17,28 (KN/m3) CII Löïc dính cuûa ñaát naèm tröïc tieáp döôùi ñaùy moùng CII =25Kpa A,B,C caùc heä soá phuï thuoäc vaøo goùc ma saùt trong cuûa ñaát . Vôùi goùc ma saùt jII = 10,8o tra baûng 3-2 ta coù: A = 0,196 ; B = 1,81 ; D = 4,266 Giaû thieát beà roäng ñaùy moùng b = 2,4m Vaäy : R = =188,51 KN/m2 Vôùi R = 188,51 KN/m2 choïn lôùp ñaát naøy laøm neàn moùng coâng trình . 3.Xaùc ñònh sô boä kích thöôùc ñaùy moùng Giaû thieát chieàu cao moùng hm = 0,75 m, ñoä saâu choân moùng h = 1,8 m so vôùi cos –0,45m cuûa maët neàn Gara moâ toâ. Nhö vaäy ñaët ñeá moùng trong lôùp ñaát seùt deûo meàm. Dieän tích sô boä ñeá moùng Fsb = =6,7m2 Trong ñoù: . Choïn Vì moùng chòu taûi leäch taâm khaù lôùn neân ta taêng dieän tích ñaùy moùng leân F* F* = k.F = 1,2 x 6,7 = 8,04 m2 (Laáy k = 1,2). Choïn tæ soá giöõa caïnh daøi vaø caïnh ngaén: Choïn b = 2,5 m ® = 1,2 ´ 2,5 = 3,0 m, choïn = 3,0 m V aäy choïn moùng coù kích thöôùc: (b´l)=(2,5´3,0)m 4.Kieåm tra kích thöôùc ñeá moùng Ptcmax 1,2 .R Ptctb R Ptcmax,min = tb Giaû thuyeát chieàu cao laøm vieäc cuûa moùng hm = 0,75m Ñoä leïch taâm. e = = = = 0,07m Aùp löïc tieâu chuaån taïi ñaùy moùng Ptcmax,min = Ptcmax = 173,88 KN/m2 Ptcmin = 140,019 KN/m2 Ptctb = = 156,95 KN/m2 Tính laïi R R = =188,89 KN/m2 Kieåm tra veà ñieàu kieän Ptcmax = 173,88 KN/m2 1,2 .R =1,2.188,89 = 226,67 KN/m2 Ptctb = 156,95KN/m2 R = 188,89 KN/m2 So saùnh caû hai ñieàu kieän ñeàu thoûa maõn aùp löïc nhöng cheânh nhau khaù lôùn neân kích thöôùc moùng nhö vaäy hôi lôùn khoâng kinh teá.Ta giaûm bôùt kích thöôùc ñaùy moùng ñeå taêng aùp löïc leân. Choïn b =2,4m l=2,8m. Tính laïi R R = =188,505 KN/m2 aùp löïc tieâu chuaån taïi ñaùy moùng Ptcmax,min = Ptcmax = 191,23 KN/m2 Ptcmin = 150,74 KN/m2 Ptctb = = 170,985 KN/m2 Kieåm tra veà ñieàu kieän Ptcmax = 191,23 KN/m2 1,2 .R =1,2.190,11 = 228,13 KN/m2 Ptctb = 170,985KN/m2 R = 188,505 KN Nhö vaäy kích thöôùc ñeá moùng lxb = 2,8 x 2,4m.Ñaùy moùng thoûa maõn ñieàu kieän veà aùp löïc . Hình IV-2:Sô ñoà tính Mñ 5) Kieåm tra ñieàu kieän bieán daïng ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy moùng AÙp duïng phöông phaùp tính luùn theo caùc lôùp phaân toá, chia ñaát neàn döôùi ñaùy moùng thaønh caùc lôùp phaân toá sao cho ñaûm baûo lôùp ñaát laø ñoàng nhaát, töông öùng vôùi ñieàu kieän ñaõ quy ñònh theo tieâu chuaån caùc lôùp phaân toá coù chieàu daøy: Choïn hi = 0,6 m Vôùi k0 tra baûng 3-7 “Höôùng daãn ñoà aùn neàn vaø moùng” Döïa vaøo tæ soá: ; ÖÙng suaát baûn thaân taïi ñaùy moùng: ÖÙng suaát baûn thaân taïi caùc lôùp thöù i: Baûng IV-1:ÖÙng suaát baûn thaân vaø öùng xuaát gaây luùn Teân lôùp ñaát Ñieåm Ñoä saâu z (m) ko (KPa) (KPa) (2) Seùt deûo meàm E = 5530 KPa g = 17,9 KN/m3 KN/m3 0 0 1,166 0 1 139,90 31,10 1 0,20 0,166 0,944 137,52 34,68 2 0,8 0,666 0,754 112,62 39,50 3 1,4 1,166 0,556 79,74 44,33 4 2,0 1,666 0,413 51,90 49,15 5 2,6 2,166 0,302 35,95 53,98 6 3,2 2,666 0,235 25,74 58,80 7 3,8 3,166 0,183 19,03 63,62 8 4,4 3,666 0,145 14,55 68,45 (3) Seùt pha E = 6140 KPa g = 18,2 KN/m3 KN/m3 9 5,0 4,304 0,109 11,61 73,76 Giôùi haïn neàn laáy ñieåm 9 coù ñoä saâu 5,0m keå töø ñaùy lôùp beâ toâng loùt moùng = 0,2.73,76 = 14,75 Kpa Ta laáy giôùi haïn ôû neàn ñoä saâu 5,0 m keå töø ñaùy lôùp loùt beâ toâng. Ñoä luùn toaøn phaàn xaùc ñònh theo coâng thöùc: S = 0,039m < Sgh = 0,08m Vaäy thoûa maõn ñieàu kieän veà ñoä luùn tuyeät ñoái. Tính ñoä beàn vaø caáu taïo moùng: Duøng beâ toâng ñaù 1´2 maùc 200 coù : Rn = 9000 Kpa Rk = 750 Kpa Duøng theùp CI, F 10 coù Ra = 20 000 kPa theùp CII,F 10 coù Ra = 260 000 kPa Troïng löôïng cuûa moùng vaø ñaát treân baäc khoâng laøm cho moùng bò uoán vaø khoâng gaây ra löïc ñaâm thuûng moùng neân khoâng keå ñeán. AÙp löïc ôû ñeá moùng: KPa KPa kPa Töø bieåu ñoà aùp löïc ta coù : (trong ñoù ) kPa b)Xaùc ñònh chieàu cao laøm vieäc cuûa moùng . Choïn hm =0,75m Döï kieán lôùp beâ toâng loùt ñaù (4 x 6) cm, daøy 10 cm, vöõa xi maêng maùc 75, choïn lôùp beâ toâng baûo veä (abv) coát theùp daøy 0,035 m. Chieàu cao toaøn boä cuûa moùng: h0 =hm - abv = 0,75 - 0,035 = 0,715 m Vaäy chieàu cao laøm vieäc cuûa moùng laø: h0 = 0,715 m 7. Kieåm tra chieàu cao laøm vieäc cuûa moùng theo ñieàu kieän ñaâm thuûng L = 1,2m; ltt =l =2,8m ltr = lc = 0,40m; Rn =9000 kPa Ñieàu kieän ñeå moùng khoâng bò choïc thuûng Nct 0,75.Rk.h0.btb + Dieän tích choïc thuûng: + AÙp löïc tính toaùn trung bình trong phaïm vi dieän tích gaây ñaâm thuûng: Löïc gaây ñaâm thuûng: Löïc choáng ñaâm thuûng: So saùnh : < Vaäy moùng khoâng bò phaù hoaïi do ñaâm thuûng. Tính toaùn coát theùp moùng: Khi tính toaùn ta xem caùnh nhö nhöõng conson ñöôïc ngaøm vaøo caùc tieát dieän chaân coat (I – I;II – II) Moâ men taïi caùc maët caét I-I laø: kN.m Dieän tích coát theùp chòu moâ men MI: cm2 Choïn theùp F12: 1 thanh coù Fa =1,131 cm2 Boá trí 17F12 coù Fa = 19,227cm2 Laáy khoaûng caùch töø meùp beâ toâng ñeán ñaàu muùt coát theùp laø 25mm, khoaûng caùch töø meùp ngoaøi cuûa thanh theùp ñaët vuoâng goùc laø 1cm. Vaäy khoaûng caùch giöõa 2 truïc coát theùp caùch nhau: mm Choïn a1 = 145mm Chieàu daøi moãi thanh: 2800-2´25=2750mm Moâ men taïi maët caét II-II: kN.m Dieän tích coát theùp chòu moâ men MII: cm2 Vôùi : Choïn 20F10 coù Fa = 15,7cm2 Khoaûng caùch giöõa 2 truïc coát theùp: mm ,choïn a2 =140mm Chieàu daøi moãi thanh theùp: 2400 – 2 ´ 25 = 2350mm V.thiÕt kÕ c¸c mãng HîP KhèI M2 : 1. Xaùc ñònh noäi löïc truyeàn xuoáng moùng: Theo baûng toå hôïp noäi löïc, ta ñöôïc noäi löïc lôùn nhaát taïi tieát dieän chaân coät: Toâ hôïp Truïc C Truïc D N (KN) M(KN.m) Q(KN) N (KN) M(KN.m) Q(KN) 1,2,3,4 -1140,22 108,1 44,1 -1006,9 73,2 23,2 1,2,3,5 -1214,3 -50,2 -12,3 -947,9 -82,96 -35,1 Nhö ñaõ choïn ôû phaàn giaûi phaùp neàn moùng, ñeá moùng ñaët vaøo lôùp ñaát thöù 2 (seùt pha deûo meàm) . Vaäây ta choïn ñoä saâu choân moùng: so vôùi cos neàn nhaø xe –0,45m Vì khi toå hôïp noäi löïc ôû khung ta chöa tính troïng löôïng coät taàng 1, daàm giaèng moùng vaø töôøng xaây taàng 1 neân khi tính toaùn phaàn noäi löïc N cho moùng ta phaûi coäng theâm caùc taûi noùi treân. Caùc troïng löôïng caàn tính theâm: + Troïng löôïng coät taàng 1: Coät truïc C: 0,3 x 0,5 x (5,05-0,7) x 2,5x 1,1 = 1,79T Coät truïc D: 0,3 x 0,6 x( 5,05-0,6) x 2,5 x 1,1 = 1,835T + Troïng löôïng giaèng moùng: Truïc C: Truïc D: + Troïng löôïng töôøng taàng 1: (Vì vò trí tính toaùn laø cos neàn nhaø xe khoâng coù töôøng xaây neân khoâng tính troïng löôïng töôøng ) Þ Toaøn boä taûi troïng taàng 1 truyeàn veà coät laø: Truïc C: 1,79+3,14 = 4,93 T = 49,3 KN Truïc D: 1,835 + 2,77 = 4,605 T = 46,05KN Vaäy taûi troïng tính toaùn taïi ñænh moùng laø : Toâ hôïp Truïc C Truïc D 1,2,3,4 -1189,5 108,1 44,1 -1053,0 73,2 23,2 1,2,3,5 -1263,6 -50,2 -12,3 -993,95 -82,96 -35,1 2.X¸c ®Þnh ®iÓm ®Æt hîp lùc t¹i ®Ønh mãng trôc CD : *Xeùt toå hôïp 1,2,3,4 : Truïc C : = -1189,5 KN = 108,1 KN = 44,1 KN Truïc D : = -1053,0 KN = 73,2 KN = 23,2 KN - Gäi x1 lµ kho¶ng c¸ch träng t©m tõ cét trôc C ®Õn ®iÓm ®Æt cña hîp lùc S¬ ®å ®iÓm ®Æt hîp lùc O1 - LËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng cho ®iÓm O1 , ta cã : 1053,0.(2,38 – x) = 1189,5.x 2506,19 = 2242,52.x x1 = 1,117m *Xeùt toå hôïp 1,2,3,5 : Truïc C : = -1263,6 KN = -50,2 KN = -12,3 KN Truïc D : = -993,95 KN = -82,96 KN = -35,1 KN - Gäi x2 lµ kho¶ng c¸ch träng t©m tõ cét trôc C ®Õn ®iÓm ®Æt cña hîp lùc S¬ ®å ®iÓm ®Æt hîp lùc O2 - LËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng cho ®iÓm O2 , ta cã : 993,95.(2,38 – x) = 1263,6.x 2365,6 = 2257,5.x x2 = 1,047m Xaùc ñònh ñieåm troïng taâm O - Gäi O lµ kho¶ng c¸ch träng t©m gi÷a O1 vµ O2 S¬ ®å ®iÓm ®Æt hîp lùc O - LËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng cho ®iÓm O , ta cã : 2242,5.(0,07 – x) = 2237,55.x 156,975 = 4480,07.x x2 = 0,035m Vaäy khoaûng caùch ñieåm O caùch troïng taâm truïc C laø : 1,117- 0,035 = 1,080m Hîp lùc tÝnh to¸n : Ñöa taûi troïng veà taâm O Toå hôïp 1,2,3,4 : = = -2242,52 KN = = 108,1 + 73,2 +82,97 = 264,27KNm Trong ñoù : { (1,117-1,08) = 2242,52.0,037= 82,97 } = = 44,1+23,2= 67,3 KN Taûi troïng tieâu chuaån taiï ñænh moùng: (n = 1,2) KN KNm KN *Toå hôïp 1,2,3,5 : = = -(1263,6 +993,95) = -2237,5 KN = = -(50,2 + 82,96+73,83) = -206,9 KNm Trong ñoù : { (1,08-1,047) = 2237,55.0,033= 73,83 } = = -12,23-35,1=-47,33 KN Taûi troïng tieâu chuaån taiï ñænh moùng: (n = 1,2) KN KNm KN 3. Chän ®é s©u ch«n mãng : - CÇn chän cao tr×nh ®Ønh mãng hîp lý ®Ó khái ph¶i x¸c ®Þnh l¹i t¶i träng . Chän ®é s©u ch«n mãng : h = 1,8 m ( tÝnh tõ cèt mÆt cos -0.450 ) . - Nh­ vËy , ®Õ mãng ®Æt trong líp thø 2 líp ®Êt sÐt pha dÎo mÒm . - Gi¶ thiÕt chiÒu réng ®Õ mãng lµ b = 2,8 m .§é s©u ch«n mãng 1,8m so víi cos - 0.450 nÒn nhµ xe . 4. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®Õ mãng : Ta x¸c ®Þnh theo t¶i träng cña tæ hîp 1,2,3,4 . Mãng chÞu t¶i träng lÖch t©m nªn cÇn lµm ®Õ ch÷ nhËt . - ChiÒu réng ®Õ mãng : b - ChiÒu dµi ®Õ mãng : l = k.b - DiÖn tÝch ®Õ mãng : F = b .l a) C­êng ®é tÝnh to¸n cña ®Êt nÒn ë ®¸y mãng : R = Trong ®ã : -m1 = 1,1: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa neàn,vì seùt pha deûo meàm coù IL=0,715 > 0,5 -m2 = 1,0: Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng trình, vì coâng trình keát caáu laø nhaø khung beâ toâng coát theùp thuoäc sô ñoà keát caáu meàm. - Ktc = 1,0: hÖ sè tin cËy, v× c¸c chØ tiªu c¬ lý ®­îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp ®èi víi ®Êt nÒn - : träng l­îng thÓ tÝch trung b×nh cña ®Êt kÓ tõ ®¸y mãng trë lªn kN/m3 - CII : lùc dÝnh cña ®Êt n»m trùc tiÕp d­íi ®¸y mãng CII = 25 Kpa - A,B,D : c¸c hÖ sè phô thuéc vµo gãc ma s¸t trong cña ®Êt = 10,8o : tra b¶ng 3-2 Ta cã: A = 0,196 , B = 1,81 , D = 4,266 kPa b) DiÖn tÝch s¬ bé cña ®¸y mãng : m2 Trong ®ã : - : khèi l­îng thÓ tÝch trung b×nh cña mãng vµ c¸c líp ®Êt trªn mãng kho¶ng (20 22) kN/m3 , lÊy = 20 kN/m3 - Do mãng chÞu t¶i lÖch t©m víi ®é lÖch t©m Ftt = k . Fsb Víi k lµ hÖ sè kÓ ®Õn ®é lÖch t©m : k = 1,0 1,7 , chän k = 1,2 VËy , Ftt = 1,2 12,13 = 14,55 m2 - Chän tû sè : = 1,7 m . Chän b = 2,8 m Tõ b = 2,8 m l =2,81,7 = 4,7 m . Chän l = 4,6 m KÕt luËn : Chän kÝch th­íc ®¸y mãng (l x b) = (4,6 x 2,8)m. MÆt b»ng kÝch th­íc mãng 5. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®Õ mãng Gi¶ thuyÕt chän chiÒu cao lµm viÖc cña mãng lµ hm = 0,75m. - ¸p lùc tiªu chuÈn d­íi ®¸y mãng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: vµ +gtb.h Tæ hîp 1,2,3,4 : m Þ+20.1,8 kPa kPa KPa + KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc theo c«ng thøc 205,69Kpa < 1,2.R = 1,2.190,048 = 228,05 KPa ptctb = 185,863 KPa < R = 190,048 KPa VËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc, chän kÝch th­íc ®Õ mãng lxb =(4,6x2,8)m Tæ hîp 1,2,3,5 : m Þ+20.1,8 kPa kPa KPa + KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc theo c«ng thøc 201,1Kpa < 1,2.R = 1,2.190,048 = 228,05 KPa ptctb = 180,73 KPa < R = 190,048 KPa VËy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ¸p lùc, chän kÝch th­íc ®Õ mãng lxb =(4,6x2,8)m So s¸nh ta thÊy c¶ hai ®iÒu kiÖn ®Òu thâa m·n . Nh­ vËy cÊu t¹o mãng thâa m·n vÒ ®iÒu kiÖn ¸p lùc . CÊu t¹o mãng 6. TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø 2 : - KiÓm tra kÝch th­íc ®Õ mãng theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña nÒn Theo quy ph¹m qui ®Þnh dïng ph­¬ng ph¸p céng lón c¸c líp ph©n tè ®Ó x¸c ®Þnh ®é lón cña nÒn , v× nÒn ®Êt cã chiÒu dµy lín cã thÓ coi lµ nöa kh«ng gian , bÒ réng mãng b < 10 m . Lóc ®ã giíi h¹n nÒn lÊy ®Õn ®é s©u mµ t¹i ®ã øng suÊt g©y lón b»ng 20% øng suÊt b¶n th©n . øng suÊt do träng l­îng b¶n th©n g©y ra ( theo trôc ®i qua t©m mãng ) : träng l­îng thÓ tÝch vµ chiÒu dµy líp ®Êt thø i ( kh«ng kÓ líp t«n nÒn ) - øng suÊt g©y lón t¹i träng t©m diÖn tÝch ®¸y mãng . - øng suÊt b¶n th©n t¹i ®¸y mãng : = 0,8.16,5+1,0.17,9 = 31,1 Kpa 185,863- 31,1 = 154,763 (kN/m2) - Chia nÒn ®Êt d­íi ®Õ mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn : - ChiÒu dµy líp ph©n tè - §ång thêi ®¶m b¶o mçi líp ph©n tè lµ ®ång nhÊt . - Chän chiÒu dµy líp ph©n tè lµ 0,6 m KÕt qu¶ tÝnh øng suÊt g©y lón vµ øng suÊt b¶n th©n ®­îc lËp thµnh b¶ng sau : Teân lôùp ñaát Ñieåm Ñoä saâu z (m) ko (KPa) (KPa) (2) Seùt deûo meàm E = 5530 KPa g = 17,9 KN/m3 KN/m3 0 0 1.642 0.000 1 154.76 31.10 1 0,20 0.143 0.987 152.75 34.68 2 0,8 0.571 0.86 133.09 39.50 3 1,4 1.000 0.633 97.96 44.33 4 2,0 1.428 0.445 68.87 49.15 5 2,6 1.857 0.322 49.83 53.98 6 3,2 2.286 0.236 36.52 58.80 7 3,8 2.714 0.179 27.70 63.62 8 4,4 3.143 0.139 21.51 68.45 (3) Seùt pha E = 6140 KPa g = 18,2 KN/m3 KN/m3 9 5,0 3.571 0.112 17.33 73.76 10 5,6 4.000 0.091 14.08 79.07 Khi tÝnh øng suÊt g©y lón chØ cßn kh¸ nhá so víi øng suÊt b¶n th©n th× cã thÓ bá qua ¶nh h­ëng g©y lón cña nã . Theo TCVN 2737 - 95 , giíi h¹n chÞu nÐn lµ ®é s©u mµ t¹i ®ã . Giíi h¹n nÒn ®Õn ®iÓm 11 , t¹i ®ã : KPa <0,2´ =0,2´ 79,07=15,814kPa Ta laáy giôùi haïn neàn ôû ñoä saâu 5,6m keå töø ñaùy lôùp beâ toâng loùt moùng. 7. §é lón tæng céng cña c¸c líp mãng trong ph¹m vi chÞu lón : hÖ sè kÓ ®Õn në h«ng cña ®Êt N : sè l­îng líp ph©n tè trong ph¹m vi tÇng chÞu nÐn Hi : chiÒu dµy cña líp ph©n tè thø i : øng suÊt g©y lón trung b×nh cña líp ph©n tè thø i Ei: m«®un biÕn d¹ng tæng qu¸t cña ph©n tè thø i cã chiÒu dµy S = 0,051 (m) = 5,1 (cm) < = 8 (cm) VËy , kÝch th­íc mãng thâa ®iÒu kiÖn ®é lón tuyÖt ®èi . * §é lón t­¬ng ®èi - §é lón lÖch t­¬ng ®èi gi÷a c¸c mãng M1 trong d·y cét trôc C víi c¸c mãng M2 cña d·y cét trôc A - B L = (7,2-0,09+1,08-0,14)=8,05m Víi L lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai t©m mãng . VËy : tháa m·n ®iÒu kiÖn ®é lón t­¬ng ®èi . 8) TÝnh to¸n ®é bÒn vµ cÊu t¹o mãng M2 - VËt liÖu sö dông : Bª t«ng m¸c 200 , Rn = 9000 Kpa, Rk = 750 Kpa ThÐp C II cã Ra = 260000 Kpa - TÝnh to¸n ®é bÒn mãng theo tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña c¸c t¶i träng tÝnh to¸n - Khi x¸c ®Þnh chiÒu cao l­îng thÐp cÇn ®Æt cho mãng ta dïng trÞ tÝnh to¸n cña lùc däc x¸c ®Þnh ®Õn ®Ønh mãng vµ cña m«men t­¬ng øng víi träng t©m diÖn tÝch ®¸y mãng : a) ¸p lùc tÝnh to¸n t¹i ®¸y mãng : Tæ hîp 1,2,3,4 : m Þ kPa kPa Kpa +Xaùc ñònh Trong ñoù : L = 0,75m kPa b) X¸c ®Þnh chiÒu cao lµm viÖc cña mãng : - Nh­ ®· gi¶ thiÕt ë phÇn trªn , chiÒu cao ®Õ mãng h = 0,75 m - LÊy líp b¶o vÖ cèt thÐp khi mãng cã bª t«ng lãt mãng , dïng bª t«ng lãt mãng lµ bª t«ng g¹ch vì v÷a tam hîp m¸c 75 dµy 100 lÊy abv = 3,5 cm ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng : h0 = hm - abv = 0,75 - 0,035 = 0,715 (m) c)KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña mãng theo ®iÒu kiÖn chäc thñng : - ChiÒu cao cña mãng ®­îc chän sao cho øng suÊt chØ do bª t«ng chÞu hoµn toµn , nghÜa lµ kh«ng cÇn ®Õn cèt thÐp ngang . NÕu chiÒu cao mãng kh«ng ®ñ th× mãng bÞ chäc thñng . Sù chäc thñng x¶y ra d­íi d¹ng th¸p chäc thñng xuÊt ph¸t tõ ch©n cét vµ nghiªng 1 gãc = 45 0 so víi trôc ®øng . - ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng ®­îc tÝnh theo phÝa chÞu ¸p lùc ph¶n lùc lµ phÝa nguy hiÓm h¬n c¶ . Lóc nµy , ®iÒu kiÖn ®Ó mãng kh«ng bÞ chäc thñng lµ : Pct 0,75.Rk . h0..btb Trong ®ã : 0,75 - hÖ sè thùc nghiÖm kÓ ®Õn sù gi¶m c­êng ®é chäc thñng cña bª t«ng so víi c­êng ®é chÞu kÐo . Rk - c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n cña bª t«ng . h0 - chiÒu cao lµm viÖc cña mãng . btb- trung b×nh céng cña bÒ réng cét vµ bÒ réng ®¸y lín th¸p chäc thñng. = 0,3+0,715=1,015 ( m) Pct - lùc chäc thñng tÝnh to¸n do ¸p lùc ph¶n lùc cña ®Êt t¸c dông lªn ®Õ mãng trªn phÇn ngoµi ®¸y th¸p ®©m thñng . Pct = Fct + Ptt’ Fct - diÖn tÝch ®Õ mãng ngoµi ®¸y th¸p chäc thñng ë phÝa c¹nh dµi ( phÇn g¹ch chÐo) Fct1 = bct1 .b = 0,035.2.8= 0,098( m2) (Trong ®ã : bct1 = L-ho = 0,75 - 0,715 = 0,035m = (kN/m2) = =205,2(kN/m2) Pct1 = Fct1 . = 0,098.205,2= 20,1(kN) * Lùc chèng chäc thñng : 0,75.Rk . h0..btb = 0,75.750.0,715.1,015 = 408,22 (kN) Pct = 20,1 (kN) < 0,75.Rk . h0..btb = 408,22 (kN) . VËy víi chiÒu cao lµm viÖc cña mãng h0 = 0,715 (m) th× mãng kh«ng bÞ chäc thñng 9) TÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp cho mãng: Cèt thÐp ®­îc bè trÝ cho mãng ®Ó chÞu m«men uèn do ¸p lùc ph¶n lùc cña ®Êt nÒn g©y ra khi tÝnh momen , coi c¹nh mãng nh­ nh÷ng ngµm c«n s¬n ngµm vµo tiÕt diÖn ®i qua ch©n cét . * M«men uèn quanh mÆt ngµm I-I qua ch©n cét : MI = B : chiÒu réng mãng b = 2,8 m L : kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn mÆt c¾t I-I L = 0,750m (kNm) * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu m«men M1: (cm2) Chän 1510 cã Fa = 11,77 (cm2) - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn ®Çu cèt thÐp lµ a’ = 2,5 cm - Kho¶ng c¸ch ®Õn thanh thÐp ®Æt vu«ng gãc lµ 1 cm - ChiÒu dµi thanh : l’ = l - 2a’ l’ =4600 - 2.25 = 4550 mm - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cèt thÐp : a = chän a=200cm * M«men uèn quanh mÆt ngµm II-II qua ch©n cét : MII = l : chiÒu dµi mãng l = 4,6 m B : kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn mÆt c¾t II-II B = m (kNm). * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu momen M2: = 0,715 - 0,012 = 0,703 cm2 Chän 3412cã Fa = 38,45 (cm2) - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn ®Çu cèt thÐp lµ a’ = 2,5 cm - Kho¶ng c¸ch ®Õn thanh thÐp ®Æt vu«ng gãc 1 cm - ChiÒu dµi thanh : b’ = b - 2a’ b’ =2800- 2.25 = 2750 mm - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cèt thÐp : a = chän a=130cm Tæ hîp 1,2,3,5 : m Þ kPa kPa Kpa +Xaùc ñònh Trong ñoù : L = 0,970m kPa b) X¸c ®Þnh chiÒu cao lµm viÖc cña mãng : - Nh­ ®· gi¶ thiÕt ë phÇn trªn , chiÒu cao ®Õ mãng h = 0,75 m - LÊy líp b¶o vÖ cèt thÐp khi mãng cã bª t«ng lãt mãng , dïng bª t«ng lãt mãng lµ bª t«ng g¹ch vì v÷a tam hîp m¸c 75 dµy 100 lÊy abv = 3,5 cm ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng : h0 = hm - abv = 0,75 - 0,035 = 0,715 (m) c)KiÓm tra chiÒu cao lµm viÖc cña mãng theo ®iÒu kiÖn chäc thñng : - ChiÒu cao cña mãng ®­îc chän sao cho øng suÊt chØ do bª t«ng chÞu hoµn toµn , nghÜa lµ kh«ng cÇn ®Õn cèt thÐp ngang . NÕu chiÒu cao mãng kh«ng ®ñ th× mãng bÞ chäc thñng . Sù chäc thñng x¶y ra d­íi d¹ng th¸p chäc thñng xuÊt ph¸t tõ ch©n cét vµ nghiªng 1 gãc = 45 0 so víi trôc ®øng . - ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng ®­îc tÝnh theo phÝa chÞu ¸p lùc ph¶n lùc lµ phÝa nguy hiÓm h¬n c¶ . Lóc nµy , ®iÒu kiÖn ®Ó mãng kh«ng bÞ chäc thñng lµ : Pct 0,75.Rk . h0..btb Trong ®ã : 0,75 - hÖ sè thùc nghiÖm kÓ ®Õn sù gi¶m c­êng ®é chäc thñng cña bª t«ng so víi c­êng ®é chÞu kÐo . Rk - c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n cña bª t«ng . h0 - chiÒu cao lµm viÖc cña mãng . btb- trung b×nh céng cña bÒ réng cét vµ bÒ réng ®¸y lín th¸p chäc thñng. = 0,3+0,715=1,015 ( m) Pct - lùc chäc thñng tÝnh to¸n do ¸p lùc ph¶n lùc cña ®Êt t¸c dông lªn ®Õ mãng trªn phÇn ngoµi ®¸y th¸p ®©m thñng . Pct = Fct + Ptt’ Fct - diÖn tÝch ®Õ mãng ngoµi ®¸y th¸p chäc thñng ë phÝa c¹nh dµi ( phÇn g¹ch chÐo) Fct1 = bct1 .b = 0,255.2.8= 0,714( m2) (Trong ®ã : bct1 = L-ho = 0,970 - 0,715 = 0,255m = (kN/m2) = =196,85(kN/m2) Pct1 = Fct1 . = 0,714.198,2= 141,51(kN) * Lùc chèng chäc thñng : 0,75.Rk . h0..btb = 0,75.750.0,715.1,015 = 408,22 (kN) Pct = 141,51 (kN) < 0,75.Rk . h0..btb = 408,22 (kN) . VËy víi chiÒu cao lµm viÖc cña mãng h0 = 0,715 (m) th× mãng kh«ng bÞ chäc thñng 9) TÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp cho mãng: Cèt thÐp ®­îc bè trÝ cho mãng ®Ó chÞu m«men uèn do ¸p lùc ph¶n lùc cña ®Êt nÒn g©y ra khi tÝnh momen , coi c¹nh mãng nh­ nh÷ng ngµm c«n s¬n ngµm vµo tiÕt diÖn ®i qua ch©n cét . * M«men uèn quanh mÆt ngµm I-I qua ch©n cét : MI = B : chiÒu réng mãng b = 2,8 m L : kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn mÆt c¾t I-I L = 0,970m (kNm) * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu m«men M1: (cm2) Chän 2010 cã Fa = 15,7 (cm2) - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn ®Çu cèt thÐp lµ a’ = 2,5 cm - Kho¶ng c¸ch ®Õn thanh thÐp ®Æt vu«ng gãc lµ 1 cm - ChiÒu dµi thanh : l’ = l - 2a’ l’ =4600 - 2.25 = 4550 mm - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cèt thÐp : a = chän a=140cm * M«men uèn quanh mÆt ngµm II-II qua ch©n cét : MII = l : chiÒu dµi mãng l = 4,6 m B : kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn mÆt c¾t II-II B = m (kNm). * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu momen M2: = 0,715 - 0,012 = 0,703 cm2 Chän 3512cã Fa = 39,58 (cm2) - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp mãng ®Õn ®Çu cèt thÐp lµ a’ = 2,5 cm - Kho¶ng c¸ch ®Õn thanh thÐp ®Æt vu«ng gãc 1 cm - ChiÒu dµi thanh : b’ = b - 2a’ b’ =2800- 2.25 = 2750 mm - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim cèt thÐp : a = chän a=130cm 10) TÝnh to¸n s­ên mãng : Tæ hîp 1,2,3,4 : b) Néi lùc : Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn chòu taûi troïng phaân boá ñeàu : Theo tam giaùc ñoàng daïng ta tính ñöôïc : qttC = qttMin+ xC = 398,4 + 47,23 = 445,6 (kN/m) Trong ñoù: (KN/m) qttD = qttMin+ xD = 398,4 + 139,4 = 537,8 (kN/m) Trong ñoù : (KN/m) Moâ men uoán taïi goái C : = Moâ men uoán taïi D : MD = Moâ men uoán taïi giöõa nhòp : qxtt = qMintt + qxtt = 398,4 + =447,3-20,04x Tính VE : = VE = 1009,1 kN Thay vaøo Mnh ta coù : Mnh = Mnh = Mnh = 3,1x3 +184,8x2 +472,5x -286,6 M’nh = 9,3x2 -369,6x +472,5 Giaûi phöông trình baäc 2 ta ñöôïc : =>x1 = 38,4 (loaïi); x2 = 1,32 ÑK: (0 x= 1,32 Thay vaøo ta coù : Mnh = 22,2(KNm) * TÝnh to¸n cèt thÐp cho s­ên : - Chän tiÕt diÖn lµ : 350 x 750 mm . - Gi¶ thiÕt lµ a = 3,5 cm h0 = 75 - 3,5 = 71,5 cm . * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu momen ©m : (cm2) Fa = Fa dÇm + Fa ®Õ Fa dÇm = Fa - FaI = 18,4- 11,77 = 6,63cm2) Chän 222 cã Fa = 7,6 (cm2) TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu m« men d­¬ng (cm2) Chän 214 theo cÊu t¹o cã Fa = 3,08 (cm2 + TÝnh to¸n cèt ®ai Lùc c¾t lín nhÊt t¹i gèi C Q = q. = 576,5. = 351,66 KN + KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ 0,35.Rn.b.ho= 0,35. 90. 35. 71,5 = 78829(Kg) = 788,29 ( KN) Qmax =351,6 KN< 0,35.Rn.b.ho =788,29KN §iÒu kiÖn h¹n chÕ ®­îc tho¶ m·n + KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n 0,6.Rk.b.ho=0,6.7,5.35.71,5 =11261,25 (kG)= 112,61 (KN) < Q =351,6(KN) =>Ta ph¶i tÝnh cèt ®ai. + Lùc cèt ®ai ph¶i chÞu. q®= = = 1,15 KN/cm + Chän ®ai f 8 , ®ai 2 nh¸nh cã n = 2 vµ fa = 0,503 (cm2 ) Utt= = = 13,9 cm Umax = = = 57,2 cm + Víi : h = 0,75m, Uct = min ( h/3 vµ 30cm ) = min (25vµ 30cm ) VËy chän Uct = 25 cm VËy : Utk = min ( Uct, Umax, Utt ) = 13,9 cm .§Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng ta chän kho¶ng c¸ch U®=13 (cm ) bè trÝ cho c¶ dÇm mãng. Tæ hîp 1,2,3,5 : qttMax=x b =198,2 x 2,8 = 554,9 (KN/m) qttMin=x b =149,2 x 2,8= 417,7 (KN/m) Theo tam gi¸c ®ång d¹ng ta tÝnh ®­îc: qttD = qttMin+ xD = 417,7 + 29,8 = 447,5 (kN/m) Trong ®ã: (KN/m) qttC = qttMin+ xC = 417,7 + 100,8 = 518,5(kN/m) Trong ®ã: (KN/m) M« men uèn t¹i gèi D: =(KN.m) M«men uèn t¹i gèi C: MC =(KN.m) M«men uèn t¹i gi÷a nhÞp Mnh: qxtt = qMintt + qxtt = 417,7 + =437,5-7,91.x TÝnh VD : = VD = 968,9 kN Thay vµo Mnh ta cã: Mnh = Mnh = Mnh = 1,32x3 - 201,6x2 +545,9x – 212,2 = 3,96x2 -419,2x + 545,9 Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc 2 ta ®­îc =>x1 = 104,5 (lo¹i) ; x2 = 1,3 §K: (0 x= 1,3 x= 0,11 Thay vµo ta cã: Mnh = 146,1(KNm) - TiÕt diÖn s­ên mãng ( hxb)=35 x 75(cm) * TÝnh to¸n cèt thÐp cho s­ên : - Chän tiÕt diÖn lµ : 350 x 750 mm . - Gi¶ thiÕt lµ a = 3,5 cm h0 = 75 - 3,5 = 71,5 cm . * TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu momen ©m : (cm2) Fa = Fa dÇm + Fa ®Õ Fa dÇm = Fa - FaI = 23,39- 15,7 = 7,69cm2) Chän 222 cã Fa = 7,6 (cm2) TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp chÞu m« men d­¬ng (cm2) Chän 225 cã Fa = 9,82 (cm2 + TÝnh to¸n cèt ®ai Lùc c¾t lín nhÊt t¹i gèi D Q = q. = 554,4. = 277,45 KN + KiÓm tra ®iÒu kiÖn h¹n chÕ 0,35.Rn.b.ho= 0,35. 90. 35. 71,5 = 78829(Kg) = 788,29 ( KN) Qmax =277,45 KN< 0,35.Rn.b.ho =788,29KN §iÒu kiÖn h¹n chÕ ®­îc tho¶ m·n + KiÓm tra ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n 0,6.Rk.b.ho=0,6.7,5.35.71,5 =11261,25 (kG)= 112,61 (KN) < Q =277,45 (KN) =>Ta ph¶i tÝnh cèt ®ai. + Lùc cèt ®ai ph¶i chÞu. q®= = = 0,717 KN/cm + Chän ®ai f 8 , ®ai 2 nh¸nh cã n = 2 vµ fa = 0,503 (cm2 ) Utt= = = 22,4 cm Umax = = = 72,55 cm + Víi : h = 0,75m, Uct = min ( h/3 vµ 30cm ) = min (25vµ 30cm ) VËy chän Uct = 25 cm VËy : Utk = min ( Uct, Umax, Utt ) = 22,4 cm .§Ó thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng ta chän kho¶ng c¸ch U®=20 (cm ) bè trÝ cho c¶ dÇm mãng. NhËn xÐt : So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n ®· tÝnh to¸n th× tæ hîp 1,2,3,5 >1,2,3,4 .vËy ta lÊy ph­¬ng ¸n tæ hîp 1,2,3,5 ®Ó bè trÝ thÐp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyet minh.doc
  • dwgban ve.dwg
Luận văn liên quan