Thử nghiệm mô hình nuôi ếch thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)

Đây là luận văn khoa học: "Thử nghiệm mô hình nuôi ếch thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina)" Phục vụ cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Những thập niên gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam không ngừng phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngành thủy sản đã đem lại nguồn ngoại tệ to lớn cho đất nước và cung cấp khối lượng sản phẩm thủy sản vô cùng phong phú cho thị trường trong và ngoài nước như: tôm, cá, giáp xác, nhuyễn thể, Để đạt được điều đó thì ngành nuôi trồng thủy sản không chỉ dừng lại ở những giống cũ mà phải luôn tìm tòi, thuần dưỡng và sản xuất những giống mới có giá trị hơn. Thủy đặc sản như cá sấu, ếch, ba ba, đang là các đối tượng nuôi được nhiều người quan tâm. Trong đó ếch được nuôi nhiều ở một số nước trên thế giới như: Đài Loan, Mỹ, Thái Lan, . và Việt Nam. Thêm vào đó, ếch là sản phẩm thủy sản rất được ưa chuộng trên thị trường trong và ngoài nước. Thịt ếch được ví như “thịt gà đồng” và được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon, rất bổ dưỡng, da ếch còn làm ví, găng tay, giày dép và nhiều sản phẩm mỹ nghệ có giá trị cao. Tuy nhiên từ trước đến nay, sản lượng ếch phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Mặc dù ở nước ta đã có nhiều mô hình nuôi ếch đồng với phương pháp thủ công dân gian nhưng không phổ biến do tỷ lệ sống thấp, tốn nhiều thời gian, không mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, việc khai thác ếch ngoài tự nhiên làm ảnh đến môi trường sinh thái, tạo điều kiện cho côn trùng phá hoại mùa màng phát triển và ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong vài năm gần đây, nước ta đã du nhập, thuần dưỡng và nhân giống ếch Thái Lan (Rana tigerina) với tập tính lớn nhanh và tỷ lệ sống cao hơn thích hợp cho việc nuôi công nghiệp so với ếch đồng Việt Nam (R. rugulosa). Tuy nhiên, việc nuôi thương phẩm giống ếch này còn khá mới mẻ đối với người dân nước ta. Do đó việc tìm ra mô hình nuôi thích hợp và có hiệu quả kinh tế là rất cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết ếch có tập tính ăn nhau, dẫn đến sự hao hụt trong quá trình ương, nuôi. Do đó cần tìm hiểu điều kiện dẫn đến sự ăn nhau của chúng để khắc phục và tìm ra biện pháp nuôi có hiệu quả hơn. Xuất phát từ những yều cầu trên, được sự phân công của Khoa Thủy Sản Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thử Nghiệm Mô Hình Nuôi Thương Phẩm và Khảo Sát Tập Tính Ăn Nhau của Ếch Thái Lan (Rana tigerina)”. 2/ MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới Thiệu về Đặc Điểm Sinh Học của Ếch 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Đặc điểm hình thái của ếch 2.1.4 Cấu tạo trong 2.1.5 Sinh trưởng và phát triển 2.1.6 Điều kiện sống của ếch 2.1.7 Tập tính ăn 2.2 Sơ Lược về Thành Phần Dinh Dưỡng các Loại Thức Ăn của Ếch 2.2.1 Thức ăn tự nhiên (mồi di động) 2.2.2 Moina 2.2.3 Trùn chỉ 2.2.4 Thức ăn công nghiệp 2.3 Một Số Mô Hình Nuôi Ếch Công Nghiệp 2.3.1 Nuôi ếch trong bể xi-măng 2.3.2 Nuôi ếch trong giai, nuôi đăng quầng 2.3.3 Nuôi ếch trong ao đất 2.3.4 Nuôi ếch kết hợp với nuôi cá trê 2.4 Triển Vọng Nghề Nuôi Ếch 2.4.1 Tình hình nuôi ếch 2.4.2 Thị trường 2.5 Vài Đặc Điểm về Sự Ăn Nhau của Ếch 2.6 Sơ Lược về Một Số Bệnh Thường Gặp và Cách Phòng Trị 2.6.1 Bệnh ở nòng nọc 2.6.2 Bệnh trên ếch giống và ếch nuôi thương phẩm III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian và Đại Điểm 3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 3.2.2 Dụng cụ và nguyên vật liệu thí nghiệm 3.2.3 Nguồn nước 3.3 Bố Trí Thí Nghiệm 3.3.1 Nuôi thương phẩm ếch Thái Lan 3.3.2 Khảo sát sự ăn nhau 3.3.3 Các chỉ tiêu theo dõi 3.4 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Khảo Sát Tập Tính Ăn Nhau 4.1.1 Phân tích các yếu tố môi trường 4.1.2 Thí nghiệm 1: khảo sát sự ăn nhau của nòng nọc ếch theo ngày tuổi và mật độ 4.1.3 Thí nghiệm 2: khảo sát sự ăn nhau của nòng nọc ếch theo thời gian nhịn đói và mật độ 4.1.4 Thí nghiệm 3: khảo sát sự ăn nhau của ếch theo sự chênh lệch trọng lượng và mật độ 4.2 Kết Quả Thí Nghiệm Nuôi Thương Phẩm Ếch Thái Lan 4.2.1 Một số yếu tố môi trường trong thí nghiệm 4.2.2 Sự tăng trưởng về trọng lượng 4.2.3 Tỷ lệ tăng trọng tuyệt đối 4.2.4 Tỷ lệ sống 4.2.5 Sự phân đàn 4.2.6 Năng suất V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.1.1 Khảo sát tính ăn nhau 5.1.2 Nuôi thương phẩm 5.2 Đề Nghị 5.2.1 Khảo sát ăn nhau 5.2.2 Nuôi thương phẩm

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thử nghiệm mô hình nuôi ếch thương phẩm và khảo sát tập tính ăn nhau của ếch Thái Lan (Ranna tigerina tigrina), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n laø NTC40 vaø thaáp nhaát laø nghieäm thöùc NTK30 vaø NTK40, coù theå do trong quaù trình caân vaø veä sinh giai eách bò saây saùt vì eách caøng lôùn thì vieäc caân töøng con caøng khoù khaên hôn laøm cho chuùng maát nhôùt nhieàu hôn. Nhìn chung, tyû leä soáng ôû caùc nghieäm thöùc söû duïng xoáp coù loã cao hôn, ñieàu naøy cho thaáy eách ñaõ quen ñöôïc ñieàu kieän nuoâi. Tuy nhieân, theo keát quaû xöû lyù thoáng keâ thì giöõa 4 nghieäm thöùc khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa (p > 0,05). Sau 75 ngaøy nuoâi, ôû nghieäm thöùc NTC30 ñang coù tyû leä soáng cao nhaát thì giaûm nhanh choùng, do trong nghieäm thöùc naøy coù moät loâ bò beänh laøm eách cheát haøng loaït, coøn caùc nghieäm thöùc coøn laïi chæ coù moät vaøi con cheát chuû yeáu do saây saùt trong khi caân. Nhö vaäy, qua keát quaû thí nghieäm chuùng ta thaáy ôû caùc nghieäm thöùc xoáp coù loã coù tyû leä soáng cao hôn so vôùi nghieäm thöùc khoâng loã. Do ñoù, trong khi nuoâi eách thöông phaåm ngoaøi yeáu toá veà thöùc aên, moâi tröôøng nuoâi thì ta caàn phaûi boá trí maùng aên thích hôïp ñeå ñaït hieäu quaû cao. 4.2.5 Söï phaân ñaøn a. Sau 30 ngaøy nuoâi Baûng 4.12 Caùc giaù trò thu thaäp trong 30 ngaøy thí nghieäm NT N Pmin Pmax Me SD CV NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 104 82 101 74 15,2 19,1 15,9 12,15 50,2 50,1 47,96 54,47 29,62 28,4 29,23 30,4 6,6 7,54 7,27 7,38 22,49 25,42 24,62 24,9 NT: nghieäm thöùc N: toång soá caù theå (con) Pmin: troïng löôïng eách nhoû nhaát (g) Pmax: troïng löôïng eách lôùn nhaát (g) Me: trung vò (g) SD: ñoä leäch chuaån (g) CV: heä soá bieán ñoäng (%). Döïa vaøo caùc soá lieäu ñöôïc trình baøy ôû Baûng 4.12, trong ñoù chuû yeáu döïa vaøo heä soá bieán ñoäng cuûa caùc nghieäm thöùc, chuùng toâi nhaän thaáy raèng nghieäm thöùc NTC30 coù heä soá bieán ñoäng lôùn nhaát, keá ñeán laø NTK30, NTK40 vaø nghieäm thöùc NTC40 coù heä soá bieán ñoäng nhoû nhaát, maø söï phaân ñaøn caøng lôùn khi heä soá bieán ñoäng caøng cao neân nghieäm thöùc NTC30 coù söï phaân ñaøn nhieàu nhaát, nghieäm thöùc NTC40 coù söï phaân ñaøn ít nhaát. Söï phaân ñaøn coøn ñöôïc bieåu dieãn qua söï phaân boá taàn soá ôû Baûng 4.13 vaø Ñoà thò 4.14 Baûng 4.13 Söï phaân boá taàn soá (con) veà troïng löôïng cuûa eách sau 30 ngaøy nuoâi Nhoùm Khoaûng caùch troïng löôïng (g) Taàn soá (con) NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 1 2 3 4 5 6 7 8 9,13 – 15,18 15,18 – 21,23 21,23 – 27,28 27,28 – 33,33 33,33 – 39,38 39,38 – 45,43 45,43 – 51,48 51,48 – 57,53 0 8 35 36 17 6 2 0 0 13 24 18 18 6 3 0 0 12 28 31 21 7 2 0 2 8 15 23 21 3 1 1 Ñoà thò 4.14 Phaân boá taàn soá (con) veà troïng löôïng eách sau 30 ngaøy nuoâi Tuy caên cöù vaøo heä soá bieán ñoäng thì nghieäm thöùc NTC30 coù söï phaân ñaøn nhieàu nhaát, nghieäm thöùc NTC40 coù söï phaân ñaøn ít nhaát nhöng qua Baûng 4.13 vaø Ñoà thò 4.14 thì eách ôû nghieäm thöùc NTK30 phaân boá ôû taát caû caùc nhoùm, taäp trung nhieàu ôû nhoùm 3, 4 vaø nhoùm 5. Coøn ôû nghieäm thöùc NTC30 tuy coù heä soá bieán ñoäng cao nhöng khoâng coù eách ôû nhoùm cao nhaát vaø thaáp nhaát. Ñieàu naøy cho thaáy khoaûng caùch giöõa con lôùn nhaát vaø con nhoû nhaát ôû nghieäm thöùc NTK30 raát lôùn coù theå do nghieäm thöùc naøy ñöôïc boá trí giaù theå xoáp khoâng coù loã neân con naøo khoeû maïnh thì môùi coù theå laáy thöùc aên ôû nhieàu nôi trong xoáp neân lôùn nhanh hôn coøn caùc con nhoû khoù caïnh tranh thöùc aên, chæ coù theå aên ñöôïc thöùc aên naèm ôû vieàng ngoaøi cuûa xoáp. Theo Baûng 4.13, caùc nghieäm thöùc 40 con ít phaân ñaøn hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc 30 con, coù theå do thôøi gian nuoâi coøn ngaén, eách chöa thích nghi toát vôùi ñieàu kieän nuoâi vaø caùc nghieäm thöùc ñeàu ñöôïc cho aên thoaû maõn neân khoâng coù hieän töôïng thieáu thöùc aên ôû caùc nghieäm thöùc. b. Sau 60 ngaøy nuoâi Baûng 4.14 Caùc giaù trò thu thaäp trong 60 ngaøy thí nghieäm NT N Pmin Pmax Me SD CV NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 97 75 88 68 65,70 60,86 40,16 53,50 225,33 250,12 203,10 232,17 128,87 138,30 110,71 130,62 40,43 44,96 38,69 46,37 31,04 31,96 33,19 35,46 Qua Baûng 4.14 ta thaáy söï phaân ñaøn roõ reät ôû 4 nghieäm thöùc. Nghieäm thöùc NTK30 coù heä soá bieán ñoäng lôùn nhaát neân coù söï phaân ñaøn nhieàu nhaát, roài ñeán nghieäm thöùc NTK40 vaø heä soá bieán ñoäng nhoû nhaát ôû 2 nghieäm thöùc NTC40, NTC30, ñieàu naøy ñöôïc theå hieän roõ hôn qua Baûng 4.15 vaø Ñoà thò 4.15. Baûng 4.15 Söï phaân boá taàn soá (con) veà troïng löôïng cuûa eách sau 60 ngaøy nuoâi Nhoùm Khoaûng caùch troïng löôïng (g) Taàn soá (con) NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 1 2 3 4 5 6 7 8 25,16 – 55,16 55,16 – 85,16 85,16 – 115,16 115,16 – 145,16 145,16 – 175,16 175,16 – 205,16 205,16 – 235,16 235,16 – 265,16 0 13 27 26 17 7 7 0 0 8 16 17 18 8 7 1 4 14 28 18 15 9 0 0 1 16 6 19 14 7 5 0 Ñoà thò 4.15 Phaân boá taàn soá veà troïng löôïng eách sau 60 ngaøy nuoâi Döïa vaøo Baûng 4.15 vaø Ñoà thò 4.15, ta thaáy ôû nghieäm thöùc NTC30 eách ña soá phaân boá ñeàu töø nhoùm 2 ñeán nhoùm 7, nhieàu nhaát laø töø nhoùm 3 ñeán nhoùm 5, coøn nghieäm thöùc NTK30 thì chuùng phaân boá töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 7 vaø söï xuaát hieän taàn soá giöõa caùc nhoùm trong nghieäm thöùc khoâng ñoàng ñeàu. Nghieäm thöùc NTC40 eách haàu nhö khoâng xuaát hieän trong nhoùm 1 vaø 8 chæ taäp trung chuû yeáu ôû nhoùm 2 ñeán nhoùm 5, coøn nghieäm thöùc NTK40 chæ phaân boá töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 6 vaø coù söï phaân boá taàn soá thaáp hôn nghieäm thöùc NTC40. Qua keát quaû treân vaø caên cöù vaøo heä soá bieán ñoäng cho thaáy ôû 2 nghieäm thöùc ñöôïc boá trí vôùi giaù theå xoáp coù loã ít coù söï phaân ñaøn hôn 2 nghieäm thöùc coøn laïi, coù theå do chuùng ñaõ thích nghi ñöôïc vôùi ñieàu kieän nuoâi, ôû caùc nghieäm thöùc boá trí giaù theå coù loã eách coù khaû naêng phaân boá ñeàu treân maùng aên neân chuùng ít coù söï caïnh tranh veà thöùc aên giöõa con lôùn vaø con nhoû. c. Sau 75 ngaøy nuoâi Baûng 4.16 Caùc giaù trò thu thaäp trong 75 ngaøy thí nghieäm NT N Pmin Pmax Me SD CV NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 96 67 86 64 80,63 82,35 60,10 70,20 359,50 375,00 318,90 330,20 187,29 209,41 160,70 191,33 60,73 66,34 56,75 64,85 32,31 31,36 33,37 35,50 Döïa vaøo caùc giaù trò thu thaäp ñöôïc sau 75 ngaøy thí nghieäm chuùng toâi nhaän thaáy nghieäm thöùc NTK30 coù heä soá bieán ñoäng lôùn nhaát neân coù söï phaân ñaøn nhieàu nhaát, keá ñeán laø nghieäm thöùc NTK40 vaø NTC40, nghieäm thöùc NTC30 coù heä soá bieán ñoäng nhoû nhaát hay coù söï phaân ñaøn ít nhaát. Baûng 4.17 Söï phaân boá taàn soá (con) veà troïng löôïng cuûa eách sau 75 ngaøy nuoâi Nhoùm Khoaûng caùch troïng löôïng (g) Taàn soá (con) NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 1 2 3 4 5 6 7 8 37,6 – 82,6 82,6 -127,6 127,6 – 172,6 172,6 – 217,6 217,6 – 262,6 262,6 – 307,6 307,6 – 352,6 352,6 – 397,6 1 17 25 25 16 8 3 1 1 7 14 12 16 14 2 1 6 15 26 13 23 2 1 0 4 14 8 20 9 8 1 0 Ñoà thò 4.16 Phaân boá taàn soá veà troïng löôïng eách sau 75 ngaøy nuoâi Qua keát quaû ghi nhaän ñöôïc ôû caû 2 nghieäm thöùc NTC30, NTC40 eách phaân boá ôû taát caû caùc nhoùm nhöng ôû nhoùm cao nhaát vaø thaáp nhaát taàn soá xuaát hieän raát thaáp (1 con/nhoùm), chuû yeáu taäp trung töø nhoùm 2 ñeán nhoùm 6 vaø taàn soá xuaát hieän trong caùc nhoùm naøy töông ñoái ñoàng ñeàu, coøn nghieäm thöùc NTK30 vaø NTK40 coù söï bieán ñoäng roõ reät ôû caùc nhoùm. Ñieàu naøy chöùng toû ôû caùc nghieäm thöùc ñöôïc boá trí giaù theå laø xoáp coù loã ít phaân ñaøn hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc coøn laïi. Toùm laïi, trong ñieàu kieän thí nghieäm thì ôû caùc nghieäm thöùc boá trí xoáp coù loã coù söï phaân ñaøn thaáp, hao huït thaáp hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc khoâng loã, vì söï cheânh leäch caøng cao thì taïo ñieàu kieän con lôùn taán coâng con nhoû caøng nhieàu laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán tyû leä soáng thaáp. Nhö vaäy, trong quaù trình nuoâi eách thöông phaåm neân söû duïng xoáp coù loã vì noù vöøa laø maùng aên vöøa laø nôi ôû thích hôïp cho eách coù khaû naêng taïo ra ñaøn eách töông ñoái ñoàng ñeàu khi thu hoaïch. 4.2.6 Naêng suaát Döôùi ñaây laø baûng trình baøy naêng suaát eách cuûa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi thí nghieäm. Baûng 4.18 Naêng suaát eách cuûa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi thí nghieäm (naêng suaát trung bình ± sai soá chuaån) Nghieäm thöùc Naêng suaát (kg/m2) NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 6,014a ± 0,461 4,724a ± 1,017 4,875a ± 0,715 3,897a ± 0,436 Ñoà thò 4.17 Naêng suaát eách cuûa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi thí nghieäm Qua Baûng 4.18 vaø Ñoà thò 4.17 ta thaáy ñöôïc nghieäm thöùc NTC40 coù naêng suaát lôùn nhaát, keá ñeán laø nghieäm thöùc NTK40, sau cuøng laø nghieäm thöùc NTK30. Theo nhö ghi nhaän cuûa chuùng toâi thì nghieäm thöùc NTC30 laø toát nhaát trong caû 4 nghieäm thöùc veà söï phaân ñaøn, veà tyû leä soáng vaø taêng troïng trong 60 ngaøy thí nghieäm nhöng ñeán 15 ngaøy cuoái thì nghieäm thöùc naøy coù 1 giai bò beänh laøm cho tyû leä soáng giaûm daãn ñeán naêng suaát giaûm theo, neân ñaït naêng suaát thaáp hôn so vôùi nghieäm thöùc NTK40. Khi ta so saùnh giöõa caùc nghieäm thöùc thì caùc nghieäm thöùc 40 con coù naêng suaát cao hôn so vôùi caùc nghieäm thöùc 30 con, ñieàu naøy cho thaáy giai nuoâi vôùi maät ñoä 40 vaãn ñaït hieäu quaû kinh teá hôn so vôùi giai 30 con. Nhöng khi phaân tích thoáng keâ thì khoâng coù yù nghóa veà maët thoâng keâ (p > 0,05). Theo thoâng tin töø Trung taâm Khuyeán ngö vaø Gioáng thuûy saûn Haø Tónh (www.vietlinh.com.vn, 24/2/2005), moät trang traïi saûn xuaát vaø nuoâi eách Thaùi Lan trong giai ñaët trong ao ñaát vôùi kích thöôùc moãi giai 4 x 2 x 1,2 m3, thaû 400 – 500 con eách gioáng, sau 3 thaùng nuoâi thu ñöôïc 70 – 100 kg eách thòt (töông ñöông vôùi maät ñoä 50 – 60 con/m2 vaø naêng suaát 8,75 – 12,5 kg/m2) thì toát hôn keát quaû maø chuùng toâi thu ñöôïc. Do ñoù theo chuùng toâi coù theå maät ñoä nuoâi 40 con/m2 chöa laø maât ñoä thích hôïp cho moâ hình nuoâi eách coâng nghieäp trong giai ñaët trong ao ñaát. Döôùi ñaây laø moät soá hình aûnh cuûa eách ôû caùc nghieäm thöùc theo thôøi gian nuoâi * EÁch ban ñaàu thí nghieäm Hình 4.3 EÁch ban ñaàu thí nghieäm  * EÁch sau 15 ngaøy thí nghieäm Hình 4.4 EÁch sau khi nuoâi 15 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp coù loã Hình 4.5 EÁch sau khi nuoâi 15 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp khoâng coù loã  * EÁch sau 30 ngaøy thí nghieäm Hình 4.6 EÁch sau khi nuoâi 30 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp coù loã Hình 4.7 EÁch sau khi nuoâi 30 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp khoâng coù loã * EÁch sau 45 ngaøy thí nghieäm Hình 4.8 EÁch sau khi nuoâi 45 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp coù loã Hình 4.9 EÁch sau khi nuoâi 45 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp khoâng coù loã * EÁch sau 60 ngaøy thí nghieäm Hình 4.10 EÁch sau khi nuoâi 60 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp coù loã Hình 4.11 EÁch sau khi nuoâi 60 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp khoâng coù loã * EÁch sau 75 ngaøy thí nghieäm Hình 4.12 EÁch sau khi nuoâi 75 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp coù loã Hình 4.13 EÁch sau khi nuoâi 75 ngaøy ôû nghieäm thöùc xoáp khoâng coù loã V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Qua vieäc khaûo saùt taäp tính aên nhau cuûa noøng noïc vaø eách gioáng; thöû nghieäm moâ hình nuoâi thöông phaåm eách Thaùi Lan, chuùng toâi ñaõ ruùt ra keát luaän nhö sau: 5.1.1 Khaûo saùt tính aên nhau Trong thí nghieäm khaûo saùt söï aên nhau theo ngaøy tuoåi vaø thôøi gian nhòn ñoùi ñeàu coù tyû leä aên nhau töông ñoái cao, ñaëc bieät laø khi maät ñoä cao, khi noøng noïc ñaït 2 tuaàn tuoåi vaø khoaûng thôøi gian nhòn ñoùi daøi (48 giôø) xaûy ra hieän töôïng aên nhau nhieàu. Trong thí nghieäm khaûo saùt cheânh leäch veà troïng löôïng treân eách gioáng coù tyû leä aên nhau raát cao. Vôùi troïng löôïng vaät moài laàn löôït laø 3 g vaø 5 g thì cheânh leäch troïng löôïng giöõa vaät aên moài vaø vaät moài laàn löôït laø 0 g vaø 5 g coù xaûy ra hieän töôïng aên nhau vaø chuùng aên baèng hình thöùc nuoát nguyeân con hoaëc caén nhau cheát. Khoaûng cheânh leäch troïng löôïng caøng taêng thì khaû naêng aên nhau caøng cao. Khi khoaûng cheânh leäch troïng löôïng giöõa vaät aên moài vaø vaät moài cheânh leäch gaáp 6 laàn (TN3a) vaø gaáp 8 laàn (TN3b) thì chuùng aên nhau 100%. 5.1.2 Nuoâi thöông phaåm EÁch Thaùi Lan soáng vaø phaùt trieån töông ñoái toát trong ñieàu kieän ao nuoâi, söï dao ñoäng nhieät cuûa moâi tröôøng nöôùc khoaûng 29 – 33,50C; nhieät ñoä khoâng khí töø 28 – 32,50C vaø pH nöôùc töø 6,5 – 8. Söï taùc ñoäng cuûa giaù theå vaø maät ñoä nuoâi ñaõ aûnh höôûng ñeán toác ñoä taêng troïng cuûa eách. ÔÛ nghieäm thöùc NTC30 coù toác ñoä taêng troïng cao nhaát (207,27 g), keá ñeán NTC40 (187,39 g); NTK30 (182,18 g) vaø thaáp nhaát NTK40 (168,12 g). Tyû leä soáng qua 75 ngaøy nuoâi cao nhaát NTC40 (79,17%), keá ñeán NTC30 (74,44%), NTK40 (71,67%) vaø thaáp nhaát NTK30 (71,11%). Naêng suaát cao nhaát ôû nghieäm thöùc NTC40 (6,014 kg/m2), keá ñeán laø NTK40 (4,875 kg/m2), NTC30 (4,724 kg/m2) vaø cuoái cuøng laø NTK30 (3,897 kg/m2). Sau 75 ngaøy nuoâi eách ôû caùc giai vôùi giaù theå laø xoáp coù loã ít phaân ñaøn hôn xoáp khoâng loã. 5.2 Ñeà Nghò 5.2.1 Khaûo saùt aên nhau Qua keát quaû treân chuùng toâi ñöa ra moät soá ñeà nghò nhö sau: - Khoâng neân ñeå eách nhòn ñoùi, neân cho aên ñaày ñuû caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng, nhaát laø ôû giai ñoaïn noøng noïc cuõng nhö giai ñoaïn eách gioáng. Caàn phaûi thaû eách vôùi maät ñoä thích hôïp ñeå haïn cheá aên nhau. - Khi choïn gioáng nuoâi neân choïn nhöõng con coù kích thöôùc lôùn (> 3 g) vaø ñoàng côõ neáu coù theå. - Khi coù hieän töôïng phaân ñaøn caàn phaân côõ vaø san thöa ñeå nuoâi ñaït hieäu quaû hôn. 5.2.2 Nuoâi thöông phaåm Neân keùo daøi thôøi gian nuoâi ñeå troïng löôïng trung bình eách ñaït ñöôïc kích côõ thöông phaåm. Caàn phaûi phaân côõ vaø san thöa trong quaù trình nuoâi. Caàn laøm nhieàu thí nghieäm veà maät ñoä, thöùc aên, ñieàu kieän nuoâi ñeå tìm hieåu saâu hôn veà loaøi ñaëc saûn naøy. Caàn coù nhieàu nghieân cöùu ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän veà hieäu quaû kinh teá, so saùnh maët maïnh maët yeáu ñeå töø ñoù khuyeán caùo ngöôøi daân môû roäng saûn xuaát. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Taøi Lieäu Tieáng Vieät VIEÄT CHÖÔNG, 2004. Nuoâi eách coâng nghieäp. NXB Toång Hôïp Tp. Hoà Chí Minh. NGUYEÃN QUOÁC ÑAÏT vaø PHAÏM TRUNG PHÖÔNG, 2003. Thöû nghieäm öông vaø nuoâi eách ñoàng (Rana. sp) baèng thöùc aên nhaân taïo. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. LEÂ THANH HUØNG, 2005. Kyõ thuaät nuoâi coâng nghieäp eách Thaùi Lan (Rana tigerina). Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm. TRAÀN KIEÂN, 1996. EÁch ñoàng (Rana rugulosa Wiegmann, 1985) caùc phöông phaùp chaên nuoâi. NXB Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. TOÂ THÒ THAÛO LIL, 2005. Khaûo saùt söï phaân ñaøn vaø taäp tính aên nhau cuûa caù treâ lai con. LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.Hoà Chí Minh. NGOÂ TROÏNG LÖ vaø THAÙI BAÙ HOÀ, 2001. Kyõ thuaät nuoâi thuûy ñaëc saûn nöôùc ngoït. NXB Noâng Nghieäp - Haø Noäi. BUØI TUØNG PHONG, 2004. Nuoâi eách Haø Tónh. www.vietlinh.com.vn. NGUYEÃN THÒ NGOÏC PHÖÔNG vaø BUØI THANH SANG, 2003. Saûn xuaát gioáng nhaân taïo, nuoâi eách Thaùi Lan (Rana rugulosa) vaø eách ñoàng Vieät Nam (R. tigrina). LVTN Khoa Thuûy Saûn Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. BUØI QUANG TEÀ, 1998. Giaùo trình beänh cuûa ñoäng vaät thuûy saûn. NXB Noâng Nghieäp – Haø Noäi. PHAÏM VAÊN TRANG, 2005. Ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø qui trình kyõ thuaät nuoâi eách ñoàng. Thoâng tin KHCN Thuûy Saûn. www.vietlinh.com.vn. PHAÏM VAÊN TRANG vaø PHAÏM BAÙU, 1999. Kyõ thuaät gaây nuoâi moät soá loaøi ñaëc saûn. NXB Noâng Nghieäp - Haø Noäi. Taøi Lieäu Tieáng Anh ANONTH, P.P. and V. DAORERK, 1995. Frog farming in Thailand. Infofish International. CULLEY, D.D., Jr. BALDWIN, W.J. and K.J. ROBERTS, 1981. The feasibility of mass culture of the bullfrog in HaWaii. Louisiana State University. Sea No. LSU-81-004. Baton Rouge 26 pp. HELFRICH, L.A., NEVES, R.J. and J. PARKHURST, 2001. Commercial frog farming. Virginia State University. SOMSIRI, T., 1994. Diseases of cultured frog in thailand. AAHRI Newsletter Article. Volume 3 No.2. PHUÏ LUÏC 1 CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC TRONG SUOÁT QUAÙ TRÌNH THÍ NGHIEÄM 1. Chæ Tieâu Chaát Löôïng Nöôùc Trong 28 Ngaøy cuûa Thí Nghieäm 1 vaø 2 Ngaøy Nhieät ñoä (0C) DO (mg/L) pH Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28,0 28,0 28,0 27,5 28,5 27,0 27,5 28,5 29,0 29,0 28,5 28,0 28,0 28,5 27,5 28,0 27,5 29,0 28,5 28,5 28,0 28,0 28,0 28,0 27,5 27,5 30,0 29,0 28,5 28,5 27,5 28,5 28,0 30,0 30,5 29,0 30,0 30,0 30,0 29,0 28,5 29,0 28,0 28,5 28,0 29,5 29,0 29,5 29,0 29,0 29,5 29,0 29,0 28,5 30,5 30,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 2. Chæ Tieâu Chaát Löôïng Nöôùc Trong Nuoâi Thöông Phaåm Ngaøy Nhieät ñoä KK (0C) Nhieät ñoä nöôùc (0C) pH Saùng Chieàu Saùng Chieàu Saùng Chieàu 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 28,0 30,5 29,0 29,0 29,0 29,5 29,0 28,5 29,0 28,0 28,5 29,0 32,5 30,0 31,5 30,0 30,0 30,0 29,0 30,5 29,0 29,0 29,0 31,5 30,0 30,0 30,0 29,5 30,5 30,0 30,0 29,0 30,0 32,0 33,5 31,0 32,0 31,0 30,5 31,0 31,0 31,5 30,0 31,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 PHUÏ LUÏC 2 1. Keát Quaû Noøng Noïc EÁch AÊn Nhau Theo Ngaøy Tuoåi (Thí Nghieäm 1) NT 1 caëp 3 caëp 5 caëp Ngaøy Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 Ghi chuù: ñôn vò tính laø con 2. Keát Quaû Noøng Noïc EÁch AÊn Nhau Theo Thôøi Gian Nhòn Ñoùi (Thí Nghieäm 2) a. Soá löôïng noøng noïc eách aên nhau sau 24 giôø NT 1 caëp 3 caëp 5 caëp Tuaàn 1 2 3 4 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 b. Soá löôïng noøng noïc eách aên nhau sau 36 giôø NT 1 caëp 3 caëp 5 caëp Tuaàn 1 2 3 4 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 1 c. Soá löôïng noøng noïc eách aên nhau sau 48 giôø NT 1 caëp 3 caëp 5 caëp Tuaàn 1 2 3 4 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1 0 2 2 1 Ghi chuù: ñôn vò tính laø con 3. Keát Quaû EÁch AÊn Nhau Theo Söï Cheânh Leäch Troïng Löôïng (Thí Nghieäm 3) a. Troïng löôïng nhoû nhaát 3 g NT 1 caëp 5 caëp CLTL (g) 3 – 3 3 – 6 3 – 9 3 – 12 3 – 15 3 – 18 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 5 5 1 1 2 2 4 5 0 0 2 3 4 5 b. Troïng löôïng nhoû nhaát 5 g NT 1 caëp 5 caëp CLTL (g) 5 – 5 5 – 10 5 – 15 5 – 20 5 – 25 5 – 30 5 – 35 5 - 40 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 4 4 5 5 0 1 0 2 2 5 4 5 0 0 2 2 1 4 5 5 Ghi chuù: CLTL: cheânh leäch troïng löôïng Ñôn vò tính laø con PHUÏ LUÏC 3 1. Troïng Löôïng EÁch Sau 15 Ngaøy Nuoâi NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 STT Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13,43 10,57 8,72 10,38 9,15 5,72 8,03 8,49 8,18 8,82 12,10 13,36 10,00 14,43 14,33 3,44 8,85 10,22 15,58 5,78 15,29 11,74 11,66 10,12 10,00 8,76 12,87 11,36 9,91 14,45 11,85 13,26 6,22 14,58 8,95 14,27 12,25 8,96 7,90 6,57 11,55 11,78 7,65 9,44 9,71 6,73 6,36 9,28 12,20 7,49 8,14 10,52 9,83 13,90 7,23 4,24 14,39 7,39 8,62 9,75 10,06 13,19 7,50 13,26 14,89 3,61 9,60 9,72 13,91 12,92 8,84 13,28 8,99 18,27 5,01 14,41 12,28 9,77 5,04 13,74 15,85 11,57 10,36 11,73 13,74 12,46 10,91 12,56 11,84 3,93 6,99 11,57 10,55 13,53 15,03 8,60 10,53 10,71 8,27 8,37 18,01 8,39 9,38 8,86 12,35 10,90 5,73 10,66 10,13 8,62 13,49 12,30 10,96 11,66 11,45 3,53 11,70 13,28 4,41 19,63 TLTB 9,15 10,81 11,62 10,48 9,41 9,36 10,87 10,96 11,50 10,42 10,30 11,24 TLS 92,50 90,00 92,50 96,67 93,33 90,00 90,00 90,00 92,50 93,33 86,67 90,00 2. Troïng Löôïng EÁch Sau 30 Ngaøy Nuoâi NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 STT Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 23,33 23,91 24,35 22,97 29,10 27,00 27,10 26,42 30,10 28,50 30,50 33,67 22,40 23,87 21,90 32,10 50,50 38,20 19,20 25,20 19,00 34,25 34,20 36,10 32,20 30,40 35,28 24,70 31,60 23,50 31,20 23,80 26,44 31,60 17,90 15,20 30,62 26,92 42,10 31,84 34,71 31,10 37,10 16,50 16,00 34,68 36,40 40,44 33,01 32,10 29,20 27,50 32,54 28,50 37,30 27,40 35,10 32,74 24,85 34,30 23,20 26,10 25,60 25,50 23,40 30,81 22,00 18,50 42,95 32,70 49,10 31,70 24,85 30,47 43,50 25,9 31,87 30,85 40,00 33,92 37,20 19,20 40,83 33,25 29,60 33,40 29,70 25,23 29,85 29,64 25,10 34,10 28,93 30,20 24,50 24,30 27,30 25,44 25,50 25,20 30,10 25,14 22,70 23,32 21,80 40,47 20,42 34,92 22,30 23,23 19,95 37,31 36,21 25,40 26,10 32,70 34,70 35,10 19,50 22,50 30,50 19,10 38,93 25,10 27,10 25,13 30,69 29,60 33,20 28,00 37,22 22,50 45,78 34,14 26,40 20,84 31,60 28,78 19,30 21,95 41,25 36,25 28,60 19,60 41,90 23,30 26,10 31,50 50,10 38,78 23,90 20,51 33,34 35,50 27,33 20,11 35,15 29,20 25,10 23,51 24,40 19,50 20,60 26,80 22,50 25,70 46,28 25,30 21,18 19,50 38,50 31,43 26,70 25,90 37,90 33,40 36,70 30,90 30,20 33,83 28,20 31,90 43,55 43,40 40,50 27,90 47,96 37,20 40,10 41,10 32,83 36,50 36,23 19,50 19,90 40,59 26,43 30,22 40,20 43,28 33,63 32,60 35,91 29,31 34,50 32,00 32,90 29,34 31,98 28,70 24,25 26,93 32,75 23,46 27,66 28,45 27,70 24,45 23,90 17,60 19,20 18,74 20,25 16,60 28,10 21,44 23,50 16,20 47,86 29,85 25,10 23,14 23,40 23,60 39,10 25,70 34,14 28,80 30,20 26,48 34,80 31,82 33,68 27,10 30,10 31,98 31,10 42,90 31,10 35,72 33,92 32,10 24,10 22,80 22,70 15,90 23,83 16,93 29,86 21,94 29,15 23,50 38,41 29,23 33,10 38,61 36,26 27,50 21,63 37,04 37,94 40,16 31,51 27,23 35,21 33,10 24,16 38,90 21,95 37,10 25,30 29,10 26,46 27,53 22,20 19,33 16,90 23,30 22,20 21,25 24,14 31,70 19,50 24,10 40,60 35,46 30,60 34,89 29,10 37,85 34,65 34,60 25,87 33,65 29,20 24,14 31,50 33,60 25,90 36,98 27,76 29,92 34,74 18,90 18,25 30,60 27,50 16,25 43,70 29,36 20,45 38,10 36,72 33,70 46,10 28,74 23,13 28,00 30,21 35,80 24,50 37,90 30,10 20,90 33,70 20,63 21,83 24,10 54,47 34,70 29,90 31,89 35,00 32,10 33,80 39,50 31,10 14,50 35,53 25,20 33,80 27,70 33,24 33,32 32,50 31,80 35,80 25,60 22,70 12,15 16,75 TLTB 27,99 29,63 30,49 28,56 29,99 30,49 31,12 29,21 28,19 29,41 29,18 30,57 TLS 90,00 82,50 90,00 93,33 93,33 86,67 87,50 77,50 87,50 90,00 80,00 76,67 3. Troïng Löôïng EÁch Sau 45 Ngaøy Nuoâi NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 STT Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 110,90 129,90 64,90 72,15 86,77 67,34 63,85 81,62 60,87 66,56 47,40 55,34 81,85 78,05 32,05 48,38 106,15 51,51 87,00 115,22 69,32 88,70 66,50 66,10 49,17 41,90 93,09 30,56 67,75 68,40 32,80 32,23 40,32 32,70 101,50 70,80 45,84 121,28 76,12 50,60 90,57 100,83 89,97 85,24 74,98 81,33 73,90 60,08 87,12 58,35 60,12 67,01 67,77 75,92 58,60 74,38 63,26 51,36 60,10 50,89 60,40 48,96 43,40 31,88 69,55 191,17 90,29 113,64 110,80 123,93 109,83 80,76 41,90 86,54 81,84 91,83 84,56 77,31 82,90 77,70 84,10 40,20 52,10 91,75 79,00 53,10 57,10 80,20 73,33 80,50 70,20 68,65 65,20 60,20 63,80 60,90 60,40 54,10 100,34 98,40 108,50 80,66 83,62 100,41 71,40 61,00 68,50 94,33 82,81 89,14 81,40 101,32 87,55 55,51 61,40 68,30 48,27 58,23 65,10 70,20 66,21 51,46 50,45 131,24 147,65 110,80 101,40 110,93 100,60 83,75 73,30 90,10 87,50 74,45 97,70 80,54 70,98 46,77 71,80 64,42 74,56 71,52 71,44 54,30 48,20 72,60 46,64 49,60 40,94 97,00 103,97 100,86 77,60 82,90 110,84 128,57 51,13 102,80 109,70 87,52 120,92 89,78 46,10 71,78 46,56 71,20 84,50 90,62 81,01 78,00 55,00 43,90 74,65 48,34 48,71 78,84 84,18 110,39 111,37 101,20 90,64 68,30 62,60 66,80 50,50 100,64 68,97 80,10 97,09 88,90 66,40 66,50 77,32 83,92 74,90 70,90 72,90 64,86 60,98 62,64 57,95 53,84 55,67 62,05 64,75 43,30 28,47 39,57 68,41 83,10 86,32 93,56 93,90 70,52 86,83 61,19 60,25 57,70 43,65 66,20 52,95 54,26 73,40 55,43 60,64 61,70 50,98 31,50 51,10 58,20 47,23 45,80 38,90 34,40 36,32 33,90 54,47 68,32 74,55 80,14 100,92 78,50 73,60 51,10 45,45 52,85 88,20 71,80 43,00 51,20 68,00 77,00 51,65 72,90 75,33 65,50 48,85 71,90 57,40 36,91 53,42 59,81 69,10 55,56 52,90 59,10 44,65 39,20 41,52 92,21 91,57 60,17 91,95 58,30 68,90 61,80 70,30 73,20 51,16 71,02 57,40 40,90 84,10 75,50 31,70 130,10 86,20 54,10 64,56 67,50 40,40 62,64 50,87 34,86 65,05 121,35 71,20 82,30 101,30 99,63 53,90 53,80 91,06 61,95 90,01 61,25 75,50 42,80 54,10 84,83 70,50 79,70 28,90 46,40 62,00 41,71 45,60 39,30 133,54 96,10 77,60 59,90 72,20 73,82 68,25 97,10 86,64 68,92 69,47 57,70 73,90 55,53 62,94 68,75 53,11 40,75 39,20 72,70 63,53 TLTB 68,16 69,42 79,69 76,18 80,40 80,22 71,43 58,73 61,89 66,79 67,79 71,89 TLS 85,00 75,00 85,00 83,33 90,00 86,67 82,50 70,00 80,00 86,67 76,67 70,00 4. Troïng Löôïng EÁch Sau 60 Ngaøy Nuoâi NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 STT Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 225,00 172,15 184,93 210,14 220,77 162,60 165,87 140,90 146,77 165,69 165,50 140,38 138,26 115,06 125,91 128,87 136,31 144,09 105,09 142,88 113,30 131,97 99,50 112,33 103,91 92,01 87,23 94,65 88,30 80,04 84,03 75,72 66,80 72,50 179,17 162,48 138,66 176,23 225,33 138,21 120,55 86,55 137,33 202,29 112,60 145,72 116,24 92,26 107,15 110,76 87,49 124,96 79,05 157,11 181,15 132,70 93,08 72,80 98,40 107,96 65,70 82,70 100,90 209,33 214,12 199,81 206,29 200,07 146,40 164,00 146,95 162,40 150,65 135,78 139,90 132,05 139,00 140,20 150,27 151,92 109,52 118,76 96,91 88,75 121,63 92,16 115,91 103,20 110,83 84,10 115,50 82,37 98,06 76,01 69,94 151,82 135,92 87,20 113,60 131,80 164,93 85,20 98,52 76,15 91,60 63,70 92,90 123,17 114,60 159,70 206,80 190,90 148,10 177,90 148,30 133,30 124,10 163,90 126,13 22,06 202,80 183,40 118,31 150,70 173,16 172,86 161,98 131,10 101,30 189,30 164,34 204,48 93,67 137,10 250,12 138,87 97,10 91,30 205,80 140,90 149,80 138,30 81,20 94,26 68,88 68,66 134,04 227,91 207,30 210,63 186,08 208,00 203,06 156,00 167,48 172,48 175,15 166,75 142,43 131,90 135,98 128,92 150,78 119,25 97,43 101,95 97,00 84,70 81,80 60,86 101,87 175,20 171,70 185,20 177,50 175,60 186,65 144,20 151,50 185,10 102,70 162,20 110,43 154,35 149,91 119,50 152,90 129,50 137,53 134,54 128,50 101,10 82,70 101,70 96,05 125,50 108,99 116,90 98,50 94,72 87,80 98,95 56,60 64,67 57,23 152,90 126,90 184,80 133,73 119,94 87,70 110,98 143,42 150,13 145,30 94,95 95,98 102,11 87,69 105,42 108,03 93,33 83,70 87,09 61,76 51,73 46,56 40,16 48,07 83,30 113,95 168,38 188,15 154,15 80,60 93,90 103,23 126,19 145,70 150,35 69,60 120,70 131,10 93,64 71,46 162,95 133,40 203,10 116,50 133,99 106,66 108,40 99,34 56,67 70,48 79,63 63,07 90,57 151,18 213,60 197,41 193,79 165,61 213,79 177,33 147,30 167,95 152,20 159,20 138,22 153,50 137,12 127,10 110,23 60,93 62,90 63,53 75,30 142,41 127,26 137,95 127,20 116,89 79,20 232,17 225,91 182,10 142,63 148,51 160,28 121,58 155,93 111,50 127,74 158,33 98,41 103,78 116,85 82,80 98,74 75,16 70,34 60,40 56,30 53,50 84,20 213,40 188,94 190,70 193,90 163,32 135,30 146,29 133,82 161,90 159,37 133,50 125,70 122,20 80,95 118,50 117,85 101,90 83,10 77,59 60,10 69,35 TLTB 130,57 125,36 134,13 128,3 145,62 145,99 129,36 100,78 115,68 137,80 121,23 132,27 TLS 85,00 72,50 85,00 73,33 90,00 86,67 82,50 62,50 75,00 83,33 73,33 70,00 5. Troïng Löôïng EÁch Sau 75 Ngaøy Nuoâi NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 STT Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 Loâ 1 Loâ 2 Loâ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 157,85 144,77 143,65 208,55 308,67 131,85 127,11 170,40 214,05 199,45 186,25 166,23 166,42 111,50 155,25 142,69 102,80 180,78 111,25 108,90 207,10 231,90 222,60 176,83 277,10 308,36 268,02 209,08 246,08 201,79 262,27 208,56 266,67 350,00 250,50 282,30 242,23 230,85 171,90 215,30 223,87 212,71 251,03 212,72 188,33 195,20 80,63 107,20 111,54 108,13 122,50 114,25 191,18 130,15 163,61 153,85 119,84 125,16 132,42 140,28 172,20 107,10 276,85 197,47 359,50 305,00 251,69 226,21 236,20 294,22 221,82 220,56 233,38 269,55 228,09 207,97 197,56 193,43 216,50 197,44 172,90 180,10 190,62 158,14 142,68 156,44 136,38 129,27 124,22 112,95 111,12 155,42 116,80 154,98 106,94 127,73 180,50 235,74 232,15 209,22 228,94 295,00 142,80 123,60 139,28 252,80 114,50 100,58 133,59 145,30 203,20 375,00 310,00 280,50 243,19 272,40 260,50 282,40 221,70 205,98 226,90 230,95 246,13 289,31 294,60 277,60 202,90 202,20 206,53 228,31 260,99 141,45 165,90 151,95 153,91 104,56 151,95 104,10 288,98 295,90 302,30 320,50 271,50 206,77 249,70 268,50 274,78 231,94 282,94 197,42 191,65 114,50 183,20 209,41 276,50 170,70 140,70 166,46 113,65 128,20 234,40 139,68 82,35 177,63 235,65 238,90 247,25 233,86 243,35 265,36 238,65 217,50 217,89 225,60 236,87 172,01 177,75 248,79 200,30 206,95 221,02 245,20 166,70 155,29 140,10 146,23 156,70 106,10 131,30 150,50 106,70 106,50 127,90 70,50 80,30 273,54 234,16 227,90 218,50 200,50 196,70 145,30 143,80 147,90 110,70 129,69 129,42 152,82 123,90 121,30 154,70 151,95 111,70 102,70 137,20 80,70 65,30 60,10 77,20 230,90 318,90 210,90 238,60 225,36 230,90 225,98 173,45 144,35 178,70 176,30 240,50 250,90 221,50 174,67 175,90 135,80 110,94 164,69 165,85 145,45 150,30 125,80 121,83 122,50 128,93 110,59 92,10 105,91 133,00 299,80 257,20 206,65 254,79 269,20 228,20 235,78 293,52 217,65 190,98 229,45 178,58 192,62 186,19 221,13 159,53 191,98 122,91 195,33 119,89 176,69 95,30 80,30 70,20 77,50 330,20 305,90 245,86 210,90 195,83 181,91 207,54 191,67 159,67 158,50 151,85 151,69 117,97 112,87 124,87 105,20 100,50 82,50 90,50 89,20 279,12 266,77 276,78 263,07 205,90 208,50 195,66 203,20 232,75 204,26 206,09 170,65 181,60 122,76 150,67 98,00 143,80 106,86 107,18 TLTB 191,66 176,10 194,42 182,48 225,63 213,71 184,23 145,74 174,38 190,05 165,76 190,72 TLS 82,50 72,50 85,00 50,00 90,00 83,33 80,00 60,00 75,00 83,33 66,67 63,33 Ghi chuù: STT: soá thöù töï TLTB: troïng löôïng trung bình (g) TLS: tyû leä soáng (%). PHUÏ LUÏC 4 1. Troïng Löôïng EÁch Thí Nghieäm Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 2,8752667 4,7271333 3 8 0,9584222 0,5908917 1,622 0,2595 Toång coäng 7,6024000 11 Baûng veà troïng löôïng trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 10,526667 9,750000 11,110000 10,653333 0,7269648 0,3652853 0,1967232 0,2953717 9,802798 9,026131 10,386131 9,929464 11,250536 10,473869 11,833869 11,377202 Toång Coäng 12 10,510000 0,2219031 10,148066 10,871934 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTC30 NTC40 NTK30 NTK40 3 3 3 3 9,750000 10,526667 10,653333 11,110000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau ngaøy 30 nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,2380667 10,773933 3 8 0,793556 1,3467417 0,059 0,9766 Toång coäng 11,012000 11 Baûng veà troïng löôïng trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 29,370000 29,683333 29,506667 29,720000 0,7333030 0,5792044 0,8587264 0,4301550 28,277181 28,590515 28,413848 28,627181 30,462819 30,776152 30,599485 30,812819 Toång Coäng 12 29,570000 0,3350052 29,023591 30,116409 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTC40 NTK40 NTC30 NTK30 3 3 3 3 29,370000 29,506667 29,683333 29,720000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 355,37643 193,42367 3 8 118,45881 24,17796 4,899 0,0322 Toång coäng 548,80009 11 Baûng veà troïng löôïng trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 72,423333 78,933333 64,016667 68,823333 3,6514944 1,3776469 3,8172649 1,5602706 67,794736 74,304736 59,386296 64,194736 77,051930 83,561930 68,647038 73,451930 Toång Coäng 12 71,0493167 1,4194470 68,733981 73,364352 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTK30 NTC40 NTC30 3 3 3 3 64,016667 68,823333 72,423333 78,933333 X X XX X Ñoái chieáu Sai khaùc tuyeät ñoái giöõa 2 NT Sai khaùc nhoû nhaát giöõa 2 NT NTC30 – NTK40 NTC30 – NTK30 14,9167 10,1100 9,26074* 9,26074* * chæ söï sai bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 935,53257 794,07673 3 8 311,84419 99,259592 3,142 0,0868 Toång coäng 1729,6093 11 Baûng veà troïng löôïng trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 130,02000 139,97000 115,27333 130,43667 2,5465729 5,8359775 8,2528406 4,8675536 120,63807 130,58807 105,89140 121,05474 139,40193 149,35193 124,65526 139,81860 Toång Coäng 12 128,92500 2,8760446 124,23403 133,61597 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTC40 NTK30 NTC30 3 3 3 3 115,27333 130,02000 130,43667 139,97000 X XX XX X Ñoái chieáu Sai khaùc tuyeät ñoái giöõa 2 NT Sai khaùc nhoû nhaát giöõa 2 NT NTC30 – NTK40 24,6967 18,7639* * chæ söï sai bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 2366,0915 2392,2941 3 8 788,69718 299,03676 2,637 0,1213 Toång coäng 4758,3856 11 Baûng veà troïng löôïng trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 187,39333 207,27333 168,11667 182,17667 5,702600 12,865375 11,544003 8,210612 171,10906 190,98906 151,83240 165,89240 203,67760 223,55760 184,40094 198,46094 Toång Coäng 12 186,17667 4,991967 178,09787 194,38213 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTK30 NTC40 NTC30 3 3 3 3 168,11667 182,17667 187,39333 207,27333 X XX XX X Ñoái chieáu Sai khaùc tuyeät ñoái giöõa 2 NT Sai khaùc nhoû nhaát giöõa 2 NT NTC30 – NTK40 39,1567 32,5685* * chæ söï sai bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ 2. Taêng Troïng Tuyeät Ñoái Cuûa EÁch Thí Nghieäm Baûng phaân tích phöông sai veà taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0126000 0,0210000 3 8 0,0042000 0,0026250 1,600 0,2642 Toång coäng 0,0336000 11 Baûng veà taêng troïng tuyeät ñoái trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 0,5700000 0,5200000 0,6100000 0,5800000 0,0472582 0,0251661 0,0152753 0,0200000 0,5217530 0,4717530 0,5617530 0,5317530 0,6182470 0,5682470 0,6582470 0,6282470 Toång Coäng 12 0,5700000 0,0147902 0,548765 0,5941235 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTC30 NTC40 NTK30 NTK40 3 3 3 3 0,5200000 0,5700000 0,5800000 0,6100000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,169667 0,0518000 3 8 0,0056556 0,0064750 0,873 0,4940 Toång coäng 0,0687667 11 Baûng veà taêng troïng tuyeät ñoái trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 1,2566667 1,3300000 1,2266667 1,2733333 0,0033333 0,0611010 0,0693622 0,0088192 1,1808917 1,2542250 1,1508917 1,1975583 1,3324417 1,4057750 1,3024417 1,3491083 Toång Coäng 12 1,2716667 0,0232289 1,2337792 1,3095542 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTC40 NTK30 NTC30 3 3 3 3 1,2266667 1,2566667 1,2733333 1,3300000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 1,5661583 0,5639333 3 8 0,5220528 0,0704917 7,406 0,0107 Toång coäng 2,1300917 11 Baûng veà taêng troïng tuyeät ñoái trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 2,8700000 3,2833333 2,3000000 2,6033333 0,2051828 0,0578312 0,2064784 0,0768838 2,6199799 3,0333133 2,0499799 2,3533133 3,1200201 3,5333534 2,5500201 2,8533534 Toång Coäng 12 2,7641667 0,0766440 2,6391566 2,8891767 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng taêng troïng tuyeät ñoái giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTK30 NTC40 NTC30 3 3 3 3 2,3000000 2,6033333 2,8700000 3,2833333 X XX XX X Ñoái chieáu Sai khaùc tuyeät ñoái giöõa 2 NT Sai khaùc nhoû nhaát giöõa 2 NT NTC40 – NTK40 NTC30 – NTK40 NTC30 – NTK30 0,57000 0,98333 0,68000 0,50004* 0,50004* 0,50004* * chæ söï sai bieät coù yù nghóa veà maët thoáng keâ Baûng phaân tích phöông sai veà taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,9014250 1,9932000 3 8 0,3004750 0,2491500 1,206 0,3681 Toång coäng 2,8946250 11 Baûng veà taêng troïng tuyeät ñoái trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 3,8400000 4,0666667 3,4166667 4,1066667 0,1625833 0,2984590 0,3180321 0,3399183 3,3699583 3,5966249 2,9466249 3,6366249 4,3100417 4,5367084 3,8867084 4,5767084 Toång Coäng 12 3,8575000 0,1440920 3,6224791 4,0925209 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTC40 NTC30 NTK30 3 3 3 3 3,4166667 3,8400000 4,0666667 4,1066667 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 1,9948000 2,6522000 3 8 0,6649333 0,3315250 2,006 0,1918 Toång coäng 4,6470000 11 Baûng veà taêng troïng tuyeät ñoái trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 3,8233333 4,4833333 3,5233333 3,4500000 0,2221361 0,4967002 0,2714365 0,268866 3,2811276 3,9411276 2,9811276 2,9077942 4,3655391 5,055391 4,0655391 3,9922058 Toång Coäng 12 3,8200000 0,1662140 3,5488971 4,0911029 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng taêng troïng tuyeät ñoái cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK30 NTK40 NTC40 NTC30 3 3 3 3 3,4500000 3,5233333 3,8233333 4,4833333 X X X X 3. Tyû Leä Soáng Cuûa EÁch Thí Nghieäm Baûng phaân tích phöông sai veà tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0069583 0,0180667 3 8 0,0023194 0,0022583 1,027 0,4306 Toång coäng 0,0250250 11 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 15 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK30 NTK40 NTC40 NTC30 3 3 3 3 1,2533333 1,2633333 1,2766667 1,3166667 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0296250 0,0452667 3 8 0,0098750 0,0056583 1,745 0,2350 Toång coäng 0,0748917 11 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 30 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK30 NTK40 NTC40 NTC30 3 3 3 3 1,1433333 1,1666667 1,2133333 1,2733333 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0274250 0,0496667 3 8 0,0091417 0,0062083 1,472 0,2935 Toång coäng 0,0770917 11 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 45 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTK30 NTC40 NTC30 3 3 3 3 1,0800000 1,0866667 1,1300000 1,2000000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0302917 0,0823333 3 8 0,0100972 0,0102917 0,981 0,4486 Toång coäng 0,1126250 11 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 60 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK40 NTK30 NTC40 NTC30 3 3 3 3 1,0333333 1,0566667 1,1200000 1,1600000 X X X X Baûng phaân tích phöông sai veà tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 0,0160917 0,1917333 3 8 0,0053639 0,0239667 0,224 0,8772 Toång coäng 0,20778250 11 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng tyû leä soáng cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK30 NTK40 NTC30 NTC40 3 3 3 3 1,0100000 1,0166667 1,0633333 1,1000000 X X X X 4. Naêng Suaát EÁch Thí Nghieäm Baûng phaân tích phöông sai veà naêng suaát cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F – tính Möùc sai khaùc Yeáu toá chính Giöõa caùc NT Trong caùc NT 6,83174 11,683887 3 8 2,2772348 1,4604858 1,559 0,2732 Toång coäng 18,515591 11 Baûng veà naêng suaát trung bình cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Trung bình Sai soá chuaån Giôùi haïn döôùi Giôùi haïn treân NTC40 NTC30 NTK40 NTK30 3 3 3 3 6,0140000 4,7240000 4,8750000 3,8966667 0,4609024 1,0167558 0,7146069 0,4363807 4,8759675 3,5859675 3,7369675 2,7586342 7,1520325 5,8620325 6,0130325 5,0346992 Toång Coäng 12 4,8774167 0,3488655 4,3084004 5,4464329 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng naêng suaát cuûa eách giöõa caùc nghieäm thöùc sau 75 ngaøy nuoâi Möùc ñoä: 95% LSD Nghieäm thöùc Soá nghieäm thöùc Giôùi haïn trung bình Nhoùm töông ñoàng NTK30 NTC30 NTK40 NTC40 3 3 3 3 3,8966667 4,7240000 4,8750000 6,0140000 X X X X

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUAN VANha.doc
  • pdfLUAN VANha.pdf
Luận văn liên quan