Tiểu luận Một số ý kiến về nhận xét và đề xuất về công tác k ế toán tại công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ

Tiền định mức là số tiền công trên sản phẩm hoàn thành + Tiền định mức của tổ làm sạch muối: 130,50 đ/sản phẩm + Tiền định mức của nghiền: 110,8 đ/sản phẩm + Tiền định mức của tổ trộn: 250 đ/sản phẩm Hàng ngày tổ tr-ởng kiểm tra và cân đối số sản phẩm mà tổ mình làm đ-ợc

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Một số ý kiến về nhận xét và đề xuất về công tác k ế toán tại công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN: Một số ý kiến về nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ LỜI NÓI ĐẦU §ể hoà mình vào dòng chảy chung của thế giới; đất nước ta không ngừng phát triển về mọi mặt. đặc biệt là sự đóng góp của các doanh nghiệp muốn phát triển đòi hỏi có bộ máy kế toán vững chắc để cung cấp thông tin cho quản lý một cách đầy đủ, kịp thời va chính xác phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo quản lý kinh tế. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp phải chuyển mình vào dòng chảy đó. Hạch toán ra đời giúp các doanh nghiệp có thể giảm tối thiểu chi phí, tăng tối đa lợi nhuận. Trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường TH Công nghệ và kinh tế Đối Ngoại chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất, được sự giúp đỡ dạy bảo tận tình của thầy cô giáo giúp em hiểu học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải kết hợp với thực tiễn và việc áp dụng những kiến thức ở nhà trường vào thực tiễn là một điều rất quan trọng. Quá trình thực tập tai công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ tạo điều kiện cho em vận dụng và củng cố những kiến thức kế toán và áp dụng vào hạch toán một cách có hiệu quả nhất. Báo cáo gồm 3 phần chính: Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán của công ty. Phần III: Một số ý kiến về nhận xét và đề xuất về công tác kế toán tại công ty PhầnI: Giới thiệu tổng quan về công ty 1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần TMTH Xuân Thuỷ trước đây là một doanh nghiệp nhà nước có tên là Công ty Thương mại Xuân Thuỷ được đặt ngay ở trung tâm huyện Giao Thuỷ - Nam Định. Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuân Thuỷ chính thức được thành lập vào tháng 6/ 2001 theo quyết định số 1120/ NDUB Tỉnh Nam Định Tiền thân cuả công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Xuân Thuỷ là công ty Xuân Thuỷ được thành lập vào tháng 8/ 1955. Ban đầu công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng dịch vụ như tơ sợi, máy móc thiết bị dùng cho công nghiệp, đồ điện tử, xăng dầu... phục vụ cho nhu cầu của toàn huyện(những mặt hàng này kinh doanh theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định lúc bấy giờ). Đến tháng 1/ 1999 Công ty lắp ráp thêm một dây chuyền sản xuất muối i- ốt. Do có sự thay đổi đã làm cho công ty gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là do mua dây chuyền máy móc cũ kỹ lạc hậu nên năng suất lao động chưa cao, bộ máy làm việc cồng kềnh nên chưa đạt hiệu quả cao. Đến tháng 4 năm 2001UBND tỉnh Nam Định giao chỉ tiêu bán nhà máy cho cán bộ công nhân viên (chuyển hình thức sở hữu). Đến ngày 25/6/2001 Công ty cổ phần TMTH Xuân Thuỷ ra đời khởi đầu một hướng đi tốt cho công ty. Nhìn chung cơ sở vật chất của công ty còn thô sơ lạc hậu chưa áp dụng nhiều đến kỹ thuật hiện đại, nguồn kinh phí của công ty còn quá ít nhưng công ty vấn cố gắng phát triển ngày một tốt. 2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. - Tổng số nhân viên trong bộ máy quản lý gồm 16 người. Trình độ đại học: 4 người Trình độ cao đẳng: 3 người Trình độ trung cấp: 8 người Trình độ THPT: 1 người - Tổng số công nhân là 44 người chủ yếu là trình độ THCS , không có công nhân mù chữ. Sau đây là sơ đồ bộ máy quản lý của công ty a. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty, phù hợp với pháp luật việt Nam và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của công ty, quyết định phát triển công ty. b. Giám đốc điều hành Là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty có chức năng tổ chức chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, được sự tín nhiệm của các thành viên, giám đốc công ty là người ký kết các hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật về tất cả các hoạt động cuả công ty. c. Phó Giám đốc Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi vô Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Cöa hµng I PX SXmuèi Cöa hµng II Cöa hµng III Cöa hµng IV Chịu trách nhiệm trước giám đốc và hội đồng quản trị về việc sản xuất kinh doanh. Thay mặt giám đốc giải quyết các công việc khi giám đốc đi vắng và được giám đốc uỷ quyền ký kết hợp đồng kinh tế. d. phòng tổ chức hành chính Có chức năng tổ chức giúp công ty có sự tuần hoàn trong quá trình sản xuất và công tác quản lý cán bộ công nhân viên trong toàn doanh nghiệp. e. Phòng tài vụ Có chức năng giúp công ty thực hiện các chính sách hiện hành về thuế, thống kê kế toán, chế độ tiền lương tổ chức hạch toán trong công ty giúp giám đốc giám sát và chuyển đổi hoạt động của công ty ®¹t hiÖu quÈ cao, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ c«ng ty vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tµi vô cña c«ng ty. g. Phßng kinh doanh Cã chøc n¨ng x©y dung kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së s¶n phÈm c¨n cø vµo c¸c nhu cÇu th«ng tin trªn thÞ tr-êng, phßng x©y dung gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nh»m thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt ®¶m b¶o c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm cña toµn c«ng ty. h. Phßng kü thuËt Cã nhiÖm vô qu¶n lý m¸y mãc sña ch÷a khi m¸y mãc cã sù cè x¶y ra ®Ó kÞp thêi phôc vô s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao x©y dùng kÕ hoach ph t¸ triÓn kü thuËt i. C¸c cöa hµng Cã nhiÖm vô nhËn kho¸n b¸n tiªu thô c¸c s¶n phÈm do c«ng ty nhËp vÒ, xaay dung kÕ ho¹ch b¸n hµng nh»m thu l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty k. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt muèi i­ èt Ph©n x-ëng chuyªn s¶n xuÊt muèi i- èt do c«ng ty ®Ò ra kÕ ho¹ch - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - C«ng ty tr-íc ®©y chØ kinh doanh th-¬ng m¹i c¸c mÆt hµng cã s½n nhËp vÒ b¸n tËn ty ng-êi tiªu ding, hiÖn nay còng trªn c¬ së ®ã c«ng ty cßn thu lîi nhuËn cao vÒ qu ¸tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô muèi i- èt. - M« t¶ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. + S¶n xuÊt muèi i-èt Muèi th«, tinh thÓ i-èt, chÊt phô gia kh¸c ®-îc chia theo tû lÖ nhÊt ®Þnh råi d-a vµo trén ®Òu theo s¶n phÈm – tr-íc hÕt tõ muèi th« ®em läc s¹ch sÏ,nghiÒn nhá sau ®ã ®em trén ®Òu víi tinh thÎ i-èt vµ c¸c chÊt phô gia kh¸c trá thµnh muèi i-èt råi ®em nhËp kho. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt muèi i- èt 3. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty M¸y lµm s¹ch M¸y nghiÒn M¸y nghiÒn XuÊt kho muèi th« M¸y trén Muèi i-èt kho - Bé m¸y kÕ to¸n + KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng-êi cã chøc n¨ng tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖnbé c«ng t¸c, kÕ to¸n tµi chÝnh th«ng tin kinh tÕ trong ®¬n vÞ. §ång thêi h-íng dÉn thùc hiÖnvµ cô thÓ ho ¸kÞp thêi c c¸ chÝnh s c¸h, chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ n-íc vµ cña c«ng ty. H-íng dÉn kiÓm tra chØ ®¹o viÖc h¹ch to¸n lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, chÞu tr c¸h nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t c¸ kÕ to¸n t¹i c«ng ty. + KÕ to¸n chi tiÕt 1 Gi¸m s¸t viÖc thu chi qua c¸c chøng tõ gèc theo dâi vµ sö dông vèn theo ®óng môc ®Ýc, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi theo dâi thanh to¸n víi kh¸ch hµng, lËp chøng tõ ghi sæ c¸c kho¶n BHXH vµ tiÒn c«ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + KÕ to¸n chi tiÕt 2 H¹ch to¸n chi tiÕt vËt t- theo ph-¬ng ph¸p sè d- cuèi th¸ng, TSC§ c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt t-, th-êng xuyªn…. kÕ to¸n tiÒn mÆt tiÕn hµnh tÝnh to¸n tËp hîp chi phÝ kiÓm tra sè liÖu ®Ó tÝnh vµ ghi thÎ, gi¶i thÝch ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c bé phËn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. - H×nh thøc h¹ch to¸n ChÕ ®é ¸p dông Niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 01/01- 31/12 KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n chi tiÕt 1 Vèn b»ng tiÒn nguån vèn quü thanh to¸n LËp b¸o c¸o tµi chÝnh KÕ to¸n chi tiÕt 2 VËt t-, tµi s¶n, c¸c kho¶n chi phÝ §¬n vÞ sö dông: VN§ H×nh thøc thanh to¸n: h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Ph-¬ng ph¸p thuÕ GTGT: ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ b¸o c¸o: theo th¸ng. - Tr×nh ®é ghi sæ theo s¬ ®å Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu §iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c kÕ to¸n t¹i ®©y cßn ®ang ghi chÐp thñ c«ngtrªn c¬ së ch-a ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh. PhÇn II: thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty trong kú, th¸ng, quý, n¨m Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ ®¨ng ký chi tiÕt I. Tµi s¶n cè ®Þnh 1. LiÖt kª vµ ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty TT Lo¹i tµi s¶n cè ®inh Nguyªn gi¸ Gi ¸trÞ hao mßn Gi ¸trÞ cßn l¹i A TSC§ 2.822.254.927 645.438.548 2.176.816.376 1 Tµi s¶n cè ®Þnh ®ang dïng 2.822.254.927 2 Cöa hµng b c¸h ho ¸phè huyÖn 83.129.000 38.503.000 44.626.000 3 Cöa hµng b c¸h ho ¸Tr¹m kho 88.315.000 52.892.000 35.423.000 4 Cöa hµng b¸ch ho ¸Chî bÓ 64.400.000 45.520.000 18.880.000 5 Cöa hµng b¸ch ho ¸dÞch vô chî bÓ 191.385.000 150.708.000 40.677.000 6 Cöa hµng ®¹i lý phè huyÖn 41.372.000 15.460.000 25.912.000 7 Cöa hµng l¹c quÇn 70.706.000 43.094.000 27.612.000 8 Cöa hµng Hµnh ThiÖn 48.804.000 33.643.000 15.161.000 9 Cöa hµng Xu©n Tr-êng 4.368.000 1.368.000 3.000.000 10 Cöa hµng xuÊt khÈu thÞ trÊn 33.300.000 2.980.000 30.320.000 11 Cöa hµng vËt liÖu chÊt ®èt 62.380.000 38.864.000 23.516.000 12 Nhµ ¨n c«ng ty 65.583.000 52.466.000 13.117.000 13 Kho muèi I 10.360.000 10.360.000 13.117.000 14 Kho muèi II 44.400.000 22.200.000 22.220.000 15 Nhµ s¶n xuÊt muèi 117.062.000 11.230.000 93.650.000 16 Kho thµnh phÈm 56.151.000 7.445.000 44.921.000 17 Nhµ che rang muèi 37.223.000 44.765.000 29.778.000 18 V¨n phßng xn muèi 110.178.000 9.310.266 65.413.000 19 M¸y nghiÒn, lµm s¹ch 117.901.100 38.275.254 107.921.654 20 M¸y trén 275.120.307 1.157.314 236.846.053 21 Tµi s¶n phôc vô qu¶n lý 858.000.000 1.321.854 857.743.786 22 Tµi s¶n phôc vô b¸n hµng 150.000.000 1.785.714 148.214.286 2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 2.1 KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh Ho¸ ®¬n b¸n hµng Liªn 2 giao kh¸ch hµng MÉu sè: 01­GTGT ­3L KH: AA/02 Sè: 125 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty c¬ khÝ Nam TiÕn §Þa chØ: Xu©n Tr-êng - Nam §Þnh Sè TK: Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn Vinh Quang §¬n vÞ: c«ng ty CPTMTH Xu©n Thuû §Þa chØ: Giao Thuû- Nam §Þnh Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆt X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh nh- sau: Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn D©y chuyÒn m¸y lµm s¹ch DC 1 300.000.000 300.000.000 Céng tiÒn hµng:300.000.000® ViÕt b»ng ch÷: ba tr¨m triÖu ®ång ch½n ./. Ng-êi mua (Ký, hä tªn) Ng-êi b¸n hµng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) BB giao nhËn TSC§ Cty: CPTMTH Xu©n Thñy MÉu sè 01- TSC§ Sè: 25 Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK: 211 Cã TK: 111 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1354 ngµy 20/3/2006 cña c«ng ty vÒ viÖc giao nhËn TSC§ lµ nhËn 1 d©y chuyÒn lµm s¹ch Bªn nhËn TSC§ ¤ng: TrÇn Nam TiÕn Chøc vô: Gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn giao ¤ng: NguyÔn Vinh Quang Chøc vô: gi¸m ®èc bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§ C«ng ty cæ phÇn TMTH Xu©n Thuû §Þa chØ: §iÖn tho¹i: X¸c nhËn TSC§ §V: triÖu ®ång M· sè quy c¸ch SH TSC§ N-íc SX N¨m SX Nam ®-a vµo sö dông C«ng suÊt thiÕt kÕ TÝnh Nguyªn gi¸ Hao mßn Tµi liÖu kÕ to¸n kÌm theo Gi¸ mua C-íc vËn chuyÓn NGTSC§ Tû lÖ hao mßn Sè hao mßn ®· trÝch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ChuyÒn 789 HQ 2002 2006 5000 300 300 10 m¸y Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi nhËn Ng-êi giao 2.2 KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ gi¶m lµ do thanh lý, nh-îng b¸n T×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty quý I n¨m 2006 thanh lý 2 d©y chuyÒn m¸y nghiÒn. Gi¸ trÞ thu håi 300.000.000 Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2006 MÉu sè 04- TSC§ Ban hµnh Q§ sè 1141/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña BTC C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña BTC vÒ viÖc thanh lý TSC§ I. Ban thanh lý TSC§ gåm: - ¤ng: Ph¹m Hoang HiÕu ®¹i diÖn ban gi¸m ®èc cty - tr-ëng ban - ¤ng:Ph¹m Xu©n Tó - ®¹i diÖn PKT - uû viªn - Bµ : §ç ThÞ H»ng - ®¹i diÖn PKT - uû viªn II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: Tªn, m·, ký hiªu, quy c¸ch: 2 d©y chuyÒn m¸y nghiÒn Sè hiÖu TSC§: 211, n-íc s¶n xuÊt: Hµn Quèc N¨m s¶n xuÊt: 1998 N¨m ®-a vµo sö dông: 1999 NG TSC§: Gi¸ trÞ hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§: III. kÕt luËn cña ban thanh lý TSC§: TS h- háng nÆng kh«ng thÓ söa ch÷a IV. KÕt luËn cña ban thanh lý - Chi phÝ thanh lý TSC§:2.000.000 (hai triÖu ®ång ch½n) - Gi¸ trÞ thu håi: 300.000.000 (ba tr¨m triÖu ®ång ch½n) - §· ghi gi¶m( sæ, thÎ TSC§ ) Ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2006 Ban thanh lý KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc 3. Sæ theo dâi TSC§, thÎ TSC§, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ThÎ TSC§ C«ng ty CPTMTH Xu©n Thuû ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh MSTS Tªn tµi s¶n Lo¹i TS Ngµy nhËp kho Quy c¸ch Bé phËn qu¶n lý N¨m sö dông Ngµy thanh lý Møc khÊu hao th¸ng Gi¸ trÞ cßn l¹i TT Ngµy th¸ng T¨ng TSC§ Gi¶m TSC§ 1 28/3/2006 300.000.000 2 25/3/2006 300.000.000 Tæng 300.000.000 300.000.000 Ng-êi lËp b¶ng (ký, hä tªn) KÕ to¸n tr-ëng (ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) B¶ng ph©n bæ khÊu hao tt chØ tiªu Tû lÖ khÊu hao Néi dung TDN 627 641 642 NG KH 1 Nhµ x-ëng, nhµ kho, ®Êt 20 n¨m 421000000 1.754.167 1.754.16 7 2 M¸y lµm s¹ch, nghiÒn 10 n¨m 1.117.231.9 20 9.310.266 9.310.26 6 3 M¸y trén, muèi i-èt 7 n¨m 275.131.20 7 3.275.254 3.275.25 4 4 Tµi s¶n phôc vô qu¶n lý 10 n¨m 858.901.10 0 7.157.514 7.157.51 4 5 Tµi s¶n phôc vô b¸n hµng 7 n¨m 150.000.00 0 1.587.714 1.785.71 4 Céng 2.822.254.9 27 23.282.94 5 14.339.6 87 1.785.71 4 7.157.51 4 4. Sæ tæng hîp TSC§ C«ng ty CPTMTH Xu©n Thuû Sæ tæng hîp TSC§ Th¸ng 3 n¨m 2006 Ngµy CT Néi dung TK ®èi øng Nî Cã D- §K 2.822.254.927 1/3 05 T¨ng TSC§ 111 300.000.000 10/3 06 Gi¶m TSC§ 3.122.254.927 300.000.000 D- c\CK 2.822.254.927 Ng-êi lËp thÎ KÕ to¸n tr-ëng Gi¸m ®èc C«ng ty TMTH Xu©n Thuû Sæ c¸i TK 211 TSC§ Th¸ng 3 n¨m 2006 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy 30/12 10/3 05 300.000.000 30/12 13/3 06 300.000.000 Sæ c¸i TK 214: khÊu hao TSC§ Th¸ng 3 n¨m 2006 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy 30/12 10/3 05 Chi phÝ SX chung 627 14.339.687 Chi phÝ b¸n hµng 641 1.785.714 30/12 13/3 06 Chi phÝ QLDN 642 7.157.519 II. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 1. Qu¸ tr×nh nhËp Nguyªn vËt liÖu Nguån mua nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty lµ mua ngoµi theo ph-¬ng thøc trr¶ chem. Chi phÝ vËn chuyÓn bªn b¸n chÞu Gi ¸thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho = gi ¸mua kh«ng cã thuÕ VAT + chi phÝ. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ cña qu¸ tr×nh nhËp nguyªn vËt liÖu Chøng tõ gèc phiÕu nhËp kho BTH phiÕu NK CT ghi sæ thÎ kho sæ kÕ to¸n chi tiÕt Khi nhËn ®-îc ho ¸®¬n b¸n hµng thñ kh tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l-îng hµng ho ¸sau ®ã b¸o cho kÕ to¸n biÕt, kÕ to¸n tiÕn hµnh viÕt phiÕu nhËp kh. PhiÕu nhËp kho ®-îc chia thµnh 3 liªn: 1 liªn giao cho ng-êi b¸n, 1 liªn giao cho thñ kho, 1 liªn giao cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®Ó qun¶ lý vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty. VD: ngµy 35/3/2006 theo ho ¸®¬n sè 085018 cña c«ng ty TNHH Mai Hoa v¬i sè l-îng lµ 20.000 kg, ®¬n gia 800®, thuÕ VAT 10% trªn gi¸ mua, muèi th« ®· nhËp kho tiÒn hµng ch-a tr¶. Gi¸ thùc tÕ mua: 20.000 800® =16.000.000® ThuÕ GTGT: 16.000.000 10% =1.600.000 ViÕt ho¸ ®¬n GTGT theo mÉu sau Ho¸ ®¬n GTGT Sè 01 QTKT - 3LL 02- B ET 041062 §¬n vÞ kh¸ch hµng: C«ng ty TNHH Mai Hoa §Þa chØ: QuyÕt tiÕn - B¹ch Long - Giao Thuû - Nam §Þnh §iÖn tho¹i: MS: 06002296726 Hä tªn ng-êi mua hµng: §ç Hµo Quang §¬n vÞ: c«ng ty cæ phÇn Xu©n Thuû §Þa chØ: Trung t©m huyÖn Giao Thuû H×nh thøc thanh to¸n: Tr¶ chËm, tiÒn mÆt TT Tªn hµng ho ¸DV §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 Mua muèi th« ThuÕ xuÊt 10% ThuÕ VAT Kg 20.000 800 16.000.000 1.600.000 Tæng thanh to¸n 17.600.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M-êi bÈy triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng (Ký vµ ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký vµ ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n lËp phiÕu nhËpkho §¬n vÞ: C«ng ty Cæ phÇn TMTH Xu©n Thuû PhiÕu nhËp kho MÉu sè 01- VT 25/ 3 / 2006 Theo Q§ - 1141 -TK/Q§/ C§KT Ngµy 9/9/2006 cña Bé Tµi chÝnh Sè 75 Nî TK: 152 Cã TK: 331 Hä tªn ng-êi giao hµng: C«ng ty TNHH Mai Hoa Theo ho¸ ®¬n sè: 075018 ngµy 35/3/2006 cña c«ng ty TNHH Mai Hoa NhËp t¹i kho: ®¬n vÞ T T Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm MS §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 01 Muèi th« Kg 20.000 800 16.000.0 00 Céng 16.000.0 00 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M-êi s¸u triÖu ®ång ch½n Ngµy … th¸ng 3 n¨m 2003 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký vµ ghi râ hä tªn) Ng-êi giao hµng (Ký vµ ghi râ hä tªn) Thñ kho Ký vµ ghi râ hä tªn Nî TK 152: 16.000.000 NîTK133: 1.600.000 Cã TK 331:17.000.000 Sau khi lËp ®-îc phiÕu thñ kho tiÕn hµnh v¶o thÎ kho §¬n vÞ: c«ng ty Cæ phÇn th-¬ng m¹i TH Xu©n Thuû ThÎ kho Sè: 01 Ngµy Sè phiÕu DiÔn gi¶i NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt 01/3/2006 Tån ®Çu th¸ng 255/3/2006 NhËp muèi th« 20.000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n vµo b¶n tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Lo¹i chøng tõ: phiÕu nhËp Ghi nî TK 152, cã TK SH NT Néi dung Tæng sè 111 331 … tiÒn 01/3 Tån ®Çu kú 42.000.000 16.000.000 25/3 Mua muèi th« 16.000.000 25/3 XuÊt s¶n phÈm 2.319.900 31/5 Tån cuèi kú 41.758.200 Ng-êi lËp biÓu Ký vµ ghi râ hä tªn KÕ to¸n tr-ëng Ký vµ ghi râ hä tªn C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho hµng ngµy kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu SPHH §¬n vÞ: C«ng ty CP TMTH Xu©n Thuû Sæ chi tiÕt vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ Tk 152 Tªn vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸: Muèi th« NT Chøng tõ TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT DiÔn gi¶i L-îng Tån Tån L-îng L-îng Tån 10/3 10/3 Sè d- §K 10/3 10/3 XuÊt SXSP 621 773.3 1000 25/3 25/3 Mua NVL 331 800 20.000 16.000.000 25/3 25/3 XuÊt SP 621 773.3 3000 28/3 28/3 XuÊt SXSP 621 773.3 4500 31/3 31/3 Tån CK 773.3 C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ: C«ng ty CPTMTH Xu©n Thuû Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2006 TrÝch yÕu Chøng tõ Tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Nî Cã NhËp muèi th« 25/3 152 331 16.000.000 16.000.000 NhËp tinh thÓ i-èt 25/3 152 331 10.000.000 10.000.000 NhËp phô liÖu kh c¸ 24/3 152 331 2.500.000 2.500.000 2. kÕ to¸n qu¸ tr×nh xuÊt NVL ­ CCDC Trong th¸ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh xuÊt NVL ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, gi¸ xuÊt kho ®Õn cuèi th¸ng doanh nghiÖp tÝnh gi¸ xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p b×nh quan gia quyÒn. Cßn hµng ngµy cø xuÊt nguyªn liÖu ra s¶n xuÊt chØ theo dâi vÒ sè l-îng cßn gi¸ trÞ ®Ó cuèi kú tÝnh. PhiÕu xuÊt kho ®-îc lµm thµnh 3 liªn: 1 liªn giao cho thñ kho, 1 liªn kÕ to¸n gi÷ vµ 1 liªn giao cho ng-êi nhËn vËt t- hµng ho ,¸ sau ®©y lµ biÓu mÉu cô thÓ: §¬n vÞ: C«ng ty ChÝnh phñ TMTH Xu©n Thuû PhiÕu xuÊt kho Ngµy 25/3/2006 Sè: 79 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä tªn ng-êi nhËn: NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt Lý do xuÊt: §Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. XuÊt t¹i kho: c«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 01 Muèi th« Kg 3.000 3.000 Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷): ………………………………………………… Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (ký vµ ghi râ hä tªn) Ng-êi giao hµng (ký vµ ghi râ hä tªn) Thñ kho (ký vµ ghi râ hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh gi¸ xuÊt kho: C¸c gi¸ nguyªn vËt liÖu kh¸c æn ®Þnh gi¸ C«ng ty CP TMTH Xu©n Thuû B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Th¸ng 2/ 2006 Lo¹i chøng tï gèc: phiÕu xuÊt kho Chøng tõ Néi dung Tæng sè tiÒn Ghi nî TK621 Ghi cã TK liªn quan SH NT Muèi th« Tinh thÓ i-èt NVL phô kh¸c 10/3 25/3 28/3 31/3 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt Céng C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ tto¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ theo mÉu biÓu ë phÇn nhËp NVL Dùa vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i kÕ to n¸ vµo chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ: C«ng ty ……… Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2006 DiÔn gi¶i Chøng tõ Tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Nî Cã XuÊt SXSP 13/3 621 152 12.372.800 12.372.800 XuÊt SXSP 25/3 621 152 17.785.900 17.785.900 XuÊt SXSP 28/3 621 152 23.199.000 23.199.000 XuÊt SXSP 31/3 621 152 4.639.800 4.639.800 Céng 57.997.500 57.997.500 Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ c i¸ TK 152 Sæ c¸i TK 152 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Tån ®Çu kú 42.000.000 5/3 Mua muèi th« Mua NVL phô kh¸c 331 331 16.000.000 2.500.000 10/3 XuÊt NVL ®Ó SX 12.372.800 28/3 XuÊt muèi, tinh thÓ i-èt SX 17.785.900 25/3 XuÊt muèi, tinh thÓ i-èt SX 23.199.000 31/3 Mua tinh thÓ i-èt 331 10.000.000 31/3 XuÊt NVL ®Ó SX 4.639.800 Céng 28.500.000 57.997.500 Tån cuèi kú 12.502.500 III. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i tæng hîp Xu©n Thuû ®ang p¸ dông hai møc l-¬ng - TÝnh cho bé phËn qu¶n lý, hµnh chÝnh sù nghiÖp ®-îc c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng: Tæng l-¬ng nh©n viªn = Ngµy c«ng thùc tÕ + HS l-¬ng+ l-¬ng CB +phô cÊp Ngµy c«ng quy ®Þnh HÖ sè l-¬ng phu thuéc vµo th©m niªn lµm viÖc, tr×nh ®é vµ chøc vô cña ng-êi ®ã L-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Tæng l-¬ng:( tiÒn ®Þnh møc sè l-îng s¶n phÈm ®¹t cña c¶ tæ) + phô cÊp TiÒn ®Þnh møc lµ sè tiÒn c«ng trªn s¶n phÈm hoµn thµnh + TiÒn ®Þnh møc cña tæ lµm s¹ch muèi: 130,50 ®/s¶n phÈm + TiÒn ®Þnh møc cña nghiÒn: 110,8 ®/s¶n phÈm + TiÒn ®Þnh møc cña tæ trén: 250 ®/s¶n phÈm Hµng ngµy tæ tr-ëng kiÓm tra vµ c©n ®èi sè s¶n phÈm mµ tæ m×nh lµm ®-îc B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng th¸ng 3 tt Hä vµ tªn Chøc vô N.C«n g SL hoµn thµnh §¬n gi¸ S.P HÖ sè L¬ng c¬ b¶n Phô cÊp Tæng l­¬ng I. Bé phËn QLDN 1 NguyÔn Vinh Quang G.§èc 27 3,66 878.400 130.000 1.008.4 00 2 TrÇn Duy Ninh PG§ 25 2,67 593.000 100.000 693.000 3 Vò Trung HiÕu Thñ kho 29 1,67 430.480 430.480 4 Vò §×nh Qu¶ng b¶o vÖ 30 1,6 384.000 384.000 5 NguyÔn §×nh Thi b¶o vÖ 30 1,6 384.000 384.000 6 Ph¹m Xu©n Tó K.T tr- ëng 26 2,67 617.000 34.500 651.500 7 §ç ThÞ H»ng K. T viªn 28 1,59 340.000 340.000 8 NguyÔn Hång Ngäc K. T viªn 28 1,7 425.000 425.000 9 TrÇn V¨n Thä P.K.D 27 2,16 518.400 518.400 céng 4.570.2 80 264.500 4.834.7 80 II. Bé phËn QLPX 1 Ph¹m Hoµng HiÕu Qu¶n ®èc 30 2,55 612.000 17.300 629.300 2 Cao V¹n Xu©n Qu¶n ®èc 30 1,83 449.000 449.000 3 Hµ ThÞ Uyªn Qu¶n ®èc 30 1,46 350.400 350.400 4 TrÇn Xu©n Hïng B¶o toµn 27 1,72 412.800 412.800 5 Vò V¨n HiÖn B¶o toµn 27 1,72 412.800 412.800 6 NguyÔn Quang Anh B¶o toµn 27 1,72 412.800 412.800 Céng 2.649.8 00 17.300 2.667.1 00 Ng­êi lËp Gi¸m ®èc (Ký ®ãng dÊu) B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng TT Bé phËn Tæng l-¬ng Ng-êi sö dông lao ®éng chÞu Tæng 338 Ng-êi lao ®éng chÞu Thùc lÜnh 3382 3383 3384 3383 3384 QLD N 10.577.6 00 211.5 52 1.586.6 40 1.586.6 40 211.5 52 2.009.7 44 528.8 80 105.7 76 11.952.6 88 QLPX 2.667.10 53.34 400.06 400.06 53.34 506.74 133.3 26.67 3.013.82 0 2 5 5 2 9 55 1 3 CNTTS X 153.375. 400 307.5 08 2.306.3 10 2.306.3 10 307.5 08 2.921.3 26 768.7 70 153.7 54 17.374.2 02 §K Nî TK 642: 10.577.600 Nî Tk 622: 2.921.326 Nî TK627: 2.667.100 Cã Tk3382: 307.508 Nî TK622: 15.375.400 Cã Tk 3383: 2.306.310 Cã Tk 334: 28.620.100 Cã Tk 3384: 307.508 Sæ c¸i TK 334 DiÔn gi¶i Nî Cã Tr¶ l-¬ng cho bé phËn QLDN 10.577.600 Tr¶ l-¬ng cho bé phËn QLPX 2.667.100 Tr¶ l-¬ng cho bé phËn CNTTSX 15.375.400 Tæng céng 28.620.100 Sæ c¸i TK 338 DiÔn gi¶i Nî Cã TrÝch l-¬ng tr¶ BHYT 5.437.819 IV. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ muèi i- èt Trong kú c«ng ty kh«ng tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ kh«ng cã gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú nªn toµn bé chi phÝ ph t¸ sinh trong kú kÕt chuyÓn hÕt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: - KÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp PhiÕu xuÊt kho B¶ng tæng hîp phiÕu - sè chi phÝ SXKD XuÊt kho Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vµ b¶n tæng hîp chøng tõ xuÊt NVL ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn ta vµo sæ chi phÝ SXKD Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 621 Th¸ng 3 n¨m 2006 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Nî TK 621 SH NT 10/3 XuÊt muèi th«, i-èt ®Ó sx 152 12.372.800 23/3 XuÊt muèi th«, i-èt ®Ó sx 152 17.785.900 28/3 XuÊt muèi th«, i-èt ®Ó sx 152 23.199.000 31/3 XuÊt muèi th«, i-èt ®Ó sx 152 4.639.800 XuÊt muèi th«, i-èt ®Ó sx 152 57.997.800 Céng 57.997.500 Chøng tõ ghi sæ sè:15 TK621 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã XuÊt NVL ®Ó s¶n xuÊt 621 152 57.997.500 57.997.500 KÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh 154 621 57.997.500 57.997.500 Tõ b¶n thanh to¸n l-¬ng, ph©n bæ tiÒn l-¬ng á phÇn trªn kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ TK 622 C«ng ty CPTM Xu©n Thuû Chøng tõ ghi sæ TK622 sè: 16 Ngµy31 th¸ng 3 n¨m 2006 TrÝch yÕu Chøng tõ Sè hiÖu Sè tiÒn sh nt Nî Cã Nî Cã Ghi chó Tæng l-¬ng ph¶i tr¶ CNV 31/3 622 334 15.375.40 0 15.375.40 0 TrÝch BHYT, BHXH 31/3 622 338 2.921.326 2.921.326 Tæng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf695_8461.pdf
Luận văn liên quan