Tiểu luận Tổng hợp tại xí nghiệp xây dựng 492

Qua quá trình thực tập tại xí nghiệp xây dựng 492 em nhận thấy xí nghiệp có đội ngũ kế toán dày dăn kinh nghhiệm , có trình độ nghiệp vụ cao luôn hoàn thành nhệm vụ của minh và thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, chuẩn mực kế toán . Các phần hành kế toán đều được tổ chức một cách rõ ràng, hợp lý, khoa học . Bộ phận kế toán cuả xí nghiệp đã góp phần không nhỏ giúp công ty kinh doanh ngày một hiệu quả và phát triển. Nhờ có đội ngũ cán bộ kế toán mà xí nghiệp đã luôn hoàn thành tốt những chỉ tiêu kinh tế đặt ra, thực hiện nghiã vụ với nhà nước một cách đầy đủ kịp thời .

pdf82 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Tổng hợp tại xí nghiệp xây dựng 492, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6 900 122 651 329 60 4 01/1 2 Đ/c Nhung đội 5 ứng tiền vật tư các công trỡnh 1386 50 000 000 72 651 329 60 5 01/1 2 Đ/c Phồn ứng tiền phục vụ xin cấp đất Hoàng Liệt 141 10 000 000 62 651 329 12 6 01/1 2 Đ/c Lan Anh nộp tiền truy thu BHXH cá nhân 3382 2 437 728 65 089 057 12 7 01/1 2 Rút TGNH nộp quỹTM 1121 500 000 000 565 089 057 12 8 01/1 2 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trỡnh viện 108 1368 571 394 000 1 136 483 057 … Cộng 5 223 803 730 5 683 885 134 Tồn quỹ cuối kỳ 363 456 825 Cuối tháng căn cứ vào số liệu liên quan đến thu, chi tiền mặt kế toán lập bảng kê tổng hợp thu, chi tiền mặt. Bảng kê tổng hợp thu tiền mặt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chứng từ DiÔn gi¶i TK§¦ Số tiền SH NT 126 01/12 Đ/ c Lan Anh Đ3 nộp tiền truy thu BH cá nhân 3383 2 437 728 127 01/12 Rót TGNH nhËp quü TM 1121 500 000 000 128 01/12 Đ/c Chuyển nộp tiền ứng công trình viện 108 141 571 394 000 129 01/12 Vay NH ng©n hµng TMCPQ§ nhËp quü TM 311 956 275 000 130 02/12 Rút tiền GNH nhập quỹ TM 1121 100 000 000 131 02/12 Đ/ c Nga đội 2 nộp tiền truy thu BH cá nhân 3383 2 012 375 … Céng 5 223 803 730 Bảng tổng hợp chi tiền mặt Th¸ng 12 n¨m 2003 Chứng từ DiÔn gi¶i TK§¦ Số tiền SH NT 600 01/12 Đ/c Đức tổ d.án Hưng yên ứng tiền vật tư nhân công 141 400 000 000 X 01/12 Đ/c Sơn ttoán tiền mừng đám cưới đ/ Dũng Đ4, 3382 300 000 601 Hồng Đ2 602 01/12 Đ/c Nghĩa ứng tiền vật tư nhân công 141 300 000 000 603 01/12 Đ/c Rơi ttoán chi phí pvụ cơ quan T11/2003 6428 586 900 604 01/12 Đ/c Nhung Đ5 ứng tiền vật tư nhân công các công trình 1368 50 000 000 605 01/12 Đ/c Phồn ứng tiền pvụ 141 10 000 000 606 01/12 Đ/c Đỉnh Đ6 ứng tiền công trình lữ 675 1368 30 000 000 607 02/12 Đ/c Thiều Đ1 ứng tiền vật tư ctrình hưng yên 1368 50 000 000 608 02/12 §/c Phån tto¸n cp lviÖc víi cty 17 6428 632 000 … Céng 5683 885 134 Chứng từ ghi sổ Sè: 251 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Thu tiền ứng công trình viện 108 111 141 571 394 000 Rót TGNH nhËp quü TM 111 112 600 000 000 Thu BH c¸ nh©n 111 338 6 015 103 Céng 1 177 409 103 Chứng từ ghi sổ Sè: 252 Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Tổ dự án Hưng Yên t¹m øng tiền vật tư nhân công 141 111 400 000 000 CÊp l-¬ng th¸ng 10/03, l-¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan 334 111 74 955 452 Chi phí pvụ 642 111 2 073 400 Tr¶ vay ng¾n h¹n 311 111 5 356 426 Céng 482 385 278 Kế toán căn cứ vào các chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền SH NT SH NT 251 05/12 1 177 409 103 252 05/12 482 385 278 253 05/12 947 314 189 254 10/12 1 205 112 507 255 15/12 902 178 293 256 15/12 712 311 149 … … Céng 31 958 705 846 Céng 32 447 575 253 Cuối năm căn cứ vào các chứng từ ghi sổ kế toán lập sổ cái tài khoản 111 Sæ c¸I N¨m 2003 Tªn tµi khoản: tiền mặt Số hiệu:111 Chứng từ Néi dung SHTK§¦ Sè FS SH NT Nî có D­ ®Çu kú 823 583 229 251 05/12 Thu tiền mặt 112,141,338 1 177 409 103 252 05/12 Chi tiền mặt 334,141,642,311 482 385 278 253 10/12 Thu tiền mặt 112, 141 947 314 189 254 10/12 Chi tiền mặt 136, 152,334 1 205 112 507 255 15/12 Thu tiền mặt 112,141 902 178 293 256 15/12 Chi tiền mặt 334, 136 712 311 149 … Céng 31 958 705 846 32 447 575 253 d­ cuèi kú 363 456 285 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Kế toán vật tư Vật tư của công ty chủ yếu là mua ngoài , ngoài ra còn có điều chuyển trong nội bộ xí nghiệp. Trị giá ttế vật tư nhập kho = giá mua+các khoản thuế không được hoàn lại( nếu có )- các khoản giảm giá , chiết khấu( nếu có)+ chi phí mua( chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bao bì…). Do đặc điểm của nghành nên khi có nhu cầu sử dụng vật tư thì mới mua. Vật tư mua về được xuất thẳng ngay cho các công trình, bộ phận. Trị giá thực tế của vật tư xuất kho được tính theo giá thực tế đích danh. Hệ thống nhà kho của công ty thường đặt tại hiện trường thi công . Định kỳ xí nghiệp có kiểm kê vật tư để phát hiện thừa thiếu và đưa ra biện phát giải quyết kịp thời. Thñ tôc nhËp kho vËt tư : Trước tiên là khảo sát giá, tiếp đến chọn vật tư đúng quy cách phẩm chất phù hợp để mua. Căn cứ vào số lượng thực tế, hoá đơn bán hàng, hoá đơn thuế GTGT của bên bán thủ kho làm thủ tục nhập kho, kế toán vật tư sẽ lập phiếu nhập kho có chữ ký của người giao hµng , ng-êi nhËn, ®éi tr-ëng c«ng tr×nh. Thủ tục xuất kho vật tư : Hàng ngày căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư ở các công trình, bộ phận kế toán vật tư sẽ lập phiếu xuất kho, Căn cứ vào phiếu xuất kho thủ kho sẽ làm thủ tục xuất kho theo yêu cầu đång thêi ghi vµo thÎ kho. Cuối tháng kế toán sẽ lập bảng kê nhập, xuất vật tư Ví dụ minh hoạ về kế toán vật tư tại xí nghiệp Së x©y dùng L¹ng S¬n MÉu sè 01GTK-3LL C«ng ty xi m¨ng vµ XD c«ng tr×nh Ph¸t hµnh theo CV sè 450/CT/AC Ngµy 08 tháng 12 năm 2003 của cục thuế tỉnh Lạng Sơn Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 20003 Đơn vị bán hàng: Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn Địa chỉ : Mai Pha- Thành phố Lạng Sơn-Tỉnh Lạng Sơn Sè TK: 7301.0035F- Ng©n hµng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn L¹ng S¬n §iÖn tho¹i: 02.870.195 M· sè: 49000102650 Hä tªn ng-êi mua hµng: NguyÔn V¨n Tó Tên đơn vị: Công ty XD 492 Địa chỉ : Đại Kim – Thanh Trì - Hà Nội Hình thức thanh toán : Tiền mặt M· sè: 0100129462 tt Tên hàng hoá, dịch vụ §VT Sè l-îng §¬n gi¸ Thành tiền 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 Cộng thành tiền= 15 258 000 Thuế suất thuế GTGT 10% Tiền thuế GTGT= 1 525 800 Tổng tiền thanh toán: 16 783 800 Số viết bằng chữ: Mười sáu triệu, bảy trăm tám ba nghìn, tám trăm đồng chẵn. Ng-êi mua hµng (ký, họ tên ) Ng-êi b¸n hµng (ký, hä tªn ) Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên ) Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, hoá đơn thuế GTGT thủ kho làm thủ tục nhập kho. Kế toán vật tư sẽ lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho vật tư được lập làm 3 liên: Một 1iên để lưu ở sổ , một 1iên để ghi sổ kế toán, một liªn giao cho thñ kho. Đơn vị: công ty xây dựng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính Phiếu nhập kho Sè: 121 Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 152 Có: 331 Hä vµ tªn ng-êi giao hµng: Anh An- C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. Theo: H§ sè 0322821 ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003 cña c«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. NhËp t¹i kho: L¹ng S¬n. STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t-( sp,hh) M· sè §VT Sè l-îng §¬n gi¸ (®ång) Thành tiền (đồng) Theo chứng từ Thùc nhËp 01 Xi m¨ng PC30 (từ ngày 01/12/03 đến 22/12/03) Có bảng kê khối lượng từ 01/12 đến 22/12 kèm theo TÊn 30 508 600 15 258 000 Céng 30 15 258 000 Cộng thành tiền ( viết bằng chữ): Mười lăm triệu, hai trăm năm tám nghìn đồng ch½n. NhËp, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên ) Phô tr¸c bé phËn (ký, họ tên ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, họ tên ) Ng­êi giao hµng (ký, họ tên ) Thñ kho (ký, họ tên) Nếu cùng một loại vật liệu mua thành nhiều đợt thì có bảng kê khối lượng kèm theo. B¶ng kª khèi l­îng ( Tính từ ngày 01/12 đến 22/12) NT Néi dung Đơn vị Sè l-îng §¬n gi¸ Thành tiền 01/12 NhËp xi m¨ng TÊn 5 508 600 2 543 000 05/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 3 560 200 08/12 NhËp xi m¨ng TÊn 11 508 600 3 594 600 22/12 NhËp xi m¨ng TÊn 7 508 600 3 560 200 Céng 30 15 258 000 Căn cứ vào phiếu nhập kho, bảng kê khối lượng kèm theo ( nếu có ) cuối tháng kế to¸n vµo b¶ng kª nhËp vËt t-. B¶ng kª nhËp vËt t­ Th¸ng 12 n¨m 2003 chứng từ DiÔn gi¶i §VT sè l-îng §¬n gi¸ có các tàI khoản 1331 Nî TK 152 SH NT 111 112 331 120 2/12 nhËp xi m¨ng PC30 TÊn 43 508 600 24 056 780 2 186 980 21 869 800 nhËp s¾t Fi6 kg 120 9 048 1 140 048 54 288 1 085 760 nhËp c¸t x©y m3 250 41 837 10 976 778 517 528 10 459 250 nhËp dÇu Diezel lít 2 000 4 707,8 9 880 080 470 488 9 409 600 121 22/12 nhËp xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 16 783 800 1 525 800 15 258 000 123 23/12 nhËp dÇu diezel lít 300 4 707,8 1 482 957 70 617 1 412 340 … céng 120 311 192 239 723 890 132 310 62 623 366 1 250 167 250 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư thực tế tại công trường, bộ phận thủ kho làm thủ tục xuất kho, kế toán vật tư lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được lập làm 3 liên:: một liên để lưư ở sổ, một liên để ghi sổ kế toán và một liên giao cho thủ kho. Đơn vị: công ty xây dựng 492 M· sè:02-VT Theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính Phiếu xuất kho Sè: 115 Ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Nî: 136 Có: 152 Hä vµ tªn ng-êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n N¨m Địa chỉ: đội 5 Lý do xuất kho: thi công đường quốc lộ 4B- Lạng Sơn. XuÊt t¹i kho: C«ng ty ®-êng quèc lé 4B STT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t-( s¶n phÈm,hµng ho¸ ) M· sè §VT Sè l-îng §¬n gi¸ (®ång) Thành tiền (đồng) Theo chứng từ Thùc nhËp 1 Xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 Céng 30 15 258 000 Cộng thành tiền ( bằng chữ ): Mười lăm triệu, hai trăm năm mư¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) Phô tr¸c bé phËn (ký, họ tên ) Phô tr¸ch cung tiªu (ký, họ tên ) Ng­êi giao hµng (ký, họ tên ) Thñ kho (ký, họ tên) Căn cứ vào phiếu xuất kho cuối tháng kế toán lập bảng kê xuất vật tư. B¶ng kª xuÊt vËt t­ Th¸ng 12 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Kế toán trửơng Ng-êi lËp chứng từ DiÔn gi¶i §VT sè l-îng §¬n gi¸ Nî c¸c tµI kho¶n Có TK 152 SH NT 621 623 627 100 2/12 xuÊt xi m¨ng PC30 TÊn 43 508 600 21 869 800 21 869 800 xuÊt s¾t Fi6 kg 120 9 048 1 140 048 1 085 760 xuÊt c¸t x©y m3 250 41 837 10 459 250 10 459 250 112 12/12 xuÊt dÇu diezel lít 2 000 4 707,8 9 409 600 9 409 600 115 22/12 xuÊt xi m¨ng PC30 TÊn 30 508 600 15 258 000 15 258 000 123 23/12 xuÊt dÇu diezel lít 300 4 707,8 1 412 340 1 412 340 … céng 700 231 461 30 152 206 520 077 656 1 250 467 250 ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên) căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho vật tư thủ kho tiến hành ghi vào thẻ kho đẻ làm căn cứ theo dõi cho từng loại vật tư Đon vị :Công ty xây dựng 492 mÉu sè: 06 - vt Ban hµnh theo Q§ sè 114-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 1996 của bộ tài chính thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/12/2003 Tê sè: Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t-: Xi m¨ng Đơn vị tính: Tấn M· sè: STT Chứng từ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp, xuÊt Sè l-îng ký, xác nhận của kế toán SH NT nhËp xuÊt tån Tån ®Çu th¸ng 0 01 120 2/12 NhËp vËt t- cña c«ng ty s«ng §µ 2/12 43 02 119 2/12 XuÊt vËt t- cho anh Thao 2/12 43 03 121 22/12 NhËp vËt t- c«ng tr×nh l¹ng S¬n 22/12 30 04 115 22/12 XuÊt vËt t- cho anh Nam 22/12 30 05 123 25/12 NhËp vËt t- c«ng ty Lan Anh 25/12 78 06 125 25/12 XuÊt vËt t- cho anh Thao 25/12 78 … Tån cuèi kú 150 150 0 Chứng từ ghi sổ Số : 301 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có NhËp v©t t- 152 331,111,112 45 250 320 Céng 45 250 320 Chøng từ ghi sổ số: 302 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có XuÊt vËt t- 621,623,627 152 45 250 320 Céng 45 250 320 sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chøng từ Số tiền Chứng từ Số tiền SH NT SH NT 301 25/12 45 250 320 302 25/12 45 250320 403 31/12 16 230 150 404 31/12 16 230 150 … … Céng 1 250 467 323 Céng 1 250 467 323 Từ chứng từ ghi sổ cuối năm kế toán vào sổ cái tài khoản 152 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Nguyªn vËt liÖu Sè hiÖu: 152 Chứng từ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Có D­ ®Çu kú 23 618 960 … 301 25/12 Tæng hîp nhËp vËt t- 331,111,1 12 45 250 320 302 25/12 Tæng hîp xuÊt vËt t- 621,623,6 27 45 250 320 403 31/12 Tæng hîp nhËp vËt t- 331,112 16 230 150 404 31/12 XuÊt vËt t- c«ng tr×nh Ng©n s¬n 16 230 150 … Céng ph¸t sinh 10 320 960 135 10 314 258 845 D­ cuèi kú 30 320 250 Kế toán tài sản cố định Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chủ yếu có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định thường có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định trong doanh nghiệp không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong sản xuất mà còn là biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạ giá thành sản phẩm. Hàng năm xí nghiệp đều có kế hoạch khấu hao cụ thể cho từng loại TSCĐ . Đối với những loại xe, máy đã khấu hao hết mà vẫn còn sử dụng có hiệu quả, công ty sẽ trích một phần để bù đắp cho những xe máy đặc chủng, ít sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả hoặc để trả vay đầu t-. Ví dụ minh hoạ về kế toán TSCĐ tại công ty. C«ng ty x©y dùng 492 Sè 132/VTTB Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2003 Quyết đinh của giám đốc công ty XD 492 Căn cứ quyết định số 1282 QĐ/ TCCB-LĐ ngày 23 tháng 07 năm 1997 của tæng c«ng ty XD Tr-êng S¬n. - Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2002 và các năm tiếp theo - C¨n cø vµo nhu cÇu sö dông cña v¨n phßng c«ng ty. - Căn cứ vào hồ sơ tài liệu về đầu tư mua sắm xây dựng hoàn thành được duyệt. Quyết định điều 1: Chuyển tài sản đầu tư mua sắm mới thành TSCĐ có tên gọi và các thông số kỹ thuật Tªn TSC§: M¸y trén bª t«ng Trung Quèc JG HiÖu : JG N-íc s¶n xuÊt: Trung Quèc. Nơi quản lý: Đội xây dựng số 4. điều 2: Nguyªn gi¸ TSC§ : 20 476 190® Trong đó giá gốc: 20 476 190đ Chi phí lắp đặt chạy thử: không. điều 3: các ông trưởng phòng ban mở sổ theo dõi tài sản, trích khấu hao( khấu hao cơ bản, khấu hao sữa chữa lớn ) và định mức tiêu hao liên quan để nhanh chóng đưa tài sản vào sử dụng. N¬i nhËn: Phßng KTVT L-u: VTTB Gi¸m ®èc ( Đóng dấu, ký tên ) C¨n cø vµo chøng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sè : 90 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Mua TSC§ 211 112 20 476 190 Céng 20 476 190 C¨n cứ vào các chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền SH NT SH NT 90 31/01 254 713 619 91 28/02 254 713 619 92 30/03 277 925 255 110 30/04 191 666 000 … Cộng 1 534 280 687 Céng Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Sæ c¸I N¨m 2003 Tên tài khoản: Tài sản cố định. Số hiÖu: 211 Chứng từ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Có D­ ®Çu kú 10 602 421 816 90 31/01 Mua TSC§ 112 20 476 190 91 28/02 Mua TSC§ 331 254 713 619 110 30/4 Mua m¸y trén bª t«ng HPJ 1200A 112 191 666 000 111 31/05 Mua m¸y ph¸t ®IÖn 112 63 047 619 …. Céng ph¸t sinh 1 534 280 687 D­ cuèi kú 12 136 702 503 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Cuối năm kế toán tổng hợp số liêụ để lên báo cáo chi tiết tăng, giảm TSCĐ Báo cáo chi tiết tăng TSCĐ năm 2003 T T Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ Nguån vèn Ng© n s¸ch TC T Tù bæ sung Vay tín dụng I Mua s¾m n¨m 2003 1 255 912 100 0 0 20 476 190 1 235 435 910 1 Tr¹m bª t«ng HPJ 191 666 000 191 666 000 1200A 2 M¸y ph¸t ®iÖn 75 KVA AO1M 63 047 619 63 047 619 3 Xe Mick trén bª t«ng 255 925 255 255 925 255 4 Xe «t« K©mz AT 12- 42 293 232 268 293 232 268 5 Xe «t« Kamaz AT 12- 43 293 232 268 293 232 268 6 Lu rung NhËt 600kg 22 000 000 22 000 000 7 Lu rung BOMAG BW 110AC 116 332 500 116 332 500 8 M¸y trén bªt«ng Trung Quèc JG 20 476 190 20 476 190 II Điều chỉnh tăng theo kiểm toán 278 368 587 0 0 278 368 587 0 1 M¸y thuû b×nh ®éi 1 8 979 300 8 979 300 2 M¸y kinh vÜ ®éi 2 36 700 000 36 700 000 3 M¸y c¾t bª t«ng Mikasa ®éi 2 25 714 286 25 714 286 … Céng 1 534 280 687 0 0 298 844 777 1 235 435 910 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Giám đốc Kế toán tr­ëng Ng­êi lËp ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) ( ký, họ tên ) T×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ TT ChØ tiªu Nhóm TSCĐ Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Thiết bị quản lý Céng I Nguyªn gi¸ TSC§ 1 426 959 091 17 269 518 254 6837 905 779 470 262 450 27 348 506 245 1 Số dư định kì 1 426 959 091 6 310 396 464 2 713 033 456 152 032 805 10 602 421 816 2 Tăng trong kì, trong đó: 0 608 792 476 842 389 791 83 098 420 1 534 280 687 - Mua s¾m míi 608 792 476 842 389 791 83 098 420 1 534 280 687 - Điều động 0 - XD míi 0 3 Giảm trong kì, trong đó: 0 0 0 0 0 - Thanh lý - Nh-îng b¸n - Gi¶m kh¸c 4 Số cuối kì, trong đó: 1 426 959 091 6 919 188 940 3 555 426 247 235 131 225 12 136 702 503 - Ch-a sö dông 0 - Đã khấu hao hết, chờ thanh lý 34 005 000 1 545 097 600 410 914 000 138 866 140 2 128 882 440 II Giá trị đã hao mòn 430 361 074 3 057 362 389 1 744 398 006 170 647 253 5 402 768 722 1 §Çu k× 360 824 074 2 322 967 525 1 354 980 684 138 821 261 4 177 593 544 2 T¨ng trong k× 69 537 000 734 394 864 389 417 322 31 825 992 1 225 175 178 3 Gi¶m cuèi k× 0 4 Sè cuèi k× 430 361 074 3 057 362 389 1 744 398 006 170 647 253 5 402 768 722 III Giá trị còn lại 2 062 733 034 7 849 255 490 3 239 078 013 77 695 516 13 158 762 053 1 §Çu k× 1 066 135 017 3 987 428 939 1 358 052 772 13 211 544 6 424 828 272 2 Cuèi k× 996 598 017 3 861 826 551 1 811 025 241 64 483 972 6 733 933 781 Khấu hao tài sản cố định Xí nghiệp áp dụng tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp tuyến tính ( phương pháp khấu hao đường thẳng ). - Møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ Sè n¨m sö dông Mức trích khấu hao trung b×nh th¸ng = Møc khÊu hao n¨m 12 Giá trị còn lại cuaTSCĐ = Nguyên giá - giá trị hao mòn TSCĐ Ví dụ: Máy tưới nhựa đội 5 có nguyên giá : 9 000 000 đồng, thời gian sử dụng là 5 năm, đã khấu hao 3 600 000 đồng Ta có cách tính khấu hao của máy như sau: Møc khÊu hao TB hµng n¨m cña m¸y = 9 000 000 = 1 800 000 ® 5 Møc khÊu hao trung b×nh th¸ng cña m¸y = 1 800 000 = 360 000 ®ång 12 Giá trị còn lại của máy = 9 000 000 – 3 600 000 = 5 400 000 đồng. Bảng tính khấu hao TSCĐ năm 2003 TT Tên tài sản cố định Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trị còn lại Đăng ký KH năm 2003 Đăng ký khấu hao năm 2002 1 Xe Kamaz AT 11 - 42 293 232 268 272 868 918 20 363 350 2 Xe Kamaz AT 11 - 43 293 232 268 272 868 918 20 363 350 3 Xe Kamaz trén bª t«ng 255 925 255 226 067 308 29 857 947 4 Tr¹m trén bª t«ng HPJ 1200A 191 666 000 169 304 969 22 361 031 5 M¸y ph¸t ®iÖn 75KVA 63 047 619 55 692 061 7 355 558 6 Lu rung NhËt 22 000 000 20 777 776 1 222 224 600kg 7 Lu rung BOMAG BW 110AC 116 332 500 109 869 580 6 462 920 8 M¸y trén bª t«ng Trung Quèc JG 20 476 190 19 623 014 853 176 9 M¸y ®Çm bµn ®éi 5 10 000 000 6 666 666 2 000 001 2 000 001 10 Máy vi tính đội 4 10 582 000 6 878 299 2 116 401 2 116 401 11 M¸y thuû chuÈn ®éi 5 9 460 000 7 252 666 1 892 001 1 892 001 12 M¸y t-íi nhùa ®éi 5 9 000 000 5 400 000 1 800 000 1 800 000 13 M¸y thuû chuÈn ®éi 6 8 260 000 6 332 666 1 652 001 1 652 001 14 M¸y trén bª t«ng TQ ®éi 6 9 490 000 7 672 001 1 917 999 1 917 999 15 Máy vi tính, máy in đội 6 12 546 000 7 945 800 2 509 200 2 509 200 … Céng 10 421 030 863 6 733 933 781 1 205 784 598 989 096 133 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, trước hết cần phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng, và chất lượng công việc của họ. Về bản chất, tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. Một số quy chế về tiền lương và các khoản trích trong lương ở xí nghiệp: I. Quy chế về tiền lương: 1. Quản lý quỹ tiền lương: Để ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên trong đơn vị, tránh được những biến động về tiền lương ở một số thời điểm bởi những lý do khách quan, đơn vị trích lập quỹ lương dự phòng dựa trên nguyên tắc: - Khi quỹ tiền lương thực hiện trong tháng lớn hơn quỹ tiền lương chức danh thì trả cho người lao động (lao động gián tiếp, lao động phục vụ phụ trợ) tối đa 1,2 lần tiền lương chức danh, còn phần dư quỹ tiền lương để dự phòng cho quý sau. - Những tháng do không đủ việc làm, quỹ tiền lương thực hiện nhỏ hơn quỹ tiền lương quốc phòng nếu quỹ tiền lương dự phòng còn thì sẽ trích từ quỹ tiền lương dự phòng ra bù cho đủ quỹ tiền lương quốc phòng để chia cho người lao động. Nếu quỹ tiền lương thực hiện trong tháng thấp hơn 0,7 lần tiền lương quốc phòng và quỹ tiền lương dự phòng không còn thì xí nghiệp cho ứng trước cấp đủ bằng 0,7 lần tiền lương quốc phòng để phân phối cho người lao động. - Khi quyết toán năm, nếu số dư quỹ tiền lương lớn hơn 5% tổng quỹ lương thực hiện cả năm và đơn vị không bị lỗ, đơn vị chỉ giữ lại 5% quỹ tiền lương cả năm làm quỹ dự phòng cho năm sau, số tiền lương còn lại phân phối cho người lao động. 2. Quyết toán tiền lương. a. Căn cứ xác định quỹ tiền lương quyết toán: - Hàng quý cơ quan tổ chức lao động căn cứ vào khối lượng được phòng KT- KH thẩm định, định mức nội bộ công trình đơn vị thi công và tiền lương kế hoạch năm xác định quỹ tiền lương đơn vị được quyết toán trong quý. b. Quỹ tiền lương quyết toán gồm: - Tiền lương thuộc biên chế của đơn vị: tiền lương gián tiếp, tiền lương trực tiếp, tiền quân trang và tiền lương nghỉ phép. c. Tiền lương thuộc biên chế đơn vị được quyết định quyết toán trong quý có thể thấp hơn hoặc cao hơn tiền lương đã cấp trong quý. - Khi tiền lương thuộc biên chế đơn vị được quyết toán thấp hơn tiền lương đã cấp thì đơn vị phải có trách nhiệm tăng giá trị sản lượng của quý kế tiếp bù vào quỹ tiền lương đã cấp quá trong quý. - Khi quỹ tiền lương thuộc biên chế đơn vị được quyết toán cao hơn quỹ tiền lương đã cấp sau khi đã để dự phòng trong các quý kế tiếp còn dư thì đơn vị có thể đề nghị cấp tiếp kì 2. - §Ó gi¶m bít tiền lương thuê ngoài các đội sản xuất cần tăng cường thành lập các tổ chức sản xuất là lao động trực tiếp thuộc biên chế đơn vị. 3. Xác định quỹ tiền lương thực hiện. - Hàng tháng căn cứ vào báo cáo sản lượng thực hiện trong các tháng của từng đội đã được phòng KT-KH thẩm định và quỹ tiền lương thực hiện trong tháng. - Hàng quý căn cứ vào giá trị sản lượng thực hiện được phòng KT-KH thẩm định, cơ quan tổ chức lao động xác định quỹ tiền lương được quyết toán trong quý, nếu quỹ tiền lương được hưởng còn dư thì cấp tiếp kì 2 hoặc để lại dự phòng cho quý sau. - Quỹ tiền lương được hưởng của cơ quan xí nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương kế hoạch nhân với hệ số hoàn thành kế hoạch sản lượng trung bình các đơn vị. 4. Thành phần quỹ tiền lương a. §èi t-îng hưởng lương gián tiếp ở đội gồm: - Đội trưởng, đội phó; - 1 kế toán, 1 thống kê, 1 trợ lý; - Thñ quü. Tiền lương gián tiếp được xác định theo giá trị sản lượng thực hiện trong tháng, quý. b. Đối tượng hưởng lương trực tiếp ở các đội gồm: - C«ng nh©n trùc tiếp xây lắp. - Công nhân lái máy và trực tiếp vận hành thiết bị thi công; - Lực lượng lao động phục vụ, phụ trợ trực tiếp khác. Tiền lương lao động trực tiếp được xác định theo khối lượng sản phẩm hoàn thành và đơn giá nhân công. Lực lượng lao động làm việc ở công trình nào thì tính lương ở công trình đó. 5. Hình thức trả lương ở xí nghiệp: xí nghiệp áp dụng trả lương theo lương sản phẩm . Tiền lương được trả theo kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả công tác, làm nhiều hiệu quả kinh tế cao được trả lương cao, làm ít hiệu quả kinh tế thấp trả lương thấp, không làm thì không hưởng. 6. Cách tính lương: - Đầu năm công ty xây dựng kế hoạch tiền lương cho từng khối lượng công việc theo kế hoạch. - Xác định quỹ lương thực hiện căn cứ vào khối lượng công việc hoàn thành thực tế, định mức đơn giá nhân công, số công theo định mức. - Căn cứ vào quỹ lương thực hiện được hưởng, tổng phụ cấp trách nhiệm,khu vực hệ số lương, bảng chấm công từng người để xác định đơn giá lương cho một hệ số chức danh điểm. + Tiền lương 1 hÖ sè chøc danh ®iÓm = (Tæng quü l-¬ng ®-îc h-ëng –Tæng phô cÊp chøc vô,tr¸ch nhiÖm - tæng phô cÊp khu vùc )/ ∑ (hÖ sè sè c«ng) + Tổng tiền lương được hưởng của 1 người = HSL  sè c«ng  tiền lương 1 hệ số chức danh điểm + phụ cấp chức vụ, trách nhiệm + phụ cấp khu vực. + Tiền lương thực nhận trong tháng = Tổng tiền lương được hưởng – Bảo hiểm Ví dụ: Trần Hữu Quy, cấp bậc: Thượng tá; chức vụ : Kế toán trưởng- trưởng phòng; có hệ số lương : 4,98; ngày công ( điểm ) trong tháng : 26,0; phụ cấp chức vụ trách nhiệm: 145 000đ; tiền lương cho một hệ số chức danh điểm: 25 091,25; bảo hiểm đóng trong tháng: 136 312đ  Tiền lương được hưởng: 4,98 26  22 091,25 + 145 000 = 3 393 815 (®ång).  Tiền lương thực nhận : 3 393 815 – 136 812 = 3 257 503 (đồng) Đơn vị: Công ty XD 492 Bé phËn: §éi XD sè 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 12/2003 T T Hä vµ tªn Ngµy trong th¸ng Tæn g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 3 1 1 TrÇn V¨n B¶n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 2 §µo Xu©n M¹nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 3 Đào Văn Dũng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 4 Phạm Thị Quý X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 … … …… … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 27 8 Ph¹m Thanh B×nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 9 TrÇn Hång Minh X X X X X X ¤ ¤ ¤ ¤ X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 10 §inh V¨n Héi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 11 NguyÔn V¨n ThuËn X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 12 L-¬ng V¨n C¶nh X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 13 Hoµng Xu©n Mai X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 14 NguyÔn B¸ Häc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 15 NguyÔn V¨n Dũng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 … … …… … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Céng 588. 5 Chú thích: C: Đi công tác; K: Nghỉ việc riêng; H: Học, họp; X: Ngày công tác; L: Ngµy lÔ; ¤: NghØ èm Đơn vị : công ty XD 492 Bé phËn: §éi XD sè 1 danh s¸ch cÊp l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2003 T T Hä tªn CÊp bËc Chøc danh Nhậ p ngũ tuy ển dụn g L-¬ng chøc danh H sè §iÓ m Tiền lương cho 1 Hs chøc danh ®iÓm Tiền lương được hưởng PcÊp Cvô, tr¸ch nhiÖm Phô cÊp Kvù c Tổng tiền lương được hưởng Trừ BH tháng 12 Tổng tiền lương còn nhận Ký nh ận Lao động gián tiếp 1 TrÇn V¨n B¶n T2CN §T 4.70 4,1 27,0 22 680 2 510 676 116 000 2 626 676 120356 2 506 320 2 §µo Xu©n M¹nh U3CN §P 2.83 3,82 27,0 22 680 2 339 215 101 500 2 440 715 67 860 2 372 855 3 Bïi Quèc Doanh T1CN §P 5.78 3,82 27,0 22 680 2 339 215 101 500 2 440 715 90 863 2 349 852 4 Do·n §×nh Ch-¬ng U3 §P 3.93 3,54 27,0 22 680 2 167 754 101 500 2 269 254 78 822 2 190 432 5 Đào Văn Dũng CNVQ KST 1.97 2,50 27,0 22 680 1 530 900 1 530 900 39 324 1 491 576 P L 6 Hoàng Thị Thiều CNVQ P NVC S 2.97 2,06 27,0 22 680 1 261 462 29 000 1 290 462 33 756 1 256 706 7 Phạm Thị Quý CNVQ P NVC S 12.9 3 1,70 27,0 22 680 1 041 012 1 041 012 33 756 1 007 256 Céng 21,54 189 13 190 234 449 500 13 639 734 464 737 13 174 997 LAO động trực tiếp 8 Trịnh Xuân Dương U1CN NVC S 2.85 1,70 27,0 22 680 1 041 012 21 750 1 062 762 50 269 1 012 493 9 Ph¹m thanh B×nh CNVQ P KSN V 1.95 2,50 27,0 22 680 1 530 900 1 530 900 39 324 1 491 576 10 L-u Hång Minh CNVQ P NVK T 4.97 1,94 23,0 22 680 1 011 982 1 011 982 33 756 9 78 226 11 Tr-¬ng Quèc Héi CNVQ P NVC S 12.8 0 1,82 27,0 22 680 1 114 495 1 114 495 40 020 1 074 475 12 Lª v¨n C¶nh CNVQ P LXE 11.9 6 1,70 27,0 22 680 1 041 012 1 041 012 33 408 1 007 604 13 Mai Duy CNVQ CN 8.93 1,92 27,0 22 680 1 175 731 1 175 731 42 456 1 133 275 ThuËn P 14 Lưu Văn Dũng CNVQ P CN 4.99 1,62 27,0 22 680 992 023 992 023 28 188 963 835 15 §oµ Xu©n Th-ëng CNVQ P CN 1.99 1,62 27,0 22 680 992 023 36 250 1 028 273 28 188 1 00 085 16 Lª V¨n S¬n CNVQ P CN 9.99 1,62 27,0 22 680 992 023 992 023 28 188 963 835 … Céng 24,46 399, 5 15 641 689 94 250 15 735 939 492 925 15 243 014 Tæng céng 46,00 588, 5 28 831 923 543 750 29 375 673 957 662 28 418 011 TT Hä tªn Ngµy trong th¸ng Tæng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 1 Vũ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 Gi¸m ®èc c«ng ty ( Ký, họ tên ) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Tr-ëng ban tc-l® ( Ký, họ tên ) Ng-êi lËp ( Ký, họ tên ) Đơn vị: Công ty XD 49 Bé PhËn: C¬ quan C«ng ty B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 12 n¨m - 2003 Trình Tường 2 NguyÔn Duy Tr­êng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 3 Trần Văn Tiến 27 4 Vâ Träng Hång 27 5 TrÇn H÷u Quy x x x x x x x x x x x x R x x x x x x x x x x x x x x 26 6 Lª V¨n M¹nh 27 7 Ph¹m V¨n 26 Thôc 8 Ph¹m V¨n Phån x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 26 9 Mai Träng Giíi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 … ……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng 1085 Chú thích: C: §i c«ng t¸c R: nghØ viÖc riªng H: Häc, häp X: ngµy c«ng t¸c L: Ngµy lÔ ¤: NghØ èm Đơn vị : công ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan c«ng ty danh s¸ch cÊp l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2003 tt Hä tªn CÊp Chøc Nhập Tiền lương chức danh Tổng tiền K bËc danh ngũ Hsè ®iÓ m Tl cho 1 HS Phô cÊp r¸ch nhiÖm Tổng tiền lương được hưởng Trừ BH tháng 12 lương còn nhận ý n h ậ n 1 Vũ Trình Tường T4 G§ 4.79 5,72 27,0 25 091,25 174 000 4 049 039 150 684 3 898 409 2 NguyÔn Duy Tr-êng T4 PG§ 12.74 5,26 27,0 25 091,25 145 000 3 708 459 154 599 3 553 860 3 TrÇn V¨n Tiến T3 PG§ 4.75 4,98 27,0 25 091,25 145 000 3 518 769 140 105 3 378 664 4 Vâ träng Hång T3 PG§ 5.72 4,98 27,0 25 091,25 145 000 3 518 769 150 023 3 368 747 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT 10.77 4,98 26,0 25 091,25 145 000 3 393 815 136 312 3 257 503 6 Lª V¨n M¹nh T3 CNTP 2.75 4,66 27,0 25 091,25 145 000 3 801 981 138 365 3 163 616 7 Ph¹m V¨n Thôc T3 TP 5.72 4,66 26,0 25 091,25 116 000 3 156 056 141 445 3 014 611 8 Ph¹m v¨n Phån T2C N TP 6.77 4,1 26,0 25 091,25 116 000 2 790 727 114 388 2 676 339 9 Mai Träng Giíi T2C N PP 6.74 4,1 27,0 25 091,25 137 750 2 915 351 119 442 2 795 909 10 NguyÔn M¹nh Hïng T2 PP 9.87 4,1 27,0 25 091,25 246 500 3 024 101 102 138 2 921 963 11 Bïi Minh Qu©n U3 PP 7.95 3,54 27,0 25 091,25 101 500 2 499 722 75 516 2 424 206 12 Ph¹m Kh¾c §«ng U4C PP 2.86 3,82 26,0 25 091,25 137 750 2 629 813 79 109 2 550 704 N 13 Tạ Thị Rơi T1C N NVPV 8.74 2,3 27,0 25 091,25 1 558 167 94 273 1 463 894 14 Phạm Thị Luật T1C N NVVT 12.80 2,42 26,0 25 091,25 1 578 741 88 096 1 490 645 15 Nguyễn Thị Minh U3C N Y sü 2.85 2,18 27,0 25 091,25 94 250 1 571 121 62 710 1 508 411 … Céng 115,83 1 085 216775 0 79 296 496 2 795 964 76 500 532 Gi¸m ®èc c«ng ty ( Ký, họ tên ) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Tr-ëng ban tc-l® ( Ký, họ tên ) Ng-êi lËp ( Ký, họ tên ) Đơn vị: Công ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan C«ng ty Danh s¸ch cÊp l-¬ng lµm thªm giê th¸ng 12 n¨m 2003 TT Hä tªn CÊp bËc Chøc vô N¨m nhËn c«ng t¸c Mức bồi dưỡng Ký nhận 1 NguyÔn Quèc Doanh L§H§ Nh©n viªn 10.2003 90.000 2 Ph¹m Hång Qu¶ng L§H§ Nh©n viªn 10.2001 90.000 Céng 180.000 Gi¸m ®èc C«ng ty Kế toán trưởng Tr-ëng ban TC – L§ Ng-êi lËp (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan C«ng ty Tæng cÊp l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2003 TT Ph©n lo¹i Sè ng-êi Sè TL ®-îc h-ëng Trừ BH tháng 12 Số tiền lương còn cấp Ghi chó 1 Lao động thuộc biên chế dài hạn 42 79.296.496 2.795.964 76.500.532 2 Lao ®éng H§ thö viÖc 3 Lµm thªm giê 2 180.000 180.000 Céng 79.476.496 2.795.964 76.680.532 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Ng-êi lËp (Ký, họ tên) Hàng quý căn cứ vào giá trị sản lượng thực hiện được phòng kinh tế kế hoạch thẩm định cơ quan tổ chức lao động xác định quỹ tiền lương được quyết toán trong quý nếu quỹ tiền lương được hưởng còn dư thì cấp tiếp kỳ 2 hoặc để dự phòng cho quý sau. ở quý này xí nghiệp đã quyết định cấp tiếp lương kỳ 2 cho toàn xí nghiệp. Đơn vị: Công ty xây dựng 492 Bé phËn : Cá quan c«ng ty Danh s¸ch cÊp l-¬ng kú II n¨m 2003 - c¬ quan C«ng ty TT Hä tªn CÊp bËc Chøc danh Nhập ngũ Tiền lương chức danh Tổng tiền lương còn nhận Ký nhận HÖ sè Tæng ®iÓm TL cho HS chøc danh Phô cÊp T. nhiÖm Phô cÊp k. vùc Tổng tiền lương được hưởng 1 Vũ Trình Tường T4 G§ 4.79 5,72 313,0 3461,5 348.000 6.545.313 6.545.313 2 NguyÔn Duy Tr-êng T4 PG§ 12.74 5,26 311,0 3461,5 290.000 5.952.513 5.952.513 3 Trần Văn Tiến T3 PG§ 5.72 4,98 311,0 3461,5 290.000 5.651.086 5.651.086 4 Vâ Träng Hång T3 PG§ 5.72 4,98 313,0 3461,5 290.000 5.685.563 5.685.563 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT-TP 10.77 9,98 310,0 3461,5 290.000 5.633.848 5.633.848 6 Mai träng Giíi T2Cn P.Phßng 6.74 4,10 312,0 3461,5 275.000 4.703.438 4.703.438 7 Nguyễn Thị Minh U3CN Y sü 2.85 2,18 312,0 3461,5 101.500 2.455.867 2.455.867 8 TrÇn Quang Ho¹t U2 Trợ lý 7.96 2,74 239,0 3461,5 2.266.791 2.266.791 9 TrÇn Quang Vinh U3CN NV xe m¸y 3.89 2,30 312,0 3461,5 2.493.965 2.483.965 10 Vũ Duy Doanh U2 NVKT 3,98 2,50 138,5 3461,5 1.198.541 1.198.541 11 NguyÔn Hoµi Thu CNVQP NV 1.2000 1,70 284,5 3461,5 1.675.327 1.675.327 12 Vũ Trần Ngọc CNVQP Lxe 2.90 2,16 313,0 3461,5 2.340.244 2.340.244 13 §Æng Quang Sinh CNVQP NVTK 6.92 1,70 308,5 3461,5 1.815.378 1.815.378 14 Nguyễn Song Huyền CNVQP Thñ quü 1.97 1,82 305,5 3461,5 2.011.623 2.011.623 15 TrÇn H÷u Ph¸p L§H§ NVKT 3.2002 1,82 261,0 3461,5 1.644.277 1.644.277 16 Ph¹m V¨n §µi L§H§ NVPV 10.2001 1,84 313,0 3461,5 1.668.507 1.668.507 … ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Céng 13 720 3.715.582 130.171.323 130.171.323 Gi¸m ®èc C«ng ty Kế toán trưởng Tr-ëng ban TC - L§ Ng-êi lËp (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào danh sách cấp lương tháng 12 năm 2003 kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ Sè : 380 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Tæng cÊp l-¬ng th¸ng 12/2003 toµn c«ng ty,l-¬ng thai s¶n, l-¬ng kú 2,l-¬ng bæ sung th¸ng 12/2003 khèi c¬ quan 334 111 430 375 885 Céng 430 375 885 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền SH NT SH NT … … 320 05/12 74 955 452 347 15/12 64 376 550 361 25/12 193 603 360 25/12 12 781 776 380 31/12 430 375 885 … … Céng 1 142 798 798 Céng 1 273 853 498 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Sè hiÖu: 334 Chứng từ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Có D­ ®Çu kú 201 515 302 … 320 05/12 CÊp l-¬ng th¸ng 10/03, l-¬ng thai s¶n th¸ng 11/03 khèi c¬ quan 111 74 955 452 347 15/12 CÊp l-¬ng kú 2 Q3/03 khèi c¬ quan 111 64 376 550 360 25/12 Ghi điều chỉnh giảm tiền quân trang năm 2003 do trích qu¸ 642 12 781 776 361 25/12 trích tiền lương phép 642 193 603 năm 2003 do trích thiếu 380 31/12 CÊp l-¬ng th¸ng 12/03 toµn c«ng ty, l-¬ng kú 2, l-¬ng thai s¶n, l-¬ng bæ sung n¨m 2003 111 430 375 885 Céng ph¸t sinh 1 142 798 798 1 273 853 498 D­ cuèi kú 332 570 002 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 II. Các khoản trích theo lương. C¸c khoản trích theo lưong bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Cá nhân phải nộp trừ vào bảng thang toán lương hàng tháng gồm: - B¶o hiÓm x· héi: 5% - Bảo hiểm y tế : 1% Đơn vị phải nộp tính vào giá thành gồm: - B¶o hiÓm x· héi : 15% - Bảo hiểm y tế : 2%. - Kinh phí công đoàn : 2% ở công ty tiền lương đóng bảo hiểm gồm : Tièn lương cấp bậc ( lương chức danh ), phụ cấp thâm niên và phụ cấp chwcs vụ trách nhiệm. - Lương đóng bảo hiểm = Lương chính + Phô cÊp th©m niªn + Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o - Lương chính = Hsè  290 000® VD: TrÇn v¨n B¶n lµ c«ng nh©n viªn quèc phßng, cÊp bËc : trung t¸, chøc vô: ®éi tr-ëng. HÖ sè l-¬ng quèc phßng = 5,3; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o = 116 000 ®ång; phô cÊp th©m niªn = 250 560 ®ồng. Tiền lương đóng bảo hiểm của đồng chí được xác định như sau: - Tiền lương đóng BH= 290 000  5,3 + 116 000 + 250 560 = 1 903 560 (®ång) Ví dụ minh hoạ về kế toán các khoản trích theo lương tại công ty. C¨n cứ vào chứng từ gốc ( danh sách thu BHXH, BHYT, KPCĐ ) kế toán vào chứng từ ghi sổ, tổng hợp các chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ, cuối kỳ kế toán lập sổ cái các tài khoản 3382, TK3383,TK 3384. Đơn vị : Công ty XD 492 bảng tổng hợp thu BHXH, BHYT, KPCĐ quý iv năm 2003 Đơn vị Sè ng -êi Lương chính PCTNiªn PCCVô Céng BHXH BHYT KPC§ 2% Tæng thu BHXH, BHYT,KP C§ Tæng sè 20% C¸ nh©n 5% Tæng sè 3% C¸ nh©n 1% C¬ quan 41 135 328 790 16 788 835 4 712 500 156 830 115 31 366 023 7 841 506 4 704 903 1 568 301 3 136 602 39 207 528 §éi 1 22 42 042 315 1 584 270 957 000 44 583 585 8 916 717 2 229 179 1 337 508 445 836 891 672 11 145 897 §éi 2 43 69 768 200 1 429 410 1 261 500 72 459 110 14 491 822 3 622 956 2 173 773 724 591 1 449 182 5 114 777 §éi 3 32 58 432 570 4 962 770 1 621 500 65 016 840 13 003 368 3 250 842 1 950 505 650 168 1 300 337 16 254 210 §éi 4 54 144 018 205 3 328 765 957 00 148 303 970 29 660 794 7 415 198 4 704 903 1 483 040 2 966 079 37 331 776 §éi 5 47 73 000 395 2 753 115 1 261 500 77 015 101 15 403 002 3 850 750 2 310 950 770 150 1 540 300 19 254 252 §éi 6 51 70 122 290 2 056 100 957 000 73 135 390 14 627 078 3 656 770 2 194 062 731 354 1 462 708 18 283 848 Céng 29 0 592 712 765 32 903 255 11 728 000 637 344 020 127 168 804 31 867 201 19 376 604 6 373 440 12 746 880 159 292 288 Gi¸m ®èc c«ng ty ( Ký, họ tên ) Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Tr-ëng ban tc-l® ( Ký, họ tên ) Ng-êi lËp ( Ký, họ tên ) Đơn vị : Công ty xây dựng 492 danh s¸ch thu BHXH, bhyt,kpc® Th¸ng 12 n¨m 2003 STT hä tªn CÊp bËc Chøc danh Nhập ngũ Tiền lương nộp bảo hiểm BHXH BHYT Hsè møc l­¬ng PCTN PCCV Tæng l­¬ng Tæng sè (20%) C¸ nh©n (5%) Tæng sè (3%) c¸ nh©n (1%) I Sü quan 1 Vũ Trình Tường T4 G§ 4.79 6,50 1 885 000 425 400 174 000 2 511 400 502 280 125 570 75 342 25 114 2 NguyÔn Duy Tr­êng T4 PG§ 12.74 ,50 1 885 000 546 650 145 000 2 576 650 515 330 128 833 77 300 25 767 3 Do·n §×nh Ch­¬ng U3 Đội phó 3.95 3,80 1 102 000 110 200 101 500 1 514 380 302 876 75 719 45 431 15 144 … Céng 1 102 000 6 484 110 2 740 500 51 245 610 10 249 122 2 562 281 1 537 368 512 456 II Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp 1 Ph¹m Kh¾c §«ng U4CN PP 2.86 3,85 1 116 500 89 320 101 500 1 307 320 261 464 261 464 65 366 39 220 13 073 2 Tạ THị Rơi T1Cn NVPV 8.74 4,00 1 160 000 336 400 1 496 400 299 280 74 820 44 892 14 964 3 Bïi Quèc Doanh T1CN §P 5.78 4,20 1 218 000 194 880 101 500 1 514 380 302 876 75 719 45 431 4 … Céng 39 527 000 5 577 570 1 160 000 46 264 570 925 914 2 313 229 1 387 937 462 646 III CNVQP 1 NguyÔn HoµI Thu CNVQP NV 1.2000 2,02 585 800 585 800 117 160 29 290 17 574 5 858 2 NguyÔn Thanh Hµ CNVQP NVKT 12.97 2,26 655 400 655 400 131 080 32 770 19 662 6 554 3 Ph¹m Thanh B×nh CNVQP NVKTh 1.95 2,26 655 400 655 400 131 080 32 770 19 662 6 554 … Céng 65 368 900 101 500 65 470 400 130 094 080 3 273 520 1 964 112 654 704 IV L§H§ 1 Høa ViÖt Anh L§H§ NV 6.2003 1,78 516 200 516 200 103 240 25 810 15 486 5 162 2 §ç Thµnh C«ng L§H§ NVKTh 6.2003 1,78 516 200 516 200 103 240 25 810 15 486 5 162 3 NguyÔn B¸ Häc L§H§ CN 9.2000 1,62 469 800 469 800 93 960 23 490 14 094 4 698 … Céng 49 421 800 49 421 800 9 884 360 2 471 090 1 482 654 494 218 Tæng céng 196338750 12061 680 4 002 000 212 402 380 42 480 176 10 620 119 6 372 071 2 124 024 Chứng từ ghi sổ Sè : 337 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Tổng hợp thu kinh phí công ®oµn q4/03 cña c¸c ®éi 136 3382 9 610 278 Tổng hợp thu khinh phí công đoàn khối cơ quan 642 3382 3 136 602 Céng 12 746 880 Chứng từ ghi sổ Sè : 338 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Tæng hîp thu BHXH q4/03 cña c¸c ®éi 136 3383 96 102 781 Tæng hîp thu BHXH khèi c¬ quan 642 3383 31 366 023 Céng 127 468 804 Chứng từ ghi sổ Sè : 339 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Trích yếu Sè hiÖu TK Số tiền Nî Có Tæng hîp thu BHYTq4/03 cña c¸c ®éi 136 3384 14 415 917 Tæng hîp thu BHYT khèi c¬ quan 642 3384 4 704 903 Céng 19 376 604 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền SH NT SH NT 337 31/12 12 746 880 320 10/11 13 123 458 338 31/12 127 468 804 327 15/11 130 251 269 339 31/12 19 376 604 329 20/12 12 258 152 Céng 634 276 228 Céng 640 485 609 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ cuối năm kế toán lập sổ cái các tài khoản 3382,3383,3384. Sæ c¸i N¨m 2003 Tên tài khoản: Kinh phí công đoàn Số hiệu: 3382 Chứng từ Néi dung TK Sè FS SH NT §¦ Nî Có D­ ®Çu kú 53 196 920 … 337 31/12 Tổng hợp thu kinh phí công đoàn của các đội 136 9 610 278 337 31/12 Tæng hîp thu KPC§ khèi c¬ quan 642 3 136 602 356 31/12 Ghi điều chỉnh giảm thu KPCĐ do hạch toán nhầm khối tự đảm bảo nộp tiền mặt 642 1 073 265 477 31/12 Tổng hợp nộp các khoản về tổng công ty 336 24 689 794 Céng ph¸t sinh 57 613 759 50 452 853 D­ cuèi kú 46 036 014 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: BHXH Sè hiÖu: 3383 Chứng từ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Có D­ ®Çu kú 10 004 405 … 338 31/12 Tổng hựop thu BHXH quý 4/03 của các đội 136 96 102 781 338 31/12 Tổng hợp thu BHXH quý 4/03 khối cơ quan 642 31 366 023 354 31/12 Ghi điều chỉnh giảm thu BHXH do hạch toán nhầm khối tự đảm bảo nộp tiền mặt 642 10 067 329 477 31/12 Tổng hợp thu các khoản về tổng công ty năm 2003 336 504 286 158 Céng ph¸t sinh 514 353 487 514 353 486 D­ cuèi kú 10 004 404 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n: BHYT Sè hiÖu: 3384 Chứng từ Néi dung TK §¦ Sè FS SH NT Nî Có D­ ®Çu kú 33 694 399 … 339 31/12 Tæng hợp thu BHYT quý 4 năm 2003 của các đội 136 14 415 917 339 31/12 Tổng hợp thu BHYT quý 4/03 khối cơ quan 642 4 704 903 349 31/12 Báo có cho đội 4 tiền viện phí, tiền thuốc cho đồng chí 136 2 257 000 Xuân 355 31/12 Ghi điều chỉnh giảm thu BHYT do hạch toán nhầm khối tự đảm bảo nộp tiền mặt 642 1 609 888 447 31/12 Tổng hợp thu các khoản về tổng công ty năm 2003 336 58 442 094 Céng ph¸t sinh 62 308 982 75 679 270 D­ cuèi kú 47 064 687 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành s¶n phÈm Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được chính xác, kịp thời đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm. Vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt cả trong lý luận cũng như thực tiễn hạch toán và là nội dung cơ bản nhất của tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp:  §èi t-îng tËp hîp chi phí : Đặc điểm của nghành là tổ chức sản xuất phân tán , sản phẩm đơn chiếc được phân chia thành công trình, hạng mục công trình . Do đó, đối tượng tập hợp chi phí là các công trình, các giai đoạn công việc của hạng mục công trình hoặc nhóm các hạng mục công tr×nh.  Đối tượng tính giá thành: chính là việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, công việc lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành một đơn vị. Đối tượng tính giá thành là các công trình hay các hạng mục công trình.  Phương pháp tính giá thành: xí nghiệp sử dụng phương pháp tính giá thành là phương pháp trực tiếp ( phương pháp giản đơn ) Zsp= D®k + Cps – Dck. Trong đó: - Zsp: gi¸ thµnh s¶n phÈm D®k: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ Cps: chi phí phát sinh trong kỳ Dck: chi phí dở dang cuối kỳ Các khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty bao gồm toàn bộ giá trị thực tế của nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra sản phẩm hoàn thành như sắt thép , xi măng , nhựa đường…. Giá trị vật liệu bao gồm giá trị thực tế của nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, bảo hộ lao động cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành công trình - Chi phí nhân công : bao gồm các khoản thù lao trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ như tiền lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp có tính chất như lương. ngoài ra chi phí nhân công còn bao gồm các khoản trích quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính trên quỹ lương của công nhân trực tiếp sản xuất trong biên chế của doanh nghiệp, do chủ sử dụng lao động chịu và được tính vào chi phí kinh doanh theo tỷ lệ quy định. Chi phí nhân công trực tiếp của công ty bao gồm cả tiền công trả cho lao động thuê ngoài. - Chi phí sử dụng máy thi công: Trong doanh nghiệo xây lắp do tính đặc thù của nghành nên khi tập hợp chi phí, ngoài các khoản mục chi phí thông thường còn có thêm khoản mục chi phí máy thi công. Tài khoản 632 được sử đụng trong nghành xây lắp để tập hợp các chi phí liên quan tới việc sử dụng máy móc thi công như chi phí vật tư phục vụ máy thi công , khấu hao máy móc thi công , chi phí thuê ngoài máy thi công và các chi phí bằng tiền khác phục vụ cho máy móc thi công - Chi phí sản xuất chung; Khoản chi phí sản xuất chung trong nghành xây lắp là biểu hiện bằng tiền của các khoản lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp mang tính chất lương của công nhân quản lý đội ( thuộc biên chế doanh nghiệp ) , các khoản trích theo lương , chi phí NVL phục vụ cho quản lý thi công tại các công trình, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động quản lý tại các công trường và trụ sở các phân xưởng , chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiên khác. Xí nghiệp dụng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. Để hạch toán tập hợp chi phí và tính được giá thành sản phẩm cuối cùng đòi hỏi phải tập hợp được đầy đủ các khoản mục chi phí : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung. Tất cả các chi phi này tập hợp được đều phản ánh trên tài khoản 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Kế toán thành phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y l¾p s¶n phÈm lµ c¸c c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh hoàn thµnh th× tiªu thô lu«n kh«ng qua kho nh- nh÷ng nghµnh s¶n xuÊt kh¸c. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Lóc ®ang thi c«ng ghi Nợ TK 154- chi phí sản kinh doanh dở dang, khi công trình hoàn thành kết chuyển TK 154 sang TK 632- giá vốn hàng bán - Căn cứ vào phiếu giá thanh toán kèm theo khối lượng và các biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Kế toán xác định giá trị công trình trong từng giai đoạn khi được sự chấp nhận của chủ đầu tư và từ đó để xác định doanh thu của từng công trình hạng mục công trình. Hoạt động tài chính ở công ty chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng và trả lãi vay ngân hàng Hoạt động khác ở xí nghiệp: Cho thuê máy móc thiết bị, thanh lý tài sản cố định Kết luận Qua quá trình thực tập tại xí nghiệp xây dựng 492 em nhận thấy xí nghiệp có đội ngũ kế toán dày dăn kinh nghhiệm , có trình độ nghiệp vụ cao luôn hoàn thành nhệm vụ của minh và thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, chuẩn mực kế toán . Các phần hành kế toán đều được tổ chức một cách rõ ràng, hợp lý, khoa học . Bộ phận kế toán cuả xí nghiệp đã góp phần không nhỏ giúp công ty kinh doanh ngày một hiệu quả và phát triển. Nhờ có đội ngũ cán bộ kế toán mà xí nghiệp đã luôn hoàn thành tốt những chỉ tiêu kinh tế đặt ra, thực hiện nghiã vụ với nhà nước một cách đầy đủ kịp thời . Trong thời gian thực tập tuy thời gian không nhiều nhưng đây cũng là thời gian chúng em được tiếp cận với thực tế của công việc kế toán tại doanh nghiệp. Nó sẽ rất có ích cho chúng em khi ra làm việc thực tế 3. Nội dung tổ chức công tác kế toán . Sơ đồ tổ chức hạch toán ở xí nghiệp Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Kiểm tra đối chiếu số liệu : Ghi cuối tháng Chứng từ gốc Bảng kê chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng chi tiết phát sinh Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính sổ quỹ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf301_0342.pdf
Luận văn liên quan