Tình hình hoạt động tại công ty Phát Triển – Chuyển Giao Công ghệ FTEX

Ngày nay với sự phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới, nhiều thành tựu khoa học đã đuợc áp dụng d?c bi?t là trong y học mục đích la` cứu nguời và nâng cao tuổi thọ cho con nguời. Gần đây xu huớng phát triển y học,vai trò vị trí của “phi lâm sàng,” “cận lâm sàng” càng đuợc đề cao. Hệ thống xét nghịệm và phân tích xét nghiệm đuợc tăng cuờng, nhiều thi?t bị kĩ thuật mới và hiện đại du?c s? d?ng trong cỏc b?nh vi?n. Từ đó con nguời ngày càng chủ động hơn trong chuẩn đoán và trị bệnh. Hệ thống máy xét nghiệm, phân tích hầu hết là các máy đo luờng. Không những chỉ cho máy hoạt động mà còn đòi hỏi làm sao cho kết quả đo chính xác, có độ tin cậy cao, độ an toàn cho phép. Vỡ v?y nó cần phải đuợc kiểm định, bảo duỡng thuờng xuyên, nếu không sẽ làm cho nguời thầy thuốc đua ra các chỉ d?nh sai lầm nguy hiểm đến tính mạng của nguời bệnh. Để có thể vận hành, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng những thiết bị hiện đại đó người kỹ sư phải có nhiều thời gian nghiên cứu và tiếp xúc với các thiết bị ấy. Đợt thực tập tố nghiệp là một cơ hội giúp sinh viên chúng em có cơ hội được tiếp cận với các trang thiết bị y tế, được tìm hiểu về công việc của mình sau khi ra trường Thực tập tốt nghiệp cũng là giai đoạn giúp cho học viên tiếp cận, làm quen với các công việc hằng ngày (công tác quản lý, điều hành và các nội dung công việc, khác với chuyên môn kỹ thuật) để sau khi ra trường về các cơ quan đơn vị công tác học viên khỏi bỡ ngỡ. Đối với kỹ sư chuyên ngành ĐTYS, là một chuyên ngành mới được đưa vào đào tạo, điều kiện học tập ở trường còn nhiều hạn chế về tài liệu bài giảng, thiết bị y tế thì rất đa dạng và có nhiều chủng loại khác nhau và đặc biệt phòng trang bị của bộ môn còn thiếu nhiều các đầu máy để sinh viên có thể thực hành. Trong thời gian thực tập tại công ty Phát Triển – Chuyển Giao Công ghệ FTEX chúng tôii được tham gia vào quá trình kiểm tra, lắp đặt, chuyển giao một số thiết bị cho các đối tác của công ty. Nhờ có sự giúp đỡ chỉ bảo của các ký sư, kỹ thuật viên của công ty chúng tôi cơ bản nắm được cách tiếp cận thiết bị, các quy trình lắp đặt một số thiết bị, quy trình bảo dưỡng và một số lỗi có thể xảy ra Nhờ có quãng thời gian thực tập tại công ty FTEX mà chúng tôi biết thêm về công việc của mình sau này Trong quá trình thực tập, công ty đã tạo điều kiện để tôi được tìm hiểu, tham gia công tác kiểm tra, lắp đặt một số các thiết bị y tế đã và đang được công ty phân phối. Tiêu biểu như : - Máy X-Quang tăng sáng truyền hình Shimadzu. - Máy X-Quang cả sóng YZ300. - Máy điện tim 3 kênh. - Máy siêu âm EMP – 830. - Máy siêu âm CX9000C. - Máy điện tim ECG 9620 - Máy đo huyết áp điện tử CH 643 E - Máy gây mê kèm thở HM-301

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2838 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình hoạt động tại công ty Phát Triển – Chuyển Giao Công ghệ FTEX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 LỜI ÓI ĐẦU Ngày nay với sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt trªn thÕ giíi, nhiÒu thµnh tùu khoa häc ®· ®−îc ¸p dông đặc biệt là trong y häc môc ®Ých là cøu ng−êi vµ n©ng cao tuæi thä cho con ng−êi. GÇn ®©y xu h−íng ph¸t triÓn y häc,vai trß vÞ trÝ cña “phi l©m sµng,” “cËn l©m sµng” cµng ®−îc ®Ò cao. HÖ thèng xÐt nghÞÖm vµ ph©n tÝch xÐt nghiÖm ®−îc t¨ng c−êng, nhiÒu thiết bÞ kÜ thuËt míi vµ hiÖn ®¹i được sử dụng trong các bệnh viện. Tõ ®ã con ng−êi ngµy cµng chñ ®éng h¬n trong chuÈn ®o¸n vµ trÞ bÖnh. HÖ thèng m¸y xÐt nghiÖm, ph©n tÝch hÇu hÕt lµ c¸c m¸y ®o l−êng. Kh«ng nh÷ng chØ cho m¸y ho¹t ®éng mµ cßn ®ßi hái lµm sao cho kÕt qu¶ ®o chÝnh x¸c, cã ®é tin cËy cao, ®é an toµn cho phÐp. Vì vậy nã cÇn ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh, b¶o d−ìng th−êng xuyªn,.. nÕu kh«ng sÏ làm cho ng−êi thÇy thuèc ®−a ra c¸c chØ định sai lÇm nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng cña ng−êi bÖnh. Để có thể vận hành, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng những thiết bị hiện đại đó người kỹ sư phải có nhiều thời gian nghiên cứu và tiếp xúc với các thiết bị ấy. Đợt thực tập tố nghiệp là một cơ hội giúp sinh viên chúng em có cơ hội được tiếp cận với các trang thiết bị y tế, được tìm hiểu về công việc của mình sau khi ra trường Thực tập tốt nghiệp cũng là giai đoạn giúp cho học viên tiếp cận, làm quen với các công việc hằng ngày (công tác quản lý, điều hành và các nội dung công việc, khác với chuyên môn kỹ thuật) để sau khi ra trường về các cơ quan đơn vị công tác học viên khỏi bỡ ngỡ. Đối với kỹ sư chuyên ngành ĐTYS, là một chuyên ngành mới được đưa vào đào tạo, điều kiện học tập ở trường còn nhiều hạn chế về tài liệu bài giảng, thiết bị y tế thì rất đa dạng và có nhiều chủng loại khác nhau và đặc biệt phòng trang bị của bộ môn còn thiếu nhiều các đầu máy để sinh viên có thể thực hành. ỘI DUG THỰC TẬP Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 Trong thời gian thực tập tại công ty Phát Triển – Chuyển Giao Công ghệ FTEX chúng tôii được tham gia vào quá trình kiểm tra, lắp đặt, chuyển giao một số thiết bị cho các đối tác của công ty. Nhờ có sự giúp đỡ chỉ bảo của các ký sư, kỹ thuật viên của công ty chúng tôi cơ bản nắm được cách tiếp cận thiết bị, các quy trình lắp đặt một số thiết bị, quy trình bảo dưỡng và một số lỗi có thể xảy ra…Nhờ có quãng thời gian thực tập tại công ty FTEX mà chúng tôi biết thêm về công việc của mình sau này Trong quá trình thực tập, công ty đã tạo điều kiện để tôi được tìm hiểu, tham gia công tác kiểm tra, lắp đặt một số các thiết bị y tế đã và đang được công ty phân phối. Tiêu biểu như : - Máy X-Quang tăng sáng truyền hình Shimadzu. - Máy X-Quang cả sóng YZ300. - Máy điện tim 3 kênh. - Máy siêu âm EMP – 830. - Máy siêu âm CX9000C. - Máy điện tim ECG 9620 - Máy đo huyết áp điện tử CH 643 E - Máy gây mê kèm thở HM-301 I). Máy điện tim 3 kênh : 1) Thông số kỹ thuật: * Nguån ®iÖn : Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 • AC : 220 V, 50/60 Hz • DC : trong kho¶ng 9 -12 V, Pin s¹c • C«ng suÊt tiªu thô : ≤ 30 VA (tèi ®a) * Thu tÝn hiÖu ®iÖn tim: • M¹ch vµo: §−îc c¸ch ly vµ b¶o vÖ ®Ó tr¸nh sèc ®iÖn tim • §é nh¹y: 10mm/mv ± 2% • ChuÈn ®é ®iÖn thÕ: 10mm/mV ± 2% • §iÖn trë vµo: ≥ 20MΩ • Dßng rß m¹ch: ≤ 0.01 mA • HÖ sè läc nhiÔu: ≥ 100dB • §iÖn ¸p Offset: ≥ ± 500mV • TÊn sè ®¸p øng: 0.5- 40 Hz (®−îc läc trong HUM + DRIFT + EMG ë 40Hz) và 0.05 Hz ∼ 100 Hz (kh«ng läc) • ChuyÓn ®æi tÝn A/D: 12bits * Xö lý tÝn hiÖu: • Tèc ®é lÊy mÉu ®o ECG: ≥ 600 Hz, 1.66 miligi©y • Bé läc nhiÔu xoay chiÒu: 50/60Hz • Hµng sè thêi gian: ≥ 3.2s • Bé läc nhiÔu ®iÖn c¬: kho¶ng 20/30/40 Hz • Lùa chän ®é nh¹y: 5, 10, 20mm/mV * HiÓn thÞ: • HiÓn thÞ trªn mµn h×nh tinh thÓ láng. • §é ph©n gi¶i: ≥ 128 x 64 dots • HiÓn thÞ th«ng sè: 3 ®¹o tr×nh sãng ®iÖn tim, th«ng tin bÖnh nh©n, ®Æt chÕ ®é ghi, m· ho¹t ®éng, tÇn sè tim, phøc hîp QRS, B¸o lçi, tiÕp xóc ®iÖn cùc. * Ghi: • Sö lý in: §Çu in nhiÖt cã ®é ph©n gi¶i cao. • MËt ®é in: 200dpi • §é nhËy dßng quÐt: 1ms • Sè kªnh: 1, 2, 3 2) C¸c yªu cÇu kh¸c: - Nhµ cung cÊp ph¶i cã giÊy ñy quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt, cã c¸c chøng chØ chÊt l−îng (CQ), xuÊt xø (CO) cña thiÕt bÞ. Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - Cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt chuyªn vÒ lo¹i m¸y dù thÇu ®−îc nhµ s¶n xuÊt ®µo t¹o ( cã chøng chØ ®i kÌm theo) s½n sµng ®¸p øng viÖc b¶o hµnh, b¶o tr× thiÕt bÞ. - Cã chuyªn gia l¾p ®Æt, h−íng dÉn cho ng−êi sö dông sö dông thµnh th¹o thiÕt bÞ. - Cam kÕt cung cÊp phô tïng thay thÕ vµ vËt t− tiªu hao vµ cã b¸o gi¸ tèi thiÓu trong vßng 5 n¨m. - B¶o hµnh tèi thiÓu 12 th¸ng kÓ tõ sau khi l¾p ®Æt ký bµn giao ®−a vµo sö dông - Giao hµng t¹i n¬i sö dông trong vßng 3 th¸ng - Cung cÊp tµi liÖu h−ìng dÉn sö dông, tµi liÖu kü thuËt (service) (TiÕn Anh vµ tiÕng ViÖt), S¸ch m· ph©n tÝch chÈn ®o¸n bÖnh lý vÒ ®iÖn tim 3) Bảo dưỡng: - Thường xuyên kiểm tra các điện cực xem có bị đứt, bị lỗi không. Nếu đứt phải thay mới. - Lau chùi và vệ sinh cho máy II. Máy điện tim ECG-9620 Cách vËn hµnh m¸y ®iÖn tim - Quy tr×nh ghi ®iÖn tim tù ®éng • M¾c ®iÖn cùc chi vµ tr−íc ngùc cho bÖnh nh©n, vµ h−íng dÉn bÖnh nh©n n»m ë t− thÕ tho¶i m¸i • KiÓm tra xem m¸y ®ang ®Ó ë chÕ ®é tù ®éng hay b»ng tay ( Th«ng th−êng khi bËt m¸y lªn mÆc ®Þnh lµ tù ®éng, ®Ìn ë phÝm chuyÓn ghi tù ®éng hay b»ng tay sÏ s¸ng ) • Chän giíi tÝnh vµ løa tuæi cho bÖnh nh©n , theo chøc n¨ng cña phÝm nh− ®· m« t¶ ë trªn • NÕu cÇn thiÕt Ên phÝm läc nhiÔu • NÕu sãng ®iÖn tim cña bÖnh nh©n ®ã trªn mµn h×nh ®· thÊy æn ®Þnh , Ên phÝm ghi ®iÖn tim hoÆc phÝm F1 ®Ó in ra kÕt qu¶ . Trong tr−êng hîp nµy ghi tù ®éng Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 sÏ in lÇn l−ît hÕt 12 ®¹o tr×nh vµ trang ph©n tÝch ®iÖn tim cïng víi chÈn ®o¸n ®iÖn tim, kÌm theo trang tÝnh trung b×nh c¸c sãng ®iÖn tim. • Tr−êng hîp mµ trong cµi ®Æt cña m¸y cã ®Æt tù ®éng ghi l¹i kÕt qu¶ , th× sau khi ghi tù ®éng kÕt qu¶ xong m¸y sÏ hái cã ghi l¹i d÷ liÖu kÕt qu¶ ®ã kh«ng? NÕu ghi Ên F3 , bá Ên phÝm F1 . Tèi ®a m¸y l−u tr÷ ®−îc 8 kÕt qu¶ ®iÖn tim. • NÕu muèn ghi thªm mét b¶n n÷a Ên phÝm Copy/Cal - Ghi ®iÖn tim b»ng tay • M¾c ®iÖn cùc chi vµ tr−íc ngùc cho bÖnh nh©n , yªu cÇu bÖnh nh©n n»m trong tr¹ng th¸i th− gi·n . Còng cã thÓ võa ghi 12 ®¹o tr×nh ®iÖn tim mét c¸ch tù ®éng xong , muèn ghi l¹i ®¹o tr×nh nµo ®ã . • ChuyÕn sang chÕ ®é ghi b»ng tay b»ng phÝm 10 nh− m«t t¶ ë phÇn trªn • BÊm phÝm F1 ®Ó chän ®¹o tr×nh muèn ghi . ( mét nhãm cã 3 ®¹o tr×nh) vd I,II,III,- aVR,aVL,aVF,-....... • BÊm phÝm F2 ®Ó chän Test ( x1/2, 1, hoÆc 2) • BÊm phÝm F3 ®Ó thay ®æi tèc ®é ( 25 hay 50 mm/s) • NÕu cÇn thiÕt Ên phÝm läc nhiÔu • §Ó ®¸nh dÊu vµo vÞ trÝ sãng cÊn l−u ý Ên phÝm FEED/Mark • BÊm phÝm Start/Stop ®Ó b¾t ®Çu ghi • Muèn chuyÓn sang ®¹o tr×nh kh¸c Ên phÝm F1 , cø thÓ cho hÕt 12 ®¹o tr×nh • Muèn dõng ghi bÊm l¹i phÝm Start/ Stop - Tr−êng hîp chØ ghi riªng nhÞp tim ( ®¹o tr×nh sè II) :Tr−íc khi hay sau khi tù ®éng hoÆc b»ng tay muèn ghi thªm mét b¶n n÷a Ên phÝm Copy/Cal. ®Ó thùc hiÖn . III. Máy đo huyết áp điện tử CH – 463E Nguyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 1) Thông số kĩ thuật: - Chu vi cánh tay thích hợp : 20cm – 32cm - Dải đo : Huyết áp 0-280mmHg , Mạch 40-180 nhịp/phút - Độ chính xác : Huyết áp +/-3mmHg , Mạch +/-5 - Bơm khí : Tự động - Xả khí : Tự động - Nguồn : 4 pin AA (LR6), Adapter DC 6V, 1A - Kích thước : 112 x 148 x 152mm - Môi trường đo : Nhiệt độ 10-40 0 C , Độ Nm 30-85% - Môi trường bảo quản : N hiệt độ -20-60 0 C, Độ Nm 10-95% 2) Cách đo huyết áp: N ới lỏng vong bít. Đeo vòng bít, nên để tay trần hoặc áo mỏng. Siết vòng bít sao cho ống khí nằm ở mặt trong cánh tay. 3) Tư thế đo: Đo huyết áp ở tư thế ngồi : Để tay ngửa lên bàn sao cho phần giữa vòng bít ngang vị trí của tim. Thả lỏng cơ thể, cánh tay và các ngón tay. Không nói chuyện hay cử động khi đo. Đo huyết áp ở tư thế nằm : N ằm ngửa, tựa đầu và nhìn lên. N gửa tay, duỗi thẳng cánh tay. Thả lỏng cơ thể, cánh tay và các và các ngón tay. Không nói chuyện hay cử động trong khi đo. Có thể đo bên tay phải tuy nhiên kết quả đo tay phải và tay trái có thể lệch nhau 10mmHg. Đảm bảo đo cùng cánh tay mỗi lần đo. 4) Một số lưu ý khi sử dụng và bảo quản máy: Khi sử dụng: - N ếu thấy áp lực vòng bít bất thường trong khi đo hãy tắt nguồn, tháo pin. - N ếu thấy kết quả đo khác thường hay cảm thấy khó chịu khi đo, nên gặp bác sỹ để được tư vấn. - Một số người không đo được huyết áp do huyết áp quá thấp hoặc bị chứng loạn nhịp tim. - Có thể xảy ra sung huyết, sưng tấy ở một số người. - N ếu muốn đo lại, mỗi lần đo nên cách nhau 10 phút. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - Không quấn vòng bít nơi có vết thương, hay khi đang truyền dịch, truyền máu. - Không sử dụng máy nơi dễ gây cháy nổ. - Không sử dụng điện thoại di động gần máy vì có thể làm ảnh hưởng đến chức năng của máy. - Máy chỉ dung để đo huyết áp. - Không dùng cho trẻ nhỏ. Khi bảo dưỡng: - Không để máy trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi nhiệt độ cao trên 50 0 C hoặc thấp dưới -20 0 C, nơi độ Nm cao trên 95% hay nơi có nhiều bụi. - Không để máy nơi có áp lực, rung động hay nơi dễ rơi… - Tháo pin nếu không sử dụng trong thời gian dài. - Không tự ý tháo rời các bộ phận của máy. - Không uốn cong vòng bít hay ống cao su. - Không lau chùi bằng các hoá chất tNy rửa mạnh. - Chỉ lau bằng khăn mềm tNm cồn hay hoá chất trung tính, sau đó lau lại bằng khăn khô. - N ên kiểm tra máy 2 năm một lần IV. Máy siêu âm MEP 830 1) Đặc trưng kĩ thuật: Lo¹i hiÓn thÞ B, B/B, B/M, M Thang x¸m 256 Frame/gi©y 21 frame/gi©y Iob < 20 mW/cm2 Ipsta < 100 mW/cm2 Monitor 10.4 inch LCD Bé chuyÓn ®æi m¸y quÐt kü thuËt sè 800 x 600 §Çu ra video PAL-D Zoom X1.0, x 1.2, x 1.5, x2.0 Ký hiÖu c¬ thÓ . 38 lo¹i chØ râ vÞ trÝ ®Çu dß N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 §o tæng qu¸t Kho¶ng c¸ch, chu vi/®−êng kÝnh, thÓ tÝch (ph−¬ng ph¸p ellipse), gãc, nhÞp tim, thêi gian, EF, tuæi thai, träng l−îng thai vµ ngµy sinh dù tÝnh §o c¸c phÇn mÒm më réng S¶n khoa: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, HL, OFD, AFI vµ LMP Phô khoa: Tö cung, buång trøng tr¸i/ph¶i, ®é dÇy néi m¹c tö cung. TiÕt niÖu: Bµng quang, ThËn tr¸i/ph¶i, tiÒn liÖt tuyÕn. Tim m¹ch: T©m thÊt tr¸I, t©m nhÜ tr¸I, van hai l¸, van phæi, nhÞp tim §Æc tÝnh Ngµy, tuÇn, thêi gian, tÇn sè ®Çu dß, frame/ gi©y, sè CMND, tªn B¸c sÜ, tªn BÖnh viÖn, gi¸ trÞ, ký hiÖu c¬ thÓ, vÞ trÝ ®Çu dß… Nguån ®iÖn DC 13.8V Nguån lµm viÖc DC 9V-16V §Çu vµo 85 VA Thêi gian vËn hµnh liªn tôc >= 8 tiÕng KÝch th−íc 287mm (réng) x 243mm (cao) x 216mm (dµi) Träng l−îng ~ 5 kg 2) Lắp đặt: - Gi÷ thiÕt bÞ ë n¬i kh« r¸o, tr¸nh mäi lo¹i chÊt láng hoÆc vïng cã tõ tr−êng m¹nh N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - Sö dông nguån ®iÖn AC phï hîp, kÕt nèi 01 ®Çu cña d©y ®iÖn 3 pin víi æ nguån ë mÆt sau cña m¸y cßn ®Çu cßn l¹i ë trong hèc t−êng vµ d©y ë d−íi ®Êt ®−îc kÕt nèi riªng rÏ víi dßng ®iÖn 3 pin. L−u ý: • Khi m¸y ®−îc sö dông cïng víi c¸c thiÕt bÞ y tÕ kh¸c, sö dông d©y nguån tiÕp ®Êt ®Ó kÕt nèi víi d©y cña m¸y víi d©y cña thiÕt bÞ kh¸c ®Ó tr¸nh cho bÖnh nh©n khái bÞ sèc ®iÖn. NÕu rß rØ ®iÖn x¶y ra ®èi víi thiÕt bÞ kh¸c, nã sÏ h−íng dßng ®iÖn xuèng ®Êt. • Kh«ng sö dông èng n−íc hoÆc c¸c lo¹i èng kh¸c d−íi ®Êt. • KÕt nèi mét ®Çu cña d©y tiÕp nguån víi nguån cña m¸y cßn ®Çu kia víi ®Êt ®Ó b¶o vÖ tèt h¬n. Kh«ng sö dông èng n−íc lµm d©y tiÕp ®Êt, nÕu kh«ng, c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ tr−íc ®ã sÏ v« nghÜa vµ bÖnh nh©n sÏ bÞ sèc ®iÖn. • Kh«ng cã bé chuyÓn ¸p AC, pin li-thi-um bªn trong sÏ tù ®éng ho¹t ®éng vµ nã sÏ liªn tôc lµm viÖc tíi 2 tiÕng sau khi ®−îc s¹c pin ®Çy. • Khi m¸y t¾t (nguån ®iÖn trªn mÆt sau kh«ng t¾t), kÕt nèi víi bé chuyÓn ¸p ®iÖn, råi m¸y sÏ tù ®éng n¹p ®Çy pin; s¹c ®Çy ®Ìn trªn bµn phÝm sÏ bËt khi b¾t ®Çu hoÆc t¾t khi kÕt thóc. §Ìn ®o møc mµu sÏ bËt t¹i cïng thêi ®iÓm. Ph¶i mÊt 4 giê ®Ó s¹c ®Çy. • L¾p vµ th¸o pin: L¾p qua cµi pin theo h−íng quy ®Þnh, råi siÕt chÆt vÝt trªn ®Çu pin. Th¸o pin b»ng c¸ch níi vÝt theo h−íng ng−îc chiÒu kim ®ång hå, vµ rót nã ra theo chiÒu ngang. • Vui lßng th¸o vµ lau s¹ch bät b¶o vÖ bªn trong thiÕt bÞ chuyÓn ¸p th−êng xuyªn. - KÕt nèi monitor ngo¹i vi ®Ó quan s¸t tèt h¬n hiÓn thÞ, ®ót phÝch c¾m video cña monitor vµo ®Çu ra video cña m¸y. - §Ó kÕt nèi m¸y in ®å ho¹ video víi m¸y, ta kÕt nèi ®Çu vµo video cña m¸y in víi ®Çu ra video ë mÆt sau cña thiÕt bị N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 3) Bảo dưỡng: - KiÓm tra th−êng xuyªn c¸c nguån ®iÖn. Kh«ng c¾m ®iÖn khi ®iÖn v−ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh; - KiÓm tra d©y ®iÖn vµ d©y ®Çu dß th−¬ng xuyªn, thay ®æi chóng ngay lËp tøc nÕu chóng bÞ ®øt hoÆc bÞ h− háng; - Th¸o d©y ®iÖn tr−íc khi lau m¸y; nhí th¸o ®Çu dß khái m¸y tr−íc khi lau ®Çu dß b»ng v¶i mÒm vµ kh«. Kh«ng sö dông kh¨n −ít hoÆc v¶i cã chøa cån hoÆc chÊt ¨n mßn; - Lau ®Çu dß b»ng b«ng cã thÊm cån y tÕ sau mçi lÇn kh¸m vµ ®Æt l¹i ®Çu dß trong hèc hoÆc n¬i chøa ®Çu dß ban ®Çu. Kh«ng bao giê sö dông chÊt láng h÷u c¬ ®Ó lau. Kh«ng tù ý th¸o dì bªn trong ®Ó lau hoÆc th¸o rêi c¸c linh kiÖn cña m¸y - KiÓm tra qu¹t giã ®Ó ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - §Ó gi÷ qu¹t m¸y tèt, ph¶i gi÷ mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh gi÷a t−êng vµ mÆt sau cña m¸y, vµ c¸i th«ng giã ph¶i ®−îc lau th−êng xuyªn, kh«ng ®Æt vËt nÆng trªn m¸y. Khi di chuyÓn thiÕt bÞ, mét tay gi÷ trªn ®Çu thiÕt bÞ, mét tay gi÷ bªn d−íi • Kh«ng nhóng ®Çu dß vµo c¸c chÊt dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt ®Ó tr¸nh ¨n mßn ®Çu dß vµ vá b¶o vÖ cña nã; • Kh«ng tù ý th¸o ®Çu dß khái m¸y khi chóng ®ang ®−îc kÕt nèi; • Gi¶m nhÑ ®é s¸ng vµ ®é t−¬ng ph¶n nÕu m¸y kh«ng ®−îc sö dông sau khi bËt ®Ó ®¶m b¶o tuæi thä cña m¸y; • BËt m¸y Ýt nhÊt 2 lÇn, mçi lÇn kÐo dµi kh«ng d−íi 1 tiÕng mçi tuÇn nÕu m¸y kh«ng ®−îc sö dông trong thêi gian dµi; • Lau ®Çu dß: Th¸o gel siªu ©m b»ng v¶i mÒm råi lau kh« nhÑ nhµng ®Çu dß b»ng c¸ch sö dông kh¨n míi hoÆc v¶i kh«. Khi lau nhiÒu h¬n chØ cÇn mét chÊt tÈy nhÑ hoÆc xµ phßng tay sö dông cïng víi n−íc vµ v¶i mÒm; • B¶o hµnh, b¶o tr×, b¶o d−ìng ®Çu dß: KiÓm tra ®Çu dß cÈn thËn sau khi nã bÞ r¬i mét t×nh huèng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra do bÞ x−íc ®Çu dß; N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - C¸ch lau thanh cuén: NÕu thanh cuén kh«ng thÓ di chuyÓn ®−îc nh−ng h×nh ¶nh hiÓn thÞ vÉn tèt th× kiÓm tra xem cã bôi bÈn ë bªn trong thanh cuén kh«ng bëi v× chóng cã thÓ lät vµo trong dÔ dµng. Lµm theo c¸c b−íc sau: + Bá n¾p thanh cuén ra b»ng c¸ch xoay nã ng−îc chiÒu kim ®ång hå víi mét c¸i vÝt nhá t¹i ®iÓm hèc. + Röa qua thanh cuén b»ng n−íc Êm vµ ®Ó kh«. + Lau c¸c trôc b»ng v¶i cã thÊm cån. - B¶o qu¶n mµn h×nh tinh thÓ láng (LCD): ViÖc b¶o qu¶n nªn tu©n thñ chÆt chÏ theo c¸c ®Æc tÝnh cña LCD + Lau LCD b»ng v¶i mÒm + Kh«ng th¸o dêi m¸y vµ LCD, nÕu kh«ng cao thÕ sÏ g©y ra tai n¹n chÕt ng−êi. + B¶o qu¶n mµn h×nh, kh«ng sê vµo nã hoÆc ®Ó c¸c vËt cøng va vµo mµn h×nh, nÕu kh«ng nã sÏ lµm háng LCD. + Tr¸nh va ®Ëp m¹nh khi di chuyÓn LCD. V. Máy siêu âm CX9000C N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 Mặt trước máy (1) Điều chỉnh tốc độ quét. (2) Điều chỉnh độ tương phản. màn hình. (3) Điều chỉnh độ sáng màn hình. (4) Màn hình. (5) Đầu dò. (6) Giá đỡ đầu dò. (7) Khe cắm đầu dò 1 (3.5MHz Convex Array Probe) (8) Khe cắm đầu dò 2 -Lựa chọn thêm(7.5MHz Linear Array Probe ) (9) Công tắc nguồn. (10) Bàn phím. (11) Con chuột lăn. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 Mặt sau máy. (1) N hãn máy (2) Quạt thông gió (3) Cổng Video ra (4) Cầu chì (5) N ối đất (6) Khe cắm dây nguồn Đây là thiết bị chNn đoán hình ảnh siêu âm đa năng với kiểu dò phẳng hay lồi nhiều công dụng chNn đoán các bệnh như tim, gan, mật, thận, phổi, dạ dày, tuyến tuỵ, tuyến giáp trạng, tuyến vú, tử cung, buồng trứng, mắt, tinh hoàn và các cơ quan bộ phận ở vị trí nông. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 1. Điều kiện lắp đặt: a. Đây là thiết bị có độ chính xác cao vì vậy đòi hỏi phải có điều kiện lắp đặt lý tưởng. Phòng đặt máy phải sạch sẽ, khô ráo, không có bụi bNn và đặc biệt là không có các nguồn nhiễu điện. b. Bố trí thiết bị trên bàn chắc chắn , tránh để rung máy, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. c. N hiệt độ cho phép : +10 đến +40°C d. Điện áp nguồn cấp 220V±22V . N ên sử dụng thêm các thiết bị ổn áp. e. N ên bố trí máy cách mặt tường phía sau đủ rộng để việc thông gió được hiệu quả hơn. 2. Thao tác lắp đặt: a. Mở hộp và kiểm tra các bộ phận b Đặt máy vào vị trí làm việc. cLắp đầu dò vào khe cắm và khoá cố định. 3. Khe cắm đầu dò có dạng như sau: Khe cắm đầu dò Khe cắm đầu dò Cán khoá Khoá định vị Tay quay Lắp đầu dò và khe cắm, ấn chặt và xoay tay quay một góc 900 để khoá chặt đầu dò vào khe cắm. -Khe cắm N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 6. N ối dây tiếp đất vào thân máy và một đầu vào điểm tiếp đất. 7. Kiểm tra tiếp xúc giữa các dây dẫn. 8. Bật nguồn cấp điện. 9. Bật nguồn bằng nút bấm trước mặt màn hình. Đèn báo nguồn sẽ sáng và màn hình hiển thị màu xanh, sau đó chuyển sang màn hình hoạt động, máy đã sẵn sàng làm việc. 3 Mô tả hoạt động của máy . • Khởi động máy và lựa chọn đầu dò. • Trước hết, kiểm tra toàn bộ thiết bị bao gồm cả các kết nối đầu dò, đảm bảo tất cả đều chính xác. Bật nguồn, máy sẽ tự nhận đầu dò nếu như chỉ có 01 khe cắm đầu dò. Trong trường hợp máy có 02 khe cắm đầu dò thì khe cắm số 01 được lựa chọn. Để lựa chọn đầu dò thì chúng ta sử dụng nút trên bàn phím • Hiệu năng toàn phần. • Chức năng: Điều chỉnh hiệu quả thu nhận sóng siêu âm. • Hoạt động: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng tín hiệu thu được , xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm tín hiệu. 4 Kiểm tra và các chú ý trong quá trình hoạt động của máy. • Kiểm tra kết nối nguồn, đầu dò trước khi khởi động máy. • Không được thay đổi đầu dò khi máy đang bật. • Không đặt máy trong vùng từ trường và gần các thiết bị phát từ tính vì có thể làm hỏng máy và sai lệch kết quả chuNn đoán. • Trong trường hợp xảy ra sự cố hãy tắt máy và ngắt nguồn điện ngay lập tức. • Hãy ngắt nguồn điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài. • Không kéo quá căng cáp điện và cáp đầu dò. • Tránh xa các nguồn rung vì có thể làm hỏng máy. • Đặt máy tránh ánh sáng mặt trời và các nguồn nhiệt. Tránh sử dụng máy trong các vùng lạnh. Sự biến đổi nhiệt độ lớn có thể gây đọng nước trong máy và làm hỏng máy. • Không đặt máy trong các vùng Nm ướt, bụi bNn. Kh ông để nước dính lên bề mặt máy • Sử dụng khăn vải mềm, sạch để vệ sinh mặt ngoài máy và bàn phím. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 VI. Máy gây mê kèm thở HM – 301 (Hillmed – MỸ) 1) Giới thiệu chung :  M¸y sö dông cho c¶ ng−êi lín vµ trÎ em.  Bé trén khÝ víi c¸c khÝ O2, N2O  Cã 2 vÞ trÝ cho b×nh bèc h¬i.  Cã ®ång hå kiÓm tra ¸p lùc khÝ vµo, ra.  Cã bé phËm tù ®éng ®iÒu chØnh ®Ó nång ®é oxy lu«n lín h¬n 25%.  Cã chÕ ®é tù ®éng ng¾t N2O khi ¸p suÊt khÝ O2 thÊp h¬n 0.2 Mpa.  Cã ®ñ c¸c chÕ ®é g©y mª.  M¸y ®−îc cµi ®Æt hÖ thèng b¸o ®éng ®Çy ®ñ  Chu«ng b¸o ®éng tù ®éng kÝch ho¹t khi ¸p suÊt khÝ O2 < 0.2 Mpa. 2) Thông số kĩ thuật chính: Nguån ®iÖn 220 VAC ± 10% 50 Mz ± 2% Nguån khÝ O2 , N2O ¸p suÊt ho¹t ®éng 0.3 – 0.5 Mpa L−u l−îng kÕ O2 (èng ®«i) 0.1- 2 L/ phót 2.5 – 10 L/ phót L−u l−îng khÝ N2O 0.1- 2 L/ phót 2.5 – 10 L/ phót X¶ O2 36 –75 L/ phót B×nh bèc h¬i B×nh Halothane 0- 5 VOL% B×nh Isoflurance 0- 5 VOL% Cµi ®Æt chÕ ®é thë L−u l−îng thë 200-1000 ml TÇn sè thë 10- 30 BPm Tû lÖ hÝt vµo / thë ra 1:1.5, 1:2, 1:3 Theo dâi thë L−u l−îng thë 100-1500 ml TÇn sè thë 0-40 BPm Thêi l−îng thë 0-30BPM N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - KhÝ O2 vµ khÝ N2O: Khi kho¸ l−u l−îng N2O ®−îc bËt lªn, kho¸ l−u l−îng O2 còng ®−îc tù ®éng më cïng lóc ®Ó ®¶m b¶o tû lÖ O2 trong b×nh khÝ lu«n lu«n cao h¬n 25%. - Ng¾t O2: N2O tù ®éng ng¾t khi ¸p suÊt khÝ O2 thÊp h¬n 0.2 Mpa. VII. Hệ thống X – quang cả song YX – 300 ( Trung Quốc) 1) Tính năng cơ bản: - Là loại X - quang bàn 4 hướng - Một bàn, một bóng - Bóng đèn X quang anot quay - Biên áp cao thế 01 pha, cả sóng - Có cơ cấu điều chỉnh liên tục điện áp nguồn V N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 - Có thiết bị ổn áp sợi tóc bóng đèn, thiêt bị bù điện đảm bảo đầu ra ổn định, chính xác - Công suất KV, mA, S phân thành nhiêu mức, có thiết bị bảo vệ khóa liên động - Có thiết bị hẹn giờ dòng điện bằng số, phân mức theo hệ số ưu tiên R10, Khống chế thời gian chính xác - Bàn chụp, cột sóng , sàng rung lắp thànhmột khối, không có đường ray trượt bên dưới. - Điều chỉnh 4 hướng: lên cao, xuống thấp, sang ngang. 2) Đặc tính kĩ thuật: - Yêu cầu về nguồn điện : Công suất: 30KVA, 1 pha Điện áp,tần số: 380V/220V +/- 10%, 50Hz +/-0,5Hz Điện trở trong 0,74 Omh(_ 380V) 0,25 Omh ( 220V) - Phát tia Điện áp : 50-125 KV có thể điều chỉnh liên tục Dòng điện: Tiêucự nhỏ: 50mA, 100mA. Tiêucự lớn:50mA, 100mA, 300mA Thời gian: 0,04-6,35 giây gồm 23 mức - Máy phát cao tân: Cột: 20KVA Điện áp ra DC lớn nhất 125 KV Dòng điện ra DC lớn nhất: 300mA - Ống tia X Model: XD 51-2040/125 Tiêu điểm: Tiêu điểm nhỏ 1x1mm, tiêu điểm lớn : 2x2mm - Bàn chụp ( YZ-SC1) Mặt bàn ( Dài x rộng x cao): 2000 x 665 x 700 Phạm vi di chuyển mặt bàn: Dọc 640mm, ngang 200mm - Cột đỡ bóng X quang Chuyển hướng dọc : 1800 hay 1600 Chuyển động lên xuống : 650-1800 Chuyển động trung tâm quay tròn của cánh tay ngang : +/- 1800 Chuyển động quay tròn đường trục bóng đèn tia X quang:~ -100 ~ 600 ~ +1200 Kích thước hộp catsset đựng phim lớn nhât: 356x432mm (14" x 17") N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 VII. Máy X-Quang tăng sáng truyền hình Shimadzu ( xuất xứ : hật Bản ). - Đây là loại máy tương đối hiện đại ,với đầy đủ chức năng được điều khiển tự động nhờ bàn điều khiển , máy làm việc cả ở hai chế độ là chiếu và chụp.Hình ảnh được đưa ra màn hình vô tuyến để quan sát. 1. Các điều cần lưu ý khi lắp đặt máy : - Khi lắp rắp thiết bị cần chú ý đến các điều kiện sau: + Không được đặt thiết bị gần các vòi nước hoặc nơi có nguồn nước. + Cần đặt thiết bị ở những nơi có độ ổn định cao, không để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, tránh những nơi có các hoá chất và không được lắp thiết bị ở những nơi có độ Nm cao. + Trong quá trình vận chuyển thiết bị cần tránh nghiêng ,rung ,lắc thiết bị. + Sử dụng thiết bị ở những nơi có dòng điện áp ổn định , dung đúng điện áp theo chỉ tiêu của máy. + Kiểm tra nguồn vào của thiết bị cNn thận trước khi vận hành thiết bị. 2. Trước khi vận hành thiết bị cần lưu ý đến các điểm sau : - Cần để cho một kỹ thuật viên có kinh nghiệm điều khiển và vận hành thiết bị. - Kiểm tra tất cả các kết nối của máy , và đảm bảo rằng các kết nối đó hoàn toàn chính xác. - Kiểm tra tất cả các dây để đảm bảo là kết nối chính xác và an toàn. - Kiểm tra các kết nối bên ngoài mà được kết nối trực tiếp với bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. - Kiểm tra nguồn của các năng lượng. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 3. Trong khi vận hành cần chú ý đến các điểm sau : - Không được vượt quá liều lượng hoặc thời gian cho quá trình chụp. - Cần quan sát thiết bị thường xuyên để phát hiện những vấn đề đối với bệnh nhân. - Khi phát hiện ra sự cố cần phải có hành động thích hợp để dừng thiết bị mà không làm nguy hiểm đến bệnh nhân. - Không để các thiết bị ảnh hưởng đến bệnh nhân. 4. Sau khi vận hành các thiết bị cần chú ý đến các điểm sau: - Tắt nguồn điện chính vào thiết bị và để thiết bị trở về trạng thái ban đầu như lúc chưa vận hành. - Khi sử dụng thiết bị cần lưu ý đến các điểm sau: + Không được để thiết bị dính nước. + Tránh để thiết bị ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp , nơi có độ Nm cao, nơi có các hoá chất … - Lưu tất cả những tệp tin , địa chỉ… ở một nơi. - Luôn giữ gìn thiết bị sạch sẽ trong quá trình sử dụng. 5. Khi thiết bị có vấn đề trục trặc thì chúng ta không nên cố gắng sửa chúng, mà nên tìm ra nguyên nhân của nó.Và tốt nhất chúng ta hãy gọi cho kỹ sư về thiết bị đến sửa chúng. 6. Không được thay đổi bất kỳ một thành phần , cấu trúc nào của thiết bị. 7. Bảo trì: - Thiết bị phải luôn được bảo trì đúng thời hạn. - N ếu thiết bị đã không được hoạt động trong một thời gian dài ,hãy kiểm tra nó trước khi cho hoạt động lại để đảm bảo rằng nó hoạt động chính xác và an toàn. N guyễn Bá Đức Hưng- ĐTYS4 8. Luôn phải thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng. 9. Các hỏng hóc thường gặp và cách khắc phục: - Do bóng có tuổi thọ nhất định nên có sự già hoá theo thời gian nên làm cho chất lượng ảnh chụp kém đi.Chúng ta khắc phục bằng cách thay thế bóng mới. - Máy rửa phim thường bị hỏng phần sấy phim, hay mòn các khớp quay do sự ăn mòn của các hoá chất tráng phim. Yêu cầu khi rửa phim xong phải vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra nồng độ các hoá chất ở các khoang tráng phim. - Một hỏng hóc thường xNy ra đối với các máy X-quang nữa là sự cố về phần nguồn. Để khắc phục cần phải kiểm tra điện áp ở các đầu cáp, thùng cao thế, các bộ chỉnh lưu cao thế… - N goài ra cần thường xuyên lau chùi, vệ sinh, tra dầu mỡ bôi trơn các cơ cấu truyền động của máy. - Chú ý khi lắp đặt, thao tác làm việc với các máy X-quang cần tuân thủ chắt chẽ các yêu cầu an toàn về bức xạ và điện trong y tế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực tập tại công ty Phát Triển – Chuyển Giao Công ghệ FTEX.pdf
Luận văn liên quan