Tóm tắt Luận án Định lí bốn điểm dối với hàm phân hình và tính chuẩn tắc của họ các ánh xạ phân hình nhiều biến

Như chúng tôi đã trình bày trong chương tổng quan của luận án, nhiều tiêu chuẩn họ chuẩn tắc của ánh xạ chỉnh hình, phân hình đã được thiết lập cho trường hợp ánh xạ vào phần bù của các siêu phẳng, siêu mặt (cố định và di động) trong không gian xạ ảnh (nói cách khác là trường hợp ánh xạ có ảnh tránh các mục tiêu đó) và trường hợp ảnh của siêu mặt có thể chạm vào các mục tiêu nhưng vói một phần rất nhỏ, được thể hiện bởi độ đo (Lebesgue) của ảnh ngược (tính cả bội) của các mục tiêu đó qua lớp ánh xạ đang xét có chặn trên hữu hạn cho tất cả các ánh xạ. ơ mục 3.2 của chương này, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn cho họ chuẩn tắc các ánh xạ phân hình có cùng ảnh ngược (không tính bội) của các siêu mặt di động. Nội dung này được viết dựa trên bài báo Normal families of meromorphic mappings sharing hypersurfaces đã được công bố năm 2015 trên Complex Variables and Elliptic Equations.

pdf24 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Định lí bốn điểm dối với hàm phân hình và tính chuẩn tắc của họ các ánh xạ phân hình nhiều biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_dinh_li_bon_diem_doi_voi_ham_phan_hinh_va_ti.pdf
Luận văn liên quan