Tóm tắt Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10 mm

+ Tỷ lệ p53, Ki 67 dương tính trong polyp ung thư hóa: 61,5% và 92,3%. + Tỷ lệ p53, Ki 67 âm tính hầu hết ở các polyp không ung thư hóa. + Tỷ lệ dương tính c ủa p53 và Her-2/neu có xu hướng tăng dần theo mứ c đô ̣xâm lấn của khối u theo phân loaị giai đoạn Dukes, theo T và theo TNM . Tuy nhiên, mối liên quan trên chưa th ật rõ rệt (p >0,05). + Tỷ lệ Ki67 dương tính càng man ̣ h khi u xâm lấn c àng sâu, mối liên quan có ý nghia ̃ thống kê (p < 0,05). + Ki 67 dương tính ở nhóm di căn hac ̣ h (100%). Tuy nhiên, chưa có sự khác biệt giữa nhóm di căn hạch và không di căn hạch (p >0,05)

pdf27 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 5259 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học, biểu lộ protein p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoặc bằng 10 mm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y VÕ HỒNG MINH CÔNG NGHIÊN CƢ́U ĐĂC̣ ĐIỂM LÂM SÀNG, NÔỊ SOI, MÔ BÊṆH HOC̣, BIỂU LÔ ̣PROTEIN P53, KI67, HER-2/NEU TRONG UNG THƢ VÀ POLYP ĐAỊ TRƢC̣ TRÀNG LỚN HƠN HOĂC̣ BẰNG 10 mm Chuyên ngành: Nôị Tiêu hóa Mã số: 62 72 01 43 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI-2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Văn Khiên 2. PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng Phản biện 1: PGS. TS. Phạm Thị Thu Hồ Phản biện 2: PGS. TS. Trần Việt Tú Phản biện 3: PGS. TS. Tạ Văn Tờ Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại HVQY vào hồi: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: Thƣ viện Quốc Gia Thƣ viện Học viện Quân y 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là một bệnh ác tính khá ph ổ biến trên thế giới, thường gặp nhiều tại các nước châu Âu, châu Mỹ và ngày càng có xu hướng tăng cao, đặc biệt ở châu Á. UTĐTT đã trở thành mối quan tâm của cộng đồng nói chung và đối với thầy thuốc chuyên ngành Tiêu hóa nói riêng. Hiện nay, hoá mô miễn dịch (HMMD) là một kỹ thuật đã và đang được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới , không chỉ giúp quan sát về hình thái mô bêṇh hoc̣ mà còn xác định sự hiện diện của các KN trên tế bào và mô, xác định được nguồn gốc tế bào UT Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy khả năng định hướng, phát hiện và dự báo sớm UTĐTT thông qua việc xét nghiệm các biểu hiện protein: p53, Ki67, Her-2/neuđóng một vai trò quan trọng không chỉ UTĐTT, mà còn thể giúp chẩn đoán UTĐTT từ BN có polyp ĐTT kích thước lớn. Tại Viêṭ Nam , đa ̃có c ác nghiên cứu về biểu lô ̣ protein: p53, Ki67, Her-2/neu trên UTĐTT, nhưng số lượng nghiên cứu chưa nhiều và đặc biệt các nghiên cứu ở bệnh nhân có polyp ĐTT kích thước trên 10 mm. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đăc̣ điểm lâm sàng , nôị soi, mô bêṇh hoc̣, biểu lô ̣ protein p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thư và polyp đaị trưc̣ tràng lớn hơn hoăc̣ bằng 10 mm” với 2 mục tiêu sau: 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và biểu lô ̣protein p53, Ki67, Her-2/neu của ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoăc̣ bằng 10 mm. 2. Tìm hiểu mối liên quan giữa biểu lô ̣protein p53, Ki67 và Her-2/neu với đặc điểm mô bệnh học , di căn hac̣h của ung thư và polyp đại trực tràng lớn hơn hoăc̣ bằng 10 mm. Tóm tắt những đóng góp mới của luận án Luâṇ án là môṭ trong số ít đề tài nghiên cứu ở Viêṭ Nam xác điṇh tỷ lê ̣biểu lô ̣protein p 53, Ki67 và Her-2/neu trong bêṇh lý ung thư đaị trưc̣ tràng nhất là polyp đaị trưc̣ tràng. Mức đô ̣biểu lô ̣protein 2 p53, Her-2/neu ở nhóm bêṇh nhân có tổn thương polyp lành tính : âm tính. Trong khi đó ở nhóm polyp ung thư hóa , nhóm ung thư đaị trưc̣ tràng mức độ biểu lộ dương tính cao . Mức đô ̣biểu lô ̣protein p 53, Ki67 cũng có xu hướng tăng theo mức độ xâm lấn của ung thư đại trưc̣ tràng. Biểu lô ̣protein p 53, Ki67 và Her-2/neu trong ung thư và polp đaị trưc̣ tràng, hỗ trơ ̣cho chẩn đoán mô bêṇh hoc̣ đươc̣ sâu sắc hơn , giúp cho hóa trị ung thư đại trực tràng đúng đắn hơn và hướng tới điều tri ̣ trúng đích. CẤU TRÚC LUẬN ÁN Luận án gồm 140 trang (chưa kể phần phụ lục và tài liệu tham khảo) với 4 chương chính: Đặt vấn đề 2 trang; chương 1 - Tổng quan 38 trang; Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 19 trang; Chương 3 là chương kết quả nghiên cứu 41 trang; Chương 4 là chương Bàn luận 38 trang; Kết luận 2 trang. Luận án có 42 bảng, có 12 biểu đồ, 38 hình, 1 sơ đồ, 181 tài liệu tham khảo trong đó có 45 tài liệu Tiếng Việt, 135 tài liệu Tiếng Anh và 1 tài liệu Tiếng Pháp. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 1.2. VAI TRÒ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA GEN TRONG UNG THƢ ĐAỊ TRƢC̣ TRÀNG 1.2.1. Các loại gen cơ bản trong ung thƣ đaị trƣc̣ tràng 1.2.1.1. Gen sinh ung thư Là gen đột biến . Các tiền gen sinh UT là gen bình thường , có vai trò kiểm soát sư ̣sinh sản và biêṭ hóa của tế bào . Khi môṭ tiền gen sinh UT đôṭ biến trở nên hoaṭ đôṇg bất thườ ng, nó khiến tế bào tăng trưởng quá mức, thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể tạo ra một clôn tế bào u là khởi đầu của UT , lúc này nó được gọi là gen sinh UT , gen hoạt động theo tính trội. 1.2.1.2. Gen ức chế u Bình thường , gen đè nén u có thể dừng chu kỳ tế bào ngay cả khi gen sinh UT đa ̃đươc̣ kích hoaṭ . Nếu không sửa chữa đươc̣ DNA 3 bị tổn thương thì gen đè nén u sẽ khởi động quá trình chết tế bào chết theo chương trình . Gen đè nén u đươc̣ mô tả đầ u tiên trong nghiên cứu của Knudson về dic̣h tê ̃của u nguyên bào võng mac̣ ở trẻ con . Đó là những gen hoaṭ đôṇg theo tính lăṇ , chức năng của nó chỉ mất đi khi cả hai alen bi ̣ bất hoaṭ. Môṭ khi, môṭ gen đè nén u di truyền đôṭ biến dòng tế bào mầm thì cá thể mang đôṭ biến này chỉ cần thêm môṭ đôṭ biến nữa trên alen còn laị se ̃gây mất chức năng của gen. Khi môṭ gen đè nén u có hai alen bình thường , thì phải có hai đột biến sinh dưỡng xảy ra trên hai alen mới gây mất chức năng của gen . Giả thuyết “hai cú hích” của Knudson giải thích taị sao các bêṇh di truyền thường thấy ở tuổi sớm hơn các bêṇh không do di truyền và giải thích khái niệm gen đè nén u hoạt động theo kiểu gen lăṇ. Gen P53 sản xuất ra protein p53, có vai trò quan trọng điều hòa chu kỳ tế bào, gọi là gen ức ch ế u P53. Khi có tổn thương ở DNA, p53 làm ngừng chu trình tế bào cho đến khi DNA bị tổn thương được sửa chữa hoặc p53 có thể làm cho tế bào chết theo chương trình (apoptosis) nếu không còn khả năng sửa chữa DNA. Sở dĩ p53 ngăn cản được chu trình tế bào vì nó hoạt hóa quá trình phiên mã tạo ra CKI, P21 để luân phiên ức chế sự hoạt hóa của CDK. Một khi CDK bị hoạt hóa nó sẽ phosphoryl hóa Rb và làm mất tác dụng của Rb - gen có chức năng ngăn cản diễn tiến chu trình tế bào bằng cách gắn kết với E2F1 và ngăn cản sự sao chép các gen cần thiết cho tế bào vào pha S. Những đột biến mất chức năng p53 làm tăng tính bất ổn định di truyền và làm giảm chết tế bào theo chương trình. 1.2.1.3. Gen sửa lỗi bắt căp̣ sai (MMR) Các gen này có chức năng sửa chữa những sai lêc̣h trong quá trình nhân đôi DNA. Có 6 gen sửa lỗi bắt căp̣ sai của DNA đươc̣ tìm thấy ở người là hMSH 2 (ở nhánh ngắn NST số 2-2p16), hMLH1 (ở nhánh ngắn NST số 3-3p21), HPMS1(nhánh dài NST số 2-2q31-33), hPMS2 (nhánh dài NST số 7-7q11), hMSH6 (ở nhánh ngắn NST số 2-2p16) và hMSH3 (ở nhánh dài NST số 5-2p11.2-q13.2). Khi cả hai alen của gen này bi ̣ bất ho ạt thì các sai lệch trong DNA không được 4 sửa chữa các lỗi trong bắt căp̣ DNA tăng , từ đó tăng tốc tiến trình sinh UT. 1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển ung thƣ đaị trƣc̣ tràng Sự biến đổi gen để hình thành UTĐTT xảy ra sớm và sau đó cùng song hành với sự biến đổi MBH. Sự biến đổi gen để hình thành UTĐTT được chia thành 3 bước: Sự biến đổi tiền gen UT (Alterations in protooncogenes), sự mất hoaṭ đôṇg c ủa các gen đè nén u (Loss of tumors suppressor gene activity), sự bất thường gen sửa chữa DNA (Abnormalities in genes involved in DNA repair). Trong mỗi giai đoạn tương ứng với mức biến đổi MBH thì có rất nhiều loại gen tham gia trong chương trình này. Trong sơ đồ của Fearon E. R. và Vogelstein B. Hình 1 đã cho thấy có rất nhiều gen tham gia vào quá trình làm biến đổi từ các tế bào bình thường đến sự thay đổi tế bào biểu mô và cuối cùng là UT. Tương ứng trong từng giai đoạn biến đổi có sự thay đổi của nhiều loại gen khác nhau. Quá trình biến đổi này xuất hiện rất sớm và có thể kéo dài trước 5-10 năm trước khi có sự hình thành UTĐTT. Đối với biểu hiện protein gen như: p53, Ki67 và Her-2/neu thường ở giai đoạn sớm khi có sự hình thành các polyp tuyến và nó xuất hiện trước khi hình thành UTĐTT. Do vậy, các xét nghiệm về các gen này cũng giúp cho dự đoán và chẩn đoán bệnh được tốt hơn. 1.2.3. Một số gen nghiên cứu trong ung thƣ đaị trƣc̣ tràng và polyp đaị trƣc̣ tràng Tùy theo mức độ tổn thương và phụ thuộc nguồn gốc gây UTĐT, đặc biệt các bệnh lý UTĐT do di truyền đã có nhiều loại gen và khá phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ UTĐTT thì phần lớn hình thành các polyp tuyến. Do vậy, các gen hay được nghiên cứu bao gồm: P53, Ki67 và Her-2/neu. 1.2.3.1. Gen P53 Gen P53 đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của tế bào như: Ức chế sự phát triển của tế bào UT, mã hóa cho 5 phosphoprotein p53 của nhân tế bào, điều chỉnh sự sinh sản và chết tế bào theo chương trình, ngăn ngừa sự đột biến của DNA. Đột biến gen P53 là một trong những biến đổi di truyền thường gặp nhất trong các bệnh UT ở người. Do gen P53 có vai trò điều hòa sự ổn định của các bộ gen và ngăn cản tế bào bước vào chu trình phân bào khi có tổn thương DNA, nên khi gen P53 bị đột biến thì protein p 53 đôṭ biến, sẽ mất chức năng ức chế sinh u, các tế bào phân chia không kiểm soát được và dẫn đến hình thành các tế bào UT Bình thường, protein p53 có đời sống bán hủy ngắn và không phát hiện được bằng HMMD. Nhưng khi gen này bị đột biến, đời sống bán hủy của protein p53 kéo dài hơn và phát hiện thấy được bằng kỹ thuật HMMD. Protein p 53 là yếu tố kích thích sư ̣phiên ma ̃của MDM 2 và nhiều gen mà qua đó protein p 53 giữ vai trò trung tâm điều hòa các quá trình: + Khi DNA bi ̣ tổn thương, protien p53 phosphoryl hóa taị hai vi ̣ trí Serine-15 và Serine-20 làm ngừng chu tr ình tế bào tại điểm kiểm soát G 1/S qua p 21waf1, GADD45 và taị điểm kiểm soát G 2/M qua 14-3-3σ. Sư ̣phiên ma ̃của gen P 53 đươc̣ hoaṭ hóa để sản xuất lươṇg protein p 53 tăng dần từ giai đoaṇ G 0 đến cuối giai đoạn G 1. Protein p53 kích thích phiên ma ̃sản xuất protein p 21. Protein p21 ngăn cản chu trình tế bào bước vào giai đoaṇ S bằng nhiều cách , như gắn vào môṭ số phức hơp̣ cyclin -Cdk (kinase phu ̣thuôc̣ cyclin ) ức chế hoaṭ đôṇg của các Cdk, nhờ vâỵ, protein Rb không bi ̣ phosphoryl hóa sẽ gắn vào E2F không cho nó kích thích sư ̣phiên ma ̃của những gen cần thiết cho sư ̣sao chép DNA. + Khởi đôṇg quá trình sửa chữa DNA bi ̣ tổn thương qua p53R2. + Thúc đẩy tế bào chết theo lập trình nế u như DNA bi ̣ tổn thương quá năṇg hay không sửa chữa đươc̣ qua phức hơp̣ TP53INP1- HIPK2 (tumor protein 53-induced nuclear protein 1 - homeodomain- interacting protein kinase -2) và TP 53INP1- PKCδ (tumor protein 6 53-induced nuclear protein 1 – protein kinase C δ), phosphoryl hóa protein 53 ở serine-46 gây chết tế bào theo lâp̣ trình. 1.2.3.2. Gen Ki67 Gen Ki67 đươc̣ biết đến từ năm 1983 và ngày càng phổ biến. Do cho biết khả năng sinh sản của các tế bào UT nên Ki67 cung cấp môṭ phương tiêṇ đánh giá mức đô ̣tăng trưởng của u khá chính xác . Protein Ki67 là một thành phần trong chất cơ bản của nhân tế bào, có trọng lượng phân tử là 360 kDa. Gen ma ̃hóa protein Ki 67 nằm trên nhiêm̃ sắc thể 10, chứa 15 exon. Protein Ki67 là KN tăng sinh nhân tế bào, hiện diện ở trong tất cả các giai đoạn trong chu kỳ hoạt động của tế bào (G1, S, G2 và M), nhưng không có mặt trong kỳ nghỉ (G0). Ki67 liên quan mật thiết đến hình thái sinh trưởng tế bào, đặc biệt là chỉ số phân bào và độ mô học của u. KN này có liên quan đến s ự tăng trưởng của các tế bào. Khi Ki-67 dương tính mạnh, các tế bào tăng sinh mạnh hơn và ngược lại. 1.2.3.3. Gen Her-2/neu Gen Her-2/neu (hay c-erbB-2) là một tiền gen sinh UT, nằm trên nhiễm sắc thể 17, có trọng lượng phân tử là 185 kDa. Ngày nay, người ta thấy rằng: Her-2/neu có tham gia định hướng điều trị, đặc biệt là UT vú, UT dạ dày... Quá trình gắn kết ligand vào thụ thể HER khởi động con đường tín hiệu nội bào . Khi gắn kết với các thành viên khác được gọi là sự bắt căp̣. Ligand se ̃gắn giữa chuỗi I và III làm giải phóng chuỗi II. Sư ̣ bắt căp̣ diêñ ra khi hai chuỗi II tương ứng trên các thu ̣thể gắn với nhau. Các thành viên trong gia đình HER có thể bắt c ặp với nhau (bắt căp̣ khác loaị ) như căp̣ đôi EGFR và HER -2, căp̣ đôi EGFR và HER-3, căp̣ đôi HER-2 và HER-3 hoăc̣ bắt căp̣ với chính nó (bắt căp̣ cùng loại). Sư ̣bắt căp̣ se ̃gây phosphoryl hóa miền nôị bào và khởi đôṇg dòng thác tín hiệu nội bào , hoạt hóa các chu trình tế bào làm phát triển khối u , tăng sản tế bào , chết tế bào theo lâp̣ trình , tăng sinh mac̣h máu và xâm nhâp̣ mac̣h máu. 7 Hiêṇ nay, hướng điều tri ̣ trúng đích trên các thu ̣thể của gia đình HER đang đươc̣ nghiên cứu rôṇg raĩ , nhằm ngăn chăṇ gắn kết ligand (như KT kháng EGFR ) và ngăn hoạt hóa các thụ thể không phụ thuôc̣ ligand (như KT kháng HER -2, trastuzumab). Kháng thể (KT) kháng EGFR cho thấy có tác dụng trên các u đặc như UTĐTT , UT phổi không tế bào nhỏ , UT đầu măṭ cổ , UT tế bào thâṇ . KT kháng EGFR tác đôṇg ức chế trưc̣ tiếp lên thu ̣thể này đa ̃đươc̣ áp duṇg trên lâm sàng như Cetuximab, Panitumumab. 1.3. MÔ BỆNH HỌC UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG Đây là phương pháp chẩn đoán quyết định UTĐTT. MBH có thể cho phép phân các type vi thể, độ ác tính, phân loại TNM và giai đoạn UT... Hình ảnh đại thể UTĐTT được chia thành 4 thể như sau: Thể sùi; Thể loét; Thể thâm nhiễm lan tỏa; Thể nhẫn Hình ảnh vi thể. Tổ chức Y tế Thế giới đã phân chia hình ảnh vi thể của UTĐTT như sau. Ung thư biểu mô (UTBM) (Carcinoma). Ung thư biểu mô bao gồm các loại sau: * UTBM tuyến (Adenocarcinoma) * UTBM tuyến nhầy (Mucinous adenocarcinoma) * UTBM tế bào nhẫn (Sinnet ring cell carcinoma) * UTBM tế bào nhỏ (Small cell carcinoma) * UTBM tế bào vảy (Adenosquamous carcinoma) * UTBM tủy (Medullary carcinoma) * UTBM không biệt hóa (Undifferentiated carcinoma) 1.4. TỔNG QUAN VỀ POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG 1.4.1. Phân loại vi thể theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Năm 1976 phân loại của Morson đã được nhiều nhà giải phẫu bệnh, UT học, và WHO áp dụng. Năm 2000 WHO có bổ sung thêm phân loại chi tiết, bao gồm các loại polyp như sau: 8 * Nhóm polyp u (Neoplastic polyps) - Polyp u tuyến (Adenomatous polyps): • Polyp u tuyến ống (Tubular adenoma). • Polyp u tuyến ống-nhung mao (Tubulovillous adenoma). • Polyp u tuyến nhung mao (Villous adenoma). - Polyp UT hóa (Polypoid carcinoma). - Các khối u nội tiết (Carcinoid tumors). - Các khối u không biểu mô (lipoma, leiomyoma, hemangioma, lymphangioma...) * Nhóm polyp không u (Non-neoplastic polyps) - Polyp Peutz-Jeghers - Polyp thiếu niên (Juvenile polyps). Nhóm này phân ra 3 loại: polyp thiếu niên đơn thuần, polyp thiếu niên có viêm và polyp thiếu niên có u tuyến). - Polyp tăng sản (Hyperplastic polyps). - Polyp viêm (Inflammatory polyps). - Polyp không xếp loại (unclassified polyps): Polyp lympho lành tính 1.4.2. Đặc điểm mô bêṇh hoc̣ polyp ung thƣ hoá Sự biến đổi MBH polyp UT hóa (Cancerous Adenomatous Polyps) được chia làm 4 giai đoạn dựa trên mức độ tổn thương của polyp. * Mức 1: UT mới chỉ xuất hiện ở lớp niêm mạc (Mucosa), chưa có sự xâm nhập vào lớp cơ niêm (Muscularis) của polyp và khi đó được gọi là Carcinoma in situ. * Mức 2: UT đã xâm nhập qua lớp niêm mạc, vào bên trong lớp cơ của polyp, nhưng chưa xâm nhập vào hệ bạch huyết. Mức độ biệt hóa của UT ở mức biệt hóa cao hoặc mức biệt hóa trung bình * Mức 3: UT đã xâm nhập vào lớp cơ và đã xâm nhập vào hệ bạch huyết. Hoặc nếu chưa xâm nhập hệ bạch huyết, nhưng tế bào có độ biệt hóa thấp (Poorly differentiated 9 * Mức 4: UT đã xâm nhập vào lớp cơ, vào hệ bạch huyết và xuống cuống polyp (chân polyp) và xâm nhập thành ruôṭ. CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU BN polyp ĐTT và UTĐTT đươc̣ khám lâm sàng , nôị soi ĐTT bằng ống nôị soi mềm và sinh thiết , tại Bệnh viện Nhân dân Gia Điṇh và B ệnh viện TƯQĐ 108. Xét nghiệm MBH và HMMD p 53, Ki 67, Her-2/neu taị Khoa Giải phâũ bêṇh - Bệnh viện TƯQĐ 108. 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bêṇh nhân - BN đươc̣ khám , nôị soi ĐTT , xét nghiệm MBH chẩn đoán xác định là polyp ĐTT hoặc UTĐTT. - Chưa đươc̣ điều tri ̣ hóa chất hoăc̣ xa ̣tri ̣ trước phâũ thuâṭ. - Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: * Nhóm 1: UTĐTT BN được nội soi ĐT, lấy bệnh phẩm qua nội soi và/hoặc phẫu thuật, tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bệnh viện TƯQĐ 108. * Nhóm 2: Polyp ĐTT. BN có polyp ĐTT có kích thước ≥ 10 mm, được cắt qua nội soi hoặc phâũ thuâṭ (với polyp kích thước lớn), tại Bêṇh viêṇ Nhân Dân Gia Điṇh. 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh nhân < 18 tuổi. - Có chống chỉ định nội soi ĐT: suy tim, suy hô hấp... - BN không đồng ý tham gia hợp tác nghiên cứu - Polyp ĐTT kích thước < 10 mm. 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu : Nghiên cứu mô tả , cắt ngang có phân tích. 2.2.2. Cỡ mẫu - Nhóm ung thư đại trực tràng cỡ mẫu: 117 BN UTĐTT 10 - Nhóm polyp đại trực tràng có kích thước ≥ 10mm cỡ mâũ : 55 BN polyp ĐTT 2.2.3. Thời gian nghiên cƣ́u: Từ tháng 01/2010 đến 9/2013 2.2.4. Điạ điểm nghiên cƣ́u - Nghiên cứu lâm sàng và nôị soi taị hai bêṇh viêṇ : Bêṇh viêṇ Nhân Dân Gia Điṇh và Bệnh viện TƯQĐ 108. 2.6. PHƢƠNG PHÁP XƢ̉ LÝ SỐ LIÊỤ - Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. - Tính tần xuất, tỉ lệ phần trăm, so sánh từng căp̣ kiểm điṇh bằng χ2. - Mối liên hê ̣giữa biểu lô ̣quá mức protein p 53, Ki67, Heu- 2/neu với: • Đặc điểm lâm sàng của polyp và UTĐTT. • Đặc điểm đại thể của polyp và UTĐTT. • Mối liên quan với MBH polyp và UTĐTT. • Mối liên quan với độ biệt hóa tế bào, với di căn hạch. Mức ý nghiã thống kê với giá tri ̣ p < 0,05. CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đăc̣ điểm lâm sàng , hình ảnh nôị soi, MBH và HMMD cho 55 BN polyp ĐTT có kích thước ≥ 10 mm tại Bêṇh viêṇ Nhân dân Gia Điṇh , 117 BN UTĐTT. Sau đây là kết quả nghiên cứu cụ thể cho mỗi nhóm BN nghiên cứu. 3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÓM POLYP KÍCH THƯỚC ≥ 10 mm Trong 55 bêṇh nhân polyp ĐTT có tất cả 109 polyp trong đó có 72 polyp có kích thước ≥ 10 mm. Chúng tôi chọn polyp có kích thước lớn nhất của 55 bệnh nhân này đê phân tích về MBH và HMMD. Sau đây, là kết quả nghiên cứu cụ thể. 3.1.1. Đặc điểm lâm sàng chung polyp đaị trưc̣ tràng kích thước ≥ 10 mm 3.1.1.1. Phân bố tỉ lệ mắc polyp đaị trưc̣ tràng theo tuổi 11 Bảng 3.1. Phân bố tuổi bệnh nhân polyp đaị trƣc̣ tràng kích thƣớc ≥ 10mm Nhóm tuổi Nhóm nghiên cứu Số BN Tỷ lệ % ≤ 20 tuổi 2 3,6 21 – 40 tuổi 6 10,9 41- 60 tuổi 21 38,2 61- 80 tuổi 26 47,3 Tổng 55 100,0 Tuổi TB 57,3 ± 15,3 (18 – 78) Nhâṇ xét: Tuổi mắc bêṇh polyp ĐTT thường găp̣ nhất từ 41- 80 tuổi (85,7%). Tuổi trung bình là: 57,3 ± 15,3 (18 – 78). Tỷ lệ nam/nữ: 31/24 = 1,29 3.1.3. Đặc điểm mô bêṇh hoc̣ polyp kích thƣớc ≥ 10 mm 3.1.3.1. Phân loại chung mô bêṇh hoc̣ polyp đaị trưc̣ tràng kích thước ≥ 10 mm Bảng 3.6. Phân loại mô bêṇh hoc̣ polyp đaị trƣc̣ tràng kích thƣớc ≥ 10 mm MBH Số polyp Tỷ lệ (%) Polyp u tuyến 56 77,8 Polyp không u tuyến 16 22,2 Tổng 72 100 Nhâṇ xét: + Polyp u tuyến chiếm 77,8% + Polyp không u tuyến 22,2% 12 3.1.3.2. Phân loại vi thể polyp đaị trưc̣ tràng kích thước ≥ 10 mm Nhâṇ xét: + Polyp polyp tuyến ống 40,3%. + Polyp tăng sản 22,2%. + Polyp UT hóa 18,1%. 3.1.5. Mức độ loạn sản và các mối liên quan với đặc điểm polyp Bảng 3.12. Tỷ lệ loạn sản polyp u tuyến và polyp không u tuyến Mô Bêṇh Hoc̣ Polyp u tuyến n (%) Polyp không u tuyến n (%) Tổng n(%) Loạn sả n 55/56 (98,2) 0/16 (0) 55/72 (76,4) Không loaṇ sản 1/56 (1,8) 16/16 (100) 17/72 (23,6) Tổng n (%) 56 (100) 16 (100) 72 (100) Nhâṇ xét: Polyp loaṇ sản chiếm tỷ lê ̣là : 55/72 (76,4%). Tỷ lệ loạn sản tăng cao trong polyp u tuyến 98,2%. Ngược lại, không có loạn sản ở nhóm polyp không u tuyến. 3.1.7. Biểu lô ̣protein P53, Ki67, Her-2/Neu polyp đaị trƣc̣ tràng 3.1.7.1. Biểu lô ̣protein p 53, Ki67, Her-2/neu ở polyp đaị trưc̣ tràng 55 BN có polyp ĐTT kích thước ≥ 10 mm, đã được xét nghiệm: p53, Ki67, Her-2/neu. Sau đây là kết quả cụ thể: Bảng 3.15. Tỷ lệ biểu lô ̣protien: p53, Ki67, Her-2/neu của polyp Protein biểu lô ̣gen Số polyp Tỷ lệ % p53 Dương tính 8 11,1 Âm tính 64 88,9 Ki67 Dương tính 47 65,3 Âm tính 25 34,7 Her-2/neu Dương tính 3 4,2 Âm tính 95,8 96,4 Biểu đồ 3.3. Phân loại vi thể polyp đaị trƣc̣ tràng kích thƣớc ≥ 10 mm 13 Nhận xét: Tỷ lệ biểu lộ protein Ki 67 (+) của polyp có kích thước lớn trên 10 mm chiếm tỷ lệ cao: 65,3%. Biểu lô ̣protein p53 và Her-2/neu dương tińh tỷ lê ̣thấp với 11,1% và 4,2%. 3.1.7.3. Biểu lô ̣ protein p53, Ki67, Her-2/neu ở 13 polyp ung thư hóa Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ: p53, Ki67, Her-2/neu trong 13 polyp UT hóa. Nhận xét: Tỷ lệ Ki67 dương tính (92,3%) chiếm tỷ lệ cao nhất trong các polyp bị UT hóa, kế đến p53 61,5%, Her-2/neu 23,1%. 3.2. UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG 3.2.1. Đặc điểm chung về ung thƣ đaị trƣc̣ tràng (n=117) 3.2.1.1. Đặc điểm tuổi và giới Tuổi trung bình: 63,68 ± 13,37 (28 - 89 tuổi). Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ nam/ nữ Nhâṇ xét: Nam/Nữ: 72/45 ~ 1,6 % 14 3.2.3. Đặc điểm mô bệnh học ung thƣ đaị trƣc̣ tràng 3.2.3.3. Sự di căn hạch trong ung thư đaị trưc̣ tràng Biểu đồ 3.14. Sƣ ̣di căn hac̣h trong ung thƣ đaị trƣc̣ tràng Nhâṇ xét : Tỷ lệ UTĐTT có di căn vào hac̣h mac̣ treo là 22,2%, 77,7% không có di căn hac̣h mac̣ treo. 3.2.4. Biểu lô ̣protien p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thƣ đaị trƣc̣ tràng 3.2.4.1. Biểu lô ̣ protein p53, Ki67, Her-2/Neu trong ung thư đaị trưc̣ tràng Tất cả BN UTĐTT đều được xét nghiệm về: p53, Ki67, Her- 2/neu. Sau đây là kết quả cụ thể: Bảng 3.25. Tỷ lệ biểu lô ̣protien: p53, Ki67, Her-2/neu trong ung thƣ đaị trƣc̣ tràng biểu lô ̣protein Số BN Tỷ lệ % p53 dương tính 67 57,3 âm tính 50 42,7 Ki67 dương tính 105 89,7 âm tính 12 10,3 Her-2/neu dương tính 34 29,1 âm tính 83 70,9 Nhận xét:Tỷ lệ p 53 dương tính 57,3%, biểu lô ̣protein Ki 67 dương tính 89,7% cao hơn biểu lô ̣âm tính 10,3%. Ngươc̣ laị , Her- 2/neu dương tính 29,1% thấp hơn tỷ lê ̣âm tińh 70,9%. 15 3.2.5. Mối liên quan biểu lô ̣protein P 53, Ki67, Her-2/Neu với mô bêṇh hoc̣ 3.2.5.1. Mối liên quan giữa biểu lô ̣protein với hình thái ung thư đaị trưc̣ tràng Bảng 3.30. Mối liên quan giữa p53, Ki67, Her-2/neu với hình ảnh đaị thể ung thƣ đại trực tràng p53 (+) Ki67 (+) Her-2/neu (+) Số BN % Số BN % Số BN % Thể sùi (n=66) 36 54,5 58 87,9 16 24,2 Thể sùi + loét (n=34) 23 67,6 32 94,1 11 32,4 Thể loét (n=2) 2 100 2 100 1 50,0 Thể nhẫn (n=4) 3 75,0 4 100 2 50,0 Thể thâm nhiễm (n=11) 3 27,3 9 81,8 4 36,4 Tổng (n=117) 67 57,3 105 89,7 34 29,1 Nhận xét: Biểu lô ̣protein p53; ki67 100% ở thể loét, Thể u sùi và thể sùi loét biểu lộ protein Ki 67: 87,9, 94,1%, biểu lô ̣protein p53: 54,5, 67,6%. Bảng 3.35. Liên quan p53, Ki67, Her-2/neu với với di căn hac̣h mac̣ treo p53 Ki67 Her-2/neu Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính Âm tính Dương tính Di căn hạch 8 (30,8%) 18 (69,2%) 0 26 (100%) 15 (57,7%) 11 (42,3%) Không di căn hac̣h 42 (46,2%) 49 (53,8%) 12 (13,2%) 79 (86,8%) 68 (74,7%) 23 (25,3%) p p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 Nhâṇ xét: Tỷ lệ dương tính p 53, Ki67 và Her-2/neu ở nhóm di căn hac̣h cao hơn nhóm không di căn hac̣h nhưng sư ̣khác biêṭ này không có ý nghiã thống kê p >0,05. 16 3.2.5.6. So sánh biểu lô ̣protein v ới giai đoạn ung thư đaị trưc̣ tràng Bảng 3.36. Liên quan biểu lô ̣protein gen với phân đô ̣theo Dukes Dukes p53 Ki67 Her-2/neu Âm tính n (%) Dương tính n (%) Âm tính n (%) Dương tính n (%) Âm tính n (%) Dương tính n (%) Dukes A 18 (50,0) 18 (50,0) 10 (27,8) 26 (72,2) 28 (77,8) 8 (22,2) Dukes B 22 (42,3) 30 (57,7) 2 (3,8) 50 (96,2) 38 (73,1) 14 (26,9) Dukes C 8 (36,4) 14 (63,6) 0 (0,0) 22 (100) 14 (63,6) 8 (36,4) Dukes D 2 (28,6) 5 (71,4) 0 (0,0) 7 (100) 3 (42,9) 4 (57,1) Tổng 50 (42,7) 67 (57,3) 12 (10,3) 105 (89,7) 83 (70,9) 34 (29,1) p p > 0,05 p 0,05 Nhận xét:Sư ̣biểu lô ̣protein p 53, Her-2/neu tăng theo giai đoaṇ Dukes, nhưng chưa có sư ̣khác biêṭ có ý nghiã thống kê. Biểu lô ̣protein ki 67 tăng dần theo mức đô ̣Dukes và mức đô ̣Dukes B 96,2%, mức đô ̣Dukes C, D 100% (p < 0,001). 17 Bảng 3.37. Liên quan biểu lô ̣protein gen với phân đô ̣theo TNM TNM p53 Ki67 Her-2/neu Âm tính n (%) Dương tính n (%) Âm tính n (%) Dương tính n (%) Âm tính n (%) Dương tính n (%) Giai đoaṇ 0 1 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 0 (0,0) 1 (100) Giai đoaṇ I 17 (48,6) 18 (51,4) 10 (28,6) 25 (71,4) 28 (80,0) 7 (20,0) Giai đoaṇ II 22 (42,3) 30 (57,7) 2 (3,8) 50 (96,2) 38 (73,1) 14 (26,9) Giai đoaṇ III 9 (34,6) 17 (65,4) 0 (0,0) 26 (100) 16 (61,5) 10 (38,5) Giai đoaṇ IV 1 (33,3) 2 (66,7) 0 (0,0) 3 (100) 1 (33,3) 2 (66,7) Tổng 50 (42,7) 67 (57,3) 12 (10,3) 105 (89,7) 83 (70,9) 34 (29,1) p p > 0,05 p 0,05 Nhận xét: Sư ̣biểu lô ̣protein p53 tăng theo giai đoaṇ giai đoaṇ I 51,4%, giai đoaṇ IV 66,7%. Tương tư ̣ , biểu lô ̣protein Ki 67 tăng từ giai đoaṇ 0 và tăng mạnh ở giai đoạn III, IV 100%. Sư ̣biểu lô ̣protein Her -2/neu cũng tăng theo mức đô ̣xâm lấn , nhưng so với nhóm không bi ểu lộ thì thấp hơn từ giai đoạn I -III, ở giai đoaṇ IV tỷ lê ̣Ki67 dương tính 66,7%. CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN Trong 55 bêṇh nhân polyp ĐTT có tất cả 109 polyp trong đó có 72 polyp có kích thước ≥ 10 mm. Chúng tôi chọn những polyp có kích thước lớn của 55 bệnh nhân này để phân tích v ề MBH và HMMD. Sau đây, là kết quả nghiên cứu cụ thể. 18 4.1. NHÓM POLYP ĐAỊ TRƢC̣ TRÀNG KÍCH THƢỚC ≥ 10 mm 4.1.1. Đặc điểm lâm sàng polyp đaị trƣc̣ tràng 4.1.1.1. Đặc điểm tuổi và giới polyp đaị trưc̣ tràng Tuổi trung bình của BN polyp là 57,3 ± 15,3 thấp nhất 18 tuổi, cao nhất 78 tuổi, cho thấy polyp phân bố đều cho moị lứa tuổi . Tỷ lệ nam giới mắc polyp ĐTT nhiều hơn nữ giới 1,29 lần điều này cũng phù hợp với các tác giả Đinh Đức Anh , Lê Quang Thuâṇ , Quách Trọng Đức, Đỗ Nguyệt Ánh, lần lươṭ 1,9; 1,7; 1,3. 4.1.3. Kết quả mô bêṇh hoc̣ * Đặc điểm mô bêṇh hoc̣ polyp đaị trưc̣ tràng và t ỷ lệ polyp ung thư hóa Theo bảng 3.6 cho biết tỷ lệ polyp u tuyến và polyp không u của ĐTT chiếm tỷ lệ tương ứng là : 77,8% và 22,2%. Các nghiên cứu trong và ngoài nước thì t ỷ lệ polyp u chiếm nhiều hơn so với polyp không u , như Đỗ Nguyêṭ Ánh (2011) 96,5%. Lê Quang Thuận (2008) 51,47%. Quách Trọng Đức (2007) 87,2%. Theo tác giả Church 54%. Nusko G (1997) 71%. Biểu đồ 3.3 cho tỷ lệ MBH loaị u tuyến ống có t ỷ lệ cao 40,3%, polyp tăng sản 22,2%, u tuyến ống nhung mao 16,7%, và UT 18,1%. Như vâỵ, trong nghiên cứu của chúng tôi có 18,1% polyp UT hóa. Tương tư,̣ tác giả Lê Quang Thuận đã nghiên cứu trên 68 BN có polyp ĐTT có nội soi nhuộm màu bằng dung dịch Indigocarmine kết hợp với sinh thiết và kết quả nghiên c ứu tương tự như nghiên cứu của chúng tôi, trong đó: Tỷ lệ polyp u tuyến chiếm nhiều nhất 51,5%, kế đến là polyp tăng sản chiếm 25%, polyp UT hóa 17,6% với polyp có kích thước ≥ 20 mm, còn tác giả Đinh Đức Anh polyp tuyến là mô typ thường găp̣ chiếm hơn 50%, trong đó polyp tuyến ống chiếm 52,6%, polyp tuyến ống nhung mao 8,5%, polyp nhung mao 5,4%, polyp UT hóa 7,6%. Polyp tăng sản 1,8% thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi do trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu ở người lớn từ 18 tuổi trở lên. 19 4.1.4. Polyp ung thƣ hóa * Vai trò biểu lô ̣protein p53, Ki67 và Her-2/neu với polyp đaị trưc̣ tràng kích thước ≥ 10 mm Trong nghiên cứu của chúng tôi thực hiện làm HMMD cho 72 polyp ĐTT có kích thước ≥ 10 mm và chúng tôi nghiên cứu sư ̣bi ểu hiện 3 protein của gen g ồm: p53, Ki67 và Her-2/neu. Chúng tôi kết hợp giữa MBH và xét nghiệm bằng HMMD. Kết quả xét nghiệm về biểu lô ̣protein gen bảng 3.15 cho biết tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu dương tính tương ứng là : 11,1%, 65,3% và 4,2%. Hiêṇ nay , trong nước chưa có nghiên cứu nào về biểu lô ̣ protein của gen ở polyp ĐTT, các nghiên cứu của nước ngoài về biểu hiện protein gen về p53, Ki67 và Her-2/neu với polyp ĐTT kích thước lớn không được nhiều. Tuy nhiên, trong thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước cũng đã nghiên cứu sớm về vấn đề này. Khi khảo sát tỷ lệ biểu lô ̣protein gen p53, Ki67 và Her-2/neu ở polyp UT hóa , biểu đồ 3.8 tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu dương tính chiếm tỷ lệ tương ứng là: 61,5%, 92,3% và 23,1%. Khi so sánh giữa hai nhóm polyp không ung thư hóa và polyp ung thư hóa chúng tôi nhâṇ thấy rằng sư ̣biể u lô ̣protein ở bảng 3.17 nhóm polyp ung thư hóa biểu lộ protein p 53 8 /13 (61,5%) polyp 0/59 (0%), Her-2/neu 3/13 (23,1%) polyp 0/59 (0%), Ki67 12 /13 (92,3%) polyp 35/59 (59,3%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê . Điều này giúp cho các nhà lâm sàng chúng tôi trong những trường hợp polyp ĐTT có kết quả MBH chưa rõ ràng UT chúng ta nên xét nghiêṃ HMMD nếu p53 (+) và/hoăc̣ Her -2/neu (+) thì hướng điều trị và theo dõi như polyp ung thư hóa. 4.2. UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG 4.2.1. Đặc điểm lâm sàng ung thƣ đaị trƣc̣ tràng 4.2.1.1. Đặc điểm tuổi và giới ung thư đaị trưc̣ tràng Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi 63,68 ± 13,37 tuổi thấp nhất 28, tuổi cao nhất 89. Kết quả tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi phù hơp̣ với nghiên cứu của Fuszek, P 65,2 ± 12,5; Doubeni, C. A 71,7; Yesil, A 60,08 ± 12,42. 20 Phần lớn các nghiên cứu đều thấy số BN nam mắc UTĐTT nhiều hơn so với BN nữ. 4.2.5. Biểu lô ̣protein p53, Ki67 VÀ Her-2/neu Chúng tôi đã tiến hành thực hiện HMMD sử dụng 3 dấu ấn sinh học: p53, Ki67, Her-2/neu cho 117 BN UTĐTT. Kết quả nghiên cứu trình bày trong bảng 3.25 cho biết: 57,3% có p53 dương tính; 89,7% có Ki67 dương tính; 29,1% có Her-2/neu dương tính. Mối liên quan giƣ̃a biểu lô ̣protein p 53, Ki67, Her-2/neu với mƣ́c đô ̣xâm lấn ung thƣ đaị trƣc̣ tràng Mối liên quan đô ̣xâm lấn khối UT với sư ̣biểu lô ̣quá mức các protein p53, Ki 67 và Her-2/neu qua 117 trường hơp̣ UTĐTT , bảng 3.34 cho thấy mứ c đô ̣xâm lấn khối u Tin -situ thì t ỷ lệ dương tính p53 0 %, T1 75 %, T2 47 ,2%, T3 56 ,1% và T 4 78 ,9% tuy có tăng nhưng sư ̣khác biêṭ không có ý nghiã thống kê . Theo tác giả Hoàng Kim Ngân tỷ lệ p53 dương tính tăng theo mức đô ̣xâm lấn nhưng không có ý nghiã thống kê , tác giả Nehls , O và cs khi nghiên cứu UTĐTT nhâṇ thấy tỷ lệ p53 dương tính ở T2 52,6%, T3-4 49,7% và sư ̣khác biêṭ này không có ý nghiã thống kê. Ki 67 dương tính càng cao khi mức đô ̣xâm lấn càng sâu T in- situ 100%, T1 75%, T2 75%, T3 96,5%, T4 100% và sự tăng này có ý nghĩa thống kê , tác giả Tsai , WC và cs cho thấy ki 67 tăng theo mức đô ̣xâm lấn , rõ ràng về mặt lý thuyết , KN tăng sinh nhân tế bào Ki 67 có liên quan đến sự tăng trưởng của tế bào, khi khối u phát triển các tế bào tăng sinh mạnh thì KN Ki 67 thường sẽ dương tính nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu nói trên của chúng tôi cũng phản ánh một phần nào các quan điểm này và thấy rằng Ki 67 ủng hộ cho lý thuyết này . Tuy nhiên , tác giả Hoàng Kim Ngân cũng như Phan Đặng Anh Thư khi nghiên cứu về Ki 67 dù tỷ lệ có gia tăng theo mức đô ̣xâm lấn nhưng không có phân biêṭ có ý nghiã . Về liñh vưc̣ này mới bắt đầu nghiên cứu do đó để kết luận chính xác cần phải có nghiên cứu với cỡ mâũ lớn hơn. Her-2/neu trong nghiên cứu của chúng tôi t ỷ lệ dương tính không cao, vì thế tỷ lệ dương tính ở T 3 24,6% và T4 52,6% kết quả của chúng tôi cũng như Hoàng Kim Ngân và Phan Đặng Anh Thư , 21 tác giả Park, DI tỷ lệ Her-2/neu dương tính T1, T2, T3 và T4 lần lươṭ 8%, 6%, 49% và 2%, Pappas, A và Kavanagh , DO cho thấy t ỷ lệ Her-2/neu không liên quan đến giai đoaṇ, và sự sống sót của BN. Mối liên quan giƣ̃a biểu lô ̣protein p 53, Ki67, Her-2/neu với di căn hac̣h mac̣ treo Di căn hac̣h mac̣ treo ruôṭ là môṭ trong yếu tố tiên lươṇg cho bêṇh nhân , như vâỵ , viêc̣ biểu lô ̣protein p 53, Ki 67 và Her -2/neu, bảng 3.35 cho thấy tỷ lệ dương tính p53 nhóm di căn hạch 69,2% và nhóm không di căn hac̣h 53,8% ( p = 0.16) tác giả Nguyễn Thành Nam cho thấy p 53 dương tính trong nhóm di căn hac̣h thấp hơn không di căn hac̣h và sư ̣khác biêṭ này cũng không có ý nghiã thống kê, tương tư ̣theo Galizia và Tornillo , L cũng cho rằng không có mối liên quan giữa sư ̣tích tu ̣protein p53 và di căn hạch. Ki 67 trong nghiên cứu của chúng tôi t ỷ lệ dương tính nhóm di căn hac̣h 100% nhóm không di căn hạch 86,8% (p = 0.05), tác giả Salminen E. Tsai WC. Kawazoe N. Ki 67 biểu lô ̣m ạnh ở nhóm di căn hac̣h có sư ̣khác biêṭ có ý nghiã thống kê . Môṭ số tác giả Phan Đặng Anh Thư cho rằng không có sự khác biệt sự biểu lộ Ki 67 giữa hai nhóm di căn hac̣h và không di căn hac̣h. Her-2/neu trong nghiên cứu t ỷ lệ dương tính trong hai nhóm di căn hac̣h và không di căn hac̣h lần lươṭ là 42,3% và 25,3% (p = 0,09) tương tư ̣tác giả Pappas A. Park DI tỷ lệ dương tính thấp và không có liên quan đến di căn hac̣h cũng như tiên lươṇg. Mối liên quan giƣ̃a biểu lô ̣protein p53, Ki67, Her-2/neu với giai đoaṇ ung thƣ theo phân đô ̣Dukes và TNM Bảng 3.36 cho thấy p 53 dương tính ở Dukes A 50%, Dukes B 57,7% Dukes C 63,6% và Dukes D 71,4%, trong nghiên cứu của chúng tôi tương tự tác giả Jahantigh , M và cs p53 dương tính cao ở giai đoaṇ Dukes B và C theo thứ tư ̣ 56,8% và 32,4%, còn tác giả Kressner U p53 dương tính các giai đoaṇ Dukes A,B,C và D lần lươṭ là 52%, 43%, 50% và 54%, môṭ số tác giả cho rằng t ỷ lệ p53 dương tính mạnh ở giai đoaṇ C và D. Ki 67 biểu hiêṇ sư ̣tăng sinh tế bào và tiên lương BN trong nghiên cứu nhâṇ thấy t ỷ lệ dương tính tăng theo mức đô ̣xâm lấn 22 theo phân đô ̣Dukes A ,B,C và D lần lươṭ là 72,2%, 96,2%, 100% và 100% (p = 0,001) nghiên cứu c húng tôi tương tự tác giả Salminen , Nabi và Kubota kết luâṇ rằng Ki 67 và giai đoạn theo Dukes liên quan với nhau, theo Salminen tỷ lệ ki 67 dương tính maṇh giai đoaṇ Dukes B. Her-2/neu trong nghiên cứu của chúng tôi t ỷ lệ dương tính thấp tương tư ̣như tác giả Pappas , Kavanagh khi nghiên cứu BN UTĐTT cho thấy không có mối liên quan giữa Her -2/neu và các giai đoaṇ theo Dukes. Her-2/neu không phải là yếu tố tiên lươṇg . Tuy nhiên, những BN biểu lô ̣quá mức Her -2/neu đáp ứng với điều tri ̣ Herceptin (điều tri ̣ đích). Phân loaị UT theo TNM cung cấp nhiều thông tin hơn các loaị phân loaị Dukes và đưa ra các yếu tố tiên lươṇg từng nhóm nhỏ , phân loaị này dưạ vào sư ̣xâm nhâp̣ khối u vào thành ĐT , xâm lấn vào các cơ lân cận và tổ chức xung quanh , số hac̣h vùng và có hay không di căn xa . Tuy nhiên, chúng tôi xem xét mối liên hệ giữa biểu lô ̣protein gen p53, Ki 67 và Her-2/neu với phân loaị TNM. Theo bảng 3.37 chúng tôi thấy rằng k hối UT xâm lấn càng sâu vào thành đại trực tràng sự biểu lộ p 53 và Her-2/neu tăng dần nhưng sư ̣tăng này không có ý nghiã thống kê , trong khi đó Ki 67 ở giai đoaṇ I: 71,4%, giai đoaṇ II: 96,2%, giai đoaṇ III: 100% và T4 100% (p < 0,001). Tác giả Tsai , WC khi nghiên cứu 117 BN UTĐTT cho thấy có liên quan giữa p 53 và Ki 67 với lâm sàng , sư ̣xâm lấn của khối u và giai đoaṇ theo phân loaị của AJCC, Hashimoto, Y và cs khi nghiên cứu 131 BN UTĐTT cho thấy Ki 67 liên quan đến phân loại TNM. Biểu lô ̣quá mức protein Her -2/neu đa ̃khẳng điṇh có vai trò quan troṇg trong UT vú , đối với UTĐTT Her -2.neu mức phát hiêṇ thấp 3,9% không có mối tương quan trên lâm sàng và tiên lươṇg , tương tư ̣tác giả Schuell và cs biểu lộ protein Her -2/neu 1-3%, Nathanson và cs khi nghiên cứu 139 UTĐTT biểu lô ̣quá mức protein Her-2/neu 3,6% cũng như tác giả Kavanagh và cs cho thấy tỷ lệ biểu lô ̣Her-2/neu thấp và không có liên qua đến Dukes và TNM. 23 KẾT LUÂṆ Qua nghiên cứu 55 bệnh nhân có polyp ĐTT kích thước trên 10 mm và 117 trường hợp UTĐTT qua khám lâm sàng, nội soi, xét nghiệm MBH, HMMD và điều trị tại Bêṇh viêṇ Nhân Dân Gia Điṇh và Bệnh viện TƯQĐ 108, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bêṇh hoc̣ và hóa mô miêñ dic̣h của polyp đaị trƣc̣ tràng kích thƣớc ≥ 10 mm và ung thƣ biểu mô tuyến đaị trƣc̣ tràng Polyp đaị trƣc̣ tràng kích thƣớc ≥ 10 mm * Lâm sàng: + Tỉ lệ: nam : nữ = 1,29; Tuổi hay gặp: 41-80 tuổi, chiếm 85,5%. + Các triêụ chứng hay găp̣ là : phân có máu 52,8%, đau buṇg 49,1%. * Nội soi: + Số lượng polyp trung bình ở một bệnh nhân là 1,3. + Polyp đơn độc chiếm 74,6% + Vị trí của polyp: 34,7% ở ĐT sicma, 31,9% ở hậu môn-trực tràng. + Polyp có cuống: 29,2%; không cuống: 45,8%; bán cuống : 25,0%. + Kích thước polyp 10-15mm: 58,3%, trên 15-20mm: 19,4%, trên 20mm: 22,3% * Mô bệnh học: + Polyp u tuyến chiếm 77,8%; polyp không u: 22,2%. + Polyp tuyến ống: 40,3%; tuyến ống nhung mao : 16,7%; tuyến nhung mao: 2,7%. + Polyp loạn sản chiếm 76,4%; Polyp ung thư 18,1 %. * Hóa mô miễn dịch: + Tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu dương tính ở 72 polyp ≥ 10 mm tương ứng là: 11,1%; 65,3% và 4,2%. Tỷ lệ p53, Ki67 và Her-2/neu dương tính của 13 polyp ung thư hóa tương ứng là: 61,5%; 92,3% và 23,1%. 24 Ung thƣ biểu mô tuyến đaị trƣc̣ tràng * Lâm sàng: UTĐTT gặp nhiều ở lứa tuổi 50-69; tuổi trung bình là 63,7 ± 13,4. Tỷ lệ nam / nữ là: 1,6/1. + Đau bụng và đaị tiêṇ phân có máu là tri ệu chứng thường gặp trong UTĐTT (chiếm 76,9% và 58,2%). * Nội soi: Vị trí u hay gặp ở hậu môn-trực tràng (32,6%) và ĐT sicma (25,6%). Hình thái đại thể hay gặp là thể sùi và thể sùi - loét kết hợp, với tỷ lệ tương ứng là 56,4% và 29,1%. * Mô bệnh học: Ung thư biểu mô tuyến chiếm 99,1%; trong đó, biệt hóa cao: 30,7%; biệt hóa vừa: 49,6%; biệt hóa kém: 3,4%. * Hóa mô miễn dịch: biểu hiện protein p53, Ki67, Her-2/neu: + Tỷ lệ dương tính của p53, Ki67 và Her-2/neu trong UTĐTT tương ứng là 57,3%; 89,7% và 29,1%. U thể lo ét có t ỷ lệ p53 và Ki67 dương tính là 100% và Her-2/neu dương tính là 50%; Ở thể sùi và sùi - loét, tỷ lệ p53 dương tính tương ứng là 54,5% và 67,6%; Ki67 dương tính là 87,9% và 94,1%; Her-2/neu dương tính là 24,2% và 32,4%. 2. Mối liên quan giƣ̃a sƣ ̣biểu lô ̣các dấu ấn hóa mô miêñ dic̣h với đăc̣ điểm mô bêṇh hoc̣ và di căn hac̣h. + Tỷ lệ p53, Ki 67 dương tính trong polyp ung thư hóa : 61,5% và 92,3%. + Tỷ lệ p53, Ki 67 âm tính hầu hết ở các polyp không ung thư hóa. + Tỷ lệ dương tính c ủa p53 và Her-2/neu có xu hướng tăng dần theo mức đô ̣xâm lấn của khối u theo phân loaị giai đoạn Dukes, theo T và theo TNM . Tuy nhiên, mối liên quan trên chưa th ật rõ rệt (p > 0,05). + Tỷ lệ Ki67 dương tính càng maṇh khi u xâm lấn c àng sâu, mối liên quan có ý nghiã thống kê (p < 0,05). + Ki 67 dương tính ở nhóm di căn hac̣h (100%). Tuy nhiên, chưa có sự khác biệt giữa nhóm di căn hạch và không di căn hạch (p > 0,05). Danh mục các công trình công bố Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án 1. Võ Hồng Minh Công , Trịnh Tuấn Dũng , Vũ Văn Khiên (2014), “Nghiên cứu đăc̣ điểm mô bêṇh hoc̣ và biểu lô ̣của P 53, KI67; HER-2/neu trong ung thư đaị trưc̣ tràng”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tâp̣ 9(số đăc̣ biêṭ), tr. 167-173. 2. Võ Hồng Minh Công , Trịnh Tuấn Dũng , Vũ Văn Khiên (2014), “Vai trò của nôị soi, mô bêṇh hoc̣ và hóa mô miêñ dic̣h trong chẩn đoán polyp đaị trưc̣ tràng kích thước trên 10 mm”. Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tâp̣ 9(số đăc̣ biêṭ), tr. 174-180.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfttla_tieng_viet_773_1219.pdf
Luận văn liên quan