Tóm tắt Luận văn Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục đường bộ Việt Nam

Bồi dưỡng đội ngũ công chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu công việc. Trong những năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trương tăng cường công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức, làm thay đổi vượt bậc trong tư duy và thể chế hành chính. Qua thực tiễn thực hiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gặt hái được nhiều kết quả tốt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ đội ngũ công chức Tổng cục. Có được điều này là nhờ Tổng cục đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, trong đó, đóng vai trò quan trọng là hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức ngày càng được quan tâm đầu tư về cả số lượng lẫn chất lượng các khóa bồi dưỡng. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn một số tồn tại, chưa phát huy hết được vai trò của hoạt động này với yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ công chức của mình. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trở thành một yêu cầu bức thiết, với một hệ thống giải pháp đồng bộ từ hệ thống thể chế chính sách, đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng, gắn đào tạo bồi dưỡng với các khâu của quy trình quản lý, phát triển công chức,. Hy vọng hệ thống giải pháp này khi đi vào thực tiễn sẽ nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức của Tổng cục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục đường bộ Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................./................ BỘ NỘI VỤ ...../..... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. VŨ TRỌNG HÁCH Phản biện 1: .............................................................................................. .............................................................................................. Phản biện 2: .............................................................................................. .............................................................................................. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp ....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số:77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa- TP Hà Nội Thời gian: vào hồi giờ tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Con người luôn được khẳng định là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định sự thành bại của quản lý. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, bộ máy hành chính nói riêng do đó cũng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực thực thi công vụ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Sinh thời, trong rất nhiều công việc trọng đại của quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc và giành sự quan tâm lớn cho công tác cán bộ. Người nhấn mạnh “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những những thời cơ cũng như phải đối mặt với những thách thức lớn, những yêu cầu từ bên trong và bên ngoài. Chính vì thế, nền hành chính đã và đang phải nỗ lực đổi mới, cải cách mạnh mẽ để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đội ngũ công chức hành chính cần phải đủ năng lực, trình độ, chuyên nghiệp. Với tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” Hồ Chí Minh toàn tập [21; tr.269]; để có cái gốc đó vững vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” [21; tr.498]. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức là một vấn đề cần được quan tâm, giải quyết một cách thiết thực, nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ công chức “vừa hồng, vừa chuyên” trong nền hành chính hiện đại hiện nay. Tổng cục Đường bộ Việt Nam là một cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật, được quy định tại Quyết định số 60/2013/QĐ- TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong một lĩnh vực phức tạp, với một phạm vi quản lý 2 rộng lớn, đặt trong bối cảnh thực tiễn nhiều biến động như hiện nay, đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Điều này đòi hỏi hoạt động bồi dưỡng công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải được quan tâm và nâng cao chất lượng hơn nữa. Với những lý do trên, tôi lựa chọn hướng nghiên cứu: “Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công với mong muốn vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn của cơ quan công tác, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước đã được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này đã được công nhận. 2.1. Các nghiên cứu về công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức 2.2. Các nghiên cứu về chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức * Từ tổng quan tình hình nghiên cứu trên, có thể thấy: Vấn đề chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là vấn đề rộng, được trình bày trong nhiều công trình, đề tài nghiên cứu. Các nghiên cứu trên rất có giá trị và sẽ được học viên kế thừa có chọn lọc, đồng thời sẽ đi sâu phân tích những nội dung liên quan trực tiếp và sâu sắc đến Luận văn để hình thành cơ sở lý luận khoa học của nghiên cứu. Song, hiện chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu trực tiếp chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Vì vậy, đề tài này đảm bảo tính độc lập trong nghiên cứu. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích: 3 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. - Nhiệm vụ: Đề tài Luận văn có một số nhiệm vụ nghiên cứu sau: + Khái quát và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. + Phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam.. + Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong thực tiễn thực hiện hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam + Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng, phát triển của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói riêng và của ngành giao thông vận tải nói chung. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu là chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải. - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về nội dung: Bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp Tổng cục; + Phạm vi về thời gian: Giai đoạn 2013-2016; + Phạm vi về không gian: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải). 5. Phƣơng pháp lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước. 4 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài Luận văn, tác giả sử dụng một số phương pháp cơ bản như Phương pháp nghiên cứu tài liệu: nghiên cứu, tìm hiểu những tài liệu đã có bồi dưỡng công chức hành chính nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho nghiên cứu đề tài; Các phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác: Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh... 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Về lý luận Luận văn đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính. 6.2. Về thực tiễn - Luận văn đã cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để đưa ra những kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam -Luận văn đã đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn có giá trị làm tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác thực tiễn. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương. Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức hành chính; Chương II: Thực trạng chất lượng bồi dưỡng công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Chương III: Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Khái niệm công chức Khái niệm công chức rất đa dạng và phong phú và đang được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với xu thế phát triển. Mỗi quốc gia có một cách nhìn nhận riêng, một cách tiếp cận riêng về phạm vi, đặc trưng của công chức. Khái niệm công chức được tiếp cận trong nghiên cứu này là theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 của nước ta. Theo tác giả, Công chức là những người đủ các tiêu chí chung của cán bộ, công chức mà được tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thông qua quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh. 1.1.2. Khái niệm công chức hành chính Công chức hành chính nhà nước, theo tác giả, là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Trong phạm vi Luận văn này, khái niệm công chức được hiểu là công chức hành chính. 1.1.3. Khái niệm đội ngũ công chức Đội ngũ là tập hợp gồm nhiều người có cùng chức năng hoặc nghề nghiệp, tạo thành một lực lượng. Đội ngũ công chức, do đó, theo tác giả, là tập hợp những công chức được tổ chức thành một lực lượng (có tổ chức) cùng chung một chức năng, nhiệm vụ để đạt được mục tiêu của tổ chức. Họ làm việc cùng với nhau và có sự gắn bó với nhau thông qua lợi ích vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan, tổ chức đó. Họ là một tập thể có sự gắn kết, làm việc theo tổ chức, hướng tới mục tiêu chung. 1.1.4. Khái niệm bồi dưỡng công chức Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo công chức đã đưa ra những quy định tại Điều 5 của Nghị định này. 6 Bởi vậy, theo tác giả, “Bồi dưỡng công chức là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc cho những người là công chức”. Trong hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức, chúng ta không tiến hành bồi dưỡng từng cá nhân công chức riêng lẻ, mà bồi dưỡng cả một tập thể công chức ấy trong một tổng thể chung. 1.1.5. Khái niệm chất lượng và chất lượng bồi dưỡng công chức Theo tác giả, “chất lượng bồi dưỡng công chức được coi là sự phù hợp và đáp ứng của hoạt động so với yêu cầu về bồi dưỡng công chức”. Điều này có nghĩa là, chất lượng của hoạt động bồi dưỡng công chức là sự phù hợp và đáp ứng được của chính hoạt động bồi dưỡng đó so với yêu cầu, tiêu chuẩn cần đạt được của việc bồi dưỡng công chức trong tình hình hiện nay. 1.2. Nội dung, nguyên tắc và sự cần thiết phải bồi dƣỡng đội ngũ công chức Theo quy định tại Điều 6, Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, nội dung bồi dưỡng đội ngũ công chức được quy định như sau: 1.2.1.1.Nội dung bồi dưỡng ở trong nước - Lý luận chính trị: - Chuyên môn, nghiệp vụ: - Kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành: - Tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc: 1.2.1.2. Nội dung bồi dưỡng ở ngoài nước - Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành: - Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế: 1.2.2. Nguyên tắc bồi dưỡng công chức - Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị. - Bảo đảm tính tự chủ của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 7 - Kết hợp cơ chế phân cấp và cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. - Đề cao vai trò tự học và quyền của công chức trong việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm. - Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. 1.2.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức 1.2.3.1. Sự cần thiết phải bồi dưỡng đội ngũ công chức Bồi dưỡng giúp nâng cao năng lực đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Đây là hoạt động không thể thiếu, nhất là đối với công chức trẻ vừa gia nhập hệ thống công vụ. Tính cần thiết của hoạt động này còn xuất phát từ thực tế hiện nay, chất lượng công chức còn nhiều hạn chế đòi hòi phải tiếp tục được bồi dưỡng nâng cao trình độ. 1.2.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Trong những năm qua, hệ thống hành chính nước ta đã tập trung nhiều nguồn lực cho bồi dưỡng công chức song còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chất lượng các khóa bồi dưỡng công chức chưa đạt được những tiêu chí cơ bản, chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước, cơ quan sử dụng công chức, các cơ sở đào tạo và bản thân sự tham gia của chính đội ngũ công chức. Chính vì thế, cần nâng cao chất lượng của hoạt động này để đảm bảo phát huy hiệu quả trong mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước. 1.2.4. Cơ sở pháp lý của đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức 1.3. Các yếu tổ ảnh hƣởng và các tiêu chí đánh giá chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ công chức 1.3.1.1. Quan điểm và nhận thức đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức 8 1.3.1.2. Hệ thống pháp luật về bồi dưỡng công chức 1.3.1.3. Hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng 1.3.1.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và năng lực tổ chức bồi dưỡng của cơ sở bồi dưỡng 1.3.1.5. Đội ngũ giảng viên và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3.1.6 Hình thức, phương pháp bồi dưỡng, học và thái độ học viên 1.3.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức 1.3.2.1. Đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm tìm ra nhữngbất hợp lý, thiếu thực tế của chương trình để cung cấp thông tin cải tiến, điều chỉnh chương trình không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 1.3.2.2. Đánh giá giảng viên Đánh giá xem giảng viên có đáp ứng được yêu cầu của hoạt động bồi dưỡng công chức hay không: Đánh giá về kiến thức, phương pháp giảng dạy, tác phong, thái độ lao động của giảng viên: phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ, sự nhiệt tình trong giảng dạy và tinh thần trách nhiệm đối với học viên. 1.3.2.3. Đánh giá học viên tham gia khóa bồi dưỡng Học viên được ánh giá về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ sau khóa học có cải thiện không thông qua bài kiểm tra, bản thu hoạch cuối khóa; kế hoạch áp dụng và chuyển giao kiến thức để giải quyết công việc tại nơi làm việc; thông qua trao đổi trực tiếp với học viên. 1.3.2.4. Đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng Đánh giá về thời gian, địa điểm tổ chức, thời lượng khóa học, về mức độ đáp ứng và đảm bảo cơ sở vật chất, về khâu quản lý lớp, là cơ sở để cơ quan quản lý công chức quyết định có tiếp tục lựa chọn hợp tác với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng này trong những khóa bồi dưỡng tiếp theo, để các cơ sở đào tạo tìm ra các giải pháp đổi mới hoạt động bồi dưỡng. 1.4. Kinh nghiệm bồi dƣỡng công chức một số nƣớc trên thế giới và bài học cho Việt Nam 9 1.4.1. Kinh nghiệm bồi dưỡng công chức một số nước trên thế giới 1.4.1.1.Singapore 1.4.1.2. Nhật Bản 1.4.1.3. Hoa Kỳ 1.4.2. Bài học cho Việt Nam Một là, đặc biệt coi trọng hoạt động bồi dưỡng công chức, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và bắt buộc đối với công chức và cơ quan sử dụng công chức. Hai là, về nội dung và phương pháp bồi dưỡng, có sự đan xen hợp lý giữa lý thuyết và thực tiễn với mục đích trang bị những kiến thức, kĩ năng cần thiết phục vụ cho công việc của từng nhóm đối tượng học viên. Ba là, ưu tiên phát triển một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức quốc gia. Bốn là, huy động nhiều nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, về cả ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới cơ chế cho người dạy, người học,... TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Chƣơng 2 ỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM 2.1. Khái quát chung về Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam 2.1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 2.1.1.1. Vị trí, chức năng Theo Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 10 tải (sau đây viết tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. 2.1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục được quy định tại Điều 2 Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải). 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam có cơ cấu tổ chức gồm 21 đơn vị trực thuộc, cụ thể là 09 Vụ và Văn phòng Bộ; 06 Cục, 03 trường trung cấp, Tạp chí Đường bộ Việt Nam; và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ. 2.1.2.1. Khái quát về đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam Tính đến hết năm 2016, tổng số công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện có 578 biên chế trên tổng số 822 biên chế được giao, chiếm 70,3%: Chia theo giới tính, chia theo độ tuổi, chia theo ngạch công chức, chia trình độ chuyên môn. 2.1.2.2. Đánh giá đội ngũ đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam a.Ưu điểm: Đội ngũ công chức nhìn chung có trình độ chuyên môn cao, hầu hết có trình độ đại học trở lên, phần nào đảm bảo yêu cầu về trình độ phục vụ công tác. Đội ngũ công chức có cơ cấu tuổi tương đối hợp lý, đảm bảo phù hợp với công việc khi có sự chín muồi về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thâm niên công tác; có trách nhiệm cao trong công việc, đa số hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tương trợ, phối hợp trong giải quyết công việc, có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập. b. Hạn chế: Lượng công chức sử dụng ngoại ngữ một cách thành thạo, phục vụ yêu cầu công việc còn chiếm tỷ lệ thấp. Do những thay 11 đổi trong tổ chức và hoạt động của Tổng theo Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 là 04 Khu Quản lý đường bộ là các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành 04 Cục Quản lý đường bộ là cơ quan hành chính. Việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước khiến cho đội ngũ công chức này còn thiếu hụt kiến thức và kĩ năng quản lý nhà nước, ảnh hưởng ít nhiều tới khả năng thích ứng và hiệu quả công việc trong giai đoạn đầu. 2.2. Phân tích thực trạng bồi dƣỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo từng giai đoạn (gần đây nhất là giai đoạn 2011 – 2015), hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tích cực triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Ngoài việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định như lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, Tổng cục còn chú trọng đến việc bồi dưỡng các nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng phục vụ công việc, tiếng Anh hội nhập quốc tế, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí dự án hoặc được tài trợ. Đối với các đơn vị hành chính, kinh phí đào tạo được ngân sách nhà nước cấp; các đơn vị sự nghiệp sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ. Tổng cục luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ đi bồi dưỡng; cử đúng đối tượng tham gia; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ được cử đi bồi dưỡng. 2.2.1. Số lượng các lớp bồi dưỡng công chức Giai đoạn từ 2013-2015, có 2.165 lượt công chức được tham gia bồi dưỡng với nhiều chương trình bồi dưỡng khác nhau. Đó là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng học tập nước, đạo đức công vụ,... 12 Trên thực tế, có biến động tăng giảm về số lượng học viên tham gia bồi dưỡng công chức qua các năm. Song nhìn chung, số lượng học viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường lớn, với nhiều hình thức lớp, nội dung nghiệp vụ phong phú, đa dạng. 2.2.2. Chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam 2.2.2.1. Về chất lượng chương trình bồi dưỡng Trong những năm qua, hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức của Tổng cục Đường bộ đã có những đổi mới mạnh mẽ. Công tác xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu được thực hiện theo quy trình quy định, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn gắn với thực tế công việc của cán bộ, công chức. Nhìn chung, nội dung các tài liệu về cơ bản phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên, với vị trí làm việc, chức danh (bổ nhiệm, quy hoạch), lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, bố trí một cách hợp lý tỉ lệ giữa lý thuyết và thực tiễn. 2.2.2.2. Về chất lượng đội ngũ giảng viên Xét tổng thể,theo kết quả đánh giá, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình bồi dưỡng công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được đánh giá chất lượng tốt. Đội ngũ giảng viên được đánh giá tốt trên cả phương diện kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm và sự nhiệt tình trong giảng dạy, đối với cả giảng viên cơ hữu và kiêm chức. 2.2.2.3. Về chất lượng học viên tham gia khóa bồi dưỡng Do hầu hết công chức Tổng cục đều nhận thức được những lợi ích của bồi dưỡng, cho nên số học viên tham gia các lớp bồi dưỡng công chức của Tổng cục trong những năm qua là rất lớn. Năm 2013, tổng số lượt công chức toàn Tổng cục tham gia các lớp bồi dưỡng là 704 lượt công chức, năm 2014 là 806 lượt, năm 2015 là 655 lượt (trung bình mỗi công chức tham gia bồi dưỡng ít nhất 1 lần/năm). Điều này cho thấy, công tác bồi dưỡng đã được các công chức. 13 Không chỉ tham gia rất đầy đủ, đội ngũ công chức còn tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, tích cực, sôi nổi. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng hàng năm thu được rất cao, chủ yếu đạt loại khá và giỏi, trường hợp đạt loại trung bình hay không đạt rất ít Sau khóa học, các học viên có thể vận dụng thành thạo những kỹ năng, phương pháp được đào tạo, bồi dưỡng áp dụng tại đơn vị, địa phương mà mình một cách hiệu quả. Nhiều học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng được đưa vào quy hoạch hoặc bổ nhiệm vào vị trí, chức danh cao hơn. Điều này cho thấy, các khóa bồi dưỡng đã có những tác dụng lớn trong việc nâng cao chất lượng công chức của Tổng cục và giúp họ trưởng thành hơn, phát triển hơn trên con đường chức nghiệp. 2.2.2.4. Về công tác tổ chức và quản lý bồi dưỡng - Cơ sở quản lý đào tạo, bồi dưỡng Tổng cục Đường bộ Việt Nam sử dụng chính các cơ sở đào tạo trực thuộc là Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Bắc;Trường Trung cấp giao thông vận tải miền Nam;Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ để mở các lớp bồi dưỡng công chức của Tổng cục. Bên cạnh đó, Tổng cục thường xuyên phối hợp với nhiều cơ sở đào tạo khác nhau để mở các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công chức của mình. Chủ yếu là Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải), Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Giao thông vận tải,Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw, Hội đồng Anh,... - Đội ngũ công chức, viên chức quản lý công tác bồi dưỡng công chức Tổng cục chú trọng vào đội ngũ công chức, viên chức quản lý hoạt động bồi dưỡng. Ban Tổ chức Cán bộ (thuộc Tổng cục) đã phân công nhiệm vụ quản lý bồi dưỡng cho những công chức có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bồi dưỡng công chức. Tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Tổng cục, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thường hợp tác mở lớp cũng có đội ngũ viên chức quản lý lớp có trình độ, thực hiện tốt các công việc được giao. 14 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Những ưu điểm Một là: Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị quan tâm và chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức; luôn tạo điều kiện cho các đội ngũ công chức tham gia các khóa đào tạo tại các cơ sở đào tạo mà Tổng cục tổ chức. Phần lớn đội ngũ đội ngũ công chức có tuổi đời trẻ, được đào tạo cơ bản và ham học hỏi, cầu thị, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác tại đơn vị. Hai là: Các khóa bồi dưỡng về cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của Tổng cục, từng đơn vị và nhu cầu của từng công chức. Tổng cục đã xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng để các đơn vị tổ chức thực hiện. Chú trọng xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và theo giai đoạn, đảm bảo sát với yêu cầu công việc và nhu cầu từ chính các đơn vị và cá nhân từng công chức. Ba là: Chương trình, giáo trình tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng mang lại hiệu quả cao nhất, sát với tình hình thực tế học viên. Nguồn giảng viên tham gia giảng dạy tại các khóa bồi dưỡng công chức của Tổng cục về cơ bản có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm sâu rộng, có kinh nghiệm và tâm huyết với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu bồi dưỡng công chức của Tổng cục trong tình hình hiện nay. Bốn là: Đặc biệt, Tổng cục rất quan tâm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, kĩ năng hành chính và quản lý nhà nước cho đối tượng viên chức chuyển đổi thành công chức nhằm bù đắp những thiếu hụt, đáp ứng yêu cầu công việc. Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chất lượng tốt, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục, đáp ứng yêu cầu công việc. 15 2.3.2. Những hạn chế Một là: Mặc dù quy mô bồi dưỡng đạt được khá lớn, song vẫn còn thấp hơn so với nhu cầu bồi dưỡng. Hai là: Nhiều nội dung chương trình và tài liệu chưa được đổi mới kịp thời theo yêu cầu bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu quản lý. Ba là: Công tác tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng cũng còn nhiều vướng mắc, chồng chéo, chưa khai thác, phát huy được năng lực và thế mạnh của từng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Tổng cục trong việc bồi dưỡng công chức của Tổng cục. Quy trình bồi dưỡng, đánh giá chất lượng và kết quả bồi dưỡng, việc kiểm tra, giám sát còn một số bất cập cần sửa đổi để linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Bốn là: Cơ chế tài chính cho bồi dưỡng công chức còn những hạn chế cần tháo gỡ, chưa khuyến khích các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Quy mô nguồn lực tài chính sử dụng cho hoạt động bồi dưỡng còn hạn chế.. Nhìn chung chất lượng hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục vẫn còn một số hạn chế nhất định. 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế Một là: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bồi dưỡng công chức còn nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau; nhiều văn bản quy định thiếu thống nhất, chặt chẽ,... Hai là: Cơ chế chính sách về tài chính, huy động nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng công chức còn nhiều điểm chưa hợp lý, khiến cho bồi dưỡng công chức đôi khi bị động, bị hạn chế do nguồn kinh phí eo hẹp. Ba là: Còn chưa gắn bố trí sử dụng công chức với bồi dưỡng công chức. Bốn là: Một bộ phận công chức còn thiếu động cơ học tập tích cực, còn. khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, công việc để tham gia các khóa học. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 16 Chƣơng 3 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM 3.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức 3.1.1. Quan điểm của Đảng về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, ngay từ khi thành lập cho đến nay, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Đảng luôn coi trọng đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng công chức. Thực hiện tốt điều này sẽ góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công việc trong bối cảnh cải cách hành chính sâu rộng hiện nay. 3.1.2. Quan điểm của tác giả về nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.1.2.2. Hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục phải được tiến hành một cách hệ thống, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực của tập thể đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đƣờng bộ Việt Nam 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy định về bồi dưỡng đội ngũ công chức 3.2.1.1. Hoàn thiện các văn bản pháp lý về bồi dưỡng làm cơ sở pháp lý cho hoạt động bồi dưỡng công chức. - Kiểm tra, rà soát lại các văn bản pháp luật về phân cấp, chương trình, nội dung, phương thức bồi dưỡng công chức để đổi mới, sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. 17 - Tiếp tục nghiên cứu ban hành đầy đủ hệ thống văn bản pháp luật vể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. - Xây dựng các quy định về bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm, xác định rõ yêu cầu, nội dung, phương pháp, tổ chức bồi dưỡng... - Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 3.21.2. Hoàn thiện các chính sách đối với cơ sở đào tạo, giảng viên, học viên các khóa bồi dưỡng công chức - Đối với cơ sở đào tạo thuộc Tổng cục: Xây dựng, hoàn thiện chế độ chính sách phát triển các cơ sở đào tạo của Tổng Cục, phục vụ hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục. - Đối với đội ngũ giảng viên: Xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên làm công tác bồi dưỡng. Quy định đầy đủ và cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn của giảng viên được tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý ... - Đối với công chức tham gia các lớp bồi dưỡng: Bổ sung và hoàn thiện chế độ đãi ngộ cũng như trách nhiệm của công chức đi học phù hợp với tình hình mới để họ yên tâm, nghiêm túc, tích cực trong học tập nâng cao trình độ. 3.2.2. Tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác bồi dưỡng công chức 3.2.2.1. Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục về công tác bồi dưỡng công chức. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, cơ quan về bồi dưỡng công chức, phù hợp với mục tiêu, giải pháp cải cách công vụ công chức của Việt Nam trong Chương trình Tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. 18 3.2.2.2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác bồi dưỡng công chức. Cần nâng cao nhận thức về mục đích, sự cần thiết của bồi dưỡng công chức của Tổng cục là nhằm nâng cao kiến thức và tăng cường các kỹ năng làm việc chứ không chỉ tập trung vào hoàn thiện bằng cấp, chứng chỉ, phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ công chức. 3.2.3. Đổi mới công tác tổ chức và quản lý bồi dưỡng đội ngũ công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.3.1. Đổi mới công tác lập kế hoạch bồi dưỡng của Tổng cục Một là, gắn công tác lập kế hoạch bồi dưỡng với công tác quy hoạch công chức. Hai là, gắn công tác lập kế hoạch bồi dưỡng với nhu cầu bồi dưỡng của công chức Tổng cục. Ba là, gắn công tác lập kế hoạch bồi dưỡng với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, đặc thù của Tổng cục Bốn là, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức, chuyển dần từ cơ chế giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sang đấu thầu, đặt hàng, ký kết hợp đồng giữa cơ quan chủ trì (Tổng cục đường bộ Việt Nam) và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 3.2.3.2. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức các khóa học Một là: Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý các lớp bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, hệ thống, thuận tiện cho cả học viên và cả người quản lý lớp. Hai là: Củng cố, hoàn thiện bộ phận phụ trách công tác quản lý bồi dưỡng công chức thuộc Ban Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ba là: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác quản lý bồi dưỡng công chức trong Tổng cục. Bốn là: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác, phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng tham gia vào hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục. 19 3.2.3.3. Chú trọng công tác đánh giá các khóa bồi dưỡng công chức ở Tổng cục Đường bộ Việt Nam Một là: Đổi mới công tác, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm đánh giá được năng lực của học viên sau khi học đáp ứng được yêu cầu của khung năng lực; Yêu cầu đánh giá thực chất và hiệu quả, tránh hình thức. Hai là: Chú trọng đánh giá toàn bộ khóa học (đánh giá sau khóa học) 3.2.4. Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.4.1. Đổi mới nội dung bồi dưỡng công chức của Tổng cục Giao thông đường bộ Một là: Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Đối với công chức nói chung của Tổng cục, nội dung bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, bồi dưỡng công chức các ngạch hành chính, kiến thức văn hoá công sở, trách nhiệm và đạo đức công chức. Đối với những viên chức từ 04 đơn vị sự nghiệp của 04 Cục Quản lý đường bộ (theo Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ): do mới được chuyển đổi thành công chức nên cần bổ sung bồi dưỡng nội dung quản lý nhà nước, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, kĩ năng hành chính,... để phù hợp với vị trí công chức trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Tổng cục. Đối với đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý cần chú trọng xây dựng nội dung kiến thức chuyên ngành khoa học lãnh đạo, trong đó đi sâu về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hướng tới việc xây dựng đội ngũ quản lý có đủ tài, tâm và tầm. Hai là: Chú trọng bồi dưỡng theo vị trí việc làm. Yêu cầu nội dung chương trình bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm phải phục vụ thiết thực cho việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 20 được giao và đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đó. Đối với từng vị trí việc làm cụ thể cần có nội dung, chương trình bồi dưỡng riêng. 3.2.4.2. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng công chức ở Tổng cục Đường bộ Việt Nam Một là: Đổi mới phương pháp bồi dưỡng theo hướng “lấy người học làm trung tâm”. Hai là: Đa dạng hóa các phương pháp học tập, ưu tiên áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại. 3.2.5. Nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.5.1. Về cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Cần có những đánh giá toàn diện về chất lượng của các khóa bồi dưỡng, qua đó có những nhận định xác thực về chất lượng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã phối hợp mở lớp. Đây là căn cứ quan trọng để Tổng cục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hợp tác với những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, đảm bảo chất lượng. 3.2.5.2. Về đội ngũ giảng viên Một là, nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên. Hai là, Từng bước kiện toàn đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của ngành, bổ sung đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; Ba là, đổi mới cơ chế tài chính, thu hút đội ngũ giảng viên chất lượng cao. 3.2.6. Tăng cường các nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng công chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam Một là, cần đầu tư trang thiết bị, vật chất cho hoạt động bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu dạy, học theo phương pháp mới. Hai là, tăng cường đầu tư nguồn lực tài chính cho hoạt động bồi dưỡng. Ba là, đổi mới cơ chế tài chính cho bồi dưỡng công chức 21 3.2.7. Tăng cường hợp tác quốc tế về bồi dưỡng công chức Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về bồi dưỡng công chức. Tạo điều kiện cho công chức được đi trao đổi, nghiên cứu, học tập, tiếp thu kinh nghiệm của nước ngoài cũng như thường xuyên mời các chuyên gia nước ngoài đến trao đổi, giảng dạy tại Tổng cục. 3.2.8. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, có các chuyên đề chuyên sâu Cần tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, có các chuyên đề chuyên sâu. Thực hiện cơ chế cạnh tranh, thu hút hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành có chất lượng cao vào quá trình bồi dưỡng công chức của Tổng cục. 3.2.9. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động bồi dưỡng công chức Một là, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm phù hợp cho quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức. Hai là, phát triển nguồn nhân lực phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng tại Tổng cục 3.2.10. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bồi dưỡng công chức Một là: Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Thực hiện thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy trình quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện việc công khai kết luận thanh tra nhằm tác động vào cả hệ thống. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định. Hai là: Tăng cường các điều kiện bảo đảm về kinh phí, vật chất, phương tiện cho hoạt động thanh tra; tăng cường phối hợp với cơ quan thanh tra trong việc xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra và xử lý sau thanh tra về bồi dưỡng công chức theo quy định pháp luật. 22 Ba là: Gắn kết quả thanh tra, kiểm tra với công tác khen thưởng, kỉ luật nhằm nâng cao tính nghiêm minh cũng như khuyến khích những tấm gương tiêu biểu. 3.3.Một số kiến nghị 3.3.1. Với Chính phủ Chính phủ cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật tạo cơ sở pháp lýthống nhất, đồng bộ, hiệu quả cho công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức Việt Nam. 3.3.2. Với Bộ Nội vụ - Hoàn thiện, bổ sung hệ thống thể chế quản lý về bồi dưỡng công chức, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động bồi dưỡng công chức; - Chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng có cập nhật, bổ sung những kiến thức, nội dung mới phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu phù hợp giữa lý thuyết và thực tiễn theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành. - Đổi mới công tác tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng internet và công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý bồi dưỡng. - Xây dựng chế độ hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng. - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, có chính sách thu hút giảng viên có trình độ, thâm niên, kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức của Bộ Nội vụ như Học viện Hành chính Quốc gia; Đại học Nội vụ, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức- Bộ Nội vụ,...; có các chế độ đãi ngộ hợp lý,... - Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nhằm đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng công chức theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn và xu hướng của các quốc gia có nền công vụ tiên tiến trên thế giới; 23 3.3.3. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở đào tạo và đội ngũ giảng viên - Chuẩn hóa các quy trình thanh tra, kiểm tra đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, gọn nhẹ, dễ thực hiện. 3.3.4. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và triển khai đồng bộ, có hiệu quả hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập. - Tập trung đi sâu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành chuyên sâu, bồi dưỡng lãnh đạo, ngạch công chức chuyên ngành; Hoàn thiện các văn bản quy định phục vụ quản lý công tác bồi dưỡng. - Xây dựng đội ngũ giảng viên đạt chuẩn; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức, đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng công chức của Tổng cục. 3.3.5. Với Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Xây dựng chế độ, chính sách về bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của đội ngũ công chức toàn Tổng cục; Có quy chế và chế tài đối với thái độ học tập, kết quả bồi dưỡng của đội ngũ công chức; - Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp bồi dưỡng; - Tổ chức một bộ phận (thuộc Ban Tổ chức Cán bộ) chịu trách nhiệm quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức. Phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. - Tăng cường sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng; TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 24 KẾT LUẬN Bồi dưỡng đội ngũ công chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu công việc. Trong những năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trương tăng cường công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ công chức, làm thay đổi vượt bậc trong tư duy và thể chế hành chính. Qua thực tiễn thực hiện, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gặt hái được nhiều kết quả tốt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ đội ngũ công chức Tổng cục. Có được điều này là nhờ Tổng cục đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, trong đó, đóng vai trò quan trọng là hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức ngày càng được quan tâm đầu tư về cả số lượng lẫn chất lượng các khóa bồi dưỡng. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam còn một số tồn tại, chưa phát huy hết được vai trò của hoạt động này với yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ công chức của mình. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam trở thành một yêu cầu bức thiết, với một hệ thống giải pháp đồng bộ từ hệ thống thể chế chính sách, đổi mới công tác quản lý bồi dưỡng, gắn đào tạo bồi dưỡng với các khâu của quy trình quản lý, phát triển công chức,... Hy vọng hệ thống giải pháp này khi đi vào thực tiễn sẽ nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ công chức của Tổng cục, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_boi_duong_doi_ngu_cong_chuc_tong.pdf
Luận văn liên quan