Tóm tắt luận văn Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần

- Luận văn thạc sĩ luật học, “Pháp luật về quản lý nội bộ trong CTCP ở Việt Nam” (2002) của Lưu Tiến Ngọc, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề pháp lý như cơ c ấu quản lý nội bộ, vốn, cổ đông của quản trị nội bộ CTCP theo LDN 1999 trên cơ sở so sánh, đối chiếu với quy định về quản trị CTCP trong pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó kiến nghị một số nội dung cần hoàn thiện về CTCP ở Việt Nam, tiếp cận từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới. - Sách: “LDN bảo vệ cổ đông pháp luật và thực tiễn” (2011) của TS. Bùi Xuân Hải. Cuốn sách này tập trung phân tích làm rõ thực trạng pháp luật về quyền của cổ đông, cách thức và biện pháp bảo vệ cổ đông CTCP trên cơ sở có so sánh với pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung LDN năm 2005 nhằm tăng cường bảo vệ cổ đông CTCP. - Bài viết “Một số so sánh về CTCP theo LCT Nhật Bản và LDN Việt Nam”, của Nguyễn Thị Lan Hương, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 25/2009; Bài báo cáo “Một số vấn đề về mô hình quản trị công ty trên thế giới và Việt Nam”, của TS. Bùi Xuân Hải, Hội thảo khoa học: Pháp luật về quản trị công ty - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2011; Bài viết: “So sánh cấu trúc quản trị công ty điển hình trên thế giới” của TS. Phạm Văn Tuyết, Tạp chí Khoa học pháp lý số 6/2006; Bài viết “ Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong Luật Liên minh châu Âu và luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam”, của Phan Huy Hồng, Tạp chí khoa học pháp lý, tháng 3/2010;.

pdf16 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 3509 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận văn Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG THỊ MAI HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN AM HIỂU Hà Nội – 2015 71 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Hoàng Thị Mai 72 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình hoc̣ tâp̣ và hoàn thành luâṇ văn này , tôi đã nhâṇ đươc̣ sư ̣ hướng dâñ, giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo , bạn bè và gia đình. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiêụ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội , Phòng đào tạo sau đại học Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã taọ moị điều kiêṇ thuâṇ lơị giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đang công tác và giảng dạy tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giảng dạy và chỉ bảo tôi những kiến thức quý báu trong quá trình học tập, giúp tôi trang bị đầy đủ kiến thức để nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu. Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin cảm ơn Tiến sỹ Nguyễn Am Hiểu, thầy đã tận tình hướng dẫn, động viên tinh thần và giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. Qua đây, tôi cũng xin được cảm ơn gia đình cùng bạn bè đã luôn giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập cũng như hoàn thành luận văn thạc sỹ của mình. 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BKS : Ban kiểm soát CTCP : Công ty cổ phần ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ĐKKD : Đăng ký kinh doanh DN : Doanh nghiệp GĐ : Giám đốc HĐQT : Hội đồng quản trị LCT : Luật Công ty LDN : Luật Doanh nghiệp NĐ : Nghị định TAND : Tòa án nhân dân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TGĐ : Tổng giám đốc TTCK : Thị trường chứng khoán RMBCA : Luật sửa đổi luật mẫu về công ty kinh doanh (Mỹ) (viết tắt của Revised Model Business Corporations Act) 74 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 : Quyền biểu quyết của cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu 70 75 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ................................................................ 77 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................ 78 2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................... 78 2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................. 78 3. Tình hình nghiên cứu đề tài ............................................................................. 78 4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu ................... Error! Bookmark not defined. 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài ........................ Error! Bookmark not defined. 6. Kết cấu Luận văn ............................................. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CTCP .................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1. Khái niệm CTCP........................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Khái niệm quản trị CTCP .................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Sự cần thiết của quản trị trong CTCP ở Việt NamError! Bookmark not defined. 1.4. Mô hình quản trị CTCP ................................... Error! Bookmark not defined. 1.5. Các khuyến nghị của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về quản trị công ty Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN TRỊ CTCP .................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.1. Mô hình quản trị CTCP ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. ĐHĐCĐ ............................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. HĐQT .................................................................. Error! Bookmark not defined. 76 2.4. GĐ hoặc TGĐ ..................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5. BKS ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.6. Cổ đông CTCP .................................................... Error! Bookmark not defined. 2.7. Minh bạch và công khai thông tin trong CTCP .. Error! Bookmark not defined. 2.8. Giám sát các giao dịch có khả năng tư lợi và giao dịch với các bên liên quan Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUẢN TRỊ CTCP ............................................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Phương hướng chung nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP ....... Error! Bookmark not defined. 3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP .... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 80 77 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hình thức CTCP ra đời là một tất yếu trong quá trình vận động của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để mở rộng quy mô kinh doanh. Ở Việt Nam, kể từ khi Đảng và Nhà nước chủ trương thực hiện đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mở ra cơ hội, và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát huy khả năng sản xuất kinh doanh. Từ đó, hình thức CTCP ngày càng phổ biến và chứng minh được vai trò tích cực của nó trong nền kinh tế. Để phát huy thế mạnh của hình thức công ty này trong nền kinh tế thì trước hết trong nội tại CTCP phải hoạt động có hiệu quả, mà vấn đề được quan tâm đầu tiên là quản trị CTCP, tổ chức quản lý trong chính nội bộ công ty. Nhận thức vai trò quan trọng của yếu tố quản trị trong CTCP, pháp luật Việt Nam hiện hành đã có nhiều chế định liên quan, tạo cơ sở pháp lý chung để những nhà quản lý DN áp dụng vào thực tiễn công ty mình, nhằm làm cho bộ máy CTCP vận hành có hiệu quả. Tiếp thu kinh nghiệm pháp luật công ty của các nước phát triển trên thế giới, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong nhận thức và thực tiễn thi hành pháp luật, nếu so sánh với những quy định về CTCP nói chung và vấn đề quản trị CTCP nói riêng thì pháp luật của nước ta đã có cách tiếp cận và phát triển khá bài bản, đã giải quyết được những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội đất nước và nhu cầu mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng cao, pháp luật về quản trị CTCP đang bộc lộ nhiều vấn đề chưa hoàn thiện. Nhiều vụ việc tranh chấp nội bộ, nhiều hành vi lợi dụng vai trò, ảnh hưởng của người quản lý để trục lợi, làm thiệt hại đến lợi ích của cổ đông vẫn 78 xảy ra thường xuyên mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những bất cập và thiếu sót của pháp luật về quản trị CTCP. LDN 2014 đã có nhiều đổi mới về vấn đề quản trị CTCP nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, nhiều bất cập từ LDN 2005 vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung tr 79 iệt để, đặc biệt cần đồng bộ LDN 2014 với các văn bản luật chuyên ngành, văn bản dưới luật để tạo thành một hệ thống thống nhất. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thiện vấn đề pháp lý liên quan đến quản trị CTCP trong giai đoạn này là việc làm cần thiết. Vì vậy, tác giả chọn vấn đề: “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị CTCP” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát Bằng việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật về quản trị CTCP về phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn thi hành, luận văn tập trung phân tích những điểm bất cập, hạn chế, những điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP ở Việt Nam. 2.2. Mục tiêu cụ thể Để thực hiện được mục đích tổng quát đề ra, đề tài có các nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về quản trị CTCP, cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện vấn đề quản trị CTCP ở Việt Nam; - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật về quản trị CTCP ở Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định này trên thực tế; - Tìm hiểu bộ phận pháp luật tương ứng của một số quốc gia trên thế giới trong mối tương quan, so sánh với pháp luật Việt Nam về quản trị CTCP; - Chỉ ra những yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện quy định pháp luật về quản trị CTCP và đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề này. 3. Tình hình nghiên cứu đề tài Pháp luật về CTCP nói chung và quản trị CTCP nói riêng là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, trong đó có thể kể đến một số công trình nghiên cứu sau: - Luận văn thạc sỹ luật học, “Chế độ pháp lý về quản trị CTCP theo LDN” (2006) của Trần Lương Đức, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. Luận văn tập trung làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn của quy định pháp luật về quản trị 80 CTCP của Việt Nam theo quy định của LDN 2005. Trong luận văn này, đã có sự so sánh giữa LDN 1999 và LDN 2005, phân tích chỉ ra những điểm mới, tiến bộ của LDN 2005 về quản trị CTCP và đề xuất các giải pháp đề áp dụng pháp luật trong thực tiễn. - Luận văn thạc sĩ luật học, “Pháp luật về quản lý nội bộ trong CTCP ở Việt Nam” (2002) của Lưu Tiến Ngọc, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề pháp lý như cơ cấu quản lý nội bộ, vốn, cổ đông của quản trị nội bộ CTCP theo LDN 1999 trên cơ sở so sánh, đối chiếu với quy định về quản trị CTCP trong pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó kiến nghị một số nội dung cần hoàn thiện về CTCP ở Việt Nam, tiếp cận từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới. - Sách: “LDN bảo vệ cổ đông pháp luật và thực tiễn” (2011) của TS. Bùi Xuân Hải. Cuốn sách này tập trung phân tích làm rõ thực trạng pháp luật về quyền của cổ đông, cách thức và biện pháp bảo vệ cổ đông CTCP trên cơ sở có so sánh với pháp luật của một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung LDN năm 2005 nhằm tăng cường bảo vệ cổ đông CTCP. - Bài viết “Một số so sánh về CTCP theo LCT Nhật Bản và LDN Việt Nam”, của Nguyễn Thị Lan Hương, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 25/2009; Bài báo cáo “Một số vấn đề về mô hình quản trị công ty trên thế giới và Việt Nam”, của TS. Bùi Xuân Hải, Hội thảo khoa học: Pháp luật về quản trị công ty - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2011; Bài viết: “So sánh cấu trúc quản trị công ty điển hình trên thế giới” của TS. Phạm Văn Tuyết, Tạp chí Khoa học pháp lý số 6/2006; Bài viết “Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong Luật Liên minh châu Âu và luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam”, của Phan Huy Hồng, Tạp chí khoa học pháp lý, tháng 3/2010;... Hiện nay, có nhiều công trình nghiên cứu về hoàn thiện pháp luật về quản trị CTCP ở Việt Nam, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên chủ yếu phân tích làm rõ một số khía cạnh pháp lý trong quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của CTCP, quyền và nghĩa vụ của cổ đông CTCP, cơ cấu tổ chức ĐHĐCĐ, HĐQT, 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Alan B. Morrison (2007), Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ, tr. 14, 23, 25, NXB CTQG, Hà Nội. 2. Bạch Thị Lệ Thoa (2004), Một số khía cạnh pháp lý về CTCP dưới góc độ so sánh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật cộng hoà Pháp, tr. 14-17, 48, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (11/2003), Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật DN. 4. Bộ Thương mại (2006) Báo cáo tóm tắt kết quả đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới và Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 5. Cao Bá Khoát (2009), “Cần tôn trọng Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 của Quốc hội khóa 11 về phê chuẩn việc Việt Nam tham gia WTO”, Tạp chí Nhà quản lý, số 71, 5/2009, tr. 6. 6. Cao Đình Lành (2007), “Minh bạch và công khai hóa thông tin trong CTCP theo Luật DN năm 2005”, Tạp chí Khoa học, số 2 (36)/2007, tr.115. 7. Cao Đình Lành (2007), “Xung đột các nhóm lợi ích trong CTCP”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 3/2007, tr.22. 8. Dự án UNDP VIE/97/016 - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (1996), Báo cáo nghiên cứu so sánh LCT ở bốn nước Đông Nam Á: Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippin. 9. Đậu Anh Tuấn (2004), "Quản lý, điều hành trong CTCP ở Việt Nam", tr. 90-97, Luận văn Thạc sỹ luật học, Hà Nội. 10. Đinh Thị Hiền Minh, Đằng sau sự sụp đỗ hàng loạt công ty Mỹ, Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 28 ngày 4/7/2002, tr. 32. 11. Đoàn văn Trường (1996), Thành lập, tổ chức và điều hành hoạt động CTCP, tr 102-103, Nxb. KHKT, Hà Nội. 82 12. Đồng Ngọc Ba (2000), CTCP trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tr. 45-47, tr. 94, tr. 112-115, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 13. Đồng Ngọc Ba (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về DN ở Việt Nam, tr. 15-16, tr 66, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 14. Hoàng Thế Liên (chủ biên) (2001), Luật DN – Những điểm mới và một số vấn đề đặt ra trong cơ chế thi hành, tr 25-29, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Nhìn nhận của xã hội với thị trường và kinh doanh, tr. 32, tr. 39, Nxb Thống kê, Hà Nội. 16. Kim Dung (2001), “Quản trị công ty tốt và thực trạng quản trị công ty tại Việt Nam”, Tạp chí chứng khoán, số 11/2001, tr. 78. 17. Lê Thị Châu (1997), Quyền sở hữu tài sản của công ty, tr. 12, Nxb. Lao động, Hà Nội. 18. Maurice Cozian & Alain Viandier (1998), Tổ chức công ty, tr. 88, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. 19. Ngân hàng phát triển Châu Á (2001), Bộ hướng dẫn thông lệ tốt nhất về quản trị công ty ở Việt Nam, Bản trình lên Chính phủ Việt Nam ngày 19 tháng 10 năm 2001, Dự án TA 3353-VIE. 20. Ngân hàng thế giới (2002), Báo cáo phát triển thế giới - Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường, tr. 46-50, Nxb Chính trị Quốc gia. 21. Ngân hàng thế giới (2002), Báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới (WB) 2014. 22. Ngô Viễn Phú (2004), Nghiên cứu so sánh quản lý CTCP theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tr. 10-12, tr 67-68, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội. 23. Ngô Viễn Phú (2003), “Bàn về tính chất của quyền cổ đông”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 12/2003, tr. 43. 83 24. Nguyễn Đình Cung (2000), Tư tưởng chỉ đạo, cơ sở lý luận và thực tiễn của Luật DN, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tài liệu hội thảo tháng 9/2000. 25. Nguyễn Hoàng Thùy Trang (2011), “Quyền khởi kiện phái sinh của cổ đông CTCP theo pháp luật Anh và bài học đối với Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lý, số 5/2011, tr. 25. 26. Nguyễn Hưng (2001), “Quản trị công ty: tiến tới lành mạnh hóa môi trường hoạt động và phát triển DN”, Tạp chí chứng khoán, số 5,6/2001, tr.6. 27. Nguyễn Ngọc Bích (2003), Luật DN, vốn và quản lý trong CTCP, tr. 25, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh. 28. Nguyễn Ngọc Bích (2003), Luật DN, vốn và quản lý trong CTCP, tr. 9 – 15, Nxb. Trẻ, Hà Nội. 29. Nguyễn Như Phát, Phạm Hữu Nghị (2004), Giáo trình Luật kinh tế, tr 71, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 30. Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Một số so sánh về CTCP theo LCT Nhật Bản và Luật DN Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 25/2009, tr. 71. 31. Nguyễn Thị Thu Vân (1998), Một số vấn đề về công ty và hoàn thiện pháp luật về công ty ở Việt Nam hiện nay, tr. 67- 70, Nxb Chính trị Quốc gia. 32. PMRC, UNDP (2005), Báo cáo tổng hợp - Nghiên cứu rà soát văn bản pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của DN với các tư tưởng chỉ đạo xây dựng Luật DN thống nhất và Luật Đầu tư chung, trong khuôn khổ Dự án VIE 01/025, tr. 7-9. 33. Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo về Luật Kinh tế, tr 23-24, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 34. Phạm Duy Nghĩa (2006), So sánh pháp luật về quản trị DN của một số nước trên thế giới - Bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật công ty ở Việt Nam, tr. 4, tr 16-20, tr 23, Đề tài đặc biệt cấp Quốc gia, Mã số: QG 04.23. 84 35. Phạm Duy Nghĩa (2006), “Luật DN 2005 từ một góc nhìn so sánh với LCT 2005 của CHND Trung Hoa”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, tháng 7/2006, tr. 4. 36. Phan Huy Hồng (2010), “Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong Luật Liên minh châu Âu và luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học pháp lý, tháng 3/2010. 37. Quách Thúy Quỳnh (2010), “Quyền của cổ đông thiểu số theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học, tháng 4/2010. 38. Tòa Kinh tế, TAND tối cao (2010), Tham luận tại Hội nghị tổng kết ngành Tòa án năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. 39. Tòa Kinh tế, TAND tối cao (2007), Tham luận về tình hình thụ lý giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại năm 2007, tr. 12-17. 40. Tổ công tác thi hành Luật DN (2003), Một số tranh chấp điển hình phát sinh trong quá trình thực hiện Luật DN, tr. 34-36, Nxb Thống kê, Hà Nội. 41. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2004), Thời điểm cho sự thay đổi: Đánh giá LDN và kiến nghị, tr. 4-5. 42. Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2008), Quản trị CTCP ở Việt Nam, quy định của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề, tr. 32, tr. 40. 43. TS. Lê Thị Lợi (2010), “Những quy định của Luật DN năm 2005 về CTCP cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung”, Tạp chí Luật học, số 10/2010, tr. 7. 44. TS. Bùi Xuân Hải (2011), Luật DN bảo vệ cổ đông pháp luật và thực tiễn, tr. 20-25, Nxb.CTQG, Hà Nội. 45. Trần Lương Đức (2006), Chế độ pháp lý về quản trị CTCP theo LDN, tr. 6, tr.15, tr. 33-36, tr 78, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. 46. Hữu Hoè (2015), Nhiều doanh nghiệp niêm yết chưa “thuộc bài” quản trị công ty, Tạp chí Đầu tư chứng khoán số Thứ Ba, ngày 20/1/2015. 85 47. Lưu Tiến Ngọc (2002), Pháp luật về quản lý nội bộ trong CTCP ở Việt Nam, tr. 55-57, tr 112, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. 48. Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Một số so sánh về CTCP theo LCT Nhật Bản và LDN Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 25/2009, tr. 32. 49. Bùi Xuân Hải (2011), “Một số vấn đề về mô hình quản trị công ty trên thế giới và Việt Nam”, Hội thảo khoa học: Pháp luật về quản trị công ty - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, tr. 15, 18. 50. Phạm Văn Tuyết (2006), “So sánh cấu trúc quản trị công ty điển hình trên thế giới”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 6/2006, tr. 10. 51. Bùi Xuân Hải, “Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lí luận và thực tiễn”, Tạp chí Luật học, số 3/2011, tr. 22-25. 52. TS. Nguyễn Thị Dung (2010), “Hoàn thiện quy định về góp vốn và xác định tư cách thành viên công ty theo Luật DN năm 2005”, Tạp chí Luật học, số 9/2010, tr. 17. Tiếng Anh 53. Adolf A. Berle & Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property, pp. 1-2. 54. Bui Xuan Hai (2007), Corporate Governance in Vietnamese Company Law: A Proposal for Reform, PhD Thesis, La Trobe University, Australia, pp. 40, pp. 51-54. 55. OECD, OECD Principles of corporate governance, 2000. 56. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2004), pp. 22, Corporate Governance Principle 2004. 57. Weil and Gotshal & Manges LLP (2002) (on behalf of the European Commission - Internal Market Directorate General) Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Members States, pp. 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050005072_3713_7416.pdf
Luận văn liên quan