Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Từ kết quả hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý, kết hợp với việc đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là dựa trên những nguyên nhân của hạn chế, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp mà luận văn đề xuất thể hiện nhiều phương diện khác nhau của công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Để thực hiện được các giải pháp này đòi hỏi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành thực hiện một cách đồng bộ. Ngoài ra còn cần sự phối hợp và tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. “Phát triển cây xanh đô thị là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu trí quan trọng của xã hội văn minh, hiện đại nhằm xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp” [4]. Do đó các cá nhân, tổ chức cần tăng cường tham gia vào công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện luận văn, với tinh thần, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực hết mình, tác giả luôn bám sát định hướng để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, vì vậy luận văn đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, bản thân là người làm thực tiễn, cũng như năng lực nghiên cứu hạn chế do đó luận văn không tránh khỏi những sai sót. Một số nội dung luận văn chưa thể đi sâu nghiên cứu và phân tích mà chỉ dừng lại ở việc khái quát. Tuy nhiên các nội dung nghiên cứu của tác giả luận văn có thể áp dụng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình công tác cũng như ở bậc nghiên cứu cao hơn.

pdf28 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ MINH THU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Quang Thanh Phản biện 1: TS. Trần Trí Trinh – Học viện Hành chính QG Phản biện 2: TS.Hoàng Thị Ngọc Lan –Học viên Chính trị KV2 Luận văn này được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Địa điểm: Phòng 207, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 10 - Đường Ba Tháng Hai - Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh Thời gian: Vào hồi 16 giờ 30, ngày 19 tháng 7 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển của mỗi cá nhân hay xã hội đều gắn với những môi trường nhất định, trong đó bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Việc bảo vệ môi trường sống là công việc hết sức cần thiết. Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khẳng định “Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững”[4]. Cây xanh đối với môi trường sống được ví như là “lá phổi hô hấp”, tạo ra môi trường sống tự nhiên, trong lành cho mỗi con người. Đối với các đô thị lớn thì cây xanh càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phát triển cây xanh đô thị là một trong những giải pháp hướng tới một đô thị bền vững. Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra hết sức mạnh mẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân nhưng mặt khác cũng gây ra ô nhiễm môi trường, thẩm mỹ quan đô thị, Để giải quyết những vấn đề trên thì phát triển cây xanh đô thị được coi là một trong những giải pháp tối ưu. Hiện nay việc phát triển cây xanh đô thị là một vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, hướng tới phát triển đô thị bền vững, trong đó phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Để việc phát triển mạng lưới cây xanh đô thị được đồng bộ, đúng định hướng, đúng pháp luật thì vấn đề đặt ra là phải tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác này. Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, nhiều quy hoạch, kế hoạch để tăng cường quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Cùng với đó, công tác thanh tra kiểm tra cũng được chú trọng. Công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng được quan tâm và chú trọng. Quản lý nhà nước về về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố đã có nhiều thành tựu nhằm đảm bảo cho hoạt động này diễn ra đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị cũng còn tồn tại nhiều hạn chế nhất định như quy định pháp lý chưa chặt chẽ thống nhất, quy hoạch, kế hoạch phát triển cây xanh đô thị chưa được quan tâm, chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học chuyên ngành trong quản lý còn chậm, công tác cải tạo, phát triển cây xanh đô thị chưa được tiến hành đồng bộ và kịp thời. Việc xã hội hóa về phát triển cây xanh đô thị chưa đa dạng, chưa có nhiều hình thức khuyến khích kêu gọi các nhà đầu tư. Ngoài ra công tác thanh tra, kiểm tra cũng chưa được tiến hành kịp thời. Để hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, lịch sự, hiện đại và phát triển nên Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Xuất phát từ những lý do cơ bản trên, chúng tôi chọn đề tài “Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm nội dung nghiên cứu luận văn thạc sĩ Quản lý công của mình nhằm giải quyết những hạn chế nêu trên. 2. Tình hình nghiên cứu Phát triển cây xanh đô thị và quản lý nhà nước về cây xanh đô thị là một vấn đề được quan tâm của rất nhiều học giả, nhà nghiên cứu khoa học. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, ấn phẩm khoa học nghiên cứu về vấn đề này. Riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào về nội dung này được công bố chính thức. Vì vậy luận văn đảm bảo tính mới và không có sự trùng lắp. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu cơ bản của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được các mục đích nêu trên, luận văn tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây: (1) Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị; (2) Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài có đối tượng nghiên cứu là quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2010 đến nay. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Đề tài sử dụng chủ nghĩa Mác – Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về nhà nước và pháp luật làm cơ sở phương pháp luận. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết những vấn đề cụ thể mà nội dung của đề tài hướng đến, các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành đều được áp dụng như: - Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Luận văn sẽ phân tích các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước về cây xanh đô thi. - Các phương pháp khác: Bên cạnh việc sử dụng phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp, luận văn cũng sử dụng một số phương pháp khác như: Phương pháp so sánh, đối chiếu; Phương pháp tổng hợp,... 6. Ý nghĩa của luận văn - Ý nghĩa về lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh. - Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Các giải pháp luận văn đưa ra có thể áp dụng và mang lại kết quả trên thực tế góp phần giải quyết một số vấn đề của quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn là nguồn tài liệu cung cấp cho việc nghiên cứu về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trong thời gian tới. 7. Kết cấu đề tài Đề tài ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được bố cục thành 3 chương, gồm: + Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh. + Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. + Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ XÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 1.1. Cây xanh đô thị 1.1.1. Khái niệm Cây xanh đô thị có thể được hiểu là những loại cây xanh được trồng ở khu vực đô thị, tạo nên cảnh quan đô thị. 1.1.2. Phân loại Cây xanh đô thị rất đa dạng và phong phú. Nó có nhiều cách phân loại khác nhau, tùy theo từng tiêu chí phân loại. 1.1.3. Đặc điểm Thứ nhất, cây xanh đô thị gắn liền với địa bàn đô thị. Thứ hai, cây xanh đô thị gắn liền với kiến trúc, cảnh quan đô thị. Thứ ba, cây xanh đô thị chủ yếu do nhà nước trồng. 1.1.4. Vai trò Thứ nhất, cây xanh đô thị góp phần cải thiện môi trường sống đô thị. Thứ hai, cây xanh đô thị tạo nên cảnh quan đô thị. Thứ ba, cây xanh đô thị góp phần hỗ trợ đa dạng sinh học. 1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về cây xanh đô thị Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh có thể được hiểu là hoạt động có tổ chức, có định hướng bằng pháp luật, chính sách của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa bàn cấp tỉnh, mang tính quyền lực nhà nước, nhằm quản lý các hoạt động liên quan đến cây xanh đô thị, nhằm đảm bảo duy trì, phát triển và bảo vệ cây xanh đô thị. 1.2.2. Sự cần thiết Một là, đối với các cơ quan nhà nước Hai là, đối với khu vực đô thị Ba là, đối với các cá nhân, tổ chức trong xã hội 1.2.3. Những quy định pháp lý của quản lý nhà nước về cây xanh đô thị Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị. 1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh 1.2.4.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cây xanh đô thị Để thực hiện quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị thì các cơ quan nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật và các chính sách. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh sẽ ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan khác. Các văn bản tập trung quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về cây xanh đô thị; nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về cây xanh đô thị; quy hoạch cây xanh đô thị; nội dung quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, 1.2.4.2. Xây dựng quy hoạch kế hoạch về cây xanh đô thị Uỷ bam nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện sẽ ban hành các quy hoạch về cây xanh đô thị như quy hoạch phát triển cây xanh đô thị, quy hoạch phát triển công viên cây xanh đô thị, quy hoạch phát triển quỹ đất cho cho phát triển cây xanh đô thị, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn cũng ban hành các kế hoạch để xác định mục tiêu và các biện pháp thực hiện trong quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 1.2.4.3. Đầu tư, phát triển hạ tầng, thực hiện các dự án và công trình nghiên cứu khoa học về cây xanh đô thị Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị cũng như phát triển cây xanh đô thị. Cơ sở hạ tầng cho phát triển và quản lý nhà nước về cây xanh đô thị bao gồm nhiều loại khác nhau như hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, Ngoài ra trên địa bàn cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp cũng chú trọng việc đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học về cây xanh đô thị. 1.2.4.4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách quy hoạch về cây xanh đô thị Nội dung của công tác tuyên truyền và phổ biến tập trung vào việc tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, về vai trò, ý nghĩa của việc phát triên cây xanh đô thị, quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức trong việc quản lý và phát triển cây xanh đô thị. Để tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý nhà nước về cây xanh đô thị thì việc xây dựng bộ máy và nhân sự là công việc hết sức cần thiết. Tổ chức cấp phép cho các hoạt động liên quan đến cây xanh đô thị như cấp phép trồng mới, cấp phép dịch chuyển, di dời, đốn hạ các cây xanh đô thị. 1.2.4.5. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về cây xanh đô thị Việc thanh tra kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau đây: - Kiểm tra tình hình trồng và chăm sóc các loại cây để phát hiện các cây bị sâu bệnh, hư hỏng. - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức trong xã hội về tuân thủ các quy định liên quan đến cây xanh đô thị. - Tiếp nhận các phản ánh kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 1.3. Kinh nghiệm của các địa phương về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh 1.3.1. Kinh nghiệm của các địa phương 1.3.1.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng 1.3.1.2. Kinh nghiệm của Bình Dương 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đúc rút Một là, về mặt nhận thức: Cần giáo dục cho đội ngũ cán bộ công chức nhận thức đúng và đầy đủ về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị. Ngoài ra cũng cần nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý cây xanh đô thị. Hai là, về mặt thể chế, chính sách: Cần phải ban hành kịp thời các văn bản để cụ thể hóa các nội dung quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị và tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản này. Ba là, về xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Các địa phương cần chú trọng công tác xây dựng quy hoạch cây xanh đô thị. Quy hoạch cây xanh đô thị cần đồng bộ với các quy hoạch khác ở quy hoạch đô thị. Bốn là, về mặt tổ chức, nhân sự: Cần phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước về cây xanh đô thị tại địa phương. Trong đó chú trọng kiện toàn các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Năm là, về triển khai thực hiện: Cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị. Trong đó cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Sáu là, về công tác thanh tra, kiểm tra: Việc kiểm tra cần tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó cần có chế tài nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Tiểu kết chương 1 Chương 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị trên địa bàn cấp tỉnh. Những kết quả nghiên cứu của chương 1 là cơ sở luận văn để tiếp cận thực trạng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên một địa bàn cụ thể ở chương 2. Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Tổng quan về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2.2. Tổng quan về thực trang quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1. Thực hiện và ban hành các văn bản quản lý nhà nước về cây xanh đô thị Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã dựa trên các quy định của Luật xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị và các Thông tư của Bộ Xây dựng về quản lý cây xanh đô thị. Cơ sở pháp lý quan trọng và cơ bản trong quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là Quyết định số 199/2004/QĐ-UBND ngày 18/8/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này đã quy định các nguyên tắc quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, trách nhiệm, thẩm quyền của các Sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Bên cạnh đó cũng quy định các nội dung quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Để phê duyệt các quy hoạch, đề án phát triển rừng và cây xanh đô thị, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 17/2011/QĐ- UBND ngày 18/3/2011. Để quy định về chiều cao đối với các cây xanh đô thị, Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao thông vận tải) đã ban hành quyết định số 4220/QĐ-GT ngày 26/11/2004 về việc quy định khống chế chiều cao thân và chiều rộng tán cây xanh cao lớn lâu năm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản này đã làm cơ sở quan trọng cho việc quản lý về chiều cao, chiều rộng đối với thân cây và tán cây. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra đối với cây xanh đô thị. Đến nay trong quản lý cây xanh đô thị thì Sở Giao thông vận tải vẫn dựa trên quy định này để kiểm tra việc thực hiện các quy định về chiều cao và chiều rộng tán cây. Để thực hiện các việc phân cấp trong công tác quản lý cây xanh đô thị thì hàng năm Sở Giao thông vận tải đã ban hành quyết định về phân cấp quản lý hệ thống cây xanh cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên hiện nay việc ban hành các văn bản, chính sách trong công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Hiện nay Quyết định số 199/2004/QĐ-UBND ngày 18/8/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Ngoài ra hiện nay cũng thiếu các quy định như quy chế quản lý cây xanh đô thị, quy định cụ thể về thẩm quyền của các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 2.2.2. Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị thì Uỷ ban nhân dân Thành phố chú trọng việc ban hành các quy hoạch, kế hoạch. Việc ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án đã định hướng cho công tác quản lý nhà nước cũng như việc phát triển cây xanh đô thị. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch là một nội dung được Uỷ ban nhân dân Thành phố quan tâm và thực hiện. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tham mưu dự thảo các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về cây xanh đô thị cũng như phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc dự thảo các quy hoạch về cây xanh đô thị. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch này đã quan tâm đến việc phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã xây dựng quy hoạch phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có quy hoạch cây xanh đô thị. Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Quy hoạch phát triển Thành phố trong đó có nội dung rất quan trọng là định hướng về cây xanh đô thị trong sự phát triển chung của Thành phố. Bên cạnh việc xây dựng các quy hoạch về cây xanh đô thị thì công tác xây dựng quy hoạch về cây xanh đô thị cũng gặp những khó khăn và hạn chế nhất định. Hiện nay công tác phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Sở Quy hoạch và kiến trúc, Sở Xây dựng, các Sở ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận huyện chưa thực sự chặt chẽ. Các quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch về phát triển cây xanh đô thị chưa thực sự đồng bộ với nhau. 2.2.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Dựa trên các quy hoạch, kế hoạch được xây dựng thì Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành và Uỷ ban nhân dân các quận huyện tăng cương công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị, trong đó việc chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, quy hoạch, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác quản lý nhà nước cũng như chú trọng việc tổ chức cấp phép cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến cây xanh đô thị. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Hiện nay Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ trực tiếp và thống nhất quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn toàn Thành phố. Trong đó, Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cũng tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền về công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị đến các phường, xã trên địa bàn mình quản lý. 2.2.4. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các dự án và các công trình nghiên cứu khoa học về cây xanh đô thị Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị thì Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng chú trọng tiến hành việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về cây xanh đô thị cũng như quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cho Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành có liên quan để thực hiện việc quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Các cơ quan này đã được trang bị máy tính và các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Hiện nay Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý cây xanh đô thị. Thành phố đã tiến hành thí điểm ứng dụng phần mềm GIS vào quản lý cây xanh đô thị ở một số tuyến đường. Việc thực hiện các dự án phát triển cây xanh đô thị cũng được chú trọng thực hiện. Các dự án phát triển cây xanh đô thị, công viên cây xanh đều được triển khai và giải ngân đúng tiến độ. Nguồn ngân sách huy động cho phát triển cây xanh đô thị ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng chú trọng công tác nghiên cứu khoa học về phát triển cây xanh đô thị. Trong năm 2014 và 2015 Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện một số đề tài. 2.2.5. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Giao thông vận tải đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị hàng năm. Kế hoạch kiểm tra, thanh tra đã phân công rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân tổ chức trong công tác thanh tra, kiểm tra. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra cũng được tiến hành công khai minh bạch để các đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện. Sở Giao thông vận tải cũng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc Uỷ ban nhân dân các quận huyện tăng cường công tác thanh tra. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các quận huyện và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra tình trạng cây xanh hư hỏng và có hướng xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra đối với các cây xanh đô thị để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp cũng được chú trọng thực hiện. Các cơ quan quản lý cây xanh đô thị tăng cường thực hiện công tác kiểm tra đối với cây xanh đô thị. Thường xuyên kiểm tra, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan về cây xanh. Bên cạnh đó việc xử phạt các vi phạm về bảo vệ cây xanh do Sở Giao thông vận tải quản lý chưa thống nhất được cơ quan có thẩm quyền xử phạt, nên gây khó khăn trong công tác bảo vệ cây xanh. Ngoài ra việc thanh tra, kiểm tra cũng chưa được tiến hành thường xuyên. Hiện nay việc thanh tra, kiểm tra chủ yếu được thực hiện theo kế hoạch định kỳ. Việc chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó với địa bàn quản lý rộng, trong khi đó đội ngũ nhân sự tương đối hạn chế nên gây ra nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Ưu điểm Trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu sau đây: Thứ nhất, ban hành kịp thời các văn bản, quy hoạch, kế hoạch về quản lý cây xanh đô thị. Thứ hai, công tác chỉ đạo, điều hành được tiến hành thường xuyên. Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng. Thứ tư, việc phát triển và bảo vệ cây xanh đô thị được quan tâm. Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, phát hiện kịp thời các vi phạm. 2.3.2. Hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng còn tồn tại những bất cập sau đây: Thứ nhất, việc cụ thể hóa và ban hành các quy định về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị chưa được chú trọng nhiều, vẫn chủ yếu dựa trên văn bản của Trung Ương. Thứ hai, công tác quy hoạch, kế hoạch chưa đồng bộ, thống nhất. Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến chưa đa dạng, phong phú. Thứ tư, việc phát triển cây xanh chưa tương xứng và thiệt hại do cây xanh đô thị gây ra còn nhiều. Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chưa được tiến hành nghiêm túc. 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế Những hạn chế nêu trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân cơ bản sau đây: - Nguyên nhân khách quan: Thứ nhất, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thống nhất. Thứ hai, sự tham gia của các chủ thể xã hội vào phát triển và quản lý cây xanh đô thị chưa nhiều. - Nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, nhận thức của các các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị còn những hạn chế nhất định. Thứ hai, tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị còn nhiều bất cập. Thứ ba, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cây xanh đô thị chưa được chú trọng Tiểu kết chương 2 Dựa trên cơ sở lý luận đã hệ thống hóa trong chương 1, chương 2 của luận văn đã tiếp cận thực trạng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố. Hồ Chí Minh. Trong chương 2, luận văn đã khái quát thực trạng cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và phân tích thực trạng quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Bên cạnh đó chương 2 của luận văn cũng đã đánh giá những thành tựu và hạn chế của quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Một số định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện quản lý nhà nước về cây xanh đô thị Thứ nhất, cải thiện môi trường sống, cảnh quan đô thị. Thứ hai, phát triển đồng bộ quy hoạch cây xanh đô thị và quy hoạch phát triển đô thị. Thứ ba, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị 3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý cây xanh đô thị Uỷ ban nhân dân Thành phố cần ban hành quyết định để sửa đổi thay thế Quyết định số 199/2004/QĐ-UBND ngày 18/8/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố cần chú trọng cập nhật thường xuyên, kịp thời hoàn chỉnh việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá chăm sóc, bảo quản và tiêu chí nghiệm thu trong lĩnh vực công viên, cây xanh. Ủy ban nhân dân Thành phố cần sớm ban hành quy định cụ thể về nội dung thẩm định cây xanh bị tác động trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Cần có các quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm phát triển hệ thống cây xanh ôn định và bền vững, phát huy tối đa khả năng cải thiện môi trường đô thị. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng cần ban hành quy chế xử phạt, chế tài đối với các chủ đầu tư các dự án khu dân cư không thực hiện nghiêm chỉnh việc đầu tư công viên, mảng xanh, cây xanh theo đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban nhân dân Thành phố nên đưa các quy định về mảng xanh, cây xanh đô thị trong các dự án khu dân cư, coi đây như là một tiêu chuẩn bắt buộc để phê duyệt và cấp phép các dự án khu dân cư đô thị. Uỷ ban nhân dân Thành phố cần giao chức năng xử phạt vi phạm hành chính về cây xanh đô thị cho Sở Giao thông vận tải thay vì Sở Xây dựng như hiện nay; đồng thời quy định rõ ràng, cụ thể, tăng mức xử phạt chế tài để đảm bảo tính răn đe. Điều này sẽ đảm bảo tính thống nhất và hiệu quản hơn trong hoạt động quản lý cây xanh đô thị. Dựa trên văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cần ban hành các văn bản cụ thể hóa kịp thời và đầy đủ. Đồng thời tiến hành tổ chức triển khai thực hiện các quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì UBND các quận huyện nên kiến nghị với sở Giao thông vận tải để tham mưu UBND Thành phố ban hành các quy định điều chỉnh cho phù hợp, hoặc kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh nếu thấy cần thiết. 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch Uỷ ban nhân dân Thành phố cần xây dựng quy hoạch chi tiết cây xanh đường phố, trong đó, xác định chủng loại cây phù hợp cho từng tuyến đường; hình thành hệ thống cây xanh đường phố mang nét đặc trưng chung của Thành phố cũng như đặc trưng riêng của từng tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm. Đối với các tuyến cây xanh cổ thụ gắn liền với lịch sử phát triển của Thành phố, cần nghiên cứu đưa một số tuyến vào danh mục cây bảo tồn và có chế độ chăm sóc đặc biệt để bảo đảm an toàn. Việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch về cây xanh đô thị cần phải đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, của Thành phố. Quy hoạch phát triển cây xanh đô thị cần phù hợp với các quy hoạch trên để đảm bảo tính khả thi. Trong quá trình xây dựng quy hoạch về cây xanh đô thị, Thành phố nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học, người dân, và thuê các công ty tư vấn để họ tham gia xây dựng, phản biện và thẩm định các quy hoạch về phát triển cây xanh đô thị. Công tác xây dựng quy hoạch phải đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và có tính khả thi cao để định hướng cho các hoạt động khác về quản lý nhà nước về cây xanh đô thị của Thành phố. 3.2.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự Uỷ ban nhân dân Thành phố cần xác định rõ ràng trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc và các Sở ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Trong đó Sở Giao thông vận tải đóng vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân Thành phố. Các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung được phân công, phân cấp. Uỷ ban nhân dân Thành phố cần nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan (Thanh tra chuyên ngành, Viễn thông, Điện lực, các Ban quản lý dự án,...) trong công tác quản lý, bảo vệ cây xanh đường phố. Đối với đội ngũ nhân sự thì cần tăng cường tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Đối ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị cần được tập huấn, bồi dưỡng về những quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị, nghiệp vụ quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận về quan điểm và mục tiêu trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp; về khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp trong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền vận động các trường học, bệnh viện và tổ chức đóng ở các khu vực đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường trồng cây xanh đô thị. Cần tăng cường khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động trồng các cây xanh đô thị và có cơ chế khuyến khích những cơ quan, tổ chức này. Tăng cường giáo dục môi trường trong các trường học, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường, thấm sâu tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước của học sinh, sinh viên trong Thành phố. 3.2.5. Tăng cường nghiên cứu khoa học và áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý cây xanh đô thị Thứ nhất, đẩy mạnh các công trình nghiên cứu khoa học về quản lý cây xanh đô thị Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về quản lý cây xanh đô thị. Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Giao thông vận tải cần đặt hàng cho Đại học Kiến trúc Thành phố. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố hồ Chí Minh và Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý và phát triển cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có thể thuê các công ty tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị nói chung và cây xanh đô thị nói riêng. Thứ hai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị Uỷ ban nhân dân Thành phố cần áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố để phát triển cây xanh đô thị. Các phần mềm này sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. 3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân - Đối với công tác kiểm tra an toàn cây xanh đô thị: Uỷ ban nhân dân Thành phố cần chỉ đạo các cơ quan quản lý cây xanh đô thị tăng cường kiểm tra theo dõi các cây xanh đô thị để phát hiện các cây xanh sâu bệnh, hư hỏng, xuống cấp. - Đối với công tác thanh tra thực hiện các quy định pháp luật, các quy hoạch đề án về quản lý cây xanh đô thị: Các cơ quan thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của nhà nước. - Đối với việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị và giải quyết khiếu nại tố cáo: Các cơ quan nhà nước cần xây dựng cơ chế tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Ngoài việc tiếp nhận ý kiến trực tiếp thông qua tiếp công dân và thông qua hòm thư góp ý tại các cơ quan nhà nước thì Uỷ ban nhân dân Thành phố cần xây dựng tổng đài tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân. 3.2.7. Tăng cường xã hội hóa về cây xanh đô thị Thứ nhất, khuyến khích các cá nhân tổ chức trong việc trồng cây xanh đô thị Uỷ ban nhân dân Thành phố cần khuyến khích các cá nhân tổ chức trồng cây xanh trong vườn. Đối với các tổ chức cũng cần khuyến khích họ trồng cây xanh trong khuôn viên tổ chức. Mỗi cá nhân, tổ chức chủ động trồng cây xanh sẽ xây dựng được mảng cây xanh tương đối lớn cho Thành phố. Thứ hai, tăng cường kêu gọi đầu tư đối với các dự án phát triển cây xanh đô thị Đặc biệt Thành phố cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực cây xanh. Và để làm được điều đó, phải có cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút vốn đầu tư; công khai quy hoạch và danh sách các danh mục kêu gọi đầu tư; xúc tiến đầu tư có hiệu quả; lồng ghép dự án công viên, cây xanh đô thị với dự án sinh lời khác. Tiểu kết chương 3 Dựa trên các cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được đề cập tại chương 2, chương 3 của luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. KẾT LUẬN Từ kết quả hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý, kết hợp với việc đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là dựa trên những nguyên nhân của hạn chế, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các giải pháp mà luận văn đề xuất thể hiện nhiều phương diện khác nhau của công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Để thực hiện được các giải pháp này đòi hỏi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành thực hiện một cách đồng bộ. Ngoài ra còn cần sự phối hợp và tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. “Phát triển cây xanh đô thị là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu trí quan trọng của xã hội văn minh, hiện đại nhằm xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp” [4]. Do đó các cá nhân, tổ chức cần tăng cường tham gia vào công tác quản lý nhà nước về cây xanh đô thị. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thực hiện luận văn, với tinh thần, thái độ nghiêm túc và sự nỗ lực hết mình, tác giả luôn bám sát định hướng để thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, vì vậy luận văn đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, bản thân là người làm thực tiễn, cũng như năng lực nghiên cứu hạn chế do đó luận văn không tránh khỏi những sai sót. Một số nội dung luận văn chưa thể đi sâu nghiên cứu và phân tích mà chỉ dừng lại ở việc khái quát. Tuy nhiên các nội dung nghiên cứu của tác giả luận văn có thể áp dụng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình công tác cũng như ở bậc nghiên cứu cao hơn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAMKHẢO 1. Bộ Xây dựng (2005), Thông tư Số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 về hướng dân quản lý cây xanh đô thị, Hà Nội. 2. Chính phủ (2010), Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị, Hà Nội. 3. Phạm Anh Dũng – Lê Tiến Tâm (2012), Giáo trình cây xanh đô thị, Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Hà Nội. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hà Nội. 7. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Văn kiện Đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tp. Hồ Chí Minh. 8. Phạm Ngọc Đăng (2014), “Vai trò của cây xanh đô thị trong cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Báo Nhân dân. 9. Nguyễn Thị Hạnh (2015), Công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh: Sự hình thành, xu hướng sử dụng, phát triển và các vấn đề tồn tại, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội- Số 03. 10. Học viện Hành chính Quốc gia (2006), Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật – Hà Nội. 11. Tô Ngọc Liễn (2014), Giải pháp cải tạo và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai. 12. Nguyễn Thị Quế (2007), Tìm hiểu hiện trạng và việc thực hiện quy hoạch phát triển cây xanh đô thị ở Tp. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng. 13. Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, Hà Nội. 14. Đặng Thị Diễm Quỳnh (2013), Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh bóng mát ở một số đường phố của quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng. 15. Sở Giao thông vận tải – Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Kỷ yếu hội thảo An toàn cây xanh đô thị trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. 16. Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh (2013), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của khối công viên, cây xanh đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh. 17. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của khối công viên, cây xanh đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh. 18. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của khối công viên, cây xanh đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh. 19. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của khối công viên, cây xanh đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh. 20. Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tình hình sự cố cây xanh đô thị giai đoạn 2011-2016, Thành phố Hồ Chí Minh. 21. Lê Xuân Thái (2014), “Quy hoạch cây xanh theo hướng phát triển đô thị xanh bền vững”. 22. Triệu Tùng (2016), “Xã hội hóa trong phát triển cây xanh đô thị”, Báo Đà Nẵng. 23. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2004), Quyết định số 199/2004/QĐ-UBND ngày 18/8/2004 về ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. 24. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Quy hoạch cây xanh đô thị giai đoạn 2011-2020, Thành phố Hồ Chí Minh. 25. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 về Phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh. 26. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Quy chế phối hợp vận động người dân tham gia bảo vệ cây xanh đường phố, chăm sóc duy trì mảng xanh vỉa hè và vườn hoa trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh. 27. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_cay_xanh_do_thi_tren_di.pdf
Luận văn liên quan