Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Đề tài: Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta Luận văn dài 113 trang: Nhiệm vụ của luận văn - Làm rõ một số vấn đề lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác và tất yếu khách quan của việc tồn tại hàng hóa sức lao động trong nền kinh tế thị trường. - Phân tích thực trạng việc vận dụng lý luận hàng hoá - sức lao động của C.Mác trong việc phát triển thị trường lao động ở nước ta. - Đề xuất những quan điểm và giải pháp cơ bản trong việc phát triển thị trường lao động ở nước ta hiện nay. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN HÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 7 1.1. Lý luận chung về hàng hoá sức lao động của C.Mác 7 1.2. Sự tồn tại khách quan của hàng hoá sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 25 1.3. Đặc trưng của hàng hoá sức lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 30 Chương 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC VÀO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA 38 2.1. Một số quan điểm cơ bản của đảng và pháp luật của nhà nước về hàng hoá sức lao động và thị trường sức lao động 38 2.2. Những nội dung đã được vận dụng 47 2.3. Thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong quá trình vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác 72 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC VÀO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 78 3.1. Một số quan điểm cơ bản 78 3.2. Những giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta 89 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4580 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI QUÁT CHÍNH SÁCH ĐÔNG NAM Á CỦA CHÍNH QUYỀN BILL CLINTON ( 1992 - 2000) 7 1.1. Những nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của chính quyền B.Clinton 7 1.2. Nội dung và quá trình triển khai chính sách Đông Nam Á của chính quyền B. Clinton 11 1.2.1. Trong lĩnh vực chính trị 14 1.2.2. Trong lĩnh vực quân sự - an ninh 17 1.2.3. Trong lĩnh vực kinh tế 26 Chương 2: CHÍNH SÁCH ĐÔNG NAM Á CỦA CHÍNH QUYỀN G.W. BUSH TỪ 2001 ĐẾN NAY 36 2.1. Những nhân tố chi phối chính sách Đông Nam Á của chính quyền G.Bush 36 2.2.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực những năm đầu thế kỷ 21 36 2.1.2. Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ sau 11/9 43 2.1.3. Vị trí địa - chiến lược của khu vực Đông Nam Á 46 2.2. Nội dung và các hướng triển khai chính sách Đông Nam Á của chính quyền G.Bush 51 2.2.1. Nội dung chính sách 51 2.2.2. Các hướng triển khai chính sách 55 2.3 Đánh giá và dự báo chiều hướng chính sách Đông Nam Á của Mỹ trong thời gian tới 84 2.3.1. Một số nhận xét về chính sách Đông Nam Á của chính quyền G.Bush 84 2.3.2. Dự báo chính sách Đông Nam Á của Mỹ trong những năm sắp tới 90 Chương 3: VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH ĐÔNG NAM Á CỦA MỸ 94 3.1. Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và trong những tính toán chiến lược của Mỹ 94 3.1.1. Vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á 94 3.1.2. Những tính toán lợi ích của Mỹ đối với Việt Nam 99 3.2. Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong một số lĩnh vực 105 3.2.1 Trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao 105 3.2.2. Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng 108 3.2.3. Trong lĩnh vực kinh tế 110 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmuc luc(xong)1.doc
  • docbang viet tat(xong)1.doc
  • docBia - ThS1.doc
  • docloi cam on (xong)1.doc
  • doctoanboluanvan(xong)1.doc
Luận văn liên quan