Vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất rau - Phần 1

• Các khái niệm về chất lượng và an toàn thực phẩm. • Các phương pháp đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. • Đæi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý chÊt l­îng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất rau - Phần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai 1. Gioi thieu chung ve QLCL.ppt
  • pptBai 2Moi nguy ATTP SX rau17.6.2010.ppt
Luận văn liên quan