Vi ba số dm2g -1000

Lời nói đầu Chúng ta đang sống trong thời kỳ bùng nổ thông tin, với sự phát triển như vũ bão của các ngành Điện tử, Tin học, Viễn thông. Sự phát triển này được thể hiện qua hai xu hướng : hiện đại hoá và đa dạng hóa. Các dich vụ viễn thông ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu : nghe, nhìn của một xã hội phát triển cao đó là phát thanh truyền hình, truyền số liệu, điện thoại và điện tín. Tất cả các dịch vụ này có thể phát triển riêng rẽ và độc lập, xong để có được những thông tin tổng hợp mà một mạng số đa dịch vụ ra đời. Mạng này đang phát triển nhằm hợp nhất tất cả các dịch vụ nói trên vào một kênh cơ sở để cung cấp các phương tiện thông tin một cách đa năng và tiện lợi. Kỹ thuật số ra đời, đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc hiện đại hoá mạng lưới viễn thông. Việc số hoá các hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn đang được tiến hành nhằm nâng cao chất lượng đường truyền và giảm giá thành của tuyến. Thông tin có thể được truyền qua nhiều môi trường khác nhau như vi ba, vệ tinh, cáp quang .Trong khi cáp quang đang được đưa vào ứng dụng thì vi ba vẫn còn đang được dùng phổ biến và các hệ thống vi ba số này vẫn ngày càng được nâng cao về công nghệ, dung lượng cũng như là giảm nhỏ giá thành. Trong khuôn khổ của bản đồ án tốt nghiệp này, việc nghiên cứu thiết bị vi ba số DM2G-1000 của Nhật sẽ được trình bày. Bản đồ án này gồm: 1 - Vấn đề xử lý tín hiệu và sóng mang. 2 - Điều chế và giải điều chế trong vi ba số. 3 - Tổng quan thiết bị vi ba số DM2G-1000. 4 - Phân tích chi tiết thiết bị phát của thiết bị DM2G-1000. 5 - Một số bài đo kiểm tra thiết bị Vi ba số DM2G - 1000 Mục lục Chương I - Xử lý tín hiệu băng gốc 1.1 Sự cần thiết phải xử lý băng gốc 1.2 Các mã đường truyền. 1.2.1 Mã đảo dấu luân phiên (AIM) 1.2.2 Mã tam phân lựa chọn cặp 1.2.3 Mã HDB-3 1.2.4 Mã CMI 1.2.5 Các mã khác 1.3 Truyền số liệu băng gốc 1.3.1 Dung lượng của kênh 1.3.2 Giao thoa giữa các ký hiệu 1.3.3 Lọc băng gốc 1.3.4 Xác suất lỗi Pe trong truyền dẫn số 1.3.5 Mã điều khiển lỗi 1.3.6 Tái sinh tín hiệu số 1.3.7 Khôi phục thời gian và tách sóng ngưỡng Chương II - Điều chế và giải điều chế trong vi ba số. 2.1 Điều chế trong vi ba số 2.2 Phương pháp điều biên số (ASK) khóa dịch biên độ 2.2.1 ASK kết hợp 2.2.2 ASK không kết hợp 2.2.3 ASK M trạng thái (M-ary) 2.3 Điều pha số (PSK) khóa dịch pha 2.3.1 PSK kết hợp (CPSK) 2.3.2 PSK vi sai kết hợp (DPSK) 2.3.3 PSK M trạng thái (M-ary) 2.3.4 Các bộ giám sát chất lượng 2.3.5 Quan hệ giữa tạp âm song biên C/N và Eb/ 2.3.6 DPSK M trạng thái 2.3.7 Điều chế pha cầu phương lệch (OK-QPSK hay OQPSK) 2.4 Điều chế khóa dịch tần số (FSK) 2.4.1 FSK kết hợp 2.4.2 FSK không kết hợp 2.4.3 Giải điều chế FSK kết hợp vi sai 2.4.4 So sánh FSK và ASK 2.4.5 FSK M trạng thái 2.5 Sơ đồ kết hợp điều chế pha và biên độ Digital (CAPK) 2.5.1 Bộ chuyển đổi 2 thành L mức 2.5.2 Bộ điều chế và bộ giải điều chế QAM M trạng thái 2.5.3 Mã hoá vi sai 2.5.4 Xác suất lỗi của hệ thống M QAM 2.6 OFF SET QAM (OKQAM hay OQAM) hoặc STAGERED QAM (SQAM) Chương III - Tổng quát về thiết bị vi ba số DM2G - 1000. 3.1 Giới thiệu chung 3.1.1 Đặc điểm thiết bị 3.1.2 Kết cấu thiết bị 3.1.3 Cấu hình hệ thống 3.1.4 Các chỉ tiêu kỹ thuật 3.2 Chức năng các khối 3.2.1 Khối phát (Tx) 3.2.2 Khối thu (Rx) 3.2.3 Khối băng tần cơ sở B/U - U/B 3.2.4 Khối kênh nghiệp vụ số DSC 2 3.2.5 Khối hiển thị DSPL 3.2.6 Giám sát và điều khiển Chương IV- Phân tích phần máy phát thiết bị DM2G - 1000 4.1 Khối dao động nội (OSC) 4.1.1 Sơ đồ nguyên lý khối dao động nội (OSC) 4.1.2 Tổng quát sơ đồ nguyên lý của khối 4.1.3 Phân tích mạch trên sơ đồ 4.1.4 Nguyên lý hoạt động 4.2 Khối MOD CONT 4.2.1 Sơ đồ nguyên lý cuả khối 4.2.2 Nguyên lý hoạt động của toàn mạch 4.3 Khối điều chế (MOD) 4.3.1 Sơ đồ nguyên lý khối điều chế 4.3.2 Tổng quan sơ đồ nguyên lý khối 4.3.3 Nguyên lý hoạt động của toàn mạch 4.4 Khối khuyếch đại công suất siêu cao tần 4.4.1 Tổng quan sơ đồ nguyên lý khối HPA 4.4.2 Nguyên lý hoạt động của toàn mạch Một số bài đo cơ bản cho thiết bị DM2G - 1000 Bài 1 Đo công suất phát Bài 2 Đo tần số Bài 3 Đo bit lỗi

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2887 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vi ba số dm2g -1000, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êp. C¸c tÇn sè 1’, 2’, 3’, 4’, 5’, gäi lµ tÇn sè cao. b- §Æc tÝnh c¬ khÝ vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. -KÝch th­íc vËt lý: + Réng : 448mm + Cao : 325mm + S©u : 450mm -Khèi l­îng: 30 kg -§iÒu kiÖn vÒ nguån: §iÖn ¸p mét chiÒu cung cÊp (DC) lµ -24V hoÆc -48V (-19V ®Õn -60V). -§iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng: + NhiÖt ®é xung quanh: 0 ®Õn 450C + §é Èm t­¬ng ®èi: Tíi 95% + §é cao ®Æt m¸y: §­îc 4000 m so víi mùc n­íc biÓn (th­êng lîi dông ®Þa h×nh ®åi, nói, vïng cao). 3.2 Chøc n¨ng c¸c khèi B¨ng tÇn C¬ së (B-U/) (U/B) M¹ng ph©n nh¸nh (BR - NTWK) Khèi ph¸t1 Khèi ph¸t 2 Khèi thu 1 Khèi thu 2 IN OUT Kªnh nghiÖp vô sè (DSC 2) HiÓn thÞ (DSPL1) Logic gÝam s¸t (SVLGC1) TÝn hiÖu nghiÖp vô DSC*1 DSC*2 DSC*1 DSC*2 H×nh 3.2 - S¬ ®å khèi tæng qu¸t m¸y DM2G - 1000 Tæng quan s¬ ®å gåm cã: + Khèi ph¸t: 2 khèi trong c¬ cÊu dù phßng nãng TX No1 vµ TX No2 + Khèi thu: Còng gåm hai khèi RX No1 vµ RX No2 + Khèi b¨ng tÇn c¬ së: B-U/U-B + Khèi kªnh nghiÖp vô sè: DSC2 + Khèi logic gi¸m s¸t: SVLG1 + Khèi hiÓn thÞ: DSPL1 (Display 1) 3.2.1 Khèi ph¸t (TX). V× TX No1 gièng hÖt TX No2 nªn ta tr×nh bÇy víi 1 trong 2 thiÕt bÞ: Dao ®éng (OSC) §iÒu chÕ (MOD) KhuyÕch ®¹i (HPA) Xö lý ph¸t (TDP) Tõ b¨ng tÇn Ra m¹ch ph©n nh¸nh Tõ DSC tíi (B-U/U-B) H×nh 3.3 - S¬ ®å khèi ph¸t Khèi ph¸t gåm 4 khèi chøc n¨ng sau: + Khèi xö lý d÷ liÖu ph¸t (TDP) + Khèi dao ®éng (OSC) + Khèi ®iÒu chÕ (MOD) + Khèi khuyÕch ®¹i c«ng suÊt siªu cao tÇn (HPA) Khèi xö lý d÷ liÖu ph¸t (TDP). TÝn hiÖu tõ b¨ng tÇn c¬ së muèn ph¸t ®i ph¶i ®­îc xö lý t¹i TDP: NhiÖm vô cña khèi TDP - ChuyÓn ®æi tõ nèi tiÕp ra song song - ChuyÓn ®æi tèc ®é d÷ liÖu: (2 luång) 8,448 Mbit/s x 2 ® 9,01764 Mbit/s x 2 - GhÐp kªnh d÷ liÖu cña: + Bit d÷ liÖu chÝnh (tíi tõ B-U/U-B) + Bit d÷ liÖu nghiÖp vô sè (tõ DSC2) + Bit ®ång bé khung + Bit kiÓm tra ch½n lÎ + Bit ®iÒu khiÓn chÌn + Bit nhËn d¹nh ®­êng - Trén (Scrambling) - M· ho¸ vi sai - Göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o. C¸c th«ng sè kü thuËt: - D÷ liÖu chÝnh vµo: 8,448 Mbit/s x 2 tõ B-U/U-B t­¬ng thÝch víi møc NRZ TTL (m· kh«ng trë vÒ 0 víi møc nguån +5V) - TÝn hiÖu ®ång hå vµo: 8,448 Mbit/s x 2 (tõ B-U/U-B). - TÝn hiÖu nghiÖp vô vµo: 140,9kb/s x 2 tõ DSC2. - D÷ liÖu ®ång hå DSC vµo: 140,9kb/s tõ DSC2. - D÷ liÖu chÝnh ra: 9,01764 Mbit/s x 2 tíi bé ®iÒu chÕ C¶nh b¸o: - C¶nh b¸o vµo: B IN LOOS 1,2: C¶nh b¸o ®­îc b¸o tê B-U/U-B khi tÝn hiÖu l­ìng cùc bÞ mÊt. Møc c¶nh b¸o lµ TTL (møc ‘H‘ 5V) - C¶nh b¸o ra: + SIG IN: XuÊt hiÖn c¶nh b¸o khi tÝn hiÖu chÝnh hoÆc tÝn hiÖu DSC vµo bÞ mÊt. Møc tÝn hiÖu lµ TTL. + TPWR (c¶nh b¸o c«ng suÊt ph¸t): XuÊt hiÖn c¶nh b¸o khi møc c«ng suÊt ph¸t nhá h¬n c«ng suÊt danh ®Þnh 3dB. Møc c¶nh b¸o lµ TTL (møc ‘H‘). Khèi dao ®éng. OSC: T¹o tÝn hiÖu RF, ®­îc sö dông cho hÖ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tÝn hiÖu RF. Nã t¹o dao ®éng néi, ttÇn sè dao ®éng néi TX chÝnh lµ tÇn sè ph¸t (v× ë ®©y kh«ng ®iÒu chÕ tÇn sè mµ ®iÒu chÕ 4 - QAM). TÇn sè dao ®éng néi ®­îc t¹o bëi khèi dao ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p (VCO) d­íi sù c­ìng bøc cña m¹ch vßng kho¸ pha PLL (Phase-Lock-Loop). C¸c th«ng sè kü thuËt: - D¶i tÇn: 2000 MHz ®Õn 2150 MHz vµ 2150 MHz ®Õn 2300 MHz. - §é æn ®Þnh tÇn sè: ± 10 ppm. - Møc ra RF: - 5dbm ± 1dbm. - Møc ra hiÓn thÞ (MON): - 15 dbm. Ho¹t ®éng cña m¹ch: - TÇn sè dao ®éng néi cña VCO ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng vßng lÆp kho¸ pha. - TÇn sè PPL quy chiÕu lµ 8MHz, tÇn sè so s¸nh lµ 250 MHz vµ b­íc gi¸n ®o¹n lµ 500 KHz. - §Çu ra VCO ®­îc khuyÕch ®¹i vµ läc ®Ó trõ lo¹i hµi bËc cao, sau ®ã ®­a ®Õn cæng RF OUT. Khèi ®iÒu chÕ (Modulation). Khèi nµy ®iÒu chÕ hai luång tÝn hiÖu 9,01764 Mbit/s ®Õn bé TDP. TÝn hiÖu ngo¹i sai (dao ®énh néi) ®­îc lÊy tõ bé dao ®éng OSC, nã ®iÒu chÕ sãng mang trùc tiÕp. Ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ ë ®©y lµ ®iÒu biªn cÇu ph­¬ng (4-QAM, 4 møc lµ 00,01 10,11). C¸c th«ng sè kü thuËt: - D¶i tÇn: 2000 MHz ®Õn 2150 MHz vµ 2150 MHz ®Õn 2300 MHz. - Møc tÝn hiÖu vµo: -5dbm ± 1dbm. - TÝn hiÖu ra ®iÒu chÕ: -5dbm ± 3dbm - Lçi pha: Nhá h¬n 50. - TÝn hiÖu ®· ®­îc ®iÒu chÕ: 800 mVpp Ho¹t ®éng cña m¹ch: - TÝn hiÖu ra RF (-5dbm) sau bé TDP ®­îc khuyÕch ®¹i vµ chia lµm hai phÇn b»ng nhau b»ng m¹ch ph©n chia sai ®éng ®­a vµo thùc hiÖn ®iÒu chÕ. TÝn hiÖu nµy cã tÇn sè ®óng b»ng tÇn sè sãng mang cña m¸y ph¸t ra. - Hai luång d÷ liÖu (S1 vµ S2) 9,01764 Mbit/s lÊy ra sau bé xö lý d÷ liÖu ph¸t (TDP) ®­îc göi tíi bé ®iÒu chÕ MOD (víi ph­¬ng thøc 4-QAM) ®Ó ®iÒu chÕ sãng mang ph¸t. TÝn hiÖu ra tõ bé nµy lµ tÝn hiÖu siªu cao tÇn ®· ®­îc ®iÒu chÕ. - Sau ®ã tÝn hiÖu trªn ®­îc ®­a vµo bé khuyÕch ®¹i HPA ®Ó xö lý,. d- Khèi khuyÕch ®¹i c«ng suÊt siªu cao tÇn (HPA). TÝn hiÖu ®Çu vµo cña HPA lµ tÝn hiÖu ra sau khèi MOD, cã møc lµ (-5dbm), bé HPA khuyÕch ®¹i nã lªn ®Õn (+33dbm) ®Ó ph¸t ®i. C¸c th«ng sè kü thuËt: - D¶i tÇn sè: 2000 MHz ®Õn 2150 MHz vµ 2150 MHz ®Õn 2300 MHz - Møc tÝn hiÖu vµo: -5dbm (tÝn hiÖu ®· ®­îc ®iÒu chÕ). - Møc c«ng suÊt ra: + 33dbm Ho¹t ®éng cña m¹ch: HPA bao gåm mét bé khuyÕch ®¹i RF, VATT (bé suy hao biÕn ®æi), bé ph©n chia vµ bé khuyÕch ®¹i siªu cao tÇn. TÝn hiÖu trªn ®Çu ra cña bé HPA ®­îc ®­a tíi bé BR NTWK (m¹ng ph©n nh¸nh - Branching network) Nh­ vËy khèi ph¸t TX gåm 4 chøc n¨ng chÝnh vµ nhiÒu chøc n¨ng con nh­ ®· kÓ trªn cïng víi nguyªn lý ho¹t ®éng còng nh­ c¸c th«ng sè kü thuËt cña chóng. Víi sù quan s¸t thùc tÕ chóng ta thÊy r»ng khèi nµy rÊt gän nhÑ dÔ th¸o rêi v× nã lµ thiÕt bÞ sè ®­îc cÊu t¹o b»ng c«ng nghÖ vi ®iÖn tö (víi c¸c m¶ng m¹ch IC cã ®é tÝch hîp cao - LSI). MÆt kh¸c c«ng suÊt ph¸t cña m¸y lµ nhá (33dBm), v× c¸c anten thu ph¸t ®Æt cao, suy hao do m«i tr­êng truyÒn dÉn kh«ng trung nhá. C¸c møc ®iÖn mét chiÒu DC cung cÊp lµ thÊp (-5V ®Õn +10V), sÏ rÊt tiÕt kiÖm, an toµn, c«ng suÊt tiªu thô toµn hÖ thèng lµ 110W (nhá). 3.2.2. Khèi thu(RX). Gåm RX No1 gièng hÖt RX No2. Ta chØ cÇn xÐt 1 m¸y thu RX No1: NhËn IF vµ gi¶i ®iÒu chÕ (IF DEM) ChuyÓn ®æi TÝn hiÖu thu (R CONV) §Õn DSC2 Tõ m¹ng ph©n nh¸nh §Õn khèi b¨ng tÇn c¬ së (U-B) H×nh 3.4 - S¬ ®å tæng qu¸t khèi thu1 (RX No1) IF Xö lý thu Gi¶i ®iÒu chÕ Dao ®éng néi Trén tÇn KhuyÕch ®¹i thu Dao ®éng ®ång bé KhuyÕch ®¹i IF §Õn (U-B) Tõ BR NTWK IF §Õn kªnh nghiÖp vô (DSC2) H×nh 3.5 - S¬ ®å khèi chi tiÕt cña RX No1 a- Chøc n¨ng c¬ b¶n cña khèi. + ChuyÓn ®æi tÝn hiÖu thu 2GHz vµ dao ®éng ®ång bé thµnh mét tÝn hiÖu trung tÇn IF 70 MHz. + T¹o d¹ng phæ cña tÝn hiÖu IF. + §iÒu chØnh møc tÝn hiÖu ra IF b»ng bé ®iÒu l­îng AGC. + Gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu 4-QAM: Lo¹i bá sãng mang trung tÇn, thu l¹i luång tÝn hiÖu. + Ph©n chia luång tÝn hiÖu, t¸ch ra d÷ liÖu chÝnh, d÷ liÖu DSC, xung ®ång hå, bit kiÓm tra ch½n lÎ, bit th«ng tin vÒ chÌn. C¸c th«ng sè kü thuËt. + TÇn sè thu: 2000 ®Õn 2150 MHz vµ 2150 MHz ®Õn 2300 MHz + Møc tÝn hiÖu thu: -42 dbm ¸ -90dbm/50W + T¹p ©m: 4dB lµ ®iÓn h×nh + §é æn ®Þnh tÇn sè néi: 10 ppm C¸c c¶nh b¸o. + PLL (tªn c¶nh b¸o): B¸o hiÖu r»ng m¹ch PLL cña dao ®éng néi bÞ mÊt æn ®Þnh. + LEVEL (møc): Khi møc ra cña trung tÇn nhá h¬n (-15dBm) t¹i R CONV + BER (tû lÖ lçi): Khi BER ®­îc ph¸t hiÖn bëi viÖc kiÓm tra ch½n lÎ qu¸ mét trong nh÷ng gi¸ trÞ ®Æt tr­íc. Mét trong nh÷ng BER d­íi ®©y cã thÓ ®Æt tr­íc: 10-4, 105,106,107... + FRAME (khung): XuÊt hiÖn khi ®ång bé khung cho luång d÷ liÖu chÝnh bÞ mÊt. C¸c khèi chøc n¨ng con. RX No1 gåm 7 khèi (xem s¬ ®å): LNA, MIX,VCO SYN, IFA, DEM, VCO, RDP. * Khèi LNA (khèi khuyÕch ®¹i cao tÇn vµ h¹n chÕ t¹p ©m thÊp): KhuyÕch ®¹i tÝn hiÖu thu RF (2GHz) v× tÝn hiÖu nµy bÞ suy hao trªn ®­êng truyÒn nªn cßn rÊt nhá (mÆc dï truyÒn dÉn sè suy hao nhá h¬n nhiÒu so víi truyÒn dÉn analog). * Khèi VCO SYN (khèi tæ hîp dao ®éng): Bé t¹o dao ®éng phôc vô cho viÖc trén tÇn ë khèi MIX. Bé dao ®éng nµy ®­îc sö dông cïng víi m¹ch vßng kho¸ pha (PLL). Khèi MIX (bé trén tÇn). Thùc hiÖn trén tÇn ®Ó ®æi tÇn, chuyÓn ®æi tõ tÇn sè cao (siªu cao tÇn 2GHz) xuèng tÇn sè thÊp (trung tÇn IF 70 MHz). Gäi ft lµ tÇn sè thu (» 2GHz) F® ® lµ tÇn sè dao ®éng néi Th× tÇn sè trung tÇn fIF sau bé trén ®­îc tÝnh: FIF = fthu - fd ® BiÕt fIF = 70 MHz ta cã thÓ tÝnh to¸n ®Ó cã ®­îc fd ® §é æn ®Þnh tÇn sè dao ®éng néi yªu cÇu lµ £ 10-5. Bé IFA (IF amplifier - khuyÕch ®¹i trung tÇn). TÝn hiÖu trung tÇn võa ®­îc t¹o ra sau bé ®æi tÇn sÏ ®­îc khuyÕch ®¹i t¹i ®©y ®Ó cã biªn ®é ®ñ lín ®Ó ®­a vµo bé xö lý t¹i bé IF DEM. §ång thêi t¹i ®©y (IFA), tÝn hiÖu trung tÇn còng ®­îc läc ®Ó h¹n chÕ t¹p ©m cña nã. Ngoµi ra bé IFA cßn lµm nhiÖm vô: + §iÒu chØnh hÖ sè khuyÕch ®¹i (AGC) + Läc d¹ng phæ tÝn hiÖu trung tÇn + C¶nh b¸o ra khi tÝn hiÖu IF cã sù cè. * Bé VCO (Bé dao ®éng ®iÒu khiÓn ®iÖn ¸p) T¹o dao ®éng néi phôc vô cho viÖc gi¶i ®iÒu chÕ 4-QAM lo¹i bá sãng mang trung tÇn IF, thu l¹i luång tÝn hiÖu ban ®Çu ®­îc ph¸t. * Bé DEM (gi¶i ®iÒu chÕ) Bé nµy cã chøc n¨ng: KÕt hîp víi bé t¹o dao ®éng néi (VCO) thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ, ë phÝa ph¸t tiÕn hµnh ®iÒu chÕ theo ph­¬ng thøc 4-QAM, cho nªn phÝa thu ë ®©y sÏ lµ gi¶i ®iÒu chÕ 4-QAM. * Bé RDP (bé xö lý tÝn hiÖu thu) Cã c¸c nhiÖm vô sau: + Kh«i phôc tÝn hiÖu göi ®i tõ tÝn hiÖu bÞ trén + T¸ch xung ®ång hå (kh«i phôc bit timing) + T¸ch bit ®ång bé khung + T¸ch bit kiÓm tra ch½n lÎ + T¸ch bit DSC råi ®­a ®Õn bé kªnh nghiÖp vô + T¸ch bit ®iÒu khiÓn chÌn + T¸ch bit nhËn d¹ng ®­êng + Gi¶i trén + Gi¶i m· vi sai Khèi thu cã hai bé thu sè1 vµ sè 2 lu«n cïng lµm viÖc ®ång thêi (kh¸c víi phÝa ph¸t), tÝn hiÖu ®­a vµo xö lý trong tæng ®µi sÏ lµ tÝn hiÖu thu tèt nhÈt trong 2 m¸y 1,2. VËy mÆc dï m«i tr­êng truyÒn dÉn vi ba cã nhiÒu t¹p ©m, xuyªn ©m ¶nh h­ëng nh­ng chÊt l­îng tÝn hiÖu vÉn ®¶m b¶o trªn mäi lÜnh vùc. 3.2.3 Khèi b¨ng tÇn c¬ së (B-U/U-B). Khèi nµy gåm hai phÇn chÝnh: - Khèi B-U (l­ìng cùc sang ®¬n cùc) ë phÝa ph¸t - Khèi U-B (®¬n cùc sang l­ìng cùc) ë phÝa thu a- Khèi B-U (phÇn ph¸t). NhËn c¸c luång d÷ liÖu tõ tæng ®µi sè, gi¶i m· HDB-3 vµ cung cÊp hai luång ®¬n cùc vµo 2 khèi TX (khèi ph¸t). Gi¶i m· GhÐp HDB-3 kªnh (decode)(MUX) GhÐp kªnh (MUX) 1/2 XO Ra1m¸y1 (8,448M) Ra1clock1 Ra2m¸y1 Ra1clock1 Ra1m¸y2 Ra2 clock2 XO Ra2 clock2 Ra 2 m¸y 2 2,048 MHz B-U B-U B-U B-U B-U B-U B-U B-U H×nh 3.6 - S¬ ®å ®Çy ®ñ khèi chuyÓn l­ìng cùc sang ®¬n cùc * Chøc n¨ng: + ChuyÓn ®æi l­ìng cùc sang ®¬n cùc (B-U CONV) + Gi¶i m· HDB-3 (HDB-3 decode) + GhÐp 8 kªnh 2Mbit/s thµnh 1 kªnh 16 Mbit/s (MUX) + C©n b»ng suy hao c¸p + Kh«i phôc xung ®ång hå (clock) + Ph¸t hiÖn tÝn hiÖu c¶nh b¸o (AIS). * C¸c th«ng sè kü thuËt: Vµo Ra 8 luång 2,048 Mbit/s 2 luång 8,448 Mbit/s (NRZ) * C¶nh b¸o: B IN LOOS (mÊt tÝn hiÖu vµo): C¶nh b¸o khi mét hay nhiÒu tÝn hiÖu l­ìng cùc tíi khèi nµy bÞ mÊt (møc ‘H ‘- 5V cña TTL) ®­îc ®­a tíi phÇn gi¸m s¸t (SV). + AIS REC (ghi nhËn c¶nh b¸o): Khi mét hay nhiÒu tÝn hiÖu ®Çu vµo l­ìng cùc tíi khèi nµy lµ AIS, møc ‘H ‘ cña TTL ®­îc ®­a tíi phÇn gi¸m s¸t (5V). * Nguyªn lý ho¹t ®éng: 8 luång d÷ liÖu HDB-3 2,048 Mbit/s ®­îc ®­a vµo bé c©n b»ng c¸p theo khuyÕn nghÞ G.703 cña CCITT. §Çu ra c©n b»ng ®­îc chuyÓn ®æi U-B vµ gi¶i m· HDB-3 thµnh ®¬n cùc NRZ (kh«ng trë vÒ kh«ng). C¸c tÝn hiÖu ®¬n cùc ®­îc ghÐp bëi 12 MUX tõ 8 luång 2,048 Mbt/s thµnh 2 luång 8,448 Mbit/s. Khi ghÐp tÝn hiÖu ®¬n cùc ®­îc ph©n lµm 2 cho TX No1 vµ TX No2 khi tÝn hiÖu vµo HDB-3 bÞ mÊt, c¶nh b¸o ®­îc göi tíi khèi SVLGC1. Khi tÝn hiÖu vµo lµ AIS, AIS REC ®­îc göi tíi khèi SVLGC1. Khèi U-B (phÇn thu). * Nguyªn lý ho¹t ®éng: C¸c tÝn hiÖu ®¬n cùc ®­a ra 2 luång 9,01764 Mbit/s tõ RSW lÊy tõ thu 1 vµ thu 2, ®iÒu khiÓn bëi 8 xung ®ång hå. U-SW trongRSW tù ®éng ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch gi÷a luång d÷ liÖu No1 vµ No2 b»ng c¸c lÖnh chuyÓn m¹ch tõ khèi logic gi¸m s¸t hä¨c b»ng vËn hµnh nh©n c«ng qua viÖc g¹t chuyÓn m¹ch SW ë mÆt tr­íc card. D÷ liÖu ®­îc chän sÏ ®­îc chuyÓn tõ song song ra nèi tiÕp. D÷ liÖu ®­îc ph©n chia bëi 2 khèi DEMUX (t¸ch kªnh) tõ luång sè liÖu sè 2 thµnh 4 luång d÷ liÖu thø nhÊt. Luång d÷ liÖu 2,048 Mbit/s ®­îc m· ho¸ HDB-3, chuyÓn ®æi U-B vµ ®­îc ®­a ra. Khi mÊt tÝn hiÖu lèi ra HDB-3 c¶nh b¸o B OUT FL (lçi ®Çu ra nhÞ ph©n) ®­îc göi tíi khèi logic gi¸m s¸t (SV LGC1). Khi tÝn hiÖu lèi ra lµ AIS, th× AIS SND (göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o) ®­îc ®­a tíi khèi SV LGC1. AIS còng ®­îc göi tíi khi c¶ m¸y thu 1 vµ 2 cã c¶nh b¸o ®Çu ra (RX ALM). Khèi B-U/U-B ®­îc gäi lµ khèi b¨ng tÇn c¬ së v× tÝn hiÖu ë ®©y lµ tÝn hiÖu thuéc kªnh c¬ b¶n 2Mbit/s (lÊy tõ tæng ®µi sè), ch­a ®­îc ®iÒu chÕ vµ xö lý ph¸t, còng nh­ nã ®· ®­îc tr¶ l¹i nguyªn b¶n tõ sau khèi thu. Chøc n¨ng chÝnh cña khèi nµy lµ chuyÓn ®¬n cùc thµnh l­ìng cùc (vµ ng­îc l¹i), ghÐp kªnh (vµ t¸ch kªnh) v× tÝn hiÖu ®Çu vµo (hoÆc T¸ch kªnh (DEMUX) T¸ch kªnh (DEMUX) VCXO VCXO VCXO VCXO M· ho¸ HDB-3 M· ho¸ HDB-3 VCXO VCXO VCXO VCXO ChuyÓn ®æi tèc ®é RSW 1/2 VCXO 1/2 VCXO RSW U-B U-B U-B U-B U-B U-B U-B U-B H×nh 3.7 - S¬ ®å khèi U-B ra) lµ d­íi d¹ng m· ®­êng, tÝn hiÖu ®Ó ghÐp, chÌn xö lý víi tÝn hiÖu nghiÖp vô l¹i lµ d­íi d¹ng m· ,nhÞ ph©n ®¬n cùc (nªn ph¶i biÕn ®æi). T¹i ®Çu vµo ta kh«ng thÓ dïng m· nhÞ ph©n ®¬n cùc ®­îc mµ ph¶i dïng m· ®­êng l­ìng cùc v× m· nhÞ ph©n ®¬n cùc bÞ tiªu hao rÊt nhiÒu trªn ®­êng truyÒn dÉn. Cã rÊt nhiÒu d¹ng m· ®­êng nh­ AMI, CMI, B3ZS, HDB-3... M· ®­êng trong vi ba th­êng dïng Ami hoÆc HDB-3 (trong c¸p quang th× th­êng dïng B8ZS), trong ®ã HDB-3 ®­îc dïng nhiÒu h¬n v× nã triÖt tiªu gÇn nh­ hoµn toµn thµnh phÇn mét chiÒu do ®ã ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng còng nh­ sù ®¬n gi¶n cña ®­êng truyÒn. Khèi b¨ng tÇn c¬ së còng rÊt gän nhÑ, dÔ th¸o rêi víi sù øng dông c«ng nghÖ vi ®iÖn tö. 3.2.4 Khèi kªnh nghiÖp vô sè (DSC2). a- C¸c th«ng sè kü thuËt. * Kªnh tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh (VF): + D¶i tÇn sè vµo/ra: 0,3 - 3,4 KHz + Møc tÝn hiÖu vµo ra danh ®Þnh: Vµo : (-14 ®Õn -4 dbm) Ra : (-4 ®Õn +7 dbm) + Tæng trë vµo/ra: 600 W c©n b»ng * Kªnh nghiÖp vô: + D¶i tÇn sè vµo: 0,3 ®Õn 3,4 KHz + Møc tÝn hiÖu vµo, ra danh ®Þnh: Vµo : -4 dbm Ra : -4 dbm + Tæng trë vµo/ra: 600 W c©n b»ng b- Ho¹t ®éng cña khèi m¹ch. * Khèi ghÐp kªnh, ph©n kªnh: C¸c chøc n¨ng ghÐp kªnh chÝnh lµ: + GhÐp 4 ®­êng d÷ liÖu 64 Kbit/s (2 ®­êng thªm) + ChuyÓn ®æi 1 luång d÷ liÖu nèi tiÕp thµnh 2 luång sè liÖu 140,9Kbit/s. + GhÐp bit ®ång bé khung C¸c chøc n¨ng ph©n kªnh chÝnh lµ: + KÕt hîp 2 luång d÷ liÖu 140,9 Kbit/s thµnh mét luång d÷ liÖu. +Ph©n kªnh luång d÷ liÖu ®Ó ®­îc 4 luång d÷ liÖu 64 Kbit/s + §ång bé khung. Mét trong hai tÝn hiÖu ®Çu ra (tÝn hiÖu ra ph©n kªnh sè 1 hoÆc tÝn hiÖu ra ph©n kªnh sè 2) ®­îc chän bëi m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®Çu ra DEMUX. No1 vµ No2 ®­îc cho cïng møc ­u tiªn. Khi lçi cña No1 vµ No2 do mÊt ®ång bé khung hay lçi xung nhÞp ph©n kªnh 192 KHz, m¹ch ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ra DEMUX chän phÇn DEMUX tèt nhÊt. * Khèi giao diÖn sè hay m· ho¸ PCM: Mét trong c¸c m¹ch in phô giao diÖn sè vµ m· ho¸ PCM lùa chän ®­îc ®Æt trªn m¹ch in chÝnh DSC2. + Khèi giao diÖn dïng ®Ó truyÒn c¸c ®­êng sè liÖu 64 Kbit/s. + Khèi m· ho¸ PCM dïng ®Ó ph¸t tÝn hiÖu t­¬ng tù. Bé m· ho¸ PCM chuyÓn mét tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh sang ®­êng sè liÖu 64 Kbit/s vµ bé gi¶i m· PCM chuyÓn ®­êng sè liÖu 64 Kbit/s sang tÝn hiÖu tÇn sè ©m thanh. * Khèi m¹ng ph©n nh¸nh: M¹ng ph©n nh¸nh nµy cã 5 cæng vµo ra cho c¸c tÝn hiÖu ©m tÇn, 1 tÝn hiÖu vµo ®­îc chia lµm 4 h­íng. * Khèi m· ho¸, gi¶i m· PCM (PCM CODEC): Khèi m· ho¸ PCM chuyÓn tÝn hiÖu t­¬ng tù sang tÝn hiÖu sè (analog sang digital). Khèi nèi tiÕp tÝn hiÖu sè (DIG CON). Khèi nµy cã 4 cæng vµo/ra ®Ó truyÒn tÝn hiÖu gi¸m s¸t vµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ xa. Mét trong 4 sè liÖu vµo ®­îc göi tíi 3 cæng ®Çu ra kh¸c theo thø tù. Khèi ®iÖn tho¹i nghiÖp vô. Khèi nµy ®­îc cung cÊp mét ®iÖn tho¹i nghiÖp vô ho¹t ®éng víi chøc n¨ng lùa chän cuéc gäi. C¸c chøc n¨ng chÝnh lµ: + Lùa chän cuéc gäi + Gäi tíi mäi tr¹m + Cã thÓ g¸n 2 sè ®éc lËp víi tr¹m + Gäi tho¹i Ngoµi luång d÷ liÖu chÝnh (tho¹i, sè liÖu) víi môc ®Ých ®o thö, kiÓm tra b¶o d­ìng, ng­êi ta ®­a khèi DSC2 vµo. Nã sÏ gióp cho ng­êi vËn hµnh gi¸m s¸t ®­îc toµn bé thiÕt bÞ, ®­êng truyÒn. 3.2.5 Khèi hiÓn thÞ (DSPL). Khèi nµy cã c¸c chøc n¨ng sau: - §iÖn tho¹i nghiÖp vô TEL - HiÓn thÞ chung COMMON - HiÓn thÞ gi¸m s¸t SUPERVISORY - HiÓn thÞ c¶nh b¸o vµ ®æi tr¹ng th¸i ALM / STATUS - Bé ®o chØ tiªu trªn mÆy m¸y MONITOR - §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch TSW, RSW. 3.2.6 Gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn. Tr¹m ®Çu cuèi Tr¹m lÆp Tr¹m lÆp Tr¹m lÆp Tr¹m ®Çu cuèi H×nh 3.8 - S¬ ®å kÕt nèi tuyÕn vi ba GhÐp t¸ch kªnh §Çu nèi Gi¸m s¸t §Çu nèi Gi¸m s¸t GhÐp t¸ch kªnh DSC (ng.vô) DSC (ng.vô) ThiÕt bÞ v« tuyÕn ThiÕt bÞ v« tuyÕn H×nh 3. 8 - Tr¹m lÆp l¹i §Ó ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t tõ xa c¸c tr¹m ®Çu cuèi vµ tr¹m lÆp ®­îc kÕt nèi nh­ h×nh vÏ trªn. + Gi¸m s¸t: Mäi liªn l¹c gi÷a c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn ®­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p quay vßng, thiÕt bÞ v« tuyÕn chñ göi tÝn hiÖu gäi tíi thiÕt bÞ v« tuyÕn kh¸c. C¸c thiÕt bÞ ®­îc gäi trë vÒ, tin tøc gi¸m s¸t bao gåm c¶nh b¸o, tr¹ng th¸i thiÕt bÞ vµ d÷ liÖu biÓu thÞ lçi. §iÒu nµy d­îc thùc hiÖn tuÇn tù tõng thiÕt bÞ v« tuyÕn t¹i mçi thêi ®iÓm cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn trong hÖ thèng. D÷ liÖu thiÕt bÞ v« tuyÕn cho tíi t¸m tr¹m v« tuyÕn ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí cña khèi gi¸m s¸t vµ lùa chän d÷ liÖu thiÕt bÞ b»ng nót EQPNo trªn mÆt hiÓn thÞ. + §iÒu khiÓn tõ xa: ThiÕt bÞ v« tuyÕn ®­îc quyÒn hái ®¸p vµ cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn tõ xa ®Ó chuyÓn m¹ch dù phßng vµ c¸c ®iÒu khiÓn tõ ngoµi kh¸c. ThiÕt bÞ v« tuyÕn nµy göi c¸c lÖch ®iÒu khiÓn tõ xa tíi c¸c thiÕt bÞ v« tuyÕn ®­îc chän. + QuyÒn hái ®¸p: Mét thiÕt bÞ v« tuyÕn cã quyÒn hái ®¸p b»ng viÖc Ên nót MASTER (m¸y chñ) trªn mÆt m¸y phÇn hiÓn thÞ. Khi tr¹m ®­îc quyÒn hái, ®Ìn LED t¹i nót MASTER s¸ng xanh. Khi nguån nu«i ®­îc bËt thiÕt bÞ v« tuyÕn nµo ho¹t ®éng tr­íc sÏ cã quyÒn hái ®¸p, sau ®ã mäi thiÕt bÞ cã cïng møc ­u tiªn chän quyÒn hái ®¸p. a- Thñ tôc gi¸m s¸t. DM2G-1000 cã thÓ hiÓn thÞ tíi DM2G-1000 kh¸c chän lùa thiÕt bÞ v« tuyÕn: + Chän lùa thiÕt bÞ v« tuyÕn b»ng viÖc Ên nót EQP (Equitment: ThiÕt bÞ) trªn bé gi¸m s¸t cña mÆt hiÓn thÞ. + Trªn mÆt hiÓn thÞ hiÖn ra c¸c c¶nh b¸o thiÕt bÞ, c¸c tr¹ng th¸i vµ d÷ liÖu lçi ®­îc lùa chän ®­a ra. b- Thñ tôc ®iÒu khiÓn tõ xa. PhÇn nµy gi¶i thÝch c¸c thñ tôc vËn hµnh ®iÒu khiÓn tõ xa cña thiÕt bÞ vi ba DM2G-1000. ChØ cã thiÕt bÞ cã quyÒn hái ®¸p vµ ®iÒu khiÓn tíi 7 thiÕt bÞ v« tuyÕn kh¸c. Chän môc ®iÒu khiÓn:Ên nót sè 1 trªn T SW chuyÓn m¹ch ph¸t cña mµn hiÓn thÞ ®Ó chuyÓn hÖ thèng ph¸t tíi tr¹m sè 1. Ên nót sè 2 trªn TSW cña mµn hiÓn thÞ (DSPL) ®Ó chuyÓn hÖ thèng ph¸t tíi tr¹m sè 2. Ên nót AUTO trªn TSW cña DSPL ®Ó ®Æt TSW tíi chÕ ®é chuyÓn tù ®éng. Ên nót sè 2 trªn RSW cña mÆt hiÓn thÞ ®Ó chuyÓn hÖ thèng thu tíi sè 2. Ên nót EXE vµ ON ®ång thêi trªn TSW/RSW ®Ó hiÖn thu, ph¸t cïng chØ sè. §iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t tõ xa lµ mét chøc n¨ng quan träng cÊp cao cña thiÕt bÞ vi ba sè DM2G-1000, mét chøc n¨ng mµ Ýt lo¹i m¸y vi ba kh¸c ®ang tån t¹i trªn thÞ tr­êng ViÖt nam cã ®­îc. Nã thuËn lîi cho viÖc thu thËp th«ng tin nhanh ®Ó b¶o d­ìng, xö lý sù cè nÕu cã x¶y ra trong c¸c m¹ng l­íi vi ba khu vùc. Ch­¬ng IV - Ph©n tÝch phÇn m¸y ph¸t thiÕt bÞ DM 2G - 1000 Chóng ta ®· nghiªn cøu vÒ thiÕt bÞ vi ba sè DM 2G-1000 víi c¸c s¬ ®å khèi chøc n¨ng, trong phÇn nµy chóng ta ®i nghiªn cøu kü h¬n vÒ s¬ ®å nguyªn lý m¹ch khèi ph¸t (TX). Khèi ph¸t (TX) gåm 4 khèi chøc n¨ng c¬ b¶n: TDP, OSC, MOD vµ HPA Khèi MOD CONT lµ mét bé phËn quan träng cña khèi MOD, nã lµm nhiÖm vô biÕn ®æi, ®iÒu chØnh hai dßng tÝn hiÖu vµo S1, S2 tr­íc khi ®­a vµo ®iÒu chÕ. Trong khu«n khæ cã h¹n cña b¶n ®å ¸n chóng ta sÏ nghiªn cøu 5 khèi sau: TDP, OSC, MOD CONT, MOD vµ HPA. - C¸c ký hiÖu trªn h×nh 4.1 thÓ hiÖn c¸c ý nghÜa sau: - SP PLL: Bé so pha trong c¬ cÊu m¹ch t¹o dao ®éng OSC cã vßng lÆp kho¸ pha. Bé sai ®éng, ph©n ®­êng, biÕn ¸p. 1/N: Bé chia tÇn víi hÖ sè chia N. VCO 1: Bé t¹o dao ®éng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ¸p. Bé khuÕch ®¹i. T: Bé suy gi¶m. R: Cöa ra cña bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt. LOF MON: §iÓm ®o vµ hiÓn thÞ tÝn hiÖu tÇn sè dao ®éng néi. RF MON: §iÓm ®o vµ hiÓn thÞ tÝn hiÖu cao tÇn. RF OUT: §Çu ra cao tÇn ®­a tíi Anten. PLL ALM: C¶nh b¸o khi PLL mÊt xung ®ång bé. ALC CONT: §iÒu khiÓm thay ®æi møc vµo HPA tù ®éng. TLVL DET: Ph¸t hiÖn møc c«ng suÊt ph¸t ra tõ HPA. Tãm t¾t nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c khèi nµy: ALC MNL (§iÒu chØnh b»ng tay møc tù ®iÒu l­îng): Khi ALC ®Æt OFF b»ng nh©n c«ng (MANUAL), møc c¶nh b¸o TTL (møc “H”) ®­a ra ®Õn SV LGC 1. CW ON (ph¸t sãng mang): Khi CW ON ®­îc ®Æt, møc c¶nh b¸o TTL “H” ®­îc ®­a tíi SV LGC 1. T PWR TVL MON (KiÓm tra møc c«ng suÊt ph¸t): (0 ¸ +5)V TX ®iÖn ¸p hiÓn thÞ b»ng ®iÖn ¸p. ID (Sù ®ång ®¹ng): Cã thÓ ®­îc chän tõ 1 ¸ 8, qu¸ tr×nh thiÕt lËp ®­îc thùc hiÖn trªn BWB (TÊm ®Êu d©y). Nguyªn lý ho¹t ®éng cña toµn m¹ch: Hai luång d÷ liÖu chÝnh 8,448 Mb/s vµ xung ®ång hå tõ B-U cña U-B ®­îc ®­a tíi LSI. D÷ liÖu chÝnh vµo tõ B-U/U-B ®­îc biÕn ®æi tèc ®é tõ 8,448 Mb/s ®Õn 9,01764 Mb/s sau ®ã hîp l¹i víi d÷ liÖu DSC. Sau khi trén, c¸c bit chÌn thªm nh­ Bit ®ång bé khung, Bit nhËn d¹ng luång ID vµ Bit kiÓm tra ch½n lÎ ®­îc hîp l¹i. Hai luång d÷ liÖu ®­îc ®­a tíi bé MOD. Khi B IN LOSS ®­îc b¸o tõ khèi B-U/U-B, bé ph¸t tÝn hiÖu TDP cña LSI (DP) ph¸t tÝn hiÖu c¶nh b¸o (AIS). AIS còng ®­îc xö lý nh­ d÷ liÖu b×nh th­êng. Hai luång d÷ liÖu DSC IN bÞ mÊt, c¶nh b¸o SIG IN xuÊt hiÖn vµ SIG IN LED s¸ng ®á trªn Panel cña TX. TDP ®Æc tr­ng cho m¹ch giao diÖn ALM (c¶nh b¸o), MON vµ ®iÒu khiÓn ALC. Møc c«ng suÊt ph¸t ra ®­îc hiÓn thÞ b»ng bé ph¸t hiÖn møc c«ng suÊt ra TX cña HPA (Bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt siªu cao tÇn). §iÖn ¸p ra DC cña bé ph¸t hiÖn (TLVL DET) ®­îc sö dông cho ALC vµ TLVL MON. §Ó gi÷ æn ®Þnh c«ng suÊt ph¸t RF, ALC ®iÒu khiÓn bé suy hao biÕn ®æi (VATT) ë trong HPA theo c¸ch ng­îc víi ®iÖn ¸p ra cña TLVL DET. TÝn hiÖu ra TLVL DET ®­îc göi tíi SV LGC 1 ®Ó ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ph¸t ra. Bé TDP nhËn mét c¶nh b¸o PLL khi PLL cña OSC cã sù cè lÆp kho¸ pha. TDP chuyÓn c¶nh b¸o tíi SV LGC 1. CW CONT (nèi sãng mang) ®­îc ®iÒu khiÓn bëi SW2. Khi Ên SW2 chÕ ®é vËn hµnh cña TX ®­îc ®Æt lµ CW ON vµ sãng mang kh«ng ®iÒu chÕ tõ TX. §iÖn ¸p nu«i ®­îc cung cÊp tõ PS (+10 V vµ +5V) ®­îc cÊp tíi HPA qua chuyÓn m¹ch nguån nu«i cña TDP. Bé chuyÓn m¹ch nµy ®­îc ®Æt lµ ON khi x¸c ®Þnh r»ng ho¹t ®éng cña PLL vµ OSC lµ b×nh th­êng. Khi mét c¶nh b¸o PLL ®­îc ph¸t hiÖn, chuyÓn m¹ch tù ®éng ®Æt OFF vµ c¾t nguån nu«i tíi HPA. 4.1 Khèi dao ®éng néi (OSC) 4.1.1 S¬ ®å nguyªn lý khèi dao ®éng néi (OSC). 4.1.2 Tæng qu¸t s¬ ®å nguyªn lý cña khèi. Bé t¹o dao ®éng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ¸p VCO1 (Voltage Contronlled Osalater 1). + M¹ch pha: IC6 cña m¹ch ®iÖn liªn quan. + M¹ch chia tÇn IC5, IC2. + M¹ch khuÕch ®¹i tÝn hiÖu dao ®éng ®­a ra: IC3, TR2 vµ c¸c m¹ch ®iÖn liªn quan. PhÇn nguån nu«i cung cÊp IC7, IC8 vµ c¸c tô läc. 4.1.3 Ph©n tÝch m¹ch trªn s¬ ®å. a- Bé t¹o dao ®éng ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn ¸p (VCO1) §Çu vµo VCONT tiÕp nhËn mét ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn Ud tõ IC6 sau khi ®· ®­îc IC7 1/2 khuyÕch ®¹i. §Çu vµo 5V tiÕp nhËn, ®iÖn ¸p mét chiÒu tõ bé phËn cÊp nguån ®Ó cho VCO1 lµm viÖc. Mét ®Çu GND nèi ®Êt. §Çu ra RF OUT cho tÝn hiÖu ra ë tÇn sè b»ng 2GHz th«ng qua c¸c m¹ch läc, suy gi¶m råi t¸ch ra lµm 2 ®­êng, 1 ®­êng lµ m¹ch chia tÇn ®­a vÒ so pha t¹i IC6, 1 ®­êng lµ khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu dao ®éng néi ®­a ®Õn ®Çu ra CN1. C¸c ®iÖn trë R11, R12, R13, R16, R17,R18 ®ãng vai trß lµ t¸c dông suy gi¶m sÏ cµng nhiÒu vµ ng­îc l¹i. b- M¹ch so pha. NhiÒu tµi liÖu cho r»ng PLL bao gåm c¶ c¸c khèi VCO t¸ch sãng pha chia tÇn läc th«ng thÊp vµ khuÕch ®¹i, nh­ng trong s¬ ®å nµy IC6 chØ ®ãng vai trß m¹ch t¸ch, so pha vµ läc thÊp. Tr­íc hÕt chóng ta nãi vÒ chuyÓn m¹ch tõ SW1 ®Õn SW4. NhiÖm vô cña chóng lµ ®Æt tÇn sè ph¸t. Trong mçi SW1 cã 4 chuyÓn m¹ch nhá ®ã lµ c¬ cÊu chuyÓn m¹ch b»ng c¸c Triger trong hÖ nhÞ ph©n. OSC 1 lµ bé t¹o dao ®éng tÇn sè nhá b»ng th¹ch anh, tÇn sè nµy kho¶ng 8 MHz vµ rÊt chuÈn. TÝn hiÖu t¹o ra tõ bé nµy ®­îc dïng lµm tÝn hiÖu ®Çu vµo cho m¹ch vßng kho¸ pha, tÇn sè hoÆc pha ®­a vÒ so s¸nh tõ bé VCO1 ®­îc kho¸ vµo tÇn sè hoÆc pha cña tÝn hiÖu nµy. IC6 nhËn tÝn hiÖu mét chiÒu cung cÊp nguån nu«i ë møc +5V sau khi ®­îc läc nhiÒu lÇn vµ ®­a tÝn hiÖu c¶nh b¸o mÊt xung ®ång bé PLL ra ch©n sè 2 cña CD1. §ång thêi IC6 nhËn tÝn hiÖu tõ ®Çu ra bé VCO1, ®­îc khuÕch ®¹i, chia tÇn lµm tÝn hiÖu nhá ®i ®Ó so pha víi tÝn hiÖu vµo tõ bé OSC1. §Ó cã tÝn hiÖu ®iÒu chØnh Ud tû lÖ víi hiÖu pha Dj = jv - jr (jv lµ cña tÝn hiÖu ë OSC1, jr lµ cña tÝn hiÖu vµo IC6 tõ m¹ch chia tÇn), th× ta ph¶i dïng mét bé t¸ch sãng pha (trong IC6) ë ®Çu ra bé t¸ch sãng pha lµ tÝn hiÖu ®iÒu chØnh ®­îc ®­a ®Õn bé t¹o dao ®éng khèng chÕ b»ng ®iÖn ¸p VCO1. V× U1 = KUv. Ur. Nªn trong tÝn hiÖu ra bé t¸ch sãng pha cã c¸c thµnh phÇn tÇn sè. (wv - wr) hoÆc (wv + wr). TÇn sè tæng bÞ lo¹i bá nhê bé läc th«ng thÊp trong IC6 vµ ®Çu vµo IC7, cßn tÇn sè hiÖu ®­îc khuÕch ®¹i lªn nhê IC7 vµ ®­îc dïng lµm tÝn hiÖu ®Ó ®iÒu khiÓn tÇn sè dao ®éng néi cña VCO1. TÇn sè VCO 1 ®­îc thay ®æi sao cho (wv - wr) ® 0: nghÜa lµ fr’ = fv hoÆc fr = Nfv víi N lµ hÖ sè chia cña bé chia tÇn. C¸c tô C41, C43, C44, C45 lµm chøc n¨ng tô läc nguån +5V. (R41, R43, C51), (R42, R44, C52) lµ trë kh¸ng vµo cña IC7 nh­ng ®ång thêi còng lµm chøc n¨ng m¹ch läc th«ng thÊp chØ cho th«ng tin hiÖu cã tÇn sè hiÖu (Cov - Cor). R34 cÊp thiªn ¸p cho TR1 lµm viÖc. R46, R54 lµ trë kh¸ng vµo vµ R27, C56 lµ trë kh¸ng ra, R45, C53 n»m trong m¹ch vßng håi tiÕp cña bé khuÕch ®¹i. c- M¹ch chia tÇn. IC5, IC2 vµ c¸c m¹ch liªn quan. M¹ch chia tÇn lµ cÇn thiÕt bëi v× nã ®æi tÇn sè fr cña bé VCO1 (rÊt lín) xuèng tÇn sè fr’ ®ñ nhá (fr’ + fr/N) ®Ó cã thÓ so s¸nh víi tÇn sè vµo tõ bé OSC1. Tr­íc khi ®­îc chia tÇn ë IC5, tÝn hiÖu tõ ®Çu ra bé VCO1 ®­îc khuyÕch ®¹i lªn ®ñ lín nhê IC2. C63, C34 lµ tô läc nguån cung cÊp cho IC5 vµ IC2 lµm viÖc. C19, C25, C31, C35 ng¨n c¸ch mét chiÒu gi÷a c¸c tÇng. R29 lµm nhiÖm vô æn ®Þnh trë kh¸ng ra vµ trë kh¸ng vµo cho IC2 vµ IC5. C¸c linh kiÖn cßn l¹i lµm nhiÖm vô t¶i läc xoay chiÒu cho c¸c IC liªn quan. d- M¹ch khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu dao ®éng (IC3, TR2). TÝn hiÖu tõ ®Çu ra bé VCO1 sau khi qua c¸c bé suy gi¶m nhá, läc, ®­îc ®­a ®Õn khuyÕch ®¹i s¬ bé t¹i IC3, l¹i qua c¸c bé suy gi¶m råi ®­îc khuÕch ®¹i t¹i TR2. TÝn hiÖu ë ®Çu ra TR2 ®· ®ñ lín qua bé suy gi¶m nhá råi ®­a ra ngoµi qua j¾c c¾m CN1. R61, R62, R63 lµm thµnh bé suy gi¶m. (R51, R52, R53), (R21, R22, R23) còng lµ c¸c bé suy gi¶m ë ®Çu ra cña hai tÇng khuyÕch ®¹i. C11, C12 lµ c¸c tô nèi tÇng. C28, C64 lµ c¸c tô läc nguån mét chiÒu cung cÊp cho RV1, R56, R55, R54 lµ c¸c ®iÖn trë trªn ®­êng cÊp ®iÖn ph©n ¸p cho TR2. R58 vµ C6 dïng ®Ó æn ®Þnh trë kh¸ng vµo cho TR2, R59 vµ C9. §ièt D2 vµ R57 trong c¬ cÊu b¶o vÖ qu¸ ¸p c¸c linh kiÖn cßn l¹i lµ t¶i cho c¸c phÇn tö khuyÕch ®¹i. e- PhÇn nguån cung cÊp. IC7, IC8 vµ c¸c tô läc. IC7 lµ IC dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p nguån cung cÊp kiÓu tham sè. IC8 lµ IC dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p nguån cung cÊp kiÓu bï. L1, C6, C62 t¹o thµnh mét mÆt läc th«ng thÊp h×nh P. C69, C65, C66 lµ c¸c tô läc nguån ®Ó cã ®iÖn ¸p mét chiÒu b»ng ph¼ng cung cÊp cho c¸c phÇn tö tÝch cùc cho m¹ch lµm viÖc. 4.1.4 Nguyªn lý ho¹t ®éng. VCO1 t¹o ra tÇn sè dao ®éng 2GHz, tÝn hiÖu cã tÇn sè nµy ®­îc chia ra th«ng qua c¸c m¹ch läc, suy gi¶m råi ph©n thµnh hai nh¸nh: + Nh¸nh 1 qua c¸c bé khuÕch ®¹i ra ngoµi. + Nh¸nh 2 qua m¹ch chia tÇn ®­a vÒ so pha t¹i IC6 víi tÝn hiÖu vµo. TÝn hiÖu vµo ë ®©y lµ tÝn hiÖu t¹o bëi khèi dao ®éng nhá OSC1. OSC1 th­êng ®­îc kÕt cÊu b»ng th¹ch anh t¹o ra mét tÝn hiÖu dao ®éng cã tÇn sè nhá vÒ tÇn sè gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra, nghÜa lµ PLL lµm cho tÇn sè Cor’ cña tÝn hiÖu so s¸nh b¸m theo tÇn sè Cov cña tÝn hiÖu vµo, tÇn sè cña tÝn hiÖu so s¸nh tû lÖ víi tÇn sè cña tÝn hiÖu ra tõ bé VCO1 theo mét tû lÖ nµo ®ã do bé chia tÇn: wr N wr’ = §Ó cã tÝn hiÖu ®iÒu chØnh Ud tû lÖ víi hiÖu pha Dj - j’r th× ta ph¶i dïng bé t¸ch sãng pha. ë ®Çu ra bé t¸ch sãng pha lµ tÝn hiÖu hiÖu chØnh Ud ®­îc ®­a ®Õn bé t¹o dao ®éng khèng chÕ b»ng ®iÖn ¸p. Nh­ng tÝn hiÖu ra tõ bé t¸ch sãng pha bao gåm hai tÇn sè COv - COr’ vµ Cov + Cor’, nªn ng­êi ta ph¶i dïng bé läc th«ng thÊp ®Ó lo¹i bá tÇn sè tæng, tÇn sè hiÖu ®­îc cho qua vµ khuÕch ®¹i lªn, vµ ®­îc dïng lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tÇn sè dao ®éng cña VCO1 chøc n¨ng nµy do IC6 vµ IC7 (1/2) ®¶m nhËn. C¸c chuyÓn m¹ch SW1, SW2, SW3, SW4 ®­îc g¾n liÒn víi IC6 ®Ó ®iÒu chØnh tÇn sè dao ®éng néi ph¸t ra. TÇn sè t¹o ra nµy ë d¶i 2GHz, nh­ng ®­îc chia lµm nhiÒu cÆp kh¸c nhau b»ng 2GHz. C¸c chuyÓn m¹ch nµy sÏ quyÕt ®Þnh cÆp tÇn sè nµo sÏ ®­îc dïng ®Ó thu vµ ph¸t. Tõ s¬ ®å ta thÊy nÕu kh«ng cã tÝn hiÖu vµo OSC 1 kh«ng lµm viÖc th× tÝn hiÖu hiÖu chØnh ®­a vµo VCO1 lµ Ud = 0, m¹ch VCO1 dao ®éng t¹i tÇn sè dao ®éng riªng CD1 cña nã. Lóc nµy sÏ cã c¶nh b¸o PLL mÊt xung ®ång hå ®­a ra ch©n sè 3 cña CD1 (h×nh vÏ). Khi cã tÝn hiÖu vµo, bé t¸ch sãng pha ë IC6 sÏ so pha víi tÇn sè cña tÝn hiÖu vµo víi tÝn hiÖu so s¸nh.. ®­a ra víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn Ud qua läc th«ng thÊp vµ khuÕch ®¹i ®iÒu khiÓn tÇn sè dao ®éng néi cña VCO1. TÝn hiÖu tõ ®Çu ra bé VCO1 sau khi ®· ®iÒu khiÓn kho¸ pha sÏ ®­îc ®­a ra qua c¸c tÇng khuÕch ®¹i IC3, TR2 cho ®ñ lín ®­a ra j¾c CN1 nèi vµo khèi MOD ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chÕ. Nguån mét chiÒu +10V tõ ch©n sè 2 cña CD1 ®­îc läc rÊt kü bëi c¸c tô C61, C62 cuén c¶m L1 vµ ®­îc æn ®Þnh bëi c¸c IC7 vµ IC8. Qua c¸c phÇn m¹ch nµy nguån +10V bÞ suy gi¶m cßn +5V, ®iÖn ¸p mét chiÒu nµy ®­îc läc tiÕp råi ®­a ®Õn nu«i cho c¸c phÇn m¹ch kh¸c. NÕu tÇn sè tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu so s¸nh lÖch nhau qu¸ nhiÒu lµm cho tÇn sè tæng vµ tÇn sè hiÖu ®Òu n»m ngoµi khu vùc th«ng cña bé läc th× kh«ng cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn VCO. VCO sÏ dao ®éng t¹i tÇn sè dao ®éng riªng wv vµ w’r r¬i vµo khu vùc th«ng cña bé läc th× VCO b¾t ®Çu nhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, ®Ó thay ®æi tÇn sè dao ®éng néi cña nã, PLL b¾t ®Çu lµm viÖc, ta nãi PLL lµ d¶i tÇn sè mµ cã thÓ thiÕt lËp chÕ ®é ®ång bé, “D¶i b¾t” cña PLL phô thuéc vµo d¶i th«ng cña bé läc. “D¶i gi÷” cña PLL lµ d¶i tÇn sè mµ PLL cã thÓ gi÷ ®­îc chÕ ®é ®ång bé khi thay ®æi tÇn sè tÝn hiÖu vµo. “D¶i gi÷” kh«ng phô thuéc vµo d¶i th«ng cña bé läc mµ phô thuéc vµo biªn ®é ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn vµ kh¶ n¨ng biÕn ®æi tÇn sè cña VCO. 4.2 Khèi MOD CONT .1. S¬ ®å nguyªn lý cña khèi (MOD CONT). Bé MOD CONT lµm chøc n¨ng biÕn ®æi møc luång tÝn hiÖu vµo lÊy tõ khèi xö lý d÷ liÖu ph¸t TDP tr­íc khi ®­a vµo ®iÒu chÕ t¹i MOD. H×nh vÏ 1.4 a- Tæng quan s¬ ®å nguyªn lý khèi. Hai ®­êng biÕn ®æi tÝn hiÖu dÉn ®Õn c¸c ®Çu ra S1 OUT vµ S2 OUT. Hai ®­êng cÊp nguån +10V vµ -10V. b- Ph©n tÝch tõng ®­êng tÝn hiÖu. + §­êng biÕn ®æi tÝn hiÖu dÉn ®Õn S1 OUT §­êng nµy lµm nhiÖm vô khuyÕch ®¹i, läc th«ng thÊp vµ khuyÕch ®¹i cã ®iÒu chØnh IC1 lµ mét phÇn tö khuyÕch ®¹i s¬ bé tÝn hiÖu tr­íc khi ®­a vµo läc thÊp. TR1 vµ TR2 lµ 2 Tranzitor lµm chøc n¨ng khuyÕch ®¹i cã ®iÒu chØnh (§iÒu chØnh ph©n ¸p vµ ®iÒu chØnh møc ra). TR1 lµ Tranzitor ng­îc (NPN) m¾c lÆp Emiter ®Ó cã trë kh¸ng ra nhá thuËn tiÖn cho viÖc phèi hîp trë kh¸ng víi tÇng sau, khuÕch ®¹i dßng ®iÖn råi ®­a ®Õn ®Çu vµo TR2. TR2 lµ Tranzitor lo¹i PNP còng ®­îc m¾c lÆp Emiter khuyÕch ®¹i dßng ®iÖn tÝn hiÖu víi sù ®iÒu chØnh ph©n ¸p BNDCRT (BiÕn trë ®iÖn tö) tÝn hiÖu ra S1 OUT ®­îc lÊy tõ ch©n E cña TR2 víi sù ®iÒu chØnh møc ra bëi RY1. R5, R2, R4 lµ c¸c ®iÖn trë suy gi¶m. R8, R6 dïng ®Ó æn ®Þnh trë kh¸ng cho phÇn m¹ch phÝa sau. L1, C1, C20, C3, C22, L2 lµ c¸c phÇn tö trong c¬ cÊu m¹ch läc th«ng thÊp. §iÖn c¶m chÆn c¸c tÇn sè cao vµ tô ®iÖn ng¾n m¹ch chóng xuèng ®Êt. L8 dïng ®Ó chøa tÝn hiÖu cao tÇn (hµi bËc cao). R20//L8 æn ®Þnh trë kh¸ng, R9 dïng ®Ó ®Þnh thiªn cho ch©n E cña TR1. R12 dïng ®Ó ®Þnh thiªn cho ch©n E cña TR2. R10 lµ mét phÇn t¶i cña TR1 vµ còng lµ ®iÖn trë ghÐp gi÷a hai tÇng khuyÕch ®¹i. RV1 lµ biÕn trë dïng ®Ó ®iÒu chØnh møc ra S1-OUT cho hîp lý. R11 dïng ®Ó cÊp thiªn ¸p cho ch©n B cña TR2, RV2, RV3, RV4 dïng ®Ó ®iÒu chØnh møc ®Þnh thiªn cÊp cho TR2. C5 lµ tô triÖt tiªu tÝn hiÖu cao tÇn ph¶n x¹. C6 lµ tô phèi hîp trë kh¸ng vµ cho TR2 vµ läc tÇn sè cao. + §­êng biÕn ®æi tÝn hiÖu ®iÖn dÉn ®Õn S2 OUT: §­êng nµy lµm chøc n¨ng nh­ ®­êng 1 nªu trªn, hoµn toµn t­¬ng tù c¶ phÇn m¹ch ®iÖn vµ nhiÖm vô cña tõng linh kiÖn. IC1-2 gièng nh­ IC1-1. TR3 vÒ cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng gièng nh­ TR1. TR4 gièng TR2. R1, R3, R7 lµ c¸c ®iÖn trë suy gi¶m. R18, R13 dïng ®Ó æn ®Þnh trë kh¸ng cho c¸c phÇn m¹ch phÝa sau nã. L3, C2, C21, C4, C23, L4, C10 lµ c¸c linh kiÖn n»m trong c¬ cÊu m¹ch läc th«ng thÊp. L7 Gièng L8 ë ®­êng m¹ch trªn. R19//L7 dïng ®Ó æn ®Þnh trë kh¸ng cho L7. R15 dïng trong c¬ cÊu ®Þnh thiªn cho ch©n E cña TR3. R17 ®Þnh thiªn cho ch©n E cña TR4. R14 lµ mét ph©n t¶i cña TR3 vµ còng lµ ®iÖn trë ghÐp gi÷ hai tÇng khuÕch ®¹i TR3 vµ TR4. RV5 lµ biÕn trë ®Ó ®iÒu chØnh møc ra S2 OUT ë møc cÇn thiÕt. R16 dïng ®Ó cÊp thiªn ¸p cho ch©n B cña TR4. RV6, RV7, RV8 dïng ®Ó ®iÒu chØnh møc ®Þnh thiªn cÊp cho TR4. C12 chøc n¨ng gièng nh­ C6, C11 gièng nh­ C5. + §­êng cÊp nguån tÝn hiÖu +10V: Gåm IC2, IC1 - §iÖn c¶m vµ c¸c tô läc. IC2 lµm nhiÖm vô æn ®Þnh ®iÖn ¸p nguån theo kiÓu bï vµ tham sè. IC1-P æn ®Þnh ®iÖn ¸p nguån cung cÊp theo kiÓu tham sè. Cuén c¶m L5 chÆn cao tÇn. C13, C14, C15, C16, C17 lµ c¸c tô läc nguån. Do sôt ¸p trªn c¸c phÇn tö linh kiÖn kÓ trªn mµ ®iÖn ¸p cung cÊp cho ch©n C c¸c Tranzitor TR1, TR2 chØ cßn +5V. Q13, Q14, Q15 lÊy ®iÖn ¸p tõ nguån ra cung cÊp cho c¸c phÇn m¹ch kh¸c. * §­êng cÊp nguån ®iÖn ¸p -10V Cã nhiÖm vô läc vµ æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu -10V vµ c¶ suy gi¶m ®Ó cung cÊp ®Þnh thiªn cho ch©n E, ch©n B cña Tranzitor TR2, TR1. C18, C19 lµ c¸c tô läc nguån. LG lµ cuén c¶m chÆn cao tÇn. R22, R23, R24 lµ c¸c ®iÖn trë suy gi¶m. D2 lµ ®i«t zener ph©n cùc ng­îc dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p kiÓu tham sè. §iÖn ¸p sau khi ®­îc läc vµ æn ®inh ®­îc ®­a tíi c¸c biÕn trë tõ BNDCNT1- SWDCNT16 ®Ó ®iÒu chØnh møc ph©n ¸p ®Þnh thiªn cho ch©n B cña TR2 vµ TR4. 4.2.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña toµn m¹ch. Mçi luång tÝn hiÖu vµ S1, S2 ®­îc cho qua c¸c ®iÖn trë suy gi¶m råi dÉn ®Õn mçi IC khuyÕch ®¹i hÖ sè nhá, sau ®ã tÝn hiÖu khuyÕch ®¹i ®­îc läc thÊp bëi c¸c tô ®iÖn vµ ®iÖn c¶m 2 tÇng khuyÕch ®¹i Tranzitor tiÕp tôc khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu ë mçi ®­êng nµy víi sù ®iÒu chØnh ®Þnh thiªn cho c¸c Tranzitor khuyÕch ®¹i vµ ®iÒu chØnh møc ra. ViÖc cÊp nguån cho c¸c Tranzitor ®­îc thùc hiÖn bëi hai nguån riªng rÏ (+10V vµ -10V). C¸c nguån nµy ®­îc läc rÊt cÈn thËn bëi nhiÒu tô läc nguån vµ ®­îc æn ®Þnh bëi c¸c IC hoÆc Diot zener. Ngoµi viÖc cung cÊp ®iÖn ¸p cho c¸c phÇn tö tÝch cùc trong s¬ ®å nµy ho¹t ®éng, nã cßn cung cÊp nguån cho c¸c phÇn m¹ch kh¸c ë ®Çu ra Q13, Q14, Q15. 4.3 Khèi ®iÒu chÕ (MOD) 4.3.1 S¬ ®å nguyªn lý khèi ®iÒu chÕ (MOD). 4.3.2 Tæng quan s¬ ®å nguyªn lý khèi MOD. HYB1 ph©n tÝn hiÖu ra hai ®­êng riªng rÏ: + §­êng 1 ®­a ®Õn hiÓn thÞ tÝn hiÖu dao ®éng néi ch­a ®iÒu chÕ LOF MON. + §­êng 2 ®­a ®Õn ®iÒu chÕ t¹i D1 ®Ó cã tÝn hiÖu ra ë RF OUT. XÐt tõng ®­êng tÝn hiÖu: §­êng tÝn hiÖu ®­a ®Õn tÝn hiÖu hiÓn thÞ t¹i LOF MON: Tõ bé sai ®éng HYB1, tÝn hiÖu bÞ suy gi¶m mét phÇn råi ®­îc khuÕch ®¹i lªn nhê IC1. TÝn hiÖu ra tõ sau IC1 l¹i bÞ suy gi¶m mét phÇn tr­íc khi ®­a ®Õn ®Çu ra hiÓn thÞ. C1 ng¨n c¸ch mét chiÒu gi÷a khèi MOD vµ c¸c khèi bªn ngoµi. C2, C32, C3: Lµ c¸c tô nèi tÇng vµ ng¨n c¸ch mét chiÒu. C15, C13, C12: Lµ c¸c tô läc nguån vµ chèng ®iÖn dung tÇn sè cao cho m¹ch. R1, R2, R3 lµm thµnh mét bé gi¶m tÜnh. R4, R5: Nèi mét ch©n cña bé sai ®éng HYB1 xuèng ®Êt. (R6, R7, R8) vµ (R9, R10, R11) lµm thµnh c¸c bé suy gi¶m tÜnh. + §­êng tÝn hiÖu ®­a ®Õn ®iÒu chÕ: Ta cã thÓ chia ®­êng tÝn hiÖu nµy thµnh ba phÇn m¹ch: PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i tr­íc khi ®iÒu chÕ: Gåm c¸c Tranzitor TR1, TR2 vµ c¸c linh kiÖn cã liªn quan. PhÇn ®iÒu chÕ víi hai ®­êng tÝn hiÖu cao tÇn vµ hai ®­êng tÝn hiÖu vµo S1, S2: Khèi D1. PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i sau ®iÒu chÕ: Gåm c¸c Tranzitor TR3 vµ TR4 vµ c¸c linh kiÖn cã liªn quan. PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i RF tr­íc khi ®­a vµo ®iÒu chÕ: TR1 lµ mét Tranzitor lo¹i P ®­îc m¾c E chung lµm nhiÖm vô khuyÕch ®¹i s¬ bé tÝn hiÖu siªu cao tÇn lÊy tõ bé t¹o dao ®éng sau khi ®­a qua bé HYB1. C4, C5: Lµ c¸c tô nèi tÇng, C16 lµ tô läc nguån. C8, C9: Lµ c¸c tô phèi hîp trë kh¸ng vµo vµ ra cho TR1. C14 lµ tô läc nguån. C6, C7 lµ c¸c tô nèi tÇng. TR2 còng gièng nh­ TR1 vÒ cÊu t¹o c¸ch ®Êu nèi. R17, R16, R15 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p cung cÊp ®Þnh thiªn cho ch©n E vµ ch©n C cña Tranzitor cña TR2. C10, C11: Cã chøc n¨ng nh­ c¸c tô C8, C9. TÝn hiÖu t¹i ®Çu ra cña TR2 bÞ suy gi¶m mét phÇn råi ®­îc t¸ch lµm hai ®­a vµo ®iÒu chÕ. R18, R19, R20: Lµm thµnh mét bé suy gi¶m tÜnh. R21, R22 lµ c¸c ®iÖn trë nèi ®Êt cña bé ph©n ®­êng dÞch pha (900). (R23, R24, R25) vµ (R18, R19, R20) còng lµm thµnh c¸c bé suy gi¶m tÜnh. C17, C18 lµ c¸c tô nèi tÇng. PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i sau khi ®iÒu chÕ: TR3 lµ Tranzitor ng­îc m¾c E chung lµm chøc n¨ng khuyÕch ®¹i. R31, R32, R33 lµm thµnh bé suy gi¶m tÜnh. R36, R35, R34: Lµ c¸c ®iÖn trë cung cÊp ®Þnh thiªn cho TR3 ho¹t ®éng. C21, C22 lµ c¸c tô nèi tÇng, C30 lµ tô läc nguån cung cÊp. C25, C26: Cã chøc n¨ng gièng nh­ C10, C11. TR4 gièng nh­ TR3 lµm chøc n¨ng khuÕch ®¹i tÝn hiÖu tõ ®Çu ra cña TR3, do ®ã nã ph¶i lµm viÖc ë chÕ ®é dïng ¸p lùc. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn cña hä hoµn toµn t­¬ng tù. C23, C24, C31 lµ c¸c tô nèi tÇng. C29 lµ tô läc. C27, C28 cã chøc n¨ng gièng nh­ C10, C11. R39, R38, R37 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p ®Þnh thiªn cho TR4, (R40, R41, R42) lµm thµnh bé suy gi¶m tÜnh. PhÇn ®iÒu chÕ: Ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ ®­îc dïng ë ®©y lµ 4-QAM (§iÒu chÕ theo kiÓu ®iÒu biªn cÇu ph­¬ng). Hai luång tÝn hiÖu vµo S1, S2 d­íi d¹ng m· NRZ sau khi ®· ®­îc xö lý ph¸t t¹i TDP, qua c¸c bé läc th«ng thÊp h×nh G ®­îc ®­a ®Õn cÇu ph­¬ng t¹i D1 cïng víi hai luång tÝn hiÖu siªu cao tÇn nhËn ®­îc tõ OSC sau khuÕch ®¹i ë D1, hai d¹ng tÝn hiÖu nµy ®­îc trén l¹i ®Ó ®iÒu chÕ theo kiÓu ®æi tÇn trªn. (R29, C19) vµ (R30, C20) lµ c¸c bé läc th«ng thÊp h×nh G ®èi víi hai luång tÝn hiÖu S1 vµ S2. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña toµn m¹ch. TÝn hiÖu siªu cao tÇn do bé OSC t¹o ra ®­îc ®­a vµo bé MOD nhê j¾c c¾m S1, sau ®ã bÞ suy gi¶m mét phÇn tr­íc khi ®Õn bé sai ®éng HYB1. T¹i ®©y nã ®­îc ph©n thµnh hai ®­êng riªng rÏ: + §­êng 1: §­îc khuÕch ®¹i tr­íc khi ®­a vµo ®iÒu chÕ t¹i D1. + §­êng 2: V× ph­¬ng thøc ®iÒu chÕ ë ®©y lµ ®iÒu biªn cÇu ph­¬ng 4-QAM nªn cÇn mét bé di pha ph©n ®­êng tÝn hiÖu tõ ®Çu ra TR2 thµnh hai ®­êng cã pha vu«ng gãc ®Ó ®­a vµo ®iÒu chÕ cïng hai ®­êng tÝn hiÖu S1 vµ S2 møc tÝn hiÖu ®iÒu chÕ ë ®Çu ra lµ D1 lµ kh¸ nhá nªn cÇn ph¶i ®­îc khuÕch ®¹i lªn cho ®ñ lín tr­íc khi ®­a ®Õn ®Çu ra RF OUT. Chøc n¨ng khuyÕch ®¹i nµy do hai Tranzitor TR3, TR4 ®¶m nhËn. Møc tÝn hiÖu t¹i RF OUT kho¶ng -5dBm, muèn ph¸t ®i nã ph¶i ®­îc khuyÕch ®¹i lªn ®Õn kho¶ng +33dBm nhê bé khuyÕch ®¹i c«ng suÊt siªu cao tÇn HPA. Nguån ®iÖn cung cÊp cho khèi MOD lµ c¸c møc +10V vµ -10V. 4.4 Khèi khuÕch ®¹i c«ng suÊt siªu cao tÇn (HPA). 4.4.1 Tæng quan s¬ ®å nguyªn lý khèi HPA. N¨m bé sai ®éng HYB1¸HYB5: Lµm nhiÖm vô ph©n mét ®­êng tÝn hiÖu ra lµm hai ®­êng hoÆc gép hai ®­êng lµm mét, tuy nhiªn vÉn cã bé sai ®éng chØ ®¬n thuÇn biÕn mét ®­êng nµy sang mét ®­êng kh¸c nh­ bé HYB1 (biÕn ¸p). Ba tÇng khuyÕch ®¹i ®¬n dïng 1 Tranzitor tr­êng lo¹i JFET gåm TR1, TR2, TR5. Hai tÇng khuyÕch ®¹i ®«i víi 2 Tranzitor tr­êng còng lo¹i JFET gåm (TR3, TR4) vµ (TR6, TR7). §Ó tiÖn cho viÖc ph©n tÝch chi tiÕt vµo m¹ch ®iÖn ta ph©n tÝch m¹ch ®iÖn trªn thµnh 5 phÇn c¬ b¶n sau ®©y: PhÇn m¹ch khuÕch ®¹i ®¬n thø 1: Bao gåm bé sai ®éng HYB1, Tranzitor TR1 vµ c¸c m¹ch cã liªn quan. PhÇn m¹ch khuÕch ®¹i ®¬n thø 2: Bao gåm Tranzitor TR2 vµ c¸c m¹ch cã liªn quan PhÇn khuÕch ®¹i ®«i thø 1: Bao gåm bé sai ®éng HYB2, c¸c Tranzitor TR3, TR4. PhÇn m¹ch khuÕch ®¹i ®¬n thø 3: Bao gåm bé sai ®éng HYB3 vµ TR5. PhÇn m¹ch khuÕch ®¹i ®«i thø 2: bao gåm 2 bé sai ®éng HYb4 vµ HYB5, 2 Tranziot tr­êng TR6, TR7 phÇn cöa ra cña m¹ch vµ c¸c linh kiÖn cã liªn quan. a. Ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý cña tõng m¹ch. +PhÇn khuÕch ®¹i ®¬n thø 1 (tÇng 1): Bé sai ®éng HYB1 chØ ®¬n thuÇn biÕn mét ®­êng tÝn hiÖu vµo thµnh mét ®­êng tÝn hiÖu ra vµ phèi hîp, tøc lµ nã ®ãng vai trß nh­ mét biÕn ¸p th«ng th­êng. C¸c ®iot D2, D1 nèi ch©n biÕn ¸p xuèng ®Êt. R41, R42, R43 lµm thµnh bé suy gi¶m tÜnh, R34 lµ ®iÖn trë suy gi¶m mét phÇn ®iÖn ¸p ra ®iÒu chØnh. C1 ng¨n c¸ch mét chiÒu gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ bé HYB1, C71: Lµ tô läc ®Ó lÊy ®iÖn ¸p mét chiÒu b»ng ph¼ng ALC CONT, C34, C15, C16 lµ c¸c tô chèng ký sinh tÇn sè cao trong m¹ch. TÇng khuyÕch ®¹i TR1 lµm nhiÖn vô khuyÕch ®¹i s¬ bé tÝn hiÖu vµo, ë ®©y ta dïng c¸c Tranzitor tr­êng cho khuyÕch ®¹i víi môc ®Ých phèi hîp trë kh¸ng tèt cho c¸c tÇng. TR1 ®­îc m¾c theo s¬ ®å cùc nguån chung, ®­îc ph©n cùc theo kiÓu m¹ch cè ®Þnh dïng phÇn tö tÝch cùc TR11. Sù ph©n cùc nµy ®¶m b¶o r»ng thiªn ¸p cung cÊp cho TR1 lµm viÖc lu«n lu«n kh«ng ®æi. V× TR1 cã cùc nguån nèi ®Êt, ®iÖn ¸p cung cÊp cho cùc D cña nã ®­îc lÊy tõ cùc E cña TR11 vµ cho cùc G lÊy tõ cùc C t­¬ng øng. C2, C3 lµ c¸c tô nèi tÇng. C72, C73 lµ c¸c tô nguån. C51 lµ tô xoay chiÒu. C17, C18, C201, C202 lµ c¸c tô chèng ®iÖn dung ký sinh tÇn sè cao trong m¹ch. D4, D5 c¸c ®ièt zener dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p nguån cung cÊp. R75, R79, R71, R91, R51, R52, R63 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p cho TR1. R1 lµ ®iÖn trë cÊp nguån cho TR1. (R2, C52) chèng ®iÖn dung ký sinh tÇn sè thÊp. + PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i ®¬n thø 2 (tÇng 2): TÇng khuyÕch ®¹i TR2 lµm nhiÖm vô khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu ra sau tÇng khuyÕch ®¹i TR1. T­¬ng tù TR1, TR2 còng lµ c¸c Tranzitor tr­êng JFET lo¹i N ®­îc m¾c theo s¬ ®å S chung, ®­îc ph©n cùc theo kiÓu m¹ch cè ®Þnh dïng phÇn tö tÝch cùc TR12. Sù ph©n cùc kiÓu nµy còng sÏ ®¶m b¶o thiªn ¸p cung cÊp cho TR2 lu«n lµ kh«ng ®æi. Nguyªn t¾c æn ®Þnh cña TR2 lu«n lµ kh«ng ®æi, s¬ ®å m¾c m¹ch cña nã hoµn toµn nh­ TR11 æn ®Þnh cho TR1. C4 lµ tô nèi tÇng, ng¨n c¸ch TR2 vµ bé sai ®éng HYB1. C74, C75 lµ c¸c tô läc nguån. C53 lµ tô läc xoay chiÒu. C19, C20 lµ c¸c tô läc chèng ký sinh tÇn sè thÊp. D4, D5 lµ c¸c ®ièt zener lµm chøc n¨ng æn ®Þnh. R76, R80, R92, R54, R56, R64 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p cho TR12. R3 lµ ®iÖn trë cÊp nguån cho TR2. R94 lµ ®iÖn trë suy gi¶m trªn ®­êng cÊp nguån mét chiÒu ®Õn cùc G cña TR2. (R4, C54) lµm chøc n¨ng chèng ký sinh ®iÖn dung ký sinh tÇn sè thÊp. + PhÇn m¹ch khuÕch ®¹i ®«i thø 1 (tÇng 3): Bé sai ®éng HYB2 lµm nhiÖm vô biÕn ®æi tõ mét ®­êng tÝn hiÖu ra thµnh 2 ®­êng ®Ó tiÕp tô khuyÕch ®¹i trong c¬ cÊu khuyÕch ®¹i ®«i. ë ®©y ta dïng khuyÕch ®¹i ®«i bëi v× ta cÇn mét c«ng suÊt lín, song c«ng suÊt chÞu ®ùng cña Tranzitor tr­êng dïng trong m¹ch lµ h¹n chÕ, nªn dïng hai ®­êng khuyÕch ®¹i sau ®ã céng l¹i bëi bé sai ®éng ®Ó cã mét c«ng suÊt lín gÊp ®«i. R36, R37 lµ c¸c ®iÖn trë nèi ®Êt cña bé sai ®éng. Hai ®­êng khuyÕch ®¹i nµy hoµn toµn nh­ nhau c¶ vÒ s¬ ®å kÕt cÊu, chøc n¨ng vµ c¶ thËm chÝ c¶ gi¸ trÞ c¸c linh kiÖn. * §­êng 1: TR3 còng lµ mét Tranzitor tr­êng gièng nh­ TR2 vµ TR1, lµm chøc n¨ng khuÕch ®¹i, ®­îc ®Þnh thiªn theo kiÓu tÝch cùc bëi TR13. Nguyªn t¾c ®Þnh thiªn æn ®Þnh ®iÖn ¸p cung cÊp nµy hoµn toµn t­¬ng tù nh­ TR1 ®Þnh thiªn cho TR1 vµ TR2 ®Þnh thiªn cho TR2. T¸c dông cña c¸c linh kiÖn: C5, C7 lµ c¸c tô nèi tÇng ng¨n c¸ch mét chiÒu. C21, C32, C221, C222, C225 lµ c¸c tô chèng ®iÖn dung ký sinh tÇn sè cao trong m¹ch. C76, C78 lµ c¸c tô läc nguån. C55 lµ tô läc xoay chiÒu. R77, R81, R93, R73, R57, R58, R59, R65 lµ c¸c ®iÖn trë ph©n ¸p ®Þnh thiªn cho TR3. R5 lµ ®iÖn trë trªn ®­êng cÊp nguån cho TR3 cã t¸c dông suy gi¶m mét phÇn ®iÖn ¸p nguån cung cÊp. D6, D7 lµ c¸c diot zener lµm chøc n¨ng æn ®Þnh. (R7, R57) lµm chøc n¨ng chèng ®iÖn ký sinh tÇn sè thÊp trong m¹ch. * §­êng 2: TR4 hoµn toµn t­¬ng tù nh­ TR3 vµ TR14 gièng nh­ TR13 ë nh¸nh 1. T¸c dông cña c¸c linh kiÖn: C6, C8 lµ c¸c tô nèi tÇng. C22, C24, C231, C232, C235 lµ c¸c tô ®iÖn chèng ký sinh tÇn sè cao. C56 lµ tô läc xoay chiÒu. + (R8, C58) lµm chøc n¨ng chèng ký sinh tÇn sè thÊp. + PhÇn m¹ch khuyÕch ®¹i ®¬n thø 3 (tÇng 4): PhÇn m¹ch nµy gåm TR5 vµ c¸c linh kiÖn cã liªn quan TR5 lµ JFET lo¹i N m¾c S chung trong ®ã cùc S ®­îc nèi ®Êt, 2 cùc G, D ®­îc cÊp ®iÖn tõ hai ®­êng riªng rÏ. Chøc n¨ng chÝnh cña TR5 chØ lµ khuÕch ®¹i tÝn hiÖu siªu cao tÇn tõ ®Çu ra cña bé céng c«ng suÊt HYB3 råi ®­a ®Õn ®Çu vµo bé sai ®éng HYB4 xuèng ®Êt. Hai ®­êng khuyÕch ®¹i nµy gièng hÖt nhau vÒ s¬ ®å nguyªn lý vµ kÕt cÊu. * §­êng 1: §­îc phô tr¸ch bëi TR6, chøc n¨ng chÝnh cña nã lµ khuyÕch ®¹i ®Ó ®­îc mét c«ng suÊt lín h¬n. C11, C13 lµ c¸c tô ng¨n c¸ch mét chiÒu gi÷a TR6 víi ®Çu vµo vµ ®Çu ra. C27, C29, C251, C255, C256 lµ c¸c tô h¹n chÕ ®iÖn ký sinh tÇn sè cao. C82, C84 lµ c¸c tô läc nguån. R11, R102 lµ c¸c ®iÖn trë cÊp nguån cho TR6 lµm viÖc. R22 lµ ®iÖn trë æn ®Þnh trë kh¸ng vµo cho TR6. (R13, R63) lµm nhiÖm vô chèng ®iÖn dung ký sinh tÇn sè thÊp. * §­êng 2: Do TR7 phô tr¸ch cã chøc n¨ng gièng hÖt TR6 nªu trªn. D10, D11 lµ c¸c diot zener dïng ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu nguån cung cÊp. C83, C85 lµ c¸c tô läc nguån, C12, C14 lµ c¸c tô nèi tÇng. C28, C30, C261, C265, C266 lµ c¸c tô h¹n chÕ ®iÖn dung ký sinh tÇn sè cao. R103, R23 lµ c¸c ®iÖn trë cÊp nguån cho TR7 lµm viÖc. R23 dïng ®Ó æn ®Þnh trë kh¸ng vµo cho TR7. (R14, R64) dïng ®Ó chèng ®iÖn dung ký sinh tÇn sè thÊp. HYB5 lµm nhiÖm vô céng c«ng suÊt tõ 2 ®­êng trªn mét ®­êng ®­a ®Õn cöa ra. T¹i cöa ra cã mét ®­êng tÝn hiÖu siªu cao tÇn t¹i ®©y chØnh l­u, läc vµ ®­a ra ch©n sè 1 cña CD1 d­íi d¹ng ®iÖn ¸p mét chiÒu, ®©y lµ tÝn hiÖu ph¸t ra møc c«ng suÊt ph¸t. R50 t­¬ng tù nh­ R40. R15, R16 lµ c¸c ®iÖn trë nèi ®Êt cña m¹ch cöa ra. R45, R44, R46 lµ c¸c ®iÖn trë suy gi¶m møc c«ng suÊt ph¸t vµ æn ®Þnh trë kh¸ng cña ®­êng m¹ch nµy. R31, R32: Suy gi¶m tÝn hiÖu mét chiÒu sau läc. D3 lµ ®ièt chØnh l­u. C31, C32, C33: Lµ c¸c tô läc sau chØnh l­u. RF MON: Cöa ra lÊy tÝn hiÖu ®Ó ®o vµ hiÓn thÞ. RF OUT: Cöa ra lÊy tÝn hiÖu sau khuÕch ®¹i ®­a ra Anten. 4.4.2 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña toµn m¹ch. TÝn hiÖu siªu cao tÇn RF IN (tõ bé MOD) vµo qua lç c¾m J1, qua bé suy gi¶m tÜnh ®­îc ghÐp qua mét ®­êng kh¸c ®­a ®Õn hai tÇng khuyÕch ®¹i ®¬n. TÝn hiÖu ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra bé HYB1 ®­îc ®­a ®Õn ch©n sè 2 cña CD1 ®Ó ®iÒu chØnh møc vµo mét c¸ch tù ®éng. Qua 2 tÇng khuyÕch ®¹i ®¬n TR1 vµ TR2 tÝn hiÖu ®­îc ph©n lµm hai ®­êng nhê bé sai ®éng HYB2, mçi ®­êng ®­îc khuyÕch ®¹i riªng rÏ nhê TR3 hoÆc TR4. Sau ®ã céng c«ng suÊt ®· ®­îc khuyÕch ®¹i ë mçi ®­êng nhê HYB3 ®Ó ®­îc mét c«ng suÊt lín gÊp ®«i. C«ng suÊt nµy tiÕp tôc ®­îc TR5 khuyÕch ®¹i, sau tÝn hiÖu tõ ®Çu ra cña TR5 l¹i ®­îc tiÕp tôc khuyÕch ®¹i nh­ lÇn tr­íc råi HYB5 thùc hiÖn chøc n¨ng céng c«ng suÊt tõ hai ®­êng l¹i ®Ó ®­îc mét c«ng suÊt siªu cao tÇn ®ñ lín th«ng qua m¹ch cöa ra vµ ph©n nh¸nh tíi RF OUT vµ RF MON. Møc c«ng suÊt ra RF OUT ®­îc x¸c ®Þnh nhê m¹ch TLVL DET. Ng­êi ta còng trÝch mét phÇn tÝn hiÖu ra chØnh l­u läc thµnh ®iÖn ¸p mét chiÒu, th«ng qua c¸c ®iÖn trë suy gi¶m ®­a ®Õn ch©n 1 cña CD1 ®Ó xem xÐt møc c«ng suÊt ph¸t ra. Mét sè bµi ®o kiÓm tra thiÕt bÞ vi ba DM2G - 1000 Bµi 1 - §o c«ng suÊt ph¸t Tæng quan. Bµi ®o nµy lµ ®Ó kiÓm tra c«ng suÊt ra cña khèi ph¸t. ChØ tiªu kü thuËt C«ng suÊt t¹i ®Çu ra: + 33 dbm ± 1db ThiÕt bÞ yªu cÇu cÇn dïng cho bµi ®o. + M¸y ®« c«ng suÊt ML 4803A hoÆc t­¬ng tù. + Bé c¶m biÕn (Power sensor) hoÆc t­¬ng tù. + Suy hao 30db (Narda 768-30) hoÆc t­¬ng tù. + Adaptor, N(j) - SMA(j), c¸p SMA dµi 100 mm. S¬ ®å ®o. Power meter power cord RF OUT O No.1 TX BR NTWK To RF OUT SMA Cable (100mm) SMA(j) N(j) Adaptor ATT Ph­¬ng ph¸p ®o. ChuÈn bÞ bµi ®o. + Më c¸p nèi gi÷a TX vµ BR NTWK. + §Æt CAL FACTOR trªn m¸y ®o c«ng suÊt theo sè phÇn tr¨m ghi trªn bé c¶m biÕn (sensor) víi tÇn sè ®o yªu cÇu. + Thùc hiÖn CAL vÒ 0 cho m¸y ®o c«ng suÊt tr­íc khi ®o. Thùc hiÖn phÐp ®o nh­ h×nh vÏ. Chó ý: Nªn dïng suy hao 30db khi thùc hiÖn phÐp ®o ®Ó b¶o ®¶m an toµn cho Sensor v× d¶i ®o cña Sensor th­êng tõ - 30db ®Õn + 20db. §äc kÕt qu¶ ®o. C«ng suÊt ph¸t ra = KÕt qu¶ ®o trªn m¸y ®o + Gi¸ trÞ suy hao KÕt thóc bµi ®o. Sau khi ®o xong ph¶i ®Êu l¹i c¸p nèi ®Ó thiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th­êng. 6- §iÒu chØnh c«ng suÊt. NÕu c«ng suÊt ra kh«ng ®ñ nh­ chØ tiªu kü thuËt th× ta cã thÓ ®iÒu chØnh t¹i AUTO LVL ADJ (RV8) trªn khèi ph¸t (TX). Bµi 2 - §o tÇn sè Tæng quan. Bµi ®o nµy ®Ó kiÓm tra tÇn sè dao ®éng néi cña khèi TX. ChØ tiªu kü thuËt. Tolerance: Within ± 20 ppm ThiÕt bÞ cÇn dïng cho bµi ®o. M¸y ®Õm tÇn sè MF 1603A hoÆc t­¬ng tù Adaptor, N(P) - SMA(J) C¸p SMA (2000mm) S¬ ®å ®o. RF OUT O No.1 TX BR NTWK To LO F MON SMA Cable (2000mm) Frequency counter SMA (J) N(P) Adaptor Ph­¬ng ph¸p ®o. ChuÈn bÞ m¸y ®o. + BËt nguån cho m¸y ®o tr­íc khi ®o Ýt nhÊt 30 phót ®Ó cho Êm m¸y vµ ch¹y æn ®Þnh. + BAND SELEC T SW trªn m¸y ®Õm tÇn sè sÏ ®Æt theo chØ tiªu b¨ng tÇn (RF band). Thùc hiÖn phÐp ®o nh­ h×nh vÏ. c. Ghi l¹i kÕt qu¶ ®o trªn m¸y. Bµi 3 - §o bit lçi Tæng quan. Bµi ®o nµy dïng ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®­êng truyÒn th«ng qua tû sè bit lçi. ChØ tiªu kü thuËt. BER £ 10-3 t¹i RSL = -87.0 dbm ThiÕt bÞ yªu cÇu cÇn dïng cho bµi ®o. + M¸y ph©n tÝch ®­êng truyÒn ME 520B hoÆc t­¬ng tù + M¸y ®o c«ng suÊt ML 4803A vµ bé c¶m biÕn MA4701A hoÆc t­¬ng tù + Bé suy hao 768-10 (10db) hoÆc t­¬ng tù + Bé suy hao tõng nÊc HP8494A vµ HP8495A hoÆc t­¬ng tù + Bé suy hao 491F + Bé biÕn ®æi trë kh¸ng 75W - 120W + Adaptor, N(P) - SMA(J) + Adaptor, N(J) - SMA(J) + C¸p SMA, 2000mm + C¸p SMA, 100mm + C¸p BNC - BNC Ph­¬ng ph¸p ®o. + §Æt vµ ®Êu nèi thiÕt bÞ víi m¸y ®o nh­ h×nh vÏ + §­a c¸p nèi gi÷a khèi thu (RX) vµ RF - BR NTWK ra ngoµi + Nèi m¸y ®o c«ng suÊt ®Õn ®Çu ra RF - BR NTWK + Nèi m¸y ®o bit lçi ®Õn ®Çu IN, OUT cña bé phèi hîp trë kh¸ng + §iÒu chØnh suy hao cho møc thu ®¹t -50 dbm + Nèi c¸p tr¶ l¹i cho khèi thu (RF) vµ RF - BR NTWK + §o tû sè lçi (BER) vµ møc tÝn hiÖu thu (RSL) th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh suy hao RX DM2G - 1000 HDB-3 OUTPUT HDB-3 INPUT Suy hao biÕn ®æi SMA(J) Adaptor N(P) Suy hao SMA(J) Adaptor N(P) Suy hao Adaptor SMA(J)-N(P) Adaptor SMA(J)-N(P) §Õn cæng ANT §Õn cæng ANT M¸y ®o c«ng suÊt C¸p SMA (100mm) Bé c¶m biÕn §Õn B IN/OUT §Õn B IN/OUT BNC-BNC M¸y PT§T M¸y PT§T BNC-BNC (T) (R) C¸p-3SMA Suy hao biÕn ®æi C¸p-1SMA C¸p-2SMA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVi Ba Số DM2G -1000.DOC
Luận văn liên quan