Các điều kiện thuận lợi để hình thành nên các bẫy chứa dầu khí của khu vực miền nam Viêt Nam

Như đã biết ngành Dầu Khí là một trong những ngành đã và đang tiếp tục phát triển nhất hiện nay và được cả thế giới quan tâm cùng với sự đầu tư rất mạnh vào ngành này. Cũng bởi Dầu Khí là tài nguyên khoáng sản vô cùng quý giá và có giá trị thương mại rất lớn.Vì vậy nó cũng là nguyên nhân gây nên các cuộc chiến tranh. Bên cạnh đó ngành công nghiệp dầu khí cũng là một nền công nghiệp còn rất non trẻ ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 và bắt đầu phát triển ở thế kỷ 21. Tuy nhiên hiện nay Việt Nam đã dần dần hội nhập được với nền công nghiệp Dầu Khí của khu vực và từng bước hoàn thiện nó trong tương lai để nền công nghiệp này trở thành một trong những nền công nghiệp mũi nhọn của đất nước. Từ khi mới thành lập cho đến nay, ngành Dầu Khí Việt Nam đã đóng góp một phần rất quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế của nước nhà. Đồng thời đây cũng là ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ cao cộng với sự đầu tư lớn, trong đó có công tác tìm kiếm thăm dò. Đây là công việc đầu tiên nhưng rất quan trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác này là phát hiện sự tồn tại của các bẫy dầu khí trong một mỏ Hydrocacbon và tiến hành thẩm lượng giá trị công nghiệp . Trên cơ sở những thông tin được thu thập và nghiên cứu bởi các nhà địa chất, đề tài tốt nghiệp “ CÁC ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ HÌNH THÀNH NÊN CÁC BẪY CHỨA DẦU KHÍ CỦA KHU VỰC MIỀN NAM VIÊT NAM “ được thực hiện với nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm cấu kiến tạo của các mỏ điển hình trong hai bồn trũng Cửu Long và Nam Côn Sơn, góp phần làm sáng tỏ cơ chế hình thành kiểu bẫy chứa dầu và tìm năng dầu khí của chúng. Điều này có ý nghĩa đối với việc tìm kiếm, phát hiện cũng như dự báo các tích tụ dầu khí mới ở bồn trũng Cứu Long, Nam Côn Sơn nói riêng và thềm lục địa Việt Nam nói chung . Vì thời gian có hạn cùng với sự hạn chế về kiến thức chuyên môn nên đề tài tốt nghiệp này được thực hiện chắc hẳn sẽ khó tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong được sự góp ý của thầy cô, bạn bè và các anh chị đồng nghiệp .

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các điều kiện thuận lợi để hình thành nên các bẫy chứa dầu khí của khu vực miền nam Viêt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãn coù xu höôùng keùo daøi theo phöông Ñoâng Baéc. Ñöùt gaõy F100 laø ñöùt gaõy nghòch caém veà phía Ñoâng Nam. Phía Taây Nam vaø Taây Baéc cuûa caáu taïo cuõng toàn taïi hai truõng saâu ñeå phaân taùch caáu taïo naøy vôùi caáu taïo Roàng. Phía Ñoâng Baéc caáu taïo Ñoâng Nam Roàng cuõng ñöôïc giôùi haïn bôûi truõng saâu. Nhö vaäy caùc truõng saâu bao boïc xung quanh Ñoâng Nam Roàng taïo ñieàu kieän kieán taïo thuaän lôïi cho caùc baãy caáu taïo hình thaønh ñoäc laäp. Bình ñoà caáu taïo cuûa taàng SH – 12 cuõng keá thöøa bình ñoà cuûa moùng. Song söï vaéng maët cuûa taàng naøy ôû nhöõng vuøng naâng laø daáu hieäu cuûa quaù trình boùc moøn xaûy ra maïnh. Nhôø ñoù ñoä daøy cuûa caùc traàm tích Oligocene döôùi ñöôïc taêng daàn veà phía thung luõng. Ñieàu ñoù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå hình thaønh caùc baãy thaïch hoïc vaø maøn chaén kieán taïo. d.Nam Roàng: Caáu taïo Nam Roàng ñöôïc taùch bieät vôùi khoái naâng trung taâm bôûi truõng keùo daøi coù phöôùng aù kinh tuyeán vôùi kích thöôùc chieàu daøi khoaûng 8km, chieàu roäng khoaûng 1.5 – 3 km. Ñoä saâu cuûa moùng ôû truõng naøy khoaûng 450 – 4900m. Phía Nam cuûa Nam Roàng cuõng gaëp thung luõng vôùi ñoä saâu cuûa moùng töø 4900 – 5200m. Phía Ñoâng cuûa caáu taïo Nam Roàng cuõng ñöôïc giôùi haïn bôûi truõng heïp (khoaûng 500m chieàu roäng), nhöng khoâng saâu. Nhöõng ñaëc tröng caáu truùc treân taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå hình thaønh caùc baãy caáu taïo ñoäc laäp. Cuõng nhö caáu taïo Ñoâng Nam Roàng, söï daäp vôõ cuûa moùng coù khaû naêng daãn ñeán vieäc thaønh taïo caùc colector khe nöùt. Coù theå gaëp ôû ñaây hai voøm naâng cuïc boä vôùi ñoä saâu cuûa moùng laø – 3500m ; - 3400m, dieän tích moãi voøm naâng khoaûng 1.5 – 4.0 km2. (Hình 5) II.Caùc baãy daàu khí trong oligoxen döôùi : 1.Ñaùnh giaù ñaëc ñieåm ñòa chaát vôùi vieäc thaønh taïo baãy daàu khí : _ Tröôùc heát dieän tích Roàng cuøng vôùi Baïch Hoå, naèm treân khoái naâng coù tieàm naêng daàu khí lôùn. Tieàm naêng ñoù laïi ñöôïc khaúng ñònh baèng tröõ löôïng daàu khí ôû moû Baïch Hoå, moät moû lôùn ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ . _ Khoái naâng trung taâm Roàng cuøng vôùi caùc khoái naâng cuïc boä khaùc laø ñieàu kòen kieán taïo quan troïng ñeå hình thaønh caùc baãy. Trong Oligoxen sôùm caùc khoái naâng trung taâm vaãn keá thöøa vaø phaùt trieån, caùc khoái naâng cuïc boä vaø ñòa phöông cuõng ñöôïc hình thaønh taïo neân tieàn ñeà caáu taïo cho vieäc hình thaønh caùc baõy daàu khí . _ Dieän tích Roàng ñöôïc caùc heä thoáng ñöùt gaõy chia caét nhö ñaõ neâu ôû treân. Caùc heä thoáng ñöùt gaõy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå caùc caáu taïo hình thaønh ñoäc laäp, ñoàng thôøi caùc heä thoáng ñöùt gaõy cuõng laø nhöõng keânh daãn taïo neân nhöõng Colector khe nöùt quan troïng. _ Ñòa hình ñöôïc hình thaønh trong Oligoxen xôùm vôùi ñòa hình nuùi vaø thung luõng,taïo neân nhöõng hình thaùi ñòa hình rieâng bieät ñoäc laäp. Cuøng vôùi caùc yeáu toá caáu _ kieán taïo,yeáu toá ñòa hình cuõng coù yù nghóa trong vieäc hình thaønh baãy. Maët khaùc nhöõng loøng soâng coå vôùi nhöõng thaáu kính caùt ñöôïc hình thaønh laø ñieàu kòeân thuaän lôïi ñeå hình thaønh caùc baãy phi caáu taïo.Caùc yeân ngöïa laø nhöõng khu vöïc quan troïng ñaùng löu yù trong quaù trình xaùc ñònh baãy. _ Traàm tích trong Oligoxen sôùm coù ñoä daøy ñaùng keå vôùi nhöõng thaønh taïo haït thoâ coù ñoä roãng hôû töø 2 ñeán 18 % laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå tích tuï daàu khí. Moâi tröôøng luïc ñòa ven bieån cuõng laø moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå hình thaønh cacbuahydro. _ Vaät chaát höõu cô trong traàm tích Oligoxen haï laø caùc vaät chaát höõu cô coù khaû naêng sinh daàu. Nhìn chung Oligoxen döôùi ôû nhöõng moû daàu noùi rieâng vaø boàn truõng Cöûu Long noùi chung laø ñaù meï sinh ra hydrocacbon toát . _ Söï hình thaønh caùc taàng seùt trong Oligoxen sôùm naèm saùt noùc ñieäp Traø Cuù tuy raèng vôùi chieàu daøy nhoû (khoaûng 40 m) nhöng ñöôïc neùn keát chaët, neân coù theå coi ñaây laø moät taàng chaén. _ Caùc hoá suït trong Oligoxen sôùm laø nhöõng hoá suït saâu, traàm tích daøy vaø traàm tích haït mòn cuõng daøy, chieàu daøy væa chöùa khoâng lôùn, khaû naêng chöùa khoâng toát . _ Traàm tích Oligoxen sôùm ñaëc tröng baèng söï thay ñoåi ñoä daøy vaø töôùng nhanh theo chieàu ñöùng cuõng nhö chieàu ngang. Ñieàu ñoù taïo neân nhöõng thaân daàu coù kích thöôùc khoâng lôùn. 2.Ñaùnh giaù nhöõng vuøng trieån voïng : Nhöõng vuøng coù trieån voïng baãy kieåu caáu taïo. _ Vuøng Ñoâng Baéc Roàng _ Vuøng Nam Roàng Caùc baãy phi caáu taïo nhö nhöõng thaân caùt loøng soâng thöôøng coù kích thöôùc nhoû, khoù xaùc laäp treân maët caét cho neân khoâng coù trieån voïng . III.Caùc baãy daàu khí trong Oligoxen döôùi vaø tieàm naêng cuûa chuùng : Phaân tích caùc taøi lieäu ñòa chaán, ñòa chaát treân dieän tích Roàng ghi nhaän söï toàn taïi cuûa nhöõng baãy nhö sau : _ Baãy Ol1-1 naèm ôû Ñoâng Baéc Roàng giöõa ñöùt gaõy FA-15 vaø FA-45 _ Baãy Ol1 -2 naèm ôû Nam Roàng, treân yeân ngöïa giöõa Nam Roàng vaø hoá suït trung taâm coù phöông vó tuyeán _ Baãy Ol1- 3 naèm ôû Nam Roàng Treân cô sôû bieän luaän ñoù coù theå ñaùnh giaù caùc baãy nhö sau : + Baãy Oligoxen haï Ñoâng Baéc Roàng Ol1-1: Baãy naøy naèm ôû phía Ñoâng ñöùt gaõy FA-14 vaø phía Nam ñöùt gaõy FA-45, phía Baéc ñöùt gaõy FA-15 vaø ñöôïc giôùi haïn trong phaïm vi: Tuyeán doïc töø Col.1640 ñeán Col.1800. Tuyeán ngang töø Row .790 ñeán Row.960. Moùng naèm ôû ñoä saâu 4500-4600m ,taàng phaûn xaï SH-12 naèm ôû ñoä saâu 4200-4300 m. Ñoä daøy cuûa traàm tích Oligoxen khoaûng 300m .Ñaây laø baãy caáu taïo lieân quan ñeán khoái naâng ñòa phöông coù dieän tích khoaûng 4 km2 ( 4000000m2). Caáu taïo naâng ñòa phöông coù phöông keùo daøi Ñoâng Baéc –Taây Nam. Treân tuyeán ñòa chaán, thaân caùt theå hieän raát roõ . Tröõ löôïng döï baùo ñöôïc tính : 2.5 taán/m2 * 4000000m2 =10000000 taán . + Baãy Oligoxen haï Nam Roàng Ol1-2 Baãy naøy naèm ôû phía Nam ñöùt gaõy F-76 treân phaïm vi cuûa yeân ngöïa giöõa khoái naâng Nam Roàng vaø hoá suïp phía Baéc. Ñaây laø moät baãy caáu taïo ñöôïc xaùc ñònh trong phaïm vi : Tuyeán doïc töø Col.1080 ñeán Col.1240 Tuyeán ngang töø Row .1950 ñeán Row.2040 Moùng naèm ôû ñoä saâu 3500-3600m, taàng phaûn xaï SH – 12 naèm ôû ñoä saâu 3200 – 3300m. Ñoä daøy cuûa taàng Oligxen haï töø 300 – 400m. Baãy caáu taïo chaïy theo phöông Ñoâng Baéc – Taây Nam. ÔÛ ñaây coù 2 caáu taïo nhoû: Caáu taïo phía Ñoâng coù kích thöôùc 2x1km Caáu taïo phía Taây lôùn hôn kích thöôùc 2.5x2km Toaøn boä khu vöïc naøy baãy coù dieän tích 6.5km2. Tröõ löôïng tieàm naêng cuûa baãy ñöôïc tính : 2.5 taán/m2 x 6.500.000m2 = 16.250.000 taán. + . Baãy Oligocene haï Nam Roàng Ol1 – 3: Baãy naèm ôû phía Nam cuûa ñöùt gaõy F – 109 ñöôïc giôùi haïn trong phaïm vi: Tuyeán doïc töø Col.1640 ñeán Col. 1830. Tuyeán ngang töø Row 2100 ñeán Row 2260 Moùng naèm ôû ñoä saâu 3500m, taàng phaûn xaï SH – 12 naèm ôû ñoä saâu 3200m. Ñoä daøy cuûa taàng Oligoxen haï laø 300m cuõng laø baãy caáu taïo, ñöôïc hình thaønh treân khoái naâng cuïc boä. Baãy ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc heä thoáng ñöùt gaõy nhoû, tröõ löôïng tieàm naêng ñöôïc tính: 2.5 taán/m2 x 3.000.000m2 =7.500.000 taán. Nhö vaäy tröõ löôïng tieàm naêng döï baùo cuûa 3 baãy trong Oligocene haï laø 10.000.000 + 16.250.000 + 1.500.000 = 33.750.000 taán Cuøng vôùi tröõ löôïng caáp C1 ñaõ ñöôïc tính toaùn ôû moû Ñoâng Roàng cho Oligocene haï laø: 11.375.000 taán, caùc baãy caáu taïo ñöôïc tính toaùn ôû treân goùp phaàn laøm taêng tröõ löôïng cuûa moû Roàng D. MOÛ BOÏ CAÏP ÑEN : Nhìn chung, daïng baãy chöùa trong khu vöïc nghieân cöùu laø caùc baãy toång hôïp cuûa loaïi baãy kieán taïo chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa heä thoáng ñöùt gaõy vaø loaïi baãy ñòa taàng vôùi taàng chaén raát toát laø seùt chöùa Rotalia. Veà heä thoáng ñöùt gaõy, caùc daïng lôùn nhaát naèm treân caùnh Taây _ Baéc cuûa caáu taïo vôùi phöông cô baûn laø Ñoâng Ñoâng Baéc –Taây Taây Nam. Caùc ñöùt gaõy phaùt trieån töø moùng keát tinh tröôùc Ñeä Tam, taùi hoaït ñoäng nhieàu laàn vaø keát thuùc vaøo cuoái thôøi kyø thaønh taïo traàm tích treân cuøng cuûa taäp B1 tuoåi Mioxen haï. Ngoaøi ra, coøn moät loaït caùc heä thoáng ñöùt gaõy nhoû theo nhöõng phöông khaùc nhau, chuùng phaùt trieån vaøo tôùi caùc taäp E vaø caøng leân treân ( taäp D vaø C ) thì möùc ñoä phaùt trieån caøng giaûm. Söï hoaït ñoäng cuûa caùc heä thoáng ñöùt gaõy aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc hình thaønh vaø baûo toàn cuûa baãy chöùa. Baãy chöùa moùng nöùt neû thöôøng kheùp kín 4 chieàu, ñaëc tính thaám chöùa phuï thuoäc vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc heä thoáng ñöùt gaõy trong moùng, söï phaân boá cuøng ñoä lieân keát cuûa caùc ñôùi nöùt neû, söï laáp ñaày bôûi caùc vaät lieäu thöù sinh trong caùc nöùt neû. Ngoaøi ra taàng chaén seùt Rotalia ñöôïc thaønh taïo vaøo cuoái Mioxen haï, naèm ngay treân caùc væa chöùa B9 vaø B10 cuõng ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc hình thaønh baãy chöùa trong Mioxen haï . ( hình 7) 1.Caáu taïo loâ 15.1: a. Caáu taïo taàng moùng Boï Caïp Ñen vaø Boï Caïp Vaøng : Caáu taïo Boï Caïp Ñen vaø Boï Caïp Vaøng naèm ôû phaàn Ñoâng Baéc cuûa loâ 15.1 vaø laø hai caáu taïo lôùn nhaát trong loâ. Ñænh moùng coù ôû ñoä saâu 2475mSS ôû caáu taïo Boï Caïp Ñen vaø 2780mSS treân caáu taïo Boï Caïp Vaøng .Taïi vò trí kheùp kín nhaát ( 4000mSS), dieän tích kheùp kín cuûa Boï Caïp Ñen laø 82,3 km2 vaø Boï Caïp Vaøng laø 63.2 km 2 . Caáu taïo Boï Caïp Ñen vaø Boï Caïp Vaøng laø nhöõng ñôùi moùng cao ñöôïc hình thaønh trong suoát thôùi gian taùch giaõn taïo boàn truõng ( tröôùc Oligoxen haï ) vaø ñöôïc traàm tích phuû leân treân taïo thaønh caùc kheùp kín ( ôû khu vöïc Boï Caïp Ñen). Ranh giôùi caáu taïo laø caùc ñöùt gaõy thuaän höôùng Ñoâng Baéc –Taây Nam hình thaønh vaøo thôøi gian phaùt trieån boàn truõng. Trong caáu taïo cuõng phaùt trieån moät soá ñöùt gaõy coù höôùng Ñoâng Taây ñöôïc taïo thaønh bôûi chuyeån ñoäng tröôït phaûi cuûa caùc ñöùt gaõy lôùn höôùng Ñoâng Baéc –Taây Nam trong suoát thôøi kyø Oligoxen thöôïng tôùi Mioxen haï. Treân caùc baûng ñoà Coherence (lieân keát), doïc theo caùc ñöùt gaõy bieân coù höôùng Ñoâng Baéc –Taây Nam cuûa caáu taïo, nhieàu baát lieân tuïc ñaõ ñöôïc phaùt hieän ôû beà maët moùng. Cuõng quan saùt thaáy nhieàu baát lieân tuïc ôû beân trong moùng coù höôùng Baéc Ñoâng Baéc –Nam Taây Nam, Ñoâng Taây vaø Taây Baéc –Ñoâng Nam. Nhöõng baát lieân tuïc naøy bieåu thò cho caùc nöùt neû cuûa moùng maø haàu heát lieân heä vôùi söï dòch chuyeån tröôït baèng theo phöông Ñoâng Baéc. Nhöõng khe nöùt phöông Taây Ñoâng vaø Taây Nam coù leõ laø do löïc caêng töï nhieân ,coøn caùc khe nöùt phöông Ñoâng Baéc thì seõ lieân quan vôùi caùc ñôùi phaù huûy kieán taïo. Ngaøy nay truïc öùng suaát neùn lôùn nhaát ôû caùc caáu taïo coù phöông Taây Baéc – Ñoâng Nam vaø noù aûnh höôûng ñeán ñoä môû cuûa caùc khe nöùt. Moùng nöùt neû ôû phaàn ñænh cao bò phaân caùch bôûi caùc ñöùt gaõy laø ñoái töôïng chöùa daàu chính ôû hai caáu taïo naøy . b. Caáu taïo Boï Caïp Ñen trong traàm tích vuïn : ÔÛ caáu taïo Boï Caïp Ñen, trong Mioxen haï caáu truùc coù daïng kheùp kín boán chieàu ít bò ñöùt gaõy, coøn trong Oligoxen laø nhöõng kheùp kín ba chieàu töïa vaøo ñöùt gaõy vaø phuû leân ñôùi moùng nhoâ cao, khoâng coù kheùp kín trong Mioxen haï ôû Boï Caïp Vaøng. Ñænh cuûa taäp caùt B10 ôû ñoä saâu 1690mSS. Ñöôøng ñoàng möùt kheùp kín thaáp nhaát ôû ñoä saâu 1760mSS, dieän tích kheùp kín 38,7 km2 . c. Heä thoáng ñöùt gaõy : Ñoái vôùi loâ 15.1, heä thoáng ñöùt gaõy Ñoâng Baéc –Taây Nam vaø Ñoâng –Taây laø noåi troäi nhaát. Ñaëc bieät nhöõng ñöùt gaõy coù phöông Ñoâng Baéc-Taây Nam laø caùc ñöùt gaõy giôùi haïn caáu taïo. Caùc ñöùt gaõy phöông Ñoâng –Taây ñöôïc phaùt trieån sau caùc ñöùt gaõy Ñoâng Baéc – Taây Nam. Haàu heát caùc ñöùt gaõy bieán maát ôû Oligoxen thöôïng. Keát quaû söï taùi laäp caáu taïo coå cho thaáy caáu taïo Boï Caïp Ñen, Boï Caïp Vaøng cuõng nhö Boï Caïp Chuùa ñöôïc hình thaønh tröôùc traàm tích phieán seùt Oligoxen taäp “D”. Nhöõng ñöùt gaõy nhoû hoaït ñoäng yeáu ôùt vaøo Mioxen haï . ( hình 8a, 8b ) 2. Ñaëc Ñieåm Heä Thoáng Daàu Khí : a. Ñaëc ñieåm taàng sinh : Caùc keát quaû phaân tích tích gieáng khoan trong loâ 15.1 vaø vuøng laân caän cho thaáy seùt Oligoxen raát giaøu vaät chaát höõu cô vaø coù tieàm naêng sinh thaønh hydrocacbon raát cao. Toång haøm löôïng cacbon höõu cô (TOC) trong caùc maãu seùt ôû Oligoxen thöôøng cao hôn 1%, phoå bieán maãu cao hôn 2% vaø ñoâi khi ñaït tôùi 10 %. Giaù trò S2 (4-6 mg/g) vaø HI (200-350 mg HC/g TOC) cuûa nhöõng maãu naøy cuõng raát cao . Seùt taäp “ D” coù chieàu daøy lôùn vaø caùc giaù trò S2, HI cao nhaát chöùng toû noù laø nguoàn sinh raát toát. Coù theå xem taäp seùt “D” laø taàng ñaù sinh chính cuûa toaøn loâ 15.1 vaø cuûa boàn truõng. Seùt taäp “B1” vaø “E” cuõng ñöôïc ñaùnh giaù laø nguoàn sinh tieàm naêng nhöng chieàu daøy moûng hôn taäp seùt “D”. Khu vöïc sinh daàu chính cuûa caáu taïo Boï Caïp Ñen vaø Boï Caïp Vaøng naèm ôû Ñoâng Nam boàn truõng, ngoaøi ra coøn coù moät khu vöïc nhoû khaùc ôû phía Ñoâng Baéc loâ 15.1. Moät soá lôùp seùt moûng trong Mioxen haï cuõng coù theå laø nguoàn sinh nhöng chuùng coù theå tích nhoû vaø chöa ñuû ñoä tröôûng thaønh . Thôøi gian thaønh taïo daàu trong khu vöïc laø vaøo khoaûng Mioxen trung ñeán Mioxen thöôïng. Caáu taïo moùng Boï Caïp ñöôïc hình thaønh chuû yeáu tröôùc Oligoxen, traàm tích Oligoxen vaø Mioxen haï ñöôïc phuû treân ñaù moùng trong suoát thôøi gian naøy vaø ñaõ taïo nhöõng baãy thuaän lôïi ñeå hydrocacbon dòch chuyeån khoûi ñaù meï vaø naïp vaøo baãy. Vieäc naïp daàu sôùm trong khu vöïc nghieân cöùu coù leõ ñaõ ngaên chaën hieän töôïng giaûm ñoâ roãng trong quaù trình thaønh ñaù cuûa traàm tích. Ñieàu naøy ñöôïc thaáy roõ trong taàng chöùa B10. b.Ñaëc ñieåm taàng chöùa : Trong khu vöïc nghieân cöùu toàn taïi hai loaïi ñaù chöùa laø moùng nöùt neû tröôùc Ñeä Tam vaø traàm tích vuïn thoâ trong Mioxen haï vaø Oligoxen ¨ Ñoái vôùi ñaù moùng Ñaù moùng keát tinh tröôùc Kainozoi laø ñoái töôïng chöùa daàu khí raát quan troïng ôû boàn truõng Cöûu Long. Haàu heát caùc ñaù naøy ñeàu cöùng, doøn vaø ñoä roãng nguyeân sinh thöôøng nhoû, daàu chuû yeáu ñöôïc taøn tröõ trong caùc loã roãng vaø nöùt neû thöù sinh. ÔÛ ñaây, maët caét moùng ñöôïc chia thaønh caùc ñôùi coù möùc ñoä phong hoùa vaø bieán ñoåi khaùc nhau. Söï khaùc nhau naøy chuû yeáu döïa vaøo phaân tích maãu vaø tính chaát caùc ñöôøng cong ñòa vaät lyù gieáng khoan, taàng moùng ñöôïc chia thaønh nhöõng ñôùi sau: _ Ñôùi phong hoaù: Ñieän trôû ño saâu coù giaù trò nhoû hôn 200 Ohmm. _ Ñôùi bò bieán ñoåi maïnh: Ñieän trôû ño saâu coù giaù trò nhoû hôn 2000 Ohmm, coù söï khaùc bieät nhoû hoaëc khoâng khaùc bieät giöõa ñöôøng cong LLS vaø LLD. _ Ñôùi bieán ñoåi nheï : Ñieän trôû ño saâu coù giaù trò lôùn hôn 2000 Ohmm, luùc naøy coù söï khaùc bieät lôùn giöõa LLS vaø LLD . _ Ñôùi töôi: Ñieän trôû ño saâu coù giaù trò lôùn hôn 5000 Ohmm, coù söï khaùc bieät raát lôùn giöõa LLS vaø LLD . ¨ Ñoái vôùi traàm tích vuïn Ñaëc tính thaám chöùa nguyeân sinh cuûa caùc ñaù chöùa Oligoxen haï laø khoâng cao do chuùng ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng luïc ñòa, vôùi dieän phaân boá haïn cheá, beà daøy khoâng oån ñònh, haït vuïn coù ñoä löïa choïn, maøi troøn keùm ,haøm löôïng xi maêng coù tyû leä cao. Tuy nhieân söï bieán ñoåi thöù sinh cao cuûa ñaù laø yeáu toá aûnh höôûng cuûa ñaù . Ñaëc tính thaám chöùa cuûa ñaù caùt keát Mioxen haï thuoäc loaïi toát do chuùng ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng bieån noâng, bieån ven bôø vôùi ñaëc ñieåm phaân boá roäng vaø oån ñònh, caùc haït vuïn coù ñoä löïa choïn vaø maøi troøn toát, bò bieán ñoåi thöù sinh chöa cao. Ñoä roãng thay ñoåi töø 12-24 %. Coøn boät keát Mioxen haï thöôøng coù kích thöôùc haït nhoû ñeán raát nhoû vôùi tyû leä cao cuûa matrix seùt chöùa nhieàu khoaùng vaät monmorilonite neân ñoä roãng thaáp ít vöôït quaù 10 % . (hình 9) c. Ñaëc ñieåm taàng chaén : ÔÛ caáu taïo Boï Caïp Ñen vaø Boï Caïp Vaøng, taàng moùng nöùt neû vaø bò bieán ñoåi ñöôïc chaén theo chieàu thaúng ñöùng vaø caû theo chieàu ngang bôùi taäp seùt “D” daøy. Chieàu daøy taäp naøy töø 340-600m, chuû yeáu laø seùt keát maøu naâu saãm giaøu vaät chaát höõu cô xen keïp vôùi moät ít caùt keát, boät keát, ñaù voâi moûng vaø hieám khi coù than, phuû tröïc tieáp treân moùng. Seùt chöùa Rotalia laø moät taàng chaén toát cho caùc væa chöùa trong Mioxen döôùi, ñaëc bieät cho caùc væa naèm ngay beân döôùi noù ( B9, B10) . ÔÛ phaàn thaáp cuûa Mioxen haï vaø trong Oligoxen, khaû naêng chaén cuûa caùc taäp seùt xen keïp yeáu hôn vì seùt trôû neân moûng hôn vaø nhieàu caùt hôn ( taäp B1 coù ñaëc ñieåm mòn daàn veà phía treân theo kieåu bieån tieán, coøn taäp C thì coù löôïng caùt cao). Coù nhöõng ruûi ro cao veà khaû naêng chaén ngang qua ñöùt gaõy trong khoaûng naøy . ( hình 10, 11 ) E. MOÛ BAÏCH HOÅ: ·. Quaù trình hình thaønh caáu taïo vaø di truù daàu vaøo baãy döôùi taùc duïng cuûa kieán taïo : 1. Quaù trình hình thaønh caáu taïo: Caáu taïo Baïch Hoå noùi rieâng vaø boàn truõng Kaniozoi Cöûu Long noùi chung phaùt sinh vaø phaùt trieån treân moùng nuùi löûa – Pluton tuoåi Mesozoi muoän thuoäc rìa luïc ñòa tích cöïc. Trong Paleozoi vaø Mesozoi sôùm boàn truõng Cöûu Long laø phaàn rìa Ñoâng Nam, boàn truõng Cöûu Long traûi qua cheá ñoä hoaït hoaù magma kieán taïo mang ñaëc tröng cuûa rìa luïc ñòa tích cöïc. Nhôø ñoù ñaõ taïo neân voøng cung magma keùo daøi theo phöông Ñoâng Baéc – Taây Nam. Quaù trình khaáu chìm ñöôïc hình thaønh raát maïnh theo chu kyø ñöôïc phaûn aùnh trong söï hình thaønh phöùc heä magma, moãi phöùc heä magma naøy ñaëc tröng bôûi daïng ñaù magma vôùi nhieàu pha tim nhaäp cuûa khoái noùng chaûy. Keøm theo ñoù laø hoaït ñoäng kieán taïo phaù huyû maïnh meõ taïo neân nhöõng ñôùi phaù huyû kieán taïo coù phöông cuøng vôùi phöông cuûa ñôùi nuùi löûa Phuton. Trong phaïm vi caáu taïo Baïch Hoå coù bazan phöùc heä magma xaâm nhaäp coù tuoåi khaùc nhau: Phöùc heä ñaù magma coå nhaát – phöùc heä Hoøn Khoai coù tuoåi thôøi kyø Triat muoän, töông öùng vôùi ñöùt vôõ ñaàu tieân vaø phaù huyû cuûa ñaïi luïc “Pengea”. Caùc thaønh taïo cuûa phöùc heä phaân boá chuû yeáu ôû phaàn phía Ñoâng cuûa voøm Baéc vôùi ñaëc ñieåm thaønh phaàn khoaùng voâi kieàm. Phöùc heä Hoøn Khoai coù theå ñöôïc sinh ra trong söï khaáu chìm cuûa maûng ñaïi döông, dung dòch magma töø lôùp thöôïng manti xuyeân qua lôùp thaïch quyeån vaø loâi keùo theo caùc saûn phaåm noùng chaûy cuûa lôùp voû traàm tích phía treân, do maát naêng löôïng sôùm neân dung dòch magma keát tinh haït mòn ôû döôùi saâu 30 – 40km ( theo phaân loaïi cuûa Khain Vieät Nam, Eoxen vaø Lomise M.E) Phöùc heä Ñònh Quaùn coù tuoåi thôøi kyø Jura muoän, phaân boá chuû yeáu ôû voøm Baéc döôùi daïng töøng ñaùm nhoû vaø gaëp raûi raùc ôû voøm Trung taâm. Phöùc heä magma naøy xuaát hieän vaøo thôøi ñieåm taùc ñoäng maïnh meõ cuûa caùc hoaït ñoäng kieán taïo vôùi caùc quaù trình taùch giaõn vaø di chuyeån cuûa caùc maûng. Caùc ñaù cuûa phöùc heä coù thaønh phaàn khoaùng voâi – kieàm chuyeån sang kieàm – voâi. Phöùc heä Ñònh Quaùn coù theå ñöôïc sinh ra trong giai ñoaïn cuoái cuûa quaù trình huùt chìm cuûa maûng ñaïi döông, dung dòch magma axit yeáu Ñònh Quaùn ñöôïc daâng leân töø phaàn döôùi cuûa lôùp voû coá keát luïc ñòa vaø keát tinh ôû ñoä saâu khoâng lôùn: 20 – 25km (ñaëc tröng bôûi tính khoâng ñoàng nhaát caùc thaønh phaàn cuûa phöùc heä). Phöùc heä Caø Naù coù tuoåi Kreta muoän töông öùng vôùi thôøi kyø va chaïm maïnh cuûa caùc maûng thaïch quyeån (taïo thaønh vaønh ñai magma doïc theo rìa Ñoâng maûng Ñoâng Nam AÙ). Caùc thaønh taïo cuûa phöùc heä phoå bieán toaøn caáu taïo, ñaëc bieät taäp trung ôû voøm Trung Taâm. Tính öu theá veà thaønh phaàn kieàm cuûa khoaùng vaät cho thaáy phöùc heä ñöôïc sinh ra trong giai ñoaïn taét daàn hoaït ñoäng cuûa ñôùi huùt chìm vaø phaùt trieån voû luïc ñòa vôùi söï coù maët cuûa caùc ñôùi taùch giaõn. Dung dòch magma axit Caø Naù xuaát hieän töø phaàn treân cuûa lôùp voû coá keát luïc ñòa vaø keát tinh ôû ñoä saâu nhoû:15-20km. Ñi keøm vôùi caùc xaâm nhaäp laø caùc hoaït ñoäng phun traøo nuùi löûa taïo neân caùc ñai maïch gabro, toleit – bazan, andezit ... Hoaït ñoäng kieán taïo trong suoát giai ñoaïn naøy khoâng chæ phaù huyû caùc phöùc heä ñaù magma maø coøn taïo ra caùc heä thoáng nöùt neû trong noù. Tuy nhieân vaøo cuoái giai ñoaïn naøy, haàu heát chuùng vaãn coøn chaët sít vôùi cöôøng ñoä nöùt neû thaáp. Keát thuùc giai ñoaïn taïo moùng tröôùc Kainozoi laø quaù trình naâng leân cuûa vuøng chi phoái bôûi söï daâng leân cuûa quyeån meàm. Paleoxen Haàu heát ñaù moùng vaãn coøn ôû caän maët ñaát vaø quaù trình phong hoaù chæ dieãn ra daàn daàn ôû nhöõng khoái nhoâ ra. Hoaït ñoäng kieán taïo trong giai ñoaïn naøy ñaõ taïo ra nhöõng ñöùt gaõy môùi höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam, caùc nöùt neû lieân quan vaø vaøi theå töôøng caét qua caùc ñôùi yeáu. Haàu heát caùc nöùt neû, ñöùt gaõy, ñôùi daêm keát xuaát hieän trong ñaù moùng moû Baïch Hoå vaøo thôøi kyø naøy ñeàu bò bít chaët do söï laáp ñaày caùc khoaùng vaät thuyû nhieät. Eoxen – Oligoxen Voû luïc ñòa bò thoaùi hoaù maïnh do taùch giaõn vaø suït luùn hình thaønh haøng loaït caùc ñòa haøo, ñòa luyõ, xaûy ra quaù trình phaù huyû caùc vuøng nuùi cao vaø traàm tích caùc vaät lieäu daïng molas ôû caùc ñòa haøo heïp. Quaù trình xoay dòch cuûa khoâí vaøo Eoxen ñaõ naâng khoái ñaù moùng moû Baïch Hoå leân maët ñaát. Khi phaàn treân cuûa ñaù moùng loä leân maët ñaát, chuùng bò xoùi moøn vaø phong hoaù maïnh meõ bôûi caùc quaù trình vaät lyù, hoaù hoïc, bao goàm quaù trình thoaùt troïng, boùc moøn vaø hình thaønh moät lôùp phong hoaù coù haøm löôïng seùt cao, coù beà daøy khaùc nhau. Caùc khoaùng vaät khoâng oån ñònh bò hoaø tan. Töø nöùt neû hình thaønh neân nhöõng hang hoác môùi, ñoàng thôøi caùc nöùt neû, hang hoác coù tröôùc ñöôïc môû roäng hôn. ÔÛ phaàn döôùi cuûa ñaù moùng, vaät lieäu cô hoïc vaø hoaù hoïc (maûnh vôõ ñaù, zeolit, kaolinit, quatz...) tích tuï doïc theo caùc nöùt neû, hang hoác coù tröôùc qua söï ngaám xuoáng döôùi cuûa nöôùc khí quyeån. Keát quaû laø laøm gia taêng ñoä roãng vaø ñoä thaám ôû nhöõng ñôùi cao hôn vaø cuõng laøm giaûm ôû nhöõng ñôùi thaáp hôn trong ñaù moùng. Quaù trình taùch giaõn sau ñoù tieáp tuïc phaùt trieån laøm cho voû luïc ñòa luùn chìm saâu hôn, hoaït ñoäng suït luùn maïnh daàn töø Taây Nam leân Ñoâng Baéc. Trong phaïm vi boàn truõng Cöûu Long. Hình thaønh bazan ñôùi traàm tích keá tieáp nhau: Töø tam giaùc chaâu chòu aûnh höôûng cuûa soâng hoà ñeán ñôùi trung gian vaø cuoái cuøng laø ñôùi tam giaùc chaâu chòu aûnh höôûng nhieàu cuûa bieån chöùa vaät chaát höõu cô sappropen, ñoù laø nguoàn goác taïo neân taäp ñaù sinh daàu Damolisap. Rieâng ôû moû Baïch Hoå, bieân ñoä suït luùn thay ñoåi vôùi chieàu daøy phía Ñoâng lôùn hôn phía Taây caáu taïo. Cuoái Oligoxen, ñaù moùng moû Baïch Hoå laïi ñöôïc naâng leân laàn nöõa do löïc neùn eùp ñaõ taïo ra ñöùt gaõy chôøm nghòch chuyeån dòch lôùn caét ngang qua ñaù moùng. Söï phaù huyû naøy ñaõ taïo neân nhöõng nöùt neû coù cöôøng ñoä maïnh nhaát ôû voøm Trung Taâm. Chính nhöõng ñöùt gaõy naøy vaø caùc ñôùi daêm keát lieân quan ñaõ chuyeån ñoåi ñaù moùng moû Baïch Hoå thaønh ñaù chöùa coù tieàm naêng. ÔÛ phaàn nhoâ cao, caùc quaù trình phong hoaù bieán ñoåi ñaù vaãn tieáp dieãn. Quaù trình suït luùn nhanh sau ñoù ñaõ bao boïc ñaù moùng baèng traàm tích mòn haït taïo neân taàng chaén höõu hieäu. Hoaït ñoäng phun traøo magma cuõng xaûy ra vaøo thôøi kyø naøy, caùc theå töôøng lieân quan ñeán quaù trình phong hoaù yeáu hoaëc khoâng bò phong hoaù cuõng chính laø nhöõng taàng chaén trong ñaù moùng. Söï keát thuùc hoaït ñoäng cuûa phaàn lôùn caùc ñöùt gaõy vaø baát chænh hôïp ôû noùc traàm tích Oligoxen ñaõ ñaùnh daáu söï keát thuùc thôøi kyø ñoàng taïo rift. Mioxen – hieän taïi Söï thay ñoåi cheá ñoä kieán taïo töø taùch giaõn sang oaèn voõng ñaõ daãn ñeán söï hình thaønh lôùp phuû môû roäng vaø keà boái leân caùc taäp ñoàng taùch giaõn Oligoxen. Caùc hoaït ñoäng ñöùt gaõy ñaõ giaûm nhöng phun traøo nuùi löûa vaãn xaûy ra ôû moät soá nôi. Cuoái Mioxen sôùm: Ñöôïc ñaùnh daáu baèng bieán coá bieån tieán maïnh vôùi söï thaønh taïo taàng seùt bieån chöùa Rotalia roäng khaép, taïo neân taàng ñaùnh daáu ñòa taàng vaø taàng chaén tuyeät vôøi cho caáu taïo. Mioxen giöõa : Moâi tröôøng bieån ñaõ aûnh höôûng ít hôn, moâi tröôøng doøng soâng taùi thieát laäp, traàm tích ñöôïc tích tuï trong ñieàu kieän ven bôø. Cuoái Mioxen giöõa vaø ñaëc bieät cuoái Mioxen muoän, caáu taïo bò naâng leân chuùt ít song vaãn naèm trong xu höôùng laø luùn chìm vaø bò choân vuøi . Hieän töôïng taùi hoaït ñoäng trong quaù trình oaèn voõng ôû thôøi kyø naøy cuûa caùc ñöùt gaõy laø nguyeân nhaân cô baûn thuùc ñaåy quaù trình dòch chuyeån hydrocacbon vaøo baãy. Plioxen-Ñeä Töù: laø thôøi gian bieån tieán roäng lôùn, traàm tích coù chieàu daøy lôùn, coù tính oån ñònh gaàn nhö naèm ngang treân caùc thaønh taïo tröôùc . 2. Quaù trình di truù cuûa daàu vaøo baãy : Theo moâ hình caáu truùc cuûa moùng moû Baïch Hoå cho thaáy: chæ rieâng ôû phaïm vi voøm trung taâm, giôùi haïn treân cuûa daàu trong ñaù moùng (noùc taàng chöùa) laø taàng seùt daøy mang tính khu vöïc cuûa ñieäp Traø Taân -Oligoxen thöôïng, taàng seùt naøy naèm treân ñaù moùng. ÔÛ caùc khu vöïc coøn laïi cuûa moùng, phuû keà aùp leân moùng coù choã laø caùc lôùp seùt, coù choã laø caùc taàng caùt keát chöùa daàu cuûa Oligoxen haï. Rieâng ôû phía taây cuûa voøm trung taâm, coù choã ñaù moùng naèm choàm leân traàm tích Oligoxen haï . Nhö vaäy khi caùc ñaù meï Oligoxen ñaõ baûo hoøa daàu vaø ñaù moùng ñaõ trôû thaønh baãy chöùa ñaày tieàm naêng thì daàu trong traàm tích Oligoxen seõ thuaän lôïi di cö vaøo ñaù moùng. Caùc hoaït ñoäng kieán taïo cuõng nhö caùc quaù trình nhieät dòch phong hoùa ñaõ taïo neân moät maïng khe nöùt hang hoác trong ñaù moùng. Maïng khe nöùt naøy laø khoái khoâng gian roãng coù kích thöôùc theo khoâng gian ba chieàu: chieàu daøi, chieàu saâu vaø chieàu roäng ( khoaûng môû cuûa khe nöùt ).Nhö vaäy theå tích khoái ñaù moùng ñaõ ñöôïc gia taêng, toaøn boä khoái theå tích roãng taêng theâm naøy ñaõ taïo thaønh moät khoái moùng khoång loà coù aùp suaát thaáp gaây neân aùp löïc coù höôùng töø caùc phía xung quanh vaøo moùng . Maët khaùc khi ñaù meï ôû ñôùi tröôûng thaønh khí hydrocacbon ñöôïc sinh ra laøm taêng theå tích daãn ñeán taêng aùp xuaát vaø ñaåy chuùng ra khoûi ñaù meï. Cöù nhö vaäy daàu vaø nöôùc töø caùc traàm tích Oligoxen haï seõ di chuyeån daàn daàn qua maët baát chænh hôïp ñeå laáp ñaày caùc khe hôû trong khoái ñaù moùng bò nöùt neû hang hoác: daàu vôùi moät phaàn nhoû nöôùc lieân keát seõ di chuyeån vaøo phaàn moùng naèm ngay beân döôùi taàng caùt keát baûo hoaø daàu. Quaù trình di cö daàu töø traàm tích Oligoxen haï vaøo ñaù moùng seõ döøng laïi khi ñaït ñöôïc söï caân baèng thuyû löïc giöõa chuùng . Moät ñieàu caàn löu yù laø môùi chæ phaùt hieän ôû söôøn Taây Baéc (GK- 110) coù nöôùc væa coøn caùc nôi khaùc chöa ñöôïc phaùt hieän. Hieän töôïng naøy coù ñöôïc laø do cô cheá tích luõy daàu khí di cö töø caùc hoá suïp xung quay ñaëc bieät laø ôû caùnh Ñoâng ( tôùi 7-8 km ) vaøo ñaù moùng. Trong khi ñoù ñôùi chöùa daàu trong ñaù moùng ñaïi ña soá chæ tôùi ñoä saâu 4500m, ñoâi choã saâu hôn coøn gaëp nhöng vôùi löu löôïng quaù nhoû. Beân caïnh ñoù trong quaù trình dòch chuyeån cuûa daàu khí phaûi keå ñeán vai troø cuûa aùp suaát, daàu khí ñöôïc giöõ laïi vôùi aùp suaát cao, 417 atm (nôi coù lôùp chaén toát) thì seõ ñaåy nöôùc ñi khaù xa theo caùc ñôùi daäp vôõ coù ñoä thaám toát thaäm chí coù theå ñaåy nöôùc vaø taàng traàm tích gaù keà coù tuoåi Oligoxen haï. Ñaây coù theå laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân maø caùc ñôùi trong ñaù moùng chöa gaëp nöôùc . Nhö vaäy daàu tích luõy ñöôïc trong ñaù moùng laø do quaù trình di cö caùc hydrocacbon töø caùc taàng ñaù meï Oligoxen haï naèm keà saùt moùng, cuõng nhö ôû caùc hoá suïp xung quanh vaøo moùng ( hình 12,13,14) Hình 12 Chöông 2: BOÀN TRUÕNG NAM COÂN SÔN A. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN ÑÒA CHAÁT CUÛA BOÀN TRUÕNG NAM COÂN SÔN. Boàn Truõng Nam Coân Sôn coù caáu truùc ñòa chaát phöùc taïp, laø keát quaû cuûa söï va chaïm lôùn ba maûng : maûng AÁn- UÙc , maûng Thaùi Bình Döông, maûng AÙ- AÂu. Giôùi haïn phía Baéc cuûa beå laø ñôùi naâng Phan Rang, Phía Taây Baéc bôûi ñôùi naâng Coân Sôn, Phía Nam bôûi ñôùi naâng Khorat-Natuna, ranh giôùi phía Ñoâng chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ. Boàn truõng Nam Coân Sôn naèm treân ñôùi giao nhau cuûa hai heä thoáng kieán taïo lôùn ñoù laø heä thoáng phun traøo Ñoâng Döông vaø heä thoáng taùch daõn ñaùy bieån Ñoâng. Chính söï giao nhau naøy, ñaõ ñöa ñeán söï phaùt trieån taùch giaõn nhieàu chu kyø vaø caùc traàm tích laéng ñoïng trong caùc moâi tröôøng khaùc nhau . + Giai ñoaïn Paleogen : Boàn truõng Nam Coân Sôn baét ñaàu hình thaønh trong thôøi kyø taùch giaõn ôû thôøi kyø Paleogen. Quaù trình naøy lieân quan tôùi söï môû roäng ban ñaàu cuûa bieån Ñoâng, taïo neân moät loaït caùc baùn ñòa haøo höôùng Ñoâng –Taây vaø laáp ñaày caùc traàm tích coù ñoä daøy ñaùng keå, nhaát laø ôû caùc truõng saâu. Caùc khoái moùng tröôùc Kainozoi keá caän ñöôïc naâng leân taïo nhöõng ñòa luõy veà sau phaùt trieån thaønh caáu taïo keá thöøa trong traàm tích treû hôn coù yù nghóa daàu khí quan troïng. Tieâu bieåu cho kieåu kieán truùc naøy laø ñôùi naâng maõng caàu . +. Giai ñoaïn Mioxen : Sau khi toaøn beå ñöôïc naâng leân vaøo cuoái Oligoxen, chaám döùt giai ñoaïn taïo ñòa haøo. Sang giai ñoaïn Mioxen, caû vuøng haï thaáp xuoáng, moät chu kyø môùi baét ñaàu trong ñieàu kieän phaùt trieån kieåu oaèn voõng . Vaøo ñaàu Mioxen döôùi, bieån traøn daàn töø Ñoâng sang Taây, ñeán ñaàu Mioxen giöõa, bình ñoà caáu truùc cuûa beå tieáp tuïc voõng xuoáng maïnh hôn. Bieån tieán ñaït ñeán ñieåm cao vaø laéng ñoïng traàm tích ñieäp Thoâng – Maõng Caàu coù töôùng bieån noâng, ñoâi choã coù töôùng bieån saâu . Vaøo cuoái Mioxen giöõa taàng beå bò loâi cuoán vaøo vaän ñoäng naâng leân, ñôùi Maõng Caàu ñöôïc naâng leân vaø keùo daøi veà phía Ñoâng – Ñoâng Baéc. Caùc truõng Baéc vaø truõng trung taâm cuûa beå haàu nhö caùch bieät nhau . Chuyeån ñoäng naâng leân vaøo cuoái Mioxen giöõa vaø caùc taùc ñoäng xaâm thöïc, boùc moøn ñaõ taïo neân beà maët baát chænh hôïp giöõa Mioxen giöõa vaø Mioxen treân. Vaøo ñaàu Mioxen treân, beå haï thaáp xuoáng, bieån tieán vaøo vaø laéng ñoïng caùc traàm tích ñieäp Nam Coân Sôn vaø naèm baát chænh hôïp treân ñieäp Thoâng _ Maõn Caàu. +. Giai ñoaïn Plioxen – Ñeä Töù : Ñaây laø thôøi kyø phaùt trieån theàm luïc ñòa cuûa beå. Bieån tieán vaøo oà aït, bình ñoà caáu truùc cuûa beå khoâng mang tính chaát keá thöøa caùc thôøi kyø tröôùc maø nghieâng daàn veà bieån Ñoâng hieän nay. Traàm tích ñieäp bieån Ñoâng ñöôïc thaønh taïo beà daøy thay ñoåi töø Taây sang Ñoâng . ( hình 15, 16 ) B. ÑAËC ÑIEÅM CAÁU – KIEÁN TAÏO : Boàn truõng Nam Coân Sôn ñöôïc giôùi haïn bôûi ñôùi naâng Phan Rang ôû phía Baéc, ñôùi naâng Coân Sôn ôû phía Taây Baéc, ñôùi naâng Corat-Natura ôû phía Taây Nam, quaàn ñaûo Spratly ôû phía Ñoâng. ·. Heä thoáng ñöùt gaõy: Boàn truõng Nam Coân Sôn coù ba heä thoáng ñöùt gaõy chính _ Heä thoáng ñöùt gaõy theo höôùng Baéc – Nam name ôû phaàn phía Taây cuûa boàn truõng. _ Heä thoáng ñöùt gaõy keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc - Taây Nam name ôû phía Baéc boàn truõng _ Heä thoáng ñöùt gaõy theo höôùng Ñoâng – Taây naèm ôû trung taâm boàn truõng ·. Ñaëc ñieåm caáu truùc : Boàn truõng Nam Coân Sôn coù caáu truùc khaù phöùc taïp do hoaït ñoäng ñöùt gaõy taïo thaønh. Caùc khoái naâng vaø suït phaân boá khoâng coù quy luaät ñaëc tröng. Döïa vaøo ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa moùng, coù theå phaân ra caùc ñôn vò caáu truùc sau: *. Ñôùi phaân nhò phía taây: Goàm caùc loâ 27, 28, 29, 19, 20, 21, 22. Ñaëc tröng noåi baät cuûa ñôùi laø caùc truõng heïp vaø saâu vôùi caùc ñöùt gaõy lôùn cuøng vôùi caùc caáu taïo loài theo phöông Baéc – Nam. Traàm tích Kainozoi ôû ñaây laø caùc thaønh taïo luïc nguyeân vôùi chieàu daøy thay ñoåi lôùn. Taïi truõng heïp, chieàu daøy cuûa taàng traàm tích coù theå ñaït tôùi 5000m. *. Truõng trung taâm: Ñaây laø vuøng truõng saâu nhaát cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn, traûi treân dieän tích khaù roäng ôû caùc loâ 11-2, 05-2, 05-3, 04-1, 04-3 vaø phaàn phía Baéc cuûa caùc loâ 06 vaø 12. Chieàu saâu cuûa ñaù moùng ôû truõng trung taâm tôùi 12 - 14km. *. Ñôùi naâng Ñaïi Huøng- Maõng Caàu: Goàm daûi coù caáu taïo truõng Baéc vaø trung taâm, coù phöông keùo daøi theo höôùng Ñoâng Baéc vaø Taây Nam . Ñôùi naøy bò caùc ñöùt gaõy phaân caét, taïo thaønh caùc khoái raát phöùc taïp. *. Truõng Baéc : Truõng Baéc naèm ôû phía Baéc Ñoâng Baéc ñôùi naâng Ñaïi Huøng –Maõng Caàu, phaùt trieån doïc theo ñôùi naâng Coân Sôn, bò giôùi haïn bôûi caùc ñöùt gaõy höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam. Chieàu saâu cuûa taàng ñaù moùng coù nôi tôùi 10km . *. Ñôùi naâng Döøa: Ñaây laø ñôùi naâng ôû phía Taây Nam truõng trung taâm, thuoäc loâ 12. Heä thoáng ñöùt gaõy ôû ñaây cuõng khaù phöùc taïp. Chieàu daøy cuûa taàng traàm tích töø 3-5km . ·. Caùc hoaït ñoäng kieán taïo: Hoaït ñoäng kieán taïo cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn coù aûnh höôûng tröïc tieáp vaø raát quan troïng ñoái vôùi quaù trình laéng ñoïng traàm tích cuûa boàn truõng. Söï thay ñoåi veà tính chaát vaät lyù, tính chaát cô hoïc cuûa ñaát ñaù, cuõng nhö toác ñoä laéng ñoïng traàm tích lieân quan ñeán ñieàu kieän khí haäu vaø söï thay ñoåi möïc nöôùc bieån laøm cho ñòa taàng coù caùc pha ( giai ñoaïn ) phaân bieät veà söï phaân boá theo khoâng gian vaø thôøi gian cuûa caùc ñaù coù tieàm naêng sinh, chöùa vaø chaén khaùc nhau .Hoaït ñoâng kieán taïo cuûa boàn truõng cuõng ñöôïc chia laøm ba giai ñoaïn chính. *. Giai ñoaïn Oligoxen: Giai ñoaïn naøy ñöôïc ñaëc tröng bôûi quaù trình hoaït ñoäng ñöùt gaõy, taùch giaõn vaø luùn chìm ñöôïc phaùt trieån roäng khaép toaøn khu vöïc boàn truõng Nam Coân Sôn. Giai ñoaïn taùch giaõn vaø suït luùn naøy ñöôïc ñi keøm laø quaù trình laéng ñoïng traàm tích trong moâi tröôøng soâng hoà, ñoàng baèng chaâu thoå. Quaù trình taùch giaõn suït luùn naøy ñöôïc xaûy ra trong suoát thôøi gian Oligoxen ñeán ñaàu Mioxen sôùm vôùi moâi tröôøng laéng ñoïng traàm tích raát ña daïng, töø moâi tröôøng soâng hoà, ñoàng baèng chaâu thoå ñeán moâi tröôøng bieån noâng . *. Giai ñoaïn Mioxen: ÔÛ giai ñoaïn naøy, bieån tieán töø Ñoâng sang Taây. Traàm tích coù töôùng bieån noâng, ñoâi choã laø bieån saâu. Toác ñoä traàm tích ôû giai ñoaïn naøy chaäm hôn, caùc ñöùt gaõy dòch chuyeån vôùi bieân ñoä nhoû hôn. Moät soá ñöùt gaõy ñaõ ôû vaøo giai ñoaïn ngöøng hoaït ñoäng. Trong khi ñoù, moät soá ñöùt gaõy môùi hình thaønh, laøm taêng söï phöùc taïp veà caáu truùc cuûa boàn truõng. Cheá ñoä kieán taïo mang tính oaèn voõng. *. Giai ñoaïn Plioxen- Ñeä Töù: Haàu heát caùc ñöùt gaõy ñeàu keát thuùc hoaït ñoäng vaøo giai ñoaïn Mioxen giöõa vaø Mioxen muoän. Sang tôùi giai ñoaïn Plioxen – Ñeä Töù, theàm luïc ñòa cuûa bieån phaùt trieån maïnh. Bieån tieán oà aït ñoàng thôøi phuû ngaäp caû ñôùi naâng Coân Sôn vaø Corat – Natuna. Bình ñoà caáu truùc khoâng coøn mang tính keá thöøa caùc giai ñoaïn tröùôc. Tuy nhieân trong giai ñoaïn naøy vaãn coøn coù söï taùi hoaït ñoäng cuûa caùc ñöùt gaõy vôùi bieân ñoä raát nhoû ñöôïc quan saùt qua caùc aûnh veä tinh. Söï hoaït ñoäng caùc ñöùt gaõy khoâng daãn ñeán söï thay ñoåi lôùn veà caáu truùc toaøn vuøng nhö caùc giai ñoaïn tröôùc nhöng chuùng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình dòch chuyeån vaø tích tuï daàu khí. C. CAÁU TAÏO THANH LONG . Caáu taïo Thanh Long naèm ôû boàn truõng Nam Coân Sôn trong phaïm vi loâ 05-1b theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam, caùch Vuõng Taøu 300 km veà phía Ñoâng Nam vaø caùch moû Ñaïi Huøng 30km veà phía Ñoâng. Chieàu saâu möïc nöôùc bieån trung bình laø 135m Goàm loaïi baãy kheùp kín hai chieàu vaø ñöùt gaõy. I.Caùc ñaëc ñieåm veà baãy, sinh, chaén, chöùa, thôøi gian vaø söï dòch chuyeån: Ñeå ñaùnh giaù nhöõng ñaëc ñieåm naøy hoaøn toaøn döïa vaøo caùc thoâng tin chöa hoaøn chænh cuûa gieáng khoan TL-1X . a.Ñaëc ñieåm ñaù chöùa: _ Caùt keát Plioxen hình thaønh trong ñieàu kieän thung luõng, keânh raïch ñöôïc laáp ñaày, tuy moûng nhöng ñaõ baét gaëp daàu vaø coù tính chaát chöùa toát, ñoä roãng trung bình 17 %. Nhöõng taäp caùt naøy coù theå phaân boá trong nhöõng dieän tích khoâng roäng laém. _ Cacbonate tuoåi Mioxen trung coù caùc taäp ñaù voâi coù tính chaát chöùa toát vôùi chieàu daøy khoaûng 100m coù ñoä roãng trung bình khoaûng 18%. Tuy nhieân caùc væa naøy trong gieáng khoan TL-1X ñeàu chöùa nöôùc. _ Caùt keát töø Mioxen trung ñeán taàng seùt “ G”, thöôøng moûng bao goàm chuû yeáu haït mòn ñeán raát mòn laéng ñoïng trong moâi tröôøng bieån noâng hoaëc ven bôø. Noùi chung tính chaát chöùa töø trung bình ñeán toát . _ Caùt keát Mioxen haï töø taàng seùt “ G” ñeán khoaûng 4000m. Bao goàm caùc lôùp moûng coù haït mòn ñeán raát mòn, ñoä roãng trung bình thaáp hôn taäp caùt ôû treân . _ Caùt keát Mioxen haï – Oligoxen töø ñoä saâu treân 4000m coù kích thöôùc haït taêng leân, thoâ hôn so vôùi taäp beân treân, toác ñoä khoan qua nhanh hôn neân coù ñoä roãng töông ñoái toát hôn. Döï baùo ôû taäp dò thöôøng bieân ñoä ñòa chaán cao ( noùc Oligoxen) coù theå baét gaëp caùc taäp caùt chaâu thoå, maø tính chaát chöùa coù theå töông töï . b. Ñaëc ñieåm cuûa baãy vaø ñaù chaén : Caùt keát Plioxen chöùa daàu naèm xen keû vôùi caùc taäp seùt daøy. Nhöõng taäp caùt naøy coù leõ laø baãy ñòa taàng maø söï phaân boá cuûa noù ñoøi hoûi phaûi veõ baûn ñoà moät caùch raát tyû mæ. Taäp seùt bieån saâu Mioxen thöôïng – Plioxen laø taàng chaén khu vöïc khaù toát. AÙp suaát taêng ôû noùc taäp cacbonate laø bieåu hieän cuûa taàng chaén toát taïi baát chænh hôïp Mioxen trung. Taäp cacbonate chöùa nöôùc cho thaáy: hoaëc laø taàng chaén maát taùc duïng ôû moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong quaù khöù vaø aùp suaát taêng cao töø ñoù; hoaëc laø söï dòch chuyeån cuûa hydrocacbon töø phía döôùi khoâng leân tôùi caùc taäp chöùa naøy . Caáu truùc noùc taäp luïc nguyeân Miocen trung vaø ñaùy carbonat theå hieän caùc khoái nguyeân bò ñöùt gaõy phaân caét vôùi goùc nghieâng khoaûng 60. Baãy naøy kheùp kín phuï thuoäc tröôùc heát vaøo ñöùt gaõy chaén ôû rìa phía Ñoâng. Tyû leä net/gross cao coù theå do caùc taàng chaén khoâng toát ôû ñöùt gaõy naøy vaø seùt coù theå quaù moûng ñeå trôû thaønh caùc lôùp chaén thaúng ñöùng höõu hieäu. Taäp seùt “ G” ôû ñoä saâu 3400m maø döôùi ñoù bieåu hieäu hydrocacbon baét ñaàu maïnh meõ coù theå laø taäp chaén thaúng ñöùng toát. Taäp seùt daøy khoaûng 70m naøy vaø caùc taäp seùt saâu hôn 3400m ( taïi gieáng khoan TL-1X) coù theå taïo cho caùc ñöùt gaõy rìa trôû thaønh caùc taäp chaén theo chieàu ngang toát. Ñöùt gaõy rìa phía Taây ñoùng vai troø chaén khaù quan troïng. Baûn ñoà noùc taäp phaûn xaï maïnh ôû khoaûng 3.5giaây coù leõ lieân quan ñeán noùc Oligoxen cho thaáy coù kheùp kín boán beân ôû phía Nam cuûa caáu taïo Thanh Long vôùi ñænh cao nhaát khoaûng 1.5km veà phía Taây Nam TL-1X. Caáu taïo chìm daàn veà phía Baéc vôùi moät vaøi kheùp kín ñòa phöông. c. Ñaëc ñieåm ñaù sinh: _ Haøm löôïng vaät chaát höõu cô TOC cuûa taàng sinh khaù cao, nhaát laø caùc lôùp seùt than ôû ñoä saâu töø 3500 – 4460m ñaït töø 4.83 – 7.91%. Giaù trò S2 ñaït ñeán 13.71kg/T ( 6.16 – 13.71 kg/T). _ Chæ soá TOC vaø S2 ñeàu cao nhöng chæ soá HI laïi thaáp hôn 200mg/g ( 128 – 180mg/g) cho thaáy kerogen loaïi III vôùi khaû naêng sinh khí laø chuû yeáu. Döï treân khaû naêng phaûn xaï Vitrinite nhaän thaáy raèng taàng sinh naèm ôû giai ñoaïn töø chöa tröôûng thaønh ñeán vöøa böôùc vaøo cöûa soå taïo daàu. Giaù trò Tmax thay ñoåi töø 450 – 453 töông öùng vôùi giaù trò cuûa R0 laø 0.9 – 1.0%. Treân bieåu ñoà bieán ñoåi nhieät thaáy nhieät ñoä coù khuynh höôùng taêng theo chieàu saâu, keùo theo ñoä tröôûng thaønh cuûa vaät chaát höõu cô cuõng taêng. Nhö vaäy, coù khaû naêng ôû chieàu saâu treân 5000m vaät chaát höõu cô ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn taïo khí vaø condensate ôû caáu taïo Thanh Long laø cao hôn so vôùi khaû naêng gaëp daàu. d. Thôøi gian vaø söï dòch chuyeån: Taøi lieäu ñòa taàng - coå sinh cho thaáy coù lôùp seùt bieån saâu tuoåi Mioxen muoän treân baát chænh hôïp Mioxen trung laø lôùp chaén khu vöïc toát. Hoaït ñoäng ñöùt gaõy vaø caáu taïo ñöôïc hình thaønh coù leõ sau khi coù lôùp traàm tích cacbonat tuoåi Mioxen trung. Traàm tích Plioxen laéng ñoïng nhanh theo daïng neâm laán coù theå taïo ra moät taûi troïng lôùn neùn eùp ôû caùnh Ñoâng caáu taïo Thanh Long laøm cho ñöùt gaõy phía Ñoâng taùi hoaït ñoäng trôû laïi, laøm xuaát hieän khe hôû cho hydrocacbon dòch chuyeån tieáp leân treân, naïp vaøo caùc taäp caùt Plioxen. Taøi lieäu ñòa hoùa do VPI phaân tích cho thaáy khoaûng döôùi 4300m gieáng khoan TL – 1X ñaõ naèm trong ñôùi sinh daàu. Ñaù meï töø taäp naøy ñeán taäp phaûn xaï maïnh ôû 3.5 giaây coù theå laø taäp sinh chính ñaõ baét ñaàu sinh hydrocacbon ôû thôøi ñieåm 5 trieäu naêm veà tröôùc, do ñoù coù theå khoái löôïng sinh ra coøn nhoû vaø khoâng dòch chuyeån ñi xa laém ôû caùc taàng ñaù meï. Möùc tröôûng thaønh cao vaø vieäc taïo saûn phaåm sôùm hôn coù theå xaûy ra laø nhôø gradien ñòa nhieät cao baét gaëp taïi caáu taïo Thanh Long vaø ñieàu kieän naøy giuùp gia taêng möùc ñoä tröôûng thaønh ñaù meï cuõng nhö khoái löôïng saûn phaåm hydrocarbon taïo thaønh Qua ñoù ta coù theå hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm ñòa chaát cuûa caáu taïo naøy: II. Ñòa chaát khu vöïc: Loâ 05-1b naèm ôû phía Baéc boàn truõng Nam Coân Sôn laø boàn truõng taùch giaõn phaùt trieån vaøo thôøi kyø ñeä Tam cuøng vôùi söï hình thaønh bieån Ñoâng. Boàn truõng Nam Coân Sôn bao goàm caùc truõng ñòa phöông khaù saâu, phaân chia bôûi ñôùi naâng töông ñoái cuûa moùng, theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam. Caáu taïo Thanh Long naèm veà caùnh Nam cuûa ñòa luõy Maõng Caàu vaø giaùp vôùi ñòa haøo trung taâm. Boàn truõng Nam Coân Sôn naèm trong vaønh ñai nuùi löûa Taây Thaùi Bình Döông hoaït ñoäng trong Kainozoi theo hai pha taùch giaõn taïo rift, môû roä töø Paleogen ñeán Mioxen trung vaø suït luùn khu vöïc dieãn ra töø Mioxen trung ñeán hieän nay. Pha ñaàu tieân cuûa quaù trình taïo rift xaûy ra töø Eoxen muoän ñeán Oligoxen sôùm. Keát thuùc quaù trình taïo rift vaøo Oligoxen muoän, khu vöïc naøy trôû thaønh khu vöïc rìa luùn chìm thuï ñoäng. Hieän töôïng naøy lieân quan ñeán söï naâng leân cuûa möïc nöôùc bieån xaûy ra ôû thôøi kyø ñaàu cuûa Mioxen ñöa ñeán hieän töôïng bieån tieán, laø nguyeân nhaân gaây neân söï dòch chuyeån nhanh choùng cuûa ñöôøng bôø veà höôùng Taây cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn. Pha taïo rift thöù hai xaûy ra trong Mioxen khi ñaùy bieån taùch giaûn theo ñöøông truïc cuûa bieån Ñoâng, dòch chuyeån theo höôùng Ñoâng Nam veà phía boàn truõng Nam Coân Sôn. Pha taïo rift thöù hai naøy daãn ñeán söï hình thaønh truõng trung taâm khaù saâu theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam ñi ngang qua loâ 05-3 vaø 05-2, phía Nam cuûa caáu taïo Thanh Long. Pha suït luùn nhieät xaûy ra töø Mioxen muoän ñeán Plioxen, tích tuï nhöõng lôùp seùt bieån saâu, daøy, taïo neân taàng chaén khu vöïc khaù toát. Theàm luïc ñòa Vieät Nam trong Plioxen, Pleistocen vaø hieän taïi ñöôïc hình thaønh theo höôùng Ñoâng Nam ñoàng baèng soâng Cöûu Long ngang qua ñôùi naâng Coân Sôn. ( hình 17, 18, 19, 20 ) D. MOÛ ÑAÏI HUØNG Moû Ñaïi Huøng naèm trong loâ 05-1 ôû theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam caùch Vuõng Taøu veà phía Ñoâng Nam 262km ( hình 11) Loaïi baãy ôû moû naøy laø khoái ñöùt gaõy nghieân. ¨ Tieàm Naêng Daàu Khí Cuûa Caùc Taàng Traàm Tích ÔÛ Khoái Suït Caùnh Ñoâng Caáu taïo Ñaïi Huøng laø moät caáu taïo loài ôû daïng ñòa luõy ñöôïc khoáng cheá bôûi caùc heä thoáng ñöùt gaõy chaïy theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam song song voùi ñôùi naâng Coân Sôn. Khu vöïc naøy ngaên caùch vôùi khoái naâng trung taâm moû Ñaïi Huøng bôûi ñöùt gaõy chaïy doïc phía Taây coù bieân ñoä lôùn bieán ñoåi töø 200 – 1800m, ôû phía Ñoâng laø truõng saâu coù chieàu daøy traàm tích leân ñeán 10.000m. Phaân tích caùc yeáu toá ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí cuûa caùc taàng traàm tích ôû khu vöïc caùnh Ñoâng moû Ñaïi Huøng cho thaáy: 1. Baãy chöùa vaø taàng chaén: Phaân tích caùc bình ñoà caáu truùc cuûa caùc taàng ñòa chaán H30, H50, H76 treân khu vöïc phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng ta thaáy toàn taïi trong caùc khoái AA, AB, AC caùc kheùp kín caáu taïo hoaëc caáu kieán taïo coù kích thöôùc khaùc nhau thay ñoåi töø 1km2 ñeán 12.96km2. Taøi lieäu ñòa chaán khu vöïc naøy cuõng cho thaáy khaû naêng toàn taïi caùc baãy chöùa ñòa taàng naèm beân döôùi caùc maët baát chænh hôïp H76, H30 hoaëc caùc baãy thaïch hoïc do bieán ñoåi töôùng thaïch hoïc. Ñoù laø caùc thaáu kính caùt hoaëc caùc taäp ñaù cacbonat thuoäc caùc heä taàng Maõng Caàu vaø Thoâng – Döøa. Caùc baãy chöùa neâu treân ñöôïc phuû vaø chaén bôûi caùc taàng seùt bieån khu vöïc thuoäc heä taàng Maõng Caàu tuoåi Mioxen giöõa. Nhö vaäy caùc yeáu toá veà baãy chöùa vaø taàng chaén khaù thuaän lôïi cho vieäc tích tuï daàu khí di cö ñeán ôû khu vöïc phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng. 2. Taàng chöùa: Caùc daáu hieäu döôùi ñaây chöùng toûsöï toàn taïi caùc taàng ñaù coù khaû naêng chöùa daàu khí ôû caùnh phía Ñoâng: _ Ñaëc tröng phaân dò tröôøng soùng trong caùc maët caét ñòa chaán, dò thöôøng toác ñoä lôùp ñaëc tröng cho caùc ñaù traàm tích cacbonat vaø traàm tích luïc nguyeân. _ Caùc baãy chöùa tìm thaáy ôû ñaây naèm keà ñôùi di chuyeån daàu khí. Treân ñöôøng di chuyeån tôùi ñôùi naâng trung taâm ( nôi hieän ñang khai thaùc daàu khí) ñaõ ñi qua caùc baãy ñöôïc thaønh taïo tröôùc ñoù ôû khu vöïc naøy. _ Laùt caét ñòa chaát chöùa haøm löôïng bitum cao giöõa caùc taàng ñòa chaán H20 - H30 ôû ñôùi ñöùt gaõy tìm thaáy trong gieáng khoan DH-4P, caùc væa chöùa daàu khí tìm thaáy trong caùc gieáng khoan DH-3P, 2P, 9X vaø caùc væa khí coù veát daàu tìm thaáy trong gieáng khoan 2X laø caùc baèng chöùng chöùng toû quaù trình di cö daàu khí qua caùc baãy chöùa ôû caùnh Phía Ñoâng. _ Keát quaû xöû lyù, phaân tích taøi lieäu ñòa chaán baèng phöông phaùp haáp thuï soùng cho thaáy khaû naêng toàn taïi caùc taàng chöùa daàu khí ôû caùnh phía Ñoâng. 3.Taàng sinh vaø quaù trình di cö daàu khí : Moû Ñaïi Huøng ñöôïc sinh ra töø hai nguoàn ñaù meï chöùa kerogen hoãn hôïp loaïi I/III, quaù trình dòch chuyeån vaøo baãy laàn thöù hai xaûy ra muoän hôn ( caùch ñaây khoaûng töø 0-1 trieäu naêm ) laø daàu ñöôïc sinh ra töø ñaù meï chöùa kerogen loaïi III. Caùc taàng ñaù meï naèm beân döôùi chieàu saâu 3500m ñang ôû vaøo giai ñoaïn tröôûng thaønh vaø ñaù meï coù tuoåi Oligoxen vaø Mioxen sôùm naèm beân döôùi chieàu saâu 4100m böôùc vaøo cöûa soå taïo daàu. Do ñoù coù theå keát luaän raèng caùc taàng traàm tích haït mòn tuoåi Oligoxen vaø Mioxen sôùm laø caùc taàng ñaù meï chính taïo ra hydrocacbon coù yù nghóa ôû khu vöïc DH-TL . Keát luaän : Toàn taïi caùc baãy chöùa daàu khí kheùp kín caáu kieán taïo ôû caùnh phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng ôû laùt caét phía treân ( giöõa caùc taàng ñòa chaán H30 vaø H60) vaø trong laùt caét döôùi ( giöõa caùc taàng ñòa chaán H70 vaø H80) cuûa heä taàng Maõng Caàu . Coù theå toàn taïi caùc caùnh phía ñoâng moû Ñaïi Huøng caùc baãy chöùa kheùp kín ñòa taàng thaïch hoïc chuùng laø caùc baãy ñöôïc kheùp kín vaøo caùc ñöùt gaõy F6, F7 coù bieân ñoäâ leân ñeán 1800m naèm ôû phía Taây. Ñi veà phía Nam vaø leân phía Baéc quan saùt thaáy roõ caùc hieän töôïng bieán töôùng thaïch hoïc cuûa caùc taàng ñaù chöùa chuyeån daàn sang seùt . Caùc taàng seùt thuoäc heä taàng Nam Coân Sôn laø caùc taàng chaén khu vöïc, ngoaøi ra coøn coù caùc taàng chaén cuïc boä laø caùc taäp seùt naèm ngay noùc caùc taàng ñaù chöùa . Ñaëc tröng phaân dò tröôøng soâng, keát quaû söû lyù, phaân tích taøi lieäu ñòa chaán baèng phöông phaùp AVO ñeàu ñaùnh giaù toát khaû naêng toàn taïi caùc taàng chöùa daàu khí ôû caùnh phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng . Caùc bieåu hieân daàu khí tìm thaáy trong caùc gieáng khoan 2P...4P, 2X, 9X khaúng ñònh söï coù maët cuûa daàu khí ôû caùnh phía Ñoâng moû Ñaïi Huøng . Taøi lieäu söû lyù vaø phaân tích ñòa chaán môùi nhaát baèng phöông phaùp haáp thuï soùng chæ ra khaû naêng toàn taïi caùc taàng ñaù chöùa daàu khí ôû khu vöc naøy . ¨. Ñaëc tröng caáu_ kieán taïo cuûa moû Ñaïi Huøng Moû Ñaïi Huøng laø moät caáu taïo naâng thuoäc ñôùi naâng Ñoàng Nai naèm giöõa boàn truõng ngaên caùch hai truõng saâu nhoû ôû phía Baéc vaø Phía Nam cuûa truõng Nam Coân Sôn. Boàn truõng naøy laø moät ñôn vò caáu _kieán taïo lôùn ñöôïc ñaëc tröng bôûi hoaït ñoäng suït luùn maïnh vaø taùch giaõn baét ñaàu vaøo thôøi kyø Paleogen treân bình ñoà ñaïi theå veà caáu truùc cuûa boàn truõng tìm thaáy caùc ñöùt gaõy lôùn chaïy daøi theo höôùng aù kinh tuyeán, ngoaøi ra coøn coù caùc chuyeån ñoäng ngang gaây neân moät soá ñöùt gaõy theo höôùng aù vó tuyeán . Moû Ñaïi Huøng theo maët moùng vaø phaàn döôùi laùt caét traàm tích vaø moät khoái naâng ñöôïc giôùi haïn bôûi hai heä thoáng ñöùt gaõy thuaän lôïi ôû phía Ñoâng vaø phía Taây vôùi bieân ñoä 2 km. Caáu taïo coù dieän tích 18*7 km theo ñöôøng kheùp kín lôùn nhaát vôùi chieàu cao caáu taïo laø 980m. Ñaëc tröng cuûa caáu taïo laø coù phöông ÑB_ TN vaø bò baêm naùt bôùi nhieàu ñöùt gaõy phaùt trieån theo hai höôùng aù kinh tuyeán vaø aù vó tuyeán coù bieân ñoä töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm meùt chia caáu truùc beà maët moùng vaø phaàn döôùi traàm tích ra nhöõng khoái rieâng bieät coù kích thuôùc töø 1-2 ñeán 3-5 km. Theo sô ñoà caáu truùc beà maët moùng naâng leân cao nhaát ôû khoái L, coù ñoä saâu moùng laø 2500-2600m. Moùng vaø phaàn döôùi laùt caét traàm tích bò tuït xuoáng ôû caùnh phía Ñoâng do taùc ñoäng cuûa ñöùt gaõy coù bieân ñoä raát lôùn coøn ôû nhöõng nôi khaùc thì chuùng cuõng thay ñoåi ñòa hình do aûnh höôûng cuûa caùc ñöùt gaõy coù bieân ñoä nhoû hôn vaø söï uoán neáp. Soá löôïng ñöùt gaõy vaø bieân ñoä cuûa chuùng giaûm daàn khi ñi leân phía treân vaø haàu nhö vaéng maët trong traàm tích Plioxen ( maëc duø nhöõng ñöùt gaõy hoaït ñoäng töông ñoái maïnh vaø aûnh höôûng ñeán söï uoán neáp cuûa caùc ranh giôùi). Nhö vaäy giai ñoaïn thaønh taïo chính cuûa caùc ñöùt gaõy xaûy ra trong thôøi kyø Mioxen trung, chuùng yeáu daàn trong giai ñoaïn Mioxen thöôïng vaø baét ñaàu taét trong thôøi kyø Plioxen . ( hình 22, 23, 24 )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA LUAN.doc
  • docMUC LUC.doc
  • docLOI MO DAU.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docKET LUAN.doc
  • docBIA KHOA LUAN.doc
Luận văn liên quan