Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường

Bộ môn kinh tế và quản lý Môi trường câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau? Câu hỏi 3: Trình bầy những đặc trưng cơ bản của hệ thống môi trường và các cách phân loại môi trường. Câu hỏi 4: Trình bầy khái niệm, cách phân loại tài nguyên thiên nhiên. Phân loại tài nguyên thiên nhiên theo khả năng phục hồi và không phục hồi có ý nghĩa thực tiễn gì? Câu hỏi 5: Trình bầy các khái niệm: ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường. Cho ví dụ. Câu hỏi 6: Trình bầy các khái niệm: phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế. Chúng khác nhau ở những chỗ nào? Câu hỏi 7: Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của các mô hình phát triển kinh tế đã tồn tại trong lịch sử. Chúng đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc bảo vệ môi trường? Câu hỏi 8: Trình bầy mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam từ sau Đại hội VI của Đảng. Quan điểm bảo vệ môi trường được thể hiện như thế nào trong văn kiện Đại hội VIII của Đảng. Câu hỏi 9: Trình bầy khái niệm "phát triển bền vững" và các chỉ số phản ánh sự phát triển bền vững. Câu hỏi 10: Phân tích những nhận thức (cũ và mới) về mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. Tại sao chất lượng cuộc sống phải được tạo nên bởi 3 cực: kinh tế, xã hội và môi trường? Câu hỏi 11: Dựa vào mô hình 1.5 ở trang 23 của giáo trình kinh tế môi trường hãy chứng minh rằng môi trường là một hệ thống mở. Câu hỏi 12: Ngoại ứng là gì và bao gồm những loại nào? Tại sao lại nói ngoại ứng là một trong những nguyên nhân gây ra sự thất bại của thị trường? Dùng đồ thị để phân tích cho trường hợp: a) Ngoại ứng tiêu cực, b) Ngoại ứng tích cực. Câu hỏi 13: Hàng hoá công cộng là gì? Tại sao lại nói hàng hoá công cộng là một trong những nguyên nhân gây ra sự thất bại của thị trường. Câu hỏi 14: Khi nào thì chất lượng môi trường trở thành hàng hoá? Tại sao lại nói chất lượng môi trường là hàng hoá công cộng? Câu hỏi 15: Thế nào là chuẩn mức thải, lệ phí thải? Cho ví dụ. Câu hỏi 16: Khi nào thì người ta ưa thích lệ phí thải hơn chuẩn mức thải? Cho ví dụ. Câu hỏi 17: Khi nào thì người ta ưa thích chuẩn mức thải hơn lệ phí thải? Cho ví dụ. Câu hỏi 18: Thế nào là giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng? Cho ví dụ. Câu hỏi 19: Thế nào là quyền sở hữu tài sản? Dùng đô thị để phân tích sự vận hành của mô hình mặc cả ô nhiễm trong nền kinh tế thị trường. Phát biểu định lý Coase và phân tích những hạn chế của nó. Câu hỏi 20: Thế nào là giải pháp kiện đòi bồi thường? Giải pháp đó khác với thuế môi trường ở chỗ nào? Câu hỏi 21: Khi nào thì việc khai thác nguồn tài nguyên sở hữu chung có hiệu quả và khi nào thì không có hiệu quả? Cho các ví dụ. Câu hỏi 22: Tại sao lại nói hàng hoá công cộng là phí chuyên hữu và phí kình địch? Cho 3 ví dụ về hàng hoá chất lượng môi trường mang tính chất đó. Câu hỏi 23: Đánh giá tác động môi trường là gì? Có tầm quan trọng như thế nào? Những đối tượng nào của hoạt động phát triển cần được Đánh giá tác động môi trường ? Câu hỏi 24: Thế nào là phân tích chi phí - lợi ích mở rộng? Nêu trình tự tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp đó. Câu hỏi 25: Trình bầy các nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh tế - tài chính đối với một dự án phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu nào được dùng để đánh giá sự phân tích kinh tế - tài chính? Câu hỏi 26: Phân tích sự cần thiết và nội dung của công tác quản lý Nhà nước đối với môi trường. Câu hỏi 27: Trình bầy các công cụ luật pháp đang được sử dụng để quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. Câu hỏi 28: Trình bầy các công cụ kinh tế đang được sử dụng để quản lý môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. Câu hỏi 29: Các cơ quan chủ yếu nào có chức năng quản lý Nhà nước về môi trường? Nhiệm vụ của các cơ quan đó là gì? Câu hỏi 30: Thuế Pigou tối ưu là gì? Nêu cách tính thuế Pigou. Cho ví dụ bằng tính toán cụ thể (với một hàm thiệt hại giả định). Tại sao có thể nói ở mức sản xuất cân bằng tối ưu xã hội thì sẽ có mức ô nhiễm tối ưu? Câu hỏi 31: Trình bầy những vấn đề môi trường toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Nêu phương hướng giải quyết những vấn đề đó trong tương lai gần. Câu hỏi 32: Trình bầy những vấn đề môi trường cấp bách nhất hiện nay ở Việt Nam. Nêu phương hướng giải quyết những vấn đề đó trong tương lai gần.

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 5294 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o¸ häc, sinh häc vµ c¸c Õu tè x· héi cã kh¶ n¨ng g©y ra mét t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, tøc thêi hay theo kú h¹n, ®èi víi c¸c sinh vËt hay ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi. - M«i tr−êng lµ toµn bé c¸c hÖ thèng tù nhiªn vµ c¸c hÖ thèng do con ng−êi t¹o ra xung quanh m×nh, trong ®ã con ng−êi sinh sèng vµ b»ng lao ®éng cña m×nh ®· khai th¸c c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn hoÆc nh©n t¹o nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña con ng−êi. - M«i tr−êng lµ mét n¬i chèn trong sè c¸c n¬i chèn nh−ng cã thÓ lµ mét n¬i chèn ®¸ng chó ý, thÓ hiÖn c¸c mÇu s¾c x· héi cña mét thêi kú hay mét x· héi. - M«i tr−êng lµ tÊt c¶ nh÷ng g× bao quanh con ng−êi K I L O B O O K . C O M - M«i tr−êng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ yÕu tè vËt chÊt nh©n t¹o, quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, bao quanh con ng−êi, cã ¶nh h−ëng tíi ®êi sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i ph¸t triÓn cña con ng−êi vµ thiªn nhiªn. Cã thÓ nãi m«i tr−êng chÝnh lµ tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh h−ëng ®Õn mét vËt thÓ, mét sù kiÖn. + M«i tr−êng sèng lµ tæng hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh h−ëng tíi ®êi sèng vµ sù ph¸t triÓn cña chóng. + M«i tr−êng sèng cña con ng−êi: lµ tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn vËt lý, ho¸ häc, sinh häc, x· héi bao quanh con ng−êi vµ cã ¶nh h−ëng tíi sù sèng vµ sù ph¸t triÓn cña tõng c¸ nh©n, tõng céng ®ång vµ toµn bé loµi ng−êi trªn hµnh tinh. + HÖ sinh th¸i lµ hÖ thèng c¸c quÇn thÓ sinh vËt cïng sèng vµ cïng ph¸t triÓn trong mét m«i tr−êng nhÊt ®Þnh, cã quan hÖ t−¬ng t¸c víi nhau vµ víi m«i tr−êng ®ã. * Sù gièng nhau cña c¸c kh¸i niÖm víi kh¸i niÖm m«i tr−êng: §Òu lµ mét kh¸i niÖm cô thÓ cña kh¸i niÖm m«i tr−êng nãi chung, liªn quan ®Õn m«i tr−êng. * Sù kh¸c nhau cña c¸c kh¸i niÖm víi kh¸i niÖm m«i tr−êng: kh¸c nhau vÒ quy m«, giíi h¹n, thµnh phÇn m«i tr−êng. - Ccs kh¸i niÖm nµy ®−îc cô thÓ ho¸ tõ kh¸i niÖm m«i tr−êng nãi chung ®èi víi tõng ®èi t−îng vµ môc ®Ých nghiªn cøu + M«i tr−êng sèng lµ cô thÓ ho¸ ®èi víi ®èi t−îng lµ c¬ thÓ sèng + M«i tr−êng sèng cña con ng−êi lµ cô thÓ ho¸ ®èi víi ®èi t−îng lµ con ng−êi. + HÖ sinh th¸i ®èi t−îng lµ c¸c quÇn thÓ sinh vËt. C©u hái 3: Tr×nh bÇy nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña hÖ thèng m«i tr−êng vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i m«i tr−êng. + Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña hÖ thèng m«i tr−êng: - TÝnh c¬ cÊu (cÊu tróc) phøc t¹p HÖ thèng m«i tr−êng bao gåm nhiÒu phÇn tö (thµnh phÇn) hîp thµnh. Csc phÇn tö ®ã cã b¶n chÊt kh¸c nhau (tù nhiªn, kinh tÕ, d©n c−, x· héi) vµ bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt kh¸c nhau ®«i khi ®èi lËp nhau. C¬ cÊu cña hÖ m«i tr−êng ®−îc thÓ hiÖn chñ yÕu ë c¬ cÊu chøc n¨ng vµ c¬ cÊu bËc thang. Theo chøc n¨ng ng−êi ta cã thÓ ph©n hÖ m«i tr−êng ra v« sè ph©n hÖ. C¸c ph©n hÖ nµy cã mèi quan hÖ phô thuéc qua l¹i víi nhau th«ng qua qu¸ tr×nh trao ®æi víi nhau vÒ vËt chÊt, n¨ng l−îng, th«ng tin. Do hÖ thèng m«i tr−êng lµ mét thÓ thèng nhÊt nªn chØ cÇn thay ®æi thµnh phÇn m«i tr−êng cña mét hÖ thèng lµ sÏ ¶nh h−ëng d©y chuyÒn ®Õn c¸c ph©n hÖ kh¸c. - TÝnh®éng; hÖ thèng m«i tr−êng lµ mét hÖ thèng ®éng nªn bÊt kú mét sù thay ®æi nµo cña hÖ ®Òu lµm cho nã mÊt c©n b»ng ë tr¹ng th¸i ban ®Çu vµ cã xu h−íng lËp l¹i thÕ c©n b»ng míi. §ã lµ b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña hÖ m«i tr−êng. - TÝnh më: M«i tr−êng lµ hÖ thèng më, tÊt c¶ nh÷ng ph©n hÖ cña m«i tr−êng ®Òu lµ nh÷ng ph©n hÖ më cho nªn c¸c nguån vËt chÊt, n¨ng l−îng, th«ng tin tõ ph©n hÖ nµy cã thÓ x©m nhËp vµo ph©n hÖ kh¸c. - Kh¶ n¨ng tù tæ chøc vµ tù ®iÒu chØnh C¸c ph©n hÖ cã kh¶ n¨ng tù tæ chøc l¹i ho¹t ®éng cña m×nh vµ tù ®iÒu chØnh ®Ó thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi bªn ngoµi theo quy luËt tiÕn ho¸ cña tù nhiªn, quy luËt ®¸u tranh sinh tån, quy luËt tù trõ ®Ó tiÕn tíi tr¹ng th¸i æn ®Þnh. K I L O B O O K . C O M * C¸c c¸ch ph©n lo¹i m«i tr−êng: Tuú theo môc ®Ých nghiªn cøu vµ sö dông mµ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i m«i tr−êng. Cã thÓ ph©n lo¹i m«i tr−êng theo c¸c dÊu hiÖu ®Æc tr−ng sau ®©y: - Theo chøc n¨ng (thµnh phÇn) - Theo quy m« - Theo møc ®é can thiÖp cña con ng−êi - Theo môc ®Ých nghiªn cøu vµ sö dông C©u hái 4: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm, c¸ch ph©n lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn. Ph©n lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn theo kh¶ n¨ng phôc håi vµ kh«ng phôc håi cã ý nghÜa thùc tiÔn g× ? * Kh¸i niÖm tµi nguyªn: Tµi nguyªn bao gåm tÊt c¶ c¸c nguån nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l−îng, th«ng tin trªn tr¸i ®Êt, trong lßng ®Êt, trong kh«ng gian vò trô liªn quan mµ con ng−êi cã thÓ sö dông cho môc ®Ých tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh. * Ph©n lo¹i tµi nguyªn: Tµi nguyªn cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo b¶n chÊt, theo môc ®Ých sö dông, theo kh¶ n¨ng t¸i t¹o vµ kh«ng t¸i t¹o. - Theo b¶n chÊt cã: + Tµi nguyªn thiªn nhiªn: G¾n liÒn víi c¸c yÕu tè tù nhiªn: ®Êt, n−íc, c©y, thùc vËt, ®éng vËt... + Tµi nguyªn nh©n v¨n: G¾n liÒn víi con ng−êi vµ c¸c gi¸ trÞ (vËt chÊt, tinh thÇn) do con ng−êi t¹o ra trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh. - Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông: Tµi nguyªn ®−îc ph©n thµnh d¹ng (thµnh phÇn) + Tµi nguyªn trong lßng ®Êt + Yµi nguyªn sinh vËt, khÝ hËu, ®Êt ®ai, n−íc + Tµi nguyªn n¨ng l−îng (mÆt trêi, giã, thuû triÒu...) - Tµi nguyªn ph©n lo¹i tÝnh chÊt hãa häc theo ®Æc tÝnh ho¸ häc + Tµi nguyªn v« c¬ + Tµi nguyªn h÷u c¬ - Tµi nguyªn ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng phôc håi (t¸i t¹o) + Tµi nguyªn h÷u h¹n : Kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc håi : QuÆng má Cã kh¶ n¨ng phôc håi : n−íc, thæ nh−ìng, thùc vËt, ®éng vËt... + Tµi nguyªn v« h¹n: N¨ng l−îng mÆt trêi, thuû triÒu, nhiÖt n¨ng trong lßng ®Êt * Ph©n lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn theo kh¶ n¨ng phôc håi vµ kh«ng phôc håi cã ý nghÜa thùc tiÔn: cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó sö dông, khai th¸c vµ sö dông hîp lý nhÊt, ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån tµi nguyªn. C©u hái 5: Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm: « nhiÔm m«i tr−êng, suy tho¸i m«i tr−êng vµ sù cè m«i tr−êng. Cho vÝ dô. * ¤ nhiÔm m«i tr−êng: Lµ sù lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña m«i tr−êng bëi c¸c chÊt g©y « nhiÔm. ChÊt g©y « nhiÔm lµ nh÷ng chÊt ®éc h¹i ®−îc th¶i ra trong sinh ho¹t, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c. ChÊt th¶i cã thÓ ë d¹ng r¾n, khÝ, láng hoÆc c¸c d¹ng kh¸c. * Suy tho¸i m«i tr−êng: Lµ sù lµm thay ®æi thµnh phÇn, chÊt l−îng m«i tr−êng mét c¸ch nghiªm träng, lµm thay ®æi c¬ b¶n tÝnh chÊt cña m«i tr−êng vµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña sinh vËt. Thµnh phÇn m«i tr−êng bao gåm: kh«ng khÝ, ®Êt n−íc, ©m thanh, ¸nh s¸ng, lßng ®Êt, nói rõng, s«ng, hå, biÓn, sinh vËt, c¸c hÖ sinh th¸i kh¸c, c¸c khu d©n c−, khu s¶n xuÊt, khu K I L O B O O K . C O M b¶o tån thiªn nhiªn, c¶nh quan thiªn nhiªn, danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö vµ c¸c h×nh th¸i vËt chÊt kh¸c. M«i tr−êng ®Êt ®ai bÞ sö dông l·ng phÝ vµ ®ang bÞ suy tho¸i do viÖc khai th¸c thiÕu khoa häc, ®Êt ®ai bÞ xãi mßn, trªn nÒn mÊt líp mÇu mì ë c¸c ®åi nói vµ vïng h¹ l−u lµm ®Êt ®ai bÞ c»n cåi g©y nªn hoang ho¸ c¸c ®åi träc, diÖn tÝch ®Êt trång ®åi träc chiÕm gÇn 1/3 diÖn tÝch c¶ n−íc. * Sù cè m«i tr−êng: Lµ c¸c tai biÕn hoÆc rñi ro x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña con ng−êi hoÆc biÕn ®æi bÊt th−êng cña thiªn nhiªn g©y suy tho¸i m«i tr−êng nghiªm träng. Sù cè m«i tr−êng cã thÓ x¶y ra do: - B¶o, lò, lôt, h¹n h¸n, nøt ®Êt, ®éng ®Êt, tr−ît ®Êt, sôt lë ®Êt, nói löa phun, m−a axÝt, m−a ®¸, biÕn ®éng khÝ hËu vµ thiªn tai kh¸c. - Ho¶ ho¹n, ch¸y rõng, sù cè kü thuËt g©y nguy h¹i vÒ m«i tr−êng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, c«ng tr×nh kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng. - Sù cè trong t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c vµ vËn chuyÓn kho¸ng s¶n, dÇu khÝ, sËp hÇm lß, phôt dÇu, trµn dÇu, vì ®−êng èng dÉn dÇu, dÉn khÝ, ®¾m tÇu, sù cè t¹i c¬ së läc ho¸ dÇu vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c. - Sù cè trong lß ph¶n øng h¹t nh©n, nhµ m¸y ®iÖn guyªn tö, nhµ m¸y s¶n xuÊt, t¸i chÕ nhiªn liÖu h¹t nh©n, kho chøa chÊt phãng x¹. * VÝ dô vÒ « nhiÔm m«i tr−êng: Do sö dông vµ khai th¸c dÇu, do sö dông chÊt næ, ¸nh s¸ng ®iÖn... ®Ó khai th¸c thuû s¶n lµm cho m«i tr−êng biÓn b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm. C©u hái 6: Tr×nh bÇy c¸c kh¸i niÖm: ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Chóng kh¸c nhau ë nh÷ng chç nµo? * Ph¸t triÓn lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng−êi sinh sèng ë bÊt kú ë n¬i ®©u trong mét quèc gia hay trªn c¶ hµnh tinh ®Òu ®−îc tr−êng thä vµ tho¶ m·n mäi nhu cÇu vÒ vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn, an ninh, kh«ng cã b¹o lùc. - Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ yÕu tè c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn nãi chung nh−ng ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých tù th©n vµ còng kh«ng thÓ lµ v« h¹n. Nã ph¶i phôc vô, thóc ®Èy ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu chung cña sù ph¸t triÓn. - T¨ng tr−ëng kinh tÕ: Lµ viÖc më réng s¶n l−îng quèc gia T¨ng tr−ëng kinh tÕ ®−îc ®o b»ng tèc ®é vµ quy m«: + Tèc ®é t¨ng tr−ëng ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ % th«ng qua viÖc so s¸nh quy m« cña hai thêi kú. Quy m« cña thêi kú sau so víi thêi kú tr−íc cµng lín th× tèc ®é t¨ng tr−ëng cµng nhanh. Nh−ng kh«ng ph¶i tèc ®é t¨ng tr−ëng cµng nhanh th× cµng tèt. + Trong nÒn kinh tÕ, sù t¨ng tr−ëng chung thÓ hiÖn ë tèc ®é t¨ng GNP vµ tèc ®é t¨ng GDP, mµ chóng l¹i phô thuéc vµo tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n l−îng, s¶n l−îng thuÇn tuý cña c¸c ngµnh kinh tÕ. Nh−ng tèc ®é t¨ng cña c¸c ngµnh l¹i kh¸c nhau heo nh÷ng tÝnh quy luËt nhÊt ®Þnh. V× thÕ, trong tõng thêi kú, nÕu kh«ng ®¶m b¶o ®−îc c¸c mèi quan hÖ cã tÝnh quy luËt gi÷a c¸c ngµnh, th× sÏ g©y rèi lo¹n trong nÒn kinh tÕ, h¹n chÕ sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. * Sù kh¸c nhau gi÷a t¨ng tr−ëng vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ: T¨ng tr−ëng kinh tÕ ch−a ph¶i lµ ph¸t triÓn kinh tÕ. T¨ng tr−ëng kinh tÕ chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn cña ph¸t triÓn kinh tÕ. §iÒu kiÖn ®ñ cña ph¸t triÓn kinh tÕ lµ trong qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh c©n ®èi, tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh môc tiªu vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ tr−íc m¾t ph¶i b¶o ®¶m t¨ng tr−ëng kinh tÕ trong t−¬ng lai. K I L O B O O K . C O M C©u hái 7: Ph©n tÝch nh÷ng −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm cña c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®· tån t¹i trong lÞch sö. Chóng ®· cã ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng ? * C¸c m« h×nh kinh tÕ ®· tån t¹i trong lÞch sö: M« h×nh t¨ng tr−ëng t©n cæ ®iÓn, m« h×nh c¬ cÊu t©n M¸c xÝt, m« h×nh c¬ cÊu T− b¶n chñ nghÜa. * M« h×nh t¨ng tr−ëng t©n cæ ®iÓn: M« h×nh nµy ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng kÕ ho¹ch ho¸ dùa trªn c¬ së së h÷u t− nh©n, tÝch luü vèn tõ trong n−íc vµ thu hót vèn tõ n−íc ngoµi. M« h×nh nµy hiÖn nay Ýt hiÖu lùc ®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn v× thiÕu mét thÞ tr−êng n¨ng ®éng, thiÕu h¹ tÇng c¬ së, thiÕu kiÕn thøc vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý, ¶nh h−ëng tiªu cùc cña c¸c thÕ lùc chÝnh trÞ b¶o thñ ë trong vµ ngoµi n−íc g©y ra nh÷ng trë lùc lín cho ph¸t triÓn. * M« h×nh c¬ cÊu t©n M¸c xÝt M« h×nh nµy dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, së h÷u Nhµ n−íc vÒ c¸c t− liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu, Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý kinh tÕ, tiÕn hµnh nh÷ng c¶i c¸ch vÒ c¬ cÊu vµ c¬ chÕ X· héi chñ nghÜa, bá qua chÕ ®é Phong kiÕn vµ T− b¶n chñ nghÜa, x©y dùng X· héi chñ nghÜa. - ¦u ®iÓm: Qu¶n lý ®−îc tËp trung thèng nhÊt vµ gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu nhu cÇu c«ng céng cña x· héi, h¹n chÕ ®−îc ph©n ho¸ giÇu nghÌo vµ bÊt c«ng x· héi, tËp trung nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Nh−îc ®iÓm: TËp trung quan liªu, bao cÊp kh«ng thóc ®Èy vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph©n phèi vµ sö dông nguån lùc kÐm hiÖu qu¶. * M« h×nh c¬ cÊu T− b¶n chñ nghÜa: M« h×nh nµy ho¹t ®éng trªn c¬ së së h÷u t− nh©n vµ c¬ chÕ thÞ tr−êng tù do, kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ, nh−ng nh÷ng kÕ ho¹ch do Nhµ n−íc ®Ò ra chØ mang tÝnh ®Þnh h−íng. - ¦u ®iÓm: Thóc ®Èy viÖc ®æi míi vµ ph¸t triÓn, tù ®iÒu chØnh vµ c©n b»ng trªn thÞ tr−êng, thóc ®Èy viÖc t×m biÖn ph¸p ®Ó ph©n phèi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguånlùc cña ®Êt n−íc. - Nh−îc ®iÓm: G©y « hiÔm m«i tr−êng, ph©n ho¸ giÇu nghÌo, bÊt c«ng x· héi. C©u hái 9: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm "ph¸t triÓn bÒn v÷ng" vµ c¸c chØ sè ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. * Kh¸i niÖm ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Ph¸t triÓn bÒn v÷ng lµ mét sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh, trong ®ã sù ph¸t triÓn cña c¸ nh©n nµy kh«ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña c¸ nh©n kh¸c , sù ph¸t triÓn cña c¸ nh©n kh«ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña céng ®ång, sù ph¸t triÓn cña céng ®ång ng−êi nµy kh«ng lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña céng ®ång ng−êi kh¸c, sù ph¸t triÓn cña thÕ hÖ h«m nay kh«ng x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña c¸c thÕ hÖ mai sau vµ sù ph¸t triÓn cña loµi ng−êi kh«ng ®e do¹ sù sèng cßn hoÆc lµm suy gi¶m n¬i sinh sèng cña c¸c loµi kh¸c trªn hµnh tinh. * C¸c chØ sè ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Gåm c¸c chØ sè c¬ b¶n sau ®©y + GNP: Tæng s¶n phÈm quèc d©n b×nh qu©n trªn ®Çu ng−êi + ChØ sè ph¶n ¸nh tr×nh ®é d©n trÝ (tû lÖ ng−êi biÕt ch÷, tû lÖ ng−êi cã häc vÊn c¸c cÊp, tr×nh ®é tin häc), v¨n ho¸, thÈm mü... + ChØ sè ph¶n ¸nh sù tiÕn bé vÒ y tÕ: Søc khoÎ, tuæi thä, ch¨m sãc søc khoÎ ban dÇu. K I L O B O O K . C O M + C¸c chØ sè tù do con ng−êi: viÖc lµm, t«n träng quyÒn con ng−êi, an sinh, kh«ng cã b¹o lùc... C©u hái 10: Ph©n tÝch nh÷ng nhËn thøc (cò vµ míi) vÒ mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng. T¹i sao chÊt l−îng cuéc sèng ph¶i ®−îc t¹o nªn bëi 3 cùc: kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng ? * NhËn thøc cò vÒ mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng: a) M«i tr−êng hay ph¸t triÓn: mét c¸ch ®Æt vÊn ®Ò sai lÇm: §Æt vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ lªn hµng ®Çu, lÊn ¸t tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè kh¸c cña sù ph¸t triÓn : x· héi, v¨n ho¸, m«i tr−êng, quyÒn con ng−êi... ThËm chÝ khuynh h−íng " Ph¸t triÓn víi bÊt cø gi¸ nµo" (ph¸t triÓn tù ph¸t) ®· trë nªn thÞnh hµnh, g©y ra nh÷ng hËu qu¶ hÕt søc tai h¹i cho c¶ m«i tr−êng lÉn x· héi, v¨n ho¸. - Thêi ®iÓm hiÖn nay khi mµ cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ cña thÕ giíi ®ang diÔn ra ngµy cµng gay g¾t, khèc liÖt th× khuynh h−íng "ph¸t triÓn víi bÊt cø gi¸ nµo" vÉn ®−îc t«n sïng trªn thùc tÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, ng−êi ta dÔ cã khuynh h−íng hy sinh m«i tr−êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c cho ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ tr−íc, m«i tr−êng tÝnh sau. KÕt qu¶ lµ m«i tr−êng bÞ suy tho¸i lµm cho c¬ së cña ph¸t triÓn bÞ thu hÑp, tµi nguyªn cña m«i tr−êng bÞ gi¶m sót vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng trong ®iÒu kiÖn d©n sè ngµy cµng t¨ng lªn, chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y nªn sù nghÌo khã, cïng cùc cña con ng−êi. b) T¨ng tr−ëng b»ng kh«ng hoÆc ©m : Chñ tr−¬ng kh«ng can thiÖp vµo tµi nguyªn thiªn nhiªn (chñ nghÜa b¶o vÖ) nhÊt lµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, n¬i mµ tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ nguån vèn c¬ b¶n cho mäi ho¹t ®éng ph¸t triÓn cña con ng−êi. Tõ hai nhËn thøc sai lÇm trªn ta thÊy: ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng kh«ng ph¶i lµ hai viÖc lu«n lu«n ®èi kh¸ng nhau vµ m©u thuÉn theo kiÓu lo¹i trõ, cã c¸i nµy th× kh«ng cã c¸i kia. Do ®ã kh«ng thÓ chÊp nhËn c¸ch ®Æt vÊn ®Ò "ph¸t triÓn hay m«i tr−êng" mµ ph¶i ®Æt vÊn ®Ò "ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng", nghÜa lµ ph¶i lùa chän vµ coi träng c¶ hai, kh«ng hy sinh c¸i nµy v× c¸i kia. * NhËn thøc hiÖn ®¹i vÒ mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng: - §−a ra mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng, biÓu hiÖn ë s¬ ®å sau: M« h×nh ®ã ®−îc tr×nh bÇy d−íi d¹ng mét tam gi¸c ®Òu víi 3 cùc kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng kinh tÕ ChÊt l−îng cuéc sèng m«i tr−êng x· héi X· héi Kinh tÕ B Ph¸t triÓn A bÒn v÷ng C M«i tr−êng + VÒ m«i tr−êng: Gièng nh− sù ph¸t triÓn cña sinh vËt, sù ph¸t triÓn cña x· héi ph¶i gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng bµi to¸n do m«i tr−êng ®Æt ra. Ph¶i ph¸t triÓn theo h−íng bÒn v÷ng do ®ã ph¶i tÝnh to¸n kü mèi t¸c ®éng qua l¹i gi÷a con ng−êi vµ thiªn nhiªn sao cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi kh«ng lµm suy tho¸i hoÆc huû diÖt m«i tr−êng. + VÒ kinh tÕ: §èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®−îc chÕ t¹o tõ nguån gèc thiªn nhiªn, vÊn ®Ò chñ yÕu lµ xem xÐt tµi nguyªn K I L O B O O K . C O M thiªn nhiªn ®ã cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o hay kh«ng. NÕu kh«ng th× ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm coa kh¶ n¨ng thay thÕ. Muèn vËy ph¶i céng thªm vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm tõ tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o mét lo¹i phÝ kh¸c ®ñ ®Ó nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm thay thÕ. + VÒ x· héi: Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi ph¸t triÓn x· héi, nghÜa lµ n©ng cao vµ c¶i thiÖn chÊt l−îng cuéc sèng cho tÊt c¶ mäi ng−êi. Chu kú ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng R P C ChÊt th¶i R: Tµi nguyªn thiªn nhiªn P: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt C: S¶n phÈm tiªu dïng ViÖc sö dông chÊt th¶i cña m«i tr−êng ®Ó t¹o l¹i thµnh tµi nguyªn thiªn nhiªn phô thuéc vµo khoa häc kü thuËt * Tæng hîp l¹i ta thÊy: Ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng cã mèi quan hÖ t−¬ng t¸c rÊt chÆt chÏ, th−êng xuyªn, phô thuéc vµ quy ®Þnh lÉn nhau. Ph¸t triÓn vµ m«i tr−êng biÓu hiÖn mèi quan hÖ ®a d¹ng, ®a chiÒu gi÷a con ng−êi vµ thiªn nhiªn. C¸ch m¹ng khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ thóc ®Èy mèi quan hÖ t−¬ng t¸c ®ã. V× vËy x· héi cÇn h−íng tíi mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trªn c¬ së b¶o vÖ m«i tr−êng lÊy con ng−êi lµm trung t©m. C©u hái 12: Ngo¹i øng lµ g× vµ bao gåm nh÷ng lo¹i nµo? T¹i sao l¹i nãi ngo¹i øng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù thÊt b¹i cña thÞ tr−êng? Dïng ®å thÞ ®Ó ph©n tÝch cho tr−êng hîp: a) Ngo¹i øng tiªu cùc, b) Ngo¹i øng tÝch cùc. * Ngo¹i øng: Lµ mét t¸c ®éng do hµnh vi cña chñ thÓ kinh tÕ nµy g©y ra víi nh÷ng phóc lîi cña chñ thÓ kinh tÕ kh¸c mµ t¸c ®éng ®ã kh«ng ®−îc ph¶n ¸nh b»ng ®ång tiÒn. Hay ng−êi ta nãi: Ngo¹i øng xuÊt hiÖn khi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng cña mét c¸ nh©n ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu dïng cña ng−êi kh¸c mµ kh«ng th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr−êng. Gåm: - Ngo¹i øng tiªu cùc: N¶y sinh khi ho¹t ®éng cña mét bªn ¸p ®Æt nh÷ng chi phÝ cho bªn kh¸c - Ngo¹i øng tÝch cùc: N¶y sinh khi ho¹t ®éng cña mét bªn lµm lîi cho bªn kh¸c mµ bªn ®ã kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. * Nãi "Ngo¹i øng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra thÊt b¹i cña thÞ tr−êng" v×: VÒ mÆt kinh tÕ, c¸c ngo¹i øng ®· t¹o ra mét sù trao ®æi bªn ngoµi hÖ thèng, kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nh©n tè tham gia ho¹t ®éng do ®ã kh«ng ®−îc chi phèi bëi quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n mµ kÕt qu¶ lµ Ýt nhÊt cã mét nhãm ng−êi bÞ thiÖt h¹i hoÆc thu ®−îc lîi Ých, ®iÒu ®ã gäi lµ thÊt thu cña thÞ tr−êng. * Dïng ®å thÞ ph©n tÝch cho tr−êng hîp ngo¹i øng tiªu cùc vµ ngo¹i øng tÝch cùc 1) Ngo¹i øng tiªu cùc: Ngo¹i øng tiªu cùc lµm cho xu h−íng s¶n xuÊt ë møc nhiÒu h¬n møc tèi −u x· héi Gi¶ sö: Mét h·ng s¶n xuÊt cè ®Þnh víi chi phÝ ca nhËn cËn biªn (MC). §Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt víi l−îng hµng ho¸ Q1 vµ th¶i chÊt th¶i ra ngoµi g©y ngo¹i øng mµ x· héi ph¶i chÞu mét kho¶n chi phÝ (MEC). NÕu s¶n xuÊt cµnh t¨ng (MEC) cµng t¨ng, chi phÝ cËn viªn cña x· héi (MSC) cµng lín, lóc nµy giao ®iÓm gi÷a (MSC) víi ®−êng P1 t¹o ra ®iÓm Q* chøng tá nÕu xÝ nghiÑp s¶n xuÊt ë Q1 sÏ g©y thiÖt h¹i nhiÒu cho x· héi vµ s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu s¶n phÈm cho nªn x· héi tr¶ vÒ s¶n xuÊt ë ®iÓm Q* lµ ®iÓm tèi −u vµ biÖn ph¸p nµy sÏ g©y ra mét ngo¹i øng tèi −u K I L O B O O K . C O M Gi¸ c¶ MSC MC P1 MEC Q* Q1 §Çu ra cña xÝ nghiÖp b) Ngo¹i øng tÝch cùc: Lµm cho xu h−íng s¶n xuÊt mét lo¹i hµng ho¸ Ýt h¬n møc tèi −u x· héi C«ng tr×nh söa ch÷a nhµ cöa MC: ®−êng chi phÝ c¸ nh©n D: ®−êng cÇu, ®−êng lîi Ých söa ch÷a Chñ nhµ sÏ chän giao ®iÓm gi÷a D vµ MC ®Ó söa ch÷a (®iÓm Q1) nh−ng viÖc söa ch÷a l¹i mang l¹i lîi Ých cho hµng xãm thÓ hiÖn ë ®−êng MSB = D + MEB vµ ®−êng MSB víi ®−êng MC giao nhau t×m ®−îc Q*. VËy nªn møc söa ch÷a ë Q1 th× viÖc söa ch÷a kh«ng cã hiÖu qu¶ mµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a ë møc Q* D MSB P MC MEB Q1 Q * Q C©u hái 13: Hµng ho¸ c«ng céng lµ g×? T¹i sao l¹i nãi hµng ho¸ c«ng céng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù thÊt b¹i cña thÞ tr−êng. * Hµng ho¸ c«ng céng lµ hµng ho¸ mµ khi cung cÊp cho mét sè ng−êi tiªu dïng th× nh÷ng ng−êi tiªu dïng kh¸c vÉn cã thÓ tiªu dïng chóng ®−îc - Hµng ho¸ c«ng céng cã hai ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lµ: + Kh«ng k×nh ®Þch: Mét hµng ho¸ lµ phi k×nh ®Þch nªn víi bÊt kú møc s¶n xuÊt nµo ®· cho, chi phÝ cËn biªn ®Ó s¶n xuÊt nã cho mét ng−êi tiªu dïng phô gia lµ sè 0. VÝ dô: ViÖc sö dông mét ®−êng cao tèc trong thêi gian cã l−îng giao th«ng thÊp, v× ®−êng cao tèc lu«n lu«n tån t¹i vµ kh«ng cã t×nh tr¹ng t¾c nghÏn giao th«ng nªn chi phÝ phô gia ®Ó ch¹y xe trªn ®ã lµ sè 0. + Kh«ng chuyªn h÷u: Mét hµng ho¸ lµ phi chuyªn h÷u nÕu nh− ng−êi ta kh«ng thÓ kh«ng cã quyÒn tiªu dïng nã. Do ®ã khã hoÆc kh«ng thÓ ®ßi ng−êi ta tr¶ gi¸ trùc tiÕp cho viÖc sö dông. VÝ dô: C«ng viÖc quèc phßng. Mét khi Nhµ n−íc ®· lo liÖu ®−îc, th× mäi c«ng d©n ®Òu ®−îc h−ëng thô lîi Ých quèc phßng. Trong thùc tÕ mét sè hµng ho¸ c«ng céng l¹i cã tÝnh chuyªn h÷u nh−ng kh«ng k×nh ®Þch hoÆc cã tÝnh k×nh ®Þch nh−ng kh«ng chuyªn h÷u - Møc hiÖu qu¶ khi sö dông hµng ho¸ c«ng céng lµ møc ë ®ã lîi Ých b»ng chi phÝ. - Hµng ho¸ c«ng céng do cã tÝnh kh«ng chuyªn h÷u do ®ã khi cã ®«ng ng−êi tiªu dïng th× kh«ng tr¸nh khái ®−îc sù tiªu dïng nh− miÔn phÝ. VËy kh«ng thÓ cã mét c¸ nh©n nµo ®ã cã thÓ kinh doanh lo¹i hµng ho¸ c«ng céng nµy mµ ph¶i ®−îc Nhµ n−íc tµi trî hay cung cÊp nÕu nh− nã ®−îc s¶n xuÊt mét c¸ch K I L O B O O K . C O M cã hiÖu qña bëi v× chØ cã Nhµ n−íc míi cã thÓ Ên ®Þnh ®−îc lÖ phÝ. - Mçi c¸ nh©n cã mét nhu cÇu ®èi víi hµng ho¸ c«ng céng kh¸c nhau, sù −a thÝch cña c¸c c¸ nh©n kh«ng gièng nhau nªn ph¶i lÊy ®a sè lµ chÝnh nh−ng ®Ó cã hiÖu qu¶ thùc sù ph¶i lÊy biÓu quyÕt cña mäi c«ng d©n. * Nãi hµng ho¸ c«ng céng lµ nguyªn nh©n g©y ra thÊtb¹i thÞ tr−êng v×: - §«i khi gi¸ c¶ thÞ tr−êng kh«ng ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng cñanh÷ng ng−êi s¶n xuÊt hay nh÷ng ng−êi tiªu dïng v× vËy cã thÓ s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ Ýt hµng ho¸. - Kh«ng lµm gi¶m sè l−îng vèn cã cña nã ®èi víi ng−êi tiªu dïng kh¸c. - Kh«ng lo¹i trõ ai ra khái viÖc tiªu dïng chóng trõ khi ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t - G©y ra viÖc kh«ng cã thÞ tr−êng. C©u hái 14: Khi nµo th× chÊt l−îng m«i tr−êng trë thµnh hµng ho¸? T¹i sao l¹i nãi chÊt l−îng m«i tr−êng lµ hµng ho¸ c«ng céng? * ChÊt l−îng m«i tr−êng trë thµnh hµng ho¸ khi: - Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, nã mang tÝnh x· héi réng lín th× viÖc t¸i s¶n xuÊt chÊt l−îng m«i tr−êng ®−îc ®Æt ra nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®−îc liªn tôc nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cña con ng−êi Õ lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó chÊt l−îng m«i tr−êng trë thµnh hµng ho¸. MÆt kh¸c, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, c¸c quan hÖ kinh tÕ ®Òu ph¶i tiÒn tÖ ho¸, lóc ®ã c¸c chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt chÊt l−îng m«i tr−êng biÓu hiÖn thµnh hµng ho¸ Õ lµ ®iÒu kiÖn ®ñ * ChÊt l−îng m«i tr−êng lµ hµng ho¸ c«ng céng v×: - Lµ yÕu tè tho¶ m·n yªu cÇu c¬ b¶n nhÊt cña con ng−êi, lµ nhu cÇu sèng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn. - Lµ ®iÒu kiÖn kh«ng gian cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cña s¶n xuÊt nh− c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c nªn ®ßi hái cÇn ®−îc t¸i s¶n xuÊt liªn tôc - Cã tÝnh phi chuyªn h÷u: kh«ng lo¹i trõ ai ra khái viÖc tiªu dïng trõ khi ph¶i tr¶ gi¸ qu¸ ®¾t. - Cã tÝnh phi k×nh ®Þch: kh«ng lµm gi¶m sè l−îng vèn cã ®èi víi ng−êi tiªu dïng kh¸c C©u hái 15: ThÕ nµo lµ chuÈn møc th¶i, lÖ phÝ th¶i ? Cho vÝ dô. Gi¶i ph¸p th¶i m«i tr−êng cña nhµ n−íc ®Ó gi¶i quyÕt chi phÝ bªn ngoµi lµ gi¶i ph¸p tèt song kh«ng ph¶i lµ tèi −u, v× nã kh«ng cã tÝnh khuyÕn khÝch csc h·ng s¶n xuÊt gi¶m møc th¶i còng nh− kh«ng khuyÕn khÝch hä tham gia xö lý « nhiÔm. V× vËy cÇn xÐt ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kh¸c n÷a ®Ó khuyÕn khÝch xÝ nghiÖp gi¶m th¶i: ChuÈn mùc th¶i vµ lÖ phÝ th¶i * ChuÈn møc th¶i: - Lµ møc th¶i giíi h¹n ®−îc luËt ph¸p cho phÐp, quy ®Þnh cho xÝ nghiÖp (c«ng ty, H·ng) cã thÓ th¶i bao nhiªu chÊt g©y « nhiÔm. NÕu xÝ nghiÖp nµo v−ît qu¸ giíi h¹n ®ã th× cã thÓ bÞ ph¹t tiÒn vµ thËm chÝ bÞ truy tè h×nh sù. VÝ dô: ChuÈn mùc th¶i giíi h¹n cã hiÖu qu¶ lµ 12 ®¬n vÞ, ë ®iÓm P*, xÝ nghiÖp sÏ bÞ xö ph¹t nÆng nÕu th¶i lín h¬n møc Êy. - ChuÈn mùc th¶i ®¶m b¶o cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. C¸c xÝ nghiÖp thi hµnh chuÈn mùc b»ng c¸ch l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ lµm gi¶m « nhiÔm, chi phÝ cho viÖc gi¶m th¶i, xÝ nghiÖp nµo ®Çu t− cã gi¸ thµnh h¹ so víi gi¸ thµnh trung b×nh th× xÝ nghiÖp ®ã ho¹t ®éng cã l·i Õ lµ ®iÒu khuyÕn khÝch c¸c xÝ nghiÖp tham gia vµo ngµnh s¶n xuÊt cña m×nh, thùc hiÖn viÖc gi¶m th¶i tèt h¬n, lµm gi¶m « nhiÔm trong m«i tr−êng. * LÖ phÝ th¶i: K I L O B O O K . C O M - Lµ lÖ phÝ ®¸nh vµo tõng ®¬n vÞ th¶i. Khi cã lÖ phÝ th¶i th× xÝ nghiÖp sÏ cè g¾ng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cña m×nh b»ng c¸ch gi¶m th¶i xuèng ®Õn møc Nhµ n−íc qui ®Þnh. VÝ dô: LÖ phÝ th¶i 3 (ngh×n ®ång) sÏ lµm cho xÝ nghiÖp cã mét c¸ch øng xö cã hiÖu qu¶. Khi cã lÖ phÝ th¶i xÝ nghiÖp cè g¾ng tèi thiÓu ho¸ chi phÝ cña m×nh b»ng c¸ch gi¶m chÊt th¶i xuèng d−íi møc Nhµ n−íc quy ®Þnh (gi¶m tõ 26 ®Õn 12 ®¬n vÞ). XÝ nghiÖp cã thÓ gi¶m ®¬n vÞ th¶i ®Çu tiªn (t−¬ng ®−¬ng 25 ®¬n vÞ) víi mét chi phÝ rÊt nhá (chi phÝ cËn biªn ®Ó gi¶m thªm gÇn nh− kh«ng). Do ®ã víi mét chi phÝ rÊt nhá, xÝ nghiÖp cã thÓ tr¸nh ®−îc viÖc nép lÖ phÝ 3 (ngh×n) vÒ mçi ®¬n vÞ th¶i. Trªn thùc tÕ, víi mäi møc th¶i cao h¬n 12 ®¬n vÞ th× chi phÝ cËn biªn ®Ó lµm gi¶m th¶i cao h¬n lÖ phÝ th¶i cho nªn xÝ nghiÖp thÝch nép lÖ phÝ th¶i h¬n lµm gi¶m møc th¶i nhiÒu h¬n n÷a. Do ®ã xÝ nghiÖp nép mét l−îng lÖ phÝ ®−îc biÓu thÞ b»ng h×nh ch÷ nhËt g¹ch chÐo vµ sÏ g¸nh chÞu mét tæng sè chi phÝ ®Ó lµm gi¶m møc th¶i ®−îc biÓu thÞ b»ng h×nh tam gi¸c EFH. Tiªu chuÈn LÖ phÝ MSC Møc th¶i C©u hái 16: Khi nµo th× ng−êi ta −a thÝch lÖ phÝ th¶i h¬n chuÈn møc th¶i ? Cho vÝ dô. Ng−êi ta −a thÝch lÖ phÝ th¶i h¬n chuÈn møc th¶i khi lÖ phÝ th¶i thùc hiÖn ®−îc mét møc gi¶m th¶i nh− vËy víi mét chi phÝ thÊp h¬n. VÝ dô: Gi¶ sö cã hai xÝ nghiÖp ë gÇn nhau, chi phia cËn biªn cña x· héi vÒ x¶ th¶i lµ nh− nhau, bÊt kÓ c¸c xÝ nghiÖp ®ã cã gi¶m møc th¶i cña hä hay kh«ng. Nh−ng chi phÝ cËn biªn cña c¸c xÝ nghiÖp kh«ng gièng nhau, t−¬ng øng lµ MCA1, MCA2. Ban ®Çu mçi xÝ nghiÖp t¹o ra 14 ®¬n vÞ th¶i. Gi¶ sö ta muèn lµm gi¶m xuèng chØ cßn tæng céng lµ 14 ®¬n vÞ: xÝ nghiÖp 1 gi¶m møc th¶i 6 ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp 2 gi¶m møc th¶i 8 ®¬n vÞ + XÝ nghiÖp 1: ph¶i nép mét møc lÖ phÝ + møc chi phÝ gi¶m th¶i ®Ó ®−a møc th¶i vÒ F0 th× diÖn tÝch møc gi¶m th¶i nµy < dïng chuÈn mùc th¶i Õ xÝ nghiÖp 1 chän nép lÖ phÝ th¶i. + XÝ nghiÖp 2: NÕu dïng lÖ phÝ th¶i th× cßn gi¶m phÝ th¶i tõ E2 Õ E * Õ xÝ nghiÖp thÝch nép lÖ phÝ th¶i. MCA2 MCA1 3 LÖ phÝ th¶i E2 E1 Møc x¶ th¶i C©u hái 17: Khi nµo th× ng−êi ta −a thÝch chuÈn møc th¶i h¬n lÖ phÝ th¶i ? Cho vÝ dô. Ng−êi ta −a thÝch chuÈn møc th¶i h¬n lÖ phÝ th¶i khi chuÈn møc th¶i ®−a ra thÊp h¬n lÖ phÝ th¶i. Vµ th−êng x¶y ra khi ®−êng chi phÝ biªn cña x· héi rÊt dèc trong khi ®−êng chi phÝ tiªu l¹i t−¬ng ®èi tho¶i. VÝ dô: Mét xÝ nghiÖp cã chi phÝ cËn biªn cña x· héi rÊt dèc vµ ®−êng chi phÝ biªn ®Ó lµm gi¶m tho¶i: lÖ phÝ th¶i = 8 K I L O B O O K . C O M ngh×n ®ång (E*) nh−ng do thiÕu th«ng tin nªn lÖ phÝ th¶i lµ P = 7 ngh×n ®ång < P* xÝ nghiÖp t¨ng møc gi¶m th¶i lªn ®Ó gi¶m th¶i ®«i chót chi phÝ gi¶m th¶i cña xÝ nghiÖp - khi ®ã xÝ nghiÖp ph¶i tr¶ thªm cho x· héi - biÓu thÞ b»ng tam gi¸c ASC. Trong tr−êng hîp còng sai sãt nh− vËy khi dïng chuÈnmøc th¶i - dÉn tíi sù gia t¨ng trong c¸c chi phÝ cña x· héi vµ sù gi¶m bít trong c¸c chi phÝ ®Ó lµm gi¶m møc th¶i - PhÇn chi phÝ cho x· héi lµ tam gi¸c AEF S E NSC F* A P1 F C MAC E* E1 E2 Møc x¶ th¶i C©u hái 18: ThÕ nµo lµ giÊy phÐp x¶ th¶i cã thÓ chuyÓn nh−îng ? Cho vÝ dô. GiÊy phÐp x¶ th¶i cã thÓ chuyÓn nh−îng lµ giÊy phÐp x¶ th¶i mµ mçi H·ng ®−îc cÊp (ph¶i mua) ®Ó g©y ra møc x¶ th¶i hiÖu qu¶ cña H·ng. Tæng sè møc x¶ th¶i ghi trªn tÊt c¶ c¸c giÊy phÐp cña mét H·ng b»ng møc chuÈn th¶i cña H·ng ®ã vµ bn»ng tæng sè møc x¶ th¶i mong muèn kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr−êng. VÝ dô: Gi¶ sö 2 xÝ nghiÖp cã ®−îc 2 giÊy phÐp ®Ó th¶i tíi 7 ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp 1®øng tr−íc mét chi phÝ cËn biªn t−¬ng ®èi cao, ®Ó lµm gi¶m møc th¶i, sÏ chi tr¶ 3750 ®ång ®Ó mua mét giÊy phÐp cho mét ®¬n vÞ th¶i. XÝ nghiÖp 2 gi¸ giÊy phÐp chØ cã lµ 2500 ®ång. Do ®ã xÝ nghiÖp 2 sÏ b¸n giÊy phÐp cña hä cho xÝ nghiÖp 1 víi gi¸ gi÷a 2500 ®ång vµ 3750 ®ång. C©u hái 19: ThÕ nµo lµ quyÒn së h÷u tµi s¶n? Dïng ®« thÞ ®Ó ph©n tÝch sù vËn hµnh cña m« h×nh mÆc c¶ « nhiÔm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Ph¸t biÓu ®Þnh lý Coase vµ ph©n tÝch nh÷ng h¹n chÕ cña nã. QuyÒn së h÷u lµ nh÷ng quy t¾c luËt ph¸p m« t¶ ®iÒu mµ ng−êi ta hay c¸c xÝ nghiÖp cã thÓ kÌm ®èi víi vËt së h÷u cña m×nh. Hy: QuyÒn së h÷u lµ quyÒn cho phÐp sö dông nguånlùc nµo ®ã n»m trong ph¹m vi c¸c quy ®Þnh mµ x· héi chÊp nhËn 1. NÕu cã quyÒn tµi s¶n cµng réng lín th× cã thÓ ngang quy m« s¶n xuÊt do ®ã c¸c ngo¹i øng gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong ®ã ®· ®−îc ho¸ 2. NÕu dïng kh¸i niÖm quyÒn tµi s¶n ®Ó xem xÐt ho¹t ®éng cña hai chñ thÓ kinh tÕ trùc tiÕp mµ ngo¹i øng tiªu cùc bªn nµy t¸c ®éng lªn phÝa kia + VÝ dô: mét nhµ m¸y ®ãng trªn mét ®Þa ph−¬ng mµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña hä g©y ra « nhiÔm m«i tr−êng cho d©n c− trong vïng. ViÖc gi¶i quyÕt « nhiÔm ®ßi hái nhiÒu chi phÝ mµ nh÷ng chi phÝ ®ã do mét bªn hoÆc do c¶ hai bªn tuú thuéc vµo viÖc ai lµ ng−êi cã quyÒn tµi s¶n ®èi víi chÊt l−îng m«i tr−êng. MCA1 lµ chi phÝ gi¶m th¶i cña phÝa g©y « nhiÔm (nhµ m¸y) MCA2 lµ ®−êng chi phÝ gi¶m th¶i cña phÝa bÞ « nhiÔm (d©n quanh vïng) a) XÐt khi nhµ m¸y cã quyÒn tµi s¶n th× d©n quanh vïng cã thÓ tháa thuËn ®Òn bï ®Ó cã møc « nhiÔm nhá h¬n b) XÐt khi nhµ m¸y kh«ng cã quyÒn tµi s¶n, d©n quanh vïng muèn cã møc « nhiÔm cµng nhá h¬n cµng tèt vµ tho¶ thuËn ®Òn bï cña nhµ m¸y ®Ó cã møc « nhiÔm cho phÐp hä tiÕn hµnh s¶n xuÊt. §å thÞ biÓu diÔn nh− sau: A2 MAC1 A1 MAC2 A K I L O B O O K . C O M QA2 Q * QA1 Cã hai phÝa dÔ dµng chÊp nhËn møc « nhiÔm tèi −u Q* *Ph¸t biÓu ®Þnh luËt Coase Khi c¸c bªn cã thÓ mÆc c¶ mµ kh«ng ph¶i chi phÝ g× vµ ®Ó cho hai bªn cïng cã lîi th× kÕt qu¶ ®¹t ®−îc sÏ lµ cã hiÖu qu¶, bÊt kÓ c¸c quyÒn së h÷u ®−îc Ên ®Þnh nh− thÕ nµo. * H¹n chÕ cña §Þnh luËt: lµ kh«ng cã nhiÒu c¬ héi thùc thi trong thùc tÕ bëi lÏ th«ng th−êng quyÒn tµi s¶n ®−îc Ên ®Þnh kh«ng râ rµng nhÊt lµ ®èi víi nguån lùc chung vµ viÖc mÆc c¶ thµnh c«ng hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo th¸i ®é chiÕn l−îc: mçi bªn ®Òu muèn giµnh vÒ phÝa m×nh nhiÒu lîi Ých h¬n nªn gi÷ th¸i ®é cøng r¾n khi mÆc c¶ thËm chÝ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc nªn cøng r¾n ®Õn møc nµo th× tèt. MÆt kh¸c trªn thùc tÕ th× chi phÝ giao dÞch cña viÖc mÆc c¶ rÊt lín thËm chÝ cßn lín h¬n lîi Ých t×m ®−îc. C©u hái 20: ThÕ nµo lµ gi¶i ph¸p kiÖn ®ßi båi th−êng? Gi¶i ph¸p ®ã kh¸c víi thuÕ m«i tr−êng ë chç nµo ? Gi¶i ph¸p kiÖn ®ßi båi th−êng cã nghÜa lµ khi x¶y ra c¸c ngo¹i øng th× n¹n nh©n cã quyÒn kiÖn theo luËt ®Þnh. NÕu th¾ng kiÖn n¹n nh©n cã thÓ ®−îc båi th−êng mét kho¶n b»ng sè thiÖt h¹i mµ bªn kia g©y ra cho m×nh. - Yªu cÇu ®−îc båi th−êng kh¸c víi lÖ phÝ th¶i v× ng−êi ®−îc båi th−êng lµ n¹n nh©n chø kh«ng ph¶i ChÝnh phñ. - ThuÕ m«i tr−êng dïng ®Ó khuyÕn khÝch, b¶o vÖ vµ n©ng cao hiÖu suÊt sö dông c¸c yÕu tè m«i tr−êng g©y ra « nhiÔm v−ît qu¸ tiªu chuÈn quy ®Þnh, trùc tiÕp lµm gi¶m lîi nhuËn cña hä. * Gi¶i ph¸p thuÕ m«i tr−êng x¶y ra khi trªn thÞ tr−êng ngo¹i øng kh«ng thÓ tho¶ thuËn ®−îc th× Nhµ n−íc buéc ph¶i can thiÖp b»ng thuÕ ®Ó cã thÓ c©n b»ng gi÷a lîi Ých x· héi vµ lîi Ých c¸ nh©n. Nh− vËy gi¶i ph¸p kiÖn ®ßi båi th−êng kh¸c víi gi¶i ph¸p thuÕ m«i tr−êng ë chç lµ: + Gi¶i ph¸p ®ßi båi th−êng th× ®· x¸c ®Þnh ®−îc râ bªn nµo n¾m quyÒn së h÷u do ®ã khi x¶y ra ngo¹i øng th× n¹n nh©n sÏ ®−îc ®i kiÖn ®Ó ®ßi båi th−êng - Nhµ n−íc ®øng ra lµm kiÖn gi¸n tiÕp. + Cßn gi¶i ph¸p thuÕ m«i tr−êng th× ch−a x¸c ®Þnh ®−îc bªn nµo n¾m quyÒn së h÷u, do ®ã khi x¶y ra ngo¹i øng th× Nhµ n−íc ph¶i can thiÖp ngay vµo trùc tiÕp. C©u hái 21: Khi nµo th× viÖc khai th¸c nguån tµi nguyªn së h÷u chung cã hiÖu qu¶ vµ khi nµo th× kh«ng cã hiÖu qu¶? Cho c¸c vÝ dô. VÝ dô: Mét hå c¸ chØ c©u ®Ó gi¶i trÝ. NÕu cø ®Ó ®¸nh b¾t c¸ tù do th× hä sÏ tiÕn hµnh ®¸nh b¾t ®Õn Q1 t¹i ®ã chi phÝ biªn b»ng lîi Ých. Trong khi ®ã x· héi ph¶i tr¶ ra mét l−îng chi phÝ lín ®Ó mua thªm c¸ - hå bÞ c¹n kiÖt c¸. V× vËy x· héi ph¶i ph©n tr¸ch nhiÖm cho mét c¸ nh©n, mét ®¬n vÞ së h÷u ®Ó qu¶n lý thu lÖ phÝ - Nh÷ng ng−êi ®¸nh b¾t ë Q1 sÏ kh«ng cã lîi - hä sÏ ph¶i tù ®éng ®¸nh b¾t ë Q* KÕt luËn: ViÖc khai th¸c nguån tµi nguyªn së h÷u chung cã hiÖu qu¶ khi « nhiÔm tèi −u.Lîi Ých chÝnh = chi phÝ c¬ b¶n cña x· héi Lîi Ých chi phÝ Thu nhËp trung b×nh Q* Qc M K I L O B O O K . C O M ViÖc khai th¸c nguån tµi nguyªn së h÷u chung kh«ng cã hiÖu qu¶ khi gi¸ trÞ cËn biªn b»ng chi phÝ nh−ng chi phÝ riªng cña ng−êi ®ã thÊp h¬n chi phÝ thËt cña x· héi. C©u hái 22: T¹i sao l¹i nãi hµng ho¸ c«ng céng lµ phÝ chuyªn h÷u vµ phÝ k×nh ®Þch? Cho 3 vÝ dô vÒ hµng ho¸ chÊt l−îng m«i tr−êng mang tÝnh chÊt ®ã. Hµng ho¸ c«ng céng cã hai ®Æc ®iÓm: - Kh«ng chuyªn h÷u (kh«ng thÓ kh«ng tiªu dïng nã) - Kh«ng k×nh ®Þch (chi phÝ cËn biªn s¶n xuÊt phô gia b»ng 0) V× hµng ho¸ c«ng céng lµ hµng ho¸ mµ mét khi chóng ®· ®−îc cung cÊp cho mét sè ng−êi tiªu dïng th× nh÷ng ng−¬× tiªu dïng kh¸c vÉn cã thÓ tiªu dïng ®−îc chóng. - Mét sè ng−êi cã thÓ tiªu dïng mµ kh«ng lµm gi¶m sè l−îng vèn cã cña nã ®èi víi ng−êi kh¸c. - Kh«ng thÓ lo¹i trõ ai ra khái viÖc tiªu dïng chóng trõ khi ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t. * VÝ dô: + ViÖc sö dông mét ngän ®Ìn h¶i ®¨ng cña c¸c con tÇu biÓn mang tÝnh chÊt phi k×nh ®Þch v× mét khi h¶i ®¨ng ®· ®−îc x©y dùng vµ ®ang ho¹t ®éng, viÖc cã thªm mét vµi con tÇu sö dông nã sÏ kh«ng lµm cho c¸c chi phÝ vËn hµnh h¶i ®¨ng t¨ng thªm g× c¶. + Mét ®Þa ph−¬ng diÖt trõ ®−îc mét lo¹i s©u rÇy g©y h¹i cho n«ng nghiÖp th× tÊt c¶ n«ng d©n vµ ng−êi tiªu dïng ®Òu cã lîi vµ kh«ng thÓ cÊm mét ng−êi n«ng d©n c¸ biÖt nµo ®ã ®−îc h−ëng nh÷ng lîi Ých Êy - n©ng tÝnh chÊt phi chuyªn h÷u + Kh«ng khÝ - phi chuyªn h÷u vµ phi k×nh ®Þch v× kh«ng ai cÊm ai ®−îc viÖc sö dông kh«ng khÝ. C©u hái 23: §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng lµ g×? Cã tÇm quan träng nh− thÕ nµo? Nh÷ng ®èi t−îng nµo cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn cÇn ®−îc §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ? §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng lµ ®¸nh gi¸ cña mét ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, lµ ph©n tÝch, x¸c ®Þnh, dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng cã lîi, cã h¹i, c¶ tr−íc m¾t lÉn l©u dµi mµ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét ho¹t ®éng ph¸t triÓn cã thÓ g©y ra cho tµi nguyªn vµ chÊt l−îng m«i tr−êng sèng cña con ng−êi l¹i ho¹t ®éng ®ã diÔn ra. * TÇm quan träng Theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång kinh tÕ Ch©u ¢u, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng lµ mét phÇn cña toµn bé néi dung còng nh− c¸c møc ®é quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh bëi v×: + D¹ng ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng yªu cÇu khao s¸t vµ ph©n tÝch tû mØ ®Ó x¸c ®Þnh lµm thÕ nµo ®Æt nã trong khu«n khæ cña viÖc qu¶n lý vµ quy ho¹ch ®ång bé. + Kinh nghiÖm cho thÊy ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng trong tÊt c¶ c¸c phÇn vµ c¸c møc ®é quy ho¹ch vµ ra quyÕt ®Þnh vÒ kinh tÕ - x· héi ®¸p øng nh− mét lîi Ých c¬ b¶n nhÊt cho sù ph¸t triÓn. + ViÖc giíi thiÖu ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng trong c¸c dù ¸n, c¸c ch−¬ng tr×nh, c¸c s¸ch, ë c¸c cÊu tróc, møc ®é chØ cã kh¸c nhau vÒ quy m« ®Þa ph−¬ng, vïng, quèc gia vµ dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c ®Òu sÏ ph¶i ®−îc m« t¶ ®Çy ®ñ vµ ®−îc xem xÐt cÈn thËn. * C¸c ®èi t−îng cÇn thiÕt ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng: K I L O B O O K . C O M + Sö dông vµ chuyÓn ®æi sö dông ®Êt ®ai nh− quy ho¹ch ®« thÞ, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, s©n bay, giao th«ng vËn t¶i, hÖ thèng truyÒn dÉn, b·i t¾m biÓn... + Khai th¸c tµi nguyªn, khoan th¨m dß, khai th¸c má, khai th¸c gç, næ m×n, s¨n b¾n, ®¸nh b¾t h¶i s¶n + T¸i t¹o tµi nguyªn: trång rõng, qu¶n lý ®åi c©y hoang d¹i, kiÓm so¸t lò + S¶n xuÊt chÕ biÕn n«ng s¶n, n«ng nghiÖp, n«ng tr¹i, c¬ së ch¨n nu«i, thuû lîi + C«ng nghiÖp: luyÖn kim, ho¸ dÇu.. + Giao th«ng vËn t¶i: ®−êng s¾t, bÕn tÇu, xe, ®−êng èng, ®−êng « t«... + N¨ng l−îng: c¸c hå thuû ®iÖn nh©n t¹o, c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, n¨ng l−îng nguyªn tö. + C¸c tr¹m xö lý n−íc th¶i g©y « nhiÔm m«i tr−êng cã vËt chÊt ®éc h¹i, n−íc ngÇm. + Xö lý ho¸ chÊt: thuèc trõ s©u, ph©n ho¸ häc + NghØ ng¬i, gi¶i trÝ: c¸c khu s¨n b¾n, c«ng viªn, b·i biÓn... C©u hái 24: ThÕ nµo lµ ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých më réng? Nªu tr×nh tù tiÕn hµnh, −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p ®ã. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých më réng lµ ph−¬ng ph¸p tæng hîp cña c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ph©n tÝch vÒ mÆt kinh tÕ, nã ®−îc lîi Ých vµ chi phÝ trong hÖ thèng m«i tr−êng tù nhiªn. * Tr×nh tù tiÕn hµnh: + Nghiªn cøu hå s¬ dù ¸n ph¸t triÓn + Phan lo¹i dù ¸n ph¸t triÓn + Chän ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh + Tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng theo c¸c b−íc sau: b1: NhËn biÕt c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn vµ c¸c tham sè t¸c ®éng m«i tr−êng b2: Kh¶o s¸t thùc ®Þa b3: TÝnh to¸n, vÏ b¶n ®å, s¬ ®å, biÓu ®å b4: LËp b¸o c¸o thuyÕt minh b5: Tæ chøc héi th¶o, b¸o c¸o xÐt duyÖt b6: Hoµn thiÖn hå s¬ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng * ¦u ®iÓm: - Ph−¬ng ph¸p nµy mang tÝnh tæng hîp, ®óng ®¾n, ®−îc tÝnh to¸n ®Çy ®ñ trong mét qu¸ tr×nh −r c¶ tr−íc m¾t còng nh− l©u dµi. trªn c¬ së ®−îc quy ®æi vÒ mét ®¬n vÞ ®o l−êng thèng nhÊt, gióp cho ta cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n * Nh−îc ®iÓm: Ch−a thÓ xem xÐt ®−îc tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr−êng nhÊt lµ c¸c t¸c ®éng mang tÝnh l©u dµi vµ gi¸n tiÕp §èi víi nh÷ng dù ¸n lín cã nhiÒu h¹ng môc, ®èi t−îng ph©n tÝch tÝnh to¸n qu¸ lín th× cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè kh«ng thÓ quy ®æi thµnh tiÒn. C©u hái 25: Tr×nh bÇy c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph©n tÝch kinh tÕ - tµi chÝnh ®èi víi mét dù ¸n ph¸t triÓn. C¸c chØ tiªu chñ yÕu nµo ®−îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph©n tÝch kinh tÕ - tµi chÝnh? * Nguyªn t¾c c¬ b¶n: - B¾t ®Çu tõ nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng dÔ nhËn biÕt vµ dÔ ®¸nh gi¸ nhÊt - TÝnh ®èi xøng cña chi phÝ vµ lîi Ých: mét lîi Ých bÞ bá qua th× chÝnh lµ chi phÝ vµ ng−îc l¹i tr¸nh ®−îc mét chi phÝ th× chÝnh lµ mét lîi Ých. K I L O B O O K . C O M - Ph©n tÝch kinh tÕ cÇn ®−îc tiÕn hµnh víi c¶ hai tr−êng hîp cã dù ¸n vµ kh«ng cã dù ¸n - Mäi gi¶ thiÕt ph¶i ®−a ra mét c¸ch thËt râ rµng - Khi kh«ng thÓ sö dông trùc tiÕp ®−îc gi¸ c¶ thÞ tr−êng th× cã thÓ sö dông gi¸ bãng. C©u hái 26: Ph©n tÝch sù cÇn thiÕt vµ néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi m«i tr−êng. Trong t×nh h×nh m«i tr−êng toµn cÇu nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng ®· suy gi¶m nghiªm träng th× c¸c quèc gia trªn thÕ giíi còng nh− ë ViÖt Nam cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng, ®ã lµ yªu cÇu kh«ng thÓ tõ chèi, lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan T×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay vÒ m«i tr−êng næi lªn 5 vÊn ®Ò sau: - BÇu khÝ quyÓn nãng dÇn lªn, tÇng «zoon bÞ bµo mßn vµ bÞ ph¸ huû - Sù thay ®æi khÝ hËu vµ sinh th¸i - ¤ nhiÔm m«i sinh trÇm träng nhÊt lµ c¸c n−íc ®ang vµ chËm ph¸t triÓn - MÊt rõng vµ thó r»ng dÉn ®Õn lôt léi vµ h¹n h¸n - D©n sè toµn cÇu t¨ng nhanh, ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng ®¸p øng kÞp T×nh h×nh m«i tr−êng ViÖt Nam hiÖn nay còng n»m trong khu«n khæ chung toµn cÇu cã tÝnh côc bé theo l·nh thæ râ rÖt. - VÒ m«i sinh t×nh tr¹ng suy tho¸i ®Êt vµ n−íc lµ chñ yÕu, « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng cã tÝnh côc bé - Suy tho¸i vµ mÊt rõng, « nhiÔm ven biÓn do trµn dÇu - D©n sè t¨ng qu¸ nhanh - ¤ nhiÔm côc bé ë ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp kh¸ nÆng nÒ v× c«ng nghÖ l¹c hËu, thiÕu biÖn ph¸p xö lý chÊt phÕ th¶i vµ do tËp trung d©n c−. * Néi dung: 1. X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l−îc chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng, kÕ ho¹ch phßng chèng kh¾c phôc suy tho¸i m«i tr−êng, « nhiÔm, sù cè m«i tr−êng 2. X©y dùng qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng, c«ng tr×nh cãliªn quan ®Õn b¶o vÖ m«i tr−êng. 3. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ hÖ thèng tiªu chuÈn vÒ chÊt l−îng m«i tr−êng. 4. Tæ chøc, x©y dùng qu¶n lý hÖ thèng quan tr¾c, ®Þnh kú ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng, hiÖn tr¹ng m«i tr−êng vµ dù b¸o diÔn biÕn m«i tr−êng. 5. ThÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. 6. CÊp, thu håi giÊy chøng nhËn hîp chuÈn m«i tr−êng 7. KiÓm tra, thanh tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng, xö lý vi ph¹m ph¸pluËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. 8. §µo t¹o c¸n bé vÒ m«i tr−êng, gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc vµ ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. 9. Nghiªn cøu ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tronglÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr−êng. 10. Hîp t¸c khoa häc trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr−êng. 11. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l−îng m«i tr−êng Thùc chÊt c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng lµ qu¶n lý chÊt l−îng m«i tr−êng theo chØ tiªu chÊt l−îng m«i tr−êng mµ ph¸p luËt quy ®Þnh. K I L O B O O K . C O M C©u hái 27: Tr×nh bÇy c¸c c«ng cô luËt ph¸p ®ang ®−îc sö dông ®Ó qu¶n lý m«i tr−êng trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam. * C¸c c«ng cô luËt ph¸p: Gåm 9 c«ng cô 1. ChÝnh s¸ch vµ chiÕn l−îc b¶o vÖ m«i tr−êng - ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng lµ c«ng cô chØ ®¹o toµn bé mäi ho¹t ®éng nh»m b¶o vÖ m«i tr−êng cña mét l·nh thæ réng vµ trong mét thêi gian dµi. - ChiÕn l−îc lµ c«ng cô cô thÓ ho¸ chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng, luËt ph¸p, quy ®Þnh, chÕ ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. 2. LuËt ph¸p, quy ®Þnh, chÕ ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng - LuËt ph¸p− lµ hÖ thèng ph¸p luËt ®−îc Quèc héi quy ®Þnh vµ hÖ thèng luËt ph¸p nµy gåm: LuËt chung (luËt b¶o vÖ m«i tr−êng) LuËt vÒ c¸c thµnh phÇn m«i tr−êng - Quy ®Þnh lµ nh÷ng v¨n b¶n d−íi luËt nh»m dùa vµo luËt mµ Quèc héi ban hµnh - ChÕ ®Þnh lµ nh÷ng quy ®Þnh vÒ thÓ lÖ, vÒ chÕ ®é, quy ®Þnh nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng c¬ quan. * C¸c c«ng cô kinh tÕ trong qu¶n lý m«i tr−êng bao gåm: - Ng©n s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng - ThuÕ tµi nguyªn nh»m môc ®Ých ®Ó h¹n chÕ sö dông tµi nguyªn. ThuÕ nµy nã ®¸nh vµo hµnh vi cña ng−êi sö dông cho nªn nã cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m tuú theo tõng c¬ quan thuÕ chø nã kh«ng quy ®Þnh cô thÓ t¹i mét møc. ThuÕ nµy vÉn cÇn ph©n biÖt c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, viÖc g©y « nhiÔm kh¸c nhau th× møc thuÕ sÏ kh¸c nhau. - ThuÕ m«i tr−êng: + ThuÕ « nhiÔm kh«ng khÝ + ThuÕ « nhiÔm tiÕng ån + ThuÕ « nhiÔm c¸c nguån n−íc ThuÕ nµy ®¸nh vµo viÖc g©y « nhiÔm m«i tr−êng tøc lµ ai g©y « nhiÔm nhiÒu th× thuÕ nÆng nh»m khuyÕn khÝch ng−êi s¶n xuÊt dïng c«ng nghÖ tr¸nh g©y « nhiÔm - C¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ: C¸c lo¹i nµy thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tr¶ tiÒn. C¶ tiªu dïng vµ tr¶ tiÒn « nhiÔm b»ng c¸ch thu c¸c lÖ phÝ. C¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ng¨n ngõa « nhiÔm nh−: GiÊy phÐp chuyÓn nh−îng, thu tiÒn ký quü, thu tiÒn cam kÕt - C¸c biÖn ph¸p thu hót vèn trong n−íc cho c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng bao gåm csc kho¶n ®ãng gãp cña t− nh©n, cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, cña c¸c ®oµn thÓ, ph¸t hµnh tÝn phiÕu xanh, xæ sè... - Vay nî n−íc ngoµi - TiÒn viÖn trî cña n−íc ngoµi - TiÒn trî cÊp tµi chÝnh - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ tiªu chuÈn - Th−ëng ph¹t m«i tr−êng. C©u hái 29: C¸c c¬ quan chñ yÕu nµo cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng? NhiÖm vô cña c¸c c¬ quan ®ã lµ g× ? * C¸c c¬ quan chñ yÕu cã chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ m«i tr−êng lµ: - C¬ quan chñ tr× ho¹t ®éng ph¸t triÓn - C¬ quan qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr−êng - C¬ quan ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn * NhiÖm vô cña c¸c c¬ quan: - C¬ quan chñ tr× ho¹t ®éng ph¸t triÓn: bao gåm viÖc x©y dùng dù ¸n ho¹t ®éng, thùc hiÖn ho¹t ®éng vµ theo dâi viÖc ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng sau khi ®· hoµn thµnh. C¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng b¸o c¸o, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i K I L O B O O K . C O M tr−êng, kÕt hîp nã víi viÖc x©y dùng luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt cña ho¹t ®éng ph¸t triÓn do hä ®Ò xuÊt. - C¬ quan qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr−êng: víi tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh c¸c luËt ph¸p vµ quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng, thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng. C¬ quan nµy cßn cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, thÈm tra b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng vÒ mÆt ph¸p lý vµ vÒ néi dung khoa häc. Hä ph¶i ®−a ra nhËn xÐt vÒ sù phï hîp cña b¸o c¸o víi c¸c luËt lÖ, quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ®· ban hµnh, tr−íc hÕt lµ sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng. §ång thêi hä còng ph¶i ®¸nh gi¸ tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh kh¸ch quan vÒ mÆt khoa häc cña c¸c kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt nªu trong b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ®ãng vai trß ph¶n biÖn cho c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng. - C¬ quan ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn: §ã lµ c¬ quan ®øng ®Çu ChÝnh phñ cña mét n−íc, c¬ quan ®øng ®Çu c¸c ®Þa ph−¬ng. Mét sè Bé, ngµnh còng cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh nÕu ®−îc c¸c c¬ quan nãi trªn uû quyÒn. C¬ quan ra quyÕt ®Þnh vÒ ho¹t ®éng ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt ý kiÕn cña c¬ quan chñ tr× ho¹t ®«ngj ph¸t triÓn còng nh− cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng vµ trªn c¬ së ®èi chiÕu hai lo¹i ý kiÕn cña hai c¬ quan nãi trªn, c¨n cø vµo c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ - kü thuËt ®Ò ra quyÕt ®Þnh tæng hîp vÒ viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng ph¸t triÓn. C©u hái 30: ThuÕ Pigou tèi −u lµ g× ? Nªu c¸ch tÝnh thuÕ Pigou. Cho vÝ dô b»ng tÝnh to¸n cô thÓ (víi mét hµm thiÖt h¹i gi¶ ®Þnh). T¹i sao cã thÓ nãi ë møc s¶n xuÊt c©n b»ng tèi −u x· héi th× sÏ cã møc « nhiÔm tèi −u ? ThuÕ Pigou hay cßn gäi lµ thuÕ m«i tr−êng h×nh thµnh khi thÞ tr−êng ngo¹i øng kh«ng thÓ tho¶ thuËn ®−îc vµ nhµ n−íc buéc ph¶i can thiÖp thuÕ ®ª c©n baõng gi÷a lîi Ých cña x· héi vµ lîi Ých cña c¸ nh©n. Vµ thuÕnµy gäi lµ thuÕ Pigou Ta cã: Møc thuÕ Pigou = møc thiÖt h¹i do « nhiÔm g©y ra. NÕu nh− kh«ng cã thuÕ th× nhµ s¶n xuÊt sÏ ®−îc thªm phÇn MEC mµ MEC = MSC - MC d©n ®Õn khuyÕn khÝch hä t¨ng s¶n l−îng nh−ng khi cã thuÕ th× møc s¶n xuÊt cµng lín so víi ®iÓm tèi −u th× thuÕ cµng cao buéc nhµ s¶n xuÊt ph¶i tù ®iÒu chØnh s¶n l−îng cña m×nh ®Ó ®¹t ®−îc lîi nhuËn tèi ®a tøc lµ khi T = T* ( T* gäi lµ thuÕ Pigou tèi −u) NÕu Q > Q* - T > T* Q = Q* - T = T* ®¹t lîi Ých tèi −u vµ còng t¹i ®iÓm nµy lîi Ých cña x· héi b»ng lîi Ých CN P = MC + MEC = MSC ChØ ®Æt gi¸ P = MC th× cã mét phÇn lîi nhuËn mµ ng−êi s¶n xuÊt cã thu trong khi x· héi ph¶i chi phÝ MSC MC P P* Q* Q P - MC - MSC - MC - MEC Nãi kh¸c ®i: MSC > MC vµ MEC= 0. Do ®ã h·y ®Æt møc thuÕ t sao cho t = MSC = MC - MEC Râ rµng nÕu møc s¶n l−îng cµng cao th× ph¶i ®ãng kho¶n thuÕ cµng lín do ®ã sÏ gi¶m ®−îc møc ham muèn s¶n xuÊt qu¸ møc kh«ng g©y « nhiÔm cña ng−êi s¶n xuÊt. Trªn biÓu ®å ta thÊy nÕu møc gi¸ cña lo¹i s¶n phÈm ®· ®−îc x¸c ®Þnh th× møc K I L O B O O K . C O M s¶n l−îng hiÖu qu¶ Q còng cho x¸c ®Þnh møc thuÕ tèi thiÓu t gäi lµ thuÕ Pigou tèi −u dEC- t* - ------------ Q* = ( MSC - MC) Q* dQ MCA MSC q0 q * q1 C©u hái 31: Tr×nh bÇy nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng toµn cÇu cÊp b¸ch nhÊt hiÖn nay. Nªu ph−¬ng h−íng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã trong t−¬ng lai gÇn. * Nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng thÕ giíi hiÖn nay: Næi lªn 5 vÊn ®Ò sau 1. T×nh tr¹ng nãng lªn toµn cÇu do sù ph¸t thaØe vµo kh«ng khÝ qu¸ nhiÒu c¸c khÝ nhµ kÝnh - CO2, CP2, C... 2. MÊt rõng vµ mÊt thó rõng cã tÝnh toµn cÇu (1 n¨m mÊt 17 triÖu ha rõng) 3. T×nh tr¹ng « nhiÔm m«i sinh trùc tiÕp lµ nguyªn nh©n g©y ra nhiÒu bÖnh tËt cho con ng−êi. 4. T¨ng d©n sè å ¹t toµn cÇu (hiÖn nay t¨ng d©n sè lµ 0,8 - 3,2%) trong ®ã c¸c n−íc kinh tÕ ph¸t triÓn: 0,5 - 0,8%, c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn trªn d−íi 2% 5. TÇng « z«n bÞ bµo mßn vµ bÞ ph¸ thñng ë nhiÒu n¬i: Nam cùc, B¾c cùc * Nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng ViÖt Nam hiÖn nay næi lªn 4 vÊn ®Ò sau: 1. Sù diÔn biÕn phøc t¹p theo h−íng xÊu ®i cña c¸c tai biÕn thiªn nhiªn C¸c tai biÕn nµy ph¸t triÓn vÒ tÇn suÊt vµ c−êng ®é dÆc biÖt lµ tõ 1980 ®Õn nay, nÕu so víi 1960 th× møc thiÖt h¹i do thiªn nhiªn g©y ra ®· ph¸t triÓn gÊp 10 lÇn. 2. T×nh tr¹ng ph¸t triÓn d©n sè qu¸ nhanh, mÆc dï trong 20 n¨m võa qua tû lÖ t¨ng d©n sè vÉn møc 2,22%. NÕu h¹ tû lÖ sinh xuèng 1,8% th× ®Õn n¨m 2015 d©n sè ViÖt Nam lµ 100 triÖu. Mµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng kÞp sù ph¸t triÓn d©n sè th× d©n sè ViÖt Nam khã ®−îc lai thiªn 3. Mét th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi ViÖt Nam lµ trong 10 n¨m tíi, thu nhËp quèc d©n t¨ng gÊp 2 - 2,5 lÇn mµ chñ yÕu lµ nhê thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ lÊy ph¸t triÓn c«ng nghiÖp lµm chñ ®¹o. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu m¹nh mÏ sÏ kÐo theo sù thay ®æi m«i tr−êng nÆng nÒ 4. Sù t¨ng nhanh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, ®©y lµ xu thÕ kh«ng ®¶o ng−îc ®−îc. HiÖn nay sè d©n thµnh thÞ t¨ng 3 - 6%/ n¨m. Dù b¸o ®Õn 2020 th× d©n sè thµnh thÞ lµ 50% d©n sè c¶ n−íc, riªng ë c¸c tØnh vµ thµnh phè lín. Qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ nhanh tr−íc hÕt dÉn ®Õn sù mÊt c©n b»ng, sù qu¸ t¶i cña c¬ së h¹ tÇng - t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp nÆng nÒ thªm. * Quy ho¹ch ho¸ m«i tr−êng néi dung gåm: - §iÒu tra c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng m«i tr−êng - §Æt ra c¸c môc tiªu ph¸t triÓn phï hîp víi ®iÒu kiÖn b¶o vÖ m«i tr−êng - KÕ ho¹ch ho¸ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ c©n ®èi K I L O B O O K . C O M * Th«ng tin d÷ liÖu m«i tr−êng gåm c¸c hÖ thèng quan s¸t, cã c¸c th«ng sè vÒ m«i tr−êng * kÕ ho¹ch ho¸ m«i tr−êng cã ph©n tÝch, tÝnh to¸n ®Ó ®Þnh h−íng ®−îc m«i tr−êng * Qu¶n lý tai biÕn m«i tr−êng * Gi¸o dôc m«i tr−êng Lµ ph¶i ®µo t¹o g¾n m«i tr−êng vµo tr−êng häc, cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ m«i tr−êng vµ ®µo t¹o ra nh÷ng chuyªn gia trong c«ng t¸c m«i tr−êng. * Nghiªn cøu vµ triÓn khai khoa häc c«ng nghÖ vÒ m«i tr−êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường.pdf
Luận văn liên quan