Chuyên đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang

LỜI MỞ ĐẦU Để phỏt triển kinh tế xó hội nguồn vốn đúng vai trũ hết sức quan trọng là nhõn tố cần và đủ cho bất kỳ nhu cầu phỏt triển kinh tế cũng như phỏt triển cỏc hoạt động kinh doanh của nhà nước ,tổ chức kinh tế phi kinh tế. Để cú nguồn vốn đỏp ứng nhu cầu của cỏc thành phần kinh tế ,ngõn hàng và cỏc tổ chức tớn dụng khỏc luụn là lực lượng giữ vai trũ chủ đạo cựng với đú hoạt động huy động huy động vốn trở trở thành hoạt động chủ đạo trong hoạt động của cỏc ngõn hàng .khụng chỉ để phục vụ nhu cầu về vốn của cỏc tổ chức kinh tế mà cũn là hoạt động duy trỡ sự sống cũn cũng như phỏt triển của ngõn hàng . Là một ngõn hàng thương mại hàng đầu trong hệ thống ngõn hàng thương mại của Việt Nam,hoạt động trong mụi trường tài chớnh nụng nghiệp –nụng thụn ,ngõn hàng Nụng Nghiệp và Phỏt Triển Nụng Thụn Việt Nam (NHNo&PTNT) cũng như cỏc ngõn hàng khỏc luụn quan tõm ,chỳ trọng hoạt động huy động vốn nhằm khai thỏc tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dõn cũng như trong cỏc tổ chức kinh tế ,phi kinh tế để cú thể luụn đỏp ứng tối đa nhu cầu về vốn để phỏt triển kinh tế của cỏc thành phần kinh tế . Đang được thực tập tại một chi nhỏnh của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam , cảm thấy hoạt động huy động vốn là một hoạt động rất quan trọng của chi nhỏnh mỡnh đang thực tập và cũng đó được ban lónh đạo của NH rất chỳ trọng .tụi đó chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Huyện Vị xuyên - tỉnh Hà giang ”.làm để tài nghiờn cứu. Bài viờ́t được chia làm 3 chương : Chương 1 : Khái quát vờ̀ NHNo&PTNT Viợ̀t Nam chi nhánh huyợ̀n Vị xuyờn – tỉnh Hà giang . Chương 2 : Thực trang hiợ̀u quả huy đụ̣ng vụ́n tại chi nhánh NHNo&PTNT huyợ̀n Vị xuyờn . Chương 3 : Kiờ́n nghị mụ̣t sụ́ giải pháp nõng cao hiợ̀u quả huy đụ̣ng vụ́n tại chi nhánh NHNo&PTNT huyợ̀n Vị xuyờn . Trong quá trình nghiờn cứu, thực hiợ̀n đờ̀ tài tụi đã nhọ̃n được sự giúp đỡ, chỉ bảo rṍt tọ̃n tình của ban lãnh đạo cũng như ,các cán bụ̣ cụng nhõn viờn của NH, đặc biợ̀t là sự hướng dõ̃n chu đáo và nhiợ̀t tình của THS. Vũ Anh trọng .Mặc dù đã có rṍt nhiờ̀u cụ́ gắng nhưng do trình đụ̣ nhõn thức cũng như khả năng nghiờn cứu còn hạn chờ́ nờn đờ̀ tài khụng thờ̉ tránh được những thiờ́u xót .rṍt mong ban lãnh đạo NH ,quí thõ̀y cụ có ý kiờ́n đóng góp đờ̉ đờ̀ tài được hoàn thiợ̀n và có tính khả thi hơn trong thực tờ́ . Tụi xin chõn thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 : KHÁI QUÁT Vấ̀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYậ́N vị xuyên - tỉnh hà giang 3 1.Khái niợ̀m vờ̀ NHTM : 3 2.2 Qúa trình ra đời và phát triờ̉n : 5 3.1 sản phõ̉m dịch vụ : 6 3.2 Thị trường . 7 3.3.Khách hàng 7 4. Khái quát cơ cṍu tụ̉ chức và hoạt đụ̣ng kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT huyợ̀n Vị xuyên - tỉnh Hà giang . 7 5. Mục tiờu phương hướng hoạt đụ̣ng trong những năm tới 9 5.1.Mục tiờu chung. 10 5.2.Mục tiờu cụ thờ̉ . 10 CHƯƠNG 2 .KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN vị xuyên - tỉnh hà giang 12 1.Vốn và quản lý vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM . 12 1.1. Khỏi niệm . 12 1.2.Vốn huy động và cỏc phương thức huy động vốn của NHTM .11 2. Cỏc biện phỏp huy động vốn của NHTM 18 2.1. Nội dung cỏc biện phỏp tạo vốn tiền gửi . 20 3. Nhứng nhõn tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tạo vốn của NHTM. 25 4. Kờ́t quả hoạt đụ̣ng kinh doanh trong những năm qua : 28 4.1. Nguồn vốn. 28 4.2. Về công tác cho vay: 32 4.3. Kết quả tài chính 38 4.4. Các mặt công tác khác. 38 5. Thuận lợi và khú khăn : 41 6. Thực trạng cụng tác huy đụ̣ng vụ́n 42 7. Nguyên nhân để đạt kết quả. 45 7.1.Về chính sách huy động vốn của Ngân hàng cấp trên. 45 7.2.Các giải pháp đã áp dụng. 45 8. Tồn tại và nguyên nhân của nó trong công tác huy động vốn. 46 8.1. Tồn tại. 46 8.2. Nguyên nhân. 47 9. Đỏnh giá những mặt được và những tồn tại trong công tác huy động vốn 47 CHƯƠNG 3: Mệ̃T Sễ́ GIẢI PHÁP VÀ KIấ́N NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIậ́U QUẢ HUY Đệ̃NG Vễ́N TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYậ́N vị xuyên - tỉnh hà giang . 49 1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn: 49 2. Mở rộng quan hệ đại lý và mạng lưới huy động: 52 3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 53 3.1. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn: 53 3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 54 3.3. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt và hợp lý 55 3.4. Nhóm giải pháp nâng cao uy tín của Ngân hàng 58 3.5. Tăng cường hiệu quả của hoạt động marketing trong huy động vốn. 61 3.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyếch trương của Ngân hàng . 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1767 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc më réng th«ng qua viÖc ®Çu t­ vèn trùc tiÕp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, nh­: Héi n«ng d©n, héi phô n÷… ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao.Trong n¨m 2005, §¬n vÞ ®· phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi Héi n«ng d©n huyÖn Hßa an thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cho vay qua tæ nhãm Héi n«ng d©n theo nghÞ quyÕt liªn tÞch 2308 ®· ký gi÷a Trung ­¬ng héi n«ng d©n vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam. KÕt qu¶ ®· cho vay th«ng qua ®­îc13 tæ nhãm vay vèn héi n«ng d©n, víi doanh sè cho vay lµ 4.054 triÖu ®ång. So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc t¨ng 2.215 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng 120%. Ngoµi viÖc ®Çu t­ vèn vay phôc vô SXKD, ®¬n vÞ ®· më réng cho vay c¸c nhu cÇu gi¶i quyÕt nhu cÇu ®êi sèng cña c¸c ®èi t­îng kh«ng h­ëng l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng, cã thu nhËp æn ®Þnh, cã quan hÖ vay vèn th­êng xuyªn vµ cã tÝn nhiÖm trong quan hÖ vay vèn ng©n hµng, doanh sè cho vay trong n¨m 2005 lµ: 15.267 triÖu ®ång, tû lÖ: 36,1%/ Tæng doanh sè cho vay. So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m trø¬c t¨ng: 6.237 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng: 69,1%, cho vay ®èi víi ngêi ®i lao ®éng n­íc ngoµi lµ: 791 triÖu ®ång, chiÕm 1,9 %/ Tæng doanh sè cho vay. So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc, t¨ng 736 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng: 143,8%. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ cho vay cña ®¬n vÞ chñ yÕu lµ cho vay trung h¹n, phï hîp víi ®Æc thï ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng, chÊt l­îng c«ng t¸c cho vay kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. - MÆt h¹n chÕ: - VÞªc cÊp gi¸y chøng nhËn QSD§ vµ tµi s¶n g¾n liÒn trªn ®Êt mét sè n¬i cßn chËm, ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c cho vay cña ng©n hµng, ®èi víi nh÷ng mãn vay ph¶i thùc hiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin kh¸ch hµng cã nhu cÇu vay vèn, tr×nh ®é thÈm ®Þnh cña mét sè CBTD ®èi víi dù ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ, ch­a kÞp thêi cßn thô ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt cho vay, chÊt l­îng c«ng t¸c cho vay ch­a cao. - Quy m« vån ®Çu t­ cßn nhá, lÎ, chñ yÕu lµ cho vay hé gia ®×nh, SXKD trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp – n«ng th«n, chøa tiÒm Èn rñi ro vèn ®Çu t­. Trªn ®Þa bµn cã NHCSXH cïng thùc hiÖn c«ng t¸c cho vay, ®èi víi c¸c ®èi t­¬ng hé nghÌo, cËn nghÌo trªn ®Þa bµn víi l·i xuÊt ­u ®·i, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c cho vay cña ®¬n vÞ. c – Doanh sè thu nî. Tæng doanh sè cho vay trong n¨m 2006 lµ: 26.966 triÖu ®ång, so víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc, t¨ng: 10.710 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng: 66%. Theo lo¹i cho vay §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng So víi TH n¨m 2005 T¨ng (+), Gi¶m (-) vÒ sè tuyÖt ®èi T¨ng (+), Gi¶m (-) vÒ sè t­¬ng ®èi - Ng¾n h¹n 14.880 55,2 % +5,805 + 64 % - Trung h¹n 12.086 44,8 % + 4.905 + 68,3 % - Theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng So v¬i TH n¨m 2005 T¨ng (+), Gi¶m (-) vÒ sè tuyÖt ®èi T¨ng (+) Gi¶m (-) vÒ sè t­¬ng ®èi - T­ nh©n, c¸ thÓ, Hîp t¸c x· 26.966 100% + 10.710 + 65,9% - Theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng So víi TH n¨m 2005 T¨ng (+), Gi¶m (-) vÒ sè tuyÖt ®èi T¨ng (+), Gi¶m (-) vÒ sè t­¬ng ®èi -Ngµnh n«ng nghiÖp 10.072 37,4% +2.859 +39,6% -Th­¬ng m¹i, dÞch vô 6.118 22,7% +4.093 +102% - Cho vay tiªu dïng 8.960 33,2% +3.376 +60,5% - Ngµnh kh¸c 1.664 6,2% - 270 +16,4% - Cho vay Lao ®éng XuÊt khÈu 152 0,6% + 152 *) §¸nh gi¸ c«ng t¸c thu nî Mặt được : Tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý nî vay, c¸c mãn nî vay ®Òu ®­îc theo dâi chÆt chÏ, hµng th¸ng ®¬n vÞ th«ng b¸o c¸c mãn nî ®Õn h¹n, göi tr­íc mét th¸ng ®Ó kh¸ch hµng thu xÕp tr¶ nî ng©n hµng ®óng h¹n. Duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn c¸c tæ thu nî l­u ®éng t¹i mét sè ®Þa bµn x·, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong viÖc tr¶ nî, l·i tiÒn vay ng©n hµng, ®­îc cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®ång t×nh ñng hé. Tæ chøc viÖc ph©n tÝch c¸c lo¹i nî vay, phèi kÕt hîp víi cÊp uû, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ x· ®Ó cã biÖn ph¸p thu nî thÝch hîp ®èi víi tõng mãn nî vay, nhÊt lµ c¸c mãn nî vay khã ®ßi ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Trong n¨m 2005 ®¬n vÞ ®· tæ chøc thu ®­îc: 15 triÖu ®ång. - MÆt h¹n chÕ Nợ xấu - Trong n¨m 2005, ®¬n vÞ kh«ng cã nî xÊu ph¸t, Sè nî xÊu: 1,4 triÖu ®ång nµy ®îc chuyÓn tõ nî nhãm III lªn nî nhãm IV. Trong n¨m 2005 ®¬n vÞ cho vay, qu¶n lý d nî t­¬ng ®èi chÆt chÏ, c¸c mãn nî cã vÊn ®Ò, cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt thu håi ngay, nªn kh«ng cã nî xÊu ph¸t sinh. - Tæng sè nî qu¸ h¹n thêi ®iÓm 31/12/2005 lµ: 59 triÖu ®ång. Trong ®ã cã 06 mãn vay, sè tiÒn lµ:53 triÖu ®ång lµ nî ®· ®îc c¬ cÊu l¹i, qua ph©n tÝch kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c hé cã nî c¬ cÊu l¹i, ®Òu cã kh¶ n¨ng thu håi 100%. C¸c dÞch vô vµ tiÖn Ých ®· thùc hiÖn: Trong n¨m 2005, ®¬n vÞ ®· më thªm ®­îc dÞch vô më vµ sö dông tµi kho¶n c¸ nh©n ®èi víi mét sè CBCNVC ngµnh gi¸o dôc trªn ®Þa bµn huyÖn. Kh¶ n¨ng lo¹i dÞch vô nµy chiÒu h­íng sÏ ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng sö dông trong thêi gian tíi. 4.3- KÕt qu¶ tµi chÝnh a -Tæng thu: 14.395.982 triÖu ®ång, so víi KH n¨m 2005 ®¹t 100 %/ KH. So víi cïng kú n¨m tr­íc,t¨ng 4.726.967 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng: 48,9%. b –Tæng chi lµ: 12.540.560 triÖu ®ång, ®¹t:91,2%/ KH n¨m 2006 So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc t¨ng: 1.855.422 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng 17 % c- Chªnh lÖch thu nhËp – chi phÝ lµ: 2.856 triªu ®ång, so víi KH n¨m 2005 ®at:132 %/KH. So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc, t¨ng: 841 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng: 41,7%. d - HÖ sè l­¬ng t¹o ra ®¹t hÖ sè l­îng kinh doanh cña ngµnh ®Ò ra. 4.4- C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c. a- C«ng t¸c kÕ to¸n – Kho quü: - ChÊp hµnh nghiªm tóc chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n cña ngµnh, h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ngµy. - Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, ®¸p øng ®©ú ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu thanh to¸n vµ lu©n chuyÓn vèn, n©ng cao uy tÝn cña ®¬n vÞ. - Thùc hµnh tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi tiªu, nhÊt lµ chi phÝ qu¶n lý trong ®Þnh møc cña NH cÊp trªn quy ®Þnh, theo dâi, qu¶n lý tèt tµi s¶n cña ®¬n vÞ. - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®iÖn b¸o, b¸o c¸o kÕ to¸n, quyÕt to¸n niªn ®é n¨m 2006, Ýt sai xãt vÒ sè liÖu, göi c¸c lo¹i b¸o c¸o ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng quy tr×nh thu,chi tiÒn mÆt cña Thèng ®èc NHNN ViÖt nam quy ®Þnh, gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh t¹i quÇy giao dÞch, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n trong kho quü, hµng trªn ®­êng vËn chuyÓn. - Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é kiÓm quü cuèi ngµy,hµng ngµy vµo ra kho ®óng vµ ®Çy ®ñ thµnh phÇn theo quy ®Þnh. *) KÕt qu¶ thu chi tiÒn mÆt trong n¨m:2006 -Tæng thu tiÒn mÆt lµ: 210.133 triÖu ®ång. So víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc, t¨ng 26.060 triÖu ®ång -Tæng chi tiÒn mÆt lµ:210.233 triÖu ®ång, so víi thùc hiÖn cïng kú n¨m tr­íc, t¨ng 24.657 triÖu ®ång. *) Ph¸t hiÖn tiÒn gi¶: Trong n¨m 2005, c¸n bé lµm c«ng t¸c thñ quü, kiÓm ng©n cña ®¬n vÞ ®· ph¸t hiÖn vµ thu gi÷ 90 tê b¹c gi¶ mÖnh gi¸ c¸c lo¹i, sè tiÒn lµ: 7.830.000 ®ång. *) Tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch hµng Ph¸t huy truyÒn thèng ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trong n¨m 2005 C¸n bé lµm c«ng t¸c thñ quü, kiÓm ng©n ®· tr¶ tiÒn thõa cho kh¸ch hµng 50 mãn, sè tiÒn: 15.419.000 ®ång, mãn cã sè tiÒn tr¶ cho kh¸ch hµng cao nhÊt lµ 2000.000 ®ång, cña chÞ Hoµng ThÞ Th¶o thñ quü Trung t©m NH huyÖn, tr¶ cho kh¸ch hµng N«ng ThÞ Liªn- x· B×nh Long – Hoµ an. Qua viÖc lµm cña c¸n bé thñ quü, kiÓm ng©n ®· n©ng cao uy tÝn cña ®¬n vÞ. b- C«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o. *) C«ng t¸c KÕ ho¹ch: - LËp vµ göi KÕ ho¹ch kinh doanh ,kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng quý, n¨m vµ b¶o vÖ kÕ ho¹ch theo lÞch B¶o vÖ kÕ ho¹ch NH cÊp trªn quy ®Þnh. - B¸m s¸t kÕ ho¹ch quý, n¨m 2006 ®· ®îc b¶o vÖ víi NH cÊp trªn, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ, linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn nghiªm tóc ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt cña NH cÊp trªn quy ®Þnh, ®¶m b¶o ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu thanh to¸n, vay vèn PTSXKD- DV…. ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn. *) C«ng t¸c thèng kª b¸o c¸o. - LËp vµ göi c¸c lo¹i ®iÖn b¸o, b¸o c¸o nhanh, ®Þnh kú göi NH cÊp trªn ®óng thêi gian quy ®Þnh, Ýt sai sãt vÒ sè liÖu,gióp cho NH cÊp trªn n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ chØ ®¹o,®iÒu hµnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ mét c¸ch kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè Ýt b¸o c¸o cßn cã sai xãt vÒ sè liÖu, khi ®îc ng©n hµng cÊp trªn nh¾c nhë, ®¬n vÞ ®· cã biÖn ph¸p chØnh söa ngay, chÊt lưîng c¸c lo¹i b¸o c¸o ®ưîc n©ng lªn. c- C«ng t¸c kiÓm tra- kiÓm so¸t §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ ®ưîc an toµn, cã hiÖu qu¶, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2005, cña NH cÊp trªn giao. Trong n¨m 2006, Ban l·nh ®¹o NH huyÖn ®· phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi CB kiÓm tra- kiÓm to¸n néi bé NHNo&PTNT tØnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t th­êng xuyªn mäi phÇn hµnh nghiÖp vô cña ®¬n vÞ, nh­: C«ng t¸c kÕ to¸n- ng©n quü, TD….. Qua c«ng t¸c kiÓm tra ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng sai xãt vµ cã biÖn ph¸p chØnh söa kÞp thêi, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ ®­îc tèt h¬n, hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu KHKD cña NH cÊp trªn giao trong n¨m 2006. d- C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c. Trong n¨m 2005, Ban gi¸m ®èc, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cña ®¬n vÞ ®· phèi kÕt hîp trong hµnh ®éng ®Ò ra c¸c chØ tiªu thi ®ua cô thÓ, ph¸t ®éng trong toµn thÓ CBCNVC h­ëng øng c¸c ®ît ph¸t ®éng thi ®ua do ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng, hoµn thµnh xu©t s¾c nhiÖm vô c«ng t¸c chuyªn m«n ®ưîc giao, tham gia ®ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c quü tõ thiÖn x· héi, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa……. ®¹t ®ưîc kÕt qu¶ cao. Tæng sè tiÒn quyªn gãp c¸c quü trong n¨m 2006, ®­îc lµ:13.136.000 ®ång. 5. Thuận lợi và khó khăn : a) thuận lợi : Thø nhÊt lµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m võa qua lu«n ®ưîc sù quan t©m thÝch ®¸ng cña §¶ng vµ Nhµ nưíc, nhÊt lµ sau khi Nhµ nưíc ban hµnh hai bé LuËt Ng©n hµng. §ã lµ LuËt Ng©n hµng Nhµ nưíc vµ LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ®ưîc Quèc héi nưíc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ngµy cµng v÷ng ch¾c vµ lµm cho Doanh nghiÖp ngµy cµng tin tưëng vµo ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng, nhÊt lµ c¸c Ng©n hµng Thư¬ng m¹i Nhµ nưíc. Thø hai lµ ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÝch cÇu ®Çu tư, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Doanh nghiÖp t×m kiÕm thªm thÞ trưêng míi ë trong vµ ngoµi nưíc ®Ó ph¸t triÓn. Thø ba lµ cã ®Þnh hưíng ®óng ®¾n cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ c¸c chÝnh s¸ch rÊt phï hîp ®èi víi kh¸ch hµng. Thø tư lµ cã sù phÊn ®Êu vư¬n lªn kh«ng ngõng, cïng víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, kh«ng ng¹i gian khã cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh. b) khó khăn: Thø nhÊt, b¶n th©n Chi nh¸nh míi chÝnh thøc chuyÓn sang ho¹t ®éng như mét Ng©n hµng Thư¬ng m¹i trong mét thêi gian cßn rÊt ng¾n, thÞ phÇn cßn rÊt eo hÑp, kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh chñ yÕu lµ c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi quy m« chưa lín, nguån huy ®éng tiÒn göi tõ khèi kh¸ch hµng nµy rÊt nhá bÐ. Thø hai, mµng líi huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh cßn eo hÑp, chØ cã hai bé phËn, chưa cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thªm do c¸c ®Þa bµn tèt ®Òu ®· ®ưîc c¸c tổ chức tín dụng kh¸c huy ®éng tõ vµi chôc n¨m nay, kh¸ch hµng göi tiÒn ®· quen göi tiÒn ë ®ã. NÕu như Chi nh¸nh cã më thªm th× còng khã mµ huy ®éng ®ưîc. Thø ba, sè lưîng c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh rÊt Ýt, kh«ng ®ñ ngưêi ®Ó bè trÝ cho bé phËn huy ®éng vèn nÕu như Chi nh¸nh ®Þnh më thªm ®iÓm huy ®éng. 6.Thực trạng công tác huy động vốn 6.1..Kết quả huy động . 6.1.1.Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư . Nh­ trªn ®· nãi, do ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i lµ “ ®i vay ®Ó cho vay “, cho nªn t¹i c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i nãi chung vµ Chi nh¸nh huyện Hòa An nói riêng vốn kinh doanh chủ yếu là huy động tiền gửi của các doanh nghiệp và của dân cư Trong nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh ®· cã sù chó träng tíi c¸c biÖn ph¸p t¨ng nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, bëi v× ®©y lµ nguån vèn mang tÝnh æn ®Þnh vµ cã l·i suÊt ®Çu vµo thÊp. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, ®Èy m¹nh vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng, Chi nh¸nh chñ ®éng tiÕp xóc víi c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng tµi chÝnh, chñ ®éng cïng c¸c Doanh nghiÖp th¸o gì khã kh¨n v­íng m¾c trong qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: Võa t¨ng ®­îc nguån tiÒn göi cña c¸c Doanh nghiÖp, võa t¨ng sè l­îng kh¸ch hµng lµ Doanh nghiÖp lín, võa t¨ng d­ nî tÝn dông t¹i Chi nh¸nh. Bªn c¹nh ®ã, Chi nh¸nh còng rÊt coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn d©n c­. MÆc dï sè l­îng c¸n bé nh©n viªn rÊt Ýt, nh­ng Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh còng ®· chó träng bè trÝ sè l­îng c¸n bé hîp lý s½n sµng ®¸p øng mäi nhu cÇu göi tiÒn cña kh¸ch hµng. N¾m b¾t ®­îc nhu cÇu göi tiÒn cña d©n c­ lµ ®Ó sinh lêi l¹i an toµn tuyÖt ®èi, nªn Chi nh¸nh ®· sö dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn d©n c­ hîp lý nh­ h×nh thøc göi tiÒn (tiÕt kiÖm cã kú h¹n, kh«ng kú h¹n, kú phiÕu, tr¸i phiÕu...), thêi h¹n göi tiÒn, l·i suÊt tiÒn göi theo tõng kú h¹n, phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé Ng©n hµng, trang bÞ c«ng nghÖ Ng©n hµng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, trô së giao dÞch khang trang, bÒ thÕ... thùc sù ®· t¹o lßng tin tuyÖt ®èi cña kh¸ch hµng ®Õn göi tiÒn. Do vËy, sè d­ tiÒn göi huy ®éng d©n c­ ngµy cµng t¨ng. So víi Ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn, mÆc dï sè d­ huy ®éng cña Chi nh¸nh cßn bÐ nhá, nh­ng víi tuæi nghÒ kinh doanh cßn non trÎ th× ®©y còng lµ nh÷ng kÕt qu¶ thËt ®¸ng kh©m phôc trong ho¹t ®éng kinh doanh ®Çy sù c¹nh tranh s«i ®éng gi÷a c¸c Ng©n hµng trong kinh tÕ thÞ tr­êng. Cïng víi viÖc huy ®éng ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu sö dông vèn l­u ®éng cña c¸c kh¸ch hµng, Chi nh¸nh còng nh­ toµn hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc huy ®éng nguån vèn trung, dµi h¹n (nh­ ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu) ®Ó phôc vô kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc còng nh­ cña Doanh nghiÖp, nh­ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao. §©y lµ khã kh¨n trong huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n kh«ng chØ cña riªng Chi nh¸nh, mµ cßn lµ khã kh¨n cña nhiÒu Ng©n hµng kh¸c, nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do s¶n xuÊt kinh doanh cña n­íc ta còng nh­ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c tæ chøc kinh tÕ còng nh­ c¸ nh©n kinh doanh ®· ®Çu t­ vèn vµo s¶n xuÊt nhiÒu h¬n, vèn t¹m thêi nhµn rçi ngµy cµng gi¶m dÇn... 6.1.2. Nguån vèn nhËn ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng cÊp trªn. Lµ mét Chi nh¸nh trùc thuéc, Chi nh¸nh Khu vùc Thanh Xu©n m¨c dï ho¹t ®éng nh­ mét Ng©n hµng ®a n¨ng nh­ng vÉn ph¶i chÞu sù ®iÒu phèi, kiÓm so¸t cña Ng©n hµng cÊp trªn. Toµn bé nguån vèn huy ®éng ®­îc Chi nh¸nh ph¶i chuyÓn lªn Ng©n hµng cÊp trªn, sau ®ã sÏ nhËn nguån vèn ®iÒu hoµ cña Ng©n hµng cÊp trªn chuyÓn xuèng ®Ó thùc hiÖn cho vay ®Çu t­ ph¸t triÓn. Ngoµi nguån vèn tù huy ®éng, nÕu nh­ nhu cÇu ®Çu t­ tÝn dông cña Chi nh¸nh v­ît qu¸ møc tù huy ®éng th× Ng©n hµng cÊp trªn sÏ ®iÒu chuyÓn thªm nguån vèn ®Ó Chi nh¸nh cho c¸c Doanh nghiÖp vay víi l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt Chi nh¸nh tù huy ®éng. Th«ng qua c¸c sè liÖu trong b¶ng c©n ®èi gi÷a nguån vèn tù huy ®éng vµ sö dông vèn t¹i Chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m võa qua, ta cã thÓ thÊy r»ng Chi nh¸nh cã thÕ m¹nh vÒ tÝn dông, do vËy nguån vèn cña Chi nh¸nh sö dông ®Ò cho c¸c Doanh nghiÖp vay chñ yÕu vÉn lµ nguån vèn nhËn ®iÒu chuyÓn tõ Ng©n hµng cÊp trªn. 6.1.3. Vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. KÓ tõ n¨m 1999 ®Õn nay, Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®· tæ chøc nhiÒu ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu huy ®éng vèn ng¾n h¹n ( 12 th¸ng ), trung h¹n ( 2-3 n¨m ), dµi h¹n ( 5 n¨m ) ®Ó phôc vô cho kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc.Do chi nh¸nh h¹ch to¸n phô thuéc nªn toµn bé nguån vèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Òu ®­îc chuyÓn vÒ Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt nam ®Ó c©n ®èi cho toµn hÖ thèng. Chi nh¸nh kh«ng ®ùoc trùc tiÕp sö dông nguån nµy. 7. Nguyªn nh©n ®Ó ®¹t kÕt qu¶. 7.1. VÒ chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña Ng©n hµng cÊp trªn. Ph¶i nãi r»ng, kÓ tõ khi chuyÓn toµn bé ho¹t ®éng cña mét Ng©n hµng chuyªn doanh trong lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn sang ho¹t ®éng nh­ mét Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ( n¨m 1995 ) kinh doanh ®a n¨ng tæng hîp, hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cã nhiÒu cè g¾ng v­ît lªn chÝnh m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn tõng b­íc ngµy cµng v÷ng ch¾c, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn via trß chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn hÖ thèng, nhÊt lµ c«ng t¸c huy ®éng vèn. 7.2. C¸c gi¶i ph¸p ®· ¸p dông. Mét lµ, Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn viÖc tuyªn truyÒn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Õn tõng doanh nghiÖp vµ c¸c khu ®«ng d©n c­ trªn ®Þa bµn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ truyÒn h×nh, b¸o, ®µi, qu¶ng c¸o, r¶i tê r¬i... Hai lµ, b»ng nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc nh­ ®ãn tiÕp kh¸ch hµng nhÊt lµ kh¸ch göi tiÒn víi th¸i ®é niÒm në, lÞch sù, chu ®¸o, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho kh¸ch hµng thuËn lîi, nhanh chãng, gi÷ bÝ mËt, an toµn tuyÖt ®èi; Chi nh¸nh ®· trùc tiÕp tù qu¶ng c¸o vÒ m×nh b»ng c¸ch ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ hiÖu qu¶ ®Ých thùc cho c¸c kh¸ch hµng, b»ng hµnh ®éng thay cho lêi nãi, cho nªn ®· giµnh ®­îc nh÷ng c¶m t×nh cña kh¸ch hµng ®èi víi Chi nh¸nh. Ba lµ, kÕt hîp hµi hoµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi kh¸ch hµng nh­ chia nhá kú h¹n göi tiÒn, tÝnh to¸n møc l·i suÊt tiÒn göi hîp lý, thùc hiÖn c¸c giao dÞch miÔn phÝ... ®· kÝch thÝch ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi Chi nh¸nh. Bèn lµ, Chi nh¸nh lu«n ®Ò cao vai trß cña c«ng t¸c sö dông vèn, ®Æc biÖt lµ lu«n chó träng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh vèn vay, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng... nªn vèn huy ®éng ®Ó cho vay ®Òu ®· vµ ®ang ph¸t huy tèt hiÖu qu¶. 7.2.1.æn ®Þnh tiÒn tÖ. B»ng c¸c ®Þnh h­íng ®óng ®¾n, víi nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp, Chi nh¸nh ®· gãp phÇn trong viÖc lµm æn ®Þnh ®ång tiÒn ViÖt nam, kÓ c¶ khi nhiÒu n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi bÞ chao ®¶o trong c¬n b·o kinh tÕ n¨m 1997. 7.2.2Nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng t¨ng. X¸c ®Þnh tÝn dông lµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn mét c¸ch hîp lý, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, Chi nh¸nh ®· sö dông ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông nh­ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch l·i suÊt... ®èi víi c¸c kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, b¹n ®­êng cña Chi nh¸nh. Lu«n b¸m s¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng còng nh­ nh÷ng diÔn biÕn vÒ t­ t­ëng cña l·nh ®¹o Doanh nghiÖp, t×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu ®Çu t­... ®Ó kÞp thêi gióp cho c¸c Doanh nghiÖp sím cã nguån vèn ®Çu t­ kÞp thêi, ®óng h­íng, võa ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho Doanh nghiÖp, võa t¨ng tr­ëng nhanh d­ nî tÝn dông cho Chi nh¸nh. 8.Tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. 8.1Tån t¹i. Mét lµ, kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh cßn ®¬n ®iÖu, kh«ng ®a d¹ng nh­ c¸c Ng©n hµng kh¸c. Hai lµ, mµng l­íi huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh ch­a ®­îc më réng. Ba lµ, tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh cßn nhiÒu bÊt cËp, ho¹t ®éng thiÕu bµi b¶n, chñ yÕu lµ tù nghÜ, tù lµm. 8.2Nguyªn nh©n. Mét lµ, do Chi nh¸nh míi chuyÓn sang ho¹t ®éng nh­ mét Ng©n hµng ®a n¨ng, tæng hîp, kh¸ch hµng míi rÊt Ýt, chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n trong quËn. Hai lµ, do c¸c ®Þa ®iÓm cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®­îc vèn ®Òu ®· bÞ c¸c Ng©n hµng b¹n chiÕm mÊt chç, Chi nh¸nh kh«ng d¸m m¹o hiÓm më thªm ®Þa ®iÓm míi. Ba lµ, do c¸n bé lµm c«ng t¸c huy ®éng vèn cßn qu¸ Ýt kinh nghiÖm, l¹i kh«ng ®­îc häc hµnh mét c¸ch cã bµi b¶n 9.§¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn *)MÆt ®­îc: - §¬n vÞ ®· tæ chøc khai th¸c kh¸ triÖt ®Ó mäi tiÒm n¨ng nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trªn ®Þa bµn, víi c¬ cÊu nguån vån, l·i xuÊt huy ®éng hîp lý, ®ñ søc c¹nh tranh lµnh m¹nh víi c¸c tæ chøc TD, phi TD thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn trªn ®Þa bµn. - Coi träng ®óng møc c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm truyÒn thèng cña d©n c­, t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp cËn c¸c nguån vèn tæ chøc kinh tÕ , ®oµn thÓ x· héi, nguån vèn ch­¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn. Cô thÓ nh­: Trong th¸ng 12 n¨m 2005, ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn tiÕp thÞ C«ng ty khai th¸c quÆng s¾t Ng­êm Tr¸ng, vËn ®éng kh¸ch hµng më tµi kho¶n thanh to¸n cã thêi h¹n 24 th¸ng, víi sè d­ tiÒn göi lµ: 909 triÖu ®ång, nguån vèn ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña huyÖn víi sè d­ tiÒn göi lµ:3 tû ®ång. Phèi kÕt hîp víi Ban dù ¸n cña huyÖn trong viÖc thanh to¸n tiÒn ®Òn bï cña nh©n d©n,vËn ®éng nh©n d©n göi tiÒn tiÕt kiªm vµo ng©n hµng t¹i ®iÓm chi tr¶ tiÒn ®Òn bï ®­îc:1,8 tû ®ång. Víi sù cè g¾ng trong c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn nãi trªn, ®· gãp phÇn t¨ng tr­ëng nguån vèn m¹nh vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m. §¬n vÞ ®¶m b¶o c©n ®èi ®ñ nguån vèn t¹i chç, ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu thanh to¸n, vay vèn SXKD, DV… ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trªn ®Þa ban, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch huy ®éng nguån vèn cña NHNo&PTNT tØnh Cao B»ng giao trong quý IV vµ c¶ n¨m 2005. - ThÞ phÇn nguån vèn huy ®éng chiÕm kho¶ng 80%/ Tæng nguån vèn cña c¸c tæ chøc TD, phi TD cïng thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn. *) MÆt h¹n chÕ: - Nguån vèn huy ®éng cßn ®¬n ®iÖu, chñ yÕu lµ huy ®éng tiÒn göi cña d©n c­, l·i xuÊt huy ®éng cao, c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi ch­a phong phó, ch­a khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn t¹m thêi nhan rçi trªn ®Þa bµn, c¸c s¶n phÈm dÞch vô, tiÖn Ých ho¹t ®éng ng©n hµng ch­a ®­îc më réng. - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ huy ®éng vèn l­u ®éng ch­a ®­îc th­êng xuyªn, liªn tôc c¸c ngµy lµm viÖc trong th¸ng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn cßn thÊp. - Trªn ®Þa bµn cã c¸c tæ chøc TD, phi tÝn dông cïng thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn trªn ®Þa bµn, l·i xuÊt huy ®éng cao h¬n l·i xuÊt huy ®éng cña ng©n hµng, ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn cña ®¬n vÞ. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vµ tiÕp cËn ®Ó khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vÒ c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trªn ®Þa bµn, nhÊt lµ c¸c nguån vèn dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng cßn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG . Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng lu«n ph¶i chÞu t¸c ®éng cña thÞ tr­êng, do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan mµ trong ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng lu«n lu«n cã nh÷ng tån t¹i nhÊt ®Þnh, huy ®éng vèn còng kh«ng n»m ngoµi sù t¸c ®éng ®ã. Do vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn, Ng©n hµng lu«n ph¶i t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ sù t¸c ®éng, dù ®o¸n nh÷ng t¸c ®éng trong t­¬ng lai, n¾m b¾t thêi c¬. Nh­ vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn, Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu mét sè gi¶i ph¸p sau: 1. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn: Trong thêi gian qua, chi nh¸nh NH huyện ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc. Tr­íc t×nh h×nh míi nµy, viÖc ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó chi nh¸nh cã thÓ huy ®éng víi l­îng vèn lín, cô thÓ chi nh¸nh nªn tiÕn hµnh ®a d¹ng theo mét sè quan ®iÓm sau: Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc ph¸t huy c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n, c¸c h×nh thøc kú phiÕu, tr¸i phiÕu Ng©n hµng, c¸c c«ng cô thanh to¸n vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ do Ng©n hµng ph¸t hµnh, ®a d¹ng ho¸ thêi h¹n göi cô thÓ ngoµi lo¹i 3, 6, 9, 12 th¸ng nªn thªm lo¹i dµi h¹n nh­ 2, 3 hay 5 n¨m cïng víi viÖc ®­a thªm c¸c yÕu tè chuyÓn nh­îng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc b¸n l¹i cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp hay c¸c NHTM tr­íc ngµy ®Õn h¹n. Bªn c¹nh ®ã cÇn ®­a ra nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn míi nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm x©y nhµ, tiÒn göi tiÕt kiÖm cã th­ëng…, vµ tiÕn tíi trong ®iÒu kiÖn tiÒm Èn nguy c¬ t¸i l¹m ph¸t nªn thùc hiÖn "B¶o tiÒn göi" ph¸t hµnh tr¸i phiÕu bªn ngoµi ®Ó vay vèn n­íc ngoµi ®ång thêi më réng quan hÖ víi c¸c Ng©n hµng n­íc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh n­íc ngoµi… Ng©n hµng còng cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc huy ®éng tiÒn göi qua tµi kho¶n thanh to¸n, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ khuyÕn khÝch d©n c­ lµm quen víi viÖc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua Ng©n hµng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ t¹o ra ®­îc mét nguån vèn lín cho Ng©n hµng víi chi phÝ huy ®éng rÎ nhÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cÇn quy ®Þnh c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp kÓ c¶ kho b¹c Nhµ n­íc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua Ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng sö dông khèi l­îng tiÒn mÆt t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c ®¬n vÞ nµy vµo qu¸ tr×nh tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Sù t¸ch b¹ch vÒ viÖc thanh to¸n vµ më tµi kho¶n cña hÖ thèng c¸c c¬ quan thuéc Ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ thanh to¸n qua Kho b¹c ®· lµm cho nÒn kinh tÕ thiÕu vèn l¹i cµng thiÕu vèn h¬n trong lóc ®ã tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong hÖ thèng ng©n s¸ch l¹i kh«ng ®­îc tËn dông, tÊt nhiªn trong tr­êng hîp Kho b¹c lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng liªn Ng©n hµng th× sè tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®ã vÉn ®­îc tËn dông ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. HiÖn nay cßn cã nhiÒu doanh nghiÖp cã nguån tiÒn lín nh­ b­u ®iÖn, ®iÖn lùc, cÊp n­íc… nªn cÇn tæ chøc thu qua hÖ thèng Ng©n hµng b»ng c¸ch yªu cÇu ng­êi thanh to¸n më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ thùc hiÖn chuyÓn kho¶n, kh«ng cÇn ®Õn c¬ quan thu tiÒn cña c¸c tæ chøc nãi trªn hay ph¶i trùc ë nhµ ®Ó tr¶ tiÒn trùc tiÕp qua ng­êi thu. §¬n vÞ thô h­ëng còng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ khi ph¶i ®i thu qua tõng hé gia ®×nh, tõng ®¬n vÞ, cßn c¸c Ng©n hµng qu¶n lý tµi kho¶n cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n nãi trªn cã thÓ sö dông sè tiÒn göi cña hä ®Ó t¨ng c­êng nguån vèn huy ®éng cña m×nh. NH nªn cã ph­¬ng ¸n ®Ó tiÕp cËn vµ triÓn khai theo h×nh thøc nµy. Trong thêi gian tíi, Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh h×nh thøc më tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n ®Ó tr¶ l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®©y lµ h×nh thøc ®ang ®­îc sö dông phæ biÕn ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ng h×nh thøc nµy kh¸ míi mÎ víi c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam do nÒn kinh tÕ n­íc ta ch­a ph¸t triÓn, thu nhËp cña ng­êi d©n ch­a cao. Khi Ng©n hµng ¸p dông h×nh thøc më tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n ®Ó tr¶ l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ huy ®éng thªm nguån vèn kinh doanh trªn c¬ së sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp. Nh­ vËy tõ sè d­ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i Ng©n hµng, Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn cña doanh nghiÖp. §Õn kú ph¸t l­¬ng doanh nghiÖp sÏ göi mét b¶ng l­¬ng cho Ng©n hµng. Ng©n hµng c¨n cø vµo b¶ng l­¬ng ®ã ®Ó trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp sang tµi kho¶n cña nh©n viªn mµ hä ®· më tµi kho¶n ë Ng©n hµng. Trong tr­êng hîp nh©n viªn ch­a cã tµi kho¶n tiÒn göi, Ng©n hµng cã thÓ ®Õn tËn nhµ ®Ó tuyªn truyÒn, khuyÕn khÝch hä më tµi kho¶n võa cã lîi cho doanh nghiÖp lµ kh«ng ph¶i ®Õn Ng©n hµng rót tiÒn vÒ ph¸t l­¬ng, võa cã lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp lµ an toµn vµ l¹i ®­îc h­ëng thªm mét phÇn l·i ®èi víi sè tiÒn ch­a sö dông ®Õn tÊt nhiªn Ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o bÝ mËt sè d­ tµi kho¶n cña ng­êi göi tiÒn. §Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn Ng©n hµng cÇn ph¶i ®­a ra h×nh thøc dÞch vô nhËn vµ tr¶ tiÒn ngoµi giê cña Ng©n hµng (ngoµi giê hµnh chÝnh, c¸c ngµy nghØ, ngµy lÔ tÕt) ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho m« h×nh Ng©n hµng ho¹t ®éng 24/24h ®Ó cã thÓ thu hót tiÒn göi cña d©n chóng bÊt cø lóc nµo trong ngµy. §ång thêi, Ng©n hµng cÇn thö nghiÖm h×nh thøc thu nhËn tiÒn t¹i nhµ, t¹i v¨n phßng cña doanh nghiÖp, sau ®ã chÝnh thøc ¸p dông ë nh÷ng n¬i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, vÊn ®Ò huy ®éng vèn trung - dµi h¹n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi hÖ thèng NHTM n­íc ta hiÖn nay. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chó ý, quan t©m cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ Nhµ n­íc.Trong n¨m 2006võa qua NH ®· ®­a ra h×nh thøc huy ®éng míi ®ã tiÒn göi bËc thang, theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng cã thÓ göi tiÒn mét lÇn nh­ng ®­îc rót tiÒn lµm nhiÒu lÇn nh­ng kh«ng bÞ mÊt l·i, l·i suÊt ®­îc tÝnh trªn sè d­ cña tµi kho¶n theo tõng bËc mét. Trong thêi gian tíi chi nh¸nh nªn ®­a ra mét sè h×nh thøc huy ®éng kh¸c nh­: göi mét lÇn rót l·i hµng th¸ng, göi tiÕt kiÖm theo niªn kim cè ®Þnh tøc lµ th¸ng nµo còng göi vµo mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh vµo mét tµi kho¶n víi thêi h¹n trªn mét n¨m vµ ®­îc h­ëng l·i suÊt cã kú h¹n…Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng göi tiÒn cã kú h¹n dµi h¬n, t¹o nguån vèn æn ®Þnh cho Ng©n hµng. Trong xu thÕ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó ®øng v÷ng, t¹o lßng tin víi kh¸ch hµng chi nh¸nh ph¶i ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô huy ®éng ngo¹i tÖ. Bëi hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ n­íc ta më cöa, më ra nhiÒu c¬ héi giao l­u lµm ¨n bu«n b¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ c¸c tæ chøc n­íc ngoµi nªn nhu cÇu ngo¹i tÖ ngµy cµng t¨ng. Trong lóc ®ã kh¶ n¨ng huy ®éng ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh NHcßn yÕu, cßn míi. ChÝnh v× vËy chi nh¸nh cÇn ®­a ra nh÷ng h×nh thøc huy ®éng hÊp dÉn vµ hÕt søc thuËn lîi ®Ó kh«ng nh÷ng huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c­ trong n­íc mµ cßn thu hót ®­îc vèn cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi, xÝ nghiÖp kinh doanh vµ c¸c c¸ nh©n n­íc ngoµi ®ang ë ViÖt Nam. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝch cùc t×m nguån vèn ngo¹i tÖ tõ n­íc ngoµi b»ng c¸ch th«ng qua c¸c hîp ®ång vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n kinh tÕ. 2. Më réng quan hÖ ®¹i lý vµ m¹ng l­íi huy ®éng: ViÖc c¹nh tranh ®Ó thu hót kh¸ch hµng lµ cÇn thiÕt ®èi víi chi nh¸nh NH MÆc dï gÆp mét sè bÊt lîi song c«ng t¸c huy ®éng vèn ë chi nh¸nh ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c huy ®éng vèn ®¹t thµnh qu¶ tèt h¬n, huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn lín ®ßi hái trong thêi gian tíi chi nh¸nh cÇn më réng thªm m¹ng l­íi huy ®éng. Chi nh¸nh ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt nh÷ng tuyÕn phè, nh÷ng khu vùc ®«ng d©n c­ ®Ó ®Æt c¸c quÇy huy ®éng, ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn phè trong néi thµnh n¬i cã mËt ®é d©n c­ lín, nh÷ng n¬i c¸ch xa c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng. H¬n n÷a hiÖn nay ®ang xuÊt hiÖn mét sè khu ®« thÞ míi, viÖc më réng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh tíi khu vùc nµy sím sÏ t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho chi nh¸nh huy ®éng vèn tèt, ®ång thêi t¹o lËp uy tÝn cña chi nh¸nh ®èi víi kh¸ch hµng. ë mét sè khu vùc n¬i tËp trung nhiÒu tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp…chi nh¸nh còng nªn bè trÝ c¸c quÇy tiÕt kiÖm ®Ó huy ®éng vèn ®­îc nhiÒu h¬n n÷a. MÆc dï cuéc sèng sinh viªn cßn cã nhiÒu khã kh¨n nh­ng v× cuéc sèng xa nhµ nªn hä th­êng ph¶i dù tr÷ mét l­îng tiÒn ®ñ ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n sinh ho¹t phÝ trong vµi th¸ng. Quü tiÕt kiÖm ho¹t ®éng kh«ng nh÷ng ®em l¹i an toµn cho ®ång tiÒn cña hä mµ cßn lµm cho nã sinh lêi. Nh­ thÕ víi mét sinh viªn th× sè tiÒn huy ®éng qu¸ nhá nh÷ng nÕu tÊt c¶ sinh viªn ®Òu nhËn thøc ®­îc viÖc göi tiÒn vµo Ng©n hµng lµ cã lêi vµ ®Òu göi th× nguån vèn cña Ng©n hµng sÏ t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Tãm l¹i, ®Ó kh¬i t¨ng nguån vèn huy ®éng, bªn c¹nh viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn th× Ng©n hµng còng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi huy ®éng tíi kh¾p c¸c khu vùc kinh tÕ, c¸c khu vùc ®«ng d©n c­, c¸c vïng ngo¹i thµnh- n«ng th«n. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn Nguån vèn huy ®éng chØ thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶ khi nã ®­îc sö dông ®óng lóc, ®óng chç, v× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý sö dông vèn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc sau: 3.1.N©ng cao chÊt l­îng sö dông vèn: Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng sö dông vèn th­êng xuyªn nhÊt cña mäi Ng©n hµng. Ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t chÊt l­îng cao gióp Ng©n hµng h¹n chÕ ®­îc nh÷ng rñi ro, ®¶m b¶o thu håi vèn ®óng thêi h¹n ®Ó tiÕp tôc cho vay. Nh÷ng th«ng tin vÒ nhu cÇu më réng tÝn dông cÇn chÝnh x¸c, ®Ó trªn c¬ së ®ã ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc huy ®éng vèn cho nh÷ng thêi kú tiÕp theo, ®¶m b¶o Ng©n hµng lu«n cã ®ñ vèn cho c¸c nhu cÇu kinh doanh, tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña viÖc ø ®äng vèn hoÆc thiÕu vèn ®Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu ®ã, chÊt l­îng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh còng cÇn ®­îc n©ng cao. §èi víi chi nh¸nh mÆc dï nhiÖm vô huy ®éng vèn vµ cho vay trung dµi h¹n lµ rÊt quan träng , nh­ng c¸c kho¶n cho vay trung dµi h¹n cã kh¶ n¨ng sinh lêi h¹n chÕ, vèn thu håi chËm, rñi ro` cao...Trong khi c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n l¹i chÝnh lµ bé phËn quan träng t¹o ra lîi nhuËn Ng©n hµng, gióp Ng©n hµng tån t¹i vµ më réng kinh doanh. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng¾n h¹n, tËn dông c¸c nguån ng¾n h¹n hiÖn cã ®Ó sinh lêi còng rÊt cÇn thiÕt. 3.2. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn Lµ mét chi nh¸nh cña NHNN, chi nh¸nh ho¹t ®éng dùa trªn viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, ®Þnh h­íng cña H§QT - NHNN ViÖt Nam vÒ nguån vèn vµ sö dông vèn do ®ã khi chi nh¸nh huy ®éng ®­îc khèi l­îng vèn lín h¬n kÕ ho¹ch th× sÏ ®­îc chuyÓn vÒ NHNN ViÖt Nam ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c chi nh¸nh kh¸c trong hÖ thèng vµ ng­îc l¹i khi chi nh¸nh thiÕu vèn sÏ ®­îc NHNN ViÖt Nam cÊp ®iÒu chuyÓn l¹i (tÊt nhiªn víi chi phÝ cao h¬n khi Ng©n hµng tù huy ®éng). Do ®ã chi nh¸nh ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc huy ®éng vèn sao cho phï hîp víi nhu cÇu vµ môc ®Ých sö dông vèn cña chi nh¸nh nãi riªng vµ NH No VN nãi chung. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c, bao gåm nh÷ng chi phÝ vÒ l­¬ng, chi phÝ vÒ vËt chÊt,...gãp phÇn ®¶m b¶o viÖc kinh doanh cã l·i. ChØ khi sö dông ®­îc hiÖu qu¶ sè vèn hiÖn thêi, chi nh¸nh míi cã thÓ ®­a ra mét kÕ ho¹ch hîp lý vÒ nguån vèn cho c¸c thêi kú tiÕp theo. 3.3. X©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t vµ hîp lý 3.3.1. Môc ®Ých cña chÝnh s¸ch l·i suÊt: Mçi Ng©n hµng ®Òu cã chiÕn l­îc kinh doanh riªng, trong ®ã chiÕn l­îc vÒ l·i suÊt lµ mét bé phËn quan träng. L·i suÊt lµ yÕu tè t¹o thµnh phÇn lín thu nhËp vµ chi phÝ. V× vËy, mäi biÕn ®éng vÒ l·i suÊt ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Do tÇm quan trong cña l·i suÊt mµ viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý lµ rÊt cÇn thiÕt, nhÊt lµ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng ®­îc x©y dùng nh»m môc ®Ých chÝnh lµ: - Huy ®éng ®ñ vèn cho c¸c môc ®Ých sö dông. - §¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cña Ng©n hµng so víi Ng©n hµng kh¸c trong viÖc thu hót vèn vµ cho vay. - §¶m b¶o lîi nhuËn Ng©n hµng. 3.3.2. Tæ chøc thùc hiÖn: ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn khèi l­îng vèn huy ®éng còng nh­ chi phÝ cña kho¶n vèn ®ã. §ång thêi viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch l·i suÊt còng chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè bªn ngoµi. Khi x©y dùng c¸c møc l·i suÊt cho c¸c lo¹i h×nh huy ®éng kh¸c nhau, c¸c møc kú h¹n kh¸c nhau Ng©n hµng lu«n ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè ®ã: - ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc - ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng No&PTNT VN. - ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña c¸c Ng©n hµng kh¸c. - T×nh h×nh t¨ng tr­ëng, l¹m ph¸t, biÕn ®éng tû gi¸. - C¸c yÕu tè t©m lý, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. ViÖc Ên ®Þnh l·i suÊt cña Ng©n hµng tr­íc hÕt ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ l·i suÊt cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ®­a ra víi c¸c tæ chøc tÝn dông. L·i suÊt còng ph¶i tu©n theo quy luËt vÒ cung cÇu vÒ vèn trªn thÞ tr­êng, trong ®ã l·i suÊt ®Çu ra quyÕt ®Þnh l·i suÊt ®Çu vµo, thÓ hiÖn viÖc huy ®éng vèn ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së sö dông vèn. Trong ph¹m vi l·i suÊt c¬ b¶n vµ biªn ®é giao ®éng ®­îc phÐp thùc hiÖn trªn c¬ së l·i suÊt cña Ng©n hµng No&PTNT VN, chi nh¸nh Ng©n hµng ph¶i ®­a ra ®­îc mét l·i suÊt cã tÝnh c¹nh tranh, hÊp dÉn víi kh¸ch hµng, t¹o ®­îc mét lîi thÕ so s¸nh nµo ®ã so víi c¸c Ng©n hµng còng nh­ c¸c chi nh¸nh kh¸c. NÕu l·i suÊt ®­îc thay ®æi tù do theo cung cÇu thÞ tr­êng th× sù c¹nh tranh nµy còng kh«ng nªn hiÓu ®¬n gi¶n chØ lµ mét møc l·i cao h¬n cña c¸c Ng©n hµng kh¸c mµ cßn lµ viÖc sö lý tæng hîp nhiÒu vÊn ®Ò nh­: - C¸ch thøc tr¶ l·i: Cïng víi mét tû lÖ l·i nh­ nhau, nh÷ng ­u ®·i vÒ h×nh thøc tr¶ l·i sÏ hÊp dÉn kh¸ch hµng, ch¼ng h¹n viÖc thùc hiÖn l·i suÊt tr¶ tr­íc, l·i dµi h¹n nh­ng ®­îc tr¶ ®Þnh kú theo quý, theo nöa n¨m. Tuy nhiªn, viÖc ¸p dông l·i suÊt tr¶ tr­íc gÆp ph¶i khã kh¨n trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña Ng©n hµng vµ tÝnh to¸n cña ng­êi göi tiÒn. V× vËy gi¶i ph¸p nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc c¶i tiÕn, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc h¹ch to¸n. - C¸ch gi¶i quyÕt víi tiÒn l·i ch­a lÜnh: Ng©n hµng nªn cã quy ®Þnh sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ tù ®éng chuyÓn c¸c kho¶n ®ã vµo gèc cña kú tr¶ l·i sau vµ tÝnh theo l·i míi cña kú ®ã (nÕu cã thay ®æi l·i suÊt); gióp kh¸ch hµng tiÕt kiÖm thêi gian nÕu muèn tiÕp tôc göi t¹i Ng©n hµng mµ ch­a thÓ ®Õn x¸c nhËn. C¸ch gi¶i quyÕt ®ã lµm kh¸ch hµng c¶m thÊy cã lîi vµ thuËn tiÖn h¬n thay v× viÖc chØ tÝnh vµ tr¶ l·i theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n. - C¸ch gi¶i quyÕt vÒ l·i suÊt víi c¸c kho¶n tiÒn göi rót tr­íc kú h¹n: HiÖn nay c¸c Ng©n hµng th­êng ¸p dông c¸ch tr¶ l·i theo møc kh«ng kú h¹n víi nh÷ng kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n nh­ng rót tr­íc h¹n. C¸ch lµm ®ã lµm cho ng­êi göi thÊy thiÖt thßi vµ e ng¹i víi viÖc göi thªm tiÒn do kh«ng biÕt ch¾c khi nµo sÏ rót tiÒn.V× vËy Ng©n hµng chØ nªn trõ mét kho¶n phÇn tr¨m cè ®Þnh nµo ®ã trªn sè tiÒn l·i rót ra tuú theo thêi gian ®· göi, hoÆc ¸p dông l·i suÊt cña kú h¹n ng¾n h¬n gÇn nhÊt ®Ó tÝnh l·i cho nh÷ng kho¶n ch­a trßn kú, hoÆc chÊp nhËn tr¶ l·i ®ñ nÕu cã b¸o tr­íc mét thêi gian nhÊt ®Þnh ...Thùc chÊt, viÖc lµm ®ã kh«ng lµm t¨ng ®¸ng kÓ chi phÝ tr¶ l·i cña Ng©n hµng v× môc ®Ých chÝnh cña ng­êi göi vÉn lµ sinh lêi trªn tiÒn göi, vµ hä chØ rót ra khi cã nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt. Trong khi ®ã sù yªn t©m khi göi tiÒn cña kh¸ch hµng sÏ lµm Ng©n hµng dÔ dµng h¬n trong viÖc huy ®éng vèn mµ kh«ng cÇn t¨ng thªm l·i suÊt. - Kho¶ng c¸ch ph©n biÖt l·i: ViÖc ¸p dông mét møc l·i suÊt ph©n biÖt gi÷a c¸c lo¹i h×nh göi tiÒn lu«n cÇn thiÕt ®èi víi mäi Ng©n hµng. L·i suÊt tiÒn göi trung vµ dµi h¹n ph¶i cao h¬n ®¸ng kÓ so víi tiÒn göi ng¾n h¹n ®Ó khuyÕn khÝch viÖc göi tiÒn l©u dµi, tr¸nh d­ thõa qu¸ nhiÒu tiÒn göi ng¾n h¹n g©y khã kh¨n vµ mÊt an toµn trong kinh doanh cña Ng©n hµng. L·i suÊt còng cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tiÒn göi néi tÖ vµ ngo¹i tÖ tuú theo kÕ ho¹ch vÒ ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng. Cã chÝnh s¸ch hÊp dÉn khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi ngo¹i tÖ nh»m t¨ng l­îng tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng trong l­îng vèn huy ®éng cña Ng©n hµng. Ng©n hµng còng nªn cã nh÷ng ­u ®·i vÒ l·i suÊt víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nh÷ng kho¶n tiÒn lín. Sù ph©n biÖt vÒ l·i suÊt ph¶i ®ñ lín ®Ó ng­êi göi tiÒn nhËn biÕt râ sù kh¸c biÖt vÒ quyÒn lîi kinh tÕ khi lùa chän mçi lo¹i h×nh. Nhê ®ã Ng©n hµng cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t l­îng tiÒn ch¶y vµo, ®¶m b¶o mét c¬ cÊu vèn an toµn, hiÖu qu¶, ®¹t ®­îc nh÷ng tû lÖ theo kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ vèn ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n; vèn néi tÖ , ngo¹i tÖ. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy hiÖn nay ®èi víi c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ víi chi nh¸nh L¸ng h¹ nãi riªng lµ rÊt khã kh¨n, v× vËy sù ph©n biÖt vÒ l·i cã thÓ thùc hiÖn ®­îc khi Ng©n hµng kÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh huy ®éng vèn. 3.4 Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng Nh­ ®· ph©n tÝch, mét trong nh÷ng nguyªn cña viÖc ng­êi d©n ch­a muèn göi tiÒn vµo Ng©n hµng lµ v× hä ch­a hoµn toµn tin t­ëng ë hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt Nam. ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi uy tÝn cña Ng©n hµng ch­a ®­îc cao. Do ®ã ®Ó lÊy l¹i ®­îc lßng tin ®èi víi nh©n d©n th× Ng©n hµng cÇn ph¶i kiªn tr× ph¶i ph©n tÝch t×m ra nguyªn nh©n vµ tõng b­íc ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho phï hîp. a. Hoµn thiÖn c¸c tiÖn Ých cho kh¸ch hµng §iÒu nµy cã nghÜa, Ng©n hµng ph¶i lu«n c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ vµ quy tr×nh nghiÖp vô hay dÞch vô ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých vµ sù tiÖn dông cho kh¸ch hµng. * Gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng: Ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n trong mäi ®iÒu kiÖn, kh«ng ®­îc phÐp khÊt, tr× ho·n víi kh¸ch hµng v× lý do thiÕu tiÒn mµ cßn ph¶i lµm thËt nhanh chãng c«ng t¸c thanh to¸n. sö dông m¸y vi tÝnh, m¸y ®Õm tiÒn...vµ h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i nh­: m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ, VISA card, master card, sec du lÞch...Tham gia thanh to¸n bï trõ liªn Ng©n hµng b»ng c¸ch nèi m¹ng víi trung t©m thanh to¸n bï trõ. NÕu Ng©n hµng lµm ®­îc ®iÒu nµy th× kh¸ch hµng sÏ ngµy cµng tin t­ëng vµo Ng©n hµng vµ tÊt yÕu hä sÏ göi tiÒn vµo nhiÒu h¬n. * C«ng khai b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng; khi kh¸ch hµng lùa chän Ng©n hµng ®Ó göi tiÒn hä ®Òu ph¶i t×m hiÓu xem Ng©n hµng ®ã kinh doanh cã l·i hay kh«ng?, ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng cã æn ®Þnh, an toµn hay kh«ng?, lÜnh vùc kinh doanh cña Ng©n hµng cã chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè rñi ro hay kh«ng ?…Do vËy, Ng©n hµng cÇn ph¶i c«ng bè c«ng khai kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ®©y cã thÓ coi lµ mét gi¶i ph¸p kh«ng chØ n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ tr­êng, tuy nhiªn do yÕu tè c¹nh tranh vµ tÝnh b¶o mËt trong ho¹t ®éng kinh doanh mµ cã rÊt Ýt Ng©n hµng thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy (th­êng lµ th«ng qua c¸c ®ît kiÓm tra cña c¬ quan kiÓm to¸n), nh­ng ®©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó ng­êi göi tiÒn tin t­ëng vµo hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng . * N©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt :Trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng hiÖn nay, c¬ së vËt chÊt lµ mét trong nh÷ng c¬ së kh¸ v÷ng m¹nh ®Ó t¹o lßng tin cho ng­êi göi tiÒn, Ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng ®­îc trô së lµm viÖc víi quy m« réng lín, vÞ trÝ thuËn tiÖn, khang trang hiÖn ®¹i, thêi gian phôc vô nhanh chãng kÞp thêi, ®¸p øng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi göi tiÒn, t¹o ra sù tin t­ëng cho ng­êi göi tiÒn, cñng cè uy tÝn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng hiÖu qu¶ huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. *§æi míi phong c¸ch phôc vô cña Ng©n hµng : Trong m«i tr­êng ho¹t ®éng nh­ hiÖn nay, khi mµ sù ®a d¹ng ho¸ trong h×nh thøc huy ®éng vèn hay viÖc ¸p dông c«ng nghÖ Ng©n hµng diÔn ra tõng ngµy th× phong c¸ch phôc vô chÝnh lµ nh©n tè t¹o ra nÐt ®Æc tr­ng cho ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng. Phong c¸ch phôc vô, th¸i ®é cña nh©n viªn Ng©n hµng chÝnh lµ c¸i g­¬ng soi h×nh ¶nh cña Ng©n hµng. T¹i sao kh¸ch hµng b­íc vµo Ng©n hµng l¹i bì ngì, ng¹i ngïng? ®ã lµ do yÕu tè t©m lý, vËy ®Ó lµm sao thay ®æi ®iÒu ®ã ph¶i nhê vµo th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn Ng©n hµng, víi mét th¸i ®é giao tiÕp cë më, hoµ nh·, tËn t©m, nhiÖt t×nh gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng… th× kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng chØ lµ thu hót ®­îc nguån vèn cña kh¸ch hµng mµ cßn t¹o ®­îc uy tÝn cho Ng©n hµng. *Më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô nh»m tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt, ®Ó thu hót hä tíi tham gia giao dÞch, göi tiÒn. §ång thêi hä còng ®­îc h­ëng nh÷ng tiÖn Ých cho b¶n th©n vµ gia ®×nh. VÝ dô nh­: Ng©n hµng thùc hiÖn dÞch vô Ng©n hµng t¹i nhµ nh­ nhËn tiÒn göi, cho vay t¹i nhµ; lµm viÖc ngoµi giê... b. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé vµ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý trong Ng©n hµng BÊt cø nhiÖm vô g× còng ph¶i thùc hiÖn trªn c¬ së quy tr×nh cña nã vµ huy ®éng vèn còng lµ mét nghiÖp vô cña Ng©n hµng. thùc tÕ t¹i Ng©n hµng cã nhiÒu c¸n bé chuyªn m«n cã n¨ng lùc qu¶n lý vµ c«ng t¸c qu¶n lý ngµy cµng ®­îc chó träng. Tuy nhiªn ®Ó cho viÖc huy ®äng vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao th× Ng©n hµng c©n chó träng h¬n n÷a vÒ c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng vµ c«ng t¸c qu¶n lý trong Ng©n hµng. cô thÓ vÒ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé lµm c«ng t¸c huy ®éng vèn: - Ph¶i tiÕp tôc ®µo t¹o va ®µo t¹o l¹i, nh»m trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô vµ c«ng nghÖ nh»m thùc thi tèt nhiÖm vô ®­îc giao. - Ngoµi ra Ng©n hµng nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn kÝch c¸c c¸n bé cña m×nh tù n©ng cao tr×nh ®é b»ng c¸ch tù häc hoÆc ®i häc tù tóc nh»m t¹o ta ®éi ngò c¸n bé cã t©m vµ giái vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n. §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý ®iªï hµnh, ngoµi viÖc c¶i tiÕn vµ ®Çu t­ thªm vµo c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c huy ®éng vèn th× Ng©n hµng nªn hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc bé m¸y, x¾p xÕp hîp lý. Ng©n hµng cÇn lùa chän vµ ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®Ó giao quyÒn qu¶n lý ®iÒu hµnh. ViÖc lµm nµy sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn. Tãm l¹i, nh©n tè con ng­êi lu«n lµ nh©n tè quan träng nhÊt, gi¶i quyÕt mäi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Do vËy, ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn th× ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i cã sù ®Çu t­ h¬n n­a cho c«ng t¸c nµy vÒ nhiÒu mÆt: n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o ®øc, th¸i ®é lµm viªc, tæ chøc l¹i bé m¸y thùc hiÖn... c. C¶i tiÕn nghiÖp vô thanh to¸n vµ thñ tôc giÊy tê §Ó hÊp dÉn ng­êi göi tiÒn vµo gi¶m bít khèi l­îng giÊy tê cÇn xö lý th× Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn ®¹i ho¸, vi tÝnh ho¸ lµm cho tiÖn lîi nhÊt viÖc xö lý nghiÖp vô: vÝ dô: nghiÖp vô nhËn tiÒn göi, rót tiÒn ph¸t sinh. Trø¬c ®©y, nhiÒu ng­êi cã nhiÒu tiÒn kh«ng muèn ®­a vµo Ng©n hµng v× hä cho r»ng thñ tôc göi tiÒn vµo vÇ rót tiÒn ra rÊt phiÒn hµ. Thªm vµo ®ã lµ c«ng t¸c phßng giao dÞch ®èi víi kh¸ch hµng thiÕu mÒm máng, tËn t×nh. §iÒu ®ã ®· g©y ra mét t©m lý ng¹i ngÇn quan hÖ víi Ng©n hµng mµ cho ®Õn nay vÉn cßn ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu trong d©n. Do vËy ngµnh Ng©n hµng nãi chung vµ chi nh¸nh NHNN&PTNT huyện Hòa An nói riêng phải không ngừng đổi mới hoạt động của mình . chi nh¸nh NHtrong thêi gian qua ®· tÝch cùc ®æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng: L¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh, nèi m¹ng côc bé, ®iÖn tho¹i... vµ ®· rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn nghiÖp vô, bá qua nh÷ng kh©u kh«ng cÇn thiÕt. Tãm l¹i nhê nh÷ng ho¹t ®éng trªn nh»m phôc vô kh¸ch hµng ®­îc tèt nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt sÏ ®­a thªm kh¸ch cho Ng©n hµng. Tõ ®ã Ng©n hµng cã kh¶ n¨ng t¨ng quy m« huy ®éng vèn vµ gi¶m thiÓu ®­îc chi phÝ. 3.5 T¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng marketing trong huy ®éng vèn. “NhiÖm vô cña mét doanh nghiÖp lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng nhu cÇu, mong muèn vµ lîi Ých cña c¸c thÞ tr­êng môc tiªu, trªn c¬ së ®ã ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã mét c¸ch h÷u hiÖu h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh”- (gi¸o tr×nh Marketing Ng©n hµng), do vËy, ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t Ng©n hµng kh«ng thÓ ngåi chê kh¸ch hµng ®em tiÒn ®Õn göi vµo Ng©n hµng mµ ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu, t×m hiÓu nhu cÇu cña ng­êi göi tiÒn ®Ó tõ ®ã tho¶ m·n tèt nhÊt mong muèn vµ lîi Ých cña hä, cã nh­ vËy Ng©n hµng míi thu hót ®­îc c¸c nguån vèn trong x· héi, hay nãi c¸ch kh¸c Ng©n hµng ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng mµ qua ®ã Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc thu hót vèn phï hîp ®Ó cã thÓ võa tho¶ m·n lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn võa ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ . “Ch×a kho¸ ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu trong kinh doanh lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña thÞ tr­êng môc tiªu vµ t×m mäi c¸ch tho¶ m·n tèt nhu cÇu, mong muèn ®ã b»ng nh÷ng ­u thÕ h¬n h¼n ®èi thñ c¹nh tranh”- (gi¸o tr×nh Marketing Ng©n hµng). Nh­ vËy, Ng©n hµng kh«ng chØ tho¶ m·n tèt nhÊt lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn mµ cßn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng lîi Ých ®ã b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn, c¸ch thøc cã ­u thÕ nhÊt . §Ó x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, ho¹t ®éng marketing cã vai trß rÊt lín trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng: nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu mµ thÞ tr­êng mong muèn, x¸c ®Þnh lîi Ých cña kh¸ch hµng, dù ®o¸n nh÷ng nhu cÇu trong t­¬ng lai, trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thÞ tr­êng vÒ nguån vèn, khèi l­îng vèn, thêi gian, Ng©n hµng cã thÓ x©y dùng chiÕn l­îc huy ®éng vèn ®óng ®¾n víi c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng phï hîp, c¬ cÊu nguån vèn hîp lý vµ chi phÝ thÊp nhÊt . Do vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn, chi nh¸nh cÇn ph¶i t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng marketing, ho¹t ®éng marketing cã hiÖu qu¶ th× kh«ng chØ huy ®éng vèn mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng còng sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao . 3.6 N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng cña Ng©n hµng . Ngµy nay, viÖc më réng ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o lµ rÊt cÇn thiÕt, víi ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng “mäi kh¸ch hµng lµ b¹n ®ång hµnh cña Ng©n hµng”, Ng©n hµng ph¶i lµm sao cho mäi ng­êi hiÕu râ nh÷ng lîi Ých khi göi tiÒn vµo Ng©n hµng: møc l·i suÊt, thñ tôc, chÝnh s¸ch ­u ®·i…do ®ã, Ng©n hµng cÇn ph¶i ®Èy m¹nh vµ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng, h×nh thøc qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng, qua ®ã, uy tÝn cña Ng©n hµng sÏ t¨ng lªn, t¹o ®­îc niÒm tin n¬i kh¸ch hµng. Song song víi h×nh thøc qu¶ng c¸o lµ h×nh thøc khuyÕn m·i, ng­êi göi tiÒn kh«ng chØ ®­îc h­ëng møc l·i suÊt hîp lý mµ hä cßn ®­îc h­ëng nh÷ng dÞch vô, nh÷ng mãn quµ tÆng do ho¹t ®éng khuyÕn m·i mang l¹i, h×nh thøc khuyÔn m·i ®a d¹ng sÏ t¹o ra sù thÝch thó cho kh¸ch hµng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng tiÕn hµnh c«ng t¸c huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶. KẾT LUẬN Ngân hàng cũng như hệ thống ngân hàng ngày các đóng vai trò quan trọng và hết sức to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế ,xoá đói giảm nghèo của đất nước .có thể nói ngân hàng là chiếc cầu nối giữa những người có vốn nhàn rỗi và những cá nhân ,tổ chức có nhu cầu về vốn để phát triển các hoạt động kinh doanh sản xuất .Hàng năm có không biết bao công trình kinh tế ,phi kinh tế ,không biết bao dự án ,không biết bao công ăn việc làm được tạo ra nhờ vào vốn đi vay từ các ngân hàng .là một tổ chức kinh tế đặc thù với hoạt động chủ yếu là đi vay và cho vay .trong đó khâu đi vay hay còn gọi là công tác huy động vốn là khâu đầu vào quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng .Với một đất nước đang phát triển như Việt Nam ,GDP bình quân cao và ổn định .nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế cuả các cá nhân ,tổ chức , đoàn thể …là rất lớn .Do đó hơn bao giờ hết công tác huy động vốn cần được chú trọng và quan tâm hàng đầu trong các hoạt động của các ngân hàng .các ngân hàng cân có các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động của ngân hàng mình nhằm khai thác tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để có thể đáp ứng tối đa các nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế qua đó thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch kinh tế của mình đã đề ra. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài do năng lực và kiến thức về các hoạt động ngân hàng còn nhiều hạn chế nên có nhiếu thiếu xót rất mong có sự đóng góp ý kiến của ban lãnh đạo ngân hàng ,và toàn thể CBCNVC, của ngân hàng để đề tài có tính thực tiễn cao hơn . đồng thời tôi xin cảm ơn TH.S VŨ ANH TRỌNG đã giúp đỡ hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo thường niên của NHNN &PTNT Việt Nam năm 2003. 2. Báo cáo thường niên của NHNN &PTNT Việt Nam năm 2004. 3. Báo cáo thường niên của NHNN &PTNT Việt Nam năm 2005. 4. Báo cáo thường niên của NHNN &PTNT Việt Nam năm 2006. 5. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Trường ĐHKTQD 6. Thời báo Kinh tế 7. Giáo Trình lý thuyết nghiệp vụ Ngân hàng - Học Viện Ngân hàng. 8. Báo cáo kết quả kinh doanh của NHNN & PTNT Việt Nam chi nhánh huyện VÞ xuyªn tØnh Hµ giang năm 2004 - 2005 - 2006. 9. Trang Web: Agribank.com.vn 10. Trang Web: DDDN.com.vn MỤC LỤC Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Huyện Vị xuyên - tỉnh Hà giang.doc
Luận văn liên quan