Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Ban cán sự lớp - Ban chấp hành chi Đoàn - Ban chấp hành chi Hội lớp

Sơ lược: Chương 1 : Các phương pháp quản lý và việc sử dụng phương pháp quản lý của cán bộ lớp trong trường đại học Chương 2 : Phương pháp quản lý SV của CBL K48-K49 Bộ môn KHQL và trình tự xây dựng phương pháp quản lý SV hiệu quả

pdf41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ chế phối hợp hoạt động giữa Ban cán sự lớp - Ban chấp hành chi Đoàn - Ban chấp hành chi Hội lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 16 2. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p mét c¸ch khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp. (1). C¸n bé líp. C¸n bé ®−îc hiÓu lμ “ng−êi lµm viÖc trong c¬ quan nhµ n−íc; ng−êi gi÷ chøc vô, ph©n biÖt víi ng−êi b×nh th−êng kh«ng gi÷ chøc vô trong c¸c c¬ quan, tæ chøc nhµ n−íc” [7,249] ë ®©y chóng t«i sö dông thuËt ng÷ “c¸n bé líp” víi ý nghÜa bao hμm c¸n sù líp, c¸n bé ®oμn vμ c¸n bé héi trong mét tËp thÓ líp (gäi chung lμ “®éi ngò c¸n bé líp” hay “c¸n bé líp”). Chóng t«i ®−a ra ®Þnh nghÜa vÒ thuËt ng÷ trªn nh− sau : “C¸n bé líp lµ mét nhãm sinh viªn do sinh viªn trong líp bÇu ra ®−îc sù x¸c nhËn chÝnh thøc cña Nhµ tr−êng, l·nh ®¹o khoa vµ cÊp trªn trùc thuéc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc sinh viªn trong líp, ®−îc giao nhiÖm vô qu¶n lý líp häc bao gåm c«ng viÖc nh− theo dâi t×nh h×nh mäi mÆt häc tËp - rÌn luyÖn - tu d−ìng cña c¸c thµnh viªn, gi÷ g×n vµ æn ®Þnh nÒn nÕp, quan t©m ®Õn ®êi sèng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña sinh viªn”. §èi víi c¸n sù líp (líp tr−ëng, c¸c líp phã vμ c¸c tæ tr−ëng), “cÊp trªn trùc thuéc” ®−îc hiÓu lμ gi¸o viªn chñ nhiÖm. §èi víi c¸n bé §oμn – Héi, “cÊp trªn trùc thuéc” lμ §oμn – Héi cÊp trªn. Trong b¸o c¸o khoa häc “C¬ chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a Ban c¸n sù líp - Ban chÊp hµnh chi §oµn - Ban chÊp hµnh chi Héi líp K48 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý - Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n”, chóng t«i ®· chøng minh ban c¸n sù líp – BCH chi §oμn – BCH chi Héi cã mèi quan hÖ mËt thiÕt trong ho¹t ®éng. Chóng t«i ®· sö dông kh¸i niÖm “c¸n bé líp” ®Ó chØ c¸n sù líp, c¸n bé §oμn, c¸n bé Héi nh»m nhÊn m¹nh chñ thÓ qu¶n lý lμ ®éi ngò c¸n bé líp nãi chung. §©y ®−îc coi lμ mét tËp hîp chung thèng nhÊt gåm ba nhãm lμm viÖc víi nh÷ng Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 17 chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng cïng nh»m ®¹t môc tiªu chung cña tæ chøc líp vμ lμ chñ thÓ qu¶n lý trùc tiÕp sinh viªn, ®oμn viªn, héi viªn. Së dÜ trong ®Þnh nghÜa trªn, chóng t«i ®· sö dông kh¸i niÖm “sinh viªn” mμ kh«ng sö dông kh¸i niÖm “ sinh viªn, ®oμn viªn, héi viªn” còng víi môc ®Ých nhÊn m¹nh ®èi t−îng qu¶n lý lμ tÊt c¶ thμnh viªn trong líp, hä võa lμ §oμn viªn võa lμ Héi viªn. Trong thùc tÕ, tr−êng hîp sinh viªn kh«ng ph¶i lμ §oμn viªn, Héi viªn hoμn toμn cã thÓ x¶y ra, hä kh«ng chÞu sù qu¶n lý cña c¸n bé §oμn – Héi nh−ng vÉn chÞu sù qu¶n lý cña c¸n sù líp. Nh− vËy, kh¸i niÖm “sinh viªn” ®−îc sö dông trong ®Þnh nghÜa trªn mang tÝnh kh¸i qu¸t nhÊt. (2) ViÖc sö dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp. BÊt cø tæ chøc nμo còng kh«ng thÓ thiÕu sù qu¶n lý. Mäi ho¹t ®éng qu¶n lý mét tæ chøc nãi chung vμ ho¹t ®éng qu¶n lý líp häc nãi riªng cÇn cã sù ®iÒu hμnh hîp lý. Trong mét líp häc, c¸n bé líp trùc tiÕp qu¶n lý sinh viªn vμ ®iÒu hμnh ho¹t ®éng cña tËp thÓ §Ó qu¶n lý tèt mét tËp thÓ nh»m ®¹t ®¹t thμnh tÝch cao trong häc tËp vμ rÌn luyÖn, cã nÒn nÕp vμ kû luËt, thu hót sinh viªn trong líp tham gia h−ëng øng c¸c phong trμo cña nhμ tr−êng - §oμn Thanh niªn - Héi Sinh viªn, còng nh− c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t cña líp, c¸n bé líp, c¸n bé líp cÇn cã ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn phï hîp víi ®Æc ®iÓm tËp thÓ líp. Mét tËp thÓ líp bao gåm rÊt nhiÒu thμnh viªn víi ®é tuæi, giíi tÝnh, hoμn c¶nh xuÊt th©n còng nh− tÝnh c¸ch, thãi quen, t×nh c¶m vμ nhËn thøc,  kh¸c nhau. Nh− vËy, mét tËp thÓ nÕu kh«ng ®−îc qu¶n lý th× sÏ trë nªn lén xén, rèi lo¹n, c¸c lîi Ých cña c¸ nh©n ®i ng−îc l¹i víi tËp thÓ, tËp thÓ ®ã sÏ kh«ng thÓ ®¹t ®−îc môc tiªu chung. Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé líp lμ duy tr× vμ thùc hiÖn ho¹t ®éng khiÕn c¸c thμnh viªn trong líp cã thÓ ®ãng gãp tèt nhÊt vμo c¸c môc tiªu cña líp. Mét tËp thÓ líp kh«ng ph¶i lμ mét c¬ quan ®Ó cã thÓ ¸p dông mÖnh lÖnh Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 18 hμnh chÝnh, ®©y còng kh«ng ph¶i lμ mét doanh nghiÖp ®Ó sö dông ph−¬ng ph¸p kinh tÕ. B¶n th©n c¸c chñ thÓ vμ c¸c ®èi t−îng qu¶n lý trong tËp thÓ líp kh«ng cã sù ph©n chia thμnh cÊp trªn – cÊp d−íi. Dï lμ chñ thÓ qu¶n lý hay ®èi t−îng qu¶n lý th× hä cïng lμ sinh viªn trong mét líp vμ cã mèi quan hÖ b¹n bÌ cïng líp. NÕu qu¶n lý qu¸ láng lÎo, t©m lý nÓ nang th× tËp thÓ líp sÏ kh«ng ®¹t ®−îc môc tiªu, c¸c thμnh viªn v« tr¸ch nhiÖm ®èi víi môc tiªu chung. B¶n th©n viÖc qu¶n lý láng lÎo kh«ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn c¸c môc tiªu chung cña tËp thÓ mμ cßn ¶nh h−ëng tíi nh÷ng thμnh viªn cã ý thøc, kû luËt tèt vμ g©y sù thiÕu c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn. NÕu qu¶n lý qu¸ nguyªn t¾c th× kh«ng chØ g©y ra t©m lý c¨ng th¼ng kh«ng ®¸ng cã cho c¸c thμnh viªn mμ cßn sÏ ¶nh h−ëng tiªu cùc tíi mèi quan hÖ b¹n bÌ trong líp còng nh− lμm gi¶m tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c thμnh viªn. §Æc biÖt, ngay tõ khi tËp thÓ líp míi ®−îc h×nh thμnh nÕu kh«ng thiÕt lËp trËt tù qu¶n lý, ph©n c«ng nhiÖm vô qu¶n lý vμ giao quyÒn th× sau nμy sÏ rÊt khã ®−a líp vμo kû luËt nghiªm tóc. ViÖc lùa chän vμ sö dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý kh«ng ph¶i lμ mét ®iÒu ®¬n gi¶n. Nh− phÇn trªn cña b¸o c¸o ®· tr×nh bμy, ph−¬ng ph¸p qu¶n lý ®Æt ra yªu cÇu vÒ sù linh ho¹t vμ khÐo lÐo, ®ã lμ mét nghÖ thuËt dùa trªn c¸c nguyªn t¾c, nguyªn lý khoa häc. Qu¶n lý bÊt cø tæ chøc nμo, dï chØ lμ mét tËp thÓ líp còng ®ßi hái chñ thÓ qu¶n lý ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 19 Ch−¬ng 2 : ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa Häc Qu¶n lý vµ tr×nh tù x©y dùng Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý SV hiÖu qu¶ - ViÖc sö dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n KHQL. Chóng t«i ®· kh¶o s¸t ë c¸c líp n¨m thø nhÊt vμ n¨m thø hai trong tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vμ nh©n v¨n, bao gåm c¸c líp : B¸o chÝ (K48, 49), T©m lý (K48, 49), LÞch Sö (K48, 49), TriÕt häc (K48), Du lÞch (K48), L−u tr÷ vμ qu¶n trÞ v¨n phßng (K48, 49), Khoa häc qu¶n lý (K48, 49); bao gåm 2 mÉu b¶ng hái, ph¸t ra vμ thu vÒ 838 phiÕu ®iÒu tra. Néi dung kh¶o s¸t vÒ: - ý kiÕn ®¸nh gi¸vÒ m«i tr−êng líp häc (bÇu kh«ng khÝ tæ ung, tËp thÓ) (a) - ý kiÕn ®¸nh gi¸ vÒ ®éi ngò c¸n bé líp. (b) - N¨ng lùc c«ng t¸c cña c¸n bé líp th«ng qua viÖc cho ®iÓm. © - C¸ch thøc c¸n bé líp sö dông ®Ó qu¶n lý sinh viªn. (d) MÆc dï ®èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tμi lμ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸n bé líp c¸c líp K48 vμ K49 QL vμ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tμi lμ c¸c líp K48, K49 KHQL tr−êng ®¹i häc Khoa häc x· héi vμ Nh©n v¨n trong n¨m häc 2004 – 2005 nh−ng chóng t«i quyÕt ®Þnh kh¶o s¸t th«ng tin ®Þnh l−îng trong 8 khoa. Khi nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸n bé líp n¨m thø nhÊt vμ n¨m thø hai – Bé m«n KHQL, chóng t«i muèn cã sù so s¸nh, ®èi chiÕu víi mét sè líp ë c¸c khoa kh¸c trong tr−êng. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 20 ë b¶ng (a), ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ m«i tr−êng líp häc hÇu hÕt lμ (2): m«i tr−êng h÷u nghÞ nh−ng c¸c thμnh viªn ch−a thùc sù quan t©m ®Õn nhau. Tuy nhiªn, ®¸nh gi¸ cña sinh viªn ë líp 49QL cã sù kh¸c biÖt so víi mÆt b»ng chung, 55/75 (73%) SV 49QL cho r»ng m«i tr−êng líp häc cña hä lμ ®oμn kÕt, hßa ®ång. BiÓu ®å ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ m«i tr−êng líp häc 13 11 2 6 8 5 8 14 5 2 6 2 6 55 5 39 38 32 38 54 38 28 28 26 37 51 32 41 19 15 7 9 7 1 24 7 4 3 2 8 6 6 7 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 21 B¶ng (a) : Sè liÖu ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ m«i tr−êng líp häc ( sè SV) Chó thÝch: 1: m«i tr−êng ®oµn kÕt, hoµ ®ång 2: m«i tr−êng h÷u nghÞ nh−ng ch−a thùc sù quan t©m ®Õn nhau 3: m«i tr−êng rêi r¹c, tÎ nh¹t Sè trong ngoÆc biÓu thÞ sè l−îng sinh viªn tham gia ®¸nh gi¸ ë mçi líp ë b¶ng (b), bªn c¹nh ®a sè SV nhËn xÐt vÒ ®éi ngò c¸n bé líp cña líp hä hoμn thμnh nhiÖm vô nh−ng ch−a nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cã ba líp SV cho r»ng CBL lμm viÖc tèt, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, quan t©m ®Õn tËp thÓ líp: K49 KHQL (72/75 SV – 96%), K48 B¸o chÝ (42/54 Sv – 71%), K48 L−u tr÷ & QTVP (34/63 SV – 54%). B¸o chÝ T©m lÝ LÞch sö TriÕt Du lÞch S− ph¹m ng÷ v¨n L−u tr÷ & QTVP Khoa häc qu¶n lý Khoa/ Bé m«n K48 (59) K49 (58) K48 (41) K49 (45) K48 (86) K49 (50) K48 (40) K48 (45) K48 (33) K49 (47) K48 (63) K49 (40) K48 (54) K49 (75) K49 CLC (20) 1 13 11 2 6 8 5 8 14 5 2 6 2 6 55 5 2 39 38 32 38 54 38 28 28 26 37 51 32 41 19 15 3 7 9 7 1 24 7 4 3 2 8 6 6 7 1 0 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 22 BiÓu ®å ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸n bé líp 42 17 8 10 24 10 11 28 3 13 34 8 21 72 10 14 39 23 34 48 31 20 15 19 26 29 26 30 3 9 3 2 10 1 14 9 9 2 11 8 0 6 3 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 B¶ng (b) : sè liÖu ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña SV vÒ ®éi ngò CBL Chó thÝch: 1: lµm viÖc tèt, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, quan t©m ®Õn líp. 2:hoµn thµnh nhiÖm vô nh−ng ch−a nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. 3: hiÖu qu¶ kÐm. Sè trong ngoÆc biÓu thÞ sè l−îng sinh viªn tham gia ®¸nh gi¸ ë mçi líp. B¸o chÝ T©m lÝ LÞch sö TriÕt Du lÞch S− ph¹m Ng÷ v¨n L−u tr÷ & QTVP Khoa häc qu¶n lý Khoa/ Bé m«n K48 (59) K49 (58) K48 (41) K49 (45) K48 (86) K49 (50) K48 (40) K48 (45) K48 (33) K49 (47) K48 (63) K49 (40) K48 (54) K49 (75) K49 CLC (20) 1 42 17 8 10 24 10 11 28 3 13 34 8 21 72 10 2 14 39 23 34 48 31 20 15 19 26 29 26 30 3 9 3 3 2 10 1 14 9 9 2 11 8 0 6 3 0 1 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 23 B¶ng © cho biÕt th«ng tin vÒ ®iÓm ®¸nh gi¸ trung b×nh mμ SV c¸c líp ung cho ®éi ngò CBL, cã 4 nhãm ®iÓm: 6,5 – 7,0 ®iÓm (6 líp); 7,0 – 7,5 ®iÓm (5 líp); 7,5 – 8,0 ®iÓm (3 líp) vμ duy nhÊt mét líp ®−îc trªn 8,0 ®iÓm (8,68 ®iÓm – K49 QL). BiÓu ®å ®iÓm ®¸nh gi¸ trung b×nh cña sinh viªn vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ qu¶n lý líp häc cña cÊn bé líp 7,6 7,19 6,7 7,0757,013 6,5 6,95 7,73 6,55 6,6 7,29 6,8 7,6 8,68 7,46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 24 B¶ng © : §iÓm ®¸nh gi¸ trung b×nh cña SV vÒ møc ®é lµm viÖc hiÖu qu¶ cña CBL Chó thÝch : ChÊm theo thang ®iÓm 10. B¶ng (d) cho ung ®a sè ý kiÕn tËp trung ®¸nh gi¸ ®éi ngò c¸n bé líp sö dông c¸ch thøc ®iÓm danh, ghi tªn SV v¾ng mÆt nh−ng kh«ng ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý sai ph¹m. Riªng K49QL ®−îc hÇu hÕt ý kiÕn cña SV trong líp cho biÕt c¸ch thøc qu¶n lý lμ ®iÓm danh ®Òu ®Æn, ghi tªn SV ®i häc muén, v¾ng mÆt vμ cã h×nh thøc xö lý vi ph¹m (62/75 SV – 83%) B¸o chÝ T©m lÝ LÞch sö TriÕt Du lÞch S− ph¹m NV L−u tr÷ & QTVP Khoa häc qu¶n lý Khoa / Bé m«n K48 (59) K49 (58) K48 (41) K49 (45) K48 (86) K49 (50) K48 (40) K48 (45) K48 (33) K49 (47) K48 (63) K49 (40) K48 (54) K49 (75) K49 CLC (20) §iÓm ®¸nh gi¸ 7.6 7.19 6.7 7.08 7.01 6.5 6.95 7.73 6.55 6.6 7.29 6.8 7.6 8.68 7.46 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 25 BiÓu ®å ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ c¸ch thøc qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp 5 9 10 8 12 5 13 12 3 12 20 7 20 62 10 26 34 28 35 34 25 20 33 19 26 41 25 30 10 5 28 15 3 1 39 20 7 0 11 8 1 8 3 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 B¶ng (d) : Sè liÖu ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña sinh viªn vÒ c¸ch thøc qu¶n lý SV cña CBL( sè SV) Chó thÝch: 1: ®iÓm danh ®Òu ®Æn; ghi tªn SV vi ph¹m, cã h×nh thøc xö lý sai ph¹m 2: ®iÓm danh, ghi tªn SV v¾ng mÆt nh−ng kh«ng ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý B¸o chÝ T©m lÝ LÞch sö TriÕt Du lÞch S− ph¹m ng÷ v¨n L−u tr÷ & QTVP Khoa häc qu¶n lý Khoa/ Bé m«n K48 (59) K49 (58) K48 (41) K49 (45) K48 (86) K49 (50) K48 (40) K48 (45) K48 (33) K49 (47) K48 (63) K49 (40) K48 (54) K49 (75) K49 CLC (20) 1 5 9 10 8 12 5 13 12 3 12 20 7 20 62 10 2 26 34 28 35 34 25 20 33 19 26 41 25 30 10 5 3 28 15 3 1 39 20 7 0 11 8 1 8 3 3 5 Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 26 3: ®Ó líp tù do, kh«ng ®iÓm danh hoÆc ®iÓm danh kh«ng th−êng xuyªn - Líp K48 Khoa häc qu¶n lý : Líp K48 cã 78 sinh viªn, ®éi ngò c¸n bé líp gåm 16 ng−êi (BCS líp gåm 1 líp tr−ëng, 2 líp phã vμ 6 tæ tr−ëng ; BCH chi ®oμn gåm 1 BÝ th−, 1 phã bÝ th− vμ 3 ñy viªn; BCH chi héi gåm 1 chi héi tr−ëng vμ 1 chi héi phã). NhiÖm vô cña ba ban ®−îc ph©n c«ng râ rμng [2], Ban c¸n sù líp ®iÓm danh SV, qu¶n lý sÜ sè líp häc hμng ngμy vμ phô tr¸ch chÝnh vÒ m¶ng häc tËp, tæ ung c¸c buæi sinh ho¹t liªn quan ®Õn vÊn ®Ò häc tËp. BCS líp chia líp thμnh c¸c tæ vμ ph©n c«ng tæ tr−ëng theo dâi, ®iÓm danh tæ viªn hμng ngμy ( 1 – 2 lÇn trong 1 buæi häc), tæ tr−ëng b¸o c¸o líp phã häc tËp vÒ sÜ sè SV v¾ng mÆt vμ ®i häc muén. BCS líp còng cã thÓ ®iÓm danh SV ®ét xuÊt b»ng h×nh thøc ®iÓm danh c«ng khai tr−íc líp. Bªn c¹nh ®ã, BCS líp kh«ng ®Ò ra c¸c h×nh thøc xö lý néi bé ®èi víi c¸c SV vi ph¹m, ®iÓm danh tÝnh vμo ®iÓm KÕt qu¶ rÌn luyÖn cuèi mçi häc kú. Sè SV v¾ng mÆt trung b×nh lμ 5 – 6 ng−êi, sè SV ®i häc muén trung b×nh lμ 3 – 4 SV/buæi. BCS líp kh«ng yªu cÇu SV ngåi theo tæ mμ chØ qu¶n lý theo tæ (13 ng−êi/tæ). BCH chi ®oμn phô tr¸ch chÝnh vÒ c¸c vÊn ®Ò t− t−ëng chÝnh trÞ, tæ ung cho SV tham gia c¸c sinh ho¹t chÝnh trÞ. C¸c buæi sinh ho¹t chÝnh trÞ yªu cÇu SV tham gia ®Çy ®ñ b¾t buéc, BCH chi ®oμn cã ®iÓm danh tuy nhiªn th−êng v¾ng tõ 1-2 ng−êi, SV thùc hiÖn ch−a nghiªm tóc, cã SV bá vÒ gi÷a giê sinh ho¹t. BCH chi héi phô tr¸ch chÝnh vÒ c¸c ho¹t ®éng t− vÊn – hç trî SV, tæ ung c¸c buæi sinh ho¹t gi¶i trÝ lμnh m¹nh, ®«i khi kÕt hîp víi BCS Líp – BCH Chi ®oμn ®Ó tæ ung c¸c ho¹t ®éng. Nh÷ng buæi sinh ho¹t nμy h¹n chÕ ®iÓm danh, sè SV cã mÆt t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ, 5-6 SV v¾ng mÆt hoÆc bá vÒ gi÷a giê sinh ho¹t. CBL th−êng xuyªn tæ ung c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, sinh ho¹t 2 lÇn/th¸ng. Mçi buæi Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 27 sinh ho¹t do mét ban phô tr¸ch vμ cã chñ ®Ò g¾n víi träng t©m th¸ng ®ã. C¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa cã kho¶ng 45 – 60 % SV tham gia. Trong líp cã tån t¹i nh÷ng SV th−êng xuyªn v¾ng mÆt, ®i häc muén, bá vÒ gi÷a giê (2 SV) (®iÒu tra b»ng quan s¸t tham dù vμ pháng vÊn). K48 KHQL cã 78 sinh viªn sinh n¨m 1980 – 1986, 19% lμ nam (15 SV). SV ®Õn tõ 24 tØnh thμnh trong c¶ n−íc. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý mμ CBL K48QL sö dông lμ sù kÕt hîp ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi vμ ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p. CBL 48QL sö dông ph−¬ng ph¸p qu¶n lý thiªn vÒ t©m lý x· héi, cè g¾ng t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, th©n thiÖn, h÷u Ých trong líp häc b»ng c¸ch tæ ung c¸c buæi sinh ho¹t theo chñ ®Ò, c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa víi môc ®Ých gi¶i trÝ lμnh m¹nh kÕt hîp t×m hiÓu chuyªn m«n. CBL chñ tr−¬ng kh«ng yªu cÇu SV ngåi theo tæ víi môc ®Ých t¹o sù tho¶i m¸i cho c¸c b¹n SV trong líp. Trong mét tËp thÓ bao giê còng cã sù h×nh thμnh c¸c nhãm häc tËp còng nh− mèi quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÕt, hä dÔ dμng th¶o luËn, cïng trao ®æi ý kiÕn vμ lμm viÖc theo nhãm hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt ®èi víi SV n¨m thø 2, hä ®· cã sù th©n thiÕt vμ lùa chän nhãm lμm viÖc trong qu¸ tr×nh häc tËp tõ n¨m thø nhÊt. Nõu duy tr× c¸ch qu¶n lý nh− n¨m thø nhÊt th× sÏ kh«ng hîp lý, SV n¨m thø 2 cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ t©m lý kh¸c víi SV n¨m thø nhÊt còng nh− nhËn thøc. SV sÏ cã ph¶n øng khi CBL yªu cÇu ngåi theo vÞ trÝ tæ hoÆc sè thø tù trong danh s¸ch líp. CBL 48QL còng cho biÕt h×nh thøc nh− vËy sÏ ph¸t huy tÝnh tù chñ, tù gi¸c cña SV còng nh− nhiÖt t×nh cña hä trong häc tËp, ho¹t ®éng, nhÊt lμ trong nh÷ng buæi th¶o luËn chuyªn ®Ò theo nhãm. Nh÷ng nhãm SV lμm viÖc sÏ hiÖu qu¶ h¬n khi hä lμm viÖc ¨n ý víi nhau, hä sÏ chñ ®éng lùa chän nhau ®Ó h×nh thμnh nhãm. NhiÒu SV trong líp cã ý kiÕn r»ng viÖc ®iÓm danh qu¸ nhiÒu t¹o cho hä c¶m gi¸c ®©y kh«ng gièng m«i tr−êng ®¹i häc mμ ë ®ã SV ph¶i tù qu¶n lý c«ng viÖc vμ cã tr¸ch nhiÖm víi chÝnh b¶n th©n m×nh. NhiÒu SV kh«ng ®ång ý khi CBL thùc hiÖn Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 28 h×nh thøc ®iÓm danh ®ét xuÊt c«ng khai trªn líp, hä cho rμng nh− vËy lμ m¸y mãc vμ qu¸ nguyªn t¾c. CBL ®· chuyÓn ®æi h×nh thøc ®iÓm danh b»ng c¸ch giao nhiÖm vô ®iÓm danh cho ung tæ tr−ëng. §èi víi c¸c buæi sinh ho¹t chÝnh trÞ yªu cÇu SV tham gia ®Çy ®ñ, CBL cã ®iÓm danh vμ trõ ®iÓm rÌn luyÖn cña SV v¾ng mÆt. §èi víi c¸c buæi sinh ho¹t tËp thÓ cña §oμn – Héi (trõ c¸c buæi §¹i héi §oμn – Héi), CBL chñ tr−¬ng h¹n chÕ ®iÓm danh. §©y lμ nh÷ng buæi sinh ho¹t cã môc ®Ých t¹o bÇu kh«ng khÝ lμnh m¹nh, th©n ¸i, qua ®ã lång ghÐp sinh ho¹t chuyªn m«n, t¨ng c−êng c¸c kü n¨ng cÇn cã cña SV Qu¶n lý. Khi tæ ung c¸c ho¹t ®éng, th−êng lμ CBL thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh vμ thuyÕt phôc, vËn ®éng SV tham gia, h−ëng øng. Nhãm Th«ng tin cña K48 ®· ®−äc thμnh lËp vμ ®i vμo ho¹t ®éng, víi môc ®Ých trang bÞ cho sinh viªn K48QL nh÷ng kiÕn thøc x· héi, ®êi sèng, kinh tÕ, chÝnh tri,®©y chÝnh lμ c¸ch tuyªn truyÒn, gi¸o dôc t− t−ëng cho SV, gãp phÇn vμo c«ng t¸c qu¶n lý líp. Tuy nhiªn do nhiÒu lý do kh¸ch quan, nhãm t¹m ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian. So víi c¸c líp kh¸c cïng trong n¨m thø hai ®−îc kh¶o s¸t ë tr−êng §H KHXH&NV, CBL K48 ®−îc c¸c thμnh viªn trong líp ®¸nh gi¸ kh¸ cao (7,6 ®iÓm /10). KÕt qu¶ nμy xÕp thø 2 trong sè 8 líp ®−îc kh¶o s¸t. Nh− vËy CBL K48 cÇn thay ®æi mét sè ®iÓm trong PPQL ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n n÷a. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý SV cña CBL K48 QL lμ sù kÕt hîp gi÷a ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi vμ hμnh chÝnh – luËt ph¸p, nh−ng chó träng h¬n ®èi víi ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ qu¶n lý cña CBL K48 ch−a cao, thÓ hiÖn qua viÖc tån t¹i hiÖn t−îng SV v¾ng mÆt vμ ®i häc muén còng nh− bá tiÕt kh¸ nhiÒu. §©y lμ kÕt qu¶ tÊt yÕu khi CBL K48 nghiªng vÒ ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi h¬n hμnh chÝnh – luËt ph¸p, do ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi ®ßi hái nhiÒu thêi gian còng nh− c«ng søc ®Ó ®¹t hiÖu qu¶, ®ång thêi ng−êi qu¶n lý còng ph¶i thÓ hiÖn ®−îc sù khÐo lÐo trong quan hÖ, ph¶i quan t©m s©u s¸t tíi ung thμnh viªn vμ ®iÒu nμy Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 29 kh«ng thÓ thùc hiÖn thμnh c«ng trong mét thêi gian ng¾n. Trong khi thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi, CBL cßn nhiÒu thiÕu sãt nh− ch−a sö dông khuyÕn khÝch, ®éng viªn kÞp thêi ®èi víi sinh viªn. §Ó sö dông ph−¬ng ph¸p nμy thËt hiÖu qu¶, ng−êi qu¶n lý ph¶i cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, ph¶i quan t©m tíi ung c¸ nh©n trong tËp thÓ, ®ång thêi còng lμ ng−êi d×u d¾t tËp thÓ, hoμ ®ång víi c¸c SV trong líp, g−¬ng mÉu trong ung c«ng viÖc, mäi n¬i mäi lóc. §©y lμ ph−¬ng ph¸p ®ßi hái tr×nh ®é vμ n¨ng lùc qu¶n lý kh¸ cao, CBL K48 ch−a thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p nμy cã hiÖu qu¶ nhanh chãng. Sö dông ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi lμ mét ®iÒu rÊt h÷u Ých tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã CBL K48 còng nªn t¨ng c−êng sö dông ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p ®Ó gi¶m sè SV ch−a chÊp hμnh quy ®Þnh mét c¸ch nghiªm tóc, ph−¬ng ph¸p nμy ®¹t hiÖu qu¶ nhanh chãng tuy nhiªn cã thÓ t¹o ra sù ®èi phã. H×nh thøc nhãm Th«ng tin rÊt bæ Ých vμ sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao nÕu ®−îc sù ñng hé, quan t©m h¬n n÷a. Nh÷ng nhãm, héi, tæ nh− nhãm Th«ng tin ®−îc thμnh lËp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho SV ho¹t ®éng, häc tËp nh÷ng kü n¨ng, trang bÞ kiÕn thøc x· héi. HiÖn nay, c¸c buæi sinh ho¹t ®Òu do CBL thiÕt kÕ, tæ ung, c¸c SV rÊt bÞ ®éng vμ cho r»ng ®ã lμ nghÜa vô cña CBL. V× thÕ CBL nªn ph¸t huy d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng ®Ó SV ung ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong tËp thÓ líp, cïng tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vμ quyÕt ®Þnh trong kh©u x©y ung, tæ ung c¸c ho¹t ®éng. C¸c thμnh viªn cïng ho¹t ®éng sÏ t¨ng c−êng tÝnh s¸ng t¹o còng nh− sù ®oμn kÕt néi bé, CBL sÏ dÔ dμng hoμ ®ång víi SV h¬n n÷a. Mçi SV ®Òu cã nhiÖm vô x©y ung mét tËp thÓ líp v÷ng m¹nh, nhiÖm vô ®ã kh«ng chØ ®Æt lªn vai ®éi ngò c¸n bé líp. - Líp K49 Khoa häc qu¶n lý : Líp K49 cã 94 SV 1982 – 1986, 15% lμ nam (14 SV), SV ®Õn tõ 21 tØnh thμnh. §éi ngò c¸n bé líp gåm 17 ng−êi (Ban c¸n sù líp gåm 1 líp tr−ëng, 3 líp Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 30 phã vμ 8 tæ tr−ëng ; BCH chi ®oμn gåm 1 BÝ th−, 1 phã bÝ th− vμ 1 ñy viªn; BCH chi héi gåm 1 chi héi tr−ëng vμ 1 chi héi phã, ñy viªn cña BCH chi ®oμn ®ång thêi lμ ñy viªn cña BCH chi Héi). §©y ®−îc coi nh− mét nhãm lμm viÖc chung, kh«ng cã sù ph©n c«ng r¹ch rßi trong nhiÖm vô. Ch¼ng h¹n khi cã mét c«ng viÖc mang tÝnh ®Æc thï cña §oμn, BCH chi ®oμn hoμn toμn cã thÓ giao nhiÖm vô cho mét thμnh viªn trong BCS líp. TÊt c¶ c¸c thμnh viªn trong ®éi ngò CBL coi ®©y lμ ®iÒu ®−¬ng nhiªn. BCS líp ph©n c«ng cho c¸c tæ tr−ëng ®iÓm danh hμng ngμy, sau ®ã nép l¹i sæ ®iÓm danh cho líp tr−ëng khi líp tr−ëng yªu cÇu. Líp tr−ëng kh«ng sö dông h×nh thøc ®iÓm danh c«ng khai tr−íc líp. SV ®−îc yªu cÇu ngåi theo tæ (12 ng−êi/ tæ), cã thÓ ®æi vÞ trÝ trong tæ nh−ng kh«ng ®−îc phÐp chuyÓn sang ngåi ë tæ kh¸c. C¸c tæ lu©n phiªn ®æi vÞ trÝ trong líp sau mçi häc kú. Mçi tæ tr−ëng cã mét th− ký tæ tr−ëng. Khi tæ tr−ëng nghØ, nhiÖm vô ®iÓm danh sÏ ®−îc th− ký tæ tr−ëng ®¶m nhiÖm. Nh÷ng SV v¾ng mÆt hoÆc ®i häc muén sÏ bÞ xö lý b»ng viÖc trõ ®iÓm trong phÇn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn cuèi mçi häc kú. SV v¾ng mÆt hÇu nh− kh«ng cã, sè SV ®i häc muén trung b×nh tõ 3 – 5 ng−êi/buæi. CBL cïng ho¹t ®éng, kh«ng ph©n nhiÖm vô riªng cho ung ban nμo. CBL cã chÕ ®é häp th−êng kú vμo thø 3 hμng tuÇn. C¸c ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng do c¶ ba ban cïng x©y ung. C¸c buæi sinh ho¹t th−êng ®iÓm danh, b¾t buéc SV cã mÆt ®Çy ®ñ, chØ ®−îc v¾ng mÆt trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt (cã sù cho phÐp cña CBL). Hçu nh− kh«ng cã SV nμo v¾ng mÆt trong c¸c buæi sinh ho¹t. Mçi tæ lu©n phiªn ®¶m nhiÖm x©y ung, tæ ung sinh ho¹t líp. PhÇn ®Çu cña buæi sinh ho¹t lμ thêi gian ®Ó CBL tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong tuÇn. CBL ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnh riªng cña líp nh− : c¶ líp ë l¹i cuèi giê cho ®Õn khi líp tr−ëng phæ biÕn, th«ng b¸o xong nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt (nÕu cã), Trong c¸c buæi sinh ho¹t ngo¹i khãa, sè SV tham gia lμ 40 – 75%. Kh«ng cã SV nμo th−êng xuyªn v¾ng mÆt, ®i häc muén hay bá giê häc. K49 QL ®· h×nh thμnh mét nhãm Th«ng Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 31 tin sau K48, nhãm Th«ng tin nμy vÉn ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶, c¸c thμnh viªn rÊt h−ëng øng(§iÒu tra b»ng pháng vÊn trùc tiÕp). Líp K49 cã 94 SV 1982 – 1986, 15% lμ nam (14 SV), SV ®Õn tõ 21 tØnh thμnh. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý mμ CBL K49 sö dông lμ ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p kÕt hîp víi t©m lý x· héi, cã nghiªng vÒ sö dông hμnh chÝnh – luËt ph¸p nhiÒu h¬n. CBL cho biÕt hä rÊt chó träng tíi nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ “tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch”, th−êng xuyªn tr−ng cÇu ý kiÕn cña c¸c thμnh viªn trong líp, tæ ung cho líp cïng bμn b¹c, ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c«ng viÖc, néi dung sinh ho¹t, ho¹t ®éng trong líp,C¸c buæi sinh ho¹t ®−îc giao cho ung tæ phô tr¸ch nh»m t¹o sù høng khëi, thi ®ua gi÷a c¸c tæ vμ nç lùc cña mçi c¸ nh©n. CBL ®Òu ®iÓm danh ®Çy ®ñ trong c¸c buæi sinh ho¹t, nh÷ng SV nμo kh«ng thÓ tham gia ®Òu ph¶i xin phÐp CBL tr−íc ®ã. CBL K49 rÊt chó träng sö dông h×nh thøc d©n chñ trong c«ng t¸c qu¶n lý. Khi tæ ung ho¹t ®éng, CBL K49 QL th−êng ®−a ra tr−íc tËp thÓ. Mäi SV ®Òu ®−îc ®ãng gãp ý kiÕn, dùa vμo ®ã, CBL ®−a ra quyÕt ®Þnh ®Ó c¶ líp th«ng qua. §ã lμ h×nh thøc rÊt tèt ®Ó c¶ tËp thÓ cïng lμm viÖc, ph¸t triÓn t− duy s¸ng t¹o, thóc ®Èy c¸c thμnh viªn g¾n bã víi nhau h¬n. C«ng t¸c ph©n c«ng qu¶n lý cña CBL K49 rÊt hîp lý vμ cÇn duy tr×. CBL ®· khÐo lÐo kÕt hîp sö dông nh÷ng néi quy, quy t¾c vμ kh¬i dËy tinh thÇn tù gi¸c cña mçi thμnh viªn ®Ó qu¶n lý hä. Tuy nhiªn, tuú theo ®iÒu kiÖn thêi gian cô thÓ (nh÷ng n¨m häc tiÕp theo) mμ CBL ®iÒu chØnh phï hîp. T©m lý ®èi t−îng qu¶n lý cã thÓ thay ®æi theo thêi gian : mét h×nh thøc qu¶n lý, ph−¬ng ph¸p qu¶n lý t¹i thêi ®iÓm nμy lμ rÊt tèt, nh−ng ®Õn mét ®iÓm kh¸c th× cã thÓ sÏ kh«ng phï hîp víi ®èi t−îng qu¶n lý. §iÒu cèt yÕu lμ ph¶i linh ho¹t sö dông ph−¬ng ph¸p ®Ó phï hîp víi sù biÕn ®æi cña ®èi t−îng còng nh− m«i tr−êng. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 32 Thμnh c«ng cña ®éi ngò CBL K49 trong c«ng t¸c qu¶n lý sinh viªn lμ ®· sö dông ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p th«ng qua viÖc ®−a ra hÖ thèng nguyªn t¾c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ®èi t−îng ngay tõ khi tËp thÓ líp míi h×nh thμnh. Sau ®ã, khi tËp thÓ líp ®· ®i vμo nÒn nÕp, CBL sö dông ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi ®Ó kh¬i dËy lßng nhiÖt t×nh cña mçi c¸ nh©n, t¹o ra bÇu kh«ng khÝ h÷u Ých vμ tÝch cùc. §Æc biÖt, CBL cã h×nh thøc biÓu d−¬ng kÞp thêi vμ hîp lý ®èi víi nh÷ng c¸c nh©n hoÆc nhãm cã ®ãng gãp cho tËp thÓ, thμnh tÝch cao trong c«ng t¸c còng nh− häc tËp Tõ ®ã, tËp thÓ líp ngμy cμng ®oμn kÕt, hoμ ®ång vμ gi÷ ®−îc kû luËt tèt. Qua kh¶o s¸t vμ pháng vÊn c¸c SV n¨m thø nhÊt, n¨m thø hai §H KHXH&NV vμ mét sè tr−êng §H kh¸c (tr−êng §¹i häc LuËt Hμ Néi, §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, Khoa LuËt - §HQGHN, Khoa Kinh tÕ - §H QGHN, Häc viÖn Quan hÖ Quèc tÕ, §¹i häc Assumption – Bangkok – Thailand, Tr−êng §¹i häc Tomas Bata – Céng hoμ Czech) Hçu hÕt c¸c líp ë nh÷ng tr−êng §¹i häc nμy kh«ng chia tæ, SV ®−îc ngåi tù do, trong líp cã CBL vμ viÖc ®iÓm danh ®−îc thùc hiÖn bëi CBL; t¹i mét sè tr−êng kh¸c, GV m«n nμo sÏ ®iÓm danh SV trong giê häc m«n ®ã. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng tr−êng ë n−íc ngoμi, hä chØ tÝnh viÖc SV nghØ häc, c¨n cø vμo ®ã ®Ó cho phÐp thi; nh÷ng SV ®i häc muén sÏ ®−îc tÝnh giê vμ cuèi kho¸ nh÷ng SV ®ã sÏ tham gia c¸c buæi häc l¹i ®Ó ®¶m b¶o ®ñ sè giê häc. - X©y ung ph−¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp víi sinh viªn : §Ó x©y ung ph−¬ng ph¸p ph¸p qu¶n lý phï hîp, tr−íc tiªn chóng ta ph¶i tiÕp cËn ®èi t−îng qu¶n lý. §èi t−îng qu¶n lý ë ®©y lμ sinh viªn, cô thÓ lμ sinh viªn K48 – K49 KHQL, tr−êng §H KHXH&NV. N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm cña ®èi Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 33 t−îng qu¶n lý, CBL sÏ cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vμ ®óng ®¾n ®Õn c¸c ®èi t−îng ®ã, cã th¸i ®é øng xö vμ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp vμ ®¹t kÕt qu¶. SV lμ ®èi t−îng thuéc tÇng líp trÝ thøc cña x· héi, cã tr×nh ®é häc vÊn. Hä cã ph−¬ng thøc lao ®éng ®Æc thï, chñ yÕu lμ lao ®éng trÝ tuÖ c¸ nh©n; hä cã ®é tuæi tõ 18 trë lªn, cã sù nhËn thøc vμ ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n cÇn thiÕt. H¬n n÷a, SV cña nh÷ng ngμnh kh¸c nhau còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng nh− SV cña ngμnh kü thuËt cã ®Æc ®iÓm kh¸c víi SV ngμnh x· héi hay kinh tÕ. SV cña tr−êng §¹i häc KHXH&NV cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng do hä ®−îc tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc vÒ khoa häc x· héi vμ con ng−êi, B¶n th©n trong mçi líp häc th−êng ph¸t sinh vμ h×nh thμnh c¸c nhãm SV. C¸c thμnh viªn tham gia vμo nhãm gãp phÇn t¹o nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý nhãm, chÞu sù ¶nh h−ëng, chi phèi cña t©m lý nhãm ®èi víi hμnh ®éng, quan hÖ vμ chÊt l−îng c«ng viÖc, chÊt l−îng cuéc sèng cña b¶n th©n m×nh. T©m lý nhãm SV cμng tÝch cùc, lμnh m¹nh vμ bÒn v÷ng th× ho¹t ®éng cña nhãm cμng cã chÊt l−îng vμ hiÖu qu¶. Nh− vËy, chÊt l−îng cña c¸c nhãm sÏ h×nh thμnh nªn chÊt l−îng cña tËp thÓ líp. Mçi nhãm cã ®Æc ®iÓm riªng nh− vËy nhiÖm vô qu¶n lý cña CBL lμ t¹o ®−îc sù liªn kÕt hoμ hîp gi÷a c¸c nhãm ®Ó c¸c nhãm cïng chung sèng, thÝch øng lÉn nhau. Mét sè ®«ng SV ®−îc pháng vÊn cho biÕt hä kh«ng thÝch viÖc bÞ ®iÓm danh b»ng c¸ch CBL gäi tªn SV trªn líp, hä cho r»ng kiÓu qu¶n lý ®ã kh«ng phï hîp víi ®èi t−îng lμ sinh viªn ®¹i häc vμ nh÷ng SV nμy ®−îc ®¸nh gi¸ lμ nghiªm tóc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh. Qu¶n lý sinh viªn còng rÊt cÇn sù tÕ nhÞ, khÐo lÐo cña chñ thÓ qu¶n lý. Chóng t«i muèn nhÊn m¹nh r»ng trong mét tËp thÓ nh− líp häc ë bËc ®¹i häc, mÆc dï cã sö dông CBL nh−ng kh«ng cã nghÜa lμ CBL lμ cÊp trªn vμ thμnh viªn kh¸c lμ cÊp d−íi, tÊt c¶ ®Òu b×nh ®¼ng nh− nhau, c¸c thμnh viªn cã thÓ chÞu sù qu¶n lý nh−ng kh«ng cã nghÜa lμ sù phôc ung, ¸p ®Æt. Ph−¬ng ph¸p Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 34 h÷u Ých nhÊt mμ CBL nªn sö dông ®ã chÝnh lμ ph−¬ng ph¸p t©m lý x· héi cã sù kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – ph¸p luËt. Khen th−ëng, biÓu d−¬ng kÞp thêi sÏ thóc ®Èy lßng nhiÖt t×nh, kh¬i dËy sù tù hμo cña ®èi t−îng. Ng−îc l¹i khi cÇn phª b×nh gãp ý, CBL nªn tiÕn hμnh ung träng, ®óng møc vμ kÞp thêi, ®óng ng−êi, ®óng viÖc. Mét thùc tÕ ®Æt ra lμ cμng lªn c¸c líp kho¸ trªn, CBL ®Òu cho biÕt khã qu¶n lý SV h¬n tr−íc, lóc nμy, ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p sÏ kh«ng ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nh− n¨m ®Çu tiªn mμ sö dông sù vËn ®éng, thuyÕt phôc sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Trong c«ng t¸c qu¶n lý SV, CBL nªn sö dông h×nh htøc d©n chñ, ®−a ra bμn b¹c, th¶o luËn trªn líp, sö dông ý kiÕn cña tËp thÓ lμm c¬ së ®−a ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. §iÒu quan träng nhÊt ®èi víi mét sinh viªn chÝnh lμ kÕt qu¶ häc tËp, víi tÝnh chÊt cña m«i tr−êng ®¹i häc lμ tù häc, tinh thÇn tù gi¸c cña sinh viªn ph¶i ®−îc ®Ò cao. Môc ®Ých cao nhÊt cña CBL lμ t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ trong ®ã SV häc tËp vμ rÌn luyÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt, mäi sinh viªn ®Òu nhËn thøc ®−îc r»ng tíi gi¶ng ®−êng lμ ®Ó lÊy kiÕn thøc chø ph¶i v× b¶ng ®iÓm danh. Nõu ý nghÜa nμy ®Òu ®−îc mçi sinh viªn hiÓu râ, cμng lªn tíi nh÷ng líp trªn, hiÖn t−îng v¾ng mÆt, bá tiÕt vμ ®i häc muén cña SV sÏ cμng gi¶m thiÓu. Nh− vËy ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− t−ëng cÇn ®ùoc sö dông triÖt ®Ó nh»m gióp SV x¸c ®Þnh ®−îc tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô, n©ng cao tÝnh tù gi¸c trong c«ng viÖc, tù nguyÖn chÊp hμnh c¸c néi quy, quy ®Þnh,Ph−¬ng ph¸p nμy CBL rÊt khã cã thÓ thùc hiÖn mμ cÇn sù trî gióp cña gi¸o viªn mμ ®Æc biÖt lμ gi¸o viªn chñ nhiÖm. Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ, t− t−ëng kh«ng ph¶i lμ h« hμo b»ng nh÷ng khÈu hiÖu, ®éng viªn lßng nhiÖt t×nh h¨ng h¸i chung chung. ViÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng ®−îc sö dông b»ng c¸ch tæ ung nh÷ng buæi th¶o luËn, to¹ ®μm sö dông h×nh thøc tuyªn truyÒn qua b¸o chÝ. Gi¸o dôc thiÕt thùc ph¶i ®¹t c¸c hiÖu qu¶ cô thÓ: nhiÖt t×nh c«ng t¸c, ý chÝ v−¬n lªn, n©ng cao chÊt l−îng c«ng Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 35 viÖc, tiÕn bé trong häc tËp vμ rÌn luyÖn. Gi¸o dôc sÏ cã t¸c dông l©u dμi tuy kh«ng thÓ hiÖn râ ngay kÕt qu¶ nh−ng cã t¸c dông lín trong viÖc ®Þnh h−íng phÊn ®Êu cho SV. TÊt nhiªn ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh – luËt ph¸p vÉn ®ãng mét vai trß quan träng, nh»m t¹o ra sù nghiªm tóc cho SV. §èi víi mét sè ®èi t−îng kh«ng cã tÝnh tù gi¸c do tÝnh c¸ch quy ®Þnh cña hä, ph−¬ng ph¸p nμy sÏ ph¸t huy hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã, ®©y lμ ph−¬ng ph¸p ®¹t hiÖu qu¶ nhanh nhÊt. Chóng t«i kh¼ng ®Þnh gi÷a c¸c ®èi t−îng qu¶n lý còng nh− m«i tr−êng cña tæ ung cã sù kh¸c nhau do ®ã kh«ng thÓ ¸p ®Æt c¸ch thøc qu¶n lý cña tæ ung nμy vμo tæ ung kh¸c. CBL cña mçi líp nªn tù t×m ra c¸ch thøc qu¶n lý phï hîp th«ng qua viÖc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm riªng cña tËp thÓ líp vμ dùa vμo c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý ®«ng thêi CBL còng nªn chñ ®éng ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c vμ thiÕt lËp ph−¬ng ph¸p qu¶n lý ngay tõ khi tËp thÓ líp míi h×nh thμnh, c¸c thμnh viªn míi t¹o dùng mèi quan hÖ. ViÖc t×m hiÓu t©m lý cña ®èi t−îng vμ thiÕt lËp ph−¬ng ph¸p tqu¶n lý thÝch hîp ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc, chø kh«ng dùa trªn kinh nghiÖm vμ ph−¬ng ph¸p “thö – sai”. §Ó x¸c ®Þnh ®−îc ph−¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp, chñ thÓ qu¶n lý nªn thùc hiÖn theo tr×nh tù sau : - CBL thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c thμnh viªn trong líp, t×m hiÓu t©m t−, nguyÖn väng cña c¸c SV trong líp. - Ngay tõ khi míi vμo líp,CBL d−íi sù hç trî cña GVCN sö dông ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc chÝnh trÞ t− t−ëng cho SV b»ng c¸ch tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, ®èi tho¹i nh»m gióp SV hiÓu râ vÞ trÝ vμ vai trß cña SV, quyÒn lîi, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña SV ®èi víi b¶n th©n vμ tËp thÓ líp. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 36 - CBL x¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm cña tËp thÓ líp: c¬ cÊu giíi, c¬ cÊu tuæi, c¬ cÊu vïng. - Khoanh vïng vμ x¸c ®Þnh t©m lý nhãm ®èi t−îng trong tËp thÓ líp, ph¸n ®o¸n c¸c nhãm cã thÓ sÏ h×nh thμnh trong t−¬ng lai th«ng qua nghiªn cøu ®Æc ®iÓm. - Lùa chän ph−¬ng ph¸p thÝch hîp víi ®èi t−îng qu¶n lý. - X©y dùng hÖ thèng nh÷ng nguyªn t¾c chung ®−îc tËp thÓ th«ng qua. - Khi líp ®· ®i vμo nÒ nÕp, CBL t¹o ®iÒu kiÖn cho tÊt c¶ c¸c thμnh viªn ph¸t huy vai trß cña m×nh trong tËp thÓ, thu hót c¸c thμnh viªn cïng tham gia vμ tæ chøc ho¹t ®éng vμ c«ng t¸c líp. - Chñ ®éng x©y dùng c¸c tæ, ®éi, nhãm ®Ó tËp hîp SV ho¹t ®éng, phôc vô lîi Ých cho SV nh− cung cÊp th«ng tin, ho¹t ®éng chuyªn m«n, trao ®æi kiÕn thøc, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng quan träng, Th«ng qua h×nh thøc nμy, CBL sÏ dÔ dμng qu¶n lý SV h¬n. - Sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch còng nh− c¶nh c¸o kÞp thêi vμ hîp lý, ®óng ng−êi ®óng viÖc. - Duy tr× sù quan t©m ®Õn c¸c thμnh viªn trong líp, tr¸nh ¸p ®Æt ®èi víi ®èi t−îng, tÝch cùc sö dông thuyÕt phôc, gi¸o dôc trong qu¶n lý. Nh− vËy c¸ch thøc qu¶n lý SV mμ CBL nªn sö dông lμ sù vËn dông kÕt hîp ph−¬ng ph¸p chÝnh trÞ, t− t−ëng, ph−¬ng ph¸p t©m lý – x· héi vμ ph−¬ng ph¸p hμnh chÝnh luËt ph¸p, møc ®é sö dông nghiªng vÒ ph−¬ng ph¸p nμo h¬n lμ phô thuéc vμp ®Æc ®iÓm cña ®èi t−îng qu¶n lý. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 37 C - KÕt luËn vμ khuyÕn nghÞ ViÖc sö dông ph−¬ng ph¸p khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n lý SV cña CBL lμ cÇn thiÕt, kÞp thêi vμ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu mμ ®éi ngò CBL còng nh− c¸c líp SV ®ang ®ßi hái. Mét líp häc sÏ ®−îc qu¶n lý tèt khi ®−îc ®¶m b¶o vÒ c¬ së lý thuyÕt ®óng ®¾n, cã ph−¬ng ph¸p qu¶n lý khoa häc, ®óng ®¾n. Môc ®Ých cao nhÊt cña viÖc qu¶n lý SV lμ h−íng tíi x©y dùng m« h×nh líp häc tù qu¶n, ph¸t huy tinh thÇn tù gi¸c cao nhÊt cña mäi thμnh viªn trong líp. Nh− vËy qua viÖc nghiªn cøu vÒ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý, chóng t«i ®−a ®Õn kÕt luËn : hiÖu qu¶ qu¶n lý SV cña CBL K48 – K49 Khoa häc qu¶n lý lμ t−¬ng ®èi, cÇn duy tr× vμ ph¸t huy trong thêi gian tíi, nh−ng nh÷ng thμnh tÝch mμ ®éi ngò CBL ®¹t ®−îc míi chØ dùa trªn kinh nghiÖm c«ng t¸c mμ ch−a cã vËn dông nh÷ng kiÕn thøc khoa häc qu¶n lý ®· tiÕp thu vμo ho¹t ®éng qu¶n lý. Trong khu«n khæ cña ®Ò tμi nghiªn cøu khoa häc nμy, chóng t«i xin ®−a ra mét sè khuyÕn nghÞ vÒ viÖc ¸p dông tr×nh tù x©y dùng ph−¬ng ph¸p qu¶n lý SV cña CBL phï hîp vμo thùc tiÔn ho¹t ®éng cña CBL trong tr−êng ®¹i häc : - Tæ chøc nh÷ng buæi th¶o luËn víi môc ®Ých vμ néi dung : x©y dùng ph−¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp víi thùc tÕ líp häc vμ ®èi t−îng qu¶n lý lμ SV trong líp. - §Ò xuÊt ý kiÕn víi l·nh ®¹o cÊp trªn vÒ viÖc tæ chøc huÊn luyÖn kü n¨ng qu¶n lý cho c¸n bé líp, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thμnh c¸c tæ, ®éi, nhãm, th«ng qua ®ã phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý SV cña c¸n bé líp. Suy ®Õn cïng, tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n lý ®Òu h−íng tíi con ng−êi. ViÖc lùa chän ®óng vμ sö dông hîp lý c¸c PPQL lμ nghÖ thuËt cña ng−êi qu¶n lý. §ã chÝnh lμ sù linh ho¹t trong viÖc vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p tuú theo ®èi t−îng Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 38 qu¶n lý, kh«ng m¸y mãc, rËp khu«n. Mçi ph−¬ng ph¸p ®Òu cã −u ®iÓm vμ nh÷ng mÆt h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, v× thÕ chñ thÓ qu¶n lý cã thÓ vËn dông cïng lóc c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó chóng kÕt hîp hμi hoμ, bæ sung cho nhau nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý. Cuèi cïng, chóng t«i xin trÝch mét lêi d¹y cña L·o Tö: “Th¸i th−îng, bÊt tri h÷u chi; kú thø, th©n nhi dù chi; kú thø, uý chi; kú thø, vô chi.” – L·o Tö – Th−îng thiªn – ThËp thÊt ch−¬ng. (NghÜa lμ : Bμn vÒ thuËt trÞ n−íc, bËc cao nhÊt, d©n chóng kh«ng c¶m thÊy sù tån t¹i cña ng−êi thèng trÞ. BËc thÊp h¬n, d©n chóng th©n cËn hä, ca tông hä. BËc thÊp h¬n n÷a, d©n chóng sî h·i hä. BËc thÊp nhÊt, d©n chóng nhôc m¹ hä) ®Ó nãi vÒ nghÖ thuËt qu¶n lý. CÊp cao nhÊt cña nghÖ thuËt ®ã chÝnh lμ “qu¶n lý mµ nh− kh«ng qu¶n lý” (bÊt qu¶n chi qu¶n) [10, 85]. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 39 PhiÕu th¨m dß ý kiÕn 1. B¹n lμ SV líp ................... , khoa .............................................................................................. 2. B¹n cã ph¶i lμ c¸n sù líp, c¸n bé §oμn, c¸n bé Héi ë líp b¹n kh«ng? … Cã … Kh«ng 3. B¹n ®¸nh gi¸ vÒ m«i tr−êng líp häc cña b¹n nh− thÕ nμo? … §oμn kÕt, hoμ ®ång. … H÷u nghÞ, nh−ng ch−a thùc sù quan t©m ®Õn nhau. … Rêi r¹c, tÎ nh¹t. … ý kiÕn kh¸c ................................................................................................................................................. 4. B¹n ®¸nh gi¸ chung nh− thÕ nμo vÒ ®éi ngò c¸n bé líp (c¸n sù líp, c¸n bé §oμn, c¸n bé Héi) ë líp b¹n? … Lμm viÖc tèt, hoμ ®ång, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, quan t©m ®Õn tËp thÓ líp. … Hoμn thμnh nhiÖm vô nh−ng ch−a nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. … HiÖu qu¶ kÐm. … ý kiÕn kh¸c. ................................................................................................................................................. 5. Xin cho biÕt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vμ viÖc qu¶n lý líp häc cña c¸n bé líp ë líp b¹n b»ng viÖc cho ®iÓm trªn thang ®iÓm 10, trong ®ã ®iÓm cao nhÊt thÓ hiÖn møc ®é lμm viÖc hiÖu qu¶ nhÊt : ....................................................................................................................................................... 6. C¸n bé líp b¹n sö dông c¸ch thøc nμo ®Ó qu¶n lý SV ? … §iÓm danh ®Òu ®Æn; ghi tªn SV ®i häc muén, v¾ng mÆt, cã h×nh thøc xö lý sai ph¹m. … §iÓm danh, ghi tªn SV v¾ng mÆt nh−ng kh«ng ¸p dông c¸c h×nh thøc xö lý. … §Ó líp tù do, kh«ng ®iÓm danh hoÆc ®iÓm danh kh«ng th−êng xuyªn. … ý kiÕn kh¸c ................................................................................................................................................. 7. B¹n kh«ng ®ång ý víi ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp b¹n ë ®iÓm nμo? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 8. Theo b¹n, c¸n bé líp b¹n nªn qu¶n lý sinh viªn nh− thÕ nμo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n? ................................................................................................................................................. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 40 Danh môc tμI liÖu tham kh¶o 1. Bé Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o : Gi¸o tr×nh TriÕt häc Marx – Lenin, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hμ Néi 2002. tr295 2. §Æng TrÇn Hμ Thanh & NguyÔn ThÞ Lª Trang : BCKH “C¬ chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a Ban c¸n sù líp - Ban chÊp hµnh chi §oµn - Ban chÊp hµnh chi Héi líp K48 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý - Tr−êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2003 – 2004”, 2004. 3. Harold Koontz : Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý, NXB Khoa häc vμ kü thuËt, Hμ Néi 1999. 4. Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh : T©m lý häc x· héi trong ho¹t ®éng l·nh ®¹o, qu¶n lý, Hμ néi 1997(tr5 5. Lª Hång L«i : §¹o cña qu¶n lý, NXB §¹i häc Quèc gia Hμ Néi, 2004 (tr548 §¹o cña qu¶n lý) 6. Marx vµ Engels : tuyÓn tËp, NXB Sù thËt HN, 1980. 7. NguyÔn Nh− ý (chñ biªn) : §¹i tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, NXB V¨n ho¸ Th«ng tin, 1998. 8. Peter F. Drucker : Nh÷ng th¸ch thøc cña qu¶n lý trong thÕ kû 21, NXB TrÎ Thμnh phè Hå ChÝ Minh, 2003. 9. Phan Anh Tó : §¹i c−¬ng vÒ khoa häc qu¶n lý, NXB V¨n ho¸ th«ng tin, 1999.(tr50 §¹i c−¬ng). Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn cña c¸n bé líp K48 – K49 Bé m«n Khoa häc qu¶n lý – Tr−êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n n¨m häc 2004 – 2005 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhãm sinh viªn : NguyÔn ThÞ Lª Trang & §Æng TrÇn Hµ Thanh Líp : K48 Khoa häc qu¶n lý GVHD : PGS. Bïi Thanh QuÊt 41 10. TriÖu TrÝ H¶i : Lêi d¹y cña L·o Tö, Trang Tö, Khæng Tö, M¹nh Tö, NXB Hμ Néi, 2000 11. ViÖn ng«n ng÷ häc : Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, NXB §μ N½ng vμ Trung t©m Tõ ®iÓn häc, Hμ Néi - §μ N½ng 2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ chế phối hợp hoạt động giữa Ban cán sự lớp - Ban chấp hành chi Đoàn - Ban chấp hành chi Hội lớp.pdf
Luận văn liên quan