Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao – Lục Ngạn - Bắc Giang

Công cuộc đổi mới do Đảng, Nhà nước ta khởi xướng, lãnh đạo tiến hành từ năm 1986 đến nay đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hoá- xã hội, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng và mọi mặt của đời sống xã hội.Sự nghiệp đổi mới của Đảng đã và đang tiếp tục khẳng định một chân lí: Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng nước ta trong bất kì hoàn cảnh nào cũng là tuyệt đối đúng đắn. Công cuộc đổi mới đặt ra một yêu cầu cấp thiết đó là phải không ngừng đổi mới hệ thống cán bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng với nhiệm vụ hiện nay. Cán bộ Đoàn có vị trí quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và là nguồn cung cấp cán bộ cho Hệ thống chính trị. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X xác định cán bộ là nhân tố then chốt, công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng của công tác cán bộ Đảng. Có thể khẳng định, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đang là một đòi hỏi mang tính cấp thiết ở tất cả các cấp bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phải đào tạo ra những con người mới có năng lực chuyên môn cao, thành thạo chuyên môn của mình đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của của Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi trong giai đoạn mới, nhân tố có tính quyết định xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ tình hình nhận thức của Đoàn viên, Thanh niên ngày càng cao, nhu cầu của thanh niên có nhiều thay đổi. Đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải không ngừng hoàn thiện, có đủ năng lực đáp ứng được với sự phát triển về trình độ của đối tượng vận động. Chuyên đề này được nghiên cứu dựa trên những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ trong thời kì đổi mới và một số Nghị quyết của Trung ương Đoàn: Em lựa chọn nghiên cứu vấn đề trên không phải là một lĩnh vực mới mà trước đó cũng đã có nhiều nghiên cứu, hội thảo xung quanh nội dung này. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu, các hội thảo đó chưa đi sâu và chưa phân tích mang tính hệ thống. Vì vậy em lựa chọn đề tài: “ Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang ” làm chuyên đề tốt nghiệp chương trình trung cấp lí luận chính trị- hành chính và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Lời cảm ơn ! 1 Mục lục 3 Danh mục các chữ viết tắt 5 Phần mở đầu 6 Phần thứ hai 9 Kết quả nghiên cứu của đề tài 9 Chương 1: Cơ sở lí luận 9 1.1 .Hệ thống khái niệm 9 1.1.1 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 9 1.1.2 Thanh niên 10 1.1.3 Cán bộ ( Cader ) 11 1.1.4 Lãnh đạo và chỉ đạo 11 1.1.5 Cán bộ Đoàn 12 1.1.6 Công tác Đoàn 13 1.1.7 Công tác Thanh niên 13 1.1.8 Công tác cán bộ Đoàn 14 1.1.9 Công tác quản lí, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn 15 1.2 Một số quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên 18 1.2.1 Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thanh niên và cán bộ làm công tác thanh niên 19 1.2.2 Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ 21 1.3 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ và cán bộ làm công tác thanh niên 24 Chương 2: Thực trạng công tác quản lí, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội xã Kiên Lao –Lục Ngạn Bắc Giang . 28 2.2 Tình hình chung về thanh niên xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang 29 2.3 Thực trạng công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang . 30 2.3.1 Đội ngũ Bí thư Chi đoàn 32 2.4 Kết quả một số phong trào cách mạng của tuổi trẻ xã Kiên Lao –Lục Ngạn Bắc Giang 33 2.4.1 Phong trào thi đua trong học tập, nghiên cứu khoa học 33 2.4.2 Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đảm nhận phần việc mới, việc khó 33 2.4.3 Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 34 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình Thanh niên và phong trào Thanh thiếu niên xã Kiên Lao –Lục Ngạn Bắc Giang . 35 2.5.1 Nguyên nhân khách quan: 35 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan: 36 2.5.3 Bài học kinh nghiệm: 36 Chương 3: một số kiến nghị, giải pháp cơ bản về đổi mới công tác quản lí, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang 38 3.1 Kiến nghị: 38 3.1.1 Đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể: 38 3.1.2 Đối với các cấp bộ Đoàn 39 3.2 Giải pháp 41 3.2.1 Giải pháp công tác cán bộ: 42 3.2.2 Giải pháp về chuẩn hoá cán bộ Đoàn: 43 3.2.3 Giải pháp chính sách tài chính trong đào tạo: 44 3.2.4 Giải pháp về đổi mới hình thức, nội dung và loại hình đào tạo: 45 3.2.5 Giải pháp về công tác tham mưu. 46 Phần thứ ba 47 Kết luận 47

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao – Lục Ngạn - Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸m dïng ng­êi nÞnh hãt, ghÐt ng­êi chÝnh trùc, h¸m dïng nh÷ng ng­êi hîp tÝnh víi m×nh, tr¸nh nh÷ng ng­êi kh«ng hîp ý m×nh. B¸c c¨n dÆn: “Ph¶i cã ®é l­îng vÜ ®¹i míi cã thÓ ®èi víi c¸n bé mét c¸ch chÝ c«ng v« t­, kh«ng cã thµnh kiÕn, khiÕn cho c¸n bé khái bÞ bá r¬i. Ph¶i chÞu khã d¹y b¶o míi cã thÓ n©ng ®ì nh÷ng ®ång chÝ cßn kÐm, gióp cho hä tiÕn bé. Ph¶i vui vÎ, th©n mËt, c¸c ®ång chÝ míi vui lßng gÇn gòi m×nh”. B¸c ®· nªu râ 4 tiªu chuÈn ®Ó lùa chän c¸n bé l·nh ®¹o: Nh÷ng ng­êi ®· tá ra rÊt trung thµnh, h¨ng h¸i trong c«ng viÖc, trong lóc ®Êu tranh. Nh÷ng ng­êi liªn l¹c mËt thiÕt víi d©n chóng, hiÓu biÕt d©n chóng, lu«n lu«n chó ý ®Õn lîi Ých cña d©n chóng. Nh­ thÕ th× d©n chóng míi tin cËy c¸n bé vµ nhËn c¸n bé ®ã lµ ng­êi l·nh ®¹o cña hä. Nh÷ng ng­êi cã thÓ phô tr¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n. Ai sî phô tr¸ch vµ kh«ng cã s¸ng kiÕn th× kh«ng ph¶i ng­êi l·nh ®¹o. Ng­êi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cÇn ph¶i: Khi thÊt b¹i kh«ng hoang mang, khi th¾ng lîi kh«ng kiªu ng¹o. Khi thi hµnh c¸c nghÞ quyÕt th× kiªn quyÕt, gan gãc, kh«ng sî khã kh¨n. Nh÷ng ng­êi lu«n lu«n gi÷ ®óng kØ luËt. §ã lµ khu«n khæ ®Ó lùa chän c¸n bé l·nh ®¹o. Chóng ta ph¶i theo ®óng. Trong c«ng t¸c c¸n bé, Ng­êi lu«n lu«n coi träng c¶ ®øc vµ tµi cña ng­êi c¸n bé. Ng­êi nãi: “Cã tµi ph¶i cã ®øc. Cã tµi kh«ng cã ®øc, tham «, hñ ho¸ cã h¹i cho n­íc. Cã ®øc kh«ng cã tµi nh­ “«ng bôt” ngåi trong chïa kh«ng gióp Ých g× ®­îc ai”. §èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn, Ng­êi nh¾c nhë: “C¸n bé l·nh ®¹o cÇn ph¶i tr¸nh quan liªu, chèng l·nh ®¹o chung chung, cÇn ph¶i khuyÕn khÝch, quyªn gãp, bæ sung vµ phæ biÕn réng r·i nh÷ng ý kiÕn hay, nh÷ng kinh nghiÖm tèt cña quÇn chóng, cÇn ph¶i l·nh ®¹o toµn diÖn, cô thÓ. CÇn ph¶i ®i s©u ®i s¸t vµo ®êi sèng cña thanh niªn, hiÓu râ t©m lÝ thanh niªn vµ gióp hä gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò mét c¸ch thiÕt thùc nhÊt”. Trong c«ng t¸c c¸n bé, B¸c chØ râ nh÷ng khuyÕt ®iÓm cÇn söa: “Cã nh÷ng n¬i th­êng dïng nh÷ng ng­êi v¨n hay nãi khÐo, nh­ng kh«ng lµm ®­îc viÖc, kh«ng ra tranh ®Êu. Mµ nh÷ng ®ång chÝ lµm viÖc tèt mµ nãi kh«ng th¹o, nh­ng rÊt trung thµnh, h¨ng h¸i, rÊt gÇn gòi quÇn chóng, th× bÞ d×m xuèng. Chóng ta ph¶i söa ch÷a ngay nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã”. B¸c cßn chØ râ: Khi giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé, ph¶i lµm cho hä yªn t©m c«ng t¸c, høng thó trong c«ng viÖc. Muèn thÕ, ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµm sao cho c¸n bé “c¶ gan nãi, c¶ gan ®Ò ra ý kiÕn, c¶ gan phô tr¸ch, c¶ gan lµm viÖc”. Ng­êi c¨n dÆn: Ng­êi l·nh ®¹o muèn biÕt m×nh, tèt nhÊt lµ ph¶i cã th¸i ®é vµ c¸ch lµm viÖc thËt sù d©n chñ, ®Ó mäi ng­êi xung quanh m¹nh d¹n, th¼ng th¾n nãi nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh. Ng­êi l·nh ®¹o thËt sù d©n chñ, ý kiÕn cña c¸n bé ®­îc thËt sù t«n träng, th× khèi ®oµn kÕt néi bé ®­îc cñng cè, nh÷ng s¸ng kiÕn ®­îc n¶y në, c«ng viÖc nhÊt ®Þnh sÏ ®­îc hoµn thµnh tèt ®Ñp. Ng­êi nãi: “D©n chñ, s¸ng kiÕn, h¨ng h¸i, ba ®iÒu ®ã rÊt quan hÖ víi nhau. Cã d©n chñ míi lµm cho c¸n bé vµ quÇn chóng ®Ò ra s¸ng kiÕn. Nh÷ng s¸ng kiÕn ®ã ®­îc khen ngîi, th× nh÷ng ng­êi ®ã cµng thªm h¨ng h¸i vµ ng­êi kh¸c còng häc theo. Vµ trong khi t¨ng thªm s¸ng kiÕn vµ h¨ng h¸i lµm viÖc th× nh÷ng khuyÕt ®iÓm lÆt vÆt còng tù söa ch÷a ®­îc nhiÒu”. Ng­êi cho r»ng: §iÒu mÊu chèt trong c¸ch l·nh ®¹o lµ lµm sao cho cÊp d­íi cã tinh thÇn chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã tinh thÇn, tr¸ch nhiÖm cao, d¸m t×m tßi suy nghÜ vµ d¸m quuyÕt ®Þnh. B¸c c¨n dÆn: “Khi giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé, cÇn ph¶i chØ ®¹o râ rµng, s¾p ®Æt ®Çy ®ñ. V¹ch ra nh÷ng ®iÓm chÝnh vµ nh÷ng khã kh¨n cã thÓ x¶y ra. Nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®­îc quyÕt ®Þnh råi th× giao cho hä lµm, khuyªn hä cø c¶ gan mµ lµm. Còng nh­ trong qu©n ®éi, khi chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®· quyÕt ®Þnh råi, th× Tæng t­ lÖnh kh«ng cÇn nhóng vµo nh÷ng vÊn ®Ò lÆt vÆt. Thµ ®Ó cho c¸c cÊp chØ huy cã quyÒn “tuú c¬ øng biÕn” míi cã thÓ ph¸t triÓn tµi n¨ng cña hä. ViÖc g× cÊp trªn còng nhóng vµo, c¸n bé còng nh­ mét c¸i m¸y, viÖc g× còng chê mÖnh lÖnh, sinh ra û l¹i, mÊt hÕt s¸ng kiÕn”. 1.3 Quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ c¸n bé vµ c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn KÕ thõa vµ vËn dông s¸ng t¹o häc thuyÕt M¸c- Lªnin vµ T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c«ng t¸c c¸n bé vµ c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh niªn. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng ta lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi toµn bé sù nghiÖp c¸ch m¹ng. T¹i Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng lÇn thø 3 kho¸ VIII ®· v¹ch ra chiÕn l­îc c¸n bé cña thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nhiÖm vô, nhu cÇu hÕt søc cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay. §¶ng ®· chØ ra mét sè ®iÓm c¬ b¶n vÒ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trong chiÕn l­îc c¸n bé. Mét lµ: X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®­êng lèi chÝnh trÞ cña §¶ng, tõ yªu cÇu cña nhiÖm vô trong thêi k× c«ng nghÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu: “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”, v÷ng b­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. §­êng lèi chÝnh trÞ quyÕt ®Þnh nhiÖm vô tæ chøc trong ®ã c«ng t¸c c¸n bé cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. §éi ngò c¸n bé cã chÊt l­îng cao, sè l­îng ®ñ, c¬ cÊu ®ång bé sÏ ®¶m b¶o cho tæ chøc ph¸t huy ®­îc hiÖu lùc vµ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ®­îc thùc hiÖn th¾ng lîi. §­êng lèi chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c c¸n bé cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, c«ng t¸c c¸n bé ph¶i g¾n chÆt phôc vô ®­êng lèi chÝnh trÞ, nhiÖm vô chÝnh trÞ. Hai lµ: Ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc vµ ®oµn kÕt d©n téc trong x©y dùng ®éi ngò c¸n bé. Gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n lµ vÊn ®Ò thuéc b¶n chÊt giai cÊp mét ®¶ng kiÓu míi, ph¶i ®­îc qu¸n triÖt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng mµ tr­íc hÕt lµ c«ng t¸c c¸n bé. §¶ng ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ®éi ngò c¸n bé c¸ch m¹ng, ®ång thêi ph¶i th­êng xuyªn quan t©m trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé vµ tËp hîp ®­îc nh÷ng trÝ thøc giái, cã t©m ®øc bæ sung hä vµo ®éi ngò c¸n bé cña §¶ng. Ba lµ: X©y dùng ®éi ngò c¸n bé ph¶i g¾n liÒn víi viÖc x©y dùng tæ chøc, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé vµ x©y dùng tæ chøc víi nh÷ng ph­¬ng thøc, lÒ lèi lµm viÖc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Trong mét tæ chøc m¹nh, c¸n bé ®­îc rÌn luyÖn vµ tr­ëng thµnh, n¨ng lùc, phÈm chÊt cña tõng ng­êi ®­îc ph¸t huy, toµn bé tæ chøc sÏ t¹o ®­îc søc m¹nh míi, søc m¹nh cña tËp thÓ. MÆt kh¸c, c¸n bé còng cã tac ®éng tÝch cùc trë l¹i víi tæ chøc. Bëi v×, tæ chøc do con ng­êi lËp ra, c¸c c¸ nh©n hîp thµnh. Do ®ã, tæ chøc phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña mçi c¸ nh©n. Tæ chøc kh«ng ho¹t ®éng ®­îc nÕu kh«ng cã con ng­êi. Bèn lµ: Th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ phong trµo c¸ch m¹ng quÇn chóng ®Ó n©ng cao d©n trÝ, tuyÓn chän, gi¸o dôc, rÌn luyÖn vµ båi d­ìng c¸n bé. C¸n bé vµ phong trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. Phong trµo c¸ch m¹ng cña quÇn chóng s¶n sinh ra nh÷ng c¸n bé tèt, lµ m«i tr­êng ®Ó rÌn luyÖn, thö th¸ch vµ sµng läc c¸n bé. MÆt kh¸c, c¸n bé lµ ng­êi tuyªn truyÒn vµ tæ chøc phong trµo l·nh ®¹o quÇn chóng, cã vai trß t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i phong trµo quÇn chóng. §Æc biÖt lµ c¸n bé §oµn, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c thanh vËn, cÇn ph¶i th«ng qua phong trµo c¸ch m¹ng cña tuæi trÎ mµ thö søc, rÌn luyÖn, lùa chän c¸n bé. Trong thêi k× míi, mäi phÈm gi¸ vµ b»ng cÊp, danh hiÖu vµ chøc vô, tµi n¨ng cèng hiÕn ph¶i ®­îc kiÓm nghiÖm qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, “lÝ luËn mµ kh«ng cã thùc tiÔn lµ lÝ luËn su«ng”. Phong trµo c¸ch m¹ng cña §oµn lµ tr­êng häc lín cña §oµn. N¨m lµ: C«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm cñ c¸n bé. TÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng t¸c c¸n bé nhÊt thiÕt ph¶i do cÊp uû cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ®ång thêi ph¸t huy tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan tham m­u. §¶ng ®Ò ra quan ®iÓm, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch c¸n bé, cô thÓ ho¸ thµnh c¸c qu¸ tr×nh quy ho¹ch, c¸c kÕ ho¹ch, quy chÕ, quy tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng, ®¸nh gi¸, ®Ò b¹t, sö dông c¸n bé; l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c cÊp, ngµnh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lÝ c¸n bé. §Õn §¹i héi §¶ng lÇn thø X, trong phÇn b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, §¶ng ta ®· nªu lªn nh÷ng néi dung, ph­¬ng h­íng tiÕp tôc “§æi míi c«ng t¸c c¸n bé” nh­ sau ®©y: “Môc tiªu chóng ta x©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh, kh«ng quan liªu tham nhòng, l·ng phÝ, kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ; cã t­ duy ®æi míi, s¸ng t¹o, cã kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu cña thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; cã tinh thÇn ®oµn kÕt, hîp t¸c, ý thøc kØ luËt cao vµ phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, t«n träng tËp thÓ, g¾n bã víi nh©n d©n, d¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm. §éi ngò c¸n bé ph¶i ®ång bé, cã tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn, cã sè l­îng vµ c¬ cÊu hîp lÝ.” “NhiÖm vô quan träng nhÊt lµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, tr­íc hÕt lµ c¸n bé l·nh ®¹o cÊp chiÕn l­îc vµ ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc c¸c cÊp, c¸c ngµnh cña hÖ thèng chÝnh trÞ… Quan t©m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trÎ, c¸n bé n÷, c¸n bé d©n téc thiÓu sè, c¸n bé xuÊt th©n tõ c«ng nh©n, con em nh÷ng gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng”. “Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lÝ ®éi ngò c¸n bé, ®ång thêi tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ vµ ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc. CÊp uû §¶ng cã thÈm quyÒn ph¶i chñ tr× vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé theo ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tËp thÓ quyÕt ®Þnh; x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, nhÊt lµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®øng ®Çu trong c«ng t¸c c¸n bé. C¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ t«n vinh nh÷ng ng­êi cã c«ng, bè trÝ sö dông ®óng nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, hÕt lßng v× d©n, v× n­íc; khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã s¸ng kiÕn, cã ý t­ëng míi”. “Më réng vµ ph¸t huy d©n chñ, thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch trong c«ng t¸c c¸n bé…” “Thùc hiÖn tèt c¸c c¬ chÕ tuyÓn chän, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, qu¶n lÝ, gi¸m s¸t c¸n bé sau bÇu cö, bæ nhiÖm…” “§æi míi m¹nh mÏ, triÓn khai ®ång bé c¸c kh©u: ®¸nh gi¸, quy ho¹ch, ®µo t¹o, båi d­ìng, lu©n chuyÓn, bè trÝ, sö dông, x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé. §¸nh gi¸ c¸n bé ph¶i c«ng khai, minh b¹ch, kh¸ch quan, toµn diÖn vµ c«ng t©m, lÊy hiÖu qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ lµm th­íc ®o phÈm chÊt vµ n¨ng lùc c¸n bé… Kh«ng bæ nhiÖm, ®Ò b¹t nh÷ng ng­êi kh«ng ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc…”. “X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ träng dông nh©n tµi, thu hót nh©n tµi vµo nh÷ng lÜnh vùc quan träng. Kh«ng ph©n biÖt ng­êi trong §¶ng hay ngoµi §¶ng…”. Theo quan ®iÓm cña §¶ng, ng­êi c¸n bé §oµn trong thêi k× míi cã nh÷ng tiªu chuÈn sau: Cã tinh thÇn yªu n­íc s©u s¾c, tËn tuþ phôc vô nh©n d©n, kiªn ®Þnh víi môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, phÊn ®Êu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ mäi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t­, cã ý thøc kØ luËt, trung thùc, kh«ng c¬ héi, g¾n bã mËt thiÕt víi ®oµn viªn thanh niªn vµ ®­îc ®oµn viªn thanh niªn tÝn nhiÖm. Cã tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ lÝ luËn chÝnh trÞ, n¾m v÷ng nh÷ng quan ®iÓm, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc; cã tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, ®ñ n¨ng lùc vµ søc khoÎ ®Ó lµm viÖc cã hiÖu qu¶, nh»m ®¸p øng mäi yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lÝ, bè trÝ, sö dông ®éi ngò c¸n bé §oµn trªn ®Þa bµn tØnh B¾c K¹n 2.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸- x· héi x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n B¾c Giang . Kiªn Lao- Lôc Ng¹n Lµ mét x· miÒn nói c¸ch thÞ trÊn Chò 9km, cã khu du lich sinh th¸i Khu«n ThÇn cña HuyÖn thuËn lîi cho viÖc giao l­u kinh tÕ - x· héi. Kiªn Lao lµ mét x· n»m ë phÝa ®«ng b¾c cña huyÖn Lôc Ng¹n, phÝa b¾c gi¸p víi x· S¬n H¶i, phÝa t©y gi¸p víi x· Kiªn Thµnh vµ TØnh L¹ng S¬n. Kiªn Lao cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 562 km2, lµ mét x· thuÇn n«ng kÕt hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ v­ên ®åi, c©y v¶i thiÒu lµ lo¹i c©y trång mòi nhän chñ yÕu, g¾n liÒn víi tiÓu thñ c«ng nghiÖp nh­ chÕ biÕn l­¬ng thùc cïng víi ph¸t triÓn ch¨n nu«i. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô bu«n b¸n nhá phôc vô ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n. N»m trong 10 th«n b¶n lµ 6 d©n téc anh em, trªn ®Þa bµn x· cã 02 ®¬n vÞ quèc doanh ®ã lµ 2 ®éi s¶n xuÊt lµm n«ng nghiÖp, ®ã lµ mét c¬ quan thñy n«ng vµ mét c¬ quan qu¶n lý du lÞch. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ- trËt tù an toµn x· héi nhiÒu lóc cßn phøc t¹p vµ nhøc nhèi, trong x· kh«ng cã c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng mµ c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n chØ lµ nhá lÎ ch­a tËp trung tuy vËy vÉn t¹o ®­îc nguån thu vµ ng©n s¸ch ®¶m b¶o cho viÖc chi c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn. 2.2 T×nh h×nh chung vÒ thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang HiÖn nay x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang cã trªn 1745 thanh niªn, chiÕm h¬n 30% d©n sè vµ kho¶ng 57% lùc l­îng lao ®éng x· héi; 86,7% thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè, tËp trung chñ yÕu ë khu vùc n«ng th«n vµ tr­êng häc. §¹i bé phËn thanh niªn cã quan ®iÓm, lËp tr­êng t­ t­ëng v÷ng vµng, lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc, kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, l¹c hËu, cã ý chÝ tù lùc, tù c­êng, v­¬n lªn lËp th©n, lËp nghiÖp, cã tinh thÇn xung phong t×nh nguyÖn, t­¬ng th©n t­¬ng ¸i… ®©y lµ lùc l­îng nßng cèt trong viÖc tham gia c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, ®¶m b¶o an ninh quèc phßng cña x·. Tuy nhiªn thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang vÉn cßn béc lé mét sè h¹n chÕ, ®ã lµ: Tr×nh ®é häc vÊn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi; mét sè thanh niªn cã t­ t­ëng tr«ng chê, û l¹i, ch­a muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng §oµn vµ ho¹t ®éng x· héi; NhiÒu thanh niªn ch­a cã viÖc lµm hoÆc viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh, thu nhËp thÊp, Ýt hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt; mét sè thanh niªn sèng thùc dông, bu«ng th¶, m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. Trong t×nh h×nh míi, thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang cã nhiÒu thuËn lîi h¬n ®Ó rÌn luyÖn, cèng hiÕn vµ tr­ëng thµnh, ®ã lµ: Tr×nh ®é v¨n ho¸ sÏ ngµy cµng cao, th¸i ®é vµ ý thøc chÝnh trÞ cña thanh niªn sÏ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc; m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn ®µo t¹o chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp, lËp th©n lËp nghiÖp cña thanh niªn ngµy cµng tèt h¬n; ®êi sèng v¨n ho¸, c¬ së h¹ tÇng liªn tôc ®­îc c¶i thiÖn; c¬ héi t×m kiÕm, t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp sÏ nhiÒu h¬n; nhiÒu nguån lùc, tiÒm n¨ng kinh tÕ ch­a ®­îc khai th¸c hÕt nh­ rõng, ®Êt ®åi rõng vµ ®Êt canh t¸c Ýt vô, thÞ tr­êng lao ®éng vµ lÜnh vùc dÞch vô, du lÞch ®ang cÇn sù nç lùc cña thanh niªn; hÖ thèng chÝnh trÞ æn ®Þnh, kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn; c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi sÏ cã nhiÒu tiÕn bé vµ tiÕp tôc nhËn ®­îc sù quan t©m cña §¶ng, chÝnh quyÒn cïng toµn thÓ x· héi. Tuy nhiªn, trong thêi gian tíi thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang sÏ cã sù ph©n ho¸ vÒ tr×nh ®é nhËn thøc, thu nhËp, giµu- nghÌo, nhu cÇu, lý t­ëng- ®¹o ®øc- lèi sèng. Thanh niªn còng sÏ gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm viÖc lµm víi thu nhËp æn ®Þnh, lùa chän m«i tr­êng häc tËp, vui ch¬i gi¶i trÝ vµ sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh; ph¶i gi¶i quyÕt sù bÊt cËp vÒ tr×nh ®é cña b¶n th©n so víi yªu cÇu ®æi míi nhanh trªn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi; ®iÒu chØnh nh÷ng lÖch l¹c trong nhËn thøc vÒ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp, chän nghÒ, häc nghÒ; c«ng t¸c tæ chøc vµ phong trµo §oµn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a theo kÞp nh÷ng diÔn biÕn cña t×nh h×nh thanh niªn vµ yªu cÇu cña x· héi ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®ßi hái thanh niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang ph¶i chñ ®éng n¾m b¾t thêi c¬, nç lùc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i, v­ît qua th¸ch thøc. Tæ chøc §oµn ph¶i b¸m s¸t c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, cô thÓ ho¸ sù chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn thµnh c¸c nhiÖm vô cô thÓ s¸t hîp víi nhu cÇu, nguyÖn väng, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña ®oµn viªn thanh niªn; tÝch cùc kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ yÕu kÐm, tiÕp tôc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng; nç lùc phÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ph­¬ng h­íng, c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ c¸c mÆt c«ng t¸c cña §oµn. 2.3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c c¸n bé §oµn trªn ®Þa bµn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang . §oµn thanh niªn x· Kiªn Lao hiÖn cã 120 §oµn viªn vµ 24 héi viªn Häi LHTN ViÖt Nam, hiÖn sinh ho¹t t¹i 10 chi ®oµn n«ng th«n, 2 chi ®oµn nhµ tr­êng vµ 4 c©u l¹c bé thanh niªn, 5 chi héi thanh niªn. §oµn thanh niªn x· Kiªn Lao liªn tôc trong nhiÒu n¨m ®­îc huyÖn §oµn tÆng giÊy khen. Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o §¶ng ñy x· Kiªn Lao lu«n coi träng vÞ trÝ vai trß cña c«ng t¸c thanh niªn rÊt quan träng. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®¹i ®a sè thanh niªn x· Kiªn Lao phÊn khëi tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh¹y bÐn thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã tr×nh ®é, v¨n hãa caco h¬n, m¹nh d¹n tiÕp thu tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, thanh niªn vÉn lµ lùc l­îng xung kÝch chñ yÕu tham gia vµo c¸c c«ng tr×nh tËp trung, khã kh¨n cña ®Þa ph­¬ng, thanh niªn tr­êng häc chiÕm lùc l­îng kh¸ ®«ng trong thanh niªn ®­îc tËp hîp, tØ lÖ thanh niªn ®i häc ngµy cµng cao. B¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng, sù l·nh ®¹o cña §¶ng ñy, kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña §oµn cÊp trªn, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®· t¹p trung ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cho thanh niªn, b»ng h×nh thøc tæ chøc diÔn ®µn thanh niªn, tæ choc h­ëng øng c¸c cuéc thi “ biªn giíi, h¶I ®¶o trong tim t«i” tæ chøc c¸c chuyÕn ®i th¨m quan nh÷ng di tÝch lÞch sö ®­îc ®«ng ®¶o §VTN h­ëng øng tham gia tÝch cùc. Trong viÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng tµo d©n thùc hiÖn nÕp sèng v¨n hãa, §¶ng ñy x· Kiªn Lao ®· x¸c ®Þnh vµ giao nhiÖm vô cho §TN lu«n lµ lùc l­îng nßng cèt trong phong trµo tuyªn truyÒn x©y dung nÕp sèng v¨n hãa trong viÖc c­íi, §VTN ®· phèi kÕt hîp víi c¸c ngµnh liªn quan triÓn khai vËn ®éng, kÕt qu¶n ®­îc quÇn chóng nh©n d©n ñng hé cao, hµng n¨m §VTN x· Kiªn Lao më 2 líp c¶m t×nh ®oµn vµo hai ®ît 26/3 vµ 2/9 mçi n¨m kÕt n¹p ®­îc 30 ®Õn 50 §oµn viªn míi. Trong c«ng t¸c båi d­ìng vµ sö dông c¸n bé §oµn, BCH x· Kiªn Lao lu«n x¸c ®Þnh c¸n bé lµ gèc cña mäi c«ng viÖc, nªn ®· tham m­u víi §¶ng ñy cö ®ång chÝ bÝ th­, phã bÝ th­ §oµn x· tham gia c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c thanh niªn do tØnh ®oµn tæ chøc. Hµng n¨m BTV §oµn x· ®· tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn, §éi cho thanh niªn ®­îc 100% c¸n bé chi ®oµn tham gia. Tõ 2008 ®Õn nay ®· giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó ®i häc líp t×m hiÓu vÒ §¶ng, giíi thiÖu cho §¶ng xem xÐt vµ kÕt n¹p ®¶ng ®­îc 12 ®ång chÝ ®oµn viªn ­u tó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Do vËy nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng bé x· Kiªn Lao liªn tôc ®­îc “ trÎ hãa” ®éi ngò, ®Õ chØ ®¹o thanh niªn tæ chøc ho¹t ®éng s¸t víi nhiÖm vô, yªu cÇu ®æi míi cña cahs m¹ng n­íc ta hiÖn nay. §oµn thanh niªn x· Kiªn Lao ®· tËp trung ®Èy m¹nh hai phong trµo lín “thanh niªn lËp nghiÖp” vµ “ tuæi trÎ gi÷ n­íc” ®­îc ®«ng ®¶o §VTN tham gia h­ëng øng. §oµn thanh niªn x· Kiªn Lao lu«n x¸c ®Þnh vai trß cña m×nh lµ ®éi tiªn phong cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh. CÊp x· ®· cñng cè kiÖn toµn héi ®ång phô tr¸ch c«ng t¸c ®éi nhiÒu n¨m nay do ®ång chÝ phã bÝ th­ §oµn x· lµm chñ tÞch héi ®ång, mét sè c¸c ®ång chÝ BCH §oµn x· tham gia lµm ñy viªn. Hµng n¨m §oµn x· tiÕp nhËn sè ®éi viªn ë nhµ tr­êng vÒ nghØ hÌ giao, chØ ®¹o c¸c chi ®oµn, ®ång chÝ c¸n bé chi ®oµn phô tr¸ch c«ng t¸c thiÕu nhi trÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ho¹t ®éng vµ qu¶n lÝ sè ®éi viªn ë ®Þa bµn chi ®oµn m×nh trong ba th¸ng hÌ. C¸c chi ®oµn cña §oµn thanh niªn x· Kiªn Lao tæ chøc tÕt trung thu cho c¸c em hµng n¨m. Tuy nhiªn víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ trªn th× c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn x· Kiªn Lao vÉn cßn tån t¹i mét sè yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc ®ã lµ : Néi dung tuyªn truyÒn gi¸o dôc t­ t­ëng cßn chËm. ®æi míi, phong trµo “thanh niªn lËp nghiÖp” ®­îc triÓn khai ë c¸c c©u l¹c bé khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m thanh niªn ch­a ®­îc s©u, kÕt qu¶ phong trµo nµy ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ lín, viÖc ph¸t trio ®oµn viªn trªn ph¹m vi toµn x· kh«ng ®ång bé, n¨ng lùc c«ng t¸c cña mét sè c¸n bé ®oµn cßn yÕu, thiÕu nhiÖt t×nh, viÖc kiÓm tra ®«n ®èc sinh ho¹t chi ®oµn cña BTV §oµn x· ch­a ®­îc th­êng xuyªn. 2.3.1 §éi ngò BÝ th­ Chi ®oµn 2.3.1.1 Khu vùc ®Þa bµn d©n c­, n«ng th«n Toµn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang cã 13 Chi ®oµn ë ®Þa bµn d©n c­ vµ khu vùc n«ng th«n (khu vùc n«ng th«n chiÕm 95%). §éi ngò bÝ th­ chi ®oµn khu vùc nµy hÇu hÕt lµ nh÷ng c¸n bé trÎ, n¨ng næ, nhiÖt t×nh, cã uy tÝn víi ®oµn viªn thanh niªn. VÒ chÊt l­îng, phÇn lín d· tèt nghiÖp THPT vµ THCS, cã mét sè ®· hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù, do ®ã ®©y lµ lùc l­îng nßng cèt trong c¸c phong trµo do tæ chøc §oµn ë x·. Song ®iÒu bÊt cËp, khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi ®éi ngò bÝ th­ chi ®oµn hiÖn nay ®ã lµ hä ch­a cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ch­a ®­îc ®µo t¹o vÒ c«ng t¸c thanh vËn, ngo¹i ng÷, tin häc... §Æc biÖt lµ c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn; kh«ng cã chÕ ®é ®·i ngé, thiÕu kinh phÝ ho¹t ®éng, ho¹t ®éng chñ yÕu b»ng lßng nhiÖt t×nh cña tuæi trÎ; rÊt nhiÒu n¬i thiÕu ®Þa ®iÓm sinh ho¹t. 2.3.1.2 Khu vùc thanh niªn c«ng nh©n viªn chøc vµ tr­êng häc §éi ngò bÝ th­ chi ®oµn nµy cã thuËn lîi lµ ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô (®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc) vµ ®a sè BÝ th­ Chi ®oµn khèi tr­êng häc lµ nh÷ng häc sinh, khoÎ, nhiÖt t×nh, nhanh nh¹y do ®ã rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, do ®Æc thï c«ng t¸c, ho¹t ®éng ë khu vùc nµy cßn cã nhiÒu khã kh¨n vÒ thêi gian dµnh cho c«ng t¸c §oµn... 2.4 KÕt qu¶ mét sè phong trµo c¸ch m¹ng cña tuæi trÎ x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n B¾c Giang 2.4.1 Phong trµo thi ®ua trong häc tËp, nghiªn cøu khoa häc Trong khèi tr­êng häc, c¸c cÊp bé §oµn ®· tÝch cùc tham gia phong trµo “Häc tËp rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp”, h­ëng øng cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua “D¹y tèt- häc tèt”, tæ chøc c¸c cuéc thi “Th¾p s¸ng tµi n¨ng häc ®­êng”, “§­êng lªn ®Ønh Olimpia"; x©y dùng c¸c c©u l¹c bé, c¸c lo¹i quü hç trî häc tËp. Lµm tèt c¸c ho¹t ®éng bæ trî häc tËp nh­: Tu söa, vÖ sinh, lµm ®Ñp khu«n viªn tr­êng häc, lao ®éng g©y quü, gióp ®ì ®oµn viªn thanh niªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n... Th«ng qua ®ã chÊt l­îng gi¶ng d¹y, häc tËp vµ ý thøc chÊp hµnh quy chÕ chuyªn m«n cña gi¸o viªn trÎ vµ häc sinh ®­îc n©ng cao, hµng tr¨m ®oµn viªn thanh thiÕu niªn ®¹t danh hiÖu häc sinh giái c¸c cÊp; nhiÒu ®oµn viªn ®­îc Trung ­¬ng §oµn tuyªn d­¬ng khen th­ëng, trao tÆng c¸c lo¹i Gi¶i th­ëng TrÇn V¨n ¥n, Lý Tù Träng, häc bæng NguyÔn Th¸i B×nh... Trong thanh niªn ngoµi tr­êng häc, c¸c cÊp bé §oµn th­êng xuyªn ®éng viªn ®oµn viªn thanh niªn tham gia häc phæ cËp Trung häc c¬ së, bæ tóc v¨n ho¸, häc nghÒ; tÝch cùc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc; tham gia, ®¶m nhËn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt phôc vô trong häc tËp, c«ng t¸c vµ lao ®éng. 2.4.2 Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång ®¶m nhËn phÇn viÖc míi, viÖc khã Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn ®­îc quan t©m vµ ®Èy m¹nh; hµng n¨m, c¸c cÊp bé §oµn, §VTN toµn tØnh ®· ®ång lo¹t tæ chøc ra qu©n thùc hiÖn Th¸ng Thanh niªn, ChiÕn dÞch “Thanh niªn, häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn hÌ” t¹o thµnh phong trµo thi ®ua s«i næi, réng kh¾p, thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶. C¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn chuyªn s©u, t×nh nguyÖn t¹i chç víi sù tham gia cña hµng tr¨m l­ît trong §oµn viªn thanh niªn x· ®· thùc hiÖn ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh, phÇn viÖc thanh niªn; hµng tr¨m ®ît lao ®éng vÖ sinh m«i tr­êng, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n x· héi, n¹o vÐt, söa ch÷a hoÆc lµm míi 10km ®­êng liªn th«n vµ kªnh m­¬ng. Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn ®· ®¸p øng nguyÖn väng, kh¬i dËy nhiÖt huyÕt cña tuæi trÎ vµ còng lµ ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn, cñng cè tæ chøc §oµn, Héi; t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho thanh niªn rÌn luyÖn, cèng hiÕn, tr­ëng thµnh; t¹o ®éng lùc ®Èy m¹nh c¸c mÆt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn ph¸t triÓn. Phong trµo thanh niªn t×nh nguyÖn ®· ph¸t huy thÕ m¹nh cña thanh niªn, néi lùc cña tæ chøc §oµn, Héi; ®­îc cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®¸nh gi¸ cao. 2.4.3 Thanh niªn xung kÝch b¶o vÖ tæ quèc, tÝch cùc ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi §oµn x· ®Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn vÒ nhiÖm vô quèc phßng, an ninh, n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, ý thøc, nghÜa vô cña thanh niªn trong nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc, chèng ©m m­u “DiÔn biÕn hoµ b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. Chñ ®éng n¾m t­ t­ëng §oµn viªn thanh niªn, tÝch cùc vËn ®éng thanh niªn tham gia kh¸m tuyÓn, ®éng viªn §oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò gãp phÇn ®¶m b¶o 100% chØ tiªu giao qu©n, phèi hîp thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp nhËn, hç trî vµ t¹o viÖc lµm cho bé ®éi xuÊt ngò. §oµn x· ®· ®Èy m¹nh vµ duy tr× th­êng xuyªn ho¹t ®éng thanh niªn xung kÝch gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi; thùc hiÖn NghÞ quyÕt liªn tÞch sè 01 gi÷a Uû ban Trung ­¬ng MÆt trËn Tæ quèc vµ Bé C«ng an vÒ phong trµo toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc víi nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh­: C¸c tæ, ®éi thanh niªn xung kÝch an ninh, c¸c c©u l¹c bé phßng chèng tÖ n¹n x· héi, c¸c hßm th­ tè gi¸c téi ph¹m… Cuéc vËn ®éng “Tuæi trÎ xung kÝch, t×nh nguyÖn tham gia gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng” ®­îc c¸c cÊp bé §oµn quan t©m tæ chøc víi nhiÒu ho¹t ®éng nh­: Ph¸t tµi liÖu, tê r¬i tuyªn truyÒn, cho §oµn viªn thanh niªn ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m an toµn giao th«ng. C¸c chi ®oµn xung kÝch tham gia c¸c ho¹t ®éng t×nh nguyÖn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. §oµn viªn thanh niªn Qu©n ®éi tiÕp tôc duy tr× phong trµo “Giµnh ba ®Ønh cao quyÕt th¾ng". §oµn Thanh niªn C«ng an ®Èy m¹nh phong trµo “Hai thi ®ua, hai t×nh nguyÖn thùc hiÖn 6 ®iÒu B¸c Hå d¹y”, vËn ®éng §oµn viªn thanh niªn thùc hiÖn tèt c¸c ®ît cao ®iÓm tÊn c«ng trÊn ¸p téi ph¹m vµ tæ chøc thi ®ua häc tËp g­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt. 2.5 Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh Thanh niªn vµ phong trµo Thanh thiÕu niªn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n B¾c Giang . 2.5.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c vÒ c¬ chÕ kinh tÕ, chuyÓn dÞch lao ®éng x· héi, nghÒ nghiÖp vµ nhu cÇu ngµy cµng cao cña Thanh niªn. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· vµ ®ang tõng giê, tõng phót th©m nhËp vµ lµm suy yÕu mét bé phËn kh«ng nhá trong ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn. ViÖc coi träng, ®Ò cao gi¸ trÞ vËt chÊt tÇm th­êng ®· lµm nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc vµ ®Þa ph­¬ng cã xu h­íng bÞ ®¶o lén. Do chÕ ®é ®·i ngé cho c¸n bé ch­a tho¶ ®¸ng, chØ cã l­¬ng cho c¸n bé tØnh, huyÖn §oµn ®Õn BÝ th­ vµ phã bÝ th­ §oµn cÊp x·, ngoµi ra kh«ng cã phô cÊp nµo ®Ó khÝch lÖ, ®éng viªn phong trµo ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng. Do thiÕu sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn trong viÖc hç trî kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho tæ chøc §oµn ho¹t ®éng. Do c¸ch nh×n nhËn kh«ng ®óng ®¾n, toµn diÖn vÒ Thanh niªn cho phong trµo §oµn, nhiÒu cÊp bé §¶ng cßn “kho¸n tr¾ng” phong trµo cho tæ chøc §oµn; sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ch­a cao. 2.5.2 Nguyªn nh©n chñ quan: Do tr×nh ®é c¸n bé §oµn, ®Æc biÖt lµ c¸n bé c¬ së §oµn cßn thÊp, ch­a thËt n¨ng ®éng, linh ho¹t, ch­a thËt sù nhiÖt t×nh cho phong trµo, ch­a ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nªn ch­a ®­îc sù h­ëng øng m¹nh mÏ cña Thanh niªn. Do cßn bu«ng láng c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t §oµn, c«ng t¸c båi d­ìng vµ kÕt n¹p ®oµn viªn míi, tr­ëng thµnh ®oµn cßn ®¬n gi¶n, tuú tiÖn, c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn thiÕu chÆt chÏ. Bªn c¹nh ®ã chÝnh tæ chøc §oµn vµ ®éi ngò c¸n bé §oµn ®«i khi cßn tån t¹i t­ t­ëng xem nhÑ c«ng t¸c cña §oµn, Héi, §éi; Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cßn nÆng tÝnh h×nh thøc mµ ch­a thËt sù chó träng vµo n©ng cao môc tiªu: ®­îc ng­êi, ®­îc viÖc, ®­îc tæ chøc trong mçi phong trµo c¸ch m¹ng cña tuæi trÎ. Mét sè tæ chøc §oµn tuy cã rÊt nhiÒu thµnh tÝch næi bËt nh­ng ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc “tiÕng nãi” ra bªn ngoµi, c«ng t¸c häc tËp vµ nh©n réng c¸c g­¬ng tËp thÓ, c¸ nh©n tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña tæ chøc §oµn còng cßn biÓu hiÖn nhiÒu h¹n chÕ. 2.5.3 Bµi häc kinh nghiÖm: Tõ nh÷ng kÕt qu¶ vµ thùc tiÔn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh ThiÕu niªn ®· chØ ra cho c¸c c¸n bé §oµn trong toµn x· nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®ã lµ: Mét lµ: Trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®Õn c¬ së ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng nhiÖm vô träng t©m. B¸m s¸t chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt cña §¶ng, vËn dông s¸ng t¹o, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tæ chøc §oµn. Th­êng xuyªn tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû vµ ®oµn cÊp trªn, sù t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn, sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn – Héi - §éi. Hai lµ: Mäi ho¹t ®éng cña §oµn ph¶i h­íng tíi viÖc ch¨m lo, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cho §oµn viªn, Thanh thiÕu nhi vµ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, gi÷ g×n quèc phßng, an ninh t¹i ®Þa ph­¬ng. Ba lµ: B¸m s¸t c¬ së, tËp trung cñng cè, n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së, coi träng c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÓm, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm nh©n ra diÖn réng nh»m ph¸t triÓn nh÷ng g­¬ng tËp thÓ tèt trong phong trµo §oµn- Héi- §éi vµ g­¬ng c¸ nh©n ®iÓn h×nh tiªn tiÕn. Th­êng xuyªn ®«n ®èc, kiÓm tra gi¸m s¸t, lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ c«ng t¸c kØ luËt cña §oµn. Bèn lµ: Coi träng c«ng t¸c c¸n bé, ®Æc biÖt lµ c¸n bé c¬ së, cã kÕ ho¹ch t¹o nguån, båi d­ìng, sö dông c¸n bé ®¶m b¶o kÕ thõa vµ trÎ ho¸ c¸n bé. Chñ ®éng tham m­u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c Thanh niªn. Ch­¬ng 3: mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p c¬ b¶n vÒ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ, bè trÝ, sö dông ®éi ngò c¸n bé ®oµn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang 3.1 KiÕn nghÞ: §Ó x©y dùng, tæ chøc ®éi ngò c¸n bé §oµn cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, phÈm chÊt ®¹o ®øc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong thêi kú míi cÇn ph¶i x¸c lËp hÖ quy chuÈn vÒ chÊt l­îng ®oµn viªn theo m« h×nh nh©n c¸ch cña ng­êi §oµn viªn TNCS trong thêi kú míi. N©ng cao chÊt l­îng §oµn viªn lµ tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc §oµn, tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ l·nh ®¹o c¸c ngµnh, ®Ó n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc §oµn c¸c cÊp gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng chÝnh trÞ cña ng­êi §oµn viªn thanh niªn trong giai ®o¹n míi. X©y dùng m« h×nh nh©n c¸ch tiªu biÓu cho chÊt l­îng §oµn viªn trong thêi kú CNH, H§H ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Nh÷ng gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ: cÇn lµm tèt viÖc chÊn chØnh c«ng t¸c ph¸t triÓn §oµn viªn míi vµ giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó vµo §¶ng víi ph­¬ng ch©m: coi träng chÊt l­îng h¬n sè l­îng, tiÕp tôc triÓn khai ch­¬ng tr×nh häc tËp 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ cho §oµn viªn vµ ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn §oµn viªn, g¾n víi viÖc trao thÎ §oµn viªn cho nh÷ng §oµn viªn rÌn luyÖn tèt. ChÊn chØnh vµ qu¶n lý c«ng t¸c c¸n bé vÒ thanh tra, kiÓm tra x©y dùng §oµn – Héi - §éi... 3.1.1 §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ: CÇn x©y dùng quy chÕ c¸n bé §oµn, quy chÕ l·nh ®¹o §oµn thanh niªn, cã sù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o cña §oµn x· ®èi víi c¸c chi ®oµn trong toµn x·. Chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lÝ, bè trÝ sö dông c¸n bé §oµn nãi riªng. LÊy kÕt qu¶ ph©n lo¹i chÊt l­îng §oµn viªn vµ viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn theo tõng th¸ng, tõng quý, n¨m vµ trong mçi phong trµo ®Ó lµm tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸n bé, lµm c¬ së cho viÖc ®Ò b¹t, bè trÝ sö dông c¸n bé §oµn vµo nh÷ng vÞ trÝ cao h¬n. C¸c cÊp uû §¶ng cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t, ®Þnh h­íng, tiÕp tôc chØ ®¹o tæ chøc §oµn, kÞp thêi ®éng viªn, cæ vò chÊn chØnh. Kh«ng ngõng ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña §oµn c¸c cÊp. Tæ chøc §¶ng cÇn cã h­íng tæ chøc, lùa chän, quy ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng hîp lý ®Ó trong t­¬ng lai cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé §oµn ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña thêi ®¹i, gãp phÇn ®­a phong trµo thanh niªn cña tØnh ®oµn B¾c K¹n ngµy cµng ®i lªn. ë mçi cÊp uû §¶ng tuú theo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tiÔn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng mµ cã nh÷ng néi dung, môc tiªu, nhiÖm vô l·nh ®¹o c«ng t¸c §oµn phï hîp, ®Þnh h­íng tæ chøc §oµn vµo viÖc xung kÝch thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ träng t©m cña ®Þa ph­¬ng. Tr¸nh tr­êng hîp lÊy nghÞ quyÕt cña cÊp trªn thay sè liÖu råi ¸p dông vµo cÊp m×nh. 3.1.2 §èi víi c¸c cÊp bé §oµn 3.1.2.1 Víi Trung ­¬ng §oµn: ViÖc s¬ kÕt, tæng kÕt NghÞ quyÕt cÇn ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm, h­íng dÉn chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 02 Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §oµn kho¸ VIII vÒ c«ng t¸c c¸n bé §oµn trong thêi k× míi. Cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ ë mçi néi dung trong c«ng t¸c c¸n bé §oµn ®Ó vËn dông thùc hiÖn ®­îc thèng nhÊt trong toµn quèc. Phèi hîp chÆt chÏ víi tæ chøc §¶ng t¹i c¸c ®¹i ph­¬ng n¾m ch¾c vÒ chÊt l­îng mäi mÆt cña c¸n bé tØnh §oµn vµ c¸n bé §oµn thuéc quyÒn qu¶n lÝ cña Trung ­¬ng §oµn. X©y dùng bé gi¸o tr×nh chuÈn vµ nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®oµn, nhÊt lµ c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé §oµn cÊp huyÖn, c¸n bé §oµn c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn. CÇn tham m­u víi §¶ng, Nhµ n­íc ®Ó cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ thùc hiÖn vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé, nguån kinh phÝ hîp lý cho c¸c ho¹t ®éng vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn cña tæ chøc §oµn CÇn t¨ng c­êng vÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ ®Ó c¸c tæ chøc Thanh niªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 3.1.2.2 Víi TØnh §oµn: X©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé thùc ®øc, thùc tµi, g¾n bã, tha thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng §oµn. Cã n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cao, gÇn gòi ®Ó tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn xung kÝch thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ. Kiªn quyÕt kh«ng ®Ó trong tæ chøc §oµn thanh niªn ë bÊt cø cÊp nµo tõ tØnh §oµn ®Õn c¸c c¬ së §oµn trong tØnh nh÷ng c¸n bé cã biÓu hiÖn bµng quang, thê ¬ víi ho¹t ®éng §oµn hoÆc nh÷ng c¸n bé cã th¸i ®é biÓu hiÖn “quan ®oµn”, chØ giái nãi mµ kh«ng biÕt lµm viÖc. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc, lùa chän, quy ho¹ch, båi d­ìng, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c huyÖn lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc, tuyÓn chän, t¹o nguån c¸n bé §oµn c¬ së. §Æc biÖt chó ý g¾n c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o víi c«ng t¸c sö dông c¸n bé §oµn c¬ së x·, thÞ trÊn... Coi träng c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé §oµn c¸c cÊp, g¾n c«ng t¸c qu¶n lÝ c¸n bé víi c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng ®oµn viªn, ®¶ng viªn. Th­êng xuyªn tham m­u víi cÊp uû §¶ng chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c bè trÝ, sö dông c¸n bé ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸ nh©n phô tr¸ch. Bè trÝ vµ sö dông ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc së tr­êng cña c¸n bé cÊp d­íi. C¸n bé §oµn lµ c¸n bé cña nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, c¸n bé cña c«ng t¸c phong trµo tuæi trÎ nªn kh«ng thÓ ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng “ch¹y” chøc quyÒn, chøc vô; kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng “mét ng­êi lµm quan c¶ hä d­îc nhê”, do quen biÕt, ng­êi nhµ mµ nhËn vµo c«ng t¸c nÕu nh­ kh«ng cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc thùc sù. Tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ quan t©m phèi hîp, hç trî cho tæ chøc §oµn cïng cÊp ho¹t ®éng. §ång thêi tham m­u cho TØnh uû chØ ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ c¸n bé §oµn nãi riªng. 3.1.2.3 Víi c¸c huyÖn §oµn vµ ban ngµnh trong huyÖn: Gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn x· héi, kh«ng riªng g× cña tæ chøc §oµn, cña §¶ng. Do vËy tr¸ch nhiÖm cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ víi tæ chøc thanh niªn lµ cÇn thiÕt. TÊt c¶ c¸c tæ chøc tËp trung t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh vÒ chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng nhÊt lµ trong lÜnh vùc v¨n ho¸, phßng chèng tÖ n¹n x· héi trong Thanh niªn. Do vËy c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cÇn quan t©m h¬n n÷a cïng tæ chøc §oµn ch¨m lo gi¸o dôc, båi d­ìng thÕ hÖ trÎ. 3.1.2.4 Víi tæ chøc ®oµn c¬ së: Tr­íc nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay, ®Ó ®­a tæ chøc cña m×nh ®i lªn tæ chøc §oµn c¬ së vµ chi ®oµn cÇn ph¶i: Lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Ó cã phong trµo thËt m¹nh mÏ, cã chiÒu s©u. Cñng cè l¹i lÒ lèi, chÕ ®é lµm viÖc, tæ chøc th­êng xuyªn c¸c cuéc häp giao ban theo ®Þnh kú ®Ó n¾m t×nh h×nh. Chñ ®éng ®Ò ra c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó t¹o ra c¸c phong trµo míi mÎ, mang tÝnh hÊp dÉn cao ®Ó thu hót tËp hîp Thanh niªn. N¨ng ®éng, linh ho¹t trong viÖc g©y quü cho ho¹t ®éng cña tæ chøc m×nh. Cã kÕ ho¹ch cñng cè vµ xo¸ c¬ së tr¾ng §oµn - §éi. Lµm tèt c«ng t¸c §oµn viªn, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng. 3.2 Gi¶i ph¸p C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé §oµn c¬ së kh«ng ph¶i lµ mét ®Ò tµi míi, song ®©y còng chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu tæ chøc §oµn c¬ së quan t©m kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé c¬ së m×nh, sau thêi gian thùc tËp n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thùc tr¹ng mµ tæ chøc §oµn c¬ së x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang ®ang v­íng m¾c. Qua ®©y em m¹nh d¹n ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p mong r»ng sÏ gãp phÇn cho s­ ph¸t triÓn ®i lªn cña §oµn x· Kiªn Lao –Lôc Ng¹n- B¾c Giang . 3.2.1 Gi¶i ph¸p c«ng t¸c c¸n bé: §©y lµ kh©u then chèt thiÕt yÕu quyÕt ®Þnh cho sù thµnh b¹i cña tæ chøc ®oµn “c¸n bé nµo th× phong trµo Êy” v× vËy cã ®éi ngò c¸n bé §oµn ®¸p øng cho giai ®o¹n hiÖn nay, cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c t¹o nguån vµ tuyÓn chän c¸n bé. C¸n bé §oµn ph¶i lµ nh÷ng §oµn viªn ­u tó xuÊt ph¸t tõ phong trµo §oµn – Héi cã tiªu chuÈn chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, ®­îc quÇn chóng tÝn nhiÖm. X©y dùng Ban ChÊp hµnh c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò BÝ th­ chi ®oµn, BÝ th­ ®oµn c¬ së biÕt chñ ®éng trong c«ng t¸c, biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ cña BCH §oµn trong mäi ho¹t ®éng §oµn. T¨ng c­êng më c¸c líp tËp huÊn cho c¸n bé ®oµn, nhÊt lµ c¸n bé ®oµn c¬ së theo ph©n cÊp, ®µo t¹o ®· ®­îc quyÕt ®Þnh. §oµn cÊp trªn hç trî mét phÇn kinh phÝ tµi liÖu cho §oµn c¬ së ho¹t ®éng, c¸n bé ®ang c«ng t¸c mµ ch­a ®­îc båi d­ìng, tËp huÊn cÇn dµnh ®iÒu kiÖn ®Ó bæ sung n©ng cao nghiÖp vô. Hµng n¨m cÇn tæ chøc ®­îc héi thi BÝ th­ Chi ®oµn giái gióp c¸n bé §oµn trao ®æi kinh nghiÖm vµ khen th­ëng biÓu d­¬ng, ®ång thêi ®Ò xuÊt víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn vµ chÝnh s¸ch cho c¸n bé §oµn ho¹t ®éng. TØnh §oµn, huyÖn §oµn cÇn coi träng ph¸t triÓn c¬ së, v× ®©y chÝnh lµ nÒn mãng, lµ h¹t nh©n v÷ng ch¾c trong c«ng t¸c ®oµn vµ c¸c phong trµo tuæi trÎ trong toµn tØnh. §èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c §éi cÇn ph¸t huy n¨ng khiÕu, nhiÖt t×nh ®Ó phô tr¸ch tËp hîp c¸c em ThiÕu niªn, Nhi ®ång, gióp c¸c em trë thµnh con ngoan trß giái, ch¸u ngoan B¸c Hå vµ trë thµnh ng­êi §éi viªn, ng­êi c«ng d©n tèt. ViÖc ®éng viªn tinh thÇn vµ vËt chÊt ®Ó c¸n bé §oµn g¾n bã víi phong trµo cã ý nghÜa rÊt quan träng. Do ®ã cÇn cã sù t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp bé §oµn ®Ó c¸n bé §oµn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao thu nhËp. 3.2.2 Gi¶i ph¸p vÒ chuÈn ho¸ c¸n bé §oµn: Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng vµ nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái míi ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn chóng ta cÇn lµm tèt mét sè c«ng viÖc sau: TiÕp tôc cô thÓ ho¸ c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ c«ng t¸c Thanh niªn, triÒn khai NghÞ quyÕt tíi c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ thanh niªn mét c¸ch phï hîp, hiÖu qu¶. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®Õn c«ng t¸c thanh niªn. TiÕp tôc tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc trong c¸c cÊp c¸c ngµnh vÒ c«ng t¸c Thanh niªn, ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p, néi dung míi phï hîp víi c«ng t¸c Thanh niªn trong thêi kú míi. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c thanh niªn, H§ND, UBND c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ ho¸ c¸c NghÞ quyÕt cña tØnh, c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n­íc, cña cÊp trªn vÒ qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c Thanh niªn b»ng kÕ ho¹ch cô thÓ hµng n¨m. MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c Thanh niªn. Tæ chøc s¬ kÕt c¸c chuyªn ®Ò phèi hîp... Ch¨m lo x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn, Héi cã chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch cö c¸n bé §oµn tõ tØnh ®Õn c¬ së ®µo t¹o chuyªn m«n, tr×nh ®é chÝnh trÞ. Ph¸t huy vai trß cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §oµn tiÕp tôc chñ ®éng tham gia x©y dùng §¶ng, x©y dùng nhµ n­íc; §oµn x· cÇn chñ ®éng tham m­u cho §¶ng uû, H§ND, UBND x· vÒ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi trong toµn x·. Thanh niªn cÇn ®i ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, b¶o vÖ quèc phßng an ninh x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu m¹nh. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, c«ng t¸c chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp nhÊt lµ cÊp c¬ së lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch hiÖn nay. ViÖc chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé cÇn ph¶i chó träng ®Õn c¸c tiªu chuÈn nh­ vÒ ®é tuæi, vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng vµ mét sè mÆt kh¸c. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy th× chóng ta cÇn ph¶i cã sù quan t©m t×m tßi , lùa chän nh÷ng nh©n tè tõ c¸c phong trµo c¬ së. Trong thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ßi hái ng­êi c¸n bé §oµn cÇn cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn, tiªu chÝ vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô §oµn – Héi - §éi. Kü n¨ng nghiÖp vô ®ã chØ cã thÓ cã thÓ cã ®­îc qua nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn, qua ®µo t¹o, båi d­ìng, tËp huÊn vµ sù häc hái, lßng nhiÖt t×nh cña b¶n th©n. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn ®ã th× ®éi ngò c¸n bé §oµn x· cÇn ph¶i ®­îc th­êng xuyªn båi d­ìng, tËp huÊn,®µo t¹o c¬ b¶n vÒ kÜ n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn- Héi- §éi, v× phÇn lín sè c¸n bé §oµn trong x· ch­a ®­îc ®µo t¹o qua kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn, nªn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, §oµn x· cÇn chó träng sö dông mét bé phËn ®éi ngò ®oµn viªn ®· qua ®µo t¹o t¹i Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam lµm c¸n bé nßng cèt t¹i c¸c c¬ së §oµn. §Ó lµm tèt c«ng t¸c chuÈn ho¸ c¸n bé lµ mét viÖc hÕt søc khã kh¨n ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¶i cã sù quan t©m, chØ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn, nhÊt lµ cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ®Æc biÖt lµ c¸c cÊp bé §oµn cÇn cã h­íng kh¾c phôc tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. 3.2.3 Gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch tµi chÝnh trong ®µo t¹o: C¸c cÊp bé §oµn, nhÊt lµ §oµn x· Kiªn Lao cÇn quan t©m t×m hiÓu vµ cã nhiÖm vô t¸c ®éng víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña §¶ng, Nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé §oµn vµ ®Æc biÖt ®èi víi c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé §oµn. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o tËp huÊn c¸n bé §oµn c¬ së ®Þa ph­¬ng m×nh. §ång thêi t¸c ®éng thªm ®Ó c¸c c¬ së vËn dông c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®·i ngé víi c¸n bé §oµn c¬ së. §Æc biÖt TØnh §oµn nªn huy ®éng vµ tranh thñ nguån lùc cã thÓ ®Ó tæ chøc cho c¸n bé §oµn ®i tham quan, giao l­u häc hái kinh nghiÖm, më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô nh»m n©ng cao kü n¨ng ho¹t ®éng §oµn c¬ së. §oµn x· Kiªn Lao cÇn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn, vËn ®éng sù gióp ®ì, hç trî vÒ kinh phÝ cho §oµn, nh»m t¹o thªm nguån lùc vµ nguån kinh phÝ thÝch hîp cho c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o ®­îc tèt h¬n. 3.2.4 Gi¶i ph¸p vÒ ®æi míi h×nh thøc, néi dung vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o: Tr­íc hÕt trong c¸c cÊp uû §¶ng cÇn thèng nhÊt vÒ mÆt quan ®iÓm, coi c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé §oµn chÝnh lµ nguån c¸n bé trÎ cho §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi kh¸c. Tõ ®ã mµ t¹o nguån nh©n lùc cÇn thiÕt vÒ c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ, ®æi míi h×nh thøc, néi dung vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o ®¶m b¶o cho c«ng t¸c båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé ®¹t hiÖu qu¶. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, häc vÊn cho ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së nhÊt lµ c¸c x· thuéc vïng s©u, vïng xa trong tØnh. C¸c cÊp uû §¶ng cÇn cã sù nh×n nhËn vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c §oµn lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng, vµ lµ nguån lùc bæ xung cho §¶ng nh­ §iÒu lÖ §¶ng vµ §iÒu lª §oµn quy ®Þnh. VÒ néi dung ®µo t¹o cho c¸n bé c¸c c¬ së §oµn (båi d­ìng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn chñ chèt) gåm: S¬ cÊp vÒ lý lu©n chÝnh trÞ. Kü n¨ng vÒ c«ng t¸c Thanh thiÕu niªn. Ph­¬ng ph¸p luËn vÒ c«ng tac Thanh thiÕu niªn. ChÝnh s¸ch, vai trß,chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ng­êi BÝ th­, phã bÝ th­. VÒ h×nh thøc ®µo t¹o (båi d­ìng phï hîp nhÊt ®èi víi c¸n bé §oµn c¬ së) lµ: §µo t¹o dµi h¹n chÝnh quy t¹i Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam, hoÆc phèi hîp víi Häc ViÖn nhiÒu h¬n n÷a ®Ó ®µo t¹o hÖ t¹i chøc t¹i tr­êng cho c¸n bé §oµn c¬ së. §µo t¹o c¬ b¶n víi h×nh thøc tËp trung 3 th¸ng liªn tôc hoÆc t¹i chøc mçi th¸ng mét tuÇn trong thêi gian 1 n¨m cho BÝ th­, Phã bÝ th­ sau ®ã kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ cÊp chøng chØ hoÆc chøng nhËn cho häc viªn. TËp huÊn tõ 1 – 2 tuÇn cho c¸c uû viªn BCH §oµn c¬ së. TËp huÊn theo chuyªn ®Ò, chñ ®Ò tæ chøc c¸c héi nghÞ tæng kÕt, to¹ ®µm, trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c«ng tac §oµn – Héi - §éi. Ph¸t hµnh réng r·i c¸c lo¹i tµi liÖu, s¸ch b¸o h­íng dÉn vÒ kü n¨ng, nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn – Héi - §éi, sæ tay cho BÝ th­ chi ®oµn... KÕt hîp ®µo t¹o, båi d­ìng rÌn luyÖn qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cña nh÷ng m« h×nh hay c¸c ho¹t ®éng ®­îc cÊp trªn chØ ®o¹ ®iÓm. 3.2.5 Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tham m­u. Tæ chøc §oµn c¸c cÊp cÇn lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn trong viÖc ®ãng gãp ý kiÕn, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh h×nh thµnh c¸c chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc thùc tr¹ng mµ tæ chøc m×nh v­íng m¾c, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc m×nh ph¸t triÓn. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi vµ n©ng cao tæ chøc c¸n bé §oµn thanh niªn nãi chung, c¸n bé §oµn trªn ®Þa bµn x· Kiªn Lao nãi riªng, tuy nhiªn ®Ó c¸c gi¶i ph¸p nµy ®­îc thùc thi th× rÊt cÇn ®Õn sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, ®Æc biÖt ng­êi c¸n bé §oµn cÇn ph¸t huy, kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh víi tæ chøc ®Ó ®­a tæ chøc §oµn c¬ së thËt sù v÷ng m¹nh, ®óng vÞ trÝ, vai trß vèn cã cña nã. PhÇn thø ba KÕt luËn C«ng t¸c c¸n bé §oµn lµ mét bé phËn quan träng trong c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng, c¸n bé §oµn lµ c¸n bé cña §¶ng lµm c«ng t¸c Thanh thiÕu nhi, lµ nguån cung cÊp c¸n bé cho hÖ thèng chÝnh trÞ. ChÝnh v× vËy x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn nh»m ®¸p øng nhu cÇu nhiÖm vô c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi trong giai ®o¹n míi, nh©n tè quyÕt ®Þnh sù v÷ng m¹nh cña tæ chøc §oµn – Héi - §éi ®ång thêi tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng vµ chÝnh quyÒn trong thêi kú míi. C«ng t¸c c¸n bé cã tÇm quan träng rÊt ®Æc biÖt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng viÖc, c¸n bé lµ nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu trong mäi c«ng viÖc, lµ c¸i “gèc” quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c §oµn. B­íc vµo thêi kú ®æi míi, tr­íc yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi. §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh: “C¸n bé lµ then chèt” viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña tæ chøc §oµn c¸c cÊp. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn ngang tÇm víi thêi ®¹i míi, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®Æt ra lµ vÊn ®Ò thiÕt yÕu v× c¸n bé §oµn lµ nh÷ng ng­êi ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn, ®­a Thanh niªn vµo phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó hä rÌn luyÖn, phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh. Gi¸o dôc vµ ®Þnh h­íng cho Thanh niªn sèng cã môc ®Ých, cã lý t­ëng theo con ®­êng mµ §¶ng vµ B¸c Hå ®· chän. C¸n bé §oµn lµ nh÷ng ng­êi rÊt n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã nhiÒu ­íc m¬ hoµi b·o vµ kh¸t väng v­¬n lªn. §æi míi c«ng t¸c c¸n bé lµ ®æi míi phong c¸ch vµ ph­¬ng ph¸p lµm c«ng t¸c c¸n bé. N©ng cao chÊt l­îng nghiªn cøu khoa häc, chó träng tæng kÕt thùc tiÔn, tõng b­íc x©y dùng khoa häc vÒ c«ng t¸c c¸n bé. §Çu t­ c¸c ph­¬ng tiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc c¸n bé mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ. §æi míi c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé §oµn trong giai ®o¹n hiÖn nay, tr­íc hÕt nã cã t¸c dông n©ng cao nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn, lµm s¸ng tá c¸c quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ Thanh niªn, vÒ c«ng t¸c Thanh niªn, kh¼ng ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan vÒ vai trß cña c¸n bé vµ tæ chøc §oµn cã ý nghÜa quan trong ®èi víi Thanh niªn vµ viÖc ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn. §ång thêi ®©y còng lµ mét chiÕn l­îc l©u dµi vµ kh«ng ph¶i nhiÖm vô riªng cña tæ chøc §oµn, mµ cÇn cã sù quan t©m s©u s¾c cña §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l­îc Êy. B¶n th©n em víi c­¬ng vÞ lµ mét c¸n bé §oµn lu«n ph¶i trau dåi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é cho b¶n th©n nhÊt lµ trong ho¹t ®éng Thanh niªn, m·i ghi s©u c«ng lao to lín cña §¶ng, B¸c Hå, lu«n nhí c¸c thÕ hÖ Thanh niªn ®i tr­íc ®· ®em l¹i nÒn ®éc lËp tù do cho ®Êt n­íc. Thùc tÕ qua 2 n¨m häc t¹i Häc ViÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam ®· t¹o cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó nh×n s©u h¬n vÒ ho¹t ®éng Thanh niªn, vµ gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña §oµn. HiÖn nay c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé §oµn vµ c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé ch­a g¾n víi yªu cÇu, tiªu chuÈn vµ quy ho¹ch sö dông c¸n bé. ChÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cßn thÊp. Néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o c¸n bé cßn chËm ®æi míi, bu«ng láng gi¸o dôc rÌn luyÖn lËp tr­êng giai cÊp vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. V× thÕ nhÊt thiÕt ph¶i ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé §oµn c¶ vÒ kü n¨ng nghiÖp vô, tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®ùc c¸ch m¹ng ®Ó xøng ®¸ng lµ tÊm g­¬ng, lµ thñ lÜnh cña Thanh niªn. C«ng t¸c qu¶n lÝ, bè trÝ, sö dông c¸n bé §oµn trong toµn x· 3 n¨m qua ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu tÝch cùc ®¸ng ghi nhËn ®­îc thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn trong toµn x·. Tuy nhiªn ®Ó tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c nµy ®ßi hái mét sù nç lùc rÊt lín ë c¸c cÊp bé §oµn vµ ®éi ngò c¸n bé. Thùc tÕ t×m hiÓu cho thÊy, ®éi ngò c¸n bé, nhÊt lµ c¸n bé §oµn x· ®· qua ®µo t¹o tËp trung chÝnh quy t¹i Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam cßn rÊt h¹n chÕ vÒ sè l­îng. Sè c¸n bé §oµn hiÖn nay chñ yÕu míi ®­îc tËp huÊn, båi d­ìng hµng n¨m theo kÕ ho¹ch cña tØnh §oµn, huyÖn §oµn. V× vËy thùc tÕ c¸n bé c¬ së §oµn ë mét sè ®Þa ph­¬ng trong tØnh ch­a ®¸p øng ®­îc víi ®ßi hái cña nhiÖm vô c«ng t¸c §oµn trong thêi k× míi. §©y lµ mét h¹n chÕ nh­ng còng lµ mét nhiÖm vô tr­íc m¾t ®ßi hái tØnh §oµn ph¶i gi¶i quyÕt, xö lÝ, kh¾c phôc. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ th©m nhËp thùc tÕ em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p trªn. Hy väng nh÷ng néi dung cña ®Ò tµi sÏ gãp phÇn ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé §oµn trªn ®Þa bµn x· Kiªn Lao nãi riªng vµ c¸c ho¹t ®éng trong c«ng t¸c §oµn, phong trµo Thanh thiÕu nhi trªn toµn tØnh nãi chung. Trong chuyªn ®Ò nµy em ®· cã nhiÒu cè g¾ng nghiªn cøu b»ng t©m huyÕt cña b¶n th©n víi chuyªn ®Ò ®· chän, song kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. §Ò tµi cã tÝnh kh¶ thi cã nghÜa lµ b¶n th©n em ®· phÇn nµo hµi lßng víi nguyÖn väng cña m×nh vµ xøng ®¸ng víi c«ng lao cña c¸c thÇy c« trong toµn Häc viÖn, còng nh­ sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lí, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn xã Kiên Lao –Lục Ngạn- Bắc Giang.doc
Luận văn liên quan