Đổi mới phương pháp dạy học môn tập đọc theo định hướng giao tiếp cho học sinh lớp 2

ĐẶT VẤN ĐỀ: Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Giáo dục, nhất là bậc tiểu học, đóng vai trò rất quan trọng. Để đạt được mục đích đó việc dạy đủ các môn học là yêu cầu không thể thiếu được. Nhằm góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Đọc là một kỹ năng quan trọng hàng đầu của con người, không biết đọc con người không thể tiếp thu nền văn minh của nhân loại, không thể sống một cuộc sống bình thường, có hạnh phúc với đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại. Nhờ biết đọc con người có thể tự học, học nữa, học mãi, học suốt đời. Chính vì vậy, dạy đọc ở trường phổ thông, nhất là các lớp đầu cấp rất quan trọng. Bộ giáo dục và đào tạo có quan điểm chỉ đạo đổi mới, mới chương trình và phương pháp dạy tập đọc theo hướng giao tiếp. Điều này phù hợp với xu thế chung của thời đại. Đổi mới cả về cấu trúc và cách lựa chọn nội dung, việc lựa chọn nội dung được mềm hoá, linh hoạt và đa dạng hơn trước. Cách thực hiện chương trình cũng được mềm hoá, không cứng nhắc như trước đây. Nhìn dưới góc độ giao tiếp có thể thấy Tiếng Việt 2 lựa chọn khá "đắt" các bài đọc. Những chủ đề, chủ điểm được đưa vào sách rất gần gũi với học sinh dạy học những nghi thức lời nói đến các kỹ năng làm việc và giao tiếp cộng đồng như lập danh sách lớp, tra mục lục sách, đọc thời khoá biểu, lập thời gian biểu, viết thư, gọi điện làm đơn, khai lý lịch Đặc biệt dạy tập đọc theo định hướng giáo tiếp là rèn cho học sinh các kỹ năng đọc (đọc thành tiếng, đọc thầm, đọc hiểu, đọc diễn cảm) nghe và nói. Bên cạnh đó giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của từ bằng cách nêu ví dụ cho học sinh hiểu, đặt câu với từ cần giải nghĩa, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cần giải nghĩa, miêu tả sự vật đặc điểm biểu thị ở từ ngữ cần giải nghĩa. Ngoài ra học sinh cần hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện bài văn bài thơ. Vấn đề đặt ra tương đối rộng, phức tạp, là người giáo viên trực tiếp dạy lớp 2 tôi xin xác định vấn đề trong phạm vi hẹp là: Nghiên cứu phần rèn luyện kỹ năng đọc theo hướng giao tiếp. Mong rằng những biện pháp tôi đưa ra sẽ giúp cho học sinh có được kỹ năng cần thiết để đọc các loại văn bản khác nhau để các em có kỹ năng làm việc với sách báo, có công cụ để học tốt các môn học khác và tự học sau này.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 3415 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đổi mới phương pháp dạy học môn tập đọc theo định hướng giao tiếp cho học sinh lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n tËp ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp cho häc sinh líp 2. I. §Æt vÊn ®Ò: §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi cña thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Gi¸o dôc, nhÊt lµ bËc tiÓu häc, ®ãng vai trß rÊt quan träng. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã viÖc d¹y ®ñ c¸c m«n häc lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nh»m gãp phÇn gi¸o dôc häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn. §äc lµ mét kü n¨ng quan träng hµng ®Çu cña con ng­êi, kh«ng biÕt ®äc con ng­êi kh«ng thÓ tiÕp thu nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i, kh«ng thÓ sèng mét cuéc sèng b×nh th­êng, cã h¹nh phóc víi ®óng nghÜa cña tõ nµy trong x· héi hiÖn ®¹i. Nhê biÕt ®äc con ng­êi cã thÓ tù häc, häc n÷a, häc m·i, häc suèt ®êi. ChÝnh v× vËy, d¹y ®äc ë tr­êng phæ th«ng, nhÊt lµ c¸c líp ®Çu cÊp rÊt quan träng. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã quan ®iÓm chØ ®¹o ®æi míi, míi ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y tËp ®äc theo h­íng giao tiÕp. §iÒu nµy phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i. §æi míi c¶ vÒ cÊu tróc vµ c¸ch lùa chän néi dung, viÖc lùa chän néi dung ®­îc mÒm ho¸, linh ho¹t vµ ®a d¹ng h¬n tr­íc. C¸ch thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh còng ®­îc mÒm ho¸, kh«ng cøng nh¾c nh­ tr­íc ®©y. Nh×n d­íi gãc ®é giao tiÕp cã thÓ thÊy TiÕng ViÖt 2 lùa chän kh¸ "®¾t" c¸c bµi ®äc. Nh÷ng chñ ®Ò, chñ ®iÓm ®­îc ®­a vµo s¸ch rÊt gÇn gòi víi häc sinh d¹y häc nh÷ng nghi thøc lêi nãi ®Õn c¸c kü n¨ng lµm viÖc vµ giao tiÕp céng ®ång nh­ lËp danh s¸ch líp, tra môc lôc s¸ch, ®äc thêi kho¸ biÓu, lËp thêi gian biÓu, viÕt th­, gäi ®iÖn lµm ®¬n, khai lý lÞch.. §Æc biÖt d¹y tËp ®äc theo ®Þnh h­íng gi¸o tiÕp lµ rÌn cho häc sinh c¸c kü n¨ng ®äc (®äc thµnh tiÕng, ®äc thÇm, ®äc hiÓu, ®äc diÔn c¶m) nghe vµ nãi. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu nghÜa cña tõ b»ng c¸ch nªu vÝ dô cho häc sinh hiÓu, ®Æt c©u víi tõ cÇn gi¶i nghÜa, t×m tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa víi tõ cÇn gi¶i nghÜa, miªu t¶ sù vËt ®Æc ®iÓm biÓu thÞ ë tõ ng÷ cÇn gi¶i nghÜa. Ngoµi ra häc sinh cÇn hiÓu néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn bµi v¨n bµi th¬. VÊn ®Ò ®Æt ra t­¬ng ®èi réng, phøc t¹p, lµ ng­êi gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y líp 2 t«i xin x¸c ®Þnh vÊn ®Ò trong ph¹m vi hÑp lµ: Nghiªn cøu phÇn rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc theo h­íng giao tiÕp. Mong r»ng nh÷ng biÖn ph¸p t«i ®­a ra sÏ gióp cho häc sinh cã ®­îc kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó ®äc c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau ®Ó c¸c em cã kü n¨ng lµm viÖc víi s¸ch b¸o, cã c«ng cô ®Ó häc tèt c¸c m«n häc kh¸c vµ tù häc sau nµy. II. Thùc tr¹ng vÒ luyÖn tËp kü n¨ng cho häc sinh ë m«n tËp ®äc hiÖn nay. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ cña sù nghiÖp gi¸o dôc ®ßi hái chÊt l­îng gi¸o dôc ph¶i ®Çu t­ vµ cã hiÖu qu¶. Tr­êng chóng t«i ®· qua nh÷ng n¨m phÊn ®Êu viÖc d¹y ®äc, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, kü n¨ng ®äc cña c¸c em ch­a ®­îc nh­ mong muèn. KÕt qu¶ ®äc cña c¸c em ch­a cao. C¸c em ch­a n¾m ch¾c ®­îc c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó lÜnh héi tri thøc, t­ t­ëng t×nh c¶m cña ng­êi kh¸c chøa ®ùng trong v¨n b¶n ®­îc ®äc. V× thÕ gi¸o viªn cÇn ®äc bµi tËp ®äc víi giäng thÕ nµo? lµm thÕ nµo ch÷a lçi ph¸t ©m cho häc sinh ®Ó c¸c em ®äc nhanh h¬n, hay h¬n, diÔn c¶m h¬n, hiÓu néi dung v¨n b¶n ®­îc ®äc. Lµm thÕ nµo phèi hîp ®äc thµnh tiÕng vµ ®äc hiÓu ®Ó cho nh÷ng g× ®äc ®­îc t¸c ®éng vµo chÝnh cuéc sèng cña c¸c em. §ã lµ ®iÒu t«i lu«n b¨n kho¨n, tr¨n trë, ®· thóc ®Èy t«i suy nghÜ vµ ®Çu t­ ch¨m lo chÊt l­îng d¹y häc cña m×nh, thóc ®Èy kh¶ n¨ng häc cña häc trß ®Ó theo kÞp thêi kú gi¸o dôc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Qua kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m häc 2008 - 2009 ë líp t«i phô tr¸ch víi sÜ sè líp: em. Trong ®ã häc sinh n÷: em, häc sinh nam: em KÕt qu¶ ®äc nh­ sau: - §äc giái: em - §äc kh¸: em - §äc trung b×nh: em - §äc yÕu: em Tr­íc thùc tr¹ng trªn t«i m¹nh d¹n sö dông mét sè biÖn ph¸p rÌn kü n¨ng ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp cho häc sinh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y n©ng cao chÊt l­îng ®äc cho häc sinh. III. BiÖn ph¸p cô thÓ: 1. Phèi hîp víi cha mÑ häc sinh ®Ó ch¨m lo chÊt l­îng häc tËp cho c¸c em. - §Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· tæ chøc héi nghÞ phô huynh t«i kÕt hîp häp phô huynh líp ®Ó trao ®æi, bµn b¹c t×m ra biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó c¸c em häc tèt c¸c m«n häc nãi chung vµ m«n tËp ®éc nãi riªng. Yªu cÇu phô huynh gióp ®ì c¸c em häc tËp tèt ë nhµ. Trong líp t«i s¾p xÕp nh÷ng häc sinh ®äc yÕu ngåi c¹nh nh÷ng häc sinh ®äc kh¸, giái ®Ó c¸c em gióp ®ì lÉn nhau. - Th­êng xuyªn kiÓm tra bµi cò ®Ó biÕt ®­îc møc tiÕn bé cña c¸c em ®Ó cã biÖn ph¸p h­íng dÉn phï hîp. - Ph¶i biÕt kÕt hîp gi¸o dôc tay ba gi÷a nhµ tr­êng gia ®×nh vµ x· héi. 2. §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n tËp ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp. T«i nghÜ r»ng viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo ®Þnh h­íng nµy rÊt khã nh­ng viÖc ®æi míi dÇn dÇn tõng b­íc ch¾c ch¾n sÏ cã hiÖu qu¶, ®Ó cho c¸c em lµm quen c¸ch häc nµy sÏ thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña ng­êi häc. Trong ®ã gi¸o viªn ®ãng vai trß ng­êi tæ chøc ho¹t ®éng cña häc sinh, mçi häc sinh ®Òu ®­îc ho¹t ®éng, mçi häc sinh ®Òu ®­îc béc lé m×nh vµ ®­îc ph¸t triÓn ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng giao tiÕp (®Æc thï cña m«n TiÕng ViÖt). Tr­íc hÕt t«i kiªn tr× tËp cho c¸c em cã nÒ nÕp trong häc tËp ®äc, yªu thÝch häc tËp ®äc. Khi t«i ®äc mÉu, tÊt c¶ c¸c em ph¶i chó ý nh×n vµo bµi ®äc vµ ®äc thÇm theo. - Cø mét em ®äc tÊt c¶ ph¶i chó ý ®äc thÇm vµ s½n sµng ®äc tiÕp. Nh÷ng em ®äc yÕu t«i th­êng cho c¸c em ®äc tiÕp nhËn v¨n b¶n nhiÒu lÇn ®Ó gióp c¸c em luyÖn ®äc ®óng tiÕng tõ khã. T«i cho c¸c em luyÖn ®äc tõng c©u ®Õn ®o¹n ng¾n vµ lu«n cã lêi khÝch lÖ, ®éng viªn c¸c em ®Ó c¸c em khái ng¹i ngïng, m¹nh d¹n h¬n, võa ®éng viªn ®­îc c¸c em ®äc yÕu v­¬n lªn tiÕn bé mµ cßn lµm cho c¸c em tù tin ë m×nh h¬n. Nh÷ng em kh¸ giái t«i th­êng cho c¸c em ®äc ®o¹n hoÆc c¶ bµi vµ sau ®ã theo dâi c¸c b¹n trung b×nh yÕu ®Ó nhËn xÐt vµ nh¾c nhë nh÷ng tiÕng b¹n ®äc sai. ViÖc c¸c em tù luyÖn ®äc lµ rÊt quan träng. T«i cã kÕ ho¹ch cho c¸c em tËp ®äc tr­íc bµi ë nh÷ng tiÕt tù häc. Nh÷ng em ®äc yÕu ph¶i ®äc nhiÒu l­ît cho quen mÆt ch÷. Nh÷ng em ®äc kh¸ giái ®äc Ýt l­ît råi t×m hiÓu néi dung, hiÓu nghÜa tõ. Ngoµi viÖc ®äc to c¸c em cÇn luyÖn ®äc thÇm b»ng m¾t. Nh÷ng em ®äc yÕu vÒ nhµ luyÖn ®äc thªm h«m sau ®äc cho c« nghe vµo 15 phót sinh ho¹t ®Çu giê. T«i khuyÕn khÝch c¸c em ®äc thªm s¸ch b¸o ®Æc biÖt nh÷ng cuèn s¸ch tranh truyÖn, b¸o nhi ®ång. V× lo¹i truyÖn nµy ng¾n, ch÷ to cã tranh nªn rÊt thu hót c¸c em høng thó ®äc. 3. Tæ chøc thi ®äc, häc thuéc lßng. Thêi gian thi 2 tuÇn 1 lÇn vµo tiÕt tù häc, thi ®äc b»ng nhiÒu h×nh thøc: B¾t th¨m, ®äc ®ång thanh theo nhãm, c¸ nh©n, tæ chøc trß ch¬i "Thi ®äc tiÕp søc" hay trß ch¬i "TruyÒn ®iÖn" ®Ó g©y høng thó cho c¸c em thi nhau ®äc. Nhê phong trµo thi nµy c¸c em trong nhãm ®· khÝch lÖ nhau v­¬n lªn. Nh÷ng em nµo, nhãm nµo ®äc tèt ®­îc líp tuyªn d­¬ng vµ ghi ®iÓm tèt vµo sæ theo dâi cña tæ ®Ó cuèi tuÇn xÕp lo¹i. Tæ chøc h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi t©m lý c¸c em nªn c¸c em rÊt thÝch. Sau nh÷ng lÇn thi nh­ thÕ t«i ghi sæ liªn l¹c vÒ b¸o tin cho cha mÑ häc sinh ®Ó cha mÑ n¾m ®­îc kÕt qu¶ tiÕn bé cña con m×nh. 4. C¸c vÝ dô rÌn ®äc cô thÓ: * §èi víi nh÷ng em ®äc kh¸, giái t«i ®Æt møc ®é rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc cao h¬n ®ã lµ: §äc to, ®äc ®óng, biÕt lµm chñ tia m¾t khi ®äc ®Ó ®äc nhanh, ®äc hiÓu, ®äc diÔn c¶m, biÕt ®äc ng¾t h¬i sau dÊu phÈy dÊu hai chÊm vµ ng¾t h¬i gi÷a c¸c côm tõ cã c©u dµi, nghØ h¬i sau dÊu chÊm, ®äc cao giäng ë c¸c c©u cã dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than, biÕt ®äc theo lèi ph©n vai khi d¹y bµi ë thÓ lo¹i truyÖn cã nh©n vËt. VÝ dô: Khi luyÖn ®äc c©u dµi trong bµi "PhÇn th­ëng" * LuyÖn ®äc ®óng: Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh c¸ch ®äc nhÊn giäng (-), ®äc ng¾t h¬i gi÷a côm tõ (/) MÑ cña Na lÆng lÏ/chÊm kh¨n lªn ®«i m¾t ®á hoe// * Khi luyÖn ®äc bµi "BÝm tãc ®u«i sam" gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn kü cµng ®äc nghØ h¬i (//) vµ ®äc ®óng lêi tõng nh©n vËt ë dÊu g¹ch ngang ®Çu dßng. * LuyÖn ®äc hiÓu (®äc cã ý thøc, gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em ®äc hiÓu tõ b»ng c¸ch ®Æt c©u, t×m tõ cïng nghÜa, tr¸i nghÜa, hiÓu nghÜa tõ qua cö chØ, ¸nh m¾t, hµnh ®éng… VÝ dô: Khi gi¶i nghÜa tõ "tèt bông" trong bµi "PhÇn th­ëng" gi¸o viªn cho c¸c em ®Æt c©u råi cho häc sinh kÓ vÒ viÖc lµm cña Na vµ gióp c¸c em hiÓu viÖc lµm Êy lµ tèt bông. HoÆc khi gi¶ng tõ "lÆng lÏ" yªu cÇu häc sinh t×m tõ cïng nghÜa lµ "yªn lÆng" tõ ®ã häc sinh hiÓu nghÜa tõ ®ã lµ: kh«ng nãi g×. Khi d¹y bµi "B¹n cña Nai nhá" c¸ch tæ chøc cho häc sinh gi¶i nghÜa tõ "ng¨n c¶n" "hÝch vai". Ng¨n c¶n: Mét häc sinh ®äc chó gi¶i s¸ch gi¸o khoa sau ®ã gi¸o vien ®Æt c©u hái. Trong c©u "cha kh«ng ng¨n c¶n con" ý cña Nai bè lµ g×? HÝch vai: Mét häc sinh ®äc chó gi¶i råi ®­a ra mét vËt t­îng tr­ng cho hßn ®¸ vµ ®Ò nghÞ mét häc sinh lªn lµm ®éng t¸c thÓ hiÖn hµnh ®éng hÝch vai cña b¹n cña Nai nhá. Ngoµi hiÓu nghÜa tõ gi¸o viªn cÇn cho häc sinh lµm quen t×m néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n trong bµi. VÝ dô: Khi d¹y bµi t¹p ®äc theo thÓ lo¹i truyÖn "S¸ng kiÕn cña bÐ Hµ" TiÕng ViÖt 2 trang 78. Sau phÇn t×m hiÓu bµi gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ®Æt tªn cho mçi ®o¹n: + Chän ngµy lÔ + BÝ mËt cña hai bè con + NiÒm vui cña «ng bµ. * LuyÖn ®äc nhanh: BiÖn ph¸p luyÖn ®äc nhanh: Gi¸o viªn "cÇm cµng" gi÷ nhÞp cho häc sinh ®äc theo mÉu, cho häc sinh ®äc nèi tiÕp luyÖn ®äc c¸c c©u dÔ bÞ nãi nhÞu. * LuyÖn ®äc diÔn c¶m: Qua néi dung chÝnh cña bµi ®äc gi¸o viªn ®äc mÉu gióp häc sinh x¸c ®Þnh giäng ®äc chung cña c¶ bµi: nhÑ nhµng, tha thiÕt, vui t­¬i, ngîi ca, trÇm lÆng, buån th­¬ng… nhÞp ®iÖu cña bµi nhanh, chËm, h¬i chËm… ®Ó c¸c em ®äc hay. * LuyÖn ®äc cho nh÷ng em hay ®äc sãt tiÕng vµ l¹c dßng. Gi¸o viªn luyÖn cho c¸c em lµm chñ tia m¾t khi ®äc. Gi¸o viªn ph¶i quay l¹i víi viÖc sö dông que trá vµ th­íc hoÆc cho häc sinh ®Æt th­íc tr­íc tõng dßng ®Ó ®äc, khi häc sinh lµm quen vµ lµm chñ ®­îc tia m¾t råi th× gi¸o viªn kh«ng dïng que chØ vµ häc sinh kh«ng dïng ngãn tay ®Ó chØ khi ®äc n÷a tr¸nh t×nh tr¹ng ®äc nh­ ®Õm tõng tiÕng mét. * LuyÖn ®äc chÝnh ©m cho nh÷ng häc sinh hay ®äc sai (s/x…?/~/.) Gi¸o viªn cÇn uèn n¾n ngay vµ cho c¸c em ®äc l¹i. VÝ dô: Khi c¸c em ph¸t ©m sai "s" thµnh "x" gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh "s" lµ ®­a hµm d­íi ra vµ cong l­ìi vµo. Khi ®äc sai c¸c dÊu thanh do ¶nh h­ëng cña ®Þa ph­¬ng, mét sè em ®äc thanh (ng·, thµnh thanh (nÆng), th× gi¸o viªn cÇn ph¶i h­íng dÉn c¸ch ®äc thanh (ng·) la ®äc cao giäng vµ lÊy h¬i kÐo dµi h¬n. Sau ®ã gi¸o viªn ®äc mÉu yªu cÇu häc sinh luyÖn ®äc nhiÒu lÇn. Tõ nh÷ng gi¶i ph¸p trªn, ®iÒu cÇn chó ý trong khi d¹y tËp ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp, b¶n th©n ®· cô thÓ ho¸ gi¶i ph¸p qua bµi tËp ®äc nh­ sau. ThiÕt kÕ: TËp ®äc S«ng H­¬ng I. Môc tiªu: §äc: §äc tr¬n ®­îc c¶ bµi, ®äc ®óng c¸c tõ khã dÔ lÉn. NghØ h¬i ®óng sai dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ. §äc bµi víi giäng chËm r·i, ng­ìng mé vÎ ®Ñp cña S«ng H­¬ng. NhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷ gîi t¶ gîi c¶m. HiÓu: HiÓu ý nghÜa cña c¸c tõ míi tõ chèt s¾c ®é, ®Æc ©n, lôa ®µo, bøc tranh phong c¶nh, lung linh d¸t vµng, ®Æc ©n. HiÓu néi dung bµi: T¸c gi¶ miªu t¶ vÎ ®Ñp th¬ méng, lu«n biÕn ®æi cña S«ng H­¬ng, mét ®Æc ©n mµ thiªn nhiªn dµnh cho xø HuÕ. Qua ®ã chóng ta thÊy t×nh yªu th­¬ng cña t¸c gi¶ dµnh cho xø HuÕ. II. §å dïng d¹y häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc trong s¸ch gi¸o khoa phãng to mét vµi tranh (¶nh) vÒ c¶nh ®Ñp ë HuÕ. B¶ng phô ghi s½n c©u cÇn luyÖn ®äc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiÓm tra bµi cò Gäi 2 em ®äc bµi: T«m cµng vµ c¶ cãn ? Qua bµi ®äc em thÊy T«m cµng cã ®øc tÝnh g× ®¸ng quý? -NhËn xÐt cho ®iÓm häc sinh B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi Ghi tªn bµi lªn b¶ng 2. LuyÖn ®äc a) Gi¸o viªn ®äc mÉu bµi: giäng ®äc nhÑ nhµng, th¸n phôc vÎ ®Ñp cña S«ng H­¬ng b) LuyÖn ph¸t ©m Gäi häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc bµi - Gi¸o viªn l­u ý häc sinh luyÖn ®äc ®óng c¸c tõ khi mµ häc sinh ph¸t ©m sai. - Gi¸o viªn ®Ýnh c©u dµi lªn b¶ng: Bao trïm lªn c¶ bøc tranh/lµ mét mµu xanh/Cã nhiÒu s¾c ®é ®Ëm kh¸c nhau/mµu sanh th¼m cña da trêi/mµu xanh biÕc cña c©y l¸/mµu xanh non cña nh÷ng b·i ng«, th¶m cá in trªn mÆt n­íc// c) LuyÖn ®äc ®o¹n * §äc ®o¹n tr­íc líp Gi¸o viªn chia bµi lµm 3 ®o¹n §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn mÆt n­íc §o¹n 2: Mçi mïa hÌ tíi ®Õn d¸t vµng. §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i + LuyÖn ®äc ®o¹n trong nhãm d) Thi ®äc Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c nhãm thi ®äc nèi tiÕp, ph©n vai, tæ chøc cho c¸ nh©n thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt tuyªn d­¬ng c¸c em ®äc tèt 3. TØm hiÓu bµi - Gäi 1 em ®äc to ®o¹n 1 - c¶ líp ®äc thÇm. - T¸c gi¶ vÝ s«ng H­¬ng víi h×nh ¶nh g×? - Gi¸o viªn treo tranh vÏ c¶nh s«ng H­¬ng. - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ ®äc thÇm ®o¹n 1. §Ó tr¶ lêi c©u hái. - T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ c¸c mµu xanh kh¸c nhau cña S«ng H­¬ng? - T×m tõ chØ møc ®é kh¸c nhau cña mµu xanh? - Ghi b¶ng: S¾c ®é Gi¸o viªn: C¶nh S«ng H­¬ng cã rÊt nhiÒu mµu xanh, s¾c ®é dËm nh¹t kh¸c nhau ®· t¹o cho S«ng H­¬ng mét nÐt ®Ñp quyÕn ruc, nªn th¬, thanh b×nh. - VÒ mµu hÌ S«ng H­¬ng cã sù thay ®æi nh­ thÕ nµo? Ghi b¶ng tõ: D¶i lôa ®µo. -Do d©u mµ hÌ ®Õn S«ng H­¬ng l¹i chuyÓn mµu nh­ mét gi¶i lôa mµu hång? Gi¸o viªn: Hai bªn bê nµy ®­îc trång nhiÒu Ph­îng vÜ, mïa hÌ ®Õn hoa Ph­îng në ®á rùc in bãng xuèng mÆt n­íc t¹o cho S«ng H­¬ng cã vÎ ®Ñp t¸c gi¶ vÝ nh­ gi¶i lôa mµu hång. - Vµo nh÷ng ®ªm tr¨ng s¸ng S«ng H­¬ng cã vÎ ®Ñp ra sao? GB: Lung linh d¸t vµng - V× sao t¸c gi¶ l¹i vÝ S«ng H­¬ng nh­ mét ®­êng tr¾ng lung linh d¸t vµng? ChuyÓn: Phong c¶nh S«ng H­¬ng ®· gãp phÇn t« thªm c¶nh dÖp cho Thµnh phè HuÕ nh­ thÕ nµo? Mêi c¸c em theo dâi phÇn cßn l¹i. - Yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm phÇn cßn l¹i. - S«ng H­¬ng ®èi víi HuÕ nh­ thÕ nµo? - Yªu cÇu ®äc chó gi¶i nghÜa cña tõ ®Æc ©n. T×m tõ gÇn nghÜa víi tõ ®Æc ©n? - V× sao t¸c gi¶ nãi S«ng H­¬ng lµ mét ®Æc ©n cñ thiªn nhiªn dµnh cho Thµnh phè HuÕ? 4. LuyÖn ®äc l¹i -Qua t×m hiÓu néi dung c¸c em thÊy S«ng H­¬ng rÊt ®Ñp trong khi ®äc c¸c em cÇn l­u ý: §o¹n 1: Khi ®äc cÇn nhÊn giäng ë nh÷ng tõ gîi t¶ mµu xanh: xanh th¼m, xanh biÕc, xanh non. §o¹n 2: NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ gîi t¶ sù thay ®æi s¾c mµu cña dßng s«ng nh­ d¶i lôa ®µo, lung linh d¸t vµng. §o¹n 3: NhÊn giäng ë c¸c tõ: ®Æc ©n, trong lµnh, tan biÕn, ªm ®Òm, ca ngîi S«ng H­¬ng. - Gäi häc sinh ®äc bµi. 5. Cñng cè dÆn dß: - Gäi 1 em ®äc toµn bµi ? Häc qua bµi nµy em c¶m nhËn ®­îc g× vÒ S«ng H­¬ng? 6. Liªn hÖ - Em nµo ®· ®­îc cïng bè mÑ ®i tham quan thµnh phè HuÕ? - ë thµnh phè HuÕ ngoµi c¶nh ®Ñp cña S«ng H­¬ng cßn cã nh÷ng c¶nh ®Ñp nµo? GV: NÕu cã dÞp c¸c em sÏ vµo HuÕ ®Ó ®­îc tËn m¾t ng¾m nh÷ng phong c¶nh ®Ñp ë HuÕ? - VËy ë NghÖ An ta cã nh÷ng c¶nh ®Ñp næi tiÕng nµo thu hót kh¸ch du lÞch. GV: Chóng ta vinh dù tù hµo nh÷ng vÎ ®Ñp ®ã. Chóng ta ph¶i b¶o vÖ g×n gi÷ vÎ ®Ñp cña ®Êt n­íc m×nh. - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn vÒ nhµ luyÖn ®äc bµi chuÈn bÞ bµi sau. Hai häc sinh lªn b¶ng nèi tiÕp nhau ®äc bµi (mçi em ®äc 2 ®o¹n) - T«m cµng rÊt th«ng minh, nhanh nhÑn. Nã dòng c¶m cøu b¹n vµ lu«n quan t©m lo l¾ng cho b¹n. Theo dâi vµ ®äc thÇm theo Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc bµi Häc sinh luyÖn ®äc l¹i c¸c tõ khã ph¸t ©m sai. Ch¼ng h¹n: Bao trïm, nh÷ng b·i ng«, ph­îng vÜ…. Häc sinh luyÖn ®äc ®óng c©u dµi Dïng bót ch× ®¸nh dÊu ®o¹n Nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n NhËn xÐt b¹n ®äc §äc chó gi¶i tõ: H­¬ng Giang, Thiªn nhiªn LuyÖn ®äc trong nhãm mèi em ®äc mçi ®o¹n. Thi ®äc theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn -Mét em ®äc to ®o¹n 1. C¶ líp ®äc thÇm ®Ó tr¶ lêi c©u hái Bøc tranh phong c¶nh. -Häc sinh quan s¸t tranh vµ ®äc thÇm ®o¹n 1®Ó tr¶ lêi c©u hái. -Xanh th¼m cña gia trêi, xanh biÕc cña c©y l¸, xanh non cña nh÷ng b·i ng« th¶m cá. -Tõ chØ møc ®é kh¸c nhau cña mµu xanh ®ã lµ: “S¾c ®é” Häc sinh ®äc nghÜa cña tõ “S¾c ®é” 1 em ®äc to ®o¹n 2- c¶ líp ®äc thÇm - S«ng H­¬ng thay chiÕc ¸o xanh thµnh gi¶i lôa ®µo… §äc chó gi¶i nghÜa cña tõ gi¶i lôa ®µo -Do hoa Ph­îng në ®á rùc hai bªn bê s«ng in bãng… -Vµo nh÷ng ®ªm tr»ng s¸ng dßng s«ng lµ mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng. … ¸nh tr¨ng vµng chiÕu xuèng lµm cho dßng s«ng ¸nh lªn mét mµu vµng lãng l¸nh. Häc sinh ®äc thÇm phÇn cßn l¹i … lµ mét ®¨n ©n -Häc sinh ®äc chó gi¶i nghÜa cña tõ ®Æc ©n. Tõ gÇn nghÜa víi tõ ®Æn ©n lµ: ban tÆng. … V× S«ng H­¬ng lµm cho kh«ng khÝ thµnh phè trë nªn trong lµnh, lµm tan biÕn nh÷ng tiÕng ån µo cña chî bóa.. -Mét sè häc sinh ®äc bµi, nhËn xÐt b¹n ®äc. -1 em kh¸ ®äc - VÏ ®Ñp quyÕn rò vµ sù thay ®æi theo mïa cña S«ng H­¬ng. ….. Qu¶ng tr­êng, Cöa Lß, quª B¸c... Qua tiÕt d¹y trªn t«i thÊy häc sinh høng thó häc, líp häc s«i næi, ®äc bµi tèt, tiÕp thu bµi nhanh. B»ng nh÷ng c©u hái gióp häc sinh hiÓu nghÜa c¸c tõ míi tõ chèt trong bµi mét c¸ch nhÑ nhµng. C¸c em n¾m v÷ng néi dung bµi häc. IV. Nh÷ng kÕt qu¶ buæi ®Çu. Sau nh÷ng cè g¾ng thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p kÕt hîp ®Ó rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc cho c¸c em. KÕt qu¶ kh¸ phÊn khëi, hÇu hÕt c¸c giê tËp ®äc, häc thuéc lßng ®Òu diÔn ra s«i næi, tù nhiªn, nhÑ nhµng, chÊt l­îng, hiÖu qu¶. Häc sinh høng thó häc tËp vµ tiÕn bé râ rÖt. C¸c em ®äc bµi tr«i ch¶y, to râ rµng, ®äc diÔn c¶m bµi kÓ chuyÖn, bµi v¨n bµi th¬ hiÓu nghÜa mét sè tõ, n¾m néi dung bµi tèt. C¸c em m¹nh d¹n trao ®æi, th¶o luËn ®Ó hiÓu néi dung ®o¹n bµi. Tæng hîp kÕt qu¶ häc tËp cuèi kú I cho thÊy: SÜ sè líp: em Sè häc sinh ®äc giái: em Sè häc sinh ®äc kh¸: em Sè häc sinh ®äc trung b×nh: em Kh«ng cã häc sinh ®äc yÕu em Phô huynh häc sinh tin t­ëng vµo ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi khi thÊy con em hä häc tËp ngµy mét tiÕn bé râ rÖt, ®äc bµi, kÓ chuyÖn l­u lo¸t râ rµng. V. Bµi häc kinh nghiÖm Sù thµnh c«ng trªn lµ do t«i ®· trùc tiÕp chØ ®¹o ®Õn tõng häc sinh trong líp, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc mÆc dÇu ch­a thËt cao nh­ng ®ã lµ b­íc khëi ®Çu cña häc sinh víi sù cè g¾ng rÌn luyÖn v­¬n lªn cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ sù gióp ®ì cña c¸c bËc phô huynh ®· nh¾c nhë c¸c em trong viÖc häc bµi ë nhµ. T«i nhËn thÊy gi¸o dôc c¸c em b»ng t×nh c¶m ch©n thµnh, b»ng tÊm lßng say mª nghÒ nghiÖp cña nh÷ng ng­êi gi¸o viªn ®øng trªn bôc gi¶ng. Lµ gi¸o viªn tiÓu häc, ph¶i chó träng ®Çu t­ ®Òu ë c¸c m«n häc, kh«ng xem nhÑ bÊt cø m«n nµo. Gi¸o viªn ph¶i nhiÖt t×nh yªu nghÒ vµ quan t©m t×m hiÓu t©m lý häc sinh. - Lu«n tham kh¶o tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bé m«n TiÕng ViÖt ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p ®Çu t­ thÝch hîp vµo tõng giê d¹y ®Ó phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh. G©y høng thó häc tËp cho häc sinh b»ng kü n¨ng giao tiÕp ®Ó häc sinh lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng vµ s¸ng t¹o. - Ph¶i t«n träng nh©n c¸ch häc sinh. MÆt kh¸c gi¸o viªn ph¶i lu«n kÕt hîp biÖn ph¸p gi¸o dôc, lu«n tranh thñ vËn ®éng c¸c gia ®×nh héi phô huynh, c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, kÕt hîp víi kh¶ n¨ng s­ ph¹m s½n cã cña b¶n th©n ®Ó t×m ra ph­¬ng ph¸p tèi ­u nhÊt gióp c¸c em häc tËp tèt. Khi thùc hiÖn d¹y tËp ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp t«i thÊy dÔ d¹y vµ häc sinh rÊt høng thó häc tËp, kh«ng nhµm ch¸n cã tiÕn bé c¶ vÒ t©m lý vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu m«n tËp ®äc. §Æc biÖt trong thêi ®¹i hiÖn nay gi¸o dôc tiÓu häc lµ rÊt quan träng v× "BËc tiÓu häc lµ bËc häc nÒn t¶ng" ph¶i ®æi míi gi¸o dôc lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn x· héi mµ con ng­êi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi. Bëi vËy n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc trong TiÕng ViÖt nãi chung vµ ph©n m«n tËp ®äc nãi riªng trong tr­êng häc lµ rÊt quan träng v× häc tèt m«n nµy c¸c em míi cã nÒn mãng ®Ó häc tËp tèt c¸c m«n häc kh¸c. Trªn ®©y lµ mét sè viÖc lµm cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p d¹y tËp ®äc theo ®Þnh h­íng giao tiÕp cho häc sinh líp t«i. B­íc ®Çu ®· mang l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan so víi yªu cÇu. Song t«i thÊy c«ng t¸c t×m hiÓu nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó d¹y cho häc sinh kh«ng dõng l¹i ë m«n tËp ®äc, cÇn ph¶i t×m hiÓu thªm nhiÒu m«n häc kh¸c n÷a. Muèn ®­îc nh­ vËy t«i cÇn ph¶i häc hái nhiÒu ë ®ång nghiÖp. RÊt mong ®­îc sù gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña ®ång nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh d¹y häc, ch­¬ng tr×nh míi ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! ng­êi viÕt T¨ng ThÞ Thu HiÒn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐổi mới phương pháp dạy học môn tập đọc theo định hướng giao tiếp cho học sinh lớp 2.doc
Luận văn liên quan