Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Trong những năm qua cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, coi đó là một bộ phận không thể tách rời của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật Quan điểm đó đã được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc từ Đại hội V đến Đại hội IX. Nghị quyết Đại hội Đảng lần V (1982) đã nêu: " Các cấp uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể phải thường xuyên phổ biến, giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, đưa việc giáo dục pháp luật vào các trường học, các cấp học, xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật". Đến Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX (2001) tiếp tục nhấn mạnh " phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật". Theo quyết định số 43/QĐ - TC ngày 02/08/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Tư pháp TP. Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở tư pháp tỉnh Hà Tây với Sở tư pháp thành phố Hà Nội cũ, và quyết định số 13/2008/QĐ - UBND ngày 23/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, có quy định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở tư pháp thành phố Hà Nội. Như chúng ta đã biết, Hà Nội là một thành phố đông dân số với nhiều người ngoại tỉnh về cư trú để học tập, lao động, làm ăn sinh sống nhưng điều kiện tiếp xúc và hiểu biết pháp luật rất hạn chế. Đặc biệt là khi hợp nhất tỉnh Hà Tây với thành phố Hà Nội cũ để trở thành thành phố Hà Nội mới với trên 6 triệu người thì vấn đề đưa pháp luật vào cuộc sống là rất quan trọng và cần thiết. Ngày 07/1/2007 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, đây là một bước tiến dài có ý nghĩa vô cùng quan trọng, điều này giúp cho Việt Nam có cơ hội phát triển nền kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Song nó cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt việc làm sao để từng lớp người lao động phổ thông được pháp luật bảo vệ trước những ông chủ nước ngoài, những nhà kinh doanh trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về pháp luật trong nước cũng như những qui định của quốc tế, từ đó nắm bắt cơ hội kinh doanh đồng thời không vi phạm pháp luật. Đứng trước những vấn đề trên em chọn chuyên đề thực tập là "Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội - thực trạng và giải pháp". mục lục I. Giới thiệu chuyên đề 2 II. quá trình tìm hiểu thu thập thông tin 4 1. Thời gian và phương pháp thu thập thông tin 4 2. Nguồn thu thập thông tin 4 3. Các thông tin thu thập được 6 3.1. Khái niệm về phổ biến, giáo dục pháp luật. 6 3.2. Vai trò của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 7 3.3. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hà Nội 7 3.4. Về tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL 11 III. Kết quả xử lý thông tin 13 1. Kế qủa hoạt động của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố. 13 2. Kết quả cụ thể ở các quận huyện: 15 IV. Nhận xét và kiến nghị 17 1. Nhận xét 17 1.1 Kết quả đạt được 17 1.2. Khó khăn, tồn tại: 18 2. Kiến nghị 18

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc I. Giíi thiÖu chuyªn ®Ò Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt (PBGDPL) s©u réng ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n, coi ®ã lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng yÕu cña toµn bé hÖ thèng chÝnh trÞ ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña c¸c cÊp uû §¶ng, kh©u ®Çu tiªn trong ho¹t ®éng thùc thi ph¸p luËt Quan ®iÓm ®ã ®· ®­îc thÓ hiÖn râ trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng qua c¸c kú ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc tõ §¹i héi V ®Õn §¹i héi IX. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn V (1982) ®· nªu: " C¸c cÊp uû §¶ng, c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c ®oµn thÓ ph¶i th­êng xuyªn phæ biÕn, gi¶i thÝch ph¸p luËt trong c¸c tÇng líp nh©n d©n, ®­a viÖc gi¸o dôc ph¸p luËt vµo c¸c tr­êng häc, c¸c cÊp häc, x©y dùng ý thøc sèng cã ph¸p luËt vµ t«n träng ph¸p luËt". §Õn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn IX (2001) tiÕp tôc nhÊn m¹nh " ph¸t huy d©n chñ ®i ®«i víi gi÷ v÷ng kû luËt, kû c­¬ng, t¨ng c­êng ph¸p chÕ, qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, tuyªn truyÒn gi¸o dôc toµn d©n n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt". Theo quyÕt ®Þnh sè 43/Q§ - TC ngµy 02/08/2008 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp Së T­ ph¸p TP. Hµ Néi trªn c¬ së hîp nhÊt Së t­ ph¸p tØnh Hµ T©y víi Së t­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi cò, vµ quyÕt ®Þnh sè 13/2008/Q§ - UBND ngµy 23/9/2008 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc x¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ biªn chÕ cña Së T­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi, cã quy ®Þnh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña Së t­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi. Nh­ chóng ta ®· biÕt, Hµ Néi lµ mét thµnh phè ®«ng d©n sè víi nhiÒu ng­êi ngo¹i tØnh vÒ c­ tró ®Ó häc tËp, lao ®éng, lµm ¨n sinh sèng nh­ng ®iÒu kiÖn tiÕp xóc vµ hiÓu biÕt ph¸p luËt rÊt h¹n chÕ. §Æc biÖt lµ khi hîp nhÊt tØnh Hµ T©y víi thµnh phè Hµ Néi cò ®Ó trë thµnh thµnh phè Hµ Néi míi víi trªn 6 triÖu ng­êi th× vÊn ®Ò ®­a ph¸p luËt vµo cuéc sèng lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Ngµy 07/1/2007 ViÖt Nam chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, ®©y lµ mét b­íc tiÕn dµi cã ý nghÜa v« cïng quan träng, ®iÒu nµy gióp cho ViÖt Nam cã c¬ héi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ còng nh­ mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. Song nã còng ®Æt ra nhiÒu th¸ch thøc, ®Æc biÖt viÖc lµm sao ®Ó tõng líp ng­êi lao ®éng phæ th«ng ®­îc ph¸p luËt b¶o vÖ tr­íc nh÷ng «ng chñ n­íc ngoµi, nh÷ng nhµ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc hiÓu râ h¬n vÒ ph¸p luËt trong n­íc còng nh­ nh÷ng qui ®Þnh cña quèc tÕ, tõ ®ã n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh ®ång thêi kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt. §øng tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò trªn em chän chuyªn ®Ò thùc tËp lµ "C«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt cña Së t­ ph¸p Hµ Néi - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p". Víi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vµ nghiªn cøu tµi liÖu n¬i thùc tËp cßn ch­a ®Çy ®ñ còng nh­ kh¶ n¨ng nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy, mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! II. qu¸ tr×nh t×m hiÓu thu thËp th«ng tin 1. Thêi gian vµ ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cña Së T­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi tõ ngµy 4 th¸ng 01 n¨m 2010 ®Õn ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2010. Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp, víi l­îng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc cña phßng em ®· g¨p nhiÒu khã kh¨n. §­îc sù quan t©m, chØ b¶o vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng PBGDPL cïng víi sù cè g¾ng cña m×nh b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin biÖn chøng nh­: ph­¬ng ph¸p tæng hîp thèng kª; ph­¬ng ph¸p so s¸nh; ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch…em ®· tõng b­íc t×m hiÓu vµ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶. Ph­¬ng ph¸p tæng hîp thèng kª: b»ng ph­¬ng ph¸p nµy em ®· tæng hîp thèng kª c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn c«ng t¸c PBGDPL cña c¸c së, ban, ngµnh, tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc trung ­¬ng ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh trong 5 n¨m (tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007). Qua ®ã hiÓu ®­îc mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Ph­¬ng ph¸p so s¸nh: sau khi ®· tæng hîp thèng kª ®­îc c¸c sè liÖu vÒ c«ng t¸c PBGDPL b»ng ph­¬ng ph¸p so s¸nh sè liÖu gi÷a c¸c n¨m, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c ban, ngµnh, tæ chøc ®oµn thÓ, doanh nghiÖp ®Ó biÕt ®­îc c«ng t¸c PBGDPL ®· ®­îc thùc hiÖn tèt ë n¨m nµo, c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc nµo lµm tèt, nh÷ng tæ chøc nµo ch­a thùc hiÖn tèt. Qua ®ã sÏ kÞp thêi khen th­ëng, ®éng viªn nh­ng ®¬n vÞ, tæ chøc ®· lµm tèt c«ng t¸c PBGDPL vµ nh»c nhë nh÷ng ®¬n vÞ, tæ chøc ch­a thùc hiÖn tèt ®Ó lµm cho c«ng t¸c PBGDPL ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Bªn c¹nh ®ã cßn cã ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch: ph­¬ng ph¸p nµy gióp ta ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng t¸c PBGDL ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng mÆt kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ch­a ®¹t ®­îc, nguyªn nh©n nµo lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c PBGDPL ®Ó tõ ®ã kÞp thêi ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn kh¶ thi víi t×nh h×nh cña ®Þa ph­¬ng m×nh. 2. Nguån thu thËp th«ng tin §­îc sù quan t©m, tËn t×nh chØ b¶o, h­íng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c c¸n bé së T­ ph¸p. Em ®· ®­îc tiÕp xóc, t×m hiÓu vµ nghiªn cøu c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi th«ng qua viÖc t×m hiÓu c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña trung ­¬ng nh­: - ChØ thÞ 32 - CT/TW ngµy 9//12/2003 cña Ban BÝ th­ TW §¶ng vÒ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng t¸c PBGDPL, n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸n bé, nh©n d©n; - ChØ thÞ sè 17 - CT/TW ngµy 15/10/2007 cña Ban BÝ th­ TW §¶ng vÒ tiÕp tôc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn miÖng trong t×nh h×nh míi. - QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§ - TTg ngµy 17/01/2003 phª duyÖt ch­¬ng tr×nh phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007. - QuyÕt ®Þnh sè 212/2004/Q§ - TTg ngµy 16/12/2004 phª duyÖt ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë x·, ph­êng, thÞ trÊn tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010. - QuyÕt ®Þnh sè 28/2006/Q§ - TTg ngµy 28/1/2006 phª duyÖt c¸c ®Ò ¸n chi tiÕt thuéc ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë x·, ph­êng, thÞ trÊn tõ n¨m 2005 ®Õn 2010. - ChØ thÞ sè 27/CT - TU ngµy 1/2/2004 thµnh uû Hµ Néi vÒ t¨ng c­êng l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn thµnh phè. - NghÞ quyÕt 61/2007/NQ - CP ngµy 07//12/2007 cña chÝnh phñ vÒ viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn chØ thÞ sè 32/CT - TW ngµy 09/12/2003 cña Ban BÝ th­ TW §¶ng. - Ch­¬ng tr×nh PBGDPL cña ChÝnh phñ giai ®o¹n 2008 - 2012; thùc hiÖn 5 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña thµnh uû; ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng PBGDPL tõ n¨m 2005 - 2010 cña Thµnh phè Hµ Néi. - QuyÕt ®Þnh sè 37/2008/Q§ - TTg phª duyÖt ch­¬ng tr×nh PBGDPL tõ n¨m 2008 - 2012. - KÕ ho¹ch 568/TP - PBGDPL cña Bé T­ ph¸p vÒ viÖc h­íng dÉn tæ chøc héi thi hoµ gi¶i viªn giái. - ChØ thÞ sè 45/2007/CT - BGD§T ngµy 17/8/2007 cña Bé tr­ëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c PBGDPL trong ngµnh gi¸o dôc. Ngoµi ra mét nguån cung cÊp tµi liÖu kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi lµ: - KÕ ho¹ch sè 10/KH - UBND PBGDPL trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi n¨m 2008. - KÕ ho¹ch 09/KH - UBND ngµy 12/01/2009 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ PBGDPL n¨m 2009 cña Thµnh phè Hµ Néi. - KÕ ho¹ch 67/KH - UBND ngµy 14/5/2009 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ tæ chøc héi thi hoµ gi¶i viªn giái thµnh phè Hµ Néi n¨m 2009. - KÕ ho¹ch (*) PBGDPL trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi n¨m 2010. - B¸o c¸o s 125/BC - UBND tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh PBGDPL cña chÝnh phñ tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007 trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. - B¸o c¸o (*) vÒ c«ng t¸c cña c¸c th¸ng trong n¨m 2007 cña Së T­ Ph¸p. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguån cung cÊp th«ng mµ em sö dông ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp Vai trß cña së T­ ph¸p trong viÖc phæ biÕn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt. 3. C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc Trong thêi gian th­c tËp t¹i phßng PBGDPL ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì, h­íng dÉn cña c¸c can bé Së T­ ph¸p nãi chung vµ c¸c c¸n bé phßng PBGDPL nãi riªng, qua viÖc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, c¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c PBGDPL cña phßng. Em ®· thu ®­îc nh÷ng bµi häc, nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn thµnh phè nh­ sau: 3.1. Kh¸i niÖm vÒ phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt lµ mét tõ ghÐp hai tõ phæ biÕn ph¸p luËt vµ gi¸o dôc ph¸p luËt. Phæ biÕn ph¸p luËt cã hai nghÜa: NghÜa hÑp: Lµ giíi thiÖu tinh thÇn v¨n b¶n cho ®èi t­îng cña nã; NghÜa réng: Lµ truyÒn b¸ ph¸p luËt cho mäi tÇng líp nh©n d©n trªn c¶ n­íc. Gi¸o dôc ph¸p luËt lµ mét kh¸i niÖm réng bao gåm c¶ qu¸ tr×nh n©ng cao tri thøc ph¸p luËt cho ®èi t­îng vµ b»ng mäi c¸c (thuyÕt phôc, nªu g­¬ng, ¸m thÞ…) h×nh thµnh t×nh c¶m, niÒm tin ph¸p luËt cho ®èi t­îng, tõ ®ã n©ng cao ý thøc t«n träng ph¸p luËt, nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt cña ®èi t­îng. C¶ côm tõ phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt cã nghÜa lµ truyÒn b¸ ph¸p luËt cho ®èi t­îng nh»m n©ng cao tri thøc, t×nh c¶m niÒm tin ph¸p luËt cho ®èi t­îng tõ ®ã n©ng cao ý thøc t«n träng ph¸p luËt, nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt cña ®èi t­îng. 3.2. Vai trß cña Së T­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt. Së T­ ph¸p thµnh phè Hµ Néi lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND tØnh cã nhiÖm vô gióp UBND tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn tØnh. Hµng n¨m, Së T­ ph¸p ®· tÝch cùc tham m­u cho UBND tØnh vµ Héi ®ång PHCTPBGDPL tØnh trong viÖc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c PBGDPL trªn ®Þa bµn tØnh. Gióp UBND thµnh phè Hµ Néi ban hµnh ChØ thÞ vµ KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng nh©n d©n nh­: Bé luËt Tè tông h×nh sù, Bé luËt D©n Sù, LuËt §Êt ®ai, LuËt X©y dùng, LuËt Phßng chèng tham nhòng, LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, LuËt C­ tró, LuËt qu¶n lý thuÕ… 3.3. C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ë thµnh phè Hµ Néi Cã nhiÒu h×nh thøc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ®a d¹ng, phong phó ®­îc c¸c ®¬n vÞ quan t©m triÓn khai thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶, cô thÓ: PBGDPL th«ng qua h×nh thøc tuyªn truyÒn miÖng : UBND Thµnh phè ®· tæ chøc 12 Héi nghÞ qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n cña Trung ­¬ng vµ thµnh phè vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL vµ c¸c ChØ thÞ, KÕ ho¹ch triÓn khai tuyªn truyÒn, thùc hiÖn c¸c V¨n b¶n ph¸p luËt quan träng nh­: Bé luËt Tè tông h×nh sù, Bé luËt Tè tông D©n sù, Bé luËt D©n sù, LuËt phßng chèng tham nhòng, LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ v.v.... Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ trong 5 n¨m qua, Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL c¸c cÊp trªn ®Þa bµn Thµnh phè ®· tæ chøc 11.327 héi nghÞ, tËp huÊn giíi thiÖu ph¸p luËt hoÆc lång ghÐp giíi thiÖu ph¸p luËt cho gÇn 2 triÖu l­ît ng­êi nghe. Riªng c¸c quËn, huyÖn, ph­êng, x·, thÞ trÊn tæ chøc h¬n 9.000 héi nghÞ båi d­ìng kiÕn thøc ph¸p luËt cho h¬n 1.100.000 l­ît c¸n bé, nh©n d©n tham dù. PBGDPL trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng : Thñ ®« Hµ Néi lµ ®Þa ph­¬ng cã c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trªn ®Þa bµn nhiÒu nhÊt trong c¶ n­íc víi hµng tr¨m c¬ quan b¸o ®µi, b¶n tin cña Trung ­¬ng vµ Hµ néi, ®µi truyÒn thanh cña quËn, huyÖn, ph­êng, x·. Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè phèi hîp víi Ban tuyªn gi¸o Thµnh uû, Së V¨n ho¸ Th«ng tin, B¸o Hµ Néi míi, §µi Ph¸t thanh truyÒn h×nh Hµ Néi, B¸o Kinh tÕ §« thÞ , B¸o ph¸p luËt vµ X· héi vµ c¸c b¸o kh¸c… tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng nh»m ®Èy m¹nh c«ngg t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL. Ban tuyªn gi¸o Thµnh uû duy tr× giao ban b¸o trÝ hµng tuÇn, chØ ®¹o c¸c b¸o, ®µi x©y dùng chuyªn môc t¨ng c­êng tuyªn truyÒn PBGDPL cho c¸c tÇng líp c¸n bé vµ nh©n d©n, ®ång thêi ®Þnh h­íng kÞp thêi c«ng t¸c truyªn truyÒn phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn. Trong 5 n¨m qua, c¸c c¬ quan th«ngg tin ®¹i chóng cña Thñ ®« ®· tÝch cùc tuyªn truyÒn phôc vô bÇu cö HH§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2004-2009, bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi kho¸ XII, tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, an tßan giao th«ng, phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/AIDS, an toµn vÖ sinh thùc phÈmv.v… PBGDPL th«ng qua c¸c cuéc thi, héi thi t×m hiÓu ph¸p luËt : Trong 5 n¨m qua, Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè vµ c¸c ngµnh, ®oµn thÓ thµnh phè ( C«ng an, Liªn ®oµn lao ®éng Thµnh phè, Së gi¸o dôc v.v…) ®· tæ chøc ®­îc nhiÒu cuéc thi, héi thi (thi viÕt, thi s©n khÊu ho¸) nh­ : Thi t×m hiÓu vÒ Bé LuËt Lao ®éng, LuËt giao th«ng ®­êng bé, Ph¸p lÖnh ®iÒu tra h×nh sù, Ph¸p luËt phßng chèng ma tuý, m¹i d©m, HIV/ AIDS ; Gi¸o viªn d¹y giái m«n gi¸o dôc c«ng d©n; häc sinh Thñ ®« thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh ®« thÞ , hoµ gi¶i viªn giái v.v…thu hót ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng chøc vµ c¸c tÇn líp nh©n d©n tham gia. C¸c quËn, huyÖn ®· tæ chøc h¬n 300 cuéc thi, héi thi t×m hiÓu ph¸p luËt hoÆc g¾n víi chñ ®Ò ph¸p luËt. PBGDPL th«ng qua biªn so¹n vµ ph¸t hµnh tµi liÖu PBGDPL: §©y lµ mét h×nh thøc tuyªn truyÒn cã hiÖu qu¶, th«ng qua h×nh thøc nµy, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®­îc tuyªn truyÒn réng r·i ®Õn nhiÒu ®èi t­îng. 5 n¨m qua, Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL c¸c cÊp, c¸c ngµnh lu«n quan t©m coi träng biªn so¹n, in, ph¸t hµnh tê gÊp, tµi liÖu tuyªn truyÒn ph¸p luËt. Së T­ ph¸p- Th­êng trùc Héi ®ång tiÕn hµnh phèi hîp biªn so¹n vµ ph¸t hµnh gÇn 40.000 cuèn s¸ch hái- ®¸p ph¸p luËt vÒ bÇu cö, Bé luËt D©n sù, phßng chèng téi ph¹m, hái- ®¸p ph¸p luËt dµnh cho c¸n bé c«ng chøc, phô n÷, n«ng d©n vµ nh©n d©n ë c¬ së v.v… ; 18.000 cuèn tµi liÖu h­íng dÉn nghiÖp vô hoµ gi¶i ë c¬ së ®Ó ph¸t hµnh ®Õn c¸c tæ hoµ gi¶i ë c¬; biªn so¹n, in, ph¸t hµnh trªn 1.000.000 tê gÊp tuyªn truyÒn ph¸p luËt bÇu cö H§ND c¸c cÊp, LuËt ®Êt ®ai, Ph¸p luËt vÒ an toµn giao th«ng, NghÞ ®Þnh 158/2005/N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé tÞch, ph¸p luËt vÒ phßng chèng téi ph¹m, LuËt C­ tró v.v...; c¸c quËn, huyÖn ph¸t hµnh gÇn 50.000 b¶n tin vµ trªn 100.000 pa n«, ¸p phÝch cã néi dung tuyªn truyªn ph¸p luËt. Mét sè ®¬n vÞ quËn, huyÖn quan t©m biªn so¹n tµi liÖu tuyªn truyÒn ph¸p luËt nh­ : Ba §×nh, T©y Hå, Hoµng Mai, Hoµn KiÕm, Thanh Xu©n, Long Biªn, Tõ liªm… PBGDPL th«ng qua ho¹t ®éng x©y dùng, qu¶n lý vµ khai th¸c Tñ s¸ch ph¸p luËt : Thùc hiÖn KÕ ho¹ch cña UBND Thµnh phè, ngµnh Gi¸o dôc, ngµnh C«ng an, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ngµnh C«ng nghiÖp vµ khèi Liªn ®oµn lao ®éng Thµnh phè ®· triÓn khai x©y dùng tñ s¸ch ph¸p luËt ë c¸c ®¬n vÞ, c¸c tr­êng häc vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng an ph­êng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. ViÖc khai th¸c tñ s¸ch ph¸p luËt ë c¸c ®¬n vÞ nµy ®· cã hiÖu qu¶ rÊt thiÕt thùc. §Õn nay, 100% quËn, huyÖn, ph­êng, x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®Òu cã tñ s¸ch ph¸p luËt ®Æt t¹i trô së UBND, c¸ biÖt cã nhiÒu ph­êng, x· ®· x©y dùng thªm mét sè tñ s¸ch ph¸p luËt ®Æt t¹i th­ viÖn, nhµ v¨n ho¸, côm d©n c­, tæ d©n phè v.v...ch­a kÓ tñ s¸ch ®Æt t¹i c¸c ®iÓm b­u ®iÖn v¨n ho¸ x·. H×nh thøc ®­a tñ s¸ch ph¸p luËt ®Õn víi ng­êi d©n còng rÊt phong phó nh­ : Lu©n phiªn tói s¸ch ph¸p luËt gi÷a c¸c côm d©n c­, c¸c khu phè v.v...). Hµng n¨m, c¸c ph­êng, x·, thÞ trÊn ®Òu quan t©m ®Çu t­ kinh phÝ (tõ 1.200.000® ®Õn 2.000.000®) ®Ó mua bæ sung ®Çu s¸ch míi (theo h­íng dÉn cña Së T­ ph¸p vµ phßng T­ ph¸p quËn, huyÖn) cho tñ s¸ch ph¸p luËt vµ ®Æt ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn phôc vô viÖc tra cøu cña c¸n bé còng nh­ nh©n d©n trªn ®Þa bµn cã nhu cÇu. Nh÷ng ®¬n vÞ lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng, qu¶n lý, khai th¸c, sö dông tñ s¸ch ph¸p luËt nh­: Hoµn KiÕm, CÇu GiÊy, §èng §a, Thanh Xu©n, Thanh Tr×… PBGDPL th«ng qua c«ng t¸c hoµ gi¶i ë c¬ së: Së T­ ph¸p vµ Th­êng trùc Uû ban MÆt trËn Tæ quèc Thµnh phè ®· triÓn khai, h­íng dÉn liªn tÞch sè 01/ HD - LT vÒ tiÕp tôc cñng cè, kiÖn toµn, n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng hoµ gi¶i ë c¬ së trªn ®Þa bµn Thµnh phè ®Õn 14/14 quËn, huyÖn; ChØ ®¹o T­ ph¸p c¸c quËn, huyÖn tiÕp tôc tuyªn truyÒn, phæ biÕn Ph¸p lÖnh vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ c«ng t¸c hoµ gi¶i ë c¬ së, c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Thµnh uû, UBND Thµnh phè vÒ c«ng t¸c hoµ gi¶i trªn ®Þa bµn Hµ Néi. C¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn ë quËn, huyÖn quan t©m chØ ®¹o t¨ng c­êng c«ng t¸c PBGDPL th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hoµ gi¶i c¸c m©u thuÉn trong néi bé nh©n d©n ë c¬ së. Ngµnh T­ ph¸p - Th­êng trùc Héi ®ång PHCTPBGDPL ph­êng, x·, thÞ trÊn ®· phèi hîp víi UBMTTQ, Héi phô n÷, Héi Cùu ChiÕn binh, Héi N«ng d©n… tham m­u gióp UBND cïng cÊp cñng cè, kiÖn toµn ®­îc 2.923 tæ hoµ gi¶i víi 13.967 hoµ gi¶i viªn. 5 n¨m qua, c¸c tæ hoµ gi¶i ë c¬ së ®· hoµ gi¶i thµnh trªn 25.117/29.692 vô m©u thuÉn, tranh chÊp nhá trong néi bé nh©n d©n ë c¬ së ( 84 %). Th«ng qua c«ng t¸c hoµ gi¶i, c¸c hoµ gi¶i viªn ®· tiÕn hµnh tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c¸c bªn tranh chÊp, gióp hä n¾m ®­îc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, v× t×nh lµng, nghÜa xãm tù nguyÖn gi¶i quyÕt m©u thuÉn, tranh chÊp, gãp phÇn gi÷ g×n æn ®Þnh trËt tù an toµn x· héi ngay tõ c¬ së. Hoµ gi¶i viªn ë c¬ së ®ång thêi cßn lµ tuyªn truyÒn viªn PBGDPL cho hµng ngµn l­ît ng­êi d©n, hé gia ®×nh chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Mét sè quËn, huyÖn ®¹t tû lÖ hoµ gi¶i thµnh cao nh­ : Ba §×nh, Tõ Liªm, §«ng Anh, Sãc S¬n, Hai Bµ Tr­ng.... Ngoµi c¸c h×nh thøc PBGDPL chñ yÕu nªu trªn, Thµnh phè Hµ Néi cßn triÓn khai mét sè h×nh thøc tuyªn truyÒn, PBGDPL cã hiÖu qu¶ th«ng qua m« h×nh c¸c C©u l¹c bé ( C©u l¹c bé phßng chèng téi ph¹m, C©u l¹c bé Phô n÷ víi ph¸p luËt, C©u l¹c bé sau cai nghiÖn (B93), C©u l¹c bé phßng chèng tÖ n¹n x· héi), th«ng qua c¸c phiªn toµ l­u ®éng xÐt xö c¸c bÞ c¸o ph¹m téi bu«n b¸n, tµng tr÷ sö dông c¸c chÊt ma tuý, ®¸nh b¹c, m«i giíi m¹i d©m, trém c¾p, chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô, ®ua xe, mÊt trËt tù c«ng céng v.v... cã t¸c dông tuyªn truyÒn ph¸p luËt vµ gi¸o dôc phßng ngõa chung. M« h×nh “ Nhãm nßng cèt” t¹i mét sè ph­êng, x· chØ ®¹o ®iÓm theo Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia PBGDPL cña Thµnh phè ®· thùc hiÖn tuyªn truyÒn PBGDPL cã hiÖu qu¶ trong céng ®ång d©n c­ ë c­ ë c¬ së. M« h×nh tæ Hoµ gi¶i “5 tèt” víi tiªu chÝ hoµ gi¶i thµnh trªn 80% c¸c vô tranh chÊp, m©u thuÉn ®· gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL cho nh©n d©n ë c¬ së. 3.4. VÒ tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c PBGDPL a. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt c¸c cÊp * CÊp Thµnh phè: - B¸m s¸t yªu cÇu c«ng t¸c PBGDPL, n¨m 1998 thµnh phè Hµ Néi ®· thµnh lËp Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL cña Thµnh phè gåm 8 ban ( Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c c¬ quan §¶ng; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c c¸c ®oµn thÓ, c¸c tÇng líp nh©n d©n; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c doanh nghiÖp; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c tr­êng häc; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trong c¸c lùc l­îng vò trang; Ban phèi hîp ho¹t ®éng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ Ban th­ ký Héi ®ång). Hµng n¨m, UBND Thµnh phè Hµ Néi lu«n quan t©m ®Õn viÖc kiÖn toµn Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè. HiÖn nay, Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè cã 18 thµnh viªn do ®ång chÝ Phã Chñ tÞch UBND Thµnh phè lµm Chñ tÞch Héi ®ång. Së T­ ph¸p lµ Th­êng trùc Héi ®ång, cé¸c thµnh viªn Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè ®ång thêi lµ L·nh ®¹o c¸c Së, ban, ngµnh, ®oµn thÓ nªn viÖc triÓn khai c¸c c«ng t¸c cña Héi ®ång t¹i c¸c Së, ban, ngµnh lµ t­¬ng ®èi thuËn lîi. Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL Thµnh phè duy tr× häp ®Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng, 1 n¨m ®Ó b¸o c¸o kiÓm ®iÓm c«ng t¸c vµ bµn ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi; tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tõng n¨m; ®Ò xuÊt khen th­ëng vµ c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ c«ng t¸c PBGDPL trªn ®Þa bµn thµnh phè. * CÊp quËn, huyÖn, ph­êng, x·, thÞ trÊn: - 14/14 quËn, huyÖn vµ 232/232 ph­êng, x·, thÞ trÊn cña Hµ Néi ®Òu thµnh lËp Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL víi 277 thµnh viªn cÊp quËn, huyÖn vµ 2.265 thµnh viªn cÊp x·, ph­êng do Chñ tÞch hoÆc phã Chñ tÞch UBND lµm Chñ tÞch Héi ®ång, c¬ quan t­ ph¸p lµm th­êng trùc Héi ®ång. Hµng n¨m c¸c quËn, huyÖn ®Òu kiÖn toµn Héi ®ång PHCTPBGDPL vµ ban hµnh kÕ ho¹ch PBGDPL cña ®Þa ph­¬ng. b. §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c PBGDPL Đội ngũ c¸n bộ, c«ng chức lµm c«ng t¸c tuyªn truyền PBGDPL hiện nay trªn địa bµn Thµnh phố cã khoảng 4500 người bao gồm: - Thµnh viªn của Hội đồng PHCTPBGDPL từ thµnh phố đến quận, huyện, phường, x· cã 2664 ng­êi; - C¸n bộ t­ ph¸p tõ thµnh phè ®Õn quËn, huyÖn, ph­êng, x·; c¸n bé ph¸p chÕ ngµnh. HiÖn nay, c«ng t¸c t­ ph¸p c¬ së ®­îc ph©n cÊp qu¸ nhiÒu viÖc. Do c¸n bé thiÕu ( 80 % c¸c x·, ph­êng cña Hµ Néi chØ cã 01 c¸n bé t­ ph¸p) nªn kh«ng cã c¸n bộ chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c PBGDPL do đã phÇn nµo còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c PBGDPL ë c¬ së. - Đội ngũ b¸o c¸o viªn, tuyªn truyền viªn đ· tăng cả về số lượng vµ chất lượng so với trước khi triển khai Chương tr×nh PBGDPL của ChÝnh phủ. + HiÖn nay, Thµnh phè Hµ Néi cã 65 b¸o c¸o viªn ph¸p luËt cÊp Thµnh phè vµ 663 b¸o c¸o viªn cấp huyện. 5 n¨m qua, Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL cÊp Thµnh phè vµ quËn, huyÖn tæ chøc ®­îc trªn 400 líp tËp huÊn nghiÖp vô, kü n¨ng PBGDPL vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh cho c¸c b¸o c¸o viªn ®Ó gióp hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô PBGDPL cho c¸n bé vµ nh©n d©n Thñ ®«. + ViÖc x©y dùng vµ cñng cè ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn ph¸p luËt t¹i c¬ së th­êng xuyªn ®­îc c¸c quËn, huyÖn , ph­êng, x· quan t©m. HiÖn nay thµnh phè cã 1.574 tuyªn truyÒn viªn ph¸p luËt. §©y lµ ®éi ngò gåm nh÷ng c¸n bé ë c¬ së, nhiÖt t×nh c«ng t¸c, am hiÓu ph¸p luËt, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi mäi ®èi t­îng, truyÒn ®¹t kiÕn thøc ph¸p luËt th«ng qua nhiÒu kªnh, nhiÒu h×nh thøc, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc ®­a ph¸p luËt vµo cuéc sèng. Thêi gian qua, ®éi ngò tuyªn truyÒn viªn ë c¬ së ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tÝch cùc tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt vµ v¨n b¶n ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tíi c¸c héi viªn vµ nh©n d©n ë c¬ së th«ng qua hÖ thèng loa truyÒn thanh, qua c¸c bµi viÕt, hoµ gi¶i ë c¬ së, trî gióp ph¸p lý, c©u l¹c bé ph¸p luËt v.v.. c. VÞ trÝ, vai trß cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong PBGDPL: Trong nh÷ng n¨m qua, ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña Thµnh phè ®· tÝch tÝch cùc tham gia PBGDPL cho c¸c tÇng líp nh©n d©n. Cô thÓ lµ: - C¸c b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn tÝch cùc tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt th«ng qua c¸c héi nghÞ, cuéc häp, hoµ gi¶i v.v… - C¸n bé, c«ng chøc th«ng qua ho¹t ®éng c«ng vô cña m×nh ®· gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho c«ng d©n vµ tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch cho nh©n d©n chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ( nh­ c¸n bé tiÕp d©n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o; c¸c c¸n bé thuéc bé phËn “ mét cöa” thuéc c¸c c¬ quan hµnh chÝnh thùc hiÖn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ hå s¬ hµnh chÝnh, c«ng an giao th«ng, ®éi qu¶n lý trËt tù x©y dùng, thanh tra, c¸n bé thu thuÕ v.v..) III. KÕt qu¶ xö lý th«ng tin Trong phÇn nµy, em chñ yÕu tr×nh bµy nh÷ng thµnh qu¶ thùc tiÔn ®¹t ®­îc cña mét sè quËn, huyÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®­êng lèi chØ ®¹o cña Së t­ ph¸p vÒ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh PBGDPL. 1. KÕ qña ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ban, ngµnh, ®oµn thÓ thµnh phè. - Ban tuyªn gi¸o thµnh uû: Th­êng xuyªn cung cÊp th«ng tin, båi d­ìng kiÕn thøc ph¸p luËt cho 200 b¸o c¸o viªn cÊp thµnh phè vµ 800 b¸o c¸o viªn cña 29 quËn huyÖn, tÝch cùc phèi hîp víi Së t­ ph¸p thµnh phè më chuyªn môc"T×nh h×nh phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt", ®Þnh kú trªn b¶n tin th«ng tin néi bé; chØ ®¹o c¸c b¸o, ®µi cña Hµ Néi tæ chøc th«ng tin tuyªn truyÒn PBGDPL víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng, th«ng qua c¸c chuyªn trang, chuyªn môc, c¸c tin, bµi phãng sù ph¶n ¸nh t×nh h×nh PBGDPL trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Së T­ ph¸p - Th­êng trùc héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL: + Tæ chøc héi nghÞ tËp huÊn cho trªn 200 l­ît b¸o c¸o viªn ph¸p luËt cña thµnh phè vµ quËn huyÖn vÒ kü n¨ng tuyªn truyÒn PBGDPL, luËt c¸n bé c«ng chøc, luËt thi hµnh ¸n d©n sù. + Tham m­u cho l·nh ®¹o Së gióp UBND thµnh phè ban hµnh KÕ ho¹ch tæ chøc héi thi "hoµ gi¶i viªn giái" cña thµnh phè n¨m 2009; gióp UBND thµnh phè tæ chøc héi thi "hoµ gi¶i viªn giái" cÊp thµnh phè n¨m 2009. + ChuÈn bÞ cho tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn chØ thÞ 32/CT - TW ngµy 09/12/2003 cña ban bÝ th­ TW §¶ng vÒ t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng t¸c PBGDPL, n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸n bé, nh©n d©n, tr×nh UBND thµnh phè, thµnh uû tæ chøc tæng kÕt. - C«ng an thµnh phè: X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c PBGDPL n¨m 2009. Tæ chøc tuyªn truyÒn LuËt b¶o hiÓm y tÕ, LuËt c¸n bé c«ng chøc, LuËt c«ng nghÖ cao, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, LuËt thi hµnh ¸n d©n sù... TriÓn khai tËp huÊn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc cña ngµnh cho c¸n bé chiÕn sÜ trong lùc l­îng c«ng an thµnh phè nh­: LuËt giao th«ng ®­êng bé cho c¸n bé chiÕn sÜ c¶nh s¸t giao th«ng vµ lùc l­îng c¶nh s¸t tuÇn tra, LuËt giao th«ng ®­êng thñy, ph¸p lÖnh tæ chøc ®iÒu tra h×nh sù söa ®æi; ban hµnh kÕ ho¹ch kiÓm tra, kh¶o s¸t thùc tÕ viÖc PBGDPL vµ triÓn khai tæ chøc ph¸p chÕ quËn, huyÖn trªn c¬ së ®ã chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong c«ng an thµnh phè tæ chøc tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn chØ thÞ sè 32- CT/TW cña Ban bÝ th­; ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ x©y dùng TSPL ®Ó c¸n bé c¬ së nghiªn cøu, tra cøu phôc vô nhiÖm vô chuyªn m«n... - Liªn ®oµn lao ®éng thµnh phè: X©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL n¨m 2009. Tæ chøc tuyªn truyÒn LuËt phßng chèng HIV/AIDS, LuËt b¶o hiÓm x· héi, LuËt b¶o hiÓm thÊt nghiÖp. - Héi n«ng d©n thµnh phè: triÓn khai kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c PBGDPL tíi c¸c huyÖn, quËn héi vµ c¬ së. Tæ chøc héi nghÞ qu¸n triÖt ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ n­íc tíi c¸n bé héi viªn n«ng d©n. Duy tr× vµ nh©n réng c¸c ®iÓm chØ ®¹o thùc hiÖn chØ thÞ sè 26/CP, c¸c c©u l¹c bé "n«ng d©n víi ph¸p luËt". Tæ chøc tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n nh­: LuËt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o, LuËt phßng chèng tham nhòng, LuËt b¶o hiÓm y tÕ, LuËt giao th«ng ®­êng bé, LuËt phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh, LuËt c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¸p lÖnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng ë c¬ së ... - Héi liªn hiÖp phô n÷ thµnh phè Hµ Néi: x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn PBGDPL n¨m 2009. Tæ chøc nhiÒu líp tËp huÊn vµ nãi chuyÖn chuyªn ®Ò cho c¸n bé Héi vÒ LuËt phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh, LuËt h«n nh©n gia ®×nh, LuËt khiÕu n¹i tè c¸o... - Héi luËt gia thµnh phè: ®· x©y dùng cñng cè, kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé phô tr¸ch tuyªn truyÒn ph¸p luËt, b¸o c¸o viªn, tuyªn truyÒn viªn cña c¸c cÊp héi. Tæ chøc tËp huÊn, båi d­ìng nghiÖp vô cho b¸o c¸o viªn cña Thµnh héi vµ c¸c huyÖn, quËn héi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh. Chñ ®éng phèi hîp tham gia thùc hiÖn "Ngµy ph¸p luËt". - C¸c së, ban, ngµnh ®oµn thÓ: Së V¨n ho¸, thÓ thao vµ du lÞch; Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o; Së Giao th«ng vËn t¶i; MÆt trËn tæ quèc thµnh phè, Héi cùu chiÕn binh thµnh phè... ®· chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ®¬n vÞ m×nh. Mét sè ®¬n vÞ thµnh lËp Héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c PBGDPL, ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi. 2. KÕt qu¶ cô thÓ ë c¸c quËn huyÖn: a. C«ng t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL: - Néi dung tuyªn truyÒn, PBGDPL: C¸c quËn huyÖn ®· tËp trung tuyªn truyÒn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®ã ®­îc Quèc héi kho¸ XII th«ng qua; c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ®êi sèng nh©n d©n ë c¬ së vµ phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ ë ®Þa ph­¬ng nh­: LuËt b×nh ®¼ng giíi, LuËt phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh, LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, LuËt giao th«ng ®­êng bé, LuËt phßng chèng ma tuý, LuËt c­ tró, LuËt nhµ ë, LuËt c¸n bé c«ng chøc, LuËt thi hµnh ¸n d©n sù, LuËt phßng chèng HIV/AIDS, phßng chèng bu«n b¸n phô n÷ trÎ em. C¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cña TW vµ thµnh phè thuéc lÜnh vùc ®Êt ®ai, båi th­êng, hç trî khi nhµ n­íc thu håi ®Êt, b¶o vÖ m«i tr­êng, x©y dùng, trËt tù ®« thÞ, an toµn vÖ sinh thùc phÈm. - H×nh thøc tuyªn truyÒn ®­îc ¸p dông phæ biÕn: + Tuyªn truyÒn miÖng: Héi nghÞ, tËp huÊn, héi th¶o, to¹ ®µm, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò, lång ghÐp víi c¸c héi nghÞ kh¸c... + Tuyªn truyÒn phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh, c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña trung ­¬ng vµ thµnh phè ®Õn ng­êi d©n th«ng qua ®µi truyÒn thanh cña quËn, huyÖn vµ hÖ thèng loa truyÒn thanh ë c¬ së. - Ph¸t hµnh c¸c tµi liÖu hái - ®¸p ph¸p luËt, tê gÊp cña thµnh phè vµ cña quËn huyÖn: c¸c quËn, huyÖn ®· tÝch cùc tham gia ph¸t hµnh tµi liÖu tuyªn truyÒn ph¸p luËt cña héi ®ång phèi hîp c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt thµnh phè ®Õn c¸n bé vµ nh©n d©n ë c¬ së. Mét sè ®¬n vÞ nh­ Ba §×nh, Hoµng Mai, Hoµn KiÕm, §èng §a, Thanh Tr×, Gia l©m, Th­êng TÝn, S¬n T©y, Hoµi §øc... ®· tÝch cùc, chñ ®éng biªn so¹n tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn "Ngµy ph¸p luËt": trªn c¬ së kÕ ho¹ch vµ h­íng dÉn cña thµnh phè, c¸c quËn, huyÖn ®· ban hµnh kÕ ho¹ch vµ c«ng v¨n h­íng dÉn thùc hiÖn "ngµy ph¸p luËt" trªn ®Þa bµn, theo ®ã mét sè quËn huyÖn chän mét ngµy trong th¸ng ®Ó c¸n bé c«ng chøc häc tËp, nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc chuyªn m«n ®Ó phôc vô nhiÖm vô hµng ngµy; triÓn khai tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng nh©n d©n th«ng qua c¸c héi nghÞ, häp tæ d©n phè, th«n, xãm, sinh ho¹t chi bé... b. C«ng t¸c hoµ gi¶i. - Tæ chøc thi hoµ gi¶i viªn giái: Héi thi "hßa gi¶i viªn giái" cña c¸c quËn, huyÖn, thÞ x· ®· ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o, l·nh ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, huy ®éng sù tham gia cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ mµ nßng cèt lµ ngµnh t­ ph¸p vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc. C¸c quËn, huyÖn, thÞ x· ®· lùa chän ®­îc 29 hoµ gi¶i viªn giái ®¹i diÖn cho 34 ngh×n hoµ gi¶i viªn thµnh phè Hµ Néi tham dù cuéc thi. NhiÒu quËn huyÖn tæ chøc tèt cuéc thi tõ c¬ së nh­: Mü §øc, Th­êng TÝn, §an Ph­îng, Quèc Oai, Ba V×, Long Biªn, T©y Hå, CÇu giÊy, Hoµn KiÕm, Thanh Tr×, Hoµng Mai... - Cñng cè kiÖn toµn tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸c hoµ gi¶i viªn: C¸c quËn huyÖn ®· quan t©m cñng cè, kiÖn toµn, ph¸t giÊy chøng nhËn "Hoµ gi¶i viªn" cho thµnh viªn tæ hoµ gi¶i ë c¬ së. §Õn nay thµnh phè Hµ Néi cã 34.079 hoµ gi¶i viªn giái; m« h×nh tæ hoµ gi¶i "5 tèt" ®ang ®­îc c¸c ®¬n vÞ triÓn khai, nh©n réng. HiÖn nay mét sè ®¬n vÞ cã tæ hoµ gi¶i "5 tèt" chiÕm tû lÖ kh¸ cao nh­: Tõ Liªm (86,7%), Hoµn KiÕm (82,5%), Gia l©m (52%), Ba §×nh (50%)...; tæ chøc tËp huÊn kü n¨ng, nghiÖp vô, c«ng t¸c hoµ gi¶i cho c¸c hoµ gi¶i viªn. Mét sè ®¬n vÞ quËn huyÖn ®· tæ chøc tËp huÊn cho 100% hoµ gi¶i viªn ë c¬ së nh­: Hoµn KiÕm, Long Biªn, Tõ Liªm, Gia L©m, Phóc Thä, Th­êng TÝn... IV. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ 1. NhËn xÐt 1.1 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc §­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña TØnh uû, H§ND, UBND tØnh c«ng t¸c PBGDPL trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¸c ho¹t ®éng PBGDPL ®· ®­îc triÓn khai mét c¸ch t­¬ng ®èi ®ång bé, thèng nhÊt cã träng t©m, träng ®iÓm trªn ph¹m vi toµn tØnh. L·nh ®¹o c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong nhËn thøc, thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c PBGDPL cho c¸n bé vµ nh©n d©n. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång PHCTPBGDPL tõ tØnh ®Õn c¬ së th­êng xuyªn ®­îc kiÖn toµn, cñng cè ho¹t ®éng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc. ViÖc chØ ®¹o, h­íng dÉn kiÓm tra thùc hiÖn c«ng t¸c PBGDPL ®· ®­îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m, b­íc ®Çu x· héi ho¸ ®­îc c«ng t¸c PBGDPL thu hót ®­îc nhiÒu nguån lùc trong x· héi tham gia c«ng t¸c nµy. §éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c PBGDPL ë c¸c ngµnh c¸c cÊp ®ang tõng b­íc ®­îc x©y dùng vµ cñng cè, bªn c¹nh ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c PBGDPL ®· x©y dùng ®­îc mét lùc l­îng ®«ng ®¶o c¸n bé kiªm nhiÖm tham gia vµo ho¹t ®éng PBGDPL. C¸c ho¹t ®éng PBGDPL ®· dÇn ®i vµo nÒn nÕp theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cô thÓ, th­êng xuyªn, cã träng t©m, träng ®iÓm h¬n tr­íc. Néi dung PBGDPL thiÕt thùc, g¾n víi tõng ®èi t­îng vµ phï hîp víi nhiÖm vô kinh tÕ-chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, yªu cÇu nhiÖm vô cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ. NhiÒu néi dung ph¸p luËt ®· ®i vµo cuéc sèng ®Õn ®­îc víi mäi tÇng líp nh©n d©n lao ®éng, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h¹n chÕ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong néi bé nh©n d©n. C¸c h×nh thøc PBGDPL ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®a d¹ng, phong phó phï hîp víi tõng ®èi t­îng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. C¸c ngµnh, c¸c cÊp ®· cã sù chñ ®éng phèi hîp víi nhau trong c«ng t¸c PBGDPL, kÕt hîp gi÷a c«ng t¸c PBGDPL víi c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, cuéc vËn ®éng toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­ vµ c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn kh¸c. HiÓu biÕt ph¸p luËt cña c¸n bé vµ nh©n d©n ngµy cµng ®­îc n©ng lªn th«ng qua viÖc vËn dông c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµo gi¶i quyÕt c«ng viÖc, ®«ng ®¶o nh©n d©n ®· tõng b­íc chñ ®éng t×m hiÓu ph¸p luËt, tÝch cùc ®ãng gãp ý kiÕn ph¶n ¸nh t©m t­, nguyÖn väng cña m×nh vµo qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¸p luËt, trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc, x©y dùng c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch lín cña §¶ng, tham gia gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, ®Êu tranh phßng, chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, gãp phÇn gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi ë ®Þa ph­¬ng. 1.2. Khã kh¨n, tån t¹i: - Trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi cã rÊt nhiÒu tr­êng ®¹i häc lín nªn cã rÊt nhiÒu con em ngo¹i tØnh ph¶i t¹m tró trªn ®Þa bµn ®Ó häc tËp, ®©y lµ mét tÇng líp rÊt dÔ bÞ c¸m dç vµ vi ph¹m ph¸p luËt. H¬n n÷a ®©y con lµ n¬I cã sè l­îng ng­êi lao ®éng ngo¹i tØnh c­ tró rÊt ®«ng, ®a phÇn kh«ng cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu ph¸p luËt, g©y ¶nh h­ëng nhiÒu cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn PBGDPL. - C«ng t¸c PBGDPL cßn th­êng bÞ dån vÒ cuèi n¨m nªn phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng. - Thµnh phè Hµ Néi gåm nhiÒu quËn, huyÖn víi sù c¸ch biÖt vÒ kinh tÕ còng nh­ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t. Ho¹t ®éng cña tuyªn truyÒn viªn c¸c cÊp cßn h¹n chÕ. C¸n bé T­ ph¸p lµm c«ng t¸c PBGDPL cßn thiÕu, nhiÒu ®ång chÝ míi ®­îc chuyÓn tõ n¬i kh¸c vÒ nªn còng ¶nh h­ëng dÕn tÝnh chñ ®éng trong c«ng t¸c phèi hîp. - Kinh phÝ chi cho ho¹t ®éng PBGDPL, hßa gi¶i vµ x©y dùng TSPL ë nhiÒu quËn, huyÖn, ph­êng x· cßn h¹n hÑp. 2. KiÕn nghÞ §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trªn ®Þa bµn thµnh phè t«i cã mét sè kiÕn nghÞ sau: 1. Héi ®ång PHCTPBGDPL ChÝnh phñ cÇn cã sù chØ ®¹o, kiÓm tra, h­íng dÉn th­êng xuyªn h¬n n÷a ®èi víi c«ng t¸c PBGDPL ë c¸c tØnh, thµnh phè. 2. C¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ph¶i th­êng xuyªn quan t©m, chØ ®¹o kÞp thêi, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c PBGDPL nh­: ®éng viªn tinh thÇn, ®Þnh h­íng chØ ®¹o b»ng viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng c¬ quan, tæ chøc; t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc. §Çu t­ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c. 3. T¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng trong ®Ò xuÊt, tham m­u cña c¬ quan T­ ph¸p, ph¸p chÕ c¸c së, ban, ngµnh. C¬ quan T­ ph¸p tõ tØnh ®Õn c¬ së, c¸c tæ chøc ph¸p chÕ ph¶i thùc hiÖn ®óng vai trß, chøc n¨ng cña c¬ quan tham m­u tæ chøc ho¹t ®éng cña Héi ®ång PHCTPBGDPL, thËt sù lµ ®Çu mèi phèi hîp, g¾n kÕt gi÷a c¸c c¬ quan, ban, ngµnh vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong c«ng t¸c PBGDPL; ph¸t huy tÝnh chñ ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong c«ng t¸c PBGDPL; t¨ng c­êng sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan nh­: Bé T­ ph¸p, Bé V¨n ho¸ th«ng tin, Bé Tµi ChÝnh, Bé Néi Vô,Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, §µi ph¸t thanh- truyÒn h×nh, Uû ban MÆt trËn tæ quèc vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong c«ng t¸c PBGDPL 4. Héi ®ång PHCTPBGDPL c¸c cÊp ph¶i th­êng xuyªn ®­îc kiÖn toµn vÒ tæ chøc, ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, ho¹t ®éng theo ®óng quy chÕ; t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång trong chØ ®¹o, ®«n ®«c, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c PBGDPL. 5. Ph¶i g¾n c«ng t¸c PBGDPL víi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i- tè c¸o, gi¶i ®¸p c¸c v­íng m¾c vÒ ph¸p luËt, víi c«ng t¸c hoµ gi¶i ë c¬ së vµ thùc thi ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ. 6. Trªn c¬ së Ch­¬ng tr×nh PBGDPL tõ n¨m 2008 – 20012 vµ Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia PBGDPL vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë x·, ph­êng, thÞ trÊn tõ n¨m 2005 ®Õn 2010 cña ChÝnh phñ, cÇn ban hµnh kÞp thêi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn theo tõng thêi kú võa ®¶m b¶o tÝnh ®Þnh h­íng chung, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c¸ nh©n ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña m×nh trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ vµ tæ chøc thùc hiÖn. 7. Th­êng xuyªn tiÕn hµnh s¬ kÕt, tæng kÕt, nhÊt lµ c«ng t¸c khen th­ëng ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, kÞp thêi, cã nh­ vËy míi ®éng viªn khÝch lÖ, ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, kh¬i dËy ®­îc phong trµo thi ®ua trªn ph¹m vi toµn tØnh. 8. T¨ng c­êng ®Çu t­ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn cho c«ng t¸c phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt, ngoµi vèn tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n­íc cÇn ph¶i huy ®éng sù tham gia ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. 9. TiÕp tôc më réng vµ ph¸t huy h¬n n÷a c¸c buæi tËp huÊn cho c¸n bé, tËn dông nguån nh©n lùc th«ng qua c¸c cuéc vËn ®éng, sinh viªn t×nh nguyÖn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở tư pháp Hà Nội - thực trạng và giải pháp.doc
Luận văn liên quan