Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Đất nước Việt nam đang trên đà phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược dòng lịch sử: Tháng 12 năm 1986 đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là đại hội đảng lần thứ VI chính thức đánh dấu sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Đó là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự chuyển đổi này đã làm thay đổi một cách sâu sắc nền kinh tế nước ta cả về cơ cấu kinh tế, cơ chế vận hành và quan hệ sở hữu. Đến nay sau 16 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đẫ đạt đươc một số thành tựu quan trọng. Những thành tựu đó đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân và thay đổi một phần bộ mặt đất nước. Có được như vậy là do đã xuất hiện những hình thức tổ chức kinh tế mới trong nền kinh tế. Công ty cổ phần (CTCP) là một trong những tổ chức kinh doanh mới xuất hiện ở Việt Nam. Tuy vậy CTCP được kỳ vọng sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước. CTCP không phải là hiện tượng kinh tế xã hội mới mẻ đối với nền kinh tế thế giới. Nhưng ở Việt Nam hiện nay việc nghiên cứu về CTCP là điều hết sức cần thiết. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ CTCP và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay”. Trong phạm vi đề tài này em xin đề cập đến một số vấn đề sau: - Một số lý luận về CTCP. - CTCP và vai trò của nó trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay. - Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành và để nâng cao vai trò của CTCP ở Việt Nam. Hy vọng những vấn đề được đề cập đến trong đề tài này sẽ góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu CTCP và những giảI pháp được đề cập tới sẽ góp phần vào việc giải quyết những vướng mắc về CTCP hiện nay. Từ đó góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2594 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nµy em xin ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: - Mét sè lý luËn vÒ CTCP. - CTCP vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay. - Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Ó n©ng cao vai trß cña CTCP ë ViÖt Nam. Hy väng nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®Ò tµi nµy sÏ gãp mét phÇn nhá vµo viÖc nghiªn cøu CTCP vµ nh÷ng gi¶I ph¸p ®­îc ®Ò cËp tíi sÏ gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c vÒ CTCP hiÖn nay. Tõ ®ã gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. PhÇn II: Néi dung Ch­¬ng I: Mét sè lý luËn vÒ c«ng ty cæ phÇn. Kh¸i niÖm chung vÒ c«ng ty cæ phÇn. Kh¸i niÖm. Vµo nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX vµ ®Çu thÕ kû XX, nhiÒu ph¸t minh míi xuÊt hiÖn, lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu kinh tÕ cã sù thay ®æi, ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ chuyÓn sang c«ng nghiÖp nÆng, nhu cÇu t­ b¶n (vèn) ®ßi hái víi qui m« lín, qui luËt tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n vµ tËp trung s¶n xuÊt ho¹t ®éng m¹nh. S¶n xuÊt ngµy mét tËp trung vµo c¸c xÝ nghiÖp lín – c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn lµ h×nh thøc tæ chøc ph¸t triÓn cña së h÷u hçn hîp, tõ h×nh thøc së h÷u vèn cña mét chñ sang h×nh thøc së h÷u cña nhiÒu chñ diÔn ra trong ph¹m vi c«ng ty. Nã lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh x· héi ho¸ vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi (mÆt së h÷u) vµ còng lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt cña nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng ty cæ phÇn. Qui tr×nh thµnh lËp. Qui tr×nh thµnh lËp c«ng ty bao gåm: - ViÖc s¸ng lËp CTCP: §©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ cho sù ra ®êi cña CTCP. ViÖc vËn ®éng vÒ s¸ng lËp ®­îc thùc hiÖn qua mét sè ng­êi gäi lµ s¸ng lËp viªn. S¸ng lËp viªn lµ nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn lËp c«ng ty ®øng ra kªu gäi héi viªn, kªu gäi gãp vèn. ViÖc gãp vèn cÇn lµm c¸c viÖc nh­: Th«ng b¸o viÖc thµnh lËp, tªn, ®Þa chØ, môc ®Ých ho¹t ®éng, x¸c minh vèn ph¸p ®Þnh, ®Þnh mÖnh gi¸ mçi cæ phiÕu, sè l­îng cæ phiÕu. - §¨ng ký mua cæ phÇn: Lµ viÖc thÓ hiÖn sù chÊp thuËn tham gia vµo c«ng ty; mét sù tho¶ thuËn gi÷a s¸ng lËp viªn vµ ng­êi ®¨ng ký cæ phÇn, cã thÓ ®ãng gãp b»ng tiÒn mÆt, hiÖn vËt hoÆc c¶ hai. - §¹i héi cæ ®«ng s¸ng lËp: §­îc triÖu tËp khi vèn ®· gãp ®ñ, c¸c cæ phÇn ®· ®ãng tiÒn theo qui ®Þnh. §¹i héi cæ ®«ng sÏ th«ng qua: Sù hîp lÖ cña viÖc thµnh lËp c«ng ty; ®iÒu lÖ c«ng ty; bÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm to¸n; c«ng bè sù thµnh lËp c«ng ty. - Ph¸p nh©n cña c«ng ty: CTCP cã ph¸p nh©n ®éc lËp; cã danh hiÖu vµ ®Þa chØ; cã quèc tÞch; b¶n vèn bÊt ®Þnh; cã thÓ trë thµnh héi viªn cña c«ng ty kh¸c. Cæ ®«ng. - Cæ ®«ng lµ nh÷ng ng­êi mua cæ phÇn cña c«ng ty, tøc lµ chñ cña c«ng ty v× hä gãp vèn vµo ®Ó c«ng ty ®­îc thµnh lËp. - Cæ ®«ng cã quyÒn: Tham dù c¸c ®¹i héi cæ ®«ng, h­ëng cæ tøc, ­u tiªn mua cæ phiÕu cña c«ng ty do c«ng ty ph¸t hµnh thªm; chuyÓn nh­îng cæ phÇn. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng bao gåm: §¹i héi cæ ®«ng s¸ng lËp khi thµnh lËp c«ng ty; ®¹i héi cæ ®«ng cã tÝnh chÊt b¾t buéc mçi n¨m mét lÇn (®Ó chia cæ tøc, bÇu ban qu¶n trÞ, kiÓm to¸n mÆc dï cã l·i hay kh«ng) ®Ó th¶o luËn xem xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m. §¹i héi th­êng niªn cña c«ng ty th­êng xuyªn yªu cÇu thµnh phÇn tham dù ph¶i ®¹i diÖn cho h¬n 1/4 hoÆc 1/2 b¶n vèn cña c«ng ty. NÕu kh«ng ®ñ ph¶i triÖu tËp lÇn hai, lÇn nµy kh«ng cÇn qui ®Þnh ph¶i ®¹i diÖn cho bao nhiªu b¶n vèn. §¹i héi bÊt th­êng cña c«ng ty ®­îc triÖu tËp khi cÇn thiÕt, ®Æc biÖt nh­ söa ®æi ®iÒu lÖ, v× tÇm quan träng cña ®¹i héi nµy, nªn sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho b¶n vèn cña c«ng ty còng nh­ khi biÓu quyÕt, tû lÖ lu«n lu«n cao h¬n ®¹i héi th­êng kú c. Cæ phiÕu Cæ phiÕu cña CTCP ®­îc ban hµnh cã mÖnh gi¸ b»ng nhau. Cã nhiÒu lo¹i cæ phiÕu trong CTCP. Theo tÝnh chÊt chuyÓn nh­îng cã: Cæ phiÕu ®Ých danh vµ cæ phiÕu v« danh. Theo quyÒn lîi ®­îc h­ëng cã: Cæ phiÕu th­êng, cæ phiÕu ­u ®·i , cæ phiÕu ­u ®·i dù phÇn, cæ phiÕu ­u ®·i hoµn vèn, cæ phiÕu h­ëng l·i sau. Cæ phiÕu cña c«ng ty chØ mÊt ®i khi c«ng ty ph¸ s¶n d. Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn - CTCP ®­îc qu¶n trÞ bëi mét héi ®ång qu¶n trÞ do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu ra (cã thÓ chØ ®Þnh trong ®iÒu lÖ vµ th«ng qua ®¹i héi cæ ®«ng s¸ng lËp). + Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) th­êng mçi th¸ng häp mét lÇn, quyÒn tËp thÓ vµ cã thÓ lµ thµnh viªn H§QT, chuyªn viªn ë c«ng ty kh¸c. +H§QT cã nhiÖm vô v¹ch c¸c chÝnh s¸ch lín ®Ó qu¶n trÞ c«ng ty nh­: Më réng hoÆc thu hÑp c«ng ty; bæ nhiÖm hoÆc b·i nhiÔm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hoÆc th«ng qua quy chÕ ho¹t ®éng c«ng ty; ph­¬ng ¸n cæ tøc - Gi¸m ®èc c«ng ty: Do H§QT ®Ò cö ®Ó trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty. QuyÒn h¹n, quyÒn lîi cña gi¸m ®èc ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu lÖ, quy chÕ. Gi¸m ®èc cã thÓ thuª ngoµi hoÆc do chñ tÞch H§QT kiªm nhiÖm. Dï lµ thµnh viªn H§QT hay kh«ng, gi¸m ®èc ph¶i tham gia ®ñ c¸c cuéc häp CTCP. - CTCP cã ban kiÓm to¸n tõ 1 ®Õn 3 kiÓm to¸n viªn trong ®ã ph¶i cã mét cña toµ ¸n th­¬ng m¹i do héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. NhiÖm vô cña kiÓm to¸n viªn lµ kiÓm so¸t c«ng viÖc tµi chÝnh, kÕ to¸n theo c¸ch nµo cho phï hîp víi quyÒn hµnh cña m×nh nh­: kiÓm tra tµi liÖu b¸o biÓu cña H§QT tr×nh ®¹i héi cæ ®«ng, trong tr­êng hîp khÈn cÊp hä cã quyÒn triÖu tËp ®¹i héi cæ ®«ng bÊt th­êng vµ hµng n¨m nÕu H§QT xao l·ng. e. Sinh ho¹t CTCP. - Niªn khãa ho¹t ®éng cña CTCP tõ ngµy 1 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m ®ã. - Thay ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty ®­îc thùc hiÖn do c¸c biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, x· héi, ®iÒu kiÖn kinh doanh. VÝ dô: t¨ng vèn, gi¶m vèn, thay ®æi h×nh thøc c«ng ty, hîp nhÊt víi c«ng ty kh¸c - CTCP bÞ gi¶i t¸n trong tr­êng hîp: C«ng ty m·n h¹n; kh«ng cßn môc tiªu; lç vèn. TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp trªn ®Òu ph¶i ®óng luËt ®Þnh 1.2. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn. 1.2.1 Nguyªn nh©n ra ®êi. CTCP lµ sù h×nh thµnh mét kiÓu tæ chøc doang nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nã ra ®êi kh«ng n»m trong ý muèn chñ quan cña bÊt cø lùc l­îng nµo mµ lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ kh¸ch quan do c¸c nguyªn nh©n sau: - Qu¸ tr×nh x· héi ho¸ t­ b¶n t¨ng c­êng tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n ngµy cµng cao lµ nguyªn nh©n hµng ®Çu thóc ®Èy CTCP ra ®êi. Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, qui luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng m¹nh nh­ c¹nh tranh khèc liÖt gi­a c¸c nhµ t­ b¶n, buéc hä ph¶i t×m c¸ch c¶i tiÕn n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt nh»m sao cho gi¸ trÞ hµng ho¸ c¸ biÖt cña m×nh thÊp h¬n hoÆc b»ng møc gi¸ trÞ hµng ho¸ x· héi th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy c¸c nhµ t­ b¶n võa vµ nhá ph¶i tù tÝch tô vèn ®Ó më réng qui m« s¶n xuÊt vµ hiÖn ®¹i ho¸ cao trang thiÕt bÞ, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh­ vËy c¸c nhµ t­ b¶n võa vµ nhá cã thÓ tho¶ hiÖp, liªn minh víi nhau, tËp trung c¸c nhµ t­ b¶n c¸ biÖt cña hä l¹i thµnh mét t­ b¶n lín ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c nhµ t­ b¶n kh¸c. Tõ h×nh thøc tËp trung vèn nh­ vËy c¸c CTCP dÇn dÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ. - Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp – c¬ khÝ cña tiÕn bé kü thuËt t¹o ®éng lùc thóc ®Èy CTCP ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ do tr×nh ®é kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn cao, ®ßi hái t­ b¶n cè ®Þnh t¨ng lªn v× thÕ qui m« tèi thiÓu mµ mét t­ b¶n cÇn cã ®Ó cã thÓ kinh doanh dï trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng còng ngµy cµng lín h¬n. MÆt kh¸c do kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn lµm xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh. Vµ c¸c mÆt hµng míi cã hiÖu qu¶ h¬n ®· thu hót c¸c nhµ t­ b¶n ®æ x« vµo c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ c¸c mÆt hµng míi nµy, b»ng c¸ch di chuyÓn t­ b¶n tõ c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµ c¸c mÆt hµng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶. Nh­ng ®iÒu nµy rÊt khã kh¨n vµ kh«ng thÓ trong mét sím mét chiÒu cã thÓ lµm ®­îc. V× thÕ c¸c nhµ t­ b¶n c¸ biÖt ph¶i liªn minh víi nhau gãp vèn x©y dùng doanh nghiÖp lín. Cïng chung môc ®Ých t×m lîi nhuËn siªu ng¹ch, tho¶ thuËn cïng gãp vèn thµnh lËp CTCP cïng kinh doanh. - Sù ph©n t¸n t­ b¶n ®Ó tr¸nh rñi ro trong c¹nh tranh vµ t¹o thÕ m¹nh vÒ qu¶n lý. S¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn, tr×nh ®é kü thuËt cµng cao, c¹nh tranh cµng khèc liÖt th× sù rñi ro trong kinh doanh ®e do¹ ph¸ s¶n ®èi víi c¸c nhµ t­ b¶n ngµy cµng lín. §Ó tr¸nh gÆp ph¸ s¶n, c¸c nhµ t­ b¶n ®· ph¶i ph©n t¸n t­ b¶n cña m×nh ®Ó tham gia vµo nhiÒu t­ b¶n kh¸c biÖt, nghÜa lµ tham gia ®Çu t­ vµo nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu c«ng ty kh¸c nhau. Víi c¸ch lµm nµy mét mÆt c¸c nhµ t­ b¶n chia sÎ sù thiÖt h¹i cho nhiÒu ng­êi khi gÆp rñi ro. Nh­ng mÆt kh¸c do cïng mét sè ®«ng ng­êi tham gia cïng qu¶n lý, tËp trung ®­îc trÝ tuÖ cña nhiÒu ng­êi, CTCP h¹n chÕ ®­îc rñi ro trong kinh doanh. Tãm l¹i CTCP lµ qu¸ tr×nh kinh tÕ kh¸ch quan do ®ßi hái cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng, nã lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tËp trung t­ b¶n. Nã diÔn ra m¹nh mÏ cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ vµ sù tù do c¹nh tranh víi CNTB. Mac kh¼ng ®Þnh “ngµy nay sù thu hót lÉn nhau gi÷ c¸c nhµ t­ b¶n riªng lÓ vµ xu h­íng tËp chung tá ra m¹nh h¬n bao giê hÕt”. Tõ ®©y ®¸nh dÊu mét thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c CTCP, ®ång thêi nã trë thµnh mét m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn ë hÇu kh¾p c¸c n­íc trªn thÕ giíi. 1.2.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Tr¶i qua 4 giai ®o¹n: Giai ®o¹n I: Lµ giai ®o¹n mÇm mèng CTCP ®Çu tiªn xuÊt hiÖn mang tªn c«ng ty §«ng Ên, do th­¬ng nh©n Anh thµnh lËp. N¨m 1773 t¹i Lu©n §«n h×nh thï ®Çu tiªn cña së giao dÞch chøng kho¸n ra ®êi vµo n¨m 1801 th× chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp. ThÞ tr­êng giao chøng kho¸n cña Mü ra ®êi vµo n¨m 1790. Giai ®o¹n II: Lµ giai ®o¹n h×nh thµnh tr­íc vµ sau cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp chñ yÕu lµ nöa ®Çu thÓ kû XIX, c¸c CTCP chÝnh thøc lÇn l­ît ra ®êi víi h×nh thøc tæ chøc vµ h×nh thøc ph©n phèi riªng cña chóng. Kho¶ng gi÷a thÕ kû XVIII ®Çu thÕ kû XIX, c«ng ty cæ phÇn ®· xuÊt hiÖn trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i: ®­êng s«ng vµ ®­êng s¾t; ®Õn n¨m 1837 sè c«ng ty cæ phÇn ®· lµ 46. Giai ®o¹n III: lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn, sau nh÷ng n¨m 70 cña thÕ kû XIX c¸c CTCP ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh mäc nªn mét c¸ch phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c n­íc, c¸c ngµnh quy m« s¶n xuÊt më réng m¹nh mÏ, tËp trung t­ b¶n diÔn ra víi tèc ®é ch­a tõng thÊy nh­: CacTen, Xanh§iCa, T«R«t. ®Õn n¨m 1930, sè CTCP ë Anh lµ 86 ngh×n vµ 90% t­ b¶n Anh ®Òu chÞu sù khèng chÕ cña CTCP. ë Mü, n¨m 1909 cã tíi 262000 CTCP. §Õn n¨m1939, sè CTCP ë Mü chiÕm 51,7% trong sè c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Giai ®o¹n IV: Lµ giai ®o¹n tr­ëng thµnh, sau chiÕn tranh thÕ giíi thø II, CTCP ngµy cµng trë nªn hoµn thiÖn h¬n vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn quy m« to lín . CTCP ra ®êi trªn c¬ së nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ ®Æc biÖt lµ x· héi ho¸ vÒ vèn, quan hÖ tÝn dông ph¸t triÓn, quan hÖ thÞ tr­êng h×nh thµnh ®Çy ®ñ. Tr¶i qua mÊy tr¨m n¨m, CTCP ®É ph¸t triÓn ë hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c n­íc t­ b¶n theo xu h­íng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, tõ quy m« lín tõ mét lÜnh vùc ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, tõ mét ngµnh ®Õn ®a ngµnh, tõ mét quèc gia ®Õn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña c«ng ty cæ phÇn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ §Æc ®Óm cña c«ng ty cæ phÇn.. CTCP lµ mét h×nh thøc tæ chøc doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nã cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - CTCP lµ mét tæ chøc kinh doanh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n v¸ c¸c cæ ®«ng chØ cã tr¸ch nhiÖm ph¸p lý h÷u h¹n trong phÇn gãp vèn cña m×nh. §iÒu nµy cho phÐp c«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p lý ®ñ ®Ó huy ®éng nh÷ng l­îng vèn lín n»m r¶i r¸c thuéc nhiÒu c¸ nh©n trong x· héi. - C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i cæ phÇn, trong ®ã ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ngoµi cæ phÇn phæ th«ng, c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh cæ phÇn ­u ®·i: Cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt, cæ phÇn ­u ®·i cæ tøc, cæ phÇn ­u ®·i hoµn l¹i vµ cæ phÇn ­u ®·i do ®iÒu lÖ c«ng ty qui ®Þnh. - Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c, trõ tr­êng hîp ®ã lµ cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt vµ cæ phÇn ­u ®·i cña cæ ®«ng s¸ng lËp c«ng ty trong 3 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy c«ng ty ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn kinh doanh. §Æc ®iÓm nµy cña CTCP ®· cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t­ cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi h×nh thøc vµ môc tiªu ®Çu t­ mét c¸ch linh ho¹t. - C«ng ty ®­îc phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng. §Æc ®iÓm nµy cho thÊy kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ rÊt lín vµ réng r·i trong c«ng chóng. - Cæ ®«ng cña CTCP tèi thiÓu lµ 3 vµ kh«ng h¹n chÕ sè l­îng tèi ®a (kh¸c víi c«ng tyTNHH lµ sè thµnh viªn lµ kh«ng qu¸ 50 ng­êi). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, CTCP ®­îc phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ cæ ®«ng ®­îc quyÒn tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh v× thÕ sè l­îng cæ ®«ng cña CTCP th­êng lµ rÊt ®«ng 3.2. Vai trß: - C«ng ty cæ phÇn th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng tËp trung vèn nhanh vµ nhiÒu ®Ó ®ñ søc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi qui m« khæng lå mµ tõng nhµ kinh doanh riªng biÖt kh«ng thÓ tù m×nh lµm næi. §iÒu nµy do quan hÖ së h÷u trong c«ng ty cæ phÇn lµ thuéc vÒ c¸c cæ ®«ng. - C«ng ty cæ phÇn gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña ®ång vèn th«ng qua c¸c biÓu hiÖn sau: + §èi víi c«ng ty cæ phÇn th× ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i do Nhµ n­íc hay ng©n hµng quyÕt ®Þnh mµ do chÝnh xÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh. H¬n n÷a do h×nh thøc tù cÊp ph¸t tµi chÝnh b»ng huy ®éng c¸c nguån vèn trong d©n c­ ®· ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña xÝ nghiÖp vµ n©ng cao sù quan t©m cña xÝ nghiÖp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn. + C«ng ty cæ phÇn th«ng qua viÖc gäi vèn qua thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· rót ng¾n ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. + Do lîi nhuËn cña c«ng ty cæ phÇn kh¸c nhau trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau thóc ®Èy nªn cã thÓ dÉn d¾t tiÒn vèn nhµn dçi tõ nhiÒu kªnh kh¸c nhau trong x· héi vµo c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh cã n¨ng xuÊt lao ®éng vµ tû suÊt lîi nhuËn cao lµm cho vèn ®­îc ph©n bè vµ sö dông hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ. + C«ng ty cæ phÇn cho phÐp x¸c nhËn quyÒn së h÷u vÒ tµi s¶n cña ng­êi chñ së h÷u vµ x¸c ®Þnh râ vèn cña mçi ng­êi th«ng qua sè l­îng cæ phÇn mµ cæ ®«ng n¾m gi÷. Thùc chÊt c«ng ty cæ phÇn ®· t¸ch ®­îc quyÒn së h÷u ra khái quyÒn qu¶n lý kinh doanh. §iÒu ®ã cho phÐp ng­êi gi¸m ®èc chñ ®éng linh ho¹t t×m kiÕm vµ thùc thi c¸c gi¶i ph¸p kinh doanh cã lîi nhÊt ®èi víi c«ng ty cña m×nh. - C«ng ty cæ phÇn cã kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c lùc l­îng kinh tÕ kh¸c nhau duy tr× ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn. C¸c thµnh viªn nµy cïng tån t¹i vµ ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh riªng do ®ã lµm gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt sù ng­ng trÖ cña c¸c nguån vèn vµ sù ®æ vì, sù gi¸n ®o¹n cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. - C«ng ty cæ phÇn lµ h×nh thøc kinh doanh tèt nhÊt ®Ó tranh thñ sù tham gia ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. Víi mét nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn viÖc thu hót vèn, khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý th«ng qua liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi lµ v« cïng cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc. - C«ng ty cæ phÇn t¹o ra mét c¬ chÕ ph©n bè rñi ro ®Æc thï ®· h¹n chÕ ®­îc nh÷ng tiªu cùc vÒ kinh tÕ x· héi khi mét doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. ChÕ ®é tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®· h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i cña sù rñi ro thua lç. C¬ chÕ ph©n bè rñi ro nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi cã vèn m¹nh d¹n ®Çu t­, lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v· cã xu h­íng æn ®Þnh h¬n. ViÖc h×nh thµnh chøng kho¸n cña c«ng ty cæ phÇn cïng víi viÖc chuyÓn nh­îng, mua b¸n chøng kho¸n ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n - tr¸i tim cña thÞ tr­êng vèn. ý nghÜa c¨n b¶n cña viÖc ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ ë chç: ®ã lµ n¬i c¸c nhµ kinh doanh cã thÓ t×m kiÕm ®­îc nguån tµi trî cho ho¹t ®éng ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh, lµ n¬i khai th«ng c¸c nguån tiÕt kiÖm cña nh÷ng ng­êi tÝch luü ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­, lµ c¬ chÕ ph©n bæ c¸c nguån vèn ®Çu t­ thÝch hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ cßn lµ c¬ së quan träng ®Ó Nhµ n­íc qua ®ã sö dông c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ can thiÖp vµo ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®· lùa chän. Bªn c¹nh nh÷ng vai trß lín nh­ vËy ®èi víi nÒn kinh tÕ, c«ng ty cæ phÇn vÉn cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ sau: + Víi chÕ ®é tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn ®· ®em l¹i thuËn lîi cho c¸c cæ ®«ng nh­ng l¹i chuyÓn bít rñi ro cho c¸c chñ nî. + C«ng ty cæ phÇn gåm ®«ng ®¶o c¸c cæ ®«ng tham gia gãp vèn, sè vèn gãp kh¸c nhau hä l¹i kh«ng quen biÕt nhau sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tranh chÊp vµ ph©n ho¸ lîi Ých gi÷a c¸c nhãm cæ ®«ng. V× thÕ viÖc ®iÒu hµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn rÊt phøc t¹p. + C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ë c«ng ty cæ phÇn t­¬ng ®èi cång kÒnh vµ phøc t¹p v× vËy chi phÝ cho viÖc qu¶n lý t­¬ng ®èi lín. MÆc dï cßn mét sè h¹n chÕ, nh­ng nh×n chung c«ng ty cæ phÇn lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt lín, thÝch øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ cao vµ sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i Ch­¬ng 2 : C«ng ty cæ phÇn vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay . 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt nam. 2.1.1. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc h×nh thµnh CTCP ë n­íc ta. - §iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng ph¸p lý: Chóng ta ®· cã nhiÒu bé luËt vµ c¸c bé luËt nµy ngµy cµng ®­îc bæ sung vµ hoµn thiÖn. Ngoµi ra cßn cã mét sè bé luËt míi s¾p ®­îc ®­a vµo hÖ thèng luËt ®Ó phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn x· héi ngµy nay. Nh÷ng bé luËt ®ã ®· më ra mét m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho viÖc ra ®êi cña CTCP. MÆc dï ch­a thùc sù hoµn chØnh song nh÷ng bé luËt ®ã sÏ lµ nh©n tè më ®Çu cho sù ra ®êi cña CTCP. - ChÝnh phñ ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng trong viÖc CPH, ®©y lµ nh©n tè rÊt quan träng. Bëi lÏ kh«ng CPH th× hiÖu qu¶ lµm ¨n cña c¸c doanh nghiÖp khã ®­îc n©ng cao. §iÒu ®ã lµm nÒn kinh tÕ n­íc ta cµng tôt hËu so víi c¸c n­íc kh¸c. Khi chÝnh phñ ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc CPH th× sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh CPH.Bëi ChÝnh phñ kh«ng nh÷ng chØ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch mµ cßn cã c¶ chÝnh s¸ch b¾t buéc. - T×nh h×nh kinh tÕ ®Êt n­íc biÕn ®æi theo h­íng tÝch cùc. Sau h¬n 15 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu kh¶ quan. Nh÷ng thµnh tùu cña nÒn kinh tÕ ®· t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ra ®êi cña CTCP. - Thu nhËp cña d©n c­ ®­îc n©ng cao. Do nÒn kinh tÕ ®· cã sù t¨ng tr­ëng thu nhËp ng­êi d©n ®­îc c¶i thiªn tõ ®ã ng­êi d©n cã ®iÒu kiÖn vµ sù tù tin ®Ó ®ãng gãp vµo CTCP. Lµm ¨n b»ng vèn, trÝ tuÖ vµ søc lùc cña m×nh. -NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp v× thÕ ®· xuÊt hiÖn ®éi ngò qu¶n lý doanh nghiÖp cã n¨ng lùc. §éi ngò nµy sÏ lµ nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng s¸ng, ®ñ søc ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng khi tham gia vµo CTCP. -Nhµ n­íc ta ®· cã luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp c¸c nhµ t­ b¶n n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt nam . Thu hót ®­îc mét l­îng vèn ®¸ng kÓ ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh CPH. -N­íc ta cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. ViÖc ®­a CTCP vµo nÒn kinh tÕ cßn míi mÎ ®èi víi ViÖt nam nh­ng kh«ng míi mÎ víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. V× thÕ n­íc ta cã ®IÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Tr¸nh ®­îc nh÷ng sai lÇm, rót ng¾n nh÷ng b­íc kh«ng cÇn thiÕt, häc hái kinh nhiÖm qu¶n lý. Tãm l¹i: dï lµ nh©n tè bªn trong hay bªn ngoµi chóng ta ®Òu cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó h×nh thµnh CTCP.H¬n n÷a viÖc h×nh thµnh CTCP lµ mét yÕu tè kh¸ch quan mµ kh«ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nµo tr¸nh ®uîc. V× thÕ nh­ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi CTCP ®· h×nh thµnh ë ViÖt nam. Vµ hy väng trong t­¬ng lai kh«ng xa ®ã sÏ lµ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ lín cho nÒn kinh tÕ ViÖt nam Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP ë ViÖt nam. Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990 luËt c«ng ty ViÖt nam ra ®êi. ®Õn th¸ng 11 n¨m 1991 chñ tr­¬ng CPH doanh nghiÖp nhµ n­íc ë ViÖt nam lÇn ®Çu tiªn ®­îc nªu t¹i NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VII. Cho ®Õn ngµy 31 th¸ng 7 n¨ 1999 n­íc ta ®· cã kho¶ng 230 CTCP ®­îc thµnh lËp theo luËt c«ng ty vµ 206 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc CPH chuyÓn sang h×nh thøc CTCP. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ chia lµm 2 giai ®o¹n chÝnh: -Giai ®o¹n thÝ ®Óm (1992 – 1995 ) : Trong giai ®o¹n nµy, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng ( nay lµ Thñ t­íng ChÝnh phñ ) ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 202/CT ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 1992 vÒ viÖc thÝ ®IÓm chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh CTCP vµ chØ thÞ 84/TTg vÒ viÖc xóc tiÕn thùc hiÖn thÝ ®iÓm CPH doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Sau 4 n¨m triÓn khai quyÕt ®Þnh sè 202/CT vµ chØ thÞ sè 84/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ( 1992 - 1995 ), ®· cã 5 doanh nghiÖp nhµ n­íc chuyÓn thµnh CTCP. §ã lµ: + C«ng ty §¹i lý Liªn hiÖp vËn chuyÓn, thuéc Bé Giao th«ng VËn t¶i (cæ phÇn ho¸ n¨m 1993 ). + C«ng ty C¬ ®iÖn l¹nh, thuéc Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh ( cæ phÇn ho¸ n¨m 1993 ). + XÝ nghiÖp Giµy HiÖp An, thuéc Bé C«ng nghiÖp (cæ phÇn ho¸ n¨m 1994 ). +XÝ nghiÖp chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Long An (cæ phÇn ho¸ n¨m 1995 ). +XÝ nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n (cæphÇn ho¸ n¨m 1995 ). Trong sè c¸c doanh nghiÖp nãi trªn th× cã 4 doanh nghiÖp thuéc ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ1doanh nghiÖp thuéc ®Þa bµn TØnh Long An. -Giai ®o¹n më réng thªm ( tõ n¨m 1996 dÕn nay ) : Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ c¸c ­u ®iÓm vµ tån t¹i trong giai ®o¹n triÓn khai thÝ ®iÓm CPH mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc, ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1996 vÒ chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh CTCP. NghÞ ®Þnh nµy ®· x¸c ®Þnh râ gi¸ trÞ doanh nghiÖp; chÕ ®é ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ tæ chøc bé bé m¸y gióp Thñ t­íng ChÝnh phñ chØ ®¹o c«ng t¸c CPH doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®ång thêi giao nhiÖm vô cho c¸c Bé, c¸c ®Þa ph­¬ng h­íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghÞ ®Þnh28/CP ®· béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× vËy, ngµy 26/3/1997 ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 25/CP söa ®æi mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 28/CP kÓ trªn. Nhê nh÷ng v¨n b¶n nµy, c«ng t¸c CPH ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan trong hai n¨m 1996-1997. Sè doanh nghiÖp nhµ n­íc CPH trong 2 n¨m t¨ng gÊp nhiÒu lÇn so víi 4 n¨m tr­íc, ®­a tæng sè doanh nghiÖp nhµ n­íc hoµn thµnh viÖc chuyÓn thµnh CTCP, ho¹t ®éng theo LuËt C«ng ty lªn 18 doanh nghiÖp. HÇu hÕt 18 doanh nghiÖp nµy, sau khi chuyÓn sang CTCP ®Òu ph¸t triÓn tèt víi mét sè chØ tiªu nh­ doanh thu, lîi nhuËn, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®Òu t¨ng tr­ëng cao hµng n¨m. §©y thùc sù lµ tÝn hiÖu tèt, khÝch lÖ c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chuÈn bÞ chuyÓn sang CTCP tiÕp tôc ñng hé chñ tr­¬ng CPH cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Tuy nhiªn, trong vong 5 n¨m ( 1992 -1997 ) mµ c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc míi chØ cæ phÇn ho¸ xong cã 18 doanh nghiÖp chøng tá tèc ®é CPH diÔn ra cßn qu¸ chËm. C¸c nguyªn nh©n cña sù chËm ch¹p ®· ®­îc chØ ra vµ kh¾c phôc tõng b­íc, t¹o nªn mét sù chuyÓn biÕn ngµy mét m¹nh mÏ c¶ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung, hoµn chØnh hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c quy tr×nh, thñ tôc lÉn viÖc thùc hiÖn CPH. B­íc chuyÓn biÕn lín vµ rÊt quan träng cã thÓ nãi ®­îc b¾t ®Çu tõ n¨m 1998, nhÊt lµ sau khi Thñ t­íng ChÝnh phñ cã ChØ thÞ 20/1998/CT –TTg vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ NghÞ ®Þnh 44/1998/N§ -CP ngµy 29/6/1998 vÒ chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh CTCP. C¸c lo¹i c«ng ty cæ phÇn ë ViÖt nam. ë ViÖt nam hiÖn nay cã c¸c lo¹i CTCP sau: Thø nhÊt: ®ã lµ c«ng ty quèc doanh. §©y lµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khuyÕt tËt cña h×nh thøc së h÷u nhµ n­íc vµ tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý trong khu vùc doanh nghiÖp quèc doanh. CTCP quèc doanh gåm nhiÒu chñ së h÷u: Nhµ n­íc, nh÷ng ng­êi lao ®éng trùc tiÕp trong CTCP, c¸c c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kh¸c. Mét ®Æc ®iÓm cña lo¹i CTCP nµy lµ nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phiÕu khèng chÕ chi phèi ho¹t ®éng cña CTCP do ®ã ®­îc gäi lµ c«ng ty quèc doanh. Ng­êi thay mÆt nhµ n­íc víi t­ cach lµ mét cæ ®«ng trong héi ®ång qu¶n trÞ cã vai trß quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm râ rµng h¬n so víi vai trß chñ së h÷u g¾n víi bé m¸y nhµ n­íc vµ viªn chøc nhµ n­íc. Ngoµi ra còng lµ CTCP nªn cã ®Çy ®ñ c¸c vai trß, ®Æc ®iÓm cña CTCP ®· nªu Thø hai: Lo¹i CTCP liªn doanh víi n­íc ngoµi. Ta biÕt r»ng CTCP lµ h×nh thøc liªn doanh tèt nhÊt ®Ó tranh thñ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Do ®ã víi mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta hiÖn nay, sù ra ®êi cña CTCP liªn doanh víi n­íc ngoµi lµ ®Æc biÖt quan träng. Ta võa tranh thñ ®­îc vèn l¹i võa tranh thñ ®­îc c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, kinh nghiÖm lµm ¨n cña c«ng ty n­íc ngoµi. §iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n cña CTCP liªn doanh víi n­íc ngoµi vµ CTCP quèc doanh lµ nã cã sù tham gia cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi vµo mäi bé phËn cña c«ng ty. Dï vËy nh­ng do n­íc ta cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc nªn trong lo¹i CTCP nµy nhµ n­ícvÉn n¾m cæ phiÕu khèng chÕ Thø ba: Lo¹i CTCP cã 100% vèn n­íc ngoµi. §ã lµ c¸c CTCPdo c¸c c¸ nh©n hoÆc c¸c tæ chøc n­íc ngoµi lËp nªn ë ViÖt nam. HoÆc do mét CTCP liªn doanh víi n­íc ngoµi nh­ng sau mét thêi gian lµm ¨n, c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kinh tÕ n­íc ngoµi dÇn dÇn n¾m ®­îc toµn bé sè cæ phiÕu cña C«ng ty Thø t­: ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung h×nh thøc b¸n toµn bé gi¸ trÞ vèn nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó chuyÓn thµnh CTCP. H×nh thøc nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ th«ng th­êng. Trªn ®©y lµ 4 lo¹i CTCP ë ViÖt nam hiÖn nay. MÆc dï kh¸c nhau vÒ h×nh thøc nh­ng b¶n chÊt cña c¸c c«ng ty lµ kh¸c nhau vµ ®Òu ®ãng gãp vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. 2.3 Vai trß cña c«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay NÒn kinh tÕ n­íc ta lµ mét nÒn kinh tÕ nghÌo nµn, l¹c hËu vµ chËm ph¸t triÓn. MÆc dï ®· ®æi míi nÒn kinh tÕ ®­îc h¬n 15 n¨m vµ ®· giµnh ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh. Nh­ng so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi th× kho¶ng c¸ch gi÷a nÒn kinh tÕ n­íc ta vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ kh¸ xa. N­íc ta ®ang nç lùc phÊn ®Êu ®Ó thu hÑp kho¶ng c¸ch nµy. CTCP ra ®êi ®· cã mét vai trß nhÊt ®Þnh trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, thu hÑp kho¶ng c¸ch víi n­íc ngoµi. Vai trß ®ã thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: Vai trß thø nhÊt: Huy ®éng ®­îc vèn nhµn rçi tõ d©n c­. Qua h¬n 15 n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu tiÕn bé thu nhËp cña d©n c­ ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn nhiÒu ng­êi cßn ch­a biÕt sö dông vèn mét c¸ch hîp lý do ch­a n¨ng ®éng, ch­a s¸ng t¹o vµ ch­a tù tin. ViÖc göi tiÕt kiÖm vµo ng©n hµng ®em l¹i mét sè l·i h¹n chÕ. VËy ng­êi d©n ph¶i t×m n¬i ®Ó ®Çu t­ sè tiÒn cña m×nh ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt- §ã chÝnh lµ CTCP. VÒ phÝa ng­êi gãp vèn hä ®­îc lîi nhuËn cao h¬n so víi göi ng©n hµng, l¹i ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ sè vèn ®· ®Çu t­ nªn hä ph¶i ch¨m chØ, ph¶i nç lùc h¬n ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. Cßn vÒ phÝa c«ng ty mçi thµnh viªn gãp vèn th× sè vèn c«ng ty sÏ ®­îc t¨ng thªm cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt, thay ®æi c«ng nghÖ, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty kh¸c. Vai trß thø hai: Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ViÖt nam lµ n­íc ®ang thu hót ®­îc sù chó ý cña rÊt nhiÒu nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. V× ViÖt nam lµ n­íc cã thÞ tr­êng tiªu thô lín do ®«ng d©n c­, cã nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó, cã nguån nh©n c«ng dåi dµo víi møc l­¬ng thÊp... Cßn vÒ phÝa ViÖt nam c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt, c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý cßn thÊp, khi hîp t¸c víi n­íc ngoµi võa thu hót ®­îc nguån vèn, võa ®­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ l¹i häc hái ®­îc kinh nghiªm qu¶n lý... v× vËy quan hÖ hîp t¸c lµ quan hÖ 2 chiÒu, hai bªn cïng cã lîi. CTCP ®· thùc hiÖn tèt vai trß nµy, lµ chiÕc cÇu nèi cho sù giao l­u hîp t¸c gi÷a n­íc ta víi n­íc ngoµi. Thóc ®Èy nhanh h¬n nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc Vai trß thø ba cña CTCP trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay lµ n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ nhµ n­íc. Trong nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chiÕm ®a sè. Nh­ng tr­íc ®©y c¸c doanh nghiÖp nµy lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ do ë trong chÕ ®é quan liªu bao cÊp nªn c¸c doanh nghiÖp cã søc ú lín, kh«ng n¨ng ®éng v× kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm khi lµm ¨n thua lç. Khi ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh CPH c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù th©n vËn ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh ®éng cña m×nh, lêi ¨n lç chÞu nªn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn trong c¸c doanh nghiÖp nµy Nhµ n­íc vÉn n¾m cæ phiÕu khèng chÕ. Nh­ vËy Nhµ n­íc võa qu¶n lý ®­îc doanh nghiÖp võa buéc doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh ph¶i s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã CTCP ®· n©ng cao ®­îc vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc. Vai trß thø t­ cña CTCP lµ tr¸nh ®­îc rñi ro trong kinh doanh. MÆc dï kh«ng cã nh÷ng nhµ t­ b¶n lín lò­êng, kh«ng cã c¸c c«ng ty ®éc quyÒn ë ViÖt nam. Nh­ng khi tham gia s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp víi sè vèn nhá sÏ chÞu s¸c xuÊt rñi ro cao. NhÊt lµ khi hiÖn nay ViÖt nam ®· chuÈn bÞ tham gia AFTA, sÏ ph¸ bá hµng rµo thuÕ quan víi c¸c n­íc trong khu vùc. V× vËy c¸c doanh nghiÖp sÏ ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong khu vùc. NÕu sè vèn Ýt, tr×nh ®é kÐm sÏ sím bÞ ®µo th¶i. Nªn tham gia vµo CTCP sÏ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam h¹n chÕ ®­îc c¸c rñi ro. N©ng cao søc c¹nh tranh c¶ ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ trong khu vùc. Vai trß thø n¨m cña CTCP lµ thóc ®Èy sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ( TTCK ). Nhê cã sù ra ®êi cña c¸c CTCP mµ TTCK ViÖt nam ®· h×nh thµnh. MÆc dï cßn non nít nh­ng còng ®· gãp phÇn vµo viÖc cñng cè sù ph¸t triÓn cña CTCP. §©y lµ mèi quan hÖ 2 chiÒu hç trî thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn. Nh­ vËy CTCP ®· cã nh÷ng vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam. Trong thêi gian tíi CTCP sÏ ®­îc më réng h¬n n÷a vµ sÏ ®ãng gãp vai trß quan träng h¬n n÷a vµo qóa tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt nam. Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë ViÖt nam. Mét sè thµnh tùu Sau mét thêi gian thùc hiÖn qu¸ tr×nh CPH chóng ta ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu sau: Thø nhÊt: CPH ®· thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý. ChÕ ®é b×nh bÇu chän gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp ®· lµm cho ®éi ngò nµy cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm ®· g¾n víi nhau h¬n, viÖc tr¶ c«ng lao ®éng còng rÊt râ rµng vµ minh b¹ch; vÊn ®Ò lµm chñ tËp thÓ cña c¸c cæ ®«ng ®­îc ph¸t huy cao ®é. §iÒu nµy lµm mäi ng­êi cµng nç lùc phÊn ®Êu h¬n n÷a ®Ó x©y dùng doanh nghiÖp ngµy cµng v÷ng m¹nh. Thø hai: t×nh tr¹ng l·ng phÝ cña c¶i, tµi s¶n gi¶m thiÓu: vÊn ®Ò ¨n nhËu, xa hoa kh«ng cßn, tiÒn phong bao... còng kh«ng cã. V× ®iÒu kiÖn cña c¸c c«ng ty quy ®Þnh râ ®Þnh møc c¸c kho¶n chi, nhÊt lµ khi tiÕp kh¸ch. Nh­ vËy ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn vµ niÒm tin cña c¸c cæ ®«ng víi doanh nghiÖp ®­îc cñng cè. Thø ba: Ng­êi lao ®éng phÊn khëi, thu nhËp ngµy mét t¨ng, v× vËy tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say. Kh«ng khÝ s¶n xuÊt míi ®­îc thiÕt lËp. §ã chÝnh lµ søc sèng míi cña doanh nghiÖp. ViÖc tinh thÇn lao ®éng h¨ng say sÏ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Cñng cè uy tÝn doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Thø t­: Tµi s¶n cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ( DNNN ) ®­îc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n. Tr­íc ®©y trong chÕ ®é cò tµi s¶n DNNN bÞ ®¸nh gi¸ thÊp, khÊu hao trÝch nép thÊp, kh«ng ®ñ bï ®¾p vèn ®Ó t¸i ®Çu t­, më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. ViÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tµi s¶n DNNN ®· t¹o ra niÒm tin vµ nguån lùc míi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña DNNN. Thø n¨m: Nhµ n­íc ®· thu håi vÒ ®­îc mét sè l­îng vèn ®¸ng kÓ. §©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng. L­îng vèn thu håi vÒ sÏ bæ sung vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ mét phÇn t¸i ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. Thø s¸u: C¸c chØ tiªu kh¸c nhau nh­ vèn, nép ng©n s¸ch, viÖc lµm, thu nhËp b×nh qu©n ®Òu cã sù tiÕn bé. Sù tiÕn bé nµy ghi nhËn sù ®óng ®¾n trong ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Gãp phÇn thu hÑp kho¶ng c¸ch víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Thø b¶y: Thu nhËp qua cæ tøc cña ng­êi lao ®éng vµ nhµ n­íc ®Òu t¨ng. §iÒu nµy cho thÊy chóng ta ®· ®i ®óng h­íng vµ cÇn tiÕp tôc gi÷ g×n, ph¸t huy. Thø t¸m: Nhê sù lµm ¨n ngµy cµng khÊm kh¸ nªn gi¸ cæ phiÕu cña nhiÒu c«ng ty CPH ®· t¨ng nhanh. Gi¸ trÞ cæ phiÕu b×nh qu©n t¨ng 2-3 lÇn. Ng­êi ®Çu t­ ®­îc h­ëng phÇn l·i cæ tøc nh×n chung cao h¬n l·i göi ng©n hµng vµ cßn ®­îc h­ëng l·i vÒ gi¸ cæ phiÕu. Thø chÝn: Chóng ta ®· thèng nhÊt h¬n trong t­ t­ëng, rót ra ®­îc kinh nghiªm quý b¸u cho viÖc chØ ®¹o CPH. Tãm l¹i, Nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc n©ng cao, viÖc lµm vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, sè vèn huy ®éng ®­îc ngµy cµng lín. §iÒu ®ã ®· gãp mét phÇn vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc.. Nh÷ng mÆt yÕu kÐm. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®¹t ®­îc vÉn cßn rÊt nhiÒu mÆt Ch­a ®­îc mµ chóng ta cÇn ph¶i sím kh¾c phôc. Nh÷ng mÆt ch­a ®­îc ®ã lµ: Thø nhÊt: TiÕn tr×nh CPH tiÕn triÓn chËm. Chóng ta ®· cã chñ tr­¬ng CPH tõ n¨m 1991. Tõ ®ã ®Õn nay ®· cã hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh... vÒ viÖc triÓn khai vµ thóc ®Èy CPH DNNN. ThÕ nh­ng viÖc CPH diÔn ra rÊt chËm ch¹p, ch­a cã nhiÒu dÊu hiÖu kh¶ quan. Thø hai: C¸c doanh nghiÖp ch­a cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt thËt hiÖu qu¶, ch­a t×m ra ®­îc h­íng ®Çu t­ míi. Nh×n chung c¸c doanh nghiÖp cßn thô ®éng trong viÖc nghiªn cøu vµ triÓn khai c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ ch­a tù tin khi tù m×nh døng ra lµm ¨n trªn thÞ tr­êng. Thø ba: Quan ®iÓm vÒ CPH vÉn ch­a thèng nhÊt. §Æc biÖt lµ c¸c cÊp bé, tØnh sî CPH sÏ kh«ng cßn g× ®Ó qu¶n lý n÷a. §©y lµ mét sai lÇm mµ chóng ta cÇn sím söa ®æi ®Ó nhanh chãng CPH, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Thø t­: Mét bé phËn c¸n bé, l·nh ®¹o sî CPH v× hä sî sÏ mÊt quyÒn lîi, mÊt chøc vô... cßn nh÷ng c«ng nh©n viªn kÐm cái th× sî mÊt viÖc lµm, mÊt chÕ ®é. ViÖc nµy ®· g©y ra søc ú trong viÖc CPH lµm viÖc CPH cµng chËm vµ khã kh¨n h¬n. Thø n¨m: Nhµ n­íc ch­a cã biÖn ph¸p m¹nh mÏ thùc hiÖn ®óng quyÒn chñ së h÷u cña m×nh. ChÝnh phñ ch­a kiªn quyÕt, ch­a coi CPH lµ nhiÖm vô b¾t buéc, mµ cßn chê tù nguyÖn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c bé chñ qu¶n. Chñ tr­¬ng CPH dµn ®Òu kh«ng tËp trung vµo c¸c vïng träng ®iÓm. Thø s¸u: ViÖc tuyªn truyÒn vËn ®éng ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn doanh nghiÖp CPH ch­a tèt. V× thÕ ng­êi d©n ch­a tin t­ëng vµo sù ®óng ®¾n cña chÝnh s¸ch g©y ra t©m lý chñ quan coi th­êng tÇm quan träng cña CPH. Thø b¶y: KiÓm to¸n ch­a thùc sù thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng cña m×nh, chi phÝ kiÓm to¸n rÊt cao nh­ng míi chØ kiÓm to¸n ®­îc h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp ch­a x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Thø t¸m: ViÖc tæ chøc thùc thi ch­a râ rµng. MÆc dï ban CPH gåm nhiÒu tæ chøc nh­ng ch­a hiÖu qu¶. ViÖc thèng nhÊt ý kiÕn rÊt khã kh¨n. Mét sè v¨n b¶n chØ ®¹o ch­a cô thÓ, ch­a kh¼ng ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé, tõng ®Þa ph­¬ng. Thø chÝn: VÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp tr­íc CPH còng cßn gÆp khã kh¨n vµ kÐo dµi lÞch tr×nh CPH, thËm chÝ lµm cho CPH kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Thø m­êi: C¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ®èi víi DNNN CPH sau CPH ch­a râ rµng cã phÇn ph©n biÖt ®èi xö. ViÖc nµy g©y øc chÕ t©m lý cho nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¶nh h­ëng xÊu tíi qu¸ tr×nh CPH. Thø m­êi mét: Mét sè doanh nghiÖp ë MiÒn Nam ch­a cã ®Çy ®ñ giÊy tê ph¸p lý vÒ quyÒn së h÷u nhµ x­ëng vµ ®Êt ®ai g©y ¸ch t¾c cho qu¸ tr×nh CPH. Thø m­êi hai: ThÞ tr­êng chøng kho¸n míi mÎ cßn non nít ch­a ®¶m nhËn tèt chøc n¨ng cña m×nh lµ n¬i mua b¸n cæ phiÕu. Vµ ng­êi d©n ch­a m¹nh b¹o tham gia TTCK. Tãm l¹i: Dï ®· cã nhiÒu thµnh tùu song chóng ta vÉn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh CPH. Cã thÓ nh×n thÊy ®ã lµ: qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thµnh lËp kÐo dµi, thiÕu khu©n khæ ph¸p lý râ rµng, cã sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh CPH. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶I ph¸p c¬ b¶n nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Ó n©ng cao vai trß CTCP ë ViÖt nam CTCP ra ®êi ®· ®ãng gãp vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ n­íc ta.Tuy ®· gÆt h¸i ®­îc mét sè thµnh tùu song vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. NhiÖm vô cña chóng ta lµ ph¶i ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Ó n©ng cao vai trß CTCP ë ViÖt nam. §Ó ®­a ra ®­îc gi¶i ph¸p chóng ta ph¶i t×m hiÓu ®­îc nguyªn nh©n cña viÖc chËm tiÕn tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP tõ ®ã míi ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. 3.1. Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm c¶n trë qu¸ tr×nh h×nh thµnh CTCP ë n­íc ta. TiÕn tr×nh CPH ë n­íc ta trong thêi gian qua chËm bëi mét sè nguyªn nh©n sau: M«i tr­êng kinh tÕ ®ang tiÕp tôc cã khã kh¨n,do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh-tiÒn tÖ trong khu vùc: thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm bÞ thu hÑp l¹i, s¶n phÈm tån kho nhiÒu, gi¸ c¶ hÇu hÕt c¸c mÆt hµng gi¶m xuèng. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc ®¹t thÊp nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y (trong n¨m th¸ng ®Çu n¨m 1999 chØ t¨ng 3,7% so víi cïng k× n¨m tr­íc, trong khi 5 th¸ng n¨m 96 t¨ng 13%, 5 th¸ng n¨m 97 t¨ng 11,1%, 5 th¸ng n¨m 98 t¨ng 10,5%). C¬ chÕ chÝnh s¸ch CPH chËm ®­îc ban hµnh ®ång bé thiÕu cô thÓ , quy tr×nh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp qu¸ phøc t¹p, cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp. M«i tr­êng kinh tÕ ch­a thËt sù b×nh ®¼ng, ch­a t¹o ®­îc mÆt b»ng thèng nhÊt vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng c¹nh tranh ph¸t triÓn. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Òu thiÕu vèn, c«ng nî d©y d­a nhiÒu, c«ng nghÖ kü thuËt l¹c hËu, lao ®éng d­ thõa, s¶n phÈm lµm ra khã tiªu thô, kÐm kh¶ n¨ng c¹nh tranh, do ®ã ch­a hÊp dÉn ng­êi mua cæ phÇn. ViÖc lùa chän doanh nghiÖp CPH lµm ch­a tèt, cßn kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh khã kh¨n, hiÖu qu¶ thÊp, t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, ch­a cã biÖn ph¸p cñng cè nh­ng ®· ®­a vµo kÕ ho¹ch CPH, dÉn ®Õn mét sè doanh nghiÖp kh«ng triÓn khai ®­îc hoÆc viÖc b¸n cæ phÇn kÐo dµi. ViÖc tæ chøc triÓn khai ë mét sè bé ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ tæng c«ng ty Nhµ n­íc ch­a s©u s¸t kÞp thêi. Mét sè bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng, tæng c«ng ty Nhµ n­íc ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ ý nghÜa chñ tr­¬ng CPH do ®ã thiÕu chñ ®éng vµ ch­a kiªn quyÕt triÓn khai thùc hiÖn. ViÖc CPH doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­¬ng nhiªn cã ¶nh h­ëng dÕn vÞ trÝ c«ng t¸c, viÖc lµm, quyÒn lîi cña mét bé phËn c¸n bé qu¶n lý trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c c¬ q­an qu¶n lý nhµ n­íc trung gian, v× vËy cã mét sè c¸n bé ®· chÇn chõ, do dù ch­a muèn CPH, trong khi ®ã c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ch­a cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi vµ kiªn quyÕt. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai CPH, míi cã kh©u x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc quy ®Þnh râ thêi h¹n, cßn l¹i tÊt c¶ c¸c kh©u kh¸c ch­a quy ®Þnh, do ®ã ch­a x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ c¸c doanh nghiÖp trong viÖc b¶o ®¶m triÓn khai CPH. ViÖc khèng chÕ møc mua CPH cßn qu¸ chÆt chÏ, cøng nh¾c, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè doanh nghiÖp cÇn huy ®éng ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh tuy ch­a huy ®éng ®ñ nh­ng do bÞ khèng chÕ nªn mét sè c¸ nh©n, ph¸p nh©n cã tiÒn mµ kh«ng mua ®­îc thªm. ViÖc quy ®Þnh c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh«ng ®­îc mua cæ phÇn v­ît qu¸ møc mua cæ phÇn b×nh qu©n cña cæ ®«ng trong doanh nghiÖp võa h¹n chÕ viÖc huy ®éng vèn, võa kh«ng t¹o ®­îc niÒm tin vµ sù khuyÕn khÝch cho c¸c cæ ®«ng kh¸c mua cæ phÇn. ViÖc quy ®Þnh c¸c c¸n bé l·nh ®¹o doanh nghiÖp chØ ®­îc mua cæ phÇn ­u ®·i kh«ng v­ît qóa møc cæ phÇn ­u ®·i b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp lµm cho nh÷ng l·nh ®¹o cã sè n¨m lµm viÖc cao h¬n møc b×nh qu©n bÞ thiÖt thßi, dÉn ®Õn c¸c c¸n bé nµy ch­a thùc sù hå hëi tham gia CPH. Mét nguyªn nh©n rÊt quan träng lµ ta ch­a cã mét thÞ tr­êng chøng kho¸n hoµn chØnh nªn ch­a cã ph­¬ng thøc thÝch hîp ®Ó giao dÞch cæ phiÕu vµ tõ ®ã ch­a t¹o thuËn lîi cho viÖc thóc ®Èy CPH. Trªn ®©y chóng ta ®· kh¸i qu¸t mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc tiÕn tr×nh CPH ë n­íc ta trong thêi gian qua cßn chËm. Nh­ng bªn c¹nh viÖc CPH diÔn ra chËm th× hiÖn nay tû lÖ CTCP ë n­íc ta lµ rÊt thÊp. Mét sè nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn viÔc x¶y ra hiÖn t­îng trªn lµ: +NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®èi víi chóng ta vÉn cßn hÕt søc míi mÎ, c¸c nhµ kinh doanh vÉn ch­a quen víi sù c¹nh tranh khèc liÕt do kinh tÕ thÞ tr­êng mang l¹i, v× vËy hä ch­a chó träng ®Õn viÖc tËp trung nguån vèn tõ c¸c nhµ ®Çu t­ th«ng qua h×nh thøc CTCP ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. + Sù yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ, chñ yÕu lµ lùc l­îng s¶n xuÊt, biÓu hiÖn râ nhÊt lµ sù thÊp kÐm l¹c hËu cña kÕt cÊu h¹ tÇng cÊu toµn bé nÒn kinh tÕ. §©y lµ yÕu tè c¶n trë c«ng viÖc c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ. + nÒn kinh tÕ cña n­íc ta chñ yÕu lµ s¶n xuÊt nhá ,thñ c«ng, víi c«ng nghÖ, kü thuËt l¹c hËu, tr×nh ®é ch­a cao. V× vËy, c¸c nhµ ®Çu t­ th­êng thÝch kinh doanh ë møc ®é võa ph¶i, ch­a chó träng ®Õn ®Çu t­, s¶n xuÊt ë quy m« lín, tr×nh dé khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. + Tr×nh ®é qu¶n lý vÜ m« ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi doanh nghiÖp nãi riªng cßn yÕu kÐm. HÖ thèng ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý ch­a hoµn chØnh. Mét sè quy ®Þnh ch­a râ rµng, thËm chÝ cßn m©u thuÉn nhau. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ n©ng cao vai trß CTCP ë ViÖt nam. Trªn ®©y chóng ta ®· xÐt mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc tiÕn tr×nh CPH diÔn ra chËm vµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm tû lÖ CTCP ë n­íc ta cßn thÊp.Tr­íc khi ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ n©ng cao vai trß CTCP ë ViÖt nam, chóng ta h·y ®i xÐt c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu cña Nhµ n­íc vÒ vÊn ®Ò CTCP. C¸c quan ®IÓm: Mét lµ: viÖc lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp ®Ó CPH ph¶i ®­îc ®Æt trong ch­¬ng tr×nh tæng thÓ ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc. Hai lµ: viÖc lùa chän doanh nghiÖp ®Ó CPH lµ thuéc thÈm quyÒn vµ chøc n¨ng cña Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ ng­êi së h÷u, chø kh«ng tuú thuéc vµo ý kiÕn gi¸m ®èc vµ tËp thÓ lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ba lµ: dùa trªn b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh c¸c muc tiªu CPH cô thÓ, phï hîp víi tõng lo¹i doanh nghiÖp, nh­ lo¹i cÇn huy ®éng thªm vèn, lo¹i cÇn thu håi vèn ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c, lo¹i nªn ®Ó cho ng­êi qu¶n lý vµ lao ®éng lµm chñ. Bèn lµ: mäi tµi s¶n cña doanh nghÖp tr­íc khi CPH ®Òu thuéc së h÷u Nhµ n­íc, trõ quü phóc lîi tËp thÓ. Lµ ng­êi chñ së h÷u Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp, th× lÏ ®­¬ng nhiªn Nhµ n­íc còng cã tr¸ch nhiÖm víi phÇn vèn tù cã cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò ®­îc h×nh thµnh do nh÷ng chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cò ®Ó l¹i, nªn viÖc xö lý ph¶i hÕt søc linh ho¹t vµ cô thÓ ®èi víi tõng doanh nghiÖp. N¨m lµ: viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña nh÷ng doanh nghiÖp CPH ph¶i chó ý ®Õn c¶ hai yÕu tè cÊu thµnh: gi¸ trÞ h÷u h×nh vµ gi¸ trÞ v« h×nh ®Ó kÕt hîp hai ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ theo thèng kª kÕ to¸n vµ theo ph­¬ng ph¸p tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n. S¸u lµ: ph­¬ng ph¸p b¸n cæ phiÕu cña nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc CPH cÇn ®­îc thùc hiÖn c«ng khai, râ rµng, thñ tôc ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu ®èi víi mäi ng­êi ®Ó tr¸nh sù l¹m dông cña nh÷ng ng­êi th­c thi còng nh­ sù nghi ngê cña c«ng chóng. B¶y lµ: Nhµ n­íc kh«ng chØ chó ý ®Õn thu håi vèn, mµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng kho¶n phÝ tæn nhÊt ®Þnh v× lîi Ých l©u dµi cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nh÷ng kho¶n phÝ tæn cho b¶o hiÓm, trî cÊp cho ng­êi lao ®éng t×m viÖc lµm míi, b¸n cæ phiÕu theo gi¸ ­u ®·i cho nh÷ng nhãm x· héi nhÊt ®Þnh, cho vay tiÒn ®Ó mua kh«ng l·i suÊt hoÆc víi l·i suÊt thÊp cho c¸c ®èi t­îng nhÊt ®Þnh, ngoµi ra cßn cã nh÷ng chi phÝ vÒ ho¹t ®éng t­ vÊn, qu¶ng c¸o, kiÓm to¸n, m«i giíi ®Çu t­ qua cæ phiÕu... T¸m lµ: c¸c doanh nghiÖp ®­îc CPH sÏ ho¹t ®éng trong khu«n khæ LuËt c«ng ty, c¶ vÒ h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý, lÉn ho¹t ®éng tµi chÝnh. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn thµnh lËp mét c¬ quan ho¹t ®éng nh­ mét c«ng ty tµi chÝnh quèc gia víi ®éi ngò c¸c nhµ s¸ng lËp vµ qu¶n trÞ ®Ó thay mÆt Nhµ n­íc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ phÇn vèn cña Nhµ n­íc th«ng qua c¸c CTCP. ChÝn lµ: c¸c doanh nghiÖp ®­îc CPH ph¶i cã sù gi¶i quyÕt râ rµng, døt ®iÓm c¸c vÊn ®Ò tån ®äng vÒ tµi chÝnh vµ lao ®éng tr­íc khi chuyÓn sang CTCP theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh ®· ban hµnh cña Nhµ n­íc. VÒ môc tiªu CPH doanh nghiÖp Nhµ n­íc: theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 44/1998/N§-CP vÒ chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh CTCP, viÖc CPH doanh nghÖp Nhµ n­íc lµ nh»m c¸c môc tiªu sau: - Huy ®éng vèn cña toµn x· héi, bao gåm c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, t¹o thªm viÖc lµm, ph¸t triÓn doanh nghiÖp, n©ng cao søc c¹nh tranh, thay ®æi c¬ c©ó doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã cæ phÇn vµ nh÷ng ng­êi ®· gãp vèn ®­îc lµm chñ thùc sù; thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¨ng tµi s¶n Nhµ n­íc, n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Êt n­íc. Tõ nh÷ng quan ®iÓm vµ môc tiªu trªn, ta cã c¸c gi¶i ph¸p sau: + Gi¶I ph¸p ®Ó thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP: Mét lµ: kiÖn toµn m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó t¹o ®iÒu kiªn cho sù ra ®êi cña CTCP. Hai lµ: t¹o dùng mét s©n ch¬i b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng cã tr¸ch nhiÖm tham gia ®Çu t­, mäi ng­êi ®Çu t­ ®Òu cã c¬ héi lµm chñ thùc sù trong CTCP. Ba lµ: cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vÒ thuÕ, ­u ®·i ng­êi lao ®éng ®èi víi c¸c CTCP khi chuyÓn tõ doanh nghÞªp Nhµ n­íc sang; bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ CPH c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, më réng ®èi t­îng mua cæ phiÕu, ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy tiÕn tr×nh CPH . Bèn lµ: cho phÐp c¸c doanh nhgiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp ban hµnh cæ phiÕu, chuyÓn ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp. N¨m lµ: cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña doanh nghiÖp, tr¸nh mäi sù kiÓm tra, kiÓm so¸t kh«ng cÇn thiÕt, g©y phiÒn hµ cho doanh nghÞªp, tr¸nh viÖc h×nh sù ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ. S¸u lµ: nhanh chãng cho ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi ®Çu t­ khi muèn giao dÞch cæ phiÕu. +Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy c«ng t¸c CPH DNNN: Ban hµnh ®ång bé vµ hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt. HÖ thèng ph¸p luËt ph¶i phï hîp víi m«i tr­êng míi, lµm c¨n cø ph¸p lý cho viÖc s¾p xÕp l¹i viÖc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp trong m«i tr­êng kinh doanh míi. C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ph¶i cô thÓ, râ rµng, thèng nhÊt vµ æn ®Þnh ®Ó t¹o sù kÝch thÝch cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, t¹o sù hÊp dÉn ®èi víi ng­êi ®Çu t­. nhanh chãng quy ®Þnh mét sè quy ®Þnh hiÖn hµnh ch­a phï hîp, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn CPH. T¹o lËp m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP. Chó träng ®Õn viÖc æn ®Þnh tiÒn tÖ, gi¶m tèc ®é l¹m ph¸t; t¨ng c­êng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n; cã chÝnh s¸ch hç trî vÒ tµi chÝnh nh­ miÔn thuÕ lîi tøc, thuÕ thu nhËp trong thêi gian ®Çu cña doanh nghiÖp CPH ®Ó kÝch thÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia mua cæ phiÕu; sím ®­a thÞ tr­êng chøng kho¸n vµo ho¹t ®éng ®Ó thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn CTCP. T¹o ra s©n ch¬i b×nh ®¼ng gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ CTCP , gi÷a doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh. Lùa chän doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ lo¹i h×nh CTCP ®Ó CPH: chuyÓn toµn bé hay chØ chuyÓn mét bé phËn doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang CTCP vµ tæ chøc CTCP nh­ thÕ nµo ®Ó ph¸t huy ®­îc ­u thÕ cña h×nh thøc nµy, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh phñ cÇn t¨ng c­êng chØ ®¹o vµ th­êng xuyªn kiÓm ®iÓm tiÕn ®é triÓn khai CPH cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæng c«ng ty 91,kÞp thêi th¸o dì khã kh¨n, v­íng m¾c;biÓu d­¬ng nh÷ng ®¬n vÞ lµm tèt, phª b×nh nh÷ng ®¬n vÞ triÓn khai yÕu kÐm. Thñ tr­ëng c¸c Bé , ngµnh, ®Þa ph­¬ng, tæng c«ng ty 91 ph¶I th­êng xuyªn chØ ®¹o, uèn n¾n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. §èi víi c¸n bé c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc giao nhiÖm vô CPH nÕu kh«ng ®ñ n¨ng lùc hoÆc kh«ng nghiªm chØnh chÊp hµnh chñ tr­¬ng CPH th× ph¶I chän ng­êi kh¸c thay thÕ. T¨ng c­êng ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ CPH trªNhµ n­íc¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ lîi Ých cña CPH. Xo¸ bá c¸c quy ®Þnh vÒ h¹n chÕ viÖc mua cæ phÇn. Cho phÐp c¸c tæ chøc b¶o l·nh ®­îc tham gia x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc tr­íc khi CPH. Hç trî cho c¸c CTCP trong viÖc ®µo t¹o l¹i ®èi víi ng­êi lao ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp vay vèn ®Ó mua cæ phÇn. + Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao vai trß cña CTCP t¹i ViÖt nam: Chóng ta ®· ®i xÐt c¸c vai trß cña CTCP trong nÒn kinh tÕ ViÖt nam. Tõ ®ã ®Ó n©ng cao vai trß cña CTCP trong nÒn kinh tÕ n­íc ta cã c¸c gi¶i ph¸p sau: T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng tèt sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña CTCP tõ ®ã vai trß cña CTCP sÏ ®­îc n©ng cao. T¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËt lîi cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ t­ b¶n c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. §Ó tõ ®ã n©ng cao vai trß CTCP trong n­íc. - Tuyªn truyÒn réng r·i ®Ó mäi ng­êi d©n hiÓu râ vÒ CTCP vµ Ých lîi cña nã ng­êi d©n sÏ h¨ng h¸i tham gia vµo CTCP. Thu hót ®­îc l­îng vèn nhµn rçi vµ t¨ng thu nhËp cña d©n c­. Sù tham gia cña nhiÒu ng­êi vµo CTCP thu hót ®­îc l­îng vèn nhµn rçi vµ t¨ng thu nhËp cña d©n c­. Sù tham gia cña nhiÒu ng­êi vµo C«ng ty cæ phÇn sÏ lµm t¨ng doanh sè tÝch luü. Doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt. n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. h¹n chÕ ®­îc rñi ro trong kinh doanh. Trªn ®©y chóng ta ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¶p ®Ó thóc ®Èy sù h×nh thµnh CTCP, thóc ®Èy qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ ®Ó n©ng coa vai trß CTCP trong nghµnh kinh tÕ ViÖt Nam.Nh÷ng gi¶i ph¸p nµy ch­a ph¶i lµ ®· ®ñ, còng ch­a ph¶i tÊt c¶ lµ tèi ­u. Song hy väng nã sÏ gãp mét phÇn nhá vµo sù ph¸t triÓn cña CTCP tõ ®ã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. PhÇn III : KÕt luËn C«ng ty cæ phÇn ra ®êi ®· ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn bé ®¶ng kÓ vÒ h×nh thøc tæ chøc kinh doanh, sù ph¸thÞ tr­êng riÓn kinh tÕ vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ. CTCP lµ m« h×nh tæ chøc kinh doanh phæ biÕn nhÊt trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. Nã ngµy cµng thÓ hiÖn ®­îc vai trß to lín cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy ®· nªu mät c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt vÒ CTCP nh­ kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß .v.v. ®ång thêi còng ®· nªu ®­îc mét sè v¸n ®Ò c¬ b¶n vÒ CTCP ë ViÖt Nam nh­ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc h×nh thµnh CTCP, C¸c lo¹i CTCP, vai trß cña CTCP trong nÒn kinh tÕ nh÷ng thµnh tùu vµ yÕu kÐm cña CTCP ë ViÖt Nam. DÉu cßn nhiÒu thiÕu sãt nh­ng ®Ò tµi ®· cho ta mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ CTCP: NiÒm hy väng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi gian tíi. ViÖt nam ®ang trong ®· ph¸t triÓn ®i lªn. Nh÷ng g× chóng ta ®· ®¹t ®­îc trong trêi gian qua cho thÊy sù ®óng ®¾n trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. Trong thêi gian tíi chóng ta cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt. hy väng ViÖt Nam sÏ sím b­íc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh vai víi c­êng quèc n¨m ch©u.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay.DOC
Luận văn liên quan