Đề tài Công tác quản lý văn hóa của phòng Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao quận Cầu Giấy

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác quản lý văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Công tác này được Đảng và Nhà Nước ta đặc biệt quan tâm nhằm bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc. Cụ thể là đã có những văn bản pháp quy quy định đầy đủ, chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý văn hóa. Như Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn quận, huyện, Nghị định 11/2006/NĐ - CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành qui chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng Qua đó, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của công tác chuyên môn này. Quận Cầu Giấy có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Để phát huy những giá trị văn hóa của vùng đất này, Chính quyền các cấp đã có những chính sách phù hợp để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có của quận. Trong quá trình thực tập tại UBND quận Cầu Giấy, được về phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục Thể thao của quý quận làm việc, tôi có thời gian tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của phòng và nhận thấy việc quản lý văn hóa là một nhiệm vụ rất quan trọng, do đó tôI đã chọn đề tài “Công tác quản lý văn hóa của phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao quận Cầu Giấy” làm báo cáo thực tập của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Công tác quản lý văn hóa được Đảng, Nhà Nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm. trong thời gian qua, công tác này được rất nhiều người quan tâm, tiêu biểu như các bài viết của các nhà nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Văn hóa nghệ thuật(GS.TS Phan Khanh), Tạp chí Xây dựng Đời sống văn hóa(PGS.TS Lê Như Hoa) 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của đề tài là nghiên cứu thực trạng công tác quản lý văn hóa hiện nay của quận Cầu Giấy, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là đưa ra thực trạng công tác quản lý văn hóa của phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục Thể thao quận Cầu Giấy, tìm ra ưu nhược điểm, các vấn đề cần giải quyết. 4. Phạm vi nghiên cứu Quản lý văn hóa là một trong những vấn đề rất nóng bỏng và có phạm vi rộng cả về không gian và thời gian. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi chỉ giới hạn trong địa bàn quận Cầu Giấy và trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2008. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: báo cáo dựa trên cơ sở lý luận quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Phương pháp nghiên cứu: Bản báo cáo được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích, phương pháp phân tích thứ cấp, phương pháp tổng hợp, phương pháp xã hội học. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bản báo cáo thực tập này gồm các phần: I. TỔNG QUAN VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG VH-TT-TT QUẬN CẦU GIẤY III.NHỮNG GIẢI PHÁP GểP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 22654 | Lượt tải: 234download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác quản lý văn hóa của phòng Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao quận Cầu Giấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lại của người nước ngoài ở quận; 4- Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; chống tham nhũng, chống buôn lậu, làm hàng giả và các tệ nạn xã hội khác; 5- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động tiền lương, đào tạo đội ngũ viên chức Nhà nước và cán bộ cấp xã, bảo hiểm xã hội theo sự phân cấp của Chính phủ; 6- Tổ chức và chỉ đạo công tác thi hành án ở quận theo quy định của pháp luật; 7- Tổ chức, thực hiện việc thu, chi ngân sách của quận theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế và các khoản thu khác ở quận. c. Nhiệm vụ trong quản lý địa giới hành chính và chế độ trách nhiệm -Uỷ ban nhân dân thực hiện việc quản lý địa giới đơn vị hành chính, xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở quận đưa ra Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xét. -Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên. 2. HOẠT ĐỘNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY 2.1.Hoạt động Uỷ ban Nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể. Mọi quyết định đều được quyết định trong các kỳ họp. Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và Quyết định theo đa số các vấn đề sau đây: 1- Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân; 2- Kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của quận trình Hội đồng nhân dân; 3- Các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kinh tế - xã hội, thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân; 4- Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và việc phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở quận. Uỷ ban nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ và viên chức Nhà nước. Uỷ ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của quận cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Uỷ ban nhân dân và các thành viên của Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân là người lãnh đạo và điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cùng với tập thể Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm về hoạt động của Uỷ ban nhân dân trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước cơ quan Nhà nước cấp trên. 2.2. Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy do HĐND quận Cầu Giấy bầu ra gồm có chủ tịch, ba phó chủ tịch. Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Nhân dân quận Cầu Giấy đang được đổi mới theo tinh thần của nội dung cải cách hành chính về bộ máy Nhà nước. Hiện nay quận Cầu Giấy gồm có 13 phòng chuyên môn với 87 cán bộ, công chức và 29 các bộ hợp đồng: * Sơ đồ tổ chức UBND quận Cầu Giấy: Phòng Y tế UBDS & GĐ Trẻ em Thanh tra Phòng Tư pháp Phòng Kinh tế Phòng TNMT Phòng TC- KH Phòng Hạ tầng KT CHỦ TỊCH UBND P.CT KINH TẾ P.CT XD& ĐT-TC P.CT VĂN XÃ Văn phòng Ban quản lý CN-TTCN Phòng Nội Vụ Phòng VH-TT-TT Phòng GD-ĐT Phòng Thương binh-XH Theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì UBND quận Cầu Giấy đó tiến hành tách phòng Nội vụ- Lao động, thương binh và xã hội ra thành 2 phòng thực hiện hai nhiệm vụ quản lý hai lĩnh vực riêng nhằm hoàn chỉnh cơ cấu bộ máy của UBND quận. 3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA PHÒNG VH-TT-TT QUẬN CẦU GIẤY 3.1. Chức năng - Phòng Văn hoá thông tin và Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy, đồng thời là tổ chức của hệ thống quản lý ngành từ Trung ương đến quận. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Văn hoá thông tin và Thể dục thể thao trên địa bàn quận theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm các hoạt động lành mạnh, chống xu hướng văn hoá thông tin và thể thao độc hại. - Phòng Văn hoá thông tin và Thể dục thể thao quận dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao Thành phố Hà Nội. 3.2. Nhiệm vụ - Thực hiện việc quản lý sát sao đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật của mọi tổ chức và cá nhân. - Thực hiện giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá cho mọi tầng lớp nhân dân. - Thực hiện quản lý bảo tồn, bảo tàng, thư viện, câu lạc bộ văn hoá, quản lý việc kinh doanh, cho thuê phim ảnh, băng từ, in ấn, sao chụp, xuất bản, phát hành, cổ động, quảng cáo ... nhằm đưa các hoạt động này hoạt động theo đúng qui định của Nhà nước. - Lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch từng thời gian nhằm nâng cao hoạt động văn hoá thông tin và thể dục thể thao để trình Uỷ ban nhân dân quận duyệt và có các biện pháp hữu hiệu thực hiện những kế hoạch đã được phê duyệt. - Chỉ đạo tổ chức thực hiện các đợt tuyên truyền cổ động trên địa bàn quận nhằm phục vụ các dịp lễ, tết và các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của Đảng, Nhà nước và địa phương. - Phối hợp với phòng Tổ chức chính quyền lập qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hoá thông tin và Thể dục thể thao của quận và các phường. 3.3. Quyền hạn a. Triệu tập các cuộc họp để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ công tác do phòng quản lý. b. Ký các văn bản giao dịch, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản quản lý hành chính có liên quan đến hoạt động văn hoá thông tin và Thể dục thể thao; được Uỷ ban nhân dân quận Uỷ quyền giải quyết những công việc thuộc phạm vi ngành. - Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thi hành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức hoạt động văn hoá thông tin và thể dục thể thao trong toàn quận. Thông qua thực tế đề xuất những vấn đề bất cập trong các hoạt động để kiến nghị Uỷ ban nhân dân quận, Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao Thành phố để có chủ trương, biện pháp thích hợp kể cả việc đầu tư cơ sở, vật chất cho hoạt động của ngành nhằm đạt kết quả tốt nhất. c. Được trực tiếp tham dự các cuộc họp, thảo luận ở Sở, ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm, quyền hạn của phòng. Đề xuất với Uỷ ban nhân dân quận khen thưởng hoặc xử lý vi phạm kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoạt động văn hoá thông tin và Thể dục thể thao trên địa bàn quận. 3.4. Mối quan hệ công tác a. Đối với Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao Thành phố Phòng Văn hoá thông tin và thể dục thể thao phải chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, trưởng phòng phải báo cáo tình hình hoạt động của ngành tại quận cho Sở Văn hoá thông tin và Sở thể dục thể thao Thành phố. Trường hợp sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận và của Sở Văn hoá thông tin và Sở Thể dục thể thao có sự chưa thống nhất, thì trưởng phòng thực hiện theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận và báo cáo ngay với giám đốc sở liên quan để xử lý. b. Đối với Uỷ ban nhân dân quận Phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân quận. Trưởng phòng nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với Chủ tịch quận về tình hình thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ của phòng. c. Đối với các phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân quận Phòng có trách nhiệm trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để có sự phối hợp cùng thực hiện các chủ trương chính sách của ngành theo sự chỉ đạo chung của Uỷ ban nhân dân quận và Thành phố. d. Đối với Uỷ ban nhân dân các phường Phòng có trách nhiệm hướng dẫn, giúp Uỷ ban nhân dân phường trong công tác quản lý các hoạt động về ngành văn hoá thông tin và thể dục thể thao, xây dựng các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn phường. Tổ chức phối hợp với các phường để thực hiện theo kế hoạch chung trong toàn quận. e. Đối với các cá nhân và pháp nhân đến yêu cầu giải quyết công việc Công chức, viên chức có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các thủ tục hành chính, tôn trọng cơ sở, lắng nghe nguyện vọng để cải tiến công tác. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy công việc gây phiền hà cho khách. Gặp trường hợp khó khăn báo cáo ngay cho trưởng phòng để giải quyết. Đối với trung tâm, cơ sở văn hoá thông tin và thể dục thể thao của quận: Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chính sách, quản lý tài chính, nội dung hoạt động phải nghiêm chỉnh đúng chế độ nhà nước đã qui định. II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN CẦU GIẤY 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động - Ngành văn hoá và thông tin đã chủ động tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng băng dzon, pa nô, cờ, phướn, xe cổ động; Tuyên truyền thông qua các hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt các câu lạc bộ với các nội dung tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô; Tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là các nội dung xây dựng Văn hoá người Hà Nội “Thanh lịch - Văn minh”, xây dựng Gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, tuyên truyền về hội nghị đại biểu nhân dân phường lần thứ 9, xây dựng quy ước dân số cộng đồng, Quyết định 02, 20 của Thành phố về quản lý vỉa hè lòng đường và quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố, Chỉ thị 04 về tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp qui như: Luật phòng chống lụt bão, Luật thu nhập cá nhân, Luật phòng chống tham nhũng, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật an toàn giao thông đường bộ, Luật di sản văn hoá, các nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân Thành phố. Phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ; phòng chống cháy nổ; phòng chống các tệ nạn xã hội. Năm 2008, toàn quận đã thực hiện 2150 khẩu hiệu (17.200m2), 1.880m2 panô; 255 phướn lớn, 3850 lượt phướn nhỏ; 4.500 lượt băng đzôn (48.369m2), 970 lượt biểu ngữ (5.956m2), 6.345 lượt cờ nheo, cờ mầu, tổ chức 65 buổi cổ động, 859 lượt tin bài kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Thành phố, của quận. Hệ thống đài phát thanh trên địa bàn quận đã thực hiện 4.280 giờ phát thanh đảm bảo đưa lượng thông tin chính xác, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân. 100% các phường qui hoạch và lắp đặt các cốc cắm cờ trên các trục đường chính trên địa bàn (đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - Xuân Thuỷ, Hoàng Quốc Việt). 1.2. Công tác quản lý văn hoá và các dịch vụ văn hoá - Chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân quận kiện toàn đội kiểm tra liên ngành trong hoạt động văn hoá - xã hội từ quận tới phường, phối hợp với các ngành chức năng quận và các phường xây dựng triển khai kế hoạch thống kê, rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ngành hàng văn hoá, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hoá. Qua thống kê, rà soát, trên địa bàn quận có: 268 hộ kinh doanh Interne, 32 hộ kinh doanh karaoke. 36 hộ kinh doanh băng đĩa, 59 điểm photocopy, 12 biển quảng cáo thương mại, 31 cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hoá khác (In ấn, bán sách báo). Phối hợp với các phòng, ban ngành chức năng và các phường tổ chức ký cam kết với 100% các hộ kinh doanh dịch vụ văn hoá - Chuẩn hoá thủ tục hành chính theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 về việc ban hành qui chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. - Công tác kiểm tra của đội liên ngành từ quận tới phường được thực hiện thường xuyên, liên tục, tập trung vào các loại hình: Internet, cà phê âm nhạc, karaoke, quảng cáo thương mại, băng đĩa phim, băng đĩa ca nhạc, xuất bản phẩm,... Năm 2008, đội kiểm tra liên ngành từ quận tới phường đã tổ chức kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá: Nhắc nhở 136 trường hợp, xử lý 31 trường hợp, phạt hành chính 173.800.000đ, tịch thu 05 ti vi, 20 loa, 08 micrô, 06 âmly, 04 máy vi tính, 01 màn hình, 01 chuột máy tính, 01 bàn phím, tịch thu 600 bản đĩa không tem nhãn. - Phối hợp với thanh tra Sở và các ngành chức năng của quận tổ chức cưỡng chế tháo dỡ 07 biển quảng cáo vi phạm. 3 công ty quảng cáo vi phạm đã tự tháo dỡ; Phối hợp với Thanh tra giao thông quận tổ chức tháo dỡ 106 biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định. - Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường, hướng dẫn và thực hiện xử lý biển quảng cáo tấm nhỏ, biển hiệu, băng zôn quảng cáo sai qui định, ra quân bóc, xoá quảng cáo rao vặt. Đồng thời, tổ chức khảo sát, qui hoạch các tuyến phố văn minh về biển hiệu gắn với công tác chỉnh trang các tuyến phố hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hướng dẫn các phường lên phương án xử lý các khung quảng cáo trên nóc nhà gây nguy hiểm trong mùa mưa bão. Nhìn chung, công tác quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận vưa qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. * Ưu điểm Được sự chỉ đạo sát sao của Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận, sự nhiệt tình hướng dẫn của Sở Văn hoá thông tin, trong nhiều năm qua công tác quản lý văn hoá và các dịch vụ kinh doanh văn hoá trên địa bàn quận Cầu Giấy đã thu được những kết quả đáng kể. - Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những chuyên đề cụ thể để giải quyết dứt điểm các bức xúc trên địa bàn. - Các kế hoạch, nội dung công tác được triển khai có bài bản, có chiều sâu, hướng về cơ sở. - Công tác tuyên truyền, vận động kịp thời, thiết thực, mang tính giáo dục cao đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá. - Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo từng tháng, từng quí, các đợt cao điểm theo sự chỉ đạo của quận và Thành phố đã góp phần tạo nên môi trường văn hoá, môi trường kinh doanh văn hoá trên địa bàn. - Duy trì tốt chế độ giao ban, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo quận xử lý những vướng mắc phát sinh. - Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. - Các thiết chế văn hoá được đầu tư mạnh, các hoạt động văn hoá được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. * Tồn tại - Hiện tượng tái vi phạm của một số hộ kinh doanh dịch vụ văn hoá vẫn còn, mặc dù đã kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính. - Một số biển hiệu, biển quảng cáo không phép, sai qui định đã kiểm tra, xử lý nhưng vẫn chây ỳ, cố tình kéo dài thời gian. - Thị trường băng đĩa lậu, in sao lậu có chiều hướng gia tăng. - Cán bộ lực lượng liên ngành 87/CP của phường có sự thay đổi thường xuyên nên hiệu quả công tác của các phường còn có những hạn chế nhất định. 1.3. Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình a. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” - Tổ chức tốt hội nghị tổng kết, biểu dương các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2007 tại 8/8 phường. Tổng hợp danh sách các phường đề nghị công nhận Tổ dân phố văn hoá tiêu biểu cấp quận năm 2007 (Tổng số 203 tổ dân phố được công nhận). Đồng thời, hướng dẫn các phường tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2008. - Các ngành thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chương trình 07- CTr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy về phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội “Thanh lịch - Văn minh” thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 về vệ sinh môi trường, Quyết định 02, 20 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về quản lý vỉa hè lòng đường và quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân lần thứ 9 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá người Hà Nội, chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. * Xây dựng các danh hiệu văn hoá - Đầu năm có 34.786 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá/ tổng số 35.705 hộ dân (đạt tỷ lệ ~ 97%); 455/464 tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hoá (98%), 100% các cơ quan, trường học đăng ký đạt danh hiệu văn hoá năm 2008. - Kết quả năm 2008: 30.877/35.705 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH đạt 86,5%, 351/464 đạt tổ dân phố đạt tổ dân phố VH đạt 76%, 92/104 cơ quan đạt cơ quan văn hoá đạt 86,5%, 38/38 trường văn hoá đạt 100%. - Tiếp tục duy trì các mô hình: “Láng giềng văn hoá”, “Cầu thang văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”, câu lạc bộ “Văn hoá gia đình”, cơ quan văn hoá, trường học văn hoá... góp phần làm lành mạnh môi trường văn hoá trong từng tổ dân phố, cụm dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học trong quận. - Tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân lần thứ 9 với 464 hội nghị ở tổ dân phố, 8 hội nghị ở phường để bàn về xây dựng đời sống văn hoá người Hà Nội, chỉnh trang đô thị, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. - Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động các đơn vị, các phường, các cơ quan, trường học năm 2008. - Sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động địa bàn quận, biểu dương khen thưởng 24 tổ dân phố, 24 hộ gia đình, 5 cá nhân, 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động. * Việc cưới - Các phòng ban ngành Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước cưới: trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm . Động viên tặng quà lưu niệm, tổ chức tiệc trà hoặc cử cán bộ tham gia tư vấn tổ chức các đám cưới cho các đôi nam nữ theo đúng tinh thần quy ước. Toàn quận đã có 1.008 đôi đăng ký kết hôn, 100% các đôi được trao giấy chứng nhận kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường 987/1.008 đôi thực hiện đúng qui ước việc cưới đạt 98%. * Việc tang - Ban chỉ đạo các phường mà nòng cốt là Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ đã chủ động tuyên truyền, vận động các hội viên và gia đình cố gắng tổ chức việc tang theo nếp sống mới và nhận trách nhiệm đứng ra lập ban lễ tang, làm các thủ tục giúp cho gia đình các hội viên khi có việc tang. Toàn quận có 343/343 đám tang thực hiện đúng theo quy ước (đạt 100%). - Các phường đã vận động nhân dân không để người mất quá hai mươi bốn tiếng ở trong nhà và mai táng tại các nghĩa trang theo quy định của Thành phố. b. Gia đình - Hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ “Văn hoá gia đình” các phường theo từng nội dung theo từng quí, với các nội dung cụ thể, ngoài ra trong các đợt cao điểm, nhân các sự kiện, các câu lạc bộ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể: Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, nói chuyện chuyên đề vai trò của Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, bàn về xây dựng đời sống văn hoá người Hà Nội, chỉnh trang đô thị chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Năm 2008, các câu lạc bộ đã tổ chức được 32 buổi, thu hút hành nghìn lượt hội viên tham gia. - Tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực trong gia đình và bình đẳng giới cho nhiều đối tượng, đặc biệt là các hội viên hội phụ nữ. Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và xã hội quận tổ chức trao 50 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ vào hè quận Cầu Giấy năm 2008. Đồng thời phối hợp kiểm tra, theo dõi hoạt động hè tại cơ sở. 1.4. Công tác quản lý di tích và lễ hội Trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có 64 di tích danh thắng trong đó có: 15 đình; 16 chùa; còn lại là đền, miếu, dòng họ, đã có 15 di tích được xếp hạng của Bộ Văn hoá thông tin và Thành phố Hà Nội. Trong công tác quản lý hành chính, phòng đã thực hiện được một số hoạt động cơ bản sau: - Hướng dẫn Ban quản lý di tích các phường tổ chức và quản lý tốt lễ hội Xuân Mậu Tý, đã có 19/19lễ hội được tổ chức, các lễ hội đã thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng - Tôn giáo tại nơi thờ tự (giữ gìn VSMT, không có các hoạt động mê tín dị đoan, mỗi người chỉ thắp một nén hương khi thực hiện tín ngưỡng, giữ gìn tốt an ninh trật tự). Hướng dẫn các phường tổ chức tốt việc đón bằng công nhận di tích được xếp hạng như: đình An Phú, đền Quán Đôi (phường Nghĩa Đô), đình Trung Kính Thượng, đình Trung Kính Hạ (phường Trung Hoà). - Phối hợp với Ban quản lý di tích danh thắng Thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xếp hạng 3 di tích thuộc phường Trung Hoà, Quan Hoa (chùa Trung Kính Hạ, đình Tăng, chùa Trung Kính Thượng). - Hướng dẫn các phường về công tác tu bổ tôn tạo di tích, đặc biệt là các di tích đã xuống cấp. Năm 2008, quận đã hỗ trợ kinh phí tu bổ cho 09 di tích là 1,2 tỷ đồng, đồng thời làm tốt công tác xã hội hoá, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để tu bổ, tôn tạo các di tích bằng 7,4 tỷ đồng. - Chủ động tổ chức khảo sát các di tích bị ảnh hưởng do mưa úng kéo dài, đề xuất Uỷ ban nhân dân quận và phối hợp với Ban quản lý di tích các phường có phương án phòng chống, tránh thiệt hại tối đa cho các di tích. - Phối hợp cùng các phòng, ban, ngành chức năng giải quyết tốt các đơn thư kiến nghị của nhân dân xung quanh các vấn đề liên quan đến di tích. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội thảo khoa học Chùa Quang Ân - phường Nghĩa Đô. Công tác quản lý di tích lễ hội trong thòi gian vừa qua đã thu được những kết quả đáng mừng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại như tình trạng lấn chiếm đất đai tại các di tích. Cụ thể là việc xây dựng lấn chiếm đất đai tại các di tích là do tồn tại từ nhiều năm trước tới nay chưa được giải quyết dứt điểm do có nhiều khó khăn về yếu tố lịch sử để lại gây ra những vấn đề nổi cộm, khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Như việc vi phạm đất đai và xây dựng của 13 hộ dân tại khu vực dự kiến khoanh vùng bảo vệ Đình Bái Ân - Quán cây - Ao cá, phường Nghĩa Đô; Việc tồn tại vi phạm đất đai của 01 hộ dân trong khu vực I di tích Chùa Duệ Tú, phường Dịch Vọng; 04 hộ dân lấn chiếm đất tại khu vực giáp hậu cung Đình Thôn Hậu và 01 hộ dân trong khu vực I di tích Đình Đa phường Dịch Vọng; Việc Trường Đại học sư phạm I xây dựng các công trình: Trung tâm thông tin thư viện thuộc khu vực II, Xây dựng nhà thi đấu liền kề khu vực I di tích Chùa Thánh Chúa phường Dịch Vọng; Việc vi phạm đất đai và xây dựng của 07 hộ dân trong khu vực I Đình Mai Dịch phường Mai Dịch; Việc vi phạm đất đai của 02 hộ dân ngay trước tam quan của Chùa Hoa Lăng phường Quan Hoa. Tổng diện tích đất trong các khu vực bảo vệ di tích đang bị lấn chiếm là: 4.021,85m2. Bên cạnh những vụ việc vi phạm lấn chiếm đất đai xây dựng nêu trên, còn có hiện tượng các hộ dân ở xung quanh khu vực di tích xây dựng nhà ở sai quy định của Nhà nước (mở cửa nhìn sang di tích, xây dựng nhà cao tầng) làm mất đi cảnh quan di tích và sự tôn nghiêm trong sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân như ở: Chùa Quan Hoa phường Quan Hoa; Chùa Thọ Cầu và Đình Hậu phường Dịch Vọng; Chùa Ngọc Quán phường Yên Hoà. Phòng Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao đã báo cáo với lãnh đạo quận phối hợp với các phường giải quyết nhiều lần nhưng kết quả còn rất hạn chế. 1.5. Công nghệ thông tin Thực hiện Nghị định 14 của Chính phủ; Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc tiếp nhận nội dung quản lý Nhà nước trong hoạt động Công nghệ thông tin, Phòng Văn hoá và thông tin đã phối hợp với văn phòng HĐND - UBND quận triển khai và thực hiện. - Nghiệm thu cổng giao tiếp điện tử quận Cầu Giấy và nâng cấp phần mềm một cửa liên thống tới các phòng, ban tại cơ sở và gửi lên Sở Thông tin và truyền thông để nghiệm thu Thành phố. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ và nhân dân về các thông tin, các ứng dụng giao tiếp điện tử để ứng dụng trong công việc và phục vụ nhân dân. Phần mềm một cửa liên thông đến các phòng, ban đã giúp cho cán bộ một cửa và các cán cán bộ phòng, ban chuyên môn kịp thời cập nhật thông tin để ứng dụng vào công việc chuyên môn. Ngày 24/10/2008, phần mềm quản lý tiếp nhận hồ sơ đăng ký thủ tục nhà và đất được phê duyệt, hiện nay phầm mềm này đang làm thủ tục nghiệm thu tại cơ sở và tiếp sau đó đề nghị Thành phố nghiệm thu, phê duyệt. - Tổ chức triển khai, xây dựng Website tại các phường và đã tổ chức nghiệm thu tại cơ sở (11/12/2008). 1.6. Công tác quản lý Du lịch - Hiện nay trên địa bàn quận có 65 di tích lịch sử văn hoá, trong đó có 23 di tích đã được xếp hạng, 04 tích lịch sử - cách mạng - kháng chiến. Ngoài chức năng phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng ở địa phương, các điểm di tích còn là nơi đón khách thập phương đến tham quan và sinh hoạt tín ngưỡng. Làng nghề “Cốm làng Vòng” nổi tiếng gần xa, tuy nhiên trong quá trình đô thị hoá, làng nghề cũng bị mai một, hiện nay chỉ còn một số gia đình duy trì sản xuất chủ yếu để mưu sinh cuộc sống. Dòng Họ Lại (Phường Nghĩa Đô) với nghề làm giấy “Sắc phong” đã được Nhà nước công nhận, tuy nhiên hiện nay chưa khôi phục được. Trên địa bàn quận có 02 bảo tàng: Bảo tàng Dân tộc học, bảo tàng tăng thiết giáp, đây cũng là các điểm đến tham quan của nhân dân nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, trong quận có nhiều cơ quan của Trung ương, Thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các đoàn nghệ thuật, đây cũng là nơi đến để giao lưu, tham quan, học tập. - Hiện trên địa bàn có 03 khách sạn, trong đó 1 khách sạn 2 sao, 2 khách sạn 1 sao và các nhà nghỉ, qui mô nhỏ. - Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và quận, ngành văn hoá thông tin phối hợp cùng các ngành chức năng đã thường xuyên kiểm tra và giải quyết triệt để tình trạng ăn xin, đeo bám khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn. Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan sạch, đẹp, lành mạnh, văn minh, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho du khách. Đồng thời, quản lý việc bán hàng hoá, dịch vụ tại các điểm tham quan du lịch. 1.7. Hoạt động Văn hoá nghệ thuật - Ngành Văn hoá thông tin chủ động xây dựng các chương trình văn nghệ và tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân chào mừng nhân đợt mừng Đảng - mừng Xuân, nhân các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước và thủ đô. Năm 2008, toàn quận đã tổ chức 56 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân (trong đó: 19 buổi biểu diễn phối hợp với các đoàn nghệ chuyên nghiệp; 37 chương trình nghệ thuật quần chúng). - Tổ chức tốt hội diễn nghệ thuật quần chúng: “Đất nước trọn niềm vui” với 16 đơn vị tham gia và tham gia hội diễn cấp Thành phố đạt giải nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. - Phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức tốt hội thi tuyên truyền viên với công tác phòng chống ma tuý giỏi từ cơ sở với 8 đội tham gia chung khảo cấp quận và tham gia tại Thành phố đã đạt giải nhất toàn đoàn. - Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận tổ chức hiệu quả Festival thanh niên thanh lịch-văn minh năm 2008 với 36 cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia trong các nội dung: “Thanh niên tham gia xây dựng gia đình văn hoá người Hà Nội, “Công nghệ thông tin”, “Thanh niên với cải cách hành chính”, “Thanh niên với công tác vệ sinh môi trường”, “Hội thi thanh niên - thanh lịch”. - Tham gia thi múa hát tập thể và ca khúc măng non cấp thành phố đạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. 1.8. Hoạt động Thể dục thể thao - Hướng dẫn cho các cơ sở tổ chức tốt các hoạt động thi đấu thể dục thể thao mừng Đảng mừng xuân Mậu Tý. - Phối hợp cùng Trung tâm TDTT tổ chức kỷ niệm 62 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3), trao tặng danh hiệu tiến tiến xuất sắc về thể dục thể thao cho các cơ quan đơn vị trường học và cá nhân năm 2007. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các giải thể thao truyền thống của quận với các môn bóng đá mini, cầu lông, tennis khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang; hướng dẫn tổ chức các giải cờ tướng, bóng chuyền hơi, đi bộ truyền thống tại các phường. Phối hợp với ngành Giáo dục, Trung tâm TDTT tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp cơ sở và cấp quận. - Kiểm tra, xét duyệt đơn vị khối trường về phong trào thể dục thể thao năm học 2007 - 2008 với 33 trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, THCN, CĐ, ĐH) trên địa bàn quận. Đồng thời, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cho 25 đơn vị cấp Thành phố và 8 đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp quận. - Năm 2008, có 18 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu tiên tiến xuất sắc về TDTT, qua kiểm tra, xét duyệt Hội đồng thi đua khen thưởng quận đề nghị công nhận 16 đơn vị đạt danh hiệu tiến tiến xuất sắc cấp Thành phố và 2 đơn vị tiến tiến xuất sắc cấp quận. - Tổ chức khảo sát cơ sở vật chất và thực trạng công tác thể dục thể thao tại 8 phường (6 tháng/1 lần) theo chỉ đạo của Thành phố. - Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của 33 cơ sở dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn quận. Nhìn chung hoạt động của các đơn vị thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên còn nhiều cơ sở còn thiếu giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ huấn luyện viên. - Thành tích đạt được qua các giải thi đấu tại Thành phố, toàn quốc với tổng số 190 huy chương các loại (56 huy chương vàng, 60 huy chương bạc, 74 huy chương đồng), trong đó: + Tại giải Taekwondo toàn quốc: 03 huy chương vàng; 01 huy chương bạc. + Tại giải cờ vua trẻ toàn quốc: 01 huy chương bạc. + Tại giải bơi Người cao tuổi toàn quốc: 06 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 16 huy chương đồng + Tại Thành phố: 47 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 58 huy chương đồng. 1.9. Câu lạc bộ - Duy trì và phát huy hoạt động của gần 60 câu lạc bộ văn hoá - thể thao tại Trung tâm văn hoá - thể thao quận và các phường như các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ Quốc tế, câu lạc bộ võ, câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng, cầu lông. Đồng thời, mở rộng các mô hình hoạt đồng của các câu lạc bộ văn hoá - thể thao tại cơ sở như: Câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ vũ quốc tế, câu lạc bộ bóng bàn, bóng chuyền hơi, câu lạc bộ bơi, câu lạc bộ bi sắt. - Các câu lạc bộ văn hoá - thể thao từ quận tới phường sinh hoạt theo qui chế hoạt động được phê duyệt với hình thức tự thu, tự chi, tự quản lý. Các nội dung hoạt động chủ yếu: Phát động sáng tác thơ ca, tổ chức giao lưu, thi đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ nhân các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô. - Phát triển các loại hình câu lạc bộ, lớp năng khiếu tại Nhà văn hoá quận phục vụ cán bộ, thanh thiếu niên và thiếu nhi như: Câu lạc bộ khiêu vũ Quốc tế, câu lạc bộ thanh nhạc, múa, vẽ, đàn oocgan, ghi ta... thu hút hơn 3.300 thiếu niên, nhi đồng trong toàn quận tham gia. 1.10. Hoạt động Thư viện Năm 2008 tại thư viện quận đã có hơn 12.450 lượt bạn đọc đến thư viện để tìm đọc, mượn sách báo, nâng số lượng sách báo luân chuyển: 35.690 lượt. Thư viện và tủ sách các phường thường xuyên mở cửa và bổ sung 50 loại báo tạp chí, 3680 bản sách với kinh phí 280 triệu đồng. - Duy trì hoạt động của thư viện phường Mai Dịch và phường Nghĩa Tân. Tiếp tục tham mưu với Uỷ ban nhân dân quận hoàn thiện hồ sơ để thành lập thư viện phường Nghĩa Đô phường Trung Hoà, Yên Hoà, Quan Hoa, Đồng thời hỗ trợ 2.344 bản sách báo cho các phường để từng bước thu hút bạn đọc tham gia. Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách được chú trọng, đặc biệt trong các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố và quận. Năm 2008, các thư viện đã tổ chức 68 buổi tuyên truyền giới thiệu sách, thu hút hơn 3.500 lượt độc giả tham gia nhằm giáo dục truyền thống Cách mạng, tuyên truyền những thành tựu đổi mới của đất nước và Thủ đô trong thời kỳ đổi mới. 1.11.Tập huấn nâng cao nghiệp vụ - Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước trong hoạt động văn hoá - thông tin cho các thành viên trong đội kiểm tra liên ngành quận và các phường, các Ban quản lý di tích, tiểu ban quàn lý di tích trên địa bàn quận với 200 học viên tham gia. - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ do do thành phố tổ chức như: Công tác viết bài về cuộc vận động, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý Internet và lớp tập huấn kiến thức về Chính Phủ điện tử do Sở Thông tin, truyền thông Thành phố và Đaị sứ quán ISRAEL tổ chức. 1.12.Đầu tư cơ sở vật chất - Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận tiếp tục bổ sung một số cụm pa nô tuyên truyền nhiệm vụ chính trị-xã hội với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. - Đầu tư xây dựng Nhà Văn hoá phường Dịch Vọng với kinh phí 12 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục khảo sát lên phương án xây dựng Nhà văn hoá thiếu nhi quận, thư viện quận, nhà văn hoá phường Dịch Vọng Hậu. - Sửa chữa hệ thống truyền thanh (Phường đầu tư) khoảng 100 triệu đồng. - Kinh phí tu bổ di tích 8,6 tỷ đồng trong đó: Ngân sách Nhà nước: 1,2 tỷ đồng; Xã hội hoá: 7,4 tỷ đồng). 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN HÓA- THÔNG TIN QUẬN CẦU GIẤY 2.1. Ưu điểm Với nỗ lực cố gắng, tâm huyết của mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành từ đó đã đề xuất tham mưu với lãnh đạo các cấp triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực. Bởi vậy, công tác văn hoá - thể thao trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2006 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Các chương trình, kế hoạch đều được hoàn thành tốt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền cổ động được chú trọng tạo ra những đợt hoạt động cao điểm sâu rộng gây được sự chú ý tập trung của nhiều người tạo ra được phong trào sôi nổi rộng khắp trong toàn quận. Hoạt động thường xuyên và có trọng tâm, nên hoạt động ngày càng chất lượng, nội dung thể hiện phong phú đa dạng thu hút được sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền trực quan đã góp phần trang hoàng đường phố, tạo không khí tưng bừng phấn khởi trên địa bàn quận. - Công tác trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá của quận được tập trung thực hiện có hiệu quả rõ rệt góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích. - Công tác quản lý văn hoá hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá được chú trọng, các hoạt động kinh doanh Dịch vụ văn hoá đã đi vào nề nếp. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Nghiêm túc thực hiện các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về chấn chỉnh các tiêu cực trong hoạt động kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, có biện pháp xử lý cương quyết đối với hoạt động quảng cáo có hành vi vi phạm - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai và thực hiện sâu rộng ở các khu dân cư, tổ dân phố, các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, trường học với mục tiêu xây dựng văn hoá người Hà Nội “Thanh lịch-văn minh, đẩy mạnh việc thực hiện qui chế ở cơ sở. - Công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin được quan tâm chỉ đạo và vận động có hiệu quả, thể hiện vai trò quản lý Nhà nước, cụ thể là: Xã hội hoá trong công tác tu bổ di tích là 7,4 tỷ đồng; Tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao quần chúng; qui hoạch quảng cáo, qui hoạch karaoke, xây dựng các cụm panô tuyên truyền nhiệm vụ chính trị-xã hội trên địa bàn. - Hoạt động sự nghiệp được tăng cường và phát triển với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, ngày càng nâng cao về chất lượng. Các hoạt động phong phú, đa dạng và sáng tạo góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của người dân. - Công tác phối hợp tổ chức hoạt động giữa phòng văn hoá thông tin với các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận tới phường ngày càng rõ nét cụ thể, hiệu quả cao, chất lượng công việc ngày càng được cải thiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành nói riêng và những nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2008. Lãnh đạo quận quan tâm tới công tác quy hoạch tổng thể các thiết chế văn hoá, và có kế hoạch thực hiện công tác đầu tư cụ thể hàng năm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động của nhân dân. 2.2. Hạn chế - Công tác quản lý nhà nước các hoạt động dịch vụ văn hoá có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tốt, song vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội. Việc xử lý vi phạm quảng cáo tấm lớn còn nhiều vướng mắc từ cơ sở (Liên quan đến nhiều Sở, Ngành). Tình trạng quảng cáo rao vặt vẫn là vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để. Hoạt động kinh doanh Internet vẫn còn nhiều hộ không phép và vi phạm những qui định về thời gian. - Việc di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực I di tích đã có nhiều cố gắng của các cấp chính quyền, song còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế (Hiện vẫn còn 9 hộ gia đình sinh sống trong khu vực I di tích làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích và bức xúc trong nhân dân). - Ý thức giữ gìn vệ sinh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị đang dần đi vào nề nếp, xong chưa thực sự đi vào nếp sống, lối sống của một số bộ phần nhân dân nên vẫn còn hiện tượng vứt rác ra đường, đổ trộm rác phế thải, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. iii. NHỮNG GIẢI PHÁP GểP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY Sau một thời gian thực tập tại quận Cầu Giấy, được tìm hiểu và nghiên cứu công tác quản lý văn hóa trên địa bàn quận, tôi xin đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn quạn như sau: 1. Mục tiêu 1.1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của nhà nước, các Nghị định 11/CP; 56/CP; 55/CP; thông tư 54/TT - BVHTT, các văn bản pháp luật mới ban hành; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị .Tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các hoạt động chính trị xã hội và phòng chống các tệ nạn xã hội... 1.2. Làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước về VH-TT, thực hiện kế hoạch công tác quy hoạch thiết chế VH-TT ở cơ sở (xây dựng nhà văn hoá, thư viện, nhà họp tổ dân phố, trạm tin) quy hoạch quảng cáo tấm lớn, quy hoạch karaoke, tuyên truyền chính trị: xây dựng quy chế hoạt động của nhà văn hoá phường, nhà họp tổ dân phố, cơ chế XHH về VH-TT. 1.3. Tổ chức tốt các họat động văn hoá văn nghệ-thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, của đất nước, của Thủ Đô. Xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra đánh giá phong trào thể dục thể thao khối các phường, trường học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn. 1.4. Phối kết hợp cùng các ngành, đoàn thể và các phường triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý các hành vi vi phạm về Nếp sống văn minh, giao thông đô thị trên địa bàn quận. Tổ chức toạ đàm hội thảo xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh. 1.5. Hướng dẫn các phường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn minh trong họat động tôn giáo tín ngưỡng, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống ở phường. Phối kết hợp cùng Ban quản lý di tích-Danh thắng thành phố và Ban quản lý di tích các phường để giải quyết dứt điểm một số tồn tại các di tích, đặc biệt là việc quản lý đất đai tại các di tích (chùa Quang Ân, đình Duệ, đình Trong, đình Hậu). Tiếp tục, đôn đốc hướng dẫn các Tiểu ban trong việc trùng tu, sửa chữa các di tích. Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng 4 di tích: đình Tăng phường Quan Hoa, đình Tháp phường Dịch Vọng, đình An Phú, đền Quán Đôi phường Nghĩa Đô. 1.6. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, đặc biệt các hành vi vi phạm trong hoạt động Internet, Karaoke, băng đĩa hình; văn hoá phẩm, quảng cáo thương mại, dịch vụ bể bơi. 1.7. Tăng cuờng hoạt động của các câu lạc bộ, thư viện đồng thời tiếp tục tham mưu kế hoạch phát triển hệ thống thư viện cơ sở (thành lập mới 1 – 2 thư viện phường). 1.8. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác cho cán bộ ngành VHTT – TDTT. 1.9. Tham mưu với lãnh đạo quận tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế VH – TT các phường (NVH, nhà họp tổ dân phố, thư viện, đài truyền thanh). 2. Các giải pháp cụ thể 2.1. Vấn đề quản lý di tích-lễ hội a.Tiếp tục củng cố kiện toàn về hệ thống tổ chức Ban quản lý di tích và một số Tiểu ban quản lý di tích phường. Tiểu Ban quản lý di tích phải chọn cử được những người tâm huyết, nhiệt tình, có đủ điều kiện, khả năng và đặc biệt là uy tín, để làm tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước đối với các di tích trên địa bàn. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp phường trong công tác quản lý di tích trên địa bàn quận. b.Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo phòng Địa Chính – Nhà Đất & Đô Thị phối hợp với phòng Văn hoá thông tin – Thể dục thể thao và một số phòng, ban, ngành chức năng tiến hành lập hồ sơ cắm mốc chỉ giới, xây dựng tường rào bảo vệ. c. Uỷ ban nhân dân quận có đề án giải quyết tình trạng những hộ gia đình đã ở lâu dài trong khu vực bảo vệ di tích nhằm giải quyết dứt điểm những tranh chấp, tồn tại kéo dài tại các di tích. 2.2. Vấn đề quản lý văn hóa và dịch vụ văn hóa - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, phối kết hợp chặt chẽ các ngành thành viên lực lượng kiểm tra, xử lý liên ngành trong hoạt động văn hoá thông tin với các đoàn thể, chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, phát động phong trào tố giác tội phạm, các phong trào văn hoá thể thao lành mạnh, lấy xây để chống...... tạo nên nếp sống văn hoá lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. - Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và xử lý triệt để các vi phạm đối với các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá, chú trọng vào một số loại hình hay vi phạm như: Karaoke, băng đĩa hình, đĩa nhạc, xuất bản phẩm, quảng cáo tấm lớn, quảng cáo rao vặt. Tập trung xoá bỏ triệt để những tụ điểm phức tạp mới phát sinh, không để những vi phạm lớn, những biểu hiện tái phạm phát sinh trên địa bàn quận. - Quản lý chặt và có hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá thông qua việc thống kê, rà soát, phân loại đối tượng; họp các hộ kinh doanh theo từng chuyên đề và đề ra biện pháp cụ thể, đặc biệt quan tâm tới các hoạt động truy cập internet, dịch vụ karaoke và các hoạt động quảng cáo. -Tăng cường các thiết chế văn hoá ở cơ sở, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, toạ đàm về công tác quản lý văn hoá, về lối sống văn hoá thu hút đông đảo nhân dân tham gia.....Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc từ các tổ dân phố, khu dân cư. Phát động phong trào thi đua có khen thưởng giữa các ban, ngành, đoàn thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị định 11/2006/NĐ- CP. - Triển khai công tác quy hoạch quảng cáo tấm lớn, dịch vụ Karaoke và tiếp tục xây dựng quy hoạch mới một số loại hình của ngành. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá thông tin – thể dục thể thao, cán bộ trong đội kiểm tra liên ngành, đồng thời cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn các phường trong công tác tổ chức quản lý văn hoá và dịch vụ văn hoá. 2.3. Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa a. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động nhằm chuyển biến trong nhận thức của nhân dân để tự giác thực hiện các nội dung của cuộc vận động. Tập trung vào một số nội dung chủ yếu như thực hiện “Năm giải phóng mặt bằng”, “ Năm giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị”, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cao hơn trong thực hiện qui ước việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/2003/CT - UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố về công tác tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần... Rà soát, xây dựng, bổ sung các qui ước văn hoá ở tổ dân phố, địa bàn dân cư. b. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình văn hoá thông qua các cuộc toạ đàm, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tập trung xây dựng con người mới có cách nghĩ, cách làm theo nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô, xây dựng nhà trường văn hoá, học sinh văn minh – thanh lịch – hiện đại, xây dựng 5 tiêu chuẩn của người nông dân Thủ đô... KẾT LUẬN Thông qua quy chế hoạt động của UBND quận Cầu Giấy, và đặc biệt là qua tìm hiểu, nghiên cứu về quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao quận Cầu Giấy, ta có thể nhận thức được vai trò rất to lớn của công tác quản lý hành chính nhà nước nói chung và đặc biệt là vai trò của công tác quản lý nhà nước về văn hóa nói riêng. Từ thực tiễn công tác quản lý văn hóa trên địa bàn quận Cầu Giấy, chúng ta có thể thấy được phần nào tầm quan trọng của công tác này. và từ hiệu quả quản lý văn hóa hiện nay, tôi thêm tin tưởng vào quan điểm, đường lối, chính sách sáng suốt của Đảng và Nhà Nước về lĩnh vực văn hóa trong giai đoạn đất nước tăng cường hợp tác quốc tế. Vai trò của văn hóa vô cùng quan trọng vì nó là cái riêng có, cái độc đáo của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc không chỉ là trách nhiệm của riêng ai hay của một số đoàn thể nào mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Do đó, những ý kiến đóng góp quý báu của nhân dân vô cùng quan trọng để Đảng và Nhà Nước ta thêm hoàn thiện chủ trương đường lối quản lý văn hóa sao cho phù hợp với thời đại. Công tác quản lý văn hóa trên địa bàn quận Cầu Giấy trong những năm gần đây đã được chú ý thực hiện tốt và đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng, bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện nay công tác này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc cần có những chủ trương, chính sách phù hợp. Trong bản báo cáo của mình, với cương vị là một sinh viên thực tập, tôi xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Hy vọng rằng những kiến nghị nhỏ bé ấy phần nào thúc đẩy hiệu quả quản lý văn hóa của quý quận. Tuy nhiên, do thời gian có hạn và trình độ có hạn nên bản báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Rất mong được sự quan tâm góp ý của thầy cô và các bạn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2003. Quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 16/8/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện. Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn quận, huyện. Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin năm 2008 của Phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục Thể thao quận Cầu Giấy. Công văn số 1155/CV-STDTT ngày 11 tháng 9 năm 2002 của Sở TDTT Hà Nội hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của phòng VHTT – TDTT và Trung tâm TDTT các quận, huyện trong lĩnh vực thể dục thể thao. Nghị định 11/2006/NĐ - CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành qui chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Công văn số 1155/CV-STDTT ngày 11 tháng 9 năm 2002 của Sở TDTT Hà Nội hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của phòng VHTT – TDTT và Trung tâm TDTT các quận, huyện trong lĩnh vực thể dục thể thao Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hoá thông tin. Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng Thông tư số 35/2002/TT-BVHTT ngày 20/12/2002 của Bộ VHTT hướng dẫn bổ sung một số qui định về hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá công cộng tại qui chế ban hành kèm theo NĐ 87/CP. giáo trình quản lý nhà nước về văn hóa-giáo dục-y tế. NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THỰC TẬP Nhận xét:…………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đánh giá:…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./. Hà Nội, ngày ….. tháng….năm 2009 Trưởng đoàn T.S Nguyễn Thị Thu Hà NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nhận xét:……………………………………………………………………... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Đánh giá:……………………........................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…..tháng….năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Cao Minh Cụng MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý văn hóa của phòng Văn hóa Thông tin-Thể dục thể thao quận Cầu Giấy.doc
Luận văn liên quan