Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Có thể khẳng định rằng, sau hơn một thập niên thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với khu vực kinh tế quốc doanh khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã có những bước phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong nền kinh tế, hàng năm khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp khoảng 60% - 65% vào GDP, 40% - 45% cho ngân sách nhà nước và thu hút hơn 80% lao động cho xã hội. Nhờ có chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, DNNQD mới thực sự có điều kiện để phát huy lợi thế của mình trong cơ chế mới. Với đặc điểm hoạt động linh hoạt, năng động và có tính tự chủ cao DNNQD đã nhanh chóng hoà nhập với kinh tế thị trường, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp và là đối tác cạnh tranh sôi động với DNNN, góp phần tích cực vào sự phồn vinh của đất nước. Vai trò và vị trí quan trọng của DNNQD đòi hỏi phải có cơ chế và chính sách thích hợp tạo điều kiện cho DNNQD phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, thế mạnh của mình. Trên thực tế, trong những năm gần đây nhận thức được tiềm năng to lớn của DNNQD các NHTM đã đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp này tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng góp phần vào sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên em nhận thấy rằng hoạt động cho vay đối với DNNQD chưa tương xứng với nhu cầu vốn thực tế của các doanh nghiệp này. Vì vậy sau một thời gian nghiên cứu nắm bắt tình hình thực tế em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên” với mong muốn góp một phần nhỏ bé kiến thức của mình vào việc tìm ra các giải pháp để mở rộng cho vay đối với DNNQD tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên. Nội dung đề tài là một vấn đề rộng và phức tạp vì vậy chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô, của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên, đồng thời em cũng mong nhận được những đóng góp của các bạn sinh viên để bài viết của em được hoàn thiện và có thực tiễn hơn. CHƯƠNG 1 DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1. DNNQD TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 1.1.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm và vai trò của DNNQD trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 1.1.1.1. Khái niệm về DNNQD: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. DNNQD là một bộ phận của nền kinh tế, lấy sở hữu tư nhân làm nền tảng, được tồn tại lâu dài, được bình đẳng trước pháp luật và có tính sinh lợi hợp pháp chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. Xuất pháp từ hình thức sở hữu của DNNQD, Nhà nước không cấp vốn hoạt động cũng như không tái cấp vốn mà vốn hoạt động của DNNQD là vốn do tư nhân bỏ ra hay một nhóm các thành viên là các tổ chức, cá nhân góp lại. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào qui mô ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật (đựơc quy định trong luật doanh nghiệp). Mặt khác, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, DNNQD phải chịu trách nhiệm hữu hạn, vô hạn hay hỗn hợp cả vô hạn và hữu hạn. Điều đó tuỳ thuộc vào đặc trưng của từng loại hình sản xuất kinh doanh của DNNQD mà các cá nhân, tổ chức tham gia trong đó. 1.1.1.2. Phân loại DNNQD: * Nếu căn cứ vào mức độ trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì DNNQD bao gồm các doanh nghiệp chiụ trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã ), các doanh nghiệp chịu trách nhiệm hỗn hợp (công ty hợp vốn đơn giản là công ty trong đó có một thành viên nhận vốn chịu trách nhiệm vô hạn còn các thành viên góp vốn khác chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn đóng góp mà thôi). * Nếu chia theo tính chất sở hữu vốn, DNNQD bao gồm các loại hình doanh nghiệp sở hữu một chủ (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên), sở hữu nhiều chủ (công ty cổ phần, công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên, hợp tác xã .). Tuy nhiên dù phân loại theo hình thức nào thì DNNQD cũng bao gồm các loại hình sau: Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã. - Doanh nghiệp tư nhân: Điều 99 luật doanh nghiệp quy định “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Công ty TNHH: là doanh nghiệp gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập, thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. - Công ty cổ phần: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được hình thành từ nhiều phần vốn góp bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. - Hợp tác xã: là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, có lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 1.1.1.3. Đặc điểm của DNNQD ở Việt Nam:

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g t¸c cho vay, më réng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng th«ng qua viÖc tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng nh­ më héi nghÞ kh¸ch hµng, tæ chøc nh÷ng cuéc gÆp gì gi÷a l·nh ®¹o Ng©n hµng víi kh¸ch hµng. Ba n¨m gÇn ®©y d­ nî ®èi víi DNNQD ®· cã chiÒu h­íng t¨ng nhanh: n¨m 2003 d­ nî ®èi víi DNNQD míi chØ lµ 963,579 triÖu ®ång. N¨m 2004, d­ nî DNNQD t¨ng 1,035,969 triÖu ®ång. N¨m 2005, d­ nî DNNQD t¨ng lªn 1,463,038 triÖu ®ång, tuy nhiªn vÉn lµ mét con sè khiªm tèn so víi d­ nî cña DNNN trong c¸c n¨m t­¬ng øng. ChØ tiªu tæng d­ nî chØ ph¶n ¸nh ®­îc quy m« tÝn dông t¹i mét thêi ®iÓm, cho nªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng quy m« ho¹t ®éng tÝn dông trong c¶ n¨m ta xem xÐt chi tiªu doanh sè cho vay. * VÒ doanh sè cho vay: BiÓu ®å: Doanh sè cho vay §¬n vÞ : TriÖu ®ång (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông c¸c n¨m 2003 - 2005) Cã thÓ nãi ®©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc më réng cho vay ®èi víi DNNQD cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña Ng©n hµng ®· phÇn nµo ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña DNNQD, mÆt kh¸c chi nh¸nh ®· cã sù ph©n c«ng c¸n bé tÝn dông b¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ tÝn dông ®Ó n¾m b¾t c¸c nhu cÇu vÒ vèn, chñ ®éng thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ tÝn dông cho c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n vay vèn cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn doanh sè cho vay ®èi víi DNNN vÉn chiÕm tû träng cao trong nh÷ng n¨m tõ 2003 - 2005. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®iÒu nµy lµ do chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn b¸m s¸t ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam. Chi nh¸nh liªn tôc thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc kh¸ch hµng lµ c¸c ngµnh mòi nhän cña nÒn kinh tÕ, c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín cã tÝnh kh¶ thi cao, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt. Nh­ vËy: - D­ nî vµ doanh sè cho vay chñ yÕu tËp trung vµo DNNN. - Xu h­íng t¨ng nhanh cña quy m« tÝn dông (thÓ hiÖn ë d­ nî vµ doanh sè cho vay) ®èi víi DNNQD lµ do trong vµi n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN. MÆt kh¸c, chi nh¸nh ®· cã h­íng ®i khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ c¸c DNNQD lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 2.3. C¬ cÊu cho vay theo thêi h¹n. §Ó thÊy ®­îc t×nh tr¹ng tÝn dông ®èi víi DNNQD mét c¸ch toµn diÖn h¬n, chóng ta xem xÐt t×nh cho vay ®èi víi DNNQD theo thêi h¹n. B¶ng 2.10: T×nh h×nh cho vay ®èi víi DNNQD theo thêi h¹n §¬n vÞ:TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 Doanh sè cho vay 115,684 191,835 332,746 - Ng¾n h¹n 43,144 79,459 168,257 - Trung & dµi h¹n 72,540 112,376 164,489 (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông c¸c n¨m 2003 - 2005) * Doanh sè cho vay: Doanh sè cho vay ng¾n h¹n t¨ng lªn qua c¸c n¨m nh­ng tû träng cña nã l¹i gi¶m dÇn. Bªn c¹nh ®ã, tû träng cho vay trung - dµi h¹n ngµy cµng t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña nã vÉn thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cho vay ng¾n h¹n. KÕt qu¶ nµy cã thÓ gi¶i thÝch lµ do Ng©n hµng cã nh÷ng chÝnh s¸ch më réng cho c¶ ng¾n h¹n vµ trung - dµi h¹n. H¬n n÷a, trong vµi n¨m gÇn ®©y c¸c DNNQD cã xu h­íng ®Çu t­ vµo c¬ së vËt chÊt nh­ x©y dùng trô së; c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ do ®ã t¨ng doanh sè cho vay trung - dµi h¹n. Nh­ vËy: - Doanh sè cho vay ng¾n h¹n chiÕm tû träng cao h¬n - Doanh sè cho vay ng¾n h¹n vµ trung - dµi h¹n ®Òu t¨ng. 2.4. C¬ cÊu cho vay theo lo¹i tiÒn. B¶ng 2.11: Doanh sè cho vay theo lo¹i tiÒn §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 Doanh sè cho vay 1,068,459 1,127,967 1,449,694 - Néi tÖ 1,059,214 1,092,361 1,455,533 - Ngo¹i tÖ (quy VN§) 9,245 35,606 44,161 (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông c¸c n¨m 2003 - 2005) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy: doanh sè cho vay b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi DNNQD t¨ng m¹nh nh­ng so víi cho vay b»ng néi tÖ th× cho vay ngo¹i tÖ cßn lµ con sè qu¸ nhá bÐ, vµ no ch­a hoµn toµn t­¬ng xøng víi nh÷ng tiÒm n¨ng mµ tØnh ®ang cã do sù tËp trung lín cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ t¹i tØnh. Nh­ vËy: - Doanh sè cho vay b»ng néi tÖ chiÕm tû träng lín. - Doanh sè cho vay b»ng ngo¹i tÖ cã xu h­íng t¨ng nhanh c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû träng. §iÒu nµy lµ phï hîp víi xu h­íng t¨ng lªn cña nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ. .2.5. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n ®èi víi DNNQD. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt l­îng tÝn dông ta cÇn xem xÐt vÒ chØ tiªu nî qu¸ h¹n th«ng qua b¶ng sau: B¶ng 2.12: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n §¬n vÞ :TriÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 2.Tæng sè NQH 2,491 4,346 57,975 3.NQH/Tæng d­ nî 0.23 0.39 3.87 (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông c¸c n¨m 2003 - 2005) Theo sè liÖu: n¨m 2003 vµ n¨m 2004 phÇn lín d­ nî lµ lµnh m¹nh.Nî qu¸ h¹n/tæng d­ nî trong 2 n¨m 2003 vµ 2004 ®Òu <1% ®©y lµ mét tû lÖ thÊp ë møc chÊp nhËn ®­îc.Nh­ng ®Õn n¨m 2005 th× tû lÖ nµy rÊt cao nguyªn nh©n ph¸t sinh nî qu¸ h¹n lµ do chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông ®¹t kÕt qu¶ kh«ng cao, c«ng t¸c kiÓm tra sau khi cho vay ch­a thùc hiÖn tèt. Nh­ vËy, chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi DNNQD nãi riªng lµ tèt. Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh n¨m 2005 chñ yÕu lµ cña DNNN, mÆc dï quy m« cho vay ®èi víi c¸c DNNQD ®­îc më réng song tû lÖ nî qu¸ h¹n ®èi víi khu vùc nµy ®­îc kiÒm chÕ ë møc thÊp. §©y lµ ®iÒu rÊt ®¸ng khen ngîi v× NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn chØ míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 8 n¨m, nhÊt lµ trong t×nh h×nh ®ang cã nhiÒu b¸o ®éng ®èi víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c Ng©n hµng ë ViÖt Nam 3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi DNNQD cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. 3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc. Qua nghiªn cøu, ph©n tÝch t×nh h×nh cho vay, thu nî…®èi víi DNNQD ë chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn, chóng ta thÊy r»ng NHNo& PTNT tØnh H­ng Yªn ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ khÝch lÖ nh­ : - Sè l­îng kh¸ch hµng lµ c¸c DNNQD cã quan hÖ tÝn dông víi chi nh¸nh t¨ng lªn qua c¸c n¨m. - Tæng doanh sè cho vay, thu nî còng nh­ tæng d­ nî ®èi víi DNNQD t¨ng nhanh. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng cho vay ®­îc më réng do Ng©n hµng cã uy tÝn cao. - Doanh sè cho vay b»ng ngo¹i tÖ cã xu h­íng t¨ng nhanh phï hîp víi xu h­íng t¨ng lªn cña nguån vèn huy ®éng ngo¹i tÖ. - ChÊt l­îng tÝn dông nh×n chung lµ tèt. MÆc dï quy m« cho vay ®­îc më réng song chÊt l­îng tÝn dông vÉn ®­îc ®¶m b¶o, tû lÖ nî qu¸ h¹n/tæng d­ nî ®­îc kiÓm so¸t ë møc d­íi 1% (môc tiªu phÊn ®Êu cña Ng©n hµng) - ViÖc më réng cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi DNNQD nãi riªng mang l¹i cho Ng©n hµng thu nhËp ngµy cµng cao. T¸m n¨m ®· ®i qua, chi nh¸nh tØnh H­ng Yªn ®· tõng b­íc tr­ëng thµnh gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt Nam tr­íc sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c NHTM trªn ®Þa bµn tØnh. 3.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. * Tån t¹i: - C¬ cÊu kh¸ch hµng theo ngµnh nghÒ kinh doanh ch­a ®a d¹ng. - Tû träng doanh sè cho vay, thu nî vµ d­ nî ®èi víi DNNQD cßn ë møc thÊp. - MÆc dï doanh sè cho vay, d­ nî ®èi víi DNNQD t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y song vÉn ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu vay vèn thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp. - Nî qu¸ h¹n ®· ph¸t sinh. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh ®èi víi c¸c DNNQD lµ do: * Nguyªn nh©n. Thø nhÊt, m«i tr­êng ph¸p luËt cña ViÖt Nam cho ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu tiÕn bé song vÉn bÞ ®¸nh gi¸ lµ ch­a æn ®Þnh vµ thiÕu ®ång bé, ®­îc thÓ hiÖn: - C¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, còng nh­ c¸c quyÕt ®Þnh cña NHNN th­êng xuyªn thay ®æi dÉn ®Õn khã kh¨n cho c¸c Ng©n hµng trong viÖc ®iÒu chØnh, ch¼ng h¹n nh­ ngµy 31/12/2001 NHNN ban hµnh quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§ - NHNN vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng th× ®Õn ngµy 03/02/2005 NHNN l¹i ban hµnh quyÕt ®Þnh 127/2005/Q§ - NHNN vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu trong quyÕt ®Þnh 1627 ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc söa ®æi. - Mét sè NghÞ ®Þnh cña ChÝnh Phñ ra ®êi tõ vµ cã hiÖu lùc tõ rÊt l©u nh­ng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy vÉn ch­a ®­îc ra ®êi, nh­ NghÞ ®Þnh 85/2002/N§ - CP vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay ®­îc ban hµnh vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy10/11/2002 th× m·i tíi th¸ng 7 n¨m 2003 NHNN míi ban hµnh th«ng t­ 07/2003/TT-NHNN h­íng dÉn thi hµnh NghÞ §Þnh nµy. §iÒu nµy g©y ra khã kh¨n cho c¸c Ng©n hµng trong viÖc ¸p dông. - Nhµ n­íc cßn nhiÒu s¬ hë trong kh©u cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký kinh doanh víi chøc n¨ng nhiÖm vô v­ît qu¸ kh¶ n¨ng vÒ qu¶n lý, tµi chÝnh vµ kü thuËt thùc tÕ cña DNNQD. §©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn rñi ro, thua lç, ph¸ s¶n, lõa ®¶o trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c DNNQD. - Thùc tÕ chóng ta ch­a cã luËt së h÷u vµ c¸c v¨n b¶n d­íi luËt vÒ vÊn ®Ò nµy, bªn c¹nh ®ã c¸c c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th­ së h÷u ®èi víi bÊt ®éng s¶n ch­a thùc hiÖn mét c¸ch toµn diÖn vµ réng kh¾p, trong khi ®ã c¸c DNNQD vay vèn chñ yÕu d­íi h×nh thøc thÕ chÊp ®Êt ®ai, nhµ cöa. V× vËy trong viÖc vay vèn vµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp tu håi vèn vay khi cÇn thiÕt cßn nhiÒu bÊt hîp lý, thiÕu ®ång bé trong kh©u phèi hîp víi c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn së t¹i, cã tr­êng hîp ng©n hµng chØ ph¸t m¹i ®­îc tµi s¶n trªn ®Êt v× vËy ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thu håi vèn vay kh«ng ®¶m b¶o. - Ch­a cã luËt l­u th«ng kú phiÕu th­¬ng m¹i nªn Ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc qu¸ tr×nh mua b¸n chÞu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp vay vèn Ng©n hµng. Thø hai, t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ trong n­íc vµ thÕ giíi diÔn biÕn phøc t¹p: n¨m 2003 chiÕn tranh t¹i Iraq, dÞch bÖnh Sars, trong n­íc thiªn tai diÔn ra ¸c liÖt, dÞch cóm gia cÇm x¶y ra vµo cuèi n¨m 2003 vµ cuèi n¨m 2005 ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp do vËy lµm ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý vÜ m« cßn ®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh söa ®æi, hoµn thiÖn ho¸ vµ ch­a æn ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp chuyÓn h­íng kinh doanh kh«ng theo kÞp víi sù thay ®æi kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n­íc nh­ biÓu thuÕ suÊt ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu th­êng xuyªn thay ®æi ®· g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh, cã thÓ sÏ dÉn ®Õn tõ l·i sang lç vµ nh­ vËy sÏ khã kh¨n cho tr¶ nî vay Ng©n hµng. H¬n n÷a hµng s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc cßn ph¶i c¹nh tranh víi hµng nhËp lËu. V× vËy, lµm thÕ nµo ho¹t ®éng cã l·i tr¶ nî vay Ng©n hµng lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Thø ba, nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh xuÊt ph¸t tõ chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn: - Nguån vèn huy ®éng ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng huy ®éng cña ngµnh vµ cña ®Þa bµn; c¬ cÊu nguån vèn theo thµnh phÇn kinh tÕ ch­a thùc sù hîp lý ®Ó t¹o ra sù æn ®Þnh cho Ng©n hµng trong viÖc kÕ ho¹ch sö dông vèn. - HiÖn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn x©y dùng cho m×nh h­íng ®i chñ ®¹o lµ chó ý tËp trung tiÕp cËn vµ khai th¸c nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng. C¸c nghµnh mòi nhän cã tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi nÒn kinh tÕ nh­ ngµnh thÐp, chÕ biÕn vµ xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n… cßn ®èi víi c¸c DNNQD, chi nh¸nh còng ®Ò ra kÕ ho¹ch më réng tÝn dông ®èi víi c¸c thµnh phÇn nµy, nh­ng do nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c, nªn chi nh¸nh chØ thùc hiÖn cho vay ®èi víi mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¬ cÊu d­ nî, doanh sè cho vay. KÕt qu¶ lµ d­ nî vµ doanh sè cho vay ®èi víi DNNQD chiÕm tû träng thÊp. - C¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch tÝn dông ch­a thùc sù hîp lý: + C¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho mét kho¶n vay cßn r­êm rµ, phøc t¹p. + ChÝnh s¸ch l·i suÊt ch­a linh ho¹t: Chi nh¸nh cßn thô ®éng trong viÖc ®­a ra møc l·i suÊt cho vay. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña Ng©n hµng ch­a thùc sù linh ho¹t mét c¸ch triÖt ®Ó theo ®èi t­îng kh¸ch hµng, møc vay vèn vµ theo thêi gian. + Ph­¬ng thøc cho vay ¸p dông víi DNNQD cßn h¹n chÕ, chØ thùc hiÖn vµi ph­¬ng thøc chñ yÕu: cho vay tõng lÇn, cho vay theo h¹n møc tÝn dông, cßn c¸c ph­¬ng thøc kh¸c ch­a ®­îc ¸p dông hoÆc sö dông nh­ng cã nh÷ng h¹n chÕ. §iÒu nµy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cµng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh­ cña doanh nghiÖp. - ChÊt l­îng thÈm ®Þnh ch­a cao. - C«ng t¸c kiÓm tra sau khi cho vay ch­a thùc hiÖn tèt. - C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông th«ng tin thÞ tr­êng, th«ng tin tÝn dông ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ho¹t ®éng tÝn dông. Nh×n chung hÖ thèng th«ng tin hiÖn nay cßn nghÌo nµn, kh«ng cËp nhËt, thiÕu c¸c th«ng tin dù b¸o ®ñ ®é tin cËy trong qu¸ tr×nh ®Çu t­. MÆc dï NHNN ®· thµnh lËp trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC) nh­ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cßn thÊp, ch­a kÞp thêi, chñ yÕu lµ nh÷ng th«ng tin “qu¸ khø”, gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ch­a ®¸ng kÓ. - Tr×nh ®é cña mét bé phËn c¸n bé tÝn dông cßn bÊt cËp nªn viÖc tiÕp nhËn, ph©n tÝch th«ng tin cßn h¹n chÕ khiÕn cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao; c«ng t¸c dù b¸o, dù ®o¸n ch­a ®­îc nh­ mong muèn. - C¬ së vËt chÊt kü thuËt ch­a ®ång bé, ch­a ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng viÖc. - C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé t¹i chç ®èi víi nh÷ng c¸n bé thõa hµnh vµ c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh nghiÖp vô tÝn dông ch­a ®­îc th­êng xuyªn vµ s©u s¸t. - Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ tÝn dông, Ng©n hµng ch­a chñ ®éng x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ tæng thÓ, tæ chøc ®iÒu tra nhu cÇu tÝn dông trªn diÖn réng cña c¸c DNNQD ®Ó cã chiÕn l­îc cho vay phï hîp nh»m ph¸t huy tèi ®a vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thñ ®«, mÆc dï ®©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n nh­ng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng. Thø t­, nguyªn nh©n xuÊt ph¸t tõ phÝa c¸c DNNQD: - N¨ng lùc vèn vay cßn h¹n chÕ: §Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c DNNQD lµ quy m« vèn nhá bÐ, chñ yÕu vay vèn Ng©n hµng, h¬n n÷a vèn tù cã thÊp nªn c¸ch doanh nghiÖp còng chØ vay Ng©n hµng víi møc ®é h¹n chÕ. V× vËy nÕu Ng©n hµng kh«ng cho vay sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ ng­îc l¹i sÏ kh«ng ®¶m b¶o an toµn vèn cña Ng©n hµng, vi ph¹m chÕ ®é thÓ lÖ. - Trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng nghÖ cò kü, l¹c hËu, chÊt l­îng s¶n phÈm thÊp, gi¸ thµnh cao, v× vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm kh«ng cao vµ dÉn ®Õn thua lç. - Tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm cña c¸c chñ DNNQD. Do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nµy chØ míi ®­îc thõa nhËn nh­ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nªn kinh nghiÖm cßn Ýt, vÉn cßn t©m lý thu ®éng, û l¹i, vÉn cßn mang tÝnh s¶n xuÊt nhá, manh món. Tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng nãi chung vµ ng­êi lao ®éng trong c¸c DNNQD nãi riªng vÉn cßn non kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ®ßi hái cña c«ng viÖc trong doanh nghiÖp. Do vËy nhiÒu dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi nh­ng do tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm, kh«ng cã kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng, lµm cho c¸c dù ¸n bÞ thÊt b¹i. V× vËy, c¸c Ng©n hµng còng rÊt thËn träng khi cho c¸c DNNQD vay vèn , nhÊt lµ c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n. - Cïng víi sù chuyÓn ®èi theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cña nÒn kinh tÕ, mét m«i tr­êng ®µy biÕn ®éng vµ kh«ng kÐm phÇn kh¾c nghiÖt, mét sè doanh nghiÖp lµm lµm ¨n theo kiÓu chôp giËt, lõa ®¶o. Mét bé phËn kh¸c l¹i bung ra theo phong trµo kh«ng biÕt l­îng søc m×nh lµm ¨n theo kiÓu “®­îc ¨n c¶ ng· vÒ kh«ng” dÉn ®Õn thua lç, ph¸ s¶n. Mét sè kh¸c kinh doanh t­¬ng ®èi tèt th× l¹i cã xu h­íng ph¸t triÓn nãng, trong khi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë møc trung b×nh. §iÒu ®ã t¹o nªn mét sù kh«ng c©n ®èi vµ chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. MÆt kh¸c, c¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp th­êng kh«ng cËp nhËt, kh«ng ®Çy ®ñ vµ qu¸ ®¬n gi¶n. ChÝnh v× vËy mµ c¸n bé tÝn dông rÊt khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c doanh nghiÖp th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ó cÊp tÝn dông. Nh­ vËy, nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y trong quan hÖ tÝn dông gi÷a NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn víi c¸c DNNQD xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n, kh¸ch quan vµ chñ quan. T×m ®©u ra nguyªn nh©n chÝnh, gèc rÔ cña nã lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch hîp lý nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c trong quan hÖ gi÷a Ng©n hµng víi c¸c DNNQD, gióp cho mèi quan hÖ nµy ngµy cµng ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Tãm l¹i, ch­¬ng 2 cña chuyªn ®Ò ®· kh¸i qu¸t ®­îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. Qua ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. §Ó më réng cho vay ®èi víi DNNQD th× chi nh¸nh cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc, cã c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh­ thÕ nµo? PhÇn nµy sÏ ®­îc tr×nh bµy ë ch­¬ng 3 cña chuyªn ®Ò Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó më réng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn I - quan ®iÓm vÒ më réng tÝn dông cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng yªn. TÊt c¶ c¸c Ng©n hµng trªn thÕ giíi, kÓ c¶ c¸c Ng©n hµng ë c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th× nghiÖp vô tÝn dông vÉn lµ nghiÖp vô chÝnh yÕu mang l¹i thu nhËp cho Ng©n hµng, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Më réng tÝn dông cña Ng©n hµng v× thÕ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt. Ngoµi viÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng chÝnh cña Ng©n hµng, c¸c Ng©n hµng còng ph¶i ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô tÝn dông ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸c ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông, më réng ®­îc quan hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó hç trî ®ång thêi cho viÖc huy ®éng vèn. Chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn míi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998, l¹i ho¹t ®éng trªn mét ®Þa bµn cã tiÒm n¨ng lín, lµ n¬i tËp trung nhiÒu c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc tham gia nªn b¶n th©n Ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh râ cho minh vÒ quan ®iÓm më réng tÝn dông,®ã lµ: - Më réng tÝn dông ph¶i ®i ®«i víi ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông cña chi nh¸nh. Muèn vËy, më réng tÝn dông ph¶i tËp trung vµo nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Chi nh¸nh ph¶i liªn tôc b¸m s¸t ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam, ph¸t huy thÕ m¹nh cña chi nh¸nh trªn ®Þa bµn Hµ Néi, tiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn l­îc kh¸ch hµng lµ c¸c nghµnh mòi nhän cña nÒn kinh tÕ, c¸c dù ¸n lín cã tÝnh kh¶ thi cao. Thùc hiÖn tham gia ®Çu t­ víi c¸c dù ¸n theo kiÓu hîp vèn hoÆc ®ång tµi trî ®Ó h¹n chÕ rñi ro. Ngoµi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, chi nh¸nh cßn ®Èy m¹nh quan hÖ tÝn dông víi c¸c DNNQD nh»m môc tiªu ®a d¹ng ho¸ danh môc kh¸ch hµng. - Ng©n hµng ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc ®Çu t­ vèn lµm tiªu chÝ ®Ó më réng tÝn dông. Do ®ã, chi nh¸nh ph¶i lu«n theo dâi, b¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÒ vai, s¸t c¸nh cïng doanh nghiÖp trong tr­êng hîp doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n ®Ó t×m ra c¸ch th¸o gì tèt nhÊt. - Më réng tÝn dông ph¶i phï hîp víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ, b¸m s¸t c¸c ®Þnh h­íng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc vµ cña chÝnh quyÒn tØnh. Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c¸c n¨m qua, b­íc vµo n¨m 2006 chi nh¸nh ®· ®Æt ra môc tiªu cho c«ng t¸c tÝn dông nh­ sau: - PhÊn ®Êu duy tr× tû lÖ d­ nî trung dµi h¹n chiÕm kho¶ng 45% trªn tæng d­ nî, t¨ng tr­ëng d­ nî ®¹t 17%, tû lÖ nî qu¸ h¹n d­íi 1%/tæng d­ nî. - T¨ng tû lÖ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n, ®ång thêi n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý tÝn dông. - TiÕp tôc duy tr× vµ ®Èy m¹nh chiÕn l­îc chÝnh s¸ch kh¸ch hµng th«ng qua c«ng t¸c tiÕp thÞ, chÝnh s¸ch l·i suÊt, trªn tinh thÇn nguyªn t¾c an toµn, hiÖu qu¶, tinh thÇn th¸i ®é phôc vô cïng víi uy tÝn cña Ng©n hµng nh»m thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng quan hÖ tÝn dông. * §èi víi cho vay DNNQD, chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn ®· ®­a ra nh÷ng ®Þnh h­íng cô thÓ sau: - Th­êng xuyªn gÆp gì, trao ®æi víi kh¸ch hµng víi ph­¬ng ch©m l¾ng nghe ý kiÕn ®Ò xuÊt tõ c¸c ®¬n vÞ, n¾m b¾t chÝnh s¸ch tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, tõ ®ã ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng kiÕn nghÞ cña kh¸ch hµng trªn quan ®iÓm b×nh ®¼ng, hiÖu qu¶ vµ an toµn kinh doanh. - Lµm tèt c«ng t¸c ph©n lo¹i kh¸ch hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng tõ ®ã t­ vÊn vµ ®Þnh h­íng ®Çu t­ cho tõng kh¸ch hµng cô thÓ. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã khã kh¨n trong kinh doanh, chi nh¸nh cã biÖn ph¸p th¸o gì, gióp kh¸ch hµng cã ®iÒu kiÖn tr¶ nî. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t, båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n, lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc phÈm chÊt ®¹o ®øc, phong c¸ch cho c¸n bé tÝn dông, bè trÝ c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc chuyªn m«n trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶ vµ an toµn kinh doanh tÝn dông. II - gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó më réng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. 1. T¨ng c­êng khai th¸c nguån vèn theo c¬ cÊu hîp lý. BÊt kú ho¹t ®éng kinh doanh nµo muèn thùc hiÖn ®­îc còng cÇn ph¶i cã vèn, ®Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng lµ kinh doanh tiÒn tÖ, chñ yÕu lµ huy ®éng ®Ó cho vay do vËy nguån vèn huy ®éng lµ rÊt quan träng. Nh­ vËy, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn nhµn rçi tõ nÒn kinh tÕ. §©y lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn, lµ nÒn t¶ng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng cho vay. Khi cã nguån vèn dåi dµo th× viÖc më réng cho vay míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc, tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn cho Ng©n hµng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: * §èi víi tiÒn göi d©n c­. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thu hót tiÒn göi d©n c­ nh­ tr¶ l·i tr­íc, tr¶ l·i ®Þnh kú, tiÕt kiÖm göi gãp, tiÕt kiÖm bËc thang; ¸p dông nhiÒu kú h¹n göi tiÒn ®Ó phï hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, tiÕp tôc ph¸t triÓn h×nh thøc thu tiÒn göi t¹i nhµ miÔn phÝ. Tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vµ lµm tèt c«ng t¸c tiÕt kiÖm dù th­ëng. - Th­êng xuyªn theo dâi biÕn ®éng l·i suÊt ®Ó ®Ò ra c¸c møc l·i suÊt huy ®éng phï hîp víi diÔn biÕn cña thÞ tr­êng - B¸m s¸t c¸c dù ¸n nhÊt lµ c¸c khu vùc gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó lµm ®¹i lý chi tr¶ theo h×nh thøc tiÕt kiÖm. - Ph¸t triÓn m¹nh dÞch vô ATM ®Ó thu hót tiÒn göi c¸ nh©n, tËp trung vµo khèi c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh. MÆt kh¸c chñ ®éng triÓn khai lµm tèt dÞch vô chuyÓn tiÒn, nhÊt lµ chuyÓn tiÒn cho sinh viªn. * §èi víi tiÒn göi cña c¸c TCKT. - TiÕp tôc c¶i thiÖn phong c¸ch vµ ph­¬ng thøc còng nh­ kü thuËt giao dÞch ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n nh»m æn ®Þnh sè kh¸ch hµng hiÖn cã vµ thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng míi. - TiÕp tôc më réng diÖn thu tiÒn mÆt kh«ng thu phÝ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c cöa hµng x¨ng dÇu, c¸c ®¹i lý b¸n hµng trªn ®Þa bµn, c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c siªu thÞ vµ trung t©m th­¬ng m¹i. - TriÓn khai viÖc chi tr¶ l­¬ng hé cho mét sè doanh nghiÖp thu nhËp æn ®Þnh. 2. X©y dùng vµ triÓn khai chiÕn l­îc Marketing trong ®ã träng t©m lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. Trë l¹i víi thùc tÕ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn, nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng 2 mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn quy m« ®Çu t­ tÝn dông cña chi nh¸nh ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu vèn tÝn dông cña kh¸ch hµng DNNQD lµ trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ tÝn dông Ng©n hµng ch­a chñ ®éng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh tæng thÓ, tæ chøc ®iÒu tra nhu cÇu tÝn dông theo diÖn réng cña c¸c DNNQD ®Ó cã chiÕn l­îc cho vay phï hîp. Do ®ã, ®Ó më réng cho vay ®èi víi DNNQD Ng©n hµng cÇn ph¶i x©y dùng vµ triÓn khai chiÕn l­îc Marketing trong ®ã träng t©m lµ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nh»m t¹o ra mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a chi nh¸nh víi c¸c DNNQD. Nh÷ng viÖc cÇn thùc hiÖn: * Ng©n hµng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp cËn, chän läc kh¸ch hµng míi ®Õn giao dÞch ®Ó më réng cho vay. Trong chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh ®Ó më réng cho vay, Ng©n hµng cÇn tÝch cùc tiÕp xóc kh¸ch hµng vµ ®iÒu tra, thu nhËp th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng. §ång thêi, c¸n bé tÝn dông cÇn h­íng dÉn quy tr×nh tÝn dông mét c¸ch khÐo lÐo ®Ó ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn t¹o ra uy tÝn vµ ®é tin cËy cho kh¸ch hµng, th«ng qua ®ã lùa chän kh¸ch hµng theo ®óng tiªu chuÈn, theo ®óng quy ®Þnh chung. Trong khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng míi, Ng©n hµng sÏ cã ®iÒu kiÖn khuyÕch tr­¬ng, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh. Ngoµi ra Ng©n hµng cÇn liªn hÖ chÆt chÏ víi trung t©m phßng ngõa rñi ro ®Ó cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay, nhÊt lµ víi kh¸ch hµng míi. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt ®­îc vÊn ®Ò nµy, Ng©n hµng nªn s¾p xÕp nh÷ng c¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. §©y chÝnh lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn t¹o nªn dÞch vô chÊt l­îng cao cña Ng©n hµng. Sù tham gia giao tiÕp sÏ t¹o nªn Ên t­îng tèt ®Ñp vÒ Ng©n hµng, gióp sö lý thµnh th¹o c¸c thñ tôc, ®¶m b¶o lîi Ých cña Ng©n hµng còng nh­ cña kh¸ch hµng. * Tæ chøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o s©u réng vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, thÓ lÖ tÝn dông ®èi víi c¸c DNNQD. Trong chiÕn l­îc kh¸ch hµng cña m×nh, Ng©n hµng kh«ng thÓ kh«ng chó träng ®Õn ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o cho kh¸ch hµng hiÓu thªm vÒ c¬ chÕ ho¹t ®éng, nghiÖp vô cña Ng©n hµng vµ quan hÖ gi÷a Ng©n hµng víi kh¸ch hµng sÏ dÔ dµng h¬n. Ng©n hµng cã thÓ tæ chøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ngay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp cÊp tÝn dông hoÆc th«ng qua ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. * T¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch hµng. §Ó mèi quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ngµy cµng trë nªn kh¨ng khÝt, hµng n¨m Ng©n hµng nªn tæ chøc nhiÒu h¬n c¸c cuéc héi nghÞ kh¸ch hµng, tæ chøc c¸c cu«c héi th¶o, to¹ ®µm gi÷a Ng©n hµng víi c¸c HiÖp héi doanh nghiÖp, tæ chøc ngµnh hµng, nh­ Héi doanh nghiÖp nhá vµ võa... ký kÕt c¸c nghÞ quyÕt liªn tÞch, biªn b¶n hîp t¸c, c¸c ch­¬ng tr×nh phèi hîp, c¸c nguyªn t¾c lµm viÖc t¹o sù thèng nhÊt trong giao dÞch gi÷a Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi ra, th«ng qua c¸c héi nghÞ, héi th¶o Ng©n hµng cã thÓ biÕt ®­îc t©m t­ nguyÖn väng cña kh¸ch hµng, nh÷ng khã kh¨n mµ hä gÆp ph¶i ®Ó cïng kh¸ch hµng th¸o gì. 3. Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi DNNQD DNNQD cã ho¹t ®éng ®a d¹ng, tham gia vµo nhiÒu ngµnh nghÒ víi nh÷ng quy m« kh¸c nhau. §Ó cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó ®­îc khu vùc nµy th× Ng©n hµng ph¶i t×m mäi c¸ch c¶i tiÕn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cho vay theo h­íng ®¬n gi¶n, thuËn lîi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, nh­ng ®ång thêi vÉn ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè cÇn thiÕt trong qu¶n lý cho vay, thu nî vµ trong chÝnh s¸ch chung cña toµn Ng©n hµng. * VÒ C¸c thñ tôc cho vay: Khi Ng©n hµng thùc hiÖn mét mãn vay víi kh¸ch hµng th× Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn theo hµng lo¹t c¸c thñ tôc tõ viÖc lËp hå s¬ ®Õn kÝ hîp ®ång tÝn dông, trong khi kh¸ch hµng ph¶i ®¸p øng rÊt nhiÒu lo¹i giÊy tê b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh; b¸o c¸o thu nhËp, chi phÝ trong vµi n¨m gÇn ®©y; giÊy tê chøng minh tµi s¶n ®¶m b¶o; ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh… mÆc dï c¸c thñ tôc ®ã lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh÷ng dÉu sao vÉn khiÕn cho kh¸ch hµng tá ra ¸i ng¹i trong qu¸ tr×nh ®Õn vay vèn Ng©n hµng. ViÖc gi¶m bít ®é cång kÒnh cña c¸c thñ tôc ®ã hiÖn nay vÉn ch­a ®­îc ®Èy m¹nh. Trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña c¸c giÊy tê, c¸c thñ tôc mµ Ng©n hµng ®Æt ra, ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh khÈn tr­¬ng c¸c lo¹i giÊy tê mµ kh¸ch hµng cung cÊp, tr¸nh ®Ó mÊt thêi gian cña kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng cã ý ®Þnh nghiªm tóc trong viÖc vay vèn th× hä còng dÔ dµng chÊp nhËn c¸c thñ tôc cña Ng©n hµng. Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c thñ tôc cña m×nh, Ng©n hµng cÇn phèi hîp c¸c bé phËn ®Ó qu¸ tr×nh ®­îc tiÕn hµnh ®­îc nhanh gän tõ kh©u pháng vÊn ®Õn kh©u thÈm ®Þnh, quyÕt ®Þnh cho vay, gi¶i ng©n… * VÒ L·i suÊt cho vay: Ng©n hµng ph¶i x©y dùng ®­îc mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, linh ho¹t, mÒm dÎo theo tÝn hiÖu thÞ tr­êng. Bëi l·i suÊt Ng©n hµng liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®èi víi kh¸ch hµng th× l·i suÊt cho vay chÝnh lµ chi phÝ cña hä ph¶i tr¶ cho viÖc ®­îc quyÒn sö dông vèn, cßn vÒ phÝa Ng©n hµng th× l·i suÊt thu ®­îc tõ c¸c mãn vay lµ thu nhËp chÝnh cña Ng©n hµng. §Ó gi¶i quyÕt hµi hoµ mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a ®«i bªn, Ng©n hµng kh«ng nªn chØ dËp khu«n theo møc l·i suÊt do NHNo&PTNT ViÖt Nam ban hµnh mµ tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh doanh cña Ng©n hµng vµ m«i tr­êng kinh doanh trªn ®Þa bµn mµ ®­a ra c¸c møc l·i suÊt hÊp dÉn, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn ®Þa bµn. Cô thÓ: - Ph©n lo¹i tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng: ®èi víi kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, d­ nî lín, kh«ng cã nguy c¬ ph¸t sinh nî qu¸ h¹n th× nªn ¸p dông møc l·i suÊt ­u ®·i. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i l·i suÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn phï hîp víi chu k× kinh doanh cña kh¸ch hµng, dùa vµo tõng lo¹i l·i suÊt vµ tõng k× h¹n mµ kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän c¸c kho¶n vay thÝch hîp ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña hä ®¹t ®Õt qu¶ cao, ®¶m b¶o tr¶ nî Ng©n hµng ®óng thêi h¹n. - Thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, Ng©n hµng nªn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ cã tÇm quan träng, cã vßng quay vèn nhanh, s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã träng ®iÓm. * H×nh thøc cho vay: Ngoµi c¸c h×nh thøc cho vay truyÒn thèng, chi nh¸nh cÇn m¹nh d¹n ¸p dông c¸c h×nh thøc cho vay kh¸c nh­: cho vay theo dù ¸n ®Çu t­, cho vay hîp vèn. Tãm l¹i, trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch ho¹t ®éng cña m×nh, Ng©n hµng nªn cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp víi c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c DNNQD ®Ó më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, gãp phÇn vµo ph¸t triÓn ®Þnh h­íng chung cña Ng©n hµng. 4. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông. N©ng cao hiÖu qu¶ thÈm ®Þnh cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi chÊt l­îng vèn vay sau nµy v× kÕt thóc kh©u thÈm ®Þnh Ng©n hµng sÏ ®­a ra quyÕt ®Þnh cã cho vay hay kh«ng. ThÈm ®Þnh gåm hai b­íc c¬ b¶n lµ thu thËp vµ xö lý th«ng tin: * Thu thËp th«ng tin. Th«ng tin cã thÓ thu thËp tõ nhiÒu nguån: - Tõ bé hå s¬ kh¸ch hµng. - Tõ kÕt qu¶ pháng vÊn. - KiÓm tra trùc tiÕp t¹i trô së cña kh¸ch hµng. - Tõ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Tõ NHTM kh¸c vµ trung t©m phßng ngõa rñi ro CIC. - Tõ kh¸ch hµng cña kh¸ch hµng. HiÖn nay chi nh¸nh thu thËp th«ng tin kh¸ch hµng chñ yÕu tõ bé hå s¬ kh¸ch hµng vµ qua cuéc pháng vÊn trùc tiÕp. Nguån th«ng tin nµy cã ®é tin cËy kh«ng cao v× chóng ta biÕt r»ng kh¸ch hµng hµng cã nhu cÇu vay vèn nhiÒu vµ nhanh chãng nªn nh÷ng th«ng tin kh¸ch hµng ®­a ra cã thÓ ®· ®­îc ®iÒu chØnh, söa ch÷a. Do vËy, Ng©n hµng cÇn chó ý thu thËp th«ng tin tõ nh÷ng nguån kh¸c: Thø nhÊt: Ng©n hµng cö c¸n bé tÝn dông cã kiÕn thøc nghiÖp vô vµ kiÕn thøc chuyªn m«n ngµnh nghÒ lÜnh vùc mµ kh¸ch hµng xin vay vèn xuèng tËn ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó kiÓm tra. Thø hai: Th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro CIC. Thø ba: T¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, c¬ quan thuÕ, c¬ quan qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®Ó n¾m b¾t th«ng tin vÒ doanh nghiÖp. Thø t­: Ng©n hµng thu thËp th«ng tin qua m¹ng m¸y tÝnh víi c¸c TCTD kh¸c, thu thËp th«ng tin qua m¹ng ®iÖn tö. Yªu cÇu ®èi víi th«ng tin lµ ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Nh­ng nÕu chØ cã th«ng tin th«i th× ch­a ®ñ, ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n Ng©n hµng cÇn thËn träng trong c«ng t¸c ph©n tÝch th«ng tin tÝn. * Ph©n tÝch th«ng tin tÝn dông. Khi cã ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt th× viÖc lùa chän kh¸ch hµng lµ hÕt søc quan träng. Khi lùa chän kh¸ch hµng, Ng©n hµng chØ lùa chän nh÷ng kh¸ch hµng cã ®ñ tiÒm lùc tµi chÝnh, lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã uy tÝn trong viÖc tr¶ nî. Ngoµi ra, Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt quan hÖ cña kh¸ch hµng víi c¸c TCTD kh¸c ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é uy tÝn cña kh¸ch hµng. §Ó lùa chän kh¸ch hµng mét c¸c khoa häc, Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo bèn nhãm tiªu thøc: quy m« doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n, quan hÖ tÝn dông vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra, Ng©n hµng cã thÓ tiÕn hµnh xÕp lo¹i ng­êi l·nh ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ®ang cã quan hÖ tÝn dông t¹i c¸c TCTD. ViÖc xÕp lo¹i nµy dùa trªn tiªu thøc kü n¨ng vf kinh nghiÖm cña c¸c nhµ qu¶n lý. §Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn cÇn cã sù phèi hîp gi÷a c¸c chuyªn gia, nh÷ng c¸n bé t­ vÊn vÒ c¸c lÜnh vùc gi¸ c¶, kü thuËt, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm... 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra sau khi cho vay. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, tuú theo qu¸ tr×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm tra ngay sau khi ph¸t tiÒn vay hoÆc khi dù ¸n, ph­¬ng ¸n cña doanh nghiÖp hoµn thµnh. ViÖc kiÓm tra sau khi cho vay kh«ng khèng chÕ sè lÇn tuú theo dù ¸n, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, ®êi sèng. Néi dông kiÓm tra sau khi cho vay gåm: - KiÓm tra sö dông vèn vay theo môc ®Ých ®· ghi trong hîp ®éng tÝn dông. - KiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ph­¬ng ¸n. - KiÓm tra hiÖn tr¹ng tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. ViÖc kiÓm tra sau khi cho vay ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i doanh nghiÖp hoÆc n¬i s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra lµ: phiÕu nhËp kho vËt t­ hµng ho¸, chøng tõ lÜnh tiÒn mÆt, c¸c chøng tõ lµm c¨n cø chi tr¶... C¸n bé kiÓm tra ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vµ sè l­îng nhËp kho vËt t­ hµng ho¸ cã khíp ®óng víi ®èi t­îng xin vay vèn, sè tiÒn cho vay. §Æc biÖt viÖc kiÓm tra hµng ho¸, vËt t­ trong kho ph¶i ®­îc coi träng, tr¸nh tr­êng hîp doanh nghiÖp t¹o kho hµng ho¸ gi¶ ®Ó lõa Ng©n hµng. Khi kiÓm tra ph¶i xem xÐt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng hµng tån kho nh­: nguyªn, nhiªn vËt liÖu hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, thµnh phÈm chËm lu©n chuyÓn, c¸c yÕu tè hao mßn h÷u h×nh, hao mßn v« h×nh cña tµi s¶n l­u ®éng. 6. §µo t¹o, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé cho chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. C«ng t¸c tæ chøc ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc, cã thÓ ph¸t huy, kh¬i dËy hay k×m h·m, o Ðp sù n¨ng ®éng nh¹y bÐn cña mçi ng­êi. ChÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông, chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh phô thuéc c¬ b¶n vµo c¸n bé thÈm ®Þnh. V× thÕ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi DNNQD nãi riªng t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc, ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi nhÊt lµ c¸n bé tÝn dông, theo h­íng sau: - Th«ng qua c«ng t¸c tæ chøc ®Ó n¾m ®­îc kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña c¸n bé tõ ®ã bè trÝ c«ng viÖc phï hîp, ®ång thêi cÇn tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é cho l·nh ®¹o, c¸n bé chñ chèt trong tõng nghiÖp vô. - §èi víi c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i giao tr¸ch nhiÖm mét c¸ch râ rµng, nh­ng còng ph¶i quan t©m h¬n ®Õn quyÒn lîi hîp ph¸p cña hä. Ngoµi viÖc quan t©m ®Õn lîi Ých vËt chÊt hîp ph¸p cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông hiÓu râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña hä trong quan hÖ tÝn dông, tõng thµnh viªn trong héi ®ång tÝn dông. - CÇn chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông. §Ó cã mét kho¶n tÝn dông cã chÊt l­îng, yªu cÇu ®Çu tiªn lµ c¸n bé tÝn dông ph¶i lµ ng­êi am hiÓu kh¸ch hµng, ph©n tÝch ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh ®­îc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ dù b¸o ®­îc nh÷ng biÕn ®éng trong t­¬ng lai vµ n¾m râ ®­îc t­ c¸ch ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng. H¬n n÷a, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i cã am hiÓu nhÊt ®Þnh vÒ lÜnh vùc mµ m×nh qu¶n lý. HiÖn nay c¸n bé tÝn dông ®a phÇn ®­îc ph©n c«ng viÖc trªn c¬ së sè l­îng kh¸ch hµng, ®Þa bµn ho¹t ®éng, v× vËy rÊt khã kh¨n cho c¸n bé thu thËp xö lý th«ng tin, sè liÖu. Do ®ã khi cho vay, c¸n bé tÝn dông sÏ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc viÖc sö dông tiÒn vay cña kh¸ch hµng, vµ kh¶ n¨ng rñi ro tiÒm Èn ngay tõ khi gi¶i ng©n. Cho nªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cÇn thiÕt nªn chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông theo tõng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng chø kh«ng nªn giao c«ng viÖc cho c¸n bé tÝn dông theo sè l­îng kh¸ch hµng. - C«ng t¸c tuyÓn chän c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i ®Æt ra mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: + Cã tr×nh ®é b»ng cÊp nhÊt ®Þnh, cã n¨ng lùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n, nghiÖp vô. Muèn vËy hä ph¶i cã kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, cã kü n¨ng xö lý c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh. + Cã n¨ng lùc dù ®o¸n kinh tÕ, ®©y lµ tÇm nh×n cña mçi c¸ nh©n nh­ng nã l¹i ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tõ kinh nghiÖm mµ hä cã ®­îc nh÷ng dù ®o¸n chÝnh x¸c vµ ®ã lµ sù s¸ng t¹o cña ng­êi cho vay. + Cã uy tÝn trong quan hÖ x· héi, ®iÒu nµy thÓ hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp cña ng­êi cho vay. + Cã n¨ng lùc tù häc tù nghiªn cøu vµ cã chÝnh kiÕn, nã thÓ hiÖn ý chÝ v­¬n lªn kh«ng mÖt mái ®Ó kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng cña b¶n th©n. - ViÖc ®µo t¹o c¸n bé kh«ng chØ thùc hiÖn b»ng h×nh thøc cö ®i häc tËp trung dµi h¹n, mµ ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç võa tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, Ýt tèn kÐm, ng­êi ®i tr­íc truyÒn l¹i kinh nghiÖm cho ng­êi ®i sau, x©y dùng c¸c tñ s¸ch nghiÖp vô ®Ó c¸n bé cã thÓ tù m×nh bæ xung kiÕn thøc trong c«ng viÖc hµng ngµy. Ng©n hµng nªn tæ chøc kiÓm tra tay nghÒ d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo c«ng viÖc thùc tÕ, t¹o ra kh«ng khÝ s«i næi thi ®ua trong toµn Ng©n hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng viÖc tËp trung qu¸ nhiÒu vµo mét ng­êi. - Cïng víi viÖc ®Ò ra nh÷ng tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng c«ng t¸c, nªn cã mét chÕ ®é ®·i ngé xøng ®¸ng vÒ l­¬ng, th­ëng ®èi víi c¸n bé, tËp thÓ cã thµnh tÝch, s¸ng kiÕn, ®Ò tµi khoa häc. §ång thêi xö lý nghiªm minh nh÷ng c¸ nh©n vi ph¹m d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo cã ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn, chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp häc nghiÖp vô nh­ häc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n míi, ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ... nh»m n©ng cao nghiÖp vô. Cö c¸n bé ®i häc c¸c líp do NHNo&PTNT ViÖt Nam tæ chøc trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. 7. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng. - Chän lùa hÖ thèng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¸p øng nh÷ng th«ng sè kü thuËt theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô kinh doanh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh ®ång thêi cho phÐp tÝch hîp c¸c dÞch vô Ng©n hµng míi ®· ®­îc ho¹ch ®Þnh vµ hoµ nhËp víi céng ®ång quèc tÕ. - §Èy nhanh øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng, tËp trung ®Çu t­ phÇn mÒm øng dông víi c¸c dÞch vô tiÖn Ých cña Ng©n hµng, ®µo t¹o c¸n bé ®ñ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn kü thuËt míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc, hiÖu qu¶ thiÕt bÞ hiÖn cã. - N©ng cÊp hÖ thèng tin häc, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn mµng l­íi giao dÞch trùc tuyÕn gi÷a trô së chÝnh vµ chi nh¸nh, tiÕn tíi thùc hiÖn viÖc kh¸ch hµng göi tiÒn ë mét n¬i rót tiÒn ë nhiÒu n¬i. - Hoµn thiÖn vµ ®­a vµo øng dông hÖ thèng Ng©n hµng b¸n lÎ, dÞch vô ATM, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng thÎ tÝn dông. - Nghiªn cøu, thö nghiÖm vµ tõng b­íc thùc hiÖn viÖc tù ®éng hãa ë c¸c quÇy ®æi tiÒn, c¸c phßng giao dÞch theo h­íng c¾t gi¶m c¸c b­íc trung gian nh»m phôc vô kh¸ch hµng nhanh chãng h¬n. Tõng b­íc më réng dÞch vô Ng©n hµng t¹i nhµ, tr­íc m¾t víi c¸c kh¸ch hµng lín. 8. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé. §Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ an toµn vèn ®Çu t­, mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®ã lµ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t. BÊy l©u nay kiÓm tra, kiÓm so¸t ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh, hay nãi kh¸c ®i lµ chÊt l­îng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cßn yÕu kÐm. §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t, tr­íc hÕt ph¶i bè trÝ ®éi ngò kiÓm tra viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn s©u, am hiÓu ph¸p luËt vµ cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, mÆt kh¸c ph¶i cã chÕ ®é, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®·i ngé ®óng møc. §èi víi c«ng t¸c tÝn dông DNNQD t¹i chi nh¸nh, c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cÇn chó ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau: - Tr­íc hÕt lµ kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ cña hå s¬ dù ¸n ®Ó kÞp thêi cã ý kiÕn cô thÓ ®Ó söa ch÷a, bæ sung, hoµn thiÖn. C¸c thñ tôc chi tiÕt vÒ quan hÖ tÝn dông, quan hÖ thõa kÕ, thÕ chÊp, b¶o l·nh ph¶i ®­îc hoµn thiÖn vÒ tÝnh ph¸p lý ®Ó khi x¶y ra rñi ro sÏ cã ®ñ c¬ së ph¸p lý ®Ó b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p. - Th«ng qua viÖc kiÓm tra trong, sau khi gi¶i ng©n, qu¸ tr×nh tr¶ nî ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn xÊu cña dù ¸n cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu håi cña Ng©n hµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý. Th«ng qua ph©n tÝch sè liÖu tæng hîp vµ chi tiÕt trong tõng thêi kú cña tÝn dông kinh tÕ ngoµi Quèc doanh ®Ó thÊy ®­îc c¸c khuyÕt ®iÓm cÇn uèn n¾n. - KiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, c¬ quan ph¸p luËt xö lý cã hiÖu qu¶, kÞp thêi mét sè tr­êng hîp kh¸ch hµng sö dông vèn sai môc ®Ých, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nhÊt lµ ®èi t­îng hµnh vi cè ý hoÆc cã dÊu hiÖu lõa ®¶o rÊt cÇn sù trõng trÞ cña ph¸p luËt. - Ngoµi bé m¸y kiÓm so¸t chiÒu réng ë tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô nh­ hiÖn nay, cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît kiÓm tra (cã sù tham gia cña c¸n bé kiÓm so¸t vµ nh÷ng c¸n bé tÝn dông giái) chiÒu s©u vÒ c«ng t¸c tÝn dông nãi chung, tÝn dông ngoµi quèc doanh nãi riªng. 9. Xö lý vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n. * Thùc hiÖn biÖn ph¸p thu håi tõng kho¶n nî qu¸ h¹n phï hîp: §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n b×nh th­êng, c¸n bé tÝn dông ph¶i t¨ng c­êng ®«n ®èc, thu håi nî kÕt hîp víi viÖc kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vèn, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kiÓm tra hiÖn tr¹ng tµi s¶n ®¶m b¶o. * Thùc hiÖn biÖn ph¸p xö lý nî thÝch hîp: Song song víi viÖc ®«n ®èc thu håi nî, ng©n hµng cÇn xem xÐt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý nî thÝch hîp ®èi víi tõng kho¶n vay. §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc ¸p dông nh»m gióp c¸c DNNQD cã nî qu¸ h¹n kh¾c phôc khã kh¨n tµi chÝnh, kh«i phôc, duy tr× s¶n xuÊt kinh doanh, tr¶ ®­îc nî cho Ng©n hµng. C¸c biÖn ph¸p xö lý nî theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc hiÖn nay bao gåm: - Gia h¹n nî: Tr­êng hîp kh¸ch hµng DNNQD kh«ng tr¶ ®­îc nî ®Õn h¹n vµ cã ®¬n ®Ò nghÞ, Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt cho gia h¹n nî ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tr¶ ®­îc nî. Sè lÇn gia h¹n nî kh«ng khèng chÕ nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ quy ®Þnh vÒ thêi gian ®­îc gia h¹n. - §iÒu chØnh kú h¹n nî: Tr­êng hîp kh¸ch hµng DNNQD cã nî qu¸ h¹n hoÆc kh«ng tr¶ ®­îc nî ®Õn h¹n do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan, khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc do Ng©n hµng ®Þnh kú h¹n nî qu¸ ng¾n, ®èi t­îng trung dµi h¹n nh­ng l¹i cho vay ng¾n h¹n.. nÕu x¸c ®Þnh l¹i kú h¹n nî, kh¸ch hµng cã thÓ æn ®Þnh ®­îc s¶n xuÊt, tr¶ ®­îc nî th× Ng©n hµng cã thÓ xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i kú h¹n nî. - MiÔn gi¶m tiÒn l·i vay ®èi víi kh¸ch hµng DNNQD bÞ tæn thÊt tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan, nh»m gi¶m bít khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cho kh¸ch hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tr¶ ®­îc nî gèc vµ phÇn l·i cßn l¹i, cã ®iÒu kiÖn lËp l¹i quan hÖ tÝn dông b×nh th­êng. * Khai th¸c c¸c tµi s¶n b¶o ®¶m nî vay: §Ó xö lý c¸c tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay cã hiÖu qu¶, ®óng quy ®Þnh, gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n, cÇn tËp trung rµ so¸t l¹i toµn bé hå s¬, thñ tôc b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, tõ ®ã cã biÖn ph¸p bæ sung, hoµn chØnh, ®¶m b¶o hîp lÖ, hîp ph¸p, ®Çy ®ñ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xö lý. §Æc biÖt, c¸c tµi s¶n lµ nhµ, ®Êt trong nh÷ng n¨m qua cã nhiÒu thay ®æi trong quy ®Þnh cÊp giÊy tê së h÷u, quyÒn sö dông, cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n lý, bæ sung khi kh¸ch hµng ®· xin ®æi, cÊp l¹i giÊy tê kÌm theo mÉu míi, tr¸nh ®Ó x¶y ra lîi dông, lõa ®¶o hoÆc thiÕu c¬ së xö lý tµi s¶n. §ång thêi, cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i hiÖn tr¹ng, gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n b¶o ®¶m vµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c tµi s¶n ®ã, tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. III - kiÕn nghÞ. Nh»m kh¾c phôc nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i, hç trî thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®· nªu, em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: 1. KiÕn nghÞ ®èi Nhµ n­íc. * Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn. - Nhµ n­íc cÇn tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, kiªn quyÕt xö lý nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ b»ng nhiÒu h×nh thøc (gi¶i thÓ, s¸p nhËp, cæ phÇn ho¸ ...), ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Tõ ®ã sÏ lµnh m¹nh ho¸ m«i tr­êng tÝn dông, t¹o chç dùa v÷ng ch¾c cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. - Sím ban hµnh luËt së h÷u tµi s¶n ®Ó th«ng nhÊt c¸c chuÈn mùc giÊy tê së h÷u tµi s¶n cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Th«ng qua ®ã viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM trong viÖc nhËn tµi s¶n b¶o ®¶m vµ ph¸t m¹i tµi s¶n b¶o ®¶m. - Sím ban hµnh luËt l­u th«ng kú phiÕu th­¬ng m¹i lµm c¬ së cho Ng©n hµng trong viÖc kiÓm so¸t viÖc mua b¸n chÞu hµng ho¸ cña kh¸ch hµng vay vèn Ng©n hµng. - Thµnh lËp quü b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá dùa trªn c¬ chÕ b¶o l·nh mét phÇn nh»m khuyÕn khÝch c¸c TCTD th«ng qua viÖc g¸nh chÞu mét phÇn rñi ro tÝn dông. * T¹o m«i tr­êng kinh tÕ thuËn lîi: - TiÕp tôc x©y dùng c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ång bé, hoµn chØnh hÖ thèng tÝn dông, tiÒn tÖ, gi¸ c¶. Cñng cè thÞ tr­êng tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ ®ång thêi tõng b­íc vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - C¶i c¸ch chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i tiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c kinh tÕ víi n­íc ngoµi. DÇn dÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ xuÊt nhËp khÈu, kiÓm so¸t chÆt chÏ nhËp khÈu phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc nãi chung vµ cho DNNQD nãi riªng. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. - §Ó gióp ®ì Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong viÖc thu nhËp th«ng tin ®­îc chÝnh x¸c, cËp nhËt kh«ng chØ cã sù nç lùc cña mçi Ng©n hµng mµ cßn cÇn sù gióp ®ì cña NHNN, nªn NHNN cÇn th­¬ng m¹i ho¸ tõng phÇn vµ x©y dùng hiÖu qu¶ hÖ thèng th«ng tin phßng ngõa rñi ro trong ngµnh Ng©n hµng. §æi míi vÒ m« h×nh tæ chøc vµ mµng l­íi ho¹t ®éng thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, n©ng cao vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ph¶i tõng b­íc n©ng cao gi¸ trÞ cña th«ng tin vÒ rñi ro. Muèn vËy, cÇn coi th«ng tin nµy lµ "hµng ho¸" nªn ph¶i trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, ®µo t¹o c¸n bé võa s©u vÒ c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng võa hiÓu biÕt vÒ qu¶n trÞ tæng hîp Doanh nghiÖp, lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ gi¸ trÞ vµ lîi Ých cña c«ng t¸c phßng ngõa rñi ro, mang tÝnh th­¬ng m¹i vµ x· héi ho¸. - Ng©n hµng Nhµ n­íc nªn quan t©m h¬n c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng, nªn ch¨ng bè trÝ ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, cã thùc tiÔn, cã tr×nh ®é lý luËn lµm c«ng t¸c nµy. ViÖc thanh tra, kiÓm so¸t ®èi víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc, nh»m ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m chÕ ®é thÓ lÖ tÝn dông, cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro x¶y ra, ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông vµ rñi ro trong thanh to¸n. - §iÒu hµnh mét c¸nh linh ho¹t h¬n c¸c quy chÕ qu¶n lý tÇm vÜ m« nh­: c¬ chÕ chÝnh s¸ch l·i suÊt, ®iÒu hµnh tØ gi¸ ngo¹i tÖ… mÆt kh¸c còng nªn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c NHTM trong viÖc cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. 3. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. - T¨ng c­êng ho¹t ®éng thanh tra kiÓm so¸t néi bé trong toµn hÖ thèng nh»m chÊn chØnh nh÷ng sai sãt, phßng ngõa rñi ro. ViÖc kiÓm so¸t ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong mäi lÜnh v­c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. - Cã chÕ ®é khen th­ëng râ rµng, c«ng minh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nh»m khuyÕn khÝch, thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c chi nh¸nh trùc thuéc cña Ng©n hµng. - Hç trî chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn kinh phÝ trong c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô, kiÕn thøc chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nãi chung, c¸n bé tÝn dông nãi riªng cña Ng©n hµng. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn theo tõng chuyªn ®Ò nh­: thÈm ®Þnh tÝn dông, thanh to¸n quèc tÕ…hç trî cho c¸c chi nh¸nh trùc thuéc kinh phÝ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së gióp cho c¸c c¬ së t¨ng ®­îc tÝnh c¹nh tranh cña m×nh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tãm l¹i, ch­¬ng 3 cña chuyªn ®Ò ®· ®Ò cËp quan ®iÓm më réng cho vay vµ c¸c môc tiªu vÒ c«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn trong thêi gian tíi. KÕT LUËN Qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, cã thÓ thÊy r»ng tuy chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn míi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 8 n¨m nh­ng ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, trë thµnh ®¬n vÞ tiªn tiÕn, trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ trong hÖ thèng ng©n hµng NHNo&PTNT ViÖt Nam nãi riªng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn ®­îc sù h­íng dÉn cña T.S Phan ThÞ Thu Hµ, sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c¸n bé t¹i chi nh¸nh, cïng víi sù nghiªn cøu t×m tßi cña b¶n th©n, em ®· hoµn thµnh ®­îc chuyªn ®Ò víi c¸c néi dông: - C¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ DNNQD, ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng vµ vai trß cña ho¹t ®éng nµy ®èi víi c¸c DNNQD, tõ ®ã kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña viÖc më réng cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh, tõ ®ã t×m ra nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña h¹n chÕ. - §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng cho vay ®èi víi DNNQD t¹i chi nh¸nh, ®Ó ®¸p øng nhu vÒ vèn ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp nµy. C¸c ®Ò xuÊt trªn chØ lµ sè nhá trong tæng thÓ rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m më réng cho vay ®èi víi DNNQD, nh­ng em tin r»ng ®ã lµ c¸c gi¶i ph¸p mµ chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh H­ng Yªn cã thÓ tham kh¶o vµ ¸p dông trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, víi thêi gian nghiªn cøu h¹n hÑp vµ nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Hõng Yªn. H­ng Yªni ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2006 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o I. C¸c s¸ch tham kh¶o. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ- J.MISHKIN Ng©n hµng th­¬ng m¹i – TS.T« Ngäc H­ng Gi¸o tr×nh lý thuyÕt tiÒn tÖ vµ Ng©n hµng §ång chñbiªn: TS. Ng« H­íng & Th.S. T« Kim Ngäc Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Vµ kinh doanh ng©n hµng §ång chñ biªn: PGS – TS. Ng« H­íng & TS. Phan §×nh ThÕ Gi¸o tr×nh Marketing ng©n hµng Chñ biªn: NG¦T – TS. NguyÔn ThÞ Minh HiÒn II. C¸c s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ tham kh¶o. 1. T¹p chÝ Ng©n hµng sè c¸c n¨m 2001,2002,2003,2004,2005 2. T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ sè c¸c n¨m 2003,2004,2005 3. B¸o doanh nghiÖp sè c¸c n¨m 2004,2005 III. C¸c tµi liÖu t¹i n¬i thùc tËp. 1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2003,2004,2005 2. B¸o c¸o ho¹t ®éng tÝn dông c¸c n¨m 2003,2004,2005 3. B¸o c¸o ho¹t ®éng TTQT vµ kinh doanh ngo¹i tÖ c¸c n¨m 2003,2004,2005 4. B¸o c¸o c«ng t¸c huy ®éng vèn c¸c n¨m 2003,2004,2005 lêi c¶m ¬n Bµi luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thµnh lµ nhê cã sù gióp ®ì, chØ b¶o tËn t×nh cña T.S Phan ThÞ Thu Hµ, cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh H­ng Yªn, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé t¹i phßng tÝn dông. V× vËy, cuèi cïng em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi nh÷ng c« gi¸o cïng nh÷ng ng­êi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Sinh viªn D­¬ng Minh h¶i B¶ng ký hiÖu c¸c ch÷ viÕt t¾t NHTM : Ng©n hµng th­¬ng m¹i NHNo&PTNT : Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n NHNN : Ng©n hµng Nhµ n­íc DNNN : Doanh nghiÖp Nhµ n­íc DNNQD : Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh TNHH : Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n TCTD : Tæ chøc tÝn dông TCKT : Tæ chøc kinh tÕ CNH- H§H : C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ PG§ : Phã gi¸m ®èc KH : Kú h¹n TGDC : TiÒn göi d©n c­ GTCG : GiÊy tê cã gi¸ UT§T : Uû th¸c ®Çu t­ TTQT : Thanh to¸n quèc tÕ TM&DV : Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô KTKS : KiÓm tra kiÓm so¸t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Hưng Yên.DOC
Luận văn liên quan