Đề tài Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Viêt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Công ty du lịch Việt Nam tại thành phố ĐN là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lớn trên bàn bàn Miền Trung. Công ty có nhiều đơn vị trực thuộc gồm các khách sạn chi nhánh lữ hành và đơn vị kinh doanh vận chuyển. với đặc điểm như vậy, việc xây dựng các báo cáo bộ phận nhằm giúp cho quản lý công ty quản lý tốt các đơn vị trực thuộc có ý nghĩa lớn đối với công ty. Đề tài bao gồm 2 phần: Phần I. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận và thực trạng báo cáo kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng Phần II. Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Viêt Nam tại thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c thäúng kã taûi Cäng ty : 1. Thäúng kã säú khaïch, ngaìy khaïch : Taûi Cäng ty, càn cæï vaìo caïc baïo caïo doanh thu cuía caïc âån vë træûc thuäüc gåíi lãn hàòng tuáön, cuäúi quê, kãú toaïn Cäng ty tiãún haình thäúng kã säú khaïch, ngaìy khaïch do tæìng âån vë træûc thuäüc phuûc vuû trong quê vaì cuía toaìn Cäng ty theo máùu sau : SÄÚ KHAÏCH, NGAÌY KHAÏCH NÀM 2003 I. KHAÏCH DU LËCH DO CAÏC ÂÅN VË LÆU TRUÏÏ PHUÛC VUÛ Chè tiãu Tre Xanh trung tám Tre Xanh bãn caíng ... Toaììn Cäng ty Quê1 Quê 2 Quê 3 Quê 4 Nàm 2003 Quê1 Quê 2 Quê 3 Quê 4 Nàm 2003 ..... Quê1 Quê 2 Quê 3 Quê 4 Nàm 2003 1.Säú khaïch 3.480 2.099 2.952 3.163 11.694 2.610 2.520 2.886 2.546 10.562 ........ 12.258 11.764 14.030 11.978 50.030 Quäúc tãú 2.562 594 781 1.905 5.842 854 180 317 1.016 2.367 ........ 3.919 925 1.349 3.330 9.523 Näüi âëa 918 1.505 2.171 1.258 5.852 4.756 2.340 2.569 1.530 11.195 ......... 8.339 10.839 12.681 468 40.507 2.Ngaìy khaïch 4.845 3.483 4.176 4.591 17.095 3.799 4.339 4.818 3.707 16.663 ...... 17.635 17.598 20.291 17.859 73.383 Quäúc tãú 3.437 917 1.239 2.471 8.064 1.122 282 656 1.299 3.359 ...... 5.519 1.681 2.377 4.507 14.084 Näüi âëa 1.408 2.512 2.937 2.120 8.977 2.677 4.057 4.162 2.408 13.304 ........ 12.116 15.917 17.914 13.352 59.299 3.Cäng suáút buäöng (%) 74,61 54,03 63,18 72,14 65,98 52,53 55,88 68,19 60,16 59,2 .......... 70,13 65,34 71,19 67,38 58,53 4.Cäng suáút giæåìng (%) 69,02 45,02 64,74 52,69 57,46 49,66 56,1 61,61 47,4 53,71 ......... 63,83 60,19 67,44 54,87 61,53 II. KHAÏCH DU LËCH DO CAÏC ÂÅN VË LÆÎ HAÌNH PHUÛC VUÛ: SÄÚ KHAÏCH Quê1 Quê 2 Quê 3 Quê 4 Nàm 2003 NGAÌY KHAÏCH Quê1 Quê 2 Quê 3 Quê 4 Nàm 2003 4.961 3.111 3.828 3.401 2.908 16.358 11.443 18.290 13.900 59.991 ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........... CN Häüi An 184 445 640 56 1.325 CN Häüi An 535 1.874 1.975 338 Quäúc tãú 0 0 0 0 0 Quäúc tãú 0 0 0 0 Näüi âëa 184 445 640 56 1.325 Näüi âëa 535 1.874 1.975 338 4.722 CN Haì Näüi 239 100 333 362 1.034 CN Haì Näüi 897 650 1.652 2.267 5.466 Quäúc tãú 220 16 46 231 513 Quäúc tãú 814 380 298 1.212 2.704 Näüi âëa 19 84 287 131 521 Näüi âëa 83 270 2.354 1.055 2.762 XN VC-DL 165 302 143 22 632 XN VC-DL 603 884 665 66 2.218 Quäúc tãú 125 9 33 22 189 Quäúc tãú 511 154 165 66 896 Näüi âëa 40 393 110 0 543 Näüi âëa 92 730 500 0 1.322 2. Thäúng kã doanh thu: Cäng taïc thäúng kã doanh thu cuía caïc âån vë træûc thuäüc âæåüc kãú toaïn Cäng ty tiãún haình hàòng tuáön, ngay sau khi nháûn âæåüc baïo caïo doanh thu tuáön cuía caïc âån vë. Âãún cuäúi nàm, kãú toaïn Cäng ty láûp baïo caïo täøng håüp doanh thu cuía táút caí caïc âån vë, tênh toaïn säú tuyãût âäúi, säú tæång âäúi doanh thu trong nàm so våïi kãú hoaûch Caïc baïo caïo thäúng kã doanh thu âæåüc láûp taûi Cäng ty theo máùu nhæ sau: BAÏO CAÏO CÅ CÁÚU DOANH THU THÆÛC HIÃÛN TOAÌN CÄNG TY NÀM 2003 Dëch vuû Nàm 2002 Kãú hoaûch 2003 Nàm 2003 So saïnh cuìng kyì So saïnh kãú hoaûch (%) Doanh thu Tyí troüng Doanh thu Tyí troüng Doanh thu Tyí troüng Doanh thu Tyí troüng KHÄÚI LÆÎ HAÌNH 27.299.275.888 52,1 22.850.000.000 47,38 26.056.511.684 49,65 -1.242.764.204 95,45 114,03 Dëch vuû læî haình 21.631.666.802 17.000.000.000 19.720.957.056 -1.910.709.746 91,17 116,01 Dëch vuû váûn chuyãøn 5.667.609.086 5.850.000.000 6.335.554.628 667.945.542 111,79 108,30 KHÄÚI DËCH VUÛ 25.093.863.745 47,9 25.377.000.000 52,62 26.425.287.750 50,35 1.331.424.005 105,31 104,13 Dëch vuû váûn chuyãøn 3.257.154.728 3.103.000.000 2.597.846.901 -659.307.827 79,76 83,72 Dëch vuû nguí 8.785.791.276 8.765.000.000 8.855.462.873 69.671.597 100,79 101,03 Dëch vuû àn 3.865.090.909 3.875.000.000 3.931.564.619 66.473.710 101,72 101,46 Dëch vuû uäúng pha chã 256.351.415 250.000.000 251.764.969 -4.586.446 98,21 100,71 Âaûi lyï veï maïy bay 338.378.438 260.000.000 356.596.351 27.217.913 108,04 140,61 Dëch vuû massage, karaoke 3.884.301.154 3.911.000.000 4.901.616.350 1.017.315.196 126,19 125,33 Dëch vuû âiãûn thoaûi, fax 6.876.541.797 680.000.000 641.450.506 -46.091.291 93,3 94,33 Dëch vuû khaïc 1.471.505.088 880.000.000 1.449.815.831 -21.689.257 98,53 164,75 Kinh doanh haìng hoaï 2.547.748.940 3.653.000.000 343.169.350 882.420.410 134,64 93,90 Täøng cäüng 52.393.139.633 100 48.227.000.000 100 52.481.799.434 100 88.659.801 100,17 108,82 IV- Nháûn xeït vãö hãû thäúng baïo caïo kãú toaïn cuía Cäng ty : Sau mäüt thåìi gian nghiãn cæïu, tçm hiãøu hãû thäúng baïo caïo kãú toaïn cuía caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty vaì taûi Cäng ty, em nháûn tháúy hãû thäúng baïo caïo kãú toaïn naìy coï nhæîng æu nhæåüc âiãøm sau : 1. Æu âiãøm: - Hãû thäúng baïo caïo taìi chênh cuía caïc âån vë træûc thuäüc âæåüc láûp âáöy âuí , theo âuïng qui âënh. - Thë træåìng du lëch laì mäüt thë træåìng nhaûy caím, ráút dãù bë aính hæåíng båíi nhiãöu nhán täú khaïc nhau nhæ : thiãn tai, dëch bãûnh, caïc chênh saïch vé mä cuía Nhaì næåïc. Do âoï, viãûc Cäng ty qui âënh caïc âån vë træûc thuäüc phaíi gåíi caïc baïo caïo vãö doanh thu, säú khaïch, ngaìy khaïch âënh kyì hàòng tuáön vãö Cäng ty vaì sau âoï kãú toaïn Cäng ty tiãún haình thäúng kã säú liãûu trãn toaìn Cäng ty coï yï nghéa ráút låïn. Chênh caïc säú liãûu thäúng kã naìy seî giuïp nhaì quaín lyï Cäng ty coï caïi nhçn täøng thãø vãö tçnh hçnh khai thaïc khaïch cuía tæìng âån vë, nàõm bàõt âæåüc këp thåìi caïc thäng tin vãö sæû biãún âäüng cuía thë træåìng du lëch, âãø tæì âoï coï caïc quyãút âënh håüp lyï. - Cäng taïc thäúng kã säú liãûu cuía caïc âån vë træûc thuäüc taûi vàn phoìng Cäng ty vaì viãûc âäúi chiãúu säú liãûu thæûc hiãûn våïi säú liãûu kãú hoaûch giuïp nhaì quaín lyï Cäng ty âaïnh giaï âæåüc kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía tæìng âån vë trong nàm. - Viãûc láûp caïc kãú hoaûch vãö säú khaïch, ngaìy khaïch, doanh thu åí caïc âån vë vaìo âáöu mäùi nàm coï yï nghéa nhæ mäüt kim chè nam âãø âån vë hæåïng tåïi trong viãûc tçm kiãúm, khai thaïc nguäön khaïch. 2. Nhæåüc âiãøm : Bãn caûnh nhæîng æu âiãøm âaïng kãø trãn thç hãû thäúng baïo caïo cuía caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty coìn täön taûi mäüt säú haûn chãú nhæ sau: - Hiãûn nay, táút caí caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty âãöu tiãún haình phán loaûi chi phê theo yãúu täú, chæa quan tám âãún viãûc phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí. Âiãöu naìy âaî gáy khoï khàn trong viãûc âaïnh giaï, kiãøm tra chi phê cuía tæìng bäü pháûn trong tæìng âån vë (vç trong thæûc tãú coï nhæîng træåìng håüp màûc duì nhaì quaín lyï bäü pháûn âoï âaî quaín lyï ráút täút caïc chi phê phaït sinh, nhæng täøng chi phê cuía bäü pháûn ráút låïn laì do pháön âënh phê cuía bäü pháûn âoï chiãúm quaï cao). Vç váûy, caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty nãn tiãún haình phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí vaì láûp caïc baïo caïo thu nháûp, baïo caïo bäü pháûn gåíi vãö Cäng ty. Sau âoï, dæûa trãn caïc baïo caïo naìy kãú toaïn Cäng ty tiãún haình láûp baïo caïo bäü pháûn trãn toaìn Cäng ty âãø nhaì quaín lyï Cäng ty nàõm bàõt âæåüc tçnh hçnh kinh doanh, âaïnh giaï âæåüc trçnh âäü quaín lyï chi phê cuía tæìng âån vë. - Màût khaïc, taûi caïc âån vë træûc thuäüc âaî láûp caïc kãú hoaûch vãö doanh thu, säú khaïch, ngaìy khaïch nhæng laûi khäng láûp kãú hoaûch vãö chi phê. Âiãöu naìy seî gáy khoï khàn trong viãûc quaín lyï caïc chi phê phaït sinh trong âån vë. Do âoï, caïc âån vë nãn tiãún haình láûp caïc baïo caïo dæû toaïn chi phê, dæû toaïn kãút quaí kinh doanh âãø taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi trong viãûc kiãøm tra, âaïnh giaï traïch nhiãûm cuía tæìng bäü pháûn. PHÁÖN II XÁY DÆÛNG HÃÛ THÄÚNG BAÏO CAÏO BÄÜ PHÁÛN PHUÛC VUÛ QUAÍN LYÏ NÄÜI BÄÜ ÅÍ CÄNG TY DU LËCH VIÃÛT NAM TAÛI ÂAÌ NÀÔNG I. Xáy dæûng baïo caïo bäü pháûn taûi caïc khaïch saûn træûc thuäüc Cäng ty : 1. Phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí: Caïc khaïch saûn træûc thuäüc Cäng ty âãöu laì nhæîng âån vë kinh doanh nhiãöu dëch vuû : àn, nguí, uäúng pha chãú, haìng hoaï, dëch vuû khaïc... Âãø phuûc vuû cho viãûc láûp caïc baïo caïo kãú toaïn quaín trë, âàûc biãût laì caïc baïo caïo bäü pháûn, toaìn bäü chi phê phaït sinh trong khaïch saûn cáön phaíi âæåüc phán loaûi theo caïch æïng xæí, coï chi tiãút hoaï trong tæìng bäü pháûn. Theo âoï, chi phê âæåüc phán loaûi thaình : biãún phê, âënh phê træûc tiãúp (laì âënh phê phaït sinh taûi mäùi bäü pháûn) vaì âënh phê chung. Trong khuän khäø chuyãn âãö thæûc táûp naìy, em xin tiãún haình phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí vaì láûp baïo caïo bäü pháûn taûi Khaïch saûn Tre Xanh trung tám. Caïc khaïch saûn khaïc coï thãø tiãún haình tæång tæû. * Näüi dung caïc hoaût âäüng kinh doanh taûi Khaïch saûn Tre Xanh trung tám : Kinh doanh nguí : Laì hoaût âäüng phuûc vuû nhu cáöu læu truï cuía khaïch du lëch. Kinh doanh haìng àn : Laì dëch vuû chãú biãún caïc moïn àn âaïp æïng nhu cáöu cuía khaïch trong thåìi gian læu truï vaì caïc khaïch trong thaình phäú . Kinh doanh haìng uäúng pha chãú : Laì viãûc pha chãú caïc loaûi thæïc uäúng nhæ sæîa, caì phã, næåïc eïp traïi cáy... phuûc vuû chuí yãúu trong bæîa àn saïng cuía khaïch. Kinh doanh haìng hoaï : Laì hoaût âäüng kinh doanh caïc loaûi bia, ræåüu, næåïc ngoüt... vaì caïc haìng thuí cäng myî nghãû nhæ haìng âaï Non Næåïc, vaíi luûa tå tàòm, tranh thãu... phuûc vuû nha cáöu âa daûng cuía khaïch. Kinh doanh dëch vuû khaïc : Laì caïc dëch vuû massage, tàõm håi, cho thuã häüi træåìng, thuã xe du lëch, mua veï maïy bay... * Caïc chi phê phaït sinh taûi Khaïch saûn Tre Xanh trung tám bao gäöm: - Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp dëch vuû nguí : bao gäöm hoa quaí âàût phoìng vaì váût duûng cho khaïch (xaì phoìng, baìn chaíi âaïnh ràng, bao chuûp toïc...). Chi phê naìy âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng nguí. - Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp dëch vuû àn : laì caïc loaûi hoa quaí, thæûc pháøm, gia vë... biãún âäøi tyí lãû våïi säú læåüng khaïch àn nãn âæåüc xem laì biãún phê hoaût âäüng àn. - Chi phê nguyãn váût liãûu træûc tiãúp dëch vuû pha chãú : gäöm caïc loaûi caìphã, âæåìng, sæîa, hoa quaí... chuí yãúu duìng âãø pha chãú caïc loaûi thæïc uäúng phuûc vuû khaïch àn saïng. Chi phê naìy tàng lãn khi säú læåüng khaïch àn saïng tàng, âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng pha chãú. - Nhiãn liãûu : laì chi phê vãö caïc loaûi than, gas, dáöu duìng âãø chãú biãún thæïc àn âæåüc xem laì biãún phê hoaût âäüng àn. Ngoaìi ra, coìn laì chi phê dáöu chaûy maïy phaït âiãûn, âæåüc xem laì âënh phê chung. - Phán bäø CCDC Cäng ty quaín lyï: laì caïc loaûi CCDC coï giaï trë trãn 1.000.000 â vaì nhoí hån 5.000.000 â nhæ : maïy âiãöu hoaì, tivi, tuí laûnh trang bë trong caïc phoìng khaïch, maïy pha caìphã, maïy xay sinh täú, näöi aïp suáút, näöi cåm âiãûn ... duìng åí bäü pháûn baìn, bãúp... CCDC âæåüc sæí duûng åí bäü pháûn naìo thç chi phê phán bäø âæåüc xem laì âënh phê træûc tiãúp cuía bäü pháûn âoï, nãúu duìng åí bäü pháûn quaín lyï, kãú toaïn, baío vãû, sæía chæîa (goüi chung laì bäü pháûn chung) thç âæåüc xem laì âënh phê chung. - Phán bäø CCDC âån vë quaín lyï : Laì caïc CCDC coï giaï trë nhoí (dæåïi mäüt triãûu âäöng) nhæ quaût, âeìn, baìn, ghãú, ly, cheïn, déa, khàn tàõm, aïo choaìng... Tæång tæû nhæ CCDC do Cäng ty quaín lyï, chi phê phán bäø cuía loaûi CCDC naìy cuîng âæåüc xem laì âënh phê træûc tiãúp cuía bäü pháûn sæí duûng vaì laì âënh phê chung âäúi våïi caïc loaûi CCDC sæí duûng åí bäü pháûn chung. - ÁÚn pháøm tuyãn truyãön quaíng caïo : Laì caïc chi phê vãö in áún caïc loaûi táûp gáúp, phong bç vaì giáúy viãút thæ, chi phê bàng rän quaíng caïo trong caïc dëp lãù häüi... âæåüc xem laì âënh phê cuía bäü pháûn chung. - Trang phuûc baío häü lao âäüng : Hàòng nàm, caïn bäü cäng nhán viãn trong khaïch saûn âæåüc trang bë trang phuûc baío häü lao âäüng (aïo, quáön, vaïy...). Trong nàm 2003, mæïc trang bë naìy laì 500.000 â/ngæåìi. Do âoï, âáy âæåüc xem laì khoaín âënh phê træûc tiãúp cuía bäü pháûn sæí duûng vaì laì âënh phê cuía bäü pháûn chung. S Tiãön læång = Mæïc tiãön læång âån vë i S Hãû säú cháút læåüng ABCi Säú ngaìy laìm viãûc trong thaïng i x x Säú ngaìy trong thaïng Tiãön læång : Âáy laì chi phê häùn håüp bao gäöm biãún phê laì tiãön læång Khoaín tiãön læång maì caïn bäü cäng nhán viãn nháûn âæåüc hàòng kyì âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Trong âoï : + Hãû säú cháút læåüng ABC laì hãû säú læång âæåüc qui âënh thäúng nháút trong Cäng ty tuìy thuäüc vaìo trçnh âäü nhán viãn, tênh cháút nghãö nghiãûp, thám niãn cäng taïc...cuía ngæåìi lao âäüng. + Mæïc tiãön læång âån vë laì mæïc tiãön læång do giaïm âäúc Cäng ty quyãút âënh theo âënh kyì 6 thaïng càn cæï vaìo hiãûu quaí hoaût âäüng cuía tæìng âån vë træûc thuäüc. + i: nhán viãn i. Tæì cäng thæïc tênh trãn, coï thãø tháúy mæïc tiãön læång maì mäùi nhán viãn khaïch saûn nháûn âæåüc trong kyì chè phuû thuäüc vaìo säú ngaìy nhán viãn âoï laìm viãûc trong kyì âoï. Vç váûy, tiãön læång cuía mäùi bäü pháûn âæåüc xem laì âënh phê cuía bäü pháûn âoï. Mæïc læång cå baín do Nhaì næåïc qui âënh chè âæåüc khaïch saûn sæí duûng âãø tênh caïc khoaín trêch theo læång (BHXH, BHYT, KPCÂ) cho ngæåìi lao âäüng. Do âoï caïc khoaín trêch theo læång naìy cuîng âæåüc xem laì âënh phê theo tæìng bäü pháûn. Ta coï cäng thæïc tênh caïc khoaín trêch naìy nhæ sau: SLæång cå baín = SHãû säú læång vaì phuû cáúp i x 290.000 â Trong âoï: Hãû säú læång vaì phuû cáúp cuía tæìng nhán viãn âæåüc Nhaì næåïc qui âënh trong qui chãú tiãön læång tuìy theo thám niãn cäng taïc, tênh cháút nghãö nghiãûp, trçnh âäü chuyãn män... cuía ngæåìi lao âäüng. BHXH i = 15% Læång cå baín i (tênh vaìo chi phê ). BHYT i = 2 % Læång cå baín i (tênh vaìo chi phê ). KPCÂ i = 2% Tiãön læång i (tênh vaìo chi phê ). Hiãûn nay taûi khaïch saûn, toaìn bäü tiãön læång cuía nhán viãn baìn âãöu âæåüc tênh vaìo hoaût âäüng àn, trong khi nhán viãn baìn ngoaìi phuûc vuû hoaût âäüng àn coìn phuûc vuû hoaût âäüng uäúng pha chãú vaì kinh doanh haìng hoaï. Âiãöu naìy seî khäng phaín aïnh âuïng chi phê cuía tæìng bäü pháûn. Do âoï, caïc chi phê naìy cáön âæåüc tênh toaïn vaì phán chia cuû thãø cho tæìng bäü pháûn dæûa vaìo thåìi gian nhán viãn baìn phuûc vuû cho tæìng hoaût âäüng : àn, uäúng pha chãú vaì kinh doanh haìng hoaï . Quan saït thæûc tãú taûi bäü pháûn nhaì haìng cho tháúy thåìi gian bçnh quán mäüt nhán viãn baìn phuûc vuû uäúng pha chãú chiãúm 1/8 täøng thåìi gian phuûc vuû khaïch, phuûc vuû àn chiãúm 4/8 vaì phuûc vuû haìng hoaï chiãúm 3/8 täøng thåìi gian phuûc vuû khaïch. Caïc chi phê liãn quan âãún nhán viãn baìn (goüi chung laì chi phê nhán viãn ) phaït sinh trong quê IV nàm 2003 nhæ sau: + Tiãön læång = 32.492.112 â. + Læång cå baín = 8.799.443 â. + BHXH, BHYT = 17% Læång cå baín = 1.495.905 â. + KPCÂ = 2% Tiãön læång = 649.842 â. + Tiãön àn ca = 3.389.686 â. + Chi phê trang phuûc = 625.000 â. BAÍNG TÊNH CHI PHÊ NHÁN VIÃN CHO CAÏC BÄÜ PHÁÛN ÀN, UÄÚNG, KINH DOANH HAÌNG HOAÏ Bäü pháûn Tyí lãû thåìi gian nhán viãn baìn phuûc vuû Tiãön læång KPCÂ BHXH, BHYT Tiãön àn ca Tiãön trang phuûc (1) (2) (3) = (2) xSTiãön læång (4) = (2) x SKPCÂ (5) = (2) x SBHXH, BHYT (6) = (2) x STiãön àn ca (7) = (2) xSChi phê trang phuûc 1.Àn 0,50 16.246.056 324.921 747.953 1.694.843 312.500 2.Uäúng pha chãú 0,13 4.061.514 81.230,25 186.988,13 423.710,75 78.125 3.KD haìng hoaï 0,38 12.184.542 243.690,75 560.964,38 1.271.132,25 234.375 Täøng cäüng 1,00 32.492.112 649.842 1.495.905 3.389.686 625.000 - Tiãön àn ca : Âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau : Säú ngaìy laìm viãûc trong thaïng i Säú ngaìy trong thaïng STiãön àn ca = 210.000â x Tæì cäng thæïc trãn cho tháúy tiãön àn ca cuía nhán viãn tæìng bäü pháûn chè phuû thuäüc vaìo säú ngaìy laìm viãûc trong kyì cuía tæìng nhán viãn, khäng phuû thuäüc vaìo säú læåüng khaïch maì bäü pháûn âoï phuûc vuû trong kyì. Do âoï chi phê tiãön àn ca âæåüc xem laì âënh phê. - BHXH, BHYT, KPCÂ : Âæåüc tênh dæûa trãn læång cå baín vaì chi phê tiãön læång nãn âæåüc xem laì âënh phê . - Kháúu hao TSCÂ hæîu hçnh : Laì chi phê kháúu hao cuía caïc TSCÂ phuûc vuû cho hoaût âäüng kinh doanh taûi tæìng bäü pháûn nhæ : hãû thäúng thäng håi bãúp, kãû cheïn baït inox 4 táöng, phoìng tàõm sauna, kháúu hao toaì nhaì khaïch saûn, kháúu hao caïc TSCÂ chung nhæ thang maïy, hãû thäúng giãúng khoan, täøng âaìi âiãûn thoaûi... Chi phê kháúu hao hàòng kyì âæåüc xaïc âënh theo phæång phaïp âæåìng thàóng nãn noï laì chi phê cäú âënh. Chi phê kháúu hao caïc TSCÂ sæí duûng taûi tæìng bäü pháûn âæåüc xem laì âënh phê træûc tiãúp cuía mäùi bäü pháûn, chi phê kháúu hao caïc TSCÂ chung âæåüc xem laì âënh phê chung. Riãng chi phê kháúu hao toaì nhaì khaïch saûn hiãûn nay âæåüc tênh toaìn bäü cho dëch vuû nguí. Âiãöu naìy laì khäng chênh xaïc vç khaïch saûn khäng chè kinh doanh dëch vuû nguí maì coìn kinh doanh nhiãöu dëch vuû khaïc. Vç váûy, âãø phaín aïnh âuïng caïc chi phê thæûc sæû phaït sinh taûi mäùi hoaût âäüng thç chi phê kháúu hao cuía toaì nhaì khaïch saûn cáön âæåüc tênh toaïn cuû thãø cho tæìng hoaût âäüng theo diãûn têch sæí duûng nhaì cuía mäùi hoaût âäüng. Khaïch saûn Tre Xanh trung tám coï táút caí 10 táöng, mäùi táöng âæåüc sæí duûng cho caïc hoaût âäüng sau: Táöng 1 : Khu væûc âoïn tiãúp khaïch, phoìng giaïm âäúc, phoìng baío vãû. Táöng 2 : 1/4 diãûn têch táöng 2 laì häüi træåìng, 1/16 diãûn têch laì quáöy bar, 1/16 diãûn têch laì kho âãø haìng hoaï (ræåüu, bia, næåïc ngoüt...), 3/4 diãûn têch laì nhaì haìng. Táöng 3 : 1/3 diãûn têch sæí duûng cho hoaût âäüng massege, tàõm håi; 2/3 diãûn têch laì caïc phoìng nguí. Táöng 4 à táöng 9 : Caïc phoìng nguí. Táöng 10 : Sán thæåüng. Täøng mæïc kháúu hao quyï IV nàm 2003 cuía toìa nhaì Khaïch saûn Tre Xanh trung tám = 83.506.304 â. Càn cæï vaìo diãûn têch sæí duûng toaì nhaì cuía mäùi bäü pháûn vaì täøng mæïc kháúu hao trong quyï, ta coï baíng tênh kháúu hao mäùi bäü pháûn nhæ sau: BAÍNG TÊNH KHÁÚU HAO TOAÌ NHAÌ TRUNG TÁM THEO TÆÌNG BÄÜ PHÁÛN Bäü pháûn Tyí lãû diãûn têch sæí duûng Mæïc kháúu hao toaì nhaì tênh vaìo chi phê bäü pháûn 1. Àn 0,06 5.219.144,00 2. Uäúng pha chãú 0,01 521.914,40 3. Nguí 0,67 55.670.869,33 4. Haìng hoaï 0,01 521.914,40 5. Dëch vuû khaïc 0,06 4.871.201,07 6. Chung 0,20 16.701.260,80 Täøng cäüng 1,00 83.506.304,00 Trong baíng tênh trãn, khoaín chi phê kháúu hao chung chênh laì kháúu hao pháön diãûn têch toaì nhaì khäng træûc tiãúp âæåüc sæí duûng taûi mäüt trong caïc bäü pháûn trãn (laì khu væûc tiãön saính, sán thæåüng). - Chi phê giàût laì : Laì chi phê thuã ngoaìi giàût laì caïc loaûi khàn, ra traíi giæåìng, gäúi, muìng, mãön...cuía caïc phoìng khaïch, âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng nguí. Ngoaìi ra, khaïch saûn cuîng kinh doanh dëch vuû giàût quáön aïo cho khaïch âãún åí. Khi âoï, chi phê naìy âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû khaïc. - Hoa häöng mäi giåïi : Säú tiãön traí cho caïc caï nhán, täø chæïc giåïi thiãûu khaïch âãn åí tai khaïch saûn. Säú tiãön naìy cao hay tháúp laì phuû thuäüc vaìo säú læåüng khaïch,loaûi phoìng åí vaì thåìi gian læu truï nãn laì biãún phê cuía dëch vuû nguí. - Chi phê âiãûn: Âæåüc xem laì chi phê häùn håüp, trong âoï biãún phê laì mæïc chi phê âiãûn phaït sinh åí caïc hoaût âäüng nguí, àn, uäúng pha chãú, dëch vuû khaïc.. Khi læåüng khaïch sæí duûng caúc dëch vuû naìy caìng tàng thç chi phê âiãûn caìng tàng. Âënh phê laì chi phê âiãûn phaït sinh åí bäü pháûn chung. Chi phê âiãûn åí bäü pháûn chung âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Chi phê âiãûn åí bäü pháûn chung = Âån giaï 1 Kwh âiãûn x Säú ngaìy trong quê x Mæïc tiãu hao âiãûn bçnh quán 1 ngaìy åí bäü pháûn chung = 1480â x 92 ngaìy x SQi x Pi x Ti Trong âoï: + Qi : Säú læåüng thiãút bë âiãûn i duìng åí bäü pháûn chung. + Pi : Cäng suáút thiãút bë âiãûn i duìng åí bäü pháûn chung. + Ti : Thåìi gian hoaût âäüng bçnh quán trong ngaìy cuía thiãút bë âiãûn i. BAÍNG TÄØNG HÅÜP MÆÏC HOAÛT ÂÄÜNG BÇNH QUÁN TRONG NGAÌY CUÍA CAÏC THIÃÚT BË ÂIÃÛN ÅÍ BÄÜ PHÁÛN CHUNG STT Thiãút bë Bäü pháûn sæí duûng Säú læåüng Cäng suáút (Kw) Thåìi gian hoaût âäüng bçnh quán trong ngaìy (giåì) Täøng mæïc tiãu hao âiãûn trong ngaìy 1 Maïy fax Lãù tán 2 0,075 18 2,700 2 Maïy vi tênh Lãù tán 2 0,065 18 2,340 3 Täøng âaìi Panasonic Lãù tán 1 0,080 18 1,440 4 Maïy in Lãù tán 1 0,065 18 1,170 5 Âiãöu hoaì Chung 4 1,200 12 57,600 6 Thang maïy tæû âäüng TDE Chung 1 8,000 8 64,000 7 Âeìn chuìm 6 boïng Chung 1 1,200 7 8,400 8 Âeìn neon Chung 20 0,060 14 16,800 9 Quaût baìn Chung 5 0,060 8 2,400 10 Âeìn trang trê træåïc khaïch saûn Chung 10 0,025 7 1,750 11 Maïy vi tênh Kãú toaïn 2 0,065 7 0,910 12 Maïy fax Kãú toaïn 1 0,075 7 0,525 13 Maïy in Kãú toaïn 1 0,065 7 0,455 14 Maïy båm næåïc Chung 1,2 0,090 2 2,160 15 Âiãöu hoaì Daewoo Kãú toaïn 1 1,200 4 4,800 Täøng cäüng 167,450 Tæì baíng trãn suy ra: Chi phê âiãûn åí bäü pháûn chung trong quê IV = 1480â x 92 ngaìy x 167,45Kwh = 22.527.672â. Chi phê âiãûn phaït sinh åí caïc bäü pháûn àn, nguí, uäúng pha chãú, kinh doanh haìng hoaï, kinh doanh dëch vuû khaïc = Täøng chi phê âiãûn phaït sinh trong quê - Chi phê âiãûn phaït sinh åí bäü pháûn chung = 122.040.097â - 22.527.672â = 99.512.425â. Täøng chi phê âiãûn phaït sinh åí caïc bäü pháûn træûc tiãúp phuûc vuû naìy seî âæåüc phán bäø theo doanh thu cuía tæìng hoaût âäüng âãø tênh chi phê âiãûn cho tæìng hoaût âäüng. BAÍNG PHÁN BÄØ CHI PHÊ ÂIÃÛN CHO CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG Quê IV nàm 2003 Hoaût âäüng Doanh thu Tyí lãû doanh thu Chi phê âiãûn phán bäø (1) (2) (3) (4)=(3) x Täøng chi phê âiãûn cáön phán bäø 1. Nguí 1.065.149.842 0,535 53.287.909,486 2. Àn 517.298.918 0,260 25.879.718,357 3. Uäúng pha chãú 33.267.638 0,017 1.664.331,921 4. KD haìng hoaï 131.104.682 0,066 6.558.978,044 5. KD dëch vuû khaïc 242.291.362 0,122 12.121.487,192 Täøng cäüng 1.989.112.442 1,000 99.512.425,000 - Chi phê dëch vuû tàõm håi: âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû khaïc. - Cäng taïc phê : Chi phê naìy tyí lãû våïi säú láön âi cäng taïc cuía bäü pháûn quaín lyï khaïch saûn, âæåüc xem laì âënh phê chung. - Âiãûn thoaûi, fax, email : Laì chi phê häùn håüp bao gäöm biãún phê laì chi phê âiãûn thoaûi phuûc vuû nhu cáöu liãn laûc cuía khaïch læu truï (âæåüc tênh vaìo biãún phê cuía dëch vuû khaïc) vaì âinh phê laì chi phê âiãûn thoaûi, fax... phuûc vuû nhu cáöu liãn laûc cuía khaïch saûn. - Chi phê häüi nghë tiãúp khaïch, chi phê sæía chæîa taìi saín: Caïc chi phê naìy âæåüc Cäng ty giao âënh mæïc hàòng nàm theo kãú hoaûch nãn laì âënh phê chung cuía khaïch saûn. - Tiãön thuã âáút : Tiãön thuã âáút khaïch saûn phaíi näüp hàòng nàm laì 17.000.000â, âæåüc phán bäø âãöu cho 4 quê nãn chi phê naìy laì âënh phê chung cuía khaïch saûn. - Chi phê bàòng tiãön khaïc : Laì caïc khoaín chi phê bàòng tiãön khäng nàòm trong caïc khoaín muûc chi phê trãn nhæ phê ngán haìng, chi phê vãû sinh, chi phê cáy caính... Chi phê naìy laì âënh phê chung cuía khaïch saûn. - Giaï väún haìng baïn : Laì giaï väún caïc loaûi ræåüu, bia, næåïc ngoüt... khaïch saûn kinh doanh, laì biãún phê cuía hoaût âäüng kinh doanh haìng hoaï . Toaìn bäü chi phê phaït sinh trong quê cuía Khaïch saûn Tre Xanh trung tám âæåüc thãø hiãûn qua caïc baíng täøng håüp chi phê sau : BAÍNG TÄØNG HÅÜP BIÃÚN PHÊ, ÂËNH PHÊ THEO BÄÜ PHÁÛN Quê IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê KD nguí KD haìng àn KD uäúng pha chãú KD haìng hoaï KD dëch vuû khaïc Toaìn khaïch saûn Biãún phê NVL træûc tiãúp 28.029.503,00 307.439.863,00 9.616.387,00 345.085.753,00 Nhiãn liãûu 3.115.240,00 3.115.240,00 Chi phê âiãûn 53.287.909,49 25.879.718,36 1.664.331,92 6.558.978,04 12.121.487,19 99.512.425,00 Âiãûn thoaûi, fax... 16.435.700,00 16.435.700,00 Giàût laì 15.695.405,00 5.003.000,00 20.698.405,00 Hoa häöng mäi giåïi 27.438.923,00 27.438.923,00 Chi phê dëch vuû tàõm håi 30.588.000,00 30.588.000,00 Giaï väún haìng baïn 43.541.307,00 43.541.307,00 Täøng biãún phê 124.451.740,49 336.434.821,36 11.280.718,92 50.100.285,04 64.148.187,19 586.415.753,00 Âënh phê træûc tiãúp Phán bäø CCDC 63.953.021,00 26.572.387,00 5.031.773,00 2.785.187,00 10.949.511,00 109.291.879,00 Chi phê trang phuûc 2.194.987,50 312.500,00 78.125,00 234.375,00 731.662,50 3.551.650,00 Tiãön læång 68.048.514,00 16.246.056,00 4.061.514,00 12.184.542,00 18.702.777,00 119.243.403,00 Tiãön àn ca 6.101.473,00 1.694.843,00 423.710,75 1.271.132,25 2.033.381,00 11.524.540,00 KPCÂ, BHXH, BHYT 4.040.717,21 1.072.873,50 268.218,38 804.655,13 3.053.801,04 9.240.265,26 Kháúu hao TSCÂ 55.670.869,33 10.061.510,00 706.484,40 15.588.057,07 15.588.057,07 97.614.977,87 Täøng âënh phê træûc tiãúp 200.009.582,04 55.960.169,50 10.569.825,53 32.867.948,45 51.059.189,61 350.466.715,13 BAÍNG TÄØNG HÅÜP ÂËNH PHÊ CHUNG Quïi IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê Säú tiãön 1. Phán bäø chi phê CCDC 26.192.714,00 2. Kháúu hao TSCÂ 196.155.902,13 3. Tiãön læång bäü pháûn chung 162.830.370,00 4. Tiãön àn ca bäü pháûn chung 15.592.960,00 5. Trang phuûc bäü pháûn chung 6.203.850,00 6. BHXH, BHYT, KPCÂ bäü pháûn chung 10.546.365,74 7. Nhiãn liãûu 664.490,00 8. ÁÚn pháøm tuyãn truyãön quaíng caïo 9.234.363,00 9. Chi phê âiãûn bäü pháûn chung 22.527.672,00 10. Âiãûn thoaûi, fax, email 25.732.449,00 11. Cäng taïc phê 4.435.240,00 12. Sæía chæîa taìi saín 5.714.919,00 13. Häüi nghë, tiãúp khaïch 5.786.806,00 14. Tiãön thuã âáút 4.250.000,00 15. Chi phê bàòng tiãön khaïc 82.816.610,00 Täøng cäüng 578.684.710,87 2 Láûp baïo caïo bäü pháûn: Dæûa vaìo baíng täøng håüp biãún phê, âënh phê træûc tiãúp cuía caïc bäü pháûn vaì baíng täøng håüp âënh phê chung trãn toaìn khaïch saûn, ta coï baïo caïo bäü pháûn theo loaûi hçnh dëch vuû nhæ sau: BAÏO CAÏO BÄÜ PHÁÛN Khaïch saûn Tre Xanh trung tám Quê IV nàm 2003 Chè tiãu Bäü pháûn Toaìn khaïch saûn Nguí Àn Uäúng pha chãú KD haìng hoaï KD dëch vuû khaïc 1. Doanh thu thuáön 1.065.149.842,00 517.298.918,00 33.267.638,00 131.104.682,00 242.291.362,00 1.989.112.442,00 2. Biãún phê 124.451.740,49 336.434.821,36 11.280.718,92 50.100.285,04 64.148.187,19 586.415.753,00 3. Säú dæ âaím phê 940.698.101,51 180.864.096,64 21.986.919,08 81.004.396,96 178.143.174,81 1.402.696.689,00 4. Âinh phê træûc tiãúp 200.009.582,04 55.960.169,50 10.569.825,53 32.867.948,45 51.059.189,61 350.466.715,13 5. Låüi nhuáûn bäü pháûn 740.688.519,47 124.903.927,14 11.417.093,55 48.136.448,51 127.083.985,20 1.052.229.973,87 6. Âënh phê chung 578.684.710,87 7. Låüi nhuáûn thuáön 473.545.263,00 8. Tyí lãû säú dæ âaím phê 0,88 0,35 0,66 0,62 0,74 0,71 Trãn âáy laì máùu baïo caïo bäü pháûn maì caïc khaïch saûn nãn láûp vaì gåíi vãö Cäng ty hàòng quê. Qua baïo caïo bäü pháûn cuía khaïch saûn Tre Xanh trung tám, coï thãø âæa ra mäüt säú nháûn xeït nhæ sau: Trong quê IV nàm 2003, táút caí caïc bäü pháûn kinh doanh trong khaïch saûn âãöu coï laîi, trong âoï, bäü pháûn nguí coï laîi cao nháút, tyí lãû säú dæ âaím phê cuía bäü pháûn naìy cuîng cao nháút. Hoaût âäüng kinh doanh uäúng pha chãú màûc duì coï låüi nhuáûn khäng cao nhæng tyí lãû säú dæ âaím phê cuía hoaût âäüng naìy tæång âäúi låïn. Thæûc tãú taûi khaïch saûn cho tháúy, såí dé doanh thu hoaût âäüng uäúng pha chãú tháúp vç hoaût âäüng naìy chuí yãúu phuûc vuû cho nhu cáöu khaïch læu truï àn saïng trong khaïch saûn. Vç thãú, khaïch saûn nãn coï kãú hoaûch måí räüng hoaût âäüng kinh doanh àn saïng cho khaïch trong thaình phäú bàòng viãûc baïn caïc loaûi thæïc àn tæû choün vaì caïc loaûi thæïc uäúng pha chãú. Nãúu laìm âæåüc âiãöu naìy, doanh thu cuía hoaût âäüng kinh doanh haòng àn vaì hoaût âäüng uäúng pha chãú seî tàng cao, låüi nhuáûn hoaût âäüng uäúng pha chãú tæì âoï seî tàng lãn ráút låïn. II. Xáy dæûng baïo caïo bäü pháûn taûi caïc chi nhaïnh: Hai chi nhaïnh træûc thuäüc Cäng ty hiãûn nay laì Chi nhaïnh Haì Näüi vaì Chi nhaïnh Häüi An âãöu chè kinh doanh hoaût âäüng læî haình åí . Do âoï, âäúi våïi mäùi chi nhaïnh, ta khäng tiãún haình láûp baïo caïo bäü pháûn maì chè láûp baïo caïo thu nháûp cho tæìng chi nhaïnh. Âãø coï thãø láûp baïo caïo thu nháûp cho tæìng chi nhaïnh, ta cuîng tiãún haình phán loaûi chi phê thaình biãún phê vaì âënh phê nhæ âäúi våïi caïc khaïch saûn. Dæåïi âáy laì caïch phán loaûi chi phê theo caïch æïng xæí vaì láûp baïo caïo thu nháûp taûi Chi nhaïnh Haì Näüi: Näüi dung caïc khoaín chi phê phaït sinh taûi chi nhaïnh Haì Näüi hàòng kyì nhæ sau : - Tiãön læång, tiãön àn ca, chi phê trang phuûc, BHXH, BHYT, KPCÂ : Coï cäng thæïc tênh hoaìn toaìn giäúng våïi khäúi khaïch saûn, âæåüc xem laì âënh phê cuía chi nhaïnh. - Chi phê âiãûn, næåïc, chi phê vàn phoìng pháøm : Màûc duì caïc chi phê naìy khäng giäúng nhau qua caïc kyì nhæng mæïc biãún âäüng giæîa caïc kyì laì nhoí, khäng phuûc thuäüc vaìo säú læåüng khaïch chi nhaïnh phuûc vuû nãn chi phê naìy âæåüc xem laì âënh phê . - Chi phê âiãûn thoaûi, fax, internet, email: Chi phê naìy phuû thuäüc vaìo säú læåüt khaïch chi nhaïnh khai thaïc âæåüc trong kyì. Säú læåüt khaïch khai thaïc caìng låïn thç cäng taïc liãn laûc våïi khaïch phuûc vuû cho caïc viãûc täø chæïc tour du lëch caìng nhiãöu nãn chi phê naìy laì biãún phê cuía hoaût âäüng læî haình. - Chi phê kháúu hao TSCÂ, phán bäø chi phê CCDC : Khäng thay âäøi qua caïc quê, âæåüc xem laì âënh phê cuía chi nhaïnh. - Chi phê dëch vuû læî haình, chi phê váûn chuyãøn, chi phê baío hiãøm taìi saín, khaïch : Laì caïc chi phê taìu xe, chi phê veï tham quan, chi phê læu truï, chi phê baío hiãøm ... phaït sinh trong tæìng tour du lëch. Chi phê naìy biãún âäøi theo säú læåüng khaïch, säú âiãøm tham quan trong tæìng tour... nãn laì biãún phê cuía hoaût âäüng læî haình. - Cäng taïc phê : Âáy laì chi phê traí cho hæåïng dáùn viãn âi tour du lëch, laì biãún phê cuía hoaût âäüng læî haình. - Chi phê tiãúp khaïch, chi phê tuyãn truyãön quaíng caïo, sæía chæîa taìi saín: Caïc chi phê naìy âæåüc chi nhaïnh xáy dæûng kãú hoaûch hàòng nàm, khäng phuû thuäüc vaìo säú læåüt khaïch chi nhaïnh khai thaïc trong kyì, âæåüc xem laì âënh phê cuía chi nhaïnh. - Chi phê bàòng tiãön khaïc : Laì caïc chi phê vãû sinh, chi phê giao dëch vaì mäüt säú khoaín chi phê bàòng tiãön khaïc khäng nàòm trong caïc khoaín muûc chi phê trãn, âæåüc xem laì biãún phê. Toaìn bäü chi phê phaït sinh taûi Chi nhaïnh Haì Näüi âæåüc phán loaûi theo caïch æïng xæí chi phê nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP BIÃÚN PHÊ Quê IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê Säú tiãön 1. Chi phê dëch vuû læî haình 2.055.154.342 2. Cäng taïc phê 32.034.106 3. Âiãûn thoaûi, Fax, Internet, email 13.852.868 4. Chi phê váûn chuyãøn 1.108.965.130 5. Chi phê bàòng tiãön khaïc 2.547.326 6. Chi phê baío hiãøm taìi saín, khaïch 5.002.320 Täøng cäüng 3.217.556.092 BAÍNG TÄØNG HÅÜP ÂËNH PHÊ Quê IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê Säú tiãön 1. Tiãön læång 23.856.720 2. BHXH, BHYT, KPCÂ 3.153.683 3. Chi phê tiãön àn ca 4.414.245 4. Chi phê tiãúp khaïch 3.338.871 5. Chi phê âiãûn, næåïc 800.860 6. Vàn phoìng pháøm 961.728 7. Chi phê tuyãn truyãön quaíng caïo 2.272.700 8. Kháúu hao TSCÂ 5.395.482 9. Phán bäø chi phê CCDC 2.159.677 10. Chi phê sæía chæîa taìi saín 1.207.000 Täøng cäüng 47.560.966 Sau khi âaî phán loaûi chi phê thaình biãún phê vaì âënh phê nhæ trãn, ta tiãún haình láûp baïo caïo thu nháûp cuía chi nhaïnh nhæ sau: BAÏO CAÏO THU NHÁÛP Chi nhaïnh Haì Näüi Quê IV nàm 2003 1. Doanh thu thuáön 3.265.145.644 â 2. Biãún phê 3.217.556.092 â 3. Säú dæ âaím phê 47.589.552 â 4. Âënh phê 47.560.966 â 5. Låüi nhuáûn thuáön 28.586 â 6. Tyí lãû säú dæ âaím phê 0,01 Qua baíng täøng håüp biãún phê, âënh phê vaì baïo caïo bäü pháûn taûi Chi nhaïnh Haì Näüi nhæ trãn, coï thãø ruït ra mäüt säú nháûn xeït nhæ sau : trong quê IV nàm 2003, màûc duì Chi nhaïnh âaût âæåüc doanh thu ráút cao (trãn 3 tyí), nhæng låüi nhuáûn laûi ráút tháúp (chæa âãún 30.000â). Nguyãn nhán laì do täøng biãún phê quaï låïn. Xem xeït tæì baíng täøng håüp biãún phê, coï thãø tháúy chi phê dëch vuû læî haình vaì chi phê váûn chuyãøn laì chiãúm tyí troüng cao nháút trong täøng biãún phê. Nhæ váûy, âãø chi nhaïnh hoaût âäüng coï hiãûu quaí hån, thç ngoaìi nhæîng cäú gàõng tçm kiãúm khai thaïc nguäön khaïch, chi nhaïnh coìn phaíi chuï troüng âãún viãûc täø chæïc tour du lëch mäüt caïch tiãút kiãûm chi phê nháút, tçm kiãúm caïc âån vë váûn chuyãøn, caïc khaïch saûn coï chi phê àn, nguí, âi laûi... reí hån. III. Xáy dæûng baïo caïo bäü pháûn taûi Xê nghiãûp váûn chuyãøn du lëch : Hoaût âäüng kinh doanh cuía xê nghiãûp váûn chuyãøn du lëch bao gäöm hoaût âäüng váûn chuyãøn læî haình vaì kinh doanh dëch vuû khaïc (dëch vuû sæía chæîa xe ä tä, dëch vuû baïn næåïc giaíi khaït, khàn laûnh cho khaïch âi xe). Trong âoï, hoaût âäüng váûn chuyãøn laì lénh væûc kinh doanh chuí yãúu cuía xê nghiãûp. Caïc chi phê phaït sinh taûi Xê nghiãûp váûn chuyãøn du lëch Quê IV nàm 2003 âæåüc phán loaûi theo caïch æïng xæí chi phê nhæ sau : - Chi phê nhiãn liãûu: Toaìn bäü chi phê nhiãn liãûu phaït sinh trong quê âãöu phuûc vuû cho hoaût âäüng váûn chuyãøn, âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng váûn chuyãøn. - Phuû tuìng thay thãú, xàm läúp, bçnh âiãûn : Chi phê naìy væìa laì biãún phê cuía hoaût âäüng váûn chuyãøn, væìa laì biãún phê cuía dëch vuû sæía chæîa xe ngoaìi. - Chi phê kháúu hao TSCÂ, phán bäø chi phê CCDC do Cäng ty vaì âån vë quaín lyï: Tæång tæû nhæ khäúi khaïch saûn vaì caïc chi nhaïnh, caïc chi phê naìy åí xê nghiãûp mang tênh cháút cäú âënh qua caïc kyì nãn âæåüc xem laì âënh phê. - Váût liãûu khaïc : Bao gäöm caïc loaûi nhåït, luyn, äúc vêt...phuûc vuû cho hoaût âäüng váûn chuyãøn vaì dëch vuû sæîa xe nãn laì biãún phê cuía hai hoaût âäüng naìy. - Tiãön læång, tiãön àn ca, BHXH, BHYT, KPCÂ : Caïc chi phê naìy cuía bäü pháûn laïi xe thç âæåüc tênh vaìo âënh phê hoaût âäüng váûn chuyãøn, cuía thåü maïy, thåü haìn âæåüc tênh vaìo âënh phê træûc tiãúp dëch vuû sæía chæîa, cuía nhán viãn baío vãû, kãú toaïn, caïn bäü quaín lyï âæåüc tênh vaìo âënh phê chung. - Chi phê âiãûn thoaûi, fax : Chi phê naìy phaït sinh chuí yãúu taûi bäü pháûn vàn phoìng xê nghiãûp nãn âæåüc xãúp vaìo âënh phê chung. - Chi phê thuã hæåïng dáùn, chi phê cáöu âæåìng, sán bay, gåíi xe : Caïc chi phê naìy laì biãún phê cuía hoaût âäüng váûn chuyãøn. - Cäng taïc phê : Laì khoaín tiãön traí cho laïi xe vaì caïn bäü quaín lyï, nhán viãn kãú toaïn âæåüc xem laì biãún phê cuía hoaût âäüng váûn chuyãøn (nãúu traí cho laïi xe), laì âënh phê chung (nãúu traí cho caïn bäü quaín lyï). - Chi phê tiãúp khaïch, häüi nghë khaïch haìng, chi phê sæía chæîa taìi saín : Caïc chi phê naìy âæåüc láûp kãú hoaûch hàòng nàm vaì phán bäø trong caïc kyì, laì âënh phê chung cuía xê nghiãûp. - Chi phê âiãûn næåïc phaït sinh taûi bäü pháûn vàn phoìng vaì chi phê vàn phoìng pháøm: Êt biãún âäøi qua caïc kyì, âæåüc xem laì âënh phê chung. - Chi phê âiãûn, næåïc phaït sinh taûi gara xe : Laì âiãûn duìng âãø chaûy maïy båm dáöu, maïy náúu næåïc cáút... phuûc vuû viãûc sæía chæîa xe ä tä nãn laì biãún phê dëch vuû sæía xe. - Tiãön thuã âáút: Chi phê naìy cäú âënh hàòng quê laì 4000.000â, laì âënh phê chung cuía xê nghiãûp. - Chi phê bàòng tiãön khaïc: Laì caïc chi phê bàòng tiãön khäng nàòm trong caïc khoaín muûc chi phê trãn nhæ chi phê vãû sinh, chi phê bæu âiãûn... laì chi phê chung cuía xê nghiãûp. Càn cæï vaìo viãûc phán loaûi chi phê nhæ trãn vaì chi phê thæûc tãú phaït sinh taûi xê nghiãûp trong quê, ta coï baíng táûp håüp biãún phê, âënh phê træûc tiãúp vaì âënh phê chung cuía Xê nghiãûp váûn chuyãøn du lëch trong quê IV nàm 2003 nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP BIÃÚN PHÊ, ÂËNH PHÊ BÄÜ PHÁÛN Quïi IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê Váûn chuyãøn KD Dëch vuû khaïc 1. Biãún phê + Chi phê nhiãn liãûu 110.524.9950 + Phuû tuìng thay thãú, xàm läúp bçnh âiãûn 4.226.308 8.953.680 + Váût liãûu khaïc 4.443.680 12.421.817 + Chi phê âiãûn, næåïc 1.860.754 + Chi phê thuã hæåïng dáùn 93.674.113 + Cäng taïc phê 23.468.905 + Chi phê cáöu âæåìng, sán bay, gåíi xe 31.741.619 Täøng biãún phê 268.079.620 23.236.251 2. Âënh phê træûc tiãúp + Phán bäø chi phê CCDC 221.465 165.382 + Chi phê kháúu hao TSCÂ 72.764.822 + Tiãön læång 57.552.647 13.088.770 + Tiãön àn ca 9.291.450 1.858.250 + BHXH, BHYT, KPCÂ 8.407.901 1.912.146 Täøng âënh phê træûc tiãúp 148.238.285 17.024.548 BAÍNG TÄØNG HÅÜP ÂËNH PHÊ CHUNG Khoaín muûc chi phê Säú tiãön 1. Phán bäø chi phê CCDC 698.057 2. Chi phê kháúu hao TSCÂ 4.339.208 3. Vàn phoìng pháøm 2.405.944 4. Sæía chæîa taìi saín 11.635.000 5. Chi phê âiãûn thoaûi, fax 7.040.068 6. Chi phê âiãûn, næåïc 2.263.849 7. Tiãúp khaïch, häüi nghë khaïch haìng 8.770.260 8. Tiãön thuã âáút 4.000.000 9. Chi phê khaïc 5.115.418 10. Tiãön læång bäü pháûn quaín lyï 26.101.664 11. Tiãön àn ca bäü pháûn quaín lyï 5.574.900 12. KPCÂ, BHXH, BHYT 3.813.207 Täøng cäüng 81.757.575 Dæûa vaìo säú liãûu täíng håüp tæì hai baíng trãn, ta coï baïo caïo bäü pháûn cuía Xê nghiãûpû váûn chuyãøn du lëch quê IV nàm 2003 nhæ sau: BAÏO CAÏO BÄÜ PHÁÛN Quïi IV nàm 2003 Chè tiãu Kinh doanh váûn chuyãøn Kinh doanh dëch vuû khaïc Toaìn xê nghiãûp 1. Doanh thu 463.802.852 85.761.562 549.564.414 2. Biãún phê 268.079.620 23.236.251 291.315.871 3. Säú dæ âaím phê 195.723.232 62.525.311 258.248.543 4. Âënh phê bäü pháûn 148.238.285 17.024.548 165.262.833 5. Låüi nhuáûn bäü pháûn 47.484.947 45.500.763 92.985.710 6. Âënh phê chung 81.757.575 7. Låüi nhuáûn toaìn âån vë 11.228.135 8. Tyí lãû säú dæ âaím phê 0,42 0,73 0,47 Nháûn xeït: Baïo caïo bäü pháûn láûp taûi Xê nghiãûp váûn chuyãøn åí trãn cho tháúy : trong Quê IV nàm 2003, caí hoaût âäüng váûn chuyãøn vaì hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû khaïc cuía xê nghiãûp âãöu coï hiãûu quaí (låüi nhuáûn âaût hån 40 triãûu), nhæng do âënh phê chung toaìn xê nghiãûp låïn nãn låüi nhuáûn xê nghiãûp trong quê chè coìn hån 11 triãûu. Trong hai hoaût âäüng kinh doanh cuía xê nghiãûp, thç hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû khaïc coï tyí lãû säú dæ âaím phê cao hån hoaût âäüng váûn chuyãøn. Do âoï, trong kyì kinh doanh tåïi, xê nghiãûp nãn âáøy maûnh hoaût âäüng kinh doanh caí hai hoaût âäüng, âàûc biãût laì hoaût âäüng kinh doanh dëch vuû khaïc nhàòm thu låüi nhuáûn cao hån. IV. Xáy dæûng baïo caïo thu nháûp toaìn Cäng ty : Nhçn chung, taûi vàn phoìng Cäng ty hiãûn nay coï hai hoaût âäüng chênh sau: - Hoaût âäüng kinh doanh læî haình nhæ mäüt doanh nghiãûp du lëch âäüc láûp. Ngoaìi ra coìn laìm âaûi lyï veï maïy bay. - Hoaût âäüng quaín lyï âiãöu haình toaìn bäü hoaût âäüng kinh doanh cuía táút caí caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty âæåüc thæûc hiãûn qua ban giaïm âäúc Cäng ty, phoìng kãú toaïn, phoìng täø chæïc haình chênh Cäng ty. Chi phê liãn quan âãún hoaût âäüng naìy laì âënh phê chung toaìn Cäng ty. Do âoï, âãø nhaì quaín lyï Cäng ty coï âæåüc thäng tin täøng quaït vãö tçnh hçnh kinh doanh táút caí caïc âån vë trong Cäng ty thç bäü pháûn kãú toaïn Cäng ty sau khi nháûn âæåüc baïo caïo bäü pháûn cuía caïc âån vë træûc thuäüc, phaíi tiãún haình láûp baïo caïo thu nháûp toaìn Cäng ty. Nhæng træåïc hãút cáön phaíi phán têch caïc chi phê phaït sinh taûi vàn phoìng thaình biãún phê, âënh phê bäü pháûn vaì âënh phê chung. Chi phê hoaût âäüng kinh doanh læî haình vaì hoaût âäüng baïn veï maïy bay bao gäöm caïc chi phê sau: + Hoaût âäüng kinh doanh læî haình: - Chi phê mua ngoaìi dëch vuû læî haình : Laì caïc chi phê àn, åí, váûn chuyãøn, veï tham quan ... phaït sinh trong caïc tour du lëch. Chi phê biãún âäøi theo säú læåüng khaïch nãn laì biãún phê. Ngoaìi ra, chi phê dëch vuû mua ngoaìi coìn bao gäöm chi phê âiãûn, âiãûn thoaûi, fax, internet phaït sinh taûi caïc phoìng thë træåìng, phoìng hæåïng dáùn. Chi phê naìy biãún âäøi qua caïc kyì nãn cuîng âæåüc xem laì biãún phê. - Chi phê nhán viãn læî haình : Bao gäöm chi phê tiãön læång, tiãön àn ca, chi phê trang phuûc, cäng taïc phê, BHXH, BHYT, KPCÂ cuía nhán viãn caïc phoìng thë træåìng, hæåïng dáùn viãn, nhán viãn kãú toaïn theo doîi hoaût âäüng læî haình taüi Cäng ty. Ngoaûi træì tiãön cäng taïc phê, caïc chi phê coï baín cháút hoaìn toaìn giäúng våïi chi phê nhán viãn taûi Khaïch saûn Tre Xanh trung tám nãn noï laì âënh phê. Tiãön cäng taïc phê cuía hæåïng dáùn viãn phuû thuäüc vaìo säú láön âi khaïch trong kyì nãn laì biãún phê. - Chi phê cäng cuû duûng cuû : Laì chi phê caïc loaûi taìi saín coï giaï trë dæåïi 5 triãûu âäöng âæåüc sæí duûng nhiãöu láön taûi bäü pháûn læî haình nhæ quaût, maïy in, baïn, kãû häö så... Chi phê naìy âæåüc phán bäø âãöu qua caïc kyì nãn laì âënh phê. - Chi phê kháúu hao TSCÂ : Laì chi phê kháúu hao phoìng thë træåìng1, thë træåìng 2, thë træåìng 3, phoìng hæåïng dáùn. Chi phê naìy âæåüc tênh theo cäng thæïc âæåìng thàóng nãn laì âënh phê. - Chi phê bàòng tiãön khaïc : Laì caïc chi phê vãö vàn phoìng pháøm, chi phê gåíi thæ, baïo chê... Chi phê naìy laì biãún phê cuía hoaût âäüng læî haình. + Âaûi lyï veï maïy bay: Caïc chi phê phaït sinh taûi âaûi lyï veï maïy bay bao gäöm chi phê giaï väún haìng baïn, chi phê kháúu hao phoìng baïn veï, chi phê phán bäø CCDC, chi phê âiãûn, âiãûn thoaûi, fax phaït sinh taûi phoìng veï vaì caïc chi phê bàòng tiãön khaïc. Caïc chi phê naìy coï baín cháút hoaìn toaìn tæång tæû nhæ chi phê phaït sinh taûi caïc phoìng thë træåìng. Riãng chi phê giaï väún haìng baïn thç phoìng veï khäng theo doîi maì haîng haìng khäng seî theo doîi. Caïc chi phê trãn âæåüc thãø hiãûn qua baíng täøng håüp biãún phê, âënh phê nhæ sau: BAÍNG TÄØNG HÅÜP CHI PHÊ HOAÛT ÂÄÜNG LÆÎ HAÌNH VAÌ BAÏN VEÏ MAÏY BAY TAÛI VÀN PHOÌNG CÄNG TY Quïi IV nàm 2003 Khoaín muûc chi phê KD læî haình Âaûi lyï veï maïy bay Täøng cäüng 1. Biãún phê + Chi phê mua ngoaìi 2.110.673.800 4.567.169 2.115.240.969 + Cäng taïc phê 92.120.000 92.120.000 + Chi phê bàòng tiãön khaïc 57.731.169 12.421.817 70.152.986 Täøng biãún phê 2.260.524.969 16.988.986 2.277.513.955 2. Âënh phê + Phán bäø chi phê CCDC 13.982.565 2.316.434 16.298.999 + Chi phê kháúu hao TSCÂ 83.516.434 20.879.109 104.395.543 + Chi phê nhán viãn 85.693.745 24.075.881 109.769.626 Täøng âënh phê 183.192.744 47.271.423 230.464.167 Chi phê quaín lyï (chi phê chung) taûi vàn phoìng Cäng ty bao gäöm caïc chi phê sau: - Chi phê nhán viãn quaín lyï : Laì chi phê tiãön læång vaì caïc khoaín trêch theo læång, tiãön àn ca trang phuûc cuía ban giaïm âäúc Cäng ty, caïn bäü phoìng täø chæïc haình chênh, phoìng kãú toaïn. - Chi phê kháúu hao TSCÂ, phán bäø chi phê CCDC duìng cho quaín lyï. - Chi phê vàn phoìng pháøm. - Chi phê dëch vuû mua ngoaìi (âiãûn, næåïc, âiãûn thoaûi, fax...) - Chi phê bàòng tiãön khaïc : Nhæ phê ngán haìng, tiãön âàût baïo, phê gåíi thæ, chi phê vãû sinh, næåïc uäúng... Täøng cäüng âënh phê chung phaït sinh trong quê IV nàm 2003 = 347.496.098â. Baïo caïo thu nháûp toaìn Cäng ty âæåüc láûp trãn cå såí caïc baïo caïo bäü pháûn cuía caïc âån vë træûc thuäüc vaì tçnh hçnh kinh doanh taûi vàn phoìng Cäng ty nhæ sau: BAÏO CAÏO THU NHÁÛP TOAÌN CÄNG TY Quïi IV nàm 2003 Chè tiãu Âån vë Toaìn Cäng ty Xê nghiãûp VC-DL CN Haì Näüi Khaïch saûn Tre Xanh trung tám Vàn phoìng Cäng ty ........ 1. Doanh thu 549.564.414 3.265.154.644 1.989.112.442 4.854.741.415 ........ xxxxxx 2. Biãún phê 291.315.871 3.217.556.092 557.598.850,60 2.277.513.955 ....... xxxxxx 3. Säú dæ âaím phê 258.248.543 47.598.552 1.431.513.591,40 2.577.227.460 ...... xxxxxx 4. Âënh phê 247.020.408 47.560.966 957.968.328,40 230.464.167 ...... xxxxxx 5. Låüi nhuáûn âån vë 11.228.135 28.586 473.545.263,00 2.346.763.293 ...... xxxxxx 6. Âënh phê chung 347.496.098 7. Låüi nhuáûn thuáön xxxxxx 8. Tyí lãû säú dæ âaím phê 0,47 0,01 0,71 0,53 .............. xxxxxx ÅÍ máùu baïo caïo trãn, caïc chè tiãu doanh thu vaì biãún phê cuía tæìng âån vë âæåüc täøng håüp tæì säú liãûu doanh thu vaì biãún phê cuía caïc bäü pháûn trong tæìng âån vë âoï. Chè tiãu âënh phê laì täøng âënh phê træûc tiãúp cuía caïc bäü pháûn vaì âënh phê chung åí mäùi âån vë. Chè tiãu âënh phê chung laì toaìn bäü âënh phê mang tênh cháút chi phê quaín lyï phaït sinh taûi vàn phoìng Cäng ty. Baïo caïo thu tháûp toaìn Cäng ty åí trãn tuy chæa phaín aïnh âáöy âuí tçnh kãút quaí kinh doanh cuía táút caí caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty, song qua kãút quaí cuía 4 âån vë trãn, ta coï mäüt säú nháûn xeït nhæ sau: -Trong táút caí caïc lénh væûc hoaût âäüng cuía Cäng ty (kinh doanh khaïch saûn, læî haình, váûn chuyãøn) thç lénh væûc kinh doanh khaïch saûn coï tyí lãû säú dæ âaím phê cao nháút. Do âoï, nãúu doanh thu hoaût âäüng naìy tàng lãn thç låüi nhuáûn tàng ráút låïn, nhæng nãúu gàûp âiãöu kiãûn khäng thuáûn låüi, doanh thu giaím xuäúng thç hoaût âäüng naìy seî bë thiãût haûi ráút låïn. - Hoaût âäüng kinh doanh læî haình taûi vàn phoìng Cäng ty tuy coï tyí lãû säú dæ âaím phê nhoí hån nhæ Khaïch saûn Tre Xanh trung tám nhæng do coï doanh thu cao nãn låüi nhuáûn taûi vàn phoìng Cäng ty ráút låïn. Âáy thæûc sæû laì thãú maûnh kinh doanh cuía Cäng ty. - Cuìng kinh doanh læî haình nhæng låüi nhuáûn chi nhaïnh Haì Näüi nhoí hån nhiãöu so våïi vàn phoìng Cäng ty. Âiãöu naìy chuí yãúu laì do biãún phê cuía chi nhaïnh Haì Näüi quaï låïn, phaín aïnh tçnh hçnh kinh doanh khäng coï hiãûu quaí cuía chi nhaïnh KÃÚT LUÁÛN ÅÍ næåïc ta, kãú toaïn quaín trë laì mäüt phán hãû kãú toaïn coìn khaï måïi meí våïi nhiãöu doanh nghiãûp. Hãû thäúng baïo caïo kãú toaïn quaín trë hæåïng tåïi viãûc cung cáúp thäng tin mäüt caïch linh hoaût, këp thåìi hån so våïi baïo caïo taìi chênh. Trong âoï, baïo caïo bäü pháûn våïi nhæîng âàûc âiãøm riãng biãût thæûc sæû cáön thiãút âäúi våïi caïc doanh nghiãûp coï nhiãöu âån vë træûc thuäüc nhæ Cäng ty du lëch Viãût Nam taûi Âaì Nàông. Xuáút phaït tæì quan âiãøm naìy, âãö taìi âaî táûp trung vaìo viãûc xáy dæûng hãû thäúng baïo caïo pháûn taûi caïc âån vë træûc thuäüc Cäng ty. Em hy voüng caïc baïo caïo naìy seî laì cäng cuû hæîu êch cho caïc nhaì quaín trë Cäng ty trong viãûc âaïnh giaï kãút quaí cuía tæìng bäü pháûn kinh doanh åí tæìng âån vë, tæì âoï âãö ra caïc quyãút âënh håüp lyï nhàòm náng cao hiãûu quaí kinh doanh trãn toaìn Cäng ty. Màûc duì coï nhiãöu cäú gàõng nhæng do thåìi gian nghiãn cæïu vaì väún kiãún thæïc coìn nhiãöu haûn chãú nãn âãö taìi seî khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït, ráút mong nháûn âæåüc sæû goïp yï cuía quyï tháöy cä vaì caïc baûn. Cuäúi cuìng, em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn, chè baío táûn tçnh cuía tháöy Ngä Haì Táún cuìng caïc cä chuï, anh chë phoìng kãú toaïn Cäng ty vaì phoìng kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc âaî giuïp âåî em trong suäút quaï trçnh thæûc hiãûn âãö taìi. LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU Hiãûn nay, theo qui âënh cuía Nhaì næåïc, táút caí caïc doanh nghiãûp theo âënh kyì âãöu phaíi láûp hãû thäúng baïo caïo taìi chênh. Âáy laì caïc baïo caïo cung cáúp thäng tin vãö tçnh hçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp trong suäút mäüt thåìi kyì, âæåüc trçnh baìy theo mäüt máùu thäúng nháút. Do âoï, trong mäüt säú træåìng håüp, caïc baïo caïo naìy chæa phaín aïnh mäüt caïch âáöy âuí caïc thäng tin cáön thiãút cho nhaì quaín lyï doanh nghiãûp. Trong âiãöu kiãûn måïi cuía nãön kinh tãú, pháön låïn caïc doanh nghiãûp âãöu gàûp sæû caûnh tranh gay gàõt tæì phêa âäúi thuí. Âiãöu naìy âoìi hoíi nhaì quaín lyï doanh nghiãûp phaíi ra caïc quyãút âënh këp thåìi nhàòm coï âæåüc cå häüi trong kinh doanh. Viãûc xáy dæûng caïc baïo caïo kãú toaïn quaín trë laì mäüt cäng cuû cung cáúp thäng tin ráút hæîu êch giuïp nhaì quaín lyï doanh nghiãûp âaût âæåüc âiãöu naìy. Cäng ty du lëch Viãût Nam taûi Âaì Nàông laì mäüt doanh nghiãûp kinh doanh dëch vuû du lëch låïn trãn âëa baìn miãön Trung. Cäng ty coï nhiãöu âån vë træûc thuäüc, gäöm caïc khaïch saûn, chi nhaïnh læî haình vaì âån vë kinh doanh váûn chuyãøn. Våïi nhæîng âàûc âiãøm nhæ váûy, viãûc xáy dæûng caïc baïo caïo bäü pháûn nhàòm giuïp cho nhaì quaín lyï Cäng ty quaín lyï täút caïc âån vë træûc thuäüc coï yï nghéa ráút låïn våïi Cäng ty. Âáy chênh laì lyï do em choün âãö taìi : “ Xáy dæûng hãû thäúng baïo caïo bäü pháûn phuûc vuû quaín lyï näüi bäü åí Cäng ty du lëch Viãût Nam taûi Âaì Nàông” laìm âãö taìi nghiãn cæïu khoa hoüc. Âãö taìi gäöm 2 pháön: - Pháön I : Sæû cáön thiãút cuía hãû thäúng baïo caïo bäü pháûn vaì thæûc traûng baïo caïo kãú toaïn åí Cäng ty du lëch Viãût Nam taûi Âaì Nàông. - Pháön III : Xáy dæûng hãû thäúng bäü pháûn phuûc vuû quaín lyï näüi bäü åíCäng ty du lëch Viãût Nam taûi Âaì Nàông. Do thåìi gian tçm hiãøu vaì kiãún thæïc coìn nhiãöu haûn chãú nãn âãö taìi seî khäng traïnh khoíi nhæîng thiãúu soït. Em ráút mong nháûn âæåüc caïc yï kiãún âoïng goïp cuía tháöy cä vaì caïc baûn âãø âãö taìi âæåüc hoaìn thiãûn hån. Âaì Nàông, ngaìy 15 thaïng 5 nàm 2004 Sinh viãn thæûc hiãûn Phan Thë Thanh Mai DANH MUÛC TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO 1. Kãú toaïn quaín trë doanh nghiãûp - Âàûng Vàn Thanh, Âoaìn Xuán Tiãn, NXB Taìi chênh, Haì Näüi, 1998. 2. Hæåïng dáùn täø chæïc kãú toaïn quaín trë trong caïc doanh nghiãûp - Phaûm Vàn Dæåüc, NXB Thäúng kã. 3. Kãú toaïn quaín trë - Huyình Låüi, Nguyãùn Khàõc Tám, Voî Vàn Nhë, NXB Thäúng kã. 4. Kãú toaïn quaín trë - NXB Taìi chênh, TP Häö Chê Minh, 1997. 5. Hæåïng dáùn láûp, âoüc, phán têch baïo caïo taìi chênh vaì baïo caïo kãú toaïn quaín trë - Voî Vàn Nhë, Âoaìn ngoüc Quãú, Lyï Thë Bêch Cháu, NXB Thäúng kã. 6. Kãú toaïn chi phê, giaï thaình vaì kãút quaí kinh doanh dëch vuû - Ngä thãú Chi, NXB Thäúng kã. 7. Kãú toaïn taìi chênh trong caïc doanh nghiãûp pháön 2 - Nguyãùn Thë Thu Haì, Nguyãùn Thë Thu Hiãön, NXB Giaïo duûc. MUÛC LUÛC LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU ÃÚT LUÁÛN TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch viêt nam tại thành phố đà nẵng.doc
Luận văn liên quan