Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các doanh nghiệp ở nước ta đã đi vào thực hiện hạch toán độc lập đảm bảo nguyên tác tự trang trải và có lãi. Chính điều này các doanh nghiệp phải từng bước nâng cao công tác quản lý, tăng cường hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện triệt để công tác tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Do đó vấn đề chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh là thường xuyên được đặt ra đối với tất cả các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Nếu như trước đây, trong cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu và kết qủa ở các đơn vị kinh tế được Nhà nước "lo" cho hầu như toàn bộ: kinh doanh có lãi thì đơn vị được hưởng còn thua lỗ thì Nhà nước chịu. Nhưng sang cơ chế quản lý kinh tế mới" cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ quản lý khác" thì việc tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh trở nên vô cùng quan trọng. Vì trong cơ chế quản lý đó, các đơn vị kinh tế có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, quan hệ bình đẳng, cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và liên doanh tự nguyện: Thị trường có vai trò hướng dẫn các đơn vị kinh tế, lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phản ánh tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả hay không hiệu quả. Đơn vị kinh tế nào tổ chức tốt các nghiệp vụ về chi phí đã bỏ ra, xác định đúng đắn doanh thu và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là có ý nghĩa kinh tế to lớn, giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn trong kinh doanh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất với chi phí thấp nhất. Ngược lại, nếu công ty nào không xác định và không làm tốt ba chỉ tiêu này sẽ dẫn đến tình trạng gặp nhiều khó khăn trong hoạt đông kinh doanh của mình, cuối cùng dễ lâm vào tình trạng "phá sản". Trên thực tế nền kinh tế quốc dân đã và đang cho thấy rõ điều đó. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở Công ty du lịch Việt Nam-Hà Nội, được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô khoa kế toán và các cán bộ kế toán công ty, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam -Hà Nội". NỘI DUNG ĐỀ TÀI BAO GỒM: Phần I: Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ. Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội. Phần III: Kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam - Hà Nội. Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang cùng với sự chỉ bảo của các cán bộ phòng kế toán tài chính của Công ty Du lịch viết Nam - Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ. I- KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ. 1. Chi phí sản xuất. Sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản của xã hội loại người là điều kiện tiên quyết, tất yếu và cần thiết của sự tồn tại và phát triển trong mọi chế độ xã hội. Trong nền kinh tế nói chung, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thực chất là việc sản xuất ra các sản phầm theo yêu cầu của thị trường nhằm mục đích kiếm lợi. Đó các quá trình mà các doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí nhất định, những chi phí dưới hình thức hiện vật hoặc hình thái giá trị đó là điều kiện vật chất bắt buộc để các doanh nghiệp có được thu nhập. Do vậy để tồn tại phát triển và kinh doanh có lãi thì buộc các doanh nghệp phải tìm cách giảm tới mức tối thiểu các chi phí của mình, muốn vậy các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải nắm chắc bản chất và khái niệm về chi phí sản xuất. Về bản chất của chi phí, dưới từng gốc độ nghiên cứu người ta có cách hiểu khác nhau: Đối với các nhà kinh tế học: Đó là các phí tổn phải chịu khi sản xuất hàng hoá hay dịch vụ trong kỳ kinh doanh. Đối với các nhà quản lý tài chính, thuế, ngân hàng thì đó chỉ là những khoản chi liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp thì chi phí được coi là toàn bộ các khoản phải bỏ ra để mua các yếu tố cần thiết để nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất và mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trong giới hạn đầu tư không đổi. Còn đối với các nhà kế toán thường quan niệm chi phí như một khoản phải hy sinh hay phải bỏ ra để đạt được mục đích nhất định, nó được xem như một lượng tiền phải trả cho các hoạt động của doanh nghiệp trong việc tạo ra sản phẩm. Song dù dưới góc độ nào thì chi phí sản xuất của các doanh nghiệp cũng được tính toán xác định trong từng thời kỳ cụ thể, phù hợp với kỳ thực hiện kế hoạch và kỳ báo cáo. Từ việc nhìn nhận bản chất của chi phí dưới nhiều góc độ khác nhau nên các khái niệm về chi phí cũng được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Theo kế toán Việt Nam: Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp thực tế đã bỏ ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Trong đó chi phí lao động sống bao gồm: tiền lương, tiền trích BHXH; chi phí lao động vật hoá bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, khấu hao TSCĐ. Theo kế toán Pháp: Chi phí sản xuất là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua các yếu tố của quá trình sản xuất trong một thời gian nhất định như: Tiền mua vật tư, dịch vụ phục vụ cho quá trình sản xuất, thù lao trả cho người lao động và các chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất. Một điều rõ ràng là mọi người đều nhận thấy là giá trị hàng hoá là một phạm trù kinh tế khách quan trên trị trường. Chính vì vậy chi phí sản xuất mà các doanh nghiệp hạch toán phải khớp với giá trị thực tế của tư liệu sản xuất dùng vào sản xuất kinh doanh và các khoản đã chi ra. Mặc dù các hao phí bỏ ra cho sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều loại, nhiều yếu tố khác nhau trong từng điều kiện tồn tại quan hệ hàng hoá tiền tệ, chúng cần được tập hợp và biểu diễn dưới hình thức tiền tệ. Từ đó ta có thể đi đến cách hiểu chung nhất về chi phí sản xuất như sau: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp thực tế đã chi ra để tiến hành hoạt động sản

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh doanh vËn chuyÓn. TK 1543 - Chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. + TK 1541: Tµi kho¶n nµy ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan kh©u ®ãn kh¸ch ë s©n bay, bÕn c«ng..., tæ chøc phôc vô theo yªu cÇu cña kh¸ch. Do viÖc b¸n c¸c Tour cho kh¸ch ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc chän gãi nªn c¸c chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ thuª ®Æt phßng kh¸ch s¹n, mua vÐ th¾ng c¶nh, thuª c«ng t¸c viªn, chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ... + TK 1542: Tµi kho¶n nµy sÏ theo dâi vµ tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng vËn chuyÓn, bao gåm: Chi phÝ mua nhiªn liÖu x¨ng, dÇu, söa ch÷a, chi phÝ thuª xe ngoµi... + TK 1543: ViÖc tËp hîp chi phÝ cho tµi kho¶n nµy còng t­¬ng tù nh­ TK 1541. Tuy nhiªn tµi kho¶n nµy chØ theo dâi c¸c chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ du lÞch n­íc ngoµi (phôc vô kh¸ch du lÞch ng­êi ViÖt Nam). 1.1.1. H¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, do c«ng ty thùc hiÖn b¸n theo ph­¬ng thøc trän gãi nªn chi phÝ trùc tiÕp bao gåm rÊt nhiÒu kho¶n môc, thËm chÝ cßn gåm c¶ s¶n phÈm cña c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng ty nh­: Bé phËn vËn chuyÓn, ®¹i ý vÐ m¸y bay... Do vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp bé phËn nµy ®­îc ph©n thµnh c¸c tr­êng hîp sau: + Tr­íc khi tæ chøc ®oµn ®i, C«ng ty t¹m øng tiÒn tr­íc cho h­íng dÉn viªn nh»m phôc vô cho c¸c chi tiªu cÇn thiÕt ph¶i thanh to¸n ngay, khi ®ã kÕ to¸n ghi: Nî TK 141 Tæng sè tiÒn t¹m øng cho h­íng dÉn viªn trong c«ng ty. Nî TK 1388 Tæng sè tiÒn t¹m øng cho c¸c c«ng t¸c viªn cña c«ng ty. Cã TK 111,112 T¹m øng b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. + Sau khi hoµn thµnh chuyÕn ®i kÕ to¸n tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÓp trong chuyÕn ®i ®Ó ghi sæ theo bót to¸n: Nî TK 154 (1541,1543) Chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng l÷ hµnh. Nî TK 3331 ThuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 141,1388 Trõ vµo sè tiÒn ®· t¹m øng tr­íc. Cã TK 111,112 §· tr¶ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Cã TK 331 Ch­a tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n. Cã TK 51132 Doanh thu dÞch vô vËn chuyÓn cña c«ng ty. Cã TK 138 VÐ m¸y bay nhËn tõ ®¹i lý. + §èi víi c¸c chuyÕn ®i do c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty thùc hiÖn th× cuèi quý chi nh¸nh tËp hîp sè liÖu göi cho c«ng ty, khi ®ã kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 (1541,1543) Tæng chi phÝ trùc tiÕp cña chi nh¸nh trong quý. Nî TK 3331 ThuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 1368 Ph¶i thu néi bé (chi tiÕt tõng chi nh¸nh). Sau khi hîp ®ång mua b¸n ®­îc tho¶ thuËn, h­íng dÉn viªn (ng­êi ®­îc giao nhiÖm vô tiÕp ®ãn kh¸ch) lµm giÊy xin t¹m øng ®Ó sö dông cho mét sè c¸c dÞch vô mua ngoµi phôc vô du kh¸ch trong chuyÕn ®i (cÇn thiÕt ph¶i thanh to¸n ngay) vµ göi giÊy nµy ®Õn phßng kÕ to¸n xin ký duyÖt. §¬n vÞ: C«ng ty DLVN - NH. MÉu sè: 03 -TT §Þa chØ: 30A LTK - HN. Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2001 Sè: 01425. KÝnh göi: Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n. Tªn t«i lµ: D­¬ng Xu©n Tr¸ng. §Þa chØ: Phßng h­íng dÉn. §Ò nghÞ Cho t¹m øng sè tiÒn: 6.500.000 ® (viÕt b»ng ch÷): S¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Lý do t¹m øng: §­a kh¸ch ®i tham quan H¹ Long. Thêi h¹n thanh to¸n: Ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2001 Thñ tr­êng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ng­êi ®Ò nghÞ t¹m øng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n lËp phiÕu chi, ký nhËn sau khi tiÕn hµnh duyÖt chi. Trªn c¬ së phiÕu chi thñ quü xuÊt tiÒn t¹m øng vµ ghi sè quü. §¬n vÞ: C«ng ty DLVN - HN. §Þa chØ: 30A LTK - HN. MÉu sè: 02- TT Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh QuyÓn sè: .................. Sè: .................. PhiÕu chi Nî: 141 Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2001 Cã: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: D­¬ng Xu©n Tr¸ng. §Þa chØ: Phßng h­íng dÉn. Lý do chi: T¹m øng. Sè tiÒn: 6.500.000 ® (viÕt b»ng ch÷): S¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n KÌm theo 01 Chøng tõ gèc. Thñ tr­êng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): S¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2001 Ng­êi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) Sau khi hoµn thµnh mét Tour du lÞch cho kh¸ch, h­íng dÉn viªn tËp hîp c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n, b¶n kª chi phÝ trong chuyÕn ®i ®Ó nép l¹i cho phßng kÕ to¸n. Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2 (giao kh¸ch hµng). Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 1999. §¬n vÞ b¸n: Kh¸ch s¹n Ha Long Hotel. §Þa chØ: TP. H¹ Long, tØnh Qu¶ng Ninh. Sè TK:... §iÖn tho¹i: ....... MS: .... Hä vµ tªn ng­êi mua hµng: §oµn ASIA 665 - DLVN. §¬n vÞ: C«ng ty DLVN- HN. §Þa chØ: 30A Lý Th­êng KiÖt - Hµ Néi. Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: ....... STT Tªn hµng ho¸, DV §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thanh tiÒn (A) (B) (C) (1) (2) (3) 1 Buång nghØ 5 380.000 1.900.000 2 ¡n tr­a 08/01/01 5 60.000 300.000 3 ¡n tèi 08/01/01 5 60.000 300.000 4 ¡n tr­a 09/01/01 5 60.000 300.000 5 ¡n tèi 09/01/01 5 60.000 300.000 ThuÕ suÊt GTGT 10% Céng tiÒn hµng: TiÒn thuÕ GTGT: Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.100.000 310.000 3.410.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba triÖu bèn tr¨m m­êi ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi mua (Ký, ho tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Thñ tr­êng (Ký, hä tªn) Sau khi xem xÐt tÝnh hîp lÖ cña c¸c chøng tõ chi kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu trªn tõng chøng tõ ®Ó vµo sæ chi tiÕt TK 154. T¹i c«ng ty hiÖn nay kÕ to¸n ®· më c¸c sæ nhËt biªn ®èi øng víi c¸c tµi kho¶n nh­ TK 111, TK 112,.... §èi víi tµi kho¶n ®èi øng Nî TK 1541 Cã TK 331 c«ng ty ®· më sæ chi tiÕt riªng v× sè l­îng sè ph¸t sinh trong kú cña nghiÖp vô nµy rÊt nhiÒu, ViÖc tiÕn hµnh ghi sæ nhËt biªn nµy ®­îc tiÕn hµnh theo quý (®èi víi TK 1541 vµ TK 1543). C¸c sæ NhËt biªn ®­îc lËp riªng cho tõng quý trong n¨m ®ång thêi trong ®ã cßn t¸ch vµ tæng hîp riªng cho chi phÝ tõng ®oµn ®i (®èi víi TK 1541 vµ TK 1543) ®Ó theo dâi mét c¸ch chi tiÕt. Cuèi quý toµn bé c¸c chi phÝ trªn ®­îc tæng hîp qua sæ tæng hîp chi tiÕt Nî TK 154 (Nî TK 1541 vµ Nî TK 1543). Song song víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh, viÖc h¹ch to¸n tæng hîp còng ®­îc tiÕn hµnh, ®ång thêi nh»m ®¶m b¶o cho viÖc ®èi chiÕu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn. Hµng th¸ng, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ. Khi tæng hîp xong chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ c¸i vµ sæ tæng hîp chi tiÕt vµ lªn b¸o c¸o kÕ to¸n. MÉu sæ sè 2: Sæ tæng hîp chi tiÕt nî tk 1541 Quý I n¨m 2001. STT TK Cã Nî TK 1541 TiÒn VND Ngo¹i tÖ (1) (2) (3) (4) 1 1111 455.458.992 2 1112 876.513.313 53.765 3 1122 1.532.537.226 106.473 4 331 7.681.831.514 Céng 10.546.341.045 160.238 MÉu sæ sè 3: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2001 Sè: 01 DiÔn gi¶i Sè hiÖu Tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) Chi tr¶ l­¬ng cho c«ng t¸c viªn 1541 1111 5.850.000 Chi phÝ phôc vô kh¸ch tr¶ qua ng©n hµng 1541 1121 5.180.000 Chi phÝ phôc vô 04K- HD18, 02/01/01 1541 331 1.590.000 Chi phÝ phôc vô 04K- HD 21, 03/01/01 1541 331 2.355.375 Chi phÝ phôc vô 02K- HD27, 15/01/01 1541 331 986.300 Chi phÝ phôc vô 05K- HD23, 17/01/01 1541 331 1.255.000 Chi phÝ phôc vô 06K- HD45, 19/02/01 1541 331 2.675.285 Chi tr¶ l­¬ng cho c«ng t¸c viªn 1541 1111 3.580.000 ................. ...... Tæng c«ng 3.691.219.365 KÌm theo chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) mÉu sæ sè 4: Sæ c¸i Quý I n¨m 2001 Tµi kho¶n: Chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp H§KDLH Quèc tÕ. Sè hiÖu: 1541. NT GS CTGS DiÔn gi¶i SH TK ®èi øng Sè tiÒn Ghichó SH NT Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sè d­ ®Çu kú 31/03 01 31/01 Chi phÝ phôc vô 04 kh¸ch 331 1.590.000 31/03 01 31/01 Tr¶ l­¬ng cho c«ng t¸c viªn 1111 5.850.000 31/03 01 31/01 Chi phÝ phôc vô 08 kh¸ch 331 3.952.000 31/03 01 31/01 Chi phÝ phôc vô kh¸ch tr¶ qua NH 112 6.380.000 31/03 01 31/01 Chi phÝ phôc vô 06 kh¸ch 331 4.793.000 31/03 31/02 Chi phÝ phôc vô 06K 331 3.109.115 31/03 31/02 Chi phÝ phôc vô 03K 331 2.155.800 31/03 31/02 Chi phÝ phôc vô 05K 331 1.253.000 .............. ........ KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 10.546.341.045 Sè d­ cuèi kú 0 1.1.2. H¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ cña ho¹t ®éng nµy t¹i C«ng ty còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. C¸c chi phÝ ph¸t sinh hµng th¸ng cho ho¹t ®éng nµy còng ®­îc tËp hîp trªn sæ NhËt biªn Nî TK 1542, ®Õn cuèi th¸ng c¸c chi phÝ vËn chuyÓn còng ®­îc tËp hîp l¹i theo tµi kho¶n ®èi øng. 1.1.3. H¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay. Víi ho¹t ®éng kinh doanh ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cña c«ng ty, chi phÝ thùc sù ph¸t sinh kÓ tõ khi c«ng ty nhËn vÐ tõ h·ng hµng kh«ng vÒ. Tuy nhiªn, do ®ay lµ ho¹t ®éng ®¹i lý cho nªn chi phÝ mua vÐ ®­îc kÕ to¸n ®­a vµo tµi kho¶n TK 138. Dùa trªn c¸c chøng tõ ban ®Çu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh l­îng vÐ ®· nhËp vÒ theo gi¸ giao ®¹i lý trªn sæ s¸ch, kÕ to¸n ghi theo bót to¸n sau : Nî TK 138 : 2.852.500.222 Cã TK 111 : 199.675.015 Cã TK 112 : 513.450.039 Cã TK 331 : 2.139.375.168 1.2. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ nh»m phôc vô cho toµn bé ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty hiÖn nay, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. KhÊu hao söa ch÷a TSC§. Chi phÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn cña ng©n hµng. Chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, mua nhiªn liÖu,... Chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ. Chi phÝ ®µo t¹o. Chi phÝ qu¶ng c¸o héi chî. C¸c chi phÝ qu¶n lý kh¸c. §Ó theo dâi c¸c chi phÝ qu¶n lý cña C«ng ty ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Tµi kho¶n nµy ®­îc më tæng hîp cho toµn C«ng ty vµ kh«ng ph©n bæ hoÆc theo dâi riªng cho tõng ho¹t ®éng nµo. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + §èi víi khÊu hao TSC§, viÖc x¸c ®Þnh møc khÊu hao nhµ cöa, trang thiÕt bÞ cña C«ng ty cho tõng quü ®­îc kÕ to¸n TSC§ theo dâi tÝnh to¸n vµ tæng hîp theo tû lÖ khÊu hao cña tõng lo¹i: Nguyªn gi¸ x Tû lÖ khÊu hao n¨m Møc khÊu hao/quý = 4 + Sau khi tÝnh ®­îc møc khÊu hao trong quý, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 Tæng møc khÊu hao trong quü Cã TK 214 + Khi tËp hîp ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña toµn bé c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty, kÕ to¸n ®· ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nµy vµo tµi kho¶n 642 theo bót to¸n sau: Nî TK 642 Tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ Cã TK 334 + C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­: BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc tÝnh to¸n theo tû lÖ quy ®Þnh vµ ®­îc ghi theo bót to¸n: Nî TK 642 PhÇn trÝch theo l­¬ng tÝnh vµo chi phÝ. Cã TK 338 TK 3382 - KPC§. TK 3383 - BHXH. TK 3384 - BHYT. + §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh­: TiÒn ®iÖn, n­íc, phÝ ®µo t¹o, tiÕp kh¸ch, ®iÖn tho¹i, chi phÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn,... ®· thanh to¸n hoÆc ch­a thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 642 Nî TK 3331 ThuÕ VAT ®Çu vµo. Cã TK 111,112 §· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Cã TK 331 Ch­a thanh to¸n cho ng­êi b¸n. Hµng ngµy c¨n c­ vµo c¸c chøng tõ ghi nh­: ho¸ ®¬n thanh to¸n, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña ng©n hµng, b¶ng tÝnh khÊu hao... kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 642. Còng nh­ h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp, c¸c chøng tõ ghi sæ ph¶n ¸nh chi phÝ qu¶n lý còng ®­îc lËp nh»m ®¶m b¶o cho c«ng viÖc so s¸nh, ®èi chiÕu sè liÖu. Tuy nhiªn chøng tõ ghi sæ nµy ®­îc lËp ®Þnh kú theo th¸ng, cuèi mçi quý lµm c¨n cø ®Ó vµo Sæ c¸i. MÉu sæ sè 6: Sæ tæng hîp chi tiÕt Ghi Nî TK 642. Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn ngµy 31/03/2001. STT TK Cã Nî TK 642 Ngo¹i tÖ VND (1) (2) (3) (4) 1 1111 209.145.086 2 1112 20.715 298.164.874 3 1121 139.631.767 4 1122 576 8.290.754 5 13681 286.037.864 6 13682 150.691.148 7 1388 247.261.472 8 141 41.528.407 9 1421 43.061.710 10 1422 12.570.500 11 214 376.863.836 12 334 600.000.000 13 3382 6.000.000 14 3383 22.476.795 15 3384 6.000.000 Céng 2.447.724.213 MÉu sæ sè 7: Chøng tõ ghi sæ. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2001. Sè: 27 DiÔn gi¶i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi sæ Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) Chi tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 642 1111 35.895.048 Chi phÝ héi chî du lÞch 642 1111 1.850.000 Chi phÝ ®µo t¹o 642 1111 10.588.000 L­¬ng c¸n bé nh©n viªn 642 334 600.000.000 KPC§ 642 3382 6.000.000 BHXH 642 3383 22.476.795 BHYT 642 3384 6.000.000 TrÝch khÊu hao TSC§ QI/01 642 214 376.863.836 .................. ..... Tæng céng 856.703.474 MÉu sæ sè 8: Sæ c¸i Quü I n¨m 2001. Tµi kho¶n: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Sè hiÖu: TK 642. Nt gs Ct gs DiÔn gi¶i SH TK ®èi øng Sè tiÒn Ghichó SH NT Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sè d­ ®Çu kú: 0 31/03 27 30/03 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 1111 35.895.045 31/03 27 30/03 Chi phÝ ®µo t¹o 1111 10.588.000 31/03 27 30/03 L­¬ng c¸n bé, nh©n viªn 334 600.000.000 31/03 27 30/03 KhÊu hao TSC§ Q I/01 214 376.863.836 ............ ...... 31/03 31/03 KÕt chuyÓn chi phÝ Q I/01 911 2.447.724.213 Sè d­ cuèi kú: 2. H¹ch to¸n doanh thu t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam- Hµ Néi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña C«ng ty, viÖc h¹ch to¸n doanh thu cña C«ng ty còng ®­îc tËp hîp riªng cho tõng bé phËn kinh doanh, bao gåm: Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, doanh thu tõ ho¹t ®éng v©n chuyÓn, doanh thu tõ ho¹t ®éng ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay. Trong ®ã doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, ®Æc biÖt lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng l÷ hµnh quèc tÕ chiÕm tû lÖ lín nhÊt trong toµn C«ng ty. Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng b¸n dÞch vô t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi hiÖn nay th­êng ®­îc kh¸ch hµng tr¶ theo ph­¬ng thøc chän gãi, cã thÓ tr¶ tr­íc hoÆc tr¶ sau mµ tuú theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®· ký kÕt. H×nh thøc thanh to¸n còng rÊt ®a d¹ng cã thÓ tr¶ b»ng tiÒn mÆt, b»ng chuyÓn kho¶n. §èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn lín th­êng ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng. §Ó ph¶n ¸nh doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n TK 5113 " Doanh thu b¸n dÞch vô", tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt nh­ sau: - TK 51131 "Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ". - TK 51132 "Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn". - TK 51133 "Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi". - TK 51134 "Doanh thu hoa hång ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay". 2.1. H¹ch to¸n doanh thu cña ho¹t ®éng l÷ hµnh. ViÖc h¹ch to¸n doanh thu b¸n dÞch vô cña ho¹t ®éng l÷ hµnh cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + khi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ký kÕt hîp ®ång mua, b¸n theo ph­¬ng thøc nhËn tiÒn øng tr­íc cña kh¸ch, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Tæng sè tiÒn ®· nhËn tr­íc cña kh¸ch hµng. Cã TK 131 + Sau khi hoµn thµnh viÖc b¸n c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng, trªn c¬ së c¸c chøng tõ ®· thu nhËn vÒ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, chuyÓn kho¶n. Nî TK 131 Trõ vµo sè cßn ph¶i thu hoÆc cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 5113 Tæng sè tiÒn ®· thu hoÆc cßn ph¶i thu (kÓ c¶ VAT ®Çu ra) - TK 51131 Doanh thu l÷ hµnh quèc tÕ. - TK 51133 Doanh thu du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. + C¨n cø vµo sè thuÕ VAT ®­îc ghi trªn c¸c chøng tõ thu, kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi: Nî TK 5113 (51131,51133). Cã TK 33311 Tæng sè thuÕ VAT ®Çu ra cña dÞch vô b¸n ra. Hµng ngµy, khi cã nghiÖp vô vÒ doanh thu ho¹t ®éng l÷ hµnh ph¸t sinh, kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu thu, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng göi vÒ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tõ c¸c chøng tõ thu ®· tËp hîp, kÕ to¸n vµo c¸c sæ nhËt biªn chi tiÕt Cã TK 51131 vµ TK 51133. §ång thêi cuèi quý, kÕ to¸n tæng hîp doanh thu cña tõng ho¹t ®éng qua sæ tæng hîp chi tiÕt Cã TK 5113 (51131, 51133). Hµng th¸ng cïng víi viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt doanh thu, kÕ to¸n cßn tiÕn hµnh ghi sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trªn c¸c chøng tõ ghi sæ. T¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi c¸c chøng tõ ghi sæ ®­îc lËp hµng th¸ng cho tõng tµi kho¶n, cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp sè tiÒn ®· ph¸t sinh ®Ó ghi sæ c¸i tõng tµi kho¶n. PhiÕu thu Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2001 QuyÓn sè:...... Sè:..... Nî:.... Cã:.... - Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò Lan Ph­¬ng §Þa chØ: Lý do nép: Doanh thu dÞch vô 06K - MDI165- TBK786 Sè tiÒn: 2.105.000 ® (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu mét tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo 01 chøng tõ gèc. KÕ to¸n tr­êng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu mét tr¨m linh n¨m ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2001. Thñ quý (Ký, hä tªn) MÉu sæ sè 10: Sæ tæng hîp chi tiÕt Cã TK 51131 Quý I n¨m 2001 STT Nî TK Cã TK 51131 TiÒn ViÖt nam Ngo¹i tÖ (1) (2) (3) (4) 1 1111 1.136.498.797 2 11121 154.731.952 10.750 3 11122 356.444.843 24.764 4 131 13.850.935.183 962.294 Tæng céng 15.498.610.775 997.808 MÉu sæ sè 11: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2001 Sè: 35 DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) Doanh thu phôc vô 02K HD 221 131 51131 3.326.142 Nép tiÒn theo HD 209 1111 51131 2.659.785 Nép tiÒn theo HD 272 1112 51131 3.852.150 Doanh thu phôc vô 11K HD 185 131 51131 17.281.056 ............. ....... Tæng céng 5.424.513.771 MÉu sæ sè 12: Sæ c¸i Quý I n¨m 2001 Tµi kho¶n: Doanh thu b¸n dÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ. Sè hiÖu: TK 51131 NTGS CTGS DiÔn gi¶i SH TK ®èi øng Sè tiÒn Ghichó SH NT Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sè d­ cuèi kú: 31/03 35 31/01 Doanh thu phôc vô 02K HD 221 131 3.326.142 31/03 35 31/01 Nép tiÒn theo HD 209 1111 2.659.785 31/03 35 31/01 Nép tiÒn theo HD 272 1112 3.852.150 31/03 35 31/03 Doanh thu phôc vô 11K HD 185 131 17.281.056 ......... ... ..... 31/03 36 31/03 ThuÕ VAT ®Çu ra 3331 1.408.964.616 31/03 36 31/03 K/c doanh thu thuÇn H§LH quèc tÕ QI/2001 911 14.089.646.159 Sè d­ cuèi kú: 0 0 2.2. H¹ch to¸n doanh thu cña ho¹t ®éng vËn chuyÓn. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n doanh thu cña ho¹t ®éng vËn chuyÓn còng nh­ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kinh doanh kh¸c nh­ng phÇn nµy chØ ®¬n thuÇn lµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n mua vµ b¸n dÞch vô. + Khi nhËn ®­îc tiÒn kh¸ch hµng thanh to¸n, tr­êng hîp lµ kh¸ch hµng lÎ bªn ngoµi thuª xe cña C«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi: Nî TK 111,112 Tæng sè tiÒn ®· thu b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Nî TK 131 Tæng sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Cã TK 5113 (51132) Doanh thu vËn chuyÓn (kÓ c¶ VAT ®Çu ra). + Tr­êng hîp dÞch vô vËn chuyÓn cña c«ng ty ®­îc dïng ®Ó phôc vô cho bé phËn kinh doanh l÷ hµnh, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi: Nî TK 1541, 1543 Chi phÝ trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Cã TK 51132 Doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cã liªn quan ®­îc kÕ to¸n ghi vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n nh­ sau: Hµng ngµy, kÕ to¸n cËp nhËt c¸c chøng tõ ®Ó vµo sæ chi tiÕt t­¬ng tù nh­ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ®· tr×nh bµy trªn. Cuèi quý, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu trªn sæ chi tiÕt ®Ó vµo sæ tæng hîp chi tiÕt. 2.3. H¹ch to¸n hoa hång ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i ®­a ®ãn kh¸ch kÞp thêi vµ tiÕt kiÖm ®­îc phÇn tû lÖ hoa hång, C«ng ty ®· tiÕn hµnh më mét v¨n phßng phôc vô ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho hµng kh«ng ViÖt Nam do phßng ®iÒu hµnh phô tr¸ch. Ho¹t ®éng kinh doanh cña v¨n phßng nµy chñ yÕu lµ ®Ó phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cho kh¸ch cña C«ng ty m×nh. Khi b¸n vÐ cho kh¸ch, tæng sè tiÒn thu vÒ bao gåm mét phÇn ®Ó tr¶ h·ng vÒ sè vÐ ®· nhËn vÒ vµ mét phÇn hoa hång ®· tÝnh vµo doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sau mçi ®ît phßng ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay göi c¸c b¶ng tæng hîp sè l­îng vÐ b¸n ®­îc trong ®ît ®ã vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n bé phËn nµy tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh sè hoa hång mµ C«ng ty ®­îc h­ëng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 : 1.192.345.093 Nî TK 112 : 1.788.517.639 Cã TK 138 : 2.852.500.222 Cã TK 51134 : 128.362.510 ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt doanh thu vµ c¸ch vµo sæ cña ho¹t ®éng nµy còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ bé phËn kh¸c cña C«ng ty. §èi víi ho¹t ®éng nµy, sau khi tËp hîp song trong mçi dùt, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt Nî TK 111,112 ... 3. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi. Thu nhËp lµ mét ho¹t ®éng quan träng ban ®Çu cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Mét c«ng ty dï kinh doanh bÊt kú mét mÆt hµng nµo, nÕu thu nhËp cña c«ng ty ®ã lµ kh«ng cao th× kh«ng thÓ nãi ®ã lµ c«ng ty kinh doanh ph¸t ®¹t ®­îc. Lîi nhuËn thÓ hiÖn trong kinh doanh trong kú cña c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái c«ng ty ph¶i lu«n lu«n ®æi míi s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn t¹i, cã nh­ vËy c«ng ty míi thu ®­îc lîi nhuËn cao. Lîi nhuËn lµ nguån tµi chÝnh ®Ó bï ®¸p nh÷ng chi phÝ kinh doanh thùc hiÖn chu kú kinh doanh tiÕp theo còng nh­ ®Ó khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty. Tuy nhiªn trong m«i tr­êng kinh doanh gay g¾t, quyÕt liÖt C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ®· thùc hiÖn ph­¬ng ch©m lÊy " ChÊt l­îng dÞch vô, hiÖu qu¶ kinh doanh" lµm ®iÒu kiÖn tån t¹i cña c«ng ty. T¹i c«ng ty hiÖn nay, viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc thùc hiÖn theo tõng quý. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn cïng c¸c chi phÝ qu¶n lý chung trong c«ng ty céng víi c¸c thu nhËt kh¸c. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng = kinh doanh dÞch vô Doanh thu thuÇn cña - dÞch vô b¸n ra Gi¸ vèn dÞch vô -b¸n ra Chi phÝ qu¶n lý -doanh nghiÖp Chi phÝ ho¹t ®éng + kh¸c Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c T¹i c«ng ty, chi phÝ vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c bao gåm tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt th­êng. KÕt qu¶ kinh doanh cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do vËy, ®ßi hái kÕ to¸n c«ng ty ph¶i cã ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c chØ tiªu nµy. §Ó theo dâi phÇn h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n "TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh "vµ "TK 421 - Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi". Quy tr×nh h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + Cuèi quý, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp gi¸ vèn cña c¸c dÞch vô ®· b¸n ra: Nî TK 632 - TK 6321 Gi¸ vèn kinh doanh dÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ. - TK 6322 Gi¸ vèn kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn - TK 6323 Gi¸ vèn kinh doanh dÞch vô du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. Cã TK 154 (1541,1542,1543) + Tæng hîp sè thuÕ VAT ®Çu ra cña c¸c dÞch vô b¸n ®­îc trong kú, kÕ to¸n ghi: Nî TK 5113 (51131, 51132, 51133) ThuÕ VAT ®Çu ra. Cã TK 33311. + Cuèi kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè doanh thu thuÇn thùc hiÖn trong quý, sau ®ã kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 5113 (51131, 51132, 51133, 51134) Cã TK 911 Tæng doanh thu thuÇn thùc hiÖn trong quý. + Tæng hîp gi¸ vèn c¸c dÞch vô b¸n ®­îc trong quý ®Ó kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 911 Tæng gi¸ vèn c¸c dÞch vô ®· b¸n cña c«ng ty. Cã TK 632 (6321, 6322, 6323). + Tæng hîp chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh trong kú vµ kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 911 Tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Cã TK 632 + Sau khi tÝnh to¸n ra chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn, gi¸ vèn vµ chi phÝ qu¶n lý, kÕt qu¶ kinh doanh cô thÓ trong quý cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi lµ: Nî TK 911 1.604.699.437 Cã TK 421 Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú, kÕ to¸n cßn tÝnh ra sè thuÕ ph¶i nép bao gåm: + ThuÕ VAT: Sè thÕ VAT mµ c«ng ty ph¶i nép trong kú ®­îc thÓ hiÖn qua sè d­ Cã cuèi kú cña TK 33311. + ThuÕ thu nhËp: Toµn bé sè thuÕ thu nhËp ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ trªn sè l·i thùc hiÖn trong kú vµ ®­îc kÕ to¸n ghi theo bót to¸n sau: Nî TK 421 513.503.820 Cã TK 3334 Cuèi quý, sau khi kÕ to¸n tËp hîp c¸c sè liÖu cña c¸c tµi kho¶n doanh thu vµ chi phÝ trªn sæ tæng hîp vµ sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu, cuèi cïng kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ nhËt biªn tæng hîp cña tµi kho¶n 911 vµ sæ C¸i TK 911, TK 421. MÉu sæ sè 15: Sæ c¸i Quý I n¨m 2001 Tµi kho¶n: L·i ch­a ph©n phèi. Sè hiÖu: TK 421 NTGS CTGS DiÔn gi¶i SH TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 31/03 36 31/03 Sè d­ ®Çu kú: 31/03 36 31/03 L·i tr­íc thuÕ QI/2001 911 1.604.699.437 31/03 36 31/03 ThuÕ thu nhËp QI/2001 3334 513.503.820 Sè d­ cuèi kú: PhÇn III KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô t¹i c«ng ty du lÞch viÖt nam - hµ néi. I. NhËn xÐt chung. KÕ to¸n tæng hîp thu, chi vµ kÕt qu¶ kinh doanh lµ mét chu kú h¹ch to¸n c¨n b¶n tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng cña chu kú kinh doanh. Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i khÐo lÐo vµ ph¶i coi träng tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Së dÜ nh­ vËy v× nÕu trong chu kú kinh doanh ®ã mµ xuÊt hiÖn mét kh©u, mét mÆt xÝch ®­îc xem nhÑ th× sÏ dÉn ®Õn kÕt qña kinh doanh bÞ sai lÖch nghiªm träng vµ chóng ta kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. Thùc tÕ nµy ®· thÓ hiÖn rÊt râ nÐt vµ sinh ®éng trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi tÕ bµo cña x· héi vµ trong bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo. Tr­íc hÕt cã thÓ thÊy r»ng ®Ó thùc hiÖn ®­îc doanh thu kinh doanh vµ tõ ®ã thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh b¸n hµng. §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc ®­îc ban l·nh ®¹o vµ nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt chó träng. Cã b¸n ®­îc nhiÒu hµng th× céng ty míi cã thÓ trang tr¶i ®­îc c¸c chi phÝ ph¸t sinh, duy tr× vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®¶m b¶o ®­îc vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. Nguån thu cao kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®­îc chi phÝ mµ cßn t¹o ra nhiÒu lîi nhuËn nh»m ®­a c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ v÷ng ch¾c cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Trªn gãc ®é tµi chÝnh, qu¸ tr×nh b¸n hµng t¹o ra doanh thu lµ nguån tµi chÝnh ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý, tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn, nép thuÕ cho nhµ n­íc... NÕu chØ xem xÐt ®Õn nguån thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh mµ kh«ng ®Ó cËp ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú kinh doanh ®ã vµ kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ cña c«ng ty th× ®ã lµ mét thiÕu sãt lín. §Ó phôc vô cho viÖc kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn, cñng cè vµ gi÷ v÷ng uy tÝn cña m×nh, c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, coi träng vai trß cña nguån thu nh­ng kh«ng xem nhÑ nguån chi cã liªn quan ®Õn nguån thu ®ã. NÕu chØ cã mét nguån thu lín th× ch­a ®ñ khi mµ nguån chi qu¸ lín tíi møc nguån thu ®ã kh«ng ®ñ bï ®¸p chi phÝ. Trong tr­êng hîp nµy viÖc kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ rÊt dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. vËy chi nh­ thÕ nµo ®Ó hîp lý nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt mµ vÉn kinh tÕ nhÊt lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng ®­îc ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý nãi chung vµ c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi nãi riªng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ kinh doanh vµ doanh thu kinh doanh chÝnh x¸c lµ kh«ng chØ lµ viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, trung thùc tõng nghiÖp vô kinh doanh theo ®óng thùc tÕ ®· x¶y ra, c©n ®èi thu chi theo nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ t×nh h×nh thùc tÕ mµ quan träng h¬n c¶ lµ b¶o ®¶m kiÓm tra ®­îc tÝnh chÊt hîp lý, hîp lÖ cña tõng kho¶n chi. Cã nh­ vËy míi cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc t×nh h×nh thu chi cña tõng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, ph¸t hiÖn ®­îc kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m, thiÕu sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam- Hµ Néi lµ mét tæ chøc kinh doanh ®éc lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. S¶n phÈm cña c«ng ty còng nh­ c¸c c«ng ty l÷ hµnh kh¸c ®ã lµ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch (Tour). Mét c«ng ty l÷ hµnh thu hót ®­îc nhiÒu hay Ýt kh¸ch lµ phô thuéc rÊt lín vµo sè l­îng, chÊt l­îng vµ tÝnh ®éc ®¸o cña tr­¬ng tr×nh du lÞch. Kh¸ch hµng sÏ kh«ng mua hµng ho¸ dÞch vô mµ hä sÏ mua nh÷ng lîi Ých do hµng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô mang l¹i, tõ ®ã ta cung cÊp nh÷ng dÞch vô ®Ó tho¶ m·n lîi Ých cña kh¸ch hµng ®· ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. ThÞ tr­êng du lÞch lµ n¬i gÆp gì cung vµ cÇu, phï hîp víi chñng lo¹i chÊt l­îng, sè l­îng, thêi gian cung cÊp, nhÞp ®é cung cÊp còng nh­ c¸c chñng lo¹i dÞch vô phôc vô kh¸c trong lÜnh vùc du lÞch. ThÞ tr­êng du lÞch cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n phÈm l­u th«ng hµng ho¸, quyÕt ®Þnh kinh doanh qu¶n lý trong lÜnh vùc du lÞch. Th«ng qua thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp nhËn biÕt ®­îc nhu cÇu x· héi ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ra ®êi sím trong ngµnh Du lÞch ViÖt Nam nªn c«ng ty ®· lu«n kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng du lÞch ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ. Doanh thu vµ thu nhËp cña c«ng ty ngµy mét t¨ng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn nhÊt ®Þnh ®­îc c¶i thiÖn. Cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã tr­íc hÕt lµ do nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh cña c«ng ty trong tæ chøc qu¶n lý kinh doanh ®ång thêi c«ng ty ®· cè g¾ng vµ kiªn tr× tiÕn hµnh nhiÒu ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin trong qu¶n lý, c¸c bé phËn cã sù phèi hîp chÆt chÏ còng nh­ hç trî lÉn nhau trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Trong sù lín m¹nh kh«ng ngõng trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c«ng ty, C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ®· thÓ hiÖn rÊt nhiÒu ­u ®iÓm vµ chiÕn l­îc kinh doanh, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. 1. ¦u §iÓm: VÒ bé m¸y qu¶n lý: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc hîp lý, mçi mét phßng ban ®­îc ®¶m nhiÖm nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau nh­ng l¹i cã mçi liªn kÕt g¾n bã nh­ nh÷ng mÆt xÝch trong mét guång m¸y. C¸c phßng ban phèi hîp nhÞp nhµng trong kinh doanh vµ tu©n thñ theo chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o. Nhê cã hÖ thèng c¸c phßng ban mµ c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ngµy cµng kinh doanh cã hiÖu qu¶. VÒ m« h×nh h¹ch to¸n kinh doanh: C«ng ty h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp trong lÜnh vùc kinh doanh du lÞch quèc tÕ, tù giao dÞch ký kÕt hîp ®ång kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C«ng ty tù t×m kiÕm thÞ tr­êng, kinh doanh theo nguyªn t¾c ®­îc ¨n, lç chÞu. B­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, do t×m hiÓu sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng dÞch vô du lÞch c«ng ty kh«ng nhõng n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã sù chuyªn m«n ho¸, ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ rµng: mçi ng­êi ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kÕ to¸n kh¸c nhau, cã tÝnh chÊt logic cao, t¹o ra sù chuyªn m«n ho¸ kh¶ n¨ng lµm viÖc. Do vËy, c¸n bé nh©n viªn ®· hÕt lßng víi c«ng viÖc vµ ®¹t hiÖu qu¶ lµm viÖc cao. Tæ chøc, bè chÝ hîp lý c¸c c¸n bé kÕ to¸n, phï hîp víi n¨ng lùc cña tõng ng­êi, t¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc hîp lý, lµm cho mçi ng­êi ®Òu hµi lßng víi c«ng viÖc ®­îc giao. V× vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty cã tÝnh hiÖu qu¶, kinh tÕ cao. VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: hiÖn nay c«ng ty ¸p dông theo lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n (liªn hîp). Nhê ®ã, c«ng t¸c kÕ to¸n ®· n¾m b¾t ®­îc toµn bé c¸c th«ng tin ®­îc ®Çy ®ñ. Trªn c¬ së ®ã ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸, chØ ®¹o mét c¸ch kÞp thêi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty, kiÓm tra viÖc sö dông th«ng tin kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi, chÆt chÏ. t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña nh©n viªn kÕ to¸n. VÒ h×nh thøc tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n: C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. ViÖc ¸p dông h×nh thøc sæ nµy cña c«ng ty ®· gi¶m nhÑ ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, viÖc ghi chÐp vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan rÊt râ rµng vµ ®­îc ®èi chiÕu sè liÖu dÇn ®Òu trong th¸ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho b¸o c¸o kÕ to¸n cuèi kú kinh doanh ®­îc lËp kÞp thêi. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n "TK 154 - Chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp". ViÖc sö dông tµi kho¶n nµy lµ theo quy ®Þnh riªng cña c«ng ty thay cho viÖc sö dông c¸c tµi kho¶n theo chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc quy ®Þnh nh»m môc ®Ých më Ýt tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp vµ tÝnh to¸n ®­îc chi phÝ trùc tiÕp mét c¸ch nhanh chãng. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu b¸n dÞch vô cña c«ng ty: C«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng dÞch vô cña c«ng ty ®­îc tæ chøc kh¸ tèt. Doanh thu cña tõng bé phËn ho¹t ®éng ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch lµm nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý n¾m v÷ng t×nh h×nh kh¶ n¨ng ho¹t ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng du lÞch dÞch vô cña tõng bé phËn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô cho nªn kÕ to¸n cña c«ng ty ®· sö dông TK 5113 (chi tiÕt cho tõng lo¹i h×nh dÞch vô) ®Ó h¹ch to¸n doanh thu trong kú. Tµi kho¶n ®­îc sö dông còng nh­ néi dung h¹ch to¸n doanh thu nh­ vËy lµ hoµn toµn phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra liªn tôc vµ mang tÝnh phøc t¹p cao. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu ho¹t ®éng cña con ng­êi ngµy cµng cao. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay sù c¹nh tranh gay g¾t lu«n kÌm theo sù rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. Do vËy, ®Ó gi÷ v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ chÕ míi ®ßi hái C«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, thu ®­îc lîi nhuËn cao cho c«ng ty cña m×nh. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã c«ng ty ph¶i m¹nh d¹n nhËn ra nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i cña m×nh tõ ®ã cã h­íng söa ®æi thÝch hîp, nh»m liªn tôc kinh doanh ph¸t triÓn vµ cã l·i. 2. Nh­îc ®iÓm: Tån t¹i xung quanh viÖc tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n: ViÖc sö dông sæ s¸ch kÕ to¸n trong c«ng ty hiÖn nay cßn ch­a ®­îc thèng nhÊt, ®Æc biÖt lµ viÖc më sæ C¸i cho c¸c tµi kho¶n chi tiÕt vµo cuèi quü mµ kh«ng më cho c¸c tµi kho¶n tæng hîp. Ngoµi ra, sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty vÉn cßn më mét c¸ch chung chung, ch­a cô thÓ mét c¸ch râ rÖt vÒ néi dung vµ kh«ng thÓ hiÖn ®­îc mçi quan hÖ so s¸nh, ®èi chiÕu mét c¸ch logic. Tån t¹i xung quanh viÖc h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp: ViÖc tæ chøc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng ty lµ kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n ®· quy ®Þnh do vËy sÏ dÉn ®Õn viÖc tæng hîp chi phÝ cßn chung chung, kh«ng thÊy ®­îc tû lÖ cña tõng lo¹i chi phÝ bá ra trong gi¸ thµnh cña dÞch vô tiªu thô. §Æc biÖt trong ho¹t déng kinh doanh l÷ hµnh l­¬ng tr¶ cho h­íng dÉn viªn cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n toµn bé vµo tµi kho¶n 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong khi chØ cã chi phÝ tr¶ cho viÖc thuª h­íng dÉn viªn lµ c«ng t¸c viªn míi ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 154 - Chi phÝ trùc tiÕp. ViÖc lo¹i bá c¸c tµi kho¶n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp theo quy ®Þnh cña chÕ ®é ®· cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cßn nhiÒu ®iÒu ch­a phï hîp ®· lµm cho gi¸ thµnh dÞch vô nµy cã sù thay ®æi. §ång thêi do lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty mang tÝnh ®¬n thuÇn lµ kinh doanh dÞch vô cho nªn gi¸ vèn dÞch vô b¸n cho kh¸ch hµng còng chÝnh lµ toµn bé chi phÝ trùc tiÕp cã liªn quan mµ c«ng ty ®· bá ra. Do vËy, toµn bé sè ph¸t sinh trªn tµi kho¶n 154 ®Òu ®­îc kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn dÞch vô b¸n hµng trong kú. Tån t¹i xung quanh viÖc h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý c«ng ty: §Ó ph¶n ¸nh kho¶n chi phÝ qu¶n lý c«ng ty sö dông TK 642 ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè kho¶n chi phÝ ®­îc tËp hîp trªn tµi kho¶n nµy ch­a ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh nh­: - VÒ phÇn chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña toµn bé c«ng ty ®­îc kÕ to¸n tËp trung vµo TK 642 viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi chÕ ®é quy ®Þnh, v× thÕ sÏ kh«ng trÝch ®­îc c¸c kho¶n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng bé phËn. V× vËy, dÉn ®Õn bÞ mÊt chÝnh x¸c trong viÖc tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp lµm cho khã ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ cña tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Víi kho¶n khÊu hao cho TSC§ cña c«ng ty, ®­îc c«ng ty h¹ch to¸n toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ vµo TK 642 nh­ vËy lµ ch­a hîp lý nh­ kho¶n chi phÝ khÊu hao vµ söa ch÷a xe t¹i bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn ®­îc kÕ to¸n tËp hîp cho TK 642 kÕ to¸n kh«ng thÓ lµm thÕ ®­îc, víi chi phÝ nµy kÕ to¸n nªn h¹ch to¸n vµo chi phÝ trùc tiÕp bé phËn ho¹t ®éng vËn chuyÓn. - §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ vÒ qu¶ng c¸o tham gia héi chî. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n tæng hîp cho TK 642 kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ vËy lµ kh«ng hîp lý víi néi dung cña TK 642. Tån t¹i xung quanh viÖc h¹ch to¸n doanh thu dÞch vô: C«ng ty sö dông TK 5113 ®Ó h¹ch to¸n kho¶n doanh thu b¸n dÞch vô trong viÖc h¹ch to¸n kho¶n nµy víi sè tiÒn ®· thu hoÆc ph¶i thu vµo TK 5113 c«ng ty kh«ng t¸ch kho¶n thuÕ VAT ®Çu ra mµ h¹ch to¸n TK nµy kÓ c¶ thuÕ VAT ®Çu ra cuèi kú kÕ to¸n míi x¸c ®Þnh ra tæng sè thuÕ ®Çu ra vµ ghi sæ bót to¸n thuÕ. Riªng víi ho¹t ®éng b¸n vÐ m¸y bay cuèi kú kÕ to¸n kh«ng x¸c ®Þnh tæng sè thuÕ VAT ®Çu ra lµm nh­ vËy lµ kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã khi nhËn vÐ m¸y bay lµm ®¹i lý c«ng ty kh«ng h¹ch to¸n qua tµi kho¶n trung gian TK 003 " Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi" nh­ vËy lµ kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n. II. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô t¹i c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh thÊy ®­îc qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu phÇn lµm rÊt tèt bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè yÕu kÐm vÉn tån t¹i trong c«ng ty. §Ó c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc tèt vµ cã hiÖu qu¶ cao h¬n c«ng ty ph¶i ph¸t huy vµ cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm ®Ó gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng ty. D­íi ®©y lµ mét sè ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸ nh©n em, mét sinh viªn thùc tËp ®Ó ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi nh­ sau: Ø KiÕn nghÞ 1: §èi víi kho¶n chi phÝ trùc tiÕp c«ng ty cÇn ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt tõng kho¶n môc ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ cña tõng lo¹i chi phÝ trong gi¸ thµnh dÞch vô. C«ng ty nªn bæ sung thªm c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh cho phï hîp. §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh du lÞch ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng so víi c¸c c«ng ty kinh doanh kh¸c, trong qu¸ tr×nh cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch cña m×nh. Víi c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp cña c«ng ty hiÖn nay, c«ng ty cÇn ph¶i söa ®æi l¹i c¸ch h¹ch to¸n chi phÝ cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. T¹i c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi, s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh chÊt ®¬n thuÇn nªn trong c¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú hÇu nh­ kh«ng cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn, c¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú còng cÇn ®­îc ph¶n ¸nh ®óng trªn TK 622 (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) vµ TK 627 (chi phÝ s¶n xuÊt chung) hai tµi kho¶n nµy ®Òu ®­îc chi tiÕt cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Sau ®ã, tæng hîp l¹i trªn TK 154 cuèi kú x¸c ®Þnh ra gi¸ vèn trªn TK 632 (gi¸ vèn hµng b¸n) ®Ó kÕt chuyÓn sang TK 911 (x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh). C¸c tµi kho¶n: TK 622, TK 627, TK 154 vµ TK 632 còng cÇn ®­îc më chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng cña c«ng ty. * TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Trong ®ã: - TK 6221 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bé phËn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ - TK 6222 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn. - TK 6223 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bé phËn du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi * TK 627 Chi phÝ chung trùc tiÕp Trong ®ã: - TK 6271 Cho bé phËn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ - TK 6272 Cho bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn. - TK 6273 Cho bé phËn kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. * TK 154 Chi phÝ kinh doanh dë dang Trong ®ã: - TK 1541 Cho bé phËn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ - TK 1542 Cho bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn. - TK 1543 Cho bé phËn kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. * TK 632 Gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra. Trong ®ã: - TK 6321 Cho bé phËn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ - TK 6322 Cho bé phËn kinh doanh vËn chuyÓn. - TK 6322 Cho bé phËn kinh doanh du lÞch néi ®Þa vµ n­íc ngoµi. C«ng viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng ho¹t ®éng cho c«ng ty vÉn ®­îc thùc hiÖn tõ ®Çu ®Õn cuèi, tõ qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ, qu¸ tr×nh h¹ch to¸n doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cho tõng ®èi t­îng cô thÓ. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n bé phÇn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ kÕ to¸n cã thÓ h¹ch to¸n nh­ sau: + Sau khi tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng cho nh©n viªn trùc tiÕp vµo TK 6221, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn sang TK 1541. Nî TK 1541 Cã TK 6221 + TËp hîp c¸c kho¶n chi phi chung tõ kho¶n chi phÝ khÊu hao vµ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ chung sang TK 1541. Nî TK 1541 Cã TK 6271 + Cuèi kú, tiÕn hµnh tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó tÝnh ra gi¸ vèn dÞch vô tiªu thô. Nî TK 6321 Cã TK 1541 + Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn dÞch vô tiªu thô sang TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 911 Cã TK 6321 Cßn c¸c kho¶n chi nh­: chi phÝ khÊu hao, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi... ®­îc kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 642 " chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp". §Ó thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n, kÕ to¸n nªn t¸ch riªng c¸c chi phÝ trªn cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. V× vËy, kÕ to¸n cÇn dùa vµo c¸c tiªu thøc ph©n bæ cho phï hîp ®Ó lËp b¶ng kª tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ chung. B¶ng kª tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ chung Quý:................ DiÔn gi¶i Kho¶n môc chi phÝ Tæng CP hç trî du lÞch CP Qu¶ng c¸o CP ®µo t¹o CP dÞch vô chuyÓn tiÒn CP hµnh chÝnh KhÊu hao L­¬ng .... Céng chi phÝ: Ph©n bæ - H§ l÷ hµnh quèc tÕ - H§ l÷ hµnh néi ®Þa - H§ vËn chuyÓn - H§ ®¹i lý vÐ m¸y bay Ø KiÕn nghÞ 2: KÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hîp lý h¬n. Trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¹i c«ng ty hiÖn nay lµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. + §èi víi chi phÝ cã liªn quan ®Õn bé phËn b¸n hµng nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, chi phÝ tham gia héi chî ... c«ng ty ®· h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n TK 642 lµ ch­a hîp lý. Víi c¸c kho¶n nãi trªn c«ng ty nªn më TK 641 - chi phÝ b¸n hµng, ®Ó tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ ®ã. + C¸c kho¶n khÊu hao, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh cña tõng bé phËn kinh doanh trùc tiÕp, c«ng ty nªn ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp tõng bé phËn ho¹t ®éng cho TK 627 (chi tiÕt cho tõng bé phËn kinh doanh) nh­ khÊu hao, chi phÝ söa ch÷a xe ë bé phËn vËn chuyÓn cÇn ph¶i t©p hîp vµo TK 6272. Cßn phÇn chi phÝ trÝch tr­íc khÊu hao söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh cña bé phËn qu¶n lý chung toµn doanh nghiÖp cÇn ®­îc tËp hîp vµo TK 642. + §èi víi phÇn chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c¸n bé nh©n viªn trùc tiÕp ho¹t déng kinh doanh cña bé phËn nµo nªn ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña bé phËn ®ã (tËp hîp cho tµi kho¶n TK 622 - chi tiÕt tõng bé phËn kinh doanh). Víi phÇn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng t¸c viªn bªn ngoµi sÏ ®­îc tËp hîp vµo TK 627 (chi tiÕt theo bé phËn). Cßn phÇn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn bé phËn bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty m¬Ý tËp hîp vµo TK 642 - Chi phÝ qu¶n ký doanh nghiÖp. Ø KiÕn nghÞ 3: C«ng ty nªn xem xÐt l¹i c¸ch h¹ch to¸n, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng tr×nh tù h¹ch to¸n thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Cã nghÜa lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo cÇn ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 1331, cßn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra cÇn ®­îc h¹ch to¸n riªng ngay tõ ®Çu nh»m gi¶m bít viÖc ghi chÐp vµ tr¸nh x¶y ra sai sãt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú. Ø KiÕn nghÞ 4: Nh­ trªn ®· tr×nh bµy C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam Hµ Néi kinh doanh du lÞch theo 4 lÜnh vùc: Ho¹t ®éng L÷ hµnh quèc tÕ. Ho¹t ®éng vËn chuyÓn. Ho¹t ®éng néi ®Þa. Ho¹t ®éng ®Þa lý b¸n vÐ m¸y bay. Do vËy ho¹t ®éng b¸n vÐ m¸y bay còng lµ ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty. Nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh thu trong kú cña C«ng ty. Do vËy C«ng ty ph¶i h¹ch to¸n c¶ VAT ®Çu ra cho ho¹t ®éng nµy. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ C«ng ty chØ tÝnh VAT ra cho 3 lo¹i ho¹t ®éng mµ kh«ng tÝnh VAT cho ho¹t ®éng ®¹i lý. Bªn c¹nh ®ã, vÐ m¸y bay mµ C«ng ty nhËn lµm ®¹i lý kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña C«ng ty. V× vËy khi nhËn vÐ m¸y bay, kÕ to¸n ph¶i ghi nhËn gi¸ trÞ cña sè vÐ m¸y bay trªn TK 003 (hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi). Tuy nhiªn C«ng ty kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy. V× vËy C«ng ty nªn h¹ch to¸n bæ sung nh­ sau: + Khi nhËn hµng, kÕ to¸n ghi: (a) Nî TK 138 Gi¸ vÐ nhËn vÒ tõ H·ng hµng kh«ng (ch­a tÝnh hoa hång) Cã TK 111,112 §· tr¶ tiÒn cho h·ng b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng Cã TK 331 Ch­a tr¶ tiÒn cho h·ng (b) Nî TK 003 Tæng gi¸ trÞ vÐ m¸y bay nhËn vÒ + Khi nhËn tiÒn hoa hång tõ ho¹t ®éng b¸n vÐ m¸y bay, kÕ to¸n ghi: (a) Nî TK 111,112 Tæng sè tiÒn b¸n ®­îc nhËn ®­îc. Cã TK 138 Gi¸ vÐ nhËn tõ hµng kh«ng. Cã TK 51134 Hoa hång ch­a cã thuÕ Cã 33311 ThuÕ VAT ®Çu ra cña ho¹t ®éng (b) Cã TK 003 Tæng gi¸ trÞ vÐ m¸y bay nhËn vÒ Ø KiÕn nghÞ 5: §Ó qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ gèc, thuËn lîi cho viÖc ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n nªn më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cã mÉu nh­ sau: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng (1) (2) (3) Sè liÖu ®Ó vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lµ c¸c dßng tæng céng cña chøng tõ ghi sæ. §©y lµ lo¹i sæ ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong kú ®­îc ghi theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra vµ ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. Ø KiÕn nghÞ 6: T¹i c«ng ty hiÖn nay viÖc lËp chøng tõ ghi sæ cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh cuèi th¸ng mét lÇn, lµm nh­ vËy c«ng ty rÊt khã ®Ó theo dâi c¸c nghiÖp vô ®­îc ®Çy ®ñ. V× c¸c nghiÖp vô chi, thu t¹i c«ng ty ph¸t sinh nhiÒu, vËy c«ng ty nªn lËp chøng tõ ghi sæ cho nghiªp vô ph¸t sinh 5 ngµy mét lÇn hoÆc 10 ngµy mét lÇn ®Ó theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®ã kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Ø KiÕn nghÞ 7: C«ng ty cÇn tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖn nay ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, biÖn ph¸p mµ nhiÒu doanh nghiÖp th­êng ®­a ra ®Çu tiªn ®ã lµ tiÕt kiÖm chi phÝ. §èi víi chi phÝ trùc tiÕp, viÖc gi¶m chi phÝ nµy sÏ kh«ng tiÕt kiÖm ®­îc bao bëi song song víi nã lu«n ®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng. T¹i c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi hiÖn nay chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp so víi tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú chiÕm mét tû lÖ lín, cã ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn chÊt l­îng kinh doanh cña c«ng ty. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do nhiÒu kho¶n chi ®­îc chi mét c¸ch réng r·i. Do vËy, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý h¬n n÷a nh­: c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c phôc vô cho qu¶n lý chung (chi phÝ héi nghÞ, héi häp, giao dÞch,...) cña c«ng ty hiÖn nay lµ kh¸ lín v× vËy kÕ to¸n c«ng ty nªn xÐt duyÖt c¸c ®Ò nghÞ cho phï hîp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. Ø KiÕn nghÞ 8: §Ó thùc hiÖn tèt c¸c ph©n hµnh kÕ to¸n: chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕt qu¶ ®ßi hái kh«ng chØ kÕ to¸n ph©n hµnh nµy lµm tèt mµ tÊt c¶ nh÷ng phÇn hµnh kh¸c ®Òu ph¶i lµm tèt. V× tÊt c¶ c¸c ph©n hµnh kÕ to¸n trong c«ng ty ®Òu cã liªn quan ®Õn nhau. V× vËy, mét phÇn hµnh lµm kh«ng tèt sÏ dÉn ®Õn c¸c phÇn hµnh kh¸c còng sÏ sai theo. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i ®ã c«ng ty nªn liªn tôc ®µo t¹o vµ n©ng cao ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®Ó n©ng cao nghiÖp vô kÕ to¸n ®em l¹i hiÖu qu¶ lµm viªc ®­îc tèt h¬n. C¸c c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vµ néi dung vÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang bÞ kû thuËt, ph­¬ng tiÖn ghi chÐp, tÝnh to¸n th«ng tin kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËn kiÓm tra xö lý ®Õn kh©u tæng hîp sè liÖu, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh, nh÷ng b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, nh»m phôc vô trong c«ng t¸c qu¶n lý cña b¶n th©n ®¬n vÞ vµ c¸c yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng. Trªn ®©y lµ mät gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng dÞch vô t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi mµ em ®­a ra sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ t¹i c«ng ty. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty cÇn ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®· ®¹t ®­îc ®ång thêi kh«ng ngõng hoµn thiÖn nh÷ng khiªm khuyÕn cßn tån t¹i. Do ®ã, ®ßi hái kh«ng chØ sù cè g¾ng nç lùc cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh mµ cßn ®ßi hái sù quan t©m chØ ®¹o cña ban l·nh ®¹o cña c«ng ty. Cã nh­ vËy, c«ng ty du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi míi kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng. kÕt luËn H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÖu, nghiªn cøu thùc tÕ em nhËn thÊy r»ng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ nãi riªng lµ cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin ®¸ng gi¸ cho qu¶n trÞ kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp nhanh chãng nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, mçi quan hÖ gi÷a ba yÕu tè thu, chi vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh còng lµ mét hÖ thèng cã quan hÖ nh©n qu¶. Doanh thu vµ chi phÝ thÓ hiÖn nguyªn nh©n vµ thu nhËp thÓ hiÖn kÕt qu¶. Mèi quan hÖ ®ã thÓ hiÖn ë chç nÕu nguån thu cao nh­ng chi phÝ mµ v­ît qu¸ doanh thu th× doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ kinh doanh cã l·i. ThÊy ®­îc tÇm quan träng vµ tÝnh logic ®ã c«ng ty Du lÞch ViÖt Nam - Hµ Néi rÊt chó träng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Do sù h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt vµ thêi gian nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cã h¹n nªn luËn v¨n nµy cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®Ò cÊp ®Õn hay míi chØ l­ît qua cïng víi nh÷ng thiÕu sãt lµ khã tr¸nh khái. Do vËy, em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt động dịch vụ tại Công ty Du lịch VN.DOC
Luận văn liên quan