Đề tài Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình

Lời Mở Đầu Một trong những mục tiêu cơ bản mà Đảng và Nhà n¬ớc đã và đang đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây là đổi mới và tiến dần lên theo định h¬ớng Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đất n¬ước.Trong điều kiện đó thì quản lý Kế toán Tài chính được xem nh¬ là tổng hoà các mối quạn hệ, nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực kinh tế tài chính, tăng thu nhập mà còn phải sử dụng công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Là một bộ phận cấu thành của công tác kế toán, kế toán TSCĐ giữ một vai trò không nhỏ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một sản phẩm nói riêng và cảu một doanh nghiệp nói chung. Đứng tr¬ước nhu cầu đòi hỏi chung cùng với sự phát triển của đất n-ước, nên trong suốt những năm qua, Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình đã không ngừng phát triển và đổi mới, tích cực tham gia triển khai và thực hiện tốt các dự án, các công trình lớn trong cả n¬ước do bộ giao thông vận tải giao cho. Là một doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Công ty nhận thức đ¬ược chất l¬ượng cho mỗi sản phẩm xây dựng cũng nh¬ư chất lư¬ợng của các công trình là yếu tố quyết định đến uy tín, sự tồn tại và phát triển của Công ty. Trong đó, một điều kiện tối quan trọng ảnh hư¬ởng tới chất lượng sản phẩm là mức độ hoàn thiện tính đồng bộ và tính hiện đại của dây chuyền công nghệ. Vì vậy, việc tập trung đổi mới và hiện đại hoá máy móc, thiết bị và TSCĐ, đặc biệt là TSCĐ hữu hình sẽ giúp Công ty sẽ tạo ra được những sản phẩm bảo đảm về chất lượng cũng nh¬ tiến độ, khối lượng công việc, tiết kiệm chi phí nhân công, từ đó giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhận thức được vai trò quan trọng của TSCĐ hữu hình đối với toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Còn đối với công tác hạch toán kế toán TSCĐHH thì coi đó là nhiẹm vụ quan trọng nhằm sử dụng, bảo quản và quản lý TSCĐHH một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Nhận thức đ¬ược tầm quan trọng của vấn đề trên công với kiến thức mà em đã học ở trư¬ờng Trung học kinh tế kỹ thuật công nghệ Hà Nội và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty, em nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình”. Nội dung gồm ba phần: Phần I: Tìm hiểu chung về doanh nghiệp Phần II : Thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình Phần III: Kết luận và một số kiến nghị Do thời gian thực tập không nhiều nhận thức bản thân còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong cô giáo, ThS. Hoàng Thị Hồng Lê cùng cán bộ kế toán công ty nhiệt tình giúp đỡ và đóng góp ý kiến để bài viết của em hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN (CƠ SỞ LÝ LUẬN) VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. I.Vị trí của TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán. 1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 01 2. Phân loại TSCĐ .01 2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện .01 2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu .02 2.3. Phân loại theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp: 02 2.4. Các cách phân loại khác .02 3. Đánh giá tài sản cố định hữu hình .03 3.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá 03 3.2. Đánh giá TSCĐHH theo giá trị còn lại .05 4. Ph¬ơng pháp khấu hao TSCĐHH .06 II. Kế toán chi tiết TSCĐHH 07 - Chứng từ kế toán .07 +Biên bản giao nhận TSCĐHH 08 + Biên bản thanh lý TSCĐHH 08 - Biên bản đánh giá lại TSCĐHH 08 III. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH .09 1. Tài khoản kế toán sử dụng .09 2. Ph¬ơng pháp hạch toán 11 2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH 11 2.1.1.Thủ tục chứng từ .11 2.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH 12 a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh 12 b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ 12 c. TSCĐHH tăng do mua sắm .13 d.Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao .14 2.2. Kế toán giảm TSCĐHH 16 2.2.1. Thủ tục chứng từ 16 2.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH .16 a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nh¬ợng bán 16 b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH 16 c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH 18 IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH 20 1. Tài khoản kế toán sử dụng .20 2. Nội dung kế toán .20 V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH 22 1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 22 2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH .22 a. Sửa chữa theo kế hoạch 22 b. Sửa chữa bất thường .22 PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG- Đ-ỜNG THUỶ 1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty *Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng- Đ-ờng thuỷ 24 *Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 26 2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 32 * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .32 *Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty .34 II. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ 36 * Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty 36 * Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty .49 a. Hạch toán tăng TSCĐHH 40 b. Hạch toán giảm TSCĐHH .47 * Kế toán khấu hao TSCĐHH .51 * Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Thiết kế GTVT .53 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY T¬ VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ЬỜNG THUỶ I. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .55 * Những ¬u điểm .55 * Nh¬ợc điểm 57 II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty T¬ vấn Xây dựng Cảng - Ьờng thuỷ .58

docx68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
át sinh trong những trường hợp sau: - Đánh giá lại TSCĐHH khi có yêu cầu của nhà nớc nhằm làm TSCĐHH của doanh nghiệp phù hợp với giá thực tế thời kỳ hiện tại. - Đánh giá lại TSCĐHH khi góp vốn liên doanh hoặc nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH. - Đánh giá lại TSCĐHH khi có quyết định nhợng bán Mức khấu hao phải được tính theo năm = Nguyên giá Số năm sử dụng kế hoạch - Đánh giá lại TSCĐHH khi doanh nghiệp phá sản Phần chênh lệch giá TSCĐHH được phản ánh vào TK 412 “chênh lệch đánh giá lại TSCĐ”. 4. Phơng pháp khấu hao TSCĐHH: Trong quá trình sử dụng thì TSCĐHH bị hao mòn, giá trị của nó bị giảm dần và được chuyển vào giá trị của sản phẩm mới. Việc chuyển dần giá trị TSCĐHH vào giá trị sản phẩm gọi là khấu hao TSCĐHH. Hiện nay có nhiều phơng pháp tính khấu hao. Việc lựa chọn phơng pháp nào là tuỳ thuộc vào quy định của chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể chọn phơng pháp tính khấu hao nào để thu hồi vốn nhanh nhng phù hợp với khả năng trang trải chi phí của mình. Phơng pháp tính khấu hao theo thời gian(khấu hao bình quân): Mức khấu hao phải trích trong tháng = Mức khấu hao năm 12 Phơng pháp này đang được sử dụng rông rãi vì nó có u điểm là số khấu hao đều đặn trong các kỳ không bị đột biến làm tăng chi phí. Nhng nó cũng có nhợc điểm là thu hồi vốn chậm, doanh nghiệp không đầu t mới được khi có điều kiện. Bởi vậy hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức: Mức khấu hao phải trích tháng này = Mức khấu hao trích tháng trớc + Số khấu hao tăng trong tháng này - Số khấu hao giảm trong tháng này b.Phơng pháp tính khấu hao theo sản lượng Theo phơng pháp này kế toán phải căn cứ vào sản lượng thiết kế và sản lượng thực tế hoàn thành để trích khấu hao. Phơng pháp này có u điểm là muốn thu hồi thì Doanh nghiệp có thể tăng sản lượng bằng cách tăng ca, tăng giờ, và tránh được hao mòn vô hình. Nhợc điểm của phơng pháp này là không được thu hồi vốn. c. Phơng pháp khấu hao nhanh(khấu hao giảm dần) Mức khấu hao năm = Nguyên giá x tỷ lệ khấu hao giảm dần Hoặc: Mức khấu hao năm= Giá trị còn lại x tỷ lệ khấu hao cố định. Phơng pháp này có u điểm là thu hồi vốn nhanh, tránh được hao mòn vô hình. Tuy nhiên, để áp dụng phơng pháp này thì giá thành sản phẩm của các Doanh nghiệp có thể chịu đựng được và được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp mới được sử dụng. III. Kế toán chi tiết TSCĐHH: Chứng từ kế toán: Các căn cứ để hạch toán TSCĐHH là Hợp đồng mua bán, Biên bản nghiệm thu thanh toán và thanh lý hợp đồng, Hoá đơn bán hàng. Chứng từ kế toán được sử dụng để hạch toán TSCĐHH bao gồm: biên bản giao nhận TSCĐHH, biên bản thanh lý TSCĐHH, biên bản đánh giá lại TSCĐHH và một số chứng từ kế toán khác có liên quan nh phiếu chi, giấy báo nợ, khế ớc vay. - Biên bản giao nhận TSCĐHH: Khi có TSCĐHH đa vào sử dụng hoặc điều TSCĐHH cho đơn vị khác phải lập Hội đồng bàn giao. Hội đồng có trách nhiệm làm thủ tục nghiệm thu TSCĐHH và lập biên bản giao nhận TSCĐHH theo mẫu quy định(Biểu 02). Biên bản giao nhận TSCĐHH được lập cho từng TSCĐHH, trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều TSCĐHH cùng loại do cùng một đơn vị giao có thể lập chung một biên bản. Biên bản giao nhận TSCĐHH được lập thành 2 bản. Mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản và được chuyển về phòng kế toán để ghi sổ kế toán. - Biên bản thanh lý TSCĐHH: TSCĐHH được thanh lý khi đã hết khấu hao cơ bản và không còn sử dụng được nữa hoặc vẫn còn giá trị còn lại nhng không còn sử dụng được nữa. Mọi trường hợp thanh lý TSCĐHH đều phải lập biên bản thanh lý TSCĐHH. Ban thanh lý TSCĐHH có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐHH và lập biên bản thanh lý theo đúng mẫu quy định(Biểu 08). Biên bản thanh lý TSCĐHH là chứng từ xác nhận việc thanh lý TSCĐHH, là căn cứ để kế toán ghi giảm TSCĐHH và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh lý TSCĐHH: chi phí thanh lý, các khoản chứng từ thanh lý. - Biên bản đánh giá lại TSCĐHH: Khi có quyết định đánh giá lại TSCĐHH của nhà nớc, doanh nghiệp phải lập Hội đồng đánh giá lại TSCĐHH. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá lại TSCĐHH của doanh nghiệp và lập biên bản đánh giá lại TSCĐHH theo đúng mẫu quy định . Biên bản đánh giá lại là chứng từ kế toán nhằm xác nhận các chỉ tiêu giá trị của TSCĐHH theo quyết định của Nhà nớc, là căn cứ để ghi sổ kế toán khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐHH. Tại phòng (ban) kế toán doanh nghiệp, kế toán chi tiết TSCĐHH được thực hiện trên thẻ TSCĐHH(mẫu số 02- TSCĐHH). Thẻ TSCĐHH dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐHH của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và gias trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐHH. Căn cứ để kế toán lập thẻ TSCĐHH gồm: Biên bản giao nhận TSCĐHH, Biên bản đánh giá lại TSCĐHH, Bảng trích khấu hao TSCĐHH, Biên bản thanh lý TSCĐHH, và các tài liệu kỹ thuật có liên quan. Thẻ TSCĐHH sau khi lập xong được lu lại ở phòng kế toán, giao cho kế toán TSCĐHH quản lý và thực hiện việc ghi chép các chỉ tiêu liên quan đến TSCĐHH đó trong quá trình sử dụng. Thẻ phải được sắp xếp theo từng loại và theo từng bộ phận sử dụng. Để tổng hợp TSCĐHH theo từng loại, nhóm TSCĐHH, kế toán còn sử dụng “Sổ Tài sản cố định”. TSCĐHH được theo dõi trên một cuốn sổ hoặc theo mỗi trang của sổ. Mỗi dòng của sổ ghi một đối tợng TSCĐHH. Cơ sở để ghi TSCĐHH gồm: Biên bản giao nhận TSCĐHH, Biên bản thanh lý TSCĐHH, Thẻ TSCĐHH và một số chứng từ khác có liên quan. Tại các phòng, ban hay độ, công trường, phân xởng hoặc các xí nghiệp thành viên trực thuộc doanh nghiệp sử dụng “Sổ TSCĐHH theo đơn vị sử dụng”để theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐHH do đơn vị mình quản lý và sử dụng.Căn cứ ghi sổ này là các chứng từ gốc về tăng, giảm TSCĐHH. IV. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH. 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Theo chế độ hiện hành việc hạch toán TSCĐHH được theo dõi trên các tài khoản chủ yếu sau: TK 211- TSCĐ hữu hình: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. Kết cấu và nội dung phản ánh TK 211 – “TSCĐ hữu hình”: Bên nợ: Phản ánh nguyên giá của TSCĐHH tăng do được cấp, mua saawms, XDCB hoàn thành bàn giao, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được biếu tặng, viện trợ… - Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐHH do xây lắp, trang bị thêm, do cải tạo, nâng cấp… - Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐHH do đánh giá lại. Bên có: Phản ánh nguyên giá của TSCĐHH giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, nhợng bán, thanh lý hoặc đem góp vốn liên doanh… - Điều chỉnh giảm nguyên giá của TSCĐHH do tháo bớt một số bộ phận. - Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐHH đánh giá lại. Số d bên nợ: Nguyên giá TSCĐ hiện có tại các doanh nghiệp. TK211 – “TSCĐ hữu hình” có các TK cấp 2 sau: + TK 2112: Nhà cửa, vật kiến trúc + TK 2113: Máy móc, thiết bị + TK 2114: Phơng tiện vận tải, truyền dẫn + TK 2115: Thiết bị, dụng cụ quản lý + TK 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm + TK 2118: TSCĐHH khác. TK 2141– Hao mòn TSCĐHH : TK dùng để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐHH trong quá trình sử dụng do trích khấu hao và những khoản tăng giảm hao mòn của các loại TSCĐHH của doanh nghiệp. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2141 –“Hao mòn TSCĐHH”: Bên nợ: Giá trị hao mòn TSCĐHH giảm do các lý do giảm TSCĐHH (thanh lý, nhợng bán, chuyển đi nơi khác… Bên có: Giá trị hao mòn của TSCĐHH tăng do trích khấu hao TSCĐ, do đánh giá lại TSCĐ. Theo chế độ hiện hành, kế toán khấu hao TSCĐHH còn được thực hiện trên Tài khoản 009 – Nguồn vốn khấu hao cơ bản. Kết cấu và nội dung phản ánh Tk009 – “Nguồn vốn khấu hao cơ bản” Bên nợ: Nguồn vốn khấu hao cơ bản tăng do trích khấu hao cơ bản, thu hồi vốn khấu hao cơ bản đã điều chuyển cho đơn vị khác. Bên có: Nguồn vốn khấu hao cơ bản giảm do đầu t đổi mới TSCĐHH, điều chuyển vốn khấu hao cơ bản cho đơn vị khác. Số d bên nợ: Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện còn. TK 411- Nguồn vốn kinh doanh Tài khoản này dùng để phản ánh số nguồn vốn kinh doanh hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 411 – “Nguồn vốn kinh doanh” Bên nợ: Nguồn vốn kinh doanh giảm do trả vốn cho ngân sách Nhà nớc, trả vốn cho các bên tham gia liên doanh, các cổ đông… Bên có: Nguồn vốn kinh doanh tăng do ngân sách Nhà nớc cấp, do các bên tham gia liên doanh và các cổ đông góp vốn, do bổ sung từ kết quả sản xuất kinh doanh hoặc do nhận quà tặng, viện trợ không hoàn lại. D có: Nguồn vốn kinh doanh hiện có của doanh nghiệp. TK 411 được chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn. Trong đó cần theo dõi chi tiết cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn. Ngoài các tài khoản kể trên, trong hạch toán TSCĐHH tại doanh nghiệp, kế toán còn sử dụng các tài khoản khác có liên quan nh TK 111, 112, 331, 341, 627, 641, 642, 431, 414… 2. Phơng pháp hạch toán. 2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH. 2.1.1.Thủ tục chứng từ. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, TSCĐHH của doanh nghiệp thường xuyên biến động. Để quản lý tốt TSCĐHH, kế toán phải phản ánh, theo dõi chặt chẽ đầy đủ mọi trường hợp biến động. Khi có TSCĐHH tăng do bất kỳ nguyên nhân nào đều phải do ban kiểm nghiệm TSCĐ làm thủ tục nghiệm thu đồng thời cùng với bên giao lập “Biên bản giao nhận TSCĐHH” (mẫu 01 - TSCĐHH) theo mẫu quy định cho từng đối tợng ghi TSCĐ. Đối với những TSCĐHH cùng loại, giao nhận cùng lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Sau đó phòng kế toán phải sao lục cho mọi đối tợng một bản để lu vào hồ sơ riêng. Hồ sơ đó bao gồm Biên bản giao nhận TSCĐHH, các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hoá đơn, giấy vận chuyển. Căn cứ vào các hồ sơ TSCĐHH, phòng kế toán mở thẻ hoặc sổ để hạch toán chi tiết TSCĐHH theo mẫu thống nhất. Thẻ TSCĐHH lập làm một bản và để lại phòng kế toán để theo dõi, ghi chép diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng. Sau khi lập xong, thẻ TSCĐHH được đăng ký vào sổ TSCĐ. Sổ TSCĐ lập chung cho toàn doanh nghiệp 1 quyển và cho từng đơn vị sử dụng mỗi nơi một quyển. Thẻ hoặc sổ TSCĐ sau khi lập xong phải được sắp xếp, bảo quản trong hòm thẻ TSCĐ và giao cho cán bộ kế toán TSCĐ giữ và ghi chép theo dõi. Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xởng, phòng ban) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. 2.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH: TSCĐHH của doanh nghiệp được tăng do rất nhiều nguyên nhân nh được cấp vốn, mua sắm, xây dựng, được viện trợ, biếu tặng… a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh TK 411 TK 211 Giá trị vốn NG TSCĐHH góp TK 111, 112, 331,… Chi phí tiếp nhận b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ TK 711 TK 213 Giá trị TSCĐHH NG TSCĐHH được biếu, tặng TK 111, 112, 331,… Chi phí tiếp nhận c. TSCĐHH tăng do mua sắm * Mua sắm TSCĐHH ở trong nớc TK 111, 112, 331, 341, v.v… TK 211 (1) TK 133 (2) Chú thích: (1) – Giá mua và các chi phí trớc khi sử dụng của TSCĐHH. (2) – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có). *Nhập khẩu TSCĐHH TK 111, 112, 331, 341,v.v… TK 211 TK 3333 (2) TK33312 TK 1332 (3) Chú thích: - giá mua và các chi phí trớc khi sử dụng của TSCĐHH. - Thuế nhập khẩu phải nộp - Thuế GTGT phải trừ. * Mua TSCĐHH dùng vào SXKD hàng không chịu thuế GTGT hoặc ở DN nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp TK 111, 112, 331, 341, v.v… TK 211 (1) TK 133 (2) Chú thích: - Giá mua và các chi phí trớc khi sử dụng của TSCĐHH bao gồm cả thuế GTGT. (2) - Thuế nhập khẩu phải nộp (nếu có) c. Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao * XDCB tự làm hoặc giao thầu từng phần TK 152, 153 TK 241 TK 211 (1) TK 111, 112, 331 TK 132 Chú thích: - Các chi phí XDCB phát sinh. - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có). - Kết chuyển giá trị được quyết toán của công trình XDCB hoàn thành vào nguyên giá TSCĐHH. - Các chi phí chi trớc khi sử dụng TSCĐHH. * XDCB giao thầu hoàn toàn TK 331 TK 211 (1) TK 133 (2) Chú thích: - GIá thanh toán cha có thuế GTGT. - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có). Nhận lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH TK 222 TK 211 (1) TK 111, 112, 138 (2) (4) TK 635 (3) Chú thích: - Giá trị còn lại của TSCĐHH góp liên doanh được nhận lại – Phần vốn liên doanh bị thiếu được hoặc sẽ được nhận lại bằng tiền. - Phần vốn liên doanh bị thiếu không được nhận lại. – Giá trị TSCĐHH nhận lại cao hơn vốn góp liên doanh. d. dánh giá tăng giá trị TSCĐHH. TK 412 TK 211 Kết quả đánh gía tăng TSCĐHH 2.2. Kế toán giảm TSCĐHH. 2.2.1. Thủ tục chứng từ: TSCĐHH của doanh nghiệp giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau nh: nhợng bán, thanh lý, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo dỡ bộ phận…Trong mọi trường hợp giảm TSCĐHH, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại, và thu nhập(nếu có). Chứng từ chủ yếu là Biên bản thanh lý TSCĐHH(mẫu 03 - TSCĐHH). Căn cứ vào các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể. 2.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH. a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nhợng bán: TSCĐHH nhợng bán thường là những TSCĐHH không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Khi nhợng bán TSCĐHH, doanh nghiệp phải lập Hội đồng xác định giá, thông báo công khai và làm đầy đủ các thủ tục (quyết định, biên bản, hợp đồng…) đầy đủ. Còn thanh lý TSCĐHH là những TSCĐHH h hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, những TSCĐHH lạc hậu về mặt kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và không thể nhợng bán được. Khi có TSCĐHH thanh lý, đơn vị phải ra quyết định thanh lý, lập Hội đồng thanh lý, đánh giá thực trạng kỹ thuật của tài sản, xác định giá trị thu hồi của tài sản và lập phơng án thanh lý theo chế độ tài chính hiện hành. Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐHH do thanh lý, nhợng bán: TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐHH (1) TK 811 TK 333 (3331) (5) TK 711 TK 111, 112, 152… (4) (3) Chú thích: - Giá trị hao mòn của TSCĐHH thanh lý, nhợng bán . - Giá trị chênh lệch của TSCĐHH thanh lý, nhợng bán. - Các chi phí thanh lý, nhợng bán TSCĐHH. - Thu nhập từ thanh lý, nhợng bán TSCĐHH. - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH17 * Vốn góp được đánh giá cao hơn GTCL(Giá trị chênh lệch) TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐHH GTHM TK 421 TK 222 GTCL Chênh lệch giá trị vốn góp > GTCL * Vốn góp được đánh giá thấp hơn giá trị chênh lệch(GTCL) TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐHH GTHM TK 222 GTCL TK 421 Chênh lệch giá trị vốn góp < GTCL c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH * Trường hợp giá trị TSCĐHH trả lại được đánh giá cao hơn GTCL TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐHH GTHM TK 412 TK 411 GTCL Chênh lệch giá trị trả lại > GTCL * Trường hợp giá trị TSCĐHH trả lại được đánh giá thấp hơn GTCL TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐHH GTHM TK 411 GTCL TK 412 Chênh lệch giá trị trả lại<GTCL c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH Doanh nghiệp phải lập biên bản xác định nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nớc hoặc của doanh nghiệp. * Trường hợp cha xác định được nguyên nhân, chờ quyết định xử lý: TK 211 TK 214 NG GTCL TK 1381 (1) (1): Giá trị còn lại của TSCĐHH thiếu mất cha rõ nguyên nhân * Xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý. TK 211 TK 214 Nguyên giá GTCL TK 1388 (1) TK 811 (2) : Số tiền người phạm lỗi phải bồi thường. : Phần tổn thất được tính vào chi phí. Đánh giá giảm giá trị TSCĐHH TK 211 TK 412 Kết quả đánh giá giảm giá trị TSCĐHH IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH. 1. Tài khoản kế toán sử dụng: Theo chế độ hiện hành, kế toán khấu hao TSCĐ được thực hiện trên TK 214-“ Hao mòn TSCĐ”.Khấu hao TSCĐHH được thực hiện trên TK 2141, TK 009- “Nguồn vốn khấu hao cơ bản. Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản khác có liên quan. 2. Nội dung kế toán: Khấu hao TSCĐHH là sự biểu hiện bằng tiền phần giá trị hao mòn TSCĐHH. Việc tính khấu hao TSCĐHH là nhằm thu hồi vốn đầu t trong một thời gian nhất định để tái sản xuất TSCĐHH khi TSCĐHH bị h hỏng phải thanh lý, loại khỏi quấ trình sản xuất. Có các phơng pháp tính khấu hao +Phơng pháp khấu hao tuyến tính +Phơng pháp khấu hao theo số d giảm dần +Phơng pháp khấu hao theo sản lượng Tuỳ điều kiện sản xuất kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn phơng pháp tính khấu hao cho phù hợp. Việc tính khấu hao TSCĐHH hiện nay trong các doanh nghiệp Nhà nớc được thực hiện theo quyết định số 166-TC/QĐ/CSTC ngày 31 tháng 12 năm 1999. Theo đó: Mức khấu hao hàng năm = Nguyên giáTSCĐ Thời gian sử dụng Mức khấu hao hàng tháng = Mức khấu hao hàng năm 12 tháng Theo quy định hiện nay : TSCĐHH tăng (giảm) kỳ này thì kỳ sau mới tính(hoặc thôi trích) khấu hao: Số khấu hao kỳ này = Số khấu hao đã trích tháng trớc + Khấu hao tăng trong tháng này - Khấu hao giảm trong tháng này - chứng từ : Bảng tính và phân bổ khấu hao Sơ đồ hạch toán khấu hao và hao mòn TSCĐHH TK 211 TK 214 TK 627,641,642 (5 (1 (6 TK 241 (7 TK 821 (9 (7 TK 111,112… TK 336 TK411 (8 (3 (2 TK 142 TK136 (9 (4 (1): Định kỳ tính và trích khấu hao TSCĐHH (2): Số khấu hao phải nộp lên cấp trên (3): Khi nộp số khấu hao lên cấp trên (4): Nhận lại số khấu hao cơ bản được hoàn trả (5): TSCĐHH đã khấu hao đủ nguyên giá nhng không còn giá trị sử dụng (6): TSCĐHH cha khấu hao hết nhng không còn giá trị sử dụng (7): TSCĐ thuê tài chính khi hết hạn thuê mà cha được trích khấu hao đủ, giá trị còn lại nhỏ (8): TSCĐ thuê tài chính khi hết hạn thuê nhng cha được trích đủ số khấu hao (9): Định kỳ tính giá trị còn lại của TSCĐHH vào chi phí chờ phân bổ. V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH 1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH TK 152, 153, 334,… TK 627, 641, 642. Các chi phí sửa chữa thường xuyên phát sinh 2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH a. Sửa chữa theo kế hoạch TK 152, 153 TK 241 TK 335 TK 627,641,642 (2) (4) (1) TK 111, 112, 331 TK 133 (3) (1): Trích trớc chi phí sửa chữa TSCĐHH. (2): Các chi phí sửa chữa thực tế phát sinh. (3): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) (4): Kết chuyển chi phí sửa chữa thực tế phát sinh vào TK 335 “chi phí phải trả” b. Sửa chữa bất thường TK 152, 153 TK 241 TK 627,641,642 (1) (3) (4) TK 142,242 (5) TK 111,1112,331 TK 133 (1): Các chi phí sửa chữa thực tế phát sinh. (2): Thuế GTGT được khấu trừ(nếu có). (3): Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐHH vào chi phí bộ phận sử dụng (chi phí phát sinh nhỏ) (4): Kết chuyển chi phí sửa chữa thực tế phát inh vào TK 142 – “ Chi phí trả trớc “, hoặc TK 242 nếu phải phân bổ sang năm sau. (5): Phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐHH vào chi phí bộ phận sử dụng theo định kỳ. V. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình * Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty: - Đặc điểm về TSCĐHH tại Công ty: Là một doanh nghiệp cổ phần hoá hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, đó là xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. TSCĐ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Công ty, đặc biệt là TSCĐHH. Do đó, trong quá trình thi công cần thiết phải có sự trợ giúp của các máy móc thiết bị chuyên dụng, đặc trng của ngành nghề. Nhận biết được tầm quan trọng của TSCĐHH đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nên trong những năm gần đây, Công ty đã không ngừng đầu tư, mua sắm, tiến hành lắp đặt TSCĐHH, lập kế hoạch tập trung đầu tư chiều sâu nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và nâng cao năng lực của Công ty để không ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng, tiến độ, khối lượng công việc, giành u thế trong đấu thầu công trình, ngoài ra còn đáp ứng nguyện vọng cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống, học tập và nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên chức trong Công ty. TSCĐ tại Công ty chủ yếu là TSCĐ hữu hình, trong vài năm gần đây thì có thêm TSCĐ vô hình (do công ty mua phần mềm máy tính phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán kế toán). - TSCĐ hữu hình của công ty tính đến hết ngày 28/2/2006 TT Loại tài sản Tổng số Trong đó Ngân sách Tự bổ sung Vốn vay I Máy tính 750 MH2 15.923.520 15.923.520 Máy tính PetiumIV 10.454.545 10.454.545 Máy tính IBM 18.513.420 18.513.420 Xe ô tô ben 6849 105.200.000 105.200.000 Xe ô tô mitsubitshi 577.085.000 577.085.000 Máy lu rung 14JA Từ Châu 413.392.200 413.392.200 Xe ô tô BMW 318 IA 713.748.000 713.748.000 Máy khoan cọc nhồi KH 125-3: SR: 210665 2.025.900.000 2.025.900.000 …………. Cộng TS 9.492.402.561 413.392.200 727.176.485 273.946.8000 * Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty : TSCĐHH của Công ty bao gồm nhiều chủng loại, nhiều thế hệ nên thường xuyên có sự biến đổi do những TSCĐHH đã quá cũ, lạc hậu, cần phải thanh lý và do yêu cầu cần phải thường xuyên đổi mới máy móc thiết bị hiện đại sao cho phù hợp với thời đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sức mạnh trong môi trường cạnh tranh mới. Do đó, đòi hỏi kế toán phải thường xuyên theo dõi và hạch toán chi tiết, kịp thời tăng giảm TSCĐHH đó. a. Hạch toán tăng TSCĐHH. TSCĐHH của Công ty tăng do nhiều nguyên nhân. Có thể là do mua sắm, do Nhà nớc cấp, tăng do xây dựng, do các đơn vị khác điều chuyển đến… Trong những năm gần đây số lượng TSCĐHH của công ty tăng do mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn tự bổ sung chiếm tỷ trọng lớn Khi quyết định đầu tư một loại TSCĐHH nào đó, phòng QLKD lập kế hoạch mua sắm trình lên HĐQT của Tổng Công ty duyệt. Sau đó căn cứ vào kế hoạch đã được duyệt và căn cứ vào yêu cầu thực tế của qúa trình sản xuất kinh doanh, phòng QLKD tiến hành tìm hiểu nguồn TSCĐHH cần mua sắm và đi đến ký kết hợp đồng với những đơn vị có khả năng cung ứng nguồn TSCĐHH đó. Khi TSCĐHH được chuyển về Công ty và được kiểm định đầy đủ, căn cứ vào hoá đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu kỹ thuật…phòng TCKT làm thủ tục chuyển trả tiền cho bên cung ứng, đồng thời phòng quản lý kinh doanh là quyết định giao TSCĐ trình giám đốc phê duyệt và lập biên bản giao nhận TSCĐ để giao cho đơn vị trực tiếp sử dụng. Khi đó TSCĐHH đó thuộc quyền sở hữu của Công ty nên cần phải ghi vào danh mục TSCĐHH và lập thẻ TSCĐHH để theo dõi tình hình sử dụng và trích khấu hao. Thực tế: Ngày 28/02/2005 Công ty mua máy ủi Komatsu của Công ty kỹ thuật Đức Anh với giá mua 306.703.295 (VAT 10%) bằng nguồn vốn nguồn vốn tự bổ sung, toàn bộ đã thanh toán bằng tiền mặt. Căn cứ hoá đơn bán hàng, hợp đồng kinh tế, biên bản kiểm tra chất lượng theo mẫu dới đây để làm căn cứ ghi sổ TSCĐ. Biểu 01 Số : 02/CĐT - HĐ - 787a CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2005 HỢP ĐỒNG KINH TẾ V/v: Mua ủi Komatshu D85A-12 (SM220261199) Căn cứ:………………………………………………………………………... Chúng tôi gôm: Bên A : Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình - Người đại diện : Trương Văn Bình - Chức vụ : Giám đốc - Trụ sở : Tầng 3 nhà 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại : 9421478/9421478 - Tài khoản số : 7031 – 0048F - Tại ngân hàng : Đầu tư và phát triển Hà Nội Bên B : Công ty kỹ thuật Đức Anh - Người đại diện : Ông Lê Đức Tám - Chức vụ : Giám đốc - Trụ sở chính : 54B - Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : 5372674/5372677 - Tài khoản số : 431101- 001615 - Tại ngân hàng :Sở giao dịch I Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế này với các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc - Bên B bán và lắp đặt cho bên A máy ủi Komatshu D85A-12 (SM220261199) (S cụ thể sau : STT Tên thiết bị Đơn vị SL Đơn giá (VNĐ) T.tiền (VNĐ) 1 Máy ủi Komatshu D85A-12 (SM220261199) Công suất 80% - Sản xuất tại Nhật Bản Chiếc 1 306.703.292 306.703.292 ……………………………………………………………………………… Điều 4: Tổng giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT là : 306.703.295 (Ba trăm linh sáu triệu bảy trăm linh ba nghìn hai trăm chín năm đồng) Điều 7 : Hiệu lực của hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 06 bản, mỗi bên giữ 03 bản, có giá trị pháp lý nh nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (ký và đóng dấu) (ký và đóng dấu) Biểu 02 Công ty cổ phần vận tải và xd công trình CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Hà Nội ngày 29 tháng 02 năm 2005 BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN Căn cứ quyết định số 765 ngày tháng năm của giám đốc về việc bàn giao TSCĐ Bên giao nhận taiTSCĐ gồm : Ông Bùi Anh Tuấn Chức vụ : Phó giám đốc Đại diện bên giao Ông Nguyễn Anh Tuân Chức vụ : Phó phòng quản trị kế toán Đại diện bên nhận Ông Trần Xuân Hữu Chức vụ : Phụ trách vật t thiết bị Đại diện bên giao Địa điểm giao nhận TSCĐ : Tại bãi đỗ máy của Công ty CP Vận tải và xây dựng công trình Xác nhận về việc giao nhận TSCĐ nh sau: Nguyên giá TSCĐ Giá mua Cước phí vận chuyển Chi phí chạy thử Nguyên giá TSCĐ 1 Máy ủi Komatsh D85A-12 (SM220261199) Nhật Bản 306.703.295 306.703.295 Cộng 306.703.295 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người nhận Người giao (Ký, tên và đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên Biểu 03 HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số : 01GTKT – 3LL Liên 2: giao cho khách hàng KD/01-B Ngày 28 tháng 02 năm 2005 Số 005313 Đơn vị bán hàng: Công ty kỹ thuật Đức Anh Địa chỉ : 54B - Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại : ……………………………………………………………………………………………. Họ tên người mua hàng: Công ty cổ phần vận tải và công trình xây dựng Đơn vị :…………………………………………………………………………………… Địa chỉ:Tầng 3 nhà 83A phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán:………………..MS : 01 001083741 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn gía Thành tiền A B C 1 2 3=1*2 Máy ủi Komatshu …… Chiếc 01 306.703.295 Cộng tiền hàng : 306.703.295 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 30.670.329,5 Tổng cộng tiền thanh toán: 327.373.624,5 Số tiền viết bằng chữ : Ba trăm hai bảy triệu, ba trăm bảy ba nghìn sau trăm hai tư Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán lập thẻ TSCĐHH: Biểu 05 Đơn vị: Đội xây dựng Số hiệu TSCĐ: THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH số : 251 Dụng cụ quản lý Tên TSCĐ: Máy ủi Komatshu…. Lập ngày: 29/02/2005 Kế toán trưởng (ký tên) Nhãn, ký hiệu: Máy ủi Komatshu…… Công suất thiết kế: 80% Nơi sản xuất: Nhật Bản Năm sản xuất : 2003 Địa điểm đặt: tại bãi đỗ máy Đặc điểm kỹ thuật: Chứng từ nhập : Quyết định số 756/QĐ - QLKD ngày…. Tháng năm sử dụng: Tháng 02/2005 Nguyên giá : 306.703.295 đồng Nguồn vốn đầu tư : Tự bổ sung Địa chỉ sử dụng từ ngày: Lý do: Tỷ lệ: 10% Khấu hao: 5 năm Từ năm: - Cơ bản: - Sửa chữa lớn:………....................... Từ năm: - Cơ bản: - Sửa chữa lớn: KHẤU HAO Đà TRÍCH(ĐỒNG) Hàng năm Cộng dồn Hàng năm Cộng dồn Cơ bản Số còn lại Cơ bản Số còn lại Cơ bản Số còn lại Cơ bản Số còn lại Quý I/’05 Quý II/’05 Quý III/’05 Quý IV/’05 Năm 2005 Năm 2006 15.335.163 15.335.163 15.335.163 15.335.163 61.340.652 15.335.163 15.335.163 30.670.326 40.605.489 55.940.652 55.940.652 71.275.815 291.368.132 276.032.969 266.097.806 250.762.643 250.762.643 235.427.480 Đồng thời ghi sổ TSCĐHH: Biểu 06 Sổ TSCĐ (TSCĐ hữu hình) Tỷ lệ khấu hao Cơ bản Giá trị còn lại 1 251 …. …. Máy ủi Komatshu… 10/2005 306.703.295 30.670.329,5 276.032.965,5 Biểu 07 Nhật ký chung Chứng từ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có 02/2005 251 Mua ủi Komatshu… 2113 133.2 111 306.703.295 30.670.329,5 337.373.624,5 Sau khi bàn giao xong, căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán ghi sổ nghiệp vụ tăng TSCĐ hữu hình. - Tăng nguyên giá TSCĐHH Nợ TK 211.3 306.703.295 Nợ TK 133.2 30.670.329,5 Có TK 111.1 337.373.624,5 b. Hạch toán giảm TSCĐHH Cũng giống như nhiều Doanh nghiệp khác, TSCĐHH của Công ty giảm do nhiều nguyên nhân nhân : thanh lý, nhợng bán, điều chuyển… Khi có những tài sản đã hỏng hoặc quá cũ không sử dụng được nữa cần thanh lý, Công ty tiến hành thành lập hội đồng thanh lý TSCĐHH. Tuy nhiên trong công tác thanh lý cần tuân thủ những nguyên tắc sau: - Đối với những tài sản có giá trị còn lại trên 20.000.000 đồng thì giám đốc Công ty tự ra quyết định thanh lý. - Đối với những TSCĐ còn lại trên 20.000.000 đồng thì Giám đốc lập báo cáo nộp lên Tổng công ty để xem xét ra quyết định thanh lý. Tháng 02/2006 Công ty tiến hành thanh lý 02 hạng mục TSCĐHH gồm máy ủi Komatshu. Lý do thanh lý vì máy đã cũ, hết khấu hao, đã hư hỏng nhiều.. Trích mẫu (Biên bản thanh lý TSCĐHH) CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XDCT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ============ Hà Nội ngày 30 tháng 02 năm 2006 BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ Căn cứ thông tư số 37 ngày 25/02/1994 của Bộ GTVT về hớng dẫn chế độ thanh lý TSCĐ trong ngành GTVT. I/- Hội đồng thanh lý TSCĐ gồm có: Ông Trương Văn Bình - Giám đốc - chủ tịch hội đồng Ông Nguyễn Anh Tuân – Phó phòng QTKT - Uỷ viên Nguyễn Thị Thanh Bình – Tr.Phòng TCKT - Uỷ viên Ông Nguyễn Anh Dũng – P.phòng QLKD - Uỷ viên Ông Trần Xuân hữu – Phụ trách vật t thiết bị phòng QLKD – Uỷ viên II/- Tiến hành thanh lý TSCĐ - Tên TSCĐ : Máy tính Petium IV + máy xúc đào - Nớc sản xuất: - Năm đa vào sử dụng: - Tổng nguyên giá: 416.923.520 - Đã khấu hao: 416.923.520đ III/- Kết luận cho hội đồng thanh lý TSCĐ này đã cũ, đã hư hỏng nhiều(hỏng ổ cứng, màn hình, loang màu;máy xúc yếu hao tốn nhiều nhiên liệu) IV/- Kết quả thanh lý TSCĐ: - Giá trị thu hồi: 20.000.000 - Chi phí thanh lý: 1.000.000 Ngày 30 tháng 02 năm 2006 Kế toán trưởng chủ tịch hội đồng (ký, ghi rõ họ tên) (ký tên, đóng dấu) BẢNG KÊ TÀI SẢN MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÁC ĐỘI TRONG CÔNG TY ĐƯỢC THANH LÝ TRONG QUÝ II NĂM 2006 (Theo quyết định số 462 ngày 30 tháng 02 năm 2006) TT Tên máy thiết bị Tháng, năm sử dụng Nguyên giá Đã khấu hao Giá trị còn lại Tình trạng lỹ thuật 1 Máy tính Petium IV MT750 MH2 02/2002 15.923.520 15.923.520 0 Máy cũ, lạc hậu, đã h hỏng cả màn hình và ổ cứng 2 Múc xúc đào Solar 2000W SK-07 02/2002 401.000.000 401.000.000 0 Máy cũ yếu, hao tốn nhiều nhiên liệu Cộng 416.923.520 416.923.520 Để theo dõi tình hình biến động của TSCĐ hữu hình, kế toán lập sổ chi tiết TSCĐ hữu hình: Biểu 06 CÔNG TY CỔ PHẦN VT VÀ XD CT SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN TK211: TSCĐ hữu hình Chứng từ Số phát sinh Số hiệu Ngày Nợ Có TK 211.3 Máy móc thiết bị 30/02 Giảm TSCĐ do thanh lý 02 hạng mục tài sản máy móc thiết bị 214 811 111 911 211 721 421 416.923.520 1.000.000 19.000.000 19.000.000 416.923.520 20.000.000 19.000.000 Biểu 09 NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có 30/02 … 30/02 Nguyên giá TSCĐ giảm do thanh lý Chi phí thanh lý TSCĐ 214 211 811 111 111 711 Căn cứ vào biên bản thanh lý TSCĐ hữu hình và các chứng từ có kiên quan kế toán tiến hành mở sổ và ghi chép nghiệp vụ giảm TSCĐ hữu hình: - Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm: Nợ TK 214 416.923.520 Có TK 211 416.923.520 - Chi phí về thanh lý: Nợ TK 811 1.000.000 Có TK 111 1.000.000 - Số thu về từ thanh lý: Nợ TK 111 20.000.000 Có TK 711 20.000.000 - Kết chuyển thu nhập thanh lý TSCĐ: Nợ TK 711 20.000.000 Có TK 911 20.000.000 - Kết chuyển chi phí thanh lý: Nợ TK 911 1.000.000 Có TK 811 1.000.000 - Kết quả thanh lý TSCĐ: Nợ TK 911 19.000.000 Có TK 421 19.000.000 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 9 Ghi có tài khoản 211: TSCĐ hữu hình Tháng 02 năm 2006 Stt Chứng từ Diễn giải Ghi có TK 211,ghi Nợ các TK Ghi có TK 212, ghi Nợ các TK SH NT 214 811 222 … Cộng có TK 211 211 213 214 … Cộng có TK 212 1 Thanh lý máy tính Petium IV…. 15.923.520 15.923.520 2 Thanh lý máy xúc đào… 401.000.000 401.000.000 Ngày…..tháng……năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán tổng hợp (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) * Kế toán khấu hao TSCĐHH: Trong quá trình đầu tư và sử dụng, dới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng nh tiến độ kỹ thuật mọi TSCĐ đều bị hao mòn. Có hai hình thức hao mòn : hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là do sự hao mòn do tính chất cơ lý hoá của TSCĐ, còn hao mòn vô hình là sự giảm giá trị do tiến bộ khoa học kỹ thuật đã sản xuất ra những TSCĐ cùng loại có nhiều tính năng với năng suất cao hơn và ít chi phí hơn. Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục và đảm bảo thu hồi vốn, công ty đã đề ra các quy định khi hạch toán khấu hao TSCĐHH nh sau: - Mọi TSCĐHH của Doanh nghiệp đều phải trích khấu hao cơ bản và thu hồi vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên giá TSCĐHH. - Căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nớc và căn cứ vào yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp để lựa chọn phơng pháp tính tỷ lệ và mức trích khấu hao phù hợp. - Công ty phải chấp hành tốt các quy định về điều hoà và sử dụng vốn khấu hao TSCĐHH. - Đối với TSCĐHH đã đủ khấu hao cơ bản thì không tiếp tục trích khấu hao nữa, Các TSCĐHH cha tính đủ khấu hao cơ bản mà h hỏng phải thanh lý thì phần giá trị còn lại của TSCĐHH cha thu hồi phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của TSCĐHH đó. Nếu không bù đắp thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐHH. Công ty áp dụng phơng pháp tính khấu hao cơ bản là phơng pháp tính khấu hao bình quân.: Mức khấu hao một năm = Nguyên giá Số năm sử dụng thực tế Mức trích khấu hao một quý = Mức trích khấu hao một năm 4 quý Căn cứ vào mức khấu hao TSCĐHH phải trích trong các quý của các TSCĐHH của từng đơn vị sản xuất và căn cứ vào tiêu thức tiền lơng của từng công trình, kế toán lập Bảng phân bổ khấu hao TSCĐHH cho từng công trình. * Kế toán sửa chữa TSCĐHH. TSCĐHH trong Công ty là cơ sở vật chất kỹ thuật có giá trị lớn vào tầm quan trọng bậc nhất trong sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sử dụng, mặc dù đã được bảo dỡng thường xuyên nhng hao mòn trong quá trình vận hành đã làm cho TSCĐHH bị h hỏng cần phải tiến hành sửa chữa để khôi phục năng lực hoạt động nhằm kéo dài thời gian hữu dụng của TSCĐHH. Tại Công ty không hạch toán sửa chữa thường xuyên mà khi có nhu cầu cần sửa chữa TSCĐHH thì bộ phận sử dụng TSCĐHH đó phải làm đơn gửi về phòng QLKD. Phòng QLKD sẽ lên kế hoạch sửa chữa TSCĐHH trình giám đốc phê duyệt. Công ty thuê ngoài sử chữa, sau khi được giám đốc ký phê duyệt, Công ty ký hợp đồng sửa chữa với đơn vị sửa chữa. Sau khi hoàn thành bàn giao hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu kỹ thuật và biên bản thanh lý hợp đồng. Cuối cùng phòng TCKT căn cứ vào hợp đồng kinh tế và các chứng từ có liên quan để tiến hành thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐHH. * Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty cổ phần và vận tải công trình Là một Doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực khảo sát và thiết kế nên TSCĐ đóng một vai trò đặc biệt đối với Công ty, đặc biệt là TSCĐHH. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐHH luôn là một trong những mục tiêu cơ bản, hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty. Trong năm 2006 Công ty đã đầu tư mua sắm mới một loạt những máy móc thiết bị có công nghệ hiện đại, tiên tiến phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh và cho việc quản lý, điều hành của Công ty. Cụ thể như: mua mới máy ủi, máy xúc, máy khoan cọc nhồi, xe ben… Việc tăng tài sản của Công ty được thể hiện rõ, Năm 2005 TSCĐHH của Công ty là 7614695798 thì năm 2006 đã tăng lên : 10.448.562.645 . Nh vậy là nguyên giá TSCĐHH đã tăng lên 2.833.866847.Trong đó máy móc thiết bị là 1.125.045.537đ chiếm 40,6% số tăng về nguyên giá. Đây cũng là một điều hoàn toàn hợp lý vì trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm là một hướng đi đúng đắn của Công ty. Từ đó có thể giúp Công ty đứng vững và ngày càng phát triển trên thị trường. Đơn vị:………….. Bộ phận:………… BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng Nơi sử dụng Toàn DN TK 627 - Chi phí sản xuất chung TK ……….. TK 642 chi phí quản lý doanh nghiệp Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Phân xưởng (sản phẩm) Phân xưởng (sản phẩm) Phân xưởng (sản phẩm) Phân xưởng (sản phẩm) 1 10% 15.923.920 265.392 6.689.870 2 10% 413.392.200 6.889.870 265.392 Cộng x Ngày…..tháng…..năm………. Người lập bảng (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) * Kế toán mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ… - Mặc dù TSCĐHH của Công ty rất phong phú, đa dạng, thuộc nhiều chủng loại khác nhau nhưng tất cả đều được theo dõi, quản lý rất chặt chẽ thông qua hệ thống sổ sách có liên quan. Sổ kế toán theo dõi TSCĐHH được mở theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Cuối năm Công ty tiến hành kiểm kê, so sánh TSCĐHH giữa thực tế với sổ sách để phát hiện kịp thời những tài sản thừa, thiếu, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. - Hàng năm Công ty vẫn có kế hoạch mua sắm mới TSCĐHH và không ngừng đầu t đổi mới TSCĐHH. Do đó TSCĐHH trong Công ty luôn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sản xuất và phù hợp với công nghệ hiện đại, tiên tiến. Những TSCĐHH được đầu tư mua sắm mới luôn đảm bảo không bị lạc hậu so với thế gới. Từ đó đảm bảo cho Công ty có khả năng trên thị trường. Ngoài ra Công ty còn tăng cờng trang bị những máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên trong Công ty nh máy tính văn phòng, máy điều hoà nhiệt độ… - Công ty đã có những chính sách đổi mới, hiện đại hoá TSCĐHH một cách đồng bộ, góp phần đem lại hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh. - Đối với những tài sản hữu hình đang được sử dụng tại Công ty, Công ty thực hiện chế độ bảo dỡng để hạn chế ảnh hởng của hao mòn hữu hình. Nhờ có việc này mà phần lớn TSCĐHH Công ty tuy đã hết khấu hao hoặc đã hết thời gian hữu dụng nhng vẫn có khả năng hoạt động. Công ty vẫn đa những tài sản, thiết bị trên vào sử dụng. - Những tài sản đã cũ, hỏng hóc không sử dụng được nữa đều được Công ty tiến hành thanh lý, nhợng bán hoặc chuyển thành công cụ, dụng cụ. Từ đó thu hồi vốn để đầu t cho sản xuất kinh doanh và mua sắm mới TSCĐHH. - Công tác khấu hao TSCĐHH tại Công ty được thực hiện một cách đầy đủ, theo đúng chế độ kế toán. Công ty thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc trích khấu hao theo quy định. Tại Công ty, TSCĐHH được trích khấu hao theo quý, tỷ lệ khấu hao tuỳ theo từng TSCĐHH. - Để hạn chế ảnh hởng của hao mòn vô hình, kế toán thực hiện phơng pháp khấu hao nhanh bằng cách rút ngắn thời gian khấu hao, từ đó có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu t vào những tài sản này. Công ty thực hiện khấu hao theo quyết định 166/1999/QD/BTC, theo đó thời gian khấu hao cho các loại TSCĐHH được xác định là số năm ít nhất theo quy định. Nguồn vốn khấu hao của Công ty được hình thành từ số tiền khấu hao không những của những máy mocs thiết bị đầu t mới mà còn của những máy móc thiết bị hiện có. Nguồn vốn khấu hao của Công ty được sử dụng đúng mục đích và linh hoạt. - Công ty đã áp dụng hệ thống tài khoản theo đúng quy định của Nhà nớc. Các tài khoản này đều được cập nhật đúng thời gian, sổ sách ghi chép rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm tài lại liệu. - Việc sửa chữa TSCĐHH được tiến hành rất quy mô và chặt chẽ khiến cho công việc sửa chữa không bị thất thoát nhằm giúp cho TSCĐHH được phục hồi năng lực hoạt động và kéo dài tuổi thọ. Nhìn chung công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty cổ phần VT và XDCT được thực hiện khá tốt, hiện đại, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, đảm bảo theo dõi được tình hình sử dụng TSCĐHH, tính toán phân bổ khấu hao chính xác hợp, kịp thời cho từng đối tượng sử dụng. * Cách theo dõi ghi chép hạch toán đối với TSCĐ cho đơn vị khác thuê Doanh nghiệp không cho thuê * Việc kiểm kê đánh giá lại TSCĐ của công ty cho đến nay công ty chưa tiến hành kiểm kê đánh giá lại TSCĐ. PHẦN III KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ I. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình Trong điều kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường thì lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp. Đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được lợi nhuận tối đa đòi hỏi các Doanh nghiệp sản xuất phải không ngừng phấn đấu hạ thấp giá thành bằng cách quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất. Mà trong doanh nghiệp sản xuất thì TSCĐ là yếu tố quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản của Công ty. Việc tăng cờng quản lý và hoàn thiện công tác kế toán là một trong những vấn đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình là một trong những công ty đầu nghành về thiết kế các công trình giao thông thuỷ lợi ….và các công trình phục vụ an ninh quốc phòng . Do đó TSCĐ là một yếu tố quan trọng và tất yếu để phục vụ sản xuất, và trong đó đặc biệt là TSCĐ hữu hình. Xuất phát từ đặc điểm đó Công ty đã không ngừng đầu tư, nâng cấp, sửa chữa TSCĐHH để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận. Từ những định hướng đó Công ty đã thực hiện tốt và ngày một hiện đại hoá công tác kế toán TSCĐHH trong Công ty. II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình Tài sản cố định trong Công ty là những máy móc, thiết bị có giá trị lớn, do đó kế toán TSCĐ là một nội dung quan trọng trong công tác kế toán của Công ty. Việc hoàn thiện kế toán TSCĐ là một vấn đề rất cần thiết, đáng quan tâm của các cấp lãnh đạo. Là một doanh nghiệp mà mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phụ thuộc phần lớn vào TSCĐ, đặc biệt là TSCĐHH, Công ty càng phải làm tốt công tác này. Thông qua đó có thể theo dõi, sử dụng và quản lý TSCĐ một cách chặt chẽ, có hiệu quả nhất. Từ những nhận xét trên đây, đánh giá trên đây, em xin được mạnh dạn đa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty cổ phần vận tải xây dựng công trình Ý kiến thứ nhất: Nâng cấp, đổi mới TSCĐHH. Công ty cần thực hiện tốt dự án đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị cũng như dây chuyền khảo sát thiết kế hiện đại theo dự án đầu t năng lực chiều sâu, tăng cờng trong những năm tới để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực tư vấn trong lĩnh vực hoạt động của mình, từ đó, không những đảm bảo đủ năng lực cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tư vấn có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng, khối lượng công việc mà còn có đủ khả năng cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường theo định hớng XHCN và từng bước tiếp cận với trình độ tư vấn quốc tế. Ý kiến thứ hai: Về thanh lý, nhợng bán TSCĐHH. Đối với những tài sản đã cũ, lạc hậu, hoặc những tài sản không cần dùng, Công ty nên tiến hành thanh lý hoặc nhợng bán sớm để thu hồi được một phần nào số vốn đầu tư, đồng thời giảm bớt khâu quản lý những tài sản này. Ý kiến thứ ba: Về khấu hao TSCĐHH. Công ty cần áp dụng phương pháp khấu hao nhanh một cách linh hoạt, sao cho có thể thu hồi vốn đầu tư một cách nhanh nhất mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Ý kiến thứ tư: Về sửa chữa bảo dỡng TSCĐHH. Xuất phát từ đặc thù nghề nghiệp nên Công ty có nhiều những công trình giao thông, thuỷ lợi do đó máy móc thiết bị dễ bị oxy hoá , dễ hỏng hóc. Công ty nên có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng máy móc thiết bị và kéo dài được thời gian hữu dụng của sản phẩm, tránh không để xảy ra tình trạng TSCĐHH h hỏng trớc thời hạn hoặc h hỏng bất thường gây thiệt hại ngừng sản xuất. KẾT LUẬN Để tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nh hiện nay, các doanh nghiệp dù hoat động trong bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng phải cố gắng phát huy mọi nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong đó, một nội dung quan trọng là sự tập trung đầu t, đổi mới, hiện đại hoá máy móc, thiết bị nói riêng và Tài sản cố định nói chung. Những tài sản, thiết bị này trực tiếp hoặc gián tiếp đều có ảnh hởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đối với kế toán TSCĐ, trong toàn bộ công tác kế toán, đây cũng là phần hành kế toán quan trọng. Do vậy, việc hoàn thiện kế toán Tài sản cố định luôn là nhiệm vụ cấp thiết và thường xuyên của tất cả các doanh nghiệp. Công ty cổ phần VT và XDCT cũng là một trong số đó. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thực hiện trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi... Công ty luôn chú trọng đến việc đổi mới yếu tố con người cũng như đầu tư, hiện đại hoá máy móc, trang thiết bị, dây chuyền công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng cao. Nhờ vậy Công ty đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của mạng lưới giao thông Việt Nam và tạo nên nhiều công trình có quy mô lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho giao thông đường bộ. Với đặc thù nghề nghiệp của Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình thì TSCĐ là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. TSCĐ ngày càng được đầu tư, nâng cấp phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của sản xuất kinh doanh thì các công trình được khảo sát, thiết kế, xây dựng ngày càng đạt chất lượng cao. Nhận thức được điều đó, Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình đã trang bị được một hệ thống TSCĐ hữu hình hiện đại và đầy đủ, phục vụ đắc lực cho sản xuất kinh doanh. Chính vì thấy rõ tầm quan trọng của TSCĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán TSCĐ hữu hình ở Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình “ Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình, em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích để bổ sung thêm kiến thức và lý luận thực tiễn. Qua đó em cũng tìm hiểu được phần nào công tác kế toán TSCĐ nói riêng và toàn bộ công tác kế toán nói chung tại Công ty và hoàn thành tốt chuyên đề của mình. Được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Hoàng Thị Hồng Lê cùng các cán bộ kế toán trong Công ty em đã hoàn thành bài viết đúng hạn. Tuy nhiên do đề tài rất rộng nhng thời gian có hạn và với trình độ lý luận vào thực tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp của các thầy cô trường Trung học kinh tế kỹ thuật công nghệ Hà Nội và các cán bộ kế toán trong Công ty để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm Sinh viên : Nguyễn Thế Trung MỤC LỤC PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN (CƠ SỞ LÝ LUẬN) VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. I.Vị trí của TSCĐ và nhiệm vụ hạch toán. 1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ………………………………………01 2. Phân loại TSCĐ………………………………………………………….01 2.1.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện………………………………….01 2.2. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu.......................................................02 2.3. Phân loại theo tính chất của TSCĐ trong doanh nghiệp:......................02 2.4. Các cách phân loại khác…………………………………………………….02 3. Đánh giá tài sản cố định hữu hình…………………………………………….03 3.1. Đánh giá TSCĐ hữu hình theo nguyên giá………………………………..03 3.2. Đánh giá TSCĐHH theo giá trị còn lại…………………………………...05 4. Phơng pháp khấu hao TSCĐHH……………………………………….06 II. Kế toán chi tiết TSCĐHH……………………………………………..07 - Chứng từ kế toán………………………………………………………….07 +Biên bản giao nhận TSCĐHH…………………………………………08 + Biên bản thanh lý TSCĐHH…………………………………………..08 - Biên bản đánh giá lại TSCĐHH…………………………………………..08 III. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm TSCĐHH……...09 1. Tài khoản kế toán sử dụng……………………………………………….09 2. Phơng pháp hạch toán…………………………………………………..11 2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐHH……………………………………………11 2.1.1.Thủ tục chứng từ……………………………………………………...11 2.1.2. Kế toán tăng TSCĐHH………………………………………………12 a. Nhận TSCĐHH được cấp phát, nhận góp liên doanh……………………12 b. Nhận TSCĐHH được biếu tặng, viện trợ………………………………..12 c. TSCĐHH tăng do mua sắm……………………………………………...13 d.Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành bàn giao………………………….14 2.2. Kế toán giảm TSCĐHH………………………………………………..16 2.2.1. Thủ tục chứng từ..................................................................................16 2.2.2. Kế toán giảm TSCĐHH……………………………………………...16 a. Giảm TSCĐHH do thanh lý, nhợng bán………………………………..16 b. Góp vốn liên doanh bằng TSCĐHH……………………………………..16 c. Trả lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐHH………………………………18 IV. Kế toán khấu hao TSCĐHH…………………………………………20 1. Tài khoản kế toán sử dụng……………………………………………….20 2. Nội dung kế toán………………………………………………………...20 V. hạch toán sửa chữa TSCĐHH………………………………………..22 1. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH……………………………22 2. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐHH……………………………………….22 a. Sửa chữa theo kế hoạch…………………………………………………..22 b. Sửa chữa bất thường……………………………………………………...22 PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI DOANH NGHIỆP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY T VẤN XÂY DỰNG CẢNG- ĐỜNG THUỶ 1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty *Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty T vấn Xây dựng Cảng- Đờng thuỷ…………………………………………………………………………24 *Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh………..26 2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán………………………………………32 * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán…………………………………….32 *Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty………………………….34 II. Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T vấn Xây dựng Cảng - Đờng thuỷ…………………………………………………36 * Một số vấn đề về TSCĐHH tại Công ty………………………………36 * Hạch toán tổng hợp TSCĐHH của Công ty…………………………...49 a. Hạch toán tăng TSCĐHH………………………………………………..40 b. Hạch toán giảm TSCĐHH.........................................................................47 * Kế toán khấu hao TSCĐHH……………………………………………...51 * Hiệu quả sử dụng TSCĐHH tại Công ty T vấn Thiết kế GTVT………...53 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY T VẤN XÂY DỰNG CẢNG - ĐỜNG THUỶ I. Đánh giá thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty T vấn Xây dựng Cảng - Đờng thuỷ……………………………………….55 * Những u điểm…………………………………………………………...55 * Nhợc điểm………………………………………………………………57 II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty T vấn Xây dựng Cảng - Đờng thuỷ………………………….58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxHoàn thiện kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần vận tải và xây dựng công trình.docx
Luận văn liên quan