Đề tài Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu bao bì

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở XÍ NGHIỆP IN HỘP PHẲNG THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU BAO BÌ 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doan, quản lý sản xuất kinh doanh. 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì trước đây là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ Thương mại,được thành lập theo quyết định số 1343/BNGT-TCCB. Đến đầu năm 2005 công ty đẫ tiến hàng cổ phần hoá.Hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất kinh doanh các loại bao bì và xuất nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và các loại hàng hoá khác. Tên giao dịch PAKEXIM Trụ sở chính Phường Phú Thượng- Quận Tây Hồ- Hà Nội Trụ sở giao dịch 28B Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm- Hà Nội Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì được chính thức thành lập ngày 24-12-1973, tiền thân là Xí nghiệp bao bì xuất khẩu I Hà Nội. Đây là một trong những đơn vị được hình thành trong giai đoạn đầu của ngành sản xuất bao bì. Trong thời gian đầu mới thành lập cơ sở vật chất còn nghèo nàn, công nghệ lạc hậu nhưung phần nào đã đáp ứng được nhu cầu bức thiêt lúc bấy giờ, công ty chủ yếu sản xuất bao bì để đóng gói lại hàng viện trợ, hàng nhập khẩu để phục vụ cho chiến đấu và đời sống của nhân dân. Thời kỳ năm 1973-1089, Xí nghiệp bao bì xuất khẩu I hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Sau ngày Miền Nam hoàn tàon giải phón, Xí ngiệp được giao nhiệm vụ cung cấp bao bì cho các đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu từ Miền Trung trở ra phía Bắc như rượu, thủ công mỹ nghệ, mây tre đan theo đúng kê hoạch của bộ ngoại thương giao về số lượng, chủng loại và thời gian. Trong giai đoạn này công ty đã đầu tư trang thiết bị hiện đại đồng thời tổ chức các khoá đào tạo kỹ thuật in cho công nhân, và đã từng bước giúp doan hnghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này để có thể tồn tại và phát triển. Từ năm 1990 trở lại đây, theo dự chuyển đổi chính sách kinh tế của Nhà Nước, Bộ kinh tế Đối ngoại ra quyết định số 81/KTĐN-TCCB ngày 19-2-1990 chuyển đổi Xí nghiệp bao bì xuất khẩu I thành Xí nghiệp Liên hợp sản xuất và xuất nhạp khẩu bao bì, thực hiện theo cơ chế hạch toán kinh doanh. Xí nghiệp Liên hợp sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì gồm 4 thành viên: - Xí nghiêp carton sóng - Xí nghiệp in hộp - Xí nghiệp bao bì nhựa - Xí nghiệp giấy Trong những năm đầu của nên kinh tế thị trường, Xí nghiệp gặp không ít khó khăn. Đứng trước tinh hình đó lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng đưa công tác tiếp thị trở thành vấn đề quan trọng và đã từng bước thiết lập được vị trí của mình trên thị trường. Do tốc độ phát triển cuả nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng xã hội ngày càng cao,đòi hỏi xí nghiệp phải mở rộng quy mô, tăng cường sản xuất và quản lý. Trong khi đó trang thiết bị, công nghệ của xia nghiệp đã được đầu tư nhưng còn phân tán và manh múi, đội ngũ công nhân thừa mà lại thiếu, trình độ quản lý yếu, tính tự chủ chưa được xác lập. Trước tình hình đó, để đáp ứng yêu cầu về phát triển sản xuất bao bì trước mắt và lâu dài, Bộ Thương Mại có quyết định sô 22/TM- TCCB ngày 12-3-1993 chuyển đổi xí nghiệp liên hợp sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì thành công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì(PAKEXIM). Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì gồm 3 thành viên: - Xí nghiệp carton sóng - Xí nghiệp in hộp - Xí nghiệp bao bì nhựa Công ty xác định nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kinh doanh bao bì, xuất nhập khẩu là quan trọng nhằm hỗ trợ cho sản xuất. Tập trung đầu tư có chiều sâu, có trọng điểm vào những sản phẩm có chất lượng cao. Ngày 3-12-2004 theo quyết định sô 123/TM-TCCB Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì đổi tên thành công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu bao bì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¶n tõ c¸c ®Õ phim ®· b×nh lªn b¶n Diazo Tæ In: cã vai trß quan träng nhÊt trong toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm in theo mÉu tõ c¸c b¶n in Diazo do tæ chÕ b¶n chuyÓn xuèng. Tæ in gåm 3 tæ: +Tæ 725: lµm viÖc trªn m¸y 2 mµu cña TiÖp +Tæ Meidellberg: lµm viÖc trªn m¸y 2 mµu c¶u T©y §øc +Tæ Roland : lµm viÖc trªn m¸y in 6 mµu cña Thuþ §iÓn - Tæ xÐn: cã nhiÖm vô xÐn c¸c tê in xong tõ tæ in chuyÓn xuèng theo ®óng mÉu m· kÝch th­íc cña giÊy. - Tæ m¸y ¶nh: Cã nhiÖm vô dËp c¸c tê in ®· ®­îc ®­îc dxÐn thµnh hinh hép Tæ d¸n: chuyªn d¸n hép b»ng m¸y hoÆc thñ c«ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ c¶u xÝ nghiÖp in hép ph¼ng MÉu Thµnh phÈm Lµm phim DËp ®Þnh h×nh B×nh phim C¸n b»ng Ðp nhò Ph«i phim In Tõ mÉu kh¸ch hµng ®­a ®Õn, nh©n viªn vi tÝnh sÏ s¾p ch÷, t¹o mÉu cho tõng lo¹i s¶n phÈm th­o ®óng mÉu m· cña kh¸ch hµng, sau ®ã in b»ng m¸y in Laze trªn giÊy can, sau hoµn chØnhchuyÓn sang bé phËn b×nh phim. B×nh phim lµm theo ®óng quy c¸ch, kÝch th­íc råi chuyÓn sang bé phËn ph«i b¶n, ph«i trªn brn diazo chuyÓn xuèng m¸y in hµng lo¹t, tiÕp ®Õn xÐn b»ng m¸y råi chuyÓn sang bé phËn m¸y dËp m¶nh thµnh hép. Cuãi cïng lµ giai ®o¹n d¸n h«pk, ®ãng gãi thµnh kiÖn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2.1.3 Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh *Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× HiÖn nay c«ng ty thùc hiÖn ph©n c«ng qu¶n lý theo 2 cÊp bËc: CÊp c«ng ty: lµ ph¸p nh©n duy nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm víi Nhµ n­íc vÒ mÆt thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, thùc hiÖn nghÜa nép thuÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông. CÊp c¬ së: chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, vÒ chi phÝ, doanh thu, lîi nhuËn, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi c«ng ty. C¸c ®¬n vÞ chñ ®éng khai th¸c thÞ tr­êng mua b¸n, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, sö dông lao ®éng, khai th¸c c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ chi tiªu theo dù to¸n. C«ng ty kiÓm tra gi¸n s¸t toµn diÖn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc th«ng qua c¸c phßng ban chøc n¨ng. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban gi¸m ®èc Phßng KHKT-§T Phßng TC-KT V¨n phßng XÝ nghiÖp in hép XÝ nghiÖp sãng XÝ nghiÖp nhùa Phßng XNK TT giao dÞch I TT giao dÞch II * Qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×. XÝ nghiÖp in hép lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty, chñ ®éng trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. M« h×nh qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc phï hîp víi chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý cña c«ng ty +Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp gåm Gi¸m ®èc xÝ nhgiÖp lµ ng­êi ®øng ®Çu vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. CHÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc: phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã gi¸m ®èc ®iieï hµnh s¶n xuÊt. +Phßng kª ho¹ch kinh doanh: Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹h gÝ thµnh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh ®ã, phßng nµy cßn cã nhiÖm vô ra lÖnh s¶n xótcho c¸c tæ s¶n xuÊt. +Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý toµn bé vèn cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc. KiÓm tra th­êng xuyªn viÖc chi tiªu cña xÝ nghiÖp, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vèn, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Ó b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn kinh doanh. +Phßng vËt t­: Cã nhiªm vô theo dâi, qu¶n lý vËt t­ t¹i xÝ nghiÖp +Phßng nh©n sù: cã nhiªm vô tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng t¹i xÝ nghiÖp +Phßng ®èc c«ng- KCS: bé phËn nµy võa cã nhiÖm vô qu¶n lý s¶n xuÊt võa cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­äng hµng hãa tr­íc khi nhËp kho vµ xuÊt kho. 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm ph©n cÊp qu¶n lý, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cñ ®¬n vÞ m×nh, xÝ nghiÖp ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n trªn m¸y. -Niªn ®é kÕ to¸n xÝ nghiÖp ¸p dông b¾t ®Çu ngµy 1-1, kÕt thóc vµo ngµy 31-12 hµng n¨m. -Nguyªn t¾c quy ®æi ngo¹i tÖ: Theo dâi chi tiÕt ngo¹i tÖ vµ quy ®æi ra VND thoe tû gi¸ do NHNN c«ng bè -Nguyªn t¾c®¸nh gi¸ tµi s¶n lµtheo trÞ gÝa ghi sæ kÕ to¸n. -Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho cuèi kú: Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. -Ph­¬ng ph¸p h¹ch tãn hµng tån kho: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Bé m¸y kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp gåm: kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n c«ng nî, kª to¸n tiÒn l­¬ng kiªm thñ quü: + KÕ to¸n tæng hîp: lµ ng­êi thay mÆt kÕ to¸n tr­ëng cña c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh.KÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn kÕ to¸n v¹t liÖu, kÕ to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n gi¸ thµnh va tiªu thô s¶n phÈm. + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm thñ quü: cã nhiÖm vô thu thËp c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ ®Ó tiÕn hµnh xuÊtnhËp quü vµ ghi vµo sæ quü, ®ång thêi dùa vµo c¸c phiÕu giao viÖc, phiÕu b¸o lµm viÖc ngoµi giê, b¶ng thanh to¸n tiÒn c«ng hµng th¸ng ®ªtrar l­¬ng cho c«ng nh©n, vµ c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¶nt¶ l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý. + KÕ to¸n c«ng nî: cã nhiÖm vô tæng hîp vµ theo dâi c¸c kho¶n nî Hµng th¸ng, hµng quý xÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm lËp sæ quü vµ göi b¸o c¸o vÒ c«ng ty theo mét sè tiªu thøc sau: B¸o c¸o nhËp xuÊt tån kho vËt t­ B¸o c¸o nh©p, xu©t, tån kho thnµh phÈm B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong kÕ to¸n m¸y: KÕ to¸n ban ®Çu NhËp liÖu vµo m¸y Xö lý tù ®éng theo ch­¬ng tr×nh C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt C¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n TÊt c¶ c¸c d÷ liÖu ®­îc nhËp vµ l­u d÷ ë mét tÖp d÷ liÖu duy nhÊt, tõ tÖp d÷ liÖu gèc, ch­¬ng tr×nh cho phøp in c¸c sæ kÕ to¸n vµ c¸c bao c¸o kÕ to¸n cÇn thiÕt. 2.2.T×nh h×nh thùc tÕ vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp 2.2.1.KÕ to¸n thµnh phÈm 2.2.1.1.§¸nh gi¸ thµnh phÈm XÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¸c lo¹i hép theo ®¬n ®Æt hµng. Sè l­îng vµ chñng lo¹i thµnh phÈm lín vµ phong phó.C«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh th­o dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ sè l­îng. Thµnh phÈm nhËp kho cña xÝ nghiÖp ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho. Thµnh phÈm xuÊt kho ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn, theo c«ng thøc: §¬n gÝa b×nh qu©n cña tõng lo¹i thµnh phÈm Z s¶n xuÊt cña thµnh phÈm nhËp trong kú Z s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm tån ®Çu kú + Sè l­îng thµnh phÈm tån kho ®Çu kú Sè l­îng thµnh phÈm nhËp trong kú = + §¬n gi¸ b×nh qu©n cña tõng lo¹i thµnh phÈm Sè l­îng thµnh phÈm xuÊt kho trong kú Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt kho = + VÝ dô: XÝ nghiÖp in hép ph¼ng tÝnh gÝa thµnh thùc tÕ xuÊt kho cho thµnh phÈm hép b¸nh ®Ëu Nguyªn H­¬ng th¸ng 12-2004 Sè l­îng tån ®Çu kú th¸ng 12 lµ 11 000 chiÕc víi gÝa trÞ 3 384 928 Sè l­îng nhËp trong th¸ng 22 000 chiÕc víi gÝa trÞ 15 954 055 §¬n gi¸ b×nh qu©n hép b¸nh ®Ëu Nguyªn H­¬ng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc 3 384 928 + 15 954 500 11 000+22 000 = 586.0296 - Sè l­îng xuÊt lµ 22 000 chiÕc - GTSX thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt kho: 586.0296 * 22 000 = 12 892 655 2.2.1.2. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×, kÕ to¸n chi tiÕt ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p the song song. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vµ sè liÖu hiÖn cã cña thµnh phÈm gåm : PhÕu nhËp kho - Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT (ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng hã ®¬n GTGT lµ phiÕu xuÊt kho, cã nghÜa lµ thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ®Ó xuÊt kho) ViÖc h¹ch to¸n nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm ®­îc thùc hiÖn ë c¶ kho vµ phßng kÕ to¸n. ë kho: ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho do thñ kho tiÕn hµnh tren thÎ kho vµ chØ ghi chÐp chØ tiªu sè l­îng. Do sè lÇn nh©p, xuÊt trong th¸ng nhiÒu nªn xÝ nghiÖp më thÎ kho th­o tõng th¸ng vµ më riªng cho tõng lo¹i thµnh phÈm. Hµng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña chøng tõ råi tiÕn hµnh nhËp, xuÊt kho theo ®óng sè l­îng thµnh phÈm thùc nhËp, thùc xuÊt. Víi mçi thµnh phÈm më mét thÎ kho theo nguyªn t¾c nh÷ng chøng tõ ph¸t sinh th¸ng nµo ghi vµo thÎ kho th¸ng ®ã theo tr×nh tù thêi gian. Cuèi th¸ng, thñ kho tiÕn hµnh céng trªn thÎ kho vµ tÝnh ra sè l­îng thµnh phÈm tån kho.§ång thêi tiÕn hµnh kiÓm kª thµnh phÈm tån kho thùc tÕ, nÕu sè liÖu khíp lµ ®óng ë phßng kÕ to¸n: Sau khi nhËn ®­îc c¸c chõng tõ nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp c¸c lo¹i chøng tõ xuÊt nhËp riªng. Vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng, khi mäi kho¶n môc chi phÝ cµn thiÕt ®· ®­îc tæng hîp cho tõng lo¹i thµnh phÈm, kÕ to¸n thùc hiÖn b­íc kÕt chuyÓn ®Ó hoµn thiÖn thÎ tÝnh gÝa thµnh s¶n xuÊt nhËp kho thµnh phÈm.Lóc nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp phiÕu nhËp kho thµnh phÈm vµ phiÕu xuÊt kho thµnh phÈm vµo m¸y theo chØ tiªu sè l­îng. MÉu phiÕu thÎ kho: MÉu sè 06-VT (ban hµnh theo Q§ sè1141 TC/CDKT) ngµy 01/11/1995 cña bé tµi chÝnh §¬n vÞ: CT SX XNK bao b× Tªn kho: XN In hép ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/12/2004 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­ : Hép ¸nh ®Ëu Nguyªn H­¬ng 14 §¬n vÞ tÝnh : Hép M· sè: 1575. Ngµy Chøng tõ TrÝch yÕu Sè l­îng NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån 1 2 3 4 5 6 7 2/12 4/12 7/12 15/12 1542 1548 1642 1654 Tån ®Çu th¸ng NhËp kho thµnh phÈm NhËp kho thµnh phÈm XuÊt kho ®Ó b¸n XuÊt kho ®Ó b¸n ……. Céng 4 000 5 000 22 000 6 500 8 000 22 000 11 000 15 000 20 000 13 500 5 500 11 000 (MÉu phiÕu nh©p kho vµ phiÕu xuÊt kho xem mÉu biÓu ) Víi phiÕu nhËp kho, khi kÕ to¸n nhËp sè l­îng thµnh phÈm thùc nhËp vµo cét sè l­îng th× m¸y sÏ tù ®éng nhËp ®¬n gi¸ tõ ch­¬ng tr×nh tÝnh gi¸ vµ tù ®éng tÝnh ra tiÒn vµ ghi vµo cét thµnh tiÒn Víi phiÕu xuÊt kho, khi kÕ to¸n cËp nhËt sè l­îng xuÊt kho th× m¸y sÏ tù ®éng tÝnh ®¬n gi¸ xuÊt theo c«ng thøc ®· tr×nh bµy ë phÇn ®¸nh gÝa thµnh phÈm ®ång thêi tù ®éng tÝnh ra sè tiÒn vµ ghi vµo cét thµnh tiÒn. Sau khi cËp nhËt xong sè liÖu nhËp xuÊt vµo m¸y th× ch­¬ng tr×nh sÏ tù déng tÝnh ra tån cuèi kú vµ lËp nªn b¶ng ‘ nhËp xuÊt tån vËt t­ TK 155’ (xem mÉu biÔu) 2.2.1.3. kÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm ViÖc tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ë kho vµ ë bé phËn kÕ to¸n xÝ nghiÖp míi chØ ph¶n ¸nh, theo dâi mét c¸ch chi tiÕt, tØ mØ theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng lo¹i thµnh phÈm. Nã ch­a ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån, kho thµnh phÈm. Muèn thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy, kÕ to¸n cÇn sö dông tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån, kho thµnh phÈm theo c¶ hai chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. T×nh h×nh, ®Æc ®iÓm thùc tÕ cña thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng hiÖn nay: Thµnh phÈm hoµn thµnh nhËp kho liªn tôc S¶n phÈm ®­îc b¶o qu¶n t¹i kho, viÖc xuÊt kho diÔn ra th­êng xuyªn XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, c«ng vÖc kÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp in hép thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ sö dông c¸c tµi kho¶n 154,155,632 * M· ho¸ HiÖn nay, ®Ó gi¶m l­îng c«ng viÖc còng nh­ nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n, xÝ nghiÖp ®· ¸p dông kÕ to¸n m¸y.§Ó tiÕn hµnh nhËp liÖu vµ sö lý sè liÖu mét c¸ch nhanh chãng th× kÕ to¸n tiÕn hµnh m· ho¸ c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n. M· hãa tµi kho¶n: M· ho¸ Tªn tµi kho¶n 155 154 632 Thµnh phÈm Gi¸ vèn hµng b¸n Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang M· ho¸ thµnh phÈm: M· ho¸ Tªn thµnh phÈm 1575 1577 1592 K013 K014 …… Hép b¸nh ®©uh H­¬ng Nguyªn 14 Hép B§X H­¬ng Nguyªn 77 ngµy Hép hµ thñ « to Hép r­îu Sa Pamovr Hép thuèc t©y Keracolor ….. * Chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vµo chøng tõ kÕ to¸n. C¸c lo¹i ho¹t ®éng xuÊt kho, nhËp kho thµnh phÈm ®Òu ®­îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ, kÞp thêi. §©y lµ mét kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu ®èi víi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm. Trong kÕ to¸n thµnh phÈm, xÝ nghiÖp in hép ph¼ng sö dông hai lo¹i chøng tõ lµ phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT. §èi víi thµnh phÈm nhËp kho: Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc bé phËn KCS kiÓm tra chÊt l­îng, quy c¸ch, phÈm chÊt s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh phï hîp tiªu chuÈn quy ®Þnh. KÕ tto¸n xÝ nghiÖp lµm thñ tôc nhËp song song ®èi chiÕu víi thñ kho gi÷a sè l­îng hµng ghi trªn phiÕu nhËp kho vµ l­îng hµng thùc nhËp. Sau ®ã thuÕ kho, ng­êi giao thµnh phÈm, gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n xÝ nghiÖp ký vµo phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh ba liªn: Thñ kho gi÷ l¹i mét liªn ®Ó lµm c¨n cø ghi thÎ kho t¹i kho. Mét liªn ®­îc chuyÓn ®Õn bé phËn kÕ to¸n xÝ nghiÖp Mét liªn l­u l¹i quyÓn gèc ho¸ ®¬n nhËp kho PhiÕu nhËp kho ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c bé phËn cã liªn quan nh­ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, kÕ to¸n xÝ nghiÖp, thñ kho vµ ng­êi giao thµnh phÈm. BiÓu sè MÉu sè : 01-VT QD sè: 1141 TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña BTC ®¬n vÞ: xÝ nghiÖp in hép ph¼ng PhiÕu nhËp kho Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2004 Nî…. Cã… Sè 1697 Hä tªn ng­êi giao hµng : Bé phËn s¶n xuÊt XN in hép ph¼ng NhËp vµo kho : XÝ nghiÖp in hép ph¼ng TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gÝa Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp 1 2 3 B¸nh ®Ëu xanh H­¬ng Nguyªn sè 9 B¸nh cèm B¶o Minh Hép thuèc t©y Keracolor 1578 1619 K014 Hép Hép Hép 1 400.00 5 150.00 1 060.00 1 400.00 5 150.00 1 060.00 NhËp ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2005 Ng­êi giao hµng thñ kho kÕ to¸n tr­ëng thñ tr­ëng ®¬n vÞ §èi víi nghiÖp vô xuÊt kho XÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu bao b× lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Thµnh phÈm lµ c¸c s¶n phÈm lµ c¸c hép giÊy ®­îc xuÊt kho ®Ó b¸n, do vËy xÝ nghiÖp ®¨ sö dông hãa ®¬n GTGT. Hµng ngµy kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua hµng, phßng KH-VT sÏ lËp ho¸ ®¬n GTGT lµm chøng tõ gèc cho kÕ to¸n ghi sæ vµ thñ kho xuÊt hµng. Kh¸ch hµng sÏ mang ho¸ ®oen sang phßng tµi vô ®Ó lµm thñ tôc ph¸p lý trªn hãa ®¬n vµ xuèng kho xin xuÊt hµng. Ho¸ ®¬n GTGT ®­îc lËp thµnh 3 liªn: Liªn 1 (mµu ®en) l­u l¹i phßng KH-VT ®Ó vµo sæ kho Liªn 2 (mµu ®á) Giao cho kh¸ch hµng gi÷ l¹i lµm c¸c thñ tôc cµn thiÕt nh­ xuÊt t×nh ra khái c«ng ty, vËn chuyÓn sè hµng trªn ®­êng. Liªn 3 (mµu xanh) giao cho thñ kho xuÊt hµng theo dâi hµng xuÊt, sau ®ã chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n. MÉu biÓu sè ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè: 01 GTKT-3LL KY/2003B Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ Gia t¨ng Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2004 0049376 §¬n vÞ b¸n : XÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty SX va XNK bao b× §Þa chØ: Phó Th­îng T©y Hå Hä tªn ng­êi mua hµng : Anh Hoµng Tªn ®¬n vÞ: C¬ së B§X Hoµng Long H×nh thøc thanh to¸n TiÒn mÆt MS: 0800143737 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 C¬ së B§X Hoµng Long Hép 6 500 517 3 360 000 Céng tiÒn hµng 3 360 000 ThuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 336 000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 3 996 000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ba triÖu chÝn tr¨m chÝn s¸u ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Khi kÕ to¸n nhËn ®­îc phiÕu nhËp vµ ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ s¾p xÕp c¸c chøng tõ. Vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp s« liÖu vµo m¸y. Quy tr×nh nhËp phiÕu nhËp kho vµo m¸y KÕ to¸n vµo ‘ vËt t­’ sau ®ã vµo ‘phiÕu nhËp kho’ lóc nµy giao diÖn phiÕu nhËp kho sÏ hiÖn lªn ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu theo nguyªn t¾c lµ mçi lÇn nhËp kho ®­îc ghi vµo mét dßng.(xem biªu sè ) ¤ ngµy nhËp : m¸y sÏ tù ®éng ghi ngµy nhËp phiÕu vµo. (31) - ¤ ghi Nî tµi kho¶n kÕ to¸n nhËp vµo lµ ‘155’. Lóc nµy m¸y sÏ ghi Nî TK 155 sè tiÒn ®óng b»ng sè ë «”tæng sè tiÒn’. ¤ lo¹i phiÕu : ®­îc ®¸nh dÊu vµo ‘nhËp’.khi ®¸nh dÊu vµo nhËp th× m¸y ngÇm ®Þnh r»ng sÏ ghi cã TK 154 s« tiÒn dóng b»ng sè æ « ‘tæng s« tiÒn’ - ¤ sè phiÕu: sè phiÕu ®Çu tiªn cña th¸ng th× kÕ to¸n nhËp vµo, sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng t¨ng sè phiÕu. VÝ dô sè phiÕu AUTONHAP01 - ¤ néi dung: ®­îc ghi‘ tù ®éng nhËp thµnh phÈm tõ ch­¬ng tr×nh tÝnh gi¸’. - Cét tªn hµng: KÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp tªn thµnh phÈm nhËp kho trong th¸ng. Sau ®ã nhÊn phÝm emter ®Ó chuyÓn sang cét sè l­îng.V× mçi thµnh phÈm ®iÒu ®­îc m· ho¸ nªn ®Ó nhËp liÖu vµo nhanh kÕ to¸n chØ cÇn nhËp m· thµnh phÈm vµ nhÊn enter m¸y tù ®éng ghi tªn thµnh phÈm. VÝ dô: khi nhËp m· thµnh phÈm lµ 2690. Sau khi nhÊn Enter th× m¸y tù ®éng ghi ra lµ HOP BDX HOANG LONG TIEU VANG Khi cét tªn thµnh phÈm ®­îc nhËp xong th× m¸y sÏ tù ®éng hiÖn ®¬n gi¸ nhËp ë cét ‘ §¬n gi¸’ cña thµnh phÈm tõ ch­¬ng tr×nh gi¸ thµnh. VÝ dô: khi nhËp xong tªn thµnh phÈm lµ 2690.HOP BDX HOANG LONG TIEU VANG th× ®¬n gi¸ ®­îc cËp nhËt lµ 23.59 - Cét sè l­îng: ë cét sè l­îng, kÕ to¸n nhËp sè l­îng thµnh phÈm thùc nhËp vµo m¸y. VÝ dô: nhËp vµo 883 000.00 - Cét thµnh tiÒn: sau khi nhËp sè l­îng thµnh phÈm nhËp kho vµo m¸y sÏ tù ®éng tÝnh thµnh tiÒn vµ ghi vµo cét nµy. Theo vÝ dô nµy th× cét thµnh tiÒn lµ 20 833 673 (= 883 000.00*23.59) ¤ tæng sè tiÒn : m¸y sÏ tù ®éng tÝnh tæng sè tiÒn cña cét thµnh tiÒn vµ ghi vµo « nµy. Theo vÝ dô nµy th× tæng sã tiÒn lµ 500 314 301 Lóc nµy m¸y sÏ hiÓu lµ Ghi Nî TK 155 500 314 301 Cã TK 154 500 314 301 khi nhËp xong kÕ t¸on nhÊp vµo nèt ‘ ghi l¹i’.m¸y tù ®éng xö ký sè liÖu. Quy tr×nh nhËp phiÕu xuÊt kho vµo m¸y KÕ to¸n vµo ‘ vËt t­’ sau ®ã vµo ‘phiÕu xu©t kho ’ lóc nµy giao diÖn phiÕu xuÊt kho sÏ hiÖn lªn ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp liÖu theo nguyªn t¾c lµ mçi lÇn xuÊt kho ®­îc ghi vµo mét dßng.(xem biªu sè ) ¤ ngµy nhËp : m¸y sÏ tù ®éng ghi ngµy nhËp phiÕu vµo. (vÝ dô :31-12-2004) - ¤ ghi Cã TK: kÕ to¸n nh©p vµo lµ ‘155’. Lóc nµy m¸y sÏ ghi Cã TK 155 sè tiÒn ®óng b»ng sè ë «”tæng sè tiÒn’. ¤ lo¹i phiÕu : ®­îc ®¸nh dÊu vµo ‘xuÊt’.khi ®¸nh dÊu vµo xuÊt th× m¸y ngÇm ®Þnh r»ng sÏ ghi Nî TK 632 s« tiÒn ®óng b»ng sè æ « ‘tæng s« tiÒn’ ¤ sè phiÕu: m¸y sÏ tù ®éng ghisè phiÕu vµ t¨ng sè phiÕu. VÝ dô sè phiÕu: autoxat14 - ¤ néi dung: ®­îc ghi‘ tù ®éng xuÊt thµnh phÈm tõ ch­¬ng tr×nh tÝnh gi¸’. Cét tªn hµng: KÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp tªn thµnh phÈm xuÊt kho trong th¸ng. Sau ®ã nhÊn phÝm emter ®Ó chuyÓn sang cét sè l­îng.V× mçi thµnh phÈm ®iÒu ®­îc m· ho¸ nªn ®Ó nhËp liÖu vµo nhanh kÕ to¸n chØ cÇn nhËp m· thµnh phÈm vµ nhÊn enter m¸y tù ®éng ghi tªn thµnh phÈm. VÝ dô: khi kÕ to¸n nhËp m· 8050. sau ®ã nhÊn Enter th× tªn thµnh phÈm ®­îc tù ®éng ®iÒn vµo lµ HOP NGUYEN NINH TIEU Khi cét tªn thµnh phÈm ®­îc nhËp xong th× m¸y sÏ tù ®éng hiÖn ®¬n gi¸ xuÊt ë cét ‘ §¬n gi¸’ cña thµnh phÈm tõ ch­¬ng tr×nh gi¸ thµnh. §¬n gi¸ xuÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc ®­îc tr×nh bµy ë phÇn ®¸nh gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho. VÝ dô : sau khi nhËp xong tªn thµnh phÈm la 8050.H¤P NGUYEN NINH TIEU th× ®¬n gi¸ ®­îc tù ®éng nhËp vµo lµ 25.52 - Cét sè l­îng: ë cét sè l­îng, kÕ to¸n nhËp sè l­îng thµnh phÈm thùc xuÊt vµo m¸y. VÝ dô nhËp vµo 200 900.00 - Cét thµnh tiÒn: sau khi nhËp sè l­îng thµnh phÈm xuÊt kho vµo m¸y sÏ tù ®éng tÝnh thµnh tiÒn vµ ghi vµo cét nµy. Theo vÝ dô nµy th× cét thµnh tiÒn hiÖn lªn lµ 5 128 303( = 200 900.00*25.52) ¤ tæng sè tiÒn : m¸y sÏ tù ®éng tÝnh tæng sè tiÒn cña cét thµnh tiÒn vµ ghi vµo « nµy. Theo vÝ dô nµy th× tæng sè tiÒn cña lËn nhËp nµy lµ 121 682 065 Lóc nµy m¸y hiÓu lµ ghi Nî TK 632 121 682 065 Cã TK 155 121 682 065 Khi nhËp xong kÕ to¸n nhÊp vµo nèt ‘ ghi l¹i’ m¸y tù ®éng xö ký sè liÖu. ( xem mÉu biÓu sè) sau khi nhËp xong c¸c sè liÖu vÒ nhËp xuÊt kh o thµnh phÈm, m¸y sÏ tù kÕt chuyÓn sè liÖu sang sæ c¸i tµi kho¶n 155,154,632. XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Packexim Hµ néi Sæ c¸i tµi kho¶n 154 Th¸ng 12 n¨m 2004 DiÔn gi·i TK §¦ Ghi Nî Ghi Cã Sè d­ ®Çu kú 1 319 167 692 Ph¸t sinh trong kú 2141 80 000 000 3360 64 541 509 621 5 996 125 511 622 292 318 976 627 190 106 058 1527 40 401 091 1528 1 158 824 482 155 5 366 622 658 Céng sè ph¸t sinh 6 623 092 054 6 565 848 231 Sè d­ cuèi kú 1376 411 515 Packexim hµ néi XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Sæ c¸i tµi kho¶n 155 Th¸ng 12 n¨m 2004 DiÔn gi¶i TK§¦ Ghi Nî Ghi Cã Sè d­ ®Çu kú 1 564 6544 750 Ph¸t sinh trong kú 154 5 366 622 658 632 5 136 456 408 Tæng céng ph¸t sinh 5 366 622 658 5 136 456 408 Sè d­ cuèi kú 1 794 821 000 XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Pakexim hµ néi Sæ c¸i Tµi kho¶n 632 Th¸ng 12 n¨m 2004 DiÔn gi¶i TK §¦ Ghi Nî Ghi Cã Sè d­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú 155 5 136 456 408 1527 40 401 091 911 5 176 857 499 Céng ph¸t sinh 5 176 857 499 5 176 857 499 Sè d­ cuèi kú 2..2.2. Ph­¬ng thøc b¸n hµng ViÖc tiªu thô thµnh phÈm cña xia nghiÖp In hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× chñ yÕu do kh¸ch hµng ®Õn mua trùc tiÕp, th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ. XÝ nghiÖp kh«ng ¸p dông hinh thøc ký göi ë c¸c ®¹i lý mµ chØ ¸p dông ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. Theo ph­¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp, hiÖn t¹i xÝ nghiÖp ¸p dông 2 h×nh thøc thanh to¸n lµ: H×nh thøc thanh to¸n ngay: ¸p dông khi thµnh phÈm xuÊt kho giao cho kh¸ch hµng vµ thu tiÒn ngay( tiÒn mÆt sÐc häc ng©n phiÕu). H×nh thøc b¸n hµng nµy chiÕm phÇn lín trong kh©u tiªu thô. B¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm: XÝ nghiÖp cho phÐp kh¸ch hµng thanh to¸n sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho· thuËn gi÷a hai bªn vµ kÕ to¸n më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi t×nh h×nh thnah to¸n cña kh¸ch hµng. Ph­¬ng thøc nµy chØ ¸p dông víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc vµ mua víi sè l­îng lín. 2.2.3 kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Do ®Æc ®iÓm cña thµnh phÈm cña xÝ nghiÖp lµ c¸c hép giÊy c¸c lo¹i, viÖc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña tõng kh¸ch hµng. Cã nghÜa lµ thµnh phÈm do bé phËn s¶n xuÊt lµm ra ph¶i ®óng theo yªu cÇu trong hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt luîng, quy c¸ch, sè l­îng vµ mÉu m·. sau khi thµnh phÈm hoµn thµnh, c«ng ty tiÕn hµnh b¸n thµnh phÈm cho kh¸ch hµng. Doanh thu b¸n hµng cña xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh khi s¶n phÈm hoµn thµnh vµ giao cho kh¸ch hµng vµ thu tiÒn vÒ hoÆc nhËn ®­îc quyÒn mua hµng. 2.2.3.1 Chøng tõ sö dông Chøng tõ gèc chñ yÕu ®­îc sö dông trong kÕ to¸n doanh thu b¸nh hµng lµ ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng. Ho¸ ®¬n GTGT: XÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× lµ ®¬n vÞ thuéc ®èi t­îng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, do ®ã chøng tõ gèc ®­îc sö dông chñ yÕu trong phÇn hµnh kÕ to¸n nµy lµ ho¸ ®¬n GTGT.Ho¸ ®¬n lµ c¨n cø ®Ó ghi c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan vµ ®­îc sö dông lµm phiÕu xuÊt kho, lµm c¨n cø h¹ch to¸n gi¶m thµnh phÈm trong kho. Hãa ®¬n GTGT ®­îc lËp lµm 3 liªn. PhiÕu thu: §­îc lËp khi kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. PhiÕu thu ®­îc chia lµm hai liªn: mét liªn ®­îc giao cho kh¸ch hµng, liªn cßn l¹i l­u l¹i phßng tµi vô kÕ to¸n. GiÊy b¸o cã cña Ng©n hµng: khi ng­êi mua chuyÓn tiÒn hµng qua tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, xÝ nghiÖp sÏ nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng. 2.2.3.2 Tµi kho¶n sñ dông §Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * TK 511- doanh thu b¸n hµng: dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña tÊt c¶ mÆt hµng kh«ng ph©n biÖt doanh thu néi bé, doanh thu b¸n néi ®Þa hay xuÊt khÈu. TK 511 ®­îc më 3 tµi kho¶n chi tiÕt: TK 5111- doanh thu b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm: dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu vÒ tiªu thô thµnh phÈm cña xÝ nghiÖp trong kú. TK 5112- doanh thu b¸n hang kh¸c TK 5113- doanh thu néi bé- dïng ®Ó ph¶n ¸nh daonh thu vÒ tiªu thô thµnh phÈm cho néi bé c«ng ty. Ngoµi ra cãn sö dông c¸c tµi kho¶n 131- ph¶i thu cña kh¸ch hµng; TK 3331 thuÕ GTGT ph¶i nép, TK1111,112,… Trong ®iÒu kiÖn ¸p dông kÕ to¸n m¸y, ®Ó gióp c«ng viÖc nhËp liÖu ®­îc thuËn tiÖn kÕ to¸n tiÕn hµnh m· ho¸ c¸c tµi kho¶n: M· ho¸ Tªn tµi kho¶n 511 5111 5112 5113 131 111 112 3331 ….. Daonh thu b¸n hµng Doanh b¸n hµng hãa, thµnh phÈm Doan hthu b¸n hµng kh¸c Doanh thu néi bé Ph¶i thu cña kh¸ch hµng TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng ThuÕ GTGT …… 2.2.3.3. Quy tr×nh nhËp liÖu Quy tr×nh nhËp liÖu ho¸ ®¬n GTGT vµo m¸y ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Chän trªn Menu ‘chøng tõ’, sau ®ã chän ‘ cËp nhËt ban ®Çu’ m¸y hiÓn thÞ c¸c th«ng tin: Ngµy nhËp: m¸y tù ®éng ®iÒn ngµy nhËp. Ngµy nhËp ®­îc khai b¸o khi b¾t ®Çu vµo ch­¬ng tr×nh. VÝ dô: ngµy nhËp 31 - Sè chøng tõ: m¸y tù ®éng nhËp sè chøng tõ, sau mçi chøng tõ m¸y tù ®éng t¨ng sè chøng tõ. VÝ dô Sè chøng tõ 0077353 Néi dung: kÕ to¸n ghi néi dung cña doanh thu b¸n hµng. VÝ dô: ‘ doanh thu b¸n hµng theo HD 12/2004’ §èi víi « ghi : kÕ to¸n ®¸nh dÊu vµo « Nî ¤ tµi kho¶n: ®©y lµ n¬i nî tµi kho¶n nµo ®ã sè tiÒn ®óng b»ng sè tiÒn æ « ‘ tæng sè tiÒn’; nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt th× ghi TK 111; nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng sÐc th× ghi TK 112; nÕu kh¸ch hµng mua chÞu th× ghi TK 131; VÝ dô: do kh¸ch hµng mua chÞu nªn ghi TK 131 ¤ Kh¸ch hµng chÝnh:kÕ to¸n nhËp vµo tªn kh¸ch hµng chÝnh.KÕ to¸n cã thÓ nhËp liÖu nhanh b»ng c¸ch nhËp vµo m· kh¸ch hµng sau ®ã nhÊn Enter ®Ó m¸y tù ®éng ghi tªn kh¸ch hµng.Tªn kh¸ch chÝnh ®­îc sö dông ®Ó vµo sæ c«ng nî TK 131 VÝ dô: KÕ to¸n nhËp vµo m· kh¸ch hµng lµ 0803. Sau ®ã nhÊn Enter th× m¸y sÏ tù ®éng ghi lµ ‘CO SO BANH DU XANH HOANG LONG’ ¤ kh¸ch hµng ®èi: Kh¸ch ®èi ®­îc sö dông ®Ó ghi chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n ë dßng d­íi.Th«ng th­êng th× tªn kh¸ch chÝnh gièng tªn kh¸ch ®èi. ¤ ký hiÖu/sè HD: KÕ to¸n nhËp sè hîp ®ång cña ho¸ ®¬n GTGT. VÝ dô : Ký hiÖu/sè HD HY/0480077353 ¤ ngµy ph¸t hµnh : kÕ to¸n nhËp vµo ngµy ph¸t hµnh hãa ®¬n GTGT - ¤ mÆt hµng: KÕ to¸n ghi vµo « nµy mÆt mµ xÝ nghiÖp dïng ®Ó s¶n xuÊt ra thµnh phÈm. VÝ dô: MÆt hµng 20.giÊy ®óplex Cét tµi kho¶n: kÕ to¸n sÏ ghi tªn tµi kho¶n sÏ ghi cã theo ®inh kho¶n Cét sè tiÒn: KÕ to¸n ghi sè tiÒn ghi cã t­¬ng øng cho mçi tµi kho¶n. Cét lo¹i tiÒn: KÕ to¸n ghi lo¹i tiÒn thanh to¸n, nÕu thanh to¸n b»ng tiÒn viÖt th× kÕ to¸n ghi ‘ tiÒn viÖt’ ë cét lo¹i tiÒn,; nÕu lµ lo¹i tiÒn kh¸c th× ph¶i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn tÖ ®Ó ghi vµo cét ‘ trÞ gi¸ nguyªn tÖ’. VÝ dô: kÕ to¸n ghi Tµi kho¶n 5111 sè tiÒn: 3 150 000 lo¹i tiÒn: tiÒn viÖt Tµi kho¶n 3331 Sè tiÒn 315 000 Lo¹i tiÒn: tiÒn viÖt Sau khi nhËp xong kÕ to¸n nh©n n«t “Ghi” lóc nµy m¸y sÏ tù tÝnh tæng sè tiÒn ë cét ‘ sè tiÒn’ ®Ó ghi vµo « Tæng sè tiÒn Theo vÝ dô nµy th× tæng sè tiÒn lµ 3 465 000 M¸y sÏ hiÓu lµ ghi Nî TK 131 3 465 000 Cã TK 5111 3 150 000 Cã TK 3331 315 000 Khi nhËp xong ho¸ ®¬n GTGT m¸y sÏ tù ®éng sö lý sè liÖu vµ vµo c¸c sæ kÕ to¸n kiªn quan. MÉu biÓu sè sæ kÕ to¸n tµi kho¶n 511 XÝ ngiÖp in hép ph¼ng Packexim hµ néi Sæ kÕ to¸n Tµi kho¶n 511 Th¸ng 12 n¨m 2004 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ngµy Sè Ghi nî Ghi cã Ph¸t sinh trong kú 5111-doanh thu b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm 1 01/12 0049370 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 131 14 385 000 2 01/12 0049372 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 1111 1 185 096 3 01/12 0049375 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 131 13 127 509 ……….. 287 31/12 0077355 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 1111 1 605 823 288 31/12 0077356 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 131 2 500 000 289 31/12 CT54 K/C doanh thu thuÇn vÒ KQ 911 5 214 240 824 Céng ph¸t sinh 5 214 240 824 5 214 240 824 Sè d­ tiÓu kho¶n 5111 5112-Doanh thu b¸n hµng kh¸c Sè d­ tiÓu kho¶n 5112 5113-Doanh thu néi bé Sè d­ cuèi kú tiÓu kho¶n 5113 Céng ph¸t sinh trong kú 5 214 240 824 5 214 240 824 Sè d­ cuèi kú XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Packexim hµ néi Sæ c¸i Tµi kho¶n 511 Th¸ng 12 n¨m 2004 DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî Ghi cã Sè d­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú 131 5 172 694 134 1111 68 546 690 911 5 241 240 824 Tæng céng ph¸t sinh 5 241 240 824 5 241 240 824 Sè d­ cuèi kú 2.2.4. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m doanh thu b¸n hµng ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu lµ rÊt Ýt s¶y ra v× doanh thu chØ ®­îc ghi nhËn trªn c¬ së kh¸ch hµng ®· ký nhËn hµng. MÆt kh¸c s¶n phÈm tiªu thô chñ yÕu lµ theo ®¬n ®Æt hµng, nªn s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho ®Òu ®­îc bé phËn KCS kiÓm tra chÆt chÏ. 2.2.5. KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ thuÕ ph¶i nép 2.2.5.1.KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng Trong vÊn ®Ó tiªu thô thµnh phÈm, ngoµi viÖc theo dâi doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m doanh thu th× viÖc theo dâi c¸c kh¶on ph¶i thu cña kh¸ch hµng còng rÊt quan träng. Cã kh¸h hµng th× xÝ nghiÖp míi tiªu thô ®­îc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, tuy nhiªn kh«ng ph¶i kh¸ch hµng nµo còng ®­îc ­u tiªn mua chÞu bëi v× nÕu qu¸ nheiÒu kh¸ch hµng mua chÞu vµ sè tiÒn mua chÞu qu¸ lín th× vèn l­u ®éng cña xÝ nghiÖp bÞ chiÕm dông qu¸ nhiÒu, tõ ®ã kh«ng lµm t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn kÐm, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy viÖc theo dâi vµ ®«n ®èc nî lµ rÊt quan träng ®ßi hái ph¶i theo dâi chÆt chÏ vµ liªn tôc, ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c kh¸ch hµng thanh to¸n ®uÐng thêi h¹n, ®¶m b¶o ®ñ vèn l­u ®éng cho xÝ nghiÖp, gi¶m sè vèn bÞ chiÕm dông. Tµi kho¶n mµ kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông tµi kho¶n ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng lµ TK 131- ph¶i thu cña kh¸ch hµng.Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­: TK 511,111… §Ó theo dâi chi tiÕt tíi tõng kh¸ch hµng trong viÖc thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n theo dâi trªn sæ c«ng nî kh¸ch hµng tµi kho¶n 131. §ång thêi ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp t×nh h×nh c«ng nî kÕ sö dông sæ c¸i TK 131. Sau khi nhËp xong c¸c ho¸ ®¬n GTGT m¸y sÏ tù ®éng sö lý vµ ®­a c¸c sè liÖu vµo sæ c«ng nî kh¸ch hµng tµi kho¶n 131 vµ sæ c¸i TK 131. Packexim hµ néi XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Sæ c¸i tµi kho¶n 131 Th¸ng 12 n¨m 2004 DiÔn gi¶i TK §¦ Ghi Nî Ghi Cã Sè d­ ®Çu kú 8 827 490 123 Ph¸t sinh trong kú 1111 1 825 934 369 1121 5 165 459 259 3331 206 784 493 5111 5 172 694 234 Céng ph¸t sinh 5 379 478 727 6 991 393 628 Sè d­ cuèi kú 7 215 575 222 Sæ c«ng nî kh¸ch hµng tµi kho¶n 131 lµ mét sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Mçi kh¸ch hµng ®­îc theo dâi ë mét trang trong sæ. Sæ nµy ®­îc theo dâi theo sè d­ ®Çu kú, sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã, d­ cuèi vµ theo dâi theo tõng chøng tõ, mçi chøng tõ ®­îc ghi vµo mét dßng. Khi kÕ to¸n muèn xem t×nh h×nh c«ng nî cña mét kh¸ch hµng th× vµo ‘ B¸o c¸o’ sau ®ã vµ c«ng nî kh¸ch hµng tµi kho¶n 131. Mµn h×nh giao diÖn sÏ hiÖn lªn sæ c«ng nî. PhÇn diÔn gi¶i kÕ to¸n ®¸nh tªn kh¸ch hµng sau ®ã nhÊn Enter th× toµn bé sè liÖu chi tiÕt c«ng nî cña kh¸ch hµng nµy.KÕ to¸n cã thÓ nhËp vµo m· kh¸ch hµng sau ®ã nhÊn Enter th× tªn kh¸ch hµng tù ®éng ®­îc ghi ra. VÝ dô : Sæ c«ng nî kh¸ch hµng 0379.Anh Giang b¸nh Gia B¶o XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Packexim hµ néi C«ng nî Kh¸ch hµng Tµi kho¶n 131 Tõ ®Çu th¸ng ®Õn 31/12 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ D­ ®Çu th¸ng Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã D­ cuèi Ngµy Sè 0379.Anh Giang b¸nh Gia b¶o 104 117 796 13/12 0075164 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 5111 9 051 150 13/12 0075164 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 3331 905 115 19/12 0075638 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 5111 9 487 350 19/12 0075638 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 3331 948 735 22/12 0075638 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 5111 16 030 350 22/12 0075638 DT b¸n hµng theo HD T12/2004 3331 1 603 035 Tæng céng 104 117 796 38 025 735 D­ cuèi 142 143 531 2.2.5.2.KÕ to¸n thuÕ GTGT ph¶i nép. * ThuÕ GTGT lµ kho¶n thuÕ gi¸n thu tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸ dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. Khi luËt thuÕ GTGT do chÝnh phñ ban hµnhvµ b¾t ®Çu ¸p dông tõ ngµy 1/1/1999, xÝ nghiÖp in hép ph¼ng ®· ®¨ng ký nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. TÊt c¶ c¸ mÆt hµng do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh ®Òu chÞu møc thuÕ 10%. ThuÕ GTGT ph¶i nép ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Sè ThuÕ ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra- ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Trong voang 10 ngµy mçi th¸ng, kÕ to¸n ph¶i kª khai tÝnh thuÕ GTGT ®Çu ra (c¨n cø ho¸ ®¬n GTGT hµng hãa b¸n ra trong th¸ng),thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ vµ thuÕ GTGT cßn ph¶i nép sau khi ®­îc khÊu trõ th¸ng võa qua b»ng viÖc lËp hå s¬ vÒ thuÕ GTGT . Bé hå s¬ gåm: Tê khai ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo Tê khai ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra Tê khai GTGT. Bé hå s¬ thuÕ GTGT nµy ®­îc lËp lµm hai bé, mét bé l­u l¹i xÝ nghiÖp, mét bé nép cho c¬ quan thuÕ. C¬ quan thuª dùa vµo bé h«c s¬ thuÕ GTGT mµ xÝ nghiÖp nép lªn ®Ó göi th«ng b¸o nép thuÕ vÒ xÝ nghiÖp. §©y lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng lËp phiÕu chi hoÆc uû nhiÖm chi xuÊt tiÒn mÆt hoÆcchuyÓn kho¶n nép thuÕ. * §Ó theo dâi thuÕ GTGT ph¶i nép vµ t×nh h×nh nép thuÕ GTGT trong kú kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 3331- thuª GTGT; Tµi kho¶n 133-thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ; ngoµi ra cßn mét sè t¸i kho¶n kh¸c nh­ TK 111,112,131…. Cïng c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi, ho¸ ®¬n GTGT, giÊy b¸o Nî NH…. * Tr×nh tù kÕ to¸n thuª GTGT ®Çu ra nh­ sau: Sau khi nhËp c¸c chøng tõ liªn quan nh­ : hãa ®¬n GTGT, phiÕu chi… vµo m¸y ta cã thÓ in ra c¸c mÉu sæ sau: Sæ chi tiÕt thuÕ :®­îc cËp nhËt ngay sau khi kÕ to¸n nhËp c¸c chøng tõ cã liªn quan. Sæ c¸i TK 333 B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra (kÌm theo ho¸ ®¬n GTGT) th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn c¬ së kinh doanh: PACKEXIM Hµ néi XÝ nghiÖp in hép ph¼ng §Þa chØ: Phó Th­îng-T©y Hå- Hµ Néi M· sè:0100106786 Chøng tõ Tªn ng­êi b¸n M· sè thuÕ ThuÕ GTGT ®Çu vµo Sè Ngµy 042360 4/12 C«ng ty TNHH TuÊn Hoµng 0100506914 445 272 042312 4/12 C«ng ty TNHH GiÊy ViÖt An 0900209237 301 646 ……. Céng 510 315 540 B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng hãa, dÞch vô b¸n ra (kÌm theo ho¸ d¬ng GTGT) Tªn c¬ së kinh doanh: PACKEXIM Hµ Néi-XÝ nghiÖp In hép ph¼ng §Þa chØ: Phó Th­îng-T©y Hå-Hµ Néi M· sè:0100106786 Chøng tõ Tªn ng­êi mua M· sè thuÕ ng­êi mua Doanh sè b¸n ch­a cã thuÕ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng Sè Ngµy 0049370 01/12 C¬ së b¸nh ®Ëu xanh Hoµng Long 0800143737 14 385 000 1 438 500 0049371 01/12 DN SX vµ DV BDX H­¬ng Nguyªn 0800265126 10 783 600 1 078 360 0049372 02/12 C«ng ty CP TiÕn ThÞnh 2300171088 1 185 096 118 510 …….. Céng 5 241 240 824 524 124 082 Tõ b¶ng chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra, kÕ to¸n lËp tê khai GTGT. Tê khai GTGT ®­îc nép cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ 10 ngµy trong th¸ng tiÕp theo. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - tù do - h¹nh phóc ------------- Tê khai thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng Th¸ng 12 n¨m 2004 (dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) Tªn c¬ së: PACKEXIM hµ N«i- XÝ nghiÖp in hép ph¼ng M· sè: 0100106786 §Þa chØ: Phó Th­îng – T©y Hå- Hµ Néi. STT ChØ tiªu kª khai Doanh sè ch­a thuÕ ThuÕ GTGT 1 2 3 4 1 Hµng hãa dÞch vô b¸n ra 5 241 240 824 524 124 082 2 Hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuª GTGT 5 241 240 824 524 124 082 3 Hµng ho¸ dÞch vô mau vµo 5 103 155 400 510 315 540 4 ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo 510 315 540 5 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 510 315 540 6 ThuÕ GTGT ph¶i nép hoÆc ®­îc tho¸i 13 808 542 7 ThuÕ GTGT kú tr­íc chuyÓn qua 8 ThuÕ GTGT ®· nép trong th¸ng 9 ThuÕ GTGT ®­îc hoµn tr¶ 10 ThuÕ gtgt ph¶i nép trong th¸ng 13 808 542 2.2.6. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n XÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× h¹ch to¸n TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n gåm 2 kho¶n: Gi¸ thµnh thµnh phÈm xuÊt kho trong th¸ng PhÕ liÖu thu håi nhËp xuÊt trong th¸ng TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n cña xÝ nghiÖp ®ùoc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n chñ yÕu lµ ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n thu håi phª liÖu. Tµi kho¶n mµ kÕ to¸n sö dông ®Ó ph¶n ¸nh vµ kÕ chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n lµ TK 632- Gi¸ vèn hµng b¸n vµ tµi kho¶n 1527-phÕ liÖu thu håi.Ngoµi ra cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­ TK 155, TK 911… Quy tr×nh nhËp liÖu kÕ t¸on gi¸ vèn hµng b¸n: -KÕ to¸n dùa vµo ho¸ ®¬n GTGT nhËp vµo phiÕu xuÊt kho thµnh phÈm sè l­îng thµnh phÈm xuÊt kho ®Ó b¸n(xem phÇn nhËp liÖu trong kÕ to¸n thµnh phÈm), m¸y sÏ tù ®éng sö lý c¸c sè liÖu ghi cã TK 155 ghi Nî TK 632. - Sau khi KÕ to¸n dùa vµo biªn b¶n phÕ liÖu thu håi ®Ó nhËp vµo gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, m¸y sÏ s­ lý sè liÖu vµ kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n 632 theo ®Þnh kho¶n ( Nî TK 632 Cã TK 1527). Khi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®­îc cËp nhËt hÕt th× m¸y sÏ ®­a sè liÖu vµo c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan. XÝ nghiÖp in hép ph¼ng BiÓu sè: Packexim Sæ kÕ to¸n tµi kho¶n 632 Th¸ng 12 n¨m 2004 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ngµy Sè Ghi nî Ghi cã Ph¸t sinh trong kú 1 31/12 CT61 Zthµnh phÈm xuÊt kho trong th¸ng 155 5 136 456 408 2 31/12 CT63 PhÕ liÖu thu håi nhËp xuÊt trong th¸ng 1527 40 401 091 3 31/12 CT59 K/C gi¸ vèn hµng b¸n vÒ KQ 911 5 176 857 499 Céng ph¸t sinh trong kú 5 176 857 499 5 176 857 499 Sè d­ cuèi kú 2.2.7. KÕ to¸n Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.2.7.1 Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng lµ tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc tiªu thô thµnh phÈm ®­îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. Chi phÝ b¸n hµng cña xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× gåm: chi phÝ l­u th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm nh­: chi phÝ nh©n viªn, thuª bèc v¸c vµ vËn chuyÓn, c­íc phÝ vËn t¶i thuª xe, chi phÝ héi nghÞ kh¸ch hµng, qu¶ng c¸o….Do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng lín, chi phÝ b¸n hµng liªn quan ®Õn nhiÒu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng. Tiªu thøc ph©n bæ Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông ®Ó theo dâi chi phÝ b¸n hµng lµ TK 641- Chi phÝ b¸n hang, TK 335- chi phÝ tr¶ tr­íc. Ngoµi ra cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­ TK 111,334,… Trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh tËp hîp lu«n chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong th¸ng. Sau khi kÕ to¸n nhËp c¸c chøng tõ liªn quan nh­: chøng tõ tiÒn l­¬ng, phiÕu chi, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng…M¸y tù ®éng xö lý sè liÖu vµ kÕt chuyÓn vµo sæ kª to¸n tµi kho¶n 641 XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Packexim hµ néi Sæ kÕ to¸n tµi kho¶n 641 Th¸ng 12 n¨m 2004 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ngµy Sè Ghi nî Ghi cã Ph¸t sinh trong kú 1 06/12 PC06 Chi vËn chuyÓn hµng 1111 65 000 2 8/12 PC27 Chi tiÒn vËn chuyÓn hµng HD 0050154 1111 14 080 000 3 11/12 TL12 TiÒn l­¬ng tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng 334 975 000 ………. Ph©n bæ chi phÝ trong th¸ng 335 50 000 000 K/C chi phÝ b¸n hµng vÒ KQ 911 17 545 000 Céng ph¸t sinh trong kú 67 545 000 67 545 000 Sè D­ cuèi kú 2.2.7.2. Kª to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp in hép ph¼ng lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× nªn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc trÝch lËp lªn c«ng ty. Kho¶n trÝch lËp nµy gåm tiÒn BH, KH,PQL. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®­îc trÝch trong th¸ng. Cuèi th¸ng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kh«ng ®­îc kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mµ xÝ nghiÖp tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm nh­ trªn nªn ®Ó ph¶n ¸nh vµ theo dâi chi phÝ qu¶n ló doanh nghiÖp kÕ to¸n xÝ nghiÖp sö dông tµi kho¶n 642- chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang; TK 3360 – Ph¶i tr¶ néi bé (chi tiÕt C«ng ty) BiÓu sè Sæ kÕ to¸n tµi kho¶n 642: XÝ nghiÖp in hép ph¼ng Packexim Hµ néi Sæ kÕ to¸n Tµi kho¶n 642 Th¸ng 12 n¨m 2004 TT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ngµy Sè Ghi Nî Ghi Cã Ph¸t sinh trong kú 1 Nép vÒ c«ng ty BH+KH+PQL ®· trÝch trong th¸ng 3360 65 000 000 2 TËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 65 000 000 Céng ph¸t sinh trong kú 65 000 000 65 000 000 Sè d­ cu«i kú 2.2.8. KÕ to¸n kÕt qña b¸n hµng Môc ®Ých cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ lîi nhuËn, ®ã lµ môc tiÒu cña mäi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó c¸c ®Þnh kÓt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cña mçi doanh nghiÖp ®ã. C«ng t¸c h¹ch to¸n nãi chung còng chÝnh lµ nh»m x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp ho¹t ®éng l·i hay lç, lîi nhËn ®¹t ®­îc bao nhiªu. §èi víi s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc h¹ch toan thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng qua ®ã mµ ta biÕt ®­îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh lµ kh©u quan träng nhÊt v× nã cho thÊy thµnh qu¶ lao ®éng cña doanh nghiÖp tõ c¸c bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp ®Õn c¸c phßng ban chøc n¨ng trong ®ã cã mét phÇn quan träng cu¶ bé m¸y kÕ to¸n. KÕt qu¶ kinh doanh lµ biÓu hiÖn sè tiÒn l·i hay lç tõ c¸c lo¹i ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. T¹i xÝ nghiÖp in hép thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×, viÖc x¸c ®inh kÕt qu¶ tiªu thô ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi th¸ng th­o c«ng thøc ®· ®­îc cµi ®Æt tr­íc trong m¸y nh­ sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Chi phÝ tµi chÝnh Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Gi¸ vèn hµng b¸n Doanh thu thÇn = = - + - Chi phÝ qn¶ lý doanh nghiÖp Chi phÝ b¸n hµng - - Trong ®ã: Doanh thu thÇn= DT tiªu thô- C¸c kho¶n gi¶m trõ DT §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 911- x¸c ®inhk kÕt qu¶ kinh doanh. Toµn bé quy tr×nh tinh to¸n vµ kÕt chuyÓn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµo c¸c sæ s¸ch liªn qua vµ b¸o c¸o ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y sau khi kÕ to¸n thùc hiÖn mét sè lÖnh yªu cÇu m¸y kÕt chuyÓn tù ®éng. KÕ to¸n vµo menu ‘hÖ th«ng’ chän ‘bót to¸n kÕt chuyÓn tù ®éng’ sau ®ã chän: KÕt chuyÓn tõ TK511 sang TK911( Nî TK 511 – Cã TK 911) KÕt chuyÓn tõ TK 632 sang TK 911 (Nî TK 911 – Cã TK 632) KÕt chuyÓn tõ TK 515 sang TK 911 (Nî TK 515 – Cã TK 911) KÕt chuyÓn tõ TK 635 sang TK 911 (Nî TK 911 – Cã TK 635) KÕt chuyÓn tõ TK 641 sang TK 911 (Nî TK 911 – Cã TK 641) Sau ®ã ch­¬ng tr×nh sÏ thùuc hiÖn c¸c bt to¸n cÇn thiÕt vµ kÕt chuyÓn c¸c sè l­îng cÇn thiÕt lªn c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan. Ch­¬ng 3 Nh÷ng biÖn ph¸p , ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm 3.1 NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao bi Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, môc tiªu cuèi cïng cña tÊt c¶ c¸c ®oanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao l¬Þ Ých kinh tÕ x· héi. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých nµy bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh­ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý sane xuÊt khoa häc vµ hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng th× viÖc qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm vµ tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. Bëi vËy viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý va hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ®ang ®­îc ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m. Qua h¬n 2 th¸ng thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp in hép ph¼ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× em thÊy xÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Nh×n chung, viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: Bé m¸y qu¶n lý nãi chung vµ bé m¸y kª to¸n nãi riªng ®­îc bè trÝ hîp lý theo ®óng chñ tr­¬ng l·nh ®¹o ®Ò ra, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶. C¸c kÕ to¸n viªn ®­îc s¾p xÕp phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc vµ chuyªn m«n co tõng ng­êi, ®¶m b¶o co qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®­îc hîp lý ®óng ®¾n.Víi kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é qu¶n lý giái, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· t×m ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Cïng víi sù lín m¹nh cña xÝ nghiÖp c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ®Æc biÖt lµ kh©u kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ chÕ dé kÕ to¸n ban ®Çu: c«ng t¸c lËp chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ giòa phßng kÕ ho¹ch vËt t­, phßng kÕ to¸n vµ kho thµnh phÈm hîp lý, nhanh chãng. C¸c chøng tõ ®Òu râ rµng vµ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ th­êng xuyªn ®­îc ®èi chiÕu, kiÓm tra sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt. §èi víi thµnh phÈm, xÝ nghiÖp ®· chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý vµ kÕ to¸n thµnh phÈm, hÖ thèng kho thµnh phÈm, phong kÕ to¸n cïng ho¹t ®éng ¨n khíp th­êng xuyªn cã kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, ®¶m b¶o qu¶n lý thµnh phÈm mét c¸ch chÆt chÏ, tr¸nh mäi sù hao hôt vÒ mÆt vËt chÊt. Phßng kÕ to¸n lu«n cã sè liÖu tæng hîp cña thµnh phÈm theo tõng th¸ng c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ gi¸ trÞvµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng laäi thµnh phÈm. KÕ to¸n nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm ®­îc tËp hîp trªn TK 155. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña thµnh phÈm vµ ®Æc ®iÓm c«ng t¸c b¸n hµng cña xÝ nghiÖp in hép ph»ng thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®· vËn dông lin ho¹t lý luËn kÕ to¸n vµo thùc tiÔn, ®­a ra hÖ thèng sæ s¸ch ghi chÐp qu¸ tr×nh b¸n hµng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c doanh thu b¸n hµng.KÕ to¸n ®· ghi chÐp ®Çy ®ñ, râ rµng khèi l­îng thµnh phÈm, hµng hãa, dÞch vô b¸n ra tÝnh to¸n ®óng ®¾n trÞ gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n, chi phÝ b¸n hµng. ViÖc b¸n hµng ®¶m b¶o theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ theo dâi tiªn hµng ®Õn tõng kh¸ch hµng th«ng qua viÖc më sæ kÕ to¸n khoa häc, hîp lý nh­ viÖc më sæ chi tiÕt ph¶i thu ®Õn tõng kh¸ch hµng, ®Ó ®¶m b¶o theo dâi nî mét c¸ch chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp hiÖn nay ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ rÊt phï hîp vµ thuËn lîi, gi¶m bít ®­îc khèi l­îng ghi chÐp, tÝnh to¸n còng nh­ khèi l­îng sæ s¸ch, ®Æc biÖt lµ trong kh©u kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm. Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vµ thuËn tiÖn co viÖc ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Ngoµi ra xÝ nghiÖp lu«n chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸nh, chÕ ®é thuÕ cña Nµ n­íc th«ng qua viÖc h¹ch to¸nkª khai thuÕ GTGT ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi, sö dông ®Çy ®ñ c¸c mÉu biÓu Nhµ n­íc quy ®Þnh ®Ó khª khai thuÕ GTGT t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¬ quan thuÕ còng nh­ ban l·nh ®¹o kiÓm tra, theo dâi. Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ thiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp in hép thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ®· cugn cÊp th«ng ti nchÝnh x¸c, trung thùc vµ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm, kü luËt thµnh to¸n vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc, phôc vô s¶n xuÊt. Do ®ã viÖc cung cÊp sè liÖu gióp c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch mµ c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña xia nghÖp ®¹t ®­îc, viÖc h¹ch to¸n nµy cßn mmét sè tån t¹i nhÊt ®Þnh: VÒ ®¸nh gi¸ thµnh phÈm: xÝ nghiÖp tÝnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. ChÝnh v× vËy mµ cho ®Õn cu«Ý th¸ng sau khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña tÊt c¶ thµnh phÈm nhËp kho th× míi tÝnh ®­îc gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho cho nªn c«ng viÖc tËp trung vµo c¸c ngµycuèi th¸ng nhiÒu. HiÖn nay s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc b¸n réng r·i kh¾p tõ Lµo Cai ®Õn Qu¶ng TrÞ víi nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c nhau nh­ng thÞ tr­êng vÉn ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng cña xÝ nghiÖp. Doanh nghiÖp cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô. XÝ nghiÖp ph¶n ¸nh doan hthu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña tæng hîp c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸n ra ch­ kh«ng ph¶n ¸nh chi tiÕt tõng lo¹i thµnh phÈm trong th¸ng nªn viÖc x¸c ®Þnh l·i lç chØ ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c lo¹i lo¹i thµnh phÈm. Nh­ vËy sÏ gi¶m bít c«ng viÖc cña kÕ to¸n nh­ng kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc kÕt qu¶ l·i lç cña tõng lo¹i thµnh phÈm. §ång thêi trong viÖc tËp hîp chi phÝ qu¶n lý doan hnghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng xÝ nghiÖp kh«ng ph©n bæ cho tõng laäi thµnh phÈm trong kú; Nh­ vËy kh«ng ®¸nh gia s¸t thùc tÕ hiÖu qu¶ thùc tÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng lo¹i thµnh phÈm. 3.2. Ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë xÝ nghiÖp in hép thuéc c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×. VÒ viÖc ®¸nh gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho: §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho, theo em nªn sö dông gi¸ trÞ thùc tÕ b×nh qu©n liªn hoµn. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô: MÆc dï s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng nh­ng nã vÉn ch­a t­¬ng xøng víi gtiÒm løc cña doanh nghiÖp nh­ vËy doanh nghiÖp nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c¸c chÝnh s¸ch nh»m thóc ddaayr viÖc tiªu thô nh­ chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n ®óng thêi h¹n b»ng c¸ch cho hä h­ëng mét kho¶n tiÒn th­ëng ®ång thêi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã qua nhÖ th­êng xuyªn víi xÝ nghiÖp vµ mua s¶n phÈm víi sè l­îng lín nªn th­­áng cho hä møc gi¸ ­u ®·i…§iÒu nµy nÕu sÐt trªm møc gÝa mét ®¬n vÞ thµnh phÈm th× cã thÓ lµm gi¶m doanh thu nh­ng nÕu xÐt trªn tæng thÓ th× sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, xi nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn kÜ thuËt ®Ó ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña xÝ nghiÖp trªn thÞ tr­¬ng vµ ngµy cµng thu hót kh¸ch hµng tªn thÞ tr­êng. ViÖc thu håi nî vµ thanh to¸n c«ng nî: HiÖn nay ë xÝ nghiÖp kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t­¬ng ®èi lín, v× vËy theo em xÝ nghiÖp nªn cã biÖn ph¸p ®«n ®èc thu håi thanh to¸n nî nhanh b»ng c¸ch ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cßn cÇn ph¶i ®­a ra nhiÒu ph­¬ng thøc trªn hîp ®ång: + NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh th× xÝ nghiÖp cho kh¸ch hµng h­ëng triÕt khÊu thanh to¸n. + NÕu kh¸ch hµng tr¶ chËm th× ph¹t theo l·i xuÊt ng©n hµng, cßn tr­êng hîp qu¸ trËm, kh¸ch hµng cè t×nh d©y d­a th× xÝ nghiÖp cÇn cã biÖn ph¸p c­¬ng quyÕt. XÝ nghiÖp göi giÊy b¸o hÑn ngµy ®Õn thanh to¸n, nÕu vÉn kh«ng thanh to¸n th× göi hå s¬ ®Õn c¬ quan cã thÈm quyÒn. §ång thêi xÝ nghiÖp nªn trÝch lËp kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh lËp vµ sö dông c¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 139. Cuèi th¸ng, xÝ nghiÖp c¨n cø vµo c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ch¾c ch¾n thu ®­îc ®Ó trÝch lËp dù phong theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 642 Cã TK 139 - VÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh HiÖn nay xÝ nghiÖp vÉn x¸c ®inh kÕt qu¶ tiªu thô cho tÊt c¶ c¸ thµnh phÈm, ®Ó gióp theo dâi c«ng viÖc tiªu thô còng nh­ ®Ó cung cÊp th«ng tin cho cac nhµ qu¶n trÞ mét c¸ch chÝnh x¸c th× kÕ to¸n nªn tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cho tõng thµnh phÈm.Do vËy cuèi th¸ng sau khi kÕ to¸n lËp ®­îc b¶ng XuÊt nh©p tån thµnh phÈm theo c¶ hai tiªu thøc sè l­îng vµ gi¸ trÞ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán bán hàng và kết quả bán hàng ở xí nghiệp in hộp phẳng thuộc công ty sản xuất và xuất khẩu bao bì.doc
Luận văn liên quan