Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình

Lời mở Đầu Để một Doanh nghiệp hoạt động và đứng vững được trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, chịu sự chi phối của các quy luật khách quan như : Quy luật giá trị , quy luật cạnh tranh .đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, đồng thời hạ giá thành sản phẩm hàng hoá , dịch vụ để tồn tại và phát triển. Ngày nay trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ , lợi thế cạnh tranh của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng trước xu thế ngưỡng cửa của hội nhập. Để thích nghi, tồn tại và phát triển trong môi trường kinh tế. Các Doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới về công nghệ, máy móc trang thiết bị hiện đại mà còn phải đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để sử dụng thành thạo các máy móc và trang thiết bị hiện đại đó. Muốn làm được điều này doanh nghiệp phải sử dụng tổng hoà các biện pháp khác nhau, một trong những biện pháp được các nhà quản lý đặc biệt quan tâm là công tác kế toán nói chung và kế toán tài sản cố định hữu hình nói riêng. Công tác hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình của mỗi Doanh nghiệp là rất quan trọng vì hạch toán chính xác, chặt chẽ, kịp thời và đầy đủ tài sản cố định hữu hình sẽ giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí , tận dụng và phát huy tối đa hiệu xuất của tài sản cố định hữu hình cho sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống cho cán bộ công nhân viên trong Doanh nghiệp. Qua thực tập tổng quan tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình ngoài việc điều tra, phân tích, tổng hợp toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp và được tiếp xúc với công tác kế toán tổng hợp nói chung và công tác kế toán tài sản cố định hữu hình nói riêng. Đặc biệt được sự giúp đỡ, chỉ đạo tận tình của Ban giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Em đã nhận thấy rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của tài sản cố định hữu hình ở Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình.Vì vậy em đã chọn chuyên đề nghiệp vụ “Kế toán tài sản cố định hữu hình ở Công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình”. Đề tài báo cáo thực tập nghiệp vụ được chia làm ba phần: Phần I: Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình. Phần II: Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình. Phần III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më §Çu §Ó mét Doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ®øng v÷ng ®­îc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc, chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kh¸ch quan nh­ : Quy luËt gi¸ trÞ , quy luËt c¹nh tranh...®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng, ®ång thêi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngµy nay tr­íc sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ , lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng tr­íc xu thÕ ng­ìng cöa cña héi nhËp. §Ó thÝch nghi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng kinh tÕ. C¸c Doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vÒ c«ng nghÖ, m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mµ cßn ph¶i ®µo t¹o nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao ®Ó sö dông thµnh th¹o c¸c m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ã. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp ph¶i sö dông tæng hoµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt quan t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nãi riªng. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña mçi Doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng v× h¹ch to¸n chÝnh x¸c, chÆt chÏ, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh sÏ gióp Doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ, tËn dông vµ ph¸t huy tèi ®a hiÖu xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cho s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp. Qua thùc tËp tæng quan t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh ngoµi viÖc ®iÒu tra, ph©n tÝch, tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp vµ ®­îc tiÕp xóc víi c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nãi riªng. §Æc biÖt ®­îc sù gióp ®ì, chØ ®¹o tËn t×nh cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, Phßng KÕ to¸n … Em ®· nhËn thÊy râ tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ë C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh.V× vËy em ®· chän chuyªn ®Ò nghiÖp vô “KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ë C«ng ty THNN mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh”. §Ò tµi b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ®­îc chia lµm ba phÇn: PhÇn I: T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh. PhÇn II: KÕ to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh. PhÇn III: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh. PHÇN I T×m hiÓu chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ hoµ b×nh I.- §Æc ®iÓm tæ chøc Bé M¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ b×nh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt ViÖt Nam, cã con dÊu riªng. Do ®ã mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ,kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. H¹ch to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ, hîp ph¸p, ¸p dông theo ®óng chuÈn mùc. ®iÒu ®ã ®ßi hái phßng kÕ to¸n ph¶I ®­îc tæ choc mét c¸ch hîp lý, nh©n viªn kÕ to¸n ph¶I cã tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc bè trÝ theo m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung . Néi dung cña h×nh thøc nµy lµ toµn bé c«ng viÖc cña kÕ to¸n,c«ng t¸c tµi chÝnh vµ c«ng t¸c thèng kª ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Cßn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ mét nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn ghi chÐp ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra chøng tõ chøng tõ ban ®Çu ®Ó ®Þnh kú göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n tËp trung t¹i C«ng ty tæng hîp b¸o c¸o. - Víi h×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm sau: +¦u ®iÓm : §¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt tËp trung ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty, thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, dÔ ph©n c«ng c«ng t¸c,kiÓm tra , xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n, n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n + Nh­îc ®iÓm : H¹n chÕ trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ kÕ to¸n th­êng bÞ chËm, ch­a ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c XÝ nghiÖp. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty Phßng kÕ to¸n gåm 6 ng­êi tæ chøc theo s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n xÝ nghiÖp SX VLXD KÕ to¸n xÝ nghiÖp x©y l¾p i Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm to¸n KÕ to¸n nhËp xuÊt vµ thanh to¸n Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn: + KÕ to¸n tr­ëng: Trùc tiÕp ®iÒu hµnh qu¶n lý chung cña phßng kÕ to¸n, ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm víi cÊp trªn vÒ viÖc h¹ch to¸n, cung cÊp sè liÖu khi cÇn thiÕt. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi tham m­u gióp cho gi¸m ®èc thùc hiÖn nghiªm tóc ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, khoa häc, hîp lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. H­íng dÉn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong phßng ®¶m b¶o cho tõng bé phËn kÕ to¸n, tõng nh©n viªn kÕ to¸n ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n, t¹o nªn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n cã liªn quan gãp phÇn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña Doanh nghiÖp. H­íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh, chÝnh x¸c, trung thùc, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp . TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ ph¶I nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, c¸c kho¶n quü ®Ó l¹i Doanh nghiÖp, c¸c kho¶n dù phßng ph¶i thu vµ thanh to¸n ®óng h¹n c¸c kho¶n tiÒn vay, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶I thu, ph¶i tr¶. LËp ®Çy ®ñ vµ gi÷ ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cu¶ C«ng ty ®Ó b¸o c¸o tr­íc C«ng ty vµ c¬ quan tµi chÝnh. + KÕ to¸n tæng hîp: Thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh do kÕ to¸n tr­ëng ph©n c«ng. KiÓm tra sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c bé phËn kh¸c chuyÓn sang ®Ó phôc vô cho viÖc kho¸ sæ, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sè liÖu hiÖn cã vÒ sö dông tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tÝnh l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu chi, tæng hîp h¹ch to¸n vËt liÖu, thèng kª viÖc nép thuÕ GTGT. T¨ng , gi¶m ,trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong C«ng ty. + KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi tæng hîp toµn bé nhiÖm vô kinh doanh nhµ ®Êt, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ cho Nhµ n­íc, thùc hiÖn viÖc ghi chÐp vµ më sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî trong vµ ngoµi C«ng ty, chÊp hµnh tèt chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, thanh quyÕt to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sö lý kÞp thêi c¸c kho¶n thanh quyÕt to¸n c«ng nî cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o ch÷ tÝn cho C«ng ty. + Thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi viªc thu – chi tiÒn mÆt (vµ ngo¹i tÖ nÕu cã) ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn xuÊt quü ghi chi ®· cã ®Çy ®ñ ch÷ ký theo quy ®Þnh, ghi chÐp cËp nhËt sæ s¸ch (sæ quü) vµ b¸o c¸o tiÒn quü hµng ngµy, s¾p xÕp vµ l­u tr÷ c¸c chøng tõ sao cho cã hÖ thèng ®Ó thuËn lîi trong viÖc qu¶n lý vµ kiÓm tra. + KÕ to¸n XÝ nghiÖp x©y l¾p: Cã nhiÖm vô theo dâi thu nhËp c¸c chøng tõ vÒ thu mua vËt t­, nguyªn vËt liÖu, b¶ng chÊm c«ng,hîp ®ång x©y l¾p..... liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, tiÕn hµnh xö lý ban ®Çu, tæng hîp s¬ bé chøng tõ råi chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. + KÕ to¸n XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng: Cã nhiÖm vô thu thËp c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh­ ho¸ ®¬n b¸nl hµng, thuÕ GTGT, b¶ng chÊm c«ng …. ®Ó göi lªn phßng kÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng chñng lo¹i vËt liÖu x©y dùng. II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm sè l­îng sæ, kÕt cÊu sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ ®Ó thùc hiÖn ghi chÐp, ph¶n ¸nh, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n nh»m cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kÕ to¸n cÇn thiÕt cho viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p hiÖn hµnh. HiÖn nay C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ Hoµ B×nh ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i. S¬ ®å h×nh thøc sæ kÕ to¸n C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh Chøng tõ KÕ to¸n (h×nh thøc ghi sæ lµ: NhËt ký sæ c¸i) Sæ quü Sæ, thÎ KT chi tiÕt B¶ng tæng hîp kÕ to¸n chøng tõ cïng lo¹i NhËt ký sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra III.C¸c chÕ ®é vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông: Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch,chøng tõ kÕ to¸n, tµi kho¶n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông t¹i doanh nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§-BTC ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh. * Chøng tõ kÕ to¸n gåm : - PhiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi… mét sè chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn h¹ch to¸n, tÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng­êi lËp; ch÷ ký cña kÕ to¸n tr­ëng; ch÷ ký cña gi¸m ®èc C«ng ty. * Sæ kÕ to¸n gåm: - Sæ chi tiÕt, sæ thµnh phÈm, sæ nguyªn vËt liÖu, sæ c«ng nî, sæ tµi s¶n cè ®Þnh, sæ l­¬ng, sæ chi tiÕt thanh to¸n… - Tæng hîp, sæ ®¨ng ký chøng tõ gèc, nhËt ký sæ c¸i… * HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty ®ang sö dông. Tªn vµ ký hiÖu c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. TT Sè hiÖu tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n Ghi chó CÊp I CÊp II 1 2 3 4 5 1 111 TiÒn mÆt 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 3 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 4 133 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 5 138 Ph¶i thu kh¸c 6 141 T¹m øng 7 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 8 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 9 153 C«ng cô, dông cô 10 154 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 11 155 Thµnh phÈm 12 156 Hµng ho¸ 13 157 Hµng göi ®i b¸n 14 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 15 213 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 16 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 17 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 18 311 Vay ng¾n h¹n 19 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 20 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 21 334 Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng 22 338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 23 411 Nguån vèn kinh doanh 24 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 25 441 Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 26 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 27 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 28 621 Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp 29 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 30 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 31 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 32 632 GÝa vèn hµng b¸n 33 635 Chi phÝ tµi chÝnh 34 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 35 711 Thu nhËp kh¸c 36 811 Chi phÝ kh¸c 37 821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 38 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cÊp II * HÖ thèng b¸o c¸o Theo chÕ ®é hiªn hµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh ¸p dông hÖ thèng b¸o c¸o theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. * Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: C«ng ty ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. Ph­¬ng ph¸p hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. * Ph­¬ng ph¸p thuÕ GTGT. ThuÕ GTGT lµ sè tiÒn C«ng ty ®· nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua ng­êi b¸n khi C«ng ty mua vËt t­, hµng ho¸, TSC§ vµ sÏ ®­îc Nhµ n­íc khÊu trõ víi thuÕ GTGT ®Çu ra hoÆc hoµn tr¶ theo luËt thuÕ GTGT hiÖn hµnh. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ ®ã lµ c¸c ho¸ ®¬n GTGT mua vËt t­, hµng ho¸ dÞch vô TSC§ b¶ng kª thu mua hµng ho¸ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n (TÝnh ra sè thuÕ GTGT ®Çu vµo) c¸c ho¸ ®¬n ®Æc thï thuÕ GTGT ph¸t sinh trong th¸ng nµo th× ®­îc kª khai khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña th¸ng ®ã, nÕu sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lín h¬n sè thuÕ GTGT ®Çu ra th× sÏ ®­îc khÊu trõ b»ng víi sè thuÕ GTGT ®Çu ra sè cßn l¹i ®­îc khÊu trõ vµo kú tÝnh thuÕ sau hoÆc ®­îc Nhµ n­íc hoµn l¹i. §Ó h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 133 – thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Tµi kho¶n 133 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ vµ cßn ®­îc khÊu trõ. Néi dung kÕt cÊu cña tµi kho¶n 133 – thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ . Bªn nî: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Bªn cã: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ. - KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ. - Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i. - Sè thuÕ GTGT cña hµng mua ph¶i tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n. Sè d­ nî: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cßn ®­îc khÊu trõ, sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc hoµn l¹i nh­ng ng©n s¸ch Nhµ n­íc ch­a hoµn tr¶ tµi kho¶n 133 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2. - Tµi kho¶n 1331 – ThuÕ GTGT ®ùoc khÊu trõ cña dÞch vô, ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ cña vËt t­, hµng ho¸ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - Tµi kho¶n 1332 – ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña TSC§: ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh ®Çu t­, mua s¾m TSC§ dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - Tµi kho¶n 133: ChØ ¸p dông víi ®¬n vÞ kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô mua vµo dïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh, hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ, nÕu kh«ng h¹ch to¸n riªng ®­îc th× sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 133, cuèi kú kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ theo tû lÖ % gi÷a doanh thu chÞu thuÕ GTGT so víi tæng doanh thu b¸n ra. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n. * Kú kÕ to¸n B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12 hµng n¨m. * §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông t¹i doanh nghiÖp: ViÖt Nam ®ång. PHÇN II kÕ to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh T¹I C¤NG TY tnhh mét thµnh viªn ®Çu t­ PH¸T TRIÓN NHµ Vµ §¤ THÞ HOµ B×NH II.1 - KÕ to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh. II.1.1. Ph©n lo¹i TSC§ h÷u h×nh sö dông. a/ Kh¸i niÖm vÒ TSC§. TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc dÞch chuyÓn tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ, liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn mét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh mµ nÕu thiÕu bÊt kú mét bé phËn nµo trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng, th«ng th­êng TSC§ ®¶m b¶o 2 tiªu chuÈn. + Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn. + Cã gi¸ trÞ tõ 10 triÖu VN§ trë lªn. C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ mµ Doanh nghiÖp ®· chi ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp nÕu ®ång thêi tho¶ m·n 2 tiªu chuÈn trªn mµ kh«ng h×nh thµnh TSC§ h÷u h×nh th× ®­îc coi lµ TSC§ v« h×nh. Hai tiªu chuÈn vÒ thêi gian sö dông vµ gi¸ trÞ quy ®Þnh víi TSC§ phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. b/ §Æc ®iÓm cña TSC§ Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: + Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, nÕu lµ TSC§ h÷u h×nh th× kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn khi h­ háng. + Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm míi s¸ng t¹o ra. Do vËy nªn Doanh nghiÖp cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ TSC§ vµ c¶ 2 mÆt lµ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. c/ NhiÖm vô cña TSC§ TSC§ trong c¸c Doanh nghiÖp ngµy cµng ®­îc ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ t¨ng nhanh vÒ sè l­îng theo sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý TSC§. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý TSC§, kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau: + Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ sè l­îng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ cña TSC§ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng-gi¶m vµ di chuyÓn TSC§ trong Doanh nghiÖp vµ tõng n¬i sö dông, kiÓm tra viÖc b¶o qu¶n, b¶o d­ìng sö dông TSC§ hîp lý, hiÖu qu¶. + TÝnh ®óng vµ ph©n bæ chÝnh x¸c sè khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c bé pgËn sö dông TSC§. Qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ®Çu t­ h×nh thµnh tõ viÖc trÝch khÊu hao TSC§ cã hiÖu qu¶. + LËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ thùc tÕ söa ch÷a TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú theo ®óng ®èi t­îng sö dông TSC§ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. + H­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ TSC§, më c¸c lo¹i cöa sæ cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n TSC§ theo chÕ ®é quy ®Þnh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§. + Tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, lËp b¸o c¸o vÒ TSC§, ph©n tÝch t×nh h×nh trang bÞ huy ®éng sö dông TSC§ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña TSC§. * Ph©n theo h×nh th¸i biÓu hiÖn gåm : §VT: ®ång STT Néi dung tµi s¶n Sè tiÒn I Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 39.357.418.771 1 Nhµ tËp thÓ liªn c¬ quan 112.909.983 2 Nhµ A1, A2, A4, A9, A10 vµ 15 gian A8, nhµ 3 tÇng 6.110.179.000 3 Nhµ A5, A6, A22, A23 5.688.574.180 4 Nhµ khu chuyªn gia B13, B14, B12 22.762.697.689 5 Khu nhµ B11, B12, B13, MÝa ®­êng 814.968.000 6 Khu nhµ A2, B14, B16 940.643.000 7 Khu nhµ 48, 49, 50 1.073.520.000 8 Khu nhµ bª t«ng ®óc s½n 95.430.000 9 Nhµ ë tËp thÓ khu gia ®×nh 19.530.000 10 Nhµ n¹p ¾c quy 16.744.000 11 Nhµ tËp thÓ A4 11.016.720 12 Nhµ héi tr­êng khu B 12.711.600 13 Nhµ ë c«ng nh©n C«ng ty 19.695.862 14 Nhµ ë c«ng nh©n b·i ®¸ 10.931.200 15 Nhµ kho m×n, t­êng rµo 43.412.400 16 Nhµ v¨n phßng b·i ®¸ 40.300.581 17 Nhµ trô së C«ng ty 1.502.102.556 18 Nhµ x­ëng tÊm lîp 82.052.000 II M¸y mãc thiÕt bÞ 296.763.957 1 M¸y trén v÷a 12.600.000 2 M¸y c¾t 20.000.000 3 Khu«n sãng 42.220.000 4 M¸y nghiÒn ®¸ 38.770.300 5 M¸y khoan ®¸ 21.070.919 6 M¸y ph¸t ®iÖn 13.095.000 7 §Çm cãc nhËt 17.619.048 8 M¸y nghiÒn ®¸ 49.473.395 9 M¸y vi tÝnh, m¸y in 11.157.720 10 M¸y vi tÝnh 26.121.211 11 M¸y ph« t« canon 23.636.364 12 ThiÕt bÞ tr¹m xö lý n­íc th¶i 21.000.000 III Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 395.772.810 1 Xe uãat 28A 0127 130.168.476 2 Xe con 4 chç NUBIRA. II 28A -0964 265.604.334 * Ph©n theo nguån h×nh thµnh: STT Néi dung tµi s¶n Sè tiÒn I Nguån vèn ng©n s¸ch cÊp 1 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 37.658.924.172 Nhµ tËp thÓ liªn c¬ quan 112.909.983 Nhµ A1, A2, A4, A9, A10 vµ 15 gian A8, nhµ 3 tÇng 6.110.179.000 Nhµ A5, A6, A22, A23 5.688.574.180 Nhµ khu chuyªn gia B13, B14, B12 22.762.697.689 Khu nhµ B11, B12, B13, MÝa ®­êng 814.968.000 Khu nhµ A2, B14, B16 940.643.000 Khu nhµ 48, 49, 50 1.073.520.000 Khu nhµ bª t«ng ®óc s½n 95.430.000 Nhµ ë tËp thÓ khu gia ®×nh 19.530.000 Nhµ n¹p ¾c quy 16.744.000 Nhµ tËp thÓ A4 11.016.720 Nhµ héi tr­êng khu B 12.711.600 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 21.000.000 ThiÕt bÞ tr¹m xö lý n­íc th¶i 21.000.000 II Nguån vèn tù cã cña C«ng ty 1 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 30.627.062 Nhµ ë c«ng nh©n C«ng ty 19.695.862 Nhµ ë c«ng nh©n b·i ®¸ 10.931.200 2 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 130.168.476 Xe uãat 28A 0127 130.168.476 III Nguån vèn vay 1 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 1.585.815.537 Nhµ kho m×n, t­êng rµo 43.412.400 Nhµ v¨n phßng b·i ®¸ 40.300.581 Nhµ trô së C«ng ty 1.502.102.556 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 200.943.957 M¸y nghiÒn ®¸ 38.770.300 M¸y khoan ®¸ 21.070.919 M¸y ph¸t ®iÖn 13.095.000 §Çm cãc nhËt 17.619.048 M¸y nghiÒn ®¸ 49.473.395 M¸y vi tÝnh, m¸y in 11.157.720 M¸y vi tÝnh 26.121.211 M¸y ph« t« canon 23.636.364 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 265.604.334 Xe 28 A 0964 265.604.334 IV Nguån vèn vay kh«ng l·i 1 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 82.052.000 Nhµ x­ëng tÊm lîp 82.052.000 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 74.820.000 M¸y trén v÷a 12.600.000 M¸y c¾t 20.000.000 Khu«n sãng 42.220.000 * Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông: TSC§ h÷u h×nh cña C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh ®ang tham gia trong lÜnh vùc cho thuª nhµ thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc theo NghÞ ®Þnh 61-CP. - TSC§ tham gia trong lÜnh vùc cho thuª nhµ thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc STT Néi dung tµi s¶n Sè tiÒn 1 Nhµ tËp thÓ liªn c¬ quan 112.909.983 2 Nhµ A1, A2, A4, A9, A10 vµ 15 gian A8, nhµ 3 tÇng 6.110.179.000 3 Nhµ A5, A6, A22, A23 5.688.574.180 4 Nhµ khu chuyªn gia B13, B14, B12 22.762.697.689 5 Khu nhµ B11, B12, B13, MÝa ®­êng 814.968.000 6 Khu nhµ A2, B14, B16 940.643.000 7 Khu nhµ 48, 49, 50 1.073.520.000 8 Khu nhµ bª t«ng ®óc s½n 95.430.000 9 Nhµ ë tËp thÓ khu gia ®×nh 19.530.000 10 Nhµ n¹p ¾c quy 16.744.000 + TSC§ h÷u h×nh tham gia trong lÜnh vùc S¶n xuÊt kinh doanh. STT Néi dung tµi s¶n Sè tiÒn 1 Nhµ tËp thÓ A4 11.016.720 2 Nhµ héi tr­êng khu B 12.711.600 3 ThiÕt bÞ tr¹m xö lý n­íc th¶i 21.000.000 4 Nhµ ë c«ng nh©n C«ng ty 19.695.862 5 Nhµ ë c«ng nh©n b·i ®¸ 10.931.200 6 Xe uãat 28A 0127 130.168.476 7 Nhµ kho m×n, t­êng rµo 43.412.400 8 Nhµ v¨n phßng b·i ®¸ 40.300.581 9 Nhµ trô së C«ng ty 1.502.102.556 10 M¸y nghiÒn ®¸ 38.770.300 11 M¸y khoan ®¸ 21.070.919 12 M¸y ph¸t ®iÖn 13.095.000 13 §Çm cãc nhËt 17.619.048 14 M¸y nghiÒn ®¸ 49.473.395 15 M¸y vi tÝnh, m¸y in 11.157.720 16 M¸y vi tÝnh 26.121.211 17 Xe 28 A 0964 265.604.334 18 Nhµ x­ëng tÊm lîp 82.052.000 19 M¸y trén v÷a 12.600.000 20 M¸y c¾t 20.000.000 21 Khu«n sãng 42.220.000 22 M¸y ph« t« 23.636.364 II.1.2. §¸nh gi¸ TSC§ h÷u h×nh a/ §¸nh gi¸ nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh: TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt, cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiªu chu kú kinh doanh nh­ng vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh­: nhµ cöa vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ… C«ng thøc tÝnh: GÝa trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - GÝa trÞ hao mßn GÝa trÞ TSC§ h÷u h×nh ph¶n ¸nh trªn TK 211 theo nguyªn gi¸ kÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt nguyªn gi¸ cña tõng TSC§ tuú thuéc vµo nguån h×nh thµnh. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: * TSC§ h÷u h×nh do mua s¾m: - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh do mua s¾m gåm: gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ theo ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n, l·i tiÒn vay ®Çu t­ cho TSC§ khi ch­a ®­a TSC§ vµo sö dông, trong ®ã cã chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, l¾p ®Æt, ch¹y thö, thuÕ vµ lÖ phÝ tr­íc b¹ (nÕu cã). - §èi víi TSC§ mua s¾m dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× kÕ to¸n ph¶i tÝnh gi¸ trÞ TSC§ theo gi¸ mua tr­íc cã thuÕ GTGT, ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. VÝ dô: Trong th¸ng 2/2006, C«ng ty mua míi 01 m¸y ph« t« canon NP 7160 (c¶ phÝ lÆp ®Æt, ch¹y thö) víi tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ lµ: 26.000.000 triÖu ®ång. Trong ®ã: thuÕ 10% tøc lµ: 2.363.636 triÖu ®ång, vËy nguyªn gi¸ TSC§ cña m¸y ph« t« canon NP 7160: 23.636.364 triÖu ®ång. * TSC§ h÷u h×nh h×nh thµnh do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh: nguyªn gi¸ TSC§ lµ lo¹i ®Çu t­ x©y dùng, lµ gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng hiÖn hµnh, c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan vµ thuÕ tr­íc b¹ (nÕu cã). VÝ dô: C«ng ty x©y dùng míi trô së lµm viÖc víi tæng trÞ gi¸: + Tæng gi¸ trÞ x©y l¾p: 1.540.000.000® + Chi phÝ thiÕt kÕ phÝ: 21.500.000® + Chi phÝ kh¶o s¸t: 15.000.000® + Chi phÝ thÈm ®Þnh: 2.500.000® Tæng nguyªn gi¸ TSC§ nhµ trô së C«ng ty lµ: 1.579.000.000 ®ång. C«ng tr×nh nµy do C«ng ty tù lµm b»ng nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. §­îc tÝnh to¸n thùc thanh thùc chi víi nh÷ng chi phÝ: VËt liÖu, nh©n c«ng, l­¬ng ban qu¶n lý c«ng tr×nh vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt. b/ Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ h÷u h×nh. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh ®ang ®­îc ¸p dông theo QuyÕt ®Þnh sè 206 ngµy 12/12/2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. C¸ch tÝnh khÊu hao: Møc khÊu hao Nguyªn gi¸ TSC§ Ph¶i trÝch BQ n¨m Sè n¨m sö dông Møc khÊu hao Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m Ph¶i trÝch BQ th¸ng 12 VÝ dô: TrÝch khÊu hao TSC§ h÷u h×nh nhµ lµm viÖc C«ng ty 100% víi nguyªn gi¸ lµ: 1.579.000.000 ®ång. Møc khÊu hao 1.579.000.000 Ph¶i trÝch = = 52.633.333 ®/n¨m BQ n¨m 30 Møc khÊu hao 52.633.333 Ph¶i trÝch = = 4.386.111®/th¸ng BQ th¸ng 12 - Theo QuyÕt ®Þnh sè 206 ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh nhµ kiªn cè míi 100% khÊu hao 30 n¨m. b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ STT Tªn tµi s¶n Sè n¨m KH Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao TK 627 Chi phÝ S¶n XuÊt chung TK 641 Chi phÝ b¸n hµng TK 642 Chi phÝ qu¶n lý 1 Trô së VP C«ng ty 30 1.579.000.000 4.386.111 4.386.111 Tæng céng 4.386.111 4.386.111 c/ Chøng tõ vµ thñ tôc kÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh. Khi mua s¾m TSC§ h÷u h×nh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, c¨n cø c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc mua TSC§ (Hîp ®ång, ho¸ ®¬n, phiÕu chi) kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña TSC§, lËp hå s¬, lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n. VÝ dô: C«ng ty mua 01 m¸y ph« t« canon NP 7160 (bao gåm c¶ l¾p ®Æt, vËn chuyÓn). KÕ to¸n nhËn: + 01 ho¸ ®¬n GTGT. + 01 Hîp ®ång kinh tÕ mua hµng. + 01 GiÊy b¶o hµnh. (cã ph« t« ®Ýnh kÌm). - TSC§ h×nh thµnh do x©y dùng c¬ b¶n. Chøng tõ vµ thñ tôc ban ®Çu kÕ to¸n cÇn cã biªn b¶n giao thÇu, hîp ®ång x©y dùng, ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n bµn giao ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. + VÝ dô: C«ng ty x©y dùng míi 01 trô së C«ng ty nh­ng do C«ng ty tù lµm nªn kÕ to¸n cã hå s¬ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ®­a vµo sö dông vµ h¹ch to¸n t¨ng TSC§. d/ Chøng tõ vµ thñ tôc kÕ to¸n gi¶m TSC§ h÷u h×nh. - Gi¶m do thanh lý: lµ nh÷ng TSC§ h­ háng, kh«ng sö dông ®­îc mµ Doanh nghiÖp xÐt thÊy kh«ng thÓ söa ch÷a ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng. + VÝ dô: C«ng ty thanh lý xe « t« biÓn kiÓm so¸t 28H – 2274 thñ tôc ban ®Çu lµ: + QuyÕt ®Þnh thanh lý TSC§. + Ho¸ ®¬n GTGT (cã ph« t« ®Ýnh kÌm). ®/ KÕ to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh t¹i bé phËn sö dông. - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh më sæ theo dâi tõng lo¹i TSC§ trªn c¸c sæ chi tiÕt t¹i c¸c bé phËn sö dông. C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ hb Sæ THEO DâI T¡NG, GI¶M TSC§ cña Bé PHËN v¨n phßng C«ng ty T¨ng TSC§ Gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn tµi s¶n VT Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn Ghi chó Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 2 3 4 5 6 7=5x6 8 9 10 11 12 13 5 15/2 Nhµ trô së C«ng ty C 1 1.579.000.000 1.579.000.000 0 8 28/2 M¸y ph« t« canon NP 7160 C 1 23.636.364 23.636.364 0 28/2 Thanh lý 1 136.505.880 Ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) e/ KÕ to¸n chi tiÕt TSC§ h÷u h×nh t¹i phßng kÕ to¸n. - C¨n cø tõ c¸c sè chi tiÕt TSC§ phßng kÕ to¸n theo dâi tÊt c¶ c¸c lo¹i TSC§ ®ang sö dông t¹i ®¬n vÞ trªn sæ TSC§. Sæ THEO DâI TSC§ H÷U H×NH f/ KÕ to¸n tæng hîp TSC§ h÷u h×nh * Tµi kho¶n sö dông: Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, viÖc h¹ch to¸n TSC§ h÷u h×nh ®­îc theo dâi trªn c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 211: TSC§ h÷u h×nh dïng ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hiÖn cã vµ biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña toµn bé TSC§ h÷u h×nh cña Doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸. + Bªn nî: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng TSC§ h÷u h×nh theo nguyªn gi¸ (mua s¾m, x©y dùng). + Bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m TSC§ h÷u h×nh theo nguyªn gi¸ (thanh lý). + D­ nî: Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh hiÖn cã TK 211 chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n. 2112: Nhµ cöa vËt kiÕn tróc. 2113: M¸y mãc, thiÕt bÞ. 2114: Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn. 2115: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý. 2116: C©y l©u n¨m, xóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm. 2117: Giµn gi¸o thÐp, cèt pha t«n. 2118: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. - Tµi kho¶n 214: Hao mßn TSC§ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña toµn bé TSC§ cña Doanh nghiÖp. + Bªn nî : Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m phÝa tù hao mßn cña TSC§ ( thanh lý…) + Bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ (do trÝch khÊu hao…). + D­ cã: GÝa trÞ hao mßn cña TSC§ hiÖn cã tµi kho¶n 214 chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n. 2141: Hao mßn TSC§ h÷u h×nh. 2142: Hao mßn TSC§ ®i thuª tµi chÝnh. 2143: Hao mßn TSC§ v« h×nh. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn sö dông v« sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­ TK: 331,341,111,112… g/ KÕ to¸n biÕn ®éng t¨ng TSC§ h÷u h×nh. - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh t¨ng TSC§ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng TSC§ trªn c¸c sæ tæng hîp sö dông t¹i ®¬n vÞ. - TSC§ h÷u h×nh cña Doanh nghiÖp t¨ng do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh­ t¨ng do mua s¾m, x©y dùng c¬ b¶n. KÕ to¸n c¨n cø vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ ®Ó ghi sæ cho phï hîp cô thÓ. n/ KÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh do mua s¾m, b»ng vèn chñ së h÷u. - C¨n cø chøng tõ ph¶n ¸nh t¨ng TSC§, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ: TSC§ m¸y ph« t« canon NP 7160. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Bót to¸n 1: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§; Nî TK 211: 23.636.364, ® Nî TK 133: 2.363.636, ® Cã TK 111: 26.000.000, ® Bót to¸n 2: KÕt chuyÓn t¨ng nguån vèn: Nî TK 4141: 23.636.364, ® Cã TK 411: 23.636.364, ® l/ KÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh do x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh. - C¨n cø vµo chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®­îc tËp hîp riªng trªn TK 241 (2412) chi tiÕt ®óng c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh nhµ lµm viÖc trô së C«ng ty hoµn thµnh, bµn giao ®­a vµo sö dông kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸. Víi tæng gi¸ trÞ x©y l¾p: 1.540.000.000® Chi phÝ thiÕt kÕ phÝ: 21.500.000® Chi phÝ kh¶o s¸t: 15.000.000® Chi phÝ thÈm ®Þnh: 2.500.000® Tæng céng: 1.579.000.000® TËp hîp chÝ phÝ x©y dùng c¬ b¶n, thiÕt kÕ phÝ, kh¶o s¸t, thÈm ®Þnh: Nî TK 133: 157.900.000, ® Nî TK 241: 1.579.000.000, ® Cã TK 331: 942.900.000, ® Cã TK 111: 794.000.000, ® Khi hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông kÕ to¸n ghi t¨ng TSC§: Bót to¸n 1: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211: 1.579.000.000, ® Cã TK 241: 1.579.000.000, ® Do c«ng tr×nh x©y dùng trô së C«ng ty b»ng nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n thuéc chñ së h÷u Nhµ n­íc do ®ã víi viÖc ghi t¨ng TSC§ kÕ to¸n ph¶i ®ång thêi ghi gi¶m nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh. Bót to¸n 2: KÕt chuyÓn nguån vèn Nî TK 4141: 1.579.000.000, ® Cã TK 411: 1.579.000.000, ® Tõ c¸c chøng tõ t¨ng gi¶m kÓ trªn kÕ to¸n ®Þnh kho¶n xong vµ ghi vµo sæ theo dâi t¨ng gi¶m TSC§ sau ®ã chuyÓn sè liÖu vµo sæ: “Theo dâi TSC§”, cuèi cïng lµ vµo “NhËt ký sæ c¸i”. C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ hb Sæ THEO DâI T¡NG, GI¶M TSC§ cña Bé PHËN v¨n phßng C«ng ty T¨ng TSC§ Gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn tµi s¶n §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn Ghi chó è Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 2 3 4 5 6 7=5x6 8 9 10 11 12 5 15/2 Nhµ trô së C«ng ty C 1 1.579.000.000 1.579.000.000 7 28/2 M¸y ph« t« canon NP 7160 C 1 23.636.364 23.636.364 10 28/2 Thanh lý 1 136.505.880 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Sæ theo dâi TSC§ h÷u h×nh Tªn tµi s¶n Sè hiÖu N¨m SX N¨m SD §èi t­îng qu¶n lý Sè n¨m KH Nguyªn gi¸ Hao mßn 1 n¨m Luü kÕ hao mßn GÝa trÞ cßn l¹i Møc khÊu hao th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Nhµ cöa vËt kiÕn tróc - Nhµ lµm viÖc v¨n phßng 2112 2112001 2006 2006 Phßng TC-HC 30 1.579.000.000 1.579.000.000 52.633.333 52.633.333 1.579.000.000 1.579.000.000 4.386.111 4.386.111 2. ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý. - M¸y ph« t« 2115 211501 2006 Phßng TC-HC 3 23.636.364 23.636.364 7.878.788 7.878.788 32.636.364 23.636.364 656.565 656.565 3. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i - Xe « t« 28H-2274 2114 211401 2000 Phßng TC-HC 10 136.505.880 136.505.880 13.650.588 13.650.588 64.312.373 64.312.373 72.193.507 72.193.507 1.137.549 1.137.549 Tæng céng: X X X X 1.739.142.244 74.162.709 64.312.373 1.683.829.871 6.180.225 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) NhËt ký sæ c¸i m/ KÕ to¸n biÕn ®éng gi¶m TSC§ h÷u h×nh TSC§ h÷u h×nh cña Doanh nghiÖp gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh gi¶m TSC§ do thanh lý TSC§ h÷u h×nh xe « t« 28H - 2274. Thanh lý TSC§ h÷u h×nh lµ nh÷ng TSC§ h­ háng, kh«ng sö dông ®­îc mµ Doanh nghiÖp xÐt thÊy kh«ng thÓ söa ch÷a ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n sau: Bót to¸n 1: Xo¸ sæ TSC§ do thanh lý Nî TK 2141: 64.312.373, ® Nî TK 811: 72.193.507, ® Cã TK 211: 136.505.880, ® Bót to¸n 2: Sè thu håi vÒ thanh lý Nî TK 111: 25.200.000, ® Cã TK 333: 2.290.910, ® Cã TK 711: 22.909.090, ® Bót to¸n 3: KÕt chuyÓn chi phÝ thanh lý: Nî TK 911: 72.193.507, ® Cã TK 811: 72.193.507, ® Bót to¸n 4: KÕt chuyÓn thu nhËp Nî TK 711: 22.909.090, ® Cã TK 911: 22.909.090, ® Bót to¸n 5: KÕt chuyÓn kÕt qu¶ nh­îng b¸n TSC§ Nî TK 421: 49.284.417, ® Cã TK 911: 49.284.417, ® j/ KÕ to¸n khÊu hao TSC§ h÷u h×nh: - C¨n cø vµo c¸ch tÝnh khÊu hao t¨ng TSC§ h÷u h×nh C«ng ty ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh tÝnh nhµ lµm viÖc C«ng ty. Møc khÊu hao B×nh qu©n 01 n¨m: 52.633.333, ® Møc khÊu hao B×nh qu©n 01 th¸ng: 4.386.111, ® Ph©n bæ khÊu hao TSC§ theo th¸ng ®Ó vµo chi phÝ qu¶n lý cña Doanh nghiÖp. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 642: 4.386.111, ® Cã TK 214: 4.386.111, ® C«ng ty thanh lý xe « t« 28H – 2274 nh­ng ch­a ®­îc khÊu hao hÕt th× sè tiÒn cßn l¹i tÝnh vµo chi phÝ bÊt th­êng. Nî TK 214: 64.312.373, ® Nî TK 811: 72.193.507, ® Cã TK 211: 136.505.880, ® k/ KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ h÷u h×nh: §Ó duy tr× n¨ng lùc ho¹t ®éng cho TSC§ trong suèt qu¸ tr×nh sö dông th× Doanh nghiÖp cÇn ph¶i söa ch÷a, b¶o d­ìng TSC§. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh TSC§ cÇn ph¶i cã dù to¸n chi phÝ söa ch÷a, cÇn ghi chÐp theo dâi chÆt chÏ vµ kiÓm tra th­êng xuyªn t×nh h×nh kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh söa ch÷a. Söa ch÷a TSC§ ®­îc chia thµnh 02 lo¹i: Söa ch÷a nhá (cßn gäi lµ söa ch÷a th­êng xuyªn) vµ söa ch÷a lín. * KÕ to¸n söa ch÷a nhá TSC§ h÷u h×nh. Söa ch÷a nhá lµ lo¹i söa ch÷a cã c¸c ®Æc ®iÓm, møc ®é h­ háng nhÑ nªn kü thuËt söa ch÷a ®¬n gi¶n, c«ng viÖc söa ch÷a nhá do C«ng ty tù lµm chi phÝ ph¸t sinh Ýt kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt vµ tËp hîp vµo chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp ®èi víi bé ph©n v¨n phßng C«ng ty. VÝ dô 1: XÝ nghiÖp x©y l¾p 1 trùc thuéc C«ng ty trong th¸ng 2 – 2006 söa ch÷a m¸y ®Çm cãc hÕt : 450.000 ®ång. KÕt to¸n h¹ch to¸n: Nî 627 : 450.000, ® Cã TK 111: 450.000, ® VÝ dô 2: Trong th¸ng 3/2006 t¹i v¨n phßng C«ng ty cã söa ch÷a m¸y ph« t« hÕt 500.000 ®ång. KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî 642 : 500.000, ® Cã TK 111: 500.000, ® * KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§ h÷u h×nh. Lµ lo¹i söa ch÷a cã c¸c ®Æc ®iÓm møc ®é h­ háng nÆng nªn kü thuËt söa ch÷a phøc t¹p, c«ng viÖc söa ch÷a nµy còng do C«ng ty tù lµm thêi gian söa ch÷a kÐo dµi chi phÝ söa ch÷a ph¸t sinh lín nªn kh«ng thÓ tÝnh hÕt mét lÇn vµo chi phÝ söa ch÷a cña ®èi t­îng sö dông mµ ph¶i sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ dÇn. Chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh cña C«ng ty lµ: + Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng söa ch÷a hoµn thµnh. + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh (®©y lµ chøng tõ x¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc söa ch÷a lín gi÷a bé phËn cã TSC§ vµ bé phËn thùc hiÖn viÖc söa ch÷a), tõ ®ã kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n vµ ghi chÐp vµo sæ s¸ch. VÝ dô: Trong th¸ng 3/ 2006 C«ng ty söa ch÷a nhµ ë c«ng nh©n thuéc XÝ nghiÖp SXVLXD do XÝ nghiÖp x©y l¾p 1 thùc hiÖn víi tæng chi phÝ: 19.700.000 ®ång. Trong ®ã: VËt liÖu: 15.200.000, ® L­¬ng c«ng nh©n: 3.200.000, ® TrÝch 19% BHXH: 817.000, ® Chi kh¸c tiÒn mÆt: 483.000, ® KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 241: 19.700.000, ® Cã TK 152: 15.200.000, ® Cã TK 334: 3.200.000, ® Cã TK 338: 817.000, ® Cã TK 111: 483.000, ® Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo sö dông kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 142: 19.700.000, ® Cã TK 241: 19.700.000, ® Chi phÝ söa ch÷a lín ®­îc ph©n bæ dÇn trong 12 th¸ng vµ kÕ to¸n ph©n bæ th¸ng ®Çu tiªn vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña XÝ nghiÖp SXVLXD lµ: Nî TK627: 1.641.700, ® Cã TK 142: 1.641.700, ® p/ KÕ to¸n n©ng cÊp TSC§ h÷u h×nh: §Ó n©ng cao tÝnh n¨ng, t¸c dông cña TSC§ còng nh­ kÐo dµi thêi gian h÷u dông cña TSC§ th× Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc n©ng cÊp TSC§. Chi phÝ n©ng cÊp TSC§ ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña TSC§ (lµm t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§). Khi n©ng cÊp TSC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ ph¸t sinh ®Ó tËp hîp. Sau ®ã x¸c ®Þnh viÖc n©ng cÊp hoµn thµnh c¨n cø vµo chi phÝ thùc tÕ ®­îc duyÖt tÝnh vµo gi¸ trÞ cña TSC§ ®Ó ghi t¨ng nguyªn gi¸ cñaTSC§. VÝ dô: C«ng ty n©ng cÊp khu nhµ tËp thÓ liªn c¬ quan ®Ó cho thuª víi tæng chi phÝ: 67.500.000 ®ång do XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 thùc hiÖn. Trong ®ã: VËt liÖu ch­a cã thuÕ VAT: 45.485.000, ® L­¬ng cña XÝ nghiÖp XL sè 1: 18.500.000, ® 19% BHXH: 3.315.000, ® Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt: 2.750.000, ® KÕ to¸n h¹ch to¸n Bót to¸n 1: TËp hîp chi phÝ Nî TK 152: 45.485.000, ® Cã TK 334: 18.500.000, ® Cã TK 338: 3.515.000, ® Cã TK 111: 2.750.000, ® Bót to¸n 2: T¨ng bæ sung nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211: 67.500.000, ® Cã TK 241: 67.500.000, ® Bót to¸n 3: Do C«ng ty n©ng cÊp tµi s¶n trªn b»ng nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn do ®ã kÕ to¸n ®ång thêi ghi gi¶m quü ®Çu t­ ph¸t triÓn t¨ng nguån vèn kinh doanh. Nî TK 414: 67.500.000, ® Cã TK 411: 67.500.000, ® NhËn xÐt chung C«ng ty Ph¸t triÓn nhµ vµ §« thÞ Hoµ B×nh lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu tØnh Hoµ B×nh cã ®éi ngò kü s­ chuyªn ngµnh x©y dùng, c¸n bé kÕ to¸n vµ tËp thÓ ban l·nh ®¹o C«ng ty ®oµn kÕt vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o tõ ban Gi¸m ®èc c¸c phßng ban, XÝ nghiÖp trùc thuéc ho¹t ®éng nhÞp nhµng thùc sù cã hiÖu qu¶. Nhê ®ã mµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng tr­ëng vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, ®êi sèng CNVC ngµy cµng æn ®Þnh. C¸n bé CNVC phÊn khëi tù tin vµ lu«n g¾n bã víi Doanh nghiÖp. + VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: Sö dông hÖ thèng chøng tõ cña Nhµ n­íc ban hµnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp. C«ng ty ®· lùa chän c¸c mÉu chøng tõ sæ s¸ch, ban ®Çu phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong C«ng ty. Ngoµi ra víi c¸c chøng tõ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán TSCĐ hữu hình ở công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình.doc
Luận văn liên quan