Đề tài Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân vận chuyển phát tài

MỤC LỤC CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 5 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1. Kế toán doanh thu 3 2.1.1. Doanh thu bán hàng 3 2.1.1.1. Khái niệm: 3 2.1.1.2. Nguyên tắc xác định doanh thu 3 2.1.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu 4 2.1.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng 4 2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 4 2.1.2.1. Chiết khấu thương mại 4 2.1.2.2. Hàng bán bị trả lại 5 2.1.2.3. Giảm giá hàng bán 5 2.1.3. Doanh thu hoạt động tài chính 5 2.1.3.1. Khái niệm: 5 2.1.3.2. Nguyên tắc hạch toán 5 2.1.3.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 6 2.1.4. Thu nhập khác 6 2.1.4.1. Khái niệm: 6 2.1.4.2. Nguyên tắc hạch toán 6 2.1.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 6 2.2. Kế toán chi phí 6 2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 6 2.2.1.1. Khái niệm: 7 2.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán 7 2.2.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 7 2.2.2. Kế toán chi phí tài chính 7 2.2.2.1. khái niệm: 7 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán 7 2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 7 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 8 2.2.3.1. Khái niệm: 8 2.2.3.2. Nguyên tắc hạch toán 8 2.2.3.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 8 2.2.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 9 2.2.4.1. Khái niệm: 9 2.2.4.2. Nguyên tắc hạch toán 9 2.2.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 9 2.2.5. Kế toán chi phí khác 9 2.2.5.1. Khái niệm: 9 2.2.5.2. Nguyên tắc hạch toán 9 2.2.5.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 10 2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 10 2.3.1. Khái niệm: 10 2.3.2. Mục tiêu và ý nghĩa 10 2.3.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 10 2.3.4. Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh 11 CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ DNTN PHÁT TÀI 12 3.1. Quá trình hình thành 12 3.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12 3.2.1. Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp 12 3.2.2. Chức năng từng bộ phận 12 3.3. Hệ thống kế toán trong doanh nghiệp 13 3.3.1. Chính sách kế toán trong doanh nghiệp 13 3.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán 13 3.4. Tình hình kinh doanh của doanh nghiêp 14 CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA PHÁT TÀI 17 4.1. Kế toán doanh thu bán hàng 17 4.1.1. Doanh thu bán hàng 17 4.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 17 4.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 17 4.1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 18 4.2. Kế toán chi phí 19 4.2.1. Giá vốn hàng bán 19 4.2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 19 4.2.1.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 19 4.2.2.Chi phí quản lý kinh doanh 20 4.2.2.1.Tài khoản và chứng từ sử dụng 20 4.2.2.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 21 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 21 4.3.1. Tài khoản sử dụng:. 21 4.3.2. Sơ đồ hạch toán 22 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 23 5.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23 5.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 23

pdf52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân vận chuyển phát tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại dntn vận chuyển phát tài.PDF
Luận văn liên quan