Đề tài Luận về mẫu hình người thanh niên lý tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu của đề tài CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN VỀ THANH NIÊN, LÝ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN VÀ MẪU HÌNH NGƯỜI THANH NIÊN LÝ TƯỞNG 1.1. Khái niệm thanh niên 1.2. Lý tưởng của thanh niên và mẫu hình người thanh niên lý tưởng 1.3. Vai trò, vị trí và trách nhiệm lịch sử của thanh niên CHƯƠNG 2: MẪU HÌNH NGƯỜI THANH NIÊN LÝ TƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 2.1. Điều kiện khách quan, chủ quan và yêu cầu của việc xác định, xây dựng và bồi dưỡng mẫu hình người thanh niên lý tưởng 2.2. Những đặc trưng của mẫu hình người thanh niên lý tưởng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BỒI DƯỠNG, XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY MẪU HÌNH NGƯỜI THANH NIÊN LÝ TƯỞNG HIỆN NAY 3.1. Tính tất yếu của việc bồi dưỡng, xây dựng và phát huy mẫu hình người thanh niên lý tưởng ở nước ta hiện nay 3.2. Một số phương hướng và giải pháp KẾT LUẬN

pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2344 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Luận về mẫu hình người thanh niên lý tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận về mẫu hình người thanh niên lý tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nước ta.pdf
Luận văn liên quan