Đề tài Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường vận chuyển hành khách của hàng không quốc gia Việt Nam

Lời mở đầu Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước. Trong bối cảnh hội nhập và các mối quan hệ giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, với phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt màu da thể chế chính trị đã kéo theo lượng khách ra vào Việt Nam có nhu cầu đi lại bằng hàng không ngày càng lớn. Những đường bay ngày càng mở rộng và vươn khắp các châu lục trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách ngày một tốt hơn. Cùng với những thuận lợi là những thử thách mới do mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Trước tình hình này việc duy trì và mở rộng thị trường để đảm bảo tồn tại và phát triển là mục tiêu hàng đầu của hàng không việt nam. Những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Hãng là những “người khổng lồ” trong thị trường vận tải hàng không thế giới so với Hãng chúng ta họ có ưu thế hơn hẳn về mạng đường bay về uy tín về quy mô và tiềm lực tài chính, về phương tiện cũng như trình độ quản lý kinh doanh Hiện tại đã có 22 Hãng hàng không quốc tế đang khai thác trực tiếp tại Việt Nam trong đó hầu hết là các hãng hàng không mạnh nhất Châu á và thế giới: Cathay Pacific, Singapore Airline, Japan Airlines, Thais Airway Trong bối cảnh này công việc đặt ra với hãng là phải nghiên cứu thị trường đánh giá rà soát lại toàn bộ mạng đường bay, huy động vốn, cải tổ cơ cấu tổ chức tiết kiệm chi phí, , đề ra các giải pháp để phát triển thị trường nâng cao khả năng cạch tranh, cải thiện thị phần của Hãng trên thương trường quốc tế. Xuất phất từ thực tế trên, sau một thời gian thực tập tại ban kế hoạch thị trường – Tổng Công Ty Hàng Không VN, kết hợp với nhưng kiến thức thu thập được trong quá trình học tại trường, em đã chọn đề tài “ Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường vận chuyển hành khách của hàng không quốc gia Việt Nam ” Mục lục Trang Lời mở đầu .3 Phần I: Tổng quan về thị trường và thị trường hàng không . 5 1. sơ lược về thị trường HK châu ávà thế giới 5 1.1. Khái niệm và phân loại thị trường . 5 1.2. Vài nét về thị trường hàng không châu á và thế giới 7 1.2.1. Thị trường hàng không 7 1.2.2. Thị trường HK Châu á và thế giới . 9 1.2.3. Xu hướng phát triển của hàng không 11 2. Các hình thái thị trường và phương thức ứng sử của thị trường 12 2.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo .12 2.2. Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền 14 2.3. Thị trường độc quyền . .16 3. Sự cần thiết khách quan của công tác phát triển thị trường 18 4. Giải pháp chiếm lĩnh thị trường với ngành hàng không 20 Phần II: Thực trạng thị trường vận chuyển khách của HKQGVN 22 1. Khái quát về HKQGVN .22 1.1. Sự hình thành và phát triển của Tổng Công Ty KHVN 22 1.2. Ngành hàng không dân dụng trong thời kỳ từ 1998 đến nay 22 1.3. Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty HKVN . 25 2. Các nguồn lực và trang thiết bị của HKVN . 29 2.1 . Đội bay . 29 2.2. Cơ sở sửa chữa máy bay 30 2.3. Trang thiết bị phục vụ mặt đất . 31 2.4. Đội ngũ phi công vầ thợ kỹ thuật và cán bộ .32 3. Đặc điểm của sản phẩm hàng không Việt Nam . 33 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường HKVN . 33 4.1. Nhân tố bên ngoài Hãng . . 33 4.2. Các nhân tố nội tại 35 5. Tình hình vận chuyển hành khách của KQGVN .37 5.1. Thị trường quốc tế . 37 5.1.1. Mạng đường bay quốc tế của VietNam Airlines . 37 5.1.2. Tình hình vận chuyển trên thị trường quốc tế . 37 5.1.3. Tình hình hoạt động của VNA trên từng thị trường QT . . 38 5.1.4. Tình hình hoạt động của VNA trên tt nội địa (2001-2003) . 40 Phần III: Một số biện pháp duy trì và mở rộng thị trường vận chuyển hành khách của Hnàg không quốc gia Việt Nam 44 1. Những vấn đề tồn cần khắc phục .44 2. Các biện pháp phát triển thị trường vận chuyển hành khách .47 2.1. Các biện pháp trước mắt 48 2.2. Các biện pháp dài hạn . 50 Kết luận . 53

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường vận chuyển hành khách của hàng không quốc gia Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µnh ®· ®Èy nhanh kÕ ho¹ch hiÖn ®¹i ho¸ ®éi m¸y bay ®Ó ®æi míi toµn diÖn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ triÓn khai thuª mua c¸c lo¹i m¸y bay thÕ hÖ míi nh­ ATR 72, AIRBUS 320, BOEING 767 300, FOKKER 70, ®Ó khai th¸c trªn c¸c tuyÕn bay néi ®Þa vµ quèc tÕ. §ång thêi víi chiÕn l­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ thuª mua m¸y bay hiÖn ®¹i trªn ngµnh ®· ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc ®µo t¹o ng­êi l¸i, c¸n bé kü thuËt ®Ó viÖc tõ thuª mua c¶ m¸y bay vµ ng­êi l¸i n­íc ngoµi sang chØ thuª m¸y bay. C«ng viÖc ®¶m b¶o khai th¸c lµ do ViÖt Nam ®¶m nhiÖm, nh­ vËy sÏ gi¶m bít chi phÝ vµ cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ ®µo t¹o, huÊn luyÖn ®Ó ®¹t môc tiªu ®uæi kÞp tr×nh ®é quèc tÕ. §Çu n¨m 93, c¸c phi c«ng kü thuËt cña ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu ®éc lËp khai th¸c trªn m¸y bay ATR 72. N¨m 1994 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 95 ®· cã nhiÒu phi c«ng ViÖt Nam tèt nghiÖp l¸i tr­ëng trªn c¸c lo¹i m¸y bay BOEING vµ AIRBUS. ViÖc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. Trong giai ®o¹n n¨m 90, 95 hµng kh«ng ViÖt Nam ®· ®øng v÷ng vµ v­¬n lªn m¹nh mÏ tr­íc sù c¹nh tranh cña nhiÒu h·ng hµng kh«ng cã tiÕng trong khu vùc. NÕu nh­ tr­íc n¨m 90 hµng kh«ng ViÖt Nam míi chØ vËn chuyÓn ®­îc 12% tæng dung l­îng thÞ tr­êng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam th× trong giai ®o¹n tö n¨m 91, 95 ®· v­¬n lªn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®­îc trªn 30%. C¸c chØ tiªu kinh tÕ t¨ng kh«ng ngõng qua c¸c n¨m, riªng trong thêi gian tõ n¨m 94 ®Õn 94 ®· cã h¬n 20 hiÖp ®Þnh hµng kh«ng ®­îc ký kÕt, më ra cho h¬n 20 H·ng hµng kh«ng n­íc ngoµi bay th­êng lÖ ®Õn ViÖt Nam. Ngoµi ra cßn cã h¬n 50 h·ng hµng kh«ng quèc tÕ bay qu¸ c¶nh qua ViÖt Nam. §iÒu ®ã lµ nhê chÝnh s¸ch më cöa cña ®¶ng, nhµ n­íc vµ chñ tr­¬ng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®óng ®¾n cña hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Ngµy 25/5/1995 Thñ T­íng chÝnh phñ ký quyÕt ®Þnh sè 32/CP chuyÓn côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam tö bé giao th«ng vËn t¶i sang trùc thuéc ChÝnh Phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ hµng kh«ng d©n dông ®ång thêi s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp hµng kh«ng thµnh Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 4/CP ngµy 27/1/1996 cña ChÝnh Phñ phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam th× tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam cã 11 ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, 7 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vµ 2 ®¬n vÞ sù nghiÖp. Th¸ng 5/1996 tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi 20 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ViÖt Nam AIRLINE lµm nßng cèt hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy nay lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ, ngµnh mòi nhän cña ®Êt n­íc vµ ®· trë thµnh h·ng hµng kh«ng cã uy tÝn trong khu vùc. 1.3. M« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn t¹i cña Tæng c«ng ty Hµng Kh«ng ViÖt Nam: §øng ®Çu Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam lµ héi ®ång qu¶n trÞ trong ®ã c¸c thµnh viªn do nhµ n­íc chØ ®Þnh tõ c¸c bé, ngµnh cã liªn quan nh­ bé tµi chÝnh, giao th«ng vËn t¶i, côc hµng kh«ng d©n dông, v¨n phßng chÝnh phñ... D­íi ®ã lµ: Tæng gi¸m ®èc C¸c ban tham m­u tæng hîp C¸c tiÓu ban t­ vÊn + TiÓu ban chÝnh s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn + TiÓu ban chiÕn l­îc ph¸t triÓn - Khèi khai th¸c: Ban ®iÒu hµnh bay §oµn bay 919 Trung t©m huÊn luyÖn - Khèi tµi chÝnh - Khèi th­¬ng m¹i: Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng Ban tiÕp thÞ hµnh kh¸ch Ban kÕ ho¹ch tiÕp thÞ hµng ho¸ DÞch vô thÞ tr­êng - Khèi hµnh chÝnh v¨n phßng - C¸c c«ng ty liªn doanh kh¸ch s¹n Liªn doanh kho tµng Liªn doah chÕ biÕn suÊt ¨n Liªn doanh dÞch vô ®Æt chç toµn cÇu Liªn doanh giao nhËn hµng hãa - C¸c ®¬n vÞ kh¸c: §éi m¸y bay §oµn tiÕp viªn V¨n phßng ®¹i diÖn trong vµ ngoµi khu vùc KhÝ tµi, trang thiÕt bÞ hµng kh«ng Ngoµi c¬ cÊu nh­ trªn trùc thuéc h·ng cßn cã c¸c v¨n phßng th­¬ng m¹i miÒn B¾c, Trung, Nam vµ 14 v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi mµ h·ng thiÕt lËp ®­êng bay tíi. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô do 7 xÝ nghiÖp ®¶m nhËn gåm: - Hai xÝ nghiÖp b¶o d­ìng m¸y bay A75, A76. - Ba xÝ nghiÖp phôc vô mÆt ®Êt Hµ Néi, §µ N½ng, vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh - Hai xÝ nghiÖp suÊt ¨n, mét ë Néi Bµi, mét ë T©n S¬n NhÊt liªn doanh víi H·ng hµng kh«ng Cathay Pacific. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc C¸c ban tham m­u C¸c tiÓu ban t­ vÊn Khèi th­¬ng m¹i Khèi khai th¸c Khèi tµi chÝnh Khèi hµnh chÝnh C¸c C«ng ty liªn doanh C¸c ®¬n vÞ kh¸c Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng Ban tiÕp thÞ hµnh kh¸ch Ban tiÕp thÞ hµng ho¸ Ban dÞch vô thÞ tr­êng M« h×nh tæ chøc cña h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam M« h×nh tæ chøc cña h·ng theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, trùc tiÕp chØ ®¹o tõ trªn xuèng. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban nh­ sau: -Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan ®øng ®Çu cña tæng c«ng ty, trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng. -Tæng gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®¹i diÖn vÒ mÆt ph¸p lý cho Tæng c«ng ty tr­íc ph¸p luËt, thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty vµ lµ ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt trong Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam. Trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc cã c¸c tiÓu ban t­ vÊn bao gåm: TiÓu ban chÝnh s¸ch c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: chuyªn theo dâi vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®ång thêi ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó ph¸t huy hÕt mäi tiÒm n¨ng cña ®¬n vÞ thµnh viªn, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ngµy cµng ph¸t triÓn cña h·ng trong dµi h¹n vµ cô thÓ hãa chiÕn l­îc nµy trong ng¾n h¹n tíi tõng phßng ban. C¸c ban tham m­u tæng hîp: c¸c ban nµy cã nhiÖm vô cung cÊp cho l·nh ®¹o c¸c sè liÖu tham m­u vÒ hµnh chÝnh ®èi ngo¹i, tæ chøc lao ®éng... tham m­u cho h·ng khi ra quyÕt ®Þnh. ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña ban l·nh ®¹o gåm bèn khèi (khèi th­¬ng m¹i, khèi ®iÒu hµnh khai th¸c, khèi tµi chÝnh, khèi hµnh chÝnh v¨n phßng) cïng c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Khèi hµnh chÝnh v¨n phßng: bao gåm c¸c phßng ban phôc vô cho c«ng t¸c hµnh chÝnh. Khèi ®iÒu hµnh khai th¸c: bao gåm khai th¸c bay vµ khai th¸c kü thuËt, øng dông ®Ó nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c kü thuËt kh«ng t¶i, trªn c¬ së liªn kÕt c¸c phßng ban kh¸c trong hÖ thèng. Khèi th­¬ng m¹i: lµ khèi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng trong ®ã gåm cã: Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lËp chiÕn l­îc Marketing, nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng, lËp lÞch bay cña h·ng, qu¶n c¸o s¶n phÈm dÞch vô cña h·ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu thu thËp ®­îc vÒ thÞ tr­êng, ph©n tÝch xu h­íng vËn ®éng cïng sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ®ång thêi ®Ò suÊt ra gi¶i ph¸p thÝch hîp cho ban l·nh ®¹o H·ng. Ban tiÕp thÞ hµnh kh¸ch: ®¶m b¶o nhiÖm viÖc b¸n vÐ, kiÓm so¸t chç, triÓn khai c¸c biÓu gi¸, nghiªn cøu nhu cÇu, ý kiÕn kh¸ch hµng trªn tõng chuyÕn bay, cung cÊp th«ng tin cho ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng. Ban tiÕp thÞ hµng ho¸ ®¶m nhËn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ b­u kiÖn. Ban dÞch vô thÞ tr­êng ®¶m nhËn c¸c dÞch vô tr­íc, trong vµ sau khi c¸c chuyÕn bay bao gåm: ®­a ®ãn kh¸ch, dÞch vô ¨n uèng, s¸ch b¸o gi¶i trÝ trong khi bay. 2. C¸c nguån lùc vµ trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng, h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam cÇn cã mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Çy ®ñ tõ m¸y bay, c¸c c¬ së b¶o d­ìng m¸y bay, trang thiÕt bÞ phôc vô ®Õn nh÷ng dÞch vô ®ång bé kÌm theo vµ ®éi ngò phi c«ng, tiÕp viªn, c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao... 2.1. §éi m¸y bay: H·ng HKQGVN hiÖn ®ang khai th¸c 19 m¸y bay gåm 3 m¸y bay Boeing 767, 10 m¸y bay Airbus 320, 4 m¸y bay ATR 72 vµ 2 F70, trong ®ã cã 5 m¸y bay thuéc quyÒn së h÷u cña H·ng (4 ATR 72 vµ 2 F70, trong ®ã cã 6 m¸y bay, 16% sè ghÕ) vµ 13 m¸y bay thuª kh« (chiÕm 70% sè ®Çu m¸y bay, 84% sè ghÕ), míi ®©y th× H·ng ®· ®Æt mua thªm 2 may bay lo¹i hiÖn ®¹i cña boeing. Tæng gi¸ trÞ toµn bé m¸y bay ®ang khai th¸c vµo kho¶ng 800 triÖu (kÓ c¶ ®éng c¬ dù phßng vµ phô tïng, khÝ tµi m¸y bay), trong ®ã phÇn H·ng së h÷u chØ kho¶ng trªn 100 triÖu chiÕm ch­a ®Çy 15%. Tû lÖ s¬ h÷u m¸y bay thÊp nhÊt lµ ®èi víi lo¹i mµy bay chñ lùc 150 ghÕ trë lªn lµ mét h¹n chÕ lín vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh cña H·ng. Ngoµi ra H·ng cßn cã mét sè m¸y bay TU-134 do Liªn X« cò s¶n xuÊt ®· hÕt niªn h¹n sö dông. So víi khu vùc, ®éi m¸y bay cña H·ng thua kÐm vÒ sè l­îng, ghÕ t¶i cung øng, tÇm bay. Sè ghÕ trung b×nh trªn mét m¸y bay cña h¸ng lµ 135 ghÕ ( cña khu vùc lµ 232 ghÕ), tÇm bay tèi ®a ®Çy t¶i cña B767 lµ 12 giê (cña B747 lµ 14-16 giê). Do ®ang trong giai ®o¹n ®æi míi c«ng nghÖ, ­u ®iÓm næi bËt cña h·ng lµ cã ®éi m¸y bay trÎ, tuæi trung b×nh vµo cuèi n¨m 1998 lµ 2.9 n¨m. C¸c m¸y bay ATR-72 vµ c¸c m¸y bay thuª A370, B767 ®ang lµ lùc l­îng chñ lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng, gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t trong ho¹t ®éng kinh doanh khai th¸c vËn t¶i. HÇu hÕt c¸c tuyÕn ®­êng bay tÇm trung t­¬ng øng víi m¹ng ®­êng bay quèc tÕ, khu vùc vµ trôc B¾c-Nam do ®éi bay A320 ®¶m nhiÖm. TÇm xa xuyªn lôc ®Þa (ch©u ¢u, ch©u óc) ®­îc khai th¸c b»ng B767. Trªn c¸c ®­êng bay ng¾n trong n­íc hiÖn nay h·ng ®ang sö dông 4 chiÕc ATR72 (mçi chiÕc 66 ghÕ) vµ 2 chiÕc Fokker 70 (mçi chiÕc 79 ghÕ). Chñ yÕu ®­êng bay tÇm ng¾n h·ng sö dông ATR 72, sè giê khai th¸c b×nh qu©n 2000 giê/chiÕc/n¨m. Ngoµi viÖc kinh doanh th­¬ng m¹i h·ng HKQGVN cßn ®­îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn bay ®Æc biÖt. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy, trong ®éi bay khai th¸c cã mét sè m¸y bay võa dïng bay chuyªn c¬, võa dïng chë kh¸ch, sè m¸y bay nµy còng s¾p hÕt h¹n ho¹t ®éng theo tiªu chuÈn chuyªn c¬. Do ®ã trong thêi gian võa qua h·ng HKQGVN ®· ph¶i sö dông c¸c m¸y bay thuª lµm nhiÖm vô chuyªn c¬ lµ rÊt khã kh¨n v× c¸c lo¹i m¸y bay nµy thiÕt kÕ cho chuyªn chë kh¸ch chÊt l­îng phôc vô kh«ng cao do kh«ng cã néi thÊt chuyªn dïng. 2.2. C¬ së söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y bay H·ng HKQGVN cã 2 xÝ nghiÖp nµy chñ yÕu chØ b¶o d­ìng m¸y bay lµ A75 vµ A76. Tr­íc ®©y, hai xÝ nghiÖp nµy chñ yÕu chØ b¶o d­ìng söa ch÷a ®­îc c¸c m¸y bay mµ h·ng së h÷u, viÖc ®¹i tu m¸y bay ph¶i ®­a sang Liªn X«. Trang thiÕt bÞ cña hai xÝ nghiÖp nµy phÇn lín l¹c hËu. C¸c m¸y bay thùc vµ c¸c m¸y bay cña H·ng HKQGVN phÇn lín ®Òu do c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®¶m nhiÖm kh©u b¶o d­ìng kü thuËt v× H·ng HKQGVN ch­a cã quy tr×nh c«ng nghiÖp vµ ®éi ngò kü s­, thî söa ch÷a ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ. HiÖn nay, t¹i s©n bay T©n S¬n NhÊt xÝ nghiÖp A75 ®· hoµn toµn cã thÓ ®¶m nhËn c¸c d¹ng b¶o d­ìng ®Þnh kú cho c¸c lo¹i m¸y bay nh­: A320, Fokker 70 vµ ATR 72. Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn cã mét bé phËn kü thuËt vÒ c¬ khÝ gia c«ng gß khung s­ên còng nh­ ghÕ vµ c¸c chi tiÕt c¬ khÝ phôc vô c«ng t¸c b¶o d­ìng ®Þnh kú m¸y bay. 2.3. Trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt H·ng HKQGVN cã 3 xÝ nghiÖp phôc vô kü thuËt th­¬ng m¹i (PVKTTM) mÆt ®Êt Néi Bµi, §µ N½ng, T©n S¬n NhÊt. TÝnh ®Õn nay, 3 xÝ nghiÖp nµy ®· ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ. ChØ riªng n¨m 1994 h·ng ®· ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ cho 3 xÝ nghiÖp nµy lªn tíi 30 tû ®ång cô thÓ nh­ sau: XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt Néi Bµi: 13 tû ®ång XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt §µ N½ng: 1 tû ®ång XÝ nghiÖp PVKTTM mÆt ®Êt T©n S¬n NhÊt: 15 tû ®ång C¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt thuéc 3 xÝ nghiÖp nµy chñ yÕu lµ c¸c lo¹i xe vËn t¶i ®Ó phôc vô chë kh¸ch hµnh vµ hµng ho¸ tõ nhµ ga ra m¸y bay vµ ng­îc l¹i, ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i xe chuyªn dïng. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c trang thiÕt bÞ c¬ b¶n kh¸c bé ®µm, tivi, tæng ®µi ®iÖn tho¹i, loa, ©m li… Cã thÓ nãi ho¹t ®éng cña 3 xÝ nghiÖp nµy lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trªn nh÷ng chuyÕn bay cña h·ng HKQGVN h¬n n÷a nã cßn cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hµng kh«ng cña h·ng. Víi quy m« ho¹t ®éng hiÖn t¹i cña h·ng th× c¸c trang thiÕt bÞ trªn ®©y vÉn cßn lµ Ýt ái, mét sè trang thiÕt bÞ ®· cò vµ cÇn ph¶i thay thÕ. ChÝnh v× vËy, ®Ó d¶m b¶o phôc vô tèt cho ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng th× ®Çu t­ vµo c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô mÆt ®Êt lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. H¬n n÷a, quy m« ho¹t ®éng cña h·ng ngµy cµng ®­îc më réng th× c«ng t¸c phôc vô ngµy cµng ph¶i ®¶m b¶o tèt h¬n ®Ó ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng. 2.4. §éi ngò phi c«ng, tiÕp viªn, thî kü thuËt vµ c¸n bé kü thuËt Theo ­íc tÝnh ®Õn n¨m 2000, sè lao ®éng trong toµn H·ng gåm kho¶ng 8.511 ng­êi trong ®ã cã khèi qu¶n lý 884 ng­êi, khèi phôc vô mÆt ®Êt 3.394 ng­êi. §Ó t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh b»ng viÖc n©ng cao dÞch vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay, h·ng HKQGVN ®· tõng b­íc x©y dùng mét ®éi ngò tiÕp viªn trªn kh«ng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®ång thêi gi÷ ®­îc nÐt ®Ñp riªng cña h·ng HKQGVN. TÝnh ®Õn nay, ®éi ngò tiÕp viªn cña H·ng ®· t­¬ng ®èi m¹nh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Hµng n¨m, ®éi ngò tiÕp viªn trªn ®Òu ®­îc qua nh÷ng kho¸ ®µo t¹o ®Ó cñng cè vµ n©ng cao tr×nh ®é. N¨m 1995, h·ng ®· tuyÓn míi vµ ®µo t¹o ®­îc 240 ng­êi, ®Õn th¸ng 9/1999 ®éi ngò tiÕp viªn ®· lªn tíi trªn 1000 ng­êi. H·ng chñ tr­¬ng x©y dùng mét ®éi ngò gi¸o viªn tiÕp viªn ®Ó cã thÓ ®µo t¹o ngay t¹i ViÖt Nam ®éi ngò tiÕp viªn kÕ cËn. §éi ngò ng­êi l¸i m¸y bay hiÖn nay cña H·ng chñ yÕu lµ l¸i m¸y bay së h÷u vµ m¸y bay thuª mua (ATR72, A320, F70). Riªng vÒ m¸y bay B767, sè l­îng l¸i chÝnh cßn h¹n chÕ nªn H·ng th­êng ph¶i thuª ng­êi phi c«ng n­íc ngoµi chi phÝ rÊt lín. Tæng sè ng­íi l¸i cña H·ng lµ 388 ng­êi. Tõ nh÷ng n¨m qua h·ng ®· rÊt chó träng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò ng­êi l¸i theo c«ng nghÖ vµ tiªu chuÈn cña ph­¬ng t©y. H·ng ®· ph¶i göi ®i n­íc ngoµi ®µo t¹o chuyÓn lo¹i ng­êi l¸i ViÖt Nam khai th¸c m¸y bay ATR72, 50% ng­êi ViÖt Nam khai th¸c m¸y bay Boeing vµ Airbus. C¸c c¸n bé kü thuËt cña h·ng bao gåm kü s­ m¸y bay, lü s­ c¬ khÝ, thî m¸y bay vµ c¸c c«ng nh©n c¬ khÝ phÇn lín ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c n­íc thuéc SNG vµ §«ng ¢u. Tr×nh ®é kü thuËt cña ®éi ngò kü s­ vµ c«ng nh©n viªn kü thuËt t­¬ng ®èi cao cã thÓ ®¶m nhËn ®­îc hÇu hÕt c¸c c«ng viÖc kü thuËt tõ ®¬n gi¶n nh­ ®¶m b¶o phôc vô kü thuËt gi÷a hai lÇn bay cho ®Õn c¸c nhiÖm vô phøc t¹p nh­ söa ch÷a ®Þnh kú m¸y bay vµ cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn mét vµi hÖ thèng b¶o d­ìng, kÐo dµi niªn h¹n khai th¸c m¸y bay theo ®óng néi dung quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. Ngoµi viÖc b¶o ®¶m dÞch vô kü thuËt cho m¸y bay, ®éi ngò kü thuËt cßn cã thÓ ®¶m nhiÖm ®­îc c«ng t¸c phôc vô tr­íc vµ sau khi bay. 3. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña h·ng Hµng Kh«ng ViÖt Nam S¶n phÈm hµng kh«ng cña Tæng c«ng ty Hµng Kh«ng ViÖt Nam cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ: C¸c s¶n phÈm cøng (bao gåm s¶n phÈm lÞch bay vµ c¸c s¶n phÈm hîp t¸c quèc tÕ liªn quan ®Õn m¹ng bay). LÞch bay cña H·ng ®­a ra b¸n th«ng qua hÖ thèng hÖ thèng b¸n. mÆt kh¸c lÞch bay cßn ®­îc coi nh­ mét kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch trung gian gi÷a kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chung víi kÕ ho¹ch khai th¸c trùc tiÕp cña H·ng. Theo th«ng lÖ cña IATA, mçi n¨m cã hai mïa lÞch bay mïa ®«ng vµ mïa hÌ. C¸c lÞch bay sÏ lµ kÕ ho¹ch ban ®Çu cho hÖ thèng b¸n vµ hÖ thèng khai th¸c dÞch vô, kü thuËt, dÞch vô x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cña m×nh. C¸c s¶n phÈm mÒn (bao gåm c¸c s¶n phÈm dÞch vô liªn quan ®Õn b¸n, dÞch vô mÆt ®Êt,dÞch vô trªn kh«ng vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô bæ trî kh¸c). Ngoµi ra xÐt vÒ ph­¬ng diÖn s¶n xuÊt (cña Hµng Kh«ng ViÖt Nam ). Vµ sö dông (cña kh¸ch hµng) cã thÓ x¸c ®Þnh lµ s¶n phÈm lÞch bay vµ s¶n phÈm vµ du hµnh. Nãi mét c¸ch kh¸c c¸i mµ hµng kh«ng s¶n xuÊt ra mét c¸ch trùc tiÕp lµ s¶n phÈm lÞch bay nh­ng c¸i ®em b¸n lµ s¶n phÈm du hµnh (sù di chuyÓn tõ chç nµy sang chç kh¸c trªn mét hoÆc nhiÒu chuyÕn bay kÕt hîp víi nhiÒu dÞch vô kÌm theo, t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kÞªn cô thÓ). Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng s¶n phÈm hµng kh«ng lµ nh÷ng s¶n phÈm lÞch bay ph¶i t¹o ra ®­îc cµng nhiÒu cµng tèt c¸c s¶n phÈm du hµnh theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ theo yªu cÇu c¹nh tranh h÷u hiÖu. 4.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng Hµng Kh«ng ViÖt Nam. 4.1.C¸c nh©n tè bªn ngoµi H·ng. ChÝnh s¸ch më cöa t¹o cho ViÖt Nam nãi chung, ngµnh hµng kh«ng nãi riªng mét bé mÆt míi, kh¶ quan vµ cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn h¬n. b¹n bÌ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· cã c¸ch nh×n nhËn kh¸c, tÝch cùc h¬n víi sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña ®Êt n­íc . N¨m 1989 lµ n¨m quan träng ®¸nh dÊu sù kiÖn ngµnh Hµng Kh«ng d©n dông ViÖt nam trë thµnh mét bé phËn cña ngµnh hµng kh«ng trong khu vùc, ViÖt Nam ®ang ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi héi nhËp quan hÖ quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng trong khu«n khæ hîp t¸c khu vùc vµ toµn cÇu. Sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp ASEAN vµ b×nh th­êng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao víi Mü ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho thÞ tr­êng Hµng kh«ng cña ViÖt Nam ph¸t triÓn. Trong nh÷ng n¨m tíi, Nhµ n­íc sÏ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh«ng t¶i níi láng, tiÕn dÇn tíi tù do ho¸ vµ më cöa bÇu trêi trong ph¹m vi ASEAN, APEC, WTO t¹o c¬ héi më réng thÞ tr­êng Hµng kh«ng vµ lµ ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy Hµng kh«ng ViÖt Nam hoµ nhËp víi hµng kh«ng thÕ giíi, tiÕp cËn víi khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, häc hái ®­îc c¸ch qu¶n lý tiªn tiÕn cña c¸c H·ng trªn thÕ gíi. C¨n cø vµo ®Þnh h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn dµi h¹n mµ §¶ng vµ ChÝnh Phñ ta ®· ®Ò ra trong nh÷ng n¨m qua víi tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh 8,2%/n¨m ®· t¹o ®µ cho nghµnh Hµng kh«ng ph¸t triÓn. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh thu nhËp cña ng­êi ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng cao ®· thóc ®Èy nhu cÇu ®i l¹i trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ t¹o c¬ héi cho ngµnh hµng kh«ng t¨ng sè l­îng hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ vËn chuyÓn. N¨m 1992, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh luËt hµng kh«ng d©n dông vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c x¸c ®Þnh m«i tr­êng ph¸p lý cho ngµnh hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam lµ c¬ quan qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan tíi vËn t¶i hµng kh«ng. Quan hÖ gi÷a c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c nhau cña c¸c quèc gia dùa trªn c¸c hiÖp ®Þnh song ph­¬ng nh»m trao ®æi th­¬ng quyÒn (quyÒn ®­îc chuyªn trë kh¸ch hµng, hµng ho¸, b­u kiÖn gi÷a c¸c quèc gia), t¶i cung øng, chØ ®Þnh c¸c h·ng hµng kh«ng khai th¸c dùa trªn c¬ së b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi, phï hîp víi c¸c c«ng ­íc quèc tÕ vÒ hµng kh«ng d©n dông, cã tÝnh ®Õn nh©n tè ®Þa lý, kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ nhu cÇu. ViÖc luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc th«ng qua söa ®æi vµo cuèi n¨m 1996 còng ®­a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, hÊp dÉn h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh hµng kh«ng ph¸t triÓn theo. ViÖt Nam lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng v¨n hãa l©u ®êi víi nhiÒu h×nh thøc v¨n ho¸ ®éc ®¸o nh­ chÌo, c¶i l­¬ng, c¸c lµn ®iÖu d©n ca, c¸c c©u hß xø HuÕ vµ nh÷ng ngµnh nghÒ thñ c«ng næi tiÕng nh­: Tranh §«ng hå, gèm B¸t Trµng, tÊt c¶ t¹o thµnh nÐt ®Æc tr­ng riªng cña ViÖt Nam vµ rÊt hÊp dÉn kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi. §©y lµ c¬ héi cho ngµnh hµng kh«ng ph¸t triÓn. ViÖn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn du lÞch dù b¸o trong 10 n¨m tíi kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc t¨ng tr­ëng m¹nh ë møc 10% n¨m. Víi møc t¨ng tr­ëng d©n sè b×nh qu©n 2%/n¨m, trong t­¬ng lai nhu cÇu ®i l¹i b»ng m¸y bay cña d©n c­ ngµy cµng lín cïng víi xu h­íng tiÕt kiÖm thêi gian cña x· héi hiÖn ®¹i sÏ lµm t¨ng søc mua dÞch vô trong ®ã cã dÞch vô hµng kh«ng. 4.2. C¸c nh©n tè néi t¹i cña h·ng: TiÒm lùc tµi chÝnh: Vèn lµ tµi s¶n, lµ mét trong nh÷ng nguån lùc cùc kú quan trong ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, ®iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ h¬n trong kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng, mét ngµnh kinh doanh ®ßi hái ®Çu t­ lín vµ kh«ng ngõng t¸i ®Çu t­, më réng ph¹m vi kinh doanh ®Ó thÝch øng víi sù thay ®æi nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tuy vËy vèn vµ tµi s¶n cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam cßn qu¸ nhá bÐ so víi c¸c h·ng hµng kh«ng trong khu vùc, kh«ng t­¬ng xøng víi quy m« s¶n xuÊt vµ mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu vèn. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 1/1/2000, Tæng c«ng ty cã 2825480,10 triÖu ®ång. Víi sè vèn Ýt ái nµy chØ cã gi¸ trÞ b»ng kho¶ng 2 chiÕc m¸y bay Boeing. Tµi s¶n chÝnh phôc vô khai th¸c lµ m¸y bay ®i thuª, ®éi m¸y bay së h÷u tÝnh c¶ vay mua chØ chiÕm 30% trong khi tû lÖ nµy trong khu vùc lµ 70-80%. MÆc dï cho ®Õn nay, hµng kh«ng vÉn lµ ngµnh ®­îc chÝnh phñ b¶o hé, giµnh cho tæng c«ng ty nh÷ng ­u ®·i vÒ th­¬ng quyÒn, vÒ vay vèn vµ trªn mét sè mÆt vÉn lµ ®éc quyÒn ë VN, nh­ng tõ n¨m 1994 hµng kh«ng ViÖt Nam ®· kh«ng ®­îc hËu thuÉn vÒ tµi chÝnh nh­ tr­íc ®©y, mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¶i dùa vµo nguån vèn tù cã. ChÝnh kh¶ n¨ng h¹n hÑp vÒ tµi chÝnh nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá nÕu kh«ng nãi lµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ph¸t triÓn ®éi m¸y bay vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty HKQGVN . Víi c¬ cÊu vèn tµi s¶n nh­ trªn, Tæng c«ng ty hµng kh«ng ViÖt Nam ë trong t×nh tr¹ng kh«ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ bÊt lîi trong c¹nh tranh víi c¸c h·ng trong khu vùc. T×nh tr¹ng vèn qu¸ máng lµ nh­îc ®iÓm hµng ®Çu cña c«ng ty, ®ßi hái ph¶i cã chiÕn l­îc t¹o vèn vµ huy ®éng vèn trong nh÷ng n¨m tíi. Nãi ®Õn ho¹ch ®Þnh ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña h·ng HKQGVN chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp tíi chÝnh s¸ch Marketing. Mét chÝnh s¸ch marketing hîp lý, kÞp thêi cã t¸c dông rÊt lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh vèn ngµy cµng kh«ng dÔ dµng. Nãi ®Õn chÝnh s¸ch Marketing ë ®©y bao gåm c¶ chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i. C¸c chÝnh s¸ch Marketing ph¶i tu©n thñ nhiÖm vô chiÕn l­îc, môc tiªu cô thÓ, vµ ®Þnh h­íng ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æt ra. Bªn c¹nh ®ã ®ßi hái bé phËn Marketing ph¶i lµm viÖc ®ång bé chÆt chÏ víi c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c nh­ bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n, bé phËn nghiªn cøu ph¸t triÓn… NÕu Tæng c«ng ty cã ®­îc chÝnh s¸ch marketing ®óng ®¾n, linh ho¹t, mÒm dÎo sÏ cã thÓ thu ®­îc nguån kh¸ch, nguån hµng vËn chuyÓn ®Ó t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn, kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc kinh doanh. Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· minh chøng cho viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch Marketing kh¸ thµnh c«ng. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng vµ thÝch øng ®­îc víi xu h­íng c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt cña thÞ tr­êng hµng kh«ng, hoµn thiÖn n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch marketing lµ nhu cÇu tÊt yÕu. H·ng HKQGVN hiÖn nay cßn lµ H·ng hµng kh«ng qu¸ non trÎ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ so víi nhiÒu H·ng kh¸c trong khu vùc nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi chung. §©y lµ yÕu tè ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ khai th¸c cña h·ng trªn c¸c thÞ tr­êng vµ ®©y còng chÝnh lµ ®iÓm yÕu cña ViÖt Nam Arlines gÆp ph¶i trong viÖc c¹nh tranh víi h·ng hµng kh«ng kh¸c cïng khai th¸c. Qua nghiªn cøu thÞ phÇn trªn c¸c ®­êng bay quèc tÕ thÞ phÇn cña ViÖt Nam chØ chiÕm kho¶ng 40% mµ kh¸ch bay trªn m¸y bay cña h·ng chñ yÕu lµ kh¸ch cã thu nhËp thÊp. Cßn kh¸ch cã thu nhËp cao vµ kh¸ch doanh nh©n chØ coi hµng kh«ng ViÖt Nam lµ lùa chon cuèi cïng. 5. T×nh h×nh thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam: 5.1. ThÞ tr­êng quèc tÕ: 5.1.1.M¹ng ®­êng bay quèc tÕ cña VietNamArlines. Hoµ m×nh víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i ®i ®«i víi viÖc më réng giao l­u, v­¬n vßng tay bÌ b¹n víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Hµng kh«ng viÖt nam ®· më 26 ®­êng bay quèc tÕ vµ cã thÓ ph©n chia thµnh 5 khu vùc chÝnh. ThÞ tr­êng ch©u ¢u: Paris(ph¸p), Maxtxcova (Nga), Vianna (¸o), Frµnkuct, Berlin (§øc),Zurich (Thuþ Sü), Dubai… ThÞ tr­êng §«ng D­¬ng: Viªn Ch¨n (Lµo), Phl«mpªnh, Siªm riÖp (c¨mpuchi). ThÞ tr­êng ®«ng b¾c ¸: Osaka (nhËt b¶n), Kaaosshisiulg vµ Taipei (§µi loan), Hång K«ng vµ Qu¶ng T©y (Trung quèc), Seul (Hµn quèc)… ThÞ tr­êng §«ng Nam ¸: Singapore, Kula lurmpur (Malaixia), Manila (philipines), B¨ng Cèc (Th¸i lan)… ThÞ tr­êng T©y Nam Th¸i B×nh D­¬ng: Sydney, Melbourn (óc). 5.1.2. T×nh h×nh vËn chuyÓn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ: Tõ n¨m 1991 trë vÒ tr­íc do t×nh h×nh quan hÖ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc kh¸c trªn ThÕ giíi hÇu nh­ chØ bã hÑp trong c¸c n­íc XHCN vµ mét sè n­íc l©n cËn v× vËy thÞ tr­êng khai th¸c cña VNA còng chØ giíi h¹n víi c¸c ®­êng bay Nam ¸ vµ §«ng ¢u. Tõ n¨m 1991 cïng víi viÖc t¨ng c­êng quan hÖ víi c¸c n­íc kh¸c kh«ng thuéc khèi XHCN, VNA liªn tiÕp më réng m¹ng bay t¨ng c­¬ng c¸c chuyÕn bay tíi thÞ tr­êng ®«ng B¾c ¸, cho tíi thêi ®iÓm n¨m 1993 thÞ tr­êng nµy ®· lªn tíi 35% thÞ tr­êng quèc tÕ cña VNA. §ã lµ thêi ®iÓm më ra liªn tiÕp c¸c ®­êng bay tíi Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc… Ngoµi viÖc tho¶ m·n nhu cÇu ®i l¹i b»ng hµng kh«ng gi÷a 2 quèc gia, c¸c ®­êng bay §«ng B¾c ¸ cßn thu hót ®­îc mét l­îng lín kh¸ch tõ B¾c Mü mµ tr­íc ®©y trung chuyÓn qua c¸c ngâ lín trong khu vùc B¨ng Cèc vµ Singapore. 5.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña VietNam Arlines trªn thÞ tõng khu vùc thÞ tr­êng quèc tÕ trong n¨m 2001-2003: §èi víi khu vùc thÞ tr­êng Ch©u ¢u: l­îng kh¸ch t¨ng æn ®Þnh tõ n¨m 2001 ®Õn 2003. MÆc dï cã sù bÊt æn ®Þnh t¹i khu vùc thÞ tr­êng Ch©u ¸ nh­ng sù mÊt æn ®inh ®ã l¹i kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng Ch©u ¢u. N¨m 2002 vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña h·ng t¨ng 30,3% so víi n¨m 2001 sau ®ã gi÷ æn ®Þnh trong n¨m 2002 vµ t¨ng 15,7% trong cuèi n¨m 2003 trªn thÞ tr­ên nµy l­îng kh¸ch mµ VietNamArlines khai th¸c tËp kh¸ nhiÒu ë 2 ®­êng bay HAN – PAR vµ SGN – PAR. Trªn 2 ®­êng bay nµy khèi l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lín vµ t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m: §­êng bay HAN – PAR: N¨m 2001 vËn chuyÓn ®­îc 16000 kh¸ch, n¨m 2002 lµ 30000 kh¸ch, n¨m 2002 lµ 36000 kh¸ch, n¨m 2003 lµ 35000 kh¸ch. §­êng bay SGN – PAR: N¨m 2001 vËn chuyÓn ®­îc 53000 kh¸ch, n¨m 2001 lµ 58000 kh¸ch, n¨m 2002 lµ 58000 kh¸ch, n¨m 2003 lµ 57000 kh¸ch. NhËn xÐt mét c¸ch tæng thÓ chóng ta thÊy r»ng khu vùc thÞ tr­êng Ch©u ¢u lµ thÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. T¹i thÞ tr­êng §«ng D­¬ng: Nguån kh¸ch chñ yÕu trªn thÞ tr­êng nµy lµ kh¸ch du lÞch. Do khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc Ch©u ¸ nªn l­îng kh¸ch du lÞch trong vïng nãi chung cã sù gi¶m sót râ rÖt. Kh«ng chØ riªng hµng kh«ng ViÖt Nam chÞu sù gi¶m sót vÒ l­îng kh¸ch, nh×n chung kÕt qu¶ kinh doanh c¸c h·ng kh¸c ®Òu suy gi¶m do dung l­îng thÞ tr­êng gi¶m ®ét ngét. Trong hai n¨m 2002 – 2003 l­îng kh¸ch VNA vËn chuyÓn trªn thÞ tr­êng §«ng D­¬ng gi¶m m¹nh. N¨m 2002 sè l­îng kh¸ch chØ b»ng 67,1 % so víi n¨m 2001. N¨m 2002 lµ 93,9 % so víi n¨m 2001. Sang n¨m2003 khi t×nh h×nh chÝnh trÞ, an ninh ë khu vùc nµy æn ®×nh ®· lµm t¨ng nhanh l­îng kh¸ch trªn thÞ tr­êng so víi n¨m 2001 t¨ng 25,6%, ®©y lµ dÊu hiÖu phôc håi rÊt ®¸ng mõng ®èi víi thÞ tr­êng vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ cña ViÖtNam Arlines. HiÖn nay tû träng cña thÞ tr­êng §«ng D­¬ng chiÕm kho¶ng 21% toµn bé thÞ tr­êng quèc tÕ cña h·ng. ThÞ tr­êng §«ng B¾c ¸: Lµ n¬i chu chuyÓn kh¸ch gi÷a c¸c lôc ®Þa, nh­ cÇu ®i l¹i b»ng hµng kh«ng trªn thÞ tr­êng lµ lín, tû träng thÞ tr­êng chiÕm 40,54% thÞ tr­êng vËn chuyÓn quèc tÕ cña VietNamArlines trong 4 n¨m võa qua tõ 2001-2003. §©y còng lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm chÝnh cña H·ng víi ®èi t­îng lµ kh¸ch du lÞch ®i tõ c¸c n­íc §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Trung Quèc vµ ViÖt Nam hoÆc qua ViÖt Nam ®Õn Capuchia vµ Lµo t¨ng lªn nhanh trãng, kh¸ch th­¬ng tõ quèc gia nµy ®Õn ViÖt Nam còng cã chiÒu h­íng t¨ng lªn. ThÞ tr­êng §«ng Nam ¸: ThÞ tr­êng nµy cã sè l­îng biÕn ®éng rÊt lín trong 2 n¨m 2002-2003 khèi l­îng hµnh kh¸ch gi¶m sót tõ møc 368 000 kh¸ch n¨m 2003 xuèng 264 000 kh¸ch n¨m 2002 vµ 169070 kh¸ch n¨m 2002 tíi n¨m 2003 thÞ tr­êng cã dÊu hiÖu phôc håi khèi l­îng kh¸ch vËn chuyÓn ®¹t 181040 kh¸ch t¨ng 7,1% so víi n¨m 2002 trong ®ã kh¸ch th­¬ng quyÒn 3/4 t¨ng 7%, kh¸ch bæ trî chñ yÕu tõ ch©u ¢u t¨ng 4,5 %. ThÞ tr­êng óc: §©y lµ khu vùc thÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, mÆc dï cã gi¶m sót vÕ sè l­îng hµnh kh¸ch trong n¨m 1999 gi¶m 10,39% so víi n¨m 2000. N¨m 2002 l­îng kh¸ch khai th¸c gi¶m 0,6% so víi n¨m 2001. MÆc dï ë thÞ tr­êng óc cã sù gi¶m sót vÒ sè l­îng kh¸ch khai th¸c trong n¨m 2001, 2002, ®¹t 45500 kh¸c. BiÓu ®å: Sè liÖu vËn chuyÓn kh¸ch trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ChØ tiªu Thùc hiÖn 1999 2000 2001 2002 Vietnam Airlines Kh¸ch L.chuyÓn(1000kh.km) C/¦ L.chuyÓn(1000G.km) HSSDG ThÞ phÇn kh¸ch Hµng ho¸(tÊn) ThÞ phÇn h/ho¸ 1263.750 1.081.253 963.072 1.116.144 3675.240 3.953.021 3159.290 3.687.481 5252.703 6.271.345 4830.719 4.537094 69,97% 63,03% 65,4% 81,27% 42,97% 40,08% 39,35% 39,5% 18.760 20.316 15,631 14052 35,65% 32,12% 25,98% 23,49% Tæng thÞ tr­êng Kh¸ch Hµng ho¸ 2.941.005 52.620 2.697.737 63.251 2.447.451 60.147 2825.691 59.796 Nguån: Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng 5.1.4.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña ViÖt Nam Arrlines trªn thÞ tr­êng néi ®Þa trong n¨m 2001 -2003. VËn t¶i hµng kh«ng néi ®Þa h×nh thµnh tõ rÊt sím, ngay sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ, Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®· më c¸c ®­êng bay nèi liÒn thñ ®« Hµ Néi víi mét sè ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc nh­: Hµ Néi – Vinh – Hµ Néi (9/1956), Hµ Néi -§iÖn Biªn Phñ – Hµ Néi (11/1956). Trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, VËn t¶i néi ®Þa chñ yÕu hôc vô cho qu©n sù, bay chuyªn c¬. Sau n¨m 1975, vËn t¶i néi ®Þa cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi, ®Æc biÖt lµ tõ khi ViÖt Nam chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng m¹ng bay néi ®Þa cña H·ng ®­îc më réng. N¨m 1991 m¹ng bay chØ cã vÎn vÑn 9 ®­êng bay néi ®Þa ®Õn nay ®· cã 25 ®­êng bay v­¬n tíi 15 tØnh thµnh phè c¶ n­íc. Tõ n¨m 20001 ®Õn n¨m 2003, thÞ tr­êng hµng kh«ng néi ®Þa ph¸t triÓn rÊt nhanh, tuy trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2003 cã bÞ ch÷ng l¹i do ¶nh h­ëng cña dÞch sart nh­ng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch vÉn t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 50% hµng ho¸ t¨ng 80%. N¨m 2001 tæng kh¸ch thÞ tr­êng néi ®Þa ®¹t 1600350 kh¸ch trong ®ã tû lÖ kh¸ch n­íc ngoµi chiÕm 33%, khèi l­îng kh¸ch vËn chuyÓn chñ yÕu tËp trung ë ®­êng bay Hµ Néi – TPHCM ®¹t 764936 kh¸ch chiÕm 47,8% tæng sè kh¸ch vËn chuyÓn trong n¨m. cßn l¹i ®­êng bay HN/TPHCM- §µ N½ng vËn chuyÓn ®­îc 40590 kh¸ch chiÕm 21,3%, c¸c ®­êng bay du lÞch vËn chuyÓn ®­îc 204637kh¸ch chiÕm 12,8% vµ ®­êng bay lÎ vận chuyển được 290187 kh¸ch chiếm 18,1%. Thị phần của H·ng tới 93,5%. BiÓu ®å: khèi l­îng vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch cña hµng HKQGVN trªn thÞ tr­êng néi ®Þa tõ n¨m 1996-1999 ChØ tiªu Thùc hiÖn 1999 2000 2001 2002 Vietnam Airlines Kh¸ch 1.600.350 1.672.321 1.650.627 1.694.720 L.chuyÓn (1000Kh.km) 1.467.761 1.487.746 1.480.502 1.527.144 C/¦ L.chuyÓn (1000G.km) 1.834.701 1.952.545 1.898.079 1.816.732 HSSDG 80% 76,2% 78% 74,06% ThÞ phÇn kh¸ch 93,5% 96,04% 95,6% 94,16% Hµng ho¸ (tÊn) 21.697 22.742 24.286 22.164 ThÞ phÇn hµng ho¸ 90,46% 95,98% 98,84% 98,85% Tæng thÞ tr­êng Kh¸ch 1.711.604 1.741.275 1.726.597 1.799.830 Hµng ho¸ (tÊn) 23.984 23.694 24.570 22.420 Nguån: Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng N¨m 2003 Vietnam Arlines ®· vËn chuyÓn ®­îc 1672321 kh¸ch hµng t¨ng 4,5% so víi n¨m 2001. Trªn ®­êng bay HN- TPHCM sè l­îng kh¸ch hµng ®· vËn chuyÓn lµ 732424 kh¸ch chiÕm 43,8% tæng l­îng kh¸ch vËn chuyÓn trªn toµn bé m¹ng néi ®Þa, gi¶m 4,25% so víi n¨m 2001. C¸c ®­êng bay du lÞch vËn chuyÓn ®­îc 317303 kh¸ch t¨ng lªn 55,05% so víi n¨m 2001. Nguyªn nh©n lµ do cã sù gia t¨ng vÒ sè l­îng kh¸ch so víi n¨m2001 nh­ (§­êng bay HAN-HUI vËn chuyÓn ®­îc 68000 kh¸ch t¨ng 47,8%,SGN-DLI vËn chuyÓn ®­îc 29200 kh¸ch t¨ng 349,32%... N¨m 2002 tæng kh¸ch vËn chuyÓn ®­îc trªn c¸c ®­êng bay néi ®Þa gi¶m 1,3% so víi n¨m 2001, tæng sè kh¸ch vËn chuyÓn ®­îc lµ 1650627 kh¸ch ®¹t 95,6% thÞ phµn néi ®Þa. L­îng kh¸ch khai th¸c trªn ®­êng bay HN-TPHCM ®¹t 755235 kh¸ch t¨ng 3,11% vµ chiÕm 45,75% tæng sè kh¸ch néi dÞa cña Vietnam Arlines. C¸c ®­êng bay du lÞch cã sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lµ 349605 kh¸ch ®¹t t¨ng 7,72% so víi n¨m 2002. §iÒu nµy chøng tá r»ng thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ®· cã dÊu hiÖu phôc håi thÓ hiÖn th«ng qua c¸c th«ng sè trªn mét sè ®iÓm bay du lÞch cña ViÖt Nam nh­ sau: §­êng bay HAN – HUI: Sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lµ 74000 kh¸ch t¨ng 5,7% so víi n¨m 2002. §­êng bay HAN – NHA: Sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lµ 34605 kh¸ch t¨ng 14,59% §­êng bay SGN – HUI: Sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lµ 98200 t¨ng 18,3%. §­êng bay SGN – NHA: Sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn lµ 92300 kh¸ch t¨ng 9,9%. C¸c ®­êng bay lÎ: sè l­îng kh¸ch vËn chuyÓn trong n¨m 2002lµ 258905 kh¸ch t¨ng 5,09%. Thèng kª hµnh kh¸ch bay trªn c¸c chuyÕn bay néi ®Þa tõ n¨m 2000-2003 STT §­êng bay 2000 2001 2002 2003 1 HAN-SGN 764.936 732.424 755.235 743.334 2 HAN/SGN-DAD 340.590 327.334 324.507 342.876 Tæng Kh trªn §B trôc 1.105.526 1.059.758 1.079.742 1.086.210 3 DAD-DLI 4.000 4.200 4 DAD-NHA 16.600 18.600 19.900 20.100 5 DLI-HUI 1.000 6 HAN-NHA 46.000 68.000 70.000 74.000 7 HAN-NHA 23.800 28.600 30.200 34.605 8 SGN-DLI 6.500 29.200 33.240 30.400 9 SGN-HUI 52.037 79.703 83.000 98.200 10 SGN-NHA 58.700 89.200 84.000 92.300 Tæng Kh trªn c¸c §B du lÞch 204.637 317.303 324.540 349.605 11 DAD-BMV 16.800 17.600 16.700 22.600 12 DAD-HPH 12.700 10.400 2.700 13 DAD-PXU 32.500 34.900 23.500 14.700 14 DAD-VII 15.600 14.200 9.600 10.700 15 HAN-DIN 13.780 20.600 15.400 13.900 16 HAN-SQH 4.600 7.800 8.840 7.600 17 PQC-VKG 13.900 9.600 16.300 18 SGN-BMV 42.507 48.500 36.405 34.560 19 SGN-HPH 57.800 54.160 48.600 52.205 20 SGN-PQC 19.500 26.800 22.500 29.800 21 SGN-PXU 32.200 34.300 30.700 26.300 22 SGN-UIH 27.300 26.000 21.000 29.540 23 SGN-VKG 1.000 800 700 Tæng Kh trªn c¸c §B lÎ 290.187 295.260 246.345 258.905 Tæng Kh trªn toµn m¹ng 1.600.350 1.672.321 1.650.627 1.694.720 PHÇN 3 Mét sè biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch cña Hµng kh«ng quèc gia viÖt nam 1. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i cÇn kh¾c phôc Nh×n tæng thÓ, mÆc dï ®· t¹o ®­îc nh÷ng b­íc ph¸t triÓn vµ tiÕn bé quan träng tr¶i qua h¬n 10 n¨m ®æi míi, vÒ c¬ b¶n n¨ng lùc c¹nh tranh cña Vietnam Airrlines vÉn con rÊt h¹n chÕ víi mét m¹ng ®­êng bay chñ yÕu trong n­íc vµ quèc tÕ khu vùc, khai th¸c cßn thiÕu æn ®Þnh thÊt th­êng, chÊt l­îng dÞch vô mÆc dï ®· ®­îc c¶i thiÖn nh­ng vÉn ë møc d­íi trung b×nh, kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kh¶ n¨ng ph¶n øng ë møc ®é c¹nh tranh cßn nhiÒu bÊt cËp. Trong 4 n¨m tõ 1999 tíi n¨m 2003 trung b×nh Vietnam Airlines vËn chuyÓn ®­îc 3,76 triÖu kh¸ch/ n¨m vµ 47,912 ngh×n tÊn hµng ho¸, n¨m nh­ng v·n chØ lµ mét H·ng Hµng kh«ng nhá trong khu vùc, ®øng cuèi trong b¶ng xÕp h¹ng cña c¸c H·ng Hµng kh«ng HiÖp héi c¸c H·ng Hµng kh«ng Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng (AAPA) mµ VietNam Airlines lµ thµnh viªn. XÐt vÒ sè l­îng hµnh kh¸ch chuyªn chë c¸c H·ng Hµng kh«ng trung b×nh vµ t­¬ng ®èi lín trong khu vùc nh­ Singapore Airlines ( SQ), Thai Airrwway( TG), Cathay Pacific ( CX) lín h¬n gÊp 4, ®Õn 5 lÇn Vietnam Airlines. VÒ lÞch bay, giê bay cßn hay thay ®æi nhÊt lµ trªn c¸c tuyÕn ®­êng bay néi ®Þa ¶nh h­ëng tíi t©m lý kh¸ch hµng. C«ng t¸c ®­a ®ãn kh¸ch hµng tõ trung t©m thµnh phè ra s©n bay cßn ch­a tèt, kh¸ch hµng vÉn ph¶i tr¶ thªm tiÒn (®iÒu nµy kh«ng x¶y ra ë H·ng Hµng kh«ng Pacific Airlines). Do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt s©n bay ch­a tèt nªn x¶y ra t×nh tr¹ng ïn t¾c t¹i c¸c ga trong thêi gian cã mËt ®é chuyÓn bay cÊt, h¹ c¸nh cao. VÒ chÊt l­îng dÞch vô, dï ®· ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu trong nh÷ng n¨m qua vµ ®· t¨ng gÇn 15 bËc trong b¶ng xÕp h¹ng cña b¸o tuÇn tin tøc ¸ Ch©u, nh­ng vÉn thuéc nhãm H·ng Hµng kh«ng lo¹i hai, xÕp thø h¹ng kho¶ng 40 trong sè c¸c H·ng Hµng kh«ng ho¹t ®éng ë Ch©u ¸. VÒ mÆt thÞ tr­êng: hiÖn t¹i Vietnam Airlines ch­a ®ñ kh¶ n¨ng, tiÒm lùc ®Ó v­¬n ra c¸c thÞ tr­êng lín nh­ c¸c ®iÓm bay trùc tiÕp tíi Ch©u Mü, B¾c Mü nhÊt vµ n­íc Mü n¬i cã thÞ tr­êng lín ( hiÖn nay Vietnam Airlines míi chØ dõng l¹i ë nèi chuyÕn víi c¸c H·ng Hµng kh«ng kh¸ch cã tiÒm lùc m¹nh h¬n). Vietnam Airlines ch­a khai th¸c thÞ tr­êng Ch©u Phi do mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc thuéc khu vùc nµy cßn h¹n chÕ. VÒ hiÖu qu¶ sö dông n¨ng lùc s¶n xuÊt, vËt t­, tiÒn tèn cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cßn láng lÎo, ch­a ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng thÓ cña toµn H·ng. H¬n n÷a qu¸ tr×nh t¸ch nhËp, thay ®æi tæ chøc nhiÒu lÇn ®· lµm ph©n t¸n nguån vèn nhá bÐ cña H·ng, kh«ng tËp trung ®­îc nguån lùc ®Çu t­ vµo tµi s¶n chñ yÕu lµ ®éi m¸y bay, lµm cho nh÷ng khã kh¨n cña H·ng ngµy cµng gay g¾t. §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y hµng kh«ng ®ang næi lªn mét h×nh thøc c¹nh tranh g©y nhiÒu khã kh¨n cho HKVN lµ h×nh thøc “hµng kh«ng gi¸ vÐ rΔ , lo¹i h×nh nµy cã kh¶ n¨ng sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu trong khu vùc ®©y cung lµ mét th¸ch thøc víi hµng kh«ng ViÖt Nam ChËm ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n cña H·ng nªn kh«ng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng râ rµng, g©y khã kh¨n trong viÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kinh doanh ë c¸c cÊp qu¶n lý, cßn biÓu hiÖn thiÕu nh¹y bÐn trong l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh tuy cã tiÕn bé nh­ng vÉn cßn béc lé nhiÒu ®iÓm yÕu kÐm, thiÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ qu¶n lý, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, chÕ ®é qu¶n lý vËt t­- khÝ tµi, ®Þnh møc lao ®éng... Quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh cßn kång kÒnh, thiÕu linh ho¹t kÐm hiÖu qu¶, quy tr×nh kinh doanh cßn chång chÐo vµ ch­a râ rµng. §Æc biÖt lµ ch­a x©y dùng ®­îc mét phong c¸ch lµm viÖc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ h­íng vµo thÞ tr­êng. H·ng cßn mÊt qu¸ nhiÒu thêi gian vµ søc lùc vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæ chøc néi bé, ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc tËp trung ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §éi m¸y bay së h÷u cña H·ng cßn chiÕm tû träng nhá kho¶ng 50%, hiÖn nay H·ng HKQGVN ch­a cã c¸c lo¹i m¸y bay ®ñ lín, ®ñ tÇm cì ®Ó cã thÓ khai th¸c c¸c nh÷ng tuyÕn ®­êng bay th¼ng ®Õn thÞ tr­êng Ch©u Mü réng lín. Tuy cã tiÕn bé trong viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, lao ®éng nh­ng lùc l­îng, c¬ cÊu cña ®éi ngò nµy ch­a ®¸p øng yªu cÇu. C¸n bé qu¶n lý ®Çy ngµnh cßn thiÕu. ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, ph©n phèi thu nhËp ch­a thËt sù trë thµnh ®ßn bÈy, ch­a t­¬ng xøng víi hiÖu qu¶ vµ n¨ng suÊt lao ®éng. ChÝnh s¸ch lao ®éng ch­a thu hót ®­îc nguån lao ®éng cã chÊt l­îng cao trong x· héi. Sè c¸n bé ®«ng nh­ng sè c¸n bé cã kh¶ n¨ng lµm viÖc thùc thô vµ n¨ng lùc hµnh ®éng thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. GÇn ®©y H·ng HKQGVN cã ®­a ra ch­¬ng tr×nh kh¸ch hµng th­êng xuyªn(FFP) nh»m khuyÕn kh¸ch hµng sö dông dÞch vô Hµng kh«ng cña H·ng, cñng cè nguån kh¸ch trung thµnh vµ thu hót thªm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Tuy nhiªn tÇm cì ch­¬ng tr×nh ch­a b»ng c¸c H·ng n­íc ngoµi nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi hä cßn thÊp bÐ, kinh nghiÖm ho¹t ®éng nªn kÕt qu¶ thu ®­îc ch­a cao, hiÖn nay ch­¬ng tr×nh thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng nªn kÕt qu¶ quèc tÕ vµ trªn ®­êng bay lµ Hµ Néi/ TPHCM; Hµ Néi/ §µ N½ng/ Hµ Néi ch­a phæ biÕn trªn toµn m¹ng néi ®Þa nguyªn nh©n lµ do h¹ tÇng c¬ së kü thuËt ë c¸c s©n bay ch­a cho phÐp, trang bÞ kü thuËt cßn l¹c hËu. Mét khã kh¨n n÷a ®èi víi H·ng lµ diÖn tÝch cña H·ng t¹i c¸c s©n bay quèc tÕ cßn qu¸ chËt hÑp. HiÖn nay, H·ng HKQGVN chØ cã 3 s©n bay quèc tÕ lµ Néi Bµi, §µ N½ng vµ T©n S¬n NhÊt c¬ së vËt chÊt c¸c s©n bay nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thùc tr¹ng Hµng kh«ng ViÖt Nam cµng trë nªn cÊp b¸ch h¬n khi chóng ta ®ang tiÕn vµo thÕ kû míi víi nh÷ng xu thÕ míi ( xu thÕ tù do ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, tù do bÇu trêi) ®ßi hái hÕt søc gay g¾t c¶ vÒ tÇm nh×n, tr×nh ®é t­ duy vµ n¨ng lùc tæ chøc hµnh ®éng. Bªn c¹nh c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, kh«ng thÓ nh¾c ®Õn mét sè th¸ch thøc kh¸ch kh«ng kÐm phÇn quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña H·ng HKQGVN nh­ vÊn ®Ò an ninh, an toµn Hµng kh«ng, b¶o vÖ m«i tr­êng, sù t¾c nghÏn vµ ho¹t ®éng qu¸ t¶i cña c¸c s©n bay, c¸c ®­êng bay nh­ c¸c thiÕt bÞ th«ng tin, liªn l¹c, nhu cÇu vèn lín cho ®Çu t­... Tuy nhiªn, cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng tÊt c¶ nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n võa liÖt kª trªn kh«ng dÉn ®Õn c¸i nh×n bi quan vÒ t­¬ng lai ph¸t triÓn cña H·ng HKGVN. 2. C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch. §Êt n­íc ta ®ang b­íc vµo thêi kú më cöa vµ dÇn hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu víi chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi . §¶ng vµ Nhµ N­íc ®· chñ tr­¬ng x©y dùng H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam trë thµnh mét H·ng hµng kh«ng hiÖn ®¹i, mét tËp ®oµn kinh tÕ lín.Tuy nhiªn Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn qóa non trÎ so víi khu vùc vµ thÕ giíi nªn ®Ó thùc hiÖn ®­îc chñ tr­¬ng th× cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc hîp lý. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc kh¸ quan träng ®ã lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh QTKD em xin ®­îc ®ãng gãp mét sè ý kiÕn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam. 2.1. C¸c biÖn ph¸p tr­íc m¾t. Thø nhÊt: Nhanh trãng ®a d¹ng ho¸ ®èi t­îng vËn chuyÓn trªn c¸c ®­êng bay hiÖn cã theo môc ®Ých ®i l¹i vµ theo ®iÓm ®i vµ ®iÓm ®Õn. QuyÕt t©m khai th¸c nguån kh¸ch, nguån hµng qu¸ c¶nh ViÖt Nam ®i c¸c n­íc kh¸c(gäi lµ th­¬ng quyÒn 6) HiÖn tû träng kh¸ch th­¬ng quyÒn 6 cña Vietnam Airlines chØ ®¹t 8-9% nÕu tÝnh c¶ lo¹i kh¸ch kÕt hîp di ViÖt Nam vµ mét hai ®iÓm kh¸c trong khu vùc th× còng míi chØ ®¹t trªn 10%. ThÞ tr­êng quèc tÕ hiÖn nay cña H·ng víi kho¶ng 4 triÖu l­ît kh¸ch vµo mçi n¨m cßn rÊt nhá so víi 9-10 triÖu cña c¸c n­íc trong khu vùc . NÕu chóng ta chØ chia sÎ thÞ tr­êng VN mµ kh«ng tham gia khai th¸c thÞ tr­êng kh¸c, thÞ phÇn vËn chuyÓn cña VAN trong nh÷ng n¨m tíi kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mµ cßn cã nguy c¬ gi¶m ®i. Nguîc l¹i nÕu t×m ®­îc c¸ch khai th¸c mét phÇn nhá th­¬ng quyÒn 6 t¹i thÞ tr­êng cña c¸c n­íc trong khu vùc th× ViÖt Nam Airlines cã thÓ bï l¹i ®­îc phÇn thiÕu hôt do thÞ tr­êng ViÖt Nam t¨ng tr­ëng chËm. Thø hai: CÇn cã biÖn ph¸p tÊn c«ng m¹nh vµo thÞ tr­êng kh¸ch th­¬ng gia, kh¸ch tr¶ gi¸ vÐ cao. Trong c¬ cÊu vËn chuyÓn cña VAN hiÖn nay tû träng kh¸ch th­¬ng gia vµ h¹ng phæ th«ng tr¶ gi¸ ®ñ chØ chiÕm kho¶ng15% nh­ng mang l¹i 30% tæng doanh thu. XÐt theo c¬ cÊu ®éi bay, VAN thÓ hiÖn tham väng cña mét h·ng hµng kh«ng nh»m vµo thÞ tr­êng kh¸ch tr¶ gi¸ vÐ cao, víi ®éi bay B767, A320, Fokker70 vµ ATR72 thuéc lo¹i trÎ nhÊt trong khu vùc. Tuy nhiªn xÐt theo c¬ cÊu trªn th× chung ta l¹i kh«ng chiÕm lÜnh ®­îc kh¸ch tr¶ thu nhËp thÊp. §©y lµ ®iÒu bÊt hîp lý cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy trong thêi gian tíi th× hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i tiÕp tôc c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy néi lùc, kiÓm so¸t chi phÝ tiÕt kiÖm chi tiªu, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng b»ng c¸ch ¸p duông c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ gi¸ vÐ cho hµnh kh¸ch ®i m¸y bay cña H·ng, nhÊt lµ kh¸ch th­¬ng gia. Gi¸ vÐ sÏ ®­îc ¸p dông nhiÒu møc kh¸c nhau tuú theo mïa vµ thùc tÕ trªn tõng chuyÕn bay, hay c¸c ®oµn kh¸ch tham dù héi th¶o héi nghÞ vµ c¸c sù kiÖn lín,…, sÏ ®­îc gi¶m gi¸. §èi víi nh÷ng b¹n hµng th­êng xuyªn H·ng cã thÓ cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng. Chóng ta kh«ng thÓ chuyÓn h­íng trë thµnh “ H·ng hµng kh«ng h¹ng hai” vµ c¬ cÊu l¹i ®éi m¸y bay, chuyÓn sang dïng c¸c lo¹i m¸y bay rÎ tiÒn nh­ B727, CD-10, L1011…, sau bao nhiªu nç lùc ®Çu t­ kh¶ n¨ng ®éc lËp khai th¸c vµ b¶o d­ìng. Thø ba: Mét sè chÆng bay trªn m¹ng quèc tÕ cña H·ng trong thêi gian gÇn ®©y cã sù t¨ng tr­ëng nªn H·ng cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n phï hîp nh»m t¨ng c­êng khai th¸c vËn chuyÓn hµnh kh¸ch trªn nh÷ng ®­êng bay nµy, t¨ng tÇn suÊt bay. ChÆng bay nh­: HµNéi –Taipei, Ha Néi- Qu¶ng Ch©u, SNG- Malina, SNG- Viªn(¸o), Hµ Néi- óc , SNG- óc ®Òu cã sù t¨ng tr­ëng cao VAN chiÕm thÞ phÇn 100%, nªn cã thÓ t¨ng tÇn suÊt bay trªn nh÷ng chÆng bay nµy. Mét sè ®­êng bay hiÖn H·ng khai th¸c kh«ng cã hiÖu qu¶ th× còng kh«ng nªn c¾t bá mµ vÉn ph¶i duy tr× vµ cã thÓ ph¶i chÞu lç ®Ó duy tr× vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cã nh­ vËy th× khi phôc håi ta míi cã thÓ b­íc ngay vµo khai th¸c ®­îc . §èi víi m¹ng néi ®Þa th× cÇn æn ®Þnh lÞch khai th¸c ë møc tèi ®a ®Æc biÖt lµ ®­êng bay trôc vµ ®­êng bay du lÞch, gi¶m tÇn suÊt bay trªn c¸c ®­êng bay lÎ. CÇn kh¾c phôc ngay t×nh tr¹ng huû chuyÕn bay hay háng m¸y bay x¶y ra lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc vµ lµm gi¶m lßng tin cña kh¸ch ®èi víi H·ng. NÕu tr­êng hîp chËm chuyÕn hay c¾t chuyÕn th× cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p phï hîp vµ cã nh÷ng båi th­êng thÝch ®¸ng. Thø t­: VÒ c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ H·ng cÇn ph¶i chó träng ®Çu t­ h¬n n÷a th«ng qua c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin d¹i chóng, s¸ch b¸o, t¹p trÝ tranh ¶nh…CÇn cã c¸c cuéc héi th¶o ch¨m sãc kh¸ch hµng, c¸c chÝnh s¸ch hîp lý. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc h×nh thøc qu¶ng c¸o hîp lý cô thÓ cã h­íng tËp trung vµo nguån kh¸ch cã thu nhËp cao. §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé phôc vô t¹i s©n bay h­íng dÉn hä thùc hiªn c¸c quy tr×nh xö lý c¸c tr­êng hîp bÊt th­êng s¶y ra t¹i c¸c ®Çu s©n bay. §éi ngò nh©n viªn phôc vô mÆt ®Êt lu«n lu«n ph¶i cã th¸i ®é vµ t¸c phong lµm viÖc tËn t×nh. T¨ng cuêng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c h·ng ®èi t¸c, nghiªn cøu më réng, t¨ng c­êng s¶n phÈm hîp t¸c quèc tÕ ®Ó t¨ng tr­ëng víi chi phÝ thÊp nhÊt b»ng h×nh thøc hîp t¸c liªn doanh trao ®æi chç, mua chç liªn doanh chia thu nhËp. 2.2. C¸c biÖn ph¸p dµi h¹n. Thø nhÊt: Më réng m¹ng ®­êng bay quèc tÕ, m¹ng ®­êng bay ph¶i ®­îc më réng sao cho H·ng cã thÓ khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. §èi víi m¹ng ®­êng bay quèc tÕ H·ng ph¶i ph¸t triÓn theo m« h×nh “trôc nam” tõng b­íc ®­a ViÖt Nam trë thµnh ®iÓm chung chuyÓn cña khu vùc. Song song víi viÖc cñng cè c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña H·ng cÇn ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng liªn lôc, ®Þa bµn tõng b­íc më réng kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng quan träng kh¸c, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c ®ång thêi gi¶m bít sù phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo mét vµi thÞ tr­êng khu vùc cè ®Þnh. ViÖc t¨ng tÇn suÊt bay vµ ®Æc biÖt lµ më réng ®­êng bay míi ph¶i lËp mét dù ¸n nh­ mét dù ¸n quan träng, ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i nghiªn cøu râ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Thø hai: Më réng ®Çu t­ n©ng cÊp vµ khai th¸c c¶ng hµng kh«ng, s©n bay. ViÖt nam lµ mét ®Êt n­íc cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi lµ cöa ngâ lèi liÒn khu vùc §«ng Nam ¸ víi c¸c khu vùc kh¸c do ®ã c¸c c¶ng hµng kh«ng vµ s©n bay quèc tÕ rÊt cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn; c¸c s©n bay nµy cÇn ®­îc t¨ng c­êng ®Çu t­ vÒ c¬ së h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu míi. §èi víi c¸c s©n bay néi ®Þa cÇn ph¶i n©ng cÊp më réng ®Ó t¹o ra mét m¹ng s©n bay ®ñ søc phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn m¹ng ®­êng bay trong n­íc, ®¸p øng nhu cÇu giao l­u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c vïng trong n­íc. KÕt hîp viÖc ®Çu t­ n©ng cÊp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô t¹i c¸c c¶ng hµng kh«ng, s©n bay cña ViÖt Nam sÏ tõng b­íc ®­a ViÖt Nam thµnh trung ®iÓm chung chuyÓn Hµng kh«ng quan träng trong khu vùc. Thø ba: C«ng t¸c tiÕp thÞ më réng m¹ng b¸n, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vôvµ qu¶ng c¸o ph¸t ®éng thÞ tr­êng. M¹ng l­íi b¸n hiÖn nay cña H·ng tuy kha réng song ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña HKVN trong t­¬ng lai ph¸t triÓn. Hµng kh«ng cÇn sè l­îng ®¹i lý b¸n vÐ ë nhiÒu n¬i më réng h¬n n÷a ®¸p øng yªu cÇu kh¶ n¨ng mua vÐ ®­îc thuËn lîi cho kh¸ch. Bé ph©n gi¸ c­íc vµ m¹ng b¸n nªn t¹o ra nhiÒu h¹ng ghÕ , nhiÒu lo¹i gi¸ vÐ ®Ó thu hót ®­îc sè l­îng kh¸ch ®a d¹ng ®Õn víi H·ng nhiÒu h¬n. ViÖc triÓn khai ®ång bé cïng ph­¬ng tiÖn b¸n hµng hiÖn ®¹i víi ph­¬ng thøc thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch sÏ gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc t¨ng doanh sè, t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng ngay tõ kh©u mua vÐ, t¹o ra h×nh ¶nh tèt ®Ñp vÒ H·ng tr­íc m¾t cña kh¸ch hµng. VÒ qu¶ng c¸o vµ ph¸t ®éng thÞ tr­êng. VÊn ®Ò qu¶ng c¸o cña HKVN nay vÉn cßn h¹n chÕ, cÇn ph¶i qu¶ng c¸o trªn mäi ph­¬ng tiªn b»ng nhiÒu h×nh thøc, qu¶ng c¸o cã träng ®iÓm trªn mäi lÜnh vùc. Víi kh¸ch th­¬ng gia: Gi¸ c¶ cña Hµng kh«ng ViÖt Nam cho c¸c thÞ tr­êng lµ hîp lý, song ch­a cã biÖn ph¸p ®Ó qu¶ng c¸o, ph¸t ®éng dÞch vô nµy. Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn cã chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®ång bä trªn mäi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng. Víi kh¸ch du lÞch: Bay giê cã thÓ lµ thêi gian thÝch hîp cho Hµng kh«ng thùc hiÖn m¹ng l­íi lín cho c¸c dÞch vô thÝch hîp nhÊt. Thø t­ : Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng quèc tÕ. Ngµy nay trong lÜnh vùc vËn t¶i hµng kh«ng ®ang cã sù c¹nh tranh gay g¾t. C¸c n­íc kinh tÕ ph¸t triÓn lu«n lµ n¬i s¶n sinh ra c¸c H·ng hµng kh«ng hïng m¹nh nh­ Mü, NhËt, Hång K«ng, Singapore…Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ mét H·ng cßn non trÎ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng v× vËy kh«ng thÓ kh«ng häc hái kinh nghiÖm cña c¸c H·ng hµng kh«ng hµng ®Çu trªn thÕ giíi víi hµng chôc n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ViÖc nghiªn cøu häc hái kinh nghiÖm trong tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, ®iÒu hµnh m¸y bay vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng…còng cÇn vËn dông s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh n­íc ta, kh«ng nªn ¸p ®Æt mét c¸ch m¸y mãc dËp khu«n. N­íc ta cã nh÷ng ®Æc thï riªng, lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, nguån vèn vµ nh©n lùc cßn thiÕu thèn, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng më réng cña thÞ tr­êng cßn thô ®éng. ChÝnh v× vËy ¸p dông kinh nghiÖm cña H·ng kh¸c ph¶i chó träng vµo ®Æc thï nguån lùc, yÕu tè m«i tr­êng kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ vµ vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ViÖt Nam. KÕt luËn Nh×n chung lµ mét H·ng non trÎ míi b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c h·ng hµng kh«ng hïng m¹nh trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi HKVN ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn tù hµo, trë thµnh mét H·ng hµng kh«ng cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ ®éi bay hiÖn ®¹i ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu thùc tÕ cña kh¸ch hµng. Tuy nhiªn HKVN vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ trong c¸c vÊn ®Ì nh­ vèn, qu¶n lý, c¬ së h¹ tÇng… vµ nh÷ng kinh nghiÖm kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó ®¶m b¶o viÖc kinh doanh thuËn lîi vµ ®¹t kÕt qu¶ cao HKVN ph¶i quan t©m nhiÒu ®Õn c«ng t¸c thÞ tr­êng. §©y lµ nh©n tè quan träng gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu trong kinh doanh . Trong bµi viÕt nµy viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vËn t¶i hµnh kh¸ch cña Tæng C«ng Ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, em cã mét vµi gãp ý vÒ biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êngvËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hy väng gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc ph¸t triÓn kinh doanh cña HKVN. Tuy b¶n th©n ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy gi¸o Hoµng V¨n Liªu cïng c¸c anh, chÞ trong Ban kÕ ho¹ch thÞ tr­êng nh­ng ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt . V× vËy em mong ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Mét vµi ký hiÖu sö dông trong chuyªn ®Ò HAN: Hµ Néi ˜ SGn: T.P.Hå ChÝ Minh §A: §µ N½ng ˜ DLI: §µ L¹t NHA: Nha Trang ˜ HUI: HuÕ HPH: H¶i Phßng ˜ VII: Vinh SQH: Nµ S¶n ˜ PQC: Phó Quèc UIH: Qui Nh¬n ˜ VAN: VietNam Airlines HKVN: Hµng Kh«ng ViÖt Nam ˜ VN: ViÖt Nam Tµi liÖu tham kh¶o Qu¶n trÞkinh doanh vµ th­¬ng m¹i. PGS.TS Hoµng Minh §­êng. Kinh tÕ vi m«. Tr­êng §HKTQD. Thêi b¸o kinh tÕ thÕ giíi . Thêi b¸o kinh tÕ VN. T¹p trÝ Heritage2001. Marketing c¬ b¶n –Tr­êng §HKTQD. Th«ng tin kü thuËt Hµng kh«ng. T¹p trÝ Hµng kh«ng 2002.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường vận chuyển hành khách của hàng không quốc gia Việt Nam.doc
Luận văn liên quan