Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing trong ngành thép VN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài : Cùng với chính sách mở cửa của nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ cơ chế thị trường. Trong những năm qua, ngành thép đã có nhiều cố gắng vượt bậc để nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm ngày càng lên cao nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp trong ngành thép vẫn còn nhiều khó khăn trong vấn đề cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, theo chúng tôi, đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG NGÀNH THÉP VIỆT NAM” thật sự là cần thiết đối với ngành thép Việt Nam . 2. Mục đích và nội dung nghiên cứu của luận án : Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing ở các doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam được hiệu qủa hơn. Xuất phát từ mục đích trên, nội dung nghiên cứu bao gồm Nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing ở một doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành thép Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing ở các doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam được hiệu qủa hơn. Đề đạt một số kiến nghị đối với nhà nước. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu trong luận án là các doanh nghiệp trong ngành thép Việt Nam. Trong đó, lấy Tổng Công ty thép Việt Nam là đơn vị tiêu biểu để lấy số liệu minh họa - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là ở lĩnh vực hoạt động marketing trong các doanh nghiệp thép Việt Nam hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu : Trong luận án, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương pháp luận chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương pháp so sánh, thống kê, phương pháp quan sát và thực nghiệm. 5. Những kết qủa đạt được trong luận án : Luận án đã nghiên cứu, khảo sát được thực trạng hoạt động marketing của các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành thép từ năm 1990 đến năm 2001, ở một số nội dung như công tác nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, các chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị. Trên cơ sở khảo sát đó, trong luận án, chúng tôi đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động marketing tại các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam là : Nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam. Nhóm giải pháp mang tính chất đầu tư cho chiến lược marketing mix. Nhóm giải pháp mang tính chất hỗ trợ hoạt động marketing ở các doanh nghiệp thép. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một số kiến nghị mang tính chất vĩ mô đối với Nhà nước có liên quan đến hoạt động marketing. Đề tài này mang tính thực tiễn, có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu khoa học cũng như trong hoạt động mở rộng thị trường, gia tăng thị phần cho ngành thép Việt Nam.

pdf163 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
áy coøn raát thaáp. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do coù söï ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò neân saûn löôïng ôû caùc doanh nghieäp ñaõ taêng leân khoâng ngöøng. Treân cô sôû phaân tích vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng phaân phoái saûn phaåm cuûa ngaønh theùp Vieät Nam trong thôøi gian qua ñoàng thôøi ñeå taêng khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm theùp caùn trong naêm 2002, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp noùi chung vaø Toång coâng ty theùp Vieät Nam noùi rieâng, phaûi coù moät soá bieän phaùp nhaèm taêng cöôøng hoaït ñoäng tieâu thuï trong nöôùc. Caùc bieän phaùp naøy, chuû yeáu taäp trung vaøo söï keát hôïp cuûa keânh phaân phoái giaùn tieáp vaø keânh phaân phoái tröïc tieáp trong chính saùch phaân phoái cuûa ngaønh theùp Vieät Nam. Ñoái vôùi keânh phaân phoái giaùn tieáp : Tröôùc heát caùc doanh nghieäp vaãn thöïc hieän thöông vuï xuaát khaåu giaùn tieáp qua caùc vaên phoøng ñaïi dieän nöôùc ngoaøi, caùc coâng ty kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, caùc thò tröôøng truyeàn thoáng trong khi chöa coù ñieàu kieän thaâm nhaäp vôùi caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi nhö nhöõng khaùch haøng quen thaân, uy tín. Trong töông lai, töøng böôùc loaïi boû daàn caùc thò tröôøng trung gian ñeå chuyeån sang phaân phoái tröïc tieáp. Töøng böôùc tieáp caän tröïc tieáp khaùch haøng nöôùc ngoaøi. Ñoái vôùi keânh phaân phoái tröïc tieáp : Cuûng coá vaø môû roäng höôùng xuaát khaåu tröïc tieáp ñeán caùc thò tröôøng trong khu vöïc. Tröôùc heát neân löïa choïn khu vöïc phuø hôïp veà ñòa lyù, daân cö, nhu caàu…Ví duï caùc nöôùc trong khu vöïc ASEAN ñeå laøm ñieåm xuaát phaùt, haïn cheá ruûi ro. Cuûng coá cô caáu toå chöùc caùc keânh phaân phoái haøng hieän coù ñoàng thôøi ñeà ra caùc chính saùch öu ñaõi, khen thöôûng nhaèm kích thích keânh phaân phoái trong hoaït ñoäng tieâu thuï saûn phaåm. Nghieân cöùu caùc thò tröôøng tieàm naêng, thieát laäp töøng böôùc caùc chi nhaùnh hoaït ñoäng ñaïi lyù tieâu thuï ôû nöôùc ngoaøi. Trong quùa trình giao dòch, caùc doanh nghieäp neân tranh thuû tìm kieám ñoái taùc coù coâng ngheä hieän ñaïi, coù naêng löïc taøi chính, coù maïng löôùi phaân phoái roäng ñeå thieát laäp lieân doanh nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, naâng cao khaû naêng caïnh tranh saûn phaåm ôû trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Caùc nhaø maùy, coâng ty trong ngaønh theùp neân phaùt trieån nhöõng ñaïi lyù, vaên phoøng ñaïi dieän ôû caùc khu vöïc thò tröôøng nhaèm ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, tìm kieám khaùch haøng tieàm naêng. Ñeå töøng böôùc thöïc hieän nhöõng ñieåm vöøa neâu treân, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp neân chuù troïng ñeán moät soá vaán ñeà nhö : Nhaát quaùn trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc phaân phoái phuø hôïp vôùi caùc chieán löôïc khaùc trong Marketing-mix cuûa coâng ty. Toå chöùc boä phaän marketing ñuû maïnh vaø coù khaû naêng thöïc hieän caùc chöùc naêng, trong ñoù coù chöùc naêng phaân phoái, maïng löôùi chaøo haøng, baùn haøng coù hieäu quûa. Ñeå ñaûm baûo vieäc phaân phoái haøng hoùa saûn phaåm theo caùc keânh phaân phoái coù hieäu quûa, caàn thieát phaûi cuûng coá vaø hoaøn thieän khaâu cung öùng nguyeân lieäu, khaâu saûn xuaát, khaâu ñieàu phoái saûn phaåm tieâu thuï. Coù keá hoaïch giaùm saùt thò tröôøng moät caùch thöôøng xuyeân vaø ñoàng boä. Coù chính saùch khen thöôûng hôïp lyù ñeå kích thích caùc ñaïi lyù, caùc keânh phaân phoái trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm Khai thaùc theâm caùc ñaïi lyù ñaëc quyeàn, ñaïi lyù uûy thaùc ôû caùc trung taâm, khu vöïc tieâu thuï troïng ñieåm trong caùc thaønh phoá chính nhö Haø Noäi, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Taêng theâm luoàng phaân phoái ôû caùc tænh xa baèng caùch môû caùc ñaïi lyù cung tieâu hay ñaïi lyù ñoäc quyeàn ôû caùc tænh mieàn nam nhö : Tieàn Giang, Haäu Giang, Ñoàng Thaùp… Caàn môû roäng theâm caùc cöûa haøng baùn leõ tröïc thuoäc ngaønh trong thaønh phoá. Taïo ñieàu kieän cho caùc thöông buoân ñöôøng daøi mua haøng tröïc tieáp khoâng qua caùc heä thoáng ñaïi lyù cung tieâu baèng caùch phoå bieán roäng raõi qua truyeàn hình, baùo chí caùc cöûa haøng tröïc thuoäc ñôn vò. Lieân keát vôùi caùc ngaân haøng coå phaàn vaø caùc coâng ty kinh doanh phaùt trieån nhaø ñeå baùn saûn phaåm theo giaù tín duïng. Thaønh laäp moät ñôn vò chuyeân traùch thu mua pheá lieäu ñeå taïo nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh cho saûn xuaát. Ñaåy maïnh vieäc mua nguyeân lieâuï, thanh toaùn baèng saûn phaåm, giaù baùn saûn phaåm ôû lónh vöïc naøy phaûi thaáp hôn giaù thò tröôøng töø 6%-8%. Vôùi giaù naøy seõ taïo söùc huùt cho caùc ñaïi lyù thu mua pheá lieäu. Ngöôïc laïi coâng ty khoâng lo vieäc ”ñoùi” nguyeân lieäu. 3.2.1.6/ Chính saùch chieâu thò (promotions) Coâng taùc chieâu thò ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp hieän nay, theo chuùng toâi, phaûi ñaåy maïnh caùc hình thöùc hoaït ñoäng nhö : chaøo haøng, quaûng caùo, khuyeán maïi vaø tham gia hoäi chôï. Ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng naèm trong chieán löôïc chieâu thò (Promotions) cuûa moät doanh nghieäp. Chaøo haøng : Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp caàn phaûi toå chöùc vaø ñaøo taïo moät ñoäi nguõ tieáp thò thöôøng xuyeân tieáp caän caùc khaùch haøng ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, cung caáp tröïc tieáp nhöõng thoâng tin caàn thieát cuûa saûn phaåm ñeán khaùch haøng. Chaøo haøng laø moät bieän phaùp höõu hieäu giuùp cho khaùch haøng hieåu roõ ñöôïc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Trong vieäc chaøo haøng, nhaân vieân chaøo haøng coù vai troø raát lôùn neân doanh nghieäp phaûi bieát tuyeån choïn, boài döôõng vaø ñaõi ngoä nhaân vieân chaøo haøng. (xem phuï luïc 4) Vieäc toå chöùc löïc löôïng chaøo haøng thaønh phoøng hay ban hay toå tuøy thuoäc vaøo quy moâ saûn xuaát, kinh doanh cuûa töøng doanh nghieäp vaø möùc ñoä caïnh tranh cuûa thò tröôøng. * Quaûng caùo : Quaûng caùo laø caùc coâng cuï söû duïng ñeå chuyeån nhöõng thoâng tin coù tính thuyeâùt phuïc ñeán khaùch haøng vaø coâng chuùng. Quaûng caùo coøn laø ngheä thuaät söû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå ñöa thoâng tin veà haøng hoaù, dòch vuï cuûa doanh nghieäp ñeán ngöôøi tieâu duøng. Ñoái vôùi hoaït ñoäng quaûng caùo, ngaønh theùp caàn taäp trung vaøo 2 noäi dung chính laø quaûng caùo giôùi thieäu saûn phaåm vaø quaûng caùo mang noäi dung thuyeát phuïc khaùch haøng söû duïng saûn phaåm. Cuï theå nhö sau : - Ñoái vôùi loaïi quaûng caùo giôùi thieäu saûn phaåm, doanh nghieäp caàn cung caáp nhieàu thoâng tin lieân quan ñeán saûn phaåm nhö tính naêng kyõ thuaät, qui caùch, chuûng loaïi, giaù caû, ñòa ñieåm phaân phoái…ñeán ngöôøi tieâu duøng, nhaèm giuùp khaùch haøng coù ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát veà saûn phaåm. - Ñoái vôùi loaïi quaûng caùo thuyeát phuïc, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn taäp trung vaøo vieäc quaûng caùo nhöõng öu ñieåm cuûa saûn phaåm (nhö ñoä chòu löïc…), laøm noãi baät öu ñieåm naøy leân nhaèm taïo nieàm tin nôi khaùch haøng, thuyeát phuïc khaùch haøng tieâu duøng saûn phaåm . Tuy nhieân, söû duïng loái quaûng caùo thuyeát phuïc naøy ñoøi hoûi phaûi bieát chaéc söï vöôït troäi hôn cuûa saûn phaåm so vôùi saûn phaåm caïnh tranh ñeå khoâng bò phaûn coâng laïi vaø vieäc quaûng caùo caàn phaûi tieán haønh roäng raõi ôû nhieàu ñieåm treân thò tröôøng vôùi soá laàn quaûng caùo nhieàu thì môùi ñaït hieäu quûa. Veà phöông tieän vaø hình thöùc quaûng caùo caùc doanh nghieäp neân söû duïng quaûng caùo treân baùo chí, quaûng caùo treân voâ tuyeán truyeàn hình vaø phaân phaùt tôø quaûng caùo böôùm (brochure), catologe. Ñaây laø nhöõng phöông tieän hình thöùc quaûng caùo maø ngöôøi tieâu duøng hay taäp trung theo doõi. Quaûng caùo laø coâng vieäc ñoøi hoûi laém coâng phu caàn cuø, tö duy saùng taïo vaø mang tính ngheä thuaät nhöng chi phí laïi cao. Quaûng caùo laø moät lónh vöïc khoâng theå thieáu ñöôïc cho moãi doanh nghieäp. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp neân söû duïng quaûng caùo moät caùch thieát thöïc, traùnh phoâ tröông laõng phí, keùm hieäu quaû. Trong töông lai, vieäc tieâu thuï saûn phaåm cuûa ngaønh theùp ngaøy caøng trôû neân khoù khaên, ngöôøi baùn thì nhieàu maø ngöôøi mua thì ít (cung> caàu), do ñoù, moät trong nhöõng coâng cuï ñeå truyeàn ñaït thoâng tin ñeán khaùch haøng, chieâu duï khaùch haøng laø kyõ thuaät quaûng caùo. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp phaûi bieát quaûng caùo cho saûn phaåm cuûa mình, laøm khaùch haøng chuù yù ñeán vaø kích thích nhu caàu mua cuûa khaùch haøng thì vieäc tieâu thuï saûn phaåm seõ deã daøng hôn. Ñeå cho hoaït ñoäng quaûng caùo thaät hieäu quûa, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp thöïc hieän moät soá bieän phaùp nhö sau : - Aùp duïng nguyeân taéc A-I-D-A trong vieäc quaûng caùo, tuyeân truyeàn thoâng tin ñeán khaùch haøng (xem phuï luïc soá 5). - Khi tham gia hoäi chôï, trieån laõm, phaûi coù nhöõng vaät tö phuïc vuï xuùc tieán baùn haøng nhö Catalogue, aùp phích, tranh aûnh, quaø bieáu, löu nieäm…… taát caû nhöõng vaán ñeà treân, Toång coâng ty theùp caàn phaûi vaän duïng ñuùng ñeå ñöa lôïi nhuaän ñaït hieäu quaû toái öu nhaát. - Caùc phöông tieän quaûng caùo neân taäp trung vaø coù tính hieäu quaû nhö quaûng caùo treân truyeàn hình, baùo chí, taïp chí thöông maïi, kinh teá. Ñoái vôùi caùc tænh neân coù theâm phaàn quaûng caùo treân radio. Tham gia hoäi chôï trieån laõm. Veà laâu daøi cuõng caàn coù keá hoaïch quaûng caùo ôû thò tröôøng caùc nöôùc laân caän nhö Trung Quoác, Laøo, Campuchia... - Ngaønh theùp cuõng caàn quaûng caùo qua hình thöùc taëng lòch cuûa ngaønh, in caùc Catalog hoaëc Brochure coù noäi dung giôùi thieäu Coâng ty, naêng löïc hoaït ñoäng, giôùi thieäu saûn phaåm. - Töøng ñôn vò trong ngaønh theùp neân xaây döïng moät ngaân saùch hoaït ñoäng marketing ñeå coù theå thöôøng xuyeân tieán haønh caùc hoaït ñoäng quaûng caùo, khuyeán maõi. * Khuyeán maïi Laø caùc hoaït ñoäng nhaèm kích thích khaùch haøng mua saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Hoaït ñoäng naøy thöôøng ñöôïc thöïc hieän döôùi caùc hình thöùc nhö boác thaêm truùng thöôûng, xoå soá, giaûm giaù, chieát khaáu, taëng phieáu öu ñaõi…. Ñoái vôùi hoaït ñoäng khuyeán maõi, trong thôøi gian qua, ngaønh theùp haàu nhö chöa coù söï ñaàu tö nhieàu. Do ñoù, caùc doanh nghieäp caàn phaûi quan taâm nhieàu hôn nöõa ñeán hoaït ñoäng naøy, bôûi vì, noù laø moät trong nhöõng yeáu toá kích thích maïnh ñeán khaùch haøng ñi ñeán quyeát ñònh tieâu duøng saûn phaåm cuûa ngaønh theùp. Ñeå hoaït ñoäng khuyeán maõi ñaït hieäu quûa, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp, cuï theå laø Toång coâng ty theùp caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp nhö sau : Khi tieán haønh toå chöùc hoaït ñoäng khuyeán maïi, Toång coâng ty theùp caàn phaûi phoå bieán chöông trình moät caùch cuï theå ñeán caùc ñaïi lyù baùn buoân, baùn leû chính, nhaèm giuùp cho caùc ñaïi lyù thoâng suoát ñöôïc yù nghóa quan troïng cuûa noäi dung chöông trình haønh ñoäng. Qua ñoù, caùc ñaïi lyù seõ laø nhöõng nhaân toá tích cöïc taùc ñoäng ñeán khaùch haøng Sau caùc chöông trình khuyeán maïi, doanh nghieäp caàn coù söï toång keát, ñaùnh giaù möùc ñoä baùn haøng cuûa caùc ñaïi lyù ñeå coù söï khen thöôûng kòp thôøi. Hình thöùc khuyeán maïi, theo chuùng toâi neân söû duïng hình thöùc taëng phaåm hoaëc xoå soá, boác thaêm truùng thöôûng vaø caùc phaàn thöôûng laø nhöõng saûn phaåm thieát bò veä sinh, trang trí noäi thaát hoaëc nhöõng haøng tieâu duøng trong gia ñình. Vì ñaây chính laø nhöõng saûn phaåm maø khaùch haøng caàn sau khi xaây döïng nhaø. Ñaûm nhieäm phaàn dòch vuï vaän chuyeån cho khaùch haøng. Chieát khaáu, giaûm giaù cho nhöõng ñôn vò xaây döïng coù coâng trình lôùn. Thöïc hieän phieáu thöôûng tích luõy giaûm giaù cho khaùch haøng mua soá löôïng ít. * Hoäi chôï : Hoäi chôï laø nôi tröng baøy saûn phaåm cuûa nhieàu doanh nghieäp trong khu vöïc hoaëc trong nöôùc, ngoaøi nöôùc. Hoäi chôï coøn laø nôi gaëp gôõ cuûa caùc nhaø saûn xuaát kinh doanh vôùi nhau, giöõa caùc nhaø saûn xuaát vôùi khaùch haøng. Hoäi chôï cuõng laø nôi doanh nghieäp tham quan ñeå tìm hieåu maët haøng môùi vaø kyù keát hôïp ñoàng mua baùn kyõ thuaät. Vì vaäy, vieäc tham gia hoäi chôï laø söï caàn thieát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Khi tham gia hoäi chôï, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp phaûi chuù yù ñeán caùc vaán ñeà sau : - Doanh nghieäp neân choïn ñuùng saûn phaåm ñeå tham gia hoäi chôï. Theo chuùng toâi, ngaønh theùp neân öu tieân choïn caùc saûn phaåm coù theá maïnh veà kyõ thuaät, chaát löôïng vaø coù khaû naêng caïnh tranh cao vôùi caùc doanh nghieäp khaùc ñeå tham gia hoäi chôï. - Neân tham gia ñuùng hoäi chôï ñeå traùnh toán keùm chi phí vaø ñaït hieäu quaû cao. Quyeát ñònh tham gia hoäi chôï neân döïa treân cô sôû thu thaäp, phaân tích caùc thoâng tin veà muïc ñích toå chöùc veà hoäi chôï? Veà nhöõng doanh nghieäp tham gia hoäi chôï ? Veà uy tín cuûa hoäi chôï tôùi möùc naøo? Veà caùc saûn phaåm naøo seõ ñöôïc ñem ñeán hoäi chôï ? Veà leä phí tham gia hoäi chôï? 3.2.1.7/ Thieát laäp moái quan heä gaén boù giöõa ngaønh theùp vaø khaùch haøng Thò hieáu cuûa khaùch haøng luoân thay ñoåi, vaø baïn haøng cung caáp nguyeân lieäu luoân taïo moät aùp löïc giaù caû, ñoái vôùi doanh nghieäp, do ñoù caùc doanh nghieäp ngaønh theùp nhaát thieát phaûi xaây döïng moät moái quan heä gaén boù vôùi khaùch haøng vaø nhöõng baïn haøng cung caáp nguyeân lieäu. Theo chuùng toâi, vieäc thieát laäp moái quan heä gaén boù naøy cuï theå nhö sau : - Veà phöông dieän cung öùng nguoàn nguyeân lieäu phoâi theùp, tröôùc kia, moái quan heä baïn haøng cung öùng nguyeân lieäu beàn vöõng nhaát cuûa ngaønh theùp laø Lieân Xoâ, nay laø nöôùc Nga. Do tình hình theá giôùi ôû khu vöïc Ñoâng AÂu coù nhieàu thay ñoåi vaø saûn löôïng phoâi theùp ôû vuøng naøy ñang giaûm xuoáng, ngaønh theùp neân tìm theâm caùc baïn haøng cung öùng nguyeân lieäu ôû caùc khu vöïc thò tröôøng môùi nhaèm ñaûm baûo nguoàn cung öùng nguyeân lieäu phoâi theùp phuø hôïp veà giaù caû cuõng nhö soá löôïng. Caùc thò tröôøng môùi naøy coù theå laø caùc quoác gia nhö Nhaät Baûn, Nam Trieàu Tieân, Ñaøi Loan... Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng cung öùng nguyeân lieäu, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp neân thöôøng xuyeân coù söï trao ñoåi vôùi khaùch haøng veà giaù caû, chaát löôïng nguyeân lieäu, phöông thöùc thanh toaùn, keá hoaïch cung öùng trong töông lai… thoâng qua caùc chuyeán tham quan thöïc teá taïi ñôn vò, hoaëc caùc cuoäc hoäi thaûo veà chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh theùp Vieät Nam noùi rieâng vaø cuûa khu vöïc noùi chung. Vieäc xaây döïng moái quan heä hôïp taùc beàn vöõng naøy treân cô sôû hai beân cuøng coù lôïi. - Ñoái vôùi khaùch haøng tieâu duøng, caùc doanh nghieäp phaûi duy trì moái quan heä vôùi löôïng khaùch haøng hieän coù baèng caùc chính saùch cuï theå, nhö laø thöôøng xuyeân tieáp caän giôùi thieäu saûn phaåm, hoaëc laø môøi tham döï hoäi nghò khaùch haøng, hoäi thaûo… - Ñoái vôùi löôïng khaùch haøng tieàm naêng, phaûi coù nhöõng hoaït ñoäng giao tieáp thöôøng xuyeân nhaèm tieáp caän, ñeå chuyeån hoùa löôïng khaùch haøng tieàm naêng trôû thaønh löôïng khaùch haøng hieän coù. Nhöõng hoaït ñoäng naøy coù theå laø môøi khaùch haøng tham quan nhaø maùy, coâng ty, döï hoäi nghò toång keát, hoäi thaûo khaùch haøng, tham döï hoäi chôï, trieån laõm… Coù nhö vaäy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp môùi taïo ñöôïc nieàm tin nôi khaùch haøng, ñaåy maïnh ñöôïc hoaït ñoäng marketing ñoái vôùi khaùch haøng treân thò tröôøng. 3.2.2/ Nhoùm giaûi phaùp mang tính chaát ñaàu tö cho chieán löôïc marketing mix : Moät trong nhöõng chính saùch quan troïng, laøm neàn taûng trong chieán löôïc marketing mix laø chính saùch veà saûn phaåm vaø chính saùch giaù. Hieän nay vieäc caïnh tranh saûn phaåm theùp treân thò tröôøng, thöôøng döïa vaøo 2 yeáu toá cô baûn chính laø chaát löôïng saûn phaåm vaø giaù thaønh saûn phaåm. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån treân thò tröôøng, ngaønh theùp phaûi coù söï ñaàu tö vaøo vieäc naâng cao saûn löôïng, chaát löôïng saûn phaåm vaø haï giaù thaønh saûn phaåm. Ñeåå coâng taùc ñaàu tö treân thöïc hieän ñöôïc hieäu quûa hôn, chuùng toâi thieát nghó ngaønh theùp Vieät Nam phaûi thöïc hieän moät soá giaûi phaùp nhö sau 3.2.2.1/ Ñaàu tö naâng cao chaát löôïng saûn phaåm : Theùp laø moät saûn phaåm ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cho nhieàu ngaønh kinh teá trong nöôùc. Do ñoù, chaát löôïng saûn phaåm theùp khoâng ñaûm baûo thì seõ laø moät taùc haïi daây chuyeàn raát lôùn trong neàn saûn xuaát kinh teá haøng hoùa. Ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, theo chuùng toâi, ngaønh theùp ngoaøi vieäc ñoåi môùi trang thieát bò ôû caùc doanh nghieäp, coøn phaûi caàn taäp trung giaûi quyeát vaøo moät soá vaán ñeà chuû yeáu sau : - Ñaàu tö xaây döïng moät trung taâm nghieân cöùu öùng duïng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät môùi, vôùi nhieäm vuï tö vaán, thieát keá hoã trôï cho caùc doanh nghieäp trong vieäc kieåm tra, giaùm ñònh, saûn xuaát saûn phaåm ñaït chaát löôïng theo tieâu chuaån I.S.O 9002. - Caùc doanh nghieäp phaûi môû caùc lôùp ñaøo taïo, huaán luyeän ñeå cho coâng nhaân am hieåu roõ qui trình coâng ngheä, taïo ñieàu kieän cho coâng nhaân deã daøng trong vieäc tieáp thu vaø thao taùc, vaän haønh treân qui trình saûn xuaát. - Caùc doanh nghieäp phaûi thöôøng xuyeân giaùo duïc cho töøng coâng nhaân, yù thöùc ñöôïc traùch nhieäm cuûa mình trong qui trình saûn xuaát, nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm ôû ñaàu ra. - Thöôøng xuyeân coù coâng taùc kieåm tra chaát löôïng caùc nguyeân lieäu ñaàu vaøo; coá gaéng thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù theo ñònh kyø caùc nhaø cung caáp nguyeân lieäu phoâi theùp vaø caùc phuï lieäu khaùc. - Caàn coù söï ñaàu tö vaøo vaøo vieäc baûo quaûn saûn phaåm, haøng toàn kho ôû caùc doanh nghieäp. Vì theùp laø saûn phaåm coång keành vaø deã bò seùt ræ khi tieáp xuùc vôùi naéng , möa neân caàn nhöõng kho baõi roäng lôùn, coù maùi che. 3.2.2.2/ Ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò, maùy moùc saûn xuaát caùc maët haøng truyeàn thoáng theùp troøn. Phaàn lôùn caùc thieát bò, maùy moùc ôû caùc nhaø maùy caùn theùp hieän nay ñeàu thuoäc theá heä cuõ, ñöôïc saûn xuaát caùch ñaây treân 20 naêm. Do ñoù, nhu caàu ñoåi môùi trang thieát bò, naâng cao qui trình coâng ngheä laø moät ñieàu caàn thieát cho ngaønh theùp hieän nay. Tuy nhieân, vieäc ñoåi môùi trang thieát bò ñoøi hoûi toán keùm moät khoaûn chi phí khaù lôùn, trong khi ñoù, nguoàn voán cho söï ñaàu tö naøy laïi coù haïn. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, theo chuùng toâi, ngaønh theùp neân thöïc hieän caùc bieän phaùp sau : - Khoâng thöïc hieän vieäc nhaäp toaøn boä qui trình coâng ngheä hieän ñaïi, bôûi vì, chi phí naøy raát lôùn, thôøi gian hoaøn voán ñaàu tö seõ keùo daøi. - Caùc nhaø maùy theùp neân coù hoïat ñoäng khaûo saùt, nghieân cöùu vaø ñaùnh giaù laïi qui trình coâng ngheä hieän coù. Qua ñoù, xaùc ñònh nhöõng thieát bò troïng ñieåm, chính yeáu caàn thieát phaûi nhaäp khaåu ñeå naâng cao qui trình coâng ngheä. - Toå chöùc caùc nhoùm chuyeân vieân kyõ thuaät ñeå coù theå töï nghieân cöùu caûi tieán caùc thieát bò hieän coù, töï cheá caùc thieát bò môùi hoaëc nghieân cöùu öùng duïng caùc qui trình coâng ngheä tieân tieán hieän coù ôû trong ngaønh. - Lieân keát vôùi caùc tröôøng Ñaïi Hoïc, caùc cô quan, caùc vieän nghieân cöùu ñeå hôïp taùc nghieân cöùu coâng ngheä môùi, tieáp nhaän caùc thoâng tin, öùng duïng nhöõng thaønh töïu cuûa caùc coâng ngheä môùi. - Lieân keát vôùi caùc ñôn vò nöôùc ngoaøi ñeå hình thaønh nhöõng nhaø maùy lieân doanh, tranh thuû tieáp caän vaø coù ñöôïc qui trình coâng ngheä tieân tieán. (Ví duï : tröôøng hôïp nhaø maùy theùp lieân doanh Vieät Nhaät –VinaKyoe, nhaø maùy Vinausteel) 3.2.2.3/ Ñaàu tö khai thaùc moû quaëng saét Thaïch Kheâ Hieän nay, phaàn lôùn nguyeân lieäu saûn xuaát trong ngaønh theùp phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi. Nguyeân lieäu phoâi theùp coù nguoàn goác nhaäp töø caùc nöôùc nhö Nga, Koreùa, Braxin.…Vieäc nhaäp khaåu phoâi lieäu, phuïc vuï saûn xuaát, laøm cho ngaønh theùp toán moät khoaûn ngoaïi teä raát lôùn trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ñeå haïn cheá vieäc nhaäp khaåu phoâi theùp, trong töông lai, Toång coâng ty theùp neân coù söï ñaàu tö khai thaùc caùc moû quaëng saét trong nöôùc. Theo chuùng toâi, trong vaán ñeà ñaàu tö khai thaùc moû quaëng saét, Toång coâng ty theùp neân öu tieân cho vieäc hoaøn thaønh döï aùn ñaàu tö khai thaùc moû quaëng saét Thaïch Kheâ. Bôûi vì, qua khaûo saùt, thì caùc nhaø khoa hoïc ñòa chaát ñaõ xaùc ñònh tröõ löôïng quaëng saét raát lôùn. Khi nhaø maùy khai thaùc quaëng saét ñi vaøo hoaït ñoäng seõ giuùp cho ngaønh theùp giaûm leä thuoäc vaøo vieäc nhaäp khaåu phoâi theùp, haï giaù thaønh saûn phaåm. Ñieàu naøy, giuùp cho saûn phaåm Toång coâng ty theùp Vieät Nam coù theå caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá trong töông lai. Tuy nhieân, ñeå thöïc hieän ñöôïc taát caû vaán ñeà treân, ngaønh theùp caàn phaûi coù moät soá ñieàu kieän sau : - Caàn phaûi coù söï giuùp söùc cuûa caùc ngaønh, caùc boä trong chính phuû. Boä Thöông Maïi caàn thaän troïng hôn nöõa trong vieäc caáp quota cho moät soá ñôn vò nhaäp phoâi theùp, nhaát laø nhaäp phoâi theùp traû chaäm. - Caàn ñieàu tra kyõ veà naêng löïc saûn xuaát trong nöôùc vaø nhu caàu thò tröôøng tröôùc khi quyeát ñònh caáp quota nhaäp caùc loaïi saét theùp nhaát laø nhöõng loaïi maø trong nöôùc ñaõ saûn xuaát ñöôïc. Ví duï : theùp oáng töø Φ14m.m >-> Φ100m.m, theùp troøn trôn. - Caàn coù moät chính saùch thueá mang tính chaát hoã trôï cho caùc doanh nghieäp ngaønh theùp trong coâng taùc ñaàu tö. Caùc maùy moùc thieát bò, nguyeân lieäu, vaät tö ...phuïc vuï cho coâng taùc ñaàu tö , caàn ñöôïc chính phuû öu tieân trôï voán vaø thueá suaát nhaäp baèng khoâng. Tieán tôùi thaäp kyõ ñaàu tieân cuûa naêm 2.000, ngaønh theùp Vieät nam coù theå töï haøo veà quùa trình ñi leân cuûa mình vì toång coâng suaát toaøn ngaønh coù khaû naêng ñaït ñeán 2,5 trieäu taán/ naêm. Ñeå thöïc hieän ñöôïc nhuõng döï aùn ñaàu tö treân, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp raát caàn ñeán voán. Voán laø moät yeáu toá quan troïng cho ngaønh theùp trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Ñeå giaûi quyeát tình traïng khoù khaên veà voán, theo chuùng toâi, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp phaûi tranh thuû tieáp caän vaø tieán ñeán khai thaùc caùc nguoàn voán nhö sau : Nguoàn voán töø nöôùc ngoaøi : Nguoàn voán ODA, ñeå coù theå vay voán töø nguoàn ODA, caùc doanh nghieäp phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn phaùt trieån ñôn vò theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa Nguoàn voán töø nhöõng toå chöùc taøi chính tieàn teä theá giôùi nhö ADB. IMF, WB…, ñeå coù theå vay voán töø caùc nguoàn naøy, caùc doanh nghieäp phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn phaùt tieån ngaønh mang tính chaát phuïc vuï xaõ hoäi, phuïc vuï coäng ñoàng. Coù theå laø nhöõng döï aùn phaùt trieån maïng löôùi tieâu thuï, nhöõng döï aùn mang tính kích caàu. Voán ñaàu tö tröïc tieáp töø Vieät kieàu, caùc coâng ty nöôùc ngoaøi, ñeå thu huùt ñöôïc nguoàn voán naøy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn vôùi nhöõng chính saùch öu ñaõi ñeå kích thích caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia. Nguoàn voán töø caùc ngaân haøng thöông maïi nöôùc ngoaøi, ñeå tranh thuû ñöôïc nguoàn voán naøy, caùc doanh nghieäp phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn mang tính khaû thi, thôøi gian hoaøn voán thaáp (5 naêm >-> 7 naêm) vaø sau ñoù thoâng qua caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc ñeå tieáp caän. 2. Nguoàn voán trong nöôùc Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn ñeå tieán haønh vay voán töø caùc nguoàn voán cuûa nhaø nöôùc phuïc vuï muïc tieâu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Nguoàn voán nhaø nöôùc ñöôïc phaân phoái thoâng qua moät soá toå chöùc trong nöôùc nhö : Ngaân haøng nhaø nöôùc, Ngaân haøng ñaàu tö, Quõy hoã trôï ñaàu tö quoác gia, Cuïc ñaàu tö… 3. Nguoàn voán töø caùc toå chöùc tín duïng : Ñeå coù nhöõng khoaûn voán trung haïn vaø daøi haïn, caùc doanh nghieäp caàn phaûi xaây döïng nhöõng döï aùn phaùt trieån saûn xuaát mang tính khaû thi. Vieäc vay voán ñöôïc thoâng qua caùc toå chöùc nhö : caùc Ngaân haøng thöông maïi, caùc Coâng Ty Taøi Chính. 4. Nguoàn voán töø caùc caù nhaân toå chöùc khaùc : Ñeå khai thaùc ñöôïc nguoàn voán naøy, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp phaûi tieán haønh coå phaàn hoùa caùc nhaø maùy, coâng ty. Ngoaøi ra, ngaønh theùp, cuï theå laø Toång coâng theùp neân thaønh laäp Coâng Ty taøi Chính cho ngaønh. Thoâng qua ñôn vò naøy, caùc nhaø maùy theùp seõ coù ñieàu kieän vay voán phaùt trieån saûn xuaát ñöôïc thuaän lôïi hôn. 3.2.3/ Nhoùm giaûi phaùp mang tính chaát hoã trôï hoïat ñoäng marketing : 3.2.3.1/ Taêng cöôøng ñaøo taïo ñeå naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân vaø caùc nhaø quaûn lyù : Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh theùp coù ñaït ñöôïc hieäu quûa hay khoâng, moät phaàn phuï thuoäc vaøo qui trình coâng ngheä, moät phaàn phuï thuoäc vaøo ñoäi nguõ caùc nhaø quaûn lyù vaø ñoäi nguõ caùn boä, coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà ôû caùc doanh nghieäp trong ngaønh. Ñeå ngaønh theùp coù moät ñoäi nguõ lao ñoäng, coù ñuû trình ñoä ñaùp öùng vôùi yeâu caàu coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa hieän nay, theo chuùng toâi, trong vaán ñeà toå chöùc, ñaøo taïo, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp phaûi aùp duïng moät soá giaûi phaùp sau - Thöù nhaát laø, ngaønh theùp sôùm oån ñònh boä maùy toå chöùc quaûn lyù vaø chæ ñaïo treân cô sôû phaân coâng toå chöùc caùc doanh nghieäp theo höôùng chuyeân moân hoaù : Coù caùc coâng ty chuyeân lo taïo nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát kim khí trong nöôùc nhö thu gom pheá lieäu, nhaäp khaåu phoâi theùp, khai thaùc quaëng saét, saûn xuaát caùc loaïi phoâi theùp. Coù nhieàu nhaø maùy chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh nhöng phaûi ñaûm baûo theo chieán löôïc kinh doanh chung cuûa ngaønh theùp Vieät Nam, cuï theå laø cuûa Toång coâng ty theùp Vieät Nam. Coù caùc coâng ty chuyeân lo khaâu nhaäp caùc chuûng loaïi theùp maø trong nöôùc chöa coù khaû naêng ñaùp öùng ñeå caân ñoái giöõa cung vaø caàu trong nöôùc, caùc coâng ty naøy coù theå kinh doanh caû saûn phaåm noäi ñòa. - Thöù hai laø, coù keá hoaïch tuyeån choïn vaø ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät coù trình ñoä chuyeân moân cao nhaèm ñaùp öùng cho nhu caàu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoaù cuûa ngaønh theùp Vieät Nam. - Thöù ba laø, coù keá hoaïch ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù nghieäp vuï nhaèm giuùp naém baét ñöôïc nhöõng kieán thöùc quaûn lyù môùi trong cô cheá thò tröôøng. Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy, theo chuùng toâi, ngaønh theùp neân xaùc ñònh roõ muïc tieâu ñaøo taïo. Ñaøo taïo ngaén haïn ñeå phuïc vuï yeâu caàu caáp baùch hay ñaøo taïo laâu daøi phuïc vuï cho chieán löôïc phaùt trieån toaøn dieän. Ngoaøi ra, ñoái vôùi caùn boä marketing : Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp neân coù chuû tröông xaây döïng vaø hoaøn thieän boä phaän marketing. Ngöôøi laõnh ñaïo boä phaän naøy phaûi laø caùn boä coù naêng löïc chuyeân moân nghieäp vuï marketing vöõng vaøng, coù kinh nghieäm nhieàu naêm treân thò tröôøng vaø töông ñoái am hieåu tình hình quoác teá, ñaëc bieät laø am hieåu tình hình thò tröôøng theá giôùi. Caàn môû caùc lôùp ñaøo taïo caùn boä marketing taïi choã hoaëc cho ñi hoïc caùc tröôøng chuyeân ngaønh nhö Cao ñaúng Marketing, Ñaïi hoïc Kinh Teá Trong coâng taùc tuyeån duïng lao ñoäng neân chuù yù ñeán vieäc tuyeån choïn ñoäi nguõ nhaân vieân ñaõ qua tröôøng lôùp vaø coù kinh nghieäp trong coâng taùc marketing ñeå boå sung vaøo caùc boä phaän theo doõi baùn haøng, chieâu thò vaø nghieân cöùu thò tröôøng. - Thöù naêm laø, thöôøng xuyeân toå chöùc ñaøo taïo ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät coù trình ñoä chuyeân moân cao. Thöïc hieän vieäc tieâu chuaån hoùa ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät, caùc caùn boä quaûn lyù treû, naêng ñoäng vaø saùng taïo. - Thöù saùu laø, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn quan taâm boài döôõng vaø maïnh daïn boá trí lôùp caùn boä treû, coù trình ñoä vaø naêng löïc quaûn lyù vaøo nhöõng cöông vò ñieàu haønh trong caùc nhaø maùy, coâng ty. - Thöù baûy laø, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp coù theå môøi caùc chuyeân gia tö vaán trong caùc lónh vöïc quaûn trò, ñònh höôùng vaø xaây döïng chieán löôïc; tö vaán trong lónh vöïc chuyeân moân kyõ thuaät, nghieân cöùu caùc ñeà taøi caûi tieán, phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät. Qua ñoù, seõ giuùp cho trình ñoä chuyeân moân, kyõ thuaät cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng ñöôïc naâng leân. Song song vôùi caùc giaûi phaùp treân, theo chuùng toâi, ngaønh theùp caàn xaây döïng moät soá chính saùch mang tính chaát ñaõi ngoä nhö trôï caáp, phuï caáp traùch nhieäm, khen thöôûng vaät chaát, tham quan nöôùc ngoaøi, taïo ñieàu kieän cho caùc caùn boä, chuyeân vieân coù theå hoïc taäp, nghieân cöùu ôû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc nhaèm thu huùt vaø giöõ ñöôïc ñoäi nguõ lao ñoäng, ñaëc bieät laø ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, chuyeân gia gioûi. Vôùi nhöõng giaûi phaùp nhö treân, theo chuùng toâi, ngaønh theùp seõ oån ñònh ñöôïc khaâu toå chöùc, ñaøo taïo. Ñieàu naøy, giuùp cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp ngaøy caøng phaùt trieån. 3.2.3.2/ AÙp duïng tieâu chuaån ISO 9001 – 2000 vaøo ngaønh theùp Vieät Nam Söï ñoåi môùi toaøn dieän trong lónh vöïc kinh teá ôû nöôùc ta ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng caùch tieáp caän môùi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naâng cao chaát löôïng saûn phaåm haøng hoaù. Hoaït ñoäng marketing duø coù toát ñeán ñaâu, nhöng chaát löôïng saûn phaåm keùm thì cuõng khoâng ñöùng vöõng ñöôïc treân thò tröôøng. Do ñoù, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät nam phaûi xaây döïng moät quy trình saûn xuaát treân cô sôû aùp duïng moät heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån tieâu chuaån quoác teá ISO 9001 phieân baûn 2000. Hieän nay, trong Toång coâng ty theùp Vieät nam, ñaõ coù moät soá nhaø maùy ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaït tieâu chuaån I.S.O 9001, nhö nhaø maùy Gang Theùp Thaùi Nguyeân laø ñôn vò ñaàu tieân, nhaø maùy Vikimco, Coâng ty Vinausteel…Tuy nhieân, vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng naøy hieän nay ñoái vôùi ngaønh theùp coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Cuï theå laø Söï nhaän thöùc, ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp veà lôïi ích cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng naøy ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coøn nhieàu nghi vaán, chöa quaùn trieät moät caùch saâu saéc veà taàm quan troïng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác teá ISO 9001. Vieäc xaây döïng vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 coøn toán keùm khaù nhieàu chi phí, coâng söùc vaø thôøi gian. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên treân, theo chuùng toâi, ngaønh theùp theùp caàn tieán haønh moät soá bieän phaùp sau : - Thöù nhaát laø, giao cho Toång coâng ty theùp toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo ôù möùc ñoä toaøn ngaønh veà vieäc xaây döïng vaø aùp duïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001. Thoâng qua caùc cuoäc hoäi thaûo naøy, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp seõ ñuùc keát ñöôïc nhieàu kinh nghieäm trong vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 phieân baûn 2000 cho ñôn vò. - Thöù hai laø, tieán haønh toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001 cho caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp trong ngaønh theùp. Thoâng qua caùc lôùp taäp huaán naøy, töøng doanh nghieäp seõ coù söï ñaùnh giaù ñuùng ñaén veà taàm quan troïng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001 trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. - Thöù ba laø, ngaønh theùp caàn xaây döïng moät chính saùch mang tính chaát hoã trôï, giuùp ñôõ cho caùc doanh nghieäp muoán thöïc hieän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001. Söï hoã trôï naøy chính laø caùc hoaït ñoäng tö vaán trong nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp; toå chöùc caùc lôùp boài döôõng kieán thöùc veà heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cho ñoäi nguõ coâng nhaân trong töøng doanh nghieäp; coù nhöõng öu ñaõi trong phaàn trích noäp ngaân saùch ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñang tieán haønh xaây döïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác teá ISO 9001. - Thöù tö laø, giao cho Toång coâng ty theùp Vieät Nam xaây döïng moät keá hoaïch mang tính chaát toaøn dieän trong ngaønh, veà vieäc xaây döïng vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån ISO 9001. Cuï theå laø, xem vieäc xaây döïng vaø aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng naøy nhö laø moät muïc tieâu chính trong chieán löôïc kinh doanh cuûa Toång coâng ty theùp vaø ñöôïc trieån khai ñeán töøng doanh nghieäp ñeå thöïc hieän. Vieäc aùp duïng tieâu chuaån ISO 9001 seõ taïo ñieàu kieän cho saûn phaåm caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät Nam coù theå caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm khaùc treân thò tröôøng quoác teá. 3.2.3.3/ Caàn phaûi xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho ngaønh theùp treân cô sôû chieán löôïc phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi töø nay ñeán naêm 2010: Tuy hoaït ñoäng saûn xuaát trong nhöõng naêm gaàn ñaây cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå, nhöng trong hoaït ñoäng tieâu thuï vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Nguyeân nhaân naøy, laø do caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp chöa thaät söï ñaàu tö ñuùng möùc vaøo hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng, vaãn coù söï chuû quan trong nhöõng suy nghó veà quan heä cung caàu treân thò tröôøng. Ñieàu naøy, daãn ñeán nhieàøu maët haïn cheá trong khaâu löu thoâng phaân phoái saûn phaåm. Ñeå phaùt trieån hôn nöõa trong töông lai, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn phaûi taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng nhö : - Nghieân cöùu thò tröôøng, tieáp caän khaùch haøng, quan heä khaùch haøng, heä thoáng phaân phoái, tieâu thuï saûn phaåm vaø nhaát laø phaûi xaây döïng moät chieán löôïc marketing – mix cho thò tröôøng noäi ñòa vaø moät chieán löôïc xuaát khaåu cho thò tröôøng quoác teá. Ñieàu naøy seõ naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng kinh doanh cho doanh nghieäp trong töông lai. - Thöôøng xuyeân toå chöùc ñaùnh giaù moät caùch chaân thöïc veà tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc ñeå ruùt ra nhöõng ñieåm maïnh, yeáu, töø ñoù ñeà ra moät chieán löôïc kinh doanh laâu daøi. ÔÛ ñaây, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn söû duïng phöông phaùp phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, moái nguy cô, thaùch thöùc ñeå xaây döïng chieán löôïc kinh doanh. - Ñaàu tö moät khoaûn chi phí caàn thieát cho coâng taùc marketing nhö toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng nöôùc ngoaøi, nghieân cöùu caûi tieán caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp. 3.3/ KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI NHAØ NÖÔÙC 3.3.1/ Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän chính saùch hoã trôï veà maët kinh teá xaõ hoäi: - Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, chính saùch huy ñoäng vaø quaûn lyù caùc nguoàn voán, chính saùch caùc thaønh phaàn kinh teá trong ñoù tieáp tuïc ñoåi môùi quaûn lyù doanh nghieäp nhaø nöôùc, hoaøn thieän caùc quy cheá veà hoaït ñoäng marketing, hoïat ñoäng xuaát nhaäp khaåu, chính saùch coâng ngheä theo höôùng gaén khoa hoïc coâng ngheä vôùi thò tröôøng, gaén vôùi saûn xuaát phuïc vuï phaùt trieån kinh teá. Cuï theå laø : Xaây döïng caùc boä luaät veà hoïat ñoäng marketing nhö luaät quaûng caùo, luaät khuyeán maõi…ñeå traùnh tình traïng caïnh tranh phaù giaù, aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Taïo caùc ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc vay voán, laõi suaát thaáp cuøng vôùi caùc chính saùch öu ñaõi veà thueá veà xuaát nhaäp khaåu ñeå doanh nghieäp ngaønh theùp coù cô hoäi xuaát khaåu saûn phaåm, nhaäp maùy moùc thieát bò ñeå ñoåi môùi qui trình coâng ngheä. - Cuûng coá vaø taêng cöôøng vai troø chuû ñaïo cuûa ngaønh theùp, cuï theå laø taêng cöôøng vai troø quaûn lyù vaø ñieàu tieát thò tröôøng trong vaán ñeà nhaäp khaåu kim khí cuûa Toång coâng ty theùp Vieät Nam. - Vieäc quaûn lyù ñoái vôùi xuaát nhaäp khaåu thoâng qua caùc quyeát ñònh caám nhaäp, caám xuaát treân cô sôû phaân tích kyõ löôõng tình hình cung caàu trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Traùnh tröôøng hôïp suy luaän duy yù chí, ñaùnh giaù phaân tích sai laàm gaây thieät haïi cho ngaønh theùp VN noùi chung vaø Toång coâng ty theùp noùi rieâng. - Nhaø nöôùc nhanh choùng caûi tieán caùc thuû tuïc haønh chaùnh töø ñòa phöông ñeán trung öông, nhaát laø thuû tuïc veà ñaàu tö, veà lieân doanh veà xuaát nhaäp khaåu, veà xuaát caûnh, veà xaây döïng, veà nhaø ñaát... nhaèm taïo ñieàu kieän toát cho ngaønh theùp Vieät Nam xaây döïng ñöôïc moâït chieán löôïc marketing trong nöôùc vaø quoác teá coù hieäu quûa 3.3.2/ Veà chính saùch thueá : - Nhaø nöôùc caàn phaûi ban haønh theâm moät soá thoâng tö höôùng daãn veà vieäc aùp duïng tính thueá giaù trò gia taêng ñoàng thôøi giaûi quyeát moät soá vöôùng maéc trong vieäc trieån khai coâng taùc hoøan thueá giaù trò gia taêng sau khi ñaõ ñöôïc khaáu tröø cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp. - Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng thoâng tö, nghò ñònh höôùng daãn roäng raõi vaø moät caùch cuï theå vieäc ñoái chieáu, khaáu tröø thueá cho caùc doanh nghieäp noùi chung vaø cho Toång coâng ty theùp noùi rieâng. Bôûi vì, vieäc hoaøn thueá trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp hieän nay coøn gaëp nhieàu khoù khaên, caùc höôùng daãn thuû tuïc hoaøn thueá coøn raát chaäm neân moät phaàn voán cuûa caùc doanh nghieäp, nhaø maùy trong ngaønh theùp coøn naèm ôû kho baïc nhaø nöôùc. - Nhaø nöôùc neân toå chöùc, saép xeáp vaø quaûn lyù quota thaät chaëc cheõ ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm theùp Vieät Nam chöa saûn xuaát ñöôïc, traùnh tình traïng nhaäïp khaåu traøn lan khoâng theo nhu caàu thò tröôøng maø chæ theo lôïi nhuaän, daån ñeán tình traïng thöøa, baùn loå gaây luûng ñoaïn thò tröôøng boùp cheát saûn xuaát trong nöôùc. 3.3.3/ Veà maët toå chöùc : - Toå chöùc, saép xeáp laïi heä thoáng doanh nghieäp nhaø nöôùc noùi chung vaø doanh nghieäp trong ngaønh theùp noùi rieâng sao cho ñuû maïnh, hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng vaø nhanh choùng giaûi taùn ngay nhöõng doanh nghieäp laøm aên khoâng hieäu quûa thaät söï. Töøng böôùc ñöa doanh nghieäp nhaø nöôùc theo höôùng chuyeân moân hoaù. Caàn coù söï lieân keát giöõa caùc coâng ty, nhaø maùy trong ngaønh theùp, ngaønh xaây döïng vaø cuøng moät soá ngaønh khaùc ñeå coù tham gia ñaáu thaàu caùc coâng trình troïng ñieåm trong vaø ngoaøi nöôùc. Söï lieân keát naøy coøn giuùp cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp naâng cao ñöôïc khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm treân thò tröôøng quoác teá. - Hieän taïi trong nöôùc ñaõ coù nhieàu thaønh phaàn kinh teá nhö nhaø nöôùc, lieân doanh vaø keå caû tö nhaân tham gia vaøo vieäc saûn xuaát kinh doanh saét theùp, nhö laø nhaø maùy Vicasa, nhaø maùy lieân doanh Vinakyoe, Coâng ty TNHH Theùp Vieät…. Vì vaäy, ñeå naâng cao tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm, caàn thieát phaûi thaønh laäp Hieäp Hoäi Ngaønh Theùp Vieät Nam. Thoâng qua hieäp hoäi, caùc doanh nghieäp seõ deã daøng trao ñoåi kinh nghieäm, trao ñoåi thoâng tin nhaèm giuùp ñôõ laãn nhau trong vieäc saûn xuaát kinh doanh, caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm nöôùc ngoaøi. 3.3.4/ Veà maët taøi trôï cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam ñoái vôùi ngaønh theùp Vieät Nam : Vôùi ñaëc ñieåm cuûa ngaønh theùp laø : Voán ñaàu tö cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh lôùn Thôøi gian thu hoài voán chaäm, bình quaân 18-20 naêm Maát nhieàu thôøi gian cho quaù trình thi coâng xaây döïng nhaø xöôûng ban ñaàu. Vieäc hoã trôï taøi chính töø phiaù nhaø nöôùc laø moät ñieàu caàn thieát nhaèm ñaûm baûo cho Toång coâng ty theùp coù nhöõng döï aùn naâng cao saûn löôïng, chaát löôïng saûn phaåm, ñaùp öùng cho nhu caàu neàn kinh teá. Ñeå taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät Nam phaùt trieån, chuùng toâi xin kieán nghò moät soá vaán ñeà cuï theå trong lónh vöïc taøi trôï cuûa nhaø nöôùc nhö sau: - Ñoái vôùi nhöõng döï aùn phaùt trieån lôùn : Nhaø nöôùc daønh moät soá voán ODA cho caùc döï aùn ñaàu tö troïng ñieåm hoaëc Nhaø nöôùc doanh nghieäp ngaønh theùp vay töø 40% ñeán 50% / toång döï aùn ñaàu tö. Laõi suaát vay ñöôïc öu ñaõi, töø 2 -> 4% /naêm Thôøi gian hoaøn voán töø 15->20 naêm - Ñoái vôùi phaàn xaây döïng cô sôû haï taàng ñi keøm, chuùng toâi kieán nghò Nhaø nöôùc coù 2 caùch giaûi quyeát nhö sau : Moät laø Nhaø nöôùc cho vay vôùi laõi suaát öu ñaõi vaø thôøi gian hoaøn voán nhö treân. Hai laø Nhaø nöôùc ñaûm nhieäm phaàn xaây döïng cô sôû haï taàng ñi keøm, doanh nghieäp ñaûm nhieäm phaàn nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò, nhaân löïc… - Neáu vieäc taøi trôï trong nöôùc khoâng coù khaû naêng ñaùp öùng ñaày ñuû, thì chính phuû tranh thuû voán ñaàu tö hoå trôï cuûa nöôùc ngoaøi, ñeå trang bò cho caùc daây chuyeàn coâng ngheä hieän ñaïi tieân tieán nhaèm naâng cao saûn löôïng vaø chaát löôïng saûn phaåm trong ngaønh theùp. - Nhaø nöôùc haïn cheá ñaàu tö voán 100% voán nöôùc ngoaøi vaøo ngaønh theùp cuõng laø caùch hoã trôï cho ngaønh theùp phaùt trieån. Treân ñaây laø moät soá kieán nghò nhaèm taêng cöôøng khaû naêng thöïc hieän caùc bieän phaùp ñaõ ñöôïc ñeà xuaát trong luaän aùn Keát Luaän Marketing laø moät hoaït ñoäng ngaøy caøng ñöôïc coi troïng trong suoát quùa trình saûn xuaát kinh doanh. Ñieàu naøy khoâng phaûi vì nöôùc ta ñang ôû trong thôøi kyø ñaàu cuûa neàn kinh teá thò tröôøng chòu söï ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc, maø coøn vì muïc ñích lôïi ích soáng coøn cuûa nhaø doanh nghieäp. Vì vaäy, neáu coâng taùc marketing ñöôïc caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät Nam quan taâm vaø trieån khai, thöïc hieän moät caùch hieäu quûa seõ taïo cho saûn phaåm ngaønh theùp coù moät choå ñöùng treân thò tröôøng ñoàng thôøi naâng cao ñöôïc söùc caïnh tranh cuûa ñôn vò. Xuaát phaùt töø nhaän thöùc treân, trong luaän aùn naøy chuùng toâi ñaõ nghieân cöùu vaø laøm roõ caùc vaán ñeà sau ñaây : 1. Giôùi thieäu khaùi quaùt ñaëc ñieåm ngaønh theùp Vieät Nam, ñoàng thôøi qua ñoù neâu leân ñònh höôùng phaùt trieån chieán löôïc vaø muïc tieâu cuûa Toång coâng ty theùp Vieät Nam ñeán naêm 2010. 2. Phaân tích hoaït ñoäng Marketing taïi ngaønh theùp Vieät Nam trong thôøi gian qua, nhaèm giuùp chuùng ta hieåu roõ theâm taàm möùc quan troïng cuûa coâng taùc marketing, ñaëc bieät laø trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng hieän nay, khi söï caïnh tranh treân thò tröôøng ngaøy caøng dieãn ra khoác lieät vaø tính khaéc nghieät cuûa thò tröôøng khoâng töø boû moät ai. 3. Ñaùnh giaù hieän traïng caùc hoaït ñoäng marketing taïi ngaønh theùp Vieät Nam. Treân cô sôû ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng marketing trong ngaønh theùp Vieät Nam. Trong phaàn naøy, qua nghieân cöùu vaø phaân tích, chuùng toâi ñaõ tìm ra ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân laøm cho hoaït ñoäng marketing taïi ngaønh theùp Vieät Nam coøn nhieàu haïn cheá nhaát ñònh. Ñoù laø caùc nguyeân nhaân cuï theå sau: - Thöù nhaát laø, do caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät Nam chöa ñaàu tö ñuùng möùc trong vieäc hoaïch ñònh ñöôïc moät chính saùch, moät chieán löôïc Marketing hôïp lyù. Hieän nay, lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp raát ña daïng. Noù khoâng ñôn thuaàn laø saûn xuaát noâïi ñiaï maø coøn bao goàm caùc lónh vöïc khaùc nhö : kinh doanh trong nöôùc, tham gia thò tröôøng quoác teá ôû caùc maët buoân baùn, lieân doanh lieân keát vaø ñaàu tö,... Caùc hoaït ñoäng naøy, neáu khoâng coù chieán löôïc hôïp lyù thì khoù maø keát hôïp hoã trôï nhau phaùt trieån toái öu ñöôïc. Ñaëc bieät laø khoù khai thaùc heát tieàm naêng cuûa caùùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp Vieät Nam treân caùc lónh vöïc hoaït ñoäng neâu treân. - Thöù hai laø, ña phaàn caùc doanh nghieäp ngaønh theùp chöa hoaøn chænh ñöôïc moät heä thoáng tieáp thò bao goàm caùc boä phaän chuyeân traùch naêng ñoäng, trong vieäc tieáp caän khaùch haøng trong nöôùc vaø quoác teá. Chöa quan taâm moät caùch trieät ñeå coâng taùc ñieàu tra nghieân cöùu thò tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Maët khaùc, do söï haïn cheá veà kinh phí vaø nghieäp vuï veà marketing cuûa caùc caùn boä chuyeân traùch neân caùc hoaït ñoäng marketing taïi ñaây chöa thaät söï ñöôïc trieån khai moät caùch ñoàng boä. höù ba laø, chính saùch saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp chöa chuù yù ñuùng möùc. Veà maët hình thöùc, qui caùch saûn phaåm, thò tröôøng töông ñoái chaáp nhaän nhöng chuûng loaïi chöa ñöôïc phong phuù, chaát löôïng saûn phaåm tuy ñaõ ñöôïc naâng cao hôn so vôùi tröôùc kia, nhöng vieäc tieâu thuï vaãn gaëp khoù khaên. - Thöù tö laø, haàu heát chính saùch giaù cuûa caùc doanh nghieäp chöa linh hoaït, khoâng phuø hôïp vôùi söï bieán ñoåi nhanh choùng cuûa thò tröôøng, khoâng kích thích ñöôïc söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng. -Thöù naêm laø, caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp chöa khai thaùc trieät ñeå heát caùc keânh phaân phoái nhaát laø keânh phaân phoái qua heä thoáng baùn buoân, coâng taùc chaøo haøng, quaûng caùo chöa ñöôïc quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc. - Thöù saùu laø chöa xaây döïng ñöôïc moät chieán löôïc xuaát khaåu saûn phaåm. Vieäc tham gia thò tröôøng quoác teá cuûa caùc doanh nghieäp ngaønh theùp coøn haïn cheá. Hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng, tìm kieám khaùch haøng nöôùc ngoaøi chöa ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc. Treân ñaây laø nhöõng nguyeân nhaân cô baûn, theo chuùng toâi, ñaõ laøm haïn cheá hoaït ñoäng marketing trong ngaønh theùp Vieät Nam. Neáu caùc nguyeân nhaân naøy ñöôïc giaûi quyeát thoûa ñaùng thì hoaït ñoäng marketing trong ngaønh theùp Vieät Nam seõ ñöôïc naâng cao hôn nöõa. 4. Ñeå goùp phaàn naâng cao hieäu quûa hoaït ñoäng marketing trong ngaønh theùp Vieät Nam, treân cô sôû khaéc phuïc nhöõng maët yeáu keùm cuûa hoaït ñoäng naøy, trong luaän aùn, chuùng toâi xin kieán nghò moät soá giaûi phaùp sau ñaây: - Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp neân thaønh laäp moät boä phaän tieáp thò. Tröôùc maét boä phaän naøy ñöôïc toå chöùc theo moâ hình marketing theo chöùc naêng bao goàm 3 boä phaän: Theo doõi baùn haøng Chieâu thò Nghieân cöùu thò tröôøng Boä phaän naøy bao goàm caùc caùn boä vaø chuyeân vieân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân ngaønh marketing vaø ñaõ qua kinh nghieäm thöïc tieån. - Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp caàn phaûi xaùc ñònh thò tröôøng muïc tieâu cho mình trong nhöõng naêm tôùi vaø döï ñoaùn xu höôùng phaùt trieån cuûa thò tröôøng ngaønh theùp treân theá giôùi - Caùc doanh nghieäp phaûi hoaøn thieän chính saùch saûn phaåm, baèng caùch : Xaùc ñònh maët haøng chuû löïc Xaây döïng nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, ña daïng hoaù chuûng loaïi saûn phaåm - Caàn hoaøn thieän hôn nöõa chính saùch giaù cuûa doanh nghieäp nhö : Xaây döïng cô cheá linh hoaït bao goàm : giaù baùn buoân, giaù baùn leû, giaù thôøi vuï (thaùng möa, thaùng naéng), giaù quaûng caùo, giaù khuyeán maõi, giaù tín duïng,... Laäp phöông aùn kinh doanh xuaát nhaäp khaåu Môû roäng theâm caùc ñieåm hieäu giao haøng phuø hôïp vôùi caùc loaïi giaù trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. - Nhaèm hoaøn thieän chính saùch phaân phoái vaø quaûng caùo, khuyeán maõi, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn phaûi xaây döïng ngaân saùch cho hoaït ñoäng quaûng caùo vaø chieâu haøng. - Trong hoaït ñoäng xuaát khaåu, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn coù söï ñaàu tö trong vieäc nghieân cöùu thò tröôøng tìm kieám khaùch haøng. Caàn taïo moái quan heä, tranh thuû söï giuùp ñôõ cuûa caùc tham taùn thöông maïi ôû nöôùc ngoaøi ñeå tìm kieám khaùch haøng, thò tröôøng. - Khi thöïc hieän hoaït ñoäng xuaát khaåu, caùc doanh nghieäp ngaønh theùp caàn tuaân thuû qui trình 8 böôùc nhö sau : Phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuõng nhö khaû naêng nguoàn löïc cuûa caùc coâng ty trong vieäc tham gia thò tröôøng quoác teá. Xaùc ñònh nhöõng saûn phaåm coù trieån voïng tham gia hoaït ñoäng xuaát khaåu. Xaùc ñònh thò tröôøng moät soá thò tröôøng xuaát khaåu coù trieån voïng vaø moät soá thò tröôøng xuaát khaåu tieàm naêng. Xaùc ñònh moät soá thò tröôøng haáp daãn ñeå tieán haønh löïa choïn, saép xeáp theo trình töï öu tieân ñeå nghieân cöùu. Thu thaäp thoâng tin vaø nghieân cöùu thöïc ñòa nhöõng thò tröôøng ñaõ choïn. Xaây döïng moät keá hoaïch marketing chi tieát, cuï theå. Xem xeùt, phaân tích vaø ñaùnh giaù keá hoaïch marketing ñeå hoaøn thieän keá hoaïch. Tieán haønh toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra ñeå boå sung, hoaøn thieän keá hoaïch. - Caùc doanh nghieäp trong ngaønh theùp caàn quan taâm vaø ñaàu tö hôn nöõa ñeå saûn phaåm ñaït chöùng nhaän tieâu chuaån I.S.O 9001. Khi thöïc hieän caùc giaûi phaùp kieán nghò trong luaän aùn, ñeà nghò laõnh ñaïo ngaønh theùp phaûi xem xeùt toång theå caùc moái quan heä cuûa nhieàu giaûi phaùp khaùc nhau, thì môùi coù khaû naêng naâng cao hieäu quûa hoïat ñoäng marketing cho ngaønh theùp Vieät Nam Do vaán ñeà nghieân cöùu töông ñoái coøn môùi vaø veà thôøi gian nghieân cöùu coù haïn, luaän aùn khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh. Raát mong ñöôïc söï goùp yù chaân thaønh cuûa quyù thaày, coâ vaø caùc baïn ñeå luaän aùn ñöôïc hoaøn thieän hôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan