Đề tài Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank - Chi nhánh Hưng Đạo

A. Lời mở đầu: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về NH SGTT 1.1. NH Sài Gòn Thương Tín_Hình thành và phát triển .1 1.1.1. Sơ lược về Sacombank .1 1.1.2. Quá trình ra đời 1 1.1.3. Bộ máy tổ chức 3 1.1.4. Mạng lưới và nội dung hoạt động của Sacombank 4 1.1.5. Định hướng phát triển đến năm 2010 4 1.2. Chi nhánh Hưng Đạo_Hình thành và phát triển .5 1.2.1. Sự ra đời của chi nhánh Hưng Đạo 5 1.2.2. Bộ máy điều hành và mạng lưới hoạt động của CN Hưng Đạo .6 1.2.2.1. Bộ máy điều hành .6 1.2.2.2. Mạng lưới hoạt động 7 1.2.3. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động của chi nhánh 8 1.2.3.1. Nhiệm vụ hoạt động 8 1.2.3.2. Nội dung hoạt động .9 1.2.4. Những thành tựu đạt được 9 Ch ư ơng 2: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại Sacombank – CN Hưng Đạo 2.1. Lý luận chung về tín dụng . 11 2.1.1. Nguồn gốc ra đời và sự phát triển của quan hệ tín dụng 11 2.1.2. Khái niệm và bản chất của tín dụng .12 2.1.3. Chức năng và vai trò của tín dụng .13 2.1.4. Lãi suất và các hình thức tín dụng 16 2.2. Tình hình hoạt động của các DNVVN trong những năm vừa qua 19 2.2.1. Khái niệm DNVVN .19 2.2.2. Thực trạng hoạt động .20 2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNVVN tại CN. Hưng Đạo .27 2.3.1. Hồ sơ vay vốn 27 2.3.2. Quy trình hoạt động tín dụng tại CN. Hưng Đạo .28 2.3.3. Các sản phẩm tín dụng .32 2.3.4. Tình hình biến động lãi suất 32 2.3.5. Tình hình huy động vốn 33 2.3.6. Tình hình cho vay đối với DNNVV 36 2.4. Đánh giá chung về tình hình tín dụng đối với DNNVV tại Sacombank - CN. Hưng Đạo 40 Ch ư ơng 3: Một số nhận xét và kiến nghị 3.1. Một số nhận xét 42 3.1.1. Về mặt tổ chức 42 3.1.2. về mặt hoạt động .42 3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNVVN tại Sacombank - CN. Hưng Đạo .44 B. Kết luận:

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 1786 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank - Chi nhánh Hưng Đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA NGAÂN HAØNG ---o0o--- ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DNNVV TAÏI SACOMBANK – CN HÖNG ÑAÏO GVHD : THS.NGUYEÃN QUOÁC ANH SVTH : TRAÀN THÒ NGOÏC THÔ LÔÙP : NGAÂN HAØNG 2 – K29 MSSV : 103243043 Nieân khoùa 2003 - 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBIACUNG.doc
 • docCHUONG1.doc
 • docCHUONG2.doc
 • docCHUONG3.doc
 • docCO.doc
 • docDMVT.doc
 • docds bang bieu.doc
 • docKL.doc
 • docMD.doc
 • docML.doc
 • docNHAN XET GVHD.doc
 • docnoidung c1.doc
 • docnoidung c2.doc
 • docnoidungc3.doc
 • docTLTK.doc
Luận văn liên quan