Đề tài Phân tích hiệu quả Sản xuất kinh doanh Của xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội

Phần i Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh I.1.Khái niệm hiệu quả Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp cần phảI xác định phương hướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước hết chúng ta tìm hiểu kháI niệm, ý nghĩa của các thuật ngữ trên theo lý thuyết về quản lý kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được sau một thời gian hoạt động nhất định. Kết quả có thể là: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận (hoặc là thua lỗ), giá trị gia tăng . Trong đó, các chỉ tiêu kết quả cần phân biệt giữa kết quả trung gian và kết quả cuối cùng. Các kết quả trung gian là điều kiện cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo cho đến khi chủ thể đạt được mục đích cuối cùng, và khi đó ta có kết quả cuối cùng. Như vậy, việc phân tích kết quả trung gian và kết quả cuối cùng phụ thuộc vào mục đích của chủ thể hoạt động. Đối với các doanh nghiệp thì mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, còn đối với xã hội mục tiêu cuối cùng không phảI là lợi nhuận mà có thể là số việc làm, giá trị gia tăng . Định nghĩa: Hiệu quả là các đại lượng (chỉ tiêu) so sánh một cách tuyệt đối và tương đối giữa kết quả cuối cùng và các nguồn lực được sử dụng để sản xuất ra kết quả đó. Tong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận như mong muốn, doanh nghiệp phải đầu tư sử dụng các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Do vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sự so sánh tương đối giữa doanh thu, lợi nhuận thu được và các nguồn lực (vốn, lao động, đất đai) đầu tư vào sản xuất kinh doanh để có được lợi nhuận, doanh thu đó. Hiệu quả kinh tế là khái niệm phản ánh mức độ sử dụng có ích các nguồn lực khan hiếm, nhằm thoả mãn nhu cầu của mọi người, đó là nâng cao hiệu quả kinh tế là mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cũng là mục tiêu chung của toàn xã hội Hiệu quả là một chỉ tiêu phản ánh mức độ thu lại được kết quả tương ứng với toàn bộ nguồn lực phảI bỏ ra trong quă trình thực hiện một hoạt động nhất định (nhằm đạt mục đích nào đó) (theo định nghĩa của PGS.TS Nguyễn Văn Thụ - sách Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Nhà xuất bản Giao thông vận tải) Từ những khái niệm hiệu quả trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị kinh tế được coi là hiệu quả nếu thoả mãn những yêu cầu chủ yếu sau: +Kết quả kinh doanh thu được phải là tối đa với chi phí bỏ ra phải là tối thiểu. Đây cũng chính là tính kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.

docx84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích hiệu quả Sản xuất kinh doanh Của xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µi vô th× mét ph©n x­ëng vµ vµi nhµ kho l¹i ®Ó chèng, rÊt l·ng phÝ. 2.T×nh h×nh sö dông TSL§ Tæng sè doanh thu thuÇn Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n l­u ®éng = ---------------------------------- Tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn thuÇn (hay l·i gép) Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng = --------------------------------------- Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Vèn l­u ®éng b×nh qu©n HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng = --------------------------------- Tæng sè lu©n chuyÓn thuÇn Tæng doanh thu thuÇn Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng = -------------------------------- Vèn l­u ®éng b×nh qu©n B¶ng III.3.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é sö dông TSL§ mét sè n¨m §¬n vÞ: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh gi÷a c¸c n¨m(%) N¨m 02 so víi 01 N¨m 03 so víi 02 Møc % Møc % TSL§ b×nh qu©n 6.705 8.235 9.607 1530 22,82 1372 16,66 Tæng doanh thu thuÇn 18.954 19.526 22.999 572 3,02 3473 17,79 Tæng sè lu©n chuyÓn thuÇn 19.574 20.148 23.442 574 2,93 3294 16,35 Lîi nhuËn thuÇn 692 756 886 64 9,25 130 17,20 Søc s¶n xuÊt TSL§ 2,827 2,371 2,394 -0,4557 -16,12 0,022 0,97 Søc sinh lêi TSL§ 0,103 0,0918 0,0922 -0,011 -11,05 0,0004 0,46 HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§ 0,343 0,409 0,410 0,066 19,32 0,0011 0,27 Sè vßng quay VL§ 2,827 2,371 2,394 -0,455 -16,12 0,0229 0,97 Tvßng lu©n chuyÓn 127 151 150 24 19,22 -1 -0,96 Tcña chu kú ph©n tÝch Tmét vßng lu©n chuyÓn = ---------------------------------------------------- Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng trong kú HiÖu qu¶ mµ xÝ nghiÖp ®¹t ®­îc trong n¨m 2003: +Søc s¶n xuÊt cña TSL§: 1 ®ång vèn l­u ®éng bá ra thu ®­îc 4,36 ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy lín h¬n 1, chøng tá viÖc sö dông TSL§ cña xÝ nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶. So víi n¨m 2002, søc s¶n xuÊt t¨ng 0,97%, ®ã lµ do TSL§ b×nh qu©n t¨ng 16,66%, trong khi ®ã tæng doanh thu thuÇn t¨ng 17,79%. +Søc sinh lîi cña TSL§: 1 ®ång vèn l­u ®éng bá ra thu ®­îc 0,0922 ®ång lîi nhuËn. T¨ng 0,46% so víi n¨m 2002. +HÖ sè ®¶m nhiÖm t¨ng 0,72% so víi n¨m 2002. + Chu kú mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng chËm, 150 ngµy mét vßng quay. So víi n¨m 2002, tèc ®é nµy gi¶m 0,92%. Nh­ng so víi n¨m 2001 th× c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ vÒ sö dông vèn l­u ®éng gi¶m rÊt nhiÒu, hiÖu qu¶ ch­a ®¹t theo mong muèn. §iÒu nµy cµng chøng tá xÝ nghiÖp ®Ó ®ång vèn l­u ®éng cña m×nh ø ®äng qu¸ nhiÒu. XÝ nghiÖp nªn cã biÖn ph¸p sö dông vèn l­u ®éng ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt, t¨ng s¶n l­îng hµng ho¸ h¬n n÷a ®Ó thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn. XÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, cho nªn cßn kÐm n¨ng ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, chØ lµm theo chØ tiªu do Nhµ n­íc ®Ò ra ®Ó phôc vô nh©n d©n Hµ Néi lµ chñ yÕu. Nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp còng ph¶i qua Nhµ n­íc duyÖt. C«ng t¸c b¸n hµng, marketting yÕu kÐm. XÝ nghiÖp kh«ng ®­îc quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ viÖc sö dông ®ång vèn cña m×nh. ChÝnh v× nh÷ng lý do ®ã, hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cßn h¹n chÕ. III.3.3. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng XÝ nghiÖp B¸nh Møt KÑo Hµ Néi ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n 40 n¨m nay lµ nhê cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn dµy dÆn kinh nghiÖm. Tuy sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn chÝnh thøc cã Ýt nh­ng còng ®ñ søc thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp cÇn sù khÐo lÐo, sù tØ mØ, cÈn thËn nªn sè lao ®éng n÷ chiÕm tíi 62% tæng sè lao ®éng cña xÝ nghiÖp, ®­îc tËp trung chñ yÕu trong c¸c kh©u bao gãi, ®ãng hép. Sö dông lao ®éng hîp lý chÝnh lµ viÖc sö dông ng­êi lao ®éng ®óng ngµnh nghÒ mµ hä ®­îc ®µo t¹o, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tay nghÒ cña hä. Nh­ vËy, chÊt l­îng c«ng viÖc sÏ cao h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng III.3.4. B¶ng III.3.4. T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh N 02/01 N 03/02 1. Tæng sè ngµy cã mÆt b×nh qu©n/ n¨m Ngµy 274,2 277,56 277,5 1,23 -0.02 2. Sè CNV theo danh s¸ch Ng­êi 180 183 183 1,67 0 3. Sè CNV b×nh qu©n n¨m Ng­êi 245 260 273 6,12 5 4. Tæng quü l­¬ng Tr.® 2.890 3.142 3.472 8,71 10,50 5. Thu nhËp b×nh qu©n - 1.160 1.325 1.500 14,22 13,20 6. Tæng doanh thu - 19.660 20.241 23.310 2,95 15,16 7. Doanh thu b×nh qu©n 1 CNV lµm ra / n¨m - 80 77 85 -3.75 10.39 8. Tæng s¶n phÈm quy ®æi TÊn 556,8 643,7 748,6 15.61 16.30 9. BËc thî b×nh qu©n 3,12 3,58 3,79 14.74 5.87 10 BËc c«ng viÖc b×nh qu©n 2,8 2,8 2,8 0 0 Nguån sè liÖu lÊy t¹i phßng lao ®éng - tiÒn l­¬ng *HiÖu qu¶ lao ®éng chÝnh lµ ®Ò cËp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng . N¨ng suÊt lao ®éng cao hay thÊp quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i cña xÝ nghiÖp. Còng nh­ ®èi víi tæ chøc kinh tÕ nµo ®ã, sù ph¸t triÓn néi lùc chÝnh lµ chÊt l­îng n¨ng suÊt b×nh qu©n trong mét giê lµm viÖc, n¨ng suÊt b×nh qu©n mét ngµy lµm viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mét lao ®éng tham gia s¶n xuÊt, thêi gian lµm viÖc. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña xÝ nghiÖp ®­îc tÝnh theo b¶ng sè liÖu III.3.5, s¶n phÈm qui ®æi vÒ b¸nh trung thu B¶ng III.3.5. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2003 (B¸nh trung thu lµ s¶n phÈm qui ®æi) TT S¶n phÈm S¶n l­îng (tÊn) ®Þnh møc lao ®éng (c«ng/tÊn) TØ lÖ quy ®æi s¶n phÈm S¶n phÈm qui ®æi 1 B¸nh trung thu 510 173 1 510,00 2 Møt 151,16 148 0,8554 129,30 3 B¸nh ngät 107,65 168,5 0,9739 104,85 4 Tinh dÇu hoa b­ëi 7,26 106 0,16127 4,45 Céng 748,60 ` (nguån sè liÖu lÊy t¹i phßng lao ®éng) N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña xÝ nghiÖp ngµy cµng t¨ng. NhÊt lµ trong hai vô chÝnh (vô Trung thu, vô TÕt), m¸y mãc vµ lao ®éng ®­îc huy ®éng tèi ®a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. Tæng s¶n phÈm quy ®æi 748,60 tÊn W2003 = ------------------------------- = --------------- = 2,74 tÊn/1 l®/n¨m Tæng sè lao ®éng 273 l® B¶ng III.3.6. So s¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng mét sè n¨m C¸c chØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh gi÷a c¸c n¨m(%) 02/01 03/02 03/01 N¨ng suÊt lao ®éng 2,27 2,47 2,74 8,94 10,76 20,66 HÖ sè ®¶m nhiÖm c«ng viÖc 1,11 1,28 1,35 14,74 5,87 21,47 Ta thÊy, n¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m ngµy mét t¨ng. N¨m 2003, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng 20,66% so víi n¨m 2001. §ã lµ mét sè t¨ng kh«ng nhá. HÖ sè ®¶m nhiÖm c«ng viÖc còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 21,47%. §iÒu nµy cho thÊy sù c©n ®èi gi÷a yªu cÇu s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng lao ®éng, t¹o thuËn lîi cho mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp §Ó ®¹t ®­îc møc n¨ng suÊt nh­ vËy, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t­ vÒ ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Çu t­ c¸c c«ng cô, dông cô b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt , c¸c phong trµo thi ®ua, khen th­ëng, khuyÕn kÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. Ngoµi ra trong vµi n¨m gÇn ®©y, xÝ nghiÖp ®Çu t­ mua s¾m míi mét sè d©y chuyÒn, m¸y mãc phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt, cho nªn n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh. *C¬ cÊu lao ®éng cña xÝ nghiÖp thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu III.3.7 vµ III.3.8 C¬ cÊu theo ®é tuæi ch­a hîp lý, sè lao ®éng trÎ chØ cã 28 ng­êi, chiÕm 14,7% tæng sè lao ®éng trong xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp nªn cã chÕ ®é tuyÓn dông vµ ®µo t¹o líp lao ®éng trÎ ®Ó hä trë thµnh nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, cã ãc s¸ng t¹o, cã nhiÖt huyÕt víi xÝ nghiÖp, gióp xÝ nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. B¶ngIII.3.7. c¬ cÊu lao ®éng cña xÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo Hµ Néi . C¬ cÊu lao ®éng cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 §¬n vÞ : ng­êi TT Ph©n h¹ng CBCNV Tæng Ph©n theo ®é tuæi Tr×nh ®é kü thuËt lao Tuæi d­íi 35 Tuæi tõ 35-50 Tuæi trªn 50 §H C§ TH CN kü thuËt ®éng Tæng N÷ Tæng N÷ Tæng N÷ 1-4 5-7 1 L·nh ®¹o ®¬n vÞ 2 1 1 2 2 C¸n bé chñ chèt 13 9 6 4 4 7 1 5 3 C¸n bé kü thuËt nghiÖp vô 14 5 2 7 6 2 2 8 6 4 Nh©n viªn th­êng 83 12 3 64 50 7 4 6 3 11 15 48 5 C«ng nh©n kü thuËt 67 11 4 51 32 5 3 2 5 10 11 40 6 Lao ®éng kh¸c 4 4 2 2 2 Tæng sè 183 28 9 132 94 23 15 25 9 32 26 91 C¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng §¬n vÞ : ng­êi TT Chøc n¨ng Sè lao ®éng A Lao ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 132 -Nh©n viªn qu¶n lý 29 -Nh©n viªn phôc vô 29 -C«ng nh©n s¶n xuÊt 74 B Lao ®éng kinh doanh dÞch vô 48 C Tæng sè CBCNV 180 (Nguån sè liÖu lÊy t¹i phßng tæ chøc) Sè ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 13,7% tæng sè lao ®éng, hä ®Òu lµ nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn chñ chèt trong xÝ nghiÖp. Tuy nhiªn xÝ nghiÖp còng cÇn ph¶i n©ng cao tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, t¹o nªn mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é ,cã kinh nghiÖm. Nh÷ng ng­êi cã bËc tay nghÒ cao chiÕm 59% trong sè 154 c«ng nh©n viªn. hä chÝnh lµ ng­êi t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®¶m b¶o ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. XÝ nghiÖp nªn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ h¬n n÷a vµ cã nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i cho hä. Lao ®éng trong xÝ nghiÖp ®­îc chia lµm hai bé phËn chÝnh: lao ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ lao ®éng kinh doanh dÞch vô. Mçi bé phËn ®¶m nhËn vai trß riªng trong sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp, nh­ng chóng cã tÝnh chÊt t­¬ng hç lÉn nhau. Khèi s¶n xuÊt chuyªn s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng, cßn khèi kinh doanh ph¶i cã tr¸nh nhiÖm tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Nh×n vµo c¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng ta thÊy sè nh©n viªn qu¶n lý gÇn b»ng 1/3 sè c«ng nh©n s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ, do tÝnh chÊt s¶n xuÊt mïa vô, nªn ngoµi l­îng lao ®éng chÝnh thøc, xÝ nghiÖp cßn sö dông lao ®éng thêi vô. L­îng lao ®éng thêi vô trong vô trung thu s¾p tíi, xÝ nghiÖp dù ®Þnh tuyÓn 500 c«ng nh©n. Nguån lao ®éng nµy rÊt dåi dµo, chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi thÊt nghiÖp, nh÷ng n«ng d©n ngoµi vô mïa, häc sinh, sinh viªn ..v.v..Mµ gi¸ nh©n c«ng l¹i rÊt rÎ, v× vËy nã lµm gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt, dÉn ®Õn viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn, cã mÆt h¹n chÕ lµ c«ng nh©n thêi vô cã tay kh«ng cao vµ kh«ng æn ®Þnh, nÕu qu¶n lý kh«ng tèt sÏ lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp. V× vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o cña xÝ nghiÖp ph¶i thËt tèt ®Ó kh«ng x¶y ra nh÷ng thiÖt h¹i, tæn thÊt cho xÝ nghiÖp còng nh­ cho c«ng nh©n lao ®éng. *Tuy nhiªn, th×nh h×nh sö dông lao ®éng cña xÝ nghiÖp vÉn cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp + Do tÝnh chÊt c«ng viÖc lµ s¶n xuÊt theo thêi vô, cho nªn xÝ nghiÖp tuyÓn dông thªm c«ng nh©n thêi vô vµo hai vô chÝnh. ViÖc nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n. Do tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n thêi vô cßn non nít, ®­îc ®µo t¹o trong thêi gian rÊt ng¾n, cho nªn ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. HÖ sè bËc thî trung b×nh cña xÝ nghiÖp cßn thÊp, n¨m 2003 lµ 3,79. XÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o thªm ®Ó nh÷ng c«ng nh©n thêi vô cã tr×nh ®é tay nghÒ, chuyªn nghiÖp h¬n, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång ®Òu. + TiÒn l­¬ng hµng th¸ng chªnh lÖch nhau rÊt nhiÒu. NÕu ngoµi vô chÝnh, thu nhËp trung b×nh cña c«ng nh©n chØ vµi tr¨m ngh×n, kh«ng ®ñ tiÒn cho chi phÝ sinh ho¹t. ChÝnh v× vËy mµ xÝ nghiÖp nªn cã nh÷mg biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ®¶m b¶o cho c«ng nh©n viªn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t vµ lµm viÖc tèt nhÊt. §iÒu nµy gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4. T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ViÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng chñng lo¹i vµ sè l­îng lµ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, tr¸nh ®­îc tèn kÐm vÒ thêi gian vµ gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng ®¸ng cã. ChÝnh v× vËy viÖc x©y dùng ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu rÊt quan träng. T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu cña xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi tèt, viÖc tÝnh to¸n ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu rÊt chÝnh x¸c, kh«ng chªnh víi thùc tÕ lµ bao nhiªu. Møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¸ng kÓ, thÓ hiÖn trªn b¶ng III.3.8 B¶ng III.3.8. Møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu S¶n phÈm N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 B¸nh Sampa 3% 2,8% 2,7% B¸nh xèp võng 15% 7% 5% B¸nh xèp dõa 15% 8% 6% B¸nh trøng nhÖn 15% 8% 6% B¸nh n­íng 1% 1% 1% B¸nh dÎo 1% 1% 1% (Nguån sè liÖu lÊy tõ ph©n x­ëng s¶n xuÊt) Qua mçi n¨m, c«ng t¸c ®Þnh møc NVL cµng chÝnh x¸c h¬n, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ NVL. §ã lµ nhê cã sù tham gia cña m¸y mãc kÜ thuËt hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt thùc tÕ cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp. -T×nh h×nh dù tr÷ vµ b¶o qu¶n nguyªn liÖu cña xÝ nghiÖp : HiÖn t¹i, xÝ nghiÖp cã 5 kho b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, trong ®ã cã 3 kho ®­îc trang bÞ m¸y ®iÒu hoµ. Nh÷ng kho cã m¸y ®iÒu hoµ ®Ó dù tr÷, b¶o qu¶n nh÷ng nguyªn liÖu t­¬i sèng nh­ mì, thÞt, l¹p x­ên..vµ ®Ó b¶o qu¶n b¸nh trung thu. Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông trong kú HÖ sè quay kho NVL = ------------------------------------------- Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho b×nh qu©n 360 ngµy Thêi gian mét vßng quay = -------------------- HÖ sè quay kho B¶ng III.3.7. T×nh h×nh cung cÊp vµ dù tr÷ NVL mét sè n¨m ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông trong kú Tr.® 10431 12548 15952 Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho b×nh qu©n Tr.® 2351 2254 2106,5 HÖ sè quay kho NVL vßng 4,44 5,57 7,57 Thêi gian mét vßng quay Ngµy 81,14 64,67 47,54 Ta thÊy hÖ sè quay kho NVL n¨m 2003 t¨ng lªn nhiÒu so víi c¸c n¨m tr­íc, thêi gian mét vßng quay còng gi¶m dÇn. §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông NVL cña xÝ nghiÖp ngµy cµng cao, xÝ nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng ph¸t ®¹t. Tuy nhiªn, c«ng t¸c cung cÊp vµ dù tr÷ NVL cña xÝ nghiÖp cßn cã mét vµi khã kh¨n. GÇn ®Õn vô xÝ nghiÖp míi b¾t ®Çu nhËp nguyªn liÖu, nh­ vËy gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n, gi¶m ®­îc hao phÝ nguyªn vËt liÖu do thêi gian. Nh­ng mang tÝnh rñi ro cao bëi v× khi gi¸ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng gi¶m th× xÝ nghiÖp ch­a ®ñ vèn mua, khi gÇn ®Õn vô, nÕu gi¸ t¨ng cao th× xÝ nghiÖp vÉn ph¶i mua, nh­ vËy sÏ lµm t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m lîi nhuËn. Nh×n chung, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu cña xÝ nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt. §Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®­îc x©y dùng rÊt s¸t víi thùc tÕ, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt. Nh­ng t×nh h×nh dù tr÷ nguyªn liÖu ch­a ®­îc tèt. Khi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp míi b¾t ®Çu nhËp nguyªn liÖu. III.3.5. Ph©n tÝch biÕn ®éng chi phÝ, gi¸ thµnh sxkd §Ó ph©n tÝch h×nh biÕn ®éng chi phÝ gi¸ thµnh SXKD cña xÝ nghiÖp, ta cÇn mét vµi sè liÖu vÒ doanh thu, s¶n l­îng (b¶ng III.3.10), bêi v× s¶n l­îng ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ rÊt nhiÒu, vµ chi phÝ còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn doanh thu. B¶ng III. 3.10. Doanh thu, s¶n l­îng s¶n xuÊt cña mét sè n¨m ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2002 N¨m 2003 KH TH KH TH S¶n l­îng s¶n xuÊt TÊn 600 643,7 700 735,6 Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt % 107,2 105 Doanh thu Tr.® 20.241 23310 XÝ nghiÖp B¸nh Møt KÑo Hµ Néi c¨n cø vµo 7 yÕu tè chi phÝ, ¸p dông ®Ó lËp dù to¸n chi phÝ gåm: 1. YÕu tè nguyªn vËt liÖu 2. YÕu tè nhiªn liÖu 3. YÕu tè tiÒn l­¬ng 4. BHXH, BHYT ,KPC§ 5. KhÊu hao TSC§ 6. DÞch vô mua ngoµi 7. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §Çu mçi vô, phßng kÕ ho¹ch - kÜ thuËt lËp chi phÝ kÕ ho¹ch cho mét tÊn s¶n phÈm cña vô ®ã. Sau mçi vô, phßng kÕ to¸n thèng kª tæng chi phÝ. V× vËy, vÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ kÕ ho¹ch so víi thùc tÕ sÏ gãp phÇn lµm râ h¬n t×nh h×nh qu¶n ký chi phÝ kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn tæng thÓ. Chi phÝ kÕ ho¹ch vµ chi phÝ thùc tÕ cña xÝ nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng III.3.11 B¶ng III.3.11. Chi phÝ kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ toµn bé s¶n l­îng §¬n vÞ: triÖu ®ång TT YÕu tè chi phÝ N¨m 2002 N¨m 2003 KH TT chi phÝ trªn 1000® DT KH TT chi phÝ trªn 1000® DT 1 Nguyªn vËt liÖu 4500 4716 232,99 5825 5759 247,06 2 Nhiªn liÖu 93 92 4,55 100 103 4,42 3 TiÒn l­¬ng 1350 1356 66,99 1500 1523 65,34 4 BHXH,BHYT,KPC§ 257 257,64 12,73 285 289,37 12,41 5 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1425 1425 70,40 1880 1892 81,17 6 C.phÝ dÞch vô mua ngoµi 200 273 13,49 160 140 6,01 7 Chi phÝ kh¸c 100 93 4,59 100 94 4,03 Tæng céng 7925 8212,64 405,74 9850 9800,37 420,44 Qua nh÷ng sè liÖu trªn b¶ng III.3.11, ta so s¸nh chi phÝ thùc tÕ víi chi phÝ kÕ ho¹ch cña xÝ nghiÖp qua mét sè n¨m (b¶ng III.3.12) ®Ó thÊy râ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ ®· thùc hiÖn tèt ch­a, thcj tÕ cã tÕt kiÖm ®­îc chi phÝ hay kh«ng. B¶ng III.3.12: B¶ng so s¸nh yÕu tè chi phÝ cña xÝ nghiÖp mét sè n¨m TT YÕu tè chi phÝ chi phÝ TT so víi KH (triÖu ®ång) Chi phÝ TT n¨m 03/ 02 (%) Chi phÝ trªn 1000® DT n¨m 03/02 (%) N¨m 2002 N¨m 2003 1 Nguyªn vËt liÖu 216 -66 22,12 6,04 2 Nhiªn liÖu -1 3 11,96 -2,78 3 TiÒn l­¬ng 6 23 12,32 -2,47 4 BHXH,BHYT,KPC§ 1,14 4,37 12,32 -2,47 5 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 0 12 32,77 15,29 6 C.phÝ dÞch vô mua ngoµi 73 -20 -48,72 -55,47 7 Chi phÝ kh¸c -7 -6 1,08 -12,23 Tæng céng 228,14 -49,63 19,33 3,62 Nh×n vµo b¶ng III.3.12 ta thÊy c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chi phÝ cña xÝ nghiÖp t­¬ng ®èi tèt, thùc tÕ kh«ng chªnh so víi kÕ ho¹ch lµ bao nhiªu. -XÐt møc biÕn ®éng chi phÝ thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch: N¨m 2002, tæng chi phÝ thùc tÕ t¨ng 228,14 triÖu ®ång. T¨ng chñ yÕu lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. LÝ do v× kÕ ho¹ch s¶n xuÊt t¨ng lªn ngoµi dù kiÕn, cho nªn xÝ nghiÖp bÞ ®éng trong kh©u dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Trong vô s¶n xuÊt míi b¾t ®Çu nhËp thªm mét sè nguyªn liÖu, mµ gi¸ nguyªn liÖu lóc nµy ®ang cao . V× vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ t¨ng 216 triÖu ®ång so víi kÕ ho¹ch. N¨m 2003, rót kinh nghiÖm cña n¨m tr­íc, xÝ nghiÖp ®· cã kÕ ho¹ch rÊt s¸t víi thùc tÕ. Tæng chi phÝ thùc tÕ gi¶m so víi tæng chi phÝ kÕ ho¹ch 49,63 triÖu ®ång. -Liªn hÖ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ, tr­íc hÕt ta xÐt tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt S¶n l­îng thùc tÕ = ----------------------- x 100 S¶n l­îng kÕ ho¹ch Liªn hÖ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt, ta cã B¶ng III.3.13. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh Tû lÖ % hoµn thµnh KH chi phÝ trong quan hÖ víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt 96,66 % 94,75 % -1,91 Møc tiÕt kiÖm chi phÝ hoÆc l·ng phÝ do sö dông chi phÝ -282,96 tr.® -542,13 tr.® 259,17 tr.® Tû lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch chi phÝ cña xÝ nghiÖp c¶ hai n¨m ®Òu nhá h¬n 100%, chøng tá xÝ nghiÖp sö dông chi phÝ hîp lý, n©ng cao ®­îc n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕt qu¶ s¶n xuÊt t¨ng. Trong n¨m 2003, xÝ nghiÖp ®· tÝch kiÖm ®­îc 542,13 triÖu ®ång chi phÝ. Cho thÊy møc tiÕt kiÖm rÊt cao, h¹ ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do xÝ nghiÖp ®Çu t­ mét sè d©y truyÒn s¶n xuÊt míi, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång ®Òu, gi¶m ®­îc hao phÝ phÕ liÖu, phÕ phÈm, s¶n l­îng s¶n xuÊt t¨ng so víi c¸c n¨m tr­íc. -T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ trªn 1000 ®ång doanh thu So s¸nh ta thÊy chi phÝ c¸c yÕu tè n¨m 2003/1000 ® DT so víi n¨m 2002 nh­ sau 1.YÕu tè nguyªn vËt liÖu : t¨ng 6,04% so víi n¨m 2002, ®ã lµ do XN x©y dùng l¹i ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®èi víi b¸nh n­íng vµ b¸nh dÎo. Vµ do s¶n l­îng s¶n xuÊt n¨m 2003 t¨ng h¬n 100 tÊn so víi n¨m 2002 2.YÕu tè nhiªn liÖu : gi¶m 2,78% lµ do xÝ nghiÖp míi ®Çu t­ thªm hai lß n­íng b»ng ga, c«ng suÊt rÊt lín, s¶n l­îng t¨ng nªn doanh thu t¨ng 3.YÕu tè tiÒn l­¬ng : gi¶m 2,47% . Trong n¨m 2003, xÝ nghiÖp sö dông nhiÒu c«ng nh©n thêi vô h¬n n¨m 2002, nh­ng sè s¶n phÈm trªn ®Çu ng­êi cao, s¶n l­îng t¨ng, doanh thu t¨ng, cho nªn tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ tiÒn l­¬ng 4.BHXH, BHYT, KPC§: gi¶m 2,47% 5.Chi phÝ khÊu hao : t¨ng 15,29% lµ do nhiÒu m¸y mãc cña xÝ nghiÖp háng hãc, sö dông tõ khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp(c¸ch ®©y 40 n¨m) 6.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : gi¶m 12,23% lµ do xÝ nghiÖp chñ ®éng trong s¶n xuÊt, kh«ng mÊt nhiÒu chi phÝ cÇu ®­êng, xe cé so víi n¨m 2002 7.Chi phÝ kh¸c : n¨m 2002 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003, nguyªn nh©n chi phÝ hµnh chÝnh t¨ng lªn dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt còng t¨ng theo. *Gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cho viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét khèi l­îng s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. §Ó cã ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp ph¶i x©y dùng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. ViÖc nµy ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ ho¹ch -kÜ thuËt . Phßng kÕ ho¹ch -kÜ thuËt cã nhiÖm vô x©y dùng gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm dùa trªn c¸c ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu cña tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®Þnh møc lao ®éng. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng thùc tÕ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng III.3.14 B¶ng III.3.14. B¶ng gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng thùc tÕ mét sè n¨m TT S¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng(®/kg) S¶n l­îng s¶n xuÊt (kg) N 2001 N 2002 N 2003 N 2001 N 2002 N 2003 1 B¸nh trung thu 23000 24000 25500 334000 429000 510000 2 Møt 14500 14800 15500 99800 112700 151160 3 B¸nh ngät 7000 7650 7850 123000 98800 107650 M1 = å Q1i (Z1i -Zkti) M1 T1 = -------------------- å Q1i Trong ®ã: M1 :Møc h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ Q1i :Sè l­îng s¶n phÈm i thùc tÕ kú nµy Z1i, Zkti :Gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng thùc tÕ kú nµy, kú tr­íc cña s¶n phÈm i T1 :Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm so s¸nh Qua ®ã, ta thÊy ®­îc qui m« tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ chi phÝ gi÷a thùc tÕ kú nµy so víi thùc tÕ kú tr­íc, thÓ hiÖn trªn b¶ng III.3.15 B¶ng III.3.15. T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm TT S¶n phÈm Møc h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ (®ång) Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh thùc tÕ (%) N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2002 N¨m 2003 1 B¸nh trung thu 85.800.000 255.000.000 0,806 2,000 2 Møt 90.160.000 90.96.000 3,980 2,871 3 B¸nh ngät 44.460.000 21.530.000 6,250 2,614 Tæng s¶n phÈm 220.420.000 367.226.000 1,619 2,195 Qua b¶ng III.3.15 ta thÊy xÝ nghiÖp kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong thùc tÕ, gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng ngµy mét t¨ng do ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè, vÝ dô nh­ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 +Do gi¸ nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng mçi n¨m ®Òu t¨ng lªn, lµm cho chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng theo. N¨m 2003, chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng 22,12%. §iÒu nµy mét phÇn lµ do s¶n l­îng t¨ng, mét phÇn lµ do gi¸ cña tÊt c¶ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt ®Òu t¨ng. +Nhiªn liÖu t¨ng 11,96%, lµ do xÝ nghiÖp thay lß n­íng b»ng than, sö dông lß b»ng ga, chi phÝ ga nhiÒu, nh­ng hiÖu qu¶ t¨ng. +YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§: víi kÕ ho¹ch t¨ng s¶n l­îng, xÝ nghiÖp ®· sö dông nhiÒu c«ng nh©n thêi vô h¬n so víi n¨m 2002. +Chi phÝ khÊu hao TSC§ t¨ng 32,77%, Chi phÝ kh¸c t¨ng 1,08% TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã lµm cho gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng x­ëng t¨ng. Nã còng phô thuéc vµo yÕu tè x· héi, phô thuéc vµo tû lÖ l¹m ph¸t cña thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, møc gi¸ cña xÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo rÊt phï hîp, cã tÝnh c¹nh tranh cao, hîp lý ®èi víi ®a sè ng­êi tiªu dïng. So víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c cïng ngµnh th× gi¸ b¸n cña xÝ nghiÖp thÊp h¬n nhiÒu, b¶ng III.3.16 B¶ng III.3.16.Gi¸ b¸nh trung thu cña mét sè ®¬n vÞ n¨m 2004 §¬n vÞ: ®ång S¶n phÈm B¸nh møt kÑo Hµ Néi H÷u NghÞ Kinh §« DÎo ngò nh©n 8.000 10.000 20.000 N­íng ngò nh©n 8.000 10.000 20.000 DÎo ®Ëu xanh 10.000 11.000 22.000 N­íng ®Ëu xanh 10.000 11.000 22.000 DÎo thËp cÈm 12.500 14.000 25.000 N­íng thËp cÈm 12.500 14.000 25.000 DÎo gµ quay 15.000 18.000 28.000 N­íng gµ quay 15.000 18.000 28.000 Tæng kÕt c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD TT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ C«ng thøc N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 HiÖu qu¶ tæng hîp *Søc sinh lîi cña nguån vèn chñ së h÷u S Lîi nhuËn Vèn chñ së h÷u bq 0,193 0,189 0,180 *Søc sinh lîi cña tæng tµi s¶n S Lîi nhuËn S Tµi s¶n b×nh qu©n 0,104 0.117 0,064 2 HiÖu qu¶ sö dông TSC§ *Søc s¶n xuÊt TSC§ Doanh thu thuÇn Nguyªn gi¸ bq TSC§ 2,162 2,245 2,883 *Søc sinh lîi TSC§ S Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ bq TSC§ 0,078 0,086 0,111 *HiiÖu suÊt sö dông TSC§ % Gi¸ trÞ s¶n l­îng sp Nguyªn gi¸ bq TSC§ 1,891 2,007 2,376 3 HiÖu qu¶ sö dông TSL§ *Søc s¶n xuÊt cña TSL§ Doanh thu thuÇn TSL§ b×nh qu©n 5,115 5,996 4,36 *Søc sinh lîi cña TSL§ S Lîi nhuËn TSL§ b×nh qu©n 0,186 0,232 0,167 *SuÊt hao phÝ cña TSL§ TSL§ b×nh qu©n Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 5,35 10,89 10,84 *Sè vßng quay VL§ vßng Doanh thu thuÇn TSL§ b×nh qu©n 5.115 5.996 4.36 *Thêi gian 1 vßng lu©n chuyÓn VL§ Ngµy Thêi gian kú ph©n tÝch Sè vßng quay VL§ 70,3 60.03 82.56 4 HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng *N¨ng suÊt lao ®éng TÊn/ng/n¨m Tæng sp qui ®æi Tæng sè lao ®éng 2,27 2,47 2,74 *HÖ sè ®¶m nhiÖm BËc thî b×nh qu©n BËc c«ng viÖc bq 1,11 1,28 1,35 5 HiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu HÖ sè quay kho nguyªn vËt liªu Vßng Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông trong kú Gi¸ thùc tÕ NVL tån kho b×nh qu©n 4,44 5,57 7,57 6. Sö dông chi phÝ Tû lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm % Møc h¹ gi¸ thµnh TT Tæng s¶n phÈm TT 1,619 2,195 Tû lÖ % hoµn thµnh KH chi phÝ trong quan hÖ víi kÕt qu¶ SX å chi phÝ kinh doanh TT ------------------------------- X 100 96,66 94,75 åchi phÝ KDKH x Tû lÖ % hoµn thµnh KHSX §å thÞ ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp 2001 2002 2003 n¨m søc sinh lîi ssl cña vèn csh ssl cña tæng tµi s¶n chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp 0.2 0.05 0 0.1 hiÖu qu¶ 2002 2001 2003 n¨m søc s¶n xuÊt cña tscd hiÖu suÊt sö dông cña tscd søc sinh lîi cña tscd hiÖu qu¶ sö dông tscd 0 1 3 2 ®å thÞ ChØ tiªu hiÖu qu¶ thµnh phÇn hiÖu qu¶ sö dông tsld 2002 2001 2003 n¨m hiÖu qu¶ suÊt hao phÝ cña tsld søc sinh lîi cña tsld søc sx cña tsld 11 5 10 2001 hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 2002 2003 n¨m hiÖu qu¶ n¨ng suÊt lao ®éng hÖ sè ®¶m nhËn c«ng viÖc 0 1 2 3 hiÖu qu¶ biÕn ®éng chi phÝ 2002 2003 n¨m tØ lÖ % hoµn thµnh kÕ ho¹ch chi phÝ tØ lÖ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1 100 hiÖu qu¶ t×nh h×nh sö dông nvl 2002 2001 n¨m 2003 hÖ sè quay kho nvl 0 8 4 IV. ph©n tÝch tån t¹i vµ nguyªn nh©n IV.1.VÒ chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp: Qua ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp, ta thÊy cã nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i ë xÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo Hµ Néi. Søc sinh lîi cña vèn chñ së h÷u vµ cña tæng tµi s¶n ®Òu tèt (chØ tiªu lín h¬n 1), thÕ nh­ng nã cã xu h­íng gi¶m dÇn. Lîi nhuËn hµng n¨m vÉn t¨ng, nh­ng tèc ®é chËm h¬n so víi vèn chñ së h÷u b×nh qu©n vµ tæng tµi s¶n b×nh qu©n. Nguyªn nh©n: -Tèc ®é t¨ng vèn chñ së h÷u nhanh, thÕ nh­ng xÝ nghiÖp ®Ó vèn ø ®äng qu¸ nhiÒu, ch­a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó sö dông vèn hîp lý, n©ng cao lîi nhuËn cho xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, viÖc ®Çu t­, sö dông nguån vèn ®Òu ph¶i xin nhµ n­íc phª duyÖt, do chØ thÞ cña nhµ n­íc. Cho nªn, viÖc sö dông vèn kh«ng linh ho¹t, bÞ ®éng, ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. -Tæng tµi s¶n hµng n¨m t¨ng ®Òu, nh­ng tèc ®é t¨ng cña nã nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n l­îng. -S¶n l­îng tiªu thô t¨ng chËm, kh«ng t­¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n vµ vèn chñ së h÷u. Cho thÊy, c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng cña xÝ nghiÖp cßn yÕu kÐm. XÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ mét xÝ nghiÖp cã uy tÝn, cã bÒ dµy lÞch sö h¬n 40 n¨m, thÕ nh­ng thÞ tr­êng chñ yÕu tËp trung á Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn ë miÒn B¾c. Cßn rÊt nhiÒu thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc mµ xÝ nghiÖp cßn bá ngá. Do vËy, muèn t¨ng ®­îc s¶n l­îng tiªu thô th× ®iÒu ®Çu tiªn xÝ nghiÖp cÇn ph¶i xóc tiÕn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®­a s¶n phÈm cña m×nh vµo thÞ tr­êng míi. IV.2.HiÖu qu¶ sö dông TSC§ Søc s¶n xuÊt TSC§ t­¬g ®èi cao, nh­ng søc sinh lîi cßn thÊp. Nguyªn nh©n phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt theo thêi vô cña xÝ nghiÖp. M¸y mãc, thiÕt bÞ ch­a ®­îc sö dông hÕt c«ng suÊt. Cã nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®­îc sö dông mét vô trong mét n¨m, cßn l¹i thêi gian dµi kh«ng sö dông. Nh­ vËy võa l·ng phÝ m¸y mãc, võa tèn chi phÝ b¶o d­ìng, b¶o qu¶n. IV.3.HiÖu qu¶ sö dông TSL§ Chu kú mét vßng quay vèn dµi, n¨m 2003 chu kú mét vßng quay lµ 82,56 ngµy. XÝ nghiÖp ch­a cã biÖn ph¸p sö dông vèn l­u ®éng hîp lý, ®Ó ®ång vèn ø ®äng nhiÒu. IV.4.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng -N¨ng suÊt lao ®éng qua c¸c n¨m dÒu t¨ng nh­ng ch­a cao. Nguyªn nh©n, do tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp mang tÝnh thñ c«ng nghiÖp. Míi tõ n¨m 2001, xÝ nghiÖp míi ®Çu t­ thªm mét sè m¸y mãc, thiÕt bÞ míi, cßn chñ yÕu lµ lµm thñ c«ng, cho nªn n¨ng suÊt ch­a cao -Do tÝnh chÊt c«ng viÖc lµ s¶n xuÊt theo thêi vô, viÖc sö dông c«ng nh©n thêi vô lµ ®iÒu tÊt yÕu. ViÖc nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vÒ tr×nh ®é , tay nghÒ non nít. -HÖ sè bËc thî trung b×nh cßn thÊp, xÝ nghiÖp ch­a chó träng ®µo t¹o thî lµnh nghÒ, thiÕu thî nguån ( thî c¶ ). NÕu kh«ng ®µo t¹o thî trë thµnh thî nguån nèi tiÕp nhau th× nh÷ng ®ît thî sau sÏ thiÕu kinh nghiÖm, xÝ nghiÖp sÏ mÊt mét thêi gian dµi ®µo t¹o míi cã nh÷ng ng­êi thî míi cã kinh nghiÖm. IV.5.T×nh h×nh chi phÝ, gi¸ thµnh XÝ nghiÖp ch­a hoµn thµnh c«ng t¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆc dï vËy, chi phÝ thùc tÕ so víi kÕ ho¹ch ®· tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu h¬n so víi n¨m 2002. Chøng tá c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp rÊt tèt. IV.6.HiÖu qu¶ sö dông nguyªn vËt liÖu. Møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu ®· gi¶m nhiÒu. §ã lµ nhê cã sù tham gia cña m¸y mãc kÜ thuËt hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt thùc tÕ cña c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp. §Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®­îc x©y dùng rÊt s¸t víi thùc tÕ, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt. Nh­ng t×nh h×nh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cña xÝ nghiÖp ch­a ®­îc tèt PhÇn 4 Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanH Qua nh÷ng ph©n tÝch vÒ tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña xÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo Hµ Néi, em xin ®Ò cËp mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp. BiÖn ph¸p 1: LËp mét website riªng cña xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng *C¬ së cña biÖn ph¸p Do møc t¨ng cña c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp cña xÝ nghiÖp ch­a cao, nguyªn nh©n lµ do tèc ®é t¨ng s¶n l­îng tiªu thô ch­a phï hîp víi tèc ®é t¨ng cña vèn chñ së h÷u vµ tæng tµi s¶n. HiÖn nay, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng vµ cã nh÷ng b­íc ®ét ph¸ trong c«ng t¸c nµy. Trªn c¬ së ®ã n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. Tõ ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng. §èi víi thÞ tr­êng c¸c tØnh miÒn B¾c, hiÖn nay xÝ nghiÖp míi tiÕn hµnh khai th¸c ë mét sè thµnh phè nh­: Hµ Néi, H¶i Phßng, Nam §Þnh, H¶i D­¬ng... vµ tËp trung chñ yÕu lµ ë thÞ tr­êng Hµ Néi. T¹i ®©y xÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi tiªu thô kh¸ dµy ®Æc víi nhiÒu cöa hµng, ®¹i lý. Nh­ng ë thÞ tr­êng nµy, s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®ang chÞu sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm H¶i Hµ, H¶i Ch©u, Kinh §«, §ång Kh¸nh... nhÊt lµ s¶n phÈm cña H¶i Hµ do c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng cña hä rÊt tèt. §èi víi thÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam, xÝ nghiÖp ch­a cã kÕ ho¹ch khai th¸c hai thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nµy. §iÒu khã nhÊt ®èi víi xÝ nghiÖp nµy nh÷ng khu vùc nµy xa n¬i s¶n xuÊt, mµ h¹n sö dông cña s¶n phÈm ng¾n, vËn chuyÓn khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ xÝ nghiÖp ch­a n¾m ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu cña vïng, ch­a ®i s©u vµo nghiªn cøu thÞ tr­êng ë ®©y. §iÒu nµy khiÕn xÝ nghiÖp bá lì mÊt c¬ héi kinh doanh, c¬ héi më réng quy m« s¶n xuÊt. LËp mét website riªng lµ c¬ héi ®Ó xÝ nghiÖp l¾ng nghe nh÷ng ý kiÕn, gãp ý cña ng­êi tiªu dïng. §ã còng lµ c¸ch qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt, gióp n©ng cao s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Trªn website, xÝ nghiÖp cã thÓ tù giíi thiÖu vÒ m×nh, c¸c s¶n phÈm míi tung ra trªn thÞ tr­êng, ®Æt hµng qua m¹ng cËp nhËt nh÷ng tin tøc, giao l­u víi kh¸ch hµng, th«ng tin tuyÓn dông vµ nhiÒu tiÖn Ých kh¸c. Tõ ®ã, xÝ nghiÖp sÏ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó s¶n phÈm cña m×nh hoµn thiÖn h¬n, chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®­îc n©ng cao h¬n, phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, më réng thÞ tr­êng kh¾p toµn cÇu. Website lµ mét c«ng cô nèi xÝ nghiÖp víi ng­êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt Thùc hiÖn biÖn ph¸p -Thuª thiÕt kÕ website t¹i c¸c c«ng ty nh­: FPT, Saigon net, VDC, DLC ViÖt Nam ... Mét gãi thiÕt kÕ web cña c«ng ty DLC ViÖt Nam kho¶ng 7.500.000 ®ång bao gåm nh÷ng néi dung sau: +Website cã mét tªn miÒn riªng: tencongty.com(hoÆc.net, .org) +§­îc l­u gi÷ trªn m¸y chñ mét 1 n¨m, dung l­îng kh«ng h¹n chÕ +Form th«ng tin liªn hÖ kh¸ch hµng +§Õm l­ît kh¸ch hµng truy cËp site +§¨ng ký trªn c¸c c«ng cô t×m kiÕm trªn toµn cÇu +Kh«ng h¹n chÕ mail POP3 +Ch­¬ng tr×nh øng dông vµ c¬ së d÷ liÖu víi 01 module ®­îc tæ chøc d¹ng tin tøc hoÆc giíi thiÖu s¶n phÈm +ThiÕt kÕ mét banner kÝch th­íc 486x60 pixels +X©y dùng trang th­¬ng m¹i ®iÖn tö Víi gãi nµy, c«ng ty DLC sÏ viÕt riªng cho xÝ nghiÖp mét hoÆc nhiÒu trang Admin (qu¶n lý) ®Ó xÝ nghiÖp cã thÓ th­êng xuyªn tù cËp nhËt, bæ xung th«ng tin míi, qu¶ng b¸ c¸c s¶n phÈm míi mét c¸ch trùc tiÕp, dÔ dµng trªn Internet (mµ kh«ng cµn cã chuyªn m«n cao vÒ tin häc). Nhê ®ã hÖ thèng kh¸ch hµng cña xÝ nghiÖp sÏ lu«n ®­îc më réng, doanh thu sÏ t¨ng cao tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Ngoµi ra cßn c¸c dÞch vô phô nh­: +Kü thuËt viªn thay xÝ nghiÖp cËp nhËt th«ng tin cho Web +X©y dùng mét diÔn ®µn +X©y dùng catalogue, showroom giíi thiÖu s¶n phÈm +X©y dùng trang th­¬ng m¹i ®iÖn tö L¾p ®Æt c¸c dÞch vô kÕt nèi Internet b¨ng réng ADSL t¹i c«ng ty FPT. C­íc phÝ l¾p ®Æt ban ®Çu lµ 2.400.000 ®ång Thuª dÞch vô trän gãi lµ 3.000.000 ®ång/ th¸ng, cho nªn 1 n¨m c­íc phÝ thuª bao lµ 3.000.000 x 12 = 36.000.000 ®ång Phßng marketing tËp trung ®Çu t­ thêi gian, bè trÝ mét nh©n viªn chuyªn phô tr¸ch vÒ m¹ng, tiÕp thu vµ tr¶ lêi nh÷ng ý kiÕn tõ kh¸ch hµng, nhËn phiÕu ®Æt hµng qua m¹ng. Kinh phÝ: thêi gian mét n¨m nèi m¹ng Internet B¶ng V.1: Chi phÝ thµnh lËp mét Website riªng TT C¸c c«ng viÖc Chi phÝ 1 Thuª lËp website 7.500.000 ®ång 2 X©y dùng catalogue, showroom giíi thiÖu s¶n phÈm 3.000.000 ®ång/site 3 X©y dùng trang th­¬ng m¹i ®iÖn tö 3.750.000 ®ång/site 4 Thuª kü thuËt viªn truy cËp th«ng tin cho Web 10.000.000 ®ång/n¨m 5 C­íc phÝ l¾p ®Æt ban ®Çu 2.400.000 ®ång 6 Thuª bao dÞch vô m¹ng Internet 36.000.000 ®ång/ n¨m Tæng céng 62.650.000 ®ång *Lîi nhu©n dù kiÕn: Do cã nguån th«ng tin dåi dµo ph¶n ¸nh vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, kh¸ch hµng ®Æt mua c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp th«ng qua m¹ng rÊt ®¬n gi¶n, nhanh chãng, thuËn tiÖn, nhê vËy s¶n l­îng tiªu thô ®· t¨ng thªm 5% trong 1 n¨m, t¨ng lªn kho¶ng 36,75 tÊn *Chi phÝ cho viÖc s¶n xuÊt thªm s¶n phÈm: +Theo n¨m 2003 møc gi¸ trung b×nh cña 1tÊn s¶n phÈm qui ®æi (b¸nh trung thu) lµ 22.000 ngh×n ®ång. +PhÇn l·i cña 1tÊn s¶n phÈm quy ®æi lµ 10% nªn gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm quy ®æi lµ : 22.000 x 90% = 19.800 ngh×n ®ång +Doanh thu n¨m 2003 lµ 23.310.665 ngh×n ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ lµ 842.434 ngh×n ®ång ® Tæng chi phÝ n¨m 2003 ®¹t: 23.310.665 - 842.434 = 22.468.231 ngh×n ®ång +Chi phÝ cè ®Þnh n¨m 2003 lµ: -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : 2.068.670 ngh×n ® -Chi phÝ b¸n hµng : 1.148.295 ngh×n ® -Chi phÝ khÊu hao : 3.825.664 ngh×n ® -Chi phÝ ®iÖn n­íc : 1.659.000 ngh×n ® Tæng céng : 8.701.629 ngh×n® VËy tØ lÖ chi phÝ cè ®Þnh trong tæng chi phÝ lµ 38,72%, vµ tØ lÖ chi phÝ biÕn ®æi 61,28%. +Chi phÝ biÕn ®æi b×nh qu©n cho 1 tÊn s¶n phÈm: 19.800 x 61,28% = 12.133,44 ngh×n ® +VËy chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt thªm 36,75 tÊn s¶n phÈm lµ: 12.133,44 x 36,75 = 445.903,29 ngh×n ®ång +Tæng chi phÝ trong n¨m lËp website: 445.903,29 + 62.650 = 508.553,29 ngh×n ®ång + Doanh thu t¨ng thªm tõ viÖc t¨ng thªm s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô: 22.000 x 36,75 = 808.500 ngh×n ®ång VËy lîi nhuËn dù kiÕn tõ gi¶i ph¸p: 808.500 - 508.553,29 = 299.946,71 ngh×n ®ång BiÖn ph¸p 2: ®µo t¹o lao ®éng ®Ó n©ng cao bËc thî *C¬ së cña biÖn ph¸p: HÖ sè ®¶m nhiÖm c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp ch­a cao, nguyªn nh©n lµ do bËc thî ch­a cao. TÝnh chÊt c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt theo thêi vô, cho nªn viÖc sö dông lao ®éng chÝnh, xÝ nghiÖp cßn sö dông thªm lao ®éng thêi vô. Nh÷ng lao ®éng thêi vô nµy kh«ng ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp nµo vÒ kÜ thuËt ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc. V× vËy mµ bËc thî cña tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong mét n¨m cña xÝ nghiÖp thÊp. C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi cña xÝ nghiÖp ch­a hîp lý, sè lao ®éng trÓ chØ chiÕm 14,7% tæng sè lao ®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra cho xÝ nghiÖp trong vµi n¨m tíi lµ thiÕu thî lµnh nghÒ, lao ®éng thiÕu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, tay nghÒ ch­a cao, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy, viÖc ®µo t¹o lao ®éng trÎ lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch mµ xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh. §µo t¹o mét líp thî kÕ tiÕp lµnh nghÒ ®Ó s½n sµng thay thÕ khi cÇn thiÕt cho c«ng viÖc, phôc vô cho môc ®Ých ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh cña xÝ nghiÖp *Thùc hiÖn biÖn ph¸p: XÝ nghiÖp nªn x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®µo t¹o lao ®éng th­êng xuyªn qua c¸c n¨m. T¹o ra mét ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm, cã thêi gian ®Ó thö nghiÖm, thùc hµnh. * Thø nhÊt lµ: sö dông ch×nh nh÷ng lao ®éng giái, lµnh nghÒ,bËc cao, tay nghÒ cøng ®µo t¹o cho nh÷ng lao ®éng trÎ, thiÕu kinh nghiÖm. Thêi gian ®µo t¹o ë ngoµi vô s¶n xuÊt. Sö dông c¸ch nµy, xÝ nghiÖp võa tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ®µo t¹o kh¸ lín, võa tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian rçi ngoµi vô cña c«ng nh©n. §ã lµ c¸ch ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. * Thø hai lµ: cö lao ®éng ®i häc c¸c líp ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô, hoÆc thuª thÇy vÒ d¹y t¹i xÝ nghiÖp HiÖn t¹i, c«ng t¸c marketting cña xÝ nghiÖp cßn ch­a ph¸t triÓn, khiÕn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. ChÝnh v× vËy, xÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch cho nh©n viªn phßng marketting ®µo t¹o thªm vÒ nghiÖp vô. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt quanh n¨m vµ trong vô lµ mét c«ng viÖc cã khèi l­îng lín. NhÊt lµ nh÷ng ngµy trong vô, kÕ ho¹ch ph¶i ®­îc lËp th­êng xuyªn, lËp tõ h«m tr­íc ®Ó h«m sau cã lÖnh s¶n xuÊt. Nh­ng c«ng viÖc nµy lµ chØ do mét nh©n viªn ®¶m nhËn, nh©n viªn nµy kh«ng nh÷ng ®¶m nhËn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch mµ cßn trùc tiÕp b¸n hµng, khèi l­îng c«ng viÖc rÊt lín. XÝ nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o thªm mét hoÆc hai nh©n viªn n­a ®Ó ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nµy, bëi v× c«ng viÖc nµy rÊt quan träng, nã ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña xÝ nghiÖp. *Kinh phÝ: thùc hiÖn trong mét n¨m - Chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng ®Ó båi d­ìng cho nh÷ng ng­êi thî lµnh nghÒ trùc tiÕp ®µo t¹o: TiÒn l­¬ng mét thî cã tay nghÒ cao kho¶ng 1.500.000 mét th¸ng. Ngoµi vô, khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt Ýt, cã thÓ võa lµm võa kÕt hîp ®µo t¹o ®­îc nhiÒu lao ®éng mét lóc. Mét tæ tr­ëng cã thÓ ®µo t¹o 4 lao ®éng trong cïng thêi gian. Nh­ vËy, thêi gian lµm viÖc cña ng­êi thî ®ã vÉn ®¶m b¶o, chØ cÇn thªm mét kho¶n båi d­ìng, mçi th¸ng 500.000®/ng­êi. C«ng t¸c nµy cÇn 5 tæ tr­ëng ®µo t¹o, nh­ vËy sè thî ®­îc ®µo t¹o sÏ lµ 20 ng­êi/n¨m. TiÒn båi d­ìng 1 tæ tr­ëng trong mét n¨m: 500.000 x 12 = 6.000.000 ®ång/ng­êi/n¨m TiÒn båi ®­ìng 1 n¨m cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn: 6.000.000 x 5 = 30.000.000 ®ång Nh­ vËy tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng mét n¨m t¨ng thªm 30 triÖu ®Ó ®µo t¹o kho¶ng 20 thî mét lóc mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt. BiÖn ph¸p nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao - Chi phÝ ®µo t¹o c«ng t¸c marketting KÕ ho¹ch trong n¨m tíi, xÝ nghiÖp ®µo t¹o n¨m ng­êi. Chi phÝ mét kho¸ häc marketting kho¶ng 4 triÖu ®ång mét kho¸. §Þa ®iÓm häc t¹i tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i, ®ai häc Kinh tÕ Quèc D©n, ®¹i häc Ngo¹i Th­¬ng. VËy tæng chi phÝ cho kho¸ häc lµ: 5 x 4 = 20 triÖu ®ång *Chi phÝ ®µo t¹o c«ng t¸c kÕ ho¹ch kÜ thuËt: §µo t¹o hai ng­êi trong phßng kÕ ho¹ch. §Ó ®µo t¹o cho nghiÖp vô nµy cÇn cã thêi gian dµi, kho¶ng hai n¨m. §µo t¹o t¹i tr­êng ®¹i häc B¸ch Khoa. Chi phÝ mét kho¸ häc lµ 6 triÖu/ng­êi/n¨m Chi phÝ mét n¨m cña c«ng t¸c ®µo t¹o kÕ ho¹ch kÜ thuËt lµ 12 triÖu ®ång -Tæng chi phÝ ®µo t¹o lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng V.2 B¶ng V.2: Chi phÝ ®µo t¹o lao ®éng Tªn kho¸ ®µo t¹o Sè ng­êi Chi phÝ (triÖu ®ång) Thî lµnh nghÒ ®µo t¹o thî tay nghÒ yÕu 5 30 C«ng t¸c marketing 5 20 C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kÜ thuËt 2 12 Tæng chi phÝ 62 *KÕt qu¶ dù kiÕn Trong mét n¨m ®­îc ®µo t¹o, tay nghÒ cña lao ®éng sÏ t¨ng lªn. BËc thî b×nh qu©n dù kiÕn lµ 4,2 BËc thî b×nh qu©n dù kiÕn 4,2 HÖ sè ®¶m nhiÖm = ----------------------------------- = ----- = 1,5 c«ng viÖc dù kiÕn BËc c«ng viÖc b×nh qu©n 2,8 HÖ sè ®¶m nhiÖm c«ng viÖc dù kiÕn t¨ng kho¶ng 15% so víi tr­íc khi ®µo t¹o, nghÜa lµ n¨ng lùc lao ®éng tham gia s¶n xuÊt theo yªu cÇu c«ng viÖc t¨ng lªn 15%. Nh­ vËy, s¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng lªn mµ tèn Ýt c«ng lao ®éng h¬n, hiÖu iqu¶ lao ®éng sÏ t¨ng lªn Nh÷ng lao ®éng ®­îc ®µo t¹o sÏ nèi tiÕp c«ng viÖc nµy ®Ó ®µo t¹o cho nh÷ng líp lao ®éng sau vµ nh÷ng lao ®éng thêi vô. Cho nªn, viÖc ®µo t¹o nµy sÏ ph¸t huy ®­îc t¸c dông kh«ng chØ mét vµi n¨m, mµ cßn cã t¸c dông l©u dµi. III.BiÖn ph¸p 3: §Ò xuÊt gi¶i ph¸p cæ phÇn ho¸ xÝ nghiÖp; Khu vùc kinh tÕ quèc doanh ®ang tån t¹i 3 m©u thuÉn lín, rÊt gay g¾t hiÖn ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt: Mét lµ, m©u thuÉn gi÷a viÖc ph¶i më réng h¬n n÷a quyÒn tù chñ s¶n xuÊt - kinh doanh cho doanh nghiÖp víi viÖc ®Õn nay vÉn ch­a x¸c ®Þnh ®­îc "«ng chñ" ®Ých thùc, cô thÓ cña DNNN lµ ai. V× vËy, nhiÒu doanh nghiÖp lîi dông t×nh tr¹ng "v« chñ" vµ quyÒn h¹n , tr¸ch nhiÖm kh«ng râ rµng ®Ó ®ôc khoÐt cña Nhµ n­íc (tham nhòng, nhËu nhÑt, biÕu xÐn) Hai lµ, m©u thuÉn gi÷a viÖc nhµ n­íc ®ang thiÕu vèn nghiªm träng víi viÖc c¸c DNNN chØ tr«ng chê vµo vèn cÊp ph¸t tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, trong khi ®ã vèn trong khu vùc kinh tÕ quèc doanh th× ø ®äng rÊt lín, sö dông v« cïng l·ng phÝ, hiÖu qu¶ thÊp vµ ®Ó thÊt tho¸t vèn rÊt nghiªm träng. Ba lµ, m©u thuÉn gi÷a vai trß chñ ®¹o vµ ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch nhµ n­íc víi viÖc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ vµ chøa ®ùng nhiÒu tiªu cùc. XÝ nghiÖp B¸nh møt kÑo lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, cho nªn nh÷ng m©u thuÉn trªn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. ChØ cã cæ phÇn ho¸ míi gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng m©u thuÉn trªn, t¨ng lîi nhuËn. §­a xÝ nghiÖp ph¸t triÓn theo ®óng h­íng ®· ®Ò ra, ®ñ søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. Cæ phÇn ho¸ (corporatization): ®Þnh nghi· cña Hoµng C«ng Thi +VÒ néi dung: lµ chuyÓn së h÷u tµi s¶n vµ lÜnh vùc l©u nay Nhµ n­íc n¾m gi÷ vµo tay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã thµnh phÇn t­ nh©n vµ thµnh phÇn quèc doanh. +VÒ ph­¬ng ph¸p: lµ b¸n toµn bé hoÆc b¸n mét phÇn doanh nghiÖp cho c¸c t­ nh©n, nh­ng kh«ng cho kh«ng. Thùc chÊt cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN lµ chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nhµ n­íc thµnh së h÷u cña c¸c cæ ®«ng, thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nãi c¸ch kh¸c, cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN chÝnh lµ ®a d¹ng ho¸ quyÒn së h÷u DNNN. KÕt qu¶ cña viÖc ®a d¹ng ho¸ quyÒn së h÷u bao giê còng lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh cña DN cã hiÖu qu¶ h¬n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng kÐm hiÖu qu¶ vµ chøa ®ùng nhiÒu tiªu cùu cña khu vùc kinh tÕ quèc doanh hiÖn nay. Nh÷ng môc tiªu mµ xÝ nghiÖp cÇn ®¹t ®­îc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c cæ phÇn ho¸. Môc tiªu 1: ChuyÓn mét phÇn quyÒn së h÷u cña Nhµ n­íc thµnh së h÷u cña c¸c cæ ®«ng, tuú theo vai trß, tÝnh chÊt quan träng cña xÝ nghiÖp, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Môc tiªu 2: Ph¶i huy ®éng ®­îc mét khèi l­îng vèn nhÊt ®Þnh ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh. B¸n cæ phiÕu cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp, vµ ngay c¶ nh©n d©n Môc tiªu 3: T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng thùc sù lµm chñ xÝ nghiÖp. Nh­ vËy, hä cã thÓ tù qu¶n lý tµi s¶n cña hä, kh«ng cho phÐp bÊt cø ai l¹m dông tµi s¶n cña hä, hä tù gi¸c tiÕt kiÖm, lµm viÖc h¨ng say mµ kh«ng bÞ mét søc Ðp nµo Ngoµi ra, xÝ nghiÖp cßn ph¶i kÕt hîp víi nh÷ng môc tiªu phô nh­: -Thu håi vèn cho ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó t¸i ®Çu t­ cho c¸c lÜnh vùc cÇn thiÕt. -Xo¸ bá triÖt ®Ó bao cÊp cña nhµ n­íc ®èi víi xÝ nghiÖp. -T¹o tiÒn ®Ò ®Ó thµnh lËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. KÕt luËn C«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ c«ng t¸c v« cïng quan träng. Trong qu¸ tr×nh SXKD cña doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ trong thêi kú kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, nÕu doanh nghiÖp kh«ng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh SXKD cña chÝnh DN m×nh ®Ó cã ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch , t×m lèi ®i ®óng cho xÝ nghiÖp m×nh th× kh«ng thÓ tån t¹i. ChØ cã thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ míi t×m thÊy nh÷ng nguyªn nh©n vµ nh÷ng tån t¹i cña DN m×nh, tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt h÷u hiÖu nh»m kh¾c phôc tån t¹i, vµ tËn dông hÕt kh¶ n¨ng m×nh s½n cã. Trªn c¬ së ®ã, em chän ®Ò tµicho m×nh lµ: " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi" Tuy nhiªn, ®Ò tµi cña em cßn cã nh÷ng h¹n hÑp vÒ kiÕn thøc còng nh­ thùc tiÔn, khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em xin c¶m ¬n c« Ph¹m ThÞ Kim Ngäc, ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, nh÷ng ng­êi ®· trang bÞ cho em kiÕn thøc ®Ó em ¸p dông vµo b¶n ®å ¸n, còng nh­ trªn thùc tÕ. C¶m ¬n nh÷ng ng­êi b¹n ®· gióp m×nh hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o cña thÇy c«, c¸c b¹n, gióp em hoµn thiÖn h¬n n÷a vÒ kiÕn thøc ®· ®­îc häc. Sinh viªn §Æng ThÞ Kim Chi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003 §¬n vÞ: ®ång Tµi s¶n/Nguån vèn M· sè D­ §N D­ CN A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ §t­ ng¾n h¹n 100 2,629,590,458 7,921,206,552 I. TiÒn 110 180,127,308 2,598,345,397 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm cã c¶ NP) 111 70,965,600 663,798,500 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 109,161,708 1,934,546,897 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 0 0 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 172,915,550 2,024,199,427 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 94,392,717 1,685,818,247 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 34,000,000 298,526,180 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 32,178,929 0 4. Ph¶i thu néi bé 134 4,500,000 0 - Vèn KD ë c¸c §V trùc thuéc 135 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 136 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 7,843,904 39,855,000 6. Dù phßng kho¶n thu khã ®ßi 139 IV. Hµng tån kho 140 2,255,647,600 2,967,393,128 1. Hµng mua ®ang ®i ®­êng 141 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 142 1,971,236,125 2,242,387,837 3. C«ng cô, dông cô trong kho 143 191,472,910 0 4. Chi phÝ SXKD dë dang 144 245,941,016 5. Thµnh phÈm tån kho 145 43,717,400 2,134,800 6. Hµng hãa tån kho 146 135,732,200 7. Hµng göi b¸n 147 49,221,165 341,197,275 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån 149 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 20,900,000 331,268,600 1. T¹m øng 151 20,900,000 318,900,000 2. Chi phi tr¶ tr­íc 152 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 12,368,600 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 154 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký quü n.h¹n 155 VI. Chi sù nghiÖp 160 0 0 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 161 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay 162 B. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t­ dµi h¹n 200 4,492,182,087 4,172,455,280 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 4,492,182,087 4,172,455,280 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 4,492,182,087 4,172,455,280 - Nguyªn gi¸ 212 7,953,543,632 7,998,119,542 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 213 -3,461,361,545 -3,825,664,262 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 214 - Nguyªn gi¸ 215 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 216 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 217 - Nguyªn gi¸ 218 - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 219 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 0 0 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 221 2. Gãp vèn liªn doanh 222 3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ §.t­ TC dµi h¹n 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 240 V. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 241 Tæng céng tµi s¶n 250 7,121,772,545 12,093,661,832 Nguån vèn 7,121,772,545 12,093,661,832 A. Nî ph¶i tr¶ 300 586,881,166 4,873,268,019 I. Nî ng¾n h¹n 310 346,063,766 4,436,971,483 1. Vay ng¾n h¹n 311 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 312 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 124,365,800 1,913,099,684 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 400,190 19,130,820 5. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép NN 315 -279,452 45,495,491 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 133,496,782 2,291,696,036 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 73,878,080 78,878,071 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ & ph¶i nép kh¸c 318 14,202,366 88,671,381 II. Nî dµi h¹n 320 0 0 1. Vay dµi h¹n 321 2. Nî dµi h¹n 322 III. Nî kh¸c 330 240,817,400 436,296,536 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 4,789,700 42,764,736 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 332 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 333 236,027,700 393,531,800 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 6,534,891,379 7,220,393,813 I. Nguån vèn, quü 410 6,426,757,036 7,022,572,877 1. Nguån vèn kinh doanh 411 5,550,062,236 5,550,062,236 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 413 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 414 399,687,021 545,342,094 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 211,184,793 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 417 265,822,986 927,168,547 7. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 419 II. Nguån kinh phÝ 420 108,134,343 197,820,936 1. Quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc 416 105,591,835 151,225,302 2. Quü khen th­ëng vµ phóc lîi 418 2,542,508 11,595,634 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 421 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 422 35,000,000 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 423 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 424 5. Nguån kinh phÝ h×nh thµnh TSC§ 425 Tæng céng nguån vèn 430 7,121,772,545 12,093,661,832 B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 PhÇn I: L·i, lç ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ Tæng doanh thu 1 8,566,441,612 14,744,223,608 23,310,665,220 Trong ®ã: DT hµng xk 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ (4+5+6) 3 107,544,684 203,392,576 310,937,260 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 4 - Gi¶m gi¸ 5 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 107,544,684 203,392,576 310,937,260 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XK ph¶i nép 7 1. Doanh thu thuÇn (01-03) 10 8,458,896,928 14,540,831,032 22,999,727,960 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 7,595,357,398 11,357,465,155 18,952,822,553 3. Lîi nhuËn gép (10-11) 20 863,539,530 3,183,365,877 4,046,905,407 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 39,959,437 43,428,158 83,387,595 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 2,112,903 24,490,952 26,603,855 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 420,085,968 728,209,359 1,148,295,327 7.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 631,792,768 1,436,877,949 2,068,670,717 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 -150,492,672 1,037,215,775 886,723,103 9. Thu nhËp kh¸c 31 341,966,916 18,836,968 360,803,884 10. Chi phÝ kh¸c 32 186,137 8,466,878 8,653,015 11. Lîi nhuËn kh¸c(31-32) 40 341,780,779 10,370,090 352,150,869 12. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (30+40) 50 191,288,107 1,047,585,865 1,238,873,972 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 61,212,194 335,227,477 396,439,671 14. Lîi nhuËn sau thuÕ (50-51) 60 130,075,913 712,358,388 842,434,301

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích hiệu quả Sản xuất kinh doanh Của xí nghiệp Bánh mứt kẹo hà nội.docx
Luận văn liên quan