Đề tài Thẩm định dự án đầu tư và nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ VẤN ĐỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1 1.Dự án đầu tư và vấn đề đầu tư theo dự án. 1 1.1. Khái niệm dự án đầu tư . 1 1.1.1Vấn đề đầu tư theo dự án. 1 1.2. Quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư . 2 1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của công tác thẩm định. 2 1.2.2. Trình tự và nội dung thẩm định dự án đầu tư . 3 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI 15 2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 15 2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHĐT&PT HN 15 2.2. Mô hình tổ chức của NHĐT&PTHN . 15 2.3 . Tình hình hoạt động của NHĐT&PT HN: 17 2.3.1. Tình hình huy động vốn của NHĐT&PT Hà Nội 18 2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn của NHĐT&PTHN 19 2.4. Thẩm định dự án đầu tư tại NHĐT&PTHN: 21 2.4.1. Sơ lược về phòng thẩm định dự án đầu tư của NHĐT&PT 21 2.4.2. Quy trình và nội dung công tác thẩm định dự án đầu tư của NHĐT&PTNH 23 2.4.3. Minh hoạt nội dung thẩm định dự án đầu tư tại NHĐT&PTHN.37 2.5. Những vấn đề tồn tại 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT HÀ NỘI 52 3. Một số mặt đã đạt được trong công tác thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tại Phòng thẩm định của NHĐT&PT Hà Nội hiện nay. 52 3.1.Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư . 53 3.1.1.Thu thập, đánh giá chất lượng và xử lí thông tin. 53 3.1.2. Đề xuất với Ngân hàng đầu tư phát triển việt nam : 56 3.1.3. Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước. 56 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thẩm định dự án đầu tư và nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÕt ph¶i ®Çu t­ hay kh«ng. TiÕn ®é thi c«ng cã phï hîp víi viÖc cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ,cã phï hîp víi thùc tÕ hay kh«ng. -VÊn ®Ò h¹ tÇng c¬ së:giao th«ng,®iÖn,cÊp tho¸t n­íc.. 4.5.M«i tr­êng,PCCC. Xem xÐt ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng,PCCC cña dù ¸n cã ®Çy ®ñ,phï hîp ch­a,®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn trong tr­êng hîp yªu cÇu ph¶i cã hay ch­a. Trong phÇn nµy c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ viÖc dù ¸n cã ph¶i thÈm ®Þnh vµ tr×nh duyÖt b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng,PCCC hay kh«ng. 5.§¸nh gi¸ vÒ ph­¬ng tiÖn tæ chøc,qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n -Xem xÐt kinh nghiÖm,tr×nh ®é tæ chøc vËn hµnh cña chñ ®Çu t­ dù ¸n.§¸nh gi¸ sù hiÓu biÕt,kinh nghiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi viÖc tiÕp cËn,®iÒu hµnh c«ng nghÖ,thiÕt bÞ míi cña dù ¸n. -Xem xÐt n¨ng lùc,uy tÝn c¸c nhµ thÇu :T­ vÊn,thi c«ng,cung cÊp thiÕt-c«ng nghÖ. -Kh¨ n¨ng øng xö cña kh¸ch hµng thÕ nµo khi thÞ tr­êng bÞ kiÕn bÞ mÊt. -§¸nh gi¸ vÒ nguån nh©n lùc cña dù ¸n,sè l­îng lao ®éng dù ¸n cÇn,®ßi hái vÒ tay nghÒ,tr×nh ®é kü thuËt,kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ kh¶ n¨ng cung øng nguån nh©n lùc cho dù ¸n. 6.ThÈm ®Þnh tæng vèn ®Çu t­ vµ tÝnh kh¶ thi ph­¬ng ¸n nguån vèn. 6.1-Tæng vèn ®Çu t­ dù ¸n ViÖc ph©n ®Þnh tæng vèn ®Çu t­ lµ rÊt quan träng ®Ó tr¸nh viÖc khi thùc hiÖn,vèn ®Çu t­ t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i qu¸ lín so víi dù kiÕn ban ®Çu,dÉn ®Õn viÖc kh«ng cÊn ®èi ®­îc nguån,¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n.X¸c ®Þnh tæng vèn ®Çu t­ s¸t thùc víi thùc tÕ sÏ lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ dù kiÕn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. Trong phÇn nµy c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i xem xÐt,®¸nh gi¸ tæng vèn ®Çu t­ cña dù ¸n ®· ®­îc tÝnh to¸n hîp lý hay ch­a,tæng vèn ®Çu t­ ®· tÝnh ®ñ c¸c kho¶n cÇn thiÕt ch­a,cÇn xem xÐt c¸c yÕu tè lµm t¨ng chi phÝ do tr­ît gi¸,ph¸t sinh thªm khèi l­îng,dù phßng viÖc thay ®æi tû gi¸ ngo¹i tÖ nÕu dù ¸n cã sö dông ngo¹i tÖ...Th«ng th­êng kÕt qu¶ phª duyÖt tæng vèn ®Çu t­ cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn lµ hîp lý.Tuy nhiªn,trªn c¬ së nh÷ng dù ¸n ®· thùc hiÖn vµ ®­îc ng©n hµng ®óc rót ë giai ®o¹n thÈm ®Þnh dù ¸n sau ®Çu t­(vÒ suÊt vèn ®Çu t­,vÒ ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ,vÒ c¸c h¹ng môc thùc sù cÇn thiÕt vµ ch­a thùc sù cÇn thiÕt trong giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­...).C¸n bé thÈm ®Þnh sau khi so s¸nh nÕu thÊy cã sù kh¸c biÖt lín ë bÊt kú mét néi dung nµo th× ph¶i tËp trung ph©n tÝch,t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®­a ra nhËn xÐt.Tõ ®ã ®­a ra c¬ cÊu vèn ®Çu t­ hîp lý mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc môc tiªu dù kiÕn ban ®Çu cña dù ¸n ®Ó lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc tµi trî tèi ®a mµ ng©n hµng nªn tham gia vµo dù ¸n. Tr­êng hîp dù ¸n míi ë giai ®o¹n duþÖt chñ tr­¬ng,hoÆc tæng møc vèn ®Çu t­ míi ë d¹ng kh¸i to¸n.C¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i dùa vµo sè liÖu ®· thèng kª ®óc rót ë giai ®o¹n thÈm ®Þnh sau ®Çu t­ ®Ó nhËn ®Þnh,®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n. Ngoµi ra,c¸n bé thÈm ®Þnh còng cÇn tÝnh to¸n,x¸c ®Þnh xem nhu cÇu vèn l­u ®éng cÇn thiÕt ban ®Çu ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña dù ¸n sau nµy nh»m cã c¬ së thÈm ®Þnh gi¶i ph¸p nguån vèn vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh sau nµy. 6.2.X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ®Çu t­ theo tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n C¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n vµ nhu cÇu vèn cho tõng giai ®o¹n nh­ thÕ nµo,cã hîp lý hay kh«ng.Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vèn trong tõng giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn thi c«ng.Ngoµi ra,cÇn ph¶i xem xÐt tû lÖ cña tõng nguån vèn tham gia trong tõng giai ®o¹n cã hîp lý hay kh«ng,th«ng th­êng vèn tù cã ph¶i tham gia ®Çu t­ tr­íc. ViÖc x¸c ®Þnh tiÕn ®é thùc hiÖn,nhu cÇu vèn lµm c¬ së cho viÖc dù kiÕn tiÕn ®é gi¶i ng©n,tÝnh to¸n l·i vay trong thêi gian thi c«ng vµ x¸c ®Þnh thêi gian vay tr¶. 6.3.Nguån vèn ®Çu t­ Trªn c¬ së tæng møc vèn ®Çu t­ ®­îc duyÖt,c¸n bé thÈn ®Þnh rµ so¸t l¹i tõng lo¹i nguån vèn tham gia tµi trî cho dù ¸n,®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña chñ ®Çu t­ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tham gia cña nguån vèn chñ së h÷u.Chi phÝ cña tõng lo¹i nguån vèn.C©n ®èi gi÷a nhu cÇu vèn ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng tham gia tµi trî cña c¸c nguån vèn dù kiÕn ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña c¸c nguån vèn thùc hiÖn dù ¸n. 7.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh dù ¸n. TÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch,®¸nh gi¸ thùc hiÖn ë trªn nh»m môc ®Ých hç trî cho phÇn tÝnh to¸n,®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Çu t­.ViÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n cã chÝnh x¸c hay kh«ng tuú thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra c¸c gi¶ ®Þnh ban ®Çu.Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn sÏ ®­îc l­îng ho¸ thµnh nh÷ng gi¶ ®Þnh ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh tÝnh to¸n,cô thÓ nh­ sau: -§¸nh gi¸ vÒ tÝnh kh¶ thi cña nguån vèn,c¬ cÊu vèn ®Çu t­:phÇn nµy sÏ ®­a vµo tÝnh to¸n chi phÝ ®Çu t­ ban ®Çu,chi phÝ vèn(l·i,phÝ vay vèn cè ®Þnh),chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§),khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch hµng n¨m,nî ph¶i tr¶. -§¸nh gi¸ vÒ mÆt thÞ tr­êng,kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm,dÞch vô ®Çu ra cña dù ¸n vµ ph­¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®­a vµo tÝnh to¸n:Møc huy ®éng c«ng suÊt so víi c«ng suÊt thiÕt kÕ,doanh thu dù kiÕn hµng n¨m. - §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp vËt t­,nguyªn liÖu ®Çu vµo cïng víi ®Æc tÝnh cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng nghÖ s¶n phÈm,tæng chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp. - C¨n cø vµo tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng hµng n¨m cña dù ¸n,cña c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nghÒ vµ møc vèn l­u ®éng,chi phÝ vèn l­u ®éng hµng n¨m. - C¸c chÕ ®é thuÕ hiÖn hµnh,c¸c v¨n b¶n ­u ®·i riªng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh phÇn tr¸ch nhiÖm cña chñ dù ¸n ®èi víi ng©n s¸ch. Trªn c¬ së nh÷ng c¨n cø nªu trªn c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i thiÕt lËp ®­îc c¸c b¶ng tÝnh to¸n hiÖu qña tµi chÝnh cña dù ¸n lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî vèn vay. B¸o c¸o thÈm ®Þnh bao gåm: +B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh(b¸o c¸o l·i,lç) +Dù kiÕn nguån,h¶ n¨ng tr¶ nî hµng n¨m vµ thêi gian tr¶ nî. Nguæn tr¶ nî cña kh¸ch hµng vÒ c¬ b¶n ®­îc huy ®éng tõ 3 nguån chÝnh gåm cã: Lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i(th«ng th­êng tÝnh b»ng 50-70%) KhÊu hao c¬ b¶n C¸c nguån hîp ph¸p kh¸c ngoµi dù ¸n Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n,cã hai nhãm chØ tiªu chÝnh cÇn thiÕt ph¶i ®Ò cËp,tÝnh to¸n cô thÓ gåm cã *Nhãm chØ tiªu vÒ tû suÊt sinh lêi cña dù ¸n -NPV -IRR -ROE(®èi víi c¸c dù ¸n cã vèn tù cã tham gia) *Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî -Nguån tr¶ nî hµng n¨m -Thêi gian hoµn tr¶ vèn vay -DSCR(chØ sè ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî,dµi h¹n cña dù ¸n) NghiÖp vô thÈm ®Þnh t¹i phßng thÈm ®Þnh KTKT vµ t­ vÊn ®Çu t­ ®· ®­îc chuyªn m«n ho¸ cao,®æi míi tõ h×nh thøc ®Õn néi dung nh»m cung cÊp cho ban Gi¸m ®èc ng©n hµng nh÷ng th«ng tin thÈm ®Þnh chÝnh x¸c nhÊt trong kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cho tõng lo¹i dù ¸n ,(víi tèi ®a chØ lµ 6 ngµy kÓ tõ khi kh¸ch hµng nép hå s¬ xin vay vèn) , víi chÊt l­îng thÈm ®Þnh cao nhÊt. §Ó tr¶ lêi ®­îc kh¸ch hµng mét c¸ch nh¸nh chãng nhÊt víi chÊt l­îng tèt nhÊt NH§T&PT Hµ Néi mµ cô thÓ lµ Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ ®· ®­a ra ®­îc nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ nh»m tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh ,kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n ®Çu t­ mét c¸ch hÕt søc chÆt chÏ vµ quy m« . qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Çu t­ ®­îc chia thµnh 6 b­íc chÝnh sau: B­íc 1:X¸c ®Þnh m« h×nh ®Çu vµo ,®Çu ra cña dù ¸n X¸c ®Þnh m« h×nh ®Çu vµo ®Çu ra phï hîp nh»m ®¶m b¶o khi tÝnh to¸n ph¶n ¸nh trung thùc ,chÝnh x¸c hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ,®èi víi nh÷ng dù ¸n x©y dùng míi ®éc lËp ,c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Çu ra cña dù ¸n ®­îc t¸ch biÖt râ rµng ,dÔ dµng trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Çu ra ®Ó tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n .Tuy nhiªn víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u ,më réng c«ng suÊt hoµn thiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt th× viÖc x¸c ®Þnh m« h×nh ®Çu vµo ,®Çu ra t­¬ng ®èi khã kh¨n ®èi víi c¸c lo¹i dù ¸n nµy m« h×nh sau ®©y th­êng ®­îc sö dông : + Dù ¸n më réng n©ng c«ng suÊt :HiÖu qu¶ cña dù ¸n ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®Çu ra lµ c«ng suÊt t¨ng thªm ,®Çu vµo lµ c¸c tiÖn Ých ,b¸n thµnh phÈm ®­îc sö dông tõ dù ¸n hiÖn h÷u vµ ®Çu vµo míi cho phÇn c«ng suÊt t¨ng thªm . + Dù ¸n ®Çu t­ chiÒu s©u ,hîp lý ho¸ quy tr×nh s¶n xuÊt :HiÖu qu¶ dù ¸n ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ®Çu ra lµ chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc hay doanh thu t¨ng thªm thu ®­îc tõ viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u ,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®Çu vµo lµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu vÒ ®Çu ra . + Dù ¸n kÕt hîp ®Çu t­ chiÒu s©u ,hîp lý ho¸ quy tr×nh s¶n xuÊt vµ më réng n©ng c«ng suÊt :HiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ dù ¸n ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së chªnh lÖch gi÷a ®Çu ra ,®Çu vµo lóc tr­íc khi ®Çu t­ vµ sau khi ®Çu t­ .§Ó ®¬n gi¶n trong tÝnh to¸n ,®èi víi c¸c dù ¸n mµ gi¸ trÞ tr­íc khi ®Çu t­ kh«ng chiÕm tû lÖ lín trong tæng gi¸ trÞ dù ¸n sau khi ®Çu t­ th× dù ¸n tr­íc khi ®Çu t­ xem lµ ®Çu vµo cña dù ¸n sau khi ®Çu t­ theo gi¸ trÞ thanh lý . B­íc 2 :Ph©n tÝch ®Ó t×m d÷ liÖu . Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc m« h×nh ®Çu vµo ,®Çu ra cña dù ¸n ,cÇn ph¶i ph©n tÝch dù ¸n ®Ó t×m ra c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo ®Çu ra cña dù ¸n cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ dù ¸n .Th«ng th­êng viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· thùc hiÖn c¸c ph­¬ng diÖn kh¸c nh­ ph­¬ng diÖn thÞ tr­êng ,kü thuËt ,tæ chøc qu¶n lý ...ViÖc ph©n tÝch c¸c ph­¬ng diÖn vµ rót ra c¸c gi¶ ®Þnh nh­ lµ ;s¶n l­îng tiªu thô ;gi¸ b¸n ;chi phÝ b¸n hµng;nhu cÇu vèn l­u ®éng ;c«ng suÊt ;thêi gian khÊu hao;thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n ;chi phÝ nh©n c«ng ,qu¶n lý ;nhu cÇu nh©n sù ;chi phÝ tµi chÝnh... nh»m ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c d÷ liÖu trong tr­êng hîp c¬ së ,c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ cña dù ¸n ,tõ ®ã thiÕt kÕ c¸c t×nh huèng kh¸c cã thÓ x¶y ra ... B­íc 3 :LËp b¶ng th«ng sè cho tr­êng hîp c¬ së B¶ng th«ng sè lµ b¶ng d÷ liÖu nguån cho mäi b¶ng tÝnh trong khi tÝnh to¸n .C¸c b¶ng tÝnh ®­îc tÝnh to¸n th«ng qua liªn kÕt c«ng thøc víi b¶ng th«ng sè ChuÈn bÞ cho c¸c b­íc ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n . Khi chuyÓn h­íng ph©n tÝch hay thay ®æi c¸c gi¶ ®Þnh cã thÓ kiÓm so¸t ngay trªn b¶ng th«ng sè mµ kh«ng bÞ sai sãt .Trong b¶ng th«ng sè chóng ta cã thÓ xÐt c¸c chØ tiªu vÒ ;s¶n l­îng ,doanh thu ;chi phÝ ho¹t ®éng;®Çu t­; vèn l­u ®éng ;tµi trî ;c¸c th«ng sè kh¸c (thuÕ suÊt ,tû gi¸ ...) B­íc 4 :LËp c¸c b¶ng tÝnh trung gian . Tr­íc khi lËp b¶ng tÝnh hiÖu qu¶ dù ¸n ,cÇn ph¶i lËp c¸c b¶ng tÝnh trung gian c¸c b¶ng tÝnh trung gian nµy thuyÕt minh râ h¬n cho c¸c gi¶ ®Þnh ®­îc ¸p dông vµ lµ c¸c th«ng sè tæng hîp ®Çu vµo cho b¶ng tÝnh hiÖu qu¶ dù ¸n ,b¶ng l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¶ng c©n ®èi kÕ ho¹ch sau nµy .§èi víi mçi dù ¸n th× néi dung mçi b¶ng tÝnh trung gian kh¸c nhau. §èi víi mét dù ¸n s¶n xuÊt th× sè l­îng b¶ng tÝnh trung gian gåm cã ; + B¶ng tÝnh s¶n l­îng vµ doanh thu; + B¶ng tÝnh chi phÝ ho¹t ®éng; + LÞch khÊu hao ; + TÝnh to¸n l·i vay vèn ; + Nhu cÇu vèn l­u ®éng C¸ch tÝnh ®èi víi tõng kho¶n cã ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh riªng . * Nhu cÇu tiÒn mÆt tèi thiÓu :§­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c yÕu tè sau: Sè ngµy dù tr÷ ;th«ng th­êng lµ 10-15 ngµy . B»ng tæng c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn mÆt trong n¨m (chi l­¬ng ,chi phÝ qu¶n lý ...)/sè vßng quay. Th«ng th­êng trong c¸c dù ¸n ®¬n gi¶n ,nhu cÇu tiÒn mÆt cã thÓ tÝnh theo tû lÖ % doanh thu. * C¸c kho¶n ph¶i thu : Sè ngµy dù tr÷ ;dùa vµo ®Æc ®iÓm cña ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña doanh nghiÖp . B»ng tæng doanh thu trong n¨m /sè vßng quay. * Nguyªn vËt liÖu: Sè ngµy dù tr÷ ;dùa vµo ®iÓm cña nguån vèn cung cÊp (æn ®Þnh hay kh«ng trong n­íc hay ngoµi n­íc ,thêi gian vËn chuyÓn ...)th­êng x¸c ®Þnh riªng cho tõng lo¹i. B»ng tæng chi phÝ cña tõng lo¹i NVL trong n¨m /sè vßng quay * B¸n thµnh phÈm Sè ngµy dù tr÷ ;dùa vµo ph­¬ng thøc tiªu thô vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng . B»ng tæng gi¸ vèn hµng b¸n trong n¨m chia cho sè vßng quay. * C¸c kho¶n ph¶i tr¶ : Sè ngµy dù tr÷ ;dùa vµo chÝnh s¸ch b¸n chÞu cña c¸c nhµ cung cÊp NVL B»ng tæng chi phÝ NVL trong n¨m /sè vßng quay. §Ó chÝnh x¸c nªn x¸c ®Þnh tõng lo¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu B­íc 5 :LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ,b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÒ vµ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n. Cho phÐp c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ dù ¸n dùa trªn c¸c chØ tiªu NPV,IRR lµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt v× nã c¨n cø vµo dßng tiÒn bá ra vµ dßng tiÒn thu vµo cña mét dù ¸n cã tÝnh ®Õn yÕu tè thêi gian . B­íc 6 :lËp b¶ng c©n ®èi kÕ ho¹ch Khi lËp xong b¶ng c©n ®èi kÕ ho¹ch lµ chóng ta ®· hoµn thµnh xong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Çu t­. 2.4.3. Minh ho¹ néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NH§T & PT Hµ Néi Dù ¸n ®Çu t­ : §Çu t­ vµ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch cña c«ng ty c¬ khÝ A thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT-Bé Giao th«ng vËn t¶i” 1.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty c¬ khÝ A. Ta cã b¶ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 2000,2001,2002 nh­ sau : STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 I T×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n 1 Nguån vèn kinh doanh 7.936.900.515 8.147.895.382 8.147.995.382 -Vèn cè ®Þnh 7.493.364.795 - 7.669.013.682 -Vèn l­u ®éng 443.625.720 - 478.881.700 2 Tµi s¶n cè ®Þnh - - - -Nguyªn gi¸ TSC§ 12.094.518.996 12.491.331.796 12.924.606.729 +Ng©n s¸ch cÊp - - - Vèn tù cã - - - Hao mßn luü kÕ TSC§ 6.406.521.633 6.998.681.643 7.449.681.643 -Gi¸ trÞ cßn l¹i 5.687.997.363 5.492.653.153 5.475.925.086 -Thùc trÝch khÊu hao - - - -Møc ®¹t - - - II Lîi nhuËn vµ nghÜa vô víi Nhµ n­íc -ThuÕ doanh thu 260.000.000 1.960056.465 2.835.152.168 -ThuÕ lîi tøc 300.000.000 -Thu trªn vèn 203.000.000 68.061.903 125.000.000 -TiÒn thuª ®Êt 80.000.000 100.000.000 90.000.000 Sè thuÕ doanh nghiÖp cßn nî 255.299.031 323.307.732 46.811.865 III KÕt qu¶ SXKD 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 37.971.000 2 Doanh thu 34.914.382.977 28.241.786.465 30.987.201.578 -gi¸ vèn hµng b¸n 27.384.792.939 22.881.247.711 23.957.591.203 -Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.053.785.000 174.848.200 619.530.000 -Lîi nhuËn sau thuÕ 790.338.750 131.136.150 464.647.500 3 C¸c quü cña doanh nghiÖp -quü khen th­ëng 99.267.730 115.912.530 44.022.530 Quü phóc lîi 159.887.533 23.381.855 2.231.918 Quü ph¸t trتn KD 447.655.560 535.189.196 672.512.890 IV T×nh h×nh c«ng nî -D­ nî ng¾n h¹n -D­ nî dµi h¹n -C¸c kho¶n ph¶i thu 9.353.412.662.14.763.043.380 217.411.648.1413.876.552.295 20.288.911.451 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 35.452.179.099 (Nguån tµi liÖu b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m,2000,2001,2002). Nh×n chung doanh thu cña c¸c n¨m lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. N¨m 2001 cã thÊp h¬n n¨m 2000 nh­ng tû lÖ vÉn cao.§iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶. Doanh nghiÖp ®· biÕt ®iÒu tiÕt vµ tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn nhiªn vËt liÖu,chi phÝ qu¶n lý.N¨m 2001 doanh nghiÖp ®· dµnh trªn 300 triÖu ®ång ®Ó trÝch lËp c¸c quü. §êi sèng cña c¸n bé CNV trong c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. B¶ng thu nhËp b×nh qu©n cña CNV §¬n vÞ : ®ång N¨m 2000 2001 2002 Thu nhËp b×nh qu©n 1.012.811 1000.000 1.040.725 B¶ng C¬ cÊu vèn cña c«ng ty N¨m 2000 2001 2002 TSC§/Tæng TS 15 18 26 TSL§/Tæng TS 85 82 74 (Nguån tµi liÖu:B¸o c¸o thu nhËp b×nh qu©n CNV vµ c¬ cÊu nguån vèn do c«ng ty c¬ khÝ A lËp.) cã thÓ nhËn thÊy mét c¸ch râ rµng r»ng:gi¸ trÞ TSC§ cña c«ng ty lµ thÊp so víi quy m« ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty.ChÝnh v× vËy dù ¸n c¶i t¹o vµ më réng c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ ¤t« X lµ rÊt cÇn thiÕt. 2.Ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty c¬ khÝ: a. Môc ®Ých ®Çu t­: -§Çu t­ x©y dùng më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch. -Quy m« c«ng suÊt :500 xe/n¨m -S¶n phÈm chñ yÕu :Xe ca lo¹i 25-30 chç ngåi Xe ca lo¹i 46-50 chç ngåi -C¸c h¹ng môc ®Çu t­:-X©y dùng më réng mÆt b»ng nhµ x­ëng -§Çu t­ bæ sung thiÕt bÞ c«ng nghÖ b.Tæng vèn ®Çu t­ cho dù ¸n :27.780 triÖu ®ång. Trong ®ã: -X©y l¾p :8.580 triÖu ®ång -ThiÕt bÞ :19.200 triÖu ®ång c.Nguån vèn -Vèn vay+vèn huy ®éng tõ nguån kh¸c :26780 triÖu ®ång d.Thêi gian hoµn vèn ®Çu t­ :10n¨m ThÈm ®Þnh t­ c¸ch ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp vay vèn QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp 1041/Q§/TCCB-L§ ngµy 27/5/1993 cña Bé Giao th«ng VËn t¶i vÒ viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc Nhµ m¸y «t« X trùc thuéc liªn hiÖp xÝ nghiÖp c¬ khÝ GTVT. QuyÕt ®Þnh ®æi tªn doanh nghiÖp Nhµ n­íc sè 1465/Q§/TCCB-L§ ngµy 15/6/1996 cña Bé Giao th«ng VËn t¶i vÒ viÖc ®æi tªn Nhµ m¸y c¬ khÝ «t« X thµnh c«ng ty c¬ khÝ A trùc thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT. C«ng ty c¬ khÝ «t« cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108863 ngµy 18/6/1993 do Träng tµi kinh tÕ Thµnh phè Hµ néi cÊp. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc,h¹ch to¸n ®éc lËp,c«ng ty c¬ khÝ A cã ®ñ ph¸p nh©n vay vèn. ThÈm ®Þnh hå s¬ xin vay: Dù ¸n kh¶ thi”§Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch”víi quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n sè119/2000-KH§T ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001 cña chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty c¬ khÝ GTVT . Néi dung cô thÓ nh­ sau: +Chñ ®Çu t­ :C«ng ty c¬ khÝ A +§Þa ®iÓm :Sè 10 Tr­êng Chinh +Quy m«: c«ng suÊt 500xe/n¨m(s¶n ph¶m chñ yÕu lµ xe ca lo¹i 25-30 CN vµ 46-50 CN +Tæng vèn ®Çu t­ :27.780.000.000 ®ång .ThiÕt bÞ:19.200.000.000 ®ång . X©y l¾p : 8.580.000.000 ®ång §¬n xin vay vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn kiªm kÕ ho¹ch rót vèn vµ tr¶ nî cña c«ng ty c¬ khÝ X ngµy 15-1-2001. +Tæng sè tiÒn xin vay:26.780.000.000(hai m­¬i s¸u tû,b¶y tr¨m t¸m m­¬i triÖu ®ång) +Thêi gian xin vay:114 th¸ng(9,5n¨m) ©n h¹n 9 th¸ng. +L·i suÊt xin vay :0,78%/th¸ng. +H×nh thøc xin b¶o ®¶m tiÒn vay:ThÕ chÊp,cÇm cè tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay vµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c. TiÕn ®é thùc hiÖn DA ®Çu t­ x©y dùng më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch cña c«ng ty c¬ khÝ A. Mét sè phiªn chµo hµng vµ phiªn b¸o gi¸ cña c¸c c«ng ty kinh doanh trªn ®Þa bµn Hµ néi(Mercedes-Bens,ctyXNK «t« sè 1 TQ,cty Th¨ng Long) Sau khi xem xÐt dù ¸n kh¶ thi,phßng thÈm ®Þnh cã ý kiÕn nh­ sau: VÒ Hå s¬ ph¸p lý: -Hå s¬ do chi nh¸nh göi lªn ®Ó xem xÐt dù ¸n lµ b¶n photo copy(kh«ng cã c«ng chøng) VÒ môc ®Ých ®Çu t­ : -ThÞ tr­êng «t« trë kh¸ch hiÖn nay t¹i thñ ®« cßn thiÕu,gi¸ thµnh xe nhËp ngo¹i cao,do vËy c¸c c¬ quan kinh doanh xe kh¸ch gÆp nhiÒu khã kh¨n.S¶n phÈm dù kiÕn ®Çu t­ cña dù ¸n lµ xe «t« trë kh¸ch tõ 25-30 chç vµ lo¹i 45-50 chç,m¸y nhËp ngo¹i vá gia c«ng t¹i c«ng ty sÏ ®¸p øng ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng ngo¹i nh­ng gi¸ thµnh néi. -Tæng møc vèn ®Çu t­ cho 1 DA ®Ó ®¹t ®­îc s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt nh­ vËy lµ phï hîp víi thùc tiÕn cña c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých ®Çu t­ dù ¸n lµ hîp lý ThÈm ®Þnh vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. *VÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Dùa trªn sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m,2000,2001,2002 ta thÊy: 1.KÕt qu¶ kinh doanh : B¶ng 4:B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp §¬n vÞ :triÖu ®ång STT CHØ TI£U 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 35.126 28.242 30.987 2 Doanh thu thuÇn 34.914 28.242 30.987 3 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 1.054 175 620 4 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.054 175 620 5 Lîi nhuËn sau thuÕ 790 131 465 Theo ®¸nh gi¸ t¹i thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2000 th× kÕt qu¶ ®¹t ®­îc n¨m 00 lµ rÊt kh¶ quan vµ cô thÓ: +Gi¸ trÞ TSL n¨m 2000 ®¹t 37.971 tr® so víi n¨m 99 ®¹t 113.18%. +Doanh thu n¨m 2000 ®¹t 35.126 trd so víi n¨m 99 ®¹t 122,78% +Lîi nhuËn n¨m 2000 ®¹t 1.053 trd so víi n¨m 99 ®¹t 100% +Tû lÖ lîi nhuËn sau thuÕ/Doanh thu hµng n¨m trung b×nh ®¹t 2%. Trong nhiÒu n¨m liªn tôc c«ng ty c¬ khÝ A ®· cã nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n,s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng , nªn trong lóc ngµnh c¬ khÝ nãi chung cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n th× c«ng ty c¬ khÝ «t« 1-5 ho¹t ®éng SXKD lu«n cã l·i,doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. 2.T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc: B¶ng:Thùc hiÖn nhiÖm vô ng©n s¸ch víi Nhµ n­íc STT N¨m Sè thuÕ ph¶i nép Sè thuÕ ®· nép 1 2000 962.228.658 1.029.374.512 2 2001 2.507.499.624 2.439.490.925 3 2002 3.151.512.010 3.428.677.867 Doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nép nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc lµ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi , sè nép n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. B¶ng: T×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp §¬n vÞ :®ång STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 A TSL§ vµ §T NG¾N H¹N 17,942,226,840 26,955,888,989 37,238,954,707 I TiÒn 365,734,711 1,143,376,920 248,788,954 II C¸c kho¶n ph¶i thu 8,877,909,471 16,322,836,049 18,478,933,269 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 8,184,077,346 12,499,048,928 14,181,066,418 2 Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 626.203.990 3,763,527,107 4.058.373.377 3 Ph¶i thu kh¸c 67,628,135 60,260,014 239,493,514 III, Hµng tån kho 8,180,084,040 7,994,152,385 16,700,254,302 1 Nguyªn liÖu,VL tån kho 3,439,336,640 3,139,829,953 5,377,711,294 2 C«ng cô,dông cô tån kho 8,885,397 14,761,616 11,684,131 3 Chi phÝ SXKD dë dang 4,731,862,003 4,839,523,635 11.350.858.877 IV Tµi s¶n L§ kh¸c 518,498,618 1,088,812,092 1,810,978,182 1 T¹m øng 501,509,536 406,711,543 1,810,978,182 2 C¸c kho¶n thÕchÊp,ký quü 16,989,082 5,947,278,777 1,000,000 B TSC§ vµ §T Dµi H¹n 5,687,997,363 5,497,278,777 7,980,122,893 I TSC§ 5,687,997,363 5,492,653,153 5,475,925,086 1 TSC§ h÷u h×nh -Nguyªn gi¸ -Gi¸ trÞ HM luü kÕ 12,094,518,996 (6,046,521,633) 12,491,334,796 (6,998,681,643) 12,924,606,729 (7,448,681,643) 2 TSC§ v« h×nh II C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh DH 30,000,000 30,000,000 III Chi phÝ XDCB dë dang 424,625,624 2,474,197,807 Tæng tµi s¶n 23,630,224,203 62,903,167,766 45,219,077,600 A Nî ph¶i tr¶ 14,740,843,641 23,949,652,659 36,221,278,730 I Nî ng¾n h¹n 13,288697,606 22,322,527,935 31,008,360,639 1 Vay ng¾n h¹n 8194,852,618 14,095,769,181 22,169,679,827 2 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 3,379,396,706 5,276,841,031 4,794,248,902 3 Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 768,060,600 2,005,067,860 3,577,987,327 4 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 275,089,609 323,307,722 46,811,865 5 Ph¶i tr¶ CBCNV 291,707,950 354,692,740 35,215,657 6 Ph¶i tr¶,ph¶i n«p kh¸c 379,590,123 266,849,401 384,417,061 II Nî dµi h¹n 1,441,136,360 1,554,024,360 4,443,818,460 1 Vay dµi h¹n 2,766,041,000 2 Nî dµi h¹n kh¸c 1,441,136,360 1,554,024,360 1,677,777,460 III Nî kh¸c 11,009,675 73,100,364 769,099,631 Chi phÝ ph¶i tr¶ 11,009,675 73,100,369 769,099,631 B Nguån vèn chñ së h÷u 8,889,380,562 8,953,515,107 8,997,798,870 I Nguån vèn vµ quü 8,889,380,562 8,953,515,107 8,997,798,870 1 Nguån vèn kinh doanh 7,972,246,495 8,147,895,382 8,147,895,382 2 Quü §TPT 535,189,190 8,147,895,382 672,512,890 3 L·i ch­a ph©n phèi 535,189,190 131,136,150 4 Quü khen th­ëng phóc lîi 381,944,877 139,294,150 46,254,448 tæng nguån vèn 23,630224,203 32,903,167,766 45,219,077,600 C¸c hÖ sè ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu 5% 0.62% 2% 2 Tû lÖ TSC§/Tæng TS 24% 18% 18% 3 Tû lÖ TSL§/Tæng TS 76% 82% 82% 4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh 135% 0.95 121% 0.92 120% 0.66 5 Tû lÖ nî ph¶i tr¶ /Tæng TS 62% 73% 80% 6 Tû lÖ vèn CSH/Nî ph¶i tr¶ 60% 37% 25% Qua sè liÖu trªn cho thÊy tû träng TSC§ trong tæng tµi s¶n lµ 24% n¨m 2000,18% n¨m 2001 vµ n¨m 2002 lµ 18% cßn thÊp , mÊt c©n ®èi , tû lÖ nµy ch­a t­¬ng xøng víi mét doanh nghiÖp c¬ khÝ.DoanhghiÖp cã nhu cÇu vèn l­u ®éng kh¸ lín ®Ó phôc vô cho SXKD,TSL§ tËp trung chñ yÕu ë hµng tån kho vµ ph¶i thu kh¸ch hµng,doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp cã gi¶m tõ 130% n¨m 2000 xuèng 120% n¨m 2001,song ®©y vÉn lµ mét tû lÖ ®¶m b¶o vµ æn ®Þnh . Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp lµ ch­a cao,nh­ng so víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña mét sè c«ng ty c¬ khÝ hiÖn nay th× hÖ sè nµy lµ t­¬ng ®èi ®¶m b¶o. 25% lµ tû lÖ vèn CSH/Nî ph¶i tr¶ tÝnh t¹i thêi ®iÓm n¨m 2002 mÆc dï cã gi¶m so víi tû lÖ 60% t¹i thêi ®iÓm n¨m 2000 nh­ng ®©y lµ mét tû lÖ kh¸ cao so víi c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ.Hµng n¨m doanh nghiÖp cã bæ sung ®­îc nguån vèn kinh doanh ®Ó t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ a. Nhu cÇu «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch ®Õn n¨m 2010. Theo sè l­îng thèng kª gÇn ®©y l­îng vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng «t« kh¸ch c«ng céng tÝnh chung trong toµn quèc míi ®¸p øng d­íi 15% nhu cÇu vËn t¶i kh¸ch b»ng ®­êng bé,phÇn cßn l¹i lµ do c¸c ph­¬ng tiÖn t­ nh©n hoÆc c¸c c¬ quan tù ®¶m nhËn.Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thiÕu ph­¬ng tiÖn.C¶ n­íc vµo cuèi n¨m 1998 cã gÇn 80.000 «t« chë kh¸ch tõ 12 chç ngåi trë lªn ®ang l­u hµnh,trong ®è «t« lo¹i tõ 20CN trë lªn chiÕm kho¶ng 30%. Theo thèng kª gÇn ®©y nhÊt cña Côc §­êng bé th× gÇn 70% sè ®Çu «t« t¹i c¸c doanh nghiÖp «t« kh¸ch cña Nhµ n­íc lµ c¸c «t« cò do c¸c doanh nghiÖp ®ãng «t« kh¸ch cña tØnh,vµ mét vµi c¬ së quèc doanh s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ thñ c«ng lµ chÝnh , ®ãng trªn «t« chassi IFA-W50L.ChÊt l­îng kü thuËt,mü thuËt cña c¸c lo¹i «t« nµy nãi chung rÊt thÊp,kho¶ng c¸ch h÷u Ých tõ sµn lªn trÇn «t« ,vá «t« ,còng nh­ thïng «t« , kho¶ng c¸ch ghÕ ngåi,vµ trang bÞ tiÖn nghi kh¸c ®Òu kh«ng ®¸p øng víi yªu cÇu hiÖn t¹i.H¬n n÷a sè tuæi cña «t« ®· trªn 10 n¨m,thËm trÝ 20 n¨m.Theo quyÕt ®Þnh 890/1999/Q§-GTVT,bé GTVT quy ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt sö dông «t« chë kh¸ch,nhiÒu doanh nghiÖp vËn t¶i hµnh kh¸ch trong c¶ n­íc cã nhu cÇu mua s¾m ph­¬ng tiÖn míi.Theo sè liÖu thèng kª cña Côc §­êng Bé ViÖt Nam trong thêi h¹n 3 n¨m(2001-2003) sè l­îng «t« kh¸ch ph¶i ng­ng ho¹t ®éng do qu¸ thêi h¹n ®­îc phÐp sö dông kho¶ng 6000 chiÕc ch­a kÓ sè cÇn bæ sung hµng n¨m theo nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. Dù b¸o nhu cÇu «t« kh¸ch C¨n cø ®Ó dù b¸o nhu cÇu «t« sÏ ¸p dông trong dù ¸n nµy lµ sè liÖu trong b¸o c¸o ChiÕn l­îc quèc gia ph¸t triÓn GTVT ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 do Bé GTVT so¹n(4-2000)nh­ sau: -T¨ng tr­ëng hµnh n¨m 9.1% cho giai ®o¹n 2001-2010 vµ 7,8% cho giai ®o¹n 2010-2020. -Thay thÕ sè «t« ph¶i thanh lý hµng n¨m lµ 5%(tøc lµ «t« cã tuæi tõ 20 n¨m trë lªn) -Riªng cho giai ®o¹n 2001-2003 cÇn thay thÕ sè «t« hÕt h¹n sö dông theo QuyÕt ®Þnh 890 lµ 6000 «t« kh¸ch(2000xe/n¨m) Bªn c¹nh c¸c yÕu tè ®ã cÇn tÝnh to¸n ®Õn nhu cÇu du lÞch ngµy cµng t¨ng m¹nh v× chÕ ®é lµm viÖc gi¶m xuèng cßn 5 ngµy/tuÇn,khi c«ng nghiÖp du lÞch ®­îc ®Èy nhanh vµ cïng víi chñ tr­¬ng kÝch cÇu cña Nhµ n­íc.C¸c yÕu tè ®ã sÏ ®ãng gãp phÇn ®Èy nhanh nhu cÇu ®i l¹i trong ph¹m vi thµnh phè vµ ngo¹i «,liªn tØnh tõ ®ã nhu cÇu mua s¾m bæ sung «t« kh¸ch sÏ t¨ng theo. Dù b¸o nhu cÇu bæ sung «t« kh¸ch trong nh÷ng n¨m tíi nh­ trong b¶ng sau: Nhu cÇu hµng n¨m 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 «t« 22-34 CN 3179 3475 3718 3184 3474 3790 4135 4511 4922 5369 «t« 44-46 CN 2391 2552 2675 1609 1755 1915 2089 2280 2487 2713 Tæng «t« kh¸ch cÇn bæ sung 5570 6027 6393 4793 5229 5705 6224 6791 8082 8053 b.Nguån cung cÊp «t« kh¸ch: Tr­íc ®©y nguån cung cÊp «t« chñ yÕu nhËp tõ Liªn X« cò,hoÆc nhËp «t« sat-xi tõ CHDC §øc(«t«IFA-W50L)®Ó tù ®ãng thµnh «t« kh¸ch 46-50 chç ngåi.Sè «t« nµy hiÖn chiÕm tíi 70% tæng l­îng «t« ®ang l­u hµnh,sau mét thêi gian dµi ngõng s¶n xuÊt v× kh«ng cßn nguån cung cÊp «t« chasi nªn nguån nµy kh«ng cßn n÷a.ChÊt l­îng ®ãng «t« còng ch­a ®¹t yªu cÇu kü thuËt trong t×nh h×nh thÞ tr­êng hiÖn t¹i. Mét vµi c«ng ty liªn doanh «t« còng ®· thö l¾p «t« kh¸ch d¹ng CKD nh­ IVECO,«t« DAIWOO,«t« MERCEDES-BENS...nh­ng gi¸ thµnh qu¸ cao,ch­a phï hîp víi søc mua cña thÞ tr­êng. Gi¸ xe mµ thÞ tr­êng trong n­íc cã thÓ chÊp nhËn chØ ë møc 300 triÖu ®ång/«t«25 CN vµ kho¶ng 400 triÖu ®ång/«t« trªn 466 CN(t­¬ng ®­¬ng 20.000USDvµ 28.000USD) Nguån nhËp «t« ®· qua sö dông cña Hµn Quèc lo¹i s¶n xuÊt tõ 1996 trë l¹i ®©y cßn rÊt Ýt vµ gi¸ còng rÊt cao nªn kh«ng ph¶i lµ gi¶i ph¸p tÝch cùc vµ thÞ tr­êng còng khã chÊp nhËn. Râ rµng ®Ó cã c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cung cÊp «t« kh¸ch nh­ ®· nªu,C«ng ty c¬ khÝ A cÇn ph¶i ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt «t« kh¸ch d¹ng IKD ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vËn t¶i kh¸ch c«ng céng vµ chñ ®éng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng «t« kh¸ch trong n­íc.Kinh nghiÖm rót ra tõ thùc tÕ ®ãng «t« kh¸ch trong thêi gian qua ®· gióp ta kh¼ng ®Þnh ®­îc mét ®iÒu c¬ b¶n lµ c«ng nghÖ ®ãng «t« kh¸ch lµ lo¹i h×nh rÊt quen thuéc ë n­íc ta vµ ®¶m b¶o sÏ ®¹t tû lÖ néi ®Þa ho¸ cao. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ n­íc ta t¹i c¸c thµnh phè lín vµ c¸c tuyÕn ®­¬ng huyÕt m¹ch,th× ph­¬ng diÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch chiÕm mét tû träng ch­a cao (chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu 20-25% nhu cÇu cña x· héi vÒ vËn t¶i hµnh kh¸ch), chÊt l­îng xe ®· ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu ,tuy nhiªn vÉn cßn mét sè xe ®· qu¸ thêi h¹n sö dông .Theo quyÕt ®Þnh 890/1999Q§-GTVT,Bé GTVT quy ®Þnh tiªu chuÈn kü thuËt sö dông «t« trë kh¸ch nªn nhiÒu doanh nghiÖp vËn t¶i hµnh kh¸ch trong c¶ n­íc cã nhu cÇu mua s¾m ph­¬ng tiÖn míi(®Ó thay thÕ vµ bæ sung).Theo sè liÖu thèng kª cña Côc §­êng Bé ViÖt nam trong thêi h¹n 3 n¨m(2001-2003)sè l­îng xe kh¸ch ph¶i ngõng ho¹t ®éng do qua thêi h¹n ®­îc phÐp sö dông vµ kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng an toµn phôc vô lµ kho¶ng 600 chiÕc. -ThiÕu ph­¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch(xe kh¸ch) do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­ng trong ®ã cã mét nguyªn nh©n quan träng ®ã lµ do thiÕu vèn ®Ó ®Çu t­ mua s¾m xe míi cña Nhµ n­íc còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµm c«ng t¸c vËn t¶i hµnh kh¸ch.Thùc tÕ trªn thÞ tr­êng hiÖn nay mét sè lo¹i xe ®ang ®ùc tiªu thô lµ DAWOO,MERCEDES-BENS,IVECO,HUYNDAI...,®©y lµ mét sè lo¹i xe do c¸c c«ng ty liªn doanh l¾p r¸p trong n­íc d­íi h×nh thøc CKD víi gi¸ b¸n tuy ®· h¹ so víi nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng vÉn cßn kh¸ cao ch­a phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ tr­êng. +DAWOO gi¸ b¸n:Quý I/n¨m 2002 b¸n víi dù kiÕn 600-700 triÖu®/xe-35CN +MERCEDES-BENZ gi¸ b¸n USD63.630 (34CN),USD 65730 (35CN), USD108.150 (44CN) +HUYNDAI gi¸ b¸n:gi¸ b¸n:557 triÖu ®ång(HUNDAI COUTY-25 chç cã th­ chµo hµng) VËy h­íng ®Çu t­ l¾p r¸p xe kh¸ch cña C«ng ty c¬ khÝ A theo h­íng chñ ®éng cña mét c«ng ty tong nghÒ,víi gi¸ b¸n dù kiÕn chØ b»ng50-60% gi¸ b¸n cña c¸c hµng xe cïng kÝch cì (chç ngåi) xong vÉn ®¶m b¶o theo ®óng quy ®Þnh vÒ chÊt l­îng do Nhµ n­íc quy ®Þnh lµ h­íng ®i phï hîp. -Trong chiÕn l­îc quèc gia ph¸t triÓn GTVT ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 do Bé giao th«ng vËn t¶i ®Ò ra th× +T¨ng tr­ëng hµng n¨m 9,1%cho giai ®o¹n 2001-2010 vµ kho¶ng 7,8% cho giai ®o¹n 2010-2020. + Thay thÕ «t« thanh lý hµng n¨m kho¶ng 5%(tøc lµ «t« cã tuæi ®êi trªn 10 n¨m,so víi sè «t« trªn 12 chç hiÖn nay c¶ n­íc cã kho¶ng 80.000 xe). §©y lµ nh©n tè ®Þnh h­íng mang tÝnh vÜ m« cña Nhµ n­íc . Víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ xe «t« vËn t¶i hµnh kh¸ch trªn,nh­ng søc mua thùc tÕ hiÖn nay cña thÞ trõ¬ng (kh¶ n¨ng thanh to¸n) cßn bÞ h¹n chÕ vÒ gi¸ c¶,th× viÖc c«ng ty c¬ khÝ A tung ra thÞ tr­êng lo¹i xe kh¸ch ®¶m b¶o chÊt l­îng ngo¹i vµ gi¸ c¶ néi hîp lý trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ thêi gian tíi lµ thêi ®iÓm thÝch hîp ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Gi¸ thµnh xe hîp lý,gi¸ b¸n chØ b»ng 50% ®Õn 60%cña c¸c xe cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng,lµ do c«ng ty ®· tËn dông mÆt b»ng s½n cã,tr×nh ®é c¸n bé,c«ng nh©nviªn hÞªn cã cña c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt khi triÓn khai dù ¸n vµ chi phÝ nh©n c«ng thÊp.. Tãm l¹i,thÞ tr­êng cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn(néi lùc)cña doanh nghiÖp lµ cã,kÕt hîp víi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc trªn con ®­êng CNH-H§H ®Êt n­íc th× dù ¸n”®Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch” lµ mét dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi. ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n Sau khi xem xÐt b¶ng tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp vµ cña chi nh¸nh NH§T&PT Hµ Néi ,xuÊt ph¸t tõ néi dung cña dù ¸n”§Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch” ®· ®­îc phª duyÖt,c¨n cø vµo c¸c sè liÖu thùc tÕ cña dù ¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt,l·i suÊt vay,nguån vèn vay,vÒ dù kiÕn møc tiªu thô,dù kiÕn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó tÝnh to¸n còng nh­ ph©n tÝch,®¸nh gi¸ theo b¶ng tÝnh cña chi nh¸nh Hµ n«i cã thÓ nhËn thÊy: Dù ¸n “§Çu t­ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt «t« kh¸ch”cã tÝnh kh¶ thi,cã hiÖu qu¶ nÕu ®­îc triÓn khai ®Çu t­ t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay víi gi¸ b¸n 400 triÖu ®ång/chiÕc,l·i suÊt vay vèn th­¬ng m¹i ­u ®·i 0.78%/th¸ng Theo tÝnh to¸n cña chi nh¸nh Hµ néi th× n¨m thø 10 cña dù ¸n NPV®¹t 825.72 triÖu ®ång:IRR ®¹t 11%,hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®èi víi doanh nghiÖp lµ cã tuy kh«ng cao,®¹t kÕt qu¶ nµy lµ do viÖc kÕt hîp ®Çu t­ dù ¸n chñ yÕu sö dông vèn vay th­¬ng m¹i(91,7%).MÆt kh¸c nhu cÇu v«n l­u ®éng ®Ó dù ¸n ho¹t ®éng qu¸ lín do vËy l·i vay vèn l­u ®éng hµng n¨m ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. HiÖu qu¶ cña dù ¸n phô thuéc vµo gi¸ b¸n cña s¶n phÈm mµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n dù kiÕn trong dù ¸n(xe quy chuÈn25-30CN)l¹i ®­îc c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµo gi¸ thµnh b×nh qu©n cho mét xe khi xuÊt x­ëng.Do vËy chñ ®Çu t­ khi tÝnh l·i xuÊt vay vèn lµ 0.75%/th¸ng thËm chÝ cßn thÊp h¬m th× dù kiÕn gi¸ b×nh qu©n chØ lµ 385 triÖu ®ång/1 xe.Chi nh¸nh Hµ néi khi tÝnh l·i suÊt vay vèn ®Çu t­ lªn 0,787%/th¸ng vµ tÝnh nhu cÇu vèn l­u ®éng dùa trªn chi phÝ s¶n xuÊt trong b¶ng tÝnh to¸n th× gi¸ b¸n dù kÐn b×nh qu©n ph¶i lµ 400triÖu ®ång/1xe vµ kh¶ n¨ng t¶ nî ng©n hµng lµ 103 th¸ng Nh­ vËy,Dù ¸n cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ v«n vay ®Çu t­ trong 9,5 n¨m vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho Doanh nghiÖp nÕu gÝa thµnh b¸n xe t¨ng lªn víi dù kiÕn cña Doanh nghiÖp hoÆc Doanh nghiÖp ®­îc hç trî vÒ vèn l­u ®éng khi ®Çu t­ dù ¸n.ViÖc ®¸nh gi¸ b×nh qu©n giao ®éng tõ 385 triÖu ®ång/1xe ®Õn 400 triÖu ®ång/1xe so víi gi¸ thÞ tr­êng hiÖn t¹i lµ vÉn hîp lý,vÉn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. 3.§¸nh gi¸ vÒ dù ¸n ®Çu t­: Môc tiªu vay vèn: §Çu t­ c«ng nghÖ míi b»ng nguån vèn trong n­íc ®Ó s¶n xuÊt ®­îc khung vá xe ®Ó cung cÊp cho thÞ tr­êng c¸c lo¹i «t« kh¸ch thay thÕ cho nhu cÇu nhËp khÈu vµ ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p «t« kh¸ch ë trong n­íc. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña dù ¸n trong viÖc ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch vµ hiÖu qu¶ x· héi: Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng sÏ ®ãng gãp kh¸ lín cho ng©n s¸ch nhµ n­íc th«ng qua viÖc nép thuÕ VAT,thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp..b×nh qu©n 3 n¨m ®Çu lµ 2 tû ®ång vµ c¸c n¨m tiÕp theo lµ 4 tØ ®ång. T¹o ®iÒu kiÖn vµ duy tr× æn ®Þnh viÖc lµm cho 370 lao ®éng vµ so víi hiÖn nay th× ®· t¹o thªm ®­îc chç lµm cho 70 lao ®éng míi t¹i c«ng ty c¬ khÝ A,ngoµi ra cßn gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng trong c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc cã liªn quan. Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng sÏ dÇn ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i hµnh kh¸ch cña x· héi,hiÖu qu¶ cña dù ¸n mang l¹i cho x· héi khã cã thÓ ®Þnh l­îng,®Þnh tÝnh ®­îc,song ch¾c ch¾n nã sÏ lµ nh©n tè kÝch cÇu trong tiªu dïng,kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn,t¨ng c­êng giao l­u,ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc,gãp phÇn ®Èy nhanh,®Èy m¹nh sù nghiÖp CNH-H§H cña ®Êt n­íc §¸nh gi¸ rñi ro vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vèn *VÒ rñi ro cña dù ¸n: Chñ tr­¬ng ®Çu t­ lµ phï hîp,song tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n lµ trªn lý thuyÕt(mÆc dï ®· cã sù tÝnh to¸n khoa häc vµ dùa vµo kinh nghiÖm thùc tÕ)phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè tr­íc,trong vµ sau ®Çu t­ sau: - ViÖc ®Çu t­ l¾p r¸p xe kh¸ch(IKD)kh«ng mang tÝnh chuyÓn giao c«ng nghÖ mµ do c«ng ty c¬ khÝ A(chñ ®Çu t­)chñ ®éng thùc hiÖn mua s¾m.l¾p ®Æt vµ vËn hµnh d©y chuyÒn.HiÖn t¹i s¶n phÈm cña dù ¸n ch­a cã trªn thÞ tr­êng do vËy ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng thùc tÕ ®Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn cña s¶n phÈm.ViÖc nµy sÏ phô thuéc vµo c«ng t¸c kiÓm tra,gi¸m s¸t vµ triÓn khai dù ¸n ®Ó dù ¸n ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ ®ång bé cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ ®ã dÉn ®Õn tr¸nh l·ng phÝ trong ®Çu t­,®em l¹i hiÖu qu¶ dù ¸n theo mong muèn. - C«ng ty c¬ khÝ A chØ lµ ®¬n vÞ l¾p r¸p c¸c chi tiÕt ®­îc chÝnh c«ng ty gia c«ng hoÆc mua ngoµi trªn c¬ së khung xe ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi(tû lÖ néi ®Þa ho¸ kho¶ng 20-30%),do vËy gi¸ b¸n xe trªn thÞ tr­êng sÏ phô thuéc rÊt lín vµo nguån nhËp khÈu khung xe(tõ trung quèc vµ Hµn Quèc).§©y còng lµ mét trong c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm cña dù ¸n,do vËy ®ßi hái c«ng t¸c nhËp khÈu mua «t« chassi vµ c¸c linh kiÖn l¾p «t« chasi ph¶i ®­îc ®¶m b¶o vµ qu¶n lý chÆt chÏ. - Gi¸ trÞ thiÕt bÞ trong tæng vèn ®Çu t­ cña dù ¸n chiÕm 70% lµ 19,2 tØ ®ång,song chñ yÕu nhËp ngo¹i,do ®ã nÕu dù ¸n kh«ng ®­îc triÓn khai nhanh,th× cã thÓ dÉn ®Õn sù ¶nh h­ëng xÊu cña sù biÕn ®éng tØ gi¸ ngo¹i tÖ,tõ ®ã chi phÝ cña dù ¸n lªn cao. *VÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn vèn: ViÖc gi¶i ng©n ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý §Çu t­ x©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c Khi s¶n phÈm ®­a vµo thÞ tr­êng tiªu thô ph¶i cã giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn Ng©n hµng b¸m s¸t tiÐn ®é thùc hiÖn cña dù ¸n,cïng chñ ®Çu t­ chñ ®éng th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c vµ ®«n ®èc chñ ®Çu t­ trong viÖc triÓn khai dù ¸n khi cã c¸c c¨n cø cÇn thiÕt. Thùc hÞªn biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay lµ thÕ chÊt tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay theo quy ®Þnh. §Ò nghÞ c«ng ty c¬ khÝ A më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh ng©n hµng 2.5. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i: - Tuy cã quy tr×nh thÈm ®Þnh mét c¸ch chÆt chÏ vµ khoa häc nh­ng vÉn tån t¹i mét sè nguyªn nh©n c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan nªn ®· phÇn nµo g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ cña NH§T&PT Hµ Néi T¹i NH§T&PT Hµ Néi mµ cô thÓ lµ t¹i Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ ,sè l­îng c¸n bé tuy cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kinh tÕ kü thuËt tèt nh­ng sè l­îng nh©n viªn cßn h¹n chÕ ,cïng víi viÖc lµm sao ®Ó gi¶m cµng Ýt thêi gian thÈm ®Þnh mµ vÉn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ,®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng .ChÝnh yÕu tè trªn nªn nhiÒu khi ®· g©y khã kh¨n cho c¸n bé thÈm ®Þnh t¹i Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ - Do søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng hiÖn nay ngµy cµng khèc liÖt dÉn ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n . V¨n b¶n ph¸p luËt ®«i khi cßn s¬ hë dÉn ®Õn viÖc c¸c doanh nghiÖp lîi dông nh÷ng khe hë ®ã ®Ó l¸ch luËt g©y kh«ng Ýt khã kh¨n . Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc tuy ®· ®­îc ban hµnh nh­ng ®Ó ®Õn ®­îc ng©n hµng nhiÒu khi cßn chËm g©y khã kh¨n cho c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n . - C¸c nguån th«ng tin cña trung t©m th«ng tin tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ n­íc cßn ch­a ®­îc cËp nhËt mét c¸ch kÞp thêi . Ch­¬ng 3 Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i Ng©n hµng §T&pt hµ néi 3. Mét sè mÆt ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i Phßng thÈm ®Þnh cña NH§T&PT Hµ Néi hiÖn nay. - Tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh­ng Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ ®· nç lùc rÊt nhiÒu vµ ®· thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ,d­íi ®©y chØ lµ mét sè c«ng viÖc mµ Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ ®· ®¹t ®­îc: - §èi víi viÖc thu thËp th«ng tin ®· sö dông c¸c luång th«ng tin kh¸c nhau ®Ó so s¸nh ,tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng sö dông th«ng tin mét chiÒu. - Ng©n hµng còng ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng ®Ó t¹o nguån th«ng tin æn ®Þnh. - ViÖc tæ chøc c¸c buæi häp ®Þnh kú còng gióp cho c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh cã nhiÒu c¬ héi ®Ó trao ®æi nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ tõ ®ã gióp ng©n hµng ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n ®­îc chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña m×nh. - ViÖc chuyªn m«n ho¸ tõng ngµnh nghÒ tíi tõng c¸n bé thÈm ®Þnh còng gióp cho tËp thÓ Phßng thÈm ®Þnh ,kinh tÕ kü thuËt vµ T­ vÊn ®Çu t­ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n , - ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nh­ NPV,IRR... ®· ®­îc NH§T&PT Hµ Néi cho ¸p dông mét c¸ch rÊt cã hiÖu qu¶, 3.1.Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. ChÊt l­îng,hiÖu qu¶,an toµn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i,ph¸t triÓn vµ héi nhËp.V× vËy,h¬n lóc nµo hÕt c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ,cã c¬ chÕ,quy tr×nh c«ng nghÖ toµn diÖn vµ ®ång bé víi quy tr×nh c«ng nghÖ cña c¸c nghiÖp vô kh¸c,t¹o thµnh mét tæng thÓ gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn l­îc trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ng©n hµng.§ã lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan. Thùc tÕ,c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña NH§T&PT Hµ Néi chØ cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ h¬n nÕu nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ ®­îc kh¾c phôc b»ng chÝnh nh÷ng nç lùc cña ng©n hµng.Ng©n hµng ph¶i lµ ng­êi chñ ®éng trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ ®ang gÆp ph¶i,th«ng qua mét sè ®Ò xuÊt sau: 3.1.1.Thu thËp, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ xö lÝ th«ng tin. HiÖu qu¶ cña viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ phô thuéc rÊt lín vµo nguån th«ng tin mµ c¸n bé thÈm ®Þnh nhËn ®­îc ,nh÷ng th«ng tin ®ã cã thÓ tõ phÝa kh¸ch hµng mµ còng cã thÓ lµ tõ m«i tr­êng bªn ngoµi. ViÖc thu thËp ,x¸c ®Þnh th«ng tin vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt nh»m ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt nh»m h¹n chÕ tèi ®a rñi ro cho ng©n hµng 3.1.1.1.Thu thËp nguån th«ng tin tõ kh¸ch hµng . HiÖn nay ngoµi nh÷ng hå s¬ tµi liÖu theo quy ®Þnh doanh nghiÖp göi ®Õn ®Ó vay vèn,viÖc gÆp gì kh¸ch hµng vµ trùc tiÕp ®Õn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh lµ viÖc mµ ng©n hµng nµo còng ®· triÓn khai.Song muèn thu thËp thªm th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ nhÊt,chi nh¸nh vÉn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy vµ thùc hiÖn chóng mét c¸ch kü l­ìng : *Tæ chøc nh÷ng buæi trùc tiÕp pháng vÊn vµ th¶o luËn víi kh¸ch hµng,nhê viÖc tæ chøc nh÷ng buæi pháng vÊn,ng©n hµng cã thÓ thu thËp c¸c th«ng tin kh¸c kh«ng hÒ cã trong hå s¬ xin vay hay b¸o c¸o tµi chÝnh,nghiªn cøu thÞ tr­êng... cña doanh nghiÖp. Còng qua ®ã,Ng©n hµng yªu cÇu chñ dù ¸n gi¶i thÝch vÒ c¸c vÊn ®Ò cßn ch­a râ rµng hoÆc cßn m©u thuÉn trong hå s¬ vay vèn. Nhê vµo tÝnh linh ho¹t cña cuéc pháng vÊn,c«ng t¸c chuÈn bÞ,tæ chøc c¸c buæi pháng vÊn cã thùc sù chu ®¸o vµ nghiªm tóc hay kh«ng mµ l­îng th«ng tin Ng©n hµng thu ®­îc tõ phÝa doanh nghiÖp míi dåi dµo vµ cã chÊt l­îng. * ViÖc ®iÒu tra trùc tiÕp doanh nghiÖp kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mét cuéc pháng vÊn.Bªn c¹nh ®ã c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i kÕt hîp víi viÖc th¨m quan c¬ së s¶n xuÊt,v¨n phßng lµm viÖc vµ ®iÒu tra n¨ng lùc s¶n xuÊt.Muèn thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nµy,cÇn thiÕt ph¶i so¹n th¶o mét phiÕu ®iÒu tra chi tiÕt bao gåm thø tù,néi dung c«ng viÖc cÇn hái,kÕt hîp víi kü n¨ng quan s¸t,giao tiÕp cëi më,t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i vµ quan träng nhÊt lµ viÖc ®Æt ra nh÷ng c©u hái ®Ó khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng nãi chuyÖn,tõ ®ã khai th¸c ®­îc c¸c th«ng tin bæ Ých nh­: - Ng­êi l·nh ®¹o cã n¨ng ®éng,cã kh¶ n¨ng ®èi phã nhanh chãng tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh hay kh«ng?Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp cã chiÒu s©u hay kh«ng?NghÜa lµ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña c¸c líp c¸n bé l·nh ®¹o kÕ cËn ë nh÷ng lÜnh vùc nh­ tµi chÝnh,s¶n xuÊt,tiªu thô...Ban l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp cã sù c©n ®èi vÒ kinh nghiÖm,vÒ tÝnh n¨ng ®éng gi÷a c¸n bé nhiÒu tuæi vµ trÎ tuæi hay kh«ng. Ng­êi l·nh ®¹o cã tÇm nh×n vÜ m«,cã ®Æt ra kÕ ho¹ch cho t­¬ng lai ®Ó vËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi míi vµ phßng tr¸nh nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ hay kh«ng? - Th«ng qua quan s¸t v¨n phßng,nhµ x­ëng kho tµng,t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt mµ c¸n bé thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ®­îc bé m¸y tæ chøc ®­îc bé m¸y tæ chøc ®iÒu hµnh cã hîp lý hay kh«ng?c«ng viÖc kÕ to¸n cã ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ,c«ng nghÖ thiÕt bÞ d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp,tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n viªn còng nh­ møc thu nhËp vµ sù tho¶ m·n víi møc thu nhËp cña hä. * §Ó ®¶m b¶o nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp lµ chÝnh x¸c,c¸n bé thÈm ®Þnh cßn cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ nh÷ng nguån bªn ngoµi,tõ c¸c c¬ quan h÷u quan,c¸c chuyªn gia kü thuËt,c¸c ®èi t¸c lµm ¨n(cung cÊp hoÆc tiªu thô s¶n phÈm)cña doanh nghiÖp,b¶n th©n ng©n hµng bé c«ng nh©n viªn cña c¬ së...vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan kh¸c: - C¸c th«ng tin tõ trung t©m phßng ngõa rñi ro,vÒ t×nh h×nh thanh to¸n,t×nh h×nh tµi chÝnh,c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n,khã kh¨n trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i...vÒ doanh nghiÖp. - C¸c th«ng tin vÒ ®iÒu tra b¹n hµng cña doanh nghiÖp(®Ó cã th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp),nh÷ng doanh nghiÖp cã s¶n phÈm cïng lo¹i víi s¶n phÈm cña dù ¸n. - Th«ng tin tõ c¸c c«ng ty kÕ to¸n,kiÓm to¸n,c«ng ty t­ vÊn,c¸c ng©n hµng ®· cã quan hÖ tÝn dông víi doanh nghiÖp. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu,chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc,th«ng tin trªn c¸c ph­¬ng diÖn ®¹i chóng..liªn quan ®Õn dù ¸n. * MÆc dï ng©n hµng cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ kh¸ch hµng vay vèn tõ rÊt nhiÒu nguån kh¸c nhau,c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp,song nguån th«ng tin ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c nhÊt-do ®· ®­îc kiÓm nghiÖm thùc tÕ qua mét thêi gian vay vèn,tr¶ nî ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi vµ s©u réng gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp 3.1.1.2.Th«ng tin tõ bªn ngoµi: Ngµy nay mét khèi l­îng khæng lå th«ng tin thuéc ®ñ mäi lÜnh vùc cña x· héi,trong n­íc vµ quèc tÕ ®ang ®­îc cËp nhËt hµng ngµy trªn c¸c xa lé th«ng tin.Qua m¹ng INTERNET vµ ngay c¶ c¸c m¹ng th«ng tin trong n­íc ®Òu cã nh÷ng nguån th«ng tin rÊt ®a d¹ng vµ tiÖn dông . Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay viÖc c¹nh tranh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái chÝnh v× thÕ; ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp th«ng tin cã chÊt l­îng cao cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh,trong c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt Ng©n hµng nªn tÝnh ®Õn viÖc mua c¸c th«ng tin.Nh÷ng th«ng tin quan träng mang tÝnh chuyªn m«n cao vµ kh«ng cã s½n nh­ th«ng tin c«ng nghÖ kü thuËt,c¸c ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng,®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi...cã thÓ ®­îc cung cÊp bëi nh÷ng nguån tin cËy nh­ng chØ khi ng©n hµng chÞu chi phÝ cho nã . H¬n thÕ n÷a viÖc thiÕt lËp mét mèi quan hÖ tèt víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c nh»m “trao ®æi” th«ng tin vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ ng©n hµng quan t©m còng lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa . 3.1.2. §Ò xuÊt víi Ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn viÖt nam : * N©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Mét trong nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ tr×nh ®é c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh. Ng©n hµng NH§T&PT ViÖt Nam nªn th­êng xuyªn më c¸c líp båi d­ìng ®µo t¹o chÊt l­îng cao víi nh÷ng chuyªn gia cã chuyªn m«n ®Ó ®éi ngò c¸n bé thÈm ®Þnh ngµy cµng ®­îc n©ng cao h¬n . Ng©n hµng NH§T&PT ViÖt Nam còng nªn quan t©m h¬n n÷a cã chÝnh s¸ch ®·i ngé xøng ®¸ng ®Õn ®éi ngò c¸n bé tÝn dông nãi chung vµ c¸n bé thÈm ®Þnh nãi riªng v× tÝn dông lµ h×nh thøc ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng nhÊt . Ng©n hµng NH§T&PT ViÖt Nam nªn më nh÷ng cuéc thi trong toµn bé c¸c chi nh¸nh ®Ó c¸n bé thÈm ®Þnh cã dÞp trao ®æi häc hái thªm nhiÒu ®iÒu míi. Trang bÞ thªm nh÷ng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i nh»m gióp c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh lu«n cã ®­îc nh÷ng th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nhÊt ®em l¹i nhiÒu lîi Ých nhÊt cho ng©n hµng . 3.1.3. §Ò xuÊt víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. - §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam t¨ng c­êng hç trî cho viÖc n©ng cao nghiÖp vô thÈm ®Þnh, ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn, trî gióp vÒ th«ng tin vµ kinh nghiÖm cho ng©n hµng. Hµng n¨m, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn tæ chøc nh÷ng héi nghÞ kinh nghiÖm toµn ngµnh ®Ó t¨ng c­êng sù hiÓu biÕt vµ hîp t¸c gi÷a c¸c NHTM trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh. - §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Trung t©m phßng ngõa rñi ro. Trung t©m nµy cÇn ®­a ra møc ®é rñi ro vÒ tõng nghÒ, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó lµm c¨n cø cho Ng©n hµng ph©n lo¹i, xÕp h¹ng doanh nghiÖp, nh»m n©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ . - §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m Th«ng tin tÝn dông Ng©n hµng. Kh«ng chØ cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m th«ng tin tÝn dông ng©n hµng mµ cßn nªn thµnh lËp c¸c c«ng ty t­ vÊn chuyªn mua b¸n th«ng tin, c¸c c«ng ty nµy sÏ cung cÊp th«ng tin vÒ tÝn dông, thÞ tr­êng vµ doanh nghiÖp mét c¸ch ®¶m b¶o vµ chÝnh x¸c nhÊt. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho NHTM ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cao h¬n vµ cho c¸n bé thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ ®¹t chÊt l­îng cao h¬n - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t ®èi víi c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c tÝn dông nhÊt lµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro. - Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c chÝnh s¸ch ,c¸c v¨n b¶n ,c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ®Õn ®­îc víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nhÊt ,tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng :NghÞ quyÕt ®· thi hµnh råi th× c¸c ng©n hµng míi cã ®­îc v¨n b¶n phæ biÕn./. KÕt luËn T×nh h×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn cña ViÖt Nam ngµy cµng gia t¨ng, nÒn kinh tÕ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. Trong khi ®ã, thÞ tr­êng chøng kho¸n míi ®i vµo ho¹t ®éng, viÖc tµi trî dù ¸n ®Çu t­ chñ yÕu dùa vµo vèn vay ng©n hµng. Do ®ã, viÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ lµ mét h­íng ®i cÇn thiÕt ®èi víi mçi ng©n hµng. Më réng qui m« ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n ph¶i lu«n ®i ®«i víi t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh th× míi b¶o toµn vèn vµ thu ®­îc lîi nhuËn cho ng©n hµng vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ lµ mét c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p, nã ®ßi hái ph¶i lu«n hoµn thiÖn qua thøc tÕ chø kh«ng chØ dõng l¹i ë lÝ thuyÕt v× trªn thùc tÕ, ®Çu t­ lu«n biÕn ®éng. ViÖc sím hoµn thiÖn mét qui tr×nh thÈm ®Þnh hoµn chØnh, ®­a ra mét sè chØ tiªu mµ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®ang sö dông cïng víi nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc vÒ qui chÕ, c¸n bé… lµ thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi mét ng©n hµng. Trong chuyªn ®Ò nµy, em ®· kh¸i qu¸t ho¸ ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh lý luËn vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n, ph©n tÝch vµ lµm râ ®­îc thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NH§T & PT Hµ Néi vµ ®­a ra ®­îc mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NH§T & PT Hµ Néi §©y lµ mét néi dung réng, nªn bµi viÕt cña em chØ xin ®ãng gãp thªm mét c¸ch tiÕp cËn, ®¸nh gi¸ míi. Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®­a ra chØ lµ mét ®ãng gãp nhá cho viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ t¹i NH§T & PT Hµ Néi . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Vò Hµ , Ban gi¸m ®èc NH§T & PT Hµ Néi cïng c¸c c« chó, anh chÞ phßng ThÈm ®Þnh NH§T & PT Hµ Néi ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tµi . Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh TÝn Dông Ng©n Hµng cña Häc ViÖn Ng©n Hµng n¨m 2011 Ph©n tÝch vµ qu¶n lÝ dù ¸n– NXB Khoa häc kü thuËt n¨m 1995 Qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t­ – NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia n¨m 1994. Qui tr×nh nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña NH§T&PT ViÖt Nam. Tµi liÖu tËp huÊn nghiÖp vô tÝn dông– thÈm ®Þnh, NH§T&PT VN (2000). T¹p chÝ chuyªn ngµnh T¹p chÝ Ng©n hµng c¸c n¨m, 2000, 2001,2002. NH§T&PT Hµ Néi 45 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn V¨n b¶n vÒ chøc n¨ng cña phßng ThÈm ®Þnh NH§T & PT Hµ Néi Mét sè tµi liÖu kh¸c Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThẩm định dự án đầu tư & nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHĐT & PT Hà Nội.doc
Luận văn liên quan