Đề tài Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN THỨ NHẤT - LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 2 I-/ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2 1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2 2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 3 3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 5 4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6 4.1- Vai trò. 6 4.2- Ý nghĩa. 6 II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7 1-/ Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7 1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7 1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8 2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10 2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10 2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11 2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12 2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 13 III-/ NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TÁC XÂY LẮP. 14 1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 14 1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14 1.2- Đối tượng tính giá thành. 15 1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15 2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15 2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 15 2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16 2.3 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20 3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21 3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 21 3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 21 3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22 4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 22 4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23 4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24 4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 24 PHẦN THỨ HAI - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP 105 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 27 I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 27 1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 27 2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29 3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp: 32 4-/ Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 33 II-/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 37 1-/ Kế toán chi phí sản xuất. 37 1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 37 1.2- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 37 1.3- Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. 38 1.4 - Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 61 2-/ Công tác đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty xây dựng số 1. 63 3-/ Công tác kế toán giá thành ở Công ty. 64 PHẦN THỨ BA - MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 67 I-/ NHỮNG ƯU ĐIỂM. 67 II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÓNG GÓP LÀM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 69 KẾT LUẬN 71

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
l­îng tiªu hao vËt chÊt trong thi c«ng ®ång thêi tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty, khi cã c«ng tr×nh phßng KÕ ho¹ch- Kü thuËt c¨n cø vµo b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tÝnh khèi l­îng x©y l¾p theo tõng lo¹i c«ng viÖc ®Ó tõ ®ã tÝnh ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Þnh møc néi bé. Bé phËn thi c«ng c¨n cø vµo b¶n vÏ thi c«ng vµ khèi l­îng c«ng viÖc thøc hiÖn theo tiÕn ®é ®Ó yªu cÇu cÊp vËt t­ cho thi c«ng c«ng tr×nh. C«ng ty kh«ng ¸p dông chÕ ®é kho¸n gän vËt t­ cho c¸c ®éi thi c«ng. §èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ chÝnh (nh­ s¾t, thÐp, xi m¨ng….) ®Òu do C«ng ty trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång víi ng­êi b¸n. Sau ®ã ®Õn kú lÜnh vËt t­ theo hîp ®ång nh©n viªn cña ®éi sÏ ®i lÜnh. §èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ phô (nh­ ve, s¬n, ®inh, thÐp ly….) th× do ®éi tù mua b»ng tiÒn t¹m øng. XÐt vÒ tæng thÓ th× l­îng vËt t­ do ®éi mua chiÕm kh«ng qu¸ 10% tæng chi phÝ mçi c«ng tr×nh. Khi ®éi s¶n xuÊt trùc tiÕp mua vËt t­. §éi s¶n xuÊt c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mua vËt t­ lËp giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng kÌm phiÕu b¸o gi¸ göi lªn gi¸m ®èc theo mÉu sau: C«ng ty x©y dùng sè 7 §Þa chØ: H10- Thanh Xu©n Nam MÉu sè 03-TT Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2001 Sè 151 KÝnh göi : Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng sè 7 Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n S¬n §Þa chØ : Tæ S¾t §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn lµ : 260.000 ®ång (Hai tr¨m s¸u m­¬i ngh×n ®ång ch½n ) Lý do xin t¹m øng: Mua d©y thÐp ®en 1 ly cho c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Thêi h¹n thanh to¸n : Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi ®Ò nghÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch bé phËn Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tiÒn mÆt c¨n cø vµo giÊy t¹m øng lËp phiÕu chi. PhiÕu chi ®­îc lËp thµnh 3 liªn: liªn 1 l­u, liªn 2 ng­êi xin t¹m øng gi÷, liªn 3 chuyÓn cho thñ quü ®Ó thñ quü chi tiÒn vµ ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tiÒn mÆt. GiÊy t¹m øng vµ phiÕu chi lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tiÒn mÆt vµo sæ nhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 111, 141. Khi giao tiÒn t¹m øng kÕ to¸n C«ng ty ghi: Nî TK 141- Chi tiÕt Anh S¬n tæ s¾t 260.000 Cã TK 111 260.000. T¹i ®éi s¶n xuÊt, khi mua vËt t­ ®Õn c«ng tr×nh thñ kho c«ng tr×nh, ®éi tr­ëng cïngnh©n viªn phô tr¸ch thu mua tiÕn hµnh kiÓm tra vËt t­ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i vµ nhËn hµng. KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n nµy ghi vµo b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­. B¶ng nµy ®­îc lËp cho tõng c«ng tr×nh cã mÉu nh­ sau: B¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ C«ng tr×nhNhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Th¸ng 12 n¨m 2001 Stt Chøng tõ Tªn vËt t­ §¬n vÞ SL §¬n vÞ b¸n §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký nhËn Sh NT … … … … … … … … 6 505 10/12 Mua thÐp 1 ly ®en Kg 45 C«ng ty TN Ph¹mNgäc Minh 5.850 260.000 7 31G 17/12 §inh bª t«ng Hép 05 20- Hµng ch¸o 20.000 100.000 … … … … … … .. … .. Tæng céng 57.047.000 Phô tr¸ch c«ng tr×nh Thñ kho KÕ to¸n (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sau ®ã kÕ to¸n ®éi cÇn ho¸ ®¬n lªn C«ng ty thanh to¸n . KÕ to¸n C«ng ty sau khi xem xÐt ho¸ ®¬n vµ ®èi chiÕu víi giÊy xin t¹m øng ghi sæ: Nî TK 621- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 236.364 Nî TK 133-ThuÕ gtgt ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ 23.636 Cã TK 141- Chi tiÕt Anh S¬n tæ s¾t. 260.000 Tr­êng hîp vËt t­ do C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm mua. Sau khi ký hîp ®ång mua vËt t­ C«ng ty th«ng b¸o cho ®éi s¶n xuÊt. §Õn thêi h¹n c¸c ®éi cö ng­êi ®i lÜnh vËt t­ vÒ c«ng tr­êng. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn ch©n c«ng tr×nh ng­êi b¸n vµ nh©n viªn ®éi c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n ®· ký kÕt cïng lËp biªn b¶n giao nh©n hµng ®ång thêi nh©n viªn kÕ to¸n ®éi ghi vµo b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ vµ mang biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸ thanh to¸n víi ng­êi b¸n. NÕu thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n, kÕ to¸n ng©n hµng lËp giÊy uû nhiÖm chi vµ chuyÓn tiÒn. NÕu thanh to¸n b»ng vay ng©n hµng, kÕ to¸n ng©n hµng lËp khÕ ­íc vay ng¾n h¹n, b»ng kª rót vèn vay vµ uû nhiÖm chi. NÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu chi. Nî TK 621-Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng . 32.472.715. Nî TK 133- ThuÕ gtgt ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. 3.247.285 Cã TK 112(1121)- Thanh to¸n b»ng TGNH 7.600.000. Cã TK 311- Thanh to¸n b»ng vay ng¾n h¹n 16.872.000. Cã TK 111- Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 7.600.000. Trªn c¬ së chøng tõ gèc (giÊy uû nhiÖm chi, kÕ ­íc vay ng¾n h¹n hay phiÕu chi ) kÕ to¸n ghi sæ NhËt ký chung, sæ chi tiÕt TK t­¬ng øng. Sæ chi tiÕt TK 621 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV/2001. §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn PS Sè luü kÕ SH NT Nî Cã Nî Cã … … … … 659.276.336 659.276.336 Quý IV 505 10/12 Mua thÐp 1 ly ®en 141 236.364 659.512.700 31G 17/12 §inh bª t«ng 141 90.909 659.603.609 56C 21/12 Mua xi m¨ng 111 6.909.090 666.512.699 … … … … … … … … 31/12 K/c chi phÝ nguyªn vËt liÖu liÖu trùc tiÕp 1541 295.450.230 954.726.566 954.726.566 Tæng céng quý IV 295.450.230 295.450.230 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) Sæ c¸i TK 621 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV/2001. §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … … … … … Quý IV 32C 02/10 Mua xi m¨ng Bót S¬n cho CT nhµ C16 §HBK Hµ Néi 331 47.250.560 … … … … … 31/12 K/c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 154 295.450.230 31/12 K/c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nhµ C16 §HBK Hµ Néi 1541 342.150.950 … … … … .. Tæng céng 5.620.678.250 5.620.678.250 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) HÕt n¨m tµi chÝnh kÕ to¸n ®éi lËp B¶ng kª chi phÝ vËt t­ n¨m cho tõng c«ng tr×nh, b¶ng nµy ®èi chiÕu víi sè luü kÕ cña sæ chi tiÕt TK 621 cña kÕ to¸n C«ng ty. B¶ng kª chi phÝ vËt t­ N¨m 2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ Tªn ®¬n vÞ, ng­êi b¸n ThuÕgtgt ®Çu vµo Gi¸ trÞ HH tr­íc thuÕ Gi¸ trÞ HH sau thuÕ Ghi chó KH Ngµy 1 3 4 5 6 7 8 01C 05/01 C«ng ty CN Vinh Quang – thÐp 6.459.089 129.181.786 135.640.875 .. … … … … … 31G 17/12 20- Hµng Ch¸o - §inh bª t«ng 9.091 90.909 100.000 C«ng ty VTKT- Xim¨ng 1.533.825 15.338.175 16.872.000 C«ng ty VTKT- Xim¨ng 690.910 6.909.090 7.600.000 .. … … … … .. … Tæng céng 95.472.657 954.726.566 1.050.199.223 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m2001 Ng­êi lËp §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7 bao gåm l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp trÝch theo l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c«ng nh©n vËn chuyÓn khu©n v¸c, c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng, c«ng nh©n thu dän hiÖn tr­êng ) §èi víi yÕu tè chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7 thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc kho¸n gän cho ®éi x©y dùng trong néi bé C«ng ty. Do vËy c«ng nh©n tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng t¹i C«ng ty kh«ng ph¶i lµ c«ng nh©n thuéc danh s¸ch cña C«ng ty mµ lµ c«ng nh©n thuª ngoµi theo hîp ®ång nªn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 141, cßn bé qu¶n lý ®éi míi thuéc danh s¸ch c«ng nh©n viªn cña C«ng ty nªn míi ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 334. C«ng ty x©y dùng sè 7 ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: Tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo kho¸n s¶n phÈm. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp trªn C«ng ty vµ bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp c¸c ®éi vµ c¸c c«ng nh©n t¹p vô trªn c«ng tr­êng. - H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®­îc ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt vµ ®­îc giao kho¸n theo hîp ®ång lµm kho¸n. H¹ch to¸n t¹i ®éi x©y dùng. Sau khi nhËn kho¸n víi C«ng ty ®éi tr­ëng lËp hîp ®ång lµm kho¸n (mÉu phÝa d­íi) víi c«ng nh©n thuª ngoµi, nÕu kh«ng lËp hîp ®ång lµm kho¸n th× tÝnh l­¬ng theo b¶ng chÊm c«ng. Sau khi ký hîp ®ång lµm kho¸n tæ tiÕn hµnh thi c«ng. Hµng ngµy tæ tr­ëng theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n vµ chÊm c«ng vµo b¶ng chÊm c«ng. §Õn cuèi th¸ng ®éi tr­ëng tËp hîp c¸c hîp ®ång lµm kho¸n vµ c¸c b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh xem mét c«ng nh©n ®­îc h­ëng tæng céng bao nhiÒu v× mét c«ng nh©n cã thÓ thùc hiÖn mét hay nhiÒu hîp ®ång. Trong tr­êng hîp ®Õn cuèi th¸ng vÉn ch­a hÕt hîp ®ång (®èi víi lao ®éng nhËn kho¸n ) th× ®éi tr­ëng cïng víi c¸n bé kü thuËt x¸c ®Þnh giai ®o¹n c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®Ó tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n. Sau khi tÝnh l­¬ng xong cho tæng sè lao ®éng trong ®éi, ®éi tr­ëng (hoÆc kÕ to¸n ®éi ) lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng nh©n Sau ®ã ®éi tr­ëng hoÆc nh©n viªn kÕ to¸n ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty c¸c hîp ®ång lµm kho¸n, b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng. B¶ng §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 7 Hîp ®ång lµm kho¸n sè: 235 C«ng tr×nh: Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh Tæ: Cèt pha Tæ tr­ëng: NguyÔn V¨n S¬n Sè hiÖu ®Þnh møc Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Giao kho¸n Thùc hiÖn KTx¸c nhËn c«ng viªc PT kü thuËt x¸c nhËn Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thêi gian Khèi l­îng Thµnh tiÒn C«ng thùc tÕ T.gian kÕt thóc B¾t ®Çu KÕt thóc A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D E Ngµy …th¸ng…n¨m 2001 Ng­êi nh©n kho¸n Ng­êi giao kho¸n (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ kü thuËt Tæng sè tiÒn thanh to¸n (b»ng ch÷)……………………………………………………………………………………………. Ngµy…. th¸ng …n¨m 2001 C¸n bé ®Þnh møc KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B¶ng §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 7 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 9 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh Tæ: Cèt pha Tæ tr­ëng: NguyÔn V¨n S¬n STT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Tæmg sè ngµy c«ng §¬n gi¸ ngµy c«ng Thµnh tiÒn (®«ng) Ký nh©n 1 2 3 … 29 30 31 A B C 1 2 3 … 29 30 31 32 33 34 35 1 NguyÔn V¨n S¬n x X x 23 2 TrÇn C«ng Thµnh x X x 21 3 NguyÔn H¶i Nam x X x 20,5 4 ……. 16 TrÞnh Quèc B¶o x X x 16,5 17 NguyÔn V¨n Kh¸nh x X x 18,5 Ng­êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngußi duyÖt (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B¶ng §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 7 B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 9 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh Tæ: Cèt pha Tæ tr­ëng: NguyÔn V¨n S¬n §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång STT Hä vµ tªn BËc thî Sè ngµy c«ng L­¬ng mét ngµy c«ng Sè tiÒn ®­îc lÜnh C¸c kho¶n gi¶m trõ Cßn lÜnh Ký Trong giê Ngoµi giê Trong giê Ngoµi giê Trong giê Ngoµi giê ¡n ca Céng T¹m øng TiÒn ¨n Trõ kh¸c Céng 1 NguyÔn V¨n S¬n Thî CP 23 30 690.0 690.0 690.0 2 TrÇn C«ng Thµnh Thî CP 21 28 588.0 588.0 588.0 3 NguyÔn H¶i Nam Thî CP 20,5 26 533.0 533.0 533.0 4 ……. 16 TrÞnh Quèc B¶o Thî CP 26 26 429.0 429.0 429.0 17 NguyÔn V¨n Kh¸nh L®pt 23 23 425.5 425.5 425.5 Tæng céng 9062.50 9062.50 9062.50 Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2001 C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n thanh to¸n Chñ mhiÖm c«ng tr×nh (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) H¹ch to¸n t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty ®èi chiÕu b¶ng chÊm c«ng, hîp ®ång lµm kho¸n vµ b¶ng tæng hîp l­¬ng (c¸c chøng tõ nµy ph¶i hîp lÖ) do d­íi ®éi göi lªn lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng th¸ng cho tõng c«ng tr×nh ( nÕu ®éi thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh th× ph¶i lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng ) B¶ng tæng hîp l­¬ng th¸ng 12 C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT Bé phËn Sè tiÒn 1 Tæ Cèp pha I (NguyÔn V¨n TiÕn) 9.062.500 2 Tæ S¾t (NguyÔn V¨n S¬n) 9.216.000 3 Tæ NÒ, bª t«ng (Bïi Nh­ Thanh) 17.924.000 4 Tæ Cèp pha II ( TrÞnh TuÊn Hïng ) 10.560.000 5 Tæ §iÖn, n­íc ( NguyÔn M¹nh Hoµn ) 15.630.000 Céng 62.392.500 Chñ nhiÖm c«ng tr×nh KÕ to¸n tiÒn l­¬ng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp l­¬ng hoÆc b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n vµo NhËt ký chung, sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 622, 141 Nî TK 622- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 62.392.500 Cã TK 141- T¹m øng 62.392.500 Sæ chi tiÕt TK 622 Quý IV/2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn PS Sè luü kÕ SH NT Nî Cã Nî Cã … … … … 102.611.400 Quý IV 105c 31/10 Chi phÝ nh©n c«ng th¸ng 10 141 28.350.000 130.961.400 106c 30/11 Chi phÝ nh©n c«ng th¸ng 11 141 58.207.000 189.168.400 107c 31/12 Chi phÝ nh©n c«ng th¸ng 12 141 62.392.500 31/12 K/c chi phÝ NC 1541 148.949.500 251.560.900 251.560.900 Tæng céng quý IV 148.949.500 148.949.500 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) Sæ c¸i TK 622 Quý IV/2001. §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … … … … … Quý IV 105c 31/10 Chi phÝ NC th¸ng 10 CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 141 28.350.000 … … … … … 156b 31/12 Chi phÝ NC th¸ng 12 CT Nhµ C16 §HBK Hµ Néi 141 22.547.000 … … … … … … 108c 31/12 K/c chi phÝ NC c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 154 148.949.500 …… … …. … Tæng céng 2.590.458.450 2.590.458.450 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) §Õn cuèi quý , kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh lµm c¨n cø x¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh ban giao trong kú vµ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp t¹i C«ng ty. B¶ng tæng hîp l­¬ng quý Iv n¨m 2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt Bé phËn Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12 Tæng céng 1 Tæ Cèp pha I (NguyÔn V¨n TiÕn) 9.155.680 10.035.470 9.062.500 28.253650 2 Tæ S¾t (NguyÔn V¨n S¬n) 10.225.350 12.148.430 9.216.000 31.589.780 3 Tæ NÒ, bª t«ng (Bïi Nh­ Thanh) 5.260.230 7.176.340 17.924.000 30.360.570 4 Tæ Cèppha II ( TrÞnh TuÊn Hïng ) 10.456.360 6.244.140 10.560.000 27.260.500 5 Tæ §iÖn, n­íc (NguyÔnM¹nh Hoµn) 8.140.640 7.714.360 15.630.000 31.485.000 Céng 43.238.260 43.318.740 62.392.500 148.949.500 Hµ Néi ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp biÓu §éi tr­ëng (Ký ,hä tªn) (Ký ,hä tªn) Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y dùng C«ng ty cÇn cã m¸y thi c«ng. HiÖn nay C«ng ty ®· trang bÞ thªm nhiÒu lo¹i m¸y míi, hiÖn ®¹i : M¸y trén bª t«ng, cÈu th¸p, cÇn cÈu KAT¤…§èi víi nh÷ng m¸y thuéc së h÷u cña C«ng ty ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông th× C«ng ty giao cho ®éi tù qu¶n lý vµ kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng cho ®éi m¸y thi c«ng. §èi víi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®éi ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o vÒ C«ng ty ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ. §èi víi m¸y thuª ngoµi th«ng th­êng C«ng ty ®øng ra thuª vµ thuª lu«n c¶ m¸y, ng­êi l¸i vµ c¸c lo¹i vËt t­ cÇn thiÕt cho ch¹y m¸y ( tøc lµ thuª trän gãi ). Tr­êng hîp m¸y thuª ngoµi. C«ng ty vµ ®¬n vÞ cho thuª m¸y lËp hîp ®ång thuª thiÕt bÞ cã mÉu nh­ sau: Tæng c«ng ty XNK x©y dùng ViÖt Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty x©y dùng sè 7- Vinaconco7 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc C«ng ty Thiªn Hoµ An ------------------------ Hîp ®ång thuª thiÕt bÞ Hµ Néi ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2001 Bªn cho thuª m¸y ( Bªn A): C«ng ty Thiªn Hoµ An §Þa chØ : Bªn thuª m¸y: C«ng ty x©y dùng sè 7. §Þa chØ : H10 Thanh Xu©n Nam Hai bªn cïng tho¶ thuËn thuª thiÕt bÞ víi c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ nh­ sau: §iÒu 1: Lo¹i m¸y, c«ng viÖc, thêi gian . Bªn A ®ång ý cho bªn B thuª: 01 m¸y bóa rung 40KVA NB 02 m¸y ph¸t ®iÖn NB 125KVA nh·n hiÖu DENYO Thêi gian thuª: B¾t ®Çu tõ ngµy 10/12/2001 ®Õn hÕt ngµy 25/12/2001 §iÒu 2: Gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n. 1/ §¬n gi¸ thuª. Bóa rung 80.000®/giê M¸y ph¸t ®iÖn 70.000®/giê …... Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y sÏ ®­îc theo dâi qua nhËt tr×nh sö dông m¸y thi c«ng vµ lÖnh ®iÒu ®éng m¸y. Th«ng qua lÖnh ®iÒu ®éng m¸y (nÕu m¸y thuª sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh) c«ng ty cho thuª m¸y x¸c ®Þnh thêi gian m¸y dõng ho¹t ®éng t¹i c«ng tr×nh nµy chuyÓn sang c«ng tr×nh kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y cho mét c«ng tr×nh NhËt tr×nh sö dông xe m¸y thi c«ng §¬n vÞ: C«ng ty Thiªn Hoµ An Th¸ng 12 n¨m 2001 Tªn xe: M¸y bóa rung 40KVA NB Ngµy Néi dung c«ng viÖc Giê xe ho¹t ®éng Hä tªn l¸i xe X¸c nhËn chØ huy CT KL §¬n gi¸ 12/12 Phôc vô t¹i CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 6 giê 80.000®/h … … .. … … … Tæng céng Hµng th¸ng c¨n cø vµo hîp ®ång thuª m¸y, nhËt tr×nh sö dông m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng m¸y kÕ to¸n ®éi tÝnh ra chi phÝ thuª m¸y 1 th¸ng cho tõng c«ng tr×nh. Trªn c¬ së chi phÝ thuª cña tõng m¸y trªn tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y quý cho tõng c«ng tr×nh B¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y Quý IV n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Lo¹i m¸y Sè giê ho¹t ®éng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Bóa rung 6 80.000 480.000 M¸y ph¸t ®iÖn 6 70.000 420.000 .. … … … Tæng céng 8.356.500 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký ,hä tªn) (Ký ,hä tªn) B¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y hµng th¸ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n C«ng ty lªn sæ NhËt ký chung, sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 623, 331, 133, b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y theo quý lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y sang TK 154 ghi bót to¸n kÕt chuyÓn vµo sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 627, 154. VÝ dô: Chi phÝ thuª m¸y cña C«ng ty Thiªn Hoµ An. Nî TK 6237- C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 900.000. Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 45.000. Cã TK 331- C«ng ty Thiªn Hoµ An 945.000. … Trong tr­êng hîp c«ng tr×nh sö dông m¸y cña C«ng ty. - Chi phÝ vËt liÖu cho ch¹y m¸y h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Khi cã nhu cÇu ®éi tù mua b»ng tiÒn t¹m øng sau ®ã h¹ch to¸n l¹i víi C«ng ty theo nguyªn t¾c: chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo, øng víi m¸y nµo th× tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh, cho m¸y ®ã. Sau ®ã chuyÓn chøng tõ gèc cho kÕ to¸n C«ng ty ghi NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 141, 6232 B¶ng chi tiÕt vËt t­ sö dông cho xe m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ Lo¹i m¸y Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ ch­a thuÕ Thµnh tiÒn SH NT .. … … … …. … 14g 03/12 M¸y vËn th¨ng DÇu HD400 Hép 10 57.000 570.000 15g 05/12 M¸y cÈu KATO DÇu Mogas83 LÝt 60 4.300 258.000 … … … … …. … Tæng céng 8.560.350 VÝ dô: Chi phÝ vËt t­ sö dông cho xe, m¸y thi c«ng th¸ng 12. Nî TK 6232- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 2.362.000. Nî TK 133- ThuÕ gtgt ®­îc khÊu trõ 236.200. Cã TK 141- T¹m øng – Anh Kiªn m¸y vËn th¨ng 2.598.200. … - TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n l¸i m¸y vµ phô m¸y: Chøng tõ ban ®Çu lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng, nhËt tr×nh sö dông xe, m¸y vµ c¸c hîp ®ång lµm kho¸n. Hµng ngµy ®éi tr­ëng theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tæ m¸y qua b¶ng chÊm c«ng cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho bé phËn nµy. NÕu c«ng nh©n tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh th× kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp l­¬ng, thanh to¸n l­¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tæng hîp ghi nghiÖp vô vµo sæ NhËt ký chung, sæ c¸i, sæ chi tiÕt TK 6231, 141. Sau khi khíp sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng l¸i m¸y vµo TK 154 B¶ng tæng hîp l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV N¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt Hä vµ tªn Sè c«ng §¬n gi¸ Sè tiÒn l­¬ng 1 TrÇn H¶i Nam 24 30.000 720.000 2 NguyÔn Xu©n Vinh 26 30.000 780.000 … … …. … Tæng céng 5.220.000 VÝ dô: Chi phÝ l­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y th¸ng 12. Nî TK 6231- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 1.980.000. Cã TK 141- Anh ThÞnh (§éi tr­ëng ®éi 5) 1.980.000 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng + Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao C«ng ty lËp cho mäi lo¹i TSC§ trong C«ng ty (®· ®¨ng ký víi côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n ) sæ chi tiÕt TSC§, lÖnh ®iÒu ®éng xe, m¸y cña C«ng ty kÕ to¸n trÝch khÊu hao xe, m¸y thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh ( m¸y thi c«ng ë c«ng tr×nh nµo th× trÝch cho c«ng tr×nh ®ã ) vµ lËp b¶ng tÝnh khÊu hao hoÆc b¶ng ph©n bæ khÊu hao theo giê m¸y ch¹y (®­îc theo dâi ë nhËt tr×nh sö dung xe, m¸y thi c«ng) nÕu xe, m¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh + C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu theo thêi gian = x Møc khÊu hao b×nh qu©n ph¶i trÝch tr«ng n¨m Nguyªn gi¸ TSC§ Tû lÖ khÊu hao Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 12 Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ khÊu hao trong mét quý cho tõng c«ng tr×nh. B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Quý IV n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt Lo¹i TS TG SD cßn l¹i Toµn doanh nghiÖp Chi tiÕt ra c«ng tr×nh NG KH GTCL Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng … A M¸y mãc thi c«ng 1 M¸y vËn th¨ng 27m 5 24.500.000 359.333 21.560.000 359.333 2 M¸y trén bª t«ng 3 5.000.000 80.556 2.900.000 0 .. … … … … … …. .. B Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1 ¤ t« t¶i KTA 6 122.850.000 1.706.250 52.630.000 1.256.352 ... … … … … … … .. C Trô së C«ng ty 45 226.500.000 1.110.463 198.824.870 … … … … … .. Tæng céng 3.825.669.350 36.547.564 3.188.060.974 11.013.600 … Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, dÊu) + §©y lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ NhËt ký chung, sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 6234, 214. Sau khi kiÓm tra sè liÖu, kÕ to¸n tæng hîp kÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao vµo TK 154. VÝ dô: Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng th¸ng 12. Nî TK 6234- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 3.671.200. Cã TK 214- Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 3.671.200. Nî TK 009- Nguån vèn khÊu hao 3.671.200. Sæ chi tiÕt TK 623 Quý IV/2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn PS Sè luü kÕ SH NT Nî Cã Nî Cã … … … … 42.354.140 42.354.140 Quý IV .. … … … … … .. … 14g 03/12 Mua dÇu HD400 141 570.000 … …. … …. … … … 23t 25/12 Thuª m¸y CT- Thiªn Hoµ An 331 900.000 68.997.390 31/12 L­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y th¸ng 12 141 1.980.000 69.897.390 31/12 Chi phÝ khÊu hao th¸ng 12 214 3.627.200 71.877.390 31/12 K/c chi phÝ m¸y thi c«ng quý IV 15411 33.150.450 75.504.590 75.504.590 Tæng Céng 33.150.450 33.150.450 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) Sæ c¸i TK 623 Quý IV/2001. §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … … … … … Quý IV … … … .. … … 14g 03/12 Mua dÇu HD400 cho CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 141 570.000 … … … … … … 31/12 K/c chi phÝ m¸y thi c«ng quý IV CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 15411 33.150.450 31/12 K/c chi phÝ m¸y thi c«ng quý IV CT Nhµ C16 §HKH Hµ Néi 15411 35.654.350 Tæng céng quý IV 542.925.700 542.925.700 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) Cuèi quý kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng kª chi phÝ m¸y B¶ng kª chi phÝ m¸y Quý IV/2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Th¸ng Nh©n c«ng VËt t­ KhÊu hao Thuª ngoµi Tæng 10 1.477.000 2.984.850 3.671.200 3.250.000 11.383.050 11 1.763.000 3.213.500 3.671.200 2.540.300 11.188.000 12 1.980.000 2.362.000 3.671.200 2.566.200 10.579.400 Tæng 5.220.000 8.560.350 11.013.600 8.356.500 33.150.450 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp biÓu §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) KÕ to¸n chi phÝ s¶n suÊt chung. - §èi víi bé phËn qu¶n lý ®éi ( còng nh­ c¸c bé phËn gi¸n tiÕp kh¸c ) th× C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. Trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng ®éi cßn thùc hiÖn c«ng tr×nh Nhµ C16 Tr­êng §HBK Hµ Néi do ®ã chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®­îc ph©n bæ theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp VÝ dô: Tæng l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi th¸ng 12 lµ 6.200.000. chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12 c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng lµ 62.392.500 cßn c«ng tr×nh Nhµ C16 §HBK lµ 22.547.000. th× chi phÝ l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi ®­îc ph©n bæ nh­ sau: Chi phÝ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng th¸ng 12 = 6.200.000 62.392.500 + 22.547.000 x 62.392.500 = 4.554.224 Chi phÝ l­¬ng bé phËn qu¶n lý CT Nhµ C16 §HBK th¸ng 12 = 6.200.000 - 4.554.224 = 1.645.776 §èi víi bé phËn nµy th× chøng tõ ban ®Çu ®Ó tÝnh l­¬ng lµ b¶ng chÊm c«ng. MÆt kh¸c do sè l­¬ng lao ®éng ë ®éi chñ yÕu lµ thuª ngoµi, lao ®«ng trong danh s¸ch cña C«ng ty chØ gåm cã: ®éi tr­ëng, phã chñ nhiÖm c«ng tr×nh, kü s­, phô tr¸ch an toµn lao ®éng, thñ kho nªn C«ng ty chØ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh÷ng ng­êi n»m trong danh s¸ch theo tØ lÖ quy ®Þnh vµ ®­a vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ( TK 642-1) mµ kh«ng ®­a vµo TK 627-1 §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 7 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 9 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh Bé phËn: Gi¸n tiÕp. STT Hä vµ tªn CÊp bËc l­¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Tæmg sè ngµy c«ng §¬n gi¸ ngµy c«ng Thµnh tiÒn (®«ng) Ký nh©n 1 2 3 … 29 30 31 A B C 1 2 3 … 29 30 31 32 33 34 35 1 NguyÔn Xu©n Thu §éi tr­ëng x x x 20 2 Hoµng Anh TuÊn p. cnct x x x X x 30 3 NguyÔn Duy Hoµi Kü S­ x x x 28 4 TrÇn V¨n Nam ATL§ X x 20 5 TrÞnh V¨n B×nh Thñ kho x x x X x 30 6 NguyÔn V¨n Hoµ B¶o vÖ x x x 30 7 TrÇn H÷u Quý B¶o vÖ 28 Ng­êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngußi duyÖt (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B¶ng §¬n vÞ: C«ng ty x©y dùng sè 7 B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 9 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh Bé phËn: Gi¸n tiÕp §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång STT Hä vµ tªn BËc thî Sè ngµy c«ng L­¬ng mét ngµy c«ng Sè tiÒn ®­îc lÜnh C¸c kho¶n gi¶m trõ Cßn lÜnh Ký Trong giê Ngoµi giê Trong giê Ngoµi giê Trong giê Ngoµi giê ¡n ca Céng T¹m øng TiÒn ¨n Trõ kh¸c Céng 1 NguyÔn Xu©n Thu §éi tr­ëng 20 50 1.000 1.000 1.000 2 Hoµng Anh TuÊn p. cnct 30 40 1.200 1.200 1.200 3 NguyÔn Duy Hoµi Kü S­ 28 35 980 980 980 4 TrÇn V¨n Nam ATL§ 20 35 700 700 700 5 TrÞnh V¨n B×nh Thñ kho 30 29 870 870 870 6 NguyÔn V¨n Hoµ B¶o vÖ 30 25 750 750 750 7 TrÇn H÷u Quý B¶o vÖ 28 25 700 700 700 Tæng céng 6.200 0 0 6.200 6.200 Ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2001 C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n thanh to¸n Chñ mhiÖm c«ng tr×nh (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B¶ng tæng hîp l­¬ng v¨n phßng Quý iv §¬n vÞ tÝnh: VN§ Th¸ng Tæ c«ng t¸c TiÒn c«ng lµm ngµy TiÒn c«ng lµm ®ªm Tæng sè tiÒn Chi tiÕt ra CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng … 10/01 V¨n phßng 3.559.000 0 3.559.000 2.223.550 11/01 V¨n phßng 7.049.000 0 7.049.000 4.862.336 12/01 V¨n phßng 6.200.000 0 6.200.000 4.554.224 Tæng céng 16.808.000 0 16.808.000 11.640.110 Hµ Néi ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp biÓu §éi tr­ëng (Ký ,hä tªn) (Ký ,hä tªn) - §èi víi c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô kÕ to¸n h¹ch to¸n theo nguyªn t¾c chi phÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. Cuèi quý kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi phÝ chung mua ngoµi B¶ng kª chi phÝ chung mua ngoµi quý iv C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ mua HH, DV Tªn ®¬n vÞ, ng­êi b¸n ThuÕ GTGT Gi¸ trÞ HH tr­íc thuÕ Gi¸ trÞ HH sau thuÕ Ghi chó Ký hiÖu Sè Ngµy 1 2 3 4 5 6 7 8 BT/01-B 203 03/10 TrÇn Xu©n Ba - CPC 712.340 7.123.400 7.835.740 … .… ..… … … … … TK/06-B 12 23/11 TiÕp kh¸ch 356.300 3.563.000 3.919.300 .. … … … … … … 31/12 L­¬ng v¨n phßng 0 11.640.110 11.640.110 Tæng céng 5.990.479 71.544.900 77.535.379 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 Ng­êi lËp §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Sæ chi tiÕt TK 627 Quý IV/2001 C«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn PS Sè luü kÕ SH NT Nî Cã Nî Cã … … … … 119.385.100 119.385.100 Quý IV 203 03/10 TrÇn Xu©n Ba – CPC 331 7.123.400 126.508.500 …. … …. … … … 30/11 L­¬ng nh©n viªn qu¶n lý th¸ng 11 141 4.862.336 … … … … … … …. 31/12 K/c chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV 15411 71.544.900 190.930.000 190.930.000 Tæng Céng 71.544.900 71.544.900 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn) Sæ c¸i TK 627 Quý IV/2001. §¬n vÞ: VN§ Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … … … … … Quý IV … … … .. … … 334 12/10 Chi phÝ tiÕp kh¸ch – CT Trô së B¶o hiÓm y tÕ Hoµ B×nh 111 2.150.000 … … … … … … 31/12 K/c chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV CT Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 15411 71.544.900 31/12 K/c chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV CT Nhµ C16 §HBH Hµ Néi 15411 82.112.360 Tæng céng quý IV 1.207.334.800 1.207.334.800 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký ,hä tªn, dÊu) Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 2.5.1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §Õn ®Þnh kú, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh. T¹i C«ng ty x©y dùng sè 7 tÝnh gi¸ thµnh theo quý ®Ó thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Thµnh phÇn cña gi¸ thµnh bao gåm 4 kho¶n môc chi phÝ: nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sæ chi tiÕt TK 1541- X©y l¾p C«ng tr×nh:Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV/2001 §¬n vÞ tÝnh: VN§ NT ghi Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 133.689.600 31/12 31/12 K/c chi phÝ nvl trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh 621 295.450.230 31/12 31/12 K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh 622 148.949.500 31/12 K/c chi phÝ m¸y thi c«ng vµo gi¸ thµnh 623 33.150.450 31/12 K/c chi phÝ s¶n xuÊt chung quý IV 627 71.544.900 K/c chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh 632 612.168.280 Tæng céng sè ph¸t sinh 549.095.080 612.168.280 Sè d­ cuèi kú 70.616.400 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, dÊu) Sæ c¸i TK 1541- X©y l¾p (Quý IV/2001) §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 1.612.325.620 … … … … … … 31/12 K/C chi phÝ NVLTT quý IV sang CP SXKDDD cho c«ng tr×nh Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng 621 295.450.230 … … … … … 31/12 K/C chi phÝ MTC quý IV sang chi phÝ SXKDDD cho CT Trô së B¶o hiÓm y tÕ Hoµ B×nh 623 12.892.051 … … … … … … 31/12 K/C chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh 632 11.023.452.500 Sè ph¸t sinh 9.961.397.200 11.023.452.500 Sè d­ cuèi kú 550.270.320 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, dÊu) Cuèi mçi quý kÕ to¸n C«ng ty lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong quý B¶ng tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh Quý iv/2001 Stt Tªn c«ng tr×nh NVLTT NCTT CPMTC CPSXC Tæng 1 Nhµ th­ viÖn §H X©y Dùng 295.450.230 148.949.500 33.150.450 71.544.900 549.095.080 2 Nhµ C16 §HBK 342.150.950 142.350.000 35.654.350 82.112.360 602.267.660 … … … … … … Tæng céng 5.620.678.250 2.590.458.450 542.925.700 1.207.334.800 9.961.397.200 KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. T¹i C«ng ty x©y dùng sè 7, hµng quý C«ng ty thanh to¸n víi chñ ®Çu t­ phÇn khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn thêi ®iÓm ®ã t¹i ®iÓm ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt. §Ó thanh to¸n ®­îc C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú. Muèn vËy, C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi quý. ViÖc x¸c ®Þnh th­êng ®­îc tiÕn hµnh b»ng biÖn ph¸p kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi quý lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý tÝnh tõ ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý liÒn tr­íc ®ã Cuèi mçi quý, c¸n bé kü thuËt cña ®éi x©y dùng, chñ nhiÖm c«ng tr×nh vµ ®¹i diÖn bªn chñ ®Çu t­ ra c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh phÇn viÖc hoµn thµnh vµ dë dang cuèi quý. Sau ®ã c¸n bé kü thuËt göi sang phßng kÕ to¸n b¶ng kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ khèi l­îng dë dang cuèi quý theo dù to¸n chi tiÕt theo tõng kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã vµ tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú, chi phÝ dë dang ®Çu kú tÝnh ra chi phÝ dë dang cuèi kú theo c«ng thøc sau: Gi¸ trÞ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú = Chi phÝ SX-KD dë dang ®Çu kú + Chi phÝ SX-KD ph¸t sinh trong kú x Gi¸ trÞ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n Gi¸ trÞ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n Tõ ®ã lËp b¶ng kª chi phÝ dë dang thùc tÕ cuèi quý theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh B¶ng kª chi phÝ dë dang cuèi quý C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng Quý IV §¬n vÞ tÝnh: VN§ Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ thùc tÕ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 37.845.012 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 18.341.179 Chi phÝ m¸y thi c«ng 4.293.061 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 10.137.148 Tæng céng 70.616.400 2.5.3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Cuèi mçi quý kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo b¶ng kª chi phÝ dë dang cuèi quý n, b¶ng chi phÝ dë dang cuèi quý (n-1) vµ b¶ng chi phÝ ph¸t sinh trong quý n ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh theo tõng c«ng tr×nh vµ tæng hîp cho toµn doanh nghiÖp. ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Quý IV n¨m 2001 C«ng tr×nh: Nhµ th­ viÖn Tr­êng §H X©y Dùng §¬n vÞ tÝnh: VN§ ChØ tiªu Tæng sè Theo kho¶n môc chi phÝ VËt liÖu trùc tiÕp Nh/c«ng trùc tiÕp M¸y thi c«ng Chi phÝ sx chung 1. CFSX-KD ®Çu kú 133.689.600 76.239.536 32.154.365 9.563.236 15.732.463 2. CFSX-KDFS trong kú 549.095.080 295.450.230 148.949.500 33.150.450 71.544.900 3. CPSX-KDD cuèi kú 70.616.400 37.845.012 18.341.179 4.293.061 10.137.148 4. Gi¸ thµnh Sp hoµn thµnh 612.168.280 333.844.754 162.762.686 38.420.625 77.140.215 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn,dÊu) B¶ng Vinaconco7 B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh Quý III/2001 §¬n vÞ tÝnh : ViÖt Nam ®ång Tªn c«ng tr×nh Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Gi¸ thµnh SP hoµn thµnh bµn giao Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang NVLTT NCTT MTC SXC Tæng §Çu kú Cuèi kú … … … … … … … … … 1. Nhµ m¸y g¹ch Long HÇu – Th¸i B×nh 544.305.410 122.759.500 12.892.051 39.148.630 719.105.591 719.105.591 0 0 2. Kh¸ch s¹n hoµng gia 2.127.869.400 1.036.293.299 236.321.116 569.961.301 3.970.444.116 3.985.267.788 85.440.072 70.616.400 … … … … … … … … … Tæng céng 5.319.671.125 2.590.733.247 590.802.800 1.424.903.257 9.926.110.304 9.830.606.547 897.364.950 992.868.707 Ngµy … th¸ng…. n¨m2001 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (ký, hä tªn, dÊu) PhÇn 3 ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸nchi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty x©y dùng sè 7 nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7. MÆc dï thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu, c¬ héi tiÕp xócvíi thùc tÕ cßn h¹n chÕ nh­ng ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸n bé Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7. VÒ ­u ®iÓm. - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc mét c¸ch râ rµng. Tõng nh©n viªn ®­îc ph©n c«ng tõng phÇn hµnh cô thÓ v× thÕ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«g viÖc. H¬n n÷a, tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n trong C«ng ty cao ( trªn 80% lµ ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc) cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã kinh nghiÖm vµ n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n v× thÕ gi¶m thiÓu ®­îc nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n. - ViÖc lùa h×nh thøc NhËt ký chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y. Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n ®­îc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i gióp cho nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc, tiÕt kiÖm thêi gian, n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu th«ng tin ®ång thêi l¹i dÔ kiÓm tra, söa ch÷a v× thÕ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña C«ng ty - PhÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc sö dông t¹i Phßng Tµi chÝnh –KÕ to¸n kh¸ hîp lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®­îc kÕt cÊu theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®­îc in ra th­êng xuyªn vµ ®­îc tËp hîp thµnh tõng quyÓn sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®Ó qu¶n lý th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - ViÖc theo dâi t×nh h×nh thi c«ng, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng tõng c«ng tr×nh ngoµi kÕ to¸n ®éi t¹i C«ng ty còng më sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mét mÆt gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu ®­îc chÆt chÏ mÆt kh¸c cã thÓ ®­a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®éi nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho toµn C«ng ty. - T¹i C«ng ty c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn ®Çy ®ñ vµ cã chøng tõ hîp lÖ ®i kÌm. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty lu«n ®¶m b¶o cho viÖc lËp vµ nép b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi cho cÊp trªn vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n vµo cuèi mçi quý. Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7 lµ ®óng chÕ ®é, râ rµng, chÝnh x¸c phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. Nh÷ng ­u ®iÓm nµy lµ nguyªn nh©n gióp cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín nªn phÇn lín nguyªn vËt liÖu do C«ng ty mua, cßn c¸c nguyªn vËt liÖu phô th× c¸c ®éi mua b»ng tiÒn t¹m øng. ViÖc C«ng ty chØ giao cho c¸c ®éi mua s¾m c¸c lo¹i vËt t­ nhá, kh«ng quan träng cßn l¹i C«ng ty trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång mua nh÷ng vËt t­ chÝnh cã gi¸ trÝ lín gióp C«ng ty n¾m ®­îc thÞ tr­êng gi¸ c¶ ®ång thêi C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖn chi phÝ nguyªn vËt liÖu. VËt t­ do ®éi phô tr¸ch mua ph¶i qua duyÖt t¹m øng, ®èi víi vËt t­ do C«ng ty mua th× ®é ph¶i cö ng­êi ®i lÜnh. Sù qu¶n lý chÆt chÏ vËt t­ nh­ vËy gióp cho viÖc qu¶n lý vËt t­ ®­îc chÝnh x¸c, b¶o ®¶m viÖc sö dông vËt t­ phï hîp víi dù to¸n ®ång thêi gi¶m chi phÝ qu¶n lý vËt t­ t¹i C«ng ty (v× t¹i C«ng ty kh«ng cÇn lËp kho vËt t­) vµ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng tån ®äng vËt t­ g©y ø ®äng vèn, gi¶m t×nh tr¹ng h­ háng vËt t­ do c¸c ®iÒu kiÖn vÒ b¶o qu¶n g©y ra. Tãm l¹i, c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶ vµ ®óng chÕ ®é. T¹i c«ng tr×nh khi cã nghiÖp vô ph¸t sinh c¸c ®éi ph¶i kÞp thêi hoµn chøng tõ l¹i cho C«ng ty ®Ó h¹ch to¸n, C«ng ty lËp b¶ng kª chi tiÕt vËt t­ phôc vô cho viÖc theo dâi vËt t­ nªn cuèi kú ®èi chiÕu, kiÓm tra chi phÝ ph¸t sinh, tÝnh gi¸ thµnh… nhanh chãng, chÝnh x¸c. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty lµ rÊt hîp lý. H×nh thøc kho¸n ®­îc sö dông ®Ó giao viÖc cho c«ng nh©n t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi c«ng viÖc c¶ vÒ thêi gian lÉn chÊt l­îng nh­ vËy th× còng b¶o ®¶m tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông víi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp do lao ®éng cña hä kh«ng t¹o ra s¶n phÈm cô thÓ nªn kh«ng thùc hiÖn lµm kho¸n ®­îc. Qu¸ tr×nh lao ®éng cña c«ng nh©n ®­îc theo dâi th­êng xuyªn qua b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng ghi râ sè c«ng, tiÒn cña tõng c«ng nh©n gióp cho kÕ to¸n tæng hîp lËp b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ tÝnh gi¸ thµnh thuËn tiÖn. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. ViÖc sö dông nhËt tr×nh m¸y vµ lÖnh ®iÒu ®éng m¸y gióp C«ng ty x¸c ®Þnh râ kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng t¹i mét c«ng tr×nh cña mét m¸y thi c«ng qua ngµy th¸ng ghi trªn lÖnh ®iÒu ®éng. C¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n thµnh mét kho¶n riªng, râ rµng, cô thÓ th«ng qua b¶ng tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng. Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thuª m¸y do vËy ng­êi qu¶n lý biÕt ®­îc c¬ cÊu chi phÝ m¸y thi c«ng trong gi¸ thµnh vµ gióp kÕ to¸n tæng hîp trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông m¸y. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt chung. Chi phÝ s¶n suÊt chung ®­îc tæng hîp thµnh tõng b¶ng riªng trong ®ã l¹i chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæng hîp, cho c«ng t¸c qu¶n lý. §èi víi chi phÝ khÊu hao ®­îc tÝnh vµ h¹ch to¸n kh¸ chÝnh x¸c theo quy ®Þnh. C¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­îc x¸c ®Þnh tû lÖ khÊu hao kh¸ hîp lý ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ vµ t¹o nguån tµi chÝnh cho t¸i ®Çu t­ TSC§. §èi víi c«ng cô dông cô do ®Æc tr­ng lµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn c¸c lo¹i c«ng cô dông cô kh¸ cè ®Þnh t¹i mét c«ng tr×nh nªn C«ng ty kh«ng ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho c¸c c«ng tr×nh. §èi víi c¸c dÞch vô mua ngoµi ®Òu cã chøng tõ hîp lÖ. Nh÷ng chi phÝ chung ph¸t sinh cho nhiÒu c«ng tr×nh ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ hîp lý ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. * VÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt Cã thÓ nãi C«ng ty ®· tæ chøc ®­îc mét hÖ thèng sæ chi tiÕt kh¸ ®Çy ®ñ vµ hîp lý h÷u Ých cho c«ng t¸c theo dâi chi phÝ. Trong sæ chi tiÕt cã cét sè luü kÕ cho phÐp ngay lËp tøc biÕt ®­îc sè chi phÝ ph¸t sinh tõ ®Çu kú ®Õn bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú chi tiÕt cho tõng kho¶n môc. VÒ nh­îc ®iÓm. T¹i C«ng ty x©y dùng sè 7, nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vÉn cßn mét sè ®iÓm ch­a hîp lý cÇn kh¾c phôc ®Ó c«ng t¸c h¹ch to¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n, ®ã lµ: - §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp do t¹i c«ng tr­êng kÕ to¸n ®éi kh«ng lËp phiÕu nhËp kho nªn ch­a theo dâi thËt chÆt chÏ viÖc xuÊt nhËp vËt t­ t¹i c«ng tr­êng ®­îc, ®ång thêi b¶ng theo dâi chi tiÕt vËt t­ ®­îc lËp chung cho mäi lo¹i vËt t­ nªn tÝnh chi tiÕt, cô thÓ ch­a cao. MÆt kh¸c, do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty réng nghÜa lµ cã nhiÒu c«ng tr×nh thi c«ng ë xa C«ng ty nªn c«ng t¸c thu thËp vµ göi chøng tõ cña ®éi vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cßn t­¬ng ®èi chËm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chung. §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng. + §èi víi m¸y thi c«ng cña C«ng ty giao cho ®éi qu¶n lý vµ sö dông trong b¶ng tÝnh khÊu hao ch­a cã cét tØ lÖ khÊu hao + §èi víi m¸y thi c«ng thuª ngoµi th× ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623 nh­ vËy lµ ch­a hîp lý, C«ng ty nªn h¹ch to¸n vµo TK 627 ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¬ cÊu chi phÝ trong gi¸ thµnh. - §èi víi h¹ch to¸n chi phÝ s¶n suÊt chung. + §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( BHXH, BHYT, KPC§ ) cña c«ng nh©n trong danh s¸ch quü l­¬ng cña C«ng ty, C«ng ty kh«ng ®­a vµ TK 627 mµ h¹ch to¸n vµo TK 642 nh­ vËy lµm cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh vµ c¬ cÊu chi phÝ trong gi¸ thµnh kÐm chÝnh x¸c. 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng sè 7. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng sè 7 em ®· cè g¾ng t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm v× vËy em xin cã mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. Trong bÊt cø doanh nghiÖp nµo c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý còng hÕt søc quan träng. ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã tèt, tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt hîp lý th× míi ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®­îc. §èi víi C«ng ty x©y dùng sè 7 vÊn ®Ò bè trÝ nh©n lùc gi÷a c¸c ®éi ch­a thËt ®ång ®Òu, cã nh÷ng ®éi thiÕu thî lµnh nghÒ, thî c¶ nªn ®éi ®ã kh«ng tù s¶n xuÊt ®éc lËp ®­îc mµ chØ ®ång x©y dùng c«ng tr×nh víi ®éi kh¸c. §iÒu nµy lµm cång kÒnh bé m¸y qu¶n lý nh­ng hiÖu qu¶ l¹i kh«ng cao. M¨t kh¸c mçi ®éi còng cÇn cã Ýt nhÊt mét c¸n bé kü thuËt giái ®Ó gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng vµ sö lý nh÷ng sù cè kü thuËt khi cÇn thiÕt hoÆc tÝnh chÝnh x¸c l­îng vËt liÖu tiªu hao ®Ó cã kÕ ho¹ch lÜnh vËt t­ s¸t víi thùc tÕ nhÊt. V× vËy em ®Ò nghÞ: Thø nhÊt, C«ng ty nªn nghiªn cøu s¸p nhËp c¸c ®éi nhá kh«ng cã kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt víi c¸c ®éi lín ®Ó gi¶m sù cång kÒnh cña bé m¸y qu¶n lý ®ång thêi t¹o ra nh÷ng ®éi ®ñ lín cã kh¶ n¨ng thi c«ng ®éc lËp. Thø hai, C«ng ty nªn tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n néi bé ®Ó th­êng xuyªn kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n c¶ ë ®éi s¶n xuÊt vµ c¶ ë phßng kÕ to¸n cña C«ng ty nh»m h¹n chÕ tiªu cùc, sai sãt ®ång thêi t­ vÊn cho gi¸m ®èc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. §èi víi chi phÝ vËt t­. Do vËt t­ chiÕm tØ träng lín nhÊt trong c¬ cÊu gi¸ thµnh, mÆt kh¸c ngµnh vËt t­ rÊt c«ng kÒnh, sè l­îng lín l¹i tËp trung ë n¬i thi c«ng nªn nÕu kh«ng cã thñ tôc nhËp, xuÊt kho th× rÊt dÔ g©y thÊt tho¸t, hao hôt, mÊt m¸t. Do ®ã ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ vËt t­ C«ng ty nªn sö dông tèi ®a lùc l­îng lao ®éng t¹i c«ng tr×nh lµ thñ kho c«ng tr×nh vµ kÕ to¸n ®éi b»ng c¸ch lËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng. LËp phiÕu nhËp kho c«ng tr­êng cÇn cã sù gi¸m s¸t, x¸c nhËn cña ®éi tr­ëng, thñ kho, nh©n viªn kÕ to¸n, nh©n viªn phô tr¸ch thu mua PhiÕu nhËp kho vËt t­ C«ng tr×nh … Ngµy … th¸ng … n¨m §¬n vÞ tÝnh :VN§ STT Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Xin nhËp Thùc nhËp Tæng céng Ng­êi nhËp Thñ kho §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) PhiÕunµy ®­îc lËp thµnh hai liªn: Liªn 1 thñ kho gi÷ ®Ó lËp thÎ kho, liªn 2 giao cho kÕ to¸n ®éi gi÷ cïng ho¸ ®¬n ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n . §èi víi vËt t­ sö dông kh«ng hÕt hoÆc phÕ liÖu thu håi do ph¸ dì c«ng tr×nh cò kÕ to¸n ®éi lËp biªn b¶n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ thu håi cã sù cã mÆt cña ®éi tr­ëng c«ng tr×nh, thñ kho c«ng tr×nh, kÕ to¸n theo mÉu sau. Biªn b¶n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi C«ng tr×nh… Ngµy … th¸ng … n¨m §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT Lo¹i vËt t­, quy c¸ch §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ ­íc tÝnh (Thµnh tiÒn) Ng­êi nhËp Thñ kho §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §Ó lµm tèt qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt liÖu C«ng ty chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp. §èi víi vËt t­ gi¸ trÞ lín nªn sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh, ®èi víi nh÷ng vËt t­ gi¸ trÞ nhá tuú theo tõng lo¹i mµ lùa chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. ThÎ kho C«ng tr×nh … Tªn, quy c¸ch vËt t­… Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp, xuÊt Sè l­îng Ghi chó Sè hiÖu Ngµy NhËp XuÊt Tån Ng­êi lËp Ng­êi nhËp, xuÊt VT §éi tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Khi xuÊt vËt t­ cho thi c«ng, thñ kho ghi vµo thÎ kho vµ lÊy x¸c nhËn ®Çy ®ñ sau ®ã xuÊt vËt t­. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®éi tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt t­ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nhËp, xuÊt vËt t­ ®­îc chÝnh x¸c. §èi víi chi phÝ nh©n c«ng. - L­¬ng lao ®éngcña ®éi ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng vµ kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®Þnh kho¶n Nî TK 622 Cã TK 141 H¹ch to¸n nh­ vËy lµm khã theo dâi quü l­¬ng cña C«ng ty vµ khi tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ gÆp khã kh¨n v× kho¶n nµy ®­îc trÝch trªn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn. V× vËy C«ng ty nªn h¹ch to¸n kho¶n môc nµy qua TK 334 nh­ sau: Nî TK 622 Cã TK 334 Sau ®ã míi kÕt chuyÓn Nî TK 334 Cã TK 141 - C«ng ty trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi ®­a vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµm cho gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh gi¶m ®i, nh­ vËy kh«ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c l·i do tõng c«ng tr×nh mang l¹i mÆc dï l·i cña toµn C«ng ty lµ kh«ng thay ®æi. Do ®ã, C«ng ty cÇn h¹ch to¸n kho¶n nµy vµo TK 6271 hoÆc C«ng ty ph©n bæ chi phÝ nµy tõ tµi kho¶n 642 vµo tµi kho¶n 6271 cña tõng c«ng tr×nh. - Trong C«ng ty cã hai bé phËn nh©n c«ng: Mét lµ thuéc biªn chÕ cña C«ng ty vµ hai lµ kh«ng thuéc biªn chÕ (thuª ngoµi ) ViÖc ph©n biÖt hai ®èi t­îng nµy liªn quan ®Õn quyÒn lîi cu¶ ng­êi lao ®éng trong viÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§. V× vËy cuèi th¸ng tiÖn cho viÖc theo dâi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ nh©n viªn kÕ to¸n ®éi nªn lËp b¶ng tæng hîp l­¬ng cho nh©n c«ng thuª ngoµi ®Ó tiÖn chi viÖc theo dâi B¶ng tæng hîp l­¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi C«ng tr×nh: Th¸ng … n¨m… STT Tªn c«ng nh©n Hîp ®ång thuª Sè c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §èi víi chi phÝ m¸y thi c«ng. C¨n cø vµo b¶ng tÝnh khÊu hao n¨m cña C«ng ty kÕ to¸n tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng c«ng tr×nh theo mÉu sau: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao C«ng tr×nh Th¸ng … n¨m… STT Lo¹i TS TØ lÖ KH Toµn DN Bé phËn Sö dông NG KH GTCT … … §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ c«ng cô dông cô: Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn lµ ®­îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt do gi¸ trÞ nhá vµ thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh th­êng dµi. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ c«ng cô dông cô sö dông cho mét c«ng tr×nh xong th­êng kh«ng hao hôt nhiÒu vÉn cã thÓ sö dông ®­îc. V× vËy C«ng ty nªn më sæ theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån c«ng cô dông cô chi tiÕt h¬n tr¸nh l·ng phÝ. - §èi víi tiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi trong tr­êng hîp ph¶i ph©n bæ C«ng ty ®· lùa chän tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ng theo em nh­ vËy lµ kh«ng nªn v×: Thø nhÊt, lµ muèn ph©n bæ th× ph¶i cã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tøc lµ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¶i phô thuéc vµo viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh­ vËy sÏ g©y chËm trÔ cho c«ng t¸c h¹ch to¸n. Thø hai, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cßn phô thuéc vµo thêi kú thi c«ng c«ng tr×nh (c«ng tr×nh míi khëi c«ng, c«ng tr×nh ®ang hoµn thiÖn …th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh kh«ng t­¬ng øng víi khèi l­îng hoµn thµnh trong kú) nªn dïng tiªu thøc nµy ch­a h¼n ®· chÝnh x¸c. Theo em C«ng ty nªn lùa chän tiªu thøc lµ gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng giai ®o¹n t­¬ng øng nã kh¾c phôc ®­îc c¶ hai nh­îc ®iÓm cña tiªu thøc cò. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nªn lËp thµnh hai b¶ng: B¶ng tæng hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ B¶ng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi vµ qu¶n lý. 2.2.5. §èi víi phÇn mÒn kÕ to¸n C«ng ty sö dông. PhÇn mÒn kÕ to¸n C«ng ty sö dông thùc tÕ rÊt cã t¸c dông trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n, lµm gi¶m nhÑ rÊt nhiÒu c«ng søc cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Tuy nhiªn, viÖc sö dông m¸y tÝnh mét c¸ch chuyªn m«n ho¸ cho c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng ph¶i lµ mét c«ng viÖc ®¬n gi¶n. V× vËy, theo em C«ng ty nªn tæ chøc cö c¸n bé ®i häc vÒ kÕ to¸n m¸y ®Ó n©ng cao tÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ t¨ng kh¶ n¨ng khai th¸c nh÷ng chøc n¨ng ­u viÖt cña m¸y tÝnh, n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊtvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 7 - Vinaconex (nhật ký chung).DOC
Luận văn liên quan